OECD Regions at a Glance. Translated title. Prvodce tenáe. Summary in Czech. Pehled v eském jazyce. Pro Struný pohled na regiony OECD?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OECD Regions at a Glance. Translated title. Prvodce tenáe. Summary in Czech. Pehled v eském jazyce. Pro Struný pohled na regiony OECD?"

Transkript

1 OECD Regions at a Glance Summary in Czech Translated title Pehled v eském jazyce Pro Struný pohled na regiony OECD? Prvodce tenáe V posledních letech se do politického programu mnoha zemí OECD vrátila tématika regionálního rozvoje. Vyšší tempo integrace vedené institucionalizaním procesem (nap. Evropská unie, Svtová obchodní organizace) a ekonomickými trendy (tj. globalizací) narušuje národní hranice a vytváí na úrovni svtového trhu konkurenci v rámci region. Petrvávající výrazné regionální disparity ale souasn nabourávají schopnosti zemí podporovat ekonomický rst pi zajištní sociální soudržnosti. Tento nový zájem o regiony vyvolal novou poptávku po statistických ukazatelích na subnárodní úrovni. Veejní initelé potebují dvryhodné statistické údaje o zdrojích regionální konkurenceschopnosti, které ovšem nemusí být vždy dostupné. Subnárodní data jsou omezená a regionální ukazatelé navzájem mezi zemmi tžce srovnatelné. Struný pohled na regiony OECD si dal za úkol vyplnit tuto mezeru. Využil pro to analýzu a srovnání hlavních územních celk a regionálních trend napí zemmi OECD. Srovnávání region Hlavním problémem ekonomické analýzy na subnárodní úrovni je definování samotné analyzované jednotky tj. regionu. Slovo region mže mít velmi rozdílné významy jak v rámci zemí, tak mezi nimi. Napíklad nejmenší OECD region (Concepcion de Buenos Aires, Mexiko) má území o rozloze menší než 10 tvereních kilometr. Naproti tomu nejvtší (Nunavut, Kanada) má více než 2000 tverení kilometr. Poet obyvatel v regionech v OECD osciluje podobn od pibližn 400 obyvatel v Balance ACT (Austrálie) po více než 47 milión v Kanto (Japonsko). OECD REGIONS AT A GLANCE ISBN OECD

2 OECD tento problém eší tak, že regiony klasifikuje v rámci lenské zem (viz Zdroje a metodologie Regionální sít OECD ). Klasifikace vychází ze dvou územních úrovní (UU). Vyšší úrove (územní úrove 2) zahrnuje okolo 300 makroregion, zatímco nižší úrove (územní úrove 3) se skládá z více než 2300 mikroregion 1. Tato klasifikace která v evropských zemích z vtší ásti odpovídá klasifikace Eurostatu, napomáhá lépe porovnat regiony stejné územní úrovn. Druhým problémem je rozdílná geografie každého regionu. Napíklad ve Velké Británii mže nkdo zpochybnit smysl srovnání vysoce zalidnné oblasti Londýna s venkovským regionem Shetlandských ostrov, i když jsou oba tyto regiony na stejné územní úrovni. Abychom zohlednili tyto rozdíly, zavedla OECD regionální typologii vyjadující klasifikaci region: pevážn mstský, pevážn venkovský a neutrální region. Tato typologie, vycházející z procentuálního podílu obyvatel regionu žijícího na venkov, resp. ve mstech, umožuje smysluplné srovnání region patících ke stejnému typu (Zdroje a metodologie Regionální typologie OECD ). Struktura publikace V souladu s novou politickou koncepcí zavedenou v zemích OECD je Struný pohled na regiony zformován do tí hlavních témat: 1. regiony jako hybatelé národního rstu, 2. optimální využití místních zdroj, 3. blahobyt regionu jako základ konkurenceschopnosti. První téma zdrazuje skutenost, že faktory národního rstu bývají úzce soustedny do malého potu region. ili pro posílení národního rstu je nutné zdokonalit využití tchto faktor ve všech regionech. Druhé téma hodnotí ekonomickou výkonnost region a identifikuje nevyužívané zdroje, které by mohly být zmobilizovány ke zlepšení regionální konkurenceschopnosti. A konen tetí téma posuzuje rzné stránky blahobytu v perspektiv blahobytu jako klíového faktoru ke zlepšení regionální konkurenceschopnosti. Regiony jako hybatelé národního rstu Koncentrace je pravdpodobn nejnápadnjším znakem geografického rozložení ekonomické aktivity. Ve všech zemích OECD má výroba sklony se koncentrovat okolo malého potu mstských oblastí, prmyslová odvtví zase do vysoce specializovaných ostrvk a nezamstnanost je rovnž asto výsadou jen nkolika region. Rozdíly v klimatu a životním prostedí narušují proces osídlování nkterých oblastí a podporují koncentraci obyvatelstva do nkolika mstských center. Více než polovina obyvatel OECD (53 %) žije v pevážn mstských regionech (obrázek 1.4). Tento systém koncentrace se sám pohání lepšími ekonomickými píležitostmi a širokou dostupností služeb vyplývajících ze samotného procesu urbanizace. V mnoha zemích OECD Rakousku, Kanad, Finsku, Maarsku, Japonsku, Koreji, Mexiku, Portugalsku, Španlsku, Švédsku a Turecku je více než 40 % národního HDP produkováno v pouhých 10 % region (obrázek 2.1). OECD REGIONS AT A GLANCE ISBN OECD

