S B Í R K A U S N E S E N Í

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "S B Í R K A U S N E S E N Í"

Transkript

1 R o č n í k S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období Číslo 79 Vydána dne 29. srpna 2008 Obsah: Usnesení zastupitelstva města ke zprávě o vyřízení interpelací vznesených na jednání zastupitelstva k návrhu Koncepce protidrogových aktivit a prevence negativních sociálně patologických jevů na rok 2008 a k návrhu na udělení Ceny města Mladá Boleslav v roce k návrhu na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č.10/1 - navýšení rozpočtu města Mladá Boleslav v roce 2008, kap. 11 o neinvestiční účelovou dotaci ze státního rozpočtu na výplatu příspěvku na péči v roce k návrhu na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav rozpočtové opatření č. 10/2, navýšení rozpočtu města a navýšení výdajů v rámci kapitoly k návrhu na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav rozpočtové opatření č. 10/3, přesun finančních prostředků v rámci kapitoly k návrhu na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 10/4 - změna rozpočtu města, navýšení příspěvku Knihovně města Mladá Boleslav a Městskému divadlu Mladá Boleslav k návrhu na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav rozpočtové opatření č.10/5 v roce 2008 a k návrhu na zvýšení neinvestičního příspěvku Základní škole Mladá Boleslav Jilemnického k návrhu na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č.10/6 a poskytnutí neinvestiční dotace Domu dětí a mládeže Na Výstavišti,Husova 201, v roce k návrhu na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 10/7 přesun finančních prostředků v rámci kapitoly 03 (úhrada členského vkladu BD Laurinova III) k návrhu na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 10/8 navýšení rozpočtu města a navýšení příspěvku Knihovně města Mladá Boleslav k návrhu na změnu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 10/9 v roce k návrhu na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 10/10 v roce 2008 (přesun finančních prostředků v rámci kap. 03) k návrhu na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 10/11 navýšení rozpočtu města Mladá Boleslav v roce 2008, kap. 11 soc. věci o neinvestiční účelovou dotaci ze státního rozpočtu na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v roce k návrhu na změnu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav rozpočtové opatření č. 10/12 v roce 2008 Bezděčín chodníky, komunikace Dubce k návrhu na změnu rozpočtu města, rozpočtové opatření č. 10/13 dotace Úřadu práce Mladá Boleslav příspěvek na úhradu mzdových nákladů

2 2739. k návrhu na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 10/14 v roce 2008 přesun finančních prostředků z kapitoy 06 (OŠKTv) na kapitolu 07 (OStRM) k návrhu na poskytnutí neinvestiční dotace z prostředků rozpočtu města kap. 11 sociální věci na rok 2008 pro sdružení FOKUS sdružení pro péči o duševně nemocné, se sídlem Jaselská 1304/II, Mladá Boleslav na zakoupenou výpočetní techniku a software k návrhu na poskytnutí neinvestiční dotace v roce 2008 ZŠ Mladá Boleslav,Jilemnického k návrhu na schválení dotace BK Mladá Boleslav a. s. ve výši Kč na úhradu splátky leasingu rolby pro zimní stadion k návrhu na schválení Dodatku č. 8 ke zřizovací listině Základní školy Mladá Boleslav, Jilemnického k návrhu na schválení zrušení součásti školní klub při Základní škole Mladá Boleslav, 17. listopadu 1325 a na schválení zřízení nové součásti školní klub při Základní škole Mladá Boleslav, Dukelská k návrhu na uzavření Smlouvy o podmínkách uzavření budoucí kupní smlouvy a o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení: plynofikace městské části Mladá Boleslav Debř II. etapa k návrhu na revokaci usnesení zastupitelstva města č ze dne 28. srpna k návrhu na schválení prominutí nájemného za užívání nebytového prostoru č. 1063/19 na náměstí Republiky v k. ú. Mladá Boleslav k návrhu na prominutí nájemného za užívání služebního bytu č. 1 v ul. 17. listopadu 1325 v k. ú. Mladá Boleslav k návrhu na uzavření dohody s splátkách (byt. č. 12. v ul. nám. Republiky čp. 1065/III v Mladé Boleslavi) k návrhu na schválení bezúplatného převodu nebytových prostor, ideálních podílů na společných částech domu a ideálních podílů na 5751 a 5752 v ul. Jana Palacha čp podle zák. č. 72/1994 Sb. v platném znění k návrhu na schválení úhrad investic a úhrad spojených s vlastnictvím bytu č. 989/21 v domě čp. 989, 990, 991, 992 a 993 na stp.č. 4986, 4987, 4988, 4989 a 4990 v k.ú. Mladá Boleslav II paní Evě Šindelkové k návrhu na schválení prodeje bytů, ideálního podílu na společných částech domu a ideálního podílu na pozemcích stp. 2426/1, 2427/1 a 2428/1 v ul. Havlíčkova čp. 737, 738 a 739, a stp v ul. Laurinova čp v části obce Mladá Boleslav II v k.ú. Mladá Boleslav, podle zák. 72/1994 Sb k návrhu na částečnou revokaci usnesení ZM č ze dne na prodej části pp. 657(2 v k. ú. Mladá Boleslav (DOMINO INVEST s. r. o.) k návrhu na částečnou revokaci usnesení ZM č ze dne na prodej části stp. 822/1 v k. ú. Mladá Boleslav (GRANDEZZA HOTELS MLADÁ BOLESLAV s. r. o.) k návrhu na částečnou revokaci usnesení ZM č ze dne (prodej domu čp. 162 na stp a stp. 1041, v k.ú. Mladá Boleslav obchodnímu sdružení SEMIRAMIS o.s.) k návrhu na částečnou revokaci usnesení ZM č ze dne na prodej části pp. 150/3 v k. ú. Bezděčín u Mladé Boleslavi, (VaK Mladá Boleslav, a.s.) k návrhu na revokaci usnesení ZM č ze dne , částečnou revokaci usnesení ZM č ze dne , na prodej částí pp. 126/27 a 126/15 v k. ú. Plazy (P N E U O K 5 s.r.o.)

3 2758. k návrhu na částečnou revokaci usnesení ZM č ze dne na prodej stp. 1542/4 v k. ú. Mladá Boleslav (vlastníkům jednotek domu čp. 571, Smetanova ul., Mladá Boleslav) k návrhu na revokaci usnesení ZM č ze dne , na koupi části pp. 839/5 v k.ú. Mladá Boleslav (paní Hrůšová) k návrhu na koupi pozemkových parcel v k. ú. Mladá Boleslav (pan Ziegelheim) k návrhu na konkretizaci usnesení ZM č. 964 ze dne na prodej ideálních spoluvlastnických podílů na stp v k. ú. Mladá Boleslav (manželé Kadlecovi) k návrhu na prodej domu čp. 51 na stp. 611/1 v k. ú. Mladá Boleslav (pan Miklík) k návrhu na prodej domu čp. 138 na stp. 746 v k. ú. Mladá Boleslav (FOKUS sdružení pro péči o duševně nemocné) k návrhu na prodej části pp. 190/36 v k.ú. Chrást u Mladé Boleslavi (pí Podrábská) k návrhu na prodej části pp. 1363/1 v k.ú. Mladá Boleslav (manželé Patočkovi) k návrhu na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav rozpočtové opatření č. 10/15 přesun finančních prostředků v rámci kapitoly k návrhu na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav rozpočtové opatření č. 10/16 přesun finančních prostředků z kapitoly 07 na kapitolu 07 (příměstské části investice) k návrhu rozpočtového výhledu statutárního města Mladá Boleslav k návrhu na delegaci zástupců města jako společníka na valnou hromadu společnosti MBM, místní dráha Mladá Boleslav Mělník, s. r. o., IČ , konané dne

