II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů"

Transkript

1 ZEMĚPIS Gymnázium PORG Libeň Zeměpis je na PORGu Libeň vyučován jako samostatný předmět od sekundy do sexty. Zájemci mohou dosažené zeměpisné znalosti prohlubovat ve volitelných seminářích společenskovědního a přírodovědného zaměření. I. Cíle výuky Naši studenti získají vědomosti o planetě Zemi a podrobně se seznámí s regiony světa a s jejich sociálními, kulturními, politickými a ekonomickými poměry. Zvláštní zřetel je věnován České republice. Zájemci jsou připravováni k úspěšnému složení maturitní zkoušky ze zeměpisu a ke složení přijímacích zkoušek na vysoké školy společenskovědního a přírodovědného směru. V průběhu studia studenti: poznávají vlastnosti a pohyby Země jako vesmírného tělesa učí se chápat a popisovat procesy v litosféře, hydrosféře, atmosféře, pedosféře a biosféře poznávají a popisují makroregiony a země světa z hlediska jejich fyzickogeografické a socioekonomické charakteristiky podrobně se seznámují s fyzickou i socioekonomickou geografií České republiky učí se s porozuměním používat kartografické prostředky II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů závěrečný souhrnný test (sexta) souhrnný test regionální geografie světa (kvarta) průběžné hodnocení (prověrky, krátké testy, ústní zkoušení apod.) III. Hodinová dotace sekunda tercie kvarta kvinta sexta

2 IV. Osnovy Sekunda 1. Česká republika - stručný úvod a rozloha a sídla vše v porovnání s Evropou a se světem 2. Země jako vesmírné těleso - úvod Slunce a sluneční soustava Měsíc Tvar a rozměry Země Pohyby Země Vývoj Země Zeměpisná síť - poledníky, rovnoběžky; zeměpisná délka, šířka; určování zeměpisné polohy Trvání dne a noci Roční období Časová pásma na Zemi Mapy, globusy, podstata a měřítko map 3. Zeměpis světadílů a oceánů Členění pevniny na světadíly Světový oceán a jeho části Polární oblasti Arktida Antarktida 4. Austrálie a Oceánie Australský svaz Nový Zéland Tichomoří 5. Afrika

3 Severní Afrika Sahel Africký roh Jižní Afrika Tercie 1. Severní Amerika Kanada Spojené státy americké Mexiko Středoamerické státy 2. Jižní Amerika Karibské státy Brazílie Andské státy Laplatské státy 3. Asie Oblasti Asie, monzunová, východní, jihovýchodní a jižní Asie, jihozápadní Asie, střední Asie Kvarta 1. Evropa - Státy EU

4 Německo, Polsko, Rakousko, Slovensko Evropská unie a Česká republika 2. Evropa - státy mimo EU 3. Společenství nezávislých států Ukrajina, Bělorusko, Moldavsko Evropská část Ruska Asijská část Ruska Zakavkazsko Středoasijské republiky Kvinta 1. Česká republika a rozloha České republiky Geologický vývoj Nerostné zdroje Povrch Podnebí Vodstvo Půdy Živá příroda a sídla Demografický vývoj, rozmístění, územní pohyb obyvatelstva Struktura obyvatelstva Menšiny v České republice Proces urbanizace Městská sídla, funkce měst, struktura měst Venkovská sídla, revitalizace venkova České republiky

