SD Provozní řád DTM DMVS LK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SD Provozní řád DTM DMVS LK"

Transkript

1 Příloha D Směrnice IS DMVS LK Provozní řád DTM DMVS LK Verze 1.1 DMVS Libereckého kraje Zpracoval Datum Označení ŘD Popis Vydavatel URL Platnost Práva Liberecký kraj a aktivní partneři SD Provozní řád DTM DMVS LK Provozní řád obsahuje základní údaje o organizačním modelu DTM DMVS Libereckého kraje. Provozní řád nahrazuje Metodický řád DTM DMVS Libereckého kraje schválený smluvními partnery s účinností od Liberecký kraj Provozní řád je závazný pro území Libereckého kraje od a platí pro partnery a registrované uživatele v IS DMVS LK. Provozní řád je určen pouze pro partnery a registrované uživatele v IS DMVS LK.

2 Obsah Obsah Pojmy a zkratky Úvod Geodetická data Organizační model DTM DMVS LK Aktualizace dat DTM DMVS LK Aktualizace ÚMPS Aktualizace dat technické a dopravní infrastruktury a ÚIR Zapracování přijatých dat do Hlavního datového skladu DMVS LK (centrální) Zapracování přijatých dat do Provozního datového skladu DMVS LK (lokální) Výměnné formáty DTM DMVS LK Výdej dat ÚMPS

3 1. Pojmy a zkratky Základní pojmy a zkratky jsou uvedeny v dokumentu Směrnice IS DMVS LK. DGN Design File výkresový soubor prostorových dat systému MicroStation. SHP Shapefile datový formát pro ukládání vektorových prostorových dat pro geografické informační systémy. XML Extensible Markup Language rozšiřitelný značkovací jazyk ukládaný formou textového souboru. WMS Web Map Service umožňuje sdílení geografické informace ve formě rastrů; webové rozhraní pro on-line publikaci geografických dat. Jádro ÚMPS Podmnožina prvků datového modelu ÚMPS, která je povinně mapována geodety v rámci aktualizačních dat ÚMPS v rozsahu celého území Libereckého kraje, viz příloha D2 Směrnice IS DMVS LK Rámec datového modelu DTM DMVS LK. Prvky ÚMPS STI Rozšiřující tematická podmnožina prvků ÚMPS k prvkům jádra ÚMPS, která je mapována geodety v rámci aktualizačních dat ÚMPS na základě požadavků partnerů správců technické infrastruktury, viz příloha D2 Směrnice IS DMVS LK Rámec datového modelu DTM DMVS LK. Doplněk ÚMPS Rozšiřující tematická podmnožina prvků ÚMPS k prvkům jádra ÚMPS a k prvkům ÚMPS STI, která není povinně mapována geodety v rámci aktualizačních dat ÚMPS, viz příloha D2 Směrnice IS DMVS LK Rámec datového modelu DTM DMVS LK. 2. Úvod Digitální technická mapa (DTM) je mapou velkého měřítka vedená počítačovými prostředky, s obsahem povrchové situace a prvky inženýrských sítí. Pojem DTM zavádí do právního řádu ČR novela zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví. DTM je dále zmíněna v zákoně č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), kde je uvedena jako přípustný podklad pro pořizování ÚAP. Výstupy a informace získané z DTM DMVS LK nenahrazují vyjádření správců inženýrských sítí ani geodetický podklad pro projektovou činnost! 3. Geodetická data Parametry evidence a pořizování geodetických dat Souřadnicový systém S-JTSK Výškový systém Bpv Základní střední souřadnicová chyba v poloze m xy = 0.14m (dle ČSN ) 2

4 Základní střední souřadnicová chyba ve výšce m H = 0.12m (dle ČSN ) Měřítko mapování 1 : Organizační model DTM DMVS LK Liberecký kraj a) Liberecký kraj vytváří a spravuje DTM DMVS LK a za tímto účelem uzavírá s městy a obcemi Libereckého kraje a dalšími subjekty smlouvy o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě DTM DMVS LK. Dále poskytne obcím vzorovou obecně závaznou vyhlášku o vedení technické mapy obce, dle zákona č. 200/1994 Sb. 20 odst. 3., včetně přílohy č. 1 vyhlášky, kterou upřesňuje obsah technické mapy obce nad rámec základního obsahu technické mapy obce. b) Zajišťuje provoz služeb IS DMVS LK. c) Garantuje jednotnou formu zpracování DTM v rámci systému DTM DMVS LK. d) Zajišťuje správu DTM DMVS LK a provoz datového skladu DTM DMVS LK a webových služeb do e) Zajišťuje systematickou aktualizaci datového skladu DTM DMVS LK a její distribuci (zpřístupnění) všem partnerům bezodkladně a pravidelně v dohodnutých termínech. f) Koordinuje činnost všech partnerů za účelem naplnění předmětu a účelu DTM DMVS LK. g) Kontroluje dodržování Směrnice IS DMVS LK, a to po celou dobu udržitelnosti projektu DMVS LK, tj. do h) Vede a aktualizuje seznam partnerů projektu DMVS LK a jejich smluvních vztahů, který je dostupný na Geoportálu DMVS LK v sekci Přehledy. i) Vede evidenci o poskytnutí dat geodetům (fyzickým a právnickým osobám). j) Provádí kontrolní činnosti správy systému DTM DMVS LK. k) Udržuje aktuálnost Provozní dokumentace DTM DMVS LK dle Směrnice IS DMVS LK včetně jejích příloh za spolupráce aktivních partnerů DMVS LK a upozorní ostatní uživatele na uveřejnění provedených změn (viz kap 6 Směrnice IS DMVS LK). l) Vytváří data technické a dopravní infrastruktury v DMVS LK nástroji IS DMVS LK a zajišťuje jejich průběžnou aktualizaci v DMVS LK pomocí nástrojů a služeb IS DMVS LK uvedených v kap m) Stanoví oprávněné osoby, které budou ve věcech technických odpovědné za aktualizaci dat v IS DMVS LK a budou delegovány na funkční místa (viz příloha B Směrnici IS DMVS LK, bod 5) Město, obec DTM Technická infrastruktura FM POŘ KRAJ TI DTM Dopravní infrastruktura FM POŘ KRAJ DI a) Má uzavřen smluvní vztah s Libereckým krajem, na základě kterého se stává partnerem DMVS LK. b) Aktivně činí kroky směřující k vydání obecně závazné vyhlášky o vedení technické mapy obce, dle zákona č. 200/1994 Sb. 20 odst. 3., včetně přílohy č. 1 vyhlášky, kterou upřesňuje obsah technické mapy obce nad rámec základního obsahu technické mapy obce. c) Pověřuje Liberecký kraj jako výkonného správce technické mapy obce. d) Pro vykonání bodů a), b), c) získává přístup do Geoportálu DMVS LK v uživatelských rolích Partner legislativa, Partner DTM smlouva, Pořizovatel dat DMVS, Uživatel DTM TI, Uživatel DTM DI, Uživatel DTM ÚAP, Uživatel organizace (viz příloha B Směrnice IS DMVS LK). 3

