TMI 106% Z7/05. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TMI 106% Z7/05. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 14.4.2015"

Transkript

1 Rada města Brna MMB lh/1 TMI 106% Z7/05. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne Název: Návrh prodeje částí pozemků p.č. 2031/1, p.č. 2031/2 a p.č v k.ú. Obrany při ul. Mlýnské nábřeží. Obsah: podmínky kupní smlouvy vč. geometrického plánu důvodová zpráva stanoviska dotčených orgánů kopie katastrální mapy, orientačního plánu a cenové mapy Zastupitelstvo města Brna Návrh usnesení: schvaluje prodej: - části pozemku p.č. 2031/1 trvalý travní porost v k.ú. Obrany o výměře 99 m 2, geometrickým plánem č /2014 pro k.ú. Obrany označené písmenem a", - části pozemku p.č. 2031/2 trvalý travní porost v k.ú. Obrany o výměře 537 m 2, geometrickým plánem č /2014 pro k.ú. Obrany označené písmenem b", kteréžto části se na základě geometrického plánu č /2014 pro k.ú. Obrany slučují do nově označeného pozemku p.č. 2031/4 trvalý travní porost o výměře 637 m 2 v k.ú. Obrany, -části pozemku p.č orná půda v k.ú. Obrany, geometrickým plánem č /2014 pro k.ú. Obrany nově označené jako pozemek p.č. 2032/2 orná půda o výměře 52 m 2 v k.ú. Obrany, o celkové výměře 689 m 2, za dohodnutou kupní cenu ,-Kč a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č...těchto usnesení. Stanoviska dotčených orgánů: R7/014. schůze Rady města Brna konaná dne doporučila ZMB schválit prodej částí pozemků p.č. 2031/1, p.č. 2031/2 a p.č v k.ú. Obrany dle návrhu usnesení. Zpracoval: Majetkový odbor MMB Předkládá: Rada města Brna 1/7

2 Důvodová zpráva: Žádost:, žádají o prodej částí pozemků p.č. 2031/1 trvalý travní porost o výměře 120 m 2, p.č. 2031/2 trvalý travní porost o výměře 523 m 2 a p.č orná půda o výměře 46 m 2, vše v k.ú. Obrany (výměry byly následně upřesněny geometrickým zaměřením - viz. níže), za účelem získání pozemků v zahradě u chaty č.e. 192 (stavba rodinné rekreace) ve vlastnictví, kterážto stavba se nachází na pozemku p.č. 2034/2 v k.ú. Obrany ve vlastnictví ČR -SŽDC, jedná se o majetkoprávní vypořádání jejich užívacího vztahu, který doposud neměli žádným způsobem upraven. Vlastnictví: Statutární město Brno (dále jen SMB) je výlučným vlastníkem pozemků p.č. 2031/1 trvalý travní porost o výměře 580 m 2, p.č. 2031/2 trvalý travní porost o výměře 675 m 2 a p.č orná půda o výměře 115 m 2 v k.ú. Obrany, všechny způsob ochrany zemědělský půdní fond. Jedná o historický majetek statutárního města Brna, proto nelze uplatnit restituční nárok. vlastní chatu č.e. 192 na pozemku p.č. 2034/2 v k.ú. Obrany ve vlastnictví ČR - SŽDC, zapsanou na LV 1593, zahrada je tvořena nejenom částmi pozemků p.č. 2031/1, p.č. 2031/2 a p.č (vše SMB), ale i částí pozemku p.č. 2034/6 a pozemkem p.č. 2034/2 s uvedenou chatou, tyto dva pozemky jsou ve vlastnictví ČR-SŽDC a jsou zapsané na LV 10. Správce: Pozemky p.č. 2031/1 a p.č v k.ú. Obrany jsou ve správě Odboru správy majetku MMB, který na ně neeviduje žádné nájemní smlouvy. Pozemek p.č. 2031/2 v k.ú. Obrany je svěřen MČ Brno - Maloměřice a Obrany, která na jeho část o výměře 660 m 2 uzavřela nájemní smlouvu č na dobu určitou do Dle sdělení ÚMČ Brno - Maloměřice a Obrany ze dne je nájemné hrazeno řádně a včas. Popis: Původně byla podána pouze žádost o prodej částí pozemků p.č. 2031/2 a p.č v k.ú. Obrany. Po provedení místního šetření a vyhodnocení užívacích vztahů v terénu a na základě jednání se žadateli, byla majetková dispozice rozšířena i o prodej/pronájem části pozemku p.č. 2031/1 v k.ú. Obrany pro / (fakticky nevyužitelný svah). Zbývající části pozemků p.č. 2031/2 a p.č v k.ú. Obrany zůstanou ve vlastnictví SMB, protože se nachází v cestě, která byla původně pouze v hranicích pozemku p.č v k.ú. Obrany. Majetkový odbor MMB uskutečnil v předmětné lokalitě místní šetření, kterým bylo zjištěno, že zahradí je přístupna z brány od cesty na pozemcích p.č a p.č. 2031/2 v k.ú. Obrany a z této strany je zaplocena, z horní strany od železničního tunelu zaplocena není, protože se jedná o prudký skalnatý svah. Zahrada se skládá z části pozemku p.č. 2031/1 o výměře cca 120 m, která je zvětší části skalnatým svahem, a na menší části je umístěna dřevěná bouda se střechou z vlnitého plechu a na části zděný přístřešek. Další část zahrady je tvořena částí pozemku p.č. 2031/2 o výměře cca 523 m 2 a nachází se na ni několik staveb (dřevěné i zděné boudy, zastřešený bazén) a travnaté plochy a také terasovitě umístěná skalka a několik keřů a stromů a přístupová cesta k výše zmíněné chatě. V další části je zahrada tvořena částí pozemku p.č o výměře cca 46 m 2, která je s předmětnou částí pozemku p.č. 2031/2 volně propojena a navazuje na další část zahrady na pozemku p.č. 2034/6 ve vlastnictví ČR-SŽDC. Cenový návrh: Realizované ceny 244,-Kč/m 2 až 357,-Kč/m 2. V Cenové mapě č. 10 činí jednotková cena uvedených pozemků 150,-Kč/m 2. Návrh jednotkové kupní ceny za prodej předmětných částí pozemků p.č. 2031/1, p.č. 2031/2 a p.č v k.ú. Obrany při ul. Mlýnské nábřeží byl stanoven Majetkovým odborem MMB ve výši 320,-Kč/m 2 + 4% daň z nabytí nemovitých věcí a 1.000,-Kč správní poplatek pro vkladové řízení. i/?

