Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání T V O Ř I V Á Š K O L A ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ TVOŘIVÁ ŠKOLA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání T V O Ř I V Á Š K O L A ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ TVOŘIVÁ ŠKOLA"

Transkript

1 Strana :: 1 /498 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ TVOŘIVÁ ŠKOLA (platnost ŠVP ZV od , 3. verze platná od ) Zpracoval Schválil Funkce Koordinátor tvorby ŠVP Ředitel školy Jméno Mgr. Kateřina Dufková PaedDr.. Jaroslav Martanovič Podpis Datum Platnost Školního vzdělávacího programu TVOŘIVÁ ŠKOLA ode dne Účinnost Školního vzdělávacího programu TVOŘIVÁ ŠKOLA ode dne

2 Strana :: 2 /498 Změnový list Označení části textu* Popis změny :

3 Strana :: 3 / Identifikační údaje 1.1 Název vzdělávacího programu: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Motivační název: TVOŘIVÁ ŠKOLA 1.2 Předkladatel: Název školy: Základní škola, Adresa: /1, Praha 9 Černý Most Právní forma: příspěvková organizace IČO: IZO: REDIZO: Ředitel: PaedDr. Jaroslav Martanovič Kontakty: tel./fax.: web: Zástupkyně ředitele: Mgr. Klára Machová Kontakty: tel./fax.: Koordinátor tvorby ŠVP : Mgr. Kateřina Dufková 1.3 Zřizovatel školy: Název: Městská část Praha 14 Právní forma: obec IČO: Adresa: Bří Venclíků 1073, Praha 9 Černý Most I. Kontakt: Podpis ředitele: Razítko školy:

4 Strana :: 4 /498 Obsah dokumentu 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího plánu Předladatel Zřizovatel 3 Obsah 4 2 Charakteristika školy Úplnost a velikost škol Vybavení školy Charakteristika pedagogického sboru 8 Charakteristika žáků Dlouhodobé projekty a mezinárodní spolupráce Spolupráce školy s rodiči a jinými subjekty Charakteristika školního vzdělávacího programu Zaměření školy Výchovné a vzdělávcí strategie Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Zabezpečení péče o žáky se zdravotním postužením ; abezpečení péče o žáky se zdravotním znevýhodněním abezpečení péče o žáky se zdravotním se sociálním znevýhorněním 19 Zabezpečení vzdělávání cizinců Zabezpečení výuky mimořádně nadaných žáků začleňování průřezových témat Učební plán Soulad časové dotace s rámcovým učebním plánem pro 1. stupeň Soulad časové dotace s rámcovým učebním plánem pro 2. stupeň Poznámky k učebnímu plánu 29

5 Strana :: 5 /498 Volitelné předměty Učební osnovy Charakteristuka předmětu - Jazyk a jazyková komunikace - český jazyk a literatura Obsahové, časové a organizační vymezení Výchovné a vzdělávací strategie Vzdělávací obsah předmětu - český jazyk a literatura 33 Anglický jazyk 75 Matematika a její aplikace 95 Informační a komunikační technologie 142 Člověk a jeho svět 166 Prvouka 166 Přírodověda 181 Vlastivěda 190 Člověk a společnost 202 Dějepis 202 Výchova k občanství 222 Člověk a příroda 239 Fyzika 239 Chemie 255 Přírodopis 273 Zeměpis 285 Umění a kultura 305 Hudební výchova 305 Výtvarná výchova 333 Člověk a zdraví 360 Výchova ke zdraví 360 Tělesná výchova 374 Člověk a svět práce 407 Praktické činnosti 407

6 Strana :: 6 /498 Doplňující předměty 438 Mediální výchova 438 Povinně volitelné poředměty 446 Ruský jazyk 446 Konverzace v anglickém jazyce 456 Cvičení z matematiky 461 Cvičení z českého jazyka Pravidla pro hodnocení žáků Způsoby hodnocení žáků Kritéria hodnocení žáků Vlastní hodnocení školy Oblasti vlastního hodnocení Cíle vlastního hodnocení Kritéria vlastního hodnocení Nástroje vlastního hodnocení Časové rozvržení vlastního hodnocení 497

7 Strana :: 7 / Charakteristika školy 2.1 Úplnost a velikost školy Základní škola,, je úplnou základní školou s ročníkem, s právní subjektivitou od Škola je příspěvkovou organizací a byla zřízena Městskou částí Praha 14, v jejíž budově sídlí. Sídlo školy je v těsné blízkosti stanice metra B Rajská zahrada. Kapacita školy je 810 žáků (od roku 1995 využívá na základě smlouvy s MČ Praha 14 část prostor školy Soukromé gymnázium Arcus, Praha 9, s.r.o. Součástí školy je školní družina pro 150 žáků a školní kuchyně s jídelnou a s kapacitou 700 obědů. 2.2 Vybavení školy Škola má 4 podlaží. V suterénu jsou umístěny tělocvičny, šatny, kabinet TV, sklady, posilovna a také 4 učebny. V nadzemním podlaží je umístěno zbylých 17 kmenových učeben, z nichž 2 jsou současně odděleními školní družiny. Kromě kmenových učeben má škola vybudované odborné učebny chemie / přírodopisu, fyziky / zeměpisu, jazykovou učebnu a knihovnu. Dalšími odbornými učebnami jsou 2 počítačové učebny (první a druhý stupeň), školní dílny a školní kuchyňka. Škola rovněž vlastní keramickou vypalovací pec. Škola disponuje poměrně rozsáhlým školním pozemkem pro pěstitelské práce. Škola má dvě tělocvičny (velká charakter tenisové hala, kde je možné provozovat i jiné sporty, především florbal a basketbal; malá tělocvična s litým povrchem vhodným pro volejbal, nohejbal, basketbal, vybíjenou, přehazovanou a podobné sporty) a tři venkovní hřiště (první - víceúčelové hřiště s umělým povrchem pro tenis, volejbal, basketbal, florbal či nohejbal, druhé - antukové je určeno pro softball, který má ve škole dlouholetou tradici, třetí - rovněž víceúčelové hřiště s umělým povrchem, je určeno pro malou kopanou, házenou, nohejbal, ale i basketbal, korfbal)..škola žádá pro rok 2011 MHMP o grant a s přispěním zřizovatele vybuduje školní hřiště pro atletiku (běžecké dráhy, doskočiště,...)

