ročník celkem počet hodin

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 2 2 2 1 7"

Transkript

1 ZEMĚPIS Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Zeměpis /geografie/ není vědou popisnou, nýbrž syntetickou. Nachází se na rozhraní věd přírodních, společenských a technických. Cílem zeměpisu je naučit žáky chápat prostředí, ve kterém žijí z pohledu člověka žijícího ve 21. století a využívajícího především informací získaných geografy a společností ve století dvacátém. Cílem není encyklopedické zvládání informací, nýbrž snaha žáky motivovat ke hledání informací, jejich třídění, hodnocení a vyvozování jednoduchých závěrů a souvislostí. Nezbytným cílem je chápání světa jako průniku fyzicko-geografických a socioekonomických složek krajiny, které v konečném důsledku vedou k cíli geografie, kterým je trvale udržitelný rozvoj společnosti. Nezbytným prostředkem výuky je využívání odborné literatury, atlasů, včetně tematických map a samozřejmě i znalost základního geografického názvosloví. Neodmyslitelnou součástí je jistě znalost základního geografického místopisu /lokalizace na mapě/. Časové vymezení ročník celkem počet hodin Organizační vymezení Výuka zeměpisu probíhá z velké části v odborné učebně, v kmenových třídách nebo v terénu. Řád učebny zeměpisu je součástí vybavení učebny, dodržování pravidel je pro žáky povinné. Od roku se stává geografická učebna zároveň malou multimediální učebnou, kde bude možné využívat stélé připojení k internetu jako zdroji informací a využívat dataprojektor, včetně dřívějšího využití videa a čtecí kamery. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků Kompetence k učení učitel vede žáky k vyhledávání, třídění a propojování informací učitel dbá na správné používání odborné terminologie učitel vede žáky k využívání vlastních zkušeností a poznatků z jiných předmětů žáci poznávají smysl a cíl učení, mají pozitivní vztah k učení Kompetence k řešení problémů učitel zařazuje do výuky metody, při kterých žáci sami navrhují řešení a docházejí k závěrům žáci se učí diskutovat o možnostech řešení dané problematiky učitel vede žáky k vyhledávání informací a kombinování těchto informací učitel vede žáky k obhajování svých výroků 1

2 Kompetence komunikativní žáci se učí formulovat a vyjadřovat své myšlenky a názory na danou problematiku v písemném i ústním projevu žáci se učí naslouchat a respektovat názory druhých učitel umožní žákům prezentovat výsledky své práce a jejich hodnocení učitel klade důraz na porozumění různých textů, obrazových materiálů, grafických příloh, tabulek apod. učitel podporuje důraz na zdravou argumentaci (např.: při skupinové práci) Kompetence sociální a personální učitel vede žáky prostřednictvím skupinového vyučování ke spolupráci, vzájemnému naslouchání a ochotě pomáhat si učitel vede žáky při spolupráci ve skupinách upevňovat dobré mezilidské vztahy učitel vede žáky k utváření pocitu zodpovědnosti za své jednání Kompetence občanské učitel klade při výuce důraz na trvale udržitelný rozvoj společnosti žáci chápou základní enviromentální problémy a jsou schopni nad nimi diskutovat učitel vede žáky k dodržování pravidel slušného chování, ke vztahu ke krajině, ve které žijí Kompetence pracovní při výuce je kladen důraz na používání základní pomůcky geografie atlasu žáci při práci dodržují stanovená pravidla, zachází šetrně se svěřenými pomůckami, dbají na čistotu životního prostředí žáci se naučí vybírat a rozeznávat zdroje informací, znají metody, jak informace třídit žáci jsou seznámeni s pravidly bezpečného chování v terénu v krajině, uplatňuje v modelových situacích zásady bezpečného chování a jednání při mimořádných událostech Formy a metody práce se užívají podle charakteru učiva a cílů vzdělávání Metody: slovní (monologické, dialogické) názorně demonstrační hra jako vyučovací metoda metody opakování a procvičování vědomostí a dovedností metody samostatných prací žáků Formy: exkurze frontální vyučování skupinové vyučování projektové vyučování Vyučovacím předmětem prolínají průřezová témata ENV: Ekosystémy Základní podmínky života Lidské aktivity a problémy ŽP 2