4 č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 23. října 2008 ke zprávě o vyřízení interpelací vznesených na jednání zastupitelstva v měsíci srpnu b e r e j i n a v ě d o m í č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 23. října 2008 k návrhu Koncepce protidrogových aktivit a prevence negativních sociálně patologických jevů na rok 2008 a 2009 Koncepci protidrogových aktivit a prevence negativních sociálně patologických jevů na rok 2008 a č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 23. října 2008 k návrhu na udělení Ceny města Mladá Boleslav v roce 2008 u d ě l u j e v souladu s 84 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění: a) Cenu města Mladá Boleslav v roce 2008 panu Milanu Klipcovi, nar., bytem, Mladá Boleslav b) čestné občanství města Mladá Boleslav generálporučíkovi Ing. Stanislavu Procházkovi, nar., bytem, Mladá Boleslav I vyplacení částky ,- Kč z kap. 06 jako nedílné součásti Ceny města panu Milanu Klipcovi

5 č města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č.10/1 - navýšení rozpočtu města Mladá Boleslav v roce 2008, kap. 11 o neinvestiční účelovou dotaci ze státního rozpočtu na výplatu příspěvku na péči v roce 2008 rozpočtové opatření č. 10/1 v roce 2008: navýšení rozpočtu města Mladá Boleslav o částku ,- Kč - navýšení příjmů pol ÚZ neinvestiční účelová dotace ze státního rozpočtu na rok 2008 a navýšení výdajů kap. 11, org. 0052, par. 4195, položka 5410, na výplatu příspěvku na péči č města Mladá Boleslav rozpočtové opatření č. 10/2, navýšení rozpočtu města a navýšení výdajů v rámci kapitoly 09 rozpočtové opatření č. 10/2 v roce 2008 v následujícím rozsahu: a) navýšení rozpočtu města Mladá Boleslav o částku ,00 Kč - navýšení příjmů na kap.09, org.240 par.2212,pol 2329 b) navýšení výdajů města Mladá Boleslav - na org. 240 par pol Dopravní podnik Mladá Boleslav, s.r.o. - příspěvek na MHD ,50,- Kč - na org. 241 par pol COMPAG MLADÁ BOLESLAV s.r.o. zimní údržba komunikací a sjízdnosti ,- Kč - na org. 240 par pol místní komunikace - investice ,50,- Kč - na org. 241 par pol TRANSCENTRUM bus s.r.o. - dopravní obslužnost ,- Kč.

6 č města Mladá Boleslav rozpočtové opatření č. 10/3, přesun finančních prostředků v rámci kapitoly 09 rozpočtové opatření č.10/3 v roce 2008 v následujícím rozsahu: úprava a přesun finančních prostředků v rámci kapitoly 09 v hodnotě ,-Kč takto: z org. 241 par pol celkem ,- Kč na org. 240 par pol celkem ,- Kč č města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 10/4 - změna rozpočtu města, navýšení příspěvku Knihovně města Mladá Boleslav a Městskému divadlu Mladá Boleslav a) rozpočtové opatření č.10/4 v roce 2008: změnu rozpočtu města Mladá Boleslav o částku ,-Kč prostředků z kap. 01, - org.107,par. 6171,pol.5011 platy zaměstnanců ,- Kč, - přesun finančních - org. 107,par. 6171,pol.5031 povinné pojistné na sociální zabezpečení ,-Kč - org.107,par. 6171,pol.5032 povinné pojistné na zdravotní pojištění ,-Kč - na kap org. 212, par. 3314, pol. 5331, - Knihovna města Mladá Boleslav neinvestiční příspěvek ,- Kč - org. 204,par.3311, pol Městské divadlo Mladá Boleslav neinvestiční příspěvek ,- Kč b) navýšení příspěvku Knihovně města Mladá Boleslav,V.Klementa 1229, Mladá Boleslav,IČ o částku ,-Kč na rok 2008 c) navýšení příspěvku Městskému divadlu Mladá Boleslav,Palackého 263, Mladá Boleslav, IČ o částku ,- Kč na rok 2008

7 č města Mladá Boleslav rozpočtové opatření č.10/5 v roce 2008 a k návrhu na zvýšení neinvestičního příspěvku Základní škole Mladá Boleslav Jilemnického 1152 a) rozpočtové opatření č.10/5 v roce 2008: změnu rozpočtu města Mladá Boleslav o částku ,- Kč - přesun finančních prostředků z kap. 07,org.0, par. 2212, pol investiční rezerva na kap.06, org. 606, par. 3113, pol neinvestiční příspěvek Základní škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152 b) navýšení neinvestičního příspěvku na rok 2008 Základní škole Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, IČ , o částku ,- Kč č města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č.10/6 a poskytnutí neinvestiční dotace Domu dětí a mládeže Na Výstavišti,Husova 201, v roce 2008 a) rozpočtové opatření č. 10/6 v roce 2008: navýšení rozpočtu města o ,- Kč,navýšení příjmů kap.06,par.3392, pol odvody příspěvkových organizací o ,-Kč a navýšení výdajů kap. 06, org.617, par.3421, pol.5339 Dům dětí a mládeže - dotace o ,-Kč b) zvýšení neinvestiční dotace na rok 2008 Domu dětí a mládeže Na Výstavišti, Husova 201, Mladá Boleslav, IČ o ,-Kč č města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 10/7 přesun finančních prostředků v rámci kapitoly 03 (úhrada členského vkladu BD Laurinova III) rozpočtové opatření č. 10/7 v roce 2008: změnu rozpočtu o 2.500,00 Kč - přesun finančních prostředků v rámci kapitoly 03 OSMM z org. 231 par. 3612, pol nákup kolků na org. 231, par. 3612, pol členský vklad Bytové družstvo Laurinova III ve výši 2.500,00 Kč.

8 č města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 10/8 navýšení rozpočtu města a navýšení příspěvku Knihovně města Mladá Boleslav a) rozpočtové opatření č. 10/8 v roce 2008: navýšení rozpočtu města Mladá Boleslav o částku ,-Kč - navýšení příjmů na kap.06,pol neinvestiční účelová dotace Středočeského kraje,úz a navýšení výdajů kap.6 org. 212, par. 3314, pol.5229 Knihovna města Mladá Boleslav neinvestiční dotace,úz b) poskytnutí dotace příspěvkové organizaci Knihovna města Mladá Boleslav ve výši ,-Kč na rok 2008 č statutárního města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 10/9 v roce 2008 rozpočtové opatření č. 10/9 v roce 2008: změnu rozpočtu města Mladá Boleslav o částku ,--Kč - přesun finančních prostředků z kapitoly 01, SpO, org. 1007, par. 6171, pol.5166 konzultační, poradenské a právní služby na kapitolu 07 OStRM org. 340 par. 6171, po budova Magistrátu města Mladá Boleslav č města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 10/10 v roce 2008 (přesun finančních prostředků v rámci kap. 03) rozpočtové opatření č. 10/10 v roce 2008: změnu rozpočtu města Mladá Boleslav, přesun finančních prostředků v rámci kap. 03: z org. 101, par.5512, pol opravy a udržování požární ochrana částku ,-Kč na org. 107, par. 6171, pol stroje, přístroje a zařízení.