3 A podobná je struktura i u nezamstnanosti. Okolo 47 % nezamstnaných v zemích OECD je soustedno do mstských region. Naproti tomu 31 % a 22 % nezamstnaných je v neutrálních a venkovských regionech (obrázek 3.3). Rozložení nezamstnanosti dle typu regionu se ale mezi jednotlivými zemmi výrazn liší. V Belgii, Japonsku, Koreji, Nizozemí, Velké Británii a Spojených státech se minimáln 60 % národní nezamstnanosti koncentruje v mstských regionech. Nicmén ve Finsku, Irsku, Norsku, Polsku a Švédsku se více než polovina z celkové nezamstnanosti soustedí do venkovských region. A konen, ve Francii, Novém Zélandu, Španlsku, Slovenské republice a Turecku se nezamstnanost z vtší ásti soustedí v neutrálních regionech. Hlavní zdroje ekonomického rstu mají tendence soustedit se do malého potu region. V roce % z celkového potu patent v lenských zemích OECD pocházelo z pouze 10 % region (obrázek 5.1) a více než 64 % vysoce vzdlaného obyvatelstva žije v mstských regionech (obrázek 6.3). Koncentrace ekonomických zdroj nás pivádí k závru, že výkonnost národního hospodáství je tažena dynamikou malého potu region. Mezi lety 1996 a 2001 se v zemích OECD v prmru 10 % region podílelo 56 % na celkové tvorb pracovních míst (obrázek 9.3), piemž pibližn 70 % pípad ztrát zamstnání se opt soustedilo do 10 % region (obrázek 9.4). Regionální faktory tedy vykazují snahu hrát, pi zvyšování celkového rstu v zemích OECD, roli nejmén stejn tak dležitou jako ty národní. Optimální využití místních zdroj Ekonomická výkonnost má mezi zemmi OECD výrazn promnlivý charakter, ale mezinárodní disparity jsou asto menší než rozdíly, které panují mezi regiony ve stejné zemi. V roce 2001 mlo Lucembursko HDP na obyvatele více než osmkrát vtší než Turecko. V rámci Turecka ovšem byl HDP na obyvatele v regionu Kocaeli tém 13krát vtší než v regionu Hakkari. Podobn ve Velké Británii, v Inner London West byl stejný ukazatel více než 9krát vyšší než na Isle of Anglesey (obrázek 11.2). Ve stejném roce dosahovaly rozdíly míry nezamstnanosti mezi zemmi až 17 procentních bod (obrázek 13.1). Nicmén v Kanad, Itálii, Polsku a Španlsku se rozdíly v míe nezamstnanosti mezi regiony pohybovaly nad 20 procentními body (obrázek 13.2). Ekonomická výkonnost se v OECD liší region od regionu. Ale pro jsou nkteré regiony konkurenceschopnjší než ty ostatní? Regionální benchmarking (tabulka 15.1) umožuje urit hlavní faktory vysvtlující vysokou míru HDP na obyvatele v uritých regionech (komparativní výhoda) a nízký HDP na obyvatele v jiných (komparativní nevýhoda). Produktivita se jeví jako hlavní komparativní výhoda u pevážné vtšiny region s vysokým HDP na obyvatele (43 %). A je také nejastjší komparativní nevýhodou v ješt vtší ásti region s nízkým HDP na obyvatele (62 %). Vysokou spoluúast na trhu práce lze považovat za druhou nejastjší komparativní výhodu v regionech s vysokým HDP na obyvatele (20 %), zatímco spoluúast na tvorb pracovní síly je hlavní píinou nízké konkurenceschopnosti v pouze 8 % region s HDP na obyvatele pod úrovní národního prmru. OECD REGIONS AT A GLANCE ISBN OECD