3 MKV: VMEGS: Etnický původ Multikulturalita Kulturní diference Princip sociálního smíru a solidarity Evropa a svět nás zajímá Objevujeme Evropu a svět Jsme Evropané 3

4 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Zeměpis Ročník: 6. žák se seznámí se základními pojmy z planetární geografie e vysvětlí jejich význam pro život na planetě Zemi žák dokáže vyhledat informace o tvaru a rozměrech Země žák najde a podá o kulatosti Země některé důkazy žák popíše a demonstruje na modelu pohyby, které vykonává planeta Země žák vysvětlí důsledky pohybů Země žák vysvětlí pojem přirozená družice Země žák porovná prostředí Měsíce s podmínkami pro život na Zemi žák podle obrázků (fáze Měsíce) charakterizuje změny tvaru Měsíce sluneční soustava, vesmír planeta Země (tvar a rozměry Země, pohyby Země, Měsíc) VKO - rok v jeho proměnách F - magnetické pole Země, sluneční soustava a oběh planet VT - snímky planet žák dokáže určit čas dle časových pásem čas na Zemi D pojetí času žák dokáže dle schémat, výkresů, tématických map provést strukturu geosféry a zhodnotí význam a vlivy pro život člověka žák pochopí a vysvětlí význam krajinné sféry (FGS) jako jeden celek a vzájemně propojený systém - žák vysvětlí stavbu planety Země vyjmenuje její základní části, dokáže rozlišit jednotlivé geosféry geografické sféry ( litosféra, atmosféra, hydrosféra, pedosféra, biosféra) F - měření teploty VT - aktuální počasí PŘ - rostlinstvo a živočišstvo D - využití vody ve staročeských civilizacích, sopečná činnost VV - zpracování zvířecích motivů PČ - druhy půd Projekt: Den vody 4

5 žáci využijí znalostí z planetární geografie a obecného fyzického zeměpisu při získávání informací o světadílu Afrika na příkladu učiva o poloze zdůvodní specifika afrického světadílu na příkladu probraného učiva o geosférách zhodnotí Afriku dle jednotlivých geosfér a uvede příklady pozitivních a negativních vlivů na člověka žák dokáže rozpoznat historicko politické a populační vlivy va vývoji africké civilizace Afrika poloha historie a současnost Afriky (kolonie, dekolonizace, apartheid, genocida) MKV - Etnický původ (spolupráce mezi národy, tolerance, rasismus) PŘ - živočišstvo Afriky žák uvede problémy obyvatelstva Afriky obyvatelstvo Afriky ( AIDS, negramotnost, populační exploze, bílá a černá Afriky, rasismus) žák vysvětlí pojem socioekonomická sféra, zhodnotí její strukturu a význam na příkladu Afriky žák dokáže provést syntézu FGS a SES na příkladu specifik afrického světadílu žák má základní dovednosti práce s tématickými mapami žák dokáže vytvořit návrh na zahraniční poznávací zájezd do Afriky ekonomika Afriky pozitivní a negativní vliv kolonialismu plantážní zemědělství Fair Trade D - stavby v Egyptě (nejstarší státy) 5

6 žáci vyhledají dostupné základní informace o jednotlivých světadílech, dokáže informace třídit, zhodnotí polohu světadílů z celoplanetárního pohledu a pokusí se vyhodnotit kontinentální specifika žák pochopí základní význam pojmů region, regionalizace je schopen vymezit jednotlivé regiony a najít jejich společné znaky žák dokáže provést srovnání jednotlivých regionů a poukáže na jejich odlišnost úvod do regionálního zeměpisu světadílů regiony a přehled států Afriky (Arabská Afrika, Sahel, rovníková Afriky, J Afrika) žák dokáže zhodnotit význam světadílu z celosvětového hlediska, naučí se hledat souvislosti mezi fyzickogeografickými a socioekonomickými podmínkami a na základě poznání vytvořit syntézu význam Afriky 6

