Odpisy a opravné položky pohledávek

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Odpisy a opravné položky pohledávek"

Transkript

1 Odpisy a pravné plžky phledávek E S O 9 i n t e r n a t i n a l a. s. U M l ý n a , P r a h a Strana 1 (celkem 9)

2 Ppis... 3 Účetní perace ( ), vzr Odpisy a pravné plžky... 3 Nastavení pr dpisy a pravné plžky... 7 Typy dpisů phledávek (9.2.10)... 7 Parametry aplikace (9.6.1), skupina Rční uzávěrka Strana 2 (celkem 9)

3 Ppis K vytváření pravných plžek a dpisů phledávek služí činnst Účetní perace, vzr Odpisy a pravné plžky. Nejdříve je nutné ručně zalžit hlavičku dkladu účetních perací. Pté jsu zde zbrazeny všechny nespárvané phledávky s datem splatnsti nižším, než je datum dkladu účetních perací. Odpisy a účetní perace je pak mžné zalžit pr značené phledávky. Při tm djde k zalžení účetních zápisů k dkladu účetní perace. D pznámek k hlavičkám phledávek se zalží pznámky prvedení dpisu. Označit phledávky je mžné buď ručně (je nutné zapsat také kód typu dpisu) neb pmcí autmatickéh výběru (vytvření návrhu). Při vytvření návrhu systém autmaticky navrhne phledávky, které vyhvují pdmínkám definvaným v číselníku Typy dpisů phledávek, viz kapitla Typy dpisů phledávek (9.2.10). V tmt číselníku jsu také definvány samtné způsby vytváření (zaúčtvání) dpisů a pravných plžek. Vytvřený návrh lze uschvat pr pužití při dalším autmatickém návrhu. Při tm djde k zapsání pznámek k značeným dkladům phledávek. Účetní perace ( ), vzr Odpisy a pravné plžky Odpisy a pravné plžky jsu prváděny zalžením účetních zápisů (pr značené dklady phledávek) k ručně zalženému hlavičce dkladu účetní perace. K půvdním dkladům phledávek se žádné účetní zápisy nevytváří, puze se d pznámky k hlavičce dkladu phledávky zalží nvá pznámka prvedení dpisu. Pznámka bsahuje kód typu dpisu a částku prvedenéh dpisu. D pznámek k dkladům phledávek se také zakládají pznámky návrhu při uschvání návrhu. V hrní části se přechází mezi dklady účetních perací. Jsu zde zbrazeny plžky pr zalžení nvéh dkladu účetních perací (účetní bdbí, uživatel, datum dkladu). V hrní části jsu dále dstupné dkazy: Rzúčtvání zbrazí účetní zápisy dkladu Rzúčtvání s prtidklady zbrazí standardní frmulář pr zbrazení účetních zápisů dkladu, který je rzšířen. Obsahuje navíc údaje z půvdníh dkladu, ze kteréh dpis phledávky vznikl, a údaje z číselníku typů dpisů phledávek Tisk rzúčtvání služí k tisku rzúčtvání Odúčtvání spárvaných služí k dúčtvání dříve zaúčtvaných dpisů neb pravných plžek dkladů phledávek, které byly pzději uhrazeny. Odúčtvání se prvede pr značené dklady tlačítkem Odúčtvání. Tt dúčtvání (vytvřené účetní zápisy) lze tlačítkem Zrušení dúčtvání zrušit, pět se prvede pr značené dklady. Zaúčtvané na pdrzvahu zbrazí všechny dklady, k nimž existuje účetní zápis, který vznikl při vytváření dpisů neb pravných plžek a prváděl zaúčtvání na pdrzvahu (viz níže, ppis tlačítka Zaúčtvání značených ). Dále je zde rzklikávací menu Zpracvání se bude prvádět pr. V něm se určuje, s jakými dpisy neb pravnými plžky se bude pracvat. Pd tím jsu zbrazena tlačítka s funkcemi pr prvedení návrhu dpisů a pravných plžek, jejich uschvání, zaúčtvání atd. Pstup je následující: Zalžení hlavičky dkladu účetní perace Výběr typu dpisů, s kterými se bude nadále pracvat všechny akce spuštěné pmcí tlačítek budu pracvat puze s vybraným typem dpisu neb pravné plžky Vytvření návrhu je mžné udělat ručně (je nutné zapsat i kód typu dpisu) neb autmatickým návrhem. Vytvřený návrh lze uschvat, djde tím k zapsání pznámek k značeným dkladům phledávek. Při dalším autmatickém návrhu se pak pužije psledně uschvaný návrh. Uschvaný návrh lze zrušit, dstraní se tím pznámky z dkladů phledávek s infrmací navrženém kódu dpisu. Zaúčtvání značených prvede zaúčtvání návrhu, djde zárveň k zalžení pznámek k značeným dkladům phledávek. Pznámky včetně zaúčtvání lze zrušit. Při tm djde ke zrušení účetních zápisů a k dstranění pznámek z dkladů phledávek (při tét akci nedjde ke zrušení pznámek uschvaném návrhu). Strana 3 (celkem 9)

4 V prstřední části jsu zbrazeny všechny nespárvané phledávky s datem splatnsti nižším, než je datum dkladu účetní perace, který je zbrazen v hrní části. Ve spdní části jsu zbrazeny všechny pznámky (tedy i starší) k dkladu z prstřední části, které se týkají dpisů a pravných plžek. Typy (kódy) těcht pznámek jsu definvány v parametrech aplikace, viz kapitla Parametry aplikace (9.6.1), skupina Rční uzávěrka. Zpracvání se bude prvádět puze pr V tmt rzklikávacím menu se vybírá, s kterými typy dpisů budu tlačítka pracvat. Záleží na nastavení plžky Odpis neb pravná plžka v číselníku Typy dpisů phledávek, viz kapitla Typy dpisů phledávek (9.2.10). Je mžné pracvat s: dpisy+daňvé pravné plžky puze dpisy puze daňvé pravné plžky puze nedaňvé pravné plžky Vytvření autmatickéh návrhu Pmcí tlačítka Vytvř návrh systém navrhne kód dpisu neb pravné plžky, prcent a typ (dpis, daňvá pravná plžka, nedaňvá pravná plžka). Tt se prvede pr nespárvané phledávky p splatnsti, které jsu zbrazené v prstřední části. Při vytvření návrhu tlačítkem nesmí být žádný dklad v prstřední části značen. Při návrhu se prvnává, zda phledávka vyhvuje pdmínkám typu dpisu definvaným v číselníku typů dpisů phledávek, viz kapitla Typy dpisů phledávek (9.2.10). Přitm se vyhdncují puze ty záznamy v číselníku, které vyhvují nastavené vlbě v rzklikávacím menu Zpracvání se bude prvádět puze pr. Vyhdncení se prvádí pdle nastavení v číselníku typů dpisů na základě: data splatnsti dkladu, dby p splatnsti pdle výše neuhrazené phledávky pdle sučtu všech neuhrazených phledávek subjektu pdle určité pznámky k subjektu neb ke knkrétnímu dkladu Pkud dklad vyhvuje pdmínkám více kódů dpisů, pužije se kód dpisu s nejvyšší priritu. Dklady které jsu navrženy, jsu v prstřední části autmaticky značeny. Dplní se k nim kód, prcent a typ dpisu. Navržené hdnty je mžné ručně změnit (zadat jiný kód dpisu), případně dznačit. POZOR, návrh dpisů a pravných plžek navržený tlačítkem není nikde v databázi ulžen. Jakmile se uživatel dhlásí z aplikace, bude tent návrh zapmenut. Pkud je ptřeba návrh ulžit pr pzdější pužití, je nutné jej uschvat tlačítkem. Strana 4 (celkem 9)

