Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání T V O Ř I V Á Š K O L A ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ TVOŘIVÁ ŠKOLA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání T V O Ř I V Á Š K O L A ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ TVOŘIVÁ ŠKOLA"

Transkript

1 Strana :: 1 /498 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ TVOŘIVÁ ŠKOLA (platnost ŠVP ZV od , 3. verze platná od ) Zpracoval Schválil Funkce Koordinátor tvorby ŠVP Ředitel školy Jméno Mgr. Kateřina Dufková PaedDr.. Jaroslav Martanovič Podpis Datum Platnost Školního vzdělávacího programu TVOŘIVÁ ŠKOLA ode dne Účinnost Školního vzdělávacího programu TVOŘIVÁ ŠKOLA ode dne

2 Strana :: 2 /498 Změnový list Označení části textu* Popis změny :

3 Strana :: 3 / Identifikační údaje 1.1 Název vzdělávacího programu: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Motivační název: TVOŘIVÁ ŠKOLA 1.2 Předkladatel: Název školy: Základní škola, Adresa: /1, Praha 9 Černý Most Právní forma: příspěvková organizace IČO: IZO: REDIZO: Ředitel: PaedDr. Jaroslav Martanovič Kontakty: tel./fax.: web: Zástupkyně ředitele: Mgr. Klára Machová Kontakty: tel./fax.: Koordinátor tvorby ŠVP : Mgr. Kateřina Dufková 1.3 Zřizovatel školy: Název: Městská část Praha 14 Právní forma: obec IČO: Adresa: Bří Venclíků 1073, Praha 9 Černý Most I. Kontakt: Podpis ředitele: Razítko školy:

4 Strana :: 4 /498 Obsah dokumentu 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího plánu Předladatel Zřizovatel 3 Obsah 4 2 Charakteristika školy Úplnost a velikost škol Vybavení školy Charakteristika pedagogického sboru 8 Charakteristika žáků Dlouhodobé projekty a mezinárodní spolupráce Spolupráce školy s rodiči a jinými subjekty Charakteristika školního vzdělávacího programu Zaměření školy Výchovné a vzdělávcí strategie Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Zabezpečení péče o žáky se zdravotním postužením ; abezpečení péče o žáky se zdravotním znevýhodněním abezpečení péče o žáky se zdravotním se sociálním znevýhorněním 19 Zabezpečení vzdělávání cizinců Zabezpečení výuky mimořádně nadaných žáků začleňování průřezových témat Učební plán Soulad časové dotace s rámcovým učebním plánem pro 1. stupeň Soulad časové dotace s rámcovým učebním plánem pro 2. stupeň Poznámky k učebnímu plánu 29

5 Strana :: 5 /498 Volitelné předměty Učební osnovy Charakteristuka předmětu - Jazyk a jazyková komunikace - český jazyk a literatura Obsahové, časové a organizační vymezení Výchovné a vzdělávací strategie Vzdělávací obsah předmětu - český jazyk a literatura 33 Anglický jazyk 75 Matematika a její aplikace 95 Informační a komunikační technologie 142 Člověk a jeho svět 166 Prvouka 166 Přírodověda 181 Vlastivěda 190 Člověk a společnost 202 Dějepis 202 Výchova k občanství 222 Člověk a příroda 239 Fyzika 239 Chemie 255 Přírodopis 273 Zeměpis 285 Umění a kultura 305 Hudební výchova 305 Výtvarná výchova 333 Člověk a zdraví 360 Výchova ke zdraví 360 Tělesná výchova 374 Člověk a svět práce 407 Praktické činnosti 407

6 Strana :: 6 /498 Doplňující předměty 438 Mediální výchova 438 Povinně volitelné poředměty 446 Ruský jazyk 446 Konverzace v anglickém jazyce 456 Cvičení z matematiky 461 Cvičení z českého jazyka Pravidla pro hodnocení žáků Způsoby hodnocení žáků Kritéria hodnocení žáků Vlastní hodnocení školy Oblasti vlastního hodnocení Cíle vlastního hodnocení Kritéria vlastního hodnocení Nástroje vlastního hodnocení Časové rozvržení vlastního hodnocení 497

7 Strana :: 7 / Charakteristika školy 2.1 Úplnost a velikost školy Základní škola,, je úplnou základní školou s ročníkem, s právní subjektivitou od Škola je příspěvkovou organizací a byla zřízena Městskou částí Praha 14, v jejíž budově sídlí. Sídlo školy je v těsné blízkosti stanice metra B Rajská zahrada. Kapacita školy je 810 žáků (od roku 1995 využívá na základě smlouvy s MČ Praha 14 část prostor školy Soukromé gymnázium Arcus, Praha 9, s.r.o. Součástí školy je školní družina pro 150 žáků a školní kuchyně s jídelnou a s kapacitou 700 obědů. 2.2 Vybavení školy Škola má 4 podlaží. V suterénu jsou umístěny tělocvičny, šatny, kabinet TV, sklady, posilovna a také 4 učebny. V nadzemním podlaží je umístěno zbylých 17 kmenových učeben, z nichž 2 jsou současně odděleními školní družiny. Kromě kmenových učeben má škola vybudované odborné učebny chemie / přírodopisu, fyziky / zeměpisu, jazykovou učebnu a knihovnu. Dalšími odbornými učebnami jsou 2 počítačové učebny (první a druhý stupeň), školní dílny a školní kuchyňka. Škola rovněž vlastní keramickou vypalovací pec. Škola disponuje poměrně rozsáhlým školním pozemkem pro pěstitelské práce. Škola má dvě tělocvičny (velká charakter tenisové hala, kde je možné provozovat i jiné sporty, především florbal a basketbal; malá tělocvična s litým povrchem vhodným pro volejbal, nohejbal, basketbal, vybíjenou, přehazovanou a podobné sporty) a tři venkovní hřiště (první - víceúčelové hřiště s umělým povrchem pro tenis, volejbal, basketbal, florbal či nohejbal, druhé - antukové je určeno pro softball, který má ve škole dlouholetou tradici, třetí - rovněž víceúčelové hřiště s umělým povrchem, je určeno pro malou kopanou, házenou, nohejbal, ale i basketbal, korfbal)..škola žádá pro rok 2011 MHMP o grant a s přispěním zřizovatele vybuduje školní hřiště pro atletiku (běžecké dráhy, doskočiště,...)