7 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Zeměpis Ročník: 7. shrnutí učiva 6. ročníku ( Afrika a její regiony ve vztahu k přírodním sférám, k historicko politickým a demografickým souvislostem žák stručně pohovoří o objevování Austrálie a původním názvu Terra Australis inkognita, o osidlování kontinentu žák vlastními slovy vysvětlí pojem Commonwealth historie Austrálie žák získá informace o základních charakteristikách Austrálie, administrativním členění, státních symbolech žák podle mapy zhodnotí přírodní podmínky Austrálie žák vysvětlí význam Austrálie jako endemické oblasti australská nej Přírodní podmínky Austrálie VMEGS - Evropa a svět nás zajímá CZJ - anglicky mluvící země M - měřítko mapy, plánu ENV - Základní podmínky života (ochrana biolog. druhů) žák na mapě lokalizuje oblasti s příznivými podmínkami pro život žák vysvětlí příčiny nerovnoměrného rozmístění obyvatel obyvatelstvo Austrálie VKO - člověk a kultura 7

8 žák zhodnotí význam jednotlivých sektorů žák zhodnotí ekonomiku Austrálie žák pohovoří o dopravních zvláštnostech Austrálie žák podle mapy lokalizuje regiony Austrálie ekonomika Austrálie žák dokáže podle mapy dle jednotlivých geosfér charakterizovat přírodní podmínky žák umí vyhledat a zhodnotit význam národních parků poloha Ameriky, členění (Severní, Střední, Jižní, Latinská, Anglosaská Ameriky, Starý a Nový svět) přírodní podmínky Ameriky F - síla žák vysvětlí příčiny zámořských objevů žák pohovoří o tom, co pozitivního a negativního nám přineslo objevení Ameriky žák zhodnotí význam původních obyvatel Ameriky žák pohovoří o možnostech budoucího vývoje ( vztahy západ orient, USA terorismus) historie a současnost Ameriky VT - aktuality-internet D - kolonizace, zámořské objevy CZJ - anglicky mluvící země žák rozpozná rozdíly mezi Anglosaskou a Latinskou Amerikou žák vysvětlí pojmy populační struktura obyvatelstvo Ameriky MKV- Multikulturalita VKO - zajímavosti z kultury jiných národů žák zhodnotí význam jednotlivých sektorů žák má základní dovednosti práce s mapou vyhledá nejdůležitější suroviny pro těžbu žák uvede některé vynálezy, které pocházejí z Ameriky žák porovná rozdíly ekonomik Anglosaské a Latinské Ameriky žák má představu o organizaci NAFTA a jejím významu ekonomika Ameriky CZJ - země Latinské Ameriky Projekt: Káva 8

9 žák vyhledá informace o regionalizaci Ameriky (Severní, Střední pevninská, Karibik a Jižní žák je schopen podle mapy vymezit jednotlivé regiony regiony Ameriky VT -PowerPoint VMEGS - Evropa a svět nás zajímá žák pochopí pojem globální problémy, je schopen problémy Ameriky vyhledat, identifikovat a pochopit jejich příčiny a důsledky pro společnost globální problémy, znečištění ovzduší, kácení lesů, kriminalita VKO - přírodní a kulturní bohatství žák dokáže rozlišit postavení Eurasie mezi světadíly žák je schopen na mapě vyhledat hranici mezi Evropou a Asií žák dokáže vymezit světadíl Asie Eurasie, poloha Eurasie (Evropa + Asie) CZJ - Rusko žák dokáže podle mapy dle jednotlivých geosfér charakterizovat přírodní podmínky Asie žák stručně pohovoří o problémech Asie (zemětřesení, sopky, tsunami, mýcení pralesa, ekologické katastrofy, Aralské jezero) přírodní podmínky Asie žák využije získaných informací o rozmístění, vývoji populace, struktuře obyvatelstva k identifikaci problému asijské populace a navrhne možná řešení obyvatelstvo Asie D - náboženství světa (islám, arabská kultura MKV - Kulturní diference VKO přírod. a kult. bohatství 9

10 žák vyhledá a zhodnotí informace o těchto regionech (Japonsko, oblast Perského zálivu, oblast Sibiře, Čína, Izrael) žák porovná kontrasty ekonomik (Jemen x Saúdská Arábie, Čína x Nepál) žák dokáže v katalogu cestovní kanceláře vyhledat zajímavá místa cestovního ruchu a seznámí spolužáky s možností návštěvy dané oblasti ekonomika Asie VT - aktuality-internet žák dokáže podle mapy vymezit jedn.regiony žák zhodnotí společné charakteristiky jednotlivých regionů žák získá informace o zajímavostech vybraných států (Japonsko, JV Asie, asijští tygři, ropné státy, Čína, Indie) regiony Asie VKO - rozdíly v životní úrovni VMEGS - Evropa a svět nás zajímá žák vyhledá základní přehled politických konfliktů problémy Asie 10

