SiF, SiF-GL, SiFZ. Silikonové jednoïilové vodiãe, bezhalogenové. Technická data. Konstrukce. PouÏití. SiF. SiF-GL. SiF-GL-Si. SiFZ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SiF, SiF-GL, SiFZ. Silikonové jednoïilové vodiãe, bezhalogenové. Technická data. Konstrukce. PouÏití. SiF. SiF-GL. SiF-GL-Si. SiFZ"

Transkript

1 SiF, SiF-GL, SiFZ Silikonové jednoïilové vodiãe, bezhalogenové SiF SiF-GL SiF-GL-Si SiFZ Typ SiF lanûné mûdûné cínované jádro,dle DIN VDE 0295 a IEC tfi. 5, izolace ze silikonového kauãuku Typ SiFF (na vyïádání) jako SiF, ale jádro jemnû lanûno tfi. 6 Typ SiF-GL jako SiF, ale izolace opletením ze skeln ch vláken Typ SiD (na vyïádání) plné mûdûné jádro, cínované, izolace ze silikonového kauãuku Typ SiD-GL (na vyïádání) jako SiD ale izolace opletením ze skeln ch vláken Typ SiFZ lanûné mûdûné cínované jádro, izolace ze silikonového kauãuku, vysokonapûèov kabel, barva ãervenohnûdá Typ SiF-GL-Si lanûné Cu cínované jádro, izolace ze silikonového kauãuku, skeln oplet, plá È silikonov kauãuk, barva modrá - Speciální silikonové vodiãe se zv enou tepelnou odolností - Provozní teplota od -60 C do +180 C krátkodobû +200 C - Jmenovité napûtí 500 V, u SiF-GL-Si 16 kv - Stfiídavé zku ební napûtí 2000 V, u SiFZ 20 kv - PrÛrazné napûtí min V, u SiF-GL-Si 30 kv, u SiFZ 35 kv - Minimální polomûr ohybu 15 prûmûr - Radiaãní odolnost aï do cj/kg (aï do 20 Mrad) - Bezhalogenovost dle DIN VDE 0482 ãást 267/EN / IEC Samozhá ivost, odolnost ífiení plamene dle DIN VDE 0482 ãást /EN /IEC Silikonové vodiãe se pouïívají v ude tam, kde jsou vystavovány trvale vy ím teplotám do 180 C, krátkodobû do 200 C, ale i pfii nízk ch teplotách do -60 C. Silikonové vodiãe jsou bezhalogenové a pouïívají se v elektrárnách, v hutích, ocelárnách, válcovnách, pfii v robû letadel a lodí, v cementárnách, keramiãkách atd. Kabely SiF-GL-Si se pouïívají jako zapalovací vodiãe v automobilovém sektoru. Odolné proti vysokomolekulárním olejûm, rostlinn m a Ïivoãi n m tukûm, alkoholûm, zmûkãovadlûm, fiedûn m kyselinám, soln m a zásadit m roztokûm, oxidaãním látkám, tropick m vlivûm, kyslíku a ozónu. Pfii pevném uloïení jen v otevfien ch, odvûtran ch potrubních systémech, nebo kanálech jinak silikon sniïuje své mechanické vlastnosti pfii teplotách nad 90 C pfii neodvûtraném prostfiedí. vodiãe do 6 mm 2 doplàte dle níïe uvedeného klíãe. Pro specifikaci barvy vodiãe nad 6 mm 2 kontaktujte na i kanceláfi. 00-ãerná 01-zelená 02-hnûdá 03-modrá 04-bílá 05-rudá 06-fialová 07- edá 08-oranÏová 09-Ïlutá 10-béÏová 11-transparent. 12-dvoubarevná PrÛfiez jádra SiF ,25 1,9 2,4 5, ,5 2,1 4,8 8, ,75 2,4 7,2 11, ,5 9,6 13, ,5 2,8 14,4 18, ,5 3,4 24,0 30, ,2 38,0 47, ,2 58,0 71, ,0 96,0 119, ,4 154,0 187, ,3 240,0 289, ,6 336,0 398, ,9 480,0 559, ,0 672,0 765, ,4 912,0 1031, ,0 1152, , ,0 1440,0 1563, ,9 1776,0 1858,2 PrÛfiez jádra SiF-GL ,25 2,4 2,4 7, ,5 2,6 4,8 12, ,75 2,9 7,2 16, ,0 9,6 18, ,5 3,3 14,4 23, ,5 3,9 24,0 35, ,7 38,0 53, ,7 58,0 77, ,5 96,0 129, ,9 154,0 198, ,8 240,0 303, ,1 336,0 413, ,4 480,0 577,8 SiF-GL-Si 16 kv ,0 9, ,5 8,5 14,4 88 SiFZ 20 kv ,0 9,6 61 Jiné typy na vyïádání. Technické zmûny vyhrazeny

2 SiF-HV 3,7 kv, 6,6 kv, 13,8 kv Silikonové vn vodiãe - Pocínované mûdûné jádro, lanûné dle IEC tfi. 5 - Oddûlovací folie - Izolace jádra ze silikonového kauãuku - Venkovní opletení ze syntetick ch vláken, impregnace silikonem, barva hnûdá 3,7 kv, barva edá 6,6 kv, barva ãerná 13,8 kv Zkou ky - Ohniodolnost dle IEC a IEC V hody - nehofilavé - v borná mechanická odolnost - odolné vûãi UV záfiení, tepelnému oku, ozonu a kyslíku - v borná odolnost vûãi korozivnímu efektu - dobr koeficient stárnutí pfii vy ích teplotách - dobrá pfiilnavost impregnaãních nátûrû - Speciální silikonov vn kabel, se zv enou tepelnou odolností - Provozní teplota od -60 C do +180 C nejvy í teplota krátkodobû +230 C - Pracovní napûtí Pro 3,7 kv aï 4,2 kv 6,6 kv aï 7,2 kv 13,8 kv aï 15 kv - Stfiídavé zku ební napûtí Pro 3,7 kv = 10 kv 6,6 kv = 15 kv 13,8 kv = 30 kv - Minimální polomûr pohybu 5 prûmûr 04 Tyto tepelnû odolné jednoïilové vn kabely se pouïívají pro vnitfiní propojení v elektrick ch rotaãních strojích: motory, alternátory, generátory, ale i stacionární stroje jako transformátory, induktory, pfiepínaãe, mûniãe atd. Tyto kabely se také pouïívají pro instalace pfii stavbû lodí, kolejov ch vozidel, autobusû a trolejbusû a v dopravních systémech i pro venkovní pouïití. Jsou charakteristické svou dobrou tepelnou a mechanickou odolností. Jiné barvy izolace a prûfiezy jádra jsou moïné dodat na pfiání. Balení: v kruzích, nebo na bubnech. V pfiípadû poïadavku na vodiãe jmenovitého napûtí 1,1 kv kontaktujte na e obchodní kanceláfie. PrÛfiez jádra SiF-HV 3,7 kv ,5 6,2 24,0 57, ,8 38,0 75, ,8 58,0 102, ,0 96,0 150, ,2 154,0 212, ,8 240,0 305, ,2 336,0 413, ,4 480,0 575, ,0 672,0 782, ,8 912,0 1030, ,8 1152,0 1290, ,0 1440,0 1580, ,4 1776,0 1890, ,2 2304,0 2451, ,8 2880,0 3120, ,8 3840,0 4160,0 SiF-HV 6,6 kv ,2 38,0 95, ,1 58,0 120, ,3 96,0 172, ,5 154,0 238, ,0 240,0 330, ,6 336,0 440,0 PrÛfiez jádra ,7 480,0 612, ,3 672,0 825, ,5 912,0 1060, ,6 1152,0 1315, ,9 1440,0 1630, ,4 1776,0 1935, ,2 2304,0 2510, ,9 2880,0 3180, ,0 3840,0 4210,0 SiF-HV 13,8 kv ,8 58,0 175, ,0 96,0 232, ,2 154,0 303, ,7 240,0 407, ,2 336,0 522, ,9 480,0 690, ,7 672,0 907, ,7 912,0 1160, ,7 1152,0 1415, ,4 1440,0 1758, ,9 1776,0 2050, ,7 2304,0 2660, ,3 2880,0 3330, ,6 3840,0 4360,

3 SiHF Silikonov bezhalogenov kabel, ohebn - Lanûné mûdûné cínované jádro,dle DIN VDE 0295 a IEC tfi. 5 - Izolace jádra ze silikonového kauãuku - Barevné znaãení Ïil dle DIN VDE 0293, barevné Ïíly nebo ãerné Ïíly s bíl m ãíslováním - U dvouïilového jsou barvy Ïil hnûdá a modrá - Îíly jsou stoãeny v polohách s optimální délkou zkrutu - Zemnící zeleno-ïlutá Ïíla (od 3 Ïil v e) - plá È ze silikonového kauãuku - Barva plá tû ãerveno-hnûdá, jiná barva plá tû na vyïádání - Speciální silikonové kabely se zv enou tepelnou odolností - Provozní teplota od -60 C do +180 C krátkodobû +200 C - Jmenovité napûtí U o /U 300/500 V - Stfiídavé zku ební napûtí 2000 V - Jiskrová zkou ka min V - Izolaãní odpor min. 200 MΩ km - Minimální polomûr ohybu 7,5 prûmûr - Radiaãní odolnost aï do cj/kg (aï do 20 Mrad) - Bezhalogenovost dle DIN VDE 0482 ãást 267/EN / IEC Samozhá ivost, odolnost ífiení plamene dle DIN VDE 0482 ãást /EN /IEC V hody - Málo se mûnící dielektrické vlastnosti a také izolaãní odpor pfii vysok ch teplotách - Vysok bod zápalnosti, v pfiípadû poïáru vytváfií vrstvu SiO 2 Silikonové kabely se pouïívají v ude tam, kde jsou vystavovány trvale vy ím teplotám do 180 C, krátkodobû do 200 C, ale i pfii nízk ch teplotách do -60 C. Silikonové kabely jsou bezhalogenové a pouïívají se v elektrárnách, v hutích, ocelárnách, válcovnách, pfii v robû letadel a lodí, v cementárnách, keramiãkách, sklárnách atd. Odolné proti vysokomolekulárním olejûm, rostlinn m a Ïivoãi n m tukûm, alkoholûm, zmûkãovadlûm, fiedûn m kyselinám, soln m a zásadit m roztokûm, oxidaãním látkám, tropick m vlivûm, kyslíku a ozónu. Pfii pevném uloïení jen v otevfien ch, odvûtran ch potrubních systémech nebo kanálech, jinak silikon sniïuje své mechanické vlastnosti pfii teplotách nad 90 C v neodvûtraném prostfiedí ,5 5,5 9, ,5 5,8 14, ,5 6,2 19, ,5 6,8 24, ,5 7,4 28, ,5 8,0 33, ,5 8,6 38, ,5 9,5 48, ,5 9,8 57, ,5 11,0 76, ,5 11,5 86, ,5 13,7 115, ,75 6,4 14, ,75 6,8 21, ,75 7,8 29, ,75 8,5 36, ,75 8,9 43, ,75 9,3 50, ,75 9,7 57, ,75 10,9 72, ,75 11,1 86, ,75 12,6 115, ,75 13,3 129, ,75 15,6 172, ,6 19, ,4 29, ,0 38, ,6 48, ,2 58, ,8 67, ,4 76, ,3 96, ,5 115, ,1 153, ,8 172, ,2 230, ,5 7,6 29, ,5 8,0 43, ,5 8,8 58, ,5 9,6 72, ,5 10,4 86, ,5 11,0 101, ,5 11,6 114, ,5 13,6 116, ,5 14,6 173, ,5 15,4 202, ,5 16,7 231, ,5 17,6 260, ,5 18,2 288,