5 e) Poskytuje aktuální znění vyhlášky o vedení technické mapy obce včetně její přílohy č. 1 Libereckému kraji. f) Dohlíží na dodržování vydané obecně závazné vyhlášky o vedení technické mapy obce, a to zejména na dokládání změn týkajících se obsahu DTM obce. g) Řídí se Provozní dokumentací DTM DMVS LK dle Směrnice IS DMVS LK a jejími přílohami. h) Při zadávání zakázek (projekce, investiční výstavba, územní plánování, studie, koncepční materiály) se řídí Provozní dokumentací DTM DMVS LK dle Směrnice IS DMVS LK, tak aby byly geodetické podklady využity pro aktualizaci DTM LK, a dále informuje partnery, projektanty a geodety o skutečnostech, které vyplývají z aplikace Provozní dokumentace DTM DMVS LK a návazných řídících dokumentů. i) Určí svého zástupce pro jednání ve věci plnění předmětu a účelu DTM DMVS LK. j) Město na úrovni ORP je pořizovatelem dat DMVS a v rámci ORP vytváří data technické infrastruktury, dopravní infrastruktury a ÚIR v DMVS LK nástroji IS DMVS LK a zajišťuje jejich průběžnou aktualizaci v DMVS LK pomocí nástrojů a služeb IS DMVS LK uvedených v kap a) Stanoví oprávněné osoby, které budou ve věcech technických odpovědné za aktualizaci dat v IS DMVS LK a budou delegovány na následující funkční místa. DTM Technická infrastruktura FM POŘ ORP TI DTM Dopravní infrastruktura FM POŘ ORP DI ÚIR Adresy a stavby FM POŘ ORP UIR Správce sítě a) Má uzavřen smluvní vztah s Libereckým krajem, na základě kterého se stává partnerem DMVS LK. b) Pro vykonání bodu a) získává přístup do Geoportálu DMVS LK v uživatelských rolích Partner DTM, Uživatel DTM TI, Uživatel DTM DI, Uživatel organizace, Poskytovatel (viz Příloha B Směrnice IS DMVS LK). c) Řídí se Provozní dokumentací DTM DMVS LK dle Směrnice IS DMVS LK a jejími přílohami. d) Při zadávání zakázek (projekce, investiční výstavba, studie, koncepční materiály) se řídí Provozní dokumentací DTM DMVS LK dle Směrnice IS DMVS LK a informuje projektanty a geodety o skutečnostech, které vyplývají z aplikace Provozní dokumentace DTM DMVS LK a návazných řídících dokumentů. e) Provádí zapracování dat průběhů inženýrských sítí pořízených v rámci Zakázky DTM do svého informačního systému. f) Poskytuje průběhy inženýrských sítí do systému IS DMVS LK ve čtvrtletních intervalech poskytuje aktuální průběhy svých sítí pro ÚAP k jejich zapracování do IS DMVS LK. v ročních intervalech poskytuje aktuální průběhy svých sítí k jejich zapracování do IS DMVS LK pouze pro potřeby krizového řízení, pokud tato data poskytuje. on-line formou webových mapových služeb WMS, pokud tuto službu poskytuje. g) Určí svého zástupce pro jednání ve věci plnění předmětu a účelu DTM DMVS LK. 5. Aktualizace dat DTM DMVS LK Aktualizace dat ÚMPS, technické a dopravní infrastruktury je prováděna odděleně. 4

6 5.1. Aktualizace ÚMPS Aktualizace ÚMPS se provádí na základě předaných aktualizačních dat ÚMPS ze Zakázek DTM zpracovaných geodety. Aktualizace dat je prováděna správcem referenčních dat ÚMPS, který pro aktualizace dat využívá nástroje Spirit DTM a ArcGIS. Detailní postup aktualizace ÚMPS se provádí podle Dokumentace Zakázky DTM DMVS LK, viz příloha D1 Směrnice IS DMVS LK Aktualizace dat technické a dopravní infrastruktury a ÚIR Zapracování přijatých dat do Hlavního datového skladu DMVS LK (centrální) Správce sítě poskytuje data technické infrastruktury do systému DTM formou vektorových dat k zapracování do datového skladu Infrastruktura DTM, popř. formou WMS služeb. Vektorová data technické infrastruktury jsou zapracovávána do datového skladu Infrastruktura DTM. Při poskytování vektorových dat správcem sítě je aktualizace dat technické infrastruktury v datovém skladu Infrastruktura DTM prováděna podle následujících bodů. Aktualizaci vektorových dat technické infrastruktury provádí správce sítě (partner) ve svém informačním systému. Správce sítě pravidelně poskytuje aktuální vektorová data technické infrastruktury v předem dohodnutém výměnném formátu, a to prostřednictvím služby Příjem dat dostupné na Geoportálu DMVS LK nebo prostřednictvím externího portálu správce technické infrastruktury (viz seznam níže). Import vektorových dat do datového skladu Infrastruktura DTM (aktualizaci dat v datovém skladu Infrastruktura) provádí správce dat infrastruktury metodou DELETE INSERT (smazání stávajících dat konkrétního správce sítě a import nových vektorových dat). Správce dat Infrastruktury DTM provádí před importem vektorových dat pouze kontrolu struktury předávaných vektorových dat dle předem dohodnutého výměnného formátu, za ostatní parametry dat odpovídá správce sítě (topologii, hodnoty atributů ). Import vektorových dat je prováděn v rámci poskytování služeb partnerům. Příjem dat technické infrastruktury z externích portálů správců technické infrastruktury Správce TI CETIN CEZ RWE Portál Při poskytování dat technické infrastruktury formou služby WMS, zajišťuje tato služba vždy poskytování aktuálních dat technické infrastruktury Zapracování přijatých dat do Provozního datového skladu DMVS LK (lokální) Zapracování dat provádí pořizovatelé dat DMVS LK. Aktualizace dat pořizovateli je prováděna podle následujícího workflow. 5

7 Přijetí zdrojových dat od poskytovatelů k aktualizaci. Data jsou pořizovatelem stažena z modulu Příjem dat Geoportálu DMVS LK. Pokud jsou data převzata jiným způsobem ( , CD apod.), pak pořizovatel dat nahraje zdrojová data na modul Příjem dat. Vložení pasportů do Geoportálu DMVS LK. Pasporty jsou vloženy pomocí aplikace Spirit DMVS. Synchronizace Provozního a Hlavního datového skladu DMVS LK. Před vlastním zapracováním dat je vhodné provést synchronizaci dat, při které dojde ke stažení případných nových dat z Hlavního datového skladu DMVS LK do Provozního datového skladu DMVS LK. Zapracování zdrojových dat do Provozního datového skladu DMVS LK. Zdrojová data jsou zpracována a převedena do odpovídajících tříd prvků Provozního datového skladu DMVS LK. Ohodnocení povinných řídících atributů dat v Provozním datovém skladu DMVS LK. Nastavení řídících atributů Provozního datového skladu DMVS LK (viz kap Směrnice IS DMVS LK). Pro nastavení atributů je možné využít nástroje aplikace Spirit DMVS pro jejich automatické ohodnocení. Kontrola zapracovaných dat do Provozního datového skladu DMVS LK. Pomocí nástrojů aplikace Spirit DMVS jsou provedeny kontroly dat v Provozním datovém skladu DMVS LK. Případné chyby jsou opraveny a kontroly dat opakovány. Synchronizace Provozního a Hlavního datového skladu DMVS LK. Odeslání nových dat z Provozního datového skladu DMVS LK do Hlavního datového skladu DMVS LK. Odpovědné osoby za aktualizaci dat Odpovědné osoby za aktualizaci dat jsou uvedeny na funkčních místech v Geoportálu DMVS LK, které jsou přístupné v sekci Geoportál DMVS LK Data a Dokumenty Funkční místa. Odpovědné osoby jsou delegovány podle následujících tematických oblastí. DTM Technická infrastruktura, za aktualizaci dat zodpovídají osoby na funkčních místech FM POŘ ORP TI Česká Lípa FM POŘ ORP TI Frýdlant FM POŘ ORP TI Jablonec nad Nisou FM POŘ ORP TI Jilemnice FM POŘ ORP TI Liberec FM POŘ ORP TI Nový Bor FM POŘ ORP TI Semily FM POŘ ORP TI Tanvald FM POŘ ORP TI Turnov FM POŘ ORP TI Železný Brod FM POŘ KRAJ TI DTM Dopravní infrastruktura, za aktualizaci dat zodpovídají osoby na funkčních místech FM POŘ ORP DI Česká Lípa FM POŘ ORP DI Frýdlant FM POŘ ORP DI Jablonec nad Nisou FM POŘ ORP DI Jilemnice FM POŘ ORP DI Liberec FM POŘ ORP DI Nový Bor FM POŘ ORP DI Semily FM POŘ ORP DI Tanvald FM POŘ ORP DI Turnov FM POŘ ORP DI Železný Brod 6

