MATERIÁL K NÁVRHU ZMĚN VE STŘEDNÍCH

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MATERIÁL K NÁVRHU ZMĚN VE STŘEDNÍCH"

Transkript

1 MATERIÁL K NÁVRHU ZMĚN VE STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZŘIZOVANÝCH LIBERECKÝM KRAJEM ZPRACOVALI: Mgr. Jiří Šorm, ředitel školy Mgr. Martin Král, Mgr. Zdeněk Novák LEDEN 2011 strana 1

2 PREAMBULE: Gymnázium a SOŠ Jilemnice PŘEDKLÁDANÝ NÁVRH VYCHÁZÍ Z PŘEDPOKLADU, ŽE NEDOJDE K REDUKCI ŠKOL RESP. OBORŮ, A TÍM K UVOLNĚNÍ ŽÁKŮ JAK NA STRANĚ LIBERECKÉHO KRAJE (V OKRESECH SEMILY A JABLONEC NAD NISOU), TAK I NA STRANĚ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (V OKRESECH TRUTNOV A JIČÍN). ŽÁCI GYMNÁZIA PŘICHÁZEJÍ TAKÉ Z JINÝCH REGIONŮ NEŽ POUZE Z REGIONU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ JILEMNICE. TENTO DOKUMENT MÁ PODPORU ZASTUPITELSTVA MĚSTA JILEMNICE, KTERÁ BYLA VYJÁDŘENA USNESENÍM ZE DNE strana 2

3 VÝCHODISKA DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ Zásadním faktorem, který bude v následujících letech ovlivňovat a do značné míry determinovat možnosti rozvoje středního vzdělávání a segmentu středních škol v Libereckém kraji, bude demografický vývoj. Dle Návrhu změn ve středních školách zřizovaných Libereckým krajem dojde k výraznému snížení počtu potenciálních vzdělávání, tj. počtu žáků vycházejících ze základních škol. 300 Počet žáků vycházejících ze základních škol v letech v regionu ORP Jilemnice Graf vychází z údajů Správního odboru Městského úřadu v Jilemnici o počtu narozených dětí v regionu obce s rozšířenou působností Jilemnice. Počet žáků vycházejících ze základních škol bude po poklesu v roce 2011 vykazovat do roku 2025 trend stability a následného mírného nárůstu. v současné době prochází Jilemnice výstavbou (cca 200 nových bytů) a zároveň se stává oblastí s pracovní příležitostí pro zaměstnance, kteří zde ještě nemají trvalé bydliště. Je zde tedy předpoklad dalšího demografického rozvoje. DŮSLEDKY Přesto v období nejvyšších poklesů dojde ke snížení počtu žáků o 25% oproti stavu z roku 2010, postupně však dojde v roce 2024 k návratu na stav z roku strana 3

4 Gymnázium a SOŠ Jilemnice SOULAD S DLOUHODOBÝM ZÁMĚREM ČR A LIBERECKÉHO KRAJE Vzdělanost v České republice obecně roste. Od roku 2000 roste neustále počet žáků gymnázií a vysokých škol, počet žáků ostatních škol buď klesá, nebo kolísá. Zájem o studium na gymnáziích neklesá, a to i přes nepříznivý demografický vývoj v ČR. Čtyřletá i víceletá gymnázia i přes soustavně klesající počet uchazečů o středoškolská studia patří mezi školy, u kterých stále převažuje poptávka nad nabídkou volných míst. Zároveň je nutné zde zmínit i vývoj vzdělanosti obyvatelstva v terciární oblasti vzdělávání, tj. vysoké školy. Počet vysokoškolsky vzdělaných lidí je v ČR i přes výrazný nárůst oproti roku 1998 stále pod průměrem Evropské Unie. Zhruba 17% obyvatel ČR má ukončené vysokoškolské vzdělání. Česká republika tak stále významně zaostává za ostatními vyspělými státy, kde podíl vysokoškolsky vzdělaných obyvatel dosahuje 28%. Dlouhodobý záměr Libereckého kraje předpokládá, že v cílovém roce 2015 by mělo být dosaženo podílu nově přijatých žáků do oborů vzdělání s maturitní zkouškou (včetně nástavbového studia) 68% z celkového počtu dětí v regionu v příslušném ročníku. v případě oborů gymnázia by měl být podíl nově přijatých žáků 29%. DŮSLEDKY V této souvislosti je třeba zdůraznit, že Gymnázium a SOŠ v Jilemnici prošlo optimalizací již v roce 200. Ukázalo se, že tento krok nepřinesl odpovídající očekávání. Zájem o studium Technického lycea zcela nenahradil původní textilní obory a svým způsobem oslabil gymnaziální vzdělávání v očích veřejnosti i potencionálních zájemců. Jedním z důvodů je i stav budovy a nulová realizace deklarované rekonstrukce. Následná další optimalizace tak, jak je navrhována, přinese ještě výraznější oslabení vzdělávání v regionu Jilemnicka leté 350 gymnázium Změny ve středním školství v důsledku demografické křivky (narození ORP Jilemnice) 8 leté gymnázium 1996 optimalizace 2006 optimalizace 2012? 2024? strana 4

5 Gymnázium a SOŠ Jilemnice V Návrhu změn ve středních školách zřizovaných Libereckým krajem je třeba analyzovat situaci v regionu. Podíl žáků přijatých do 1.ročníku k počtu dětí ročníku v regionu ORP Jilemnice Počet dětí ročníku v regionu Podíl 29% 60 žáků Pokud má podíl oboru gymnázium dosáhnout v roce % z celkového počtu dětí v regionu v příslušném ročníku pak tento počet (213 dětí narozených v roce 2000) představuje 61, respektive 60 přijatých žáků, což představuje kapacitně 2 třídy v ročníku 2000 (1 třída čtyřletého a 1 třída osmiletého gymnázia). Tento počet je plně v souladu s Dlouhodobým plánem Libereckého kraje % podíl žáků přijatých do primy z celkového počtu dětí ročníku v regionu ORP Jilemnice Počet dětí ročníku v regionu Podíl 10% žáků přijatých do primy 10 % strana 5

6 v následujících letech by se měl podíl žáků přijatých do osmiletých gymnázií začít snižovat k deklarovaným 10 %. Počet osmiletých gymnázií, zapsaných v rejstříku, je v současné době uzavřen a vzhledem ke klesající populaci i záměrům krajů se nebude dále rozšiřovat. V regionu obce s rozšířenou působností Jilemnice udržuje osmileté gymnázium vzdělanost v horské oblasti a je prakticky jedinou alternativou pro talentované děti z této oblasti (viz dopravní dostupnost). Tento význam navíc zvyšuje fakt většího počtu škol základního vzdělávání s 5 ročníky (Benecko, Dolní Štěpanice, Martinice, Mříčná, Víchová nad Jizerou, Vítkovice, Čistá u Horek) Absence stávajícícho stabilního osmiletého gymnázia by zásadně omezila přístup mnohým talentovaným dětem v regionu ke stejnému vzdělávání, jaké mají děti Semilska a Turnovska (nejbližší osmiletá gymnázia v Libereckém kraji), stejně tak jako děti z ostatních regionů Libereckého kraje. Zrušení osmiletého gymnázia v Jilemnici by bylo jednoznačně likvidačním faktorem vzdělanosti v tomto regionu. Tento krok by byl v přímém rozporu s Dlouhodobým záměrem Libereckého kraje. NÁVRH GYMNÁZIA A SOŠ JILEMNICE Navrhujeme nesnižovat kapacitu v oboru K/81 Gymnázium. ZAJIŠTĚNÍ EFEKTIVITY, KVALITY A ÚČASTI NA VZDĚLÁVÁNÍ REGIONÁLNÍ ASPEKTY Při zachování stávající sítě středních škol a její oborové nabídky, s ohledem na systém financování středního školství a nepříznivou demografickou situaci, lze obtížně naplňovat strategické priority, které stanovil již Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje Jedná se o zvýšení účasti na vzdělávání, zvýšení kvality vzdělávání a řízení školství a zvýšení efektivity vzdělávání. Lze konstatovat, že v současné chvíli síť středního školství funguje neefektivně. Důvodem tohoto stavu je nízká naplněnost škol, oborová roztříštěnost, nízká prostupnost mezi jednotlivými obory vzdělání. Tento fakt způsobují však jiné obory a druhy škol. Gymnázium v Jilemnici svými obory vzdělávání dosahuje srovnatelných parametrů s ostatními gymnázii v Libereckém kraji. Gymnázium v Jilemnici zajišťuje gymnaziální vzdělávání v obcích celého regionu následovně: strana 6

7 počet obyvatel nad 15 let do 15 let 8letá skupina žáci celkem % žáci 4+8G % Gymnázium a SOŠ Jilemnice Benecko % 30 42% Roztoky u Jilemnice % 27 36% Jilemnice % % Martinice v Krkonoších % 11 22% Víchová nad Jizerou % 14 18% Poniklá % 11 18% Vítkovice % 6 17% Mříčná % 6 15% Jablonec nad Jizerou % 15 13% Horní Branná % 11 8% Rokytnice nad Jizerou % 13 7% Studenec % 6 4% Čistá u Horek Kruh Levínská Olešnice Jestřabí v Krkonoších Horka u Staré Paky Peřimov Bukovina u Čisté Svojek Paseky nad Jizerou Ostatní (méně než 5) % 13 6% % % pokles osob ve skupině % DZ LK - gymnázia (12 tříd) předpoklad tříd % Celkový počet žáků Žáci ve 4 a 8 letém G Žáci SG a lycea V celkové statistice se promítá výrazně poloha jednotlivých obcí vzhledem k časové dosažitelnosti školy jako takové (viz dopravní dostupnost). Jilemnicko sousedí s Královéhradeckým krajem a jedinou možností je studovat na Gymnáziu a SOŠ v Jilemnici. strana 7

