Město Lipník nad Bečvou

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Lipník nad Bečvou"

Transkript

1 Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 49. schůzi následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a s ohledem na stanovisko Úřadu na ochranu osobních údajů č. 2/2004. Neupravené verze těchto dokumentů jsou uloženy k nahlédnutí oprávněným osobám podle ust. 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na Městském úřadě Lipník nad Bečvou, kancelář starosty, nám. T.G. Masaryka 89, Lipník nad Bečvou. 1509/2017 RM 49 Program schůze RM RM po projednání schválila program schůze RM. 1510/2017 RM 49 Ověřovatelé zápisu schůze RM RM schválila ověřovatele zápisu schůze RM : Ing. Helena Hlavičková, Mgr. Ondřej Vlček. 1511/2017 RM 49 Kontrola plnění usnesení ze schůzí RM RM po projednání: 1. bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení rady města dle důvodové zprávy 2. vypouští ze sledování tato svá usnesení: 1358/2017-RM 43, 1382/2017-RM 44, 1383/2017-RM 44, 1385/2017-RM 44, 1413/2017-RM 45, 1414/2017-RM 45, 1434/2017-RM 46, 1446/2017-RM 46, 1451/2017-RM 46, 1452/2017-RM 46, 1459/2017-RM 47, 1460/2017-RM 47, 1461/2017-RM 47, 1462/2017-RM 47, 1463/2017-RM 47, 1464/2017-RM 47, 1465/2017-RM 47, 1466/2017-RM 47, 1467/2017-RM 47, 1468/2017-RM 47, 1469/2017-RM 47, 1470/2017-RM 47, 1471/2017-RM 47, 1472/2017-RM 47, 1473/2017-RM 47, 1474/2017-RM 47, 1475/2017-RM 47, 1476/2017-RM 47, 1477/2017-RM 47, 1478/2017-RM 47, 1479/2017-RM 47, 1480/2017-RM 47, 1481/2017-RM 47, 1482/2017-RM 47, 1483/2017-RM 47, 1484/2017-RM 47, 1485/2017-RM 47, 1486/2017-RM 47, 1487/2017-RM 47, 1488/2017-RM 47, 1489/2017-RM 47, 1490/2017-RM 47, 1494/2017-RM 47, 1504/2017-RM 48, 1505/2017-RM 48, 1506/2017-RM 48, 1507/2017-RM 48, 1508/2017-RM 48. 1

2 1512/2017 RM 49 Veřejná zakázka malého rozsahu Oprava třech bytů v Domě s pečovatelskou službou, Zahradní č. 1335, Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání schvaluje, že veřejná zakázka Oprava třech bytů v Domě s pečovatelskou službou, Zahradní č. 1335, Lipník nad Bečvou bude realizována subjektem Sociální služby Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, IČO RM ukládá vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví informovat ředitelku příspěvkové organizace. T: /2017 RM 49 Schválení Smlouvy o bezúplatném převodu majetku 1. RM po projednání dle ust. 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu majetku, uzavřenou v souladu s ustanovením 22 odst. 3 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění (dále jen smlouva). T: /2017 RM 49 Souhlas zřizovatele Základní škola Lipník nad Bečvou, ulice Osecká 315, okres Přerov, příspěvková organizace 1. RM po projednání uděluje souhlas subjektu Základní škola Lipník nad Bečvou, ulice Osecká 315, okres Přerov, příspěvková organizace, IČO , k použití finančních prostředků z fondu investic ve výši ,- Kč dle důvodové zprávy. 2. RM ukládá vedoucí Odboru školství a kultury informovat ředitele příspěvkové organizace. T:

3 1515/2017 RM 49 Odstranění stavby č.p. 31 na ul. Novosady, Lipník nad Bečvou Smlouva o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie číslo: Z_S14_12_ RM po projednání schvaluje Smlouva o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie číslo: Z_S14_12_ uzavíranou mezi Městem Lipník nad Bečvou (IČ ) a ČEZ Distribuce, a.s. (IČ ). 2. RM zmocňuje starostu podpisem výše uvedené smlouvy. T: /2017 RM 49 Udržovací práce domu č.p. 29, ul. Novosady, Lipník nad Bečvou - Dodatek č.1 k SOD ze dne RM po projednání schvaluje Dodatek č.1 k SOD ze dne na akci Udržovací práce domu č.p. 29, ul. Novosady, Lipník nad Bečvou. 2. RM zmocňuje starostu podpisem výše uvedeného dodatku. T: /2017 RM 49 Plná moc RM po projednání pověřuje starostu podpisem plné moci firmě EPROJEKT s.r.o., Na Hrázi 781/15, Přerov I Město, IČO k veškerým úkonům souvisejícím s projednáním akcí: a) Rekonstrukce ulice J.V. Sládka, Lipník nad Bečvou, b) Cyklostezka Lipník nad Bečvou, Za Vodou, c) Přechod pro chodce ul. Tyršova, Lipník nad Bečvou. T: ihned 3