3 Návrh kupní ceny za prodej částí pozemků p.č. 2031/1 o výměře 120 m 2, p.č. 2031/2 o výměře 523 m 2 a p.č o výměře 46 m 2 v k.ú. Obrany, o celkové výměře 689 m 2, tak činí ,-Kč (cca 334,-Kč/m 2 ), tj. 320,-Kč/m 2 x 689 m 2 = ,-Kč + 4% = 8.819,-Kč ,-Kč. Návrh jednotkového nájemného předmětných částí pozemků byl stanoven Majetkovým odborem MMB ve výši 6,-Kč/m 2 /rok za pozemek p.č a 3,-Kč/m 2 /rok za pozemek p.č. 2031/1 - skála, vše v k.ú. Obrany. Úhrada za užívání bez právního důvodu: S ohledem na předchozí bezesmluvní užívání části pozemku p.č v k.ú. Obrany o výměře 46 m 2 ze strany s požadována úhrada v období dvou let zpětně v částce 552,-Kč. fy K užívání předmětné části pozemku p.č. 2031/1 v k.ú. Obrany o výměře 120 m je potřeba doplnit informaci, že je z větší části skalnatým svahem, pouze na menší části je umístěna dřevěná bouda se střechou z vlnitého plechu (cca 9 m 2 ) a na části zděný přístřešek (3 m 2 ). Tato část pozemku p.č. 2031/1 v k.ú. Obrany je přístupna pouze ze spodu bránou k zahradě nebo z vrchu od železničního tunelu, kde není tato část pozemku p.č. 2031/1 zaplocena. Navíc nájemní smlouva z úrovně MČ Brno - Maloměřice a Obrany na pronájem části pozemku p.č. 2031/1 v k.ú. Obrany je uzavřena na 660 m 2, namísto skutečně užívané výměry 523 m 2. S ohledem na uvedené skutečnosti není požadována kompenzace za předchozí užívání této převážně svažité a skalnaté části pozemku p.č. 2031/1 v k.ú. Obrany. Předchozí projednání majetkové dispozice v orgánech statutárního města Brna: Komise majetková Rady města Brna na 85. zasedání dne pod bodem č. 85/29 doporučila Radě města Brna souhlasit se záměrem prodeje částí pozemků p.č. 2031/1 o výměře 120 m 2, p.č. 2031/2 o výměře 523 m 2 a p.č o výměře 53 m (část o výměře 46 m 2 a část o výměře 7 m 2 ), vše v k.ú. Obrany a doporučila Radě a Zastupitelstvu města Brna schválit: a) prodej částí pozemků p.č. 2031/1 o výměře 120 m 2, p.č. 2031/2 o výměře 523 m 2 a p.č o výměře 46 m 2, vše v k.ú. Obrany, o celkové výměře 689 m,,a dohodnutou kupní cenu ,-Kč (cca 334,-Kč/m 2 včetně nákladů na převod), b) prodej části pozemku p.č o výměře 7 m 2 v k.ú. Obrany za dohodnutou kupní cenu 3.330,-Kč (cca 476,-Kč/m 2 včetně nákladů na převod) a za podmínek kupních smluv, které jsou součástí materiálu. Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel/z 11 členů Pozn. MO MMB: žádali o prodej části pozemku p.č orná půda o výměře 7 nť 4 v k.ú. Obrany za Účelem majetkoprávního vypořádání jejich doposud neupraveného užívacího vztahu k pozemku, který je součástí jimi užívané zahrady u chaty č.e. 121 (stavba rodinné rekreace) vjejich SJM, kterážto stavba se nar.báyí na nnvemku p.č. 2549/3 v k.ú. Obrany ve vlastnictví ČR-SŽDC. vlastní chatu č.e. 121 na pozemku p.č. 2549/3 v k.ú. Obrany ve vlastnictví ČR-SŽDC, zapsanou na LV 1176, zahradí. je tvořena i částmi pozemků p.č. 2549/2 a p.č. 2549/1 v k.ú. Obrany, které jsou oba ve vlastnictví ČR-SŽDC na LV 10. Na částech pozemků ve vlastnictví ČR-SŽDC p.č. 2034/6, p.č. 2549/1 a p.č. 2549/2 v k.ú. Obrany se nachází ještě chata nezapsaná v KN a zahrada, která jsou dle sdělení "*ívány jeho dcerou. Předmětná část pozemku p.č o výměře cca 7 m 2 se nachází v zaplocené zahradě r a je přístupná z brány od cesty na pozemku p.č a nachází se na ní vydlážděné a vybetonované parkovací místo a z části je zatravněnou plochou */?

4 Poté, co byli informováni o výsledku projednání jejich žádosti v Komisi majetkové RMB. v jejich u ze dne sdělili nezájem o prodej části pozemku p.č o výměře 7 m 2 v k.ú. Obrany a žádají o pronájem předmětné části pozemku z úrovně MČ Brno - Maloměřice a Obrany. Majetkový odbor MMB informoval o výsledku projednání jejich žádosti v Komisi majetkové RMB a zaslal jim k vyjádření koncept podmínek kupní smlouvy. Mgr. Lydie Lamáčková, právní zástupkyně '* v dopise ze dne sdělila protinávrh kupní ceny za prodej částí pozermcup.č. 2031/1, p.č. 2031/2 a p.č v k.ú. Obrany, o celkové výměře 689 m 2, ve výši ,-Kč (150,-Kč/m vč. nákladů na převod). Majetkový odbor MMB k protinávrhu kupní ceny ze strany _ i konstatuje, že realizované kupní ceny v lokalitě Mlýnské nábřeží se pohybují v rozmezí od 244,-Kč/m 2 do 357,-Kč/m 2 na obdobné pozemky. Majetkový odbor MMB trvá na svém návrhu kupní ceny (viz. výše) za prodej předmětných částí pozemků p.č. 2031/1, p.č. 2031/2 a p.č v k.ú. Obrany. S ohledem na výše uvedené skutečnosti byl návrh prodeje výše specifikovaných částí pozemků p.č. 2031/1. p.č. 2031/2 a p.č v k.ú. Obrany, o celkové výměře 689 m 2, předložen k novému projednání v KM RMB ve dvou cenových variantách: - VARIANTA A) ,-Kč (cca 334,-Kč/m 2 včetně nákladů na převod) - návrh MO MMB, - VARIANTA B) ,-Kč (150,-Kč/m 2 vč. nákladů na převod) -návrh Jelikož pozemek p.č. 2031/2 v k.ú. Obrany je již svěřen MČ Brno - Maloměřice a Obrany, bude v případě realizace prodeje částí pozemků p.č. 2031/1, p.č. 2031/2 a p.č v k.ú. Obrany následně navrhnuto svěření zbývajících částí pozemků p.č. 2031/1 a p.č v k.ú. Obrany (nyní oba ve správě OSM MMB) MČ Brno - Maloměřice a Obrany. Komise majetková Rady města Brna na 88. zasedání dne pod bodem č. 88/25 projednala návrh usnesení ve znění: 1. bere na vědomí: - dopis Mgr. Lydie Lamáčkové, právní zástupkyně ze dne protinávrh kupní ceny za prodej částí pozemků p.č. 2031/1, p.č. 2031/2 a p.č v k.ú. Obrany, o celkové výměře 689 m 2, ve výši ,-Kč (150,-Kč/m 2 vč. nákladů na převod, - t ze dne nezájem o prodej části pozemku p.č o výměře 7 m 2 v k.ú. Obrany a žádost o pronájem předmětné části pozemku z úrovně MČ Brno - Maloměřice a Obrany. 2. doporučuje RMB a ZMB schválit prodej částí pozemků p.č. 2031/1 trvalý travní porost o výměře 120 m 2, p.č. 2031/2 trvalý travní porost o výměře 523 m 2 a p.č orná půda o výměře 46 m 2, vše v k ú. Obrany, o celkové výměře 689 m 2, za kupní cenu dle VARIANTY A) ,-Kč (cca 334,-Kč/m 2 včetně nákladů na převod) - návrh Majetkového odboru MMB a za podmínek kupní smlouvy, které jsou součástí materiálu. Hlasování: 5 pro VARIANTU A), 0 proti, 1 se zdržel/z 11 členů. Usnesení nebylo přijato. R6/153. schůze Rady města Brna konaná dne přijala usnesení: 1. RMB bere na vědomí: - dopis Mgr. Lydie Lamáčkové, právní zástupkyně ze dne protinávrh kupní ceny za prodej částí pozemků p.č. 2031/1, p.č. 2031/2 a p.č v k.ú. Obrany, o celkové výměře 689 m 2, ve výši ,-Kč (150,-Kč/m 2 vč. nákladů na převod), -připiš ze dne nezájem o prodej části pozemku p.č orná půda o výměře 7 m 2 v k.ú. Obrany a žádost o pronájem předmětné části pozemku z úrovně MČ Brno - Maloměřice a Obrany. *\f

