Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola"

Transkript

1 Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola 1. Geografická charakteristika Afriky 2. Geografická charakteristika Austrálie a Oceánie 3. Geografická charakteristika Severní Ameriky

2 4. Geografická charakteristika Střední a Jižní Ameriky 5. Geografická charakteristika severní Evropy (Skandinávie, Velká Británie a Irsko) 6. Geografická charakteristika západní Evropy (Francie, Benelux)

3 7. Geografická charakteristika jižní Evropy (země Pyrenejského a země Apeninského poloostrova) 8. Geografická charakteristika střední Evropy (Německo, Rakousko, Švýcarsko, Polsko, Slovensko, Maďarsko) 9. Geografická charakteristika jihovýchodní a východní Evropy (Balkánské státy a Řecko, Pobaltské země, Ukrajina, Rusko, Bělorusko, Moldávie)

4 10. Geografická charakteristika Východní a jihovýchodní Asie 11. Geografická charakteristika Jihozápadní, jižní a střední Asie 12. Geografická charakteristika České republiky Poloha státu a jeho hranice. Povrch hlavní pohoří a jejich charakter, nížiny. Podnebí příslušnost k podnebnému pásu, teploty, srážkové poměry. Vodstvo a jeho charakteristika. Typické rostlinstvo a zvířena. Národní parky. Obyvatelstvo a sídla počet obyvatel, náboženské a národnostní poměry, populační ekonomiky, největší města. Hospodářství obecná charakteristika. Průmysl nejvýznamnější suroviny, typická průmyslová odvětví, typické výrobky, hlavní centra průmyslu a jejich specializace. Zemědělství přírodní podmínky, vyspělost, specializace, typické plodiny a hospodářská zvířata. Místa cestovního ruchu. Členství v mezinárodních organizacích, politický systém, problémy státu. 13. Země ve Sluneční soustavě Sluneční soustava. Tvar Země a jeho geografické důsledky. Rotace a její důsledky. Místní a pásmový čas. Oběh Země kolem Slunce a jeho důsledky.

5 14. Litosféra a georeliéf Skladba zemského tělesa a zdroje informací o vnitřku Země. Litosférické desky, jejich pohyb a důsledky pro člověka. Vnitřní (endogenní) procesy tvary zemského povrchu vzniklé endogenními procesy, vrásnění, druhy a příklady pohoří. Zemětřesení. Vulkanismus. Vnější (exogenní) procesy tvary zemského povrchu vzniklé exogenními procesy. 15. Atmosféra Složení vzduchu, vertikální členění atmosféry, význam atmosféry pro život. Faktory ovlivňující klima a vědět, jak který činitel klima ovlivňuje. Tlakové útvary a jejich vznik. Všeobecný oběh atmosféry, místní větry (monzuny, tajfuny, tornáda). Atmosférické fronty. Hlavní podnebné pásy Země a jejich charakteristika-roční chod srážek a teplot. Způsoby získávaní informací pro předpověď počasí. Rozdíl počasí a podnebí. Skleníkový efekt. Ozonová díra. 16. Hydrosféra Rozložení vody na Zemi. Hydrologický cyklus. Fyzikální vlastnosti a pohyby mořské vody-vlny, tsunami, mořské proudy a slapové jevy. Reliéf mořského dna. Ledovce vznik, typy a jejich působení na zemský povrch, hlavní oblasti jejich výskytu. Vodní toky popis toku, tvary zemského povrchu vznikající činností vodních toků, důvody vzniku povodní a ochrana před jejich následky, největší světové řeky. Typy jezer (konkrétní příklady), význam jezer, největší světová jezera. Umělé vodní nádrže a jejich význam, příklady ze světa. Podpovrchová voda typy a význam a hlavní oblasti výskytu. 17. Pedosféra, biosféra Složení půdy a její vznik. Půdní druhy. Půdní typy a jejich úrodnost. Význam pedosféry. Degradace půdy, její příčiny a ochrana půdy. Půda jako limitující faktor pro výživu lidstva. Vegetační pásma Země jejich klimatické charakteristiky, druhy původních rostlin v každém vegetačním pásu, zvířata jednotlivých kontinentů a jednotlivých vegetačních pásů, využití jednotlivých vegetačních pásem pro člověka a problémy, které to přináší. Ochrana přírody-přehled nejdůležitějších národních parků ve světě. 18. Geografie obyvatelstva a sídel Počet obyvatel na Zemi a jeho vývoj. Rozmístění obyvatelstva, největší národy, hlavní jazyky. Rozdělení obyvatel na rasy a jejich lokace. Míšenci, jejich typy a lokace. Hlavní světová náboženství a jejich rozmístění ve světě, problémy s nimi spojené. Nejdůležitější demografické charakteristiky obyvatel přirozený přírůstek, plodnost, věková pyramida, gramotnost, kojenecká úmrtnost, naděje na dožití. Migrace největší historické migrační vlny a důvody migrací dnešních. Sídla ve světě typy sídel ve světě, největší města a jejich problémy. Urbanizace a její vývoj. 19. Hospodářství světa Rozdělení ekonomiky na odvětví a jejich vymezení. Zaměstnanost v jednotlivých sektorech. Nejdůležitější suroviny světa, hlavní oblasti těžby a průmyslová odvětví z jejich těžby plynoucí. Hrubý domácí produkt vysvětlení pojmu, Průmysl jeho odvětví, hlavní produkční oblasti a státy a jejich typické výrobky. Změny ve struktuře průmyslu v posledních desetiletích. Světové zemědělství rostlinná a živočišná výroba, hlavní produkční a exportní oblasti a jejich typické plodiny. Hospodářská