4 1518/2017 RM 49 Schválení Zadání změny č.9 územního plánu Lipník nad Bečvou 1) RM po projednání doporučuje ZM schválit: a) Zadání změny č.9 územního plánu Lipník nad Bečvou b) uhrazení ceny za změnu č.9 územního plánu Lipník nad Bečvou jednotlivými žadateli c) uzavření Dohody o úhradě nákladů 2) RM ukládá starostovi předložit materiál k projednání ZM. T: /2017 RM 49 Výstavba sportovní haly, Lipník nad Bečvou Smlouva o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní 1. RM po projednání schvaluje Smlouvu o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní (včetně přílohy č. 1 a č. 2) uzavíranou mezi Městem Lipník nad Bečvou, se sídlem nám. T.G. Masaryka 89, Lipník nad Bečvou (IČ ) a GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, Ústí nad Labem (IČO: ). 2. RM zmocňuje starostu podpisem výše uvedené smlouvy. T: /2017 RM 49 Rozpočtové opatření č RM po projednání schvaluje rozpočtové opatření zvyšující rozpočet města na straně příjmů vč. financování i na straně výdajů shodně o částku ,60 Kč v členění dle důvodové zprávy. 2. RM ukládá vedoucí Odboru finančního začlenit rozpočtové opatření do rozpočtu města. T:

5 1521/2017 RM 49 Podnájem bytu č. 1/14 v domě č.p ul. Osecká, Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání souhlasí s uzavřením smlouvy o podnájmu bytu č. 1/14 o velikosti 2+1 ve IV. NP bytového domu č.p ul. Osecká, Lipník nad Bečvou mezi společností EBIX s.r.o., se sídlem společnosti Lipník nad Bečvou, náměstí T.G.Masaryka 91/7 (jako nájemcem bytu) a panem Lubomírem Kučerou, trvale bytem. (jako podnájemníkem bytu) dle 2215 a 2216 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na dobu určitou do RM ukládá vedoucí Odboru správy majetku informovat žadatele. T: /2017 RM 49 Podnájem bytu č. 2/2 v domě č.p ul. Osecká, Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání souhlasí s uzavřením smlouvy o podnájmu bytu č. 2/2 o velikosti garsoniéra bytového domu č.p ul. Osecká, Lipník nad Bečvou mezi paní Jarmilou Procházkovou, bytem. (jako nájemnice bytu) a paní Pavlou Barboříkovou, trvale bytem. (jako podnájemnice bytu) dle 2215 a 2216 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na dobu určitou od do RM ukládá vedoucí Odboru správy majetku informovat žadatele. T: /2017 RM 49 Podnájem bytu č. 3/4 v domě č.p ul. Osecká, Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání souhlasí s uzavřením smlouvy o podnájmu bytu č. 3/4 o velikosti 0+1 ve II. NP bytového domu č.p ul. Osecká, Lipník nad Bečvou mezi paní Michaelou Čiernikovou, bytem. (jako nájemcem bytu) a paní Irenou Křížovou, trvale bytem. (jako podnájemnicí bytu) dle 2215 a 2216 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na dobu určitou do RM ukládá vedoucí Odboru správy majetku informovat žadatele. T:

6 1524/2017 RM 49 Vyhlášení záměru pronájmu prostor sloužících podnikání v objektu č.p. 36, ul. 28.října, Lipníku nad Bečvou 1. RM po projednání schvaluje vyhlášení záměru pronájmu prostor sloužících podnikání v I. NP objektu č.p. 36, ul. 28. října, Lipník nad Bečvou, který je součástí pozemku p. č. st. 123/1 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Lipník nad Bečvou, a to: - kancelář o výměře 30,00 m 2, za cenu 700,- Kč/m 2 /rok - sklad o výměře 7,86 m 2, za cenu 400,- Kč/m 2 /rok - chodba o výměře 17,70 m 2, za cenu 200,- Kč/m 2 /rok - WC o výměře 2,00 m 2, za cenu 200,- Kč/m 2 /rok. Celková výměra pronajímaných prostor 57,56 m 2, na dobu neurčitou, za podmínek: - roční nájemné je stanoveno dle Pravidel pro stanovení minimální výše nájemného za užívání nebytových prostor v majetku města Lipník nad Bečvou schválených usnesením č. 1157/2016 RM 36 ve výši ,-Kč (měsíční nájemné 2.340,- Kč), - nájemce se zavazuje hradit zálohové platby na služby spojené s užíváním nebytových prostor, - nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní dobou, - nájemce není oprávněn přenechat předmět nájmu nebo její část do podnájmu ani do bezplatného užívání jiné osobě bez písemného souhlasu pronajímatele, - nájemce není oprávněn provádět jakékoliv stavební úpravy v pronajatých nebytových prostorách bez písemného souhlasu pronajímatele, - nájemce se zaváže, že po ukončení nájemního vztahu vrátí předmět nájmu v původním vztahu, v jakém jej převzal s přihlédnutím k běžnému opotřebení při řádně prováděné údržbě, pokud nebylo s pronajímatelem dohodnuto jinak, - pronajímatel je oprávněn jednostranné vypovědět nájem bez výpovědní doby, ocitneli se nájemce po dobu delší než tři měsíce v prodlení s placením nájemného, - o nájmu rozhodne Odbor správy majetku do 30 dnů ode dne sejmutí záměru z úřední desky úřadu, - v případě, že zaviněním nájemce nedojde k podpisu nájemní smlouvy do jednoho měsíce od rozhodnutí Odboru správy majetku uzavřít nájemní smlouvu, pozbude usnesení schvalující pronájem platnost. 2. RM ukládá vedoucí Odboru správy majetku zajistit vyhlášení záměru pronájmu. T: RM pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy. T:

7 1525/2017 RM 49 Vyhlášení záměru výpůjčky prostor sloužících podnikání v objektu osadního výboru domu č.p. 107, který je součástí pozemku parc. č. st. 170 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Loučka v Lipníku nad Bečvou VI - Loučka 1. RM po projednání schvaluje vyhlášení záměru výpůjčky níže uvedených nebytových prostor sloužících podnikání v objektu osadního výboru č.p. 107, Loučka, Lipník nad Bečvou VI Loučka, který je součástí pozemku p. č. st. 170 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Loučka, Lipník nad Bečvou VI - Loučka a to: zasedací místnost v I.NP o výměře 26,45 m 2, kuchyňka v I.NP o výměře 16,14 m 2, WC v I.NP o výměře 1,57 m 2, a to za podmínek: - využití prostor sloužících podnikání za účelem zasedání sdružení Mysliveckého Spolku Loučka - Bohuslávky, - smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu určitou, a to od do , - výpůjčitel se zavazuje hradit zálohové platby na služby spojené s užíváním nebytových prostor - vypůjčitel není oprávněn přenechat předmět výpůjčky nebo jeho část do užívání jiné osobě bez souhlasu půjčitele a nesmí mít z užívání předmětu výpůjčky finanční prospěch, - zájemce se zaváže, že po ukončení výpůjčky vrátí předmět výpůjčky v původním stavu, v jakém jej převzal s přihlédnutím k běžnému opotřebení, - odbor správy majetku rozhodne o výpůjčce předmětné nemovitosti do 30 dnů ode dne sejmutí záměru výpůjčky z úřední desky. 2. RM ukládá vedoucí Odboru správy majetku zajistit vyhlášení záměru výpůjčky. T: RM pověřuje starostu podpisem smlouvy o výpůjčce prostor sloužící podnikání. T: /2017 RM 49 Vyhlášení záměru prodeje pozemků p. č. 1528/5 a p. č. 2573/2 v k. ú. Nové Dvory nad Bečvou (u oseckého jezu) 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit vyhlášení záměru prodeje: a) pozemku p. č. 1528/5 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 58 m 2 a části pozemku p. č. 2573/2 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře cca 45 m 2, viz situační plán díl a, v k. ú. Nové Dvory nad Bečvou, b) části pozemku 2573/2 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře cca 28 m 2, viz situační plán díl b, v k. ú. Nové Dvory nad Bečvou, c) části pozemku 2573/2 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře cca 65 m 2, viz situační plán díl c, v k. ú. Nové Dvory nad Bečvou. 7

8 Prodej se uskuteční za níže uvedených podmínek. - V případě, že zaviněním zájemce nedojde k podpisu kupní smlouvy do 2 měsíců ode dne obdržení dopisu, kterým bude sděleno, že mu byl schválen převod předmětné nemovitosti zastupitelstvem města, pozbude usnesení schvalující převod platnosti. - V případě, že kupní smlouva bude podepsána, avšak kupující neuhradí kupní cenu, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy. - Kupující uhradí kupní cenu, náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu a znaleckého posudku, a to do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy. - Kupující uhradí náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, a to při podpisu kupní smlouvy. - Návrh na vklad vlastnického práva k předmětné nemovitosti bude podán na katastrální úřad až po zaplacení kupní ceny a uhrazení nákladů spojených s převodem. - V případě, že zaviněním zájemce nedojde k podpisu kupní smlouvy do 2 měsíců ode dne obdržení dopisu, kterým bude sděleno, že mu byl schválen převod předmětné nemovitosti zastupitelstvem města, pozbude usnesení schvalující převod platnosti. - V případě, že kupní smlouva bude podepsána, avšak kupující neuhradí kupní cenu, náklady za vyhotovení znaleckého posudku a geometrického plánu, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy. V žádosti o převod předmětných nemovitostí musí být uvedena: nabídková cena, prohlášení, že žadatel nemá vůči městu Lipník nad Bečvou žádné nedoplatky, prohlášení, že se žadatel seznámil s podmínkami převodu předmětné nemovitosti dle schváleného záměru, tyto akceptuje a zavazuje se dodržet je, potvrzení o výši veřejné podpory, která byla žadateli poskytnuta v předchozích třech letech případně čestné prohlášení, že mu tato podpora nebyla v předchozích třech letech poskytnuta. Nejnižší nabídková cena činí 65 Kč/m 2 parcely (osvobozeno od DPH), což je cena v místě a čase obvyklá. 2. RM ukládá starostovi předložit materiál k projednání ZM. T: /2017 RM 49 Vyhlášení záměru prodeje pozemku p. č. 1237/1 v k. ú. Lipník nad Bečvou (ul. Na Zelince) 1. RM po projednání nedoporučuje ZM schválit vyhlášení záměru prodeje pozemku p. č. 1237/1 ostatní plocha jiná plocha v k. ú. Lipník nad Bečvou. 2. RM ukládá starostovi předložit materiál k projednání ZM. T:

9 1528/2017 RM 49 Ukončení nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p. č. 59/2 v k. ú. Podhoří na Moravě 1. RM po projednání schvaluje: a) ukončení nájemní smlouvy ze dne uzavřené mezi městem Lipník nad Bečvou a paní Irenou Stochovou, bytem., jejímž předmětem je pronájem části pozemku p. č. 59/2 v k. ú. Podhoří na Moravě, dohodou ke dni , b) předloženou dohodu o ukončení pronájmu. 2. RM pověřuje starostu podpisem dohody o ukončení pronájmu. T: /2017 RM 49 Částečná revokace usnesení č. 1453/2017 RM 46 ze dne Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku p. č. 2627/26 v k. ú. Loučka (ve středu obce) 1. RM po projednání schvaluje částečnou revokaci usnesení č. 1453/2017 RM 46 ze dne bod RM po projednání schvaluje vyhlášení záměru pronájmu části pozemku p. č. 2627/26 o výměře cca 40 m 2 (viz situační plán) v k. ú. Loučka za níže uvedených podmínek. Předmětná nemovitost bude využita za účelem zřízení přístřešku pro osobní vozidlo. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou. Cena za pronájem je stanovena ve výši 3 Kč/m 2 /rok. Nájemné bude hrazeno vždy k běžného roku. Nájemné v prvním roce nájmu bude uhrazeno nejpozději do 30 dnů od podpisu nájemní smlouvy. Nájemce není oprávněn přenechat předmět nájmu nebo jeho části do podnájmu ani bezplatného užívání jiné osobě. Ukončení smlouvy: dohodou obou smluvních stran, výpovědí kteréhokoliv z účastníků s tříměsíční výpovědní dobou, která počíná běžet prvním dnem následujícího měsíce po obdržení výpovědi, výpovědí bez výpovědní doby ze strany pronajímatele v případě prodlení uhrazení nájemného po dobu delší než dva měsíce. výpovědí bez výpovědní doby ze strany pronajímatele v případě hrubého porušení povinností nájemcem. V případě ukončení pronájmu je nájemce povinen odstranit přístřešek včetně součástí umístěných pod zemí, a to na své náklady. Odbor správy majetku rozhodne o pronájmu předmětné nemovitosti do 30 dnů ode dne sejmutí záměru z úřední desky. V případě, že zaviněním zájemce nedojde k podpisu nájemní smlouvy do 30 dnů ode dne rozhodnutí Odboru správy majetku o pronájmu předmětné nemovitosti, pozbude rozhodnutí schvalující pronájem platnosti. 9

10 3. RM ukládá vedoucí Odboru správy majetku zajistit vyhlášení záměru pronájmu. T: RM pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy. T: /2017 RM 49 Částečná revokace usnesení č. 1491/2017 RM 47 Vyhlášení záměru propachtování pozemků v k. ú. Podhoří na Moravě (lokalita pod lesem) 1. RM po projednání schvaluje částečnou revokaci usnesení č. 1491/2017 RM 47 ze dne bod RM po projednání schvaluje vyhlášení záměru propachtování pozemků v k. ú. Podhoří na Moravě - p. č. 173/70 zahrada - p. č. 173/71 zahrada - p. č. 173/72 zahrada - p. č. 173/73 zahrada - p. č. 173/74 zahrada za níže uvedených podmínek. Předmětné nemovitosti budou využity k zemědělským účelům, a to ke sklizni píce. Smlouva o pachtu bude uzavřena na dobu neurčitou. Cena za propachtování je stanovena ve výši 100 Kč/parcela/rok. Pachtýř je povinen uhradit pachtovné vždy k následujícího roku. Pachtýř není oprávněn přenechat předmět propachtování ani jeho části jinému. Pachtýř není oprávněn provádět na předmětu pachtu žádné terénní a stavební úpravy ani podstatné změny, které by měnily jeho hospodářské určení, ani měnit způsob jeho užívání bez souhlasu propachtovatele, a to ani na svůj náklad. Pachtýř je povinen zajistit posečení propachtovaných pozemků minimálně 2x ročně. Ukončení smlouvy: dohodou obou smluvních stran, výpovědí kteréhokoliv z účastníků, přičemž výpověď musí být druhému účastníkovi doručena nejpozději do běžného roku. Výpovědní doba činí 1 rok a počíná běžet od toho roku, v němž byla doručena, výpovědí propachtovatele bez výpovědní doby v případě porušení kterékoliv z povinností pachtýře. V případě, že nebude v době vyvěšení záměru propachtování na úřední desce úřadu, nejpozději však do , doručena žádná žádost o propachtování, pozbude tento bod usnesení platnosti. Odbor správy majetku rozhodne o propachtování předmětných nemovitostí do 30 dnů ode dne sejmutí záměru z úřední desky. V případě, že zaviněním zájemce nedojde k podpisu smlouvy o pachtu do 30 dnů ode dne rozhodnutí Odboru správy majetku o propachtování předmětných nemovitostí, pozbude rozhodnutí schvalující pacht platnosti. 3. RM ukládá vedoucí Odboru správy majetku zajistit vyhlášení záměru propachtování. T:

11 4. RM pověřuje starostu podpisem smlouvy o pachtu. T: /2017 RM 49 Odkoupení pozemku p. č. 3117/2 v k. ú. Lipník nad Bečvou (východní část města) 1. RM po projednání nedoporučuje ZM schválit odkoupení pozemku p. č. 3117/2 ostatní plocha jiná plocha v k. ú. Lipník nad Bečvou z vlastnictví paní Ludmily Abendrothové, bytem., za cenu 65 Kč/m 2, tj. celkem za Kč. 2. RM ukládá starostovi předložit materiál k projednání ZM. T: /2017 RM 49 Odkoupení pozemku p. č. 1225/99 v k. ú. Lipník nad Bečvou (lokalita Chmelnice) 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit odkoupení pozemku p. č. 1225/99 orná půda v k. ú. Lipník nad Bečvou z vlastnictví pana Ing. Milana Rubeše, bytem., za cenu 300 Kč/m 2, tj. celkem za Kč. Kupní cena bude uhrazena do 30 dnů od doručení vyrozumění o provedeném vkladu, prokazující vlastnické právo kupujícího k převáděné nemovitosti, do katastru nemovitostí. Náklady spojené s převodem hradí kupující. 2. RM ukládá starostovi předložit materiál k projednání ZM. T: /2017 RM 49 Bezúplatný převod pozemku p. č. 3982/6 v k. ú. Lipník nad Bečvou (ul. Hranická) 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit bezúplatný převod pozemku p. č. 3982/6 ostatní plocha ostatní komunikace v k. ú. Lipník nad Bečvou z vlastnictví ČR - Státního pozemkového úřadu, IČO , se sídlem Praha 3 Žižkov, Husinecká 1024/11a, do vlastnictví města Lipník nad Bečvou, IČO Náklady spojené s převodem hradí nabyvatel. 2. RM ukládá starostovi předložit materiál k projednání ZM. T:

12 1534/2017 RM 49 Smlouva o budoucí darovací smlouvě (zobousměrnění ul. Piaristické) 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě, jejímž předmětem bude převod části pozemku p. č. 2594/5 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 13 m 2, dle geometrického plánu nově označené jako p. č. 2594/47 ostatní plocha silnice, v k. ú. Lipník nad Bečvou, z vlastnictví města Lipník nad Bečvou, IČO , do vlastnictví Olomouckého kraje, IČO , do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, IČO Darovací smlouva bude uzavřena nejpozději do 1 roku od zániku věcného práva zákazu zcizení a zatížení zástavním právem u předmětného pozemku. Převodce uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. 2. RM ukládá starostovi předložit materiál k projednání ZM. T: /2017 RM 49 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti v rámci stavby RVDSL1802_M_M_LINB32-LINB1HR_OK k. ú. Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání: a) souhlasí s umístěním optické sítě podzemního komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě vč. příslušenství v pozemku p. č. 1225/57 ostatní plocha jiná plocha v k. ú. Lipník nad Bečvou, společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a. s., se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, Praha 3, PSČ , IČO , DIČ CZ , v rámci stavby RVDSL1802_M_M_LINB32- LINB1HR_OK dle předložené situace. b) schvaluje předloženou smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi městem Lipník nad Bečvou, IČO , DIČ CZ (jako Budoucím obtíženým) a společností Česká telekomunikační infrastruktura a. s., se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, Praha 3, PSČ , IČO , DIČ CZ , zastoupenou na základě plné moci společností Vegacom a. s., se sídlem Novodvorská 1010/14, Praha 4, Lhotka, PSČ , IČO , DIČ CZ (jako Budoucím oprávněným), jejímž předmětem je strpění umístění, zřízení a provozování zařízení optické sítě podzemního komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě vč. příslušenství v pozemku p. č. 1225/57 ostatní plocha jiná plocha v k. ú. Lipník nad Bečvou v rámci stavby RVDSL1802_M_M_LINB32-LINB1HR_OK dle předložené situace, a právo přístupu k tomuto zařízení v souvislosti se zřízením, provozem, případnými opravami a údržbou optické sítě. T:

13 1536/2017 RM 49 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouva o právu provést stavbu č. IV /BVB/1 v rámci stavby Lipník nad Bečvou, VASTAINVEST, DTS, knn, kvn k. ú. Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání: a) souhlasí s umístěním zařízení distribuční soustavy podzemního kabelového vedení vč. příslušenství v pozemcích p. č. 3937/1 ostatní plocha ostatní komunikace, p. č. 3527/12 orná půda, p. č. 3527/11 orná půda, p. č. 3527/10 orná půda, p. č. 3527/9 orná půda, p. č. 3527/8 ostatní plocha ostatní komunikace, p. č. 3527/7 orná půda, p. č. 3530/7 ostatní plocha ostatní komunikace, p. č. 3530/11 orná půda, p. č. 3530/10 orná půda, p. č. 3530/9 orná půda a p. č. 3530/8 orná půda, vše v k. ú. Lipník nad Bečvou, společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem v Děčíně IV - Podmokly, Teplická 874/8, IČO , DIČ CZ , a to v rámci stavby Lipník nad Bečvou, VASTAINVEST, DTS, knn, kvn dle předložené situace. b) schvaluje předloženou smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. IV /BVB/1 mezi městem Lipník nad Bečvou, IČO , DIČ CZ (jako Budoucí povinnou) a společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem v Děčíně IV - Podmokly, Teplická 874/8, PSČ , IČO , DIČ CZ , zastoupenou na základě plné moci společností ENPRO Energo s. r. o. se sídlem Sokolská 137/45, Valašské Meziříčí, PSČ , IČO , DIČ CZ zastoupenou na základě poveření Olgou Künstlerovou (jako Budoucí oprávněnou), jejímž předmětem je strpění umístění, zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy vč. příslušenství v pozemcích p. č. 3937/1 ostatní plocha ostatní komunikace, p. č. 3527/12 orná půda, p. č. 3527/11 orná půda, p. č. 3527/10 orná půda, p. č. 3527/9 orná půda, p. č. 3527/8 ostatní plocha ostatní komunikace, p. č. 3527/7 orná půda, p. č. 3530/7 ostatní plocha ostatní komunikace, p. č. 3530/11 orná půda, p. č. 3530/10 orná půda, p. č. 3530/9 orná půda a p. č. 3530/8 orná půda, vše v k. ú. Lipník nad Bečvou v rámci stavby Lipník nad Bečvou, VASTAINVEST, DTS, knn, kvn dle předložené situace, a právo přístupu k tomuto zařízenív souvislosti se zřízením, provozem, případnými opravami a údržbou distribuční soustavy. T:

14 1537/2017 RM 49 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouva o právu provést stavbu vodovodní přípojka VM light s. r. o. - Miklas v rámci stavby Stavební úpravy výrobního a skladovacího objektu, přípojky, oplocení, sjezd a zpevněné plochy k. ú. Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání: a) souhlasí s umístěním vodovodní přípojky vč. příslušenství na pozemcích p. č ostatní plocha jiná plocha a p. č ostatní plocha ostatní komunikace v k. ú. Lipník nad Bečvou investorů VM light s. r. o., se sídlem Rybná 716/24, Praha Staré Město, PSČ a Josefa Miklase, trvale bytem., v rámci stavby Stavební úpravy výrobního a skladovacího objektu, přípojky, oplocení, sjezd a zpevněné plochy dle předložené situace. b) schvaluje předloženou smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu mezi městem Lipník nad Bečvou, IČO , DIČ CZ (jako Budoucí povinnou), společností VM light s. r. o., se sídlem Rybná 716/24, Praha Staré Město, PSČ a Josefem Miklasem trvale bytem. (jako Budoucí oprávněnou), jejímž předmětem je strpění umístění, zřízení a provozování vodovodní přípojky na pozemcích p. č ostatní plocha jiná plocha a p. č ostatní plocha ostatní komunikace v k. ú. Lipník nad Bečvou v rámci stavby Stavební úpravy výrobního a skladovacího objektu, přípojky, oplocení, sjezd a zpevněné plochy dle předložené situace, a právo přístupu v souvislosti se zřízením, provozem, případnými opravami a údržbou přípojky. T: /2017 RM 49 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouva o právu provést stavbu v rámci stavby Stavební úpravy výrobního a skladovacího objektu, přípojky, oplocení, sjezd a zpevněné plochy VM light s. r. o. k. ú. Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání: a) souhlasí s umístěním vodovodní přípojky na pozemku p. č ostatní plocha jiná plocha v k. ú. Lipník nad Bečvou společnosti VM light s. r. o., se sídlem Rybná 716/24, Praha Staré Město, PSČ , v rámci stavby Stavební úpravy výrobního a skladovacího objektu, přípojky, oplocení, sjezd a zpevněné plochy dle předložené situace. 14

15 b) schvaluje předloženou smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu mezi městem Lipník nad Bečvou, IČO , DIČ CZ (jako Budoucí povinnou) a společností VM light s. r. o., se sídlem Rybná 716/24, Praha Staré Město, PSČ (jako Budoucí oprávněnou), jejímž předmětem je strpění umístění, zřízení a provozování vodovodní přípojky na pozemku p. č ostatní plocha jiná plochav k. ú. Lipník nad Bečvou v rámci stavby Stavební úpravy výrobního a skladovacího objektu, přípojky, oplocení, sjezd a zpevněné plochy dle předložené situace, a právo přístupu v souvislosti se zřízením, provozem, případnými opravami a údržbou přípojky. T: /2017 RM 49 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouva o právu provést stavbu v rámci stavby Stavební úpravy výrobního a skladovacího objektu, přípojky, oplocení, sjezd a zpevněné plochy Josef Miklas k. ú. Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání: a) souhlasí s umístěním vodovodní přípojky a přípojky plynu na pozemku p. č ostatní plocha jiná plocha v k. ú. Lipník nad Bečvou v rámci stavby Stavební úpravy výrobního a skladovacího objektu, přípojky, oplocení, sjezd a zpevněné plochy dle předložené situace, investora Josefa Miklase trvale bytem. b) schvaluje předloženou smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu mezi městem Lipník nad Bečvou, IČO , DIČ CZ (jako Budoucí povinnou) a Josefem Miklasem trvale bytem. (jako Budoucí oprávněnou), jejímž předmětem je strpění umístění, zřízení a provozování vodovodní přípojky a přípojky plynu na pozemku p. č ostatní plocha jiná plocha v k. ú. Lipník nad Bečvou v rámci stavby Stavební úpravy výrobního a skladovacího objektu, přípojky, oplocení, sjezd a zpevněné plochy dle předložené situace, a právo přístupu v souvislosti se zřízením, provozem, případnými opravami a údržbou přípojek. T:

16 1540/2017 RM 49 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouva o právu provést stavbu v rámci stavby Zřízení sjezdu k plánovanému RD k. ú. Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání nesouhlasí se zřízením sjezdu na pozemcích p. č. 200 zahrada, p. č. 202 zahrada, p. č. 2632/2 ostatní plocha ostatní komunikace a p. č ostatní plocha zeleň, vše v k. ú. Lipník nad Bečvou, k zajištění přístupu a příjezdu k plánovaném rodinnému domu manželů Mgr. Táni Musilové trvale bytem. a Karla Povýšila trvale bytem., dle předložené situace. 2. RM ukládá vedoucí Odboru správy majetku informovat žadatele. T: /2017 RM 49 Smlouva o zřízení služebnosti, Česká telekomunikační infrastruktura a. s CG5M_PRRV_PRYLP_OK k. ú. Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání schvaluje smlouvu o zřízení služebnosti mezi městem Lipník nad Bečvou, IČO , DIČ CZ (jako Obtíženým) a společností Česká telekomunikační infrastruktura a. s., se sídlem v Praze 6, Olšanská 6, PSČ , IČO , DIČ CZ , zastoupenou na základě plné moci společností Vegacom a. s., se sídlem Novodvorská 1010/14, Praha 4, Lhotka, PSČ , IČO , DIČ CZ , (jako Oprávněným), jejímž předmětem je zřízení a provozování optické sítě podzemního kabelového komunikačního vedení veřejné komunikační sítě, v rámci stavby CG5M_PRRV_PRYLP_OK, které je uloženo v pozemcích p. č. 178/1 ostatní plocha jiná plocha, p. č. 1225/57 ostatní plocha ostatní komunikace, p. č. 2632/1 ostatní plocha ostatní komunikace, p. č. 2632/3 ostatní plocha silnice, vše v k. ú. Lipník nad Bečvou (viz geometrický plán č /2017 ze dne ). Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a za jednorázovou úplatu 2 420,- Kč včetně 21% DPH. T:

17 1542/2017 RM 49 Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č. EP /VB6 Lipník nad Bečvou, Penny Market VNv, VNk k. ú. Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi městem Lipník nad Bečvou, IČO , DIČ CZ (jako stranou povinnou) a společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem v Děčíně IV - Podmokly, Teplická 874/8, PSČ , IČO , DIČ CZ , zastoupenou na základě plné moci společností ERMONTA, s. r. o. se sídlem Břest 79, PSČ , IČO , DIČ CZ zastoupenou na základě plné moci podzmocněncem Ing. Rudolfem Pospíšilem, se sídlem Partyzánská 5, Přerov, PSČ , IČO (jako stranou oprávněnou), jejímž předmětem je zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy nadzemního kabelového vedení VN v rámci stavby Lipník nad Bečvou, Penny Market VNv, VNk, které je umístěno na pozemku p. č. 3050/35 orná půda v k. ú. Lipník nad Bečvou (viz geometrický plán č /2017 ze dne ). Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a za jednorázovou úplatu 2 420,- Kč včetně 21% DPH. T: /2017 RM 49 Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti, MITRANET.CZ, s. r. o. Optická síť Lipník nad Bečvou 4. etapa k. ú. Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi městem Lipník nad Bečvou, IČO , DIČ CZ (jako povinným z věcného břemene) a společností MITRANET.CZ, s. r. o., se sídlem v Lipníku nad Bečvou, Mlýnecká 1626, PSČ , IČO , DIČ CZ , zastoupenou Jiřím Žáčkem, jednatelem, (jako oprávněným z věcného břemene), jejímž předmětem je zřízení a provozování optické sítě podzemního kabelového vedení, v rámci stavby Optická síť Lipník nad Bečvou 4. etapa, které je uloženo v pozemcích p. č. 1223/2 ostatní plocha ostatní komunikace, p. č. 1223/3 ostatní plocha ostatní komunikace, p. č. 1224/3 ostatní plocha ostatní komunikace, p. č. 1225/2 ostatní plocha ostatní komunikace, p. č. 1225/57 ostatní plocha ostatní komunikace, p. č. 1235/2 ostatní plocha ostatní komunikace, p. č. 1243/1 ostatní plocha ostatní komunikace, p. č. 1243/14 ostatní plocha ostatní komunikace, p. č. 1243/16 ostatní plocha ostatní komunikace a p. č. 2584/1 ostatní plocha ostatní komunikace, vše v k. ú. Lipník nad Bečvou (viz geometrický plán GP č /2016 ze dne , GP č /2016 ze dne a GP č /2016 ze dne ). Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a za jednorázovou úplatu 9 317,- Kč včetně 21% DPH. T:

18 1544/2017 RM 49 Dodavatel na sdružené služby dodávky plynu pro město Lipník nad Bečvou a jeho organizace na Dodavatel na sdružené služby dodávky elektřiny pro město Lipník nad Bečvou a jeho organizace na RM po projednání schvaluje: a) společnost Pražská plynárenská, a.s., IČO: , Národní 37, Praha 1 Nové Město, jako dodavatele sdružené služby dodávky plynu pro město Lipník nad Bečvou a jeho organizace na , a to za podmínek dle důvodové zprávy, b) společnost CENTROPOL ENERGY, a.s., IČO: , Vaníčkova 1594/1, Ústí nad Labem, jako dodavatele sdružené služby dodávky elektřiny pro město Lipník nad Bečvou a jeho organizace na , a to za podmínek dle důvodové zprávy. 1545/2017 RM 49 Dodavatel na sdružené služby dodávky elektřiny pro město Lipník nad Bečvou a jeho organizace do RM po projednání schvaluje společnost CENTROPOL ENERGY, a.s., IČO: , Vaníčkova 1594/1, Ústí nad Labem, jako dodavatele sdružené služby dodávky elektřiny pro město Lipník nad Bečvou a jeho organizace do , a to za podmínek dle důvodové zprávy. T : Ihned 1546/2017 RM 49 Předání majetku k hospodaření příspěvkové organizaci Technické služby Lipník nad Bečvou, p. o. (koupaliště) 1. RM po projednání schvaluje předání majetku úprava (technické zhodnocení) dětského brouzdaliště na koupališti v hodnotě Kč k hospodaření organizaci Technické služby Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, IČO , a to k RM pověřuje vedoucí Odboru správy majetku podpisem protokolu o předání a převzetí majetku. T: Ing. Miloslav Přikryl v.r. Ing. Vilém Zeiner v.r. starosta člen RM 18