11 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Zeměpis Ročník: 8. žák dokáže vymezit kontinent Evropa ve vztahu k Eurasii a určit hranici mezi světadíly žák dokáže vyhledat základní charakteristiky (poloha, fyzickogeografická specifika, ohnisko lidského pokroku, velké kontrasty, přírodní bohatství, dominující role průmyslu a služeb, populace, urbanizace, komunikační síť, ekonomická a politická jednota) žák dokáže podle mapy charakterizovat přírodní podmínky Evropy poloha a přírodní podmínky Evropy D průmyslová revoluce VT - tvorba tabulky žák vysvětlí význam historických a populačních specifik Evropy pro její současný vývoj staré civilizace světové války nové státy na mapě Evropy CZJ - Rusko VMEGS - Objevujeme Evropu a svět, Jsme Evropané žák vymezí nejrozvinutější regiony žák stručně zhodnotí význam cestovního ruchu v Evropě žák zhodnotí současné postavení evropské ekonomiky z celosvětového pohledu, určí specifika jednotlivých regionů a vysvětlí změny evropské ekonomiky po pádu totalitních systémů ekonomika Evropy evropská rozvojová osa a banány D - industrializace 11

12 žák zhodnotí význam regionů Evropy dle: polohy a přírodních podmínek, dle historicko politických souvislostí, dle populačních specifik, dle úrovně struktury ekonomiky a jejich vazeb žák dokáže zhodnotit význam jednotlivých regionů, států dle reálií regiony Evropy MKV -Multikulturalita VT - PowerPoint CZJ - koloniální revoluce VMEGS - Evropa a svět nás zajímá 12

13 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Zeměpis Ročník: 9. žák dokáže na základě historických souvislostí a změn po roce 1989 vysvětlit změny politické mapy naší vlasti a objasnit současný název země a její začlenění do evropských struktur ČR: státní útvary během I. a II. světové války, ČSR, ČSSR, ČSFR, ČR EU, NATO Česko, ČR D -1. světová válka žák určí geografickou polohu a pomocí tabulek porovná rozlohu ČR s ostatními státy pomocí tematických map charakterizuje geologický vývoj žák pomocí tematické mapy charakterizuje přírodní podmínky povrch, vodstvo, klimatické poměry žák charakterizuje hydrologické poměry, zhodnotí jejich význam žák pochopí důležitost ochrany přírody a pomocí mapy vyhledá NP a některé CHKO žák charakterizuje CHKO Český ráj žák zhodnotí stav životního prostředí se zaměřením na místní region přírodní podmínky ČR geografie místní oblasti VT informace o stavu ŽP CH - voda a vzduch 13

14 žák srovná podle tabulek počet obyvatel se sousedními státy žák podle tematické mapy lokalizuje oblasti s vysokou a nízkou hustotou zalidnění žák zdůvodní (na konkrétních příkladech)vliv přírodních a socioekonomických podmínek na rozmístění obyvatel žák vysvětlí pojmy z geografie obyvatelstva: sčítáni lidu, přirozený přírůstek, stárnutí populace, národnostní skladba, náboženská skladba, urbanizace žák na mapě lokalizuje největší sídla v ČR žák pracuje pomocí tabulek a map obyvatelstvo a sídla ČR žák zhodnotí českou ekonomiku před rokem 1945, v letech a po roce 1989 žák vyhledá základní okamžiky ve vývoji a struktuře české ekonomiky ekonomika ČR D - Rakousko-Uhersko žák lokalizuje nejrozvinutější průmyslové regiony žák uvede stěžejní průmyslová odvětví včetně místa výroby žák vysvětlí, která odvětví hospodářství ovlivňují životní prostředí průmysl ENV - Lidské aktivity a problémy ŽP PČ - oděvy a móda 14

