MATERIÁL K NÁVRHU ZMĚN VE STŘEDNÍCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MATERIÁL K NÁVRHU ZMĚN VE STŘEDNÍCH"

Transkript

1 MATERIÁL K NÁVRHU ZMĚN VE STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZŘIZOVANÝCH LIBERECKÝM KRAJEM ZPRACOVALI: Mgr. Jiří Šorm, ředitel školy Mgr. Martin Král, Mgr. Zdeněk Novák LEDEN 2011 strana 1

2 PREAMBULE: Gymnázium a SOŠ Jilemnice PŘEDKLÁDANÝ NÁVRH VYCHÁZÍ Z PŘEDPOKLADU, ŽE NEDOJDE K REDUKCI ŠKOL RESP. OBORŮ, A TÍM K UVOLNĚNÍ ŽÁKŮ JAK NA STRANĚ LIBERECKÉHO KRAJE (V OKRESECH SEMILY A JABLONEC NAD NISOU), TAK I NA STRANĚ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (V OKRESECH TRUTNOV A JIČÍN). ŽÁCI GYMNÁZIA PŘICHÁZEJÍ TAKÉ Z JINÝCH REGIONŮ NEŽ POUZE Z REGIONU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ JILEMNICE. TENTO DOKUMENT MÁ PODPORU ZASTUPITELSTVA MĚSTA JILEMNICE, KTERÁ BYLA VYJÁDŘENA USNESENÍM ZE DNE strana 2

3 VÝCHODISKA DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ Zásadním faktorem, který bude v následujících letech ovlivňovat a do značné míry determinovat možnosti rozvoje středního vzdělávání a segmentu středních škol v Libereckém kraji, bude demografický vývoj. Dle Návrhu změn ve středních školách zřizovaných Libereckým krajem dojde k výraznému snížení počtu potenciálních vzdělávání, tj. počtu žáků vycházejících ze základních škol. 300 Počet žáků vycházejících ze základních škol v letech v regionu ORP Jilemnice Graf vychází z údajů Správního odboru Městského úřadu v Jilemnici o počtu narozených dětí v regionu obce s rozšířenou působností Jilemnice. Počet žáků vycházejících ze základních škol bude po poklesu v roce 2011 vykazovat do roku 2025 trend stability a následného mírného nárůstu. v současné době prochází Jilemnice výstavbou (cca 200 nových bytů) a zároveň se stává oblastí s pracovní příležitostí pro zaměstnance, kteří zde ještě nemají trvalé bydliště. Je zde tedy předpoklad dalšího demografického rozvoje. DŮSLEDKY Přesto v období nejvyšších poklesů dojde ke snížení počtu žáků o 25% oproti stavu z roku 2010, postupně však dojde v roce 2024 k návratu na stav z roku strana 3

4 Gymnázium a SOŠ Jilemnice SOULAD S DLOUHODOBÝM ZÁMĚREM ČR A LIBERECKÉHO KRAJE Vzdělanost v České republice obecně roste. Od roku 2000 roste neustále počet žáků gymnázií a vysokých škol, počet žáků ostatních škol buď klesá, nebo kolísá. Zájem o studium na gymnáziích neklesá, a to i přes nepříznivý demografický vývoj v ČR. Čtyřletá i víceletá gymnázia i přes soustavně klesající počet uchazečů o středoškolská studia patří mezi školy, u kterých stále převažuje poptávka nad nabídkou volných míst. Zároveň je nutné zde zmínit i vývoj vzdělanosti obyvatelstva v terciární oblasti vzdělávání, tj. vysoké školy. Počet vysokoškolsky vzdělaných lidí je v ČR i přes výrazný nárůst oproti roku 1998 stále pod průměrem Evropské Unie. Zhruba 17% obyvatel ČR má ukončené vysokoškolské vzdělání. Česká republika tak stále významně zaostává za ostatními vyspělými státy, kde podíl vysokoškolsky vzdělaných obyvatel dosahuje 28%. Dlouhodobý záměr Libereckého kraje předpokládá, že v cílovém roce 2015 by mělo být dosaženo podílu nově přijatých žáků do oborů vzdělání s maturitní zkouškou (včetně nástavbového studia) 68% z celkového počtu dětí v regionu v příslušném ročníku. v případě oborů gymnázia by měl být podíl nově přijatých žáků 29%. DŮSLEDKY V této souvislosti je třeba zdůraznit, že Gymnázium a SOŠ v Jilemnici prošlo optimalizací již v roce 200. Ukázalo se, že tento krok nepřinesl odpovídající očekávání. Zájem o studium Technického lycea zcela nenahradil původní textilní obory a svým způsobem oslabil gymnaziální vzdělávání v očích veřejnosti i potencionálních zájemců. Jedním z důvodů je i stav budovy a nulová realizace deklarované rekonstrukce. Následná další optimalizace tak, jak je navrhována, přinese ještě výraznější oslabení vzdělávání v regionu Jilemnicka leté 350 gymnázium Změny ve středním školství v důsledku demografické křivky (narození ORP Jilemnice) 8 leté gymnázium 1996 optimalizace 2006 optimalizace 2012? 2024? strana 4

5 Gymnázium a SOŠ Jilemnice V Návrhu změn ve středních školách zřizovaných Libereckým krajem je třeba analyzovat situaci v regionu. Podíl žáků přijatých do 1.ročníku k počtu dětí ročníku v regionu ORP Jilemnice Počet dětí ročníku v regionu Podíl 29% 60 žáků Pokud má podíl oboru gymnázium dosáhnout v roce % z celkového počtu dětí v regionu v příslušném ročníku pak tento počet (213 dětí narozených v roce 2000) představuje 61, respektive 60 přijatých žáků, což představuje kapacitně 2 třídy v ročníku 2000 (1 třída čtyřletého a 1 třída osmiletého gymnázia). Tento počet je plně v souladu s Dlouhodobým plánem Libereckého kraje % podíl žáků přijatých do primy z celkového počtu dětí ročníku v regionu ORP Jilemnice Počet dětí ročníku v regionu Podíl 10% žáků přijatých do primy 10 % strana 5

6 v následujících letech by se měl podíl žáků přijatých do osmiletých gymnázií začít snižovat k deklarovaným 10 %. Počet osmiletých gymnázií, zapsaných v rejstříku, je v současné době uzavřen a vzhledem ke klesající populaci i záměrům krajů se nebude dále rozšiřovat. V regionu obce s rozšířenou působností Jilemnice udržuje osmileté gymnázium vzdělanost v horské oblasti a je prakticky jedinou alternativou pro talentované děti z této oblasti (viz dopravní dostupnost). Tento význam navíc zvyšuje fakt většího počtu škol základního vzdělávání s 5 ročníky (Benecko, Dolní Štěpanice, Martinice, Mříčná, Víchová nad Jizerou, Vítkovice, Čistá u Horek) Absence stávajícícho stabilního osmiletého gymnázia by zásadně omezila přístup mnohým talentovaným dětem v regionu ke stejnému vzdělávání, jaké mají děti Semilska a Turnovska (nejbližší osmiletá gymnázia v Libereckém kraji), stejně tak jako děti z ostatních regionů Libereckého kraje. Zrušení osmiletého gymnázia v Jilemnici by bylo jednoznačně likvidačním faktorem vzdělanosti v tomto regionu. Tento krok by byl v přímém rozporu s Dlouhodobým záměrem Libereckého kraje. NÁVRH GYMNÁZIA A SOŠ JILEMNICE Navrhujeme nesnižovat kapacitu v oboru K/81 Gymnázium. ZAJIŠTĚNÍ EFEKTIVITY, KVALITY A ÚČASTI NA VZDĚLÁVÁNÍ REGIONÁLNÍ ASPEKTY Při zachování stávající sítě středních škol a její oborové nabídky, s ohledem na systém financování středního školství a nepříznivou demografickou situaci, lze obtížně naplňovat strategické priority, které stanovil již Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje Jedná se o zvýšení účasti na vzdělávání, zvýšení kvality vzdělávání a řízení školství a zvýšení efektivity vzdělávání. Lze konstatovat, že v současné chvíli síť středního školství funguje neefektivně. Důvodem tohoto stavu je nízká naplněnost škol, oborová roztříštěnost, nízká prostupnost mezi jednotlivými obory vzdělání. Tento fakt způsobují však jiné obory a druhy škol. Gymnázium v Jilemnici svými obory vzdělávání dosahuje srovnatelných parametrů s ostatními gymnázii v Libereckém kraji. Gymnázium v Jilemnici zajišťuje gymnaziální vzdělávání v obcích celého regionu následovně: strana 6

7 počet obyvatel nad 15 let do 15 let 8letá skupina žáci celkem % žáci 4+8G % Gymnázium a SOŠ Jilemnice Benecko % 30 42% Roztoky u Jilemnice % 27 36% Jilemnice % % Martinice v Krkonoších % 11 22% Víchová nad Jizerou % 14 18% Poniklá % 11 18% Vítkovice % 6 17% Mříčná % 6 15% Jablonec nad Jizerou % 15 13% Horní Branná % 11 8% Rokytnice nad Jizerou % 13 7% Studenec % 6 4% Čistá u Horek Kruh Levínská Olešnice Jestřabí v Krkonoších Horka u Staré Paky Peřimov Bukovina u Čisté Svojek Paseky nad Jizerou Ostatní (méně než 5) % 13 6% % % pokles osob ve skupině % DZ LK - gymnázia (12 tříd) předpoklad tříd % Celkový počet žáků Žáci ve 4 a 8 letém G Žáci SG a lycea V celkové statistice se promítá výrazně poloha jednotlivých obcí vzhledem k časové dosažitelnosti školy jako takové (viz dopravní dostupnost). Jilemnicko sousedí s Královéhradeckým krajem a jedinou možností je studovat na Gymnáziu a SOŠ v Jilemnici. strana 7

8 Gymnáziu ve Vrchlabí a Nové Pace. Příkladem jsou obce Benecko, Roztoky, Jilemnice, Martinice, Víchová, Poniklá, Horní Branná a Studenec. Při teoretické absenci Gymnázia a SOŠ v Jilemnici by 290 žáků studovalo v Královéhradeckém kraji, zde však nejsou dostatečné kapacity pro tak velký počet žáků. Současně je třeba připomenout fakt, že se jedná o žáky s trvalým bydlištěm v Libereckém kraji a proto by měl Liberecký kraj zajistit jejich vzdělání na požadované úrovni. strana 8

9 Gymnázium a SOŠ Jilemnice ZÁJEM O STUDIJNÍ OBORY A PROJEKCE DO JEDNOTLIVÝCH TYPŮ ŠKOL Údaje vycházejí ze statistiky přechodu žáků z 9.tříd základních škol na území regionu obce s rozšířenou působností Jilemnice. Zájem žáků 9.tříd o studijní obory 6% 4% 15% Gymnázium Jilemnice 9% Ostatní gymnázia SPŠ, SOU, IŠS SOŠ 66% OA Tato statistika se projevuje v celkovém počtu dětí příslušného ročníku v regionu následujícím způsobem. Zájem o studium žáků vycházejících z 9.ročníků OA SOŠ SPŠ,SOU,UO Ostatní gymnázia Gymnázium Jilemnice NÁVRH GYMNÁZIA A SOŠ JILEMNICE Navrhujeme ve spolupráci s městem Jilemnice, sociálními partnery (zaměstnavateli) a KÚ LK hledat řešení rozvoje optimálního sestavení nabídky odborných oborů tak, aby se zvýšila možnost studia těchto oborů v Jilemnici a vhodně byl doplněn fungující model současných strana 9

10 Gymnázium a SOŠ Jilemnice gymnaziálních oborů. k tomuto kroku je třeba další diskuze všech participujících stran. Je třeba si uvědomit, že urychlené a nekoncepční řešení způsobuje, že Libereckému kraji odcházejí žáci z tohoto regionu za vzděláním do sousedního Královéhradeckého kraje. Tady jsou značné rezervy, které zřejmě jediná škola v regionu zcela nevyřeší. UDRŽENÍ ÚROVNĚ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍHO PROCESU Kritériem úrovně výchovně - vzdělávacího procesu je profil absolventa naší školy absolvent si odnáší dobrý všeobecný přehled o poznatcích ze základních oborů lidského vědění a může navázat na další studium má dobré jazykové a komunikativní dovednosti, které uplatní i v mediální oblasti je schopen samostatně pracovat, řešit úkoly a sebekriticky hodnotit svou práci má pozitivní vztah ke vzdělávání a sportovním aktivitám je tolerantní, zodpovědný, uctivý k ostatním a má slušné vystupování umí vhodnou formou prezentovat výsledky své práce a své názory umí samostatně používat moderní informační technologie k získávání informací chrání své zdraví, dokáže pomoci druhým a podílí se na ochraně životního prostředí OBSAH A CÍL VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍHO PROCESU Obsahem a cílem výchovně vzdělávacího procesu na Gymnáziu a SOŠ Jilemnice je příprava absolventů na následné terciární studium na vysokých školách (dále VŠ), popř. na vyšších odborných školách (dále VOŠ). Tento záměr školy se daří dlouhodobě naplňovat viz. graf absolventů přijatých na VŠ. ÚSPĚŠNOST ABSOLVENTŮ V PŘIJETÍ NA VŠ Po reformě středního školství v Jilemnici (r. 2006) byl trend úspěšnosti přijatých žáků gymnázia na VŠ zachován a ve školním roce 2007/2008 atakoval hranici 90 % (89,85 %) přijatých žáků ze všech oborů. v následujících letech byla hranice 90 % úspěšnosti prolomena. Ve školním roce 2008/2009 bylo dosaženo mety 91,32 % a v následujícím školním roce 2009/2010 činila úspěšnost dokonce 97,33 % v přijetí na VŠ Úspěšnost absolventů - % přijatých z přihlášených na VŠ strana 10