5 Uschvání návrhu (značených vět) Pmcí tlačítka Uschvání návrhu se k hlavičkám značených dkladů zalží pznámky, v kterých je uveden datum dkladu účetní perace a kód dpisu, který byl navržen. K uschvání návrhu pr značené dklady djde, pkud vyplněný kód dpisu existuje v číselníku typů dpisů phledávek, typ dpisu je shdný s nastavením v rzklikávacím menu Zpracvání se bude prvádět puze pr a kód typu pznámky je uveden v parametrech aplikace. Při návrhu nedchází k výpčtu částek dpisů neb pravných plžek, v pznámkách jsu nulvé hdnty. Nemění se také pznámky zakládané při vlastním zaúčtvání a neprvádí se žádné zaúčtvání. POZOR, před vlastním prvedením (zaúčtváním) dpisů neb pravných plžek je nutné znvu vytvřit návrh. Při pětvném prvedení návrhu se nejdříve zkntrluje, zda k dkladu phledávky existuje pznámka s navrženým kódem dpisu s datem shdným s datem dkladu účetní perace: pkud existuje, pužije se d vytvářenéh návrhu tent kód jestliže pznámka neexistuje, prvede se vyhdncení návrhu dle pdmínek z číselníku typů dpisů phledávek pkud uživatel na nějakém navrženém dkladu kód dpisu nevyplní (smaže) a prvede uschvání návrhu, pznámka se nevytvří (návrh se neuschvá). Pkud by pznámka u phledávky dříve existvala, tak se smaže a při příštím autmatickém návrhu se prvede vyhdncení návrhu dle pdmínek z číselníku typů dpisů phledávek je mžné také phledávku zablkvat prti vytváření dpisů a pravných plžek. V tm případě je nutné d pznámky hlavičky phledávky zapsat d plžky Předmět slv NE (velkými písmeny) míst navrženéh kódu dpisu Zrušení uschvání návrhu (k datu) Pmcí tlačítka Zrušení uschvání se prvede zrušení všech pznámek s navrženými kódy dpisů, které mají datum shdné s datem dkladu účetní perace a typ dpisu je shdný s nastavením v rzklikávacím menu Zpracvání se bude prvádět puze pr. Při zrušení uschvání se nemění pznámky zakládané při vlastním zaúčtvání a neprvádí se žádné zaúčtvání. POZOR, jestliže dšl k prvedení návrhu, jeh uschvání a pak zrušení uschvání bez dhlášení se z aplikace, pak při vlastním prvedení (zaúčtvání) dpisů neb pravných plžek se pužijí kódy navržených dpisů. Zalžení pznámek a účetních zápisů dle značených vět (k datu) Pmcí tlačítka Zaúčtvání značených se pr značené dklady v prstřední části pdle zadanéh kódu dpisu (a dle nastavenéh typu dpisu v rzklikávacím menu Zpracvání se bude prvádět puze pr ) zjistí prcent dpisu neb pravné plžky phledávky. Výsledná hdnta se vypčte takt: výpčet dpisu vypčte se z celkvé půvdní hdnty phledávky ve valutě výpčet pravných plžek vypčte se z nespárvanéh zůstatku phledávky ve valutě Chvání systému při zaúčtvání a výpčtu částek navíc vlivňuje nastavení plžky Způsb výpčtu částek v číselníku typů dpisů phledávek: Beze změny vypčtená hdnta se již nijak neupravuje Odúčtvat pslední účetní zápisy k značené phledávce se hledají pslední starší (předchzí) účetní zápisy se zaúčtváním pravné plžky neb dpisu. Pkud jsu nalezeny, tak se zkpírují a dúčtují. Odečíst hdnty dle pznámek d vypčtené částky jsu dečteny částky dříve prvedených dpisů a pravných plžek pdle typu pznámek ulžených na hlavičkách dkladů phledávek takt: dpis dečtu se hdnty dříve prvedených dpisů daňvá pravná plžka dečtu se hdnty dříve prvedených daňvých pravných plžek nedaňvá pravná plžka dečtu se hdnty dříve prvedených daňvých i nedaňvých pravných plžek Příklad: Tut vlastnst mají v ESO9Start standardně např. typy dpisů OPR_020 a OPR_033. Pkud byla v předchzích letech vytvřena pravná plžka 20% (OPR_020), a nyní má být uplatněna pravná plžka ve výši 33% (OPR_033), tak se vypčtená hdnta sníží hdntu uvedenu v pznámce (na základě které byl vytvářen dpis OPR_020). Výsledná částka v pznámce pr OPR_033 (a zaúčtvaná v účetních zápisech) bude dpvídat puze přírůstku (v tmt případě t bude 13%). Odúčtvat všechny předchzí účetní zápisy k značené phledávce se hledají všechny starší účetní zápisy se zaúčtváním pravné plžky neb dpisu. Pkud jsu nalezeny, tak se zkpírují a dúčtují. Strana 5 (celkem 9)

6 K hlavičkám značených dkladů se zalží pznámky, v kterých je uveden datum dkladu účetní perace, vypčtená částka dpisu neb pravné plžky a kód dpisu. Zárveň se zalží účetní zápisy k hlavičce dkladu účetní perace, která je zbrazená v hrní části. K zalžení pznámek pr značené dklady a ke vzniku účetních zápisů djde, pkud vyplněný kód dpisu existuje v číselníku typů dpisů phledávek, typ dpisu je shdný s nastavením v rzklikávacím menu Zpracvání se bude prvádět puze pr a kód typu pznámky je uveden v parametrech aplikace. Pkud se prvádí dpis a k značené phledávce jsu nalezeny starší účetní zápisy se zaúčtváním pravných plžek (daňvých i nedaňvých), tak se zkpírují a dúčtují. Pkud se prvádí daňvá pravná plžka a k značené phledávce je nalezen starší účetní zápis se zaúčtváním nedaňvé pravné plžky, tak se zkpíruje s vypčtenu částku daňvé pravné plžky a dúčtuje se (tím se pníží hdnta nedaňvé pravné plžky). Způsb vytváření dúčtvání dpisů a pravných plžek je definván v parametru OdpPhl_ZpusOduct v parametrech aplikace. V případě, že je zvlena mžnst "Zaúčtvat na pdrzvahu" na An a jsu vyplněny účty MD a DAL pr zaúčtvání na pdrzvahu, tak se navíc prvede zaúčtvání shdné částky i na takt zvlené pdrzvahvé účty. Zrušení pznámek a zaúčtvání pr. plžek (k datu) pr všechny dklady Pmcí tlačítka Zruš všechny pzn. včetně zaúčt. se prvede zrušení všech pznámek evidujících prvedené zaúčtvání dpisů a pravných plžek s kódy dpisů, které mají datum shdné s datem dkladu účetní perace a typ dpisu je shdný s nastavením v rzklikávacím menu Zpracvání se bude prvádět puze pr. Zárveň se dpárují a zruší všechny účetní zápisy pd aktuálně zbrazenu hlavičku dkladu účetní perace, jejichž typ dpisu je shdný s nastavením v rzklikávacím menu. Pznámky případném uschvání návrhu se tímt neruší. Je mžné pak znvu udělat nvý návrh a nvé zaúčtvání dpisů a pravných plžek. Zrušení pznámek a zaúčtvání pr. plžek (k datu) pr značené dklady Funkčnst tlačítka Zruš zn. pzn. včetně zaúčt. je pdbná jak funkčnst předchzíh tlačítka, akce však prběhne puze pr dklady značené v prstřední části. Opravné plžky k datu Odkazem lze zbrazit tiskvu sestavu pravných plžek k zadanému datu. Jsu v ní zbrazeny všechny pravné plžky, jejichž datum vytvření je menší neb stejné jak zadané datum. Opravné plžky za bdbí Odkazem lze zbrazit tiskvu sestavu pravných plžek v zadaném rzmezí bdbí. Jsu v ní zbrazeny všechny pravné plžky, jejichž datum vytvření patří d zvlenéh rzmezí bdbí. Strana 6 (celkem 9)