8 Strana :: 8 /498 Škola postupně zlepšuje své vybavení (interaktivní tabule /6x učebna fyzika / zeměpisu, chemie / přírodopisu, jazyků, českého jazyka / dějepisu a jazyková učebna dvě učebny slouží prvnímu stupni; dataprojektory jsou vybaveny obě počítačové učebny a jedna učebna prvního stupně; dvě učebny prvního stupně jsou vybaveny vizualizéry). Školní družina má 5 oddělení a je určena především pro děti ročníků, ale na žádost rodičů poskytujeme tyto služby i pro žáky vyšších ročníků 1. stupně. V současné době má 3 samostatná oddělení a dvě oddělení jsou umístěna v kmenových třídách. Školní družina má své kvalitní školní venkovní hřiště, které je vybaveno pro různé činnosti, v zimním období může využívat i tělocvičnu. 2.3 Charakteristika pedagogického sboru Ve škole pracuje 33 pedagogických pracovníků, z toho 26 učitelů (včetně ředitele školy a zástupkyně ředitele), asistent pedagoga, pět vychovatelek školní družiny a speciální pedagog.v rámci projektuvip II resp. VIP III. Někteří pedagogové pracují na částečný úvazek (zejména výtvarná a hudební výchova, informatika) Věková struktura pedagogů je v rozmezí od 27 do 65 let. Průměrný věk je zhruba 43,5 roku... Odbornou kvalifikaci dle zákona č. 563/2004 Sb. plnilo : odborná kvalifikace (počet celkem / plnících) % plnění školní družina (5 / 5) 100 základní škola (26 / 20) 76,9 z toho 1. stupeň (11 / 7) 63,6 z toho 2. stupeň (15 / 13) 86,6 pedagogičtí pracovníci celkem (33 / 25) 75,7

9 Strana :: 9 /498 Ze 7 nekvalifikovaných učitelů si tři vyučující doplňovali vzdělání (Jazyková škola, Pedagogická fakulta apod.), pět učitelů mělo smlouvu na dobu určitou. Tři vyučující pracovali s podmínkou, že do 5 let od nabytí platnosti zákona zahájí studium nebo ukončí pracovní poměr. Jedna je výjimka ze vzdělání (nad 50 let). Všichni pedagogové si v různých formách prohlubují (doplňují, inovují, rozšiřují) své vzdělání Škola slouží jako školící pracoviště Tvořivé školy, dvě vyučující jsou republikovými lektorkami tohoto vzdělávacího programu a prezentují se na různých akcích (matematika, český jazyk, přírodověda, informatika a anglický jazyk). Charakteristika žáků Žáky naší školy jsou žáci převážně ze spádového obvodu ZŠ. Řadí se k dětem z tzv. zaměstnaneckých rodin, často sociálně slabších. Národnostní skladba žáků je různorodá (více než 35 dětí se nenarodilo v naší republice). V rámci obvodu dochází k poměrně velké migraci žáků. Je to ovlivněno častým stěhováním rodin, ale také dalšími skutečnostmi, např. žáci 5. a 7. ročníku odcházejí na víceletá gymnázia. Škola prosazuje maximálně možný demokratický přístup k žákům, proto na škole pracuje Žákovský parlament, kde zástupci jednotlivých tříd (5. 9. ročník) řeší spolu s vedením školy problémy, které se ve třídách a ve škole vyskytnou. Mimo to je ve škole umístěna schránku důvěry, kam může každý žák i rodič vložit jakoukoliv stížnost, námět, požadavek, a to i anonymně. 2.4 Dlouhodobé projekty a mezinárodní spoluráce Hlavním projektem, do něhož je škola zapojena, je projekt Tvořivá škola činnostní učení. V rámci projektu máme vyškoleny dvě lektorky, které školí učitele dalších zapojených škol. V projektu Tvořivá škola jsou proškoleny všechny učitelky 1. stupně, pedagogové 2. stupně se do projektu postupně také zapojují.. Od školního roku 2009/2010 je škola zapojena do projektu: "Rozvoj školních poradenských pracovišť - Vzdělávání - Informace - Poradenství (RŠPP VIP II resp. VIP III) v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost. Projekt končí 30. června Škola se účastní akcí projektu společnosti Člověk v tísni Jeden svět a pokračuje v Programu primární prevence sociálně patologických

10 Strana :: 10 /498 jevů, který realizuje společnost PROSPE. Za významnou považujeme s ohledem na poměrně vysoký počet žáků, kteří se nenarodili v naší republice, účast v Emergenčním projektu Ministerstva vnitra ČR, v rámci kterého škola zajišťuje bezplatné kurzy českého jazyka jednak pro rodiče našich žáků, jednak pro žáky samé doučování českého jazyka). Škola samostatně realizuje také vlastní projekty: Školní slavík Den Země Den otevřených dveří Prodejní výstavy Absolventský ples pro žáky, kteří ukončí školní docházku, a jejich rodiče Mezitřídní vědomostní soutěž žáků tříd apod. Do mezinárodních projektů se škola zapojila v rámci programu etwinning, který nabízí možnost najít virtuální partnery po celé Evropě a domluvit si s nimi spolupráci v rámci dílčích projektů : Welcome in our classroom úvodní aktivitou je seznámit se s žáky ostatních tříd zúčastněných zemí. Love this song výměna nahraných videí se zpěvem dětské písničky a její naučení V současné době hledáme pro pokračování těchto aktivit náhradu za pí učitelku P. Hublovou, která odešla do VÚP. Škola nespolupracuje se žádnou zahraniční školou. Všechny projekty mají prověřit schopnost týmové práce, pomoci vzájemnému poznávání spolužáků, umožnit seberealizaci, dát žákům možnost hledat a zpracovávat informace netradičním způsobem. V rámci výchovy našich dětí k lidské sounáležitosti podporujeme keňskou dívku MERCY ACHIENG OPIYO. Finanční prostředky její rodiny