4 SiHF Silikonov bezhalogenov kabel, ohebn ,5 20,0 346, ,5 9,2 48, ,5 9,7 72, ,5 10,6 96, ,5 11,6 120, ,5 12,9 144, ,5 13,0 168, ,5 14,9 192, ,5 16,5 240, ,5 17,8 288, ,5 19,1 384, ,5 20,0 432, ,5 24,5 576, ,8 77, ,4 115, ,1 154, ,4 192, ,2 269, ,4 115, ,2 173, ,2 230, ,7 288, ,2 403, ,6 192, ,7 288, ,4 384, ,5 480, ,4 672, ,4 308, ,0 462, ,3 616, ,7 770, ,6 1075, ,6 480, ,2 720, ,8 960, ,2 672, ,9 1008, ,8 1344,

5 SiHF/GL-P Silikonov bezhalogenov kabel s ocelov m opletením - Lanûné mûdûné cínované jádro dle DIN VDE 0295 tfi.5 nebo IEC tfi. 5 - Izolace jádra ze silikonového kauãuku - Barevné znaãení Ïil dle DIN VDE 0293, jednobarevné nebo ãerné Ïíly s bíl m ãíslováním - U dvouïilového jsou barvy hnûdá a modrá - Îíly jsou stoãeny v polohách s optimální délkou zkrutu - Zemnící zeleno-ïlutá Ïíla (od 3 Ïil v e) - plá È ze silikonového kauãuku - Ochranná sklotextilní páska - Opletení z pozinkovan ch ocelov ch drátkû - Speciální silikonové kabely se zv enou tepelnou odolností - Provozní teplota od -60 C do +180 C krátkodobû +200 C - Jmenovité napûtí U o /U 300/500 V - Stfiídavé zku ební napûtí 2000 V - Jiskrová zkou ka min V - Izolaãní odpor min. 200 MΩ km - Minimální polomûr ohybu 7,5 prûmûr - Radiaãní odolnost aï do cj/kg (aï do 20 Mrad) - Bezhalogenovost dle DIN VDE 0482 ãást 267/EN / IEC Samozhá ivost, odolnost ífiení plamene dle DIN VDE 0482 ãást /EN /IEC V hody - Málo se mûnící dielektrické vlastnosti a také izolaãní odpor pfii vysok ch teplotách - Vysok bod zápalnosti, v pfiípadû poïáru vytváfií vrstvu SiO 2 Silikonové kabely se pouïívají v ude tam, kde jsou vystavovány trvale vy ím teplotám do 180 C, krátkodobû do 200 C, ale i pfii nízk ch teplotách do -60 C. Silikonové kabely jsou bezhalogenové a pouïívají se v elektrárnách, v hutích, ocelárnách, válcovnách, pfii v robû letadel a lodí, v cementárnách, keramiãkách, sklárnách atd. Opletení splàuje poïadavky na vysokou mechanickou odolnost a zaji uje neru en pfienos signálû a dat. Odolné proti vysokomolekulárním olejûm, rostlinn m a Ïivoãi n m tukûm, alkoholûm, zmûkãovadlûm, fiedûn m kyselinám, soln m a zásadit m roztokûm, oxidaãním látkám, tropick m vlivûm, kyslíku a ozónu. Pfii pevném uloïení jen v otevfien ch, odvûtran ch potrubních systémech nebo kanálech, jinak silikon sniïuje své mechanické vlastnosti pfii teplotách nad 90 C v neodvûtraném prostfiedí ,75 7,9 14, ,75 8,3 21, ,75 9,3 29, ,75 10,0 36, ,75 10,7 50, ,0 19, ,9 29, ,4 38, ,4 48, ,1 67, ,5 9,0 29, ,5 9,5 43, ,5 10,3 58, ,5 11,0 72, ,5 11,7 86, ,5 12,4 101, ,5 13,0 115, ,5 15,5 173, ,5 16,2 202, ,5 18,7 259, ,5 21,5 346, ,5 11,2 72, ,5 12,1 96, ,5 13,3 120, ,5 14,3 144, ,5 15,4 168, ,5 77, ,0 115, ,0 154, ,0 192, ,5 269, ,1 115, ,9 173, ,0 230, ,4 288, ,7 403, ,1 384, ,1 614, ,4 960, ,5 10,7 48,

6 SiHF-C-Si Silikonov bezhalogenov stínûn kabel, ohebn - Lanûné mûdûné cínované jádro dle DIN VDE 0295 tfi. 5 nebo IEC tfi. 5 - Izolace jádra ze silikonového kauãuku - Barevné znaãení Ïil dle DIN VDE 0293, barevné Ïíly nebo ãerné Ïíly s bíl m ãíslováním - U dvouïilového jsou barvy Ïil hnûdá a modrá - Îíly jsou stoãeny v polohách s optimální délkou zkrutu - Zemnící zeleno-ïlutá Ïíla (od 3 Ïil v e) - Vnitfiní plá È ze silikonového kauãuku - Stínûní opletením z pocínovan ch mûdûn ch drátkû, krytí cca 85 % - Vnûj í plá È ze silikonového kauãuku - Barva plá tû ãerveno-hnûdá - Speciální silikonov kabel se zv enou tepelnou odolností - Provozní teplota od -60 C do +180 C krátkodobû +200 C - Jmenovité napûtí U o /U 300/500 V - Stfiídavé zku ební napûtí 2000 V - Jiskrová zkou ka min V - Izolaãní odpor min. 200 MΩ km - Minimální polomûr ohybu 7,5 prûmûr - Radiaãní odolnost aï do cj/kg (aï do 20 Mrad) - Bezhalogenovost dle DIN VDE 0482 ãást 267/EN / IEC Samozhá ivost, odolnost ífiení plamene dle DIN VDE 0482 ãást /EN /IEC Silikonové kabely se pouïívají v ude tam, kde jsou vystavovány trvale vy ím teplotám do 180 C, krátkodobû do 200 C, ale i pfii nízk ch teplotách do -60 C. Silikonové kabely jsou bezhalogenové a pouïívají se v elektrárnách, v hutích, ocelárnách, válcovnách, pfii v robû letadel a lodí, v cementárnách, keramiãkách, sklárnách. Vysoká hustota stínûní zaruãuje neru en pfienos signálu. Odolné proti vysokomolekulárním olejûm, rostlinn m a Ïivoãi n m tukûm, alkoholûm, zmûkãovadlûm, fiedûn m kyselinám, soln m a zásadit m roztokûm, oxidaãním látkám, tropick m vlivûm, kyslíku a ozónu. Pfii pevném uloïení jen v otevfien ch, odvûtran ch potrubních systémech nebo kanálech, jinak silikon sniïuje své mechanické vlastnosti pfii teplotách nad 90 C v neodvûtraném prostfiedí. prûfiez Ïíly ,5 8,7 55, ,5 8,9 60, ,5 9,4 66, ,5 10,0 81, ,5 10,5 92, ,5 13,1 124, ,5 13,4 134, ,5 14,6 170, ,5 15,1 181, ,75 9,2 61, ,75 9,5 69, ,75 10,1 86, ,75 10,8 95, ,75 11,6 113, ,75 14,4 165, ,75 14,7 180, ,75 16,5 212, ,75 17,3 282, ,5 66, ,7 86, ,4 96, ,3 108, ,0 141, ,9 190, ,2 209, ,0 251, ,8 297,4 526 prûfiez Ïíly ,5 10,7 87, ,5 11,2 103, ,5 11,8 131, ,5 13,3 148, ,5 14,3 193, ,5 17,7 268, ,5 18,0 298, ,5 20,1 362, ,5 20,9 394, ,5 12,1 122, ,5 12,9 147, ,5 14,2 188, ,5 15,3 214, ,5 16,9 265, ,1 294, ,4 374, ,8 449, ,2 563, ,7 759, ,4 1180, ,0 1810, ,2 2430,

7 THERM 120 Ohebn, tepelnû odoln PVC kabel - Lanûné mûdûné jádro dle IEC tfi. 5 - Jádro izolováno speciálním PVC - Barevné znaãení Ïil dle DIN VDE Zeleno-Ïlutá zemnící Ïíla ve vnûj í vrstvû od 3 Ïil v e - Îíly stoãeny v polohách - plá È ze speciálního PVC, barva plá tû ãerná - Samozhá ecí a odolné ífiení plamene PVC dle IEC Provozní teplota pohyblivé uloïení od -5 C do +105 C pevné uloïení od -30 C do +105 C krátkodobû do +120 C - Jmenovité napûtí U o /U 300/500 V - Stfiídavé zku ební napûtí 2000 V - Minimální polomûr ohybu 7,5 prûmûr - Radiaãní odolnost aï do cj/kg (aï do 80 Mrad) Tyto kabely se pouïívají jako ohebné propojovací kabely bez mechanického namáhání s voln m pohybem, av ak bez zv en ch poïadavkû na tah, v such ch, vlhk ch a mokr ch prostfiedích, jako pfiívody ke strojûm, motorûm, transformátorûm a v ude tam, kde je pfiedpoklad zv eného teplotního namáhání ,5 5,0 9, ,5 5,3 14, ,5 5,8 19, ,5 6,7 24, ,5 8,8 33, ,5 11,1 58, ,5 12,9 86, ,5 15,8 101, ,75 6,2 14, ,75 6,6 21, ,75 7,1 29, ,75 8,0 36, ,75 9,5 50, ,75 11,6 86, ,75 13,9 130, ,75 16,9 180, ,0 9, ,5 19, ,9 29, ,7 38, ,4 48, ,3 58, ,0 67, ,5 115, ,7 173, ,8 240, ,5 7,4 29, ,5 8,1 43, ,5 9,0 58, ,5 10,0 72, ,5 11,9 101, ,5 14,5 173, ,5 17,4 259, ,5 21,3 360, ,5 9,3 48, ,5 10,1 72, ,5 11,0 96, ,5 12,3 120, ,5 14,6 168, ,6 77, ,5 115, ,5 154, ,1 192,