11 POPTÁVKA PO OBORECH VZDĚLÁNÍ ZE STRANY ŽÁKŮ Žáci jsou vedeni a instruováni k racionální volbě bakalářských a magisterských oborů, a to s ohledem na jejich osobnostní preference a dle požadavků trhu práce. Kvalitní připravenost žáků ze strany pedagogů se projevuje i ve struktuře výběru studijních programů na VŠ. Dlouhodobě se velkému zájmu těší nejen společenské vědy, ale také obory přírodovědné a technické (46% zastoupení). Své preference mají i velmi prestižní obory, mezi něž bezpochyby náleží architektura, lékařství, mezinárodní vztahy, právní vědy, design. Graf znázorňuje zastoupení jednotlivých studijních programů na VŠ, na které se absolventi Gymnázia a SOŠ zapsali pro akademický rok 2009/2010. Studijní obory na VŠ Vědy a nauky o kultuře a umění 6% Právní vědy 4% Ostatní 5% Přírodní vědy 11% Humanitní obory, pedagogika, sociální péče 23% Technické vědy a nauky 22% Ekonomické vědy a nauky 16% Zemědělskolesnické a veterinární vědy 4% Zdravotnictví, lékařství a farmacie 9% OBCHODNÍ AKADEMIE VERSUS GYMNÁZIA Nejpočetnější skupina absolventů středního odborného vzdělání s maturitní zkouškou Ekonomika a administrativa (21,4 % v ČR duben 2010) představuje zároveň nejpočetnější skupinu nezaměstnaných absolventů maturitních oborů evidovaných na úřadech práce (9,6 % duben 2010). Dokladem toho je její zařazení mezi obory s průměrnou mírou nezaměstnanosti. Úřady práce vnímají absolventy obchodních akademií (OA) jako problematickou skupinu. Ačkoli i tito absolventi jsou absorbováni trhem práce, náleží ke skupině s vysokým počtem nezaměstnaných oproti absolventům gymnázií (3% v ČR duben 2010). strana 11

12 Absolventi obchodních akademií jsou kauzálně spjati s hospodářskou strukturou země (popř. regionem) a jejím ekonomickým vývojem. Právě proto je tento studijní obor citelně ohrožován výkyvy ekonomiky více než všeobecné gymnaziální zaměření studia. Toho si je zřejmě vědoma i široká veřejnost, neboť zájem o ekonomické a administrativní obory mezi žáky vycházejících z devátých tříd poklesl. v loňském roce podalo přihlášku na obor M/02 Obchodní akademie Integrované střední školy, Vysoké nad Jizerou, Dr. Farského 300 jen 17 uchazečů a ve školním roce 2010/2011 nebyl první ročník oboru otevřen. Není přitom bez zajímavosti, že v letošním roce je v několika krajích vyšší míra nezaměstnanosti absolventů vyšších odborných škol. Nejzřetelněji je to patrné na příkladu Libereckého kraje, kde vykazuje vysokou nezaměstnanost oborová skupina absolventů Ekonomika a administrativa (NÚOV 2010). Z výše uvedeného nelze předpokládat, že pouhým přesunem OA do Jilemnice by se situace zlepšila. Přesun oboru M/02 Obchodní akademie z Integrované střední školy, Vysoké nad Jizerou, Dr. Farského 300, na Gymnázium a SOŠ Jilemnice je neperspektivním krokem, neboť by se negativně projevil v nárůstu nezaměstnaných absolventů středních škol na Jilemnicku. NEZAMĚSTNANOST Úspěšnost našich absolventů je významným faktorem zejména v nastalé ekonomické recesi, která výrazně zasáhla i do struktury nezaměstnaných absolventů středních škol. Ve sledovaném období bylo v evidenci ÚP Semily celkem 13 absolventů Gymnázia a SOŠ Jilemnice (vesměs absolventů bývalé SPŠT). k nárůstu počtu evidovaných došlo v roce 2009, kdy předčasně ukončilo svá studia na VŠ 7 jedinců. Nestali se však dlouhodobě nezaměstnanými (v evidenci déle než 6 měsíců), neboť všichni uspěli v přijímacím řízení na VŠ a byli přijati do následujícího akademického roku. Počet absolventů v evidenci ÚP Semily Rok Počet V prosinci 2010 byl evidován pouze 1 absolvent Gymnázia a SOŠ Jilemnice (absolvent SOŠ) z celkového počtu 7 absolventů gymnázií v okresu Semily. Přitom celkový počet nezaměstnaných absolventů škol na Jilemnicku dosáhl v listopadu 2010 hodnoty 53 osob v evidenci ÚP Semily. Z dlouhodobého hlediska lze jednoznačně konstatovat, že naši absolventi jsou ve vysoké míře přijímáni na VŠ, popřípadě snadno nalézají uplatnění na trhu práce a nezatěžují tak veřejné rozpočty v důsledku zvýšených výdajů na sociální dávky a příspěvky na zákonné zdravotní pojištění. strana 12

13 DOPRAVNÍ DOSTUPNOST Z následující tabulky dopravní dostupnosti je zřejmé, jaký význam má pro obyvatele regionu poloha Jilemnice jako takové. Časový údaj ukazuje, jakou dobu musí žák absolvovat při dosažení školy stejného typu. v tabulce jsou přímá spojení autobusem nebo vlakem, reálný čas včetně přestupů (pokud existují) je ve skutečnosti delší. Ve většině případů na sebe spoje nenavazují. Tabulka nevystihuje čas příjezdu ani odjezdu. Velmi často neexistuje spojení, které by bylo v přijatelné shodě se začátkem nebo koncem výuky. Jilemnice Semily Turnov Vrchlabí Nová Paka Tanvald Benecko 0:30 není není není není není Roztoky u Jilemnice 0:20 není není není 0:20 není Jilemnice 0:00 0:35 0:55 0:25 není 1:10 Martinice v Krkonoších 0:10 není není není 0:35 není Víchová nad Jizerou 0:10 0:20 není 0:30 není 1:00 Poniklá 0:15 není není 0:40 není 0:50 Vítkovice 0:25 není není není není není Mříčná 0:10 0:30 1:00 není není není Jablonec nad Jizerou 0:30 0:45 není 0:55 není 0:35 Horní Branná 0:10 není není 0:15 není není Rokytnice nad Jizerou 0:55 1:10 není 1:15 není 0:30 Studenec 0:15 není není 0:20 0:15 není Čistá u Horek 0:45 není není není 0:12 není Kruh 0:20 není není není není není Levínská Olešnice 0:50 není není není 0:30 není Jestřabí v Krkonoších 0:25 není není není není není Horka u Staré Paky 0:30 není není 0:25 0:10 není Peřimov 0:15 0:30 není není není není Bukovina u Čisté 0:25 není není není není není Svojek 0:40 0:30 není není 0:25 není Paseky nad Jizerou není není není není není 0:55 Rovněž je zřejmé, jak velký význam při rozhodování o studiu má dopravní dostupnost. Právě v obcích s lepší dostupností jiných škol dochází k volbě jiných škol z důvodu lepší dopravní dostupnosti. strana 13

14 NÁVRH ZMĚN ZE STRANY GYMNÁZIA A SOŠ V JILEMNICI Nenavyšovat kapacitu oboru K/41 gymnázium. Nesnižovat kapacitu oboru K/81 gymnázium. Zachovat obor K/41 gymnázium se sportovní přípravou. ZDŮVODNĚNÍ jediná střední škola v regionu optimalizace v roce 2006 (sloučení Gymnázia a SPŠT do jednohoho subjektu) proběhla za podpory Zastupitelstva města Jilemnice (na základě zachování gymnaziálních oborů a plánované rekonstrukce budovy v ulici Tkalcovská, ke které však dosud nedošlo) Zastupitelstvo města Jilemnice dále vyjádřilo podporu výpůjčce (bezplatnému využívání budov ve vlastnictví města Gymnáziem a SOŠ) s tím, že uspořené prostředky budou reinvestovány do rekonstrukce budovy v ulici Tkalcovská škola sníží kapacitu v souladu s demografickým vývojem zachování možnosti vzdělávání talentovaných dětí v podílu 10% i v regionu Jilemnicka nesrovnatelná kvalita práce v jazykovém vzdělávání - možnost kvalitně pracovat se žáky 8 (Nj 7) let, nebo pracovat 4 roky s rozdílně připravenými žáky (úroveň jazykové výuky na ZŠ v okolí velmi rozdílná) 5,2 % z počtu obyvatel Libereckého kraje představuje spádová oblast Jilemnice 2,6 % z počtu středních škol Libereckého kraje představuje Gymnázium a SOŠ Jilemnice 1,9 % z počtu žáků středních škol Libereckého kraje představují žáci Gymnázia a SOŠ Jilemnice naplněnost navrhovaných oborů srovnatelná v rámci Libereckého kraje soulad s dlouhodobým záměrem Libereckého kraje 100 let existence gymnázia 35 let existence sportovního gymnázia existence základní školy s obdobnou náplní a výrazným zaměřením na běžecké lyžování vlastní domov mládeže sportoviště vybudované městem ve spolupráci se sportovními oddíly modernizovaný plavecký bazén nová sportovní hala vynikající běžecké tratě, cyklostezky nová rolba v ceně 4 milonů Kč dlouhodobě mírně roste počet narozených dětí v regionu téměř nulová míra nezaměstnanosti absolventů gymnázia možnosti programu celoživotního vzdělávání strana 14

15 KÚ LIBERECKÉHO KRAJE NAVRHUJE Přesun oboru K/41 Gymnázium se sportovní přípravou do G Jablonec n. N. (4 třídy) Zrušení oboru K/81 Gymnázium (8 tříd) Celkem: 12 tříd ve 2 oborech Dle návrhu KÚ LK by výuka na Gymnáziu a SOŠ probíhala ve 3 oborech: o (obor /41 Gymnázium 8 tříd o obor M/001 Technické lyceum 4 třídy o obor M/02 Obchodní akademie 4 třídy) Celkový počet 16 tříd GYMNÁZIUM A SOŠ JILEMNICE NAVRHUJE Nenavyšovat kapacitu oboru K/41 gymnázium. Nesnižovat kapacitu oboru K/81 gymnázium. Zachovat obor K/41 gymnázium se sportovní přípravou. Tento návrh přihlíží k požadavkům regionu, tradicím, požadavkům města Jilemnice a obcí Jilemnicka. Současně má podporu obyvatelstva (petiční akce), sportovních svazů, resortních středisek a Českého olympijského výboru. strana 15

16 PŘESTĚHOVÁNÍ CELÉ ŠKOLY DO BUDOVY V TKALCOVSKÉ 460 uvolnění budovy v ulici Jana Harracha (Pavilon) investice do rekonstrukce budovy v Tkalcovské ulici uvolnění budovy v Kostelní ulici ÚSPORNÁ OPATŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE škola opustí a LK odprodá dvě budovy DM škola uvolní budovu v ul. Harracha (Pavilon) na základě investic do budovy v Tkalcovské - uvolnění budovy v Kostelní ulici NUTNÉ ÚPRAVY V BUDOVĚ V TKALCOVSKÉ ULICI (V PŘÍPADĚ VYUŽITÍ POUZE JEDNÉ BUDOVY) rekonstrukce šaten (je nezbytným krokem) zřízení nových kabinetů pro pedagogy (v současnosti nedostatek) zřízení zázemí pro administrativu školy zřízení zázemí pro sportovní gymnázium (trenérské pracoviště) rekonstrukce topení o plynová přípojka do o kotelna o vlastní topný systém rekonstrukce elektroinstalace rekonstrukce odpadů sanace zdiva, izolace do zateplení vnějšího pláště, výměna oken do úprava tříd o přepážky (zmenšení učeben na kapacitu do 34 žáků) o vznik nových kabinetů / menších učeben na půlení předmětů na základě předešlého bodu o k zřídit 2 nové kmenové učebny v prostorách šicí dílny strana 16