7 Nastavení pr dpisy a pravné plžky Typy dpisů phledávek (9.2.10) V číselníku jsu dle platné legislativy předvyplněné hdnty jedntlivých typů dpisů. Kód dpisu phledávky pdle kódu uvedenéh na značené phledávce se prvede zaúčtvání dpisů a pravných phledávek. Tent kód se při uschvání návrhu a při zaúčtvání zapíše k pznámce hlavičky phledávky d předmětu pznámky Název dpisu phledávky Závazky neb phledávky plžka určuje, k jakým dkladům bude genervání prbíhat. Standardně se číselník pužívá pr genervání dpisů phledávek. V číselníku lze ale určit, že je tent záznam určen pr závazky. Pdmínky pr vytvření návrhu Přadí vyhdncení phledávka může splňvat pdmínky pr více typů dpisů, v tm případě se při vytvření návrhu pužije typ dpisu s nejvyšším přadím vyhdncení (nejvyšší čísl) Typ pznámky k subjektu pkud je u typu dpisu vyplněna pznámka, tak se při vytvření návrhu vezmu puze phledávky k subjektům, které mají tut pznámku zalženu v číselníku Subjekty Typ pznámky k dkladu pkud je u typu dpisu vyplněna pznámka, tak se při vytvření návrhu vezmu puze phledávky, které mají k hlavičce dkladu zalženu tut pznámku Splatnst dkladu d pkud je zde vyplněné datum, pak se při vytvření návrhu vezmu puze phledávky, které mají splatnst stejnu neb vyšší než je tt datum Splatnst dkladu d pkud je zde vyplněné datum, pak se při vytvření návrhu vezmu puze phledávky, které mají splatnst stejnu neb nižší než je tt datum Minimálně p splatnsti (dnů, měsíců) phledávka vstupí d vytvření návrhu jen tehdy, když je p splatnsti více než zadaný pčet měsíců neb dnů Maximálně p splatnsti (dnů, měsíců) phledávka vstupí d vytvření návrhu jen tehdy, když je p splatnsti maximálně zadaný pčet měsíců neb dnů. Maximální sučet phledávek subjektu phledávka vstupí d vytvření návrhu jen tehdy, když je celkvý sučet neuhrazených phledávek menší neb stejný, jak je zadaná částka Maximální hdnta phledávky phledávka vstupí d vytvření návrhu jen tehdy, když je její hdnta menší neb stejná, jak je zadaná částka Minimální sučet phledávek subjektu phledávka vstupí d vytvření návrhu jen tehdy, když je celkvý sučet neuhrazených phledávek větší neb stejná, jak je zadaná částka Minimální hdnta phledávky phledávka vstupí d vytvření návrhu jen tehdy, když je její hdnta větší neb stejná, jak je zadaná částka Strana 7 (celkem 9)

8 Plžky důležité pr vytváření a zaúčtvání dpisů a pravných plžek Odpis neb pravná plžka plžka určuje, zda se bude vytvářet dpis, daňvá pravná plžka neb nedaňvá pravná plžka Prcent dpisu plžka určuje prcent dpisu neb pravné plžky Definice účtu MD plžka určuje, zda se bude účet MD pr vytvřený účetní zápis dpisu neb pravné plžky přebírat pdle účtu MD phledávky neb pdle ručníh zadání. Pak je nutné tent účet zadat d plžky Účet MD. Definice střediska MD plžka určuje, zda se bude středisk MD pr vytvřený účetní zápis dpisu neb pravné plžky přebírat pdle střediska MD phledávky neb pdle ručníh zadání. Pak je nutné tt středisk zadat d plžky Středisk MD. Definice účtu DAL plžka určuje, zda se bude účet DAL pr vytvřený účetní zápis dpisu neb pravné plžky přebírat pdle účtu DAL phledávky neb pdle ručníh zadání. Pak je nutné tent účet zadat d plžky Účet DAL. Definice střediska DAL plžka určuje, zda se bude středisk DAL pr vytvřený účetní zápis dpisu neb pravné plžky přebírat pdle střediska DAL phledávky neb pdle ručníh zadání. Pak je nutné tt středisk zadat d plžky Středisk DAL. Způsb výpčtu částek plžka určuje, c se má stát s dříve vypčtenými dpisy a pravnými plžkami při tvrbě dpisů a pravných plžek. Definuje, zda se mají starší účetní zápisy dúčtvat neb se již při tvrbě mají dečíst jejich hdnty uvedené v pznámkách k dkladům phledávek: Beze změny pr značenu phledávku se prvede výpčet na základě zadanéh prcenta a již se nijak neupravuje (není vlivněna dříve existujícími pznámky neb účetními zápisy) Odúčtvat pslední účetní zápisy pr značenu phledávku se prvede výpčet na základě zadanéh prcenta. K značené phledávce se pak hledají pslední starší (předchzí) účetní zápisy se zaúčtváním pravné plžky neb dpisu. Pkud jsu nalezeny, tak se zkpírují a dúčtují. Odečíst hdnty dle pznámek pr značenu phledávku se prvede výpčet na základě zadanéh prcenta, d vypčtené částky jsu pak dečteny všechny částky dříve prvedených dpisů a pravných plžek pdle typu pznámek ulžených na hlavičkách dkladů phledávek takt: dpis dečtu se hdnty dříve prvedených dpisů daňvá pravná plžka dečtu se hdnty dříve prvedených daňvých pravných plžek nedaňvá pravná plžka dečtu se hdnty dříve prvedených daňvých i nedaňvých pravných plžek Odúčtvat všechny předchzí účetní zápisy pr značenu phledávku se prvede výpčet na základě zadanéh prcenta, k značené phledávce se pak hledají všechny starší účetní zápisy se zaúčtváním pravné plžky neb dpisu. Pkud jsu nalezeny, tak se zkpírují a dúčtují. Způsb dúčtvání účetních zápisů dpisů a pravných plžek a kódy typů pznámek, které se zakládají k dkladům phledávek, se definují v parametrech aplikace. Parametry aplikace (9.6.1), skupina Rční uzávěrka D parametrů aplikace nemá běžný uživatel přístup. OdpPhl_ZpusOductvani Definuje způsb, jakým se bude prvádět dúčtvání účetních zápisů a phledávek, lze buď stejnu částku na pačnu stranu, neb záprnu částku na stejnu stranu (s pačným znaménkem) TypPzn_NavrhDan Zadává se zde existující typ pznámky pr návrh daňvých pravných plžek. Pkud je u phledávky uvedena pznámka s datem shdným, jak má dklad účetní perace, pak se při vytváření návrhu pužije kód typu dpisu uvedený na pznámce. V pačném případě (pkud na hlavičce phledávky tat pznámka se stejným datem není uvedena) se při vytváření návrhu vyhdncují pdmínky uvedené v číselníku typů dpisů phledávek (viz výše) a dle th se navrhne vhdný typ dpisu. TypPzn_NavrhNedan Zadává se zde existující typ pznámky pr návrh nedaňvých pravných plžek. Pkud je u phledávky uvedena pznámka s datem shdným, jak má dklad účetní perace, pak se při vytváření návrhu pužije kód typu dpisu uvedený na pznámce. V pačném případě (pkud na hlavičce phledávky tat pznámka se stejným datem není uvedena) se při vytváření návrhu vyhdncují pdmínky uvedené v číselníku typů dpisů phledávek (viz výše) a dle th se navrhne vhdný typ dpisu. Strana 8 (celkem 9)