15 žák vysvětlí, jakou úlohu mají přírodní faktory na zemědělskou výrobu žák zdůvodní negativní a pozitivní vliv používání chemizace žák podle mapy charakterizuje hlavní zemědělské oblasti a zhodnotí pěstování užitkových plodin a chov hospodářských zvířat žák rozpozná problémy současného zemědělství zemědělství žák vyjmenuje základní druhy dopravy a uvede výhody a nevýhody jednotlivých druhů dopravy žák zhodnotí vliv dopravy na životní prostředí žák se zaměří na problémy daného regionu žák pracuje pomocí tabulek, map a grafů doprava v ČR CH - ovzduší žák uvede změny postavení služeb v ekonomice po roce 1989 na konkrétních příkladech žák charakterizuje změny, kterými prochází obchod a uvede zahraniční výrobky na českém trhu žák stručně pohovoří o nejnavštěvovanějších oblastech ČR a místního regionu služby a cestovní ruch žák pomocí mapy vymezí jednotlivé kraje žák zhodnotí přírodní podmínky - povrch, vodstvo, podnebí žák charakterizuje význam jednotlivých sektorů žák dokáže využít znalostí učiva o ČR, regionu při zhodnocení významu místa svého bydliště, včetně identifikace problémů kolem nás (Tam kde žiji Tady jsem doma) kraje ČR a místní region VT - PowerPoint Projekt: Tady jsem doma 15

16 žák uvede příčiny nerovnoměrného růstu počtu obyvatel světa, vysvětlí pojmy populační exploze a stárnutí populace žák podle mapy určí rozmístění hlavních rasových skupin na Zemi žák zdůvodní (na konkrétních příkladech)vliv přírodních a socioekonomických a politických podmínek na rozmístění obyvatel na planetě žák pomocí tematických map lokalizuje hustě a řídce zalidněné oblasti žák vysvětlí pojmy: konurbace, aglomerace a urbanizace žák uvede některá náboženství světa a vysvětlí jejich základní znaky žák stručně pohovoří o problémech xenofobie a rasismu lidé na Zemi ČJ - slovanské jazyky žák je informován o rozdělení hospodářské činnosti do 4 sektorů a stručně pohovoří o jejich významu žák objasní vlivy člověka na krajinu (positivní, negativní) žák vyjmenuje základní druhy dopravy a uvede výhody a nevýhody jednotlivých druhů dopravy žák zhodnotí vliv dopravy na životní prostředí hospodářství doprava CH - zdroje energie, uhlovodíky, chemie a společnost F - druhy elektráren ENV - Lidské aktivity a problémy ŽP VKO - povolání, zaměstnání Projekt: Den bez aut /dopravní výzkum/ ENV - Lidské aktivity a problémy ŽP žák vymezí sektor služeb, zastoupení sektoru služeb v národních ekonomikách, určí specifika rozmístění služby VKO - hospodaření 16

17 žák vysvětlí aktivní a pasivní cestovní ruch žák uvede přírodní a socioekonomické činitele, které ovlivňují cestovní ruch žák vyjmenuje a charakterizuje základní formy cestovního ruchu žák na mapě lokalizuje oblasti vhodné pro cestovní ruch cestovní ruch žák vysvětlí úlohu obchodu a rozdílnou situaci mezi vyspělými a rozvojovými zeměmi trh a mezinárodní obchod žák uvede, v čem spočívá jedinečnost planety Země v porovnání s ostatními planetami žák zdůvodní, proč je zapotřebí šetřit a chránit přírodní bohatství naší planety žák vysvětlí pojem ekosystém, jmenuje jednotlivé složky ekosystému žák stručně vysvětlí vztahy v ekosystému žák popíše přírodní krajinu žák popíše kulturní krajinu žák uvádí některé globální ekologické a environmentální problémy lidstva a dokáže vysvětlit jejich příčiny žák zdůvodní důsledky ekologických katastrof (problémů) pro planetu Zemi žák dokáže vysvětlit pojem trvale udržitelný rozvoj krajina a životní prostředí VKO - globální svět VT - prezentace CH - obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie PŘ - ekologie, geologické děje VKZ - zdravý způsob života VMEGS - Evropa a svět nás zajímá D - život v 21. století CH- uhlovodíky 17