8 Gymnáziu ve Vrchlabí a Nové Pace. Příkladem jsou obce Benecko, Roztoky, Jilemnice, Martinice, Víchová, Poniklá, Horní Branná a Studenec. Při teoretické absenci Gymnázia a SOŠ v Jilemnici by 290 žáků studovalo v Královéhradeckém kraji, zde však nejsou dostatečné kapacity pro tak velký počet žáků. Současně je třeba připomenout fakt, že se jedná o žáky s trvalým bydlištěm v Libereckém kraji a proto by měl Liberecký kraj zajistit jejich vzdělání na požadované úrovni. strana 8

9 Gymnázium a SOŠ Jilemnice ZÁJEM O STUDIJNÍ OBORY A PROJEKCE DO JEDNOTLIVÝCH TYPŮ ŠKOL Údaje vycházejí ze statistiky přechodu žáků z 9.tříd základních škol na území regionu obce s rozšířenou působností Jilemnice. Zájem žáků 9.tříd o studijní obory 6% 4% 15% Gymnázium Jilemnice 9% Ostatní gymnázia SPŠ, SOU, IŠS SOŠ 66% OA Tato statistika se projevuje v celkovém počtu dětí příslušného ročníku v regionu následujícím způsobem. Zájem o studium žáků vycházejících z 9.ročníků OA SOŠ SPŠ,SOU,UO Ostatní gymnázia Gymnázium Jilemnice NÁVRH GYMNÁZIA A SOŠ JILEMNICE Navrhujeme ve spolupráci s městem Jilemnice, sociálními partnery (zaměstnavateli) a KÚ LK hledat řešení rozvoje optimálního sestavení nabídky odborných oborů tak, aby se zvýšila možnost studia těchto oborů v Jilemnici a vhodně byl doplněn fungující model současných strana 9

10 Gymnázium a SOŠ Jilemnice gymnaziálních oborů. k tomuto kroku je třeba další diskuze všech participujících stran. Je třeba si uvědomit, že urychlené a nekoncepční řešení způsobuje, že Libereckému kraji odcházejí žáci z tohoto regionu za vzděláním do sousedního Královéhradeckého kraje. Tady jsou značné rezervy, které zřejmě jediná škola v regionu zcela nevyřeší. UDRŽENÍ ÚROVNĚ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍHO PROCESU Kritériem úrovně výchovně - vzdělávacího procesu je profil absolventa naší školy absolvent si odnáší dobrý všeobecný přehled o poznatcích ze základních oborů lidského vědění a může navázat na další studium má dobré jazykové a komunikativní dovednosti, které uplatní i v mediální oblasti je schopen samostatně pracovat, řešit úkoly a sebekriticky hodnotit svou práci má pozitivní vztah ke vzdělávání a sportovním aktivitám je tolerantní, zodpovědný, uctivý k ostatním a má slušné vystupování umí vhodnou formou prezentovat výsledky své práce a své názory umí samostatně používat moderní informační technologie k získávání informací chrání své zdraví, dokáže pomoci druhým a podílí se na ochraně životního prostředí OBSAH A CÍL VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍHO PROCESU Obsahem a cílem výchovně vzdělávacího procesu na Gymnáziu a SOŠ Jilemnice je příprava absolventů na následné terciární studium na vysokých školách (dále VŠ), popř. na vyšších odborných školách (dále VOŠ). Tento záměr školy se daří dlouhodobě naplňovat viz. graf absolventů přijatých na VŠ. ÚSPĚŠNOST ABSOLVENTŮ V PŘIJETÍ NA VŠ Po reformě středního školství v Jilemnici (r. 2006) byl trend úspěšnosti přijatých žáků gymnázia na VŠ zachován a ve školním roce 2007/2008 atakoval hranici 90 % (89,85 %) přijatých žáků ze všech oborů. v následujících letech byla hranice 90 % úspěšnosti prolomena. Ve školním roce 2008/2009 bylo dosaženo mety 91,32 % a v následujícím školním roce 2009/2010 činila úspěšnost dokonce 97,33 % v přijetí na VŠ Úspěšnost absolventů - % přijatých z přihlášených na VŠ strana 10

11 POPTÁVKA PO OBORECH VZDĚLÁNÍ ZE STRANY ŽÁKŮ Žáci jsou vedeni a instruováni k racionální volbě bakalářských a magisterských oborů, a to s ohledem na jejich osobnostní preference a dle požadavků trhu práce. Kvalitní připravenost žáků ze strany pedagogů se projevuje i ve struktuře výběru studijních programů na VŠ. Dlouhodobě se velkému zájmu těší nejen společenské vědy, ale také obory přírodovědné a technické (46% zastoupení). Své preference mají i velmi prestižní obory, mezi něž bezpochyby náleží architektura, lékařství, mezinárodní vztahy, právní vědy, design. Graf znázorňuje zastoupení jednotlivých studijních programů na VŠ, na které se absolventi Gymnázia a SOŠ zapsali pro akademický rok 2009/2010. Studijní obory na VŠ Vědy a nauky o kultuře a umění 6% Právní vědy 4% Ostatní 5% Přírodní vědy 11% Humanitní obory, pedagogika, sociální péče 23% Technické vědy a nauky 22% Ekonomické vědy a nauky 16% Zemědělskolesnické a veterinární vědy 4% Zdravotnictví, lékařství a farmacie 9% OBCHODNÍ AKADEMIE VERSUS GYMNÁZIA Nejpočetnější skupina absolventů středního odborného vzdělání s maturitní zkouškou Ekonomika a administrativa (21,4 % v ČR duben 2010) představuje zároveň nejpočetnější skupinu nezaměstnaných absolventů maturitních oborů evidovaných na úřadech práce (9,6 % duben 2010). Dokladem toho je její zařazení mezi obory s průměrnou mírou nezaměstnanosti. Úřady práce vnímají absolventy obchodních akademií (OA) jako problematickou skupinu. Ačkoli i tito absolventi jsou absorbováni trhem práce, náleží ke skupině s vysokým počtem nezaměstnaných oproti absolventům gymnázií (3% v ČR duben 2010). strana 11

12 Absolventi obchodních akademií jsou kauzálně spjati s hospodářskou strukturou země (popř. regionem) a jejím ekonomickým vývojem. Právě proto je tento studijní obor citelně ohrožován výkyvy ekonomiky více než všeobecné gymnaziální zaměření studia. Toho si je zřejmě vědoma i široká veřejnost, neboť zájem o ekonomické a administrativní obory mezi žáky vycházejících z devátých tříd poklesl. v loňském roce podalo přihlášku na obor M/02 Obchodní akademie Integrované střední školy, Vysoké nad Jizerou, Dr. Farského 300 jen 17 uchazečů a ve školním roce 2010/2011 nebyl první ročník oboru otevřen. Není přitom bez zajímavosti, že v letošním roce je v několika krajích vyšší míra nezaměstnanosti absolventů vyšších odborných škol. Nejzřetelněji je to patrné na příkladu Libereckého kraje, kde vykazuje vysokou nezaměstnanost oborová skupina absolventů Ekonomika a administrativa (NÚOV 2010). Z výše uvedeného nelze předpokládat, že pouhým přesunem OA do Jilemnice by se situace zlepšila. Přesun oboru M/02 Obchodní akademie z Integrované střední školy, Vysoké nad Jizerou, Dr. Farského 300, na Gymnázium a SOŠ Jilemnice je neperspektivním krokem, neboť by se negativně projevil v nárůstu nezaměstnaných absolventů středních škol na Jilemnicku. NEZAMĚSTNANOST Úspěšnost našich absolventů je významným faktorem zejména v nastalé ekonomické recesi, která výrazně zasáhla i do struktury nezaměstnaných absolventů středních škol. Ve sledovaném období bylo v evidenci ÚP Semily celkem 13 absolventů Gymnázia a SOŠ Jilemnice (vesměs absolventů bývalé SPŠT). k nárůstu počtu evidovaných došlo v roce 2009, kdy předčasně ukončilo svá studia na VŠ 7 jedinců. Nestali se však dlouhodobě nezaměstnanými (v evidenci déle než 6 měsíců), neboť všichni uspěli v přijímacím řízení na VŠ a byli přijati do následujícího akademického roku. Počet absolventů v evidenci ÚP Semily Rok Počet V prosinci 2010 byl evidován pouze 1 absolvent Gymnázia a SOŠ Jilemnice (absolvent SOŠ) z celkového počtu 7 absolventů gymnázií v okresu Semily. Přitom celkový počet nezaměstnaných absolventů škol na Jilemnicku dosáhl v listopadu 2010 hodnoty 53 osob v evidenci ÚP Semily. Z dlouhodobého hlediska lze jednoznačně konstatovat, že naši absolventi jsou ve vysoké míře přijímáni na VŠ, popřípadě snadno nalézají uplatnění na trhu práce a nezatěžují tak veřejné rozpočty v důsledku zvýšených výdajů na sociální dávky a příspěvky na zákonné zdravotní pojištění. strana 12