4 Dojíždní do zamstnání, míra specializace a zamstnanosti pedstavují stejn dležité faktory v regionech jak s nízkým, tak s vysokým HDP na obyvatele. Pedstavují okolo 15 % u dojíždní do zamstnání, 7 % u míry specializace a 6 % u míry zamstnanosti (v regionech s nízkým HDP na obyvatele 7 %). A konen, kvalifikace je astji komparativní výhodou, než-li píinou slabé výkonnosti. Je hlavní komparativní výhodou pro 6 % region s vysokým HDP na obyvatele oproti pouhému 1 % region s nízkým HDP na obyvatele. Blahobyt regionu jako základ konkurenceschopnosti Ekonomické zdroje jsou pro konkurenceschopnost region rozhodn tím nejdležitjším faktorem. Ovšem díky dalším, abstraktnjším faktorm asto skrývaným pod jedním slovem blahobyt se nám daí pochopit schopnost regionu pilákat kvalitní investice a kvalifikovanou pracovní sílu. Míra blahobytu závisí hlavn na schopnosti zpístupnit zdroje a služby, které jsou asto dostupné pouze ve velkých ekonomických centrech. Prmrná vzdálenost (meno asem), kterou musí oban OECD ujet pi cest do nejbližšího centra je 39 minut v mstských regionech, 1,55 hodin v neutrálních regionech a 3,29 hodin ve venkovských regionech (obrázek 23.2). Pístup k vyššímu vzdlání se mezi regiony podstatn liší. Turecko a Slovenská republika vykazují nejvyšší regionální variabilitu potu terciárn vzdlaných, zatímco ve Spojených státech, Nizozemí a Norsku je tato variabilita na velmi nízké úrovni (obrázek 25.1). Pístup ke zdravotnickým službám je dalším dležitým aspektem blahobytu. V tém všech zemích je poet praktických léka na obyvatele nejvyšší v mstských regionech a nejnižší ve venkovských regionech (obrázek 27.2). Ve Slovenské republice dosahuje v mstských regionech poet doktor na obyvatele tém dvojnásobku prmru zem, zatímco v Rakousku, ecku, Maarsku a Koreji je tento ukazatel o více než 50 % vyšší než prmr. Rozdíly ve zdravotním stavu se na míe blahobytu odráží podobn. V roce 2001 byly zaznamenány nejvtší regionální rozdíly ve Spojených státech, Austrálii a Mexiku. Naopak nejmenší rozdíly se našly v Japonsku, Nizozemí a Portugalsku. Míra pocitu bezpeí je doplkovým faktorem pro pitažlivost regionu. Pispívá to k rozhodnutí oban žít v uritém regionu a napomáhá to vytvoit píznivé podnikatelské prostedí pro firmy. Španlsko, Slovenská republika, Rakousko a Turecko vykazují nejvtší regionální výkyvy v majetkové trestné innosti. Nový Zéland, ecko a Dánsko vykazují v této oblasti mezi jednotlivými regiony mnohem menší rozdíly (obrázek 28.1). Také v Kanad, Spojených státech, Austrálii, Rakousku, Finsku, Koreji a Španlsku jsou nejvtší rozdíly v množství nahlášených napadení osob, zatímco v Irsku a Dánsku je množství nahlášených násilných zloin oividn rovnomrnji rozdleno mezi regiony (obrázek 29.1). OECD REGIONS AT A GLANCE ISBN OECD