8 FM POŘ KRAJ DI ÚIR Adresy a stavby, za aktualizaci dat zodpovídají osoby na funkčních místech FM POŘ ORP ÚIR Česká Lípa FM POŘ ORP ÚIR Frýdlant FM POŘ ORP ÚIR Jablonec nad Nisou FM POŘ ORP ÚIR Jilemnice FM POŘ ORP ÚIR Liberec FM POŘ ORP ÚIR Nový Bor FM POŘ ORP ÚIR Semily FM POŘ ORP ÚIR Tanvald FM POŘ ORP ÚIR Turnov FM POŘ ORP ÚIR Železný Brod Nástroje pro aktualizaci dat Provozní datový sklad DMVS LK Provozní datový sklad DMVS LK využívají registrovaní uživatelé v roli Pořizovatel dat DMVS ke správě a vedení dat ÚAP, technické infrastruktury, dopravní infrastruktury a ÚIR. Pořizovatelé do datového skladu zapracovávají vstupní data od poskytovatelů. Pro zapracování využívají prostředí software ArcGIS for Desktop s nadstavbou Spirit DMVS. ArcGIS for Desktop Basic Aplikace pro správu a vedení provozního datového skladu DMVS LK. Přístup k aplikaci mohou získat oprávnění uživatelé v roli Pořizovatel dat DMVS formou zapůjčení licence. Zapůjčení licence je IS DMVS LK poskytováno na omezenou dobu. Licence je využívána výhradně pro správu a vedení Provozního datového skladu DMVS LK. Spirit DMVS Aplikace pro správu a vedení Provozního datového skladu DMVS LK řešená formou nadstavby aplikace ArcGIS for Desktop Basic. Aplikaci využívají oprávnění uživatelé v roli Pořizovatel dat DMVS zejména ke správě pasportů, zapracovávání dat, kontrole dat a synchronizaci Provozního datového skladu DMVS LK s Hlavním datovým skladem DMVS LK. Synchronizace je řešena prostřednictvím webových služeb Konektor Spirit DMVS. Konektor Spirit DMVS Webové služby pro synchronizaci dat mezi Provozním datovým skladem DMVS LK a Hlavním datovým skladem DMVS LK. URL adresy webových služeb jsou poskytovány osobou delegovanou na funkčním místě FM Správce ÚAP. Poskytovatelé (modul) Modul Geoportálu DMVS LK pro správu a vedení poskytovatelů dat. 6. Výměnné formáty DTM DMVS LK DGN V8, DGN V7 Výstup dat ÚMPS Zakázky DTM (Evidence zakázek) 7

9 SHP XML Vstup aktualizačních dat výkresů Zakázky DTM (Evidence zakázek) Vstup dat inženýrských sítí Popis formátu je uveden v příloze D3 Směrnice IS DMVS LK Vstup dat inženýrských sítí Výstup dat ÚMPS Výstup dat inženýrských sítí Popis je uveden v příloze D4 Směrnice IS DMVS LK Výstup dat ÚMPS Popis je uveden v příloze D5 Směrnice IS DMVS LK 7. Výdej dat ÚMPS XML Výdej dat aktivním partnerům a obcím, které se přihlásili k odběru dat ÚMPS. Data jsou vydávána v pravidelných 14 denních intervalech formou změnových vět. Na základě požadavku je proveden kompletní výdej aktuálních dat ÚMPS z datového skladu DTM DMVS LK. Data jsou vystavena ke stažení po dobu 3 měsíců. SHP, DGN Výdej dat obcím a regionálním správcům sítí. Data jsou vydávána dle územní působnosti jednotlivých partnerů. Obce III. a II. stupně a regionální správci technické infrastruktury mohou stahovat data obcí ve své územní působnosti. Data jsou generována v kvartálních intervalech a vystavena ke stažení po dobu 1 roku. 8

SD - Provozní řád ÚAP DMVS LK

SD - Provozní řád ÚAP DMVS LK Příloha E Směrnice IS DMVS LK Provozní řád ÚAP DMVS LK Verze 1.1 DMVS Libereckého kraje Zpracoval Datum 30. 10. 2015 Označení ŘD Popis Vydavatel URL Platnost Práva Liberecký kraj a aktivní partneři SD

Více

Provozní řád DTM DMVS. Plzeňský kraj

Provozní řád DTM DMVS. Plzeňský kraj Provozní řád DTM DMVS Plzeňského kraje Verze 2.2 DTM DMVS Plzeňského kraje Zpracoval Datum 18. 7. 2013 Popis Vydavatel URL GEOREAL spol. s r.o., Hálkova 12, 301 00 Plzeň Provozní řád obsahuje základní

Více

SA Služby IS DMVS LK

SA Služby IS DMVS LK Příloha A Směrnice IS DMVS LK Služby IS DMVS LK Verze 1.1 DMVS Libereckého kraje Zpracoval Datum 30. 10. 2015 Označení ŘD Popis Vydavatel URL Platnost Práva Liberecký kraj a aktivní partneři SA Služby

Více

Provozní řád DTM DMVS Karlovarského kraje

Provozní řád DTM DMVS Karlovarského kraje Příloha č. 1 Směrnice DTM DMVS Karlovarského kraje Provozní řád DTM DMVS Karlovarského kraje Verze 3.1 DTM DMVS Karlovarského kraje Zpracoval Datum 28. 3. 2014 Popis Vydavatel URL Platnost Práva Zpracováno

Více

DTM DMVS Plzeňského kraje

DTM DMVS Plzeňského kraje Směrnice DTM DMVS Plzeňského kraje Verze 3.1 DTM DMVS Plzeňského kraje Zpracoval Datum 1. 3. 2015 Popis Vydavatel URL Platnost Práva Zpracováno ve spolupráci partnerů DTM DMVS Plzeňského kraje: - Plzeňský

Více

SB Role a funkční místa IS DMVS LK

SB Role a funkční místa IS DMVS LK Příloha B Směrnice IS DMVS LK Role a funkční místa IS DMVS LK Verze 1.1 DMVS Libereckého kraje Zpracoval Datum 30. 10. 2015 Označení ŘD Popis Vydavatel URL Platnost Práva Liberecký kraj a aktivní partneři