18 žák vyjmenuje společné a odlišné znaky států (uvede konkrétní příklady) žák uvede kritéria, podle kterých můžeme rozdělit státy z hlediska polohy žák na politické mapě světa najde a uvede příklady závislých a nezávislých území žák objasní postavení Antarktidy ve světě žák objasní pojmy přírodní hranice, umělé hranice a pobřežní vody žák vysvětlí pojmy stát federativní a stát unitární a autonomní oblasti a uvede příklady žák rozliší základní typy státních zřízení monarchie a republika, uvede rozdíl mezi monarchií a republikou žák pohovoří o totalitních státech a diktaturách žák uvede základní politické, hospodářské seskupení a mezinárodní organizace (OSN, EU, G8, NATO, NAFTA, OPEC) žák vysvětlí pojmy Sever a Jih používané v ekonomické geografii žák podle tematické mapy vyjmenuje nově vzniklé státy od roku 1991 politická mapa dnešního světa MKV - Princip sociálního smíru a solidarity ENV - Základní podmínky života VV - svět v ohrožení, rozdělený a integrovaný svět D - totalita a diktatura VKO - občan UNIE CZJ - angličtina jako světový jazyk a integrace VMEGS - Jsme Evropané, Objevujeme Evropu a svět D - politické směry na konci 20. stol. CZJ - nové státní útvary 18

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR ZEMĚPIS

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR ZEMĚPIS 5.6. 5.6.4. VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR ZEMĚPIS CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍ PŘEDMĚTU ZEMĚPIS: Vzdělávací předmět zeměpis je součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Tato oblast

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 6 ČLOVĚK A PŘÍRODA UČEBNÍ OSNOVY 6. 4 Zeměpis Časová dotace 6. ročník 2 hodiny 7. ročník 2 hodiny 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni je 6 hodin. Charakteristika: Zeměpis

Více

Zeměpis. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Zeměpis. Charakteristika vyučovacího předmětu: Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Předmět zeměpis (vzdělávací obor zeměpis) patří do vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Žáci si osvojují klíčové kompetence, jak je definuje

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.6.4 ČLOVĚK A PŘÍRODA 5.6.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Člověk a příroda je kombinovaný předmět, který vychází ze vzdělávacího obsahů vzdělávacích oborů Přírodopis a Zeměpis

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu: zeměpis

Charakteristika vyučovacího předmětu: zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu: zeměpis Osmiletý vzdělávací obor: prima-kvarta Předmět zeměpis zahrnuje obsah vzdělávacího oboru Zeměpis (Geografie). Předmět je vyučován od primy do kvarty včetně,

Více

6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 6.4.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 6.4.1.1 Vyučovací předmět: Prvouka

6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 6.4.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 6.4.1.1 Vyučovací předmět: Prvouka 6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 6.4.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 6.4.1.1 Vyučovací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

Člověk a jeho svět. Vlastivěda

Člověk a jeho svět. Vlastivěda 5.14. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Vlastivěda Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Vlastivěda vychází ze vzdělávací oblasti

Více

4.4. Člověk a společnost

4.4. Člověk a společnost 4.4. Člověk a společnost Vzdělávací oblast člověk a společnost v základním vzdělávání vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života demokratické společnosti. Vzdělávání

Více

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň:

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vzdělávání v oblasti Člověk a jeho svět rozvíjí poznatky, dovednosti a prvotní zkušenosti žáků získané ve výchově v rodině a v předškolním

Více

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení ČLOVĚK A JEHO SVĚT A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělávací obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět a Člověk a

Více

5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět

5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.5.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Vzdělávací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Časová dotace Předmět je vyučován v 1. 3. ročníku po

Více

V.6 Člověk a příroda. Obsahové, časové a organizační vymezení. V.6.II. 1 Charakteristika oblasti 1/49

V.6 Člověk a příroda. Obsahové, časové a organizační vymezení. V.6.II. 1 Charakteristika oblasti 1/49 1/49 V.6 Člověk a příroda V.6. II 2. stupeň V.6.II. 1 Charakteristika oblasti Obsahové, časové a organizační vymezení Celá oblast zahrnuje okruh problémů souvisejících se zkoumáním přírody, samostatné

Více

Nabídka volitelných předmětů pro žáky vyššího stupně gymnázia

Nabídka volitelných předmětů pro žáky vyššího stupně gymnázia Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Nabídka volitelných předmětů pro žáky vyššího stupně gymnázia Příloha školních vzdělávacích programů: Škola s dobrým výhledem (čtyřleté