5 Regionální rozdíly z hlediska množství smrtelných dopravních nehod byly nejvtší v Portugalsku a Spojených státech a nejmenší na Novém Zélandu, Nizozemí a ve Slovenské republice (obrázek 30.2). Mstské regiony zaznamenaly vtší hustotu soukromých vozidel na obyvatele v tém všech zemích OECD. Pouze ve Spojených státech, Švédsku, Rakousku a Kanad je hustota soukromých vozidel vtší ve venkovských nebo neutrálních regionech (obrázek 31.2). OECD REGIONS AT A GLANCE ISBN OECD

6 OECD 2005 Tento pehled není oficiálním pekladem OECD. Reprodukce tohoto Pehledu je povolena, jsou-li uvedena autorská práva OECD a název pvodní publikace. Vícejazyné pehledy jsou peklady výtah z publikací OECD pvodn publikovaných v anglitin a francouzštin. Jsou zdarma k dispozici v internetovém knihkupectví OECD Více informací získáte na Odboru pro legislativu a peklady pi OECD, editelství pro veejné záležitosti a komunikaci. Fax: +33 (0) OECD Rights and Translation unit (PAC) 2 rue André-Pascal Paris France Navštivte naši internetovou stránku OECD REGIONS AT A GLANCE ISBN OECD

REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM NUTS II SEVEROVÝCHOD PRO OBDOBÍ 2007 2013

REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM NUTS II SEVEROVÝCHOD PRO OBDOBÍ 2007 2013 Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj REGIONÁLNÍ OPERANÍ PROGRAM NUTS II SEVEROVÝCHOD PRO OBDOBÍ 2007 2013 7. listopadu 2007 Obsah: 1 Úvod... 7 2 Metodické a personální zabezpeení tvorby

Více

Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice

Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice (esej - pedmt HP_911 Hospodáská politika) Ing. Jakub Hejtmánek doktorand Katedra Informaních Technologií VŠE Praha Školní rok 2003/2004 Abstract

Více

Education at a Glance: OECD Indicators 2004 Edition. Stručný pohled na školství v ukazatelích OECD, ročník 2004

Education at a Glance: OECD Indicators 2004 Edition. Stručný pohled na školství v ukazatelích OECD, ročník 2004 Education at a Glance: OECD Indicators 2004 Edition Summary in Czech Stručný pohled na školství v ukazatelích OECD, ročník 2004 Přehled v českém jazyce Měnící se hospodářské a sociální podmínky zdůraznily

Více

Rozptýlená výroba elektrické energie v ES- Obnovitelné zdroje energie a vliv na zamstnanost (náronost výstavby)

Rozptýlená výroba elektrické energie v ES- Obnovitelné zdroje energie a vliv na zamstnanost (náronost výstavby) ESKÉ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Katedra elektroenergetiky Studie disertaní práce: Rozptýlená výroba elektrické energie v ES- Obnovitelné zdroje energie a vliv na zamstnanost

Více

OECD Science, Technology and Industry: Scoreboard 2005. Věda, technika a průmysl v zemích OECD: Stav v roce 2005. Stručný souhrn

OECD Science, Technology and Industry: Scoreboard 2005. Věda, technika a průmysl v zemích OECD: Stav v roce 2005. Stručný souhrn OECD Science, Technology and Industry: Scoreboard 2005 Summary in Czech Věda, technika a průmysl v zemích OECD: Stav v roce 2005 Přehled v českém jazyce Stručný souhrn Pokračuje dlouhodobé směřování k

Více

Rozvojový plán statutárního msta eské Budjovice v oblasti sociálních služeb na období 2008-2013

Rozvojový plán statutárního msta eské Budjovice v oblasti sociálních služeb na období 2008-2013 Rozvojový plán statutárního msta eské Budjovice v oblasti sociálních služeb na období 2008-2013 Tento projekt je financován Evropskou unií a Jihoeským krajem. Obsah 1. Úvod.7 2. Základní charakteristika