9 TypPzn_NavrhOdp Zadává se zde existující typ pznámky pr návrh dpisu. Pkud je u phledávky uvedena pznámka s datem shdným, jak má dklad účetní perace, pak se při vytváření návrhu pužije kód typu dpisu uvedený na pznámce. V pačném případě (pkud na hlavičce phledávky tat pznámka se stejným datem není uvedena) se při vytváření návrhu vyhdncují pdmínky uvedené v číselníku typů dpisů phledávek (viz výše) a dle th se navrhne vhdný typ dpisu. TypPzn_OdpPhl_D Zadává se zde existující typ pznámky pr daňvé pravné plžky. Při tvrbě daňvých pravných plžek se k dkladu phledávky sučasně zalží pznámka s tímt typem. TypPzn_OdpPhl_N Zadává se zde existující typ pznámky pr nedaňvé pravné plžky. Při tvrbě nedaňvých pravných plžek se k dkladu phledávky sučasně zalží pznámka s tímt typem. TypPzn_OdpPhl_O Zadává se zde existující typ pznámky pr dpis. Při tvrbě dpisů se k dkladu phledávky sučasně zalží pznámka s tímt typem. TypPznOdpisy_KC Zadává se zde existující typ pznámky pr ruční dpis Kč. Má význam pr tvrbu dpisů a pravných plžek v případě, kdy již půvdní účetní zápisy v systému nejsu (např. v případě knvertvaných dkladů apd.). Hdntu těcht účetních zápisů je nutné správně vyplnit d pznámek tht typu k hlavičkám phledávek. Při výpčtu se pak tyt částky přičtu. TypPznOdpisy_Val Zadává se zde existující typ pznámky pr ruční dpis Val. Má význam pr tvrbu dpisů a pravných plžek v případě, kdy již půvdní účetní zápisy v systému nejsu (např. v případě knvertvaných dkladů apd.). Hdntu těcht účetních zápisů je nutné správně vyplnit d pznámek tht typu k hlavičkám phledávek. Při výpčtu se pak tyt částky přičtu. Strana 9 (celkem 9)

Mimořádná účetní uzávěrka

Mimořádná účetní uzávěrka Mimřádná účetní uzávěrka E S O 9 i n t e r n a t i n a l a. s. U M l ý n a 2 2 1 4 1 0 0, P r a h a www.es9.cz Strana 1 (celkem 6) Ppis... 3 Průběh mimřádné účetní uzávěrky... 3 Mimřádná účetní uzávěrka

Více

Upomínky a kontroly E S O 9 i n t e r n a t i o n a l a. s.

Upomínky a kontroly E S O 9 i n t e r n a t i o n a l a. s. Upmínky a kntrly E S O 9 i n t e r n a t i n a l a. s. U M l ý n a 2 2 1 4 1 0 0, P r a h a www.es9.cz Strana 1 (celkem 6) Upmínky... 3 Evidence a tisk upmínek (1.3.3.1)... 3 Kntrla phledávek a psílání

Více

Možnosti a druhy párování

Možnosti a druhy párování Mžnsti a druhy párvání E S O 9 i n t e r n a t i n a l a. s. U M l ý n a 2 2 1 4 1 0 0, P r a h a www.es9.cz Strana 1 (celkem 9) Autmatické hrmadné párvání... 3 Imprt bankvních výpisů (1.2.1.5)... 3 Párvání

Více

Roční uzávěrka E S O 9 i n t e r n a t i o n a l a. s.

Roční uzávěrka E S O 9 i n t e r n a t i o n a l a. s. Rční uzávěrka E S O 9 i n t e r n a t i n a l a. s. U M l ý n a 2 2 1 4 1 0 0, P r a h a www.es9.cz Strana 1 (celkem 10) Ppis... 3 Průběh rční uzávěrky... 3 Rční uzávěrka (1.1.1.8)... 3 Kntrly před uzávěrku...

Více

Sledování provedených změn v programu SAS

Sledování provedených změn v programu SAS Sledvání prvedených změn v prgramu SAS Při práci se systémem SAS se v něklika funkcích sleduje, jaké změny byly prvedeny a kd je prvedl. Patří mezi ně evidence změn v mdulu Evidence žáků neb práce s průběžnu

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

Příjmy a výdeje E S O 9 i n t e r n a t i o n a l a. s.

Příjmy a výdeje E S O 9 i n t e r n a t i o n a l a. s. Příjmy a výdeje E S O 9 i n t e r n a t i n a l a. s. U M l ý n a 2 2 1 4 1 0 0, P r a h a Strana 1 (celkem 12) Ppis... 3 Vznik příjmvých a výdejvých dkladů kpiemi... 4 Fyzická příjemka z bjednávky vydané

Více

Eda. Evidence obchodních aktivit. Proces nákupu

Eda. Evidence obchodních aktivit. Proces nákupu Eda Prces nákupu Tent dkument bsahuje ppis prcesu nákupu včetně ukázky typických krků d bjednávky až p fakturaci. Obsah: Struktura dat... 2 Zalžení bjednávky... 3 Základní údaje... 3 Text bjednávky...

Více

Spisová služba/elisa - Dodatek k manuálu - subverze 1.28

Spisová služba/elisa - Dodatek k manuálu - subverze 1.28 Spisvá služba/elisa - Ddatek k manuálu - subverze 1.28 01.06.2016 Ddatek k manuálu subverze 1.28 1. Obsah 2. Filtrvací ple... 3 3. Zbrazení značky slžky... 4 4. Načítání seznamů (datagridů)... 4 5. Název

Více

Plánování směn verze 2.1, revize 03

Plánování směn verze 2.1, revize 03 Plánvání směn verze 2.1, revize 03 Ing. Antnín Vecheta Email: t254@seznam.cz Pžadavky na pčítač: 1) Operační systém: MS Windws Vista neb nvější (nutné) 2) Prcesr: Intel i5 (dpručení) 3) Paměť: 4GB (dpručení)

Více

Modul pro vyhodnocení ročních výsledků finančních kontrol

Modul pro vyhodnocení ročních výsledků finančních kontrol Ministerstv financí Odbr 47 Centrální harmnizační jedntka Infrmační systém finanční kntrly ve veřejné správě Mdul pr vyhdncení rčních výsledků finančních kntrl Leden 2015 Manuál MF - infrmační systém finanční

Více

Synchronizace kontaktů z ESO9 do MS Outlook

Synchronizace kontaktů z ESO9 do MS Outlook Synchrnizace kntaktů z ESO9 d MS Outlk E S O 9 i n t e r n a t i n a l a. s. U M l ý n a 2 2 1 4 1 0 0, P r a h a Strana 1 (celkem 5) Ppis... 3 Instalace a nastavení dplňku klienta... 3 Instalace... 3

Více

HELIOS Fenix. Evidence daně z přidané hodnoty. Asseco Solutions, a.s. verze 7.00

HELIOS Fenix. Evidence daně z přidané hodnoty. Asseco Solutions, a.s. verze 7.00 HELIOS Fenix Evidence daně z přidané hdnty verze 7.00 Assec Slutins, a.s. 2012 HELIOS Fenix, subsystém eknmických infrmací Evidence DPH 2/34 Obsah: 1 Účetnictví... 4 1.1 Majitel... 4 1.2 Číselník DPH...