13 DOPRAVNÍ DOSTUPNOST Z následující tabulky dopravní dostupnosti je zřejmé, jaký význam má pro obyvatele regionu poloha Jilemnice jako takové. Časový údaj ukazuje, jakou dobu musí žák absolvovat při dosažení školy stejného typu. v tabulce jsou přímá spojení autobusem nebo vlakem, reálný čas včetně přestupů (pokud existují) je ve skutečnosti delší. Ve většině případů na sebe spoje nenavazují. Tabulka nevystihuje čas příjezdu ani odjezdu. Velmi často neexistuje spojení, které by bylo v přijatelné shodě se začátkem nebo koncem výuky. Jilemnice Semily Turnov Vrchlabí Nová Paka Tanvald Benecko 0:30 není není není není není Roztoky u Jilemnice 0:20 není není není 0:20 není Jilemnice 0:00 0:35 0:55 0:25 není 1:10 Martinice v Krkonoších 0:10 není není není 0:35 není Víchová nad Jizerou 0:10 0:20 není 0:30 není 1:00 Poniklá 0:15 není není 0:40 není 0:50 Vítkovice 0:25 není není není není není Mříčná 0:10 0:30 1:00 není není není Jablonec nad Jizerou 0:30 0:45 není 0:55 není 0:35 Horní Branná 0:10 není není 0:15 není není Rokytnice nad Jizerou 0:55 1:10 není 1:15 není 0:30 Studenec 0:15 není není 0:20 0:15 není Čistá u Horek 0:45 není není není 0:12 není Kruh 0:20 není není není není není Levínská Olešnice 0:50 není není není 0:30 není Jestřabí v Krkonoších 0:25 není není není není není Horka u Staré Paky 0:30 není není 0:25 0:10 není Peřimov 0:15 0:30 není není není není Bukovina u Čisté 0:25 není není není není není Svojek 0:40 0:30 není není 0:25 není Paseky nad Jizerou není není není není není 0:55 Rovněž je zřejmé, jak velký význam při rozhodování o studiu má dopravní dostupnost. Právě v obcích s lepší dostupností jiných škol dochází k volbě jiných škol z důvodu lepší dopravní dostupnosti. strana 13

14 NÁVRH ZMĚN ZE STRANY GYMNÁZIA A SOŠ V JILEMNICI Nenavyšovat kapacitu oboru K/41 gymnázium. Nesnižovat kapacitu oboru K/81 gymnázium. Zachovat obor K/41 gymnázium se sportovní přípravou. ZDŮVODNĚNÍ jediná střední škola v regionu optimalizace v roce 2006 (sloučení Gymnázia a SPŠT do jednohoho subjektu) proběhla za podpory Zastupitelstva města Jilemnice (na základě zachování gymnaziálních oborů a plánované rekonstrukce budovy v ulici Tkalcovská, ke které však dosud nedošlo) Zastupitelstvo města Jilemnice dále vyjádřilo podporu výpůjčce (bezplatnému využívání budov ve vlastnictví města Gymnáziem a SOŠ) s tím, že uspořené prostředky budou reinvestovány do rekonstrukce budovy v ulici Tkalcovská škola sníží kapacitu v souladu s demografickým vývojem zachování možnosti vzdělávání talentovaných dětí v podílu 10% i v regionu Jilemnicka nesrovnatelná kvalita práce v jazykovém vzdělávání - možnost kvalitně pracovat se žáky 8 (Nj 7) let, nebo pracovat 4 roky s rozdílně připravenými žáky (úroveň jazykové výuky na ZŠ v okolí velmi rozdílná) 5,2 % z počtu obyvatel Libereckého kraje představuje spádová oblast Jilemnice 2,6 % z počtu středních škol Libereckého kraje představuje Gymnázium a SOŠ Jilemnice 1,9 % z počtu žáků středních škol Libereckého kraje představují žáci Gymnázia a SOŠ Jilemnice naplněnost navrhovaných oborů srovnatelná v rámci Libereckého kraje soulad s dlouhodobým záměrem Libereckého kraje 100 let existence gymnázia 35 let existence sportovního gymnázia existence základní školy s obdobnou náplní a výrazným zaměřením na běžecké lyžování vlastní domov mládeže sportoviště vybudované městem ve spolupráci se sportovními oddíly modernizovaný plavecký bazén nová sportovní hala vynikající běžecké tratě, cyklostezky nová rolba v ceně 4 milonů Kč dlouhodobě mírně roste počet narozených dětí v regionu téměř nulová míra nezaměstnanosti absolventů gymnázia možnosti programu celoživotního vzdělávání strana 14

15 KÚ LIBERECKÉHO KRAJE NAVRHUJE Přesun oboru K/41 Gymnázium se sportovní přípravou do G Jablonec n. N. (4 třídy) Zrušení oboru K/81 Gymnázium (8 tříd) Celkem: 12 tříd ve 2 oborech Dle návrhu KÚ LK by výuka na Gymnáziu a SOŠ probíhala ve 3 oborech: o (obor /41 Gymnázium 8 tříd o obor M/001 Technické lyceum 4 třídy o obor M/02 Obchodní akademie 4 třídy) Celkový počet 16 tříd GYMNÁZIUM A SOŠ JILEMNICE NAVRHUJE Nenavyšovat kapacitu oboru K/41 gymnázium. Nesnižovat kapacitu oboru K/81 gymnázium. Zachovat obor K/41 gymnázium se sportovní přípravou. Tento návrh přihlíží k požadavkům regionu, tradicím, požadavkům města Jilemnice a obcí Jilemnicka. Současně má podporu obyvatelstva (petiční akce), sportovních svazů, resortních středisek a Českého olympijského výboru. strana 15

16 PŘESTĚHOVÁNÍ CELÉ ŠKOLY DO BUDOVY V TKALCOVSKÉ 460 uvolnění budovy v ulici Jana Harracha (Pavilon) investice do rekonstrukce budovy v Tkalcovské ulici uvolnění budovy v Kostelní ulici ÚSPORNÁ OPATŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE škola opustí a LK odprodá dvě budovy DM škola uvolní budovu v ul. Harracha (Pavilon) na základě investic do budovy v Tkalcovské - uvolnění budovy v Kostelní ulici NUTNÉ ÚPRAVY V BUDOVĚ V TKALCOVSKÉ ULICI (V PŘÍPADĚ VYUŽITÍ POUZE JEDNÉ BUDOVY) rekonstrukce šaten (je nezbytným krokem) zřízení nových kabinetů pro pedagogy (v současnosti nedostatek) zřízení zázemí pro administrativu školy zřízení zázemí pro sportovní gymnázium (trenérské pracoviště) rekonstrukce topení o plynová přípojka do o kotelna o vlastní topný systém rekonstrukce elektroinstalace rekonstrukce odpadů sanace zdiva, izolace do zateplení vnějšího pláště, výměna oken do úprava tříd o přepážky (zmenšení učeben na kapacitu do 34 žáků) o vznik nových kabinetů / menších učeben na půlení předmětů na základě předešlého bodu o k zřídit 2 nové kmenové učebny v prostorách šicí dílny strana 16

17 MATERIÁLY VYPRACOVANÉ VE VĚCI REKONSTRUKCE HLAVNÍ BUDOVY GYMNÁZIA A STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY JILEMNICE, TKALCOVSKÁ 460, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE INVESTOR: LIBERECKÝ KRAJ Klient: Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, Tkalcovská 460, p.o. STUDIE PROVEDITELNOSTI Autor: Mgr. Jaroslava Barbara Sporková, leden 2006 TECHNICKÁ STAVEBNÍ STUDIE Autor: SIAL, červenec 2008 GENEREL ROZVOJOVÝCH POTŘEB NEMOVITÉHO MAJETKU LK VE SPRÁVĚ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ RESORTU ŠKOLSTVÍ Autor: DESIGN 4, červen 2009 ROZŠÍŘENÁ TECHNICKÁ STAVEBNÍ STUDIE DO STADIA PROJEKTU Autor : SIAL ENERGETICKÝ AUDIT BUDOVA V UL. TKALCOVSKÉ, Č. P. 460 Autor : Vybíral POSOUZENÍ OBJEKTU GYMNÁZIA A STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY V JILEMNICI, TKALCOVSKÁ ULICE Z HLEDISKA VLHKOSTI A SALINITY A NÁVRH ŘEŠENÍ Autor: REALSAN, říjen 2010 Všechny výše uvedené dokumenty se jednoznačně shodují na neutěšeném stavu budovy a nutné zásadní rekonstrukci objektu. Materiály řeší i etapizaci rekonstrukce, která umožní postupné přestěhování školy do kmenové budovy. strana 17

18 DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE O GYMNÁZIU A SOŠ JILEMNICE GYMNÁZIUM V letošním roce si naše gymnázium připomíná 98 let od svého založení. v září roku 1913 byla zahájena výuka ve dvou primách nově vzniklého českého reálného gymnázia. Jeho otevření předcházelo veliké úsilí mnoha lidí, kteří měli zájem na tom, aby v Podkrkonoší existovala česká střední škola jako protiváha školám německým. Do jilemnického gymnázia docházeli studenti z širokého okolí. Tak je tomu i dnes. Jak veliký význam pro spádovou oblast Krkonoš, Podkrkonoší a město Jilemnice střední škola má, si jistě všichni uvědomujeme. Dnes si už jen málo obyvatel této oblasti dokáže představit, jak těžká byla doba v roce 1938 a zejména od roku 1941, kdy bylo z důvodů údajné protifašistické provokace studentů gymnázium zavřeno a jeho studenti vyloučeni nebo převedeni na jiné školy a jeho správou včetně sbírek bylo pověřeno reálné gymnázium v Nové Pace. Díky dobré myšlence vedení školy, příznivců lyžování a pochopení nadřízených orgánů byla v roce 1976 otevřena první sportovní třída zaměřená na lyžování. Tím se začala odvíjet nová éra jilemnického gymnázia. Za 98 let prošlo gymnázium různými změnami. Vyskytly se problémy, ale gymnázium je vždy dokázalo překonat. Také současná doba optimalizace sítě škol není příliš nakloněna téměř stoletému gymnáziu. Gymnázium s dlouholetou tradicí a výbornými výsledky nacházející se v malém městě na okraji regionu, musí neustále dokazovat opodstatněnost své existence. Gymnáziem prošly stovky studentů, vystřídalo se tu mnoho pedagogů. Škola se stala díky úspěchům a aktivitám svých studentů známou v naší republice i v mnoha zemích světa. Řada absolventů gymnázia se stala odborníky ve svých profesích. Za to patří dík všem, studentům i jejich profesorům, trenérům, vychovatelům domovů mládeže i hospodářsko-technickému personálu školy. Historie a nemalé úspěchy nás všechny zavazují k zodpovědné práci pro naši školu, pro naše žáky a jsou výzvou do budoucnosti založení českého státního Reálného gymnázia v Jilemnici (budova nynější I. ZŠ), později přestěhování reálného gymnázia do budovy nynější II. ZŠ 1921 maturita prvních tříd osmiletého studia 1938 změny v profesorském sboru i v počtu studentů v důsledku mnichovských událostí 1941 zavření školy 1945 znovuotevření školy 1948 po komunistickém převratu došlo průběhem dalších let k několika reformám školství, název teď tříleté školy zněl: jedenáctiletá střední škola či všeobecně vzdělávací škola 1967 přestěhování do chlapecké školy (dnešní budova gymnázia) 1968 přeměna v gymnázium čtyřleté 1968 násilné přerušení reformních pokusů Pražského jara a následná normalizace společnosti vedly časem (1975) i ke změnám v profesorském strana 18