Více

DTM DMVS Plzeňského kraje

DTM DMVS Plzeňského kraje Směrnice DTM DMVS Plzeňského kraje Verze 2.1 DTM DMVS Plzeňského kraje Zpracoval Datum 18. 7. 2013 Popis Vydavatel URL GEOREAL spol. s r.o., Hálkova 12, 301 00 Plzeň Směrnice obsahuje základní údaje o

Více

PROVOZNÍ ŘÁD DIGITÁLNÍ TECHNICKÉ MAPY MĚSTA MOSTU

PROVOZNÍ ŘÁD DIGITÁLNÍ TECHNICKÉ MAPY MĚSTA MOSTU PROVOZNÍ ŘÁD DIGITÁLNÍ TECHNICKÉ MAPY MĚSTA MOSTU Stránka 1 z 15 OBSAH 1 ÚVOD... 3 1.1 Identifikační údaje provozovatele... 3 1.2 Charakteristika projektu DTMM... 3 1.3 Rozsah platnosti... 4 2 POUŽÍVANÉ

Více

S Směrnice IS DMVS LK

S Směrnice IS DMVS LK Směrnice IS DMVS LK Verze 1.1 DMVS Libereckého kraje Zpracoval Datum 30. 10. 2015 Označení ŘD Popis Vydavatel URL Liberecký kraj a aktivní partneři S Směrnice IS DMVS LK Směrnice IS DMVS LK obsahuje základní

Více

Dokumentace Zakázky DTM subprojektu DTM DMVS LK

Dokumentace Zakázky DTM subprojektu DTM DMVS LK Příloha D1 Směrnice IS DMVS LK Dokumentace Zakázky DTM subprojektu DTM DMVS LK Verze 1.1 DMVS Libereckého kraje Zpracoval Datum 30. 10. 2015 Označení ŘD Popis Vydavatel URL Platnost Práva Liberecký kraj

Více

DTM DMVS krajů. Ing. Karel Vondráček, Ing. Martin Šourek Správce datového skladu DTM DMVS

DTM DMVS krajů. Ing. Karel Vondráček, Ing. Martin Šourek Správce datového skladu DTM DMVS DTM DMVS krajů Ing. Karel Vondráček, Ing. Martin Šourek Správce datového skladu DTM DMVS Součást egovernmentu Smart Administration v období 2007 2015 Modernizační a informatizační aktivity ve VS Zlepšit

Více

Digitální technická mapa Plzeňského kraje

Digitální technická mapa Plzeňského kraje Digitální technická mapa Plzeňského kraje Služby DTM DMVS PK Setkání partnerských obcí DTM DMVS Plzeň 9. 12. 2015 Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor informatiky Portál DTM DMVS Plzeňského kraje Webová

Více

Dokumentace Zakázky DTM DMVS PK

Dokumentace Zakázky DTM DMVS PK Příloha č. 2 Směrnice DTM DMVS Plzeňského kraje Dokumentace Zakázky DTM DMVS PK Verze 3.1 DTM DMVS Plzeňského kraje Zpracoval Datum 1. 3. 2015 Popis Vydavatel URL Platnost Práva Zpracováno ve spolupráci

Více

Digitální technická mapa Plzeňského kraje

Digitální technická mapa Plzeňského kraje Digitální technická mapa Plzeňského kraje Setkání partnerů digitálních technických map krajů Plzeň 5. a 6. května 2016 Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor informatiky Součást projektu Digitální mapa veřejné

Více

Informační systém Digitální mapy veřejné správy Libereckého kraje. Ing. Pavel Matějka, Liberecký kraj Ing. Karel Vondráček, GEOREAL spol. s r.o.

Informační systém Digitální mapy veřejné správy Libereckého kraje. Ing. Pavel Matějka, Liberecký kraj Ing. Karel Vondráček, GEOREAL spol. s r.o. Informační systém Digitální mapy veřejné správy Libereckého kraje Ing. Pavel Matějka, Liberecký kraj Ing. Karel Vondráček, GEOREAL spol. s r.o. O projektu Realizace v rámci výzvy č. 8 IOP Součást e-governmentu

Více

Výměnný formát XML DTM DMVS PK

Výměnný formát XML DTM DMVS PK Výměnný formát XML DTM DMVS PK Představení partnerským krajům Praha 8. 2. 2016 Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor informatiky Koncept etapizace tvorby výměnného formátu XML aktualizačních zakázek Digitální

Více

Provozní řád DTM DMVS Plzeňského kraje

Provozní řád DTM DMVS Plzeňského kraje Příloha č. 1 Směrnice DTM DMVS Plzeňského kraje Provozní řád DTM DMVS Plzeňského kraje Verze 3.2 DTM DMVS Plzeňského kraje Zpracoval Datum 1. 3. 2015 Popis Vydavatel URL Platnost Práva Zpracováno ve spolupráci

Více

Portál digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje

Portál digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje Portál digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje Součást projektu Nástroje pro tvorbu a údržbu územně analytických podkladů pro projekt Digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje (září 2013) Krajský

Více

Digitální mapa veřejné správy Karlovarského kraje

Digitální mapa veřejné správy Karlovarského kraje Digitální mapa veřejné správy Karlovarského kraje Ing. Tomáš Nováček Ing. Jiří Heliks Krajský úřad Karlovarského kraje Odbor projektového řízení a informatiky KK Digitální mapa veřejné správy Karlovarského

Více

DOKUMENTACE ZAKÁZKY DTMM

DOKUMENTACE ZAKÁZKY DTMM DOKUMENTACE ZAKÁZKY DTMM Příloha č. 1 k Z_OIS_006 Provozní řád digitální technické mapy města Mostu Stránka 1 z 6 OBSAH 1 VÝDEJ DAT... 2 1.1 Žádost o poskytnutí dat... 2 1.2 Vydaná data ÚMPS... 3 2 PŘÍJEM

Více

Liberecký kraj rozvoj egovernmentu

Liberecký kraj rozvoj egovernmentu Liberecký kraj rozvoj egovernmentu zpětná vazba, zkušenosti a podněty z rozvoje DMVS v regionu ilustrační materiál Ing. Pavel Matějka příkazník DMVS LK Kam směřuje DMVS (LK) Širší vztahy rámec DMVS v kontextu

Více

Digitální mapa veřejné správy

Digitální mapa veřejné správy Digitální mapa veřejné správy Digitální mapa veřejné správy (DMVS) Projekt DMVS zastřešuje projekty Výzvy č. 08 k předkládání žádosti o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu na Rozvoj

Více

Strategie rozvoje Digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje

Strategie rozvoje Digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje Strategie rozvoje Digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje Autor: Michal Souček, Plzeňský kraj Konzultace: Mgr. Martin Schejbal, Ing. Antonín Procházka, Ing. Eliška Pečenková Verze: 1.3 Datum: 9.

Více

Standard výměnného formátu XML Digitální technické mapy

Standard výměnného formátu XML Digitální technické mapy Standard výměnného formátu XML Digitální technické mapy Michal Souček, Plzeňský kraj Karel Vondráček, GEOREAL spol. s r.o. Důvody realizace Neexistence celorepublikového standardu Široká společenská poptávka

Více

Zakázkový systém TECHNICKÁ MAPA.CZ. Jednotná technická mapa města Krnova. Představení systému - 4. 9. 2014. Bc. Dušan Stránský 4. 9.