5 2. RMB souhlasí se záměrem prodeje částí pozemků p.č. 2031/1 o výměře 120 m 2, p.č. 2031/2 o výměře 523 m 2 a p.č o výměře 46 m 2, vše v k.ú. Obrany. 3. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit prodej částí pozemků p.č. 2031/1 trvalý travní porost o výměře 120 m 2, p.č. 2031/2 trvalý travní porost o výměře 523 m 2 a p.č orná půda o výměře 46 m, vše v k.ú. Obrany, o celkové výměře 689 m 2, za dohodnutou kupní cenu ,-Kč a za podmínek kupní smlouvy. Záměr prodeje částí pozemků p.č. 2031/1 o výměře 120 m 2, p.č. 2031/2 o výměře 523 m 2 a p.č o výměře 46 m v k.ú. Obrany byl zveřejněn zákonem stanoveným způsobem po dobu 15 dnů od , bez připomínek. Závěr: na základě projednání jejich žádosti v Radě města Brna a v očekávání doporučených cenových návrhů dodali geometrický plán č /2014 pro k.ú. Obrany (viz. příloha), na jehož základě: -byla z pozemku p.č. 2031/1 trvalý travní porost v k.ú. Obrany oddělena jeho část o výměře 99 m 2, uvedeným GP označené písmenem a", -byla z pozemku p.č. 2031/2 trvalý travní porost v k.ú. Obrany oddělena jeho část o výměře 537 m 2, uvedeným GP označená písmenem b", kteréžto části se na základě uvedeného GP slučují do nově označeného pozemku p.č. 2031/4 trvalý travní porost o výměře 637 m 2 v k.ú. Obrany, -byla z pozemku p.č orná půda v k.ú. Obrany oddělena jeho část, uvedeným GP nově označená jako pozemek p.č. 2032/2 orná půda o výměře 52 m 2 v k.ú. Obrany. Je navrhováno realizovat prodej předmětných částí pozemků p.č. 2031/1, p.č. 2031/2 a p.č v k.ú. Obrany žadatelům dle návrhu usnesení. Přestože celková výměra prodávaných částí pozemků p.č. 2031/1, p.č. 2031/2 a p.č v k.ú. Obrany dle uvedeného GP činí nadále 689 m 2, oproti původně zveřejněnému záměru prodeje částí uvedených pozemků (viz. výše) došlo k rozdílům ve výměrách. Z uvedeného důvodu je záměr prodeje částí pozemků p.č. 2031/1, p.č. 2031/2 a p.č v k.ú. Obrany předkládán k novému zveřejnění (viz. návrh usnesení). Projednání v orgánech statutárního města Brna: Komise majetková RMB na R7/KM/5. zasedání konaném dne pod bodem č. 5/19: 1. doporučuje Radě města Brna souhlasit se záměrem prodeje částí pozemků p.č. 2031/1 trvalý travní porost o výměře 99 m 2, p.č. 2031/2 trvalý travní porost o výměře 537 m 2 a p.č orná půda o výměře 52 m 2, vše v k.ú. Obrany. 2. doporučuje Radě a Zastupitelstvu města Brna schválit prodej části pozemku p.č. 2031/1 trvalý travní porost v k.ú. Obrany o výměře 99 m 2, geometrickým plánem č /2014 pro k.ú. Obrany označené písmenem a", části pozemku p.č. 2031/2 trvalý travní porost v k.ú. Obrany o výměře 537 m 2, geometrickým plánem č /2014 pro k.ú. Obrany označené písmenem b", kteréžto části se na základě geometrického plánu č /2014 pro k.ú. Obrany slučují do nově označeného pozemku p.č. 2031/4 trvalý travní porost o výměře 637 m 2 v k.ú. Obrany, části pozemku p.č orná půda v k.ú. Obrany, geometrickým plánem č /2014 pro k.ú. Obrany nově označené jako pozemek p.č. 2032/2 orná půda o výměře 52 m 2 v k.ú. Obrany, o celkové výměře 689 m 2, za dohodnutou kupní cenu ,-Kč (320,-Kč/m 2 + náklady spojené s převodem) a za podmínek kupní smlouvy, které jsou součástí materiálu. Hlasování: 7 pro, 0 proti, 1 se zdržel/z 11 členů. Usnesení bylo přijato. sil

6 R7/014. schůze Rady města Brna konaná dne : 1. souhlasí se záměrem prodeje částí pozemků p.č. 2031/1 trvalý travní porost o výměře 99 m 2, p.č. 2031/2 trvalý travní porost o výměře 537 m 2 a p.č orná půda o výměře 52 m 2, vše v k.ú. Obrany. 2. doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit prodej části pozemku p.č. 2031/1 trvalý travní porost v k.ú. Obrany o výměře 99 m 2, geometrickým plánem č /2014 pro k.ú. Obrany označené písmenem a", části pozemku p.č. 2031/2 trvalý travní porost v k.ú. Obrany o výměře 537 m 2, geometrickým plánem č /2014 pro k.ú. Obrany označené písmenem b", kteréžto části se na základě geometrického plánu č /2014 pro k.ú. Obrany slučují do nově označeného pozemku p.č. 2031/4 trvalý travní porost o výměře 637 m 2 v k.ú. Obrany, části pozemku p.č orná půda v k.ú. Obrany, geometrickým plánem č /2014 pro k.ú. Obrany nově označené jako pozemek p.č. 2032/2 orná půda o výměře 52 m 2 v k.ú. Obrany, o celkové výměře 689 m 2, a dohodnutou kupní cenu ,-Kč a za podmínek kupní smlouvy. Záměr prodeje částí pozemků p.č. 2031/1 trvalý travní porost o výměře 99 m 2, p.č. 2031/2 trvalý travní porost o výměře 537 m 2 a p.č orná půda o výměře 52 m 2, vše v k.ú. Obrany, byl zveřejněn zákonem stanoveným způsobem po dobu 15 dnů od , bez připomínek. Stanoviska dotčených orgánů: -RMČ Brno - Maloměřice a Obrany - na své 69. schůzi pod bodem č. 15 doporučuje prodej pozemků p.č. 2031/2 o výměře 660 m 2 a p.č o výměře 115 m 2 vk.ú. Obrany, -na své 83. schůzi konané dne doporučuje prodej části pozemků p.č. 2031/1 o výměře 120 m 2, p.č. 2031/2 o výměře 523 m 2, p.č o výměře 46 m 2 ; a 7 m 2 vše v k.ú. Obrany. - OÚPRMMB - vyjádření ze dne dle ÚPmB jsou pozemky p.č. 2031/2 a p.č v k.ú. Obrany součástí ploch s objekty pro individuální rekreaci. Z hlediska územně plánovacího je prodej uvedených pozemků v souladu s ÚPmB. - vyjádření ze dne : k prodeji/pronájmu částí pozemků p.č. 2031/1, p.č. 2031/2 a p.č v k.ú. Obrany - dle ÚPmB jsou části uvedených pozemků součástí plochy zemědělského půdního fondu (ZPF) - plochy s objekty pro individuální rekreaci. Z hlediska územně plánovacího nejsou pozemky v zájmu města, jejich prodej/případně pronájem je v souladu s ÚPmB. - Odbor investiční MMB - vyjádření ze dne předmětná část pozemku p.č. 2031/1 o výměře 120 m 2 není dle Digitální technické mapy města Brna DTMB dotčena žádnými inž. sítěmi. Předmětné části pozemků p.č. 2031/2 o výměře 523 m a p.č o výměře 7 m 2 a 46 m 2 jsou dle DTMB dotčeny ochr. pásmem nadzemního silového vedení NN (E.ON). Z hlediska stávajících inž. sítí Ol MMB nemá k prodeji/pronájmu části výše uvedených pozemků námitky. -OSM MMB - vyjádření ze dne kpronájmu/prodeji částí pozemků p.č. 2031/1, p.č. 2031/2 a p.č v k.ú. Obrany - OSM MMB nevykonává správu pozemku p.č. 2031/2 ani na tento pozemek neeviduje nájemní smlouvu. K pronájmu, případnému prodeji, části pozemku p.č o výměře 7 m 2 manželům Páralovým, na kterém je vybetonované parkovací místo, a vstupní brána sloužící k přístupu na pozemky p.č. 2034/6 a p.č OSM MMB nemá námitek. K prodeji části pozemku p.č. 2031/1 o výměře 120 m 2, na kterém je umístěna dřevěná bouda a části p.č o výměře 46 m 2 užívaném jako zahrada, OSM MMB nemá námitek. eh