8 Strana :: 8 /498 Škola postupně zlepšuje své vybavení (interaktivní tabule /6x učebna fyzika / zeměpisu, chemie / přírodopisu, jazyků, českého jazyka / dějepisu a jazyková učebna dvě učebny slouží prvnímu stupni; dataprojektory jsou vybaveny obě počítačové učebny a jedna učebna prvního stupně; dvě učebny prvního stupně jsou vybaveny vizualizéry). Školní družina má 5 oddělení a je určena především pro děti ročníků, ale na žádost rodičů poskytujeme tyto služby i pro žáky vyšších ročníků 1. stupně. V současné době má 3 samostatná oddělení a dvě oddělení jsou umístěna v kmenových třídách. Školní družina má své kvalitní školní venkovní hřiště, které je vybaveno pro různé činnosti, v zimním období může využívat i tělocvičnu. 2.3 Charakteristika pedagogického sboru Ve škole pracuje 33 pedagogických pracovníků, z toho 26 učitelů (včetně ředitele školy a zástupkyně ředitele), asistent pedagoga, pět vychovatelek školní družiny a speciální pedagog.v rámci projektuvip II resp. VIP III. Někteří pedagogové pracují na částečný úvazek (zejména výtvarná a hudební výchova, informatika) Věková struktura pedagogů je v rozmezí od 27 do 65 let. Průměrný věk je zhruba 43,5 roku... Odbornou kvalifikaci dle zákona č. 563/2004 Sb. plnilo : odborná kvalifikace (počet celkem / plnících) % plnění školní družina (5 / 5) 100 základní škola (26 / 20) 76,9 z toho 1. stupeň (11 / 7) 63,6 z toho 2. stupeň (15 / 13) 86,6 pedagogičtí pracovníci celkem (33 / 25) 75,7

9 Strana :: 9 /498 Ze 7 nekvalifikovaných učitelů si tři vyučující doplňovali vzdělání (Jazyková škola, Pedagogická fakulta apod.), pět učitelů mělo smlouvu na dobu určitou. Tři vyučující pracovali s podmínkou, že do 5 let od nabytí platnosti zákona zahájí studium nebo ukončí pracovní poměr. Jedna je výjimka ze vzdělání (nad 50 let). Všichni pedagogové si v různých formách prohlubují (doplňují, inovují, rozšiřují) své vzdělání Škola slouží jako školící pracoviště Tvořivé školy, dvě vyučující jsou republikovými lektorkami tohoto vzdělávacího programu a prezentují se na různých akcích (matematika, český jazyk, přírodověda, informatika a anglický jazyk). Charakteristika žáků Žáky naší školy jsou žáci převážně ze spádového obvodu ZŠ. Řadí se k dětem z tzv. zaměstnaneckých rodin, často sociálně slabších. Národnostní skladba žáků je různorodá (více než 35 dětí se nenarodilo v naší republice). V rámci obvodu dochází k poměrně velké migraci žáků. Je to ovlivněno častým stěhováním rodin, ale také dalšími skutečnostmi, např. žáci 5. a 7. ročníku odcházejí na víceletá gymnázia. Škola prosazuje maximálně možný demokratický přístup k žákům, proto na škole pracuje Žákovský parlament, kde zástupci jednotlivých tříd (5. 9. ročník) řeší spolu s vedením školy problémy, které se ve třídách a ve škole vyskytnou. Mimo to je ve škole umístěna schránku důvěry, kam může každý žák i rodič vložit jakoukoliv stížnost, námět, požadavek, a to i anonymně. 2.4 Dlouhodobé projekty a mezinárodní spoluráce Hlavním projektem, do něhož je škola zapojena, je projekt Tvořivá škola činnostní učení. V rámci projektu máme vyškoleny dvě lektorky, které školí učitele dalších zapojených škol. V projektu Tvořivá škola jsou proškoleny všechny učitelky 1. stupně, pedagogové 2. stupně se do projektu postupně také zapojují.. Od školního roku 2009/2010 je škola zapojena do projektu: "Rozvoj školních poradenských pracovišť - Vzdělávání - Informace - Poradenství (RŠPP VIP II resp. VIP III) v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost. Projekt končí 30. června Škola se účastní akcí projektu společnosti Člověk v tísni Jeden svět a pokračuje v Programu primární prevence sociálně patologických