11 Strana :: 11 /498 jsou velmi skromné a rodina by tak nemohla platit školní docházku. 2.5 Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Školská rada Školská rada byla zřízena k podle zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění (dva zástupci zřizovatele, dva zástupci rodičů, dva zástupci školy). Kompetence školské rady: vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programu a k jejich následnému uskutečňování schvaluje výroční zprávu o činnosti školy schvaluje školní rád, stipendijní rád a navrhuje jejich změny schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáku podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření projednává inspekční zprávy České školní inspekce podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy Obec rodičů Od školního roku 1999/2000 pracuje na škole Obec rodičů, která má napomáhat zlepšení spolupráce mezi školou a rodiči. Zástupci z řad rodičů jsou seznamováni s děním na škole a na pravidelná jednání s vedením školy přicházejí se svými podněty. Bohužel se doposud nepodařilo tomuto společenství dát rámec sdružení požadovaný MV ČR jeho vzorovým statutem (problémy s vybíráním příspěvků). Třídní schůzky a konzultace Nejběžnější přímá forma spolupráce školy s rodiči jsou třídní schůzky a konzultační dny, které probíhají nejméně 4x za školní rok. Spolupráce školy s rodiči je v oblasti výchovných a vzdělávacích potřeb zajišťována i prostřednictvím : Školní speciální pedagožka vyhledává žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

12 Strana :: 12 /498 provádí orientační diagnostiku speciálních vzdělávacích potřeb žáka zajišťuje individuální a skupinovou péči žáků se speciálními vzdělávacími potřebami realizuje v 1. a 2. ročnících pravidelnou skupinovou péči pro vybrané žáky na podporu funkcí pro rozvoj psaní, čtení a počítání zajišťuje kompenzační, reedukační a stimulační činnosti zajišťuje učebnice, pracovní listy a kompenzační pomůcky pro integrované žáky participuje na přípravě a vytváření individuálních vzdělávacích plánů poskytuje poradenské služby pro učitele poskytuje poradenské služby pro rodiče a žáky spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními (PPP - pedagogicko-psychologická poradna, SPC - speciálně pedagogické centrum) a dalšími institucemi Výchovná a kariérní poradkyně pečuje o žáky s výchovnými problémy ve spolupráci s dalšími institucemi pečuje o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ve spolupráci s PPP (pedagogicko-psychologická poradna), SPC (speciálně pedagogické centrum) zajišťuje informační činnost poskytuje informace o studiu na středních školách pomáhá rodičům a žákům při vhodném výběru povolání a k němu vhodné střední školy poskytuje informace a prognózy na trhu práce zapůjčuje publikace vhodné k výběru střední školy zajišťuje testy umožňující zjistit povolání, ke kterému má žák předpoklady radí, jak postupovat při návštěvě střední školy v den otevřených dveří poskytuje poradenské služby pro žáky, rodiče a učitele Školní metodička prevence zajišťuje přednášky a besedy týkající se oblasti prevence patologických jevů (záškoláctví, šikana, drogy, alkohol,...) vyhledává problémové projevy chování žáků preventivně spolupracuje s jednotlivci i třídními kolektivy poskytuje poradenské služby pro žáky, rodiče a učitele

13 Strana :: 13 /498 vede příslušnou dokumentaci Dále mohou informace o škole rodiče získat i na internetové stránce školy a své připomínky mohou zaslat i na ovou adresu školy či je veřejně vyjadřovat na internetových stránkách školy v sekci Diskuse. V průběhu školního roku 2011/2012 chceme získáme-li dostatečný počet počítačů umístěných v jednotlivých třídách, zahájit práce na projektu, který rodičům i žákům bude poskytovat přehled o rozvrhu hodin změnách v rozvrhu (suplování) absencích žáků (třídní kniha) klasifikace poskytovat rodičům a žákům informace o dění školy formou PR televize změnit podobu internetových stránek školy Žákovský parlament Na škole aktivně žákovský parlament, jehož hlavním cílem je prohloubit spolupráci mezi vedením školy a žáky. V žákovském parlamentu jsou vždy dva zástupci z každé třídy, kteří se účastní pravidelných setkání s ředitelem školy popř. jeho zástupkyní. Škola spolupracuje s : Institutem pedagogicko psychologického poradenství Praha Pedagogicko psychologickou poradna pro Prahu 3 a 9 Dyscentrum - organizací nabízející učební pomůcky, informace a vzdělávání nejen pro žáky se specifickými poruchami učení a chování (SPUaCH) Speciálně pedagogickým centrem Zlíchov pro děti s poruchami chování (ADHD, LMD,...) Logopedií Občanské sdružení PROSPE zabývajícím se specifickou (zejména primární) prevencí Občanským sdružením Triangl zabývajícím se sekundární prevenci

14 Strana :: 14 /498 Středisko ekologické výchovy hl. m. Prahy Toulcův dvůr Přínosná je spolupráce školy se Soukromým gymnázium Arcus, Praha 9, s.r.o., s nímž organizujeme některé společné akce. Dále škola spolupracuje s ÚMČ Praha 14 / OSPOD Městskou policií Policií ČR 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu Hlavním cílem našeho ŠVP ve vztahu k žákům je vytvořit u každého žáka pozitivní vztah ke vzdělání motivovat ho k celoživotnímu vzdělávání rozvíjet jeho osobnost a individualitu vychovat z něho odpovědného člena společnosti. Při naplňování tohoto cíle klademe důraz na to, aby: mezi pedagogy a žáky převažoval partnerský vztah žáci mohli otevřeně vyjadřovat své názory měli prostor na otázky a svou argumentaci byli vedeni k sebehodnocení, vzájemnému hodnocení a sebereflexi byli hrdi na svou školu