17 MATERIÁLY VYPRACOVANÉ VE VĚCI REKONSTRUKCE HLAVNÍ BUDOVY GYMNÁZIA A STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY JILEMNICE, TKALCOVSKÁ 460, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE INVESTOR: LIBERECKÝ KRAJ Klient: Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, Tkalcovská 460, p.o. STUDIE PROVEDITELNOSTI Autor: Mgr. Jaroslava Barbara Sporková, leden 2006 TECHNICKÁ STAVEBNÍ STUDIE Autor: SIAL, červenec 2008 GENEREL ROZVOJOVÝCH POTŘEB NEMOVITÉHO MAJETKU LK VE SPRÁVĚ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ RESORTU ŠKOLSTVÍ Autor: DESIGN 4, červen 2009 ROZŠÍŘENÁ TECHNICKÁ STAVEBNÍ STUDIE DO STADIA PROJEKTU Autor : SIAL ENERGETICKÝ AUDIT BUDOVA V UL. TKALCOVSKÉ, Č. P. 460 Autor : Vybíral POSOUZENÍ OBJEKTU GYMNÁZIA A STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY V JILEMNICI, TKALCOVSKÁ ULICE Z HLEDISKA VLHKOSTI A SALINITY A NÁVRH ŘEŠENÍ Autor: REALSAN, říjen 2010 Všechny výše uvedené dokumenty se jednoznačně shodují na neutěšeném stavu budovy a nutné zásadní rekonstrukci objektu. Materiály řeší i etapizaci rekonstrukce, která umožní postupné přestěhování školy do kmenové budovy. strana 17

18 DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE O GYMNÁZIU A SOŠ JILEMNICE GYMNÁZIUM V letošním roce si naše gymnázium připomíná 98 let od svého založení. v září roku 1913 byla zahájena výuka ve dvou primách nově vzniklého českého reálného gymnázia. Jeho otevření předcházelo veliké úsilí mnoha lidí, kteří měli zájem na tom, aby v Podkrkonoší existovala česká střední škola jako protiváha školám německým. Do jilemnického gymnázia docházeli studenti z širokého okolí. Tak je tomu i dnes. Jak veliký význam pro spádovou oblast Krkonoš, Podkrkonoší a město Jilemnice střední škola má, si jistě všichni uvědomujeme. Dnes si už jen málo obyvatel této oblasti dokáže představit, jak těžká byla doba v roce 1938 a zejména od roku 1941, kdy bylo z důvodů údajné protifašistické provokace studentů gymnázium zavřeno a jeho studenti vyloučeni nebo převedeni na jiné školy a jeho správou včetně sbírek bylo pověřeno reálné gymnázium v Nové Pace. Díky dobré myšlence vedení školy, příznivců lyžování a pochopení nadřízených orgánů byla v roce 1976 otevřena první sportovní třída zaměřená na lyžování. Tím se začala odvíjet nová éra jilemnického gymnázia. Za 98 let prošlo gymnázium různými změnami. Vyskytly se problémy, ale gymnázium je vždy dokázalo překonat. Také současná doba optimalizace sítě škol není příliš nakloněna téměř stoletému gymnáziu. Gymnázium s dlouholetou tradicí a výbornými výsledky nacházející se v malém městě na okraji regionu, musí neustále dokazovat opodstatněnost své existence. Gymnáziem prošly stovky studentů, vystřídalo se tu mnoho pedagogů. Škola se stala díky úspěchům a aktivitám svých studentů známou v naší republice i v mnoha zemích světa. Řada absolventů gymnázia se stala odborníky ve svých profesích. Za to patří dík všem, studentům i jejich profesorům, trenérům, vychovatelům domovů mládeže i hospodářsko-technickému personálu školy. Historie a nemalé úspěchy nás všechny zavazují k zodpovědné práci pro naši školu, pro naše žáky a jsou výzvou do budoucnosti založení českého státního Reálného gymnázia v Jilemnici (budova nynější I. ZŠ), později přestěhování reálného gymnázia do budovy nynější II. ZŠ 1921 maturita prvních tříd osmiletého studia 1938 změny v profesorském sboru i v počtu studentů v důsledku mnichovských událostí 1941 zavření školy 1945 znovuotevření školy 1948 po komunistickém převratu došlo průběhem dalších let k několika reformám školství, název teď tříleté školy zněl: jedenáctiletá střední škola či všeobecně vzdělávací škola 1967 přestěhování do chlapecké školy (dnešní budova gymnázia) 1968 přeměna v gymnázium čtyřleté 1968 násilné přerušení reformních pokusů Pražského jara a následná normalizace společnosti vedly časem (1975) i ke změnám v profesorském strana 18

19 sboru gymnázia, někteří profesoři byli dokonce přinuceni opustit nejen školu, ale i pedagogickou praxi a navrátit se mohli až po roce zřízení první sportovní třídy 1981 vznik Internátní sportovní školy v Jilemnici 1986 otevření přístavby školy se spojovacím krčkem 1989 listopad celospolečenská změna, počátek utváření demokratické společnosti; na základě hlasování pedagogického sboru nastala změna na postu ředitele školy; v průběhu následujících let dochází ke změnám učebních plánů, náplně a akcentů výuky 1992 zřízení skokanského areálu za budovou přístavby 1993 otevření šestiletého studia (ukončení 2001) 1996 otevření osmiletého studia (v roce 2003/4 plný počet osmi ročníků), otevření nového pavilonu v Harrachově ulici 2001 počátek mezinárodní spolupráce partnerských škol 2002 říjen přechod pod Liberecký kraj ohrožení existence sportovní školy 2006 optimalizace středního školství a sloučení gymnázia se Střední průmyslovou školou textilní v Jilemnici 2009 ukončení textilního studijního oboru PROJEKTY GYMNÁZIA A SOŠ JILEMNICE V POSLEDNÍCH LETECH Projekt evropského hnutí strukturovaný dialog a konference IBM 2OOO dvoustranný česko italský projekt v rámci Comenius 1 Svět, moc a duch Habsburků tj. Po stopách Habsburků česko německý projekt podpořený řadou německých sponzorů, vydána společná publikace Historie a kultura nás spojují - česko polsko německo- anglický projekt z programu Socrates Orientace v Evropě dvoustranný česko italský projekt zaměřený na orientační běh a angličtinu v rámci Socrates, Comenius, vydán česko anglicko italský slovník orientačního běhu Jak je dobré mít souseda trojstranný česko polsko americký projekt zaměřený na výuku polštiny v rámci projektu Rita III. Jak je dobré najít přátele trojstranný česko polsko běloruský projekt na podporu a rozvoj demokracie, podpořený Organizací na podporu demokracie USA (včetně setkání s Lukašenkovou opozicí ), Rita III a Mládež v akci. Všímavé oko - česko polský projekt zaměřený na bezbariérovost, grantový program města Jilemnice a Mládež v akci Archa připlouvá k přátelům - dvoustranný česko-polský projekt v rámci Mládež v akci Krajina za školou - vyvrcholení spolupráce studentů několika škol - vydána publikace o 495 stranách, instalována výstava v Praze a následně na jednotlivých školách Vzdělávací projekt Rozhoduj o Evropě strana 19

20 Projekt Čistá Jizera OPVK Vzdělávání pro konkurenceschopnost podán projekt Projekt Globe Projekt Šance pro Jilmy sdružení Čmelák Projekt Vyčistěte trávník pro vzácné rostliny Grantový projekt města Jilemnice pro ochotnické umělecké sdružení Montalban Projekt Jilemka řeka mého města OPVK Nové formy výuky s podporou ICT Projekt společnosti Člověk v tísni Příběhy bezpráví Jak se žilo za hraběte Harracha projekt města Jilemnice Listopad let poté" Studenti čtou a píší noviny" - celostátní projekt Model OSN" - celostátní projekt Záložka do knihy" - česko-slovenský projekt Evropa v srdci Evropy" - krajský projekt Velké a malé příběhy moderních dějin" - celostátní projekt ÚSPĚCHY V OLYMPIÁDÁCH A SOUTĚŽÍCH Výsledky jsou uváděny do 5. místa v okresním a do 10. místa v krajském (oblastním) kole. Nejsou zde uváděny jednotlivé kategorie olympiád (podle ročníků), proto může být někde uvedeno více studentů na stejném místě Okresní kolo: 1. Věra Petruželová (Čj), 1. Jana Svěcená (Čj), 2. Věroslav Čermák (literární soutěž), 4. Petra Pohůnková (literární soutěž). Okresní kolo: 1. Adéla Jonová (Čj), 1. Jan Kudr (M), 2. Martin Junek (M). Krajské kolo: 10. Martin Junek (M) Okresní kolo: 1. Jan Kynčl (M), 1. Milena Jebavá (M), 1. Lenka Mašínová (Čj), 2. Petra Pilařová (M), 2. Marta Kuželová (Čj), 2. Jan Kudr (M) Televizní soutěž O poklad Anežky české: 2. místo Marie Kuříková Okresní kolo: 1. Jan Kynčl (M), 2. Jan Kudr (M), 3. Jan Hejral (literární soutěž), Marta Kuželová a Lenka Mašínová (Čj), 4. Petra Pilařová (M), 5. Jan Kynčl (Čj), 5. Petra Pilařová (Čj), 5. Jiří Kalenský (Čj) strana 20

21 Gymnázium a SOŠ Jilemnice Okresní kolo: 1. Jana Koukalová (M), 1. Štěpán Uxa (Bi), 1. Jan Kynčl (M - kat. C i kat. Z9), 3. Bohumil Holubec (Nj), 4. Lenka Vejnarová (Aj). Krajské kolo: 1. Jan Kynčl (M kat. C, kat. Z9), 3. Monika Chrtková (Čj), 5. Vladimíra Neuháuserová (Ch), Petr Junek (Čj), 7. Petr Šrámek (Bi), Jan Kynčl (Čj). Celostátní dějepisná soutěž: Stanislav Horáček 35. místo z účastníků Okresní kolo: 1. Martin Henych (M), 1. Zuzana Pajerová (Aj), 1. Kateřina Braunová (Nj), 2. Jan Černý (Aj), 3. Petr Junek (Čj), 4. Ota Cerman (Nj), 4. Štěpán Uxa (Bi), 5. Jana Koukalová (M), 5. Michal Štilec (Aj), 5. Kateřina Slaninová (Aj). Krajské kolo: 1. Jan Kynčl (M), 3. Kateřina Braunová (Nj), 3. Petr Šrámek (Bi). Celostátní kolo: 12. Petr Šrámek (Bi) Okresní kolo: 1. Michal Štilec (Aj), 1. Zuzana Vejnarová (Aj), 1. Karolína Braunová (Nj), 2. Štěpán Uxa (F), 2. Jiří Beran (M), 2. Pavla Antošová (Bi), 3. Ota Cerman (Nj), 3. Irena Štilcová (Aj). Krajské kolo: 1. Jan Kynčl (M), 5. Jan Kynčl (F), 7. Michal Kebrt (F), Karolína Braunová (Nj). Celostátní kolo: 1. Jan Kynčl (M). Mezinárodní matematická olympiáda 2000 Soul: Jan Kynčl (bronzová medaile). Ojedinělým úspěchem v historii gymnázia je dvojnásobná účast Jana Kynčla v mezinárodní matematické olympiádě. Jak v roce 2000, tak i 2001 byl mezi těmi soutěžícími, kteří získali bronzovou medaili. Europanostra - soutěž o Evropské unii Libereckého kraje - 2. místo Stanislav Horáček, František Tauchman, Štěpán Válek. Eurorebus - zeměpisná soutěž: ze účastníků korespondenční soutěže se prvních 250 (mezi nimi sekunda a kvinta) utkalo o postup do závěrečného televizního kola. Postupovalo 8 družstev, naši byli Okresní kolo: 1. Lenka Šikolová (M), 1. Martin Černý (M), 2. Michaela Viková (Z), 2. Zuzana Jindřišková (Bi), 3. Martin Henych (F), 3. Ondřej Doubrava (Bi), 3. Michal Kebrt (Aj), 4. Tomáš Nýdrle (M), 4. Martin Pekař (F), 4. Tonarová Jana (Nj), 4. Alina Artiuschenko (Aj), 5. Jakub Boháč (Nj), 5. Ondřej Luštinec (D - Soutěž mladých historiků), Monika Horáčková a Barbora Marešová (Čj). Krajské kolo: 1. Jan Kynčl (M), 6. Lenka Šikolová (M). Celostátní kolo: 8. Jan Kynčl (M). Mezinárodní matematická olympiáda 2001 Washington D.C.: Jan Kynčl (bronzová medaile). strana 21