10 Strana :: 10 /498 jevů, který realizuje společnost PROSPE. Za významnou považujeme s ohledem na poměrně vysoký počet žáků, kteří se nenarodili v naší republice, účast v Emergenčním projektu Ministerstva vnitra ČR, v rámci kterého škola zajišťuje bezplatné kurzy českého jazyka jednak pro rodiče našich žáků, jednak pro žáky samé doučování českého jazyka). Škola samostatně realizuje také vlastní projekty: Školní slavík Den Země Den otevřených dveří Prodejní výstavy Absolventský ples pro žáky, kteří ukončí školní docházku, a jejich rodiče Mezitřídní vědomostní soutěž žáků tříd apod. Do mezinárodních projektů se škola zapojila v rámci programu etwinning, který nabízí možnost najít virtuální partnery po celé Evropě a domluvit si s nimi spolupráci v rámci dílčích projektů : Welcome in our classroom úvodní aktivitou je seznámit se s žáky ostatních tříd zúčastněných zemí. Love this song výměna nahraných videí se zpěvem dětské písničky a její naučení V současné době hledáme pro pokračování těchto aktivit náhradu za pí učitelku P. Hublovou, která odešla do VÚP. Škola nespolupracuje se žádnou zahraniční školou. Všechny projekty mají prověřit schopnost týmové práce, pomoci vzájemnému poznávání spolužáků, umožnit seberealizaci, dát žákům možnost hledat a zpracovávat informace netradičním způsobem. V rámci výchovy našich dětí k lidské sounáležitosti podporujeme keňskou dívku MERCY ACHIENG OPIYO. Finanční prostředky její rodiny

11 Strana :: 11 /498 jsou velmi skromné a rodina by tak nemohla platit školní docházku. 2.5 Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Školská rada Školská rada byla zřízena k podle zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění (dva zástupci zřizovatele, dva zástupci rodičů, dva zástupci školy). Kompetence školské rady: vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programu a k jejich následnému uskutečňování schvaluje výroční zprávu o činnosti školy schvaluje školní rád, stipendijní rád a navrhuje jejich změny schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáku podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření projednává inspekční zprávy České školní inspekce podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy Obec rodičů Od školního roku 1999/2000 pracuje na škole Obec rodičů, která má napomáhat zlepšení spolupráce mezi školou a rodiči. Zástupci z řad rodičů jsou seznamováni s děním na škole a na pravidelná jednání s vedením školy přicházejí se svými podněty. Bohužel se doposud nepodařilo tomuto společenství dát rámec sdružení požadovaný MV ČR jeho vzorovým statutem (problémy s vybíráním příspěvků). Třídní schůzky a konzultace Nejběžnější přímá forma spolupráce školy s rodiči jsou třídní schůzky a konzultační dny, které probíhají nejméně 4x za školní rok. Spolupráce školy s rodiči je v oblasti výchovných a vzdělávacích potřeb zajišťována i prostřednictvím : Školní speciální pedagožka vyhledává žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

12 Strana :: 12 /498 provádí orientační diagnostiku speciálních vzdělávacích potřeb žáka zajišťuje individuální a skupinovou péči žáků se speciálními vzdělávacími potřebami realizuje v 1. a 2. ročnících pravidelnou skupinovou péči pro vybrané žáky na podporu funkcí pro rozvoj psaní, čtení a počítání zajišťuje kompenzační, reedukační a stimulační činnosti zajišťuje učebnice, pracovní listy a kompenzační pomůcky pro integrované žáky participuje na přípravě a vytváření individuálních vzdělávacích plánů poskytuje poradenské služby pro učitele poskytuje poradenské služby pro rodiče a žáky spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními (PPP - pedagogicko-psychologická poradna, SPC - speciálně pedagogické centrum) a dalšími institucemi Výchovná a kariérní poradkyně pečuje o žáky s výchovnými problémy ve spolupráci s dalšími institucemi pečuje o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ve spolupráci s PPP (pedagogicko-psychologická poradna), SPC (speciálně pedagogické centrum) zajišťuje informační činnost poskytuje informace o studiu na středních školách pomáhá rodičům a žákům při vhodném výběru povolání a k němu vhodné střední školy poskytuje informace a prognózy na trhu práce zapůjčuje publikace vhodné k výběru střední školy zajišťuje testy umožňující zjistit povolání, ke kterému má žák předpoklady radí, jak postupovat při návštěvě střední školy v den otevřených dveří poskytuje poradenské služby pro žáky, rodiče a učitele Školní metodička prevence zajišťuje přednášky a besedy týkající se oblasti prevence patologických jevů (záškoláctví, šikana, drogy, alkohol,...) vyhledává problémové projevy chování žáků preventivně spolupracuje s jednotlivci i třídními kolektivy poskytuje poradenské služby pro žáky, rodiče a učitele