Zakázkový systém TECHNICKÁ MAPA.CZ. Jednotná technická mapa města Krnova. Představení systému - 4. 9. 2014. Bc. Dušan Stránský 4. 9. Zakázkový systém TECHNICKÁ MAPA.CZ Jednotná technická mapa města Krnova Představení systému - 4. 9. 2014 Bc. Dušan Stránský 4. 9. 2014 Jednotná technická mapa města Krnova ( JTMO ) Legislativní základy

Více

DTM Kraje Vysočina na startu. Petr Pavlinec, Luboš Jůzl,

DTM Kraje Vysočina na startu. Petr Pavlinec, Luboš Jůzl, DTM Kraje Vysočina na startu Petr Pavlinec, Luboš Jůzl, 17. 5. 2017 10/04/2016 1 DTM Kraje Vysočina na startu - CÍLE Mapa velkého měřítka Vedena počítačovými prostředky Obsah DTM Povrchová situace (ÚMPS)

Více

Jak se žije poskytovatelům a pořizovatelům údajů o území?

Jak se žije poskytovatelům a pořizovatelům údajů o území? Jak se žije poskytovatelům a pořizovatelům údajů o území? 2007: Novela SZ návrhy na optimalizaci řešení: 1. Celostátní portál pod gescí státní správy - odmítnuto 2. Metodický pokyn MMR na portál ÚP v gesci

Více

Problematika digitální technické mapy. RNDr. Ivo Skrášek, Zlínský kraj

Problematika digitální technické mapy. RNDr. Ivo Skrášek, Zlínský kraj Problematika digitální technické mapy RNDr. Ivo Skrášek, Zlínský kraj 20.10.2009 Souvislosti Digitální technické mapy (DTM) V současné době neexistuje v České republice jednotný a ucelený rámec pro tvorbu

Více

Seminář. Územně analytické podklady v Plzeňském kraji 8.3.2012

Seminář. Územně analytické podklady v Plzeňském kraji 8.3.2012 Seminář Územně analytické podklady v Plzeňském kraji 8.3.2012 Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor regionálního rozvoje a Odbor informatiky Program 2 Zahájení Úvodní slovo Ing. arch. Miloslav Michalec vedoucí

Více

Výměnný formát XML DTM DMVS

Výměnný formát XML DTM DMVS Výměnný formát XML DTM DMVS Prostorová data pro rozhodovací procesy státní správy Praha 26. 5. 2016 Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor informatiky Výměnný formát XML Zapojené subjekty: Plzeňský kraj Institut

Více

Digitální technická mapa ČR Architektura CAGI

Digitální technická mapa ČR Architektura CAGI Digitální technická mapa ČR Architektura CAGI 10.4.2019 Strategická východiska Informační koncepce České republiky, Koncepce budování egovernmentu v ČR 2018+ https://www.mvcr.cz/soubor/vladni-program-digitalizaceceske-republiky-2018-digitalni-cesko-informacni-koncepcecr.aspx

Více

Technická dokumentace zadavatele

Technická dokumentace zadavatele Technická dokumentace zadavatele k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Technická podpora a rozvoj informačního systému Digitální technická mapa Plzeňského kraje příloha č. 1 výzvy 1/13 Úvodní ustanovení

Více

Technická specifikace

Technická specifikace Technická specifikace - příloha č. 1 zadávací dokumentace k veřejné zakázce Zajištění provozu, rozvoje a údržby Digitální technické mapy pro projekt Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje" Verze

Více

Digitální mapa veřejné správy v kontextu nové politiky státu v oblasti prostorových dat

Digitální mapa veřejné správy v kontextu nové politiky státu v oblasti prostorových dat Digitální mapa veřejné správy v kontextu nové politiky státu v oblasti prostorových dat Jednání Grémia pro regulační reformu a efektivní veřejnou správu 9. prosince 2009 Obsah - Z čeho vycházíme - Význam

Více

Digitální mapa veřejné správy Ústeckého kraje

Digitální mapa veřejné správy Ústeckého kraje Ústecký kraj Krajský úřad 400 02 Ústí nad Labem tel: 475 657 111 email: urad@kr-ustecky.cz datová schránka: t9zbsva Digitální mapa veřejné správy Ústeckého kraje Nástroje pro tvorbu a údržbu Územně analytických

Více

DMVS JAKO INTEGRAČNÍ PLATFORMA PRO PŘÍSTUP K ÚAP. Martin Sovadina, Martin Jűstel

DMVS JAKO INTEGRAČNÍ PLATFORMA PRO PŘÍSTUP K ÚAP. Martin Sovadina, Martin Jűstel DMVS JAKO INTEGRAČNÍ PLATFORMA PRO PŘÍSTUP K ÚAP Martin Sovadina, Martin Jűstel PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU DMVS Olomoucký kraj 2 PROJEKT IOP VÝZVA Č.8 Projekt IOP výzva č. 8 Rozvoj služeb egovernmentu v krajích

Více

Správa VF XML DTM DMVS Datový model a ontologický popis

Správa VF XML DTM DMVS Datový model a ontologický popis Správa VF XML DTM DMVS Datový model a ontologický popis Verze 1.0 Standard VF XML DTM DMVS Objednatel Plzeňský kraj Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy Zlínský kraj Kraj Vysočina Liberecký

Více

Kapitola 1. - Základní údaje

Kapitola 1. - Základní údaje Stanovení podmínek zpracování a předávání geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby podle 20 odst. 3 písmeno c) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství a o změně a doplnění některých zákonů

Více

Technická dokumentace

Technická dokumentace Veřejná zakázka malého rozsahu Zavedení Objektové mapy povrchové situace do služeb Digitální technické mapy Plzeňského kraje" Technická dokumentace Příloha č. 1 výzvy k podání nabídek Technická specifikace

Více

Výměnný formát XML DTM DMVS PK

Výměnný formát XML DTM DMVS PK Výměnný formát XML DTM DMVS PK Verze 1.1 DTM DMVS Plzeňského kraje Objednatel Zhotovitel Licence CC BY-NC-ND Uveďte původ - Neužívejte komerčně - Nezpracovávejte Plzeňský kraj Datum 8. 3. 2016 Etapa Popis

Více

Logický datový model VF XML DTM DMVS

Logický datový model VF XML DTM DMVS Logický datový model VF XML DTM DMVS Verze 1.1 VF XML DTM DMVS Objednatel Plzeňský kraj Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy Zlínský kraj Kraj Vysočina Liberecký kraj Karlovarský kraj Statutární

Více

GIS a správa majetku a dokumentů

GIS a správa majetku a dokumentů VARS BRNO a.s. Mgr. Iva Klímková Lovochemie, a.s. Ing. Milan Pičman GIS a správa majetku a dokumentů VÝVOJ A STAV IMPLEMENTACE PROJEKTU V LOVOCHEMII Původní mapování, kresba papírové mapy (1984 2000) Naskenování

Více

Ing. Jindřich Poláček. Hydrosoft Veleslavín polacek@hv.cz

Ing. Jindřich Poláček. Hydrosoft Veleslavín polacek@hv.cz ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY Ing. Jindřich Poláček Hydrosoft Veleslavín polacek@hv.cz Obsah Základní informace o ÚAP Sledované jevy a jejich datový model pro GIS Získávání údajů o území Postup pořizování