6 zvířata-hlavní oblasti jejich chovu. Stručná hospodářská charakteristika největších ekonomik světa-usa, EU, Čína, Indie, Japonsko. Doprava typy dopravy a jejich přednosti a nevýhody. Význam dopravy pro ekonomiku. Zahraniční obchod nejdůležitější země a hlavní obchodovatelné komodity. Vývoj objemu obchodu v posledních desetiletích. Dohody o volném obchodu a hlavní obchodní organizace. Cestovní ruch-hlavní oblasti cestovního ruchu a druhy cestovního ruchu. Státy světa podle stupně rozvoje. Nejdůležitější ekonomické organizace světa. 20. Země, ze které pocházím Poloha státu. Povrch hlavní pohoří a jejich charakter, nížiny. Podnebí příslušnost k podnebným pásům, oceanita či kontinentalita, srážkové poměry, teploty. Vodstvo a jeho charakteristika. Typy krajiny vegetační pásma, jejich využití a problémy. Obyvatelstvo a sídla počet obyvatel, náboženské a národnostní poměry, populační charakteristiky-plodnost, urbanizace, přirozený přírůstek, věková pyramida, ekonomiky, největší města. Hospodářství obecná charakteristika, velikost HDP. Průmysl nejvýznamnější suroviny, typická průmyslová odvětví, typické výrobky. Zemědělství přírodní podmínky, vyspělost, specializace, typické plodiny a hospodářská zvířata. Vývoz a dovoz-komodity a partneři. Místa cestovního ruchu. Politické, případně vojenské konflikty. Členství v mezinárodních organizacích, problémy státu. 21. EU Historie jejího vzniku. Jaké země ji tvoří. Nejvýznamnější smlouvy evropské integrace. Hlavní evropské instituce, jejich funkce a sídla. Poslání a hlavní cíle této organizace. Forma zkoušky: ústní: 15 minut příprava, 15 minut zkoušení losuje se jedno téma Povolené pomůcky na přípravu: škola poskytne atlas světa a ČR

Regionální geografie střední Evropy a České republiky

Regionální geografie střední Evropy a České republiky Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Zeměpis (ZEM) Regionální geografie střední Evropy a České republiky Tercie 1 hodina týdně ACTIV Board Evropa na mapě světa Vytvoří schématickou mapu Evropy

Více

Zeměpis. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Zeměpis. Charakteristika vyučovacího předmětu: Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Předmět zeměpis (vzdělávací obor zeměpis) patří do vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Žáci si osvojují klíčové kompetence, jak je definuje

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 6 ČLOVĚK A PŘÍRODA UČEBNÍ OSNOVY 6. 4 Zeměpis Časová dotace 6. ročník 2 hodiny 7. ročník 2 hodiny 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni je 6 hodin. Charakteristika: Zeměpis

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.6.4 ČLOVĚK A PŘÍRODA 5.6.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Člověk a příroda je kombinovaný předmět, který vychází ze vzdělávacího obsahů vzdělávacích oborů Přírodopis a Zeměpis

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR ZEMĚPIS

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR ZEMĚPIS 5.6. 5.6.4. VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR ZEMĚPIS CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍ PŘEDMĚTU ZEMĚPIS: Vzdělávací předmět zeměpis je součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Tato oblast

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu: zeměpis

Charakteristika vyučovacího předmětu: zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu: zeměpis Osmiletý vzdělávací obor: prima-kvarta Předmět zeměpis zahrnuje obsah vzdělávacího oboru Zeměpis (Geografie). Předmět je vyučován od primy do kvarty včetně,