9 I u k l á d á vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci tohoto usnesení na nejbližším zasedání ZM č města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 10/11 navýšení rozpočtu města Mladá Boleslav v roce 2008, kap. 11 soc. věci o neinvestiční účelovou dotaci ze státního rozpočtu na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálněprávní ochrany dětí v roce 2008 rozpočtové opatření č. 10/11 v roce 2008: navýšení rozpočtu města Mladá Boleslav o částku ,-- Kč - navýšení příjmů pol ÚZ neinvestiční dotace ze státního rozpočtu a navýšení výdajů: kap. 11- soc. věci, par. 6171, položka dle přílohy č. 1 dův. zprávy ÚZ na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v roce 2008 ve smyslu ustanovení zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů č statutárního města Mladá Boleslav rozpočtové opatření č. 10/12 v roce 2008 Bezděčín chodníky, komunikace Dubce rozpočtové opatření č. 10/12 v roce 2008: změnu rozpočtu města Mladá Boleslav o ,00 Kč - přesun finančních prostředků v rámci kapitoly 07 OStRM: a) z org. 3132, par. 3635, pol územní plán města Mladá Boleslav na org. 3222, par. 2219, pol Bezděčín, komunikace, chodníky ve výši ,00 Kč b) z organizace 3131 par. 3639, pol Projektová dokumentace na org. 333, par. 3613, pol ubytovna Čechova ul. ve výši ,00 Kč c) z organizace 289, par. 2219, pol parkoviště na org par. 2212, pol komunikace Dubce ve výši ,00 Kč

10 č města, rozpočtové opatření č. 10/13 dotace Úřadu práce Mladá Boleslav příspěvek na úhradu mzdových nákladů rozpočtové opatření č. 10/13 v roce 2008: a) navýšení rozpočtu města Mladá Boleslav o částku ,-Kč navýšení příjmů, pol. 4116, ÚZ dotace Úřad práce Mladá Boleslav (ostatní neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu) a navýšení výdajů: - kap. 01 org. 999 par pol ÚZ ,-Kč platy zaměstnanců, - kap. 01 org. 999 par pol ÚZ ,-Kč povinné pojistné na sociální zabezpečení, - kap. 01 org. 999 par pol ÚZ ,-Kč povinné pojistné na zdravotní pojištění, - kap. 01 org. 888 par pol ÚZ ,-Kč platy zaměstnanců, - kap. 01 org. 888 par pol ÚZ ,-Kč povinné pojistné na sociální zabezpečení, - kap. 01 org. 888 par pol ÚZ ,-Kč povinné pojistné na zdravotní pojištění, b) navýšení rozpočtu města Mladá Boleslav o částku ,-Kč navýšení příjmů, pol. 4116, ÚZ dotace Úřad práce Mladá Boleslav (ostatní neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu) a navýšení výdajů: - kap. 01 org. 999 par pol ÚZ zdroj 1 nástroj ,-Kč platy zaměstnanců, - kap. 01 org. 999 par pol ÚZ zdroj 5 nástroj ,-Kč platy zaměstnanců, - kap. 01 org. 999 par pol ÚZ zdroj 1 nástroj ,-Kč povinné pojistné na sociální zabezpečení, - kap. 01 org. 999 par pol ÚZ zdroj 5 nástroj ,-Kč povinné pojistné na sociální zabezpečení, - kap. 01 org. 999 par pol ÚZ zdroj 1 nástroj ,-Kč povinné pojistné na zdravotní pojištění, - kap. 01 org. 999 par pol ÚZ zdroj 5 nástroj ,-Kč povinné pojistné na zdravotní pojištění

11 č města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 10/14 v roce 2008 přesun finančních prostředků z kapitoy 06 (OŠKTv) na kapitolu 07 (OStRM) rozpočtové opatření č. 10/14 v roce 2008: změnu rozpočtu města Mladá Boleslav o částku ,- Kč - přesun finančních prostředků z kapitoly 06 org.111, 3412, pol (budovy, haly a stavby) ve výši ,-Kč, org. 33, 3419, pol (neinvestiční transfery občanským sdružením) ve výši ,-Kč na kapitolu 07 org.111, 3412, pol.6121 v celkové výši ,-Kč č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 23. října 2008 k návrhu na poskytnutí neinvestiční dotace z prostředků rozpočtu města kap. 11 sociální věci na rok 2008 pro sdružení FOKUS sdružení pro péči o duševně nemocné, se sídlem Jaselská 1304/II, Mladá Boleslav na zakoupenou výpočetní techniku a software poskytnutí neinvestiční dotace z prostředků rozpočtu města kap. 11- sociální věci na rok 2008 pro sdružení Fokus sdružení pro péči o duševně nemocné, se sídlem Jaselská 1304/II, Mladá Boleslav, IČ ve výši Kč ,-- Kč na zakoupenou výpočetní techniku a software - viz příloha č. 1 důvodové zprávy I u k l á d á vedoucí odboru sociálních věcí zajistit realizaci usnesení zastupitelstva města do , pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci tohoto usnesení na nejbližším zasedání zastupitelstva města č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 23. října 2008 k návrhu na poskytnutí neinvestiční dotace v roce 2008 ZŠ Mladá Boleslav, Jilemnického 1152 poskytnutí dotace ve výši , Kč ZŠ Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, IČ: , na realizaci projektu Volný čas a sport, na který získala grant Středočeského kraje ve výši ,-Kč, (dovybavení posilovny a vytvoření regenerační linky)

12 I u k l á d á vedoucímu odboru ŠKTv zajistit realizaci usnesení do , pokud nebude toto usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci tohoto usnesení na nejbližším zasedání zastupitelstva města. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 23. října 2008 k návrhu na schválení dotace BK Mladá Boleslav a. s. ve výši Kč na úhradu splátky leasingu rolby pro zimní stadion uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši Kč mezi statutárním městem Mladá Boleslav, se sídlem Komenského nám. 61, Mladá Boleslav, IČ , a BK Mladá Boleslav a.s., se sídlem Na Vinici 31, Mladá Boleslav, IČ , o úhradě podílu města na splátce rolby, která byla formou leasingu zakoupena v roce 2004 (dle přílohy důvodové zprávy) č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 23. října 2008 k návrhu na schválení Dodatku č. 8 ke zřizovací listině Základní školy Mladá Boleslav, Jilemnického 1152 Dodatek č. 8 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, IČ č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 23. října 2008 k návrhu na schválení zrušení součásti školní klub při Základní škole Mladá Boleslav, 17. listopadu 1325 a na schválení zřízení nové součásti školní klub při Základní škole Mladá Boleslav, Dukelská 1112 a) zrušení součásti školní klub při Základní škole Mladá Boleslav, 17. listopadu 1325, IČ b) zřízení součásti školní klub při Základní škole Mladá Boleslav, Dukelská 1112, IČ s cílovou kapacitou 250 žáků

13 č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 23. října 2008 k návrhu na uzavření Smlouvy o podmínkách uzavření budoucí kupní smlouvy a o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení: plynofikace městské části Mladá Boleslav Debř II. etapa uzavření Smlouvy o podmínkách uzavření budoucí kupní smlouvy a o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení: plynofikace městské části Mladá Boleslav Debř II. etapa s distribuční společností SPT Net, s.r.o. se sídlem Novodvorská 803/82, Praha 4, IČ dle přílohy č. 1 důvodové zprávy č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 23. října 2008 k návrhu na revokaci usnesení zastupitelstva města č ze dne 28. srpna 2008 r e v o k u j e své usnesení č ze dne 28. srpna 2008, kterým schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu životního prostředí Středočeského kraje č. 2782/OŽP/2008 na Příměstský les Radouč č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 23. října 2008 k návrhu na schválení prominutí nájemného za užívání nebytového prostoru č. 1063/19 na náměstí Republiky v k. ú. Mladá Boleslav prominutí nájemného za pronájem nebytového prostoru č. 1063/19 o celkové výměře podlahové plochy 289,90 m 2 v domě čp. 1062, 1063, 1064 a 1065 v ul. nám. Republiky, části obce Mladá Boleslav III, na stp. 2616, 2617, 2618 a 2619 v k.ú. Mladá Boleslav paní Evě Řehákové Hromádkové, nar. xxxxx, bytem xxx, ve výši ,- Kč za období od do I u k l á d á vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci tohoto usnesení na nejbližším zasedání ZM