Více

Národní sada prostorových objektů z pohledu krajů. Mgr. Jiří Čtyroký IPR Praha

Národní sada prostorových objektů z pohledu krajů. Mgr. Jiří Čtyroký IPR Praha Národní sada prostorových objektů z pohledu krajů Mgr. Jiří Čtyroký IPR Praha Výchozí stav Fixní (omezené) zdroje primárních geodat Heterogenní pojetí agend VS při využívání zdrojů geodat Neefektivní procesy

Více

Popis výměnného formátu DGN

Popis výměnného formátu DGN Příloha č. 5 Směrnice DTM DMVS Plzeňského kraje Popis výměnného formátu DGN Verze 3.1 DTM DMVS Plzeňského kraje Zpracoval Zpracováno ve spolupráci partnerů DTM DMVS Plzeňského kraje: Datum 1. 3. 2015 -

Více

Technická mapa v kontextu digitální mapy veřejné správy

Technická mapa v kontextu digitální mapy veřejné správy Technická mapa v kontextu digitální mapy veřejné správy Eva Kubátová 15. listopadu 2010, Praha, Novotného lávka 5 Obsah prezentace - Úvod - Úloha MV v oblasti ICT - Úloha MV v oblasti prostorových dat

Více

Digitální technická mapa ČR

Digitální technická mapa ČR Digitální technická mapa ČR Architektura ISSS 2019 Strategická východiska Informační koncepce České republiky, Koncepce budování egovernmentu v ČR 2018+ https://www.mvcr.cz/soubor/vladni-program-digitalizaceceske-republiky-2018-digitalni-cesko-informacni-koncepcecr.aspx

Více

Projekty Plzeňského kraje v oblasti (G)IS

Projekty Plzeňského kraje v oblasti (G)IS Projekty Plzeňského kraje v oblasti (G)IS Geoinformace ve veřejné správě 2013 Praha 27. 28. 5. 2013 Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor informatiky Projekt - Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje

Více

Digitální mapa veřejné správy

Digitální mapa veřejné správy Digitální mapa veřejné správy jako stěžejní projekt egovernment a základní nástroj politiky státu v oblasti prostorových informací RNDr. Eva Kubátová Obsah Z čeho vycházíme Úloha MV v oblasti prostorových

Více

INSPIRE konference Inspirujme se otevřeností. GIS Jihomoravského kraje blíž uživateli

INSPIRE konference Inspirujme se otevřeností. GIS Jihomoravského kraje blíž uživateli INSPIRE konference Inspirujme se otevřeností GIS Jihomoravského kraje blíž uživateli Geodata Jihomoravského kraje 1. data sbírána a vytvářena jednou a spravována na takové úrovni, kde se tomu děje nejefektivněji

Více

Příloha č. 9 usnesení 59. Rady města Stříbra ze dne SMLOUVA o spolupráci

Příloha č. 9 usnesení 59. Rady města Stříbra ze dne SMLOUVA o spolupráci SMLOUVA o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje I. Smluvní strany Plzeňský kraj Se sídlem: Škroupova 18, Plzeň 3, PSČ 306 13

Více

uzavírají podle ustanovení 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, smlouvu o spolupráci s tímto obsahem:

uzavírají podle ustanovení 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, smlouvu o spolupráci s tímto obsahem: SMLOUVA o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje I. Smluvní strany Plzeňský kraj Se sídlem: Škroupova 18, Plzeň 3, PSČ 306 13

Více

Digitální mapa veřejné správy v kontextu nové politiky státu v oblasti prostorových dat

Digitální mapa veřejné správy v kontextu nové politiky státu v oblasti prostorových dat Digitální mapa veřejné správy v kontextu nové politiky státu v oblasti prostorových dat Vzdělávací a informační centrum FLORET, Průhonice 24. 25. listopadu 2009 Obsah - Z čeho vycházíme - Význam INSPIRE

Více

Dokumentace Zakázky DTM

Dokumentace Zakázky DTM Příloha č. 2 Směrnice DTM DMVS Plzeňského kraje Dokumentace Zakázky DTM Verze 3.0 DTM DMVS Plzeňského kraje Zpracoval Datum 6. 11. 2013 Popis Vydavatel URL Zpracováno ve spolupráci partnerů DTM DMVS Plzeňského

Více

Technická dokumentace

Technická dokumentace Příloha č. 1 výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Doplnění účelové mapy povrchové situace Digitální technické mapy Plzeňského kraje 2015" Technická dokumentace 1/11 Úvod Tento

Více

7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE

7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 30.08.2016 Bod pořadu jednání: 70. Název : Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 276/16 snížení výdajů kapitoly 923 03 Spolufinancování EU, ekonomický odbor

Více

Technická dokumentace

Technická dokumentace Příloha č. 1 zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce: Transformace (převod) archivů a jejich verifikace a konsolidace ÚMPS DTM DMVS PK" (Účelové mapy povrchové situace Digitální technické mapy

Více

Právní rámec digitální technické mapy

Právní rámec digitální technické mapy Právní rámec digitální technické mapy Vladimír Weis Ministerstvo vnitra Technická mapa v souvislostech DMVS Odborná akce ČSGK Praha, 15. listopadu 2010 Obsah egovernment Základní registry Digitální mapa

Více

Digitální mapa veřejné správy. Portál DMVS a ÚKM

Digitální mapa veřejné správy. Portál DMVS a ÚKM Digitální mapa veřejné správy Portál DMVS a ÚKM Základní informace o DMVS DMVS zajišťuje garantovaná, jednotná data pro konzistentní výkon příslušných agend veřejné správy v území transparentnost výkonu

Více

Digitální technická mapa Plzeňského kraje

Digitální technická mapa Plzeňského kraje Digitální technická mapa Plzeňského kraje Stav projektu k září 2015 Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor informatiky Součást projektu Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje Financování projektu

Více

Popis výměnného formátu XML

Popis výměnného formátu XML Příloha č. 7 Směrnice DTM DMVS Plzeňského kraje Popis výměnného formátu XML Verze 3.1 DTM DMVS Plzeňského kraje Zpracoval Zpracováno ve spolupráci partnerů DTM DMVS Plzeňského kraje: Datum 1. 3. 2015 -

Více

Modernizace technologií správy a aktualizace ZABAGED. Martin Sovadina

Modernizace technologií správy a aktualizace ZABAGED. Martin Sovadina Modernizace technologií správy a aktualizace ZABAGED Martin Sovadina ZABAGED Základní báze geografických dat Digitální geografický model území České republiky Úroveň přesnosti a podrobnosti Základní mapy

Více

Dozvuky Konference Digitální technické mapy Plzeň 14. a 15. března 2017

Dozvuky Konference Digitální technické mapy Plzeň 14. a 15. března 2017 Dozvuky Konference Digitální technické mapy Plzeň 14. a 15. března 2017 Michal Souček, Plzeňský kraj Setkání pracovníků GIS Litoměřice 16. a 17. května 2017 Setkání pracovníků GIS Litoměřice 16. a 17.

Více

GIS Libereckého kraje

GIS Libereckého kraje Funkční rámec Zpracoval: Odbor informatiky květen 2004 Obsah 1. ÚVOD...3 1.1. Vztah GIS a IS... 3 2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU...3 2.1. Technické zázemí... 3 2.2. Personální zázemí... 3 2.3. Datová základna...

Více

Proč a kam jdou správci inženýrských sítí?