19 sboru gymnázia, někteří profesoři byli dokonce přinuceni opustit nejen školu, ale i pedagogickou praxi a navrátit se mohli až po roce zřízení první sportovní třídy 1981 vznik Internátní sportovní školy v Jilemnici 1986 otevření přístavby školy se spojovacím krčkem 1989 listopad celospolečenská změna, počátek utváření demokratické společnosti; na základě hlasování pedagogického sboru nastala změna na postu ředitele školy; v průběhu následujících let dochází ke změnám učebních plánů, náplně a akcentů výuky 1992 zřízení skokanského areálu za budovou přístavby 1993 otevření šestiletého studia (ukončení 2001) 1996 otevření osmiletého studia (v roce 2003/4 plný počet osmi ročníků), otevření nového pavilonu v Harrachově ulici 2001 počátek mezinárodní spolupráce partnerských škol 2002 říjen přechod pod Liberecký kraj ohrožení existence sportovní školy 2006 optimalizace středního školství a sloučení gymnázia se Střední průmyslovou školou textilní v Jilemnici 2009 ukončení textilního studijního oboru PROJEKTY GYMNÁZIA A SOŠ JILEMNICE V POSLEDNÍCH LETECH Projekt evropského hnutí strukturovaný dialog a konference IBM 2OOO dvoustranný česko italský projekt v rámci Comenius 1 Svět, moc a duch Habsburků tj. Po stopách Habsburků česko německý projekt podpořený řadou německých sponzorů, vydána společná publikace Historie a kultura nás spojují - česko polsko německo- anglický projekt z programu Socrates Orientace v Evropě dvoustranný česko italský projekt zaměřený na orientační běh a angličtinu v rámci Socrates, Comenius, vydán česko anglicko italský slovník orientačního běhu Jak je dobré mít souseda trojstranný česko polsko americký projekt zaměřený na výuku polštiny v rámci projektu Rita III. Jak je dobré najít přátele trojstranný česko polsko běloruský projekt na podporu a rozvoj demokracie, podpořený Organizací na podporu demokracie USA (včetně setkání s Lukašenkovou opozicí ), Rita III a Mládež v akci. Všímavé oko - česko polský projekt zaměřený na bezbariérovost, grantový program města Jilemnice a Mládež v akci Archa připlouvá k přátelům - dvoustranný česko-polský projekt v rámci Mládež v akci Krajina za školou - vyvrcholení spolupráce studentů několika škol - vydána publikace o 495 stranách, instalována výstava v Praze a následně na jednotlivých školách Vzdělávací projekt Rozhoduj o Evropě strana 19

20 Projekt Čistá Jizera OPVK Vzdělávání pro konkurenceschopnost podán projekt Projekt Globe Projekt Šance pro Jilmy sdružení Čmelák Projekt Vyčistěte trávník pro vzácné rostliny Grantový projekt města Jilemnice pro ochotnické umělecké sdružení Montalban Projekt Jilemka řeka mého města OPVK Nové formy výuky s podporou ICT Projekt společnosti Člověk v tísni Příběhy bezpráví Jak se žilo za hraběte Harracha projekt města Jilemnice Listopad let poté" Studenti čtou a píší noviny" - celostátní projekt Model OSN" - celostátní projekt Záložka do knihy" - česko-slovenský projekt Evropa v srdci Evropy" - krajský projekt Velké a malé příběhy moderních dějin" - celostátní projekt ÚSPĚCHY V OLYMPIÁDÁCH A SOUTĚŽÍCH Výsledky jsou uváděny do 5. místa v okresním a do 10. místa v krajském (oblastním) kole. Nejsou zde uváděny jednotlivé kategorie olympiád (podle ročníků), proto může být někde uvedeno více studentů na stejném místě Okresní kolo: 1. Věra Petruželová (Čj), 1. Jana Svěcená (Čj), 2. Věroslav Čermák (literární soutěž), 4. Petra Pohůnková (literární soutěž). Okresní kolo: 1. Adéla Jonová (Čj), 1. Jan Kudr (M), 2. Martin Junek (M). Krajské kolo: 10. Martin Junek (M) Okresní kolo: 1. Jan Kynčl (M), 1. Milena Jebavá (M), 1. Lenka Mašínová (Čj), 2. Petra Pilařová (M), 2. Marta Kuželová (Čj), 2. Jan Kudr (M) Televizní soutěž O poklad Anežky české: 2. místo Marie Kuříková Okresní kolo: 1. Jan Kynčl (M), 2. Jan Kudr (M), 3. Jan Hejral (literární soutěž), Marta Kuželová a Lenka Mašínová (Čj), 4. Petra Pilařová (M), 5. Jan Kynčl (Čj), 5. Petra Pilařová (Čj), 5. Jiří Kalenský (Čj) strana 20

21 Gymnázium a SOŠ Jilemnice Okresní kolo: 1. Jana Koukalová (M), 1. Štěpán Uxa (Bi), 1. Jan Kynčl (M - kat. C i kat. Z9), 3. Bohumil Holubec (Nj), 4. Lenka Vejnarová (Aj). Krajské kolo: 1. Jan Kynčl (M kat. C, kat. Z9), 3. Monika Chrtková (Čj), 5. Vladimíra Neuháuserová (Ch), Petr Junek (Čj), 7. Petr Šrámek (Bi), Jan Kynčl (Čj). Celostátní dějepisná soutěž: Stanislav Horáček 35. místo z účastníků Okresní kolo: 1. Martin Henych (M), 1. Zuzana Pajerová (Aj), 1. Kateřina Braunová (Nj), 2. Jan Černý (Aj), 3. Petr Junek (Čj), 4. Ota Cerman (Nj), 4. Štěpán Uxa (Bi), 5. Jana Koukalová (M), 5. Michal Štilec (Aj), 5. Kateřina Slaninová (Aj). Krajské kolo: 1. Jan Kynčl (M), 3. Kateřina Braunová (Nj), 3. Petr Šrámek (Bi). Celostátní kolo: 12. Petr Šrámek (Bi) Okresní kolo: 1. Michal Štilec (Aj), 1. Zuzana Vejnarová (Aj), 1. Karolína Braunová (Nj), 2. Štěpán Uxa (F), 2. Jiří Beran (M), 2. Pavla Antošová (Bi), 3. Ota Cerman (Nj), 3. Irena Štilcová (Aj). Krajské kolo: 1. Jan Kynčl (M), 5. Jan Kynčl (F), 7. Michal Kebrt (F), Karolína Braunová (Nj). Celostátní kolo: 1. Jan Kynčl (M). Mezinárodní matematická olympiáda 2000 Soul: Jan Kynčl (bronzová medaile). Ojedinělým úspěchem v historii gymnázia je dvojnásobná účast Jana Kynčla v mezinárodní matematické olympiádě. Jak v roce 2000, tak i 2001 byl mezi těmi soutěžícími, kteří získali bronzovou medaili. Europanostra - soutěž o Evropské unii Libereckého kraje - 2. místo Stanislav Horáček, František Tauchman, Štěpán Válek. Eurorebus - zeměpisná soutěž: ze účastníků korespondenční soutěže se prvních 250 (mezi nimi sekunda a kvinta) utkalo o postup do závěrečného televizního kola. Postupovalo 8 družstev, naši byli Okresní kolo: 1. Lenka Šikolová (M), 1. Martin Černý (M), 2. Michaela Viková (Z), 2. Zuzana Jindřišková (Bi), 3. Martin Henych (F), 3. Ondřej Doubrava (Bi), 3. Michal Kebrt (Aj), 4. Tomáš Nýdrle (M), 4. Martin Pekař (F), 4. Tonarová Jana (Nj), 4. Alina Artiuschenko (Aj), 5. Jakub Boháč (Nj), 5. Ondřej Luštinec (D - Soutěž mladých historiků), Monika Horáčková a Barbora Marešová (Čj). Krajské kolo: 1. Jan Kynčl (M), 6. Lenka Šikolová (M). Celostátní kolo: 8. Jan Kynčl (M). Mezinárodní matematická olympiáda 2001 Washington D.C.: Jan Kynčl (bronzová medaile). strana 21