8 D-PREN 155 Flexibilní bezhalogenov kabel, se zv enou tepelnou odolností D-PREN - Pocínované mûdûné lanûné jádro dle DIN VDE 0295 a IEC tfi. 5 - Izolace jádra bezhalogenov polyolefinov elastomer - JednoÏilov kabel, bezhalogenov, se zv enou tepelnou odolností - Provozní teplota od -50 C do +155 C nejvy í dovolená teplota +170 C - Jmenovité napûtí U o /U 0,6/1 kv - Stfiídavé zku ební napûtí 3500 V - Minimální polomûr ohybu 5 prûmûr 04 Zkou ky - Ohniodolnost, samozhá ivost dle IEC Nízká korozivita zplodin hofiení dle IEC Bezhalogenovost dle DIN VDE 0482 ãást 267/BS 6425 PT1/EN /IEC Hustota d mû dle IEC V hody - bezhalogenov, pfii poïáru neuvolàuje Ïádné korozivní a toxické plyny, tím etfií hodnoty a ãas potfiebn pro evakuaci budov a sniïuje ztráty na Ïivotech - v borná mechanická odolnost - nízké ífiení ohnû - nízká tvorba d mu pfii hofiení - dobrá odolnost proti olejûm a nenasákavost - odoln vûãi UV záfiení, ozonu a kyslíku - odoln vûãi pájecím teplotám - dobr koeficient stárnutí pfii vy ích teplotách Tyto tepelnû odolné jednoïilové kabely se pouïívají pro vnitfiní propojení ve svûtelné technice, ohfiívaãích, elektrick ch strojích, pfiepínacích a rozvodn ch skfiíních, v trubkách na i pod omítku, v uzavfien ch kanálech a také v dopravních systémech a pro venkovní pouïití. Tyto kabely se nemohou pouïívat pro pfiímé poloïení na Ïebfiíky, otevfiené kanály a nádrïe. Jako ochranné vodiãe se mohou pouïívat v systémech do 750 V. Jsou charakteristické svou dobrou tepelnou a mechanickou odolností po dlouhou dobu, bezhalogenovostí a ohniodolností, jsou bezpeãné pro Ïivotní prostfiedí. Jiné barvy izolace jsou moïné dodat na pfiání. Balení: v kruzích, krabicích, bubnech. Jmenovit prûfiez jádra ,25 2,0 2,4 4, ,5 2,2 4,8 9, ,75 2,4 7, ,5 9, ,5 3,0 14, ,5 3, , , , , , Jmenovit prûfiez jádra , , , , , , , , , Jiné typy na vyïádání. Technické zmûny vyhrazeny

9 THERM 400 jednoïilov Tepelnû odolné vodiãe - Lanûné nebo pevné niklové vodiãe - Obalené kaptonovou folií asi z 60 % - Opfiedeno speciálním skeln m opletem impregnovan m proti vysok m teplotám Zkou ky - ohniodolnost dle DIN VDE 0482 ãást 266-2/HD 405.3/BS 4066 PT3/EN /IEC korozivita zplodin hofiení dle DIN VDE 0482 ãást 267/BS 6425 PT2/EN /IEC bezhalogenovost dle DIN VDE 0482 ãást 267/BS 6425 PT1/EN /IEC hustota d mu dle DIN VDE 0482 ãást 268/HD 606/BS 7622 PT1, PT2/EN ,-2/IEC ,-2 - JednoÏilové vedení se speciální izolací na jádfie - Jedno nebo vícebarevné znaãení vodiãû - Provozní teplota od -60 C do +400 C krátkodobû aï do +450 C - Jmenovité napûtí 500 V - Stfiídavé zku ební napûtí 2000 V - Minimální polomûr ohybu pfiibl. 18 prûmûr Díky svému irokému teplotnímu rozpûtí jsou tyto kabely pouïívány v domácnosti, topná tûlesa, peãicí trouby, varné desky su iãky, v leteckém prûmyslu, v atomov ch elektrárnách, ocelárnách a chemiãkách. Mají velmi dobrou elektrickou, chemickou a radiaãní odolnost. PrÛfiez mm 2 jádra Obj. ãíslo Obj. ãíslo Obj. ãíslo Obj. ãíslo Obj. ãíslo Obj. ãíslo Obj. ãíslo Obj. ãíslo Obj. ãíslo Obj. ãíslo Obj. ãíslo Obj. ãíslo Obj. ãíslo Zel./Ïlutá ãerná modrá hnûdá rudá bílá edá fialová Ïlutá oranïová rûïová béïová 2-barevná 1 0,5 16 0,20 2, , ,20 2, ,20 2, ,5 30 0,25 2, ,5 50 0,25 3, ,30 4, ,30 4, ,30 5, ,30 7, ,40 9, ,40 11, ,40 12, ,50 16, ,50 18, ,50 19, ,50 22, ,50 24, ,50 27, Technické zmûny vyhrazeny

10 THERM 400 víceïilov Tepelnû odolné kabely - Lanûné mûdûné jádro poniklované - Jádro izolováno sklenûn m obalem napu tûn m silikonem - Druhá izolace jádra skeln m opletem napu tûn m silikonem, odoln m proti vysok m teplotám - Plá È ze speciální sklenûné punão ky edé barvy, resp. oplet z pozinkovan ch ocelov ch drátkû - Speciální Cu-poniklovan, silikonem impregnovan sklenûn kabel, s vysokou tepelnou odolností - Jedno nebo vícebarevné oznaãení - Provozní teplota od -60 C do +400 C (krátkodobû aï do +500 C) - Jmenovité napûtí 500 V - Stfiídavé zku ební napûtí 2500 V - Minimální polomûr ohybu pfiibl. 15 prûmûr 04 Díky své tepelné odolnosti jsou tyto kabely pouïívány v domácnosti, varné desky, topná tûlesa, v leteckém prûmyslu, v atomov ch elektrárnách, ocelárnách, keramiãkách, chemiãkách atd. a jsou doporuãovány k pouïití v suchém prostfiedí nad 220 C ,5 6,2 10, ,5 6,4 15, ,5 7,5 19, ,5 8,0 25, ,5 8,6 30, ,5 8,7 34, ,75 6,7 14, ,75 7,0 21, ,75 8,0 29, ,75 8,8 36, ,75 9,5 43, ,75 9,7 50, ,9 19, ,8 29, ,3 38, ,1 48, ,8 58, ,0 67, ,5 8,0 29, ,5 8,3 43, ,5 9,1 58, ,5 10,0 72, ,5 10,7 88, ,5 11,0 101, ,5 9,2 48, ,5 9,7 72, ,5 10,6 96, ,5 11,8 120, ,5 12,8 144, ,5 13,0 168, ,0 77, ,4 115, ,0 154, ,5 192, ,5 270, ,2 173, ,2 230, ,7 288, ,0 384, ,5 615,

11 Kompenzaãní vedení Barevné znaãení dle norem Norma Typ SloÏení termoãlánku Kód SloÏení kompenzaãního vedení Barevné oznaãení Izolace jádra Plá tû + pól - pól + pól - pól + pól - pól DIN IEC 584 T Cu CuNi TX Cu CuNi Hnûd Bíl Hnûd E NiCr CuNi EX NiCr CuNi Fialov Bíl Fialov J Fe CuNi JX Fe CuNi âern Bíl âern K NiCr Ni KX NiCr Ni Zelen Bíl Zelen K NiCr Ni KC A Fe CuNi Zelen Bíl Zelen K NiCr Ni KC B Cu CuNi Zelen Bíl Zelen R/S Pt13/10Rh Pt RCA/SCA Cu CuNi OranÏov Bíl OranÏov R/S Pt13/10Rh Pt RCB/SCB Cu CuNi OranÏov Bíl OranÏov N NiCrosil Nisil NC Cu CuNi RÛÏov Bíl ÛÏov B Pt30Rh Pt6Rh BC Cu-leg. Cu ediv Bíl ediv ANSI T Cu CuNi TX CU CuNi Modr âerven Modr (USA) E NiCr CuNi EX NiCr CuNi Purpurov âerven Purpurov J Fe CuNi JX Fe CuNi Bíl âerven âern K NiCr Ni KX NiCr Ni Îlut âerven Îlut R/S Pt13/10Rh Pt RX/SX Cu CuNi âern âerven Zelen B Pt30Rh Pt6Rh BX Cu-leg. Cu ediv âerven ediv NF T Cu CuNi TX Cu CuNi Îlut Modr Modr (Francie) E NiCr CuNi EX NiCr CuNi Îlut OranÏov OranÏov J Fe CuNi JX Fe CuNi Îlut âern âern K NiCr Ni KX NiCr Ni Îlut Fialov Fialov K NiCr Ni VC Cu CuNi Îlut Hnûd Hnûd K NiCr Ni WC Fe CuNi Îlut Bíl Bíl R/S Pt13/10Rh Pt RC/SC Cu CuNi Îlut Zelen Zelen B Pt30Rh Pt6Rh BC Cu-leg. Cu Îlut ediv ediv DIN43710 U Cu CuNi UX Cu CuNi âerven Hnûd Hnûd L Fe CuNi LX Fe CuNi âerven Modr Modr Typ izolace komp. vedení Provozní teplota Materiál izolace jádra/plá È JJ - 10 aï C PVC - izolace, PVC - plá È YY - 10 aï + 70 C PVC - izolace, PVC - plá È JFJ - 10 aï C PVC - izolace, ovin Al stínící fólií + pfiíloïn drát, PVC - plá È YFY - 10 aï + 70 C PVC - izolace, ovin Al stínící fólií + pfiíloïn drát, PVC - plá È GLGLP ploch - 60 aï C Skelná tkanina - izolace i plá È, opletení z pozinkovan ch ocelov ch drátkû GLGLP - 60 aï C Skelná tkanina - izolace i plá È, opletení z pozinkovan ch ocelov ch drátkû SLSL - 60 aï C Silikonová pryï - izolace i plá È SLGLP ploch - 60 aï C Silikonová pryï - izolace, skelná tkanina - plá È, opletení z pozinkovan ch ocelov ch drátkû SLGLP - 60 aï C Silikonová pryï - izolace, skelná tkanina - plá È, opletení z pozinkovan ch ocelov ch drátkû Kód Tfiídy pfiesnosti mûfiení Tfiída 1 Tfiída 2 Teplotní rozsah (teplota okolí) Mûfiená teplota JX 85μV ( 1,5 C) 140μV ( 2,5 C) -25 C aï +200 C 500 C TX 30μV ( 0,5 C) 60μV ( 1,0 C) -25 C aï +100 C 300 C EX 120μV ( 1,5 C) 200μV ( 2,5 C) -25 C aï +200 C 500 C KX 60μV ( 1,5 C) 100μV ( 2,5 C) -25 C aï +200 C 900 C NX 60μV ( 1,5 C) 100μV ( 2,5 C) -25 C aï +200 C 900 C KCA - 100μV ( 2,5 C) 0 C aï +150 C 900 C KCB - 100μV ( 2,5 C) 0 C aï +100 C 900 C NC - 100μV ( 2,5 C) 0 C aï +150 C 900 C RCA - 30μV ( 2,5 C) 0 C aï +100 C 1000 C RCB - 60μV ( 5,0 C) 0 C aï +200 C 1000 C SCA - 30μV ( 2,5 C) 0 C aï +100 C 1000 C SCB - 60μV ( 5,0 C) 0 C aï +200 C 1000 C BC - 40μV ( 3,5 C) 0 C aï +100 C 1400 C