Proč a kam jdou správci inženýrských sítí? Proč a kam jdou správci inženýrských sítí? Nemoforum, přednáškový blok Kam jsme došli Praha 21.11.2012 Petr Pavlík RWE Distribuční služby, s.r.o./ JMP, a.s. 22/11/12 STRANA 1 Potřeby správců v oblasti

Více

Mapová schémata

Mapová schémata Registrace dopravních staveb a jejich částí v účelové mapě povrchové situace ÚMPS DTM DMVS LK (ČR) Mapová schémata 190207 Ing. Pavel Matějka příkazník DMVS LK pavel.matejka@kraj-lbc.cz Partnerství Liberecký

Více

ÚTVAR ROZVOJE HL. M. PRAHY

ÚTVAR ROZVOJE HL. M. PRAHY Poslání ÚRM zpracování a údržba územního plánu příprava a aktualizace strategického plánu a programových dokumentů EU zpracování koncepčních materiálů územního rozvoje zpracování územních prověřovacích

Více

SMLOUVA o spolupráci. při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje

SMLOUVA o spolupráci. při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje SMLOUVA o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje I. Smluvní strany Plzeňský kraj Se sídlem: Škroupova 18, Plzeň 3, PSČ 306 13

Více

Publikování map na webu - WMS

Publikování map na webu - WMS Semestrální práce z předmětu Kartografická polygrafie a reprografie Publikování map na webu - WMS Autor: Ondřej Dohnal, Martina Černohorská Editor: Filip Dvořáček Praha, duben 2010 Katedra mapování a kartografie

Více

RDF DSPS ROZVOJ PORTÁLU

RDF DSPS ROZVOJ PORTÁLU RDF DSPS ROZVOJ PORTÁLU ČEZ Distribuce, a.s. HSI, spol. s r.o. Zbyněk Businský Miroslav Kaňka ZÁKAZNÍK A DODAVATEL ČEZ DISTRIBUCE, A.S. ČEZ distribuční síť Od r. 2012 implementován GEOPORTÁL (1. ETAPA),

Více

Odbor městské informatiky

Odbor městské informatiky Odbor městské informatiky 1 - vytváří, ve spolupráci s Komisí informatiky RMB, koncepci Informačního systému města Brna (dále jen "ISMB") v souladu se standardy VIS 2 - zajišťuje a koordinuje rozvoj informatiky

Více

Popis výměnného formátu SHP

Popis výměnného formátu SHP Příloha č. 6 Směrnice DTM DMVS Plzeňského kraje Popis výměnného formátu SHP Verze 3.1 DTM DMVS Plzeňského kraje Zpracoval Zpracováno ve spolupráci partnerů DTM DMVS Plzeňského kraje: Datum 1. 3. 2015 -

Více

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR INFORMATIKY ÚTVAR ROZVOJE HL. M. M. PRAHY. Geografický informační systém hl. m. Prahy (GIS)

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR INFORMATIKY ÚTVAR ROZVOJE HL. M. M. PRAHY. Geografický informační systém hl. m. Prahy (GIS) ÚTVAR ROZVOJE HL. M. M. PRAHY Geografický informační systém hl. m. Prahy (GIS) GIS v Praze Mapy, plány a informace Internet Mapový portál hl. m. Prahy, Sdílení geodat, Integrovaný IS Správa dat DMP, ISKN,

Více

METODICKÉ DOPORUČENÍ

METODICKÉ DOPORUČENÍ METODICKÉ DOPORUČENÍ PRO PŘEDÁVÁNÍ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE KRAJSKÉMU ÚŘADU OLOMOUCKÉHO KRAJE (1. 11. 2018, verze 1.0) Tato metodická pomůcka je návodem pro pořizovatele a projektanty, příp. obce,

Více

DIGITÁLNÍ MAPA VEŘEJNÉ SPRÁVY MOŽNOSTI A PŘÍLEŽITOSTI PRO KOMERČNÍ SFÉRU HRDLIČKA, INTERGRAPH, GEODIS, GEOVAP, GEPRO, T-MAPY

DIGITÁLNÍ MAPA VEŘEJNÉ SPRÁVY MOŽNOSTI A PŘÍLEŽITOSTI PRO KOMERČNÍ SFÉRU HRDLIČKA, INTERGRAPH, GEODIS, GEOVAP, GEPRO, T-MAPY DIGITÁLNÍ MAPA VEŘEJNÉ SPRÁVY MOŽNOSTI A PŘÍLEŽITOSTI PRO KOMERČNÍ SFÉRU HRDLIČKA, INTERGRAPH, GEODIS, GEOVAP, GEPRO, T-MAPY ÚVOD Prezentace MV 10.11.2009 RNDr. Eva Kubátová Hlavním cílem projektu DMVS

Více

Geoportály, kam směřují Setkání GIS Litoměřice 1

Geoportály, kam směřují Setkání GIS Litoměřice 1 Geoportály, kam směřují 16.-17.5.2017 Setkání GIS Litoměřice 1 Geoportály GIS na krajích v roce 2015 a dál. (10/2015) 16.-17.5.2017 Setkání GIS Litoměřice 2 DMVS Nástroje pro správu a údržbu územně analytických

Více

Geoportál DMVS využití a další rozvoj

Geoportál DMVS využití a další rozvoj Geoportál DMVS využití a další rozvoj Ing. Michal Bílý OBSAH PREZENTACE Představení projektu DMVS Využití projektu a statistiky Plánovaný rozvoj Závěr PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU Digitální mapa veřejné správy

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY. Ing. Jitka Olševičová Ing. Tomáš Prokop

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY. Ing. Jitka Olševičová Ing. Tomáš Prokop ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY Ing. Jitka Olševičová Ing. Tomáš Prokop Definice územně analytických podkladů zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon ), ve znění

Více

Geoportály Zlínského a Plzeňského kraje

Geoportály Zlínského a Plzeňského kraje Geoportály Zlínského a Plzeňského kraje Z7262 Geoinformatika ve veřejné správě VLASTENCI.CZ, 2016 Anna Průšová Vilém Spálovský Jiří Stehno B-GK KART, N-GK FG Brno 2016 Geoportál Zlínského kraje (Portál

Více

Analýza podkladů a návrh DM

Analýza podkladů a návrh DM Analýza podkladů a návrh DM Výměnný formát XML DMVS III. Etapa Standard VF XML DMVS Představení partnerským krajům Praha 4. 8. 2016 Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor informatiky Etapizace tvorby výměnného

Více

Zakázkový systém TECHNICKÁ MAPA.CZ. Žádost o výdej aktualizačního podkladu - Geodetické společnosti

Zakázkový systém TECHNICKÁ MAPA.CZ. Žádost o výdej aktualizačního podkladu - Geodetické společnosti Zakázkový systém TECHNICKÁ MAPA.CZ Žádost o výdej aktualizačního podkladu - Geodetické společnosti Přihlášení na portál zakázky zakazky.technickamapa.cz/portal/ ŽIVOTNÍ CYKLUS aktualizační zakázka (zakázka

Více

Sekce pro informatiku a egovernment Odbor rozvoje projektů a služeb egovernment Eva Kubátová

Sekce pro informatiku a egovernment Odbor rozvoje projektů a služeb egovernment Eva Kubátová Aktuální stav projektu Digitální mapa veřejné správy Sekce pro informatiku a egovernment Odbor rozvoje projektů a služeb egovernment Eva Kubátová Obsah Úvod Klíčové aktivity MV v oblasti prostorových dat