22 Gymnázium a SOŠ Jilemnice Okresní kolo: 1. Michal Kebrt (Aj), 1. Michaela Kloudová (Nj), Pavlína Jiranová (Čj), 1. Zuzana Jindřišková (Bi), 1. Martin Černý (M), 1. Lucie Holcová (Bi) 2. Šárka Nováková (Aj), 2. Pavlína Vejnarová (Aj), 2. Iva Vejrová (Nj), 2. Tereza Schutzová (Nj), 2. Tomáš Kobrle (M), 2. Michaela Viková (Z), 3. Miloslav Pekař (Aj), Marek Tůma (Aj), 3. Vendula Horáčková (Nj), 3. Michaela Kloudová (Z), 4. Alina Artiuschenko (Aj), 4. Daniela Skalská (Čj), 4. Michaela Viková (F, M), 4. Michaela Kloudová (M, Bi), 5. Marta Mařasová (Aj), Barbora Marešová a Pavla Klimentová (Čj), 5. Martin Henych (F, M), 5. Marek Tůma (M). Krajské kolo: 1. Štěpán Uxa (F), 3. Pavlína Antošová (Bi), 4. Pavlína Hašková (Bi), 4. Lenka Šikolová (M), 4. Pavlína Jiranová (Čj), 6. Michal Kebrt (Aj), 9. Vladislav Skála (F), Petr Lang a Josef Jebavý (F), Tomáš Nýdrle (F) Okresní kolo: 1. Pavlína Jiranová (Čj), 1. Zuzana Jindřišková (Bi), 1. Eliška Charvátová (Aj), 1. Tomáš Kobrle (M, Z), 2. Lukáš Jiran (Čj), 2. Tereza Králová (Aj), 2. Ivana Lukšová (Nj), 2. Martin Černý (M), 2. Markéta Škodová (Nj), 2. Martin Černý (F), 2. Luboš Běhounek (IVT), 3. Petra Kalenská (Aj), 3. Kristýna Schwammenhóferová (Aj), 3. Daniela Kracíková (Nj), 3. Jitka Kobrová (Nj), 3. Tomáš Kobrle (F, Ch), 4. Michaela Honková (Aj), 5. Vít Luštinec (D). Krajské kolo: 1. Štěpán Uxa (F), 2. Pavla Antošová (Bi), 2. Zuzana Jindřišková (Bi), Martin Černý (F), 2. Luboš Běhounek (IVT), 9. Pavlína Jiranová (Čj), 10. Lukáš Jiran (Čj). Hedvika Šolcová postoupila do celostátního kola soutěže Wolkerův Prostějov Soutěž Tisíc otázek o Evropské unii 1.místo v kraji, 5.místo v ČR Okresní kolo: Honcová Pavla 1. místo biologie, Štefan Petr1. 4. místo dějepis, místo zeměpis, Fišera Jakub místo zeměpis, Machová Veronika 2. místo biologie, Koukalová Jana 3.místo německý jazyk, Holcová Lucie 3. místo biologie, Horáčková Monika 4. místo německý jazyk, Seifert Eduard 4. místo matematika, Pichová Petra 6. místo biologie, Kopalová Michaela 7. místo německý jazyk Krajské kolo: Uxa Štěpán 1. místo fyzika kat.a, Štefan Petr 1. místo dějepis, Skála Vladimír 2. místo fyzika kat. B, Fišera Jakub 2. místo zeměpis, Válková Marie 3. místo zeměpis, Kobrle Tomáš 4. místo matematika, Jindřišková Zuzana místo biologie, Synek Jan 6. místo fyzika kat. D, Hanousková Daniela 6. místo anglický jazyk, Štefan Petr 6. místo zeměpis, Holcová Lucie 7. místo biologie, Kloudová Michaela, 8. místo německý jazyk, Honcová Pavla 9. místo biologie, Šikolová Lenka 9. místo matematika kat A, Machová Veronika 10. místo biologie Celostátní kolo: Uxa Štěpán 7. místo fyzika kat. A strana 22

23 Celostátní kolo DO: Štefan Petr 11. místo (byl o dva roky mladší než ostatní soutěžící) Zuzana Jindřišková získala zvláštní ocenění soutěžní poroty za nápaditost v soutěži O nejkrásnější pohled do mikrosvěta za snímek Kůže krajty. Soutěž pořádalo Krkonošské muzeum ve Vrchlabí u příležitosti výstavy fotografií doc.j.reischiga Okresní kolo: 1. místo- německý jaz. kat.ia Kateřina Kovářová 1. místo- zeměpis kat.b Ludmila Marešová 1. místo- zeměpis kat. C,D Ondřej Hornig 1. místoněmecký jaz. kat.iiia Gregor Riskov 1. místo biologie katd Kristýna Vrbová místo český jazyk kat. I Tomáš Jiran 2. místo - německý jaz. kat. II.A Kristýna Rychlovská 2. místo - zeměpis kat. C,D Radek Fišera 2. místo - zeměpis kat.b Radek Pajkrt 2. místo - dějepis Petr Štefan 2. místo - český jazyk kat II Monika Horáčková 3. místo- matematika kat.z6 Mikolášková 3. místo- německý jaz. kat. IIA Lucie Mílová 3. místo- německý jaz. kat.iii.a Tereza Králová 3. místobiologie kat. D Ludmila Marešová a Eva Fišerová 4. místo- matematika kat.z7 Erlebach 4.místo- biologie kat.c Jaroslav Hylmar místo český jazyk kat.ii. Michaela Kudrová 6. místo- chemie kat D Jaroslav Hylmar 7. místo- matematika kat.z9 Trýzna 7. místo- biologie kat.c Iva Lhotová 7. místo- zeměpis kat.c Jakub Fišera místo- český jazyk kat.ii Iva Vejrová, Pavla Honcová Krajské kolo: 1. místo biologie kat. a Zuzana Jindřišková (soutěžila ve vyšší kat.) 2. místo - matematika kat.b Tomáš Kobrle 2. místo německý jazyk kat.iiia Gregor Riskov 3. místo - matematika kat.b Martin Černý 6. místo německý jazyk kat. IIB Kristýna Rychlovská 6. místo - anglický jazyk kat.iii Gregor Riskov 7. místo - fyzika kat.c Imrich Kohút 10. místo biologie Jitka Novotná Pozn. : Výsledky jsou uváděny pouze do 10. místa Celostátní kolo: Zuzana Jindřišková postoupila do celostátního kola jako nejmladší účastnice a soutěžila se studenty o dva roky staršími. Obsadila 28. místo. Europanostra 1. místo družstva v rámci okresu Semily 2. místo družstva v rámci Libereckého kraje Pěvecká soutěž Novopacký slavíček (Kroftová, Pozdníček) 1. místo mezi základními uměleckými školami Okresní kola : Německý jazyk (Turnov ) Veronika Nosková 1. místo, Kateřina Kovářová 2. místo, Grigor Riskov 1. místo, Tereza Králová 5. místo, Anglický jazyk (Semily ) Eliška Charvátová 3. místo, Hana Rančáková 8. místo, Dějepis (Semily ) Petr Štefan 1. místo, Anna Petráňová 16. místo, Chemie (Semily ) Jakub Fišera 1. místo, Jaroslav Hylmar místo, Eliška Charvátová 11. místo, Český jazyk Semily ) Kat.I. Tomáš Jiran 1. místo, Eva Fišerová místo, Kat.II Eva Izworová 3. místo, Šárka Hamáčková 6. místo, Tereza Kuříková 11. místo, Matematika Tomáš Jiran 4. místo (stejný počet bodů s 1. a 2. místem), Faigl Tomáš 12. místo, Tyle Václav 14. místo, Biologie Kat.C Hylmar Jaroslav 1. místo, Zeměpis (Semily ) Kat. Jakub Fišera 1. místo, Petr Štefan 3. místo, Kat. Daniel Bulušek 3. místo, 4. místo, Kat. Petr Kadeřábek 8. místo, Michaela Šírová 15. místo, strana 23

24 Krajská kola : Matematika Český jazyk (Liberec ) Kat I. Tomáš Jiran 2. místo, Německý jazyk (Liberec ) Veronika Nosková 6. místo, Kateřina Kovářová 7. místo, Grigor Riskov 4. místo, Dějepis Jablonec ( nad Nisou ) Petr Štefan 3. místo, Biologie (Liberec ) Kat.A Zuzana Jindřišková 6. místo, Luděk Petrilák 22. místo, Petra Plecháčová 23. místo, Zeměpis (Liberec ) Kat.C Fišera Jakub 3. místo, Fyzika (Liberec ) Tomáš Jiran 2. místo, Biologie (Liberec ) Kat. C Hylmar Jaroslav 4. místo, Chemie (Liberec) Kat.D Jakub Fišera 5. místo Další soutěže: Soutěž Evropské komise k právům dětí 6 studentů tvořilo plakáty, které budou prezentovány na celostátní výstavě společensko vědní komise Přeshraniční soutěž pro žáky TANDEM Die Deutschen und ihre Nachbarn im Osten tercie (D. Králová) výsledky nebyly doposud zveřejněny Mezinárodní vánoční soutěž nakladatelství Hueber M. Viková oktáva místo Okresní kola olympiád : Matematika kat. Z6 Mikolášková Kateřina 1. místo, Hladíková Gabriela 8. místo, Tauchmanová Kateřina 9. místo, Matematika kat. Z9 Fišerová Eva 2. místo, Anglický jazyk Kovářová Kateřina 1. místo, Německý jazyk kat. II Kovářová Kateřina 1. místo, Nosková Veronika 2. místo, Chemie Fišerová Eva 1. místo, Vrbová Kristýna 2. místo, Marešová Lída 3. místo, Krajská kola olympiád : Matematika kat.a Kobrle Tomáš 1. místo (postup do celostátního kola), Matematika kat.c Jiran Tomáš 7. místo, Chemie Marešová Lída 3. místo, Anglický jazyk Kovářová Kateřina 2. místo, Biologie Hylmar Jaroslav 2. místo SOČ - Středoškolská odborná činnost Krajské kolo : Petrilák Luděk 1. místo, ( postup do celostátního kola v oboru biologie) Eurorébus (zeměpis) - účast v Hradci Králové Okresní kola : Chemie Havel Jan 1. místo, Petráňová Anna 5. místo, Německý jazyk Kovářová Kateřina 2. místo, Lukšová Ivana 3. místo, Anglický jazyk Kunát Vojtěch 1. místo, Hylmarová Julie 1. místo, Kovář Milan 2. místo, Matematika MO Z6 Pavlíček Martin 5. místo, MO Z7 Tauchmanová Kateřina 2.místo, Mikolášková Kateřina 8. místo, Biologie Macháčová Barbora 1. místo, Dagmar Holcová 6. místo, Zeměpis Alžběta Karbusická 4. místo, Aneta Sedláčková 6. místo, Pythagoriáda Tauchmanová Kateřina 1. místo, Mikolášková Kateřina 3. místo, Krajská kola : Německý jazyk Kateřina Kovářová 5. místo, Anglický jazyk Kovář Milan 2. místo, Biologie Hylmar Jaroslav 3. místo, Vrbová Kristýna 8. místo, Holcová Lucie 11. místo, Chaloupská Michaela 12. místo, Rychlovská Kristýna 16. místo, Chemie Havel Jan 12. místo, Zeměpis Štefan Petr 5. místo strana 24