Více

Tile systém v Marushka Designu

Tile systém v Marushka Designu 0 Tile systém v Marushka Designu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme

Více

Případy užití RSSystems

Případy užití RSSystems Případy užití RSSystems Účelem tht dkumentu je definvat rzsah funkcí infrmačníh systému,, Infrmační systém evidence bjednávek (značvaný dále jen RSSystem), určený k pužívání restauračními zařízeními (značvanými

Více

Eda. Evidence obchodních aktivit. Proces prodejních kontraktů

Eda. Evidence obchodních aktivit. Proces prodejních kontraktů Evidence bchdních aktivit Eda Evidence bchdních aktivit Prces prdejních kntraktů Tent dkument bsahuje ppis prcesu prdejních kntraktů včetně ukázky typických krků d ptvrzené bjednávky až p fakturaci. Obsah:

Více

pro správu uživatelských přístupů do registru řidičů pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností

pro správu uživatelských přístupů do registru řidičů pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností Uživatelská příručka pr správu uživatelských přístupů d registru řidičů pr becní úřady bcí s rzšířenu půsbnstí 1 Licenční ujednání Veškerá práva vyhrazena Ministerstv dpravy nábřeží L. Svbdy 1222/12 110

Více

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2014

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2014 Změny ve mzdách systému EKONOM d 1.1.2014 1. Změna parametrů pr mzdy: V parametrech se mění hdnty s hledem na pčet parametrů jsu rzděleny d dvu brazvek mezi kterými se přepíná pmcí kláves PgUp/PgDn: Parametry,

Více

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze Knslidvaný nástrj získatele Vytvření ddatku ke smluvě NAMÍRU Návd k bsluze Obsah 1 ÚVOD... 1 2 MENU VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3 VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3.1 Načtení pjistné smluvy... 1 3.2 Pdmínky pr vytvření

Více

Vkládání dat do databázové aplikace

Vkládání dat do databázové aplikace Vkládání dat d databázvé aplikace prjektu Vytváření místníh partnerství benchmarking sciálních služeb Králvéhradeckéh kraje 1 Obsah I. Úvd... 3 II. Jak se přihlásit d aplikace... 3 III. Ppis funkcí Hlavníh

Více

Vykreslení obrázku z databázového sloupce na referenční bod geometrie

Vykreslení obrázku z databázového sloupce na referenční bod geometrie 0 Vykreslení brázku z databázvéh slupce na referenční bd gemetrie OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...5-1 - 1 Cíl

Více

Uživatelská příručka aplikace Partner24 modul Zaměstnavatelský portál Česká spořitelna penzijní společnost, a.s.

Uživatelská příručka aplikace Partner24 modul Zaměstnavatelský portál Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. Uživatelská příručka aplikace Partner24 mdul Zaměstnavatelský prtál Česká spřitelna penzijní splečnst, a.s. Verze: 1.20 (30.3.2011) Autr: Jan Zámstný, Lukáš Hns Schválil: Šárka Rlčíkvá Vlastník: ČS penzijní

Více

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní ONLINESKLAD.CZ Ppis administračníh rzhraní Vysvětlení pjmů: V tmt manuálu i v celém systému figurují 3 základní sby: 1) PARTNER je t majitel partnerskéh eshpu. Prdává zbží a bjednávky psílá d nlineskladu

Více

Specifikace pro SW aplikaci Start-up business.

Specifikace pro SW aplikaci Start-up business. Zakázka na vytvření výukvé aplikace Start-up businees a Interaktivní webvé rzhraní Přílha č. 2 Technická specifikace Pžadavky: Specifikace pr SW aplikaci Start-up business. Obecné pžadavky Cílem je vytvřit

Více

Témata v MarushkaDesignu

Témata v MarushkaDesignu 0 Témata v MarushkaDesignu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...5-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme práci

Více

Informační ikony v MarushkaDesignu

Informační ikony v MarushkaDesignu 0 Infrmační ikny v MarushkaDesignu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme

Více

Manuál k vyplnění Monitorovacích listů za rok 2018 (datum podání do )

Manuál k vyplnění Monitorovacích listů za rok 2018 (datum podání do ) Manuál k vyplnění Mnitrvacích listů za rk 2018 (datum pdání d 31.7.2019) Mnitrvací listy jsu k dispzici na Prtálu farmáře v zálžce Nvá pdání Žádsti PRV prjektvá patření Mnitring pdnikatelskéh plánu/prjektu

Více

Portál veřejné správy

Portál veřejné správy Prtál veřejné správy N Náávvrrh hn naa zzvveeřřeejjn něěn níí žžiivv ttn níí ssiittu uaaccee N Náávvrrh hn naa ssm maazzáán níí zzvveeřřeejjn něěn néé žžiivv ttn níí ssiittu uaaccee N Náávvrrh hn naa eed

Více

Helios Orange Plugin Zadávání vlastností

Helios Orange Plugin Zadávání vlastností Helis Orange Plugin Zadávání vlastnstí 2015 BürKmplet, s.r.. Obsah Zadávání vlastnstí... 3 Definice... 3 Skupiny... 3 Definice vlastnstí... 4 Knfigurace... 6 Zadávání a zbrazvání vlastnstí... 6 Editační

Více

Portál veřejné správy

Portál veřejné správy Prtál veřejné správy Z Zvveeřřeejjn něěn níí p p vviin nn něě zzvveeřřeejjň ň vvaan néé iin nff rrm maaccee S Sm maazzáán níí p p vviin nn něě zzvveeřřeejjň ň vvaan néé iin nff rrm maaccee E Ed diittaaccee

Více

Instalace a technické informace

Instalace a technické informace Dkumentace k mdulu MdleKREM Samstatný mdul MdleKREM umžňuje zbrazit (vyučujícím i studentů) mdel průchdu studenta vyučvaným kurzem a t jak v grafické pdbě (využívající znalstní mdel GLIKREM - GuideLine

Více

Manuál k vyplnění Monitorovacích listů

Manuál k vyplnění Monitorovacích listů Manuál k vyplnění Mnitrvacích listů Mnitrvací listy jsu k dispzici na Prtálu farmáře v zálžce Mnitring pdnikatelskéh plánu/prjektu Mnitrvací list. Mnitrvací listy jsu k dispzici u všech prplacených prjektů

Více

Dotaz typu Common Info v MarushkaDesignu

Dotaz typu Common Info v MarushkaDesignu 0 Dtaz typu Cmmn Inf v MarushkaDesignu OBSAH 1 CÍL TUTORIÁLU...2 2 PRÁCE S TUTORIÁLEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS TUTORIÁLU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl tutriálu V tmt tutriálu

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Interaktivní výuka MS Office 2000 Pachner Panel nástrjů vlev nahře (zleva) O stránku zpět Úvdní stránka dkumentu návrat na titulní stranu prgramu Histrie přehled navštívených stránek Rejstřík Zálžky Pznámky

Více

Informace pro deklarantskou veřejnost o nových funkcích v aplikaci e-vývoz

Informace pro deklarantskou veřejnost o nových funkcích v aplikaci e-vývoz Infrmace pr deklarantsku veřejnst nvých funkcích v aplikaci e-vývz Dne 27. června 2017 bude distribuvána a nasazena nvá verze aplikace NCTS/ECS klient (dále jen aplikace ), ve které budu zapracvány některé

Více

Metodická pomůcka. Využívání záruk ČMZRB k zajišťování bankovních úvěrů

Metodická pomůcka. Využívání záruk ČMZRB k zajišťování bankovních úvěrů Metdická pmůcka Využívání záruk ČMZRB k zajišťvání bankvních úvěrů Cílem pmůcky je minimalizvat pdíl případů, kdy je nutn zamítnut žádst pskytnutí záruky z důvdu nesuladu s klíčvými pdmínkami prgramu pdpry.