15 Strana :: 15 / Zaměření školy Škola v současnosti nemá výraznou profilaci. Po vybudování atletického hřiště se chce zaměřit, s ohledem na solidní sportovní zázemí, na zlepšování pohybových schopností žáků prostřednictvím sportu a v budoucnu rozšířit časovou dotaci hodin tělesné výchovy.. Dlouholetou tradici má ve škole softball. Oddíl Spectrum zde má svou základnu a naši současní i bývalí žáci tvoří základ tohoto sportovního oddílu, jež dosahuje i mezinárodních úspěchů. Tělocvičny jsou v době mimo vyučování pronajímány dětským basketbalovým oddílům USK Praha (chlapci) TJ Slovanka Praha (děvčata). Tradici má rovněž tenisový kroužek vedený p. Mamicou, který trénuje v prostorách naší školy. Rádi bychom, aby v našich prostorách trénoval dětský oddíl Klubu orientačního běhu Tretra. Školana v této oblasti již navázala spolupráci s PedF UK, FTVS a VŠTVS Palestra. Druhý směr, kterým se chceme v budoucnu rozvíjet, je získání statutu fakultní základní školy při některé z výše uvedených VŠ. 3.2 Výchovné a vzdělávací strategie Naše výchovné a vzdělávací strategie vychází z těchto pedagogických zásad: o Žáky vedeme k samostatnému myšlení a objevování poznatků o Žáky pozitivně motivujeme. o Postupujeme od jednoduchého ke složitějšímu a využíváme dosavadních poznatků žáků. o Výuku přibližujeme skutečnému životu, dbáme na zapojení všech smyslů.

16 Strana :: 16 /498 o Využíváme mezipředmětových vztahů. o Vedeme žáky k hovoru a vzájemné komunikaci. o Využíváme zpětnou vazbu, žáky vedeme k samokontrole a práci s chybou. o Žáky nepřetěžujeme a využíváme diferenciace. o Žáky co možná nejvíce chválíme a pozitivně hodnotíme. o K žákům přistupujeme jako k plnohodnotným lidským bytostem. jsou zaměřeny na : o prvky činnostního učení o organizaci volného času žáků o organizaci kulturních programů pro veřejnost o zajištění kvalitní výchovy a vzdělávání s maximální možností individuálního přístupu k žákům Volný čas žáků se snažíme ovlivnit nabídkou zájmových kroužků, které nabízíme z různých oblastí a pro různé věkové skupiny: Školní družina (kroužek: výtvarný, pracovní, tělovýchovný, dramatický, taneční a sportovní) První stupeň (kroužek: keramický, zpívání, sportovní judo, sportovní - pohybové aktivity, sportovní tenisový, knihovnický, přírodovědný, cvičení z českého jazyka a matematiky, první pomoci, PC klub, turistický kroužek Tuláček) Druhý stupeň : (kroužek: příprava k přijímacím zkouškám a/nebo doučování z českého jazyka a matematiky, první pomoci, PC klub 1, PC klub 2, florballový, sochařský, sborového zpěvu, německého jazyka a šachový). V nabídce akcí je počítáno i s výlety, exkurzemi, návštěvami muzeí, výstav, divadelních a filmových představení a koncertů Všem třídám je umožňován výjezd na školy v přírodě. V rámci dlouhodobého programu proti patologickým jevům se žáci 6. ročníků účastní seznamovacích pobytů v přírodě, pro 7. ročníky je organizován lyžařský výcvik, pro žáky 8. ročníků je pobyt v přírodě zaměřen k orientaci na budoucí povolání. Pro žáky 9. ročníků organizujeme školní výlet na téma Vstup do života.

17 Strana :: 17 /498 Žákúm je rovněž nabízena možnost zahraniční exkurzí (SRN) a výukových pobytů (Velká Británie). 3.3 Zabezpečení péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Škola při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami využívá zejména: uplatňování principu diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu (týká se organizace činností, forem a metod výuky, hodnocení žáků, forem, metod a obsahu vzdělávání) respektování individuálního pracovního tempa žáka uplatňování různých učebních stylů využívání vhodných učebnic, učebních pomůcek využívání vhodných forem a prostředků komunikace spolupráce s odbornými poradenskými zařízeními umožňuje v případě potřeby působení asistenta pedagoga ve třídě spolupracuje s ostatními školami podporuje nadání a talent žáků prostřednictvím zájmových útvarů, nepovinných a volitelných předmětů Realizace speciálně pedagogické péče u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami zajišťují především: školní speciální pedagožka formou individuální péče, skupinové péče nebo individuální a skupinové péče,; rozsah a obsah péče je individuální, závisí na potřebách konkrétního žáka; nedílnou součástí péče je také úzká spolupráce školní speciální pedagožky se zákonnými zástupci žáků, s třídními učiteli a ostatními vyučujícími; pro žáky, zákonné zástupce a učitele má školní speciální pedagožka vypsány pravidelné konzultace s možností individuální domluvy termínu

18 Strana :: 18 /498 třídní učitelé prostřednictvím vypracování individuálního vzdělávacího plánu pro žáky se zdravotním postižením. Individualizace a diferenciace ve výuce a v hodnocení a využíváním podpůrných opatření, komunikací a konzultací se školní speciální pedagožkou, s psycholožkou pedagogicko - psychologické poradny, ostatními vyučujícími, vedením školy a zákonnými zástupci žáka ostatní vyučující žáka využívají ve výuce principy individualizace, diferenciace a dostupná podpůrná opatření žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, žáky se zdravotním postižením vzdělávají dle individuálního vzdělávacího plánu, seznamují se s osobními listy žáka, zprávami z psychologického vyšetření a odborných posudků, spolupracují s třídními učiteli, školní speciální pedagožkou a zákonnými zástupci žáka Zabezpečení péče o žáky se zdravotním postižením Vzdělávání žáků se zdravotním postižením probíhá formou individuální integrace do běžných tříd za využití podpůrných opatření. Plánování a realizace vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami vychází z konkrétní diagnostiky a popisu vzdělávacích potřeb žáka. Na diagnostice speciálních vzdělávacích potřeb žáků se podílí školské poradenské pracoviště (pedagogicko-psychologická poradna, speciálněpedagogické centrum), odborný pracovník školního poradenského pracoviště školní speciální pedagožka, třídní učitelé a ostatní vyučující. V případě potřeby jsou tito žáci vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu Zabezpečení péče o žáky zdravotním znevýhodněním Žáci se zdravotním znevýhodněním jsou vzděláváni s ohledem na speciálně vzdělávací potřeby vyplývající z diagnostiky žáka. V případě potřeby žák pracuje podle vytvořeného individuálního vzdělávacího plánu. Škola vytváří podmínky pro úspěšné vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a pro uspokojování jejich vzdělávacích potřeb. K tomu využívá těchto podpůrných opatření: speciální metody, postupy, formy a prostředky vzdělávání zařazení speciálně-pedagogické péče (reedukačních cvičení) využívání kompenzačních pomůcek, speciálních učebnic a didaktických materiálů využívání pedagogicko-psychologických služeb. Podpůrná opatření zajišťuje školní speciální pedagožka v úzké spolupráci s třídními učiteli, vyučujícími jednotlivých předmětů, se zákonnými zástupci žáků, vedením školy, školním poradenským pracovištěm a školským poradenským zařízením.