25 Gymnázium a SOŠ Jilemnice Vítězství v soutěži Mladý evropský moderátor 2009 Jan Exner 2. místo, v XV. ročníku celostátní liter. soutěži Památníku Terezín Alžběta Ambrožová Alžběta Ambrožová 8. místo celostátní soutěž Rozhoduj o Evropě Okresní kola : Chemie Čechotovská Julie 4. místo, Petriláková Jana 7. místo, Německý jazyk Kateřina Kovářová 1. místo, Nosková Veronika 2. místo, Anglický jazyk Do Hoai Nam 2. místo, Fišerová Eva 3. místo, Český Jazyk Fišerová Eva 3.místo, Matematika Kat. Z6 Sedláček Martin 8. místo, Kat. Z7 Pavlíček Martin 4. místo, Křivá Eliška 10. místo, Kat. Z8 Mikolášková Kateřina 2. místo, Tauchmanová Kateřina 4. místo, Biologie Machová Karolína 2. místo, Biologie Hrachová Lucie 1. místo, Janatová Klára 3. místo, Dějepis Šnorbert Martin. 9.místo, Šťastný Marek 14.místo, Zemepis Kat. a Stránský Ladislav 1. místo, Červený David 2. místo, Kat. B Erben Marek 4. místo, Votočková Kristýna 6. místo, Kat. C Kapras Tomáš 1. místo, Kosáčková Nikola 6. místo, Krajská kola : Německý jazyk Větrník Koudelka Kovářová Kateřina 6. místo, Anglický jazyk Hylmarová Julie 3. místo, Do Hoai Nam 7.místo, Biologie Kat.B: Liberec Vrbová Kateřina 2. místo, Marešová Lída 5. místo, Petriláková Eliška 10.místo, Kat. C: Liberec Machová Karolína 9. místo, Kat. D:15.5. Liberec Hrachová Lucie 2. místo, Janatová Klára 6. místo, Matematika Kat. z 9 Skalický David 2. místo, Kapras Tomáš 5. místo, Chemie Marešová Ludmila 3. místo Okresní kola : Český jazyk Kat.II Fišerová Eva 1. místo, Ambrožová Alžběta místo, Marešová Ludmila - Kat.I Höhnlová Barbora 2.místo, Matematika kat.z9 Mikolášková Kat. 1.místo, Tauchmanová Kat. 4.místo, Zeměpis Kat. D Štefan Petr 1. místo, Kapras Tomáš 3. místo, Kat.C Šnorbert Jan 3. místo, Kosáčková Nikola 6. místo, Kat.B Sedláček Martin místo, Cerman Jaroslav místo, Šmíd Petr 5. místo, Biologie kat. D Amálie Křivá 8. místo, kat C Hrachová Lucie 1. místo, Janatová Klára 2. místo, Kaprasová Michala 4. místo, Fyzika kat E Eliška Křivá dělí se jěště s jednou dívkou z jiné školy o místo, kat E Zuzana Procházková dělí se jěště s jednou dívkou z jiné školy o místo, Německý jazyk Kunát Vojtěch 1. místo, Šírová Romana 4. místo, Chmelík Jan 2. místo, Nosková Veronika 4. místo, Chemie Finger Vladimír 1. místo, Pajkrtová Jana 2. místo, Křivá Eliška 9. místo, Krajská kola : Matematika kat.z9 Mikolášková Kat. 2.místo, Tauchmanová Kat místo, Fyzika Kat D Pajurek Tomáš 3. místo, Petřivý Zdeněk 12.místo, Šnorbert Martin 13.místo, Zeměpis Štefan Petr 1. místo, Biologie Kat. a Jaroslav Hylmar 3. místo, Kristýna Vrbová 6. místo, Ludmila Marešová 7. místo, Kat. B Lenka Hámková 14. místo, Karolína Grofová 21. místo, Vendula Červenková 26. místo, Kat. C Janatová Klára 8. místo, Hrachová Lucie 10. místo, Anglický jazyk Konv. Kunát Vojtěch 4. místo, Český jazyk Höhnlová Barbora 10. místo, Fišerová Eva 4.-5.místo, Německý jazyk Kunát Vojtěch 4. místo, Chmelík Jan 6. místo, Chemie Kat. C Petřivý Zdeněk 15. místo, Holubec Lukáš 19. místo, Červinková Pavla 21. místo, Kat. D Finger Vladimír místo, Pajkrtová Jana 11. místo, Celostátní kolo Zeměpis Petr Štefan 9. místo Mladý nadějný moderátor - 2. místo v celostátní soutěži Jan Chmelík Mladý Demosthenes 1. místo ve školním a regionálním kole Vojtěch Kunát, 4. strana 25

26 místo v celostátním kole Šťastné stáří očima dětí výtvarná soutěž, 3. místo Amálie Křivá, místo další žáci našeho gymnázia Můj kousek Země 1. místo ve výtvarné soutěži Karolína Varvařovská Genius Logicus zapojeno 69 žáků, v kategorii mladších žáků obsadil Vladimír Fingr 41. místo a Kateřina Mikolášková 43 místo. Netradiční konference TEDxPrague vystoupení Marka Erbena Svěžíma očima - filmařská soutěž, 1. místo Marka Erbena ŽÁCI, KTEŘÍ ÚSPĚŠNĚ SLOŽILI JAZYKOVÉ ZKOUŠKY Z NĚMECKÉHO JAZYKA JIŽ V PRŮBĚHU STUDIA Jitka Kobrová (osmileté G) 2003 Jana Koukalová - (osmileté G) 2004 Goethe-Institut Praha Zertifikat B1 Matěj Kraus - (osmileté G) 2004 Goethe-Institut Praha Zertifikat B1 Ondřej Luštinec - (osmileté G) 2004 Goethe-Institut Praha Zertifikat B1 Tereza Schützová - (osmileté G) 2005 Goethe-Institut Praha Zertifikat B1 Vendula Horáčková - (osmileté G) 2005 Goethe-Institut Praha Zertifikat B1 Vendula Horáčková - (osmileté G) 2006 Goethe-Institut Praha Zertifikat B2 Tereza Králová - (osmileté G) 2006 Goethe-Institut Praha Zertifikat C1 Jan Chmelík - (osmileté G) 2010 Goethe-Institut Praha Zertifikat C1 Kateřina Kovářová - (osmileté G) 2010 Goethe-Institut Praha Zertifikat C1 Grigor Riskov - (čtyřleté G) 2006 Goethe-Institut Praha Zertifikat C1 Marek Paulů - (čtyřleté G) 2009 Goethe-Institut Praha Zertifikat B2 SEZNAM ŽÁKŮ ŠKOLY, KTEŘÍ ÚSPĚŠNĚ ABSOLVOVALI V POSLEDNÍCH LETECH JIŽ V PRŮBĚHU STUDIA SPECIALIZOVANOU ZKOUŠKU Z ANGLIČTINY NA BRITSKÉ RADĚ A ZÍSKALI TAK FCE ( FIRST CERTIFICATE), MEZINÁRODNĚ UZNÁVANOU ZKOUŠKU. Zdeněk Spilka Monika Bartoňová Daniela Kracíková Milan Kovář Kateřina Kovářová Eva Fišerová Kristýna Vrbová Jan Chmelík Iva Jiřištová Klára Gebhartová Anna Tryznová Dalimil Petrilák Michaela Šelepová strana 26