Více

MODUL ZÁSOBY- NASTAVENÍ ÚČTOVÁNÍ Materiál pro samostudium

MODUL ZÁSOBY- NASTAVENÍ ÚČTOVÁNÍ Materiál pro samostudium MODUL ZÁSOBY- NASTAVENÍ ÚČTOVÁNÍ Materiál pr samstudium + 1678 31.5.2017 Majr Bhuslav, Ing. Datum tisku 31.5.2017 2 MODUL ZÁSOBY-NASTAVENÍ ÚČTOVÁNÍ MODUL ZA SOBY-NASTAVENÍ U Č TOVA NÍ Obsah 1 Zalžení nvéh

Více

Nastavení funkce pro Elektronickou evidenci tržeb EET v programu Aconto

Nastavení funkce pro Elektronickou evidenci tržeb EET v programu Aconto Nastavení funkce pr Elektrnicku evidenci tržeb EET v prgramu Acnt Pvinnst elektrnicky evidvat tržby (dále EET) lze nastavit pr evidenci Pkladna v mdulu Evidence a pr prgram Kasa. Pkud je pvinnst nastavena,

Více

Manuál nástroje Jednoduché účetnictví neziskových organizací

Manuál nástroje Jednoduché účetnictví neziskových organizací Manuál nástrje Jednduché účetnictví neziskvých rganizací K verzi nástrje JUNO_V31.xlsm OBSAH: 1. Určení nástrje a jeh kncepce... 2 1.1. Určení nástrje a jeh kncepce... 2 1.2. Nvinky ve verzi 3.1... 2 2.

Více

Manuál k vyplnění Monitorovacích listů za rok 2017 (datum podání do )

Manuál k vyplnění Monitorovacích listů za rok 2017 (datum podání do ) Manuál k vyplnění Mnitrvacích listů za rk 2017 (datum pdání d 31.7.2018) Mnitrvací listy jsu k dispzici na Prtálu farmáře v zálžce Mnitring pdnikatelskéh plánu/prjektu Mnitrvací list. Mnitrvací listy jsu

Více

Portál veřejné správy

Portál veřejné správy Prtál veřejné správy Z Zvveeřřeejjn něěn níí vvěěssttn nííkku u S Sm maazzáán níí vvěěssttn nííkku u P Přřiid dáán níí p přřííll h h kkee zzvveeřřeejjn něěn néém mu u vvěěssttn nííkku u Vytvřen dne: 16.3.2012

Více

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB Přílha č. 1b zadávací dkumentace GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB verze 1.0 Obsah 1 Vymezení cílů prjektu 3 2 Prcesní architektura 4 2.1 Základní výchdiska návrhu prcesní architektury 4 2.2 Pstup tvrby a pužité

Více

Generování Homepage ze serveru AReality.sk

Generování Homepage ze serveru AReality.sk Genervání Hmepage ze serveru AReality.sk 9. 9. 2010 - Ing. Jiří Fřt Diadema Sftware s.r.. Verze 3.5 Diadema Sftware s. r.. Stránka 1 Obsah Obsah... 2 1. Obecně k prpjení dat... 3 2. Typy prpjení dat...

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

Čipový terminál verze 3.3

Čipový terminál verze 3.3 Obsah Obsah...1 Čipvý terminál verze 3.3...2 Instalace terminálu...2 Ovládání terminálu pmcí Master čipu...3 Technické infrmace...3 Kmunikace s TM...4 Test spjení...4 Karty...5 Datum a čas...5 Časvá spínání...6

Více

Autorizace mapového serveru

Autorizace mapového serveru 0 Autrizace mapvéh serveru OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme mžnsti

Více

Automatizovaný docházkový systém verze 3.xx DOCHÁZKA. Automatizovaný docházkový a přístupový systém. Verze 3.xx. Uživatelská příručka

Automatizovaný docházkový systém verze 3.xx DOCHÁZKA. Automatizovaný docházkový a přístupový systém. Verze 3.xx. Uživatelská příručka DOCHÁZKA Autmatizvaný dcházkvý a přístupvý systém Verze 3.xx Uživatelská příručka RON Sftware spl. s r.. Nám. Budvatelů 1405 735 06 Karviná - Nvé Měst tel.: +420 596 312 827, +420 596 317 877, fax : +420

Více

Možnosti připojení WMS služby do Klienta v Marushka Designu

Možnosti připojení WMS služby do Klienta v Marushka Designu 0 Mžnsti připjení WMS služby d Klienta v Marushka Designu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu

Více

Návod k vyplňování formulářů - vyúčtování

Návod k vyplňování formulářů - vyúčtování Seznam frmulářů služeb Návd k vyplňvání frmulářů - vyúčtvání v P přihlášení d aplikace je třeba zvlit nabídku Finanční vypřádávání a VP a pté pdnabídku Seznam frmulářů. V hrní části kna se nabízí filtr,

Více

PEXESO UŽIVATELSKÝ MANUÁL

PEXESO UŽIVATELSKÝ MANUÁL PEXESO UŽIVATELSKÝ MANUÁL Obsah 1. ÚVOD DO HRY 3 1.1. Histrie hry 3 1.2. Pravidla hry 3 1.3. Pčítačvá verze hry 3 2. INSTALACE HRY 4 2.1. Instalace z disku CD-ROM 4 2.2. Instalace hry stažené z internetu

Více

Zpráva o udržitelnosti projektu

Zpráva o udržitelnosti projektu Zpráva udržitelnsti prjektu Úvdní strana dkumentu Datvá plžka Plnění Pznámka Název dkumentu Průběžná zpráva udržitelnsti individuálníh prjektu č. X / Závěrečná zpráva udržitelnsti individuálníh prjektu

Více

Manuál Jednoduché účetnictví neziskových organizací V26. Manuál nástroje. K verzi nástroje JUNO_V26.xls

Manuál Jednoduché účetnictví neziskových organizací V26. Manuál nástroje. K verzi nástroje JUNO_V26.xls Manuál nástrje Jednduché účetnictví neziskvých rganizací K verzi nástrje JUNO_V26.xls OBSAH: 1. Určení nástrje a jeh kncepce... 2 2. Nastavení MS Excel... 2 3. Ppis dat a uspřádání nástrje na listech...

Více

Legenda v MarushkaDesignu

Legenda v MarushkaDesignu ; Legenda v MarushkaDesignu 0 OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGN...5-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme něklik

Více

Lekis pro DOS. Souhrn změn k 1.1.2012 a jejich praktické důsledky

Lekis pro DOS. Souhrn změn k 1.1.2012 a jejich praktické důsledky Lekis pr DOS Suhrn změn k 1.1.2012 a jejich praktické důsledky Suhrn změn v IS LpD: 1. Změna snížené sazby DPH Změny sazeb DPH na skladvých kartách Přepčet stávajících skladvých zásb Respektvání histrie

Více

Pozn.: v číselníku je často obsaženo více možností k výběru, ale pro program Interreg V-A ČR-Polsko jsou relevantní pouze možnosti výběru zde uvedené.