14 č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 23. října 2008 k návrhu na prominutí nájemného za užívání služebního bytu č. 1 v ul. 17. listopadu 1325 v k. ú. Mladá Boleslav prominutí nájemného za pronájem služebního bytu č. 1 o celkové výměře podlahové plochy 133,23 m 2 v budově Základní školy Mladá Boleslav, 17.listopadu 1325, části obce Mladá Boleslav II, na stp v k.ú. Mladá Boleslav panu Petru Borýskovi, nar. xxxxx, bytem xxxxx, Mladá Boleslav ve výši ,- Kč za období od do I u k l á d á vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci tohoto usnesení na nejbližším zasedání ZM č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 23. října 2008 k návrhu na uzavření dohody s splátkách (byt. č. 12. v ul. nám. Republiky čp. 1065/III v Mladé Boleslavi) dohodu o splátkách dlužného nájemného a úhrad za služby s příslušenstvím s manž. Ladislavem Najmanem, nar. xxxxx, místem trvalého pobytu xxxxx, Mladá Boleslav a Regínou Najmanovou, nar. xxxxxx, místem trvalého pobytu xxxxxxx, Mladá Boleslav dle přílohy č. 1 důvodové zprávy I u k l á d á vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci tohoto usnesení na nejbližším zasedání ZM č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 23. října 2008 k návrhu na schválení bezúplatného převodu nebytových prostor, ideálních podílů na společných částech domu a ideálních podílů na 5751 a 5752 v ul. Jana Palacha čp podle zák. č. 72/1994 Sb. v platném znění bezúplatný převod nebytového prostoru č. 1215/24 o celkové výměře podlahové plochy 15,76 m 2 v domě čp. 1215, 1214 v ul. Jana Palacha v části obce Mladá Boleslav II, na stp.

15 5752, 5751 v k.ú. Mladá Boleslav a ideální podíl 158/29565 na společných částech domu a stejný ideální podíl 158/29565 na pozemcích Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1214, 1215 Jana Palacha, Mladá Boleslav, IČ: , se sídlem Mladá Boleslav, Jana Palacha 1215 I u k l á d á vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci tohoto usnesení na nejbližším zasedání ZM č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 23. října 2008 k návrhu na schválení úhrad investic a úhrad spojených s vlastnictvím bytu č. 989/21 v domě čp. 989, 990, 991, 992 a 993 na stp.č. 4986, 4987, 4988, 4989 a 4990 v k.ú. Mladá Boleslav II paní Evě Šindelkové n e předložený návrh č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 23. října 2008 k návrhu na schválení prodeje bytů, ideálního podílu na společných částech domu a ideálního podílu na pozemcích stp. 2426/1, 2427/1 a 2428/1 v ul. Havlíčkova čp. 737, 738 a 739, a stp v ul. Laurinova čp v části obce Mladá Boleslav II v k.ú. Mladá Boleslav, podle zák. 72/1994 Sb. 1. prodej bytu, ideálního podílu na společných částech domu a ideálního podílu na stp. v k. ú. Mladá Boleslav jeho nájemci při platbě do 90 dnů od podpisu kupní smlouvy (dle směrnice), po splnění všech závazků vyplývajících z nájemní smlouvy: v ulici Havlíčkova čp. 737/II, 738/II a 739/II a 847/II na stp. 2426/1 o výměře 147 m 2, stp. 2427/1 o výměře 147 m 2 a stp. 2428/1 o výměře 147 m 2 č. 738/4 paní Andree Hadariové, nar. xxxxx, trvale bytem, Mladá Boleslav (1+2, 50,8 m 2 ) za cenu ,- Kč (5) 2. prodej bytu, ideálního podílu na společných částech domu a ideálního podílu na stp. v k. ú. Mladá Boleslav jeho nájemci při platbě do 90 dnů od podpisu kupní smlouvy, po splnění všech závazků vyplývajících z nájemní smlouvy: v ulici Laurinova čp. 1268//II, na stp o výměře 235 m 2 č. 1268/13 panu MUDr. Janu Hrdličkovi, nar. xxxxx, trvale bytem, Mladá Boleslav (kk+3, 66,5 m 2 ) za cenu ,- Kč

16 I u k l á d á vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci tohoto usnesení na nejbližším zasedání ZM č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 23. října 2008 k návrhu na částečnou revokaci usnesení ZM č ze dne na prodej části pp. 657(2 v k. ú. Mladá Boleslav (DOMINO INVEST s. r. o.) n e předložený návrh č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 23. října 2008 k návrhu na částečnou revokaci usnesení ZM č ze dne na prodej části stp. 822/1 v k. ú. Mladá Boleslav (GRANDEZZA HOTELS MLADÁ BOLESLAV s. r. o.) o d k l á d á rozhodnutí v této věci č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 23. října 2008 k návrhu na částečnou revokaci usnesení ZM č ze dne (prodej domu čp. 162 na stp a stp. 1041, v k.ú. Mladá Boleslav obchodnímu sdružení SEMIRAMIS o.s.) r e v o k u j e částečně své usnesení č ze dne a to v bodě II. termín realizace usnesení I změnu termínu uložení vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení z na ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci usnesení na nejbližším zasedání ZM

17 I I u k l á d á vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci usnesení na nejbližším zasedání ZM č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 23. října 2008 k návrhu na částečnou revokaci usnesení ZM č ze dne na prodej části pp. 150/3 v k. ú. Bezděčín u Mladé Boleslavi, (VaK Mladá Boleslav, a.s.) r e v o k u j e své usnesení č ze dne I prodej části pp. 150/3 (vodní plocha-vodní nádrž umělá) o výměře cca 42 m 2 (dle GP č /2007 ze dne pp. 150/6) v k.ú. Bezděčín u Mladé Boleslavi z majetku statutárního města Mladá Boleslav do vlastnictví Vodovodů a kanalizací Mladá Boleslav, a.s., IČ , se sídlem Čechova 1151, Mladá Boleslav, a to za cenu dle znaleckého posudku I I u k l á d á vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci usnesení na nejbližším zasedání ZM č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 23. října 2008 k návrhu na revokaci usnesení ZM č ze dne , částečnou revokaci usnesení ZM č ze dne , na prodej částí pp. 126/27 a 126/15 v k. ú. Plazy (P N E U O K 5 s.r.o.) r e v o k u j e své usnesení č ze dne a své usnesení č ze dne I prodejem části pp. 126/27 (orná půda) o výměře cca m 2 (dle GP č /2008 pp. 126/50, pp. 126/52, stp. 308 a stp. 309 díl a ) a části 126/15 (orná půda) o výměře cca 511 m 2 (dle GP č /2008 pp. 126/51 a stp 309 díl b ) v katastrálním území Plazy z majetku statutárního města Mladá Boleslav do vlastnictví firmy P N E U O K 5 s.r.o., IČ , se sídlem Dlouhý Most čp. 260, okr. Liberec, za cenu 800,-- Kč/m 2, a to jako součet nájmu a kupní ceny s připočtením nákladů na technické zabezpečení prodeje

18 I I u k l á d á vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci usnesení na nejbližším zasedání ZM č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 23. října 2008 k návrhu na částečnou revokaci usnesení ZM č ze dne na prodej stp. 1542/4 v k. ú. Mladá Boleslav (vlastníkům jednotek domu čp. 571, Smetanova ul., Mladá Boleslav) r e v o k u j e částečně své usnesení č ze dne snížení kupní ceny I snížení kupní ceny za prodej ideálních podílů stp. 1542/4 (zastavěná plocha a nádvoří společný dvůr) o výměře 116 m 2 v katastrálním území Mladá Boleslav z majetku statutárního města Mladá Boleslav do spoluvlastnictví jednotlivých vlastníků bytů domu čp. 571, Smetanova ul., Mladá Boleslav: a to z ceny 1.300,- Kč/m 2 na cenu 100,-- Kč/m 2, s připočtením nákladů na technické zabezpečení prodeje. I I u k l á d á vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci usnesení na nejbližším zasedání ZM č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 23. října 2008 k návrhu na revokaci usnesení ZM č ze dne , na koupi části pp. 839/5 v k.ú. Mladá Boleslav (paní Hrůšová) r e v o k u j e své usnesení č ze dne v plném rozsahu I koupi části pozemkové parcely 839/5 (orná půda) o výměře cca 210 m 2 v katastrálním území Mladá Boleslav z majetku paní Jany Hrůšové, nar. xxxx, bytem, Mladá Boleslav, do vlastnictví statutárního města Mladá Boleslav, a to za cenu 400,- Kč/m 2 pod komunikací s tím, že definitivní výměra převáděné části pozemku bude stanovena příslušným geometrickým plánem.