13 Strana :: 13 /498 vede příslušnou dokumentaci Dále mohou informace o škole rodiče získat i na internetové stránce školy a své připomínky mohou zaslat i na ovou adresu školy či je veřejně vyjadřovat na internetových stránkách školy v sekci Diskuse. V průběhu školního roku 2011/2012 chceme získáme-li dostatečný počet počítačů umístěných v jednotlivých třídách, zahájit práce na projektu, který rodičům i žákům bude poskytovat přehled o rozvrhu hodin změnách v rozvrhu (suplování) absencích žáků (třídní kniha) klasifikace poskytovat rodičům a žákům informace o dění školy formou PR televize změnit podobu internetových stránek školy Žákovský parlament Na škole aktivně žákovský parlament, jehož hlavním cílem je prohloubit spolupráci mezi vedením školy a žáky. V žákovském parlamentu jsou vždy dva zástupci z každé třídy, kteří se účastní pravidelných setkání s ředitelem školy popř. jeho zástupkyní. Škola spolupracuje s : Institutem pedagogicko psychologického poradenství Praha Pedagogicko psychologickou poradna pro Prahu 3 a 9 Dyscentrum - organizací nabízející učební pomůcky, informace a vzdělávání nejen pro žáky se specifickými poruchami učení a chování (SPUaCH) Speciálně pedagogickým centrem Zlíchov pro děti s poruchami chování (ADHD, LMD,...) Logopedií Občanské sdružení PROSPE zabývajícím se specifickou (zejména primární) prevencí Občanským sdružením Triangl zabývajícím se sekundární prevenci

14 Strana :: 14 /498 Středisko ekologické výchovy hl. m. Prahy Toulcův dvůr Přínosná je spolupráce školy se Soukromým gymnázium Arcus, Praha 9, s.r.o., s nímž organizujeme některé společné akce. Dále škola spolupracuje s ÚMČ Praha 14 / OSPOD Městskou policií Policií ČR 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu Hlavním cílem našeho ŠVP ve vztahu k žákům je vytvořit u každého žáka pozitivní vztah ke vzdělání motivovat ho k celoživotnímu vzdělávání rozvíjet jeho osobnost a individualitu vychovat z něho odpovědného člena společnosti. Při naplňování tohoto cíle klademe důraz na to, aby: mezi pedagogy a žáky převažoval partnerský vztah žáci mohli otevřeně vyjadřovat své názory měli prostor na otázky a svou argumentaci byli vedeni k sebehodnocení, vzájemnému hodnocení a sebereflexi byli hrdi na svou školu

15 Strana :: 15 / Zaměření školy Škola v současnosti nemá výraznou profilaci. Po vybudování atletického hřiště se chce zaměřit, s ohledem na solidní sportovní zázemí, na zlepšování pohybových schopností žáků prostřednictvím sportu a v budoucnu rozšířit časovou dotaci hodin tělesné výchovy.. Dlouholetou tradici má ve škole softball. Oddíl Spectrum zde má svou základnu a naši současní i bývalí žáci tvoří základ tohoto sportovního oddílu, jež dosahuje i mezinárodních úspěchů. Tělocvičny jsou v době mimo vyučování pronajímány dětským basketbalovým oddílům USK Praha (chlapci) TJ Slovanka Praha (děvčata). Tradici má rovněž tenisový kroužek vedený p. Mamicou, který trénuje v prostorách naší školy. Rádi bychom, aby v našich prostorách trénoval dětský oddíl Klubu orientačního běhu Tretra. Školana v této oblasti již navázala spolupráci s PedF UK, FTVS a VŠTVS Palestra. Druhý směr, kterým se chceme v budoucnu rozvíjet, je získání statutu fakultní základní školy při některé z výše uvedených VŠ. 3.2 Výchovné a vzdělávací strategie Naše výchovné a vzdělávací strategie vychází z těchto pedagogických zásad: o Žáky vedeme k samostatnému myšlení a objevování poznatků o Žáky pozitivně motivujeme. o Postupujeme od jednoduchého ke složitějšímu a využíváme dosavadních poznatků žáků. o Výuku přibližujeme skutečnému životu, dbáme na zapojení všech smyslů.

16 Strana :: 16 /498 o Využíváme mezipředmětových vztahů. o Vedeme žáky k hovoru a vzájemné komunikaci. o Využíváme zpětnou vazbu, žáky vedeme k samokontrole a práci s chybou. o Žáky nepřetěžujeme a využíváme diferenciace. o Žáky co možná nejvíce chválíme a pozitivně hodnotíme. o K žákům přistupujeme jako k plnohodnotným lidským bytostem. jsou zaměřeny na : o prvky činnostního učení o organizaci volného času žáků o organizaci kulturních programů pro veřejnost o zajištění kvalitní výchovy a vzdělávání s maximální možností individuálního přístupu k žákům Volný čas žáků se snažíme ovlivnit nabídkou zájmových kroužků, které nabízíme z různých oblastí a pro různé věkové skupiny: Školní družina (kroužek: výtvarný, pracovní, tělovýchovný, dramatický, taneční a sportovní) První stupeň (kroužek: keramický, zpívání, sportovní judo, sportovní - pohybové aktivity, sportovní tenisový, knihovnický, přírodovědný, cvičení z českého jazyka a matematiky, první pomoci, PC klub, turistický kroužek Tuláček) Druhý stupeň : (kroužek: příprava k přijímacím zkouškám a/nebo doučování z českého jazyka a matematiky, první pomoci, PC klub 1, PC klub 2, florballový, sochařský, sborového zpěvu, německého jazyka a šachový). V nabídce akcí je počítáno i s výlety, exkurzemi, návštěvami muzeí, výstav, divadelních a filmových představení a koncertů Všem třídám je umožňován výjezd na školy v přírodě. V rámci dlouhodobého programu proti patologickým jevům se žáci 6. ročníků účastní seznamovacích pobytů v přírodě, pro 7. ročníky je organizován lyžařský výcvik, pro žáky 8. ročníků je pobyt v přírodě zaměřen k orientaci na budoucí povolání. Pro žáky 9. ročníků organizujeme školní výlet na téma Vstup do života.