5 Vývoj, aktuální stav, tendence Územní rozmístění, jeho faktory Zemědělství, lesní a vodní hospodářství Průmysl Doprava, spoje, služby Cestovní ruch Zahraniční obchod Oblasti České republiky Kraje a města. Specifika regionů, srovnávací údaje Vývoj krajské organizace na území České republiky od minulosti do současnosti Geografie místního regionu, přírodní poměry místního regionu 2. Demografie a sídla světa a jeho početní růst Rozmístění a územní pohyb obyvatelstva ve světě Struktura obyvatelstva - lidské rasy, národy, jazyky, náboženství ve světě Proces urbanizace 3. Světové hospodářství Centra světového hospodářství vs. chudé periferie Primární, sekundární a terciální sektor v hospodářství Světové zemědělství Rybolov Těžba surovinových zdrojů Světová doprava - osobní, nákladní Cestovní ruch; hlavní oblasti cestovního ruchu ve světě Mezinárodní obchod; hlavní mezinárodní hospodářské organizace (GATT, OECD, WTO, NAFTA, OPEC, MMF, WB, EBRD) Sexta 1. Země jako vesmírné těleso - podrobně Vesmír a jeho vznik Vývoj poznatků o Zemi Nový pohled na Zemi v dálkovém průzkumu Planeta Země jako součást vesmíru Tvar a velikost Země Pohyby Země a jejich důsledky Trvání dne a noci Místní a světový čas, datová mez, časová pásma na Zemi 2. Kartografie Glóbus, měřítko

6 Poledníky a rovnoběžky, zeměpisná síť Orientace na planetě Zemi, určování zěměpisné polohy Zeměpisné souřadnice, zeměpisná délka a zeměpisná šířka Znázorňování Země na mapách Mapa, mapování, geometrická podstata a měřítko map Plány, geometrická podstata a měřítko plánů Obsah map, znázornění polohopisu a výškopisu na mapách Nadmořská výška a výškové rozdíly v krajině Současné tematické mapy Zeměpisné atlasy Kartografické techniky: metoda lokalizovaných diagramů, metoda kartogramu, metoda kartodiagramu, tečková metoda, plastické mapy 3. Přírodní složky a oblasti Země Litosféra Stavba Země, zemské jádro, zemský plášť Litosférické desky, desková tektonika, pohyb litosférických desek Zemská kůra, dno oceánů Zemětřesení, sopečná činnost Vznik pohoří Vnější činitelé působící na zemský povrch, zvětrávání, působení tekoucí vody Vznik krasu, krasové oblasti Činnost větru, působení ledovců a ledu Spolupůsobení přírodních činitelů na zemský povrch Vliv lidských činností na utváření zemského povrchu Atmosféra Složení a vrstvy atmosféry Počasí, celkový oběh vzduchu v atmosféře Pasáty, monzuny Podnebí, podnebné pásy Hydrosféra Rozložení a oběh vody na Zemi Oceány a moře, vlastnosti a pohyby mořské vody Voda na pevnině, vodní toky, ledovce, jezera, bažiny a vodní nádrže Podpovrchová voda, bezodtokové oblasti Pedosféra Vznik půd, půdní typy Rozmístění půd na Zemi Vlivy lidské společnosti na pedosféru Biosféra Životní prostředí a zonální rozšíření organismů na Zemi

7 Výškové stupně organismů Život v oceánu 4. Působení životního prostředí na člověka a na lidskou společnost Vliv prostředí na lidské osídlení Geografie hlavních exotických a civilizačních nemocí Ve světě používané nástroje k ochraně a rozvoji životního prostředí V. Učebnice Sekunda Demek: Zeměpis 6 pro základní školy. Planeta Země. SPN. Školní atlas světa. Kartografie. Tercie Bičík a kol.: Regionální zeměpis světadílů. Nakladatelství České geografické společnosti. Školní atlas světa. Kartografie. Kvarta Bičík a kol.: Regionální zeměpis světadílů. Nakladatelství České geografické společnosti. Školní atlas světa. Kartografie. Kvinta Bičík a kol.: Česká republika. Nakladatelství České geografické společnosti. Atlas České republiky. Kartografie. Sexta Kolektiv autorů: Příroda a lidé na Zemi. Nakladatelství České geografické společnosti. Bičík a kol.: Školní atlas dnešního světa. Nakladatelství Terra. VI. Další doporučená literatura Sekunda - sexta Kolektiv autoru: Almanach geografie. National Geographic, Praha. Jakeš: Planeta Země. Nakladatelství Mladá fronta. Kolektiv pracovníků Encyklopedického institutu ČSAV: Geografický místopisný slovník světa. Nakladatelství Academia. Krajina v České republice. Nakladatelství Consult. Rees: Vesmír. Obrazová encyklopedie. Nakladatelství Knižní klub. Rubín (ed.) a kol.: Přírodní klenoty ČR. Nakladatelství Academia. Voda v České republice. Nakladatelství Consult. Skokan, Bursa, Peštová: Geografické tabulky. Nakladatelství Fortuna. Votýpka: Severní Amerika. SPN. Šára, Herink: Poznáváme svět v číslech. Nakladatelství České geografické společnosti.