22 Gymnázium a SOŠ Jilemnice Okresní kolo: 1. Michal Kebrt (Aj), 1. Michaela Kloudová (Nj), Pavlína Jiranová (Čj), 1. Zuzana Jindřišková (Bi), 1. Martin Černý (M), 1. Lucie Holcová (Bi) 2. Šárka Nováková (Aj), 2. Pavlína Vejnarová (Aj), 2. Iva Vejrová (Nj), 2. Tereza Schutzová (Nj), 2. Tomáš Kobrle (M), 2. Michaela Viková (Z), 3. Miloslav Pekař (Aj), Marek Tůma (Aj), 3. Vendula Horáčková (Nj), 3. Michaela Kloudová (Z), 4. Alina Artiuschenko (Aj), 4. Daniela Skalská (Čj), 4. Michaela Viková (F, M), 4. Michaela Kloudová (M, Bi), 5. Marta Mařasová (Aj), Barbora Marešová a Pavla Klimentová (Čj), 5. Martin Henych (F, M), 5. Marek Tůma (M). Krajské kolo: 1. Štěpán Uxa (F), 3. Pavlína Antošová (Bi), 4. Pavlína Hašková (Bi), 4. Lenka Šikolová (M), 4. Pavlína Jiranová (Čj), 6. Michal Kebrt (Aj), 9. Vladislav Skála (F), Petr Lang a Josef Jebavý (F), Tomáš Nýdrle (F) Okresní kolo: 1. Pavlína Jiranová (Čj), 1. Zuzana Jindřišková (Bi), 1. Eliška Charvátová (Aj), 1. Tomáš Kobrle (M, Z), 2. Lukáš Jiran (Čj), 2. Tereza Králová (Aj), 2. Ivana Lukšová (Nj), 2. Martin Černý (M), 2. Markéta Škodová (Nj), 2. Martin Černý (F), 2. Luboš Běhounek (IVT), 3. Petra Kalenská (Aj), 3. Kristýna Schwammenhóferová (Aj), 3. Daniela Kracíková (Nj), 3. Jitka Kobrová (Nj), 3. Tomáš Kobrle (F, Ch), 4. Michaela Honková (Aj), 5. Vít Luštinec (D). Krajské kolo: 1. Štěpán Uxa (F), 2. Pavla Antošová (Bi), 2. Zuzana Jindřišková (Bi), Martin Černý (F), 2. Luboš Běhounek (IVT), 9. Pavlína Jiranová (Čj), 10. Lukáš Jiran (Čj). Hedvika Šolcová postoupila do celostátního kola soutěže Wolkerův Prostějov Soutěž Tisíc otázek o Evropské unii 1.místo v kraji, 5.místo v ČR Okresní kolo: Honcová Pavla 1. místo biologie, Štefan Petr1. 4. místo dějepis, místo zeměpis, Fišera Jakub místo zeměpis, Machová Veronika 2. místo biologie, Koukalová Jana 3.místo německý jazyk, Holcová Lucie 3. místo biologie, Horáčková Monika 4. místo německý jazyk, Seifert Eduard 4. místo matematika, Pichová Petra 6. místo biologie, Kopalová Michaela 7. místo německý jazyk Krajské kolo: Uxa Štěpán 1. místo fyzika kat.a, Štefan Petr 1. místo dějepis, Skála Vladimír 2. místo fyzika kat. B, Fišera Jakub 2. místo zeměpis, Válková Marie 3. místo zeměpis, Kobrle Tomáš 4. místo matematika, Jindřišková Zuzana místo biologie, Synek Jan 6. místo fyzika kat. D, Hanousková Daniela 6. místo anglický jazyk, Štefan Petr 6. místo zeměpis, Holcová Lucie 7. místo biologie, Kloudová Michaela, 8. místo německý jazyk, Honcová Pavla 9. místo biologie, Šikolová Lenka 9. místo matematika kat A, Machová Veronika 10. místo biologie Celostátní kolo: Uxa Štěpán 7. místo fyzika kat. A strana 22

23 Celostátní kolo DO: Štefan Petr 11. místo (byl o dva roky mladší než ostatní soutěžící) Zuzana Jindřišková získala zvláštní ocenění soutěžní poroty za nápaditost v soutěži O nejkrásnější pohled do mikrosvěta za snímek Kůže krajty. Soutěž pořádalo Krkonošské muzeum ve Vrchlabí u příležitosti výstavy fotografií doc.j.reischiga Okresní kolo: 1. místo- německý jaz. kat.ia Kateřina Kovářová 1. místo- zeměpis kat.b Ludmila Marešová 1. místo- zeměpis kat. C,D Ondřej Hornig 1. místoněmecký jaz. kat.iiia Gregor Riskov 1. místo biologie katd Kristýna Vrbová místo český jazyk kat. I Tomáš Jiran 2. místo - německý jaz. kat. II.A Kristýna Rychlovská 2. místo - zeměpis kat. C,D Radek Fišera 2. místo - zeměpis kat.b Radek Pajkrt 2. místo - dějepis Petr Štefan 2. místo - český jazyk kat II Monika Horáčková 3. místo- matematika kat.z6 Mikolášková 3. místo- německý jaz. kat. IIA Lucie Mílová 3. místo- německý jaz. kat.iii.a Tereza Králová 3. místobiologie kat. D Ludmila Marešová a Eva Fišerová 4. místo- matematika kat.z7 Erlebach 4.místo- biologie kat.c Jaroslav Hylmar místo český jazyk kat.ii. Michaela Kudrová 6. místo- chemie kat D Jaroslav Hylmar 7. místo- matematika kat.z9 Trýzna 7. místo- biologie kat.c Iva Lhotová 7. místo- zeměpis kat.c Jakub Fišera místo- český jazyk kat.ii Iva Vejrová, Pavla Honcová Krajské kolo: 1. místo biologie kat. a Zuzana Jindřišková (soutěžila ve vyšší kat.) 2. místo - matematika kat.b Tomáš Kobrle 2. místo německý jazyk kat.iiia Gregor Riskov 3. místo - matematika kat.b Martin Černý 6. místo německý jazyk kat. IIB Kristýna Rychlovská 6. místo - anglický jazyk kat.iii Gregor Riskov 7. místo - fyzika kat.c Imrich Kohút 10. místo biologie Jitka Novotná Pozn. : Výsledky jsou uváděny pouze do 10. místa Celostátní kolo: Zuzana Jindřišková postoupila do celostátního kola jako nejmladší účastnice a soutěžila se studenty o dva roky staršími. Obsadila 28. místo. Europanostra 1. místo družstva v rámci okresu Semily 2. místo družstva v rámci Libereckého kraje Pěvecká soutěž Novopacký slavíček (Kroftová, Pozdníček) 1. místo mezi základními uměleckými školami Okresní kola : Německý jazyk (Turnov ) Veronika Nosková 1. místo, Kateřina Kovářová 2. místo, Grigor Riskov 1. místo, Tereza Králová 5. místo, Anglický jazyk (Semily ) Eliška Charvátová 3. místo, Hana Rančáková 8. místo, Dějepis (Semily ) Petr Štefan 1. místo, Anna Petráňová 16. místo, Chemie (Semily ) Jakub Fišera 1. místo, Jaroslav Hylmar místo, Eliška Charvátová 11. místo, Český jazyk Semily ) Kat.I. Tomáš Jiran 1. místo, Eva Fišerová místo, Kat.II Eva Izworová 3. místo, Šárka Hamáčková 6. místo, Tereza Kuříková 11. místo, Matematika Tomáš Jiran 4. místo (stejný počet bodů s 1. a 2. místem), Faigl Tomáš 12. místo, Tyle Václav 14. místo, Biologie Kat.C Hylmar Jaroslav 1. místo, Zeměpis (Semily ) Kat. Jakub Fišera 1. místo, Petr Štefan 3. místo, Kat. Daniel Bulušek 3. místo, 4. místo, Kat. Petr Kadeřábek 8. místo, Michaela Šírová 15. místo, strana 23

24 Krajská kola : Matematika Český jazyk (Liberec ) Kat I. Tomáš Jiran 2. místo, Německý jazyk (Liberec ) Veronika Nosková 6. místo, Kateřina Kovářová 7. místo, Grigor Riskov 4. místo, Dějepis Jablonec ( nad Nisou ) Petr Štefan 3. místo, Biologie (Liberec ) Kat.A Zuzana Jindřišková 6. místo, Luděk Petrilák 22. místo, Petra Plecháčová 23. místo, Zeměpis (Liberec ) Kat.C Fišera Jakub 3. místo, Fyzika (Liberec ) Tomáš Jiran 2. místo, Biologie (Liberec ) Kat. C Hylmar Jaroslav 4. místo, Chemie (Liberec) Kat.D Jakub Fišera 5. místo Další soutěže: Soutěž Evropské komise k právům dětí 6 studentů tvořilo plakáty, které budou prezentovány na celostátní výstavě společensko vědní komise Přeshraniční soutěž pro žáky TANDEM Die Deutschen und ihre Nachbarn im Osten tercie (D. Králová) výsledky nebyly doposud zveřejněny Mezinárodní vánoční soutěž nakladatelství Hueber M. Viková oktáva místo Okresní kola olympiád : Matematika kat. Z6 Mikolášková Kateřina 1. místo, Hladíková Gabriela 8. místo, Tauchmanová Kateřina 9. místo, Matematika kat. Z9 Fišerová Eva 2. místo, Anglický jazyk Kovářová Kateřina 1. místo, Německý jazyk kat. II Kovářová Kateřina 1. místo, Nosková Veronika 2. místo, Chemie Fišerová Eva 1. místo, Vrbová Kristýna 2. místo, Marešová Lída 3. místo, Krajská kola olympiád : Matematika kat.a Kobrle Tomáš 1. místo (postup do celostátního kola), Matematika kat.c Jiran Tomáš 7. místo, Chemie Marešová Lída 3. místo, Anglický jazyk Kovářová Kateřina 2. místo, Biologie Hylmar Jaroslav 2. místo SOČ - Středoškolská odborná činnost Krajské kolo : Petrilák Luděk 1. místo, ( postup do celostátního kola v oboru biologie) Eurorébus (zeměpis) - účast v Hradci Králové Okresní kola : Chemie Havel Jan 1. místo, Petráňová Anna 5. místo, Německý jazyk Kovářová Kateřina 2. místo, Lukšová Ivana 3. místo, Anglický jazyk Kunát Vojtěch 1. místo, Hylmarová Julie 1. místo, Kovář Milan 2. místo, Matematika MO Z6 Pavlíček Martin 5. místo, MO Z7 Tauchmanová Kateřina 2.místo, Mikolášková Kateřina 8. místo, Biologie Macháčová Barbora 1. místo, Dagmar Holcová 6. místo, Zeměpis Alžběta Karbusická 4. místo, Aneta Sedláčková 6. místo, Pythagoriáda Tauchmanová Kateřina 1. místo, Mikolášková Kateřina 3. místo, Krajská kola : Německý jazyk Kateřina Kovářová 5. místo, Anglický jazyk Kovář Milan 2. místo, Biologie Hylmar Jaroslav 3. místo, Vrbová Kristýna 8. místo, Holcová Lucie 11. místo, Chaloupská Michaela 12. místo, Rychlovská Kristýna 16. místo, Chemie Havel Jan 12. místo, Zeměpis Štefan Petr 5. místo strana 24