7 Česká republika - Správa železniční dopravní cesty, státní organizace - vyjádření ze dne s prodejem částí pozemků p.č. 2031/1, p.č. 2031/2 a p.č v k.ú. Obrany souhlasí za těchto podmínek: 1. Nutno zachovat volnou přístupovou cestu, která je součástí pozemků p.č. 2031/2 a p.č v k.ú. Obrany. Cesta slouží pro přístup k opravám mostních objektů ve správě SŽDC s.o. 2. Budou dodržena ustanovení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 3. Nedojde k vytvoření chráněného venkovního prostoru, chráněného venkovního prostoru staveb ani chráněných vnitřních prostor staveb, které jsou definovány v zákoně č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů. Pozn. Majetkového odboru MMB: přístupová cesta nevede přes předmětné části pozemků SMB, jedná se o cestu, která se zvětší části nachází na pozemku p.č vk.ú. Obrany. Části vyježděné cesty, které zasahují do pozemků p.č. 2031/2 a p.č v k.ú. Obrany, zůstanou v majetku SMB a při vypracování případného GP budou odděleny a oparcelovánv. E.ON Servisní s.r.o. - vyjádření ze dne k prodeji částí pozemků p.č. 2031/1, p.č. 2031/2 a p.č v k.ú. Obrany - v zájmovém území se nachází nadzemní vedení NN, závěsná přípojka NN + přípojková skříň, vlastněné a provozované společností E.ON Distribuce, a.s. (dále ECD), kterou v územním a stavebním řízení zastupuje na základě zmocnění společnost E.ON Česká republika, s.r.o. (dále jen ECZR). Na energetické zařízení se vztahuje omezení minimálních vzdáleností platné pro nadzemní vedení NN, dle podnikové normy energetiky PNE V případě prodeje pozemků E.ON Servisní s.r.o. požaduje, aby byl zájemce informován o existenci vedení a omezeních vyplývajících z uvedené PNE. Ke stavbě a činnosti v ochranných pásmech nadzemního vedení VN, VVN, podzemního vedení nebo elektrických stanic je investor povinen zajistit si písemný souhlas ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb., 46, o podmínkách podnikám a výkonu státní správy v energetických odvětvích, v platném znění. V případě prodeje pozemků E.ON Servisní s.r.o. požaduje, aby byl zájemce informován o existenci vedení a omezeních vyplývajících z ustanovení uvedeného zákona.?/?

11I111I1111I11111 MMB2015000000246. Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 387/3 v k.ú. Kohoutovice v ul. Desátková. Návrh usnesení:

11I111I1111I11111 MMB2015000000246. Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 387/3 v k.ú. Kohoutovice v ul. Desátková. Návrh usnesení: Rada města Brna Z7/05. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 14. 4. 2015 11I111I1111I11111 MMB2015000000246 TMllOZSf j Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 387/3 v k.ú. Kohoutovice v ul. Desátková.

Více

MMB2015000000277. Název: Návrh směny části pozemku p.č. 3465/41 v ul. Karásek za pozemek p.č. 2988/4 v ul. Gromešova, vše v k.ú. Rečkovice.

MMB2015000000277. Název: Návrh směny části pozemku p.č. 3465/41 v ul. Karásek za pozemek p.č. 2988/4 v ul. Gromešova, vše v k.ú. Rečkovice. Rada města Brna MMB2015000000277 ZM7/ OM% Z7/05. zasedání Zastupitelstva města Brna 0 konané dne 14. 4. 2015 Název: Návrh směny části pozemku p.č. 3465/41 v ul. Karásek za pozemek p.č. 2988/4 v ul. Gromešova,

Více

lllllll MMB Název:

lllllll MMB Název: Rada města Brna Z7/05. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 14.4.2015 lllllll MMB2015000000248 ZM7/ OáU, fo Název: Návrh prodeje pozemků p.č. 546/1, p.č. 546/2 a p.č. 546/3 v k.ú. Starý Lískovec

Více

Název: Návrh prodeje pozemku p.č v k.ú. Starý Lískovec při ul. Irkutská.

Název: Návrh prodeje pozemku p.č v k.ú. Starý Lískovec při ul. Irkutská. Rada města Brna MMB201 éóóoóó 1 035 Z7/2&. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 11. 10. 2016 ZM7 íf Název: Návrh deje pozemku p.č. 1904 v k.ú. Starý Lískovec při ul. Irkutská. Obsah: podmínky

Více

III MMB

III MMB Rada města Brna Z7/24. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 13.12.2016 III MMB2016000001347 ZM7/ T AQG& Název: Návrh deje pozemku pod chatou ve vlastnictví fyzických osob v k.ú. Bystrc, lokalita

Více

MMB2015000000755. Obsah: Návrh usnesení:

MMB2015000000755. Obsah: Návrh usnesení: Rada města Brna Z7/09. zasedám Zastupitelstva města Brna konané dne 8.9.2015 MMB2015000000755 TMU D o Název: Návrh svěření majetku města MC Brno - Kníničky, pozemků p.č. 820,824,835.837.839,840/4,1020,821,825,836,838.840/1.840/2,840/3,

Více

MMB Název:

MMB Název: Rada města Brna MMB2016000000485 Z7/18. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 17. 5. 2016 Název: Návrh deje spoluvlastnického podílu id. 245812336/39809427529 na pozemcích p.č. 885/25, p.č. 885/26,

Více

I1111I11I MMB

I1111I11I MMB 11111111I1111I11I MMB2016000001036 Rada města Brna Z7/22. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 11. 10. 2016 ZM7///Vf Název: Návrh deje pozemků p.č. 1963/18 a p.č. 1987/2 v k.u. Černá Pole v ul.

Více

MMB2015000000705 ZM7. Název:

MMB2015000000705 ZM7. Název: Rada města Brna Z7/09. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 8. 9. 2015 MMB2015000000705 ZM7 (f

Více

Název Návrh směny částí pozemků p.č. 436/1,2375/2 za část pozemku p.č. 436/27, vše v k.ú. Holásky. Obsah:

Název Návrh směny částí pozemků p.č. 436/1,2375/2 za část pozemku p.č. 436/27, vše v k.ú. Holásky. Obsah: Rada města Brna MMB2015000000395 ZM7/ o35~6 Z7/06. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 19.5. 2015 Název Návrh směny částí pozemků p.č. 436/1,2375/2 za část pozemku p.č. 436/27, vše v k.ú. Holásky.

Více

MMB2012000000504. Návrh usnesení:

MMB2012000000504. Návrh usnesení: MMB2012000000504 tt Rada města Brna ZM6/ /$/ Z6/016. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 19.6.2012 Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 3630 v k.ú. Černá Pole Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Více

Název: Návrh prodeje části pozemku p.č. 487 v k.u. Jehnice v ul. Lelekovická.