8 Short: Lidská sídla. Nakladatelský dům OP. Beckouche, Richard: Atlas nové Evropy. Nakladatelství Albatros. Smolová, Vítek: Základy geomorfologie. Nakladatelství Olomouc.

Zeměpis. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Zeměpis. Charakteristika vyučovacího předmětu: Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Předmět zeměpis (vzdělávací obor zeměpis) patří do vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Žáci si osvojují klíčové kompetence, jak je definuje

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 6 ČLOVĚK A PŘÍRODA UČEBNÍ OSNOVY 6. 4 Zeměpis Časová dotace 6. ročník 2 hodiny 7. ročník 2 hodiny 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni je 6 hodin. Charakteristika: Zeměpis

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR ZEMĚPIS

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR ZEMĚPIS 5.6. 5.6.4. VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR ZEMĚPIS CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍ PŘEDMĚTU ZEMĚPIS: Vzdělávací předmět zeměpis je součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Tato oblast

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.6.4 ČLOVĚK A PŘÍRODA 5.6.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Člověk a příroda je kombinovaný předmět, který vychází ze vzdělávacího obsahů vzdělávacích oborů Přírodopis a Zeměpis

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu: zeměpis

Charakteristika vyučovacího předmětu: zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu: zeměpis Osmiletý vzdělávací obor: prima-kvarta Předmět zeměpis zahrnuje obsah vzdělávacího oboru Zeměpis (Geografie). Předmět je vyučován od primy do kvarty včetně,

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 9. KUDLÁČEK

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 9. KUDLÁČEK Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Určí geografickou polohu ČR, posoudí a další aspekty polohy

Více

Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Hodinová dotace 2 2 1 2 2 2 2 - Vol. předmět VG - - - - - - - 4(3)

Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Hodinová dotace 2 2 1 2 2 2 2 - Vol. předmět VG - - - - - - - 4(3) 17 Zeměpis Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník 4. 5. 6. 7. 8. Hodinová dotace 2 2 1 2 2 2 2 - Vol. předmět VG - - - - - - - 4(3) Realizuje se obsah vzdělávacího oboru Zeměpis RVP ZV a Geografie

Více

Nabídka volitelných předmětů pro žáky vyššího stupně gymnázia

Nabídka volitelných předmětů pro žáky vyššího stupně gymnázia Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Nabídka volitelných předmětů pro žáky vyššího stupně gymnázia Příloha školních vzdělávacích programů: Škola s dobrým výhledem (čtyřleté

Více

Regionální geografie světa

Regionální geografie světa Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Zeměpis (ZEM) Regionální geografie světa Sekunda 2 hodiny týdně ACTIV Board Austrálie úvod a objevování Popíše postavení kontinentu v rámci celého světa Zhotoví

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Terénní výuka na 2. stupni ZŠ v povodí řeky Doubravy

MASARYKOVA UNIVERZITA. Terénní výuka na 2. stupni ZŠ v povodí řeky Doubravy MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra geografie Terénní výuka na 2. stupni ZŠ v povodí řeky Doubravy Fieldwork in the Doubrava river basin in lower secondary schools Diplomová práce Brno 2010