19 I I u k l á d á vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci usnesení na nejbližším zasedání ZM č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 23. října 2008 k návrhu na koupi pozemkových parcel v k. ú. Mladá Boleslav (pan Ziegelheim) koupi nemovitostí v katastrálním území Mladá Boleslav z majetku pana Petra Ziegelheima, nar. xxxxx, bytem Mladá Boleslav, do vlastnictví Statutárního města Mladá Boleslav, a to: - část pp. 841/5 (orná půda) o výměře cca 250 m 2 za cenu 400,- Kč/m 2 pod komunikací - část pp. 841/5 (orná půda) o výměře cca 205 m 2 za cenu 2.000,- Kč/m 2 (mimo komunikaci) - část pp. 862/19 (ostatní plocha jiná plocha) o výměře cca 750 m 2 za cenu 400,- Kč/m 2 pod komunikací - část pp. 862/19 (ostatní plocha jiná plocha) o výměře cca m 2 za cenu 2.000,- Kč/m 2 (mimo komunikaci) - část pp. 1396/2 (vodní plocha koryto vodního toku přirozené nebo upravené) o výměře cca 31 m 2 za cenu 400,- Kč/m 2 pod komunikací - část pp. 1396/2 (vodní plocha koryto vodního toku přirozené nebo upravené) o výměře cca 58 m 2 za cenu 2.000,- Kč/m 2 (mimo komunikaci) - pp. 841/2 (orná půda) o výměře 477 m 2 za cenu 400,- Kč/m 2 pod komunikací I u k l á d á vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci usnesení na nejbližším zasedání ZM č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 23. října 2008 k návrhu na konkretizaci usnesení ZM č. 964 ze dne na prodej ideálních spoluvlastnických podílů na stp v k. ú. Mladá Boleslav (manželé Kadlecovi) k o n k r e t i z u j e své usnesení č. 964 ze dne

20 I prodej ideálního spoluvlastnického podílu na stp (zastavěná plocha a nádvoří) o celkové výměře m 2 v katastrálním území Mladá Boleslav z majetku statutárního města Mladá Boleslav do vlastnictví (vše za cenu 500,- Kč/m 2 k celku): manželů (SJM) Jiřího Kadlece, nar. xxxxx a Ivany Kadlecové, nar. xxxxx, společně bytem Mladá Boleslav podíl o velikosti 182/32726 za cenu 5.283,- Kč I I u k l á d á vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci usnesení na nejbližším zasedání ZM č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 23. října 2008 k návrhu na prodej domu čp. 51 na stp. 611/1 v k. ú. Mladá Boleslav (pan Miklík) prodej domu čp. 51 na stp. 611/1, Ptácká ulice, Mladá Boleslav a stp. 611/1 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 136 m2 v k.ú. Mladá Boleslav, z majetku statutárního města Mladá Boleslav do vlastnictví Ing. Zbyňka Miklíka, nar. xxxxx bytem Bukovno, a to za cenu 800,-- Kč/m 2, s připočtením nákladů na technické zabezpečení prodeje a za podmínek - sanace objektu kupujícím do konce r. 2008, aby do objektu nezatékalo - vyřízení stavebního povolení do půl roku od podpisu kupní smlouvy, s tím, že v případě nesplnění této podmínky bude od smlouvy odstoupeno a nebudou vráceny vložené investice - že v příslušné smlouvě bude ošetřeno, že v této nemovitosti nebudou noční kluby ani nebudou využity pro provozovnu výherních hracích automatů ani terminálových výherních automatů I u k l á d á vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci usnesení na nejbližším zasedání ZM

21 č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 23. října 2008 k návrhu na prodej domu čp. 138 na stp. 746 v k. ú. Mladá Boleslav (FOKUS sdružení pro péči o duševně nemocné) prodej domu čp. 138 na stp. 746, Ptácká ulice, Mladá Boleslav a stp. 746 (zastavěná plocha a nádvoří budova) o výměře 200 m2 v k.ú. Mladá Boleslav, z majetku statutárního města Mladá Boleslav do vlastnictví sdružení FOKUS sdružení pro péči o duševně nemocné, IČ , se sídlem Jaselská 1304/2, Mladá Boleslav, a to za cenu ,-- Kč, s využitím věcného předkupního práva pro statutární město Mladá Boleslav na odkoupení převáděných nemovitosti.a s připočtením nákladů na technické zabezpečení prodeje I u k l á d á vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci usnesení na nejbližším zasedání ZM č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 23. října 2008 k návrhu na prodej části pp. 190/36 v k.ú. Chrást u Mladé Boleslavi (pí Podrábská) prodej části pozemkové parcely 190/36 (orná půda) o výměře cca 70 m 2 v k.ú. Chrást u Mladé Boleslavi, z majetku statutárního města Mladá Boleslav do vlastnictví Petry Podrábské, nar. xxxxxx, bytem Mladá Boleslav, a to za cenu 280,- Kč/m 2, s připočtením nákladů na technické zabezpečení prodeje a s tím, že definitivní výměra převáděné části pozemku bude stanovena příslušným geometrickým plánem I u k l á d á vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci usnesení na nejbližším zasedání ZM

22 č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 23. října 2008 k návrhu na prodej části pp. 1363/1 v k.ú. Mladá Boleslav (manželé Patočkovi) prodej části pozemkové parcely 1363/1 (ostatní plocha ostatní komunikace) o výměře cca 70 m 2 v k.ú. Mladá Boleslav, z majetku statutárního města Mladá Boleslav do spoluvlastnictví (SJM) pana Vlastislava Patočky, nar. xxxxx a paní Heleny Patočkové, nar. xxxxx, společně bytem Mladá Boleslav, a to za cenu 280,- Kč/m 2, s připočtením nákladů na technické zabezpečení prodeje a s tím, že definitivní výměra převáděné části pozemku bude stanovena příslušným geometrickým plánem I u k l á d á vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci usnesení na nejbližším zasedání ZM č města Mladá Boleslav rozpočtové opatření č. 10/15 přesun finančních prostředků v rámci kapitoly 09 rozpočtové opatření č. 10/15 v roce 2008 v následujícím rozsahu: úprava a přesun finančních prostředků v rámci kapitoly 09 v hodnotě ,-Kč takto - z org. 241 par pol celkem ,- Kč na org. 240 par pol celkem ,- Kč č města Mladá Boleslav rozpočtové opatření č. 10/16 přesun finančních prostředků z kapitoly 07 na kapitolu 07 (příměstské části investice) rozpočtové opatření č. 10/16 v roce 2008: změnu rozpočtu města Mladá Boleslav v celkové částce ,- Kč přesun finančních prostředků z kapitoly 01, org. 335, 3639, položka 5169 příměstské části nákup služeb na kap. 07, org. 282, 3745, položka 6121 dětská hřiště, pískoviště v částce ,-- Kč a na kap. 07, org. 337, 2219, položka 6121 Čejetice plocha pro kontejnery v částce ,-- Kč

23 č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 23. října 2008 k návrhu rozpočtového výhledu statutárního města Mladá Boleslav rozpočtový výhled statutárního města Mladá Boleslav na rok č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 23. října 2008 k návrhu na delegaci zástupců města jako společníka na valnou hromadu společnosti MBM, místní dráha Mladá Boleslav Mělník, s. r. o., IČ , konané dne d e l e g u j e a) paní Ilju Chalupovou, nar. xxxxx, trvale bytem Mladá Boleslav, jako zástupce statutárního města Mladá Boleslav na valnou hromadu společnosti M B M, místní dráha Mladá Boleslav Mělník, s.r.o., se sídlem Jaroměř, Nádražní 222, okres Náchod, PSČ , IČ: , konanou dne od 17,30 hod. v kanceláři JUDr. Zdeňky Neumannové, Na Karmeli 77, Mladá Boleslav b) pana Ing. Pavla Knespla, nar. xxxxx, bytem Mladá Boleslav, jako náhradníka Zástupce statutárního města Mladá Boleslav jako společníka obchodní společnosti M B M, místní dráha Mladá Boleslav Mělník, s.r.o., je oprávněn na této valné hromadě činit veškeré právní úkony, k nimž je město oprávněno jako společník, zejména účastnit se valné hromady, hlasovat na ní v souladu se schváleným jednacím a hlasovacím řádem valné hromady společnosti, požadovat a dostat vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, které jsou předmětem jednání valné hromady, podávat návrhy a protinávrhy k projednávanému programu.