Název: Návrh prodeje části pozemku p.č. 487 v k.u. Jehnice v ul. Lelekovická. Radaméstarna Z7/15. zasedání Zastupitelstva města rna konané dne 2. 2. 2016 MI-I2016000000065 TMHlw5f Název: Návrh deje části pozemku p.č. 487 v k.u. Jehnice v ul. Lelekovická. Obsah: podmínky kupní smlouvy

Více

MMB Název: Návrh prodeje pozemků pod chatami ve vlastnictví fyzických osob v k.ú. Bystrc, lokalita Kozí Horka. Obsah: Návrh usnesení:

MMB Název: Návrh prodeje pozemků pod chatami ve vlastnictví fyzických osob v k.ú. Bystrc, lokalita Kozí Horka. Obsah: Návrh usnesení: MMB2017000001118 Rada města Brna Z7/31. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 5.9.2017 ZM7/ 7%%) Název: Návrh deje pozemků pod chatami ve vlastnictví fyzických osob v k.ú. Bystrc, lokalita Kozí

Více

Mjk ZM7/ 292.H- MNB Rada města Brna. Z7/32. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne

Mjk ZM7/ 292.H- MNB Rada města Brna. Z7/32. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne Rada města Brna Z7/32. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 3.10.2017 MNB2017000001320 ZM7/ 292.H- Název: Návrh deje pozemku v k.ú. Bystrc, lokalita Mečkov Důvodová zpráva Stanoviska dotčených

Více

MMB Název: Návrh prodeje pozemku pod chatou v k.ú. Bystrc, lokalita Mečkov. Obsah: Návrh usnesení:

MMB Název: Návrh prodeje pozemku pod chatou v k.ú. Bystrc, lokalita Mečkov. Obsah: Návrh usnesení: Rada města Brna MMB2017000000674 1 Z7/28. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 16.5.2017 ZM7/2vT^9 Název: Návrh deje pozemku pod chatou v k.ú. Bystrc, lokalita Mečkov Důvodová zpráva Stanoviska

Více

SI IVU lili lil lili MMB2015000000375

SI IVU lili lil lili MMB2015000000375 Rada města Brna Z7/06. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 19. 5. 2015 SI IVU lili lil lili MMB2015000000375 ZMJIAUČ Název: v Návrh prodeje části pozemku p.č. 260 v k.ú. Medlánky při ul. Zebětínek

Více

MMB2015000000479. Název:

MMB2015000000479. Název: MMB2015000000479 Rada města Brna Z7/07. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 23. 6. 2015 7MHIVW Název: Návrh prodeje pozemků p.č. 1806/5, p.č. 1806/7. p.č. 1869/2 a p.č. 1941/8 a nesouhlas s uznáním

Více

imunními III MMB Návrh prodeje pozemku p.č. 128 v k.ú. Komín Obsah: Návrh usnesení:

imunními III MMB Návrh prodeje pozemku p.č. 128 v k.ú. Komín Obsah: Návrh usnesení: imunními III MMB2017000001112 & Rada města Brna Z7/31. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 5.9.2017 Název: ZMlIŽffi Návrh deje pozemku p.č. 128 v k.ú. Komín důvodová zpráva stanoviska příslušných

Více

Rada města Brna ( ((/ f TM1I2&0 1 / 7 - Název Návrh prodeje pozemku p.č. 3262/2 v k.ú. Líšeň. Obsah: Návrh usnesení:

Rada města Brna ( ((/ f TM1I2&0 1 / 7 - Název Návrh prodeje pozemku p.č. 3262/2 v k.ú. Líšeň. Obsah: Návrh usnesení: MMB2017000001107 / ' /Tk- Rada města Brna ( ((/ f TM1I2&0 1 / 7 - Z7/31. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 5.9. 2017 Název Návrh deje pozemku p.č. 3262/2 v k.ú. Líšeň. Důvodová zpráva Vyjádření

Více

ilihlliiillll MMB ZM7/ 1FH

ilihlliiillll MMB ZM7/ 1FH Rada města Brna ilihlliiillll MMB2017000000866 ZM7/ 1FH e Z7/29. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 20.6. 2017 Název v Návrh deje části pozemku p.č. 2033 v k.u. Zebětín. Důvodová zpráva Stanoviska

Více

Název Návrh prodeje částí pozemku p.č. 2358 v k.ú. Slatina. Obsah: Návrh usnesení: Stanoviska dotčených orgánů

Název Návrh prodeje částí pozemku p.č. 2358 v k.ú. Slatina. Obsah: Návrh usnesení: Stanoviska dotčených orgánů Rada města Brna MMB2015000000696 ZM7/ 10 Z7/09. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 8.9.2015 Název Návrh prodeje částí pozemku p.č. 2358 v k.ú. Slatina. Podmínky kupní smlouvy Důvodová zpráva

Více

MMB2015000000393. Název: v Návrh darování části pozemku p.č. 3993/1 v k.ú. Židenice do vlastnictví Jihomoravského kraje. Obsah: Návrh usnesení:

MMB2015000000393. Název: v Návrh darování části pozemku p.č. 3993/1 v k.ú. Židenice do vlastnictví Jihomoravského kraje. Obsah: Návrh usnesení: Rada města Brna Z7/06. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 19. 5. 2015 MMB2015000000393 ZMllOhU Název: v Návrh darování části pozemku p.č. 3993/1 v k.ú. Židenice do vlastnictví Jihomoravského

Více

llllllllllllllliwillll MMB2015000000701 4*5"

llllllllllllllliwillll MMB2015000000701 4*5 Rada města rna llllllllllllllliwillll MM2015000000701 4*5" Z7/0f. zasedání Zastupitelstva města rna ZM7/ 05 32) konané dne 8.9.2015 Název: Návrh deje dvou částí pozemku p.č. 2375/376, k.ú. Žabovřeskv Obsah:

Více

MMB2015000000065. Název: Nabídka předkupního práva - návrh na nabytí budovy bez č.p./č.e., garáž, stojící na pozemku p.č. 1717/3 k. ú.

MMB2015000000065. Název: Nabídka předkupního práva - návrh na nabytí budovy bez č.p./č.e., garáž, stojící na pozemku p.č. 1717/3 k. ú. Rada města Brna Z7/03. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 10. února 2015 MMB2015000000065 Fo ZM7/ m Název: Nabídka předkupního práva - návrh na nabytí budovy bez č.p./č.e., garáž, stojící na

Více

MMB ZM7/ 2&f

MMB ZM7/ 2&f Rada města Brna MMB2017000001108 ZM7/ 2&f Z7/31. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 5.9.2017 Název: Návrh deje pozemku p.č.3090/36 v k.u. Líšeň. Důvodová zpráva Stanoviska dotčených orgánů Podmínky

Více

MMB Název Návrh prodeje části pozemku p.č. 970/1 v k.ú. Brněnské Ivanovice, zřízení služebnosti. Návrh usnesení:

MMB Název Návrh prodeje části pozemku p.č. 970/1 v k.ú. Brněnské Ivanovice, zřízení služebnosti. Návrh usnesení: Rada města Brna MMB2015000001106 Zlili), zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 8.12. 2015 #ffi W Název Návrh deje části pozemku p.č. 970/1 v k.ú. Brněnské Ivanovice, zřízení služebnosti. Obsah:

Více

MMB2015000000252. Název:

MMB2015000000252. Název: MMB2015000000252 Rada města Brna Z7/05. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 14. 4. 2015 ZM7/ $^S Název: Návrh zrušení usnesení Z6/032. zasedání Zastupitelstva města Brna, bod č. 61 - Návrh prodeje

Více

lliwllllillllllilllulllll

lliwllllillllllilllulllll Rada města Brna lliwllllillllllilllulllll MMB2015000001103 Si Z7/13- zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 8. 12. 2015 Název: Návrh deje pozemku p.č. 1944/2 a části pozemku p.č. 1961/25 v k.u.

Více

MMB Název: Návrh na zrušení usnesení ZMB č. Z7/24, bod č. 61, ve věci prodeje pozemku p.č v k.ú. Bystrc. Obsah: Návrh usnesení:

MMB Název: Návrh na zrušení usnesení ZMB č. Z7/24, bod č. 61, ve věci prodeje pozemku p.č v k.ú. Bystrc. Obsah: Návrh usnesení: Rada města Brna Z7/31. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 5.9.2017 MMB2017000001124 lil ZM7/ r^m Název: Návrh na zrušení usnesení ZMB č. Z7/24, bod č. 61, ve věci deje pozemku p.č. 3836 v k.ú.

