ročník celkem počet hodin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 2 2 2 1 7"

Transkript

1 ZEMĚPIS Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Zeměpis /geografie/ není vědou popisnou, nýbrž syntetickou. Nachází se na rozhraní věd přírodních, společenských a technických. Cílem zeměpisu je naučit žáky chápat prostředí, ve kterém žijí z pohledu člověka žijícího ve 21. století a využívajícího především informací získaných geografy a společností ve století dvacátém. Cílem není encyklopedické zvládání informací, nýbrž snaha žáky motivovat ke hledání informací, jejich třídění, hodnocení a vyvozování jednoduchých závěrů a souvislostí. Nezbytným cílem je chápání světa jako průniku fyzicko-geografických a socioekonomických složek krajiny, které v konečném důsledku vedou k cíli geografie, kterým je trvale udržitelný rozvoj společnosti. Nezbytným prostředkem výuky je využívání odborné literatury, atlasů, včetně tematických map a samozřejmě i znalost základního geografického názvosloví. Neodmyslitelnou součástí je jistě znalost základního geografického místopisu /lokalizace na mapě/. Časové vymezení ročník celkem počet hodin Organizační vymezení Výuka zeměpisu probíhá z velké části v odborné učebně, v kmenových třídách nebo v terénu. Řád učebny zeměpisu je součástí vybavení učebny, dodržování pravidel je pro žáky povinné. Od roku se stává geografická učebna zároveň malou multimediální učebnou, kde bude možné využívat stélé připojení k internetu jako zdroji informací a využívat dataprojektor, včetně dřívějšího využití videa a čtecí kamery. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků Kompetence k učení učitel vede žáky k vyhledávání, třídění a propojování informací učitel dbá na správné používání odborné terminologie učitel vede žáky k využívání vlastních zkušeností a poznatků z jiných předmětů žáci poznávají smysl a cíl učení, mají pozitivní vztah k učení Kompetence k řešení problémů učitel zařazuje do výuky metody, při kterých žáci sami navrhují řešení a docházejí k závěrům žáci se učí diskutovat o možnostech řešení dané problematiky učitel vede žáky k vyhledávání informací a kombinování těchto informací učitel vede žáky k obhajování svých výroků 1

2 Kompetence komunikativní žáci se učí formulovat a vyjadřovat své myšlenky a názory na danou problematiku v písemném i ústním projevu žáci se učí naslouchat a respektovat názory druhých učitel umožní žákům prezentovat výsledky své práce a jejich hodnocení učitel klade důraz na porozumění různých textů, obrazových materiálů, grafických příloh, tabulek apod. učitel podporuje důraz na zdravou argumentaci (např.: při skupinové práci) Kompetence sociální a personální učitel vede žáky prostřednictvím skupinového vyučování ke spolupráci, vzájemnému naslouchání a ochotě pomáhat si učitel vede žáky při spolupráci ve skupinách upevňovat dobré mezilidské vztahy učitel vede žáky k utváření pocitu zodpovědnosti za své jednání Kompetence občanské učitel klade při výuce důraz na trvale udržitelný rozvoj společnosti žáci chápou základní enviromentální problémy a jsou schopni nad nimi diskutovat učitel vede žáky k dodržování pravidel slušného chování, ke vztahu ke krajině, ve které žijí Kompetence pracovní při výuce je kladen důraz na používání základní pomůcky geografie atlasu žáci při práci dodržují stanovená pravidla, zachází šetrně se svěřenými pomůckami, dbají na čistotu životního prostředí žáci se naučí vybírat a rozeznávat zdroje informací, znají metody, jak informace třídit žáci jsou seznámeni s pravidly bezpečného chování v terénu v krajině, uplatňuje v modelových situacích zásady bezpečného chování a jednání při mimořádných událostech Formy a metody práce se užívají podle charakteru učiva a cílů vzdělávání Metody: slovní (monologické, dialogické) názorně demonstrační hra jako vyučovací metoda metody opakování a procvičování vědomostí a dovedností metody samostatných prací žáků Formy: exkurze frontální vyučování skupinové vyučování projektové vyučování Vyučovacím předmětem prolínají průřezová témata ENV: Ekosystémy Základní podmínky života Lidské aktivity a problémy ŽP 2