17 Strana :: 17 /498 Žákúm je rovněž nabízena možnost zahraniční exkurzí (SRN) a výukových pobytů (Velká Británie). 3.3 Zabezpečení péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Škola při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami využívá zejména: uplatňování principu diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu (týká se organizace činností, forem a metod výuky, hodnocení žáků, forem, metod a obsahu vzdělávání) respektování individuálního pracovního tempa žáka uplatňování různých učebních stylů využívání vhodných učebnic, učebních pomůcek využívání vhodných forem a prostředků komunikace spolupráce s odbornými poradenskými zařízeními umožňuje v případě potřeby působení asistenta pedagoga ve třídě spolupracuje s ostatními školami podporuje nadání a talent žáků prostřednictvím zájmových útvarů, nepovinných a volitelných předmětů Realizace speciálně pedagogické péče u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami zajišťují především: školní speciální pedagožka formou individuální péče, skupinové péče nebo individuální a skupinové péče,; rozsah a obsah péče je individuální, závisí na potřebách konkrétního žáka; nedílnou součástí péče je také úzká spolupráce školní speciální pedagožky se zákonnými zástupci žáků, s třídními učiteli a ostatními vyučujícími; pro žáky, zákonné zástupce a učitele má školní speciální pedagožka vypsány pravidelné konzultace s možností individuální domluvy termínu

18 Strana :: 18 /498 třídní učitelé prostřednictvím vypracování individuálního vzdělávacího plánu pro žáky se zdravotním postižením. Individualizace a diferenciace ve výuce a v hodnocení a využíváním podpůrných opatření, komunikací a konzultací se školní speciální pedagožkou, s psycholožkou pedagogicko - psychologické poradny, ostatními vyučujícími, vedením školy a zákonnými zástupci žáka ostatní vyučující žáka využívají ve výuce principy individualizace, diferenciace a dostupná podpůrná opatření žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, žáky se zdravotním postižením vzdělávají dle individuálního vzdělávacího plánu, seznamují se s osobními listy žáka, zprávami z psychologického vyšetření a odborných posudků, spolupracují s třídními učiteli, školní speciální pedagožkou a zákonnými zástupci žáka Zabezpečení péče o žáky se zdravotním postižením Vzdělávání žáků se zdravotním postižením probíhá formou individuální integrace do běžných tříd za využití podpůrných opatření. Plánování a realizace vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami vychází z konkrétní diagnostiky a popisu vzdělávacích potřeb žáka. Na diagnostice speciálních vzdělávacích potřeb žáků se podílí školské poradenské pracoviště (pedagogicko-psychologická poradna, speciálněpedagogické centrum), odborný pracovník školního poradenského pracoviště školní speciální pedagožka, třídní učitelé a ostatní vyučující. V případě potřeby jsou tito žáci vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu Zabezpečení péče o žáky zdravotním znevýhodněním Žáci se zdravotním znevýhodněním jsou vzděláváni s ohledem na speciálně vzdělávací potřeby vyplývající z diagnostiky žáka. V případě potřeby žák pracuje podle vytvořeného individuálního vzdělávacího plánu. Škola vytváří podmínky pro úspěšné vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a pro uspokojování jejich vzdělávacích potřeb. K tomu využívá těchto podpůrných opatření: speciální metody, postupy, formy a prostředky vzdělávání zařazení speciálně-pedagogické péče (reedukačních cvičení) využívání kompenzačních pomůcek, speciálních učebnic a didaktických materiálů využívání pedagogicko-psychologických služeb. Podpůrná opatření zajišťuje školní speciální pedagožka v úzké spolupráci s třídními učiteli, vyučujícími jednotlivých předmětů, se zákonnými zástupci žáků, vedením školy, školním poradenským pracovištěm a školským poradenským zařízením.