Více

ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ NÁVOD PRO TVORBU, OBNOVU A VYDÁVÁNÍ MAPY OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ 1 : (MORP 50)

ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ NÁVOD PRO TVORBU, OBNOVU A VYDÁVÁNÍ MAPY OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ 1 : (MORP 50) ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ NÁVOD PRO TVORBU, OBNOVU A VYDÁVÁNÍ MAPY OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ 1 : 50 000 (MORP 50) Praha 2016 Zpracoval: Schválil: Vydal: Zeměměřický úřad Ing. Karel Štencel,

Více

POPIS VÝMĚNNÉHO FORMÁTU DGN

POPIS VÝMĚNNÉHO FORMÁTU DGN POPIS VÝMĚNNÉHO FORMÁTU DGN Příloha č. 4 k Z_OIS_006 Provozní řád digitální technické mapy města Mostu Stránka 1 z 9 OBSAH 1 PRINCIPY VÝMĚNNÉHO FORMÁTU DTMM... 2 1.1 Platnost... 3 1.2 Práva... 3 2 STRUKTURA

Více

Technická dokumentace

Technická dokumentace Příloha č. 1 výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem On-line vyjádření k existenci sítí" Technická dokumentace 1/5 Úvod Tento dokument je nedílnou součástí zadávacích podmínek

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE A STROJOVĚ ČITELNÝ FORMÁT ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE METODICKÁ POMŮCKA

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE A STROJOVĚ ČITELNÝ FORMÁT ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE METODICKÁ POMŮCKA ÚPLNÉ ZNĚNÍ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE A STROJOVĚ ČITELNÝ FORMÁT ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE METODICKÁ POMŮCKA Metodická pomůcka je určena pořizovatelům územních plánů a jejich změn. Metodická pomůcka

Více

Geografické informační systémy GIS

Geografické informační systémy GIS Geografické informační systémy GIS Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji CZ.1.07/3.2.11/03.0115 Projekt je finančně podpořen Evropským

Více

Portál územního plánování obcí Kraje Vysočina

Portál územního plánování obcí Kraje Vysočina Portál územního plánování obcí Kraje Vysočina služba pro obce i veřejnost Roman Bukáček, Lubomír Jůzl Proč (to děláme)? Jaké máme cíle? Co potřebujeme? Co chceme? Co nám to přinese když to uděláme? Chceme

Více

DATA A SLUŽBY ZEMĚMĚŘICKÉHO ÚŘADU

DATA A SLUŽBY ZEMĚMĚŘICKÉHO ÚŘADU Zeměměřický úřad DATA A SLUŽBY ZEMĚMĚŘICKÉHO ÚŘADU Ing. Bohumil Vlček Zeměměřický úřad Odbor správy a užití geoinformací 8. 11. 2013 Geografické informace poskytované ZÚ Geografické podklady, produkty

Více

Technická dokumentace

Technická dokumentace Příloha č. 1 výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Mapování území města Plzně a okolí pro Digitální technickou mapu Plzeňského kraje 2017-2018" Technická dokumentace 1/13 Úvod

Více

Metodika pro postup úřadů územního plánování a krajských úřadů

Metodika pro postup úřadů územního plánování a krajských úřadů - 1 - Metodika pro postup úřadů územního plánování a krajských úřadů při pořizování územně analytických podkladů pro správní obvod obce s rozšířenou působností a pro území kraje Obsah: 1. Úvod 1.1 Komu

Více

PROJEKT DIGITÁLNÍ MAPA VEŘEJNÉ SPRÁVY - ČÁST ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY 24.7.2014

PROJEKT DIGITÁLNÍ MAPA VEŘEJNÉ SPRÁVY - ČÁST ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY 24.7.2014 PROJEKT DIGITÁLNÍ MAPA VEŘEJNÉ SPRÁVY - ČÁST ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY 24.7.2014 OBSAH PROJEKT DMVS, PRŮBĚH ZPRACOVÁNÍ, OBSAH SOUČASNÝ STAV PŘEDSTAVENÍ FUNKCIONALIT DMG 4.2 PROJEKT DMVS, PRŮBĚH ZPRACOVÁNÍ,

Více

11.9.2010. X. mezinárodní konference o katastru nemovitostí, Karlovy Vary hotel Thermal

11.9.2010. X. mezinárodní konference o katastru nemovitostí, Karlovy Vary hotel Thermal Geoportál ČÚZK -data a služby resortu na internetu Petr Dvořáček Zeměměřický úřad 1 Obsah prezentace Úvod důvody pro geoportálové řešení, historie Základní funkce a vstupní rozhraní Geoportálu Popis aplikací

Více

Účelová katastrální mapa Zlínského kraje

Účelová katastrální mapa Zlínského kraje Účelová katastrální mapa Zlínského kraje RNDr. Ivo Skrášek Vedoucí oddělení IT 26.6.2007 Co je Účelová katastrální mapa Zlínského kraje? Účelová katastrální mapa Zlínského kraje: (dále "ÚKM ZK") Společný

Více

Zajištění provozu a správy Digitální technické mapy pro projekt Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje (DTM DMVS PK)

Zajištění provozu a správy Digitální technické mapy pro projekt Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje (DTM DMVS PK) Plzeňský kraj Zajištění provozu a správy Digitální technické mapy pro projekt Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje (DTM DMVS PK) Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů) : Veřejná zakázka Zajištění

Více

Metodika pro postup úřadů územního plánování a krajských úřadů

Metodika pro postup úřadů územního plánování a krajských úřadů Metodika pro postup úřadů územního plánování a krajských úřadů při pořizování územně analytických podkladů pro správní obvod obce s rozšířenou působností a pro území kraje Obsah: 1. Úvod 1.1 Komu je metodika

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ BUČOVICE IV. ÚPLNÁ AKTUALIZACE 2016

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ BUČOVICE IV. ÚPLNÁ AKTUALIZACE 2016 Atelier proregio, Chládkova 2, 616 00 Brno ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ BUČOVICE IV. ÚPLNÁ AKTUALIZACE 2016 I. Úvod Průvodní zpráva BRNO, LISTOPAD 2016 ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY

Více

ČÚZK POSKYTOVATEL ZÁKLADNÍCH GEOGRAFICKÝCH PODKLADŮ

ČÚZK POSKYTOVATEL ZÁKLADNÍCH GEOGRAFICKÝCH PODKLADŮ ČÚZK POSKYTOVATEL ZÁKLADNÍCH GEOGRAFICKÝCH PODKLADŮ Ing. Petr Dvořáček Zeměměřický úřad 19. letní geografická škola 25.8.2011, Brno, Obsah prezentace Rezort Českého úřadu zeměměřického a katastrálního

Více

TECHNICKÁ MAPA.CZ. Zakázkový systém. Nový zakázkový systém TECHNICKÁ MAPA.CZ. Nová koncepce. Registrace

TECHNICKÁ MAPA.CZ. Zakázkový systém. Nový zakázkový systém TECHNICKÁ MAPA.CZ. Nová koncepce. Registrace Nový zakázkový systém TECHNICKÁ MAPA.CZ Zakázkový systém TECHNICKÁ MAPA.CZ Nová koncepce Registrace Nový zakázkový systém TECHNICKÁ MAPA.CZ výrazně změní dosavadní postupy žádostí o vydání dat z datového

Více