12 Kompenzaãní vedení prûfiez (prûmûr) jádra [mm] Typ"U"DIN43710 Typ"T"DIN43722 Typ"L"DIN43710 Typ"J"DIN43722 Typ"K"DIN43722 Typ"R/S"DIN43722 Typ"B"DIN43722 Provedení JJ kulat (PVC/PVC) 2 0,22 mm 2 3, ,22 mm 2 4, ,50 mm 2 6, ,50 mm 2 7, ,38 mm (pevné jádro) 6, ,38 mm (pevné jádro) 7, Provedení YY kulat (PVC/PVC) 12 0,80 mm 8, ,80 mm 11, Provedení JFJ kulat (PVC/Al-stínící fólie/pvc) 2 0,22 mm 2 4, ,22 mm 2 5, ,50 mm 2 7, ,50 mm 2 10, ,38 mm (pevné jádro) 6, ,38 mm (pevné jádro) 10, Provedení YFY kulat (PVC/Al-stínící fólie/pvc) 6 20,80 mm 10, ,80 mm 14, Provedení GLGLP ploch (skeln oplet/skeln oplet/ocelov oplet) 2 1,50 mm 2 3,5 5, ,38 mm (pevné jádro) 3,3 5, Provedení GLGLP kulat (skeln oplet/skeln oplet/ocelov oplet) 2 0,22 mm 2 3, ,75 mm 2 4, ,50 mm 2 6, ,38 mm (pevné jádro) 5, Provedení SLSL - (silikon/silikon) 2 0,22 mm 2 4, ,50 mm 2 7, Provedení SLGLP ploch (silikon/skeln oplet/ocelov oplet) 2 1,50 mm 2 4,3 7, ,38 mm (pevné jádro) 4,1 6, Provedení SLGLP kulat (silikon/skeln oplet/ocelov oplet) 2 1,50 mm 2 7, ,50 mm 2 8, ,38 mm (pevné jádro) 6, ,38 mm (pevné jádro) 7, Jiné typy a poãty Ïil na vyïádání Technické zmûny vyhrazeny

SiF, SiF-GL, SiFZ. Silikonové jednoïilové vodiãe, bezhalogenové. Konstrukce. Technická data. PouÏití. SiF. SiF-GL. SiF-GL-Si. SiFZ

SiF, SiF-GL, SiFZ. Silikonové jednoïilové vodiãe, bezhalogenové. Konstrukce. Technická data. PouÏití. SiF. SiF-GL. SiF-GL-Si. SiFZ SiF, SiF-GL, SiFZ Silikonové jednoïilové vodiãe, bezhalogenové SiF SiF-GL SiF-GL-Si SiFZ Typ SiF lanûné mûdûné cínované jádro,dle DIN VDE 0295 a IEC 60228 tfi. 5, izolace ze silikonového kauãuku Typ SiFF

Více

LiYCY-JZ. Ohebn kabel, Cu stínûní, ãíslované Ïíly, EMC* Konstrukce. Technická data. PouÏití

LiYCY-JZ. Ohebn kabel, Cu stínûní, ãíslované Ïíly, EMC* Konstrukce. Technická data. PouÏití LiYCY-JZ Ohebn kabel, Cu stínûní, ãíslované Ïíly, EMC* - Lanûné mûdûné jádro, dle normy DIN VDE 0295 a IEC 60228 tfi. 5 - Jádro izolováno speciálním PVC - âerné Ïíly s opakujícím se bíl m ãíslováním dle

Více

N2XH, N2XCH. Silov kabel 0,6/1 kv, bezhalogenov, se zv enou odolností pfii poïáru. Konstrukce. Technická data. PouÏití N2XH

N2XH, N2XCH. Silov kabel 0,6/1 kv, bezhalogenov, se zv enou odolností pfii poïáru. Konstrukce. Technická data. PouÏití N2XH N2XH, N2XCH Silov kabel 0,6/1 kv, bezhalogenov, se zv enou odolností pfii poïáru - Mûdûné plné nebo lanûné jádro dle DIN VDE 0295 tfi. 1 nebo 2, IEC 60228 tfi. 1 nebo 2 - Izolace jádra z bezhalogenové

Více

YY-JZ/-OZ (YSLY) Flexibilní ovládací kabely, ãíslované Ïíly. Konstrukce. Technická data. PouÏití

YY-JZ/-OZ (YSLY) Flexibilní ovládací kabely, ãíslované Ïíly. Konstrukce. Technická data. PouÏití YY-JZ/-OZ (YSLY) Flexibilní ovládací kabely, vané Ïíly - Lanûné mûdûné jádro dle normy DIN VDE 0295, IEC 60228 tfi.5 - Izolace jádra ze speciální smûsi PVC - âerné Ïíly s opakujícím se bíl m váním dle

Více

N2XH, N2XCH. Silov kabel 0,6/1 kv, bezhalogenov, se zv enou odolností pfii poïáru. Konstrukce. Technická data. PouÏití N2XH

N2XH, N2XCH. Silov kabel 0,6/1 kv, bezhalogenov, se zv enou odolností pfii poïáru. Konstrukce. Technická data. PouÏití N2XH N2XH, N2XCH Silov kabel 0,6/1 kv, bezhalogenov, se zv enou odolností pfii poïáru -Mûdûné plné nebo lanûné jádro dle DIN VDE 0295 tfi. 1 nebo 2, IEC 60228 tfi. 1 nebo 2 -Izolace jádra z bezhalogenové zesítûné

Více

NYY-J/-O. Silov kabel 0,6/1 kv, testovan dle VDE. Konstrukce. Technická data. PouÏití

NYY-J/-O. Silov kabel 0,6/1 kv, testovan dle VDE. Konstrukce. Technická data. PouÏití NYY-J/-O Silov kabel 0,6/1 kv, testovan dle VDE - Mûdûné plné nebo lanûné jádro dle DIN VDE 0295 tfi. 1 nebo 2, IEC 60228 a HD 383 - Izolace jádra z termoplastického PVC - Îíly spolu stoãeny, barevné znaãení

Více

H07VVH6-F. Ploch PVC kabel. Konstrukce. Technická data. PouÏití

H07VVH6-F. Ploch PVC kabel. Konstrukce. Technická data. PouÏití H07VVH6-F Ploch PVC kabel - Lanûné mûdûné jádro dle normy DIN VDE 0295 a IEC 60228 tfi. 5 - Jádro izolováno speciálním PVC - Îíly uloïeny paralelnû - Barevné znaãení Ïil dle DIN VDE 0293 nebo od 6 Ïil

Více

YY-JZ/-OZ (YSLY) Flexibilní ovládací kabel, ãíslované Ïíly. Konstrukce. Technická data. PouÏití

YY-JZ/-OZ (YSLY) Flexibilní ovládací kabel, ãíslované Ïíly. Konstrukce. Technická data. PouÏití YY-JZ/-OZ (YSLY) Flexibilní ovládací kabel, vané Ïíly - Lanûné mûdûné jádro dle normy DIN VDE 0295, IEC 60228 tfi.5 - Izolace jádra ze speciální smûsi PVC - âerné Ïíly s opakujícím se bíl m váním dle normy

Více

LiYY-BL/LiYCY-BL. Kabely do v bu ného prostfiedí, bez zeleno-ïluté Ïíly, EMC* Technická data. Konstrukce kabelu LiYY-BL. Konstrukce kabelu LiYCY-BL

LiYY-BL/LiYCY-BL. Kabely do v bu ného prostfiedí, bez zeleno-ïluté Ïíly, EMC* Technická data. Konstrukce kabelu LiYY-BL. Konstrukce kabelu LiYCY-BL LiYY-BL/LiYCY-BL Kabely do v bu ného prostfiedí, bez zeleno-ïluté Ïíly, EMC* Konstrukce LiYY-BL - Lanûné mûdûné jádro dle normy DIN VDE 0295 a IEC 60228 tfi. 5 (plné jádro na vyïádání) - Jádro izolováno

Více

H07VVH6-F. Ploch PVC kabel. Konstrukce. Technická data. PouÏití

H07VVH6-F. Ploch PVC kabel. Konstrukce. Technická data. PouÏití H07VVH6-F Ploch PVC kabel - Lanûné mûdûné jádro dle normy DIN VDE 0295 a IEC 60228 tfi. 5 - Jádro izolováno speciálním PVC - Îíly uloïeny paralelnû - Barevné znaãení Ïil dle DIN VDE 0293 nebo od 6 Ïil

Více

UTP 4 2 AWG 24/1. Datové nestínûné kabely UTP Cat. 5e. Konstrukce. Charakteristické hodnoty. Technická data. Normy. PouÏití. Dal í typy na vyïádání

UTP 4 2 AWG 24/1. Datové nestínûné kabely UTP Cat. 5e. Konstrukce. Charakteristické hodnoty. Technická data. Normy. PouÏití. Dal í typy na vyïádání UTP 4 2 AWG 24/1 Datové nestínûné kabely UTP Cat. 5e PrÛmûr jádra: Izolace: Barevné oznaãení: 0,51 mm (AWG 24) Cu-jádro plné holé PE oranïová/bílo-oranïová modrá/bílo-modrá zelená/bílo-zelená hnûdá/bílo-hnûdá

Více

LiYCY-JZ. Flexibilní kabel, Cu stínûní, ãíslované Ïíly, EMC* Konstrukce. Technická data. PouÏití

LiYCY-JZ. Flexibilní kabel, Cu stínûní, ãíslované Ïíly, EMC* Konstrukce. Technická data. PouÏití LiYCY-JZ Flexibilní kabel, Cu stínûní, ãíslované Ïíly, EMC* - Lanûné mûdûné jádro, dle normy DIN VDE 0295 a IEC 60228 tfi. 5 - Jádro izolováno speciálním PVC - âerné Ïíly s opakujícím se bíl m ãíslováním

Více

UTP 4 2 AWG 24/1 Datov nestínûn kabel UTP Cat. 5e

UTP 4 2 AWG 24/1 Datov nestínûn kabel UTP Cat. 5e UTP 4 2 AWG 24/1 Datov nestínûn kabel UTP Cat. 5e PrÛmûr jádra: Izolace: Barevné oznaãení: 0,51 mm (AWG 24) Cu-jádro plné holé PE oranïová/bílo-oranïová modrá/bílo-modrá zelená/bílo-zelená hnûdá/bílo-hnûdá

Více

NYY-J/-O. Silov kabel 0,6/1 kv, testovan dle VDE. Konstrukce. Technická data. PouÏití

NYY-J/-O. Silov kabel 0,6/1 kv, testovan dle VDE. Konstrukce. Technická data. PouÏití NYY-J/-O Silov kabel 0,6/1 kv, testovan dle VDE - Mûdûné plné nebo lanûné jádro dle DIN VDE 0295 tfi. 1 nebo 2, IEC 60228 a HD 383 - Izolace jádra z termoplastického PVC - Îíly spolu stoãeny, barevné znaãení

Více

Kabelová v vodka DKV-MS (poniklovaná mosaz)

Kabelová v vodka DKV-MS (poniklovaná mosaz) Kabelová v vodka DKV-MS (poniklovaná mosaz) absolutnû vodûodoln - Pouzdro: poniklovaná mosaz - vloïka: PA 6 GFK IP 68 tlak 10 barû dle EN 60529-40 C aï +100 C; krátkodobû aï +120 C Konstrukce strojû, zafiízení,

Více

Foto: HELUKABEL. Kompenzační vedení L 1

Foto: HELUKABEL. Kompenzační vedení L 1 Foto: HELUKABEL Kompenzační vedení L 1 Technická data Speciální izolace podle požadavku z PVC, silikonu, teflonu nebo skelného hedvábí Odpor jádra podle Fe: 0,080 Ohm/m CuNi: 0,327 Ohm/m NiCr: 0,07 Ohm/m

Více

Pryžové instalační vedení se zvýšenou tepelnou odolností podle DIN VDE Teplotní rozsah Max. provozní teplota na vodiči 110 C. Obj.