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a jeho svět / ČS

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a jeho svět / ČS I. název vzdělávacího oboru: ČLOVĚK A JEHO SVĚT (ČS) II. charakteristika vzdělávacího oboru: a) organizace: Vyučovací předmět (vzdělávací obor) Člověk a jeho svět navazuje svým vzdělávacím obsahem na poznatky

Více

Očekávaný výstup. Znalost vlastností zemského tělesa. Druh učebního materiálu. Pracovní list

Očekávaný výstup. Znalost vlastností zemského tělesa. Druh učebního materiálu. Pracovní list Škola ZŠ Zbraslav, Komenského 280, 664 84 Zastávka u Brna Autor Mgr. Jan Šrámek Číslo VY_52_INOVACE_Ze6_01 Název Tvar, rozměry a pohyby Země Téma hodiny Země jako vesmírné těleso Předmět Zeměpis Ročník/y/

Více

Úvod do geografie. Geografie jako věda. Postavení země ve vesmíru

Úvod do geografie. Geografie jako věda. Postavení země ve vesmíru Úvod do geografie Geografie jako věda Oddělila se od filozofie (ve starověku) ve 3-2 století př. n. l. Eratosthenes otec geografie, napsal spis geografika. Tehdy se zajímá o: 1. O Zemi (tvar...), ostatní

Více

6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 6.4.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 6.4.1.1 Vyučovací předmět: Prvouka

6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 6.4.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 6.4.1.1 Vyučovací předmět: Prvouka 6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 6.4.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 6.4.1.1 Vyučovací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

V.6 Člověk a příroda. Obsahové, časové a organizační vymezení. V.6.II. 1 Charakteristika oblasti 1/49

V.6 Člověk a příroda. Obsahové, časové a organizační vymezení. V.6.II. 1 Charakteristika oblasti 1/49 1/49 V.6 Člověk a příroda V.6. II 2. stupeň V.6.II. 1 Charakteristika oblasti Obsahové, časové a organizační vymezení Celá oblast zahrnuje okruh problémů souvisejících se zkoumáním přírody, samostatné

Více

Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. Školní vzdělávací program. Příloha č.1. Volitelné předměty

Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. Školní vzdělávací program. Příloha č.1. Volitelné předměty Gymnázium Jana Blahoslava Ivančice, ŠVP Osmileté všeobecné studium a čtyřleté všeobecné studium, Příloha 1, Volitelné předměty Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány Školní vzdělávací program Příloha

Více

Regionální geografie střední Evropy a České republiky

Regionální geografie střední Evropy a České republiky Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Zeměpis (ZEM) Regionální geografie střední Evropy a České republiky Tercie 1 hodina týdně ACTIV Board Evropa na mapě světa Vytvoří schématickou mapu Evropy

Více

UČEBNÍ PLÁN KONCEPCE HLAVNÍCH PŘEDMĚTŮ

UČEBNÍ PLÁN KONCEPCE HLAVNÍCH PŘEDMĚTŮ Střední odborná škola waldorfská (Waldorfské lyceum) UČEBNÍ PLÁN KONCEPCE HLAVNÍCH PŘEDMĚTŮ OBSAH: Učební plán str. 2 Koncepce hlavních předmětů Čeština str. 4 Angličtina str. 8 Němčina str. 10 Matematika

Více

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Člověk a jeho svět Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Člověk a jeho svět Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249 školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 PLACE HERE ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 Název školy Adresa Název ŠVP Plešivec 249, 381 01 Český Krumlov ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec

Více

PŘÍRODNÍ PROSTŘEDÍ ZEMĚ

PŘÍRODNÍ PROSTŘEDÍ ZEMĚ PŘÍRUČKA k učebnici zeměpisu PŘÍRODNÍ PROSTŘEDÍ ZEMĚ Pavel Červinka Josef Herink Milan Holeček Nakladatelství České geografické společnosti, s. r. o., Ostrovní 30, 110 00 Praha 1 tel.: 224 933 996, 603

Více

Školní vzdělávací program Moje škola. Gymnázium Rokycany. Mládežníků 1115, 337 01 Rokycany. Učební osnovy výběrové semináře.