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 1 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 26 Vydána dne 26.5.2011 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 900. Zpráva o vyřízení interpelací 901. Zpráva o tvorbě

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 99 Vydána dne 16.11.2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3130. Zpráva o vyřízení interpelací 3131. Návrh na

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 1 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 11 Vydána dne 28.1.2011 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 337. Zpráva o vyřízení interpelací 338. Zpráva o činnosti

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 1 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 41 Vydána dne 23.9.2011 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 1357. Zpráva o vyřízení interpelací 1358. Návrh na změnu

Více

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2009

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2009 Roč ník 2009 SBÍRKA USNESENÍ města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 131 Vydána dne 23.10.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 4315. Zpráva o vyřízení interpelací 4316. Návrh na změnu

Více

SBÍRKA USNESENÍ. města Mladá Boleslav ve volebním období 2002-2006 Číslo 141 Vydána dne 24. března 2006 Obsah: Usnesení zastupitelstva města

SBÍRKA USNESENÍ. města Mladá Boleslav ve volebním období 2002-2006 Číslo 141 Vydána dne 24. března 2006 Obsah: Usnesení zastupitelstva města Roč ník 2006 SBÍRKA města Mladá Boleslav ve volebním období 2002-2006 Číslo 141 Vydána dne 24. března 2006 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3463. k informaci o aktuálním stavu projektu výstavby BONDY

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 1 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 44 Vydána dne 21.10.2011 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 1480. Zpráva o vyřízení interpelací 1481. Návrh na

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 70 Vydána dne 23.4.2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 2298. Zpráva o vyřízení interpelací 2299. Zápis o kontrole

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 3 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 107 Vydána dne 1. 2. 2013 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3421. Zpráva o vyřízení interpelací 3422. Návrh plánu

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 0 9 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 111 Vydána dne 22.5.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3675. Zpráva o vyřízení interpelací 3676. Zápis o kontrole

Více

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2007

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2007 Roč ník 2007 SBÍRKA města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 45 Vydána dne 26. října 2007 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 1277. ke zprávě o vyřízení interpelací ze srpnového zasedání

Více

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2006

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2006 Roč ník 2006 SBÍRKA města Mladá Boleslav ve volebním období 2002-2006 Číslo 133 Vydána dne 27. ledna 2006 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3299. k návrhu na úpravu čl. 24 Jednacího řádu zastupitelstva

Více

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2010

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2010 Roč ník 2010 SBÍRKA USNESENÍ města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 4 Vydána dne 26.11.2010 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 92. Zpráva o činnosti finančního výboru Zastupitelstva

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 102 Vydána dne 14.12.2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3270. Návrh na zajištění rozpočtových opatření v závěru

Více

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2006

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2006 Roč ník 2006 SBÍRKA města Mladá Boleslav ve volebním období 2002-2006 Číslo 144 Vydána dne 21. dubna 2006 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3560. ke zprávě o činnosti finančního výboru za rok 2005 3561.

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 0 9 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 107 Vydána dne 24.4.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3530. ke zprávě o vyřízení interpelací 3531. k návrhu

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 4 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 153 Vydána dne 28.2.2014 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 5015. Zpráva o tvorbě a čerpání rozpočtu města Mladá

Více

SBÍRKA USNESENÍ. města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 7 Vydána dne 22. prosince 2006 Obsah: Usnesení zastupitelstva města

SBÍRKA USNESENÍ. města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 7 Vydána dne 22. prosince 2006 Obsah: Usnesení zastupitelstva města Roč ník 2006 SBÍRKA města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 7 Vydána dne 22. prosince 2006 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 134. k návrhu na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav na rok

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 1 Číslo 54 Usnesení zastupitelstva města 1798. Zpráva o vyřízení interpelací S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Obsah: 1799. Návrh Obecně závazné vyhlášky o

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 0 8 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 79 Vydána dne 29. srpna 2008 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 2479. ke zprávě o vyřízení interpelací vznesených

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 0 9 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 115 Vydána dne 26.6.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3844. Zápis o kontrole plnění usnesení Rady města Mladá

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 0 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 182 Vydána dne 24.9.2010 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 5775. Zpráva o vyřízení interpelací 5776. Návrh na

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 0 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 151 Vydána dne 26.2.2010 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 4837. Zpráva o vyřízení interpelací 4838. Zpráva o

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 1 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 31 Vydána dne 1.7.2011 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 1063. Zpráva o vyřízení interpelací 1064. Návrh závěrečného

Více

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2007

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2007 Roč ník 2007 SBÍRKA města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 22 Vydána dne 27. dubna 2007 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 555. ke zprávě o vyřízení interpelací z jednání zastupitelstva

Více

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2009

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2009 Roč ník 2009 SBÍRKA USNESENÍ města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 126 Vydána dne 25.9.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 4214. Zpráva o vyřízení interpelací 4215. Návrh na změnu

Více

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2006

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2006 Roč ník 2006 SBÍRKA města Mladá Boleslav ve volebním období 2002-2006 Číslo 147 Vydána dne 19. května 2006 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3645. ke zprávě o tvorbě a čerpání rozpočtu města Mladá Boleslav

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 0 9 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 140 Vydána dne 18.12.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 4557. Zpráva o vyřízení interpelací 4558. Návrh na

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 4 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 176 Vydána dne 29.9.2014 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 5921. Zpráva o vyřízení interpelací září 2014 5922.

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 0 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 155 Vydána dne 26.3.2010 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 4987. Zpráva o vyřízení interpelací 4988. Návrh na

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 0 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 170 Vydána dne 25.6.2010 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 5431. Návrh závěrečného účtu Statutárního města Mladá

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 0 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 7 Vydána dne 22.12.2010 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 217. Zpráva o vyřízení interpelací 218. Návrh na navýšení

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 66 Vydána dne 26.3.2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 2185. Zpráva o vyřízení interpelací 2186. Doplnění návrhu

Více

SBÍRKA USNESENÍ. města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 129 Vydána dne 9.10.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města

SBÍRKA USNESENÍ. města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 129 Vydána dne 9.10.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města Roč ník 2009 SBÍRKA USNESENÍ města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 129 Vydána dne 9.10.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 4276. Návrh na změnu rozpočtu Statutárního města Mladá

Více

3531. Zpráva o činnosti kontrolního výboru zastupitelstva města a přehled o stížnostech a peticích za rok 2012

3531. Zpráva o činnosti kontrolního výboru zastupitelstva města a přehled o stížnostech a peticích za rok 2012 R o č n í k 2 0 1 3 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 110 Vydána dne 1.3.2013 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3529. Zpráva o vyřízení interpelací 3530. Návrh na odvolání

Více

SBÍRKA USNESENÍ. 3275. k návrhu na změnu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav, rozpočtové