27 Zuzana Ryplová Eliška Charvátová Nam Do Hoai Jakub Fišera Josef Trojan Veronika Kinštová Václav Tyle SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM V letošním roce jilemnické Sportovní gymnázium existuje již 34.rokem svého trvání. Toto dává prostor k malému ohlédnutí za historií Sportovního gymnázia (SG). Od nápadu zřídit první SG v republice byl jen krůček k jeho realizaci. Tehdejší ředitel školy Otokar Nikl za podpory pana Václava Mečíře, Karla Štočka a Otakara Holce překonali všechny úřední překážky a prosadili přijetí žádosti na tehdejším ÚV ČSTV v Praze. Po projednání na MŠMT ČR byla od schválena na jilemnickém Gymnáziu činnost sportovních tříd. Nový ředitel Josef Jech vykonal velký kus práce při organizaci přestavby domova mládeže, dobudování nových učeben a maximálně podporoval projekt SG. První řádek v historii sportovních gymnázií v tehdejší ČSSR byl tedy napsán zřízením SG v Jilemnici. Následovaly další školy, dnes je jich v celé ČR 15 a jsou významným článkem v systému výchovy výkonnostních a vrcholových sportovců. Snažíme se však i o naplnění základní myšlenky - o sepětí stránky studijní a sportovní. Studenti SG musí být dobře připraveni ke studiu na vysoké škole. Proto je rozvrh přizpůsoben v souladu s tréninkovými potřebami, celková roční dotace hodin je však plnohodnotně zachována. Předem známé absence se snažíme řešit nahrazením hodin v časovém předstihu. Výběr volitelných seminářů ve III. a IV. ročníku studia je rovnocenný s paralelními třídami, studenti SG mohou navíc získat základní trenérskou licenci ve svém sportovním oboru a licenci sportovního maséra. Původně byli žáky SG pouze lyžaři-běžci, postupem doby a sportovním vývojem byly jako kmenové sporty na školu zařazeny skok a severská kombinace, orientační běh, biatlon, atletika, snowboard a alpské disciplíny. Toto zařazení garantuje MŠMT ČR ve svém závazném dokumentu z roku Všechny zařazené sporty se svým většinou vytrvalostním zaměřením vhodně doplňují. Od roku 1989 se rozvíjí čilý mezinárodní styk. Reciproční vztah se sportovní školou v německém Oberhofu dal zahraničním akcím základ. v současné době využíváme tréninkových pobytů v Německu, Rakousku, Švédsku, Finsku, Itálii a Slovensku. Pobyt studentů na výcvikových táborech v zahraničí je přínosem nejen po stránce sportovní, ale i jazykové. Přírodní podmínky Jilemnice a jejího okolí skýtají dobré tréninkové prostory pro všechny zařazené sporty. Sportovní kluby ve městě (ČKS SKI Jilemnice - lyžování, OK Jilemnice - orientační běh, KB Jilemnice - biatlon) patří mezi významné sportovní kluby v republice. strana 27

28 SPORTOVNÍ VÝSLEDKY Výrazné sportovní výsledky předznamenala jména běžkyň na lyžích Květy Jeriové-Peckové a Jany Šimůnkové-Gaudelové. Tyto úspěšné olympioničky však byly ještě studentkami běžných tříd gymnázia. Do roku 1995 získali mezinárodní vavříny Jiří Rázl (1988, bronz na MSJ ve skoku na lyžích), Tomáš Goder, (1991, zlato a stříbro z MSJ ve skoku na lyžích; 1992, první medaile ze ZOH v historii školy - bronz v soutěži družstev ve skoku na lyžích), Jana Rázlová (reprezentantka ČR na ZOH 1992) a Jana Šaldová získaly v roce 1993 zlato na MSJ ve štafetovém závodě v běhu na lyžích, v roce 1994 získaly Kateřina Losmanová a Hana Rychterová zlato ve štafetovém závodě na MSJ v biatlonu, Pavel Mikule na tomtéž MSJ 4. místo v individuálním závodě. Připomeňme ještě, že v roce 1993 čtyři studenti naší školy (Pavlína Kantorová, Petra Letenská, Jana Rázlová, Pavel Věchet) reprezentovali na MSJ v klasických disciplínách. Důležitým hlediskem úspěšnosti školy je reprezentace ČR na olympijských hrách, mistrovství světa (MS), mistrovství světa juniorů (MSJ) a mezinárodních olympijských hrách mládeže (EYOF). Školu, město i stát proslavili svými výkony na olympijských hrách Michal Doležal, Tomáš Goder, Jakub Jiroutek (všichni skok na lyžích), Jan Matura (severská kombinace a skok na lyžích), Tomáš Slavík, Marek Šablatura (oba severská kombinace), Petra Letenská, Jana Rázlová, Jana Šaldová (všechny běh na lyžích), Kateřina Losmanová, Irena Mádlová, Jiřina Rázlová, Magda Rezlerová, Zdeňka Vejnarová (všechny biatlon). Na MS, MSJ a EYOF reprezentovali všichni výše jmenovaní olympionici a další lyžaři-běžci Lenka Ibehejová, Pavlína Kantorová, Andrea Hájková, Oldřich Hakl, Libor Junek, Otakar Krámský, Roman Matějka, Jana Nováková, Jolana Rázlová. Skok a severská kombinace: Antonín Hájek, Petr Hlubuček, Petr Kutal, Stanislav Petružela, Jiří Rázl, Michal Špaček, Pavel Věchet. Orientační běh: Petra Borůvková, Iva Dattelová, Lenka Dattelová, Michal Erlebach, Pavla Fialová, Martin Henych, Martina Horynová, Barbora Chudíková, Zuzana Jiřištová, Richard Klech, Vendula Klechová, Jan Kolín, Martina Kynčlová, Jan Pecka, Zdeněk Rajnošek, Lenka Rázková, Tomáš Redlich, Martina Uvizlová, Ondřej Vodrážka, Filip Votoček, Daniela Zlesáková. Biatlon: Jana Dufková, Petr Graclík, Lucie Janoušková, Lukáš Kobr, Lukáš Kouřil, Pavel Mikule, Jiří Novotný, Jana Pešková, Hana Rychterová, Jaroslav Soukup, Dita Šafářová, Petra Vaňoučková, Hana Veselá, Lenka Votočková. Mimo kmenově zařazených sportů reprezentovali Českou republiku dále Soňa Klikarová (muscherský sport), Klára Hofmanová (skiboby), Filip Trejbal (alpské disciplíny). Všichni jsou držiteli medaile z MS nebo MSJ ve své disciplíně. strana 28

29 V září 2003 reprezentuje náš student Vít Pavlišta ČR na MSJ v běhu do vrchu, v pozdějších letech jej doplňují Ludmila Horká, Sandra Schützová a Karolína Grohová. Mnoha sportovcům se dostalo cti reprezentovat svoji zemi na mezinárodní soutěži. k tomuto cíli dospěli nejen svým vlastním tréninkovým úsilím, ale za podpory trenérů, rodičů, profesorů, vychovatelů a dalších. Kladný vztah ke sportu se vytváří i u těch, kteří nedosáhli na cíle nejvyšší. v současné době je mnoho absolventů naší školy činných ve funkci trenérů, někteří i u reprezentačních družstev (Vladimír Šlofar, Jan Kolín, Richard Klech, Pavel Věchet, Jiří Rázl, Lenka Votočková, Marek Šablatura, Václav Haman, Jakub Jiroutek, Michal Doležal, Oskar Šretr). Další trenérsky zajišťují základní stupeň výkonnostní pyramidy, pracují se žactvem. Bez nich by nevyrostli další vrcholoví sportovci, tato práce je náročná, ale společností velmi málo ceněná. Ceníme si i úspěchů studijních. Řada lékařů, inženýrů, učitelů a odborníků v dalších oborech dává sama odpověď na otázku, zda může vrcholový sportovec i dobře studovat. Může - pokud má dostatek vnitřní motivace, vůle a píle. Velké množství našich absolventů zastává v současné době odpovědné pozice v mnoha oborech. Tvrdá práce v tréninku je naučila překonávat bolest, prohry a překážky. Pomohla jim dobře se připravit pro život. Pražský juniorský maratón Pražský juniorský maratón (PIM) je unikátním světovým závodem. Závod neopakovatelný svojí atmosférou, sportovní náročností, zajímavou tratí v kulise pražských památek i jedinečnou možností závodit s nejlepšími světovými vytrvalci. Družstva gymnázia v Jilemnici patří každoročně k favoritům tohoto závodu, ve kterém již několikrát zvítězila (1998, 2003, 2009). DALŠÍ SPORTOVNÍ VÝSLEDKY V LETECH Účast na vrcholných světových soutěžích v období (MS, MSJ, MED, EYOWF) Lyžování: Alpské disciplíny - Kučera Jakub - Marková Daniela - Kobr Jonáš - Zemanová Andrea - Václavík Lukáš - Filip Trejbal mistr světa Skok a severská kombinace - Vambera Tomáš - Koudelka Roman - Kutal Petr - Vlášek Michal - Samohýl Lukáš - Matura Tomáš - Kožíšek Čestmír - Koudelka Roman mistr světa Běh na lyžích - Galandák Michal - Grohová Karolína - Horká Ludmila - Schützová Sandra Snowboarding - Nevečeřal Petr (18) Skiboby : - Hofmanová Klára mistryně světa (1) Biatlon: - Halířová Darina - Bedrník Tomáš - Kobr Lukáš - Havel Jakub - Zvařičová Veronika - Vítková Veronika - Kuřík Tomáš - Šlechtová Monika - Vítková Monika - Vojík Tomáš - Václavík Adam - Havlová Veronika - Zelinková Dominika - Zvařičová Veronika mistryně světa - Vítková Veronika 2x mistryně světa (13) strana 29