Více

MMB2015000000058. Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 5417 v k.ú. Bystrc. Návrh usnesení:

MMB2015000000058. Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 5417 v k.ú. Bystrc. Návrh usnesení: MMB2015000000058 Rada města Brna ZM7/ OM 0! Z7/003. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 10.2.2015 Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 5417 v k.ú. Bystrc Obsah: Návrh kupní smlouvy Důvodová zpráva

Více

iniiiiiiiiiiiiiiii Název: Návrh na zrušení části usnesení ZMB č. Z7/18, bod č. 66, ve věci prodeje pozemku p.č v k.ú.

iniiiiiiiiiiiiiiii Název: Návrh na zrušení části usnesení ZMB č. Z7/18, bod č. 66, ve věci prodeje pozemku p.č v k.ú. Rada mésta Brna iniiiiiiiiiiiiiiii IWB2017000001689 Z7/34. zasedání Zastupitelstva města Brna ZM7/ \J (JÍAQ konané dne 12.12.2017 Název: Návrh na zrušení části usnesení ZMB č. Z7/18, bod č. 66, ve věci

Více

1111 MMB ZM7/ <12H

1111 MMB ZM7/ <12H Rada města Brna 1111 MMB2016000000480 ZM7/

Více

MMB Název: Návrh svěření majetku města MČ Brno - Komín, pozemků p.č. 2466,2628/6,2628/21,2628/ /8.4114/2 v k,ú. Komín.

MMB Název: Návrh svěření majetku města MČ Brno - Komín, pozemků p.č. 2466,2628/6,2628/21,2628/ /8.4114/2 v k,ú. Komín. Rada města rna MM2016000000731 Z7/19. zasedání Zastupitelstva města rna konané dne 21. 6. 2016 Název: Návrh svěření majetku města MČ rno - Komín, pozemků p.č. 2466,2628/6,2628/21,2628/33.2628/8.4114/2

Více

MMB Název: Návrh nabytí pozemků v areálu vodojemu Preslova v k.ú. Stranice z maietku CR - Státní pozemkový úřad.

MMB Název: Návrh nabytí pozemků v areálu vodojemu Preslova v k.ú. Stranice z maietku CR - Státní pozemkový úřad. Rada města Brna MMB2016000000352 M Zlili, zasedání Zastupitelstva města Brna ZM7/.l.V7 konané dne 12. 4. 2016 Název: Návrh nabytí pozemků v areálu vodojemu Preslova v k.ú. Stranice z maietku CR - Státní

Více

MMB Název Návrh prodeje části pozemku p.č. 1606/1 v k.ú. Chrlice. Obsah: Návrh usnesení:

MMB Název Návrh prodeje části pozemku p.č. 1606/1 v k.ú. Chrlice. Obsah: Návrh usnesení: Rada města Brna MMB2017000000379 ZM7/?^ J? Zlili, zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 11.4.2017 Název Návrh deje části pozemku p.č. 1606/1 v k.ú. Chrlice. Důvodová zpráva Vyjádření příslušných

Více

č? Zlili, zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne

č? Zlili, zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne Rada města Brna MMB2016000000340 ZM7/^^f č? Zlili, zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 12.4. 2016 Název Návrh deje pozemků p.č. 2028/22, p.č. 2028/23, p.č. 2028/24. p.č. 2028/25, p.č. 2028/26

Více

MMB Název: Návrh nabytí pozemků p.č. 2991/33, p.č. 3010/9 v k.ú. Komín. Návrh usnesení:

MMB Název: Návrh nabytí pozemků p.č. 2991/33, p.č. 3010/9 v k.ú. Komín. Návrh usnesení: MMB2015000001123 Rada města Brna ; Zlili), zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 8.12.2015 Název: ZM7A % Návrh nabytí pozemků p.č. 2991/33, p.č. 3010/9 v k.ú. Komín Obsah: návrh kupní smlouvy důvodová

Více

MMB2015000000693. Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 88 v k.ú. Přízřenice jehož součástí je stavba bez čp/če. Návrh usnesení:

MMB2015000000693. Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 88 v k.ú. Přízřenice jehož součástí je stavba bez čp/če. Návrh usnesení: MMB2015000000693 Rada města Brna 61 Z7/0^. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 8. 9. 2015 ZM7/ Název: Návrh deje pozemku p.č. 88 v k.ú. Přízřenice jehož součástí je stavba bez čp/če Obsah: Podmínky

Více

llllllllllllllllllllllllllll MMB2015000000742

llllllllllllllllllllllllllll MMB2015000000742 Rada města Brna Z7/09. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 8. 9. 2015 llllllllllllllllllllllllllll MMB2015000000742 116 ZM7/ flffž Název: Návrh směny části pozemku p.č. 2220/1 v k.ú. Řečkovice

Více

Název: Návrh nabytí pozemku p.č. 590 v k.ú. Husovice v ul. Sekaninova.

Název: Návrh nabytí pozemku p.č. 590 v k.ú. Husovice v ul. Sekaninova. Rada města Brna MMB2015000000707 $1 Z7/09. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 8. 9. 2015 ZM7/052H Název: Návrh nabytí pozemku p.č. 590 v k.ú. Husovice v ul. Sekaninova. Obsah: podmínky kupní

Více

MMB ZM7/

MMB ZM7/ Rada města Brna MMB2017000000233 ZM7/ fl Z7/26. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 7.3.2017 Název Návrh deje pozemků p.č. 1697,1699,1701.1705.1722.1747 v k.ú. Černovice. Důvodová zpráva Vyjádření

Více

I I ŽĎÁR NAD SÁZAVOU. MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 54 NÁZEV: Majetkoprávní jednání RM ANOTACE: NÁVRH USNESENí: JEDNACí ČíSLO: 854/2016/0P

I I ŽĎÁR NAD SÁZAVOU. MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 54 NÁZEV: Majetkoprávní jednání RM ANOTACE: NÁVRH USNESENí: JEDNACí ČíSLO: 854/2016/0P Á I I ŽĎÁR NAD SÁZAVOU MATERIÁL BEZ OSOBNíCH ÚDAJU MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽĎÁR NAD SÁZAvou MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 54 DNE: 28.11.2016 JEDNACí ČíSLO: 854/2016/0P NÁZEV: Majetkoprávní jednání RM ANOTACE: Dle přiložené

Více

Illl IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII lil 11IIII

Illl IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII lil 11IIII Rada města Brna Illl IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII lil 11IIII MMB2015000000396 É9 ZMilOJSY Z7/06. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 19. 5. 2015 Název: Návrh dispozice s částmi pozemku p. č. 1522/4

Více

MMB Název:

MMB Název: MMB2017000000864,:r V Rada města Brna Z7/29. zasedání Zastupitelstva města Brna AJVL7/ (j,\ / konané dne 20.6.2017 Název: Návrh deje id. 1/6 pozemků - p.č. 1837/275, p.č. 1853/4, p.č. 1854/2, p.č. 1855/2,

Více

ZM7/ "2!b\b MMB Rada města Brna. Z7/27. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne

ZM7/ 2!b\b MMB Rada města Brna. Z7/27. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne Rada města Brna MMB21742 # ZM7/ "2!b\b Z7/27. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 11. 4. 217 Název: Návrh svěření majetku města MC Brno - Bosonohy, pozemků p.č. 3177/57.3177/58.3177/74.3177/89.3177/11.3747.3781,3824,3853,

Více

MMB Název: Návrh prodeje pozemků p.č. 1527/15,1527/17 v k.u. Stranice. Obsah: Návrh usnesení:

MMB Název: Návrh prodeje pozemků p.č. 1527/15,1527/17 v k.u. Stranice. Obsah: Návrh usnesení: Rada města Brna MMB2017000000862 ZM7/ 2 5#T if Z7/29. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 20.6. 2017 Název: Návrh deje pozemků p.č. 1527/15,1527/17 v k.u. Stranice. Důvodová zpráva Stanoviska

Více

61 Rada města Brna MMB Název: Návrh prodeje části pozemku p.č. 4 v k.ú. Obrany v ul. Faulhabrova.

61 Rada města Brna MMB Název: Návrh prodeje části pozemku p.č. 4 v k.ú. Obrany v ul. Faulhabrova. MMB2016000000217 61 Rada města Brna Z7/16. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 15. 3. 2016 IMlltfé''/ Název: Návrh deje části pozemku p.č. 4 v k.ú. Obrany v ul. Faulhabrova. Obsah: podmínky kupní