19 Strana :: 19 / Zabezpečení péče o žáky se sociálním znevýhodněním Žákům ze sociálně znevýhodněného prostředí je škola připravena poskytnout specifickou péči v rozsahu, který je individuální pro každého žáka. Škola se především prostřednictvím učitelů, školního poradenského pracoviště (metodička prevence, výchovná poradkyně, školní speciální pedagožka), školských poradenských zařízení (pedagogicko psychologická poradna, středisko výchovné péče), občanských sdružení zaměřujících se na prevenci sociálně-patologických jevů (Prospe,Triangl, Odyssea) snaží o vytváření příznivého společenského klimatu ve třídách a celé škole. Toto příznivé klima napomáhá k dobrému začlenění těchto žáků. Prostřednictvím finančních prostředků získaných z projektů nabízí žákům - cizincům kurzy českého jazyka a taktéž jejich rodičům. Od školního roku 2010/2011 bude pomoc žákům-cizincům, jejich rodičům a učitelů nabízet také asistentka pedagoga pro cizince. Zaměří se především na podporu sociálně-kulturní integrace žáků do školního prostředí a do společnosti, na zapojení kulturně specifického prostředí žáků do vzdělávacího procesu ve škole, na pomoc pedagogickým pracovníkům školy při výchovné a vzdělávací činnosti, na individuální pomoc žákům při zprostředkování učební látky a přípravě na vyučování. Zabezpečení vzdělávání cizinců Screening probíhá již při zápisu do prvních tříd. Třídní učitelé nabízí žákům cizincům doučování v českém jazyce. Třídní učitelé mohou první pololetí po nástupu žáka do školy ho/jí neklasifikovat. Výchovný poradce poskytuje zákonným zástupcům dítěte informace o občanských sdruženích v regionu, které pomáhají integrovat nejen děti, ale i celou jejich rodinu do českého kulturního prostředí. Těmto rodinám se nabízí i informace o jejich komunitách a sdruženích, kde se mohou pravidelně setkávat. Škola programem Jeden svět zabezpečuje multikulturní výchovu ve výuce, žáci školy jsou učeni k respektu, toleranci a uznání cizích kultur jako rovnoprávných a nediskriminují spolužáky podle země jejich původu nebo rasy. Ve vyučovacích předmětech občanská výchova, rodinná výchova a dějepis žáci získávají poznatky a vědomosti o cizích kulturách, přičemž vnímají jinakost jako obohacující a zajímavou zkušenost..v současné době navštěvuje školu 36 cizinců (Vietnam, Rusko, Ukrajina, Moldávie, Slovensko, Čína, ) a jejich počet se každým rokem zvyšuje.

20 Strana :: 20 / Zabezpečení vzdělávání žáků mimořádně nadaných Vyhledávání žáků mimořádně nadaných provádí jednotliví učitelé ve svých předmětech, informují výchovného poradce a ten zajistí ve spolupráci rodičů takových žáků a pedagogicko-psychologické poradny posudek žáka jako podkladu pro zvláštní péči o toho žáka. Takovým žákům se umožňuje v daném předmětu jejich nadání prohlubování jejich znalostí, a to řešením problémových úloh, projektů, individuální práci s naučnou literaturou ve školní knihovně. Takovým žákům se zadávají náročnější úkoly v předmětech jejich nadání. Na druhou stranu se učitelé snaží rozumět specifikům v sociálním chování takových žáků (v takovém případě je žák doporučen na individuální konzultace ke speciálnímu pedagogovi školy). Nadaní žáci mohou také navštěvovat vyučovací hodiny ve vyšších ročnících, vést a řídit skupiny ostatních žáků ve vyučování nebo pracovat podle individuálního vzdělávacího plánu, který připraví učitelé předmětů, jejichž nadání se žáka týká, dále se na vytváření IVP pro žáka spolupodílí výchovný poradce a psycholog z obvodní pedagogicko-psychologické poradny. IVP se vypracovává na základě žádosti rodičů. Škola v případech mimořádného nadání žáka spolupracuje s Mensou ČR a poskytuje takovým dětem rozvojové kognitivní programy. Tuto spolupráci zajišťuje výchovný poradce. Žákům mimořádně nadaným je dáván prostor pro hlubší bádání a zkoumání, rozvíjí se jejich samostatnost a kreativita. Výchovný poradce navrhuje žákovi a jeho zákonným zástupcům takovou střední školu, která svou úrovní a specializací odpovídá nadání dítěte. 3.5 Začleňování průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu okruhy aktuálních problémů současného světa a stávají se významnou a nedílnou součástí základního vzdělávání. Jsou důležitým formativním prvkem základního vzdělávání, vytvářejí příležitosti pro individuální uplatnění žáků i pro jejich vzájemnou spolupráci a pomáhají rozvíjet osobnost žáka především v oblasti postojů a hodnot. Podmínkou účinnosti průřezových témat je jejich propojenost se vzdělávacím obsahem konkrétních vyučovacích předmětů a s obsahem dalších činností žáků realizovaných ve škole i mimo školu. V etapě základního vzdělávání jsou vymezena tato průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova

21 Strana :: 21 /498 Výchova demokratického občana Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Multikulturní výchova Environmentální výchova Mediální výchova Osobnostní a sociální výchova Průřezové téma Tématický okruh 1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 5. roč. 6. roč. OSV OSV 1 Osobnostní rozvoj OSV 2 Sociální rozvoj OSV 1.1 Rozvoj schopností poznávání OSV 1.2 Sebepoznání a sebepojetí OSV 1.3 Seberegulace a sebeorganizace OSV 1.4 Psychohygiena OSV 1.5 Kreativita OSV 2.1 Poznávání lidí M,PRČ,Č J,PRV,HV, VV M, PRČ, PRV, ČJ, HV, VV AJ, M, PRČ, PRV, HV, VV AJ, M, PRČ,PŘ, VL, VV, HV PRČ, PŘ, VL, VV, M, HV M,HV,Z ČJ,PŘ, VV ČJ M, ČJ M AJ VKZ, PŘ,Z TV M, TV M, TV M, TV AJ, M, TV VKZ, M, ČJ 7. roč. RJ, M, HV, ČJ,PŘ, VV VKZ M, CH, ČJ 8. roč. 9. roč RJ, M, HV,CH, ČJ,VKO, PŘ, VV VKO, PRC M, ČJ,VKO, PRC TV TV TV TV TV VKZ AJ M, PRČ, PRV, HV, VV M, PRČ, PRV,ČJ, VV M, PRČ, PRV, HV M, PRČ, PRV,ČJ, HV M, VV M, PRČ, PRV, VV M, PRČ, INF, PŘ, VL, VV, ČJ, HV AJ, PRČ, INF, PŘ, VL, VV, ČJ, M, HV M, VV AJ, VV, M AJ, M, ČJ, VV,INF AJ, VKZ, TV M, ČJ, VV,,INF AJ, TV M, CH, ČJ,Z, VV, INF M, HV, CH, ČJ,PŘ, VV,CVM PRC M, CH, ČJ, PRC M, CH, ČJ,Z, VV, INF VKO, TV TV,KOAJ

22 Strana :: 22 /498 OSV 2.2 Mezilidské vztahy PRČ, PRV,ČJ, VV, TV M, ČJ, VV, TV PRČ, PRV, VV, TV M, PRČ, PŘ, VL, VV, TV AJ, PRČ, PŘ, VL, VV, TV M, VKO, TV AJ,Z, TV M,VKO M,,Z, TV CH,VKO M,VKO, TV,KOAJ OSV 2.3 Komunikace AJ, M, HV, VV AJ, HV, VV PRČ, PRV, HV, VV PRČ, INF, PŘ, VL, VV, ČJ, HV AJ, PRČ, INF, PŘ, VL, VV, ČJ, HV VKZ, HV, ČJ,VKO, VV HV,Z ČJ,VKO, VV RJ, HV, ČJ,VKO, VV RJ, HV, ČJ,VKO, VV, OSV 2.4 Kooperace a kompetice M, ČJ, VV, TV M, ČJ, VV, TV VV, TV M, PRČ, PŘ, VL, ČJ, TV PRČ, PŘ, VL, ČJ, M, TV ČJ,VKO VKZ, ČJ,VKO ČJ,VKO ČJ,VKO OSV 3 Morální rozvoj OSV 3.1 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti M TV AJ, TV VKZ,VK O, TV VKO,PŘ, TV VKZ, CH,VKO, TV VKO, TV, PRC OSV 3.2 Hodnoty, postoje a praktická etika VV,INF F, VV,INF VKZ,VK O, VV,INF Z, VV,INF Výchova demokratického občana Průřezové téma Tématický okruh 1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 5. roč. 6. roč. VDO VDO 1 Občanská společnost a škola VDO 2 Občan, obč. společnost a stát VDO 3 Formy participace občanů v polit. životě PRV, HV, VV PRV, HV, VV HV, VV VL, VV, HV VL, VV, HV 7. roč. 8. roč. 9. roč VKO VKO VKO PRV INF, VL INF, VL VKO,INF VKO,INF CH,VKO, Z,INF VL VL VKO M, CH,VKO,I NF

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání.

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání. - plynule čte v porozuměním text přiměřeného rozsahu a náročnosti KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti - respektuje

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje jasně a srozumitelně - mluví přiměřeně hlasitě

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje jasně a srozumitelně - mluví přiměřeně hlasitě KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA ++RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 1. období 1. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně

Více

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Umí komunikovat se spolužáky a s dospělými.

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Umí komunikovat se spolužáky a s dospělými. Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení praktické čtení pozorné, plynulé čtení vět a souvětí přednes básní vypravování dramatizace četba uměleckých a naučných textů Žák získává

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

Předmět:: Český jazyk a literatura

Předmět:: Český jazyk a literatura 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV9: Kooperace a kompetice základní pravidla rozhovoru 3. ZÁŘÍ / 32 OSV9 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 2. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje pečlivě a správně hlásky a slova - pozná svou špatnou výslovnost a opraví ji

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje pečlivě a správně hlásky a slova - pozná svou špatnou výslovnost a opraví ji KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti porozumí písemným nebo mluveným 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 9.

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 3. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 3. ročník 1. a 2. část (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení pro 3.

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Název předmětu: Český jazyk Časová dotace: 40 vyučovacích hodin (35 povinných a 5 disponibilních) Ročník: 1. Časová dotace: 9 hodin týdně Komunikační a slohová

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Předmět:: Český jazyk

Předmět:: Český jazyk 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV9: Kooperace a kompetice 8. zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním 22. rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Český jazyk Ročník: 1.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Český jazyk Ročník: 1. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Český jazyk Ročník: 1. Očekávané výstupy z RVP ZV Ročníkový výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Komunikační a slohová výchova Čtení čte

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL

UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL VZDĚLÁVACÍ PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ŠKOLNÍ ROK: 2014/ 2015 ROČNÍK: 3. TŘÍDNÍ UČITELKA: Hana Matochová

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova 1.plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti správné čtení slabik, slov a krátkých vět hlasité čtení, ZÁŘÍ / 3 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou

Více

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení a naslouchání čtení jako zdroj informací aktivní naslouchání s otázkami Žák čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas.