Pryžové instalační vedení se zvýšenou tepelnou odolností podle DIN VDE Teplotní rozsah Max. provozní teplota na vodiči 110 C. Obj. H07G-U H07K-K Pryžové instalační vedení se zvýšenou tepelnou odolností podle DIN VDE 0282-501 Pocínovaný nebo holý plný, popř. laněný měděný vodič izolovaný tepelně odolnou pryžovou směsí. Pro vnitřní

Více

Membránové tlakové spínaãe, 42 V

Membránové tlakové spínaãe, 42 V 0163 Membránové tlakové spínaãe, 42 V Pozinkované ocelové tûlo Pfiipojení na roubky M3 Pfietlak bezpeãn do 600 bar *) 36 S vnûj ím závitem 24 SW RovnûÏ k dispozici se spínacím bodem pfiednastaven m ve

Více

Membránové tlakové spínaãe, 42 V

Membránové tlakové spínaãe, 42 V 0166 Membránové tlakové spínaãe, 42 V Pozinkované ocelové tûlo Pfiipojení na roubky M3 Pfietlak bezpeãn do 300 bar *) 36 S vnûj ím závitem 24 SW RovnûÏ k dispozici se spínacím bodem pfiednastaven m ve

Více

INFORMACE O VÝROBKU ÖLFLEX HEAT 125 C MC. Info Zlepšené chování při požáru Aprobace GL (Germanischer Lloyd)

INFORMACE O VÝROBKU ÖLFLEX HEAT 125 C MC. Info Zlepšené chování při požáru Aprobace GL (Germanischer Lloyd) Stíněný kabel zesítěný elektronovým paprskem pro zvýšené provozní požadavky bezhalogenový stíněný ovládací kabel s certifikátem GL, zvláštní vlastnosti při požáru, IEC 60332-3, vhodný pro +125 C Info Zlepšené

Více

Příslušenství snímačů teploty - KC0125-2014/05

Příslušenství snímačů teploty - KC0125-2014/05 Příslušenství snímačů teploty - KC0125-2014/05 Prodlužovací, kompenzační, termočlánková a spojovací vedení Prodlužovací vedení - slouží k prodloužení (nastavení) termočlánku. Jeho větve jsou vyráběny z

Více

->> OEM PRODUKTY. PRAKAB Produkty. S na imi vodiãi k Va emu cíli. V robky Katalog OEM produktů.

->> OEM PRODUKTY. PRAKAB Produkty. S na imi vodiãi k Va emu cíli. V robky Katalog OEM produktů. S na imi vodiãi k Va emu cíli V robky 2005 Katalog OEM produktů I kabely lze u ít na míru V této části katalogu Vám chceme představit nový výrobní sortiment kabelů a vodičů nazvaný OEM produkty. Co však

Více

Technické údaje o kompenza ních a termo lánkových vedeních p evzaty z katalogu 04/10.7 EN 05.99

Technické údaje o kompenza ních a termo lánkových vedeních p evzaty z katalogu 04/10.7 EN 05.99 09/06 Technické údaje o kompenza ních a termo lánkovch vedeních p evzaty z katalogu 0/10.7 EN 05.99 Normovaná složení a barevná znaèení kompenzaèních a termoèlánkovch vedení N orma S ložení termoèlánk

Více

Kompenzační vedení. str. 11/14. Normovaná složení a barevná značení kompenzačních a termočlánkových vedení

Kompenzační vedení. str. 11/14. Normovaná složení a barevná značení kompenzačních a termočlánkových vedení str. 11/14 Normovaná složení a barevná značení kompenzačních a termočlánkových vedení str. 12/14 Tolerance a teplotní rozsahy podle DIN 43 722 Tolerance vnějších rozměrů Testovací napětí Všechna kompenzační

Více

PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, a.s. člen skupiny SKB KATALOG PRODUKTŮ. PRODUKTY 2009 2010 www.prakab.cz

PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, a.s. člen skupiny SKB KATALOG PRODUKTŮ. PRODUKTY 2009 2010 www.prakab.cz PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, a.s. člen skupiny SKB KATALOG PRODUKTŮ PRODUKTY 2009 2010 EN ISO 9001 EN ISO 14001 PRŮMĚRNÁ ŽIVOTNOST NAŠICH KABELŮ JE 40 LET PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, a.s. člen skupiny SKB Obsah

Více

ÖLFLEX CLASSIC 110 CH

ÖLFLEX CLASSIC 110 CH Stíněný bezhalogenový ovládací kabel, odolný proti olejům a vysoce flexibilní ovládací kabel bez halogenů, HFFR, odolný vůči oleji, stíněný a odolný vůči chladu pro různé aplikace, U 0 /U: 300/500 V Info

Více

YSLY 43 SIF 50 SID 51 SIHF 52 SIF-PV/P 55 H05V-K 56 H07V-K 57 H05V-U 58 H07V-U 59

YSLY 43 SIF 50 SID 51 SIHF 52 SIF-PV/P 55 H05V-K 56 H07V-K 57 H05V-U 58 H07V-U 59 KABELY A VODIČE 2012 Bezhalogenové kabely a vodiče Pryžové kabely a vodiče Ovládací kabely a vodiče Sdělovací kabely a vodiče Silikonové kabely a vodiče Instalační vodiče Solární kabely Obsah BEZHALOGENOVÉ

Více

ÖLFLEX CLASSIC 100 flexibilní PVC kabel, barevně kódovaný, ovládací kabel pro různé aplikace, U 0 /U: 300/500 V

ÖLFLEX CLASSIC 100 flexibilní PVC kabel, barevně kódovaný, ovládací kabel pro různé aplikace, U 0 /U: 300/500 V Ovládací PVC kabel s barevným značením žil ÖLFLEX CLASSIC 100 flexibilní PVC kabel, barevně kódovaný, ovládací kabel pro různé aplikace, U 0 /U: 300/500 V Info Jmenovité napětí U 0 /U: 300/500 V Shodný

Více

Vysokopólová konektorová spojení dle DIN 46352

Vysokopólová konektorová spojení dle DIN 46352 Vysokopólová konektorová spojení dle DIN 46352 Konstrukãní provedení pouïití ve strojírenství, fiídící a spínací technice spolehlivé propojovací komponenty pro silové a fiídící kabely robustní hliníkov

Více

N2XH bezhalogenový silnoproudý kabel dle HD 604 / VDE Stavební instalační kabel se zlepšenými požárními vlastnostmi pro pevnou montáž

N2XH bezhalogenový silnoproudý kabel dle HD 604 / VDE Stavební instalační kabel se zlepšenými požárními vlastnostmi pro pevnou montáž Silnoproudé ohni odolné kabely 0,6/1 kv bezhalogenový silnoproudý kabel dle HD 604 / VDE 0276-604. Stavební instalační kabel se zlepšenými požárními vlastnostmi pro pevnou montáž Info CPR (Nařízení o stavebních

Více

ÖLFLEX CLASSIC 110 SY ovládací kabel z PVC, VDE registrovaný s opletem z ocelových drátů, flexibilní kabel pro různé aplikace, U 0 /U: 300/500 V

ÖLFLEX CLASSIC 110 SY ovládací kabel z PVC, VDE registrovaný s opletem z ocelových drátů, flexibilní kabel pro různé aplikace, U 0 /U: 300/500 V Ovládací PVC kabel s opletem z ocelových drátů s transparentním vnějším pláštěm ovládací kabel z PVC, VDE registrovaný s opletem z ocelových drátů, flexibilní kabel pro různé aplikace, U 0 /U: 300/500

Více

INFORMACE O VÝROBKU. ÖLFLEX HEAT 180 SiHF. Info Kabel pro mnohostranné použití

INFORMACE O VÝROBKU. ÖLFLEX HEAT 180 SiHF. Info Kabel pro mnohostranné použití Silikonový kabel s širokým teplotním rozsahem silikonový připojovací a ovládací kabel, pro použití ve strojích, konstrukci provozů a výrobu přípravků pro teploty až do +180 C Info Kabel pro mnohostranné

Více

ÖLFLEX CLASSIC 100 flexibilní PVC kabel, barevně kódovaný, ovládací kabel pro různé aplikace, U 0 /U: 300/500 V

ÖLFLEX CLASSIC 100 flexibilní PVC kabel, barevně kódovaný, ovládací kabel pro různé aplikace, U 0 /U: 300/500 V Ovládací PVC kabel s barevným značením žil ÖLFLEX CLASSIC 100 flexibilní PVC kabel, barevně kódovaný, ovládací kabel pro různé aplikace, U 0 /U: 300/500 V Info CPR (Nařízení o stavebních výrobcích): výběr

Více

PRYŽOVÉ KABELY OBSAH. Orientační srovnání značení kabelů EST a některých dalších výrobců. Typové značení harmonizovaných kabelů

PRYŽOVÉ KABELY OBSAH. Orientační srovnání značení kabelů EST a některých dalších výrobců. Typové značení harmonizovaných kabelů OBSAH H05RR-F... 35 H07RN-F... 36 TITANEX H07RN-F... 39 TITANEX PREMIUM... 41 H01N2-D... 43 NSGAFÖU... 44 H05RNH2-F... 45 Typové značení harmonizovaných kabelů Orientační srovnání značení kabelů EST a

Více

Vysokofrekvenční koaxiální kabely typu VM 96 IEC... dle PN 05/99

Vysokofrekvenční koaxiální kabely typu VM 96 IEC... dle PN 05/99 Vysokofrekvenční koaxiální kabely typu VM 6 IEC... dle PN 05/ Konstrukce: konstrukce jednotlivých typů kabelů jsou uvedeny v kapitole SPECIFIKACE PRO JEDNOTLIVÉ TYPY KOAXIÁLNÍCH KABELŮ Jádro: rezistivita

Více

Ovládací PVC kabel s VDE registrací, odolný proti olejům, s černým vnějším pláštěm pro mnohostranné použití

Ovládací PVC kabel s VDE registrací, odolný proti olejům, s černým vnějším pláštěm pro mnohostranné použití Ovládací PVC kabel s VDE registrací, odolný proti olejům, s černým vnějším pláštěm pro mnohostranné použití ovládací kabel z PVC, registrovaný VDE, odolný vůči oleji, flexibilní a odolný vůči UV pro různé