Více

MMB Název: Návrh usnesení:

MMB Název: Návrh usnesení: Rada města Brna Z7/05. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 14.4.2015 MMB2015000000253 ZM7/ eu> f Název: Návrh nabytí pozemků p.č. 1924/54 a 7277/22 v k.ú. Bystrc Obsah: Podmínky kupní smlouvy

Více

MMB Název: Návrh svěření majetku města MČ Brno - Bystrc, pozemků p.č. 67/8.67/11 v k.ú. Bystrc. Obsah: Návrh usnesení:

MMB Název: Návrh svěření majetku města MČ Brno - Bystrc, pozemků p.č. 67/8.67/11 v k.ú. Bystrc. Obsah: Návrh usnesení: Rada města Brna Z7/27. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 11. 4. 2017 MMB2017000000423 ZM7/. i 2_ Název: Návrh svěření majetku města MČ Brno - Bystrc, pozemků p.č. 67/8.67/11 v k.ú. Bystrc důvodová

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014 Bod programu: 11 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 7 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně

Více

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Rada města Brna lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll MMB2017000001121 TMllžtW Z7/31. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 5.9.2017 Název v Návrh deje části pozemku p.č. 5865/2 k.ú. Židenice.

Více

ZMČ 7/15.3 jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne

ZMČ 7/15.3 jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne Rada městské části Brno-Židenice ZMČ 7/15 ZMČ 7/15.3 jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne 21.06.2017 Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška statutárního

Více

MMB2015000000702. Název:

MMB2015000000702. Název: Rada města rna Z7/09. zasedání Zastupitelstva města rna konané dne 8. 9. 2015 MM2015000000702 HQ DAVfážf ' Název: Návrh změny části usnesení Z7/02. zasedání Zastupitelstva města rna, bod č. 29 a návrh

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Komunikace Havlíčkova ulice - majetkoprávní vztahy

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Komunikace Havlíčkova ulice - majetkoprávní vztahy MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 6. 2017 Bod programu: 21 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Jiří Kudláček Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc. Ludmila

Více

5338 travní porost -ve výměře 1102 m 2. Výstavba propojovací komunikace Brněnská - Jamská. A. V.,Vyškov k.ú. Město ZR ul.

5338 travní porost -ve výměře 1102 m 2. Výstavba propojovací komunikace Brněnská - Jamská. A. V.,Vyškov k.ú. Město ZR ul. Obsah majetkoprávních úkonů RM č. 877/2016/OP dne 12.12.2016: Bod Druh úkonu Žadatel Lokalita v ZR p.č., m 2 (rozsah) Využití a) Nabytí pozemku - schválení A. V.,Vyškov k.ú. Město ZR ul. Jamská, ZR 1 5338

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Záměr na prodej pozemku parc.č. 1174/1 v k.ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Záměr na prodej pozemku parc.č. 1174/1 v k.ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 17. 3. 2016 Bod programu: 10 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina Križanová

Více

MMB Rada města Brna ZM7/ Z7/13. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne

MMB Rada města Brna ZM7/ Z7/13. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne Rada města rna Z7/13. zasedání Zastupitelstva města rna konané dne 8.12.2015 MM2015000001128 ZM7/ Název: Návrh bezúplatného nabytí pozemku p.č. 1093/95 v k.u. Slatina z vlastnictví CR-ÚZSVM Obsah: smlouva

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 20.10.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 03.11.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Záměry prodejů NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří Hořánek, 2. místostarosta

Více

Starosta. Lukáš Pohanka, starosta. Návrh usnesení

Starosta. Lukáš Pohanka, starosta. Návrh usnesení Starosta 4. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 21. 4. 2010 Bod pořadu jednání: 12. Prodej pozemků lokalita Vyhlídková IZ Věc: Prodej pozemku lokalita Vyhlídková IZ

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 11.01.2018 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 25.01.2018 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Záměry prodejů NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří Hořánek, 2. místostarosta

Více

MMB Název: Návrh prodeje částí pozemků p.č. 1575/ v k.u. Jundrov. Návrh usnesení:

MMB Název: Návrh prodeje částí pozemků p.č. 1575/ v k.u. Jundrov. Návrh usnesení: MMB2017000000237 ^ Rada města Brna zun 2/$t Z7/26. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 7.3.2017 Název: Návrh deje částí pozemků p.č. 1575/3.3116 v k.u. Jundrov Obsah: Důvodová zpráva Vyjádření

Více

Důvodová zpráva. žadatel kupní cena celkem cena/m 2 body pořadí 1. ASTRON studio CZ, a.s ,- Kč 410,- Kč paní M. Ž.

Důvodová zpráva. žadatel kupní cena celkem cena/m 2 body pořadí 1. ASTRON studio CZ, a.s ,- Kč 410,- Kč paní M. Ž. Důvodová zpráva A) 1. prodej p.p.č. 1191 o výměře 262 m 2 v k.ú. Mšeno nad Nisou Statutární město Jablonec nad Nisou nabylo v lednu 2016 smlouvou o bezúplatném převodu č. 963-2015-OE/OMP bez omezujících

Více

Podklady odboru výstavby, rozvoje a majetku města pro zasedání zastupitelstva města konané dne 15. 9. 2011

Podklady odboru výstavby, rozvoje a majetku města pro zasedání zastupitelstva města konané dne 15. 9. 2011 Podklady odboru výstavby, rozvoje a majetku města pro zasedání zastupitelstva města konané dne 15. 9. 2011 1. prodej bytové jednotky ve Štětí nájemcům Na základě podané žádostí RM dne 26. 5. 2011 schválila

Více

MMB Název: Nabídka předkupního práva k budově garáže bez č.p./č.e., stojící na pozemku p.č. 490, k.ú. Maloměřice

MMB Název: Nabídka předkupního práva k budově garáže bez č.p./č.e., stojící na pozemku p.č. 490, k.ú. Maloměřice Rada města Brna Z7/31. zasedání Zastupitelstva města Bma konané dne 5.9. 2017 MMB2017000001164 ZMl/ZSŽf Vf Název: Nabídka předkupního práva k budově garáže bez č.p./č.e., stojící na pozemku p.č. 490, k.ú.

Více

MMB ZM7/: srn

MMB ZM7/: srn Rada města Brna Z1I4X. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 4.9.2018 MMB2018000001068 ZM7/: srn Název: Návrh deje pozemku p.č. 1688/172 vk.ú. Jundrov Důvodová zpráva Návrh kupní smlouvy Stanoviska

Více

iiiiiiuiimiiiiiiiiiiiii

iiiiiiuiimiiiiiiiiiiiii Rada města Brna Z7/9. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 2. 6. 26 iiiiiiuiimiiiiiiiiiiiii MMB2676 JMI 4 fy Název: Návrh směny části pozemku p.č. 3/ za část pozemku p.č. 248, vše v k.ú. Nový

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 9. zasedání zastupitelstva města dne: 29.10. 2009 Bod pořadu jednání: Věc: Majetkoprávní operace Odbor rozvojových projektů Zpracoval: odbor, oddělení: Dagmar

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 23. 6. 2016 Bod programu: 14 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Jiří Kudláček Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina

Více

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 94

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 94 MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 94 DNE: 27. 8. 2018 JEDNACÍ ČÍSLO: 1650/2018/OP NÁZEV: Majetkoprávní jednání RM ANOTACE: Dle přiložené tabulky NÁVRH USNESENÍ: Rada města po projednání schvaluje majetkoprávní

Více

MMB2014000000163. Návrh usnesení:

MMB2014000000163. Návrh usnesení: MMB2014000000163 Rada města Brna ZM6/ 3fl 2 Z6/032 zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 18.3.2014 Název: Návrh dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě, smlouvě o poskytnutí příspěvku a smlouvě o uzavření

Více

Prodej částí pozemků parc.č. 2015/24, parc.č. 2015/32 a parc.č. 2015/34, vše v k.ú. Tišnov (ul. Majorova)

Prodej částí pozemků parc.č. 2015/24, parc.č. 2015/32 a parc.č. 2015/34, vše v k.ú. Tišnov (ul. Majorova) Materiál číslo: 24 K projednání Zastupitelstvu města Tišnova 25.04.2016 Předkládá Rada města Tišnova Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N.N.