Pozn.: v číselníku je často obsaženo více možností k výběru, ale pro program Interreg V-A ČR-Polsko jsou relevantní pouze možnosti výběru zde uvedené. Zpráva realizaci prjektu / dílčí části prjektu Pzn.: v číselníku je čast bsažen více mžnstí k výběru, ale pr prgram Interreg V-A ČR-Plsk jsu relevantní puze mžnsti výběru zde uvedené. Úvdní strana dkumentu

Více

Enterprise Agreement (EA)

Enterprise Agreement (EA) Enterprise Agreement (EA) (úhrada během tří let licence jsu trvalé p sknčení smluvy a zaplacení) C si vyžádat d ddavatele Dklad nabytí licence s následujícími náležitstmi: dběratel/ddavatel, přesná specifikace

Více

DeepBurner Free 1.9. Testování uživatelského rozhraní s uživateli Deliverable B1 TUR 2011. Testování uživatelských rozhraní 2011 ČVUT FEL

DeepBurner Free 1.9. Testování uživatelského rozhraní s uživateli Deliverable B1 TUR 2011. Testování uživatelských rozhraní 2011 ČVUT FEL Testvání uživatelských rzhraní 2011 DeepBurner Free 1.9 Testvání uživatelskéh rzhraní s uživateli Deliverable B1 TUR 2011 Daniel Mikeš Tmáš Pastýřík Ondřej Pánek Jiří Šebek Testvání uživatelských rzhraní

Více

Vizualizace TIN (trojúhelníková nepravidelná síť) v Marushka Designu

Vizualizace TIN (trojúhelníková nepravidelná síť) v Marushka Designu ; Vizualizace TIN (trjúhelníkvá nepravidelná síť) v Marushka Designu 0 TIN v Marushka Designu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGN...5-1

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

HTML šablona v MarushkaDesignu

HTML šablona v MarushkaDesignu 0 HTML šablna v MarushkaDesignu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGN...4-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme

Více

Zadávání do VVVS. Petr Novák ( )

Zadávání do VVVS. Petr Novák ( ) Zadávání d VVVS Petr Nvák (publikace@labe.fek.cvut.cz) (10.03.2015) 1 Obsah 2 Vstup a přihlášení d VVVS... 2 3 Hledání (vlastních) záznamů... 3 4 Zadání příspěvku ve sbrníku... 3 4.1 Přidání příspěvku...

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

Změny detekované monitorem služeb na OPM 1. Konec SZ Vybere ta OPM, která v intervalu <aktuální den, D>:

Změny detekované monitorem služeb na OPM 1. Konec SZ Vybere ta OPM, která v intervalu <aktuální den, D>: Redesign mnitru služeb 16. 9. 2014 V CS OTE služí pr mnitrvání a detekvání významných změn ve službách na OPM tzv. mnitrvací nástrj služeb na OPM. Na jaře 2014 připravujeme v prduktivním CS OTE prvést

Více

Podklady k práci s Intranetem - administrátor

Podklady k práci s Intranetem - administrátor SPACE COM spl. s r.. Datum 29.8.2012 Na Závdí 1668 396 01 Humplec +420565535010;731612614 Pdklady k práci s Intranetem - administrátr 1) Přihlášení d systému - ve webvém prhlížeči na adrese http://intranet.sssluzeb.cz

Více

Rádiová odečtová jednotka RFU 40. a odečtová aplikace RADIO READER

Rádiová odečtová jednotka RFU 40. a odečtová aplikace RADIO READER Rádivá dečtvá jedntka RFU 40 a dečtvá aplikace RADIO READER Obsah 1. Odečtvá jedntka RFU 40...3 1.1. Význam symblů LED did na dečtvé jednce RFU 40:...3 1.2. Technické údaje...4 1.3. Pkyny pr pužívání...4

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

Microsoft Select Plus

Microsoft Select Plus Micrsft Select Plus (jednrázvá neb rzlžená úhrada licence jsu trvalé) C si vyžádat d ddavatele Dklad nabytí licence s následujícími náležitstmi: dběratel/ddavatel, přesná specifikace typu prduktu (verze,

Více

Návod k použití vědeckého kalkulátoru HP10s

Návod k použití vědeckého kalkulátoru HP10s 2. 1. Návd k pužití vědeckéh kalkulátru HP10s Obsah 1. Pužití chrannéh krytu... 1 2. Bezpečnstní upzrnění... 1 3. Další upzrnění... 1 4. Dvuřádkvý displej... 2 5. Příprava kalkulátru... 2 - Módy... 2 -

Více

Komunikační protokol MODBUS RTU v displejích TDS101 a TDS57

Komunikační protokol MODBUS RTU v displejích TDS101 a TDS57 Kmunikační prtkl MODBUS RTU v displejích TDS101 a TDS57 Kmpletní ppis prtklu 13. prsince 2018 w w w. p a p u c h. c m M O DBUS RTU v TDS Katalgvý list Vytvřen: 17.8.2018 Pslední aktualizace: 13.12 2018

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 12 Čísl vydání: 2.1 Stránka:

Více

Lokalizace souřadnic v MarushkaDesignu

Lokalizace souřadnic v MarushkaDesignu ; Lkalizace suřadnic v MarushkaDesignu 0 OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 11 Čísl vydání: 2.0 Stránka:

Více

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace UNIVERZITA OBRANY Simulátr krizvých prcesů na úrvni krizvéh štábu Systémvá dkumentace LUDÍK, Tmáš; NAVRÁTIL, Jsef; KISZA, Karel; ADAMEC, Vladimír 24.1.2012 Ppis systému Simulátr krizvých prcesů na úrvni

Více

Mobilní zpravodajská aplikace idnes. A7B39PDA - Principy tvorby mobilních aplikací

Mobilní zpravodajská aplikace idnes. A7B39PDA - Principy tvorby mobilních aplikací Mbilní zpravdajská aplikace idnes A7B39PDA - Principy tvrby mbilních aplikací Autr: Marek Krátký kratkma2@fel.cvut.cz Ppis D1 Zpravdajská aplikace idnes je určena pr chytré telefny neb pr tablety. Aplikace

Více

Příručka e-learningového programu. JA Poznej svoje peníze

Příručka e-learningového programu. JA Poznej svoje peníze Příručka e-learningvéh prgramu JA Pznej svje peníze Vyvinut rganizací JA Czech, Česká republika STRUČNÁ HISTORIE Organizace JA Czech byla zalžena v rce 1919 v USA a je nejstarší a nejrychleji se vyvíjející

Více

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2008

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2008 Změny ve mzdách systému EKONOM d 1.1.2008 1. Změna parametrů pr mzdy: V parametrech se mění hdnty a přibyly další parametry s hledem na jejich mnžství jsu rzděleny d dvu brazvek mezi kterými se přepíná

Více

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI. Proč je výhodné se zaregistrovat v systému ipartner

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI. Proč je výhodné se zaregistrovat v systému ipartner H spl s r.. Wuchterlva 5, 160 00 Praha 6 tel.: 226 218 080-4 Nedbalva 14, 701 00 Ostrava tel.: 597 578 698 e-mail: csh@csh.cz WWW: http://www.csh.cz 11. srpna 2009 Vážení uživatelé, dstáváte nvé verze

Více

Publikace. 1. Spuštění modulu Publikace. 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Publikace

Publikace. 1. Spuštění modulu Publikace. 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Publikace Publikace Mdul služí k přehledu a zadávání údajů publikační činnsti d centrální databáze VUT. Data jsu přizvána za účelem předávání údajů výsledcích výzkumu a vývje d Rejstříku infrmací výsledcích (RIV),

Více

230V 50Hz 250V 5A zpožděná 230V 750W

230V 50Hz 250V 5A zpožděná 230V 750W POPIS Přijímač RSA Hz umžňuje vládat jeden jednfázvý mtr v rádivém systému řízení SIMU Hz Přijímač je mžné vládat spínačem a je kmpatibilní s vysílači Hz K přijímači je mžné připjit různé bezpečnstní prvky