SBÍRKA USNESENÍ. 3275. k návrhu na změnu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav, rozpočtové Roč ník 2009 SBÍRKA USNESENÍ města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 100 Vydána dne 27. února 2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3262. ke zprávě o vyřízení interpelací vznesených

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 0 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 160 Vydána dne 23.4.2010 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 5132. Návrh na navýšení rozpočtu města Mladá Boleslav

Více

/5, 3657/6, 3657/8, 3659/4, 3659/10, 3659/13, 3659/ / /4, 3659/ /9, , 514, PSČ

/5, 3657/6, 3657/8, 3659/4, 3659/10, 3659/13, 3659/ / /4, 3659/ /9, , 514, PSČ č. 977 Rada města bere na vědomí připomínky a žádost ke zveřejněnému záměru prodeje pozemků podle usnesení zastupitelstva města č. 103 ze dne 23.06.2014 a schvaluje vyrozumění dle návrhu. č. 978 Rada města

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 0 9 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 123 Vydána dne 28.8.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 4084. Zpráva o vyřízení interpelací 4085. Zpráva o

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 96 Vydána dne 19.10.2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3011. Návrh na spolufinancování projektu Revitalizace

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 0 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 166 Vydána dne 21.5.2010 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 5280. Zpráva o vyřízení interpelací 5281. Zpráva o

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 5 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2014-2018 Číslo 18 Vydána dne 27. 3. 2015 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 572. Návrh na schválení II. etapy revitalizace domů

Více

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Informace o konání zasedání zastupitelstva, podaná v souladu s ustanovením 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468)

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468) U S N E S E N Í z 43. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 19. června 2012, ve 14:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Prodej bytů z majetku

Více

U snesení z 24. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 09. 2014 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ čp.

U snesení z 24. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 09. 2014 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ čp. U snesení z 24. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 09. 2014 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ čp. 139 1. Organizační záležitosti 24/1.1 Program 24. zasedání

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

USNESENÍ z 25. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 27. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 25. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 27. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 25. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 27. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/25/2015 Schválení programu 25. schůze Rady města Uničova

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 3 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 117 Vydána dne 26.4.2013 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3794. Návrh na úhradu podílu nákladů na revitalizaci

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 87 Vydána dne 23. 8. 2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 2767. Zpráva o tvorbě a čerpání rozpočtu města Mladá

Více

21/1.4 Kontrola plnění usnesení Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o kontrole plnění svých usnesení

21/1.4 Kontrola plnění usnesení Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o kontrole plnění svých usnesení U snesení z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 22. 04. 2014 v 15:00 hodin v zasedací místnosti Hasičské zbrojnice Frýdlant nad Ostravicí 1. Organizační záležitosti

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 16.6.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 16.6. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 16.6. 2011 (usnesení č. 35/5 49/5) 35/5 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 76 Vydána dne 25.5.2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 2453. Zpráva o tvorbě a čerpání rozpočtu města Mladá

Více

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města.

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města. USNESENÍ 30. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 7. září 2010 usnesením č. 30/804/2010 program 30. zasedání zastupitelstva města včetně doplnění programu o body Rozdělení objektu čp. 48 v

Více

PŘEHLED USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STUDÉNKY Z

PŘEHLED USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STUDÉNKY Z PŘEHLED USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STUDÉNKY Z 18.06.2015 Číslo usn. Číslo mat. 70 1 71 2 72 3 73 př. 1 Problematika Vnitroorganizační směrnice č. SM/ /2015/VV Jednací řád Zastupitelstva

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 6/180/2007 1) schválilo program 6. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 6/180/2007 1) schválilo program 6. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 11. září 2007 usnesením č. 6/180/2007 program 6. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 6/181/2007 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice U S N E S E N Í 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 10. září 2009 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 16.OO hod. ukončení : 18.OO hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl, František Jurčák,

Více

č. 141 Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtovou změnu č. 2 v roce 2015 ve výši dle předloženého návrhu. Zodpovídá: Ing. Budil

č. 141 Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtovou změnu č. 2 v roce 2015 ve výši dle předloženého návrhu. Zodpovídá: Ing. Budil č. 141 Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtovou změnu č. 2 v roce 2015 ve výši dle předloženého návrhu. Zodpovídá: Ing. Budil č. 142 Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje pozemku stpč. 305 o výměře

Více

U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 15/1.1 Program 15. zasedání

Více

(Viz usnesení RM č. 731 ze )

(Viz usnesení RM č. 731 ze ) č. 122 Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje pozemků stpč. 2835 o výměře 258 m 2, stpč. 2705 o výměře 168 m 2 a stpč. 2546 o výměře 165 m 2, vše v katastrálním území a obci Česká Třebová, za cenu

Více

Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku

Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku Program jednání: 1. Zahájení zasedání 2. Určení ověřovatelů zápisu

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o uzavření kupní smlouvy na základě smlouvy o uzavření budoucí smlouvy

Více

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2007

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2007 Roč ník 2007 SBÍRKA města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 12 Vydána dne 2. února 2007 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 242. ke zprávě o vyřízení interpelací vznesených na jednání

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 6 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2014-2018 Číslo 55 Vydána dne 29. 1. 2016 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 1668. Návrh na zřízení výboru pro spolupráci se ŠKODA

Více

Usnesení. T: Ihned Zodp.: Ing. Josef Matocha Ing. Zdeněk Studeník

Usnesení. T: Ihned Zodp.: Ing. Josef Matocha Ing. Zdeněk Studeník Usnesení z 9. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 6. října 2011 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Z 9/01 Volba ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města zvolilo

Více

Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Těrlicko. Dne 7. září 2011 konaného v Kulturním domě v Těrlicku

Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Těrlicko. Dne 7. září 2011 konaného v Kulturním domě v Těrlicku 1 Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Těrlicko Dne 7. září 2011 konaného v Kulturním domě v Těrlicku 143/9/11 Zastupitelstvo obce Těrlicko volí členy návrhové komise Mgr. Jaroslava Goje a Ing. Milana

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 9. 11. 2016 USNESENÍ č. 68/05-16 Z 1. Rozpočtové opatření č. 35/2016 par.5512 požární ochrana - dobrovolná část, pol.2324 přijaté nekapitálové

Více

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy.

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy. Město Jeseník Usnesení přijatá na 15. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 21.6.2012 v 15:00 hodin ve velkém sále budovy IPOS, na ul. K. Čapka 1147 v Jeseníku 614. Zastupitelstvo města bere

Více

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Č. j.: MUCH 2938/2011 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) P ř e h l e d u s n e s e n í z 3. zasedání

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 18/545/2013 1) schválilo program 18. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 18/545/2013 1) schválilo program 18. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 18. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 17. září 2013 usnesením č. 18/545/2013 program 18. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 18/546/2013 návrhovou komisi ve složení:

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

Usnesení z 24. schůze Rady města Bechyně konané dne (usnesení č )

Usnesení z 24. schůze Rady města Bechyně konané dne (usnesení č ) Usnesení z 24. schůze Rady města Bechyně konané dne 24. 10. 2016 (usnesení č. 280-297) USNESENÍ č. 280/24-16 R I. n e s o u h l a s í s uzavřením nové nájemní smlouvy k bytu č. 4 o velikosti 2+1 s příslušenstvím

Více

Usnesení Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 12 ze dne

Usnesení Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 12 ze dne Usnesení Zastupitelstva města Moravský č. 12 ze dne 19.10.2016 1. USNESENÍ č. 2016/ 12/283/ZM Program Zastupitelstva města Moravský zařazení bodu dotazy a podněty občanů za bod volba ověřovatelů Celkem

Více

Usnesení 15. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 14.02.2013. - 0371/ZMOb-Sle/1014/15

Usnesení 15. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 14.02.2013. - 0371/ZMOb-Sle/1014/15 15. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 14.02.2013 čís. 0349/ZMOb-Sle/1014/15-0371/ZMOb-Sle/1014/15 Ing. Antonín Maštalíř starosta MUDr. Hana Heráková místostarostka Strana 1/16 Přehled

Více

ZM po projednání Usnesením č. 59/2016/14 I. Schvaluje program 14. veřejného zasedání ZM Sezimovo Ústí s předloženými změnami.