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N.N. MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N.N. S T A R O S T A 7. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 16. 9. 2009 Bod pořadu jednání: 19. BEZÚPLATNÝ PŘEVOD POZEMKŮ OD

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 20. 12. 2018 Bod programu: 5 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina Križanová

Více

MMB2015000000154. Název: Návrh nabytí části pozemku p.č. 745/16 v k.ú. Kníničky z vlastnictví spol. Maximus Resort, a.s. do majetku města Brna

MMB2015000000154. Název: Návrh nabytí části pozemku p.č. 745/16 v k.ú. Kníničky z vlastnictví spol. Maximus Resort, a.s. do majetku města Brna MMB2015000000154 ty Rada města Brna Z7/04. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 17.3.2015 ZM7/ ŮH1 Název: Návrh nabytí části pozemku p.č. 745/16 v k.ú. Kníničky z vlastnictví spol. Maximus Resort,

Více

ZMČ 7/20.9 jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne

ZMČ 7/20.9 jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne Rada městské části Brno-Židenice ZMČ 7/20 ZMČ 7/20.9 jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne 20.06.2018 Název: Odejmutí a prodej věci svěřené městské části bytový dům Táborská č.

Více

zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p.č. 425/15 o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven, k.ú.

zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p.č. 425/15 o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven, k.ú. Konané dne: 8. 12. 2015 RM 15 21 37 30-V Název: Prodej části pozemku p.č. 425/15 v k.ú. Podmokly záměr N Mimořádný materiál: Návrh usnesení: Varianta 1 Rada města projednala návrh na prodej části pozemku

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 11. 2. 2016 Bod programu: 5 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina Križanová

Více

MMB Název: Návrh na upuštění od vymáhání úhrad za užívání pozemků p.č. 4609/14, 5218 a 5219 v k. ú. Královo Pole od SBD DRUŽBA.

MMB Název: Návrh na upuštění od vymáhání úhrad za užívání pozemků p.č. 4609/14, 5218 a 5219 v k. ú. Královo Pole od SBD DRUŽBA. Rada města Brna Z7/06. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 19.5.2015 11 MMB2015000000406 ZM7/ ÚÓĚf Název: Návrh na upuštění od vymáhání úhrad za užívání pozemků p.č. 4609/14, 5218 a 5219 v k.

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 11 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MMB Název: Návrh svěření majetku města MČ Brno - Starý Lískovec, pozemku p.č. 2390/2 a p.č. 2397/2 v k.ú. Starý Lískovec.

MMB Název: Návrh svěření majetku města MČ Brno - Starý Lískovec, pozemku p.č. 2390/2 a p.č. 2397/2 v k.ú. Starý Lískovec. Rada města Brna Z7/20. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 6. 9. 2016 MMB2016000000909 ZM7/ \Q>Zb ^ Název: Návrh svěření majetku města MČ Brno - Starý Lískovec, pozemku p.č. 2390/2 a p.č. 2397/2

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 5. 9. 2013 Bod programu: 5 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč,

Více

MMB Název: Návrh na bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Chrlice z majetku CR - Státní pozemkový úřad. Návrh usnesení:

MMB Název: Návrh na bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Chrlice z majetku CR - Státní pozemkový úřad. Návrh usnesení: MMB2017000000704 Rada města Brna Z7/28. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 16. 5. 2017 ZM7/.2&30 Název: Návrh na bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Chrlice z majetku CR - Státní pozemkový úřad

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 23 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014. Odbor správy majetku. Záměr na prodej parc. č. 1174/1 v k.ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014. Odbor správy majetku. Záměr na prodej parc. č. 1174/1 v k.ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014 Bod programu: 7 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina Križanová

Více

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N.N.

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N.N. MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N.N. S T A R O S T A 7. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 16. 9. 2009 Bod pořadu jednání: 12. PRODEJ POZEMKŮ - INVESTIČNÍ

Více

Č. j.: MUCH 76336/2015

Č. j.: MUCH 76336/2015 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH Č. j.: MUCH 76336/2015 ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 13. schůze Rady města Chebu

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 10. 10. 2013 Bod programu: 4 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 7. 11. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 7. 11. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 7. 11. 2013 Bod programu: 5 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč

Více

Starosta. Návrh usnesení. 1. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: Bod pořadu jednání:

Starosta. Návrh usnesení. 1. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: Bod pořadu jednání: Starosta 1. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 18. 1. 2012 Bod pořadu jednání: 13. PRODEJ P.P.Č. 2030/3 A 2031/2 PŘI UL. SLADOVNICKÁ Věc: Prodej p.p.č. 2030/3 a 2031/2

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor správy majetku. Směna pozemků v k.ú. Hranice ( lokalita Pod Bílým kamenem)

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor správy majetku. Směna pozemků v k.ú. Hranice ( lokalita Pod Bílým kamenem) MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015 Bod programu: 10 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Radka Ondriášová Odbor správy majetku Ing Radomír Bradáč Bc.

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 3. zasedání zastupitelstva města dne: 27. 3. 2014 Bod pořadu jednání: Prodej pozemku Zpracoval: odbor, oddělení: Odbor majetkové správy oddělení majetkové evidence

Více

OSM 4. Název materiálu: Prodej zbytkového pozemku parc.č. 3579/2, k.ú. Turnov (VYVA PLAST s.r.o., Technické služby Turnov, s.r.o.)

OSM 4. Název materiálu: Prodej zbytkového pozemku parc.č. 3579/2, k.ú. Turnov (VYVA PLAST s.r.o., Technické služby Turnov, s.r.o.) Podklady na zasedání ZM dne: 27.11.2014 OSM 4. Název materiálu: Prodej zbytkového pozemku parc.č. 3579/2, k.ú. Turnov (VYVA PLAST s.r.o., Technické služby Turnov, s.r.o.) Předkládá: Ing. Tomáš Hocke Vypracoval:

Více

MMB2015000000892. Název:

MMB2015000000892. Název: Rada města Brna Z7/010. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 6. 10. 2015 MMB2015000000892 ZM7/ 074Z

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 7. 9. 2017 Bod programu: 2 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Jiří Kudláček Vedoucí odborů Vedoucí odborů Název bodu: Kontrola

Více

MMB Název: Návrh nabytí části pozemku pare, č. 153/1 - zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Trnitá. Návrh usnesení:

MMB Název: Návrh nabytí části pozemku pare, č. 153/1 - zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Trnitá. Návrh usnesení: Rada města Brna MMB217887 ZM7/2?ý Z7/29. zasedání Zastupitelstva města Brna konané od 2.. 217 Název: Návrh nabytí části pozemku pare, č. 15/1 - zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Trnitá Obsah: Důvodová

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015 Bod programu: 11 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Radka Ondriášová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina

Více

ZMČ 7/20. jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne

ZMČ 7/20. jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne Rada městské části Brno-Židenice ZMČ 7/20 ZMČ 7/20. jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne 20.06.2018 Název: Rekonstrukce bytového domu Šámalova č. or. 87 v k. ú. Zábrdovice Obsah:

Více

Starosta. Aleš Preisler, starosta. Návrhy usnesení

Starosta. Aleš Preisler, starosta. Návrhy usnesení Starosta 3. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 19. 03. 2014 Bod pořadu jednání: 8. PRODEJ P.P.Č. 105/4 A 105/5 PŘI UL. NÁHORNÍ Věc: Prodej p.p.č. 105/4 a 105/5 při

Více