25 Gymnázium a SOŠ Jilemnice Vítězství v soutěži Mladý evropský moderátor 2009 Jan Exner 2. místo, v XV. ročníku celostátní liter. soutěži Památníku Terezín Alžběta Ambrožová Alžběta Ambrožová 8. místo celostátní soutěž Rozhoduj o Evropě Okresní kola : Chemie Čechotovská Julie 4. místo, Petriláková Jana 7. místo, Německý jazyk Kateřina Kovářová 1. místo, Nosková Veronika 2. místo, Anglický jazyk Do Hoai Nam 2. místo, Fišerová Eva 3. místo, Český Jazyk Fišerová Eva 3.místo, Matematika Kat. Z6 Sedláček Martin 8. místo, Kat. Z7 Pavlíček Martin 4. místo, Křivá Eliška 10. místo, Kat. Z8 Mikolášková Kateřina 2. místo, Tauchmanová Kateřina 4. místo, Biologie Machová Karolína 2. místo, Biologie Hrachová Lucie 1. místo, Janatová Klára 3. místo, Dějepis Šnorbert Martin. 9.místo, Šťastný Marek 14.místo, Zemepis Kat. a Stránský Ladislav 1. místo, Červený David 2. místo, Kat. B Erben Marek 4. místo, Votočková Kristýna 6. místo, Kat. C Kapras Tomáš 1. místo, Kosáčková Nikola 6. místo, Krajská kola : Německý jazyk Větrník Koudelka Kovářová Kateřina 6. místo, Anglický jazyk Hylmarová Julie 3. místo, Do Hoai Nam 7.místo, Biologie Kat.B: Liberec Vrbová Kateřina 2. místo, Marešová Lída 5. místo, Petriláková Eliška 10.místo, Kat. C: Liberec Machová Karolína 9. místo, Kat. D:15.5. Liberec Hrachová Lucie 2. místo, Janatová Klára 6. místo, Matematika Kat. z 9 Skalický David 2. místo, Kapras Tomáš 5. místo, Chemie Marešová Ludmila 3. místo Okresní kola : Český jazyk Kat.II Fišerová Eva 1. místo, Ambrožová Alžběta místo, Marešová Ludmila - Kat.I Höhnlová Barbora 2.místo, Matematika kat.z9 Mikolášková Kat. 1.místo, Tauchmanová Kat. 4.místo, Zeměpis Kat. D Štefan Petr 1. místo, Kapras Tomáš 3. místo, Kat.C Šnorbert Jan 3. místo, Kosáčková Nikola 6. místo, Kat.B Sedláček Martin místo, Cerman Jaroslav místo, Šmíd Petr 5. místo, Biologie kat. D Amálie Křivá 8. místo, kat C Hrachová Lucie 1. místo, Janatová Klára 2. místo, Kaprasová Michala 4. místo, Fyzika kat E Eliška Křivá dělí se jěště s jednou dívkou z jiné školy o místo, kat E Zuzana Procházková dělí se jěště s jednou dívkou z jiné školy o místo, Německý jazyk Kunát Vojtěch 1. místo, Šírová Romana 4. místo, Chmelík Jan 2. místo, Nosková Veronika 4. místo, Chemie Finger Vladimír 1. místo, Pajkrtová Jana 2. místo, Křivá Eliška 9. místo, Krajská kola : Matematika kat.z9 Mikolášková Kat. 2.místo, Tauchmanová Kat místo, Fyzika Kat D Pajurek Tomáš 3. místo, Petřivý Zdeněk 12.místo, Šnorbert Martin 13.místo, Zeměpis Štefan Petr 1. místo, Biologie Kat. a Jaroslav Hylmar 3. místo, Kristýna Vrbová 6. místo, Ludmila Marešová 7. místo, Kat. B Lenka Hámková 14. místo, Karolína Grofová 21. místo, Vendula Červenková 26. místo, Kat. C Janatová Klára 8. místo, Hrachová Lucie 10. místo, Anglický jazyk Konv. Kunát Vojtěch 4. místo, Český jazyk Höhnlová Barbora 10. místo, Fišerová Eva 4.-5.místo, Německý jazyk Kunát Vojtěch 4. místo, Chmelík Jan 6. místo, Chemie Kat. C Petřivý Zdeněk 15. místo, Holubec Lukáš 19. místo, Červinková Pavla 21. místo, Kat. D Finger Vladimír místo, Pajkrtová Jana 11. místo, Celostátní kolo Zeměpis Petr Štefan 9. místo Mladý nadějný moderátor - 2. místo v celostátní soutěži Jan Chmelík Mladý Demosthenes 1. místo ve školním a regionálním kole Vojtěch Kunát, 4. strana 25

26 místo v celostátním kole Šťastné stáří očima dětí výtvarná soutěž, 3. místo Amálie Křivá, místo další žáci našeho gymnázia Můj kousek Země 1. místo ve výtvarné soutěži Karolína Varvařovská Genius Logicus zapojeno 69 žáků, v kategorii mladších žáků obsadil Vladimír Fingr 41. místo a Kateřina Mikolášková 43 místo. Netradiční konference TEDxPrague vystoupení Marka Erbena Svěžíma očima - filmařská soutěž, 1. místo Marka Erbena ŽÁCI, KTEŘÍ ÚSPĚŠNĚ SLOŽILI JAZYKOVÉ ZKOUŠKY Z NĚMECKÉHO JAZYKA JIŽ V PRŮBĚHU STUDIA Jitka Kobrová (osmileté G) 2003 Jana Koukalová - (osmileté G) 2004 Goethe-Institut Praha Zertifikat B1 Matěj Kraus - (osmileté G) 2004 Goethe-Institut Praha Zertifikat B1 Ondřej Luštinec - (osmileté G) 2004 Goethe-Institut Praha Zertifikat B1 Tereza Schützová - (osmileté G) 2005 Goethe-Institut Praha Zertifikat B1 Vendula Horáčková - (osmileté G) 2005 Goethe-Institut Praha Zertifikat B1 Vendula Horáčková - (osmileté G) 2006 Goethe-Institut Praha Zertifikat B2 Tereza Králová - (osmileté G) 2006 Goethe-Institut Praha Zertifikat C1 Jan Chmelík - (osmileté G) 2010 Goethe-Institut Praha Zertifikat C1 Kateřina Kovářová - (osmileté G) 2010 Goethe-Institut Praha Zertifikat C1 Grigor Riskov - (čtyřleté G) 2006 Goethe-Institut Praha Zertifikat C1 Marek Paulů - (čtyřleté G) 2009 Goethe-Institut Praha Zertifikat B2 SEZNAM ŽÁKŮ ŠKOLY, KTEŘÍ ÚSPĚŠNĚ ABSOLVOVALI V POSLEDNÍCH LETECH JIŽ V PRŮBĚHU STUDIA SPECIALIZOVANOU ZKOUŠKU Z ANGLIČTINY NA BRITSKÉ RADĚ A ZÍSKALI TAK FCE ( FIRST CERTIFICATE), MEZINÁRODNĚ UZNÁVANOU ZKOUŠKU. Zdeněk Spilka Monika Bartoňová Daniela Kracíková Milan Kovář Kateřina Kovářová Eva Fišerová Kristýna Vrbová Jan Chmelík Iva Jiřištová Klára Gebhartová Anna Tryznová Dalimil Petrilák Michaela Šelepová strana 26

27 Zuzana Ryplová Eliška Charvátová Nam Do Hoai Jakub Fišera Josef Trojan Veronika Kinštová Václav Tyle SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM V letošním roce jilemnické Sportovní gymnázium existuje již 34.rokem svého trvání. Toto dává prostor k malému ohlédnutí za historií Sportovního gymnázia (SG). Od nápadu zřídit první SG v republice byl jen krůček k jeho realizaci. Tehdejší ředitel školy Otokar Nikl za podpory pana Václava Mečíře, Karla Štočka a Otakara Holce překonali všechny úřední překážky a prosadili přijetí žádosti na tehdejším ÚV ČSTV v Praze. Po projednání na MŠMT ČR byla od schválena na jilemnickém Gymnáziu činnost sportovních tříd. Nový ředitel Josef Jech vykonal velký kus práce při organizaci přestavby domova mládeže, dobudování nových učeben a maximálně podporoval projekt SG. První řádek v historii sportovních gymnázií v tehdejší ČSSR byl tedy napsán zřízením SG v Jilemnici. Následovaly další školy, dnes je jich v celé ČR 15 a jsou významným článkem v systému výchovy výkonnostních a vrcholových sportovců. Snažíme se však i o naplnění základní myšlenky - o sepětí stránky studijní a sportovní. Studenti SG musí být dobře připraveni ke studiu na vysoké škole. Proto je rozvrh přizpůsoben v souladu s tréninkovými potřebami, celková roční dotace hodin je však plnohodnotně zachována. Předem známé absence se snažíme řešit nahrazením hodin v časovém předstihu. Výběr volitelných seminářů ve III. a IV. ročníku studia je rovnocenný s paralelními třídami, studenti SG mohou navíc získat základní trenérskou licenci ve svém sportovním oboru a licenci sportovního maséra. Původně byli žáky SG pouze lyžaři-běžci, postupem doby a sportovním vývojem byly jako kmenové sporty na školu zařazeny skok a severská kombinace, orientační běh, biatlon, atletika, snowboard a alpské disciplíny. Toto zařazení garantuje MŠMT ČR ve svém závazném dokumentu z roku Všechny zařazené sporty se svým většinou vytrvalostním zaměřením vhodně doplňují. Od roku 1989 se rozvíjí čilý mezinárodní styk. Reciproční vztah se sportovní školou v německém Oberhofu dal zahraničním akcím základ. v současné době využíváme tréninkových pobytů v Německu, Rakousku, Švédsku, Finsku, Itálii a Slovensku. Pobyt studentů na výcvikových táborech v zahraničí je přínosem nejen po stránce sportovní, ale i jazykové. Přírodní podmínky Jilemnice a jejího okolí skýtají dobré tréninkové prostory pro všechny zařazené sporty. Sportovní kluby ve městě (ČKS SKI Jilemnice - lyžování, OK Jilemnice - orientační běh, KB Jilemnice - biatlon) patří mezi významné sportovní kluby v republice. strana 27

28 SPORTOVNÍ VÝSLEDKY Výrazné sportovní výsledky předznamenala jména běžkyň na lyžích Květy Jeriové-Peckové a Jany Šimůnkové-Gaudelové. Tyto úspěšné olympioničky však byly ještě studentkami běžných tříd gymnázia. Do roku 1995 získali mezinárodní vavříny Jiří Rázl (1988, bronz na MSJ ve skoku na lyžích), Tomáš Goder, (1991, zlato a stříbro z MSJ ve skoku na lyžích; 1992, první medaile ze ZOH v historii školy - bronz v soutěži družstev ve skoku na lyžích), Jana Rázlová (reprezentantka ČR na ZOH 1992) a Jana Šaldová získaly v roce 1993 zlato na MSJ ve štafetovém závodě v běhu na lyžích, v roce 1994 získaly Kateřina Losmanová a Hana Rychterová zlato ve štafetovém závodě na MSJ v biatlonu, Pavel Mikule na tomtéž MSJ 4. místo v individuálním závodě. Připomeňme ještě, že v roce 1993 čtyři studenti naší školy (Pavlína Kantorová, Petra Letenská, Jana Rázlová, Pavel Věchet) reprezentovali na MSJ v klasických disciplínách. Důležitým hlediskem úspěšnosti školy je reprezentace ČR na olympijských hrách, mistrovství světa (MS), mistrovství světa juniorů (MSJ) a mezinárodních olympijských hrách mládeže (EYOF). Školu, město i stát proslavili svými výkony na olympijských hrách Michal Doležal, Tomáš Goder, Jakub Jiroutek (všichni skok na lyžích), Jan Matura (severská kombinace a skok na lyžích), Tomáš Slavík, Marek Šablatura (oba severská kombinace), Petra Letenská, Jana Rázlová, Jana Šaldová (všechny běh na lyžích), Kateřina Losmanová, Irena Mádlová, Jiřina Rázlová, Magda Rezlerová, Zdeňka Vejnarová (všechny biatlon). Na MS, MSJ a EYOF reprezentovali všichni výše jmenovaní olympionici a další lyžaři-běžci Lenka Ibehejová, Pavlína Kantorová, Andrea Hájková, Oldřich Hakl, Libor Junek, Otakar Krámský, Roman Matějka, Jana Nováková, Jolana Rázlová. Skok a severská kombinace: Antonín Hájek, Petr Hlubuček, Petr Kutal, Stanislav Petružela, Jiří Rázl, Michal Špaček, Pavel Věchet. Orientační běh: Petra Borůvková, Iva Dattelová, Lenka Dattelová, Michal Erlebach, Pavla Fialová, Martin Henych, Martina Horynová, Barbora Chudíková, Zuzana Jiřištová, Richard Klech, Vendula Klechová, Jan Kolín, Martina Kynčlová, Jan Pecka, Zdeněk Rajnošek, Lenka Rázková, Tomáš Redlich, Martina Uvizlová, Ondřej Vodrážka, Filip Votoček, Daniela Zlesáková. Biatlon: Jana Dufková, Petr Graclík, Lucie Janoušková, Lukáš Kobr, Lukáš Kouřil, Pavel Mikule, Jiří Novotný, Jana Pešková, Hana Rychterová, Jaroslav Soukup, Dita Šafářová, Petra Vaňoučková, Hana Veselá, Lenka Votočková. Mimo kmenově zařazených sportů reprezentovali Českou republiku dále Soňa Klikarová (muscherský sport), Klára Hofmanová (skiboby), Filip Trejbal (alpské disciplíny). Všichni jsou držiteli medaile z MS nebo MSJ ve své disciplíně. strana 28