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 2. ročník 1. a 2.díl (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení 1. a 2.

Více

Předmět:: Český jazyk a literatura

Předmět:: Český jazyk a literatura Přípravné cviky pro uvolňování ruky ZÁŘÍ 19 hod. OSV3 2.porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV3: Seberegulace a sebeorganizace

Více

Tematický plán pro školní rok 2016/2017 Předmět: Český jazyk a literatura Vyučující: Mgr. Jana Paličková Týdenní dotace hodin: 9 hodin Ročník: druhý

Tematický plán pro školní rok 2016/2017 Předmět: Český jazyk a literatura Vyučující: Mgr. Jana Paličková Týdenní dotace hodin: 9 hodin Ročník: druhý ČASOVÉ OBDOBÍ Září 1. 30. 9. 1. 5. 28. 9. státní svátek KONKRÉTNÍ VÝSTUPY respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru volí vhodné verbální a nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA září - červen Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA říjen září Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Zvuková stránka jazyka Slovní zásoba a tvoření slov Skladba Sluchové rozlišení hlásek

Více

9. ročník. -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání.

9. ročník. -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání. Pracovní činnosti 9. ročník -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání. Průřezová témata, přesahy, souvislosti VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Více

RVP ZV Obsah. RVP ZV Kód. RVP ZV Očekávané výstupy. ŠVP Školní očekávané výstupy. ŠVP Učivo

RVP ZV Obsah. RVP ZV Kód. RVP ZV Očekávané výstupy. ŠVP Školní očekávané výstupy. ŠVP Učivo KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 1. období 3. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané

Více

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Zážitkové čtení a naslouchání klíčová slova vyhledávací čtení aktivní naslouchání se záznamem slyšeného Žák při hlasitém čtení vhodně využívá

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 3.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 3. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP ZV Ročníkový výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Komunikační a slohová výchova plynule

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti - Žák: - zvládne

Více

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Měcholupy 1.

Více

Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti a informatika Matematika

Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti a informatika Matematika Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec pro neslyšící. Předmět Komunikační dovednosti zahrnuje vzdělávací obory Český jazyk a literatura a Cizí jazyk. Předmět je dotován

Více

Český jazyk r. Český jazyk a informatika Německý jazyk Matematika

Český jazyk r. Český jazyk a informatika Německý jazyk Matematika Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec pro nedoslýchavé. Ve prospěch předmětů speciální péče je ve všech ročnících využito maximální týdenní časové dotace. Hudební výchova

Více

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník)

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) Charakteristika předmětu Ve výuce českého jazyka a literatury v prvním období (1. 3. ročník) klademe důraz na výuku čtení a psaní. Tyto složky jsou pro žáky prvotní

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

Předmět: Český jazyk. hlasité čtení, praktické čtení. hlasité i tiché čtení s porozuměním

Předmět: Český jazyk. hlasité čtení, praktické čtení. hlasité i tiché čtení s porozuměním 1.plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 7. na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev 8.

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Porovnává významy slov, zvláště slova stejného a podobného významu a slova vícevýznamová

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 1. ročník Čtení 1 pro prvňáčky, Fortuna, Miroslava Čížková Čtení 2 pro prvňáčky, Fortuna, Miroslava Čížková Cviky pro

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP.

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP. DALŠÍ CIZÍ JAZYK - RUSKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Počet hodin : 297 H. Burianová : Český jazyk pro 3. ročník (Didaktis) H. Burianová :

Více

Jazyková výchova Párové souhlásky. Opakování párových souhlásek na konci slov. Párové souhlásky uvnitř slov. Abeceda ČaJs. Slovo

Jazyková výchova Párové souhlásky. Opakování párových souhlásek na konci slov. Párové souhlásky uvnitř slov. Abeceda ČaJs. Slovo A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vyučovací předmět: Český jazyk 4 Ročník: 3. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence

Více

1. Jazyk a jazyková komunikace

1. Jazyk a jazyková komunikace 1. Jazyk a jazyková komunikace 1.1 Český jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Český jazyk a literatura je rozdělen

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PÉČE. Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PÉČE. Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PÉČE Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu Charakteristika vzdělávacího oboru Program reedukačních skupin pro děti se specifickými poruchami učení se zaměřuje na rozvoj

Více

ČESKÝ JAZYK - 2. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK - 2. ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK - 2. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Opakování

Více

Aktivizace poznatků z 1. ročníku. Psací písmo opis, přepis. Věta, slovo, slabika. Pravopis věty. Jazyková výchova Věta. Věta, pořádek slov ve větě

Aktivizace poznatků z 1. ročníku. Psací písmo opis, přepis. Věta, slovo, slabika. Pravopis věty. Jazyková výchova Věta. Věta, pořádek slov ve větě A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vyučovací předmět: Český jazyk 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence

Více

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Tématické okruhy průřezového tématu Ročník 1.stupeň 2. stupeň 1. ročník 2. ročník 3. ročník

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Komunikace v českém jazyce Charakteristika předmětu V předmětu Komunikace v českém jazyce je realizován obsah vzdělávací oblasti Jazyk

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

e) Začlenění průřezových témat Osobnostní a sociální výchova

e) Začlenění průřezových témat Osobnostní a sociální výchova e) Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve vzdělávacím programu okruhy aktuálních problémů současného světa a stávají se významnou součástí základního vzdělávání. Tematické okruhy

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace. hláskosloví, stavba slov, nauka o slově

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace. hláskosloví, stavba slov, nauka o slově Český jazyk a literatura - 1. ročník Pečlivě vyslovuje, opravuje svou nedbalou výslovnost říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace OSV sebepoznání a sebepojetí (sebekontrola při výslovnosti)

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Kriteria hodnocení práce ve 2. třídě

Kriteria hodnocení práce ve 2. třídě Kriteria hodnocení práce ve 2. třídě Český jazyk Jazyková výchova (co hodnotíme) - žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hláskya slabiky, porovnává významy slov, třídí podle zobecněného

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

Charakteristika ŠVP ZV / Začlenění průřezových témat

Charakteristika ŠVP ZV / Začlenění průřezových témat Charakteristika ŠVP ZV Začlenění průřezových témat Průřezová témata jsou na škole realizována dvojím způsobem. Za prvé se jedná o školní akce, školní tradice či takové aktivity, které jsou automatickou

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy

ŠVP Školní očekávané výstupy KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané

Více

Komunikač. a sloh. výchova: - hyg. návyky držení psacího náčiní. - činnosti a přípravné cviky pro uvolnění ruky k psaní.