3 MKV: VMEGS: Etnický původ Multikulturalita Kulturní diference Princip sociálního smíru a solidarity Evropa a svět nás zajímá Objevujeme Evropu a svět Jsme Evropané 3

4 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Zeměpis Ročník: 6. žák se seznámí se základními pojmy z planetární geografie e vysvětlí jejich význam pro život na planetě Zemi žák dokáže vyhledat informace o tvaru a rozměrech Země žák najde a podá o kulatosti Země některé důkazy žák popíše a demonstruje na modelu pohyby, které vykonává planeta Země žák vysvětlí důsledky pohybů Země žák vysvětlí pojem přirozená družice Země žák porovná prostředí Měsíce s podmínkami pro život na Zemi žák podle obrázků (fáze Měsíce) charakterizuje změny tvaru Měsíce sluneční soustava, vesmír planeta Země (tvar a rozměry Země, pohyby Země, Měsíc) VKO - rok v jeho proměnách F - magnetické pole Země, sluneční soustava a oběh planet VT - snímky planet žák dokáže určit čas dle časových pásem čas na Zemi D pojetí času žák dokáže dle schémat, výkresů, tématických map provést strukturu geosféry a zhodnotí význam a vlivy pro život člověka žák pochopí a vysvětlí význam krajinné sféry (FGS) jako jeden celek a vzájemně propojený systém - žák vysvětlí stavbu planety Země vyjmenuje její základní části, dokáže rozlišit jednotlivé geosféry geografické sféry ( litosféra, atmosféra, hydrosféra, pedosféra, biosféra) F - měření teploty VT - aktuální počasí PŘ - rostlinstvo a živočišstvo D - využití vody ve staročeských civilizacích, sopečná činnost VV - zpracování zvířecích motivů PČ - druhy půd Projekt: Den vody 4

5 žáci využijí znalostí z planetární geografie a obecného fyzického zeměpisu při získávání informací o světadílu Afrika na příkladu učiva o poloze zdůvodní specifika afrického světadílu na příkladu probraného učiva o geosférách zhodnotí Afriku dle jednotlivých geosfér a uvede příklady pozitivních a negativních vlivů na člověka žák dokáže rozpoznat historicko politické a populační vlivy va vývoji africké civilizace Afrika poloha historie a současnost Afriky (kolonie, dekolonizace, apartheid, genocida) MKV - Etnický původ (spolupráce mezi národy, tolerance, rasismus) PŘ - živočišstvo Afriky žák uvede problémy obyvatelstva Afriky obyvatelstvo Afriky ( AIDS, negramotnost, populační exploze, bílá a černá Afriky, rasismus) žák vysvětlí pojem socioekonomická sféra, zhodnotí její strukturu a význam na příkladu Afriky žák dokáže provést syntézu FGS a SES na příkladu specifik afrického světadílu žák má základní dovednosti práce s tématickými mapami žák dokáže vytvořit návrh na zahraniční poznávací zájezd do Afriky ekonomika Afriky pozitivní a negativní vliv kolonialismu plantážní zemědělství Fair Trade D - stavby v Egyptě (nejstarší státy) 5

6 žáci vyhledají dostupné základní informace o jednotlivých světadílech, dokáže informace třídit, zhodnotí polohu světadílů z celoplanetárního pohledu a pokusí se vyhodnotit kontinentální specifika žák pochopí základní význam pojmů region, regionalizace je schopen vymezit jednotlivé regiony a najít jejich společné znaky žák dokáže provést srovnání jednotlivých regionů a poukáže na jejich odlišnost úvod do regionálního zeměpisu světadílů regiony a přehled států Afriky (Arabská Afrika, Sahel, rovníková Afriky, J Afrika) žák dokáže zhodnotit význam světadílu z celosvětového hlediska, naučí se hledat souvislosti mezi fyzickogeografickými a socioekonomickými podmínkami a na základě poznání vytvořit syntézu význam Afriky 6