29 V září 2003 reprezentuje náš student Vít Pavlišta ČR na MSJ v běhu do vrchu, v pozdějších letech jej doplňují Ludmila Horká, Sandra Schützová a Karolína Grohová. Mnoha sportovcům se dostalo cti reprezentovat svoji zemi na mezinárodní soutěži. k tomuto cíli dospěli nejen svým vlastním tréninkovým úsilím, ale za podpory trenérů, rodičů, profesorů, vychovatelů a dalších. Kladný vztah ke sportu se vytváří i u těch, kteří nedosáhli na cíle nejvyšší. v současné době je mnoho absolventů naší školy činných ve funkci trenérů, někteří i u reprezentačních družstev (Vladimír Šlofar, Jan Kolín, Richard Klech, Pavel Věchet, Jiří Rázl, Lenka Votočková, Marek Šablatura, Václav Haman, Jakub Jiroutek, Michal Doležal, Oskar Šretr). Další trenérsky zajišťují základní stupeň výkonnostní pyramidy, pracují se žactvem. Bez nich by nevyrostli další vrcholoví sportovci, tato práce je náročná, ale společností velmi málo ceněná. Ceníme si i úspěchů studijních. Řada lékařů, inženýrů, učitelů a odborníků v dalších oborech dává sama odpověď na otázku, zda může vrcholový sportovec i dobře studovat. Může - pokud má dostatek vnitřní motivace, vůle a píle. Velké množství našich absolventů zastává v současné době odpovědné pozice v mnoha oborech. Tvrdá práce v tréninku je naučila překonávat bolest, prohry a překážky. Pomohla jim dobře se připravit pro život. Pražský juniorský maratón Pražský juniorský maratón (PIM) je unikátním světovým závodem. Závod neopakovatelný svojí atmosférou, sportovní náročností, zajímavou tratí v kulise pražských památek i jedinečnou možností závodit s nejlepšími světovými vytrvalci. Družstva gymnázia v Jilemnici patří každoročně k favoritům tohoto závodu, ve kterém již několikrát zvítězila (1998, 2003, 2009). DALŠÍ SPORTOVNÍ VÝSLEDKY V LETECH Účast na vrcholných světových soutěžích v období (MS, MSJ, MED, EYOWF) Lyžování: Alpské disciplíny - Kučera Jakub - Marková Daniela - Kobr Jonáš - Zemanová Andrea - Václavík Lukáš - Filip Trejbal mistr světa Skok a severská kombinace - Vambera Tomáš - Koudelka Roman - Kutal Petr - Vlášek Michal - Samohýl Lukáš - Matura Tomáš - Kožíšek Čestmír - Koudelka Roman mistr světa Běh na lyžích - Galandák Michal - Grohová Karolína - Horká Ludmila - Schützová Sandra Snowboarding - Nevečeřal Petr (18) Skiboby : - Hofmanová Klára mistryně světa (1) Biatlon: - Halířová Darina - Bedrník Tomáš - Kobr Lukáš - Havel Jakub - Zvařičová Veronika - Vítková Veronika - Kuřík Tomáš - Šlechtová Monika - Vítková Monika - Vojík Tomáš - Václavík Adam - Havlová Veronika - Zelinková Dominika - Zvařičová Veronika mistryně světa - Vítková Veronika 2x mistryně světa (13) strana 29

30 Atletika : - Groh Radoslav - Drábková Michaela, Drahotová Anežka, Drahotová Eliška, Lukáš Gdula (5) Cyklistika: - Hník Karel (1) Tenis: - Jebavý Roman (1) Orientační sporty: -- Augustinová Barbora - Malý Aleš - Mechlová Lenka - Freyová Andrea - Veselá Anna (5) Triatlon. Linda Vítová (1) Celkem: 45 sportovců SEZNAM ÚČASTNÍKŮ ZOH (CELKEM) Skok a Severská kombinace - Hájek Antonín, Koudelka Roman, Matura Jan, Goder Tomáš, Doležal Jan, Slavík Tomáš, Kutál Petr (7) Běh na lyžích - Rázlová Jana, Šaldová Jana, Letenská Petra (3) Alpské disciplíny - Trejbal Filip (1) Biatlon - Vejnarová Zdena, Rezlerová Magda, Zvařičová Veronika, Losmanová Kateřina, Vítková Veronika, Rázlová Jiřina, Soukup Jaroslav, Mádlová Irena (8) SKOKY: TOMÁŠ GODER BRONZOVÁ MEDAILE CELKEM: 19 sportovců SEZNAM ÚČASTNÍKŮ ZOH 2010 VANCOUVER (ABSOLVENTI, ŽÁCI) Skok a SK - Koudelka Roman, Hájek Antonín, Matura Jan, Slavík Tomáš, Kutal Petr Biatlon - Zvařičová Veronika, Vítková Veronika, Vejnarová Zdena, Rezlerová Magda, Soukup Jaroslav Alpské disciplíny Trejbal Filip Členové realizačních týmů Havel Jakub, Hák Martin, Jiroutek Jakub., Šmíd Vladimír, Šlofar Vladimír CELKEM: 11 SPORTOVCŮ A 6ČLENŮ REALIZAČNÍCH TÝMŮ Závěr: Za hodnocené období startovalo na vrcholných světových soutěžích 45 žáků školy. Mnozí z nich opakovaně a s medailovým či bodovaným umístěním. Sportovní Gymnázium v Jilemnici již po více než 30 let plní své základní poslání, připravuje sportovce pro reprezentaci ČR. SEZNAM SPORTOVCŮ ŽÁKŮ SG ZAŘAZENÝCH DO REPREZENTAČNÍCH DRUŽSTEV (RD, RDJ, OH NADĚJE) PRO ROK Lyžování Tišer Kryštof, Drozdíková Dominika, Václavík Lukáš, Daněk Miroslav, Zemanová Andrea, Kobr Jonáš, Kožíšek Čestmír, Horká Ludmila, Štuláková Aneta (9) Atletika Drahotová Eliška, Drahotová Anežka, Hančová Tereza, Drábková Michaela, Gdula Lukáš (5) Biatlon strana 30

31 Vítková Monika, Šlechtová Lenka, Havlová Veronika, Vojík Tomáš (4) Další: Hník Karel cyklistika, Vítová Linda triathlon, Havlíčková Nikola lyžařský orientační běh, Vaňoučková Kateřina lední hokej, Vašková Nikola skiboby (5) Celkem: 23 sportovců strana 31

32 OH 2010 VANCOUVER Roman Koudelka Absolvent Sportovního gymnázia - skok na lyžích (2010) Veronika Vítková Absolventka Sportovního gymnázia biatlon (2010) strana 32

33 Antonín Hájek Absolvent Sportovního gymnázia skoky na lyžích. Veronika Zvařičová Absolventka Sportovního gymnázia biatlon Filip Trejbal Absolvent Sportovního gymnázia sjezdové lyžování strana 33

34 Tomáš Slavík Absolvent Sportovního gymnázia severská kombinace Jaroslav Soukup Absolvent Sportovního gymnázia biatlon Magda Rezlerová Absolventka Sportovního gymnázia biatlon strana 34

35 Zdena Vejnarová Absolventka Sportovního gymnázia biatlon strana 35

Výsledková listina 41. ročníku Běhu 17. listopadu

Výsledková listina 41. ročníku Běhu 17. listopadu Výsledková listina 41. ročníku Běhu 17. listopadu Kategorie Ročník Počet startujících MŠ a 1. st. ZŠ dívky 2001-2007 38 MŠ a 1. st. ZŠ chlapci 2001-2007 33 Nejmladší ţákyně Nejmladší ţáci 1999-2000 1999-2000

Více

VLŠ 2011 docházka doplněná

VLŠ 2011 docházka doplněná VLŠ 0 docházka doplněná Záznamový list o účasti ve VLŠ 0 Družstvo č. Maňák Jaroslav Bušanský Petr Bártů David Coufal Vojtěch Fichtnerová Adéla Hajský Stanislav Horáček Denis Hůlková Anna Karpíšek Matěj

Více

Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8. školní rok 2012/2013

Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8. školní rok 2012/2013 Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8 školní rok 2012/2013 Značení soutěží: mezinárodní kolo celostátní kolo okresní kolo Celosvětová soutěž mladých vědců Intel ISEF Marek Novák mezinárodní

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2005 Pořadí družstev - dívky

VÝSLEDKOVÁ LISTINA REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2005 Pořadí družstev - dívky VÝSLEDKOVÁ LISTINA REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2005 Pořadí družstev - dívky Pořadatel: ŠSK při DDM Žďár nad Sázavou, Dolní 3 Termín: 4., 5. listopadu 2005 Místo konání: lyžařský areál u SKI

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

OPTIMALIZACE STŘEDNÍHO ŠKOLSTVÍ V LIBERECKÉM KRAJI

OPTIMALIZACE STŘEDNÍHO ŠKOLSTVÍ V LIBERECKÉM KRAJI Únor 2011 Oponentní materiál k navržené reformě náměstka hejtmana Radka Cikla OPTIMALIZACE STŘEDNÍHO ŠKOLSTVÍ V LIBERECKÉM KRAJI 1 Zpracovali pod vedením Mgr. Stanislava Pěničky za oblast Liberec PhDr.

Více

Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže

Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže Dne: Předmět a kategorie Školní kolo/okrskové kolo Okresní kolo Krajské kolo Matematika MO kat. A 1. Miroslav Novotný není 49. Barbora Kottová 2. Barbora Kottová

Více

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Školní kolo soutěže PIŠQWORKY (8. a 9. třída) 1. místo Ladislav Drápal 2. místo Ondřej Burian 3. místo Michal Jirák 4. 8. místo: Pavla

Více

Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce 2014/2015

Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce 2014/2015 Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce 2014/2015 Na začátku školního roku 2014/2015 studovalo na Gymnáziu Ţidlochovice celkem 229 ţáků. Z toho však jeden ţák poţádal o přerušení studia. V průběhu prvního

Více

REPUBLIKOVÉ FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2007 Pořadí družstev - dívky

REPUBLIKOVÉ FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2007 Pořadí družstev - dívky REPUBLIKOVÉ FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2007 Pořadí družstev - dívky Pořadatel: ŠSK při DDM Žďár nad Sázavou, Dolní 3 Termín: 1., 2. listopadu 2007 Místo konání: SKI areál Martina Koukala, Žďár nad Sázavou

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA

Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA Závod č. 53 Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA závod č. 53 Pořadatel závodu: VS Tábor Název závodu: Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA BHZ: 4 Druh závodu: Slalom postupový Datum závodu: 08.5.2010 Začátek závodu 9:30

Více

CORNY. středoškolský pohár v atletice VÝSLEDKY

CORNY. středoškolský pohár v atletice VÝSLEDKY CORNY středoškolský pohár v atletice 26. ročník VÝSLEDKY okresního kola Stadion 5. ZŠ Pasířská 72 Jablonec nad Nisou 25. září 2007 100m chlapci 1. Hadač Lukáš SŠGS Poštovní 11,7 663 2. Kovařík Radim SPŠT

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Třída: 4.S - 4. S (rok nástupu 2011) Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Předseda: PhDr. Jana Müllerová Místopředseda: Mgr. Zuzana Kočová Třídní: Mgr. Marian Páchnik Místnost: 9 - Anglický jazyk Slavnostní

Více

Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace

Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace Stanovisko Gymnázia Frýdlant k dokumentu Záměr změn ve vzdělávací nabídce středních škol Libereckého kraje zveřejněného na stránkách OŠMTS dne 21.11.200

Více

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková

Více

Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56.

Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56. Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56.0 00:39:44.7 3 2 123 Fojtíček Karel MD40 22 00:19:53.7

Více

Komise ANJ Dominika Kuzmová, sexta - vítězství v soutěži nakladatelství Scholastic We are writers, prosinec 2014

Komise ANJ Dominika Kuzmová, sexta - vítězství v soutěži nakladatelství Scholastic We are writers, prosinec 2014 1.pololetí: Komise ANJ Dominika Kuzmová, sexta - vítězství v soutěži nakladatelství Scholastic We are writers, prosinec 2014 Aneta Drápelová, sexta -vítězství v soutěži ESL, prosinec 2014 Cambridgeské

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI Zveřejňujeme informační bulletin pro školy a školská zařízení v Libereckém kraji k 9. lednu 2009. K dispozici ve formátu *.rtf a *.pdf

Více

Oficiální výsledky. Poř. Stč Jméno Klub Čas Ztráta

Oficiální výsledky. Poř. Stč Jméno Klub Čas Ztráta 2. března 2013 Plavy SKI Plavy Filounská KRÁVA veřejný závod v obřím slalomu Ředitel závodu: Oficiální výsledky Bulva Jaromír Předžákyně 1. 42 RAJNOCHOVÁ Barbora SK Ještěd 50.71 2. 58 SALAČOVÁ Karolína

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

1. kolo 12. března 2007 od 14.15 h do 15.15 h 2. kolo 16. dubna 2007 od 14.15 h do 15.15 h 3. kolo 14. května 2007 od 14.15 h do 15.