Více

Přehled. Pohled na školství v ukazatelích OECD. ročník 2003

Přehled. Pohled na školství v ukazatelích OECD. ročník 2003 Přehled Pohled na školství v ukazatelích OECD ročník 2003 Overview Education at a Glance: OECD Indicators 2003 Edition Czech translation Přehledy jsou překladem výtahů z publikací OECD. K dispozici jsou

Více

F01 - ANALÝZA NÁKLAD A VÝNOS Sourcebook II: Metody a techniky. Popis techniky

F01 - ANALÝZA NÁKLAD A VÝNOS Sourcebook II: Metody a techniky. Popis techniky F01 - ANALÝZA NÁKLAD A VÝNOS Sourcebook II: Metody a techniky Popis techniky Analýza náklad a výnos (Cost-benefit analysis, CBA) je metoda pro evaluaci istého ekonomického dopadu projekt ve veejném sektoru.

Více

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Czech Language. Přehled v českém jazyce

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Czech Language. Přehled v českém jazyce Education at a Glance 2010: OECD Indicators Summary in Czech Language Education at a Glance 2010: OECD Indicators Přehled v českém jazyce V zemích OECD, vlády jednotlivých zemí hledají takovou vzdělávací

Více

OECD Multilingual Summaries Education at a Glance 2012. Stručný pohled na školství 2012. Summary in Czech. Přehled v českém jazyce

OECD Multilingual Summaries Education at a Glance 2012. Stručný pohled na školství 2012. Summary in Czech. Přehled v českém jazyce OECD Multilingual Summaries Education at a Glance 2012 Summary in Czech Read the full book on: 10.1787/eag-2012-en Stručný pohled na školství 2012 Přehled v českém jazyce Stručný pohled na školství: Ukazatele

Více

odbor ZÁKLADNÍ SCÉNÁŘ VÝVOJE NAKLÁDÁNÍ S VODAMI, UŽÍVÁNÍ VOD A VLIVŮ NA VODY DO ROKU 2015

odbor ZÁKLADNÍ SCÉNÁŘ VÝVOJE NAKLÁDÁNÍ S VODAMI, UŽÍVÁNÍ VOD A VLIVŮ NA VODY DO ROKU 2015 odbor ZÁKLADNÍ SCÉNÁŘ VÝVOJE NAKLÁDÁNÍ S VODAMI, UŽÍVÁNÍ VOD A VLIVŮ NA VODY DO ROKU 2015 Květen 2004 Obsah Úvod... 12 1 Souasný stav a minulý vývoj... 13 1.1 Socio-ekonomický vývoj... 13 1.1.1 Ekonomický

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra politologie a evropských studií. Jana Sigmundová. Politická korupce

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra politologie a evropských studií. Jana Sigmundová. Politická korupce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra politologie a evropských studií Jana Sigmundová Politická korupce Stav korupce v R na lokální úrovni Bakaláská diplomová práce Vedoucí bakaláské

Více

International Migration Outlook: SOPEMI 2010. Summary in Czech. Výhled v oblasti mezinárodní migrace: SOPEMI 2010. Přehled v českém jazyce

International Migration Outlook: SOPEMI 2010. Summary in Czech. Výhled v oblasti mezinárodní migrace: SOPEMI 2010. Přehled v českém jazyce International Migration Outlook: SOPEMI 2010 Summary in Czech Výhled v oblasti mezinárodní migrace: SOPEMI 2010 Přehled v českém jazyce Mezinárodní migrace je nadále jedním z nejdůleţitějších politických

Více

Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ

Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ Ministerstvo pro místní rozvoj Ústav územního rozvoje

Více

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: JUDr. Jan Hubáek Vypracoval:

Více

ISBN 80-211- 0457-0 9 7 8 8 0 2 1 1 0 4 5 7 0

ISBN 80-211- 0457-0 9 7 8 8 0 2 1 1 0 4 5 7 0 ISBN 8-211- 457-9 78821 1457 ČESKÉ ŠKOLSTVÍ V MEZINÁRODNÍM SROVNÁNÍ Stručné seznámení s vybranými ukazateli publikace OECD Education at a Glance 23 Praha 23 ISBN 8-211-457- OBSAH OBSAH STRUČNĚ O PUBLIKACI