Více

C01. Ovládací kabel s PVC-izolací podle DIN VDE 0281-13

C01. Ovládací kabel s PVC-izolací podle DIN VDE 0281-13 YSLY Ovládací kabel s PVC-izolací podle DIN VDE 0281-13 Holé laněné měděné vodiče, VDE 0295 třída 5, izolace žil z polyvinylchloridu (PVC), jedna žíla zelenožlutá ve vnější vrstvě (odpadá u provedení OZ

Více

ÖLFLEX CLASSIC flexibilní ovládací PVC kabel odolný proti olejům s VDE registrací pro celou řadu aplikací, jmenovité napětí U 0 /U: 300/500 V

ÖLFLEX CLASSIC flexibilní ovládací PVC kabel odolný proti olejům s VDE registrací pro celou řadu aplikací, jmenovité napětí U 0 /U: 300/500 V Ovládací PVC kabel odolný proti olejům s VDE registraci pro širokou škálu aplikací - flexibilní ovládací PVC kabel odolný proti olejům s VDE registrací pro celou řadu aplikací, jmenovité napětí U 0 /U:

Více

N2XH bezhalogenový silnoproudý kabel dle HD 604 / VDE Stavební instalační kabel se zlepšenými požárními vlastnostmi pro pevnou montáž

N2XH bezhalogenový silnoproudý kabel dle HD 604 / VDE Stavební instalační kabel se zlepšenými požárními vlastnostmi pro pevnou montáž Silnoproudé ohni odolné kabely 0,6/1 kv bezhalogenový silnoproudý kabel dle HD 604 / VDE 0276-604. Stavební instalační kabel se zlepšenými požárními vlastnostmi pro pevnou montáž Info Bezhalogenová alternativa

Více

Jednožilové vodiče s VDE testem podle EN (H05Z-K a H07Z-K) pro zvýšené provozní požadavky

Jednožilové vodiče s VDE testem podle EN (H05Z-K a H07Z-K) pro zvýšené provozní požadavky Jednožilové vodiče s VDE testem podle EN 50525-3-41 (H05Z-K a H07Z-K) pro zvýšené provozní požadavky ÖLFLEX HEAT 125 C MC bezhalogenový jednožilový vodič s certifikátem GL, zvláštní vlastnosti při požáru,

Více

Stíněný ovládací kabel odolný proti oděru, olejům a povětrnostním vlivům, plášť z PUR, izolace žil z TPE - certifikovaný VDE

Stíněný ovládací kabel odolný proti oděru, olejům a povětrnostním vlivům, plášť z PUR, izolace žil z TPE - certifikovaný VDE Stíněný ovládací kabel odolný proti oděru, olejům a povětrnostním vlivům, plášť z PUR, izolace žil z TPE - certifikovaný VDE stíněný ovládací kabel z PUR pro vnitřní a venkovní použití ohebný za studena,

Více

LETNÍ LAPP MENU NA GRIL. Teplotně odolné kabely ÖLFLEX HEAT

LETNÍ LAPP MENU NA GRIL. Teplotně odolné kabely ÖLFLEX HEAT LETNÍ LAPP MENU NA GRIL Teplotně odolné kabely HEAT VÝBĚR KABELU JE ZÁLEŽITOSTÍ PRO GURMÁNY... VÝZNAMNÉ FAKTORY PŘI VÝBĚRU KABELU Uložení: pevné, flexibilní, trvale pohyblivé použití Odolnost proti plameni:

Více

ÖLFLEX CLASSIC 110 CY

ÖLFLEX CLASSIC 110 CY Stíněný ovládací PVC kabel s transparentním vnějším pláštěm ovládací kabel z PVC, registrovaný VDE, stíněný, flexibilní a očíslovaný pro různé aplikace, U 0 /U: 300/500 V Info CPR (Nařízení o stavebních

Více

ÖLFLEX CLASSIC 135 CH ovládací kabel bez halogenů, HFFR, flexibilní a stíněný pro různé aplikace, U 0 /U: 300/500 V

ÖLFLEX CLASSIC 135 CH ovládací kabel bez halogenů, HFFR, flexibilní a stíněný pro různé aplikace, U 0 /U: 300/500 V INFORMACE O VÝROBKU Stíněný bezhalogenový ovládací kabel s vylepšenými protipožárními vlastnostmi ovládací kabel bez halogenů, HFFR, flexibilní a stíněný pro různé aplikace, U 0 /U: 300/500 V Info CPR

Více

Vysoce flexibilní stíněný ovládací kabel, izolace žil z PVC, vnitřní plášť a plášť z PUR odolný proti olejům a mechanickému poškození

Vysoce flexibilní stíněný ovládací kabel, izolace žil z PVC, vnitřní plášť a plášť z PUR odolný proti olejům a mechanickému poškození Vysoce flexibilní stíněný ovládací kabel, izolace žil z PVC, vnitřní plášť a plášť z PUR odolný proti olejům a mechanickému poškození stíněný připojovací a ovládací kabel pro univerzální použití v energetických

Více

ÖLFLEX CLASSIC flexibilní ovládací PVC kabel odolný proti olejům s VDE registrací pro celou řadu aplikací, jmenovité napětí U 0 /U: 300/500 V

ÖLFLEX CLASSIC flexibilní ovládací PVC kabel odolný proti olejům s VDE registrací pro celou řadu aplikací, jmenovité napětí U 0 /U: 300/500 V Ovládací PVC kabel odolný proti olejům s VDE registraci pro širokou škálu aplikací - flexibilní ovládací PVC kabel odolný proti olejům s VDE registrací pro celou řadu aplikací, jmenovité napětí U 0 /U:

Více

Prodlužovací a kompenzační vedení s izolací PVC a plastovou hliníkem pokovenou stínicí fólií

Prodlužovací a kompenzační vedení s izolací PVC a plastovou hliníkem pokovenou stínicí fólií Příslušenství - OC2428CZ - 2018/04 s izolací PVC / PVC 1. izolace žil - PVC 2. vnější izolace - PVC Provedení izolace pro teploty -10 až +105 C, kruhový průřez. Použití pro vlhké prostředí a střední mechanické

Více

ÖLFLEX CLASSIC 115 CY

ÖLFLEX CLASSIC 115 CY Stíněný ovládací kabel PVC s malým vnějším průměrem ovládací kabel z PVC, stíněný a flexibilní pro různé aplikace, tenký a lehký bez vnitřního pláště, U 0 /U: 300/500 V Info CPR (Nařízení o stavebních

Více

Prodlužovací a kompenzační kabely, jednopárová verze vhodné pro použití při měření teploty a řízení výrobního procesu

Prodlužovací a kompenzační kabely, jednopárová verze vhodné pro použití při měření teploty a řízení výrobního procesu Izolace PVC, silikon, FEP nebo skelná vlákna Prodlužovací a kompenzační kabely, jednopárová verze vhodné pro použití při měření teploty a řízení výrobního procesu Info K dispozici v mnoha konstrukčních

Více

KATALOG PRODUKTŮ PRAKAB PRAKAB.CZ ČLEN SKUPINY SKB-GROUP PRAKAB.CZ MEMBER OF SKB-GROUP

KATALOG PRODUKTŮ PRAKAB PRAKAB.CZ ČLEN SKUPINY SKB-GROUP PRAKAB.CZ MEMBER OF SKB-GROUP KATALOG PRODUKTŮ PRAKAB PRAKAB.CZ MEMBER OF SKB-GROUP PRAKAB.CZ MEMBER OF SKB-GROUP PRAKAB.CZ ČLEN SKUPINY SKB-GROUP Vážení zákazníci, je nám potěšením představit Vám nový tuzemský katalog společnosti

Více

Pájen v mûník tepla, XB

Pájen v mûník tepla, XB Pájen v mûník tepla, XB Popis / aplikace XB je deskov v mûník tepla pájen natvrdo, vyvinut k pouïití v systémech dálkového vytápûní (tedy pro klimatizaci, vytápûní nebo ohfiev teplé uïitkové vody) Pájené

Více

INFORMACE O VÝROBKU ÖLFLEX CLASSIC 110 H

INFORMACE O VÝROBKU ÖLFLEX CLASSIC 110 H Bezhalogenový ovládací kabel, odolný proti olejům a velmi flexibilní - bezhalogenový ovládací kabel, HFFR, olejovzdorný, flexibilní a odolný vůči chladu až do -30 C pro všestranné použití, dle nařízení

Více

ÖLFLEX 191 CY ovládací kabel z PVC s UL/CSA AWM, odolný vůči oleji, stíněný a flexibilní pro různé aplikace, UL/CSA: 600 V

ÖLFLEX 191 CY ovládací kabel z PVC s UL/CSA AWM, odolný vůči oleji, stíněný a flexibilní pro různé aplikace, UL/CSA: 600 V Vícenormový stíněný kabel odolný proti olejům s aprobací AWM ovládací kabel z PVC s UL/CSA AWM, odolný vůči oleji, stíněný a flexibilní pro různé aplikace, UL/CSA: 600 V Info Průřez vodičů až 120 mm² Další

Více

TECHNICKÉ PODMÍNKY. S Y K Y a S Y K F Y. č. TP 31.30.13 - KD - 02/97. Kabely pro vnitřní instalace a propojení typu

TECHNICKÉ PODMÍNKY. S Y K Y a S Y K F Y. č. TP 31.30.13 - KD - 02/97. Kabely pro vnitřní instalace a propojení typu TECHNICKÉ PODMÍNKY č. TP 31.30.13 - KD - 02/97 Kabely pro vnitřní instalace a propojení typu S Y K Y a S Y K F Y Děčín, září 1997 O B S A H ÚVOD...1 1. všeobecně...1 strana 1.1 Značení kabelů...1 1.2

Více

STÍNĚNÉ KABELY 1-CYKFY

STÍNĚNÉ KABELY 1-CYKFY STÍNĚNÉ KABELY 1-CYKFY EGE Trading, s.r.o. byla založena v roce 1997 jako dceřiná společnost EGE, spol. s r.o. České Budějovice. Společnost se specializuje na obchodní, konzultační a poradenskou činnost

Více

Katalog. Spou tûãe motorû GZ1 M

Katalog. Spou tûãe motorû GZ1 M Katalog Spou tûãe motorû Volba pfiístroje Spou tûãe motorû TeSys 0 PouÏití Ochrana motorû proti zkratûm a pfietíïení Nastavení zkratové spou tû 13 In Jmenovité v kony motorû v AC-3, 400 V Do 15 kw Do 30

Více

KABELY A VODIČE PŘEHLEDOVÝ PROSPEKT

KABELY A VODIČE PŘEHLEDOVÝ PROSPEKT KABELY A VODIČE PŘEHLEDOVÝ PROSPEKT 2 KABELY A VODIČE / Přehledový prospekt Bezhalogenové kabely N2XH N2XCH s koncentrickým vodičem Bezhalogenový silový kabel se zvýšenou odolností proti šíření plamene

Více

INFORMACE O VÝROBKU. ETHERLINE kat.5e Flex. Info Kabel pro průmyslový Ethernet Cat.5e Pouze pro aplikace s patch kabely (max.