ZM po projednání Usnesením č. 59/2016/14 I. Schvaluje program 14. veřejného zasedání ZM Sezimovo Ústí s předloženými změnami. Usnesení ze 14. veřejného zasedání Zastupitelstva města Sezimovo Ústí, konaného dne 25. 8. 2016 od 18:00 hodin ve velké zasedací místnosti Městského úřadu, Dr. E. Beneše 21, Sezimovo Ústí Usnesením č.

Více

13/1.2 Zpráva o ověření zápisu

13/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 13. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 06. 12. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 13/1.1 Program 13.

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne Zastupitelstvo města Beroun schvaluje program zasedání zastupitelstva města.

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne Zastupitelstvo města Beroun schvaluje program zasedání zastupitelstva města. Poznámka: Zveřejněna je upravená verze usnesení rady a zastupitelstva města z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v

Více

Usnesení 29. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne

Usnesení 29. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne - 1 - Usnesení 29. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne 15.3.2010 Zastupitelstvo města : 29/805 Bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města Tachova za uplynulé období od veřejného zasedání zastupitelstva

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 23. 11. 2015

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 23. 11. 2015 Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 23. 11. 2015 Informace ředitelky PO MSKS o činnosti v r. 2015 (mat. č. 381/2015) Usnesení č. 380/2015 informace ředitelky příspěvkové organizace

Více

UZ06/3/2015 Přehled rozpočtových opatření a změny závazných ukazatelů rozpočtu od do bere na vědomí

UZ06/3/2015 Přehled rozpočtových opatření a změny závazných ukazatelů rozpočtu od do bere na vědomí USNESENÍ z 3. řádného jednání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 17. března 2015 v 16 hodin v budově Městského kulturního zařízení Uničov na Moravském náměstí UZ01/3/2015 Schválení programu

Více

- 0309/RMOb-Pro/1418/30

- 0309/RMOb-Pro/1418/30 30. schůze rady městského obvodu konané dne 08.02.2016 čís. 0303/RMOb-Pro/1418/30-0309/RMOb-Pro/1418/30 Mgr. Marie Matějová starostka Ing. Zdeněk Dvorský místostarosta Strana 1/7 Přehled usnesení rady

Více

U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha Běchovice číslo 070/12/16 ze dne

U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha Běchovice číslo 070/12/16 ze dne číslo 070/12/16 k návrhu na schválení programu mimořádného 12. zasedání ZMČ Praha Běchovice I. a) program 12. zasedání ZMČ číslo 071/12/16 k návrhu Rozpočtového opatření č. 11/16 a) informaci o uvolnění

Více

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy

Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 30. září 2009 ve školní jídelně ZŠ a MŠ Zákupy (č. usnesení 167/09 180/09) [hr]

Více

ZM po projednání Usnesením č. 44/2016/13 I. Schvaluje návrhovou komisi ve složení p. Ladislav Dostál, Ing. Karel Chotovinský, p. Josef Králík.

ZM po projednání Usnesením č. 44/2016/13 I. Schvaluje návrhovou komisi ve složení p. Ladislav Dostál, Ing. Karel Chotovinský, p. Josef Králík. Usnesení z 13. veřejného zasedání Zastupitelstva města Sezimovo Ústí, konaného dne 26. 5. 2016 od 18:00 hodin v malém sálu kina SPEKTRUM, nám. T. Bati 701, Sezimovo Ústí Usnesením č. 43/2016/13 program

Více

Usnesení 3. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 3. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 3. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 09.03.2015 čís. 0036/ZMOb-Vit/M1418/3-0063/ZMOb-Vit/M1418/3 Petr Dlabal starosta Leoš Koláček místostarosta Strana 1 Přehled usnesení zastupitelstva

Více

Usnesení č. 8/2011 z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 14. prosince 2011

Usnesení č. 8/2011 z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 14. prosince 2011 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 8/2011 z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 14. prosince 2011 106/8/2011/ZMS schválilo program 8. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 21. 12. 2016 USNESENÍ č. 80/06-16 Z 1. Rozpočtové opatření č. 44/2016 par.3341 rozhlas a televize, pol.2111 příjmy z poskytování služeb

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 35. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 14. září 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

USNESENÍ 23. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne

USNESENÍ 23. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne USNESENÍ 23. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne 18.11.2009 1/23/ZM/2009 - I. návrh rozpočtu na rok 2010. I. návrh rozpočtu na rok 2010. 2/23/ZM/2009 - Rozpočtová opatření č. 31-43 I. rozpočtová

Více

Zastupitelstvo města Příbora

Zastupitelstvo města Příbora Zastupitelstvo města Příbora U S N E S E N Í z 15. zasedání Zastupitelstva města Příbora konaného dne 23.06.2016 v jednacím sále piaristického kláštera v Příboře od 16.00 hod. VARIANTA USNESENÍ URČENÁ

Více

USNESENÍ Z 15. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE

USNESENÍ Z 15. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE Sp. zn.: METR_S 3272/2016 USNESENÍ Z 15. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 12.09.2016 Program: 1. Zahájení, programu, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu. 64/2016-15 2. Revitalizace

Více

VACENOVICE č.243; PSČ: ; IČO: OBEC VACENOVICE

VACENOVICE č.243; PSČ: ; IČO: OBEC VACENOVICE VACENOVICE č.243; PSČ: 696 06; IČO: 00285439 OBEC VACENOVICE Usnesení Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VACENOVICE, KONANÉHO DNE 28.5.2014 V 18 HODIN V PŘÍSÁLÍ KULTURNÍHO DOMU VE VACENOVICÍCH PROGRAM:

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 21.12.2006 32/2006 3. ZM V schvaluje rozpočet Města Dvůr Králové nad Labem na rok

Více

Město Kravaře. Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře

Město Kravaře. Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře Město Kravaře Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 20. 4. 2016 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře usn. čís. 11.92/2016-11. 99/2016 Mgr. Monika Brzesková

Více

Město Broumov určeno Radě města č. 16

Město Broumov určeno Radě města č. 16 Město Broumov určeno Radě města č. 16 Majetkové záležitosti k jednání dne: 25.05.2015 předkladatel SMM Ing. Mikulenková Marie projednáno MK, Mgr.Špůr 18.05., 19.05.2015 předloženo RM dne: 20.05. 2015 Komentář:

Více

Mimořádná schůze RM, 14. 9. 2004

Mimořádná schůze RM, 14. 9. 2004 Mimořádná schůze RM, 14. 9. 2004 Mimořádná schůze Rady města Kladna dne 14. 9. 2004 Přítomni: Ing. Dan Jiránek, primátor Ing. Miroslav Bernášek, 1. náměstek primátora Antonín Kajgr, náměstek primátora

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 12. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 12. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 12. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 14.11.2016 Usnesení č. 419 /16-444 /16 419/16 Volba návrhové komise 420/16 Schválení programu 421/16 Kontrola usnesení zastupitelstva

Více

Z á p i s č. 17. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 17. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 17 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 26.5.2014 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Miroslav Neumann, Libor Petřina, PaedDr. Zdeněk Koudelka, Mgr.

Více

1. schvaluje správnost zápisu z 16. zasedání Zastupitelstva města Uničova s připomínkou pana Zdeňka Beňo.

1. schvaluje správnost zápisu z 16. zasedání Zastupitelstva města Uničova s připomínkou pana Zdeňka Beňo. USNESENÍ ze 17. řádného jednání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 24. června 2013 v 16 hodin v budově Městského kulturního zařízení na Moravském náměstí v Uničově UZ01/17/2013 Schválení

Více