19 Strana :: 19 / Zabezpečení péče o žáky se sociálním znevýhodněním Žákům ze sociálně znevýhodněného prostředí je škola připravena poskytnout specifickou péči v rozsahu, který je individuální pro každého žáka. Škola se především prostřednictvím učitelů, školního poradenského pracoviště (metodička prevence, výchovná poradkyně, školní speciální pedagožka), školských poradenských zařízení (pedagogicko psychologická poradna, středisko výchovné péče), občanských sdružení zaměřujících se na prevenci sociálně-patologických jevů (Prospe,Triangl, Odyssea) snaží o vytváření příznivého společenského klimatu ve třídách a celé škole. Toto příznivé klima napomáhá k dobrému začlenění těchto žáků. Prostřednictvím finančních prostředků získaných z projektů nabízí žákům - cizincům kurzy českého jazyka a taktéž jejich rodičům. Od školního roku 2010/2011 bude pomoc žákům-cizincům, jejich rodičům a učitelů nabízet také asistentka pedagoga pro cizince. Zaměří se především na podporu sociálně-kulturní integrace žáků do školního prostředí a do společnosti, na zapojení kulturně specifického prostředí žáků do vzdělávacího procesu ve škole, na pomoc pedagogickým pracovníkům školy při výchovné a vzdělávací činnosti, na individuální pomoc žákům při zprostředkování učební látky a přípravě na vyučování. Zabezpečení vzdělávání cizinců Screening probíhá již při zápisu do prvních tříd. Třídní učitelé nabízí žákům cizincům doučování v českém jazyce. Třídní učitelé mohou první pololetí po nástupu žáka do školy ho/jí neklasifikovat. Výchovný poradce poskytuje zákonným zástupcům dítěte informace o občanských sdruženích v regionu, které pomáhají integrovat nejen děti, ale i celou jejich rodinu do českého kulturního prostředí. Těmto rodinám se nabízí i informace o jejich komunitách a sdruženích, kde se mohou pravidelně setkávat. Škola programem Jeden svět zabezpečuje multikulturní výchovu ve výuce, žáci školy jsou učeni k respektu, toleranci a uznání cizích kultur jako rovnoprávných a nediskriminují spolužáky podle země jejich původu nebo rasy. Ve vyučovacích předmětech občanská výchova, rodinná výchova a dějepis žáci získávají poznatky a vědomosti o cizích kulturách, přičemž vnímají jinakost jako obohacující a zajímavou zkušenost..v současné době navštěvuje školu 36 cizinců (Vietnam, Rusko, Ukrajina, Moldávie, Slovensko, Čína, ) a jejich počet se každým rokem zvyšuje.

20 Strana :: 20 / Zabezpečení vzdělávání žáků mimořádně nadaných Vyhledávání žáků mimořádně nadaných provádí jednotliví učitelé ve svých předmětech, informují výchovného poradce a ten zajistí ve spolupráci rodičů takových žáků a pedagogicko-psychologické poradny posudek žáka jako podkladu pro zvláštní péči o toho žáka. Takovým žákům se umožňuje v daném předmětu jejich nadání prohlubování jejich znalostí, a to řešením problémových úloh, projektů, individuální práci s naučnou literaturou ve školní knihovně. Takovým žákům se zadávají náročnější úkoly v předmětech jejich nadání. Na druhou stranu se učitelé snaží rozumět specifikům v sociálním chování takových žáků (v takovém případě je žák doporučen na individuální konzultace ke speciálnímu pedagogovi školy). Nadaní žáci mohou také navštěvovat vyučovací hodiny ve vyšších ročnících, vést a řídit skupiny ostatních žáků ve vyučování nebo pracovat podle individuálního vzdělávacího plánu, který připraví učitelé předmětů, jejichž nadání se žáka týká, dále se na vytváření IVP pro žáka spolupodílí výchovný poradce a psycholog z obvodní pedagogicko-psychologické poradny. IVP se vypracovává na základě žádosti rodičů. Škola v případech mimořádného nadání žáka spolupracuje s Mensou ČR a poskytuje takovým dětem rozvojové kognitivní programy. Tuto spolupráci zajišťuje výchovný poradce. Žákům mimořádně nadaným je dáván prostor pro hlubší bádání a zkoumání, rozvíjí se jejich samostatnost a kreativita. Výchovný poradce navrhuje žákovi a jeho zákonným zástupcům takovou střední školu, která svou úrovní a specializací odpovídá nadání dítěte. 3.5 Začleňování průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu okruhy aktuálních problémů současného světa a stávají se významnou a nedílnou součástí základního vzdělávání. Jsou důležitým formativním prvkem základního vzdělávání, vytvářejí příležitosti pro individuální uplatnění žáků i pro jejich vzájemnou spolupráci a pomáhají rozvíjet osobnost žáka především v oblasti postojů a hodnot. Podmínkou účinnosti průřezových témat je jejich propojenost se vzdělávacím obsahem konkrétních vyučovacích předmětů a s obsahem dalších činností žáků realizovaných ve škole i mimo školu. V etapě základního vzdělávání jsou vymezena tato průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova

21 Strana :: 21 /498 Výchova demokratického občana Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Multikulturní výchova Environmentální výchova Mediální výchova Osobnostní a sociální výchova Průřezové téma Tématický okruh 1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 5. roč. 6. roč. OSV OSV 1 Osobnostní rozvoj OSV 2 Sociální rozvoj OSV 1.1 Rozvoj schopností poznávání OSV 1.2 Sebepoznání a sebepojetí OSV 1.3 Seberegulace a sebeorganizace OSV 1.4 Psychohygiena OSV 1.5 Kreativita OSV 2.1 Poznávání lidí M,PRČ,Č J,PRV,HV, VV M, PRČ, PRV, ČJ, HV, VV AJ, M, PRČ, PRV, HV, VV AJ, M, PRČ,PŘ, VL, VV, HV PRČ, PŘ, VL, VV, M, HV M,HV,Z ČJ,PŘ, VV ČJ M, ČJ M AJ VKZ, PŘ,Z TV M, TV M, TV M, TV AJ, M, TV VKZ, M, ČJ 7. roč. RJ, M, HV, ČJ,PŘ, VV VKZ M, CH, ČJ 8. roč. 9. roč RJ, M, HV,CH, ČJ,VKO, PŘ, VV VKO, PRC M, ČJ,VKO, PRC TV TV TV TV TV VKZ AJ M, PRČ, PRV, HV, VV M, PRČ, PRV,ČJ, VV M, PRČ, PRV, HV M, PRČ, PRV,ČJ, HV M, VV M, PRČ, PRV, VV M, PRČ, INF, PŘ, VL, VV, ČJ, HV AJ, PRČ, INF, PŘ, VL, VV, ČJ, M, HV M, VV AJ, VV, M AJ, M, ČJ, VV,INF AJ, VKZ, TV M, ČJ, VV,,INF AJ, TV M, CH, ČJ,Z, VV, INF M, HV, CH, ČJ,PŘ, VV,CVM PRC M, CH, ČJ, PRC M, CH, ČJ,Z, VV, INF VKO, TV TV,KOAJ