Více

Úvod do geografie. Geografie jako věda. Postavení země ve vesmíru

Úvod do geografie. Geografie jako věda. Postavení země ve vesmíru Úvod do geografie Geografie jako věda Oddělila se od filozofie (ve starověku) ve 3-2 století př. n. l. Eratosthenes otec geografie, napsal spis geografika. Tehdy se zajímá o: 1. O Zemi (tvar...), ostatní

Více

Regionální geografie světa

Regionální geografie světa Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Zeměpis (ZEM) Regionální geografie světa Sekunda 2 hodiny týdně ACTIV Board Austrálie úvod a objevování Popíše postavení kontinentu v rámci celého světa Zhotoví

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 9. KUDLÁČEK

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 9. KUDLÁČEK Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Určí geografickou polohu ČR, posoudí a další aspekty polohy

Více

EKONOMICKÁ GEOGRAFIE

EKONOMICKÁ GEOGRAFIE EKONOMICKÁ GEOGRAFIE plán přednášek (18 hodin) 8. 9. 2010 Systém geografie (fyzická/socioekonomická, vztahy) Geografie obyvatelstva 15. 9. 2010 Geografie sídel 22. 9. 2010 Geografie zemědělství 29. 9.

Více

Nabídka volitelných předmětů pro žáky vyššího stupně gymnázia

Nabídka volitelných předmětů pro žáky vyššího stupně gymnázia Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Nabídka volitelných předmětů pro žáky vyššího stupně gymnázia Příloha školních vzdělávacích programů: Škola s dobrým výhledem (čtyřleté

Více

Zeměpis 9.r. Opakovací otázky II. Str. 29-61

Zeměpis 9.r. Opakovací otázky II. Str. 29-61 2 Zeměpis 9.r Otázky a odpovědi II. 2009 str.29 61 (Obsahuje nejzákladnější otázky a odpovědi daného učiva, což znamená že neobsahuje všechny požadované vědomosti, ale jen určitý výběr) Učebnice Současný

Více

EVROPA. Světadíl- historicky, kulturně, politicky i ekonomicky se od sebe odlišují Součást kontinentu Eurasie

EVROPA. Světadíl- historicky, kulturně, politicky i ekonomicky se od sebe odlišují Součást kontinentu Eurasie EVROPA Světadíl- historicky, kulturně, politicky i ekonomicky se od sebe odlišují Součást kontinentu Eurasie Hranice: přírodní : nejsevernější bod: nejzápadnější bod: nejjižnější bod: vyhledej podle atlasu

Více

Globální problémy světa

Globální problémy světa školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE ČESKÉ REPUBLIKY 1

REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE ČESKÉ REPUBLIKY 1 REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE ČESKÉ REPUBLIKY 1 REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE ČESKÉ REPUBLIKY REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE ČESKÉ REPUBLIKY 2 1. Poloha, rozloha a historický vývoj České republiky rozloha : 78 864 km 2 počet obyvatel

Více

ZEMĚPIS 7. ROČNÍK USA, KANADA

ZEMĚPIS 7. ROČNÍK USA, KANADA VY_52 _INOVACE_Z.7.B.01 1. Na jaké dvě části se dělí Severní Amerika?.... ZEMĚPIS 7. ROČNÍK USA, KANADA Mgr. Zuzana Benešová 2. K Severní Americe patří i zámořské území Dánska, pokryté ledovcem a nazýváme

Více

V.6 Člověk a příroda. Obsahové, časové a organizační vymezení. V.6.II. 1 Charakteristika oblasti 1/49

V.6 Člověk a příroda. Obsahové, časové a organizační vymezení. V.6.II. 1 Charakteristika oblasti 1/49 1/49 V.6 Člověk a příroda V.6. II 2. stupeň V.6.II. 1 Charakteristika oblasti Obsahové, časové a organizační vymezení Celá oblast zahrnuje okruh problémů souvisejících se zkoumáním přírody, samostatné

Více

6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 6.4.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 6.4.1.1 Vyučovací předmět: Prvouka

6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 6.4.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 6.4.1.1 Vyučovací předmět: Prvouka 6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 6.4.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 6.4.1.1 Vyučovací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

Klimatické změny a jejich dopady na život lidí

Klimatické změny a jejich dopady na život lidí Klimatické změny a jejich dopady na život lidí Studijní opora k akci v rámci projektu CZ.1.07/1.3.05/03.0030 Název projektu: Zeměpis v nové perspektivě aneb tudy cesta vede Celkový počet stran: 40 Autor:

Více

Mechanický pohyb obyvatelstva

Mechanický pohyb obyvatelstva Mechanický pohyb obyvatelstva (prostorová mobilita) Centre for Analysis of Regional Systems cenars.upol.cz Typologické kritéria mobility obyvatelstva mobilita: prostorová a sociální dimenze nejdůležitější