Více

Učební osnovy. Náš svět ČLOVĚK A JEHO SVĚT. 1. období - 1. ročník. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66

Učební osnovy. Náš svět ČLOVĚK A JEHO SVĚT. 1. období - 1. ročník. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Učební osnovy Vzdělávací oblast : ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Náš svět 1. období - 1. ročník Učební texty : Mgr. J. Fukanová, Mgr. V. Štiková: Já a můj svět

Více

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Člověk a jeho svět Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Člověk a jeho svět Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249 školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 PLACE HERE ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 Název školy Adresa Název ŠVP Plešivec 249, 381 01 Český Krumlov ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 9. KUDLÁČEK

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 9. KUDLÁČEK Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Určí geografickou polohu ČR, posoudí a další aspekty polohy

Více

Člověk a společnost. Předmět: Dějepis

Člověk a společnost. Předmět: Dějepis Člověk a společnost Předmět: Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast Člověk a společnost vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života demokratické

Více

Předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT

Předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast člověk a jeho svět se týká člověka, rodiny, společnosti, vlasti, přírody, kultury, techniky,

Více

Globální problémy světa

Globální problémy světa školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Září 2013 Dodatek k ŠVP ZV Tvořivá škola v galerii 2 Název vzdělávacího programu: Tvořivá škola v galerii Školní

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a společnost Dějepis. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a společnost Dějepis. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a společnost Dějepis Charakteristika předmětu V předmětu Dějepis je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a společnost, oboru dějepis.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a jeho svět / ČS

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a jeho svět / ČS I. název vzdělávacího oboru: ČLOVĚK A JEHO SVĚT (ČS) II. charakteristika vzdělávacího oboru: a) organizace: Vyučovací předmět (vzdělávací obor) Člověk a jeho svět navazuje svým vzdělávacím obsahem na poznatky

Více

Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Hodinová dotace 2 2 1 2 2 2 2 - Vol. předmět VG - - - - - - - 4(3)

Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Hodinová dotace 2 2 1 2 2 2 2 - Vol. předmět VG - - - - - - - 4(3) 17 Zeměpis Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník 4. 5. 6. 7. 8. Hodinová dotace 2 2 1 2 2 2 2 - Vol. předmět VG - - - - - - - 4(3) Realizuje se obsah vzdělávacího oboru Zeměpis RVP ZV a Geografie

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Prvouka. Charakteristika vyučovacího předmětu

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Prvouka. Charakteristika vyučovacího předmětu 5.12. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Prvouka vychází ze vzdělávací oblasti Člověk

Více

13. Učební osnovy DĚJEPIS, OBČANSKÁ VÝCHOVA, NÁBOŽENSTVÍ EVANGELICKÉ

13. Učební osnovy DĚJEPIS, OBČANSKÁ VÝCHOVA, NÁBOŽENSTVÍ EVANGELICKÉ 13. Učební osnovy DĚJEPIS, OBČANSKÁ VÝCHOVA, NÁBOŽENSTVÍ EVANGELICKÉ 1 DĚJEPIS Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Dějepis přináší základní poznatky o konání člověka v minulosti. Jeho

Více

Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět. Člověk a jeho svět. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět. Člověk a jeho svět. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení 1. ročník 1 hodina týdně 2. ročník 2 hodiny týdně 3.-5. ročník 3 hodiny

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Odpovídá RVP ZV č.j. 31 504/2004-22 ve znění pozdějších úprav 1 Poznámka: Pokud jsou v dokumentu používány pojmy žák, učitel aj., rozumí se tím pedagogická

Více

5.4 Člověk a jeho svět 5.4.1 Prvouka

5.4 Člověk a jeho svět 5.4.1 Prvouka ---------------------- 5.4 Člověk a jeho svět 5.4.1 Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Prvouka patří do vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Prvouka se vyučuje v 1., 2. a 3. ročníku 2 hodiny

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM č.j. ZSG 273/2013 Stříbro

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Čj.: ŘŠ 120/2013 Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka Masarykova 461 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Pro žáky s lehkým mentálním postižením Platnost: tři roky od 1.9.2013

Více