30 Atletika : - Groh Radoslav - Drábková Michaela, Drahotová Anežka, Drahotová Eliška, Lukáš Gdula (5) Cyklistika: - Hník Karel (1) Tenis: - Jebavý Roman (1) Orientační sporty: -- Augustinová Barbora - Malý Aleš - Mechlová Lenka - Freyová Andrea - Veselá Anna (5) Triatlon. Linda Vítová (1) Celkem: 45 sportovců SEZNAM ÚČASTNÍKŮ ZOH (CELKEM) Skok a Severská kombinace - Hájek Antonín, Koudelka Roman, Matura Jan, Goder Tomáš, Doležal Jan, Slavík Tomáš, Kutál Petr (7) Běh na lyžích - Rázlová Jana, Šaldová Jana, Letenská Petra (3) Alpské disciplíny - Trejbal Filip (1) Biatlon - Vejnarová Zdena, Rezlerová Magda, Zvařičová Veronika, Losmanová Kateřina, Vítková Veronika, Rázlová Jiřina, Soukup Jaroslav, Mádlová Irena (8) SKOKY: TOMÁŠ GODER BRONZOVÁ MEDAILE CELKEM: 19 sportovců SEZNAM ÚČASTNÍKŮ ZOH 2010 VANCOUVER (ABSOLVENTI, ŽÁCI) Skok a SK - Koudelka Roman, Hájek Antonín, Matura Jan, Slavík Tomáš, Kutal Petr Biatlon - Zvařičová Veronika, Vítková Veronika, Vejnarová Zdena, Rezlerová Magda, Soukup Jaroslav Alpské disciplíny Trejbal Filip Členové realizačních týmů Havel Jakub, Hák Martin, Jiroutek Jakub., Šmíd Vladimír, Šlofar Vladimír CELKEM: 11 SPORTOVCŮ A 6ČLENŮ REALIZAČNÍCH TÝMŮ Závěr: Za hodnocené období startovalo na vrcholných světových soutěžích 45 žáků školy. Mnozí z nich opakovaně a s medailovým či bodovaným umístěním. Sportovní Gymnázium v Jilemnici již po více než 30 let plní své základní poslání, připravuje sportovce pro reprezentaci ČR. SEZNAM SPORTOVCŮ ŽÁKŮ SG ZAŘAZENÝCH DO REPREZENTAČNÍCH DRUŽSTEV (RD, RDJ, OH NADĚJE) PRO ROK Lyžování Tišer Kryštof, Drozdíková Dominika, Václavík Lukáš, Daněk Miroslav, Zemanová Andrea, Kobr Jonáš, Kožíšek Čestmír, Horká Ludmila, Štuláková Aneta (9) Atletika Drahotová Eliška, Drahotová Anežka, Hančová Tereza, Drábková Michaela, Gdula Lukáš (5) Biatlon strana 30

31 Vítková Monika, Šlechtová Lenka, Havlová Veronika, Vojík Tomáš (4) Další: Hník Karel cyklistika, Vítová Linda triathlon, Havlíčková Nikola lyžařský orientační běh, Vaňoučková Kateřina lední hokej, Vašková Nikola skiboby (5) Celkem: 23 sportovců strana 31

32 OH 2010 VANCOUVER Roman Koudelka Absolvent Sportovního gymnázia - skok na lyžích (2010) Veronika Vítková Absolventka Sportovního gymnázia biatlon (2010) strana 32

33 Antonín Hájek Absolvent Sportovního gymnázia skoky na lyžích. Veronika Zvařičová Absolventka Sportovního gymnázia biatlon Filip Trejbal Absolvent Sportovního gymnázia sjezdové lyžování strana 33

34 Tomáš Slavík Absolvent Sportovního gymnázia severská kombinace Jaroslav Soukup Absolvent Sportovního gymnázia biatlon Magda Rezlerová Absolventka Sportovního gymnázia biatlon strana 34

35 Zdena Vejnarová Absolventka Sportovního gymnázia biatlon strana 35

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 0 Gymnázium Pelhřimov Jirsíkova 244 393 01 Pelhřimov tel. 565 324 428, fax 565 325 654 e-mail: gype@gymnazium-pe.cz www: http://www.gymnazium-pe.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h :

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h : O b s a h : Obsah strana 2 Základní údaje o škole a jejím vedení 1. Charakteristika školy strana 3 Organizace výchovy a vzdělávání 2. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR strana 6

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní

Více

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 0 Gymnázium Pelhřimov Jirsíkova 244 393 01 Pelhřimov tel. 565 324 428, fax 565 325 654 e-mail: gype@gymnazium-pe.cz www: http://www.gymnazium-pe.cz

Více

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 Obsah SHRNUTÍ... 3 1 ÚVOD: PROČ POTŘEBUJE ČESKÁ REPUBLIKA NOVOU STRATEGII VZDĚLÁVACÍ POLITIKY... 4 2 VIZE... 8 3 STRATEGICKÉ PRIORITY... 12 3.1

Více

Výroční zpráva základní školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva základní školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Fakultní škola Ped F UK K Milíčovu 674, Praha 4, městská část Praha 11, PSČ 149 00 http://www.zsmilicov.cz e-mail: zsrvj@zsmilicov.cz TEL: 226 807 223 FAX: 226

Více

Skutečně současný platový systém nepřeje mladým, nebo ho jen neumíme využít?

Skutečně současný platový systém nepřeje mladým, nebo ho jen neumíme využít? TÝDENÍK Odborový svaz zahájil k této velmi citlivé problematice diskuzi, i když ministerstvo školství zatím nevytvořilo žádnou podrobnější, ucelenou koncepci, která by obsahovala jak návrhy legislativních

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Brandýs nad Labem ZALOŽENO 1905 250 01 Brandýs nad Labem, Palachova

Více

Základní údaje. tel., fax: 327 512 361 http://www.cgym-kh.cz e-mail: skola@cgym-kh.cz

Základní údaje. tel., fax: 327 512 361 http://www.cgym-kh.cz e-mail: skola@cgym-kh.cz Základní údaje Název: Církevní gymnázium sv. Voršily, Kutná Hora, Poděbradova 288 PSČ: 284 01 tel., fax: 327 512 361 http://www.cgym-kh.cz e-mail: skola@cgym-kh.cz IČO: 46406735 IZO: 108032876 Zřizovatel:

Více

VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY NA ROZCESTÍ

VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY NA ROZCESTÍ S T U D I E B Y L A S P O L U F I N A N C O V Á N A E V R O P S K Ý M S O C I Á L N Í M F O N D E M A S T Á T N Í M R O Z P O Č T E M Č E S K É R E P U B L I K Y VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY NA ROZCESTÍ Analýza

Více

STAV GENDEROVÉ ROVNOSTI A NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO STRATEGICKÉHO PLÁNU V OBLASTI GENDEROVÉ ROVNOSTI V RESORTU MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

STAV GENDEROVÉ ROVNOSTI A NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO STRATEGICKÉHO PLÁNU V OBLASTI GENDEROVÉ ROVNOSTI V RESORTU MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY STAV GENDEROVÉ ROVNOSTI A NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO STRATEGICKÉHO PLÁNU V OBLASTI GENDEROVÉ ROVNOSTI V RESORTU MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY OBSAH: 1 1. ÚVOD... 4 2. RÁMCOVÉ VYMEZENÍ GENDEROVÉ

Více

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 1 1.0 Základní charakteristika školy Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 je plně organizovaná škola městského typu. Je umístěna

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 OBSAH 1 Úvod... 4 2 Základní údaje o vysoké škole... 5 3 Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost... 9 4 Studenti... 11 5 Absolventi... 12 6 Zájem o studium...

Více

Postup na vytvoření soustavy páteřních škol v Ústeckém kraji

Postup na vytvoření soustavy páteřních škol v Ústeckém kraji Postup na vytvoření soustavy páteřních škol v Ústeckém kraji Aktualizace na roky 2010-2015 1 Postup na vytvoření soustavy páteřních škol v Ústeckém kraji Aktualizace na roky 2010-2015 I. Východiska A.

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Národní. program rozvoje vzdělávání. v České republice

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Národní. program rozvoje vzdělávání. v České republice Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Národní program rozvoje vzdělávání v České republice Bílá kniha Praha 2001 Redakční skupina Jiří Kotásek (vedoucí), František Bacík, Jaromír Coufalík, Dana

Více

Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010

Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Zpracoval: Mgr. Jaromír Čížek Datum 19. 11. 2010 1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze k 13. 3. 2015 CCI 2014CZ05M2OP001 Název Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze 1.2 První rok 2014 Poslední rok 2020 Způsobilý od 1. 1. 2014

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Husova 333, J. Hradec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Zpracoval: Mgr. Miloslav Vokáč Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 STŘEDNÍ UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ ŠKOLA SKLÁŘSKÁ KAMENICKÝ ŠENOV, Havlíčkova 57, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Sídlo organizace: Havlíčkova 57, 47114 Kamenický

Více

Reforma školství v České republice

Reforma školství v České republice Varianty Člověk v tísni společnost při ČT, o. p. s. Reforma školství v České republice www.varianty.cz Obsah 1 Obsah......................................... 1 Reforma školství v České republice..........................

Více

Přechod absolventů středních škol na trh práce - srovnání situace absolventů učebních a maturitních oborů. Ing. Jana Trhlíková

Přechod absolventů středních škol na trh práce - srovnání situace absolventů učebních a maturitních oborů. Ing. Jana Trhlíková Přechod absolventů středních škol na trh práce - srovnání situace absolventů učebních a maturitních oborů Ing. Jana Trhlíková Praha 2014 OBSAH 1. Úvod... 3 1.1 Předmět analýzy a cíle šetření... 3 1.2 Sběr

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice 1 Několik slov úvodem Vážení přátelé, mezi dětmi a mládeží jsem velmi rád, pracoval jsem s nimi v rámci svého působení v

Více

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl Školní vzdělávací program KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl gymnázium (osmileté, všeobecné) Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Rašelinová 11, CZ 628 00 BRNO Morava, Evropská unie 1 Školní vzdělávací program

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ POLOM, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Výroční zpráva byla vypracována podle stavu k 31. srpnu 2011... Ředitel školy Rozdělovník:

Více

Program rozvoje Moravskoslezského kraje

Program rozvoje Moravskoslezského kraje Agentura pro regionální rozvoj, a.s. G-Consult spol. s r.o. Hospodářská rozvojová agentura třinecka, Podnikatelské centrum s. r. o. RPIC-ViP s.r.o. Program rozvoje Moravskoslezského kraje Vize Strategické

Více