22 Strana :: 22 /498 OSV 2.2 Mezilidské vztahy PRČ, PRV,ČJ, VV, TV M, ČJ, VV, TV PRČ, PRV, VV, TV M, PRČ, PŘ, VL, VV, TV AJ, PRČ, PŘ, VL, VV, TV M, VKO, TV AJ,Z, TV M,VKO M,,Z, TV CH,VKO M,VKO, TV,KOAJ OSV 2.3 Komunikace AJ, M, HV, VV AJ, HV, VV PRČ, PRV, HV, VV PRČ, INF, PŘ, VL, VV, ČJ, HV AJ, PRČ, INF, PŘ, VL, VV, ČJ, HV VKZ, HV, ČJ,VKO, VV HV,Z ČJ,VKO, VV RJ, HV, ČJ,VKO, VV RJ, HV, ČJ,VKO, VV, OSV 2.4 Kooperace a kompetice M, ČJ, VV, TV M, ČJ, VV, TV VV, TV M, PRČ, PŘ, VL, ČJ, TV PRČ, PŘ, VL, ČJ, M, TV ČJ,VKO VKZ, ČJ,VKO ČJ,VKO ČJ,VKO OSV 3 Morální rozvoj OSV 3.1 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti M TV AJ, TV VKZ,VK O, TV VKO,PŘ, TV VKZ, CH,VKO, TV VKO, TV, PRC OSV 3.2 Hodnoty, postoje a praktická etika VV,INF F, VV,INF VKZ,VK O, VV,INF Z, VV,INF Výchova demokratického občana Průřezové téma Tématický okruh 1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 5. roč. 6. roč. VDO VDO 1 Občanská společnost a škola VDO 2 Občan, obč. společnost a stát VDO 3 Formy participace občanů v polit. životě PRV, HV, VV PRV, HV, VV HV, VV VL, VV, HV VL, VV, HV 7. roč. 8. roč. 9. roč VKO VKO VKO PRV INF, VL INF, VL VKO,INF VKO,INF CH,VKO, Z,INF VL VL VKO M, CH,VKO,I NF

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Masarykovy základní školy Brno, Kamenačky 3591/4

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Masarykovy základní školy Brno, Kamenačky 3591/4 pro základní vzdělávání Masarykovy základní školy Brno, Kamenačky 3591/4 Škola se stoletou tradicí Škola, která hledí do budoucnosti platnost: od 1. 9. 2007 verze 4 - platnost: od 1. 9. 2013 Čj.: MZŠ 526/2013

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Sokolov, ulice Pionýrů 1614, Sokolov verze 1.9./2013 Tento ŠVP platí od školního roku 2013/2014 pro 1. a 6. ročník. Který předmět je ve

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Navazujeme na tradice, směřujeme k budoucnosti Masarykova základní škola, Stará Paka, okres Jičín Obsah 1 Identifikační údaje... 4 2 Charakteristika školy...

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 Ředitel: Mgr. Ludmila Plachá telefon: 384 392 430 zřizovatel: Město Strmilov e-mail: reditel@zsstrmilov.cz fax: 384 392 354 typ školy:

Více

Škola - cesta k poznání

Škola - cesta k poznání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Škola - cesta k poznání 13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, příspěvková organizace 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ŠVP pro ZV

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Štěpánov nad Svratkou, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace 2 Obsah 1. Identifikační údaje... 5 2. Charakteristika

Více

Spolu na jedné lodi. 1 Identifikační údaje. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Motivační název:

Spolu na jedné lodi. 1 Identifikační údaje. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Motivační název: 1 Identifikační údaje 1.1 Název ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Motivační název: Spolu na jedné lodi Motto: Kvalitní vzdělání znamená nejen předávání vědomostí, ale i budování

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BLATENSKÁ 540, HORAŽĎOVICE 1 Identifikační údaje Název právnické osoby: Základní škola Horažďovice, Blatenská ul. 540, okres

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BLATENSKÁ 540, HORAŽĎOVICE 1 Identifikační údaje Název právnické osoby: Základní škola a Základní umělecká škola Horažďovice,

Více

Spolu na jedné lodi. 1 Identifikační údaje. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Motivační název:

Spolu na jedné lodi. 1 Identifikační údaje. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Motivační název: 1 Identifikační údaje 1.1 Název ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Motivační název: Spolu na jedné lodi Motto: Kvalitní vzdělání znamená nejen předávání vědomostí, ale i budování

Více

I ve mně je lídr č. j.:mand/650/2014.