Školní vzdělávací program Moje škola. Gymnázium Rokycany. Mládežníků 1115, 337 01 Rokycany. Učební osnovy výběrové semináře. Gymnázium a SOŠ, Rokycany Mládežníků 1115, 337 01 Rokycany telefon, fax 371 725 363 IČO : 48 38 02 96 www: gasos-ro.cz d_rancova@gasos-ro.cz Učební osnovy výběrové semináře Moje škola Motto: Úspěch je

Více

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu anglický jazyk prima sekunda tercie kvarta 1. - 4. ročník, kvinta oktáva

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu anglický jazyk prima sekunda tercie kvarta 1. - 4. ročník, kvinta oktáva Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu anglický jazyk prima sekunda 1. Žák bude klasifikován z ANJ za předpokladu, že počet jeho známek neklesne pod 75% všech možných získaných známek za dané pololetí

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe. Výběrová bibliografie za rok 2003

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe. Výběrová bibliografie za rok 2003 ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe Výběrová bibliografie za rok 2003 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE - PEDAGOGICKÁ FAKULTA ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA PRAHA 2005 ISSN 0862-1837 OBSAH strana

Více

Globální problémy světa

Globální problémy světa školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

Environmentální vzdělávání, výchova, osvěta - teorie a praxe

Environmentální vzdělávání, výchova, osvěta - teorie a praxe Environmentální vzdělávání, výchova, osvěta - teorie a praxe Výběrová bibliografie za rok 2008 UniverzitA KarlovA v Praze - Pedagogická fakulta Ústřední knihovna Praha 2010 ISSN 0862-1837 OBSAH strana

Více

Environmentální vzdělávání, výchova, osvěta - teorie a praxe

Environmentální vzdělávání, výchova, osvěta - teorie a praxe Environmentální vzdělávání, výchova, osvěta - teorie a praxe Výběrová bibliografie za rok 2007 UniverzitA KarlovA v Praze - Pedagogická fakulta Ústřední knihovna Praha 2009 ISSN 0862-1837 OBSAH strana

Více

PODMÍNKY PRO 5. ROČNÍK OSMILETÉHO GYMNAZIÁLNÍHO STUDIA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PODMÍNKY PRO 5. ROČNÍK OSMILETÉHO GYMNAZIÁLNÍHO STUDIA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PODMÍNKY PRO 5. ROČNÍK OSMILETÉHO GYMNAZIÁLNÍHO STUDIA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 OBSAH PLNĚNÍ PODMÍNEK... 4 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA... 6 OBČANSKÁ VÝCHOVA... 8 DĚJEPIS... 10 BIOLOGIE... 12 CHEMIE... 15 ZEMĚPIS...

Více

1) orientuje v místě svého bydliště a školy a zvládne bezpečně cestu do školy a zpět; 2) orientuje ve své obci (městě) podle význačných objektů,

1) orientuje v místě svého bydliště a školy a zvládne bezpečně cestu do školy a zpět; 2) orientuje ve své obci (městě) podle význačných objektů, 69 ČLOVĚK A JEHO SVĚT (Prv,Přv,Vl) Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je koncipována pro 1. a 2. období (1. 5. ročník). Tato integrovaná vzdělávací oblast propojuje

Více

JAK NAPSAT INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN

JAK NAPSAT INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN JAK NAPSAT INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN metodická příručka Základní škola Prostějov, ul. E. Valenty 52 Mgr. Markéta Talandová metodik KA1 Mgr. Hana Lužná výchovná poradkyně Individuální vzdělávací plán

Více

Člověk a jeho svět. Vlastivěda

Člověk a jeho svět. Vlastivěda 5.14. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Vlastivěda Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Vlastivěda vychází ze vzdělávací oblasti

Více