Více

Geografie cestovního ruchu. Přednáška z předmětu Socioekonomická geografie pro geomatiku (KMA/SGG) Otakar Čerba Západočeská univerzita

Geografie cestovního ruchu. Přednáška z předmětu Socioekonomická geografie pro geomatiku (KMA/SGG) Otakar Čerba Západočeská univerzita Geografie cestovního ruchu Přednáška z předmětu Socioekonomická geografie pro geomatiku (KMA/SGG) Otakar Čerba Západočeská univerzita Datum vytvoření: 7. 11. 2006 Poslední aktualizace: 7. 5. 2013 Cestovní

Více

Očekávaný výstup. Znalost vlastností zemského tělesa. Druh učebního materiálu. Pracovní list

Očekávaný výstup. Znalost vlastností zemského tělesa. Druh učebního materiálu. Pracovní list Škola ZŠ Zbraslav, Komenského 280, 664 84 Zastávka u Brna Autor Mgr. Jan Šrámek Číslo VY_52_INOVACE_Ze6_01 Název Tvar, rozměry a pohyby Země Téma hodiny Země jako vesmírné těleso Předmět Zeměpis Ročník/y/

Více

Environmentální vzdělávání, výchova, osvěta - teorie a praxe

Environmentální vzdělávání, výchova, osvěta - teorie a praxe Environmentální vzdělávání, výchova, osvěta - teorie a praxe Výběrová bibliografie za rok 2008 UniverzitA KarlovA v Praze - Pedagogická fakulta Ústřední knihovna Praha 2010 ISSN 0862-1837 OBSAH strana

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a jeho svět / ČS

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a jeho svět / ČS I. název vzdělávacího oboru: ČLOVĚK A JEHO SVĚT (ČS) II. charakteristika vzdělávacího oboru: a) organizace: Vyučovací předmět (vzdělávací obor) Člověk a jeho svět navazuje svým vzdělávacím obsahem na poznatky

Více

Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Hodinová dotace 2 2 1 2 2 2 2 - Vol. předmět VG - - - - - - - 4(3)

Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Hodinová dotace 2 2 1 2 2 2 2 - Vol. předmět VG - - - - - - - 4(3) 17 Zeměpis Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník 4. 5. 6. 7. 8. Hodinová dotace 2 2 1 2 2 2 2 - Vol. předmět VG - - - - - - - 4(3) Realizuje se obsah vzdělávacího oboru Zeměpis RVP ZV a Geografie

Více

pro ústní zkoušky společné a profilové části MZ 2011/12

pro ústní zkoušky společné a profilové části MZ 2011/12 MATURITNÍ TÉMATA pro ústní zkoušky společné a profilové části MZ 2011/12 Český jazyk a literatura... 2 Cizí jazyk... 6 Základy společenských věd... 8 Dějepis... 9 Zeměpis... 11 Matematika... 13 Fyzika...

Více

Vývoj lidské populace. Životní prostředí člověka.

Vývoj lidské populace. Životní prostředí člověka. ČLOVĚK A PROSTŘEDÍ Vývoj lidské populace. Před 10 000 lety žilo na Zemi asi 5 milionů lidí. V období tzv. neolitické revoluce se stává z člověka zemědělec, vznikají první velké civilizace, počet lidí se

Více

2 Stručná charakteristika přírodních podmínek Podkrušnohoří... 22 2.1 Rozloha řešeného území... 22 2.2 Přírodní podmínky... 22

2 Stručná charakteristika přírodních podmínek Podkrušnohoří... 22 2.1 Rozloha řešeného území... 22 2.2 Přírodní podmínky... 22 Autoři: 1 Teoretické přístupy k řešení regionálních disparit Doc. Ing. Miroslav Farský, CSc., Ing. Jaroslav Zahálka, CSc. 2 Stručná charakteristika přírodních podmínek antropogenně postižené Chomutovsko

Více

Nové směry reformy Společné zemědělské politiky po roce 2013 Prof. Ing. Věra Bečvářová, CSc.

Nové směry reformy Společné zemědělské politiky po roce 2013 Prof. Ing. Věra Bečvářová, CSc. Nové směry reformy Společné zemědělské politiky po roce 2013 Prof. Ing. Věra Bečvářová, CSc. Témata a struktura kurzu 1. Úvod do problematiky Zemědělství v současné etapě vývoje Formování agrárních trhů

Více

Státní politika životního prostředí České republiky 2012-2020

Státní politika životního prostředí České republiky 2012-2020 Státní politika životního prostředí České republiky 2012-2020 září 2012 Dokument stažen z portálu www.tretiruka.cz Obsah: I. Co je naším cílem?... 3 Základní principy politiky životního prostředí... 3

Více