I ve mně je lídr č. j.:mand/650/2014. I ve mně je lídr č. j.:mand/650/2014. 1 Identifikační údaje... 4 1.1 Název ŠVP... 4 1.2 Údaje o škole... 4 1.3 Zřizovatel... 4 1.4 Platnost dokumentu... 4 2 Charakteristika školy... 6 2.1 Úplnost a velikost

Více

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Datum vydání 25. 8. 2014 Obsah 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 2.1 Úplnost a velikost školy 4 2.2 Umístění školy

Více

Obsah Identifikační údaje 1.1. Název vzdělávacího programu 1.2. Základní údaje o škole 1.3. Zřizovatel školy 1.4. Organizační schéma školy 1.5.

Obsah Identifikační údaje 1.1. Název vzdělávacího programu 1.2. Základní údaje o škole 1.3. Zřizovatel školy 1.4. Organizační schéma školy 1.5. Obsah 1. Identifikační údaje 7 1.1. Název vzdělávacího programu 7 1.2. Základní údaje o škole 7 1.3. Zřizovatel školy 7 1.4. Organizační schéma školy 8 1.5. Platnost dokumentu 8 2. Charakteristika školy

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - PETROVICE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - PETROVICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - PETROVICE Edisonova 40 Dopplerova 351 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OBSAH 1. Identifikační údaje str. 3 1.1. Název vzdělávacího programu str. 3 1.2. Předkladatel

Více

ŠVP ZŠ Rýmařov, Jelínkova 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHTÍT - UMĚT - ZNÁT

ŠVP ZŠ Rýmařov, Jelínkova 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHTÍT - UMĚT - ZNÁT NÁZEV PROGRAMU MOTIVAČNÍ NÁZEV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHTÍT - UMĚT - ZNÁT ÚDAJE O ŠKOLE Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1 ADRESA, KONTAKTY ŘEDITEL ŠKOLY KOORDINÁTOR ŠVP PRÁVNÍ

Více

CHTÍT - UMĚT - ZNÁT NÁZEV PROGRAMU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MOTIVAČNÍ NÁZEV. PŘEDKLADATEL Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1

CHTÍT - UMĚT - ZNÁT NÁZEV PROGRAMU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MOTIVAČNÍ NÁZEV. PŘEDKLADATEL Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1 NÁZEV PROGRAMU MOTIVAČNÍ NÁZEV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHTÍT - UMĚT - ZNÁT PŘEDKLADATEL Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1 ADRESA, KONTAKTY ŘEDITEL ŠKOLY KOORDINÁTOR ŠVP PRÁVNÍ

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Č.j. 315/2012 Školní vzdělávací program Člověk přírodě - příroda člověku - ZŠ Odolena Voda Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy Dr. h. c. Jana Masaryka Harrachov verze č. 2 Předkladatel: Základní škola

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY DR. H. C. JANA MASARYKA HARRACHOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY DR. H. C. JANA MASARYKA HARRACHOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY DR. H. C. JANA MASARYKA HARRACHOV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název programu: Školní vzdělávací program pro základní

Více

Škola, ve které máme na děti čas.

Škola, ve které máme na děti čas. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Škola, ve které máme na děti čas. Základní škola a Mateřská škola, Senohraby, okres Praha - východ, Školní 27, 251 66 Senohraby

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT Obsah 1. Identifikační údaje 1.1. Název školního vzdělávacího programu 1.2. Předkladatel základní údaje 1.3. Zřizovatel

Více

Školní vzdělávací program Základní školy České Heřmanice

Školní vzdělávací program Základní školy České Heřmanice Základní škola České Heřmanice, příspěvková organizace www.skola@ceskehermanice.cz IČO: 72088591, 465 549 534 Školní vzdělávací program Základní školy České Heřmanice OBSAH 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2.CHARAKTERISTIKA

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY BRNO, VEJROSTOVA 1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY BRNO, VEJROSTOVA 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY BRNO, VEJROSTOVA 1 Platnost dokumentu od: 1. 9. 2012 Druhé vydání č.j.: 5/2013 s dodatkem Obsah Obsah ---------------------------------------------------------------------------------------

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLY MILÍN Milín, Školní 247 1 Obsah 1. Identifikač ní údaje... 3 2. Charakteristika školy... 4 2.1 Úplnost a velikost školy... 4 2.2 Podmínky

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Základní škola Praha 5 Smíchov, Podbělohorská 26/720 Dobrý začátek vede k dobrému konci 1. Identifikační údaje Název programu:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE SPOLU. Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE SPOLU. Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE SPOLU Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace 1. Identifikační údaje Předkladatel: Základní škola:

Více

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov ŠVP ZV Vše pod jednou střechou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov ŠVP ZV Vše pod jednou střechou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Motivační název: VŠE POD JEDNOU STŘECHOU Předkladatel: Název školy: Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace Adresa:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Cesta za profesí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Cesta za profesí Základní škola a mateřská škola Bečov nad Teplou, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Školní 152, 364 64 Bečov nad Teplou tel.: 353999244 www.zsamsbecov.estranky.cz e-mail: zs.becov@seznam.cz ŠKOLNÍ

Více

ŠKOLA VŠESTRANNÉHO ROZVOJE

ŠKOLA VŠESTRANNÉHO ROZVOJE Základní škola a Mateřská škola Aloise Štěpánka, Dolany, příspěvková organizace 783 16 Dolany č.p. 174 IČ 70983259 ŠKOLA VŠESTRANNÉHO ROZVOJE Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: ZŠ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání UČÍME SE PRO ŽIVOT Základní škola Zubří, okres Vsetín č.j. ZŠ 218/2007 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: UČÍME SE PRO ŽIVOT ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ

Více