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 48. schůzi 04.03.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 35. schůzi 07.11.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 51. schůzi 25.09.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 12. schůzi 02.05.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 32. schůzi 05.09.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 16. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 16. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 16. zasedání dne 13.12.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 58. schůzi 29.01.2018 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 10. schůzi 18.05.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 09.11.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 4. schůzi 12.01.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 69. schůzi 19.05.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 39. schůzi 09.01.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 56. schůzi 30.09.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 46. schůzi 05.06.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 14. schůzi 19.08.2019 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 1. schůzi 10.11.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 57. schůzi 08.01.2018 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 13. zasedání 06.11.2012 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 45. schůzi 15.05.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 55. schůzi 09.09.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 62. schůzi 04.01.2010 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 14. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 14. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 14. zasedání dne 20.09.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi 06.01.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Dosavadní rada města schválila na své 76. schůzi 20.10.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 44. schůzi 24.04.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 37. schůzi 19.12.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 02.12.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 47. schůzi 20.04.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 26.02.2018 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 40. schůzi 30.01.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 47. schůzi 26.06.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 13. zasedání dne 21.06.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 3. zasedání dne 17.02.2015. následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 3. zasedání dne 17.02.2015. následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 3. zasedání dne 17.02.2015 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 71. schůzi 26.07.2010 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 73. schůzi 25.08.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 18. schůzi 30.11.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 24. schůzi 04.04.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 13. schůzi 24.08.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 13. schůzi 23.05.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 7. schůzi dne 5. 3. 2007 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 21. schůzi 01.02.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 27.06.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 7. zasedání následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 7. zasedání následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 7. zasedání 08.11.2011 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 31. schůzi 22.08.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 58. schůzi 11.11.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 50. schůzi 04.09.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 15. schůzi 27.06.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 24. schůzi 23.01.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 15. zasedání následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 15. zasedání následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 15. zasedání 05.02.2013 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 55. schůzi 18.12.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 34. schůzi dne 21. 6. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 65. schůzi 17.02.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 17. schůzi 09.11.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 15. schůzi 05.10.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 20. schůzi 11.01.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 45. schůzi 07.01.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 29. schůzi 25.04.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 69. schůzi 31.05.2010 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 50. schůzi 22.04.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 42. schůzi 05.01.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 33. schůzi 26.09.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 12. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 12. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 12. zasedání dne 19.04.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

U S N E S E N Í. 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína (tisk R/24)

U S N E S E N Í. 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína (tisk R/24) U S N E S E N Í z 2. schůze Rady města Kojetína, konané dne 3. prosince 2014, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi dne 27. 10. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi dne 25. 7. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 74. schůzi 08.09.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 6. zasedání dne 23.06.2015. následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 6. zasedání dne 23.06.2015. následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 6. zasedání dne 23.06.2015 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 8. schůzi 30.03.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 71. schůzi 30.06.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 15. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 15. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 15. zasedání dne 01.11.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 43. schůzi 03.12.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 63. schůzi 27.01.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 5. zasedání dne 14.04.2015. následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 5. zasedání dne 14.04.2015. následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 5. zasedání dne 14.04.2015 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 21. schůzi 28.11.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 37. schůzi 27.08.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 31. schůzi 04.06.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 6. zasedání následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 6. zasedání následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 6. zasedání 20.09.2011 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 11. schůzi dne 26. 5. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 54. schůzi 26.08.2013 následující usnesení 1452/2013 RM 54 Program schůze RM RM po projednání schválila program schůze RM. 1453/2013 RM 54 Ověřovatelé

Více

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 5. zasedání následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 5. zasedání následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 5. zasedání 21.06.2011 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Č. j. MK 945/2019 ST/Dan Spis č. 1437/2018 USNESENÍ ze 4. schůze Rady města Kojetína, konané dne 29. ledna 2019, v 15:00 hodin, v sále Vzdělávacího

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 33. schůzi dne 7. 6. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 14. schůzi 07.09.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 72. schůzi 23.08.2010 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468)

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468) U S N E S E N Í z 43. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 19. června 2012, ve 14:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Prodej bytů z majetku

Více

USNESENÍ z 91. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 11. září 2018 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 91. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 11. září 2018 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 91. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 11. září 2018 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. 1, Uničov UR01/91/2018 Schválení programu 91. schůze Rady města Uničova

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 18. zasedání 24.09.2013 následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 18. zasedání 24.09.2013 následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 18. zasedání 24.09.2013 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 76. schůze Rady města Kojetína, konané 15. května 2018, ve 14:00 hodin, v kanceláři starosty na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 35. schůzi dne 25.08.2008 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Výpis usnesení č č z 92. schůze Rady města konané dne

Výpis usnesení č č z 92. schůze Rady města konané dne Výpis usnesení č. 2867 č. 2879 z 92. schůze Rady města konané dne 15.10.2018 USNESENÍ č. 2867/18/RM92 Informace vedení města o proběhlých jednáních informace vedení města o proběhlých jednáních. Zodpovědná

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 11. schůzi 08.06.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 75. schůzi 29.09.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í. 72. schůze Rady města Krnova, konané dne ve 13:00 hod., v zasedací místnosti MěÚ Krnov. čísl. usn.

U S N E S E N Í. 72. schůze Rady města Krnova, konané dne ve 13:00 hod., v zasedací místnosti MěÚ Krnov. čísl. usn. KRNOMK-40598/2018smid Rada města KRNOVA SM 072/18/Sm U S N E S E N Í 72. schůze Rady města Krnova, konané dne 30. 5. 2018 ve 13:00 hod., v zasedací místnosti MěÚ Krnov čísl. usn. 3210/72-3247/72 Rozdělovník

Více

U S N E S E N Í. vlastnictví číslo 4574 a 4575, katastrální území Kojetín, Kojetín I Město, za dohodnutou

U S N E S E N Í. vlastnictví číslo 4574 a 4575, katastrální území Kojetín, Kojetín I Město, za dohodnutou U S N E S E N Í z 92. schůze Rady města Kojetína, konané dne 24. června 2014, v 15:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Nakládání s majetkem města

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 8. února 2017

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 8. února 2017 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 8. února 2017 u p r a v e n á v e r z e č. RM 21/2017 při výkonu funkce jediného společníka společnosti Správa majetku Kynšperk nad Ohří, spol.

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 53. schůzi 24.06.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 22. zasedání 09.02.2010 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více