Více

Informační systém o státní službě (ISoSS) Pracovní postup pro práci v Servisdesku ISoSS

Informační systém o státní službě (ISoSS) Pracovní postup pro práci v Servisdesku ISoSS Infrmační systém státní službě (ISSS) Pracvní pstup pr práci v Servisdesku ISSS Infrmační systém státní službě (ISSS) Pracvní pstup pr práci v Servisdesku ISSS Název dkumentu: Pracvní pstup pr práci v

Více

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 12 dst. 3 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

4 Datový typ, proměnné, literály, konstanty, výrazy, operátory, příkazy

4 Datový typ, proměnné, literály, konstanty, výrazy, operátory, příkazy 4 Datvý typ, prměnné, literály, knstanty, výrazy, perátry, příkazy Studijní cíl Tent studijní blk má za cíl pkračvat v základních prvcích jazyka Java. Knkrétně bude uvedena definice datvéh typu, uvedeny

Více

Novinky a změny POEM. verze Copyright 2012 VIAVIS a.s.

Novinky a změny POEM. verze Copyright 2012 VIAVIS a.s. Nvinky a změny POEM verze 5.3 16. 7. 2012 Cpyright 2012 VIAVIS a.s. Obsah 1. Obecné změny v POEM verze 5.3... 3 2. Nvinky a změny v jedntlivých mdulech... 5 2.1. Prjekty... 5 2.2. Partneři... 5 2.3. Kalendář...

Více

GeoDTM. Uživatelská příručka. Výstup byl vytvořen s finanční podporou TA ČR v rámci projektu TA02011056. Verze 1.0

GeoDTM. Uživatelská příručka. Výstup byl vytvořen s finanční podporou TA ČR v rámci projektu TA02011056. Verze 1.0 GeDTM Uživatelská příručka Verze Výstup byl vytvřen s finanční pdpru TA ČR v rámci prjektu TA02011056 2 Obsah 1 Úvd... 7 1.1 Systémvé pžadavky... 7 1.2 Hardwarvý klíč... 7 1.3 Struktura a způsb ulžení

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

2) Instalace modulu EET v programu Aconto

2) Instalace modulu EET v programu Aconto Nastavení funkce pr Elektrnicku evidenci tržeb EET v prgramu Acnt Pznámka: Pr funkční EET je ptřeba mít nainstalvaný certifikát pr pdepsání dkladu (vygenervaný Finanční správu), instalvanu aktuální verzi

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 PwerPint a Access v příkladech Pachner - p výběru tématickéh celku se bjeví kn se zadáním úlhy: ppis jedntlivých dílčích krků p animvaných tázkách jedntlivých dílčích krků uživatel abslvuje test na prvěření

Více

MIKROPROCESOROVÝ REGULÁTOR TEPLOTY KOTLE ÚT + UTV

MIKROPROCESOROVÝ REGULÁTOR TEPLOTY KOTLE ÚT + UTV MIKROPROCESOROVÝ REGULÁTOR TEPLOTY KOTLE ÚT + UTV KOTLE ÚT + UTV NÁVOD K OBSLUZE 2 Návd k bsluze SP-06 LOCJIC 1. Ppis předníh panelu 3 1 2 7 4 5 6 Phled na regulátr s značenými funkcemi Opis stanu pracy

Více

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická. Resslova 5, Ústí nad Labem. Fázory a komplexní čísla v elektrotechnice. - Im

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická. Resslova 5, Ústí nad Labem. Fázory a komplexní čísla v elektrotechnice. - Im Střední průmyslvá škla strjní a elektrtechnická Resslva 5, Ústí nad Labem Fázry a kmplexní čísla v elektrtechnice A Re + m 2 2 j 1 + m - m A A ϕ ϕ A A* Re ng. Jarmír Tyrbach Leden 1999 (2/06) Fázry a kmplexní

Více

Práce s WKT řetězci v MarushkaDesignu

Práce s WKT řetězci v MarushkaDesignu 0 Práce s WKT řetězci v MarushkaDesignu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...3-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme práci s WKT řetězci

Více

2) Instalace modulu EET v programu Aconto

2) Instalace modulu EET v programu Aconto Nastavení funkce pr Elektrnicku evidenci tržeb EET v prgramu Acnt Pznámka: Pr funkční EET je ptřeba mít nainstalvaný certifikát pr pdepsání dkladu (vygenervaný Finanční správu), instalvanu aktuální verzi

Více

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy Obchdní pdmínky 1. Prvzvatel Karel Pavelek E-mail: airwheel@freewheel.cz Telefn: 776628664 IČ: 65484185 DIČ: CZ7504024737 Adresa: Dlní Věstnice 172, 692 29 Č.Ú.: 35-6974480257/0100 2. Objednávka a uzavření

Více

Legislativní změny od modul PAM

Legislativní změny od modul PAM Legislativní změny d 1. 1. 2017 - mdul PAM 1. NAŘÍZENÍ VLÁDY 336/2016 Sb., KTERÝM SE MĚNÍ NV 567/2006 Sb. O MINIMÁLNÍ MZDĚ, O NEJNIŽŠÍCH ÚROVNÍCH ZARUČENÉ MZDY. MINIMÁLNÍ MZDA Výše měsíční minimální mzdy

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

MS Word pro administrátory projektů Základy

MS Word pro administrátory projektů Základy MS Wrd pr administrátry prjektů Základy Knání kurzu financván z Operačníh prgramu Vzdělávání pr knkurenceschpnst ZVYŠOVÁNÍ IT GRAMOTNOSTI ZAMĚSTNANCŮ VYBRANÝCH FAKULT MU Registrační čísl: CZ.1.07/2.2.00/15.0224

Více

DÍLČÍ SMLOUVA č. 3 k rámcové smlouvě na poskytování služeb ze dne

DÍLČÍ SMLOUVA č. 3 k rámcové smlouvě na poskytování služeb ze dne DÍLČÍ SMLOUVA č. 3 k rámcvé smluvě na pskytvání služeb ze dne 10. 11. 2016 Český rzhlas zřízený záknem č. 484/1991 Sb., Českém rzhlasu nezapisuje se d bchdníh rejstříku se sídlem: Vinhradská 12, 120 99

Více

Organizační řád Občanského sdružení NHfree.net

Organizační řád Občanského sdružení NHfree.net Organizační řád Občanskéh sdružení NHfree.net revize 1.3 ze dne 22.2.2009 Občanské sdružení NHfree.net, Stříbrné Hry 121, 341 01 Nalžvské Hry, IČO 27038114, nhnet@seznam.cz, www.nhfree.net Zaregistrván

Více

Analýza účetní uzávěrky a závěrky ve vybraném podniku

Analýza účetní uzávěrky a závěrky ve vybraném podniku Vyská škla technická a eknmická v Českých Budějvicích Ústav pdnikvé strategie Analýza účetní uzávěrky a závěrky ve vybraném pdniku Autr bakalářské práce: Veducí bakalářské práce: Opnent bakalářské práce:

Více

1. ÚVOD PODMÍNKY PROVOZU... 3

1. ÚVOD PODMÍNKY PROVOZU... 3 Výměna dkladů v XML Zpracval: Tmáš Urych U Mlýna 2305/22, 141 Praha 4 Záběhlice Dne: 28.6.2008 tel.: +420 585 203 370-2 e-mail: inf@es9.cz Revize: Hruška Pavel www.es9.cz Dne: 30.11.2017 Výměna dkladů

Více