Více

Přehodnocení strategie zaměstnanosti OECD

Přehodnocení strategie zaměstnanosti OECD OECD Employment Outlook: 2004 Edition Summary in Czech Výhled OECD na zaměstnanost: vydání 2004 Přehled v českém jazyce Přehodnocení strategie zaměstnanosti OECD John P. Martin Ředitel pro zaměstnanost,

Více

Švédští demokraté: analýza teritoriální a voliské základny krajní pravice v souasném Švédsku

Švédští demokraté: analýza teritoriální a voliské základny krajní pravice v souasném Švédsku Švédští demokraté: analýza teritoriální a voliské základny krajní pravice v souasném Švédsku The Sweden Democrats: An analysis of the far-right territorial and voter base in contemporary Sweden Autor:

Více

Regionální funkce krajských knihoven v roce 2007

Regionální funkce krajských knihoven v roce 2007 Regionální funkce krajských knihoven v roce 2007 Výroní zpráva o plnní regionálních funkcí krajských knihoven na území R za rok 2007 Zpracováno na základ Roních zpráv o výkonu regionálních funkcí v roce

Více

FINANČNÍ A LIDSKÉ ZDROJE VLOŽENÉ DO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR A V ZAHRANIČÍ 1

FINANČNÍ A LIDSKÉ ZDROJE VLOŽENÉ DO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR A V ZAHRANIČÍ 1 FINANČNÍ A LIDSKÉ ZDROJE VLOŽENÉ DO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR A V ZAHRANIČÍ 1 Financial and human resources invested in education in the Czech Republic and abroad Michaela Kleňhová Abstract What sources are spent

Více

ANALÝZA STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2010

ANALÝZA STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2010 ANALÝZA STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2010 Úřad vlády ČR, Rada pro výzkum, vývoj a inovace Rada pro výzkum, vývoj a inovace Vydal: Úřad vlády

Více

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník Ing. Lenka Blahová Bakaláská práce 2007 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance SOUASNÉ OTÁZKY DISTRIBUCE POJISTNÉ SLUŽBY V ESKÉ REPUBLICE Autor diplomové práce:

Více

Vybrané otázky reálné a nominální konvergence ve vztahu k EU

Vybrané otázky reálné a nominální konvergence ve vztahu k EU Speciální analýzy březen 2004 Vybrané otázky reálné a nominální konvergence ve vztahu k EU Petr Zahradník, Jan Jedlička EU Office České spořitelny EU OFFICE EU Česká OFFICE spořitelna, a.s. Česká spořitelna,

Více

2.1.1. Vymezení pojm - 1 -

2.1.1. Vymezení pojm - 1 - INVESTICE A INVESTINÍ ROZHODOVÁNÍ 2.1.1. Vymezení pojm Termín investice je jedním z nejkontroverznjších pojm. V hospodáské praxi se hojn používá v mnoha odlišných významech a v nejrznjších souvislostech.

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE 2009 Bc. Adéla BROKEŠOVÁ Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Absence etiky v reklam firmy, nabízející bankovní produkty Neetické

Více

VŠB-Technická univerzita Ostrava

VŠB-Technická univerzita Ostrava VŠB-Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta WD-55-07-1 Regionální disparity v územním rozvoji ČR jejich vznik, identifikace a eliminace Karel Skokan a kol. REGIONÁLNÍ DISPARITY V MEZINÁRODNÍM SROVNÁNÍ

Více

Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené

Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav eského jazyka a teorie komunikace Bakaláská práce Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené Obor: eský jazyk v komunikaci neslyšících

Více

! "# $% &'(')!" $ &*)'+, """ " " -!&.)'! $# /0! ",/ " # $!$ 1 "0 "$"' 0 %/$ " 2 3"' 3,4," " " "/ 3# ' " " ' $!/ "2 $ 56 $ 7

! # $% &'(')! $ &*)'+,    -!&.)'! $# /0! ,/  # $!$ 1 0 $' 0 %/$  2 3' 3,4,   / 3# '   ' $!/ 2 $ 56 $ 7 Sociální služby poskytované v ústavních zaízeních Zpráva modulu 2 esko-britského projektu na podporu MPSV pi reform sociálních služeb Milena Johnová, Praha 2003 Úvod...1 Popis služeb poskytovaných v ústavech...2

Více