1. kolo 12. března 2007 od 14.15 h do 15.15 h 2. kolo 16. dubna 2007 od 14.15 h do 15.15 h 3. kolo 14. května 2007 od 14.15 h do 15. Držitel zlaté medaile z letošní Mezinárodní fyzikální olympiády Pavel Motloch navštívil čtvrté kolo Fyzikální ligy ve Frýdku-Místku. Protože jsem Pavla učil matematiku, fyziku, tak musím široké debrujárské

Více

Sportovní akademie Špindlerův Mlýn je organizace, zaměřená na sportovní výchovu dětí a mládeže. Cílem Sportovní akademie je spojení kvalitního

Sportovní akademie Špindlerův Mlýn je organizace, zaměřená na sportovní výchovu dětí a mládeže. Cílem Sportovní akademie je spojení kvalitního Sportovní akademie Špindlerův Mlýn je organizace, zaměřená na sportovní výchovu dětí a mládeže. Cílem Sportovní akademie je spojení kvalitního vzdělání s přípravou budoucích vrcholových závodníků. vytváříme

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Gymnázium, Praha 4, Na Vítězné pláni 1160 Třída: 4.E (rok nástupu 2010) Předseda: PhDr. Sylvie Ošťádalová Místopředseda: Mgr. Hana Římalová Třídní: RNDr. František Staněk, CSc. Místnost: 302 Michal Barchánek

Více

Odměny předávané při závěrečné mši 27. 6. 2014

Odměny předávané při závěrečné mši 27. 6. 2014 Odměny předávané při závěrečné mši 27. 6. 2014 2.1. Předání odměn za vynikající výsledky v soutěžích: Odměnu za výborné výsledky v školní soutěži: 1. English Writing Cup Štěpán Lauda oktáva, 1. místo v

Více

Zimní pohár Vršovic. XXXVII. ročník 4. kolo konané dne 6.2.2010

Zimní pohár Vršovic. XXXVII. ročník 4. kolo konané dne 6.2.2010 Zimní pohár Vršovic XXXVII. ročník 4. kolo konané dne Reflexní luk: MUŽI 18m 18m celkem 1. Pertlík Filip LK Votice 288 288 576 2. Bulíř Martin Dynamo Liberec 283 292 575 3. Hodač Michal LK Rokycany 279

Více

SOST Semily 19 května 2014. ZPRÁVA č.5-2013/14. 1. Blinka Michal SKST Liberec 2. Waldhauser Štěpán SKST Liberec 3. Horák Patrik SKST Liberec

SOST Semily 19 května 2014. ZPRÁVA č.5-2013/14. 1. Blinka Michal SKST Liberec 2. Waldhauser Štěpán SKST Liberec 3. Horák Patrik SKST Liberec ZPRÁVA č.5-2013/14 1) Výsledky krajských přeborů Mladší žactvo: 1. Blinka Michal SKST Liberec 2. Waldhauser Štěpán SKST Liberec 3. Horák Patrik SKST Liberec 11-12. Kuřík František Orel Studenec 25-32.

Více

Sportovní Gymnázium Pardubice

Sportovní Gymnázium Pardubice Sportovní Gymnázium Pardubice Sekce plavání a triatlonu Michael Phelps : Činy jsou víc než slova jak prosté. Tak pojďme jeho slova naplnit. Máte rádi sport, sportujete a chcete sportovat dál? Přijďte mezi

Více

závod č. 62 Sjezdy v Č. Krumlově + MČRd + 1. ČPž řeka Vltava - Český Krumlov

závod č. 62 Sjezdy v Č. Krumlově + MČRd + 1. ČPž řeka Vltava - Český Krumlov Eskymo verze: 1.5.1 Název závodu: Místo závodu: Pořadatel: SK vltava Český Krumlov Ředitel závodu: Lenka Lagnerová Vrchní rozhodčí: Luděk Roleček Datum závodu: 08.06.14 Číslo závodu: 62 BHZ: 4 Disciplína:

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2014/2015

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2014/2015 Září Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2014/2015 1. 3. 9. GO kurz třídy 1. A 3. 5. 9. GO kurz třídy 1. C 18. 9. přednáška historika Vojtěcha Kyncla na téma LIDICE, MFC Hlinsko studenti

Více

TJ SOKOL SENOHRABY. TRIATLON Senohraby. Senohraby - EUROAGENTUR Hotelový resort SEN

TJ SOKOL SENOHRABY. TRIATLON Senohraby. Senohraby - EUROAGENTUR Hotelový resort SEN Žákyně starší 1999-2000 1 6 Ondrášková Adriana 2000 18:22 2 3 Placatková Bára 2000 TS Příbram 19:23 3 2 Kotěšovcová Pavla 2000 TRI SKI Horní Počernice 19:36 4 7 Vojtěchová Josefína 2000 SK Slavia Praha

Více

Plavecké závody O pohár CMG

Plavecké závody O pohár CMG Plavecké závody O pohár CMG 9. dubna 2014 Plavecký pohár byl realizován s finanční podporou statutárního města Prostějov Rozhodčí: Vrchní rozhodčí: Ing. Markéta Novotná III.tř. Vrchní časoměřič: Mgr. Ivana

Více

Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ

Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ Active - středisko volného času Žďár nad Sázavou KR AŠSK Žďár nad Sázavou Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ Pořadatel: Active - středisko volného času Žďár nad Sázavou Termín

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

REPUBLIKOVÉ FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2011 Pořadí družstev - dívky

REPUBLIKOVÉ FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2011 Pořadí družstev - dívky REPUBLIKOVÉ FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2011 Pořadí družstev - dívky Pořadatel: ŠSK při Active SVČ, Dolní 3, Žďár nad Sázavou Termín: 25. října 2011 Místo konání: lyžařský areál Martina Koukala u Pilské nádrže,

Více

VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO 2014

VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO 2014 Soutěž: Dárkové balení (DB) 7 Ivana Baranová Hotelová škola, Třebíč 430 1. 12 Kateřina Müllerová 8 Jana Hejlíková 6 Veronika Brabcová Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola, 398

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI

ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI 1 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Více

Cvičení z matematiky + SMA. Cvičení z matematiky. Mgr. TRUHLÁŘOVÁ Martina. Mgr. ORŠULÁK Tomáš. Skupina: Týdně hod.: 2

Cvičení z matematiky + SMA. Cvičení z matematiky. Mgr. TRUHLÁŘOVÁ Martina. Mgr. ORŠULÁK Tomáš. Skupina: Týdně hod.: 2 Cvičení z matematiky Mgr. TRUHLÁŘOVÁ Martina Počet žáků: 29 Třída(y): 3.A(17hv),3.B(17hv),7.0(17hv) 1. Balogová Adéla 3.A 2. Benešová Kristýna 3.A 3. Bokrová Andrea 3.B 4. Bubelová Kateřina 7.0 5. Budáková

Více

Hodnocení Projektu Sportovního centra dětí Luhačovice pro rok 2014

Hodnocení Projektu Sportovního centra dětí Luhačovice pro rok 2014 Hodnocení Projektu Sportovního centra dětí Luhačovice pro rok 2014 předloženého na základě výběrového řízení na předložení nejvhodnějších žádostí pro přidělení grantu v rámci veřejného otevřeného grantového

Více

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Gymnázium Základní škola Mateřská škola Počet žáků souškolí v roce 2014/15 Gymnázium 610 Základní škola 229 Mateřská škola 54 CELKEM 893 Základní údaje o gymnáziu

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

Rozpis žáků k maturitní zkoušce

Rozpis žáků k maturitní zkoušce Třída: 4.A - Zdravotnický asistent (rok nástupu 2011) Třída: *4.A - Zdravotnický asistent (rok nástupu 2010) Termín: úterý 21. 4. 2015 dopoledne Předseda: Mgr. Zuzana Volná Místopředseda: Mgr. Štěpánka

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE LIBEREC

OBCHODNÍ AKADEMIE LIBEREC OBCHODNÍ AKADEMIE LIBEREC MODERNÍ ŠKOLA SE 150 LETOU TRADICÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O STUDIUM 2015 / 2016 OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY LIBEREC, ŠAMÁNKOVA 500/8, PŘÍSPĚVKOVÁ

Více

Maturitní zkoušky. maturitní práce maturitní práce a její obhajoba před zkušební komisí

Maturitní zkoušky. maturitní práce maturitní práce a její obhajoba před zkušební komisí Maturitní zkoušky školní rok: 2014/2015 škola: Základní škola a Střední škola Bohemia s.r.o. obor vzdělání: 78-42-M/003 Pedagogické lyceum maturitní zkoušky proběhnou v termínech: maturitní práce maturitní

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

VÝSLEDKY V PŘEDMĚTOVÝCH SOUTĚŽÍCH

VÝSLEDKY V PŘEDMĚTOVÝCH SOUTĚŽÍCH GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 VÝSLEDKY V PŘEDMĚTOVÝCH SOUTĚŽÍCH školní rok 2005/2006 Uváděna 1. -10. místa v soutěžích podle dostupných výsledkových listin OLYMPIÁDA V ČESKÉM JAZYCE 1. kategorie

Více

STATISTIKA 2012. Jméno a příjmení Třída Přesná adresa školy Počet bodů Hladík Oldřich 3 C

STATISTIKA 2012. Jméno a příjmení Třída Přesná adresa školy Počet bodů Hladík Oldřich 3 C KATEGORIE...CVRČEK... Hladík Oldřich 3 C ZŠ U Lesa, B.Němcové 539, 472 01 Nový Bor Kolčová Kateřina 3 C ZŠ U Lesa, B.Němcové 539, 472 01 Nový Bor Kroulová Jiřina III A ZŠ a MŠ Klíč s.r.o, Klášterní 2490,

Více

Provozování Sportovního centra mládeže Královéhradecka v orientačním běhu v roce 2012

Provozování Sportovního centra mládeže Královéhradecka v orientačním běhu v roce 2012 Závěrečná zpráva Provozování Sportovního centra mládeže Královéhradecka v orientačním běhu v roce 2012 Grantový program Sportovního centra mládeže v orientačním běhu Nadace OB, ročník 2012 Hradec Králové,

Více

PYTHAGORIÁDA. okresní kolo 21. a 22. 5. 2014

PYTHAGORIÁDA. okresní kolo 21. a 22. 5. 2014 PYTHAGORIÁDA okresní kolo 21. a 22. 5. 2014 5. ročník 1 Cihlář Jakub ZŠ Beroun Wagnerovo nám. 15 bodů 2Červená Julie ZŠ Loděnice 14 bodů 2 Kohout Roman ZŠ Hýskov 14 bodů 2 Komancová Eliška ZŠ Liteň 14

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA Pohár města Benešova

VÝSLEDKOVÁ LISTINA Pohár města Benešova Disciplína: VzPu (vleže) 30 Pořadatel SSK 0175 Benešov do 12 let 1 Míšek Karel 37896 0348 ASK Brandýs 1999 99 100 98 297 I 2 Nepejchal Filip 37922 0045 DDM Kolín 1999 99 98 99 296 I 3 Gürtler Filip 37892

Více

VYSOČINA CUP PODZIM 2014 Strana 2 z 32. Účast oddílů : Závodníci Starty Závodníci Starty

VYSOČINA CUP PODZIM 2014 Strana 2 z 32. Účast oddílů : Závodníci Starty Závodníci Starty VYSOČINA CUP PODZIM 2014 Strana 2 z 32 Účast oddílů : Přihlášení Přijatí Oddíl Závodníci Starty Závodníci Starty Muži Ženy Celk. Muži Ženy Celk. Muži Ženy Celk. Muži Ženy Celk. JPK 16 14 30 34 30 64 16

Více

Š kolní kolo chemicke olympiá dy

Š kolní kolo chemicke olympiá dy Š kolní kolo chemicke olympiá dy Během měsíce ledna proběhlo školní kolo chemické olympiády kategorie D, které obsahovalo domácí část, kontrolní test a praktickou část v chemické laboratoři. Olympiády

Více

Kolo Umístění waltz polka cha-cha jive Suma. 1. kolo 4. 5. / 48 XXXXXXX X XX XXX X XXXXXXXX XXXX X X 28

Kolo Umístění waltz polka cha-cha jive Suma. 1. kolo 4. 5. / 48 XXXXXXX X XX XXX X XXXXXXXX XXXX X X 28 Mistrovství ČR E Mistrovství ČR kategorie E 1 Startovní číslo: 1 Město: Podbořany (CZ) Hablovič Jakub Šubiková-Zahradská Olga TK Dance Art 1. kolo 4. 5. / 48 XXXXXXX XX XXXX X XXXXXX X XX XXXX X 28 2.

Více

Předškoláci - hoši + dívky (2008-2014) - 100m

Předškoláci - hoši + dívky (2008-2014) - 100m Předškoláci - hoši + dívky (2008-2014) - 100m 19 Lacková Eliška 2008 Sokol Říčany 22,09 1 11 Kovář Jan 2008 ZŠ Ortenovo náměstí 22,51 2 69 Filounek Jan 2008 Sokol I Smíchov 23,45 3 15 Vlčková Kristýna

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

Beta Brno - VSK MZLU Brno - TJ Tesla Brno - SK Žabovřesky Brno TJ Start Blansko - Radioklub Blansko HODNOTÍCÍ ZPRÁVA

Beta Brno - VSK MZLU Brno - TJ Tesla Brno - SK Žabovřesky Brno TJ Start Blansko - Radioklub Blansko HODNOTÍCÍ ZPRÁVA Beta Brno - VSK MZLU Brno - TJ Tesla Brno - SK Žabovřesky Brno TJ Start Blansko - Radioklub Blansko HODNOTÍCÍ ZPRÁVA o činnosti SCM v OB Brněnské oblasti v roce 2007 Brno, říjen 2007 Obsah 1. Název projektu

Více

Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4.A) Eliška Brychtová (4.A) Marie Čermáková (4.A) Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4.

Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4.A) Eliška Brychtová (4.A) Marie Čermáková (4.A) Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4. Třída: 4.A (rok nástupu 2011) Třída: *4.A (rok nástupu 2010) Třída: *4.B (rok nástupu 2010) Třída: **4.B (rok nástupu 2009) Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Předseda: Mgr. Magda Fenárová Místopředseda:

Více

11. 4x 50 VZ ženy Čas uzavření výsledků: 30.10.2004 12:38:42

11. 4x 50 VZ ženy Čas uzavření výsledků: 30.10.2004 12:38:42 11. 4x 50 VZ ženy Čas uzavření výsledků: 30.10.2004 12:38:42 1. SK Motorlet Praha A Zubová Katarina 0:31.38 Hromádková Tereza 0:59.21 (0:27.83) Kopecká Tereza 1:29.15 (0:29.94) Výborná Klára 1:57.50 (0:28.35)

Více

Základní umělecká škola Brandýs n. Labem - Stará Boleslav

Základní umělecká škola Brandýs n. Labem - Stará Boleslav KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE VE HŘE NA DECHOVÉ NÁSTROJE DŘEVĚNÉ DNE 20. A 21. 3. 2012 20. března 2012 ZAHÁJENÍ V 9.00 HOD. 9.10 hod. Kategorie 1 Bláhová Klára Horká Ema Chaloupková Kateřina Chvapilová Aneta Mislerová

Více

matematické soutěže Pythagoriáda pro žáky 8. ročníků ZŠ a víceletých gymnázií

matematické soutěže Pythagoriáda pro žáky 8. ročníků ZŠ a víceletých gymnázií matematické soutěže Pythagoriáda pro žáky. ročníků ZŠ 1. Ježek Vojtěch 12 2. 4. Krčková Johana Gymnázium pod Svatou Horou, Příbram Soukup Jiří Barták Martin 5.. Hlaváč Jan Králíková Dominika Novotný Václav..

Více

závěrečná zpráva PROJEKT

závěrečná zpráva PROJEKT Klub orientačního běhu Moira Brno, o.s, Lidická 50, Brno, 658 12 závěrečná zpráva PROJEKT Sportovní centrum dětí v orientačním běhu při Klubu orientačního běhu Brno na rok 2014 Datum zpracování: listopad,

Více

Prague Junior Note 2013

Prague Junior Note 2013 Kategorie nejmladších I. cena 8 Koča Filip 24 25 24 22 25 24 24 121 24,200 I. cena 4 Halíková Veronika 24 24 22 20 24 23 23 116 23,200 II. cena 1 Číhalová Rozálie 24 22 22 21 23 23 22 112 22,400 II. cena

Více

Asociace školních sportovních klubů České republiky

Asociace školních sportovních klubů České republiky Asociace školních sportovních klubů České republiky výsledky Brno, 28. 11. 2013 Místo: plavecký bazén TJ Tesla, Brno Lesná Měření: stopky, ruční- přerušované Bazén: 25m, 6 drah Sbor rozhodčích: - Vrchní

Více

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 V následujícím přehledu jsou uvedené některé podstatné body výroční zprávy. Pět největších úspěchů

Více

Postavení sportovních gymnázií

Postavení sportovních gymnázií Asociace ředitelů gymnázií se sportovní přípravou Postavení sportovních gymnázií Konference ČOV a MŠMT, středa 4. března 2015 Centrum pohybové medicíny Praha Hlavní cíle škol s obory vzdělávání se sportovní

Více

Pořadí Jméno Rok narození Obec Startovní číslo 1 Gamba Filip 2011 Liberec 14 2 Vojtěch Kordula 2011 Pecka 16 3 Vojtíšek Tonda 2010 Bakako Nová Paka

Pořadí Jméno Rok narození Obec Startovní číslo 1 Gamba Filip 2011 Liberec 14 2 Vojtěch Kordula 2011 Pecka 16 3 Vojtíšek Tonda 2010 Bakako Nová Paka 1 Gamba Filip 2011 Liberec 14 2 Vojtěch Kordula 2011 Pecka 16 3 Vojtíšek Tonda 2010 Bakako Nová Paka 37 4 Tadeáš Verner 2011 Hradec Králové 47 5 Dominik Chvojka 2011 Horní Počernice 15 6 Kryštov Lánský

Více

Nepodali přihlášku na žádnou školu gymnázium 59 58 3 1 1 obchodní akademie. Podali přihlášku na VŠ. Podali přihlášku na VOŠ

Nepodali přihlášku na žádnou školu gymnázium 59 58 3 1 1 obchodní akademie. Podali přihlášku na VŠ. Podali přihlášku na VOŠ Přehled podaných přihlášek k dalšímu studiu Druh/typ školy Počet absolventů celkem na VŠ na VOŠ na jiný typ školy Nepodali přihlášku na žádnou školu gymnázium 59 58 3 1 1 obchodní akademie 30 19 6 2 6

Více

Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA

Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA závod č. 48 Pořadatel závodu: Název závodu: Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA VS Tábor Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA BHZ: 4 Druh závodu: Slalom postupový Datum závodu: 18.05.2008 Začátek závodu 8:30 Konec závodu

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

Jitka BURIÁNOVÁ Lukáš PATERA Lenka FICKOVÁ

Jitka BURIÁNOVÁ Lukáš PATERA Lenka FICKOVÁ ATLETIKA Vítáme Vás na Sportovním gymnáziu Pardubice. Říká se, že atletika je královnou sportů a je tomu skutečně tak. Je v ní takový rozsah disciplín, že se v ní mohou úspěšně uplatnit jedinci menšího

Více

Závěrečná zpráva Sportovního centra mládeže Hanácké oblasti 2011

Závěrečná zpráva Sportovního centra mládeže Hanácké oblasti 2011 Závěrečná zpráva Sportovního centra mládeže Hanácké oblasti 2011 Obsah 1. Název projektu 2. Předkladatel 3. Řešitel projektu 4. Personální zajištění činnosti SCM v roce 2011 5. Seznam členů SCM v roce

Více

Výsledková listina. Žákyně I 10-12 let. Žáci I 10-12 let. Počátek 14:26:08. průměrné rychlosti v km/h min. 1.: 8.3 2.: 7.9 max. 1.:15.0 2.:15.

Výsledková listina. Žákyně I 10-12 let. Žáci I 10-12 let. Počátek 14:26:08. průměrné rychlosti v km/h min. 1.: 8.3 2.: 7.9 max. 1.:15.0 2.:15. Cyklo klub Vysoké nad Jizerou a Sport Falco 3. závod horských kol v cross country MTB 2007 PEARL izumi MTB Vysocký maraton 30.června 2007 Šachty, Vysoké nad Jizerou Start a cíl: 702m délka okruhu 41km

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI Zveřejňujeme informační bulletin pro školy a školská zařízení v Libereckém kraji k 28. srpnu 2008. K dispozici ve formátu *.rtf a *.pdf

Více

2007 15 167 5,7% 6,8% 2008 12 439 4,6% 5,2% 2009 21 785 7,8% 7,9% 2010 25 763 9,5% 9,2% 2011 22 629 8,3% 8,6% 2012 21 574 7,9% 8,4%

2007 15 167 5,7% 6,8% 2008 12 439 4,6% 5,2% 2009 21 785 7,8% 7,9% 2010 25 763 9,5% 9,2% 2011 22 629 8,3% 8,6% 2012 21 574 7,9% 8,4% Ukazatele celkové v kraji - V dubnu 2014 činil podíl na počtu obyvatel Pardubického kraje 6,9 % a celkový počet 1 evidovaných na úřadech práce dosahoval 23 825. - Podíl na obyvatelstvu v ČR činil v dubnu

Více

MATURITNÍ ROČNÍK 2007

MATURITNÍ ROČNÍK 2007 GYMNÁZIUM, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace MATURITNÍ ROČNÍK 2007 Martin Černý Lipník nad Bečvou 2007 MATURITNÍ ROČNÍK 2007 K maturitní zkoušce v roce 2007 se přihlásilo v

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

David Hrdina POCHVALA ŘEDITELE ŠKOLY

David Hrdina POCHVALA ŘEDITELE ŠKOLY David Hrdina žákyni žákovi třídy 8. A za celoroční výpomoc při sběrových i školních akcích a za příkladnou pracovnitost v pracovních činnostech Jan Klíma žákyni žákovi třídy 8. A za celoroční výpomoc při

Více

Harmonogram absolutoria

Harmonogram absolutoria Vyšší odborná škola ekonomická v Mladé Boleslavi Vzdělávací program: Finanční řízení Školní rok: 2014/2015 Forma vzdělávání: denní Datum: 1.6.2015 Harmonogram absolutoria Příjmení a jméno Cimbálová Adéla

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Předseda školské rady: Ing. Martin Šnorbert Ředitel školy: PaedDr.

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace.

Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace. Termín: pondělí 27. 5. 2013 dopoledne Denní porada vyučujících: 12:30 Denní vyhlášení výsledků: 12:50 sp. - Český jazyk a literatura 7:35 7:55 Mgr. Milena Kalenská / PhDr. Miroslava Vydrová / sp. - Český

Více

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro gymnaziální vzdělávání Gymnázium, Uničov, Gymnazijní 257 1 Obsah Základní informace...4 Možná struktura volitelných předmětů...5

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA ATLETICKÝ STADION UHERSKÉ HRADIŠT

VÝSLEDKOVÁ LISTINA ATLETICKÝ STADION UHERSKÉ HRADIŠT VÝSLEDKOVÁ LISTINA ST EDOŠKOLSKÉHO ATLETICKÉHO POHÁRU KRAJSKÉ KOLO ATLETICKÝ STADION UHERSKÉ HRADIŠT 30. ZÁ Í 2010 KATEGORIE DÍVKY Kategorie:divky Výsledková listina disciplíny: Celkové výsledky -družstva

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI Zveřejňujeme informační bulletin pro školy a školská zařízení v Libereckém kraji k 24. dubnu 2009. K dispozici ve formátu *.rtf a *.pdf

Více

Přijímací řízení pro školní rok 2014/2015. Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách Pardubického kraje pro školní rok 2014/2015

Přijímací řízení pro školní rok 2014/2015. Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách Pardubického kraje pro školní rok 2014/2015 Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách Pardubického kraje pro školní rok 2014/2015 Úvod Všem středním školám zřizovaným Pardubickým krajem bylo doporučeno v rámci přijímacího řízení do oborů

Více

Pochvaly ředitele školy za školní rok 2014/2015

Pochvaly ředitele školy za školní rok 2014/2015 Příjmení a jméno Třída Název soutěže a její úroveň - umístění Aktivita 1 Stará Tereza 1.O 1. místo v oblastním kole recitační soutěže Dětská scéna a postup na národní přehlídku 2 Šlachta David 1.O 3 Vrbová

Více

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL Německo 18. 20. března 2010 Realschule v Hilposteinu (partnerská škola Obchodní akademie Rakovník) Ţáci od 5. do 10. třídy (11 17 let) Počet ţáků 1 030 Průměrný

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Denní vyhlášení výsledků: 12:20 Jan Flek sp. - Český jazyk a literatura 8:15 8:35 Mgr. Libuše Mikulecká / Mgr. Yvonna Šindelková / pr. - Anglický jazyk - ÚZ 9:15 9:30

Více

Mochtínský přespolní běh 37.ročník 8.5.2009

Mochtínský přespolní běh 37.ročník 8.5.2009 Tělovýchovná jednota Sokol Mochtín uspořádala ve spolupráci s Pošumavským sportovním centrem Sport pro všechny v Klatovech Mochtínský přespolní běh 37.ročník 8.5.2009 VÝSLEDKOVÁ LISTINA Žactvo předškolní

Více

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová Dokument schválila Vědecká rada Matematického ústavu dne 17. února 2015. 1. Studijní

Více

Koncepce rozvoje školství v regionu Dolnobřežansko

Koncepce rozvoje školství v regionu Dolnobřežansko Koncepce rozvoje školství v regionu Dolnobřežansko březen 2008 Úvod Vzdělání České republice poskytují školská zařízení státu, obcí, krajů a právnických osob a to v souladu s příslušnými právními předpisy.

Více

Třída: 1.0 třídní učitel: Mgr. Jana MARŠOUNOVÁ Počet celkem: 30 z toho chlapců: 16 dívek: 14

Třída: 1.0 třídní učitel: Mgr. Jana MARŠOUNOVÁ Počet celkem: 30 z toho chlapců: 16 dívek: 14 1 Třída: 1.0 třídní učitel: Mgr. Jana MARŠOUNOVÁ Počet celkem: 30 z toho chlapců: 16 dívek: 14 BERNARDOVÁ Gabriela, FIŠER Adam, HOLCMAN Alina, HRADEC Filip, JONÁŠOVÁ Natálie, KASKA Matěj, KAVANOVÁ Kateřina,

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Třída: 6.N - sexta N (rok nástupu 2009) Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Předseda: RNDr. Veronika Kvapilová Místopředseda: Mgr. Ivana Opálková Třídní: Mgr. Martin Šnévajs Místnost: A28 - kmenová 313

Více

Informace pro zájemce o studium na jindřichohradeckém gymnáziu

Informace pro zájemce o studium na jindřichohradeckém gymnáziu Informace pro zájemce o studium na jindřichohradeckém gymnáziu Gymnázium Vítězslava Nováka Husova 333/II 37715 Jindřichův Hradec tel./fax 384 361 253 e-mail - info@gvn.cz, www.gvn.cz Vážit si tradice,

Více