INFORMACE O VÝROBKU. ETHERLINE kat.5e Flex. Info Kabel pro průmyslový Ethernet Cat.5e Pouze pro aplikace s patch kabely (max. Kabel Ethernet kategorie 5e, třída D pro flexibilní použití - zkoušený do 100 MHz Kabel pro průmyslový Ethernet kat. 5e pro pohyblivé uložení vnější plášť bez halogenů nebo PUR (schválení AWM), provedení

Více

OBO ve dvojité sadě GEK-K Rapid 45 a GEK-K s vrchním dílem 80 mm

OBO ve dvojité sadě GEK-K Rapid 45 a GEK-K s vrchním dílem 80 mm OBO ve dvojité sadě Rapid 45 a s vrchním dílem 80 mm Top modely OBO LFS Systémy ukládání vedení Jednoduše více místa Rapid 45 Vysokou míru flexibility poskytuje kanál pro vestavbu pfiístrojû Rapid 45,

Více

INFORMACE O VÝROBKU. ÖLFLEX HEAT 180 SiF. Info UNITRONIC Li2YCY PiMF z jemných drátů

INFORMACE O VÝROBKU. ÖLFLEX HEAT 180 SiF. Info UNITRONIC Li2YCY PiMF z jemných drátů Univerzální jednožilové vodiče s širokým teplotním rozsahem silikonový kabel s jemným jednožilovým vodičem, pro použití ve strojích, konstrukci provozů a výrobu přípravků pro teploty až do +180 C Info

Více

EVM. VERTIKÁLNÍ VÍCESTUPŇOVÁ ČERPADLA z litiny, AISI 304, AISI 316

EVM. VERTIKÁLNÍ VÍCESTUPŇOVÁ ČERPADLA z litiny, AISI 304, AISI 316 Vertikální vícestupàová odstfiedivá ãerpadla v rûzn ch verzích: litinová (EVMG), nerezová z AISI 304 (EVM), nerezová z AISI 316 (EVML) a s certifikací WRAS (EVMW). Spolehlivá, tichá a se snadnou údrïbou.

Více

Ovládací kabel odolný proti oděru, olejům a povětrnostním vlivům, plášť z PUR, izolace žil z TPE - certifikovaný VDE

Ovládací kabel odolný proti oděru, olejům a povětrnostním vlivům, plášť z PUR, izolace žil z TPE - certifikovaný VDE Ovládací kabel odolný proti oděru, olejům a povětrnostním vlivům, plášť z PUR, izolace žil z TPE - certifikovaný VDE ovládací kabel z PUR pro vnitřní a venkovní použití ohebný za studena, odolný abrazi,

Více

1. Stykaãe 1.3 Stykaãe fiady C

1. Stykaãe 1.3 Stykaãe fiady C 1.3 Stykaãe fiady C 1.3.1 Tabulka ã. 8 technická data Technická data stykaãû fiady C Hlavní kontakty Jmenovité izolaãní napûtí U i [V] Impulzní v drïné napûtí U imp [kv] Jmenovit tepeln proud I th [A]

Více

Osvědčený stíněný ovládací kabel s odolností proti povětrnostním vlivům a řadě chemických látek

Osvědčený stíněný ovládací kabel s odolností proti povětrnostním vlivům a řadě chemických látek Osvědčený stíněný ovládací kabel s odolností proti povětrnostním vlivům a řadě chemických látek stíněný ovládací kabel, odolný povětrnosti, bio olejům, saponátům a horké vodě, pro použití v potravinářství

Více

KATALOG VÝROBKŮ PRO SKLADY, PROVOZY A DOMÁCNOST. ZÁRUKA MINIMÁLNù 2 ROKY. Ceny jsou uvádûny bez DPH. Vá prodejce: DOPRAVU A MONTÁÎ ZBOÎÍ ZAJISTÍME

KATALOG VÝROBKŮ PRO SKLADY, PROVOZY A DOMÁCNOST. ZÁRUKA MINIMÁLNù 2 ROKY. Ceny jsou uvádûny bez DPH. Vá prodejce: DOPRAVU A MONTÁÎ ZBOÎÍ ZAJISTÍME KATALOG VÝROBKŮ PRO SKLADY, PROVOZY A DOMÁCNOST ZÁRUKA MINIMÁLNù 2 ROKY Ceny jsou uvádûny bez DPH Vá prodejce: DOPRAVU A MONTÁÎ ZBOÎÍ ZAJISTÍME Regály URSUS s velk mi policemi nosnost 300 kg na polici

Více

INFORMACE O VÝROBKU. ETHERLINE Cat.5e. Info Kabel pro průmyslový Ethernet Cat.5e

INFORMACE O VÝROBKU. ETHERLINE Cat.5e. Info Kabel pro průmyslový Ethernet Cat.5e Kabel Ethernet kategorie 5e, třída D pro pevné uložení - zkoušený do 100 MHz Kabel pro průmyslový Ethernet kat. 5e pro pevné uložení vnější plášť z bezhalogenové směsi nebo PUR (schválení AWM), provedení

Více

Přehled kabelů a vodičů Vypracoval : oddělení nákupu a správy položek

Přehled kabelů a vodičů Vypracoval : oddělení nákupu a správy položek Přehled kabelů a vodičů 16.3.20177 Vypracoval : oddělení nákupu a správy položek Silové kabely pro pevné uložení CYKY 450/750V, (2-24)x(1,5-16), měděné (-30 až +70 C) PVC,černá CYKYLo 450/750V, (2-3)x(1,5-2,5),

Více

INFORMACE O VÝROBKU. ÖLFLEX HEAT 180 SiF A. Info A = Advanced,zde certifikace pro USA a Kanadu UL AWM Style 3644 (150 C/1000 V)

INFORMACE O VÝROBKU. ÖLFLEX HEAT 180 SiF A. Info A = Advanced,zde certifikace pro USA a Kanadu UL AWM Style 3644 (150 C/1000 V) UL-AWM certifikované jednožilové vodiče s širokým teplotním rozsahem - fine wire silicone single core for use in machines, plant construction and toolbuilding for temperatures up to +180 C, UL AWM 3644

Více

INFORMACE O VÝROBKU. UNITRONIC LiYCY. Výhody Stínicí oplet minimalizuje vliv elektrických rušivých polí Mnohostranné možnosti použití

INFORMACE O VÝROBKU. UNITRONIC LiYCY. Výhody Stínicí oplet minimalizuje vliv elektrických rušivých polí Mnohostranné možnosti použití Stíněný datový kabel s barevným kódem DIN 47100 : Nízkofrekvenční datový kabel z PVC DIN 47100 s barevným kódem (0,34 mm² vícedrátový Maxi TERMI- POINT ), odolný vůči šíření plamene, stíněný, řízení přístrojového

Více

AURATON 30 AURATON TH-3

AURATON 30 AURATON TH-3 AURATON 30 AURATON TH-3 (s externím ãidlem 2,5 m) ELEKTRONICK TERMOSTAT NÁVOD K OBSLUZE Termostaty fiady AURATON 30 (TH-3) jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze

Více

INFORMACE O VÝROBKU. ETHERLINE kat.5e Flex. Info Kabel pro průmyslový Ethernet Cat.5e Vhodné pro patch kabely (max. 60 m)

INFORMACE O VÝROBKU. ETHERLINE kat.5e Flex. Info Kabel pro průmyslový Ethernet Cat.5e Vhodné pro patch kabely (max. 60 m) Kabel pro Ethernet Cat.5e (třída D) pro flexibilní použití - testováno do 100 MHz Kabel pro průmyslový Ethernet kat. 5e pro pohyblivé uložení vnější plášť bez halogenů nebo PUR (schválení AWM), provedení

Více

ÖLFLEX CLASSIC 130 H ovládací kabel bez halogenů, HFFR, flexibilní pro různé aplikace, U 0 /U: 300/500 V

ÖLFLEX CLASSIC 130 H ovládací kabel bez halogenů, HFFR, flexibilní pro různé aplikace, U 0 /U: 300/500 V Bezhalogenový ovládací kabel s vylepšenými protipožárními vlastnostmi ovládací kabel bez halogenů, HFFR, flexibilní pro různé aplikace, U 0 /U: 300/500 V Info CPR (Nařízení o stavebních výrobcích): výběr

Více

Solenoidové ventily. Obecné údaje. Materiály tûleso - kovaná mosaz (OT) nebo nerez ocel

Solenoidové ventily. Obecné údaje. Materiály tûleso - kovaná mosaz (OT) nebo nerez ocel Solenoidové ventily pro automatizaci (voda, vzduch, neteãné plyny, lehké oleje) pro vysoké teploty (pára a horká voda) pro paliva (zemní plyn a topné oleje) Obecné údaje Solenoidové ventily jsou elektromagnetické

Více

Vysoce flexibilní stíněný datový kabel s vnějším pláštěm z PUR, stočenými páry - UL/CSA aprobace

Vysoce flexibilní stíněný datový kabel s vnějším pláštěm z PUR, stočenými páry - UL/CSA aprobace Vysoce flexibilní stíněný datový kabel s vnějším pláštěm z PUR, stočenými páry - UL/CSA aprobace : Nízkofrekvenční datový kabel PURUL AWM CMX VW-1, bez halogenů, vysoce flexibilní, energetický řetěz, stíněný

Více

Systémy svorek. Výběrová matice od strany 88. Přehled systému od strany 90. Použití šroubových a násuvných svorek od strany 92

Systémy svorek. Výběrová matice od strany 88. Přehled systému od strany 90. Použití šroubových a násuvných svorek od strany 92 Svorky odpovídající poïadavkûm praxe pro bezproblémovou a rychlou elektrointalaci. Program zahrnuje vorkovnice nulov ch a ochrann ch vodiãû, dále odboãovací vorkovnice Dolü a vorkovnice a také náuvné vorky

Více

8 Obouruãní ovládací pulty

8 Obouruãní ovládací pulty Obsah Obouruãní ovládací pulty b V eobecnû.................................................... strana /2 b Popis......................................................... strana / b Technické údaje................................................