Komunikač. a sloh. výchova: - hyg. návyky držení psacího náčiní. - činnosti a přípravné cviky pro uvolnění ruky k psaní. ČESKÝ JAZYK: 1. ročník ( tématický plán) Výstupy: ( cíl vyuč. hodiny) ZÁŘÍ: - pozdraví, omluví se, rozloučí Učivo: ( téma) Komunikač. a sloh. - pozdrav,oslovení Klíčové KU: - žák se přizpůsobí různým výukovým

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

5. Učební osnovy. Předmět: Český jazyk a literatura. 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace. 5.1.1 Obor: Český jazyk a literatura

5. Učební osnovy. Předmět: Český jazyk a literatura. 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace. 5.1.1 Obor: Český jazyk a literatura 5. Učební osnovy 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Obor: Předmět: Charakteristika předmětu český jazyk 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor se realizuje v předmětu

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

Český jazyk v 5. ročníku

Český jazyk v 5. ročníku Český jazyk v 5. ročníku září Jazyková Při hlasitém čtení vhodně využívá modulace souvislé řeči a různá zabarvení hlasu. Po tichém čtení samostatně reprodukuje text. Odliší podstatné a okrajové informace,

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 2.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 2. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 2. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti - porozumí písemným

Více

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy:

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy: 2.4. Průřezová témata Průřezová témata prostupují celým vzděláváním a vstupují do mnoha činností ve výuce i mimo ni. Část tematických okruhů a jejich námětů je předmětem každodenního kontaktu učitelů s

Více

ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Aktualizace

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé Uvědomělé hlasité čtení - dodržování správné techniky čtení Tiché čtení - schopnost reprodukce

Více

Český jazyk a literatura 1. období 1. ročník

Český jazyk a literatura 1. období 1. ročník Vzdělávací obsah předmětu v 1. - 3. ročníku Vyučovací předmět: Období ročník: Český jazyk a literatura 1. období 1. ročník Charakteristika předmětu V předmětu Český jazyk a literatura je realizován obsah

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. I ve mně je lídr č. j.: mand/960/2015.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. I ve mně je lídr č. j.: mand/960/2015. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM I ve mně je lídr č. j.: mand/960/2015. 1 Identifikační údaje... 4 1.1 Název ŠVP... 4 1.2 Údaje o škole... 4 1.3 Zřizovatel... 4 1.4 Platnost dokumentu... 4 2 Charakteristika školy...

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Jitka Vlčková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: čtvrtý

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Jitka Vlčková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: čtvrtý ČASOVÉ OBDOBÍ Září KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA rozliší větu jednoduchou a souvětí ví, co znamená věta, slovo rozlišuje slova nespisovná a nahradí je spisovnými zná pravidla pro psaní

Více

Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk a literatura

Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk a literatura Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 1. 9. ročník 1. ročník 9 hodin týdně 2. a 3. ročník 10

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MERIDIAN INTERNATIONAL SCHOOL V PRAZE VZDĚLÁVACÍ OBOR: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 1. STUPEŇ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MERIDIAN INTERNATIONAL SCHOOL V PRAZE VZDĚLÁVACÍ OBOR: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 1. STUPEŇ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MERIDIAN INTERNATIONAL SCHOOL V PRAZE VZDĚLÁVACÍ OBOR: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 1. STUPEŇ ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 1. ROČNÍK Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo Průřezová témata

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 1.

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 1. Ročník: 1. ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně - zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal - rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného

Více

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁNĚ NAANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci se specifickými poruchami učení) Žáci, u kterých se

Více

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika Úprava č. 3 4. Učební plán (úpravy modře, změny zvýrazněny žlutě) 4.1 Učební plán pro 1. stupeň 1. stupeň Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Tematický plán ZŠ Tichá Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Měsíc Učivo Poznámka Výstupy ŠVP ZÁŘÍ ŘÍJEN Opakování učiva 2. ročníku Význam slova Slabika, hláska, slovo Vlastní jména osob, zvířat, měst, řek,

Více

ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň

ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň Zkratky vzdělávacích předmětů Zkratky průřezových témat - Český jazyk OSV - Osobnostní a sociální výchova - Německý jazyk VDO - Výchova demokratického občana

Více

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace školní vzdělávací program Tradice a současnost - Tradycja i współczesność Začlenění Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace PLACE HERE Název školy

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 Ředitel: Mgr. Josef Pulkrab telefon: 384 392 430 zřizovatel: městský úřad e-mail: reditel@zsstrmilov.cz telefon a fax: 384 392 354

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Zvuková stránka jazyka Pravopis Slovní zásoba a tvoření slov Skladba Rozlišení hlásek koordinace

Více

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013 Základní škola,dohalice,okres Hradec Králové /příspěvková organizace/ 503 13 Dohalice 30., tel. 498 773 960, IČO 71006087 Aktualizace ŠVP ZV Základní škola V Dohalicích 2.9.2013 Příloha č. 4/2013 Konkretizace

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Německý jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 4 Konverzace v anglickém jazyce Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni jsou 3 hodiny. Charakteristika:

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec.

Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec. Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec. KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI (5. ročník Komunikační dovednosti a informatika) Obsahové,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Období / ročník Počet hodin Charakteristika vyučovacího předmětu JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Český jazyk 1. období/ 1. 3. ročník 7 hodin/ týd Vzdělávací obor Český jazyk

Více