Více

Harmonizovaný, bezhalogenový k ochraně lidských životů, životního prostředí a věcných hodnot

Harmonizovaný, bezhalogenový k ochraně lidských životů, životního prostředí a věcných hodnot Harmonizovaný, bezhalogenový k ochraně lidských životů, životního prostředí a věcných hodnot H05Z-K 90 C, HAR, jednožilové vodiče bez halogenů, harmonizované, pro zapojení v rozvaděčích, jmenovité napětí

Více

Bez halogenů; dlouhodobé ponoření; ohýbání/zkrut ve smyčce (WTG): -40 C až + 90 C; odolný proti UV záření/ozónu

Bez halogenů; dlouhodobé ponoření; ohýbání/zkrut ve smyčce (WTG): -40 C až + 90 C; odolný proti UV záření/ozónu Bez halogenů; dlouhodobé ponoření; ohýbání/zkrut ve smyčce (WTG): -40 C až + 90 C; odolný proti UV záření/ozónu H07RN-F, &lt HAR&gt, připojovací a ovládací kabel, permanentní ponoření do 100 m, odolný

Více

speciální topné kabely

speciální topné kabely speciální topné kabely KABELOVÉ TOPNÉ SYSTÉMY SR samoregulační topný kabel - popis SR samoregulační topný kabel - oblast použití FTS0 kabel pro vysoké teploty - popis FTS0 kabel pro vysoké teploty - oblast

Více

Elektrické rozvádûãe do 630 A

Elektrické rozvádûãe do 630 A Elektrické rozvádûãe do 630 A Funkãní systém Prisma Plus Funkãní systém Prisma Plus je moïné pouïít pro v echny typy nízkonapûèov ch distribuãních rozvádûãû do 630 A instalovan ch v komerãních i v prûmyslov

Více

DrenáÏní technika. V robní sortiment 327.300/17

DrenáÏní technika. V robní sortiment 327.300/17 DrenáÏní technika V robní sortiment 327.300/17 platnost od 1. 1. 2003 V tomto katalogu naleznete v e, co potfiebujete pro oddrenáïování pfiebyteãné prûsakové a spodní vody. Program RAUDREN se pouïívá rovnûï

Více

INFORMACE O VÝROBKU H07V-K <HAR> Info CPR (Nařízení o stavebních výrobcích): výběr čísla výrobku na <HAR>

INFORMACE O VÝROBKU H07V-K <HAR> Info CPR (Nařízení o stavebních výrobcích): výběr čísla výrobku na   <HAR> Evropská typová konstrukční certifikace H07V-K, HAR, připojovací a ovládací kabel, PVC, 450/750 V, zapojení zařízení a rozvaděčů, odolný vůči šíření plamene, třída 5/jemný vodič, pevná instalace,

Více

Vysoce flexibilní ovládací kabel odolný proti povětrnostním vlivům, TPE plášť v širokém rozsahu odolný proti chemikáliím

Vysoce flexibilní ovládací kabel odolný proti povětrnostním vlivům, TPE plášť v širokém rozsahu odolný proti chemikáliím Vysoce flexibilní ovládací kabel odolný proti povětrnostním vlivům, TPE plášť v širokém rozsahu odolný proti chemikáliím připojovací a ovládací kabel bez halogenů, použití v energetickém řetězu, do náročných

Více

značení silových kabelů oheň nešířících a oheń nešířících i ohniodolných

značení silových kabelů oheň nešířících a oheń nešířících i ohniodolných značení silových kabelů oheň nešířících a oheń nešířících i ohniodolných 1. písmeno jmenovité napětí 1-0,6/1 kv 2. písmeno - materiál a provedení jádra C5 lanované kulaté Cu jádro třídy 5 C2 lanované kulaté

Více

ÖLFLEX CLASSIC 130 H ovládací kabel bez halogenů, HFFR, flexibilní pro různé aplikace, U 0 /U: 300/500 V

ÖLFLEX CLASSIC 130 H ovládací kabel bez halogenů, HFFR, flexibilní pro různé aplikace, U 0 /U: 300/500 V Bezhalogenový ovládací kabel s vylepšenými protipožárními vlastnostmi ovládací kabel bez halogenů, HFFR, flexibilní pro různé aplikace, U 0 /U: 300/500 V Info Certifikát VDE Pro použití ve veřejných budovách

Více

Kanceláfisk nábytek VALUE

Kanceláfisk nábytek VALUE 2/2005 CZ Kanceláfisk nábytek VALUE 1. Povrchy Desky stolû a stolov ch spojovacích dílû (rohov ch dílû apod.), jsou provedeny v melaminové fólii v dezénech edobílá, achátovû edá (tzn. stfiední edá), buk,

Více

SADY SPOJOVACÍHO MATERIÁLU. Strana KOLÍKY PRÒMYSLOVÉ. âepy ROUBOVANÉ ROUBY DO D EVA HMOÎDINEK. Strana Strany Strana...

SADY SPOJOVACÍHO MATERIÁLU. Strana KOLÍKY PRÒMYSLOVÉ. âepy ROUBOVANÉ ROUBY DO D EVA HMOÎDINEK. Strana Strany Strana... SADY SPOJOVACÍHO MATERIÁLU Strana...556-559 635 ROUBY DO D EVA 650 KOLÍKY PRÒMYSLOVÉ 651 VYTAHOVAâE HMOÎDINEK 670 âepy ROUBOVANÉ Strana...560 Strana...561 Strana...561 Strany...561 Sekce 6 Obsah 6 Oznaãení

Více

Obsah. 11 pro signalizaci a pro elektroniku SHTFH R 127 SSTFH V180 129 SHKFH R 131 SSKFH V180 132 TCEKH R 134 TCEKFLHZH R 136

Obsah. 11 pro signalizaci a pro elektroniku SHTFH R 127 SSTFH V180 129 SHKFH R 131 SSKFH V180 132 TCEKH R 134 TCEKFLHZH R 136 Obsah 11 Holé Cu lana 2 Cu pletiva 5 22 Instalační a kabely H05V K, H07V K 6 H05V U, H07V U/R 7 H07V A R 9 H03VV F 10 H05VV F 11 CYKYLo 12 NYM 13 AYKY 15 CYKY 16 CYKYDY 18 CYKCY 20 33 Kabely pro ovládání

Více

SCAME-CZ, s.r.o. Tfiídvorská Kolín

SCAME-CZ, s.r.o. Tfiídvorská Kolín SCAME-CZ, s.r.o. Tfiídvorská 388 280 00 Kolín tel.: +420 321 726758 fax.: +420 321 728525 http://www.scame.cz e-mail: scame@scame.cz MBOX Series Rozvaděče pro staveniště MBOX Série ROZVADĚČE PRO STAVENIŠTĚ

Více

TRANSPORTKABEL. Svou perspektivu spatřuje vedení společnosti v neustále rostoucí spokojenosti, Vás, zákazníků.

TRANSPORTKABEL. Svou perspektivu spatřuje vedení společnosti v neustále rostoucí spokojenosti, Vás, zákazníků. Transportkabel-DIXI a.s. byla založena v r. 1996 jako výrobce a dodavatel technologií, zařízení a strojů pro výrobu kabelů a dále zařízení pro manipulaci s kabely. Stali jsme se tak stabilní společností,

Více

Harmonizovaný, bezhalogenový k ochraně lidských životů, životního prostředí a věcných hodnot

Harmonizovaný, bezhalogenový k ochraně lidských životů, životního prostředí a věcných hodnot Harmonizovaný, bezhalogenový k ochraně lidských životů, životního prostředí a věcných hodnot H07Z-K 90 C, &lt HAR&gt, bezhalogenový jednožilový vodič, harmonizovaný, pro použití v rozvaděčích, jmenovité

Více

KOAXIÁLNÍ KABELY.

KOAXIÁLNÍ KABELY. KOAXIÁLNÍ KABELY www.lica.cz Označení typu RG Označení typu kabelů formou RG-# nebo RG-#/U bylo vyvinuto pro vojenské účely během 2. světové války. Během let se toto označení stalo standardním i pro civilní

Více

D BIS Objímky pro izolované potrubí

D BIS Objímky pro izolované potrubí D BIS Objímky pro izolované potrubí BIS Objímky s izolačním pouzdrem BISOFIX E13 3 BISOFIX E19 4 BISOFIX PIR20 5 BISOFIX PIR30 6 BISOFIX PIR40 7 BISOFIX PIR50 8 BISOFIX 88 9 BIS Objímky pro izolované potrubí

Více

INFORMACE O VÝROBKU. ETHERLINE Cat.5e. Info Kabel pro průmyslový Ethernet Cat.5e

INFORMACE O VÝROBKU. ETHERLINE Cat.5e. Info Kabel pro průmyslový Ethernet Cat.5e Kabely pro Ethernet kategorie 5e, třída D pro pevné uložení - zkoušeny do 100 MHz Kabel pro průmyslový Ethernet kat. 5e pro pevné uložení vnější plášť z bezhalogenové směsi nebo PUR (schválení AWM), provedení

Více

ÖLFLEX VFD 2XL - stíněný VFD vodič pro pevné uložení nebo příležitostný pohyb, certifikát UL TC-ER.

ÖLFLEX VFD 2XL - stíněný VFD vodič pro pevné uložení nebo příležitostný pohyb, certifikát UL TC-ER. Flexibilní kabel VFD s více schváleními - stíněný VFD vodič pro pevné uložení nebo příležitostný pohyb, certifikát UL TC-ER. Info Připojení pohonu a motoru VFD Široká oblast použití (NFPA 70/NEC) / v souladu

Více

INFORMACE O VÝROBKU. UNITRONIC LiYY. Info Kabel pro mnohostranné použití Další rozměry/barvy na vyžádání

INFORMACE O VÝROBKU. UNITRONIC LiYY. Info Kabel pro mnohostranné použití Další rozměry/barvy na vyžádání Datový kabel s barevným kódem DIN 47100 : Nízkofrekvenční datový kabel z PVC, kódovaný DIN 47100, flexibilní (0,34 mm² vícežilový Maxi TERMI- POINT ), odolný vůči šíření plamene, řízení přístrojového vybavení

Více

Stíněný datový kabel s PE izolací žil, nízkou kapacitou, stočenými páry, pro použití v energetických řetězech, UL AWM pro USA + CAN

Stíněný datový kabel s PE izolací žil, nízkou kapacitou, stočenými páry, pro použití v energetických řetězech, UL AWM pro USA + CAN Stíněný datový kabel s PE izolací žil, nízkou kapacitou, stočenými páry, pro použití v energetických řetězech, UL AWM pro USA + CAN UNITRONIC FD Li2YCY (TP) A B: Shielded, low-capacitance,

Více

Kanceláfisk nábytek ERGO OFFICE

Kanceláfisk nábytek ERGO OFFICE 2/2005 CZ Kanceláfisk nábytek ERGO OFFICE 1. Povrchy Desky stolû a stolov ch spojovacích dílû (rohov ch dílû apod.), jsou provedeny v melaminové fólii v dezénech edobílá, achátovû edá (tzn. stfiední edá),

Více

KATALOG PRODUKTŮ PRAKAB

KATALOG PRODUKTŮ PRAKAB PRAKAB MEMBER OF SKB-GROUP PRAKAB.CZ MEMBER OF SKB-GROUP PRAKAB.CZ PRAKAB.CZ MEMBER OF SKB-GROUP MEMBER OF SKB-GROUP 2017 PRAKAB.CZ PRAKAB.CZ PRAKAB KATALOG PRODUKTŮ GPS souřadnice: 50 03.702 N 14 32.472

Více

Stíněný servokabel s PUR pláštěm pro vysoce dynamické aplikace při použití v energetickém řetězu - certifikovaný

Stíněný servokabel s PUR pláštěm pro vysoce dynamické aplikace při použití v energetickém řetězu - certifikovaný Stíněný servokabel s PUR pláštěm pro vysoce dynamické aplikace při použití v energetickém řetězu - certifikovaný stíněný servokabel pro použití v energetickém řetězu s velkou dynamikou, do náročných podmínek,

Více