7 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Zeměpis Ročník: 7. shrnutí učiva 6. ročníku ( Afrika a její regiony ve vztahu k přírodním sférám, k historicko politickým a demografickým souvislostem žák stručně pohovoří o objevování Austrálie a původním názvu Terra Australis inkognita, o osidlování kontinentu žák vlastními slovy vysvětlí pojem Commonwealth historie Austrálie žák získá informace o základních charakteristikách Austrálie, administrativním členění, státních symbolech žák podle mapy zhodnotí přírodní podmínky Austrálie žák vysvětlí význam Austrálie jako endemické oblasti australská nej Přírodní podmínky Austrálie VMEGS - Evropa a svět nás zajímá CZJ - anglicky mluvící země M - měřítko mapy, plánu ENV - Základní podmínky života (ochrana biolog. druhů) žák na mapě lokalizuje oblasti s příznivými podmínkami pro život žák vysvětlí příčiny nerovnoměrného rozmístění obyvatel obyvatelstvo Austrálie VKO - člověk a kultura 7

8 žák zhodnotí význam jednotlivých sektorů žák zhodnotí ekonomiku Austrálie žák pohovoří o dopravních zvláštnostech Austrálie žák podle mapy lokalizuje regiony Austrálie ekonomika Austrálie žák dokáže podle mapy dle jednotlivých geosfér charakterizovat přírodní podmínky žák umí vyhledat a zhodnotit význam národních parků poloha Ameriky, členění (Severní, Střední, Jižní, Latinská, Anglosaská Ameriky, Starý a Nový svět) přírodní podmínky Ameriky F - síla žák vysvětlí příčiny zámořských objevů žák pohovoří o tom, co pozitivního a negativního nám přineslo objevení Ameriky žák zhodnotí význam původních obyvatel Ameriky žák pohovoří o možnostech budoucího vývoje ( vztahy západ orient, USA terorismus) historie a současnost Ameriky VT - aktuality-internet D - kolonizace, zámořské objevy CZJ - anglicky mluvící země žák rozpozná rozdíly mezi Anglosaskou a Latinskou Amerikou žák vysvětlí pojmy populační struktura obyvatelstvo Ameriky MKV- Multikulturalita VKO - zajímavosti z kultury jiných národů žák zhodnotí význam jednotlivých sektorů žák má základní dovednosti práce s mapou vyhledá nejdůležitější suroviny pro těžbu žák uvede některé vynálezy, které pocházejí z Ameriky žák porovná rozdíly ekonomik Anglosaské a Latinské Ameriky žák má představu o organizaci NAFTA a jejím významu ekonomika Ameriky CZJ - země Latinské Ameriky Projekt: Káva 8

9 žák vyhledá informace o regionalizaci Ameriky (Severní, Střední pevninská, Karibik a Jižní žák je schopen podle mapy vymezit jednotlivé regiony regiony Ameriky VT -PowerPoint VMEGS - Evropa a svět nás zajímá žák pochopí pojem globální problémy, je schopen problémy Ameriky vyhledat, identifikovat a pochopit jejich příčiny a důsledky pro společnost globální problémy, znečištění ovzduší, kácení lesů, kriminalita VKO - přírodní a kulturní bohatství žák dokáže rozlišit postavení Eurasie mezi světadíly žák je schopen na mapě vyhledat hranici mezi Evropou a Asií žák dokáže vymezit světadíl Asie Eurasie, poloha Eurasie (Evropa + Asie) CZJ - Rusko žák dokáže podle mapy dle jednotlivých geosfér charakterizovat přírodní podmínky Asie žák stručně pohovoří o problémech Asie (zemětřesení, sopky, tsunami, mýcení pralesa, ekologické katastrofy, Aralské jezero) přírodní podmínky Asie žák využije získaných informací o rozmístění, vývoji populace, struktuře obyvatelstva k identifikaci problému asijské populace a navrhne možná řešení obyvatelstvo Asie D - náboženství světa (islám, arabská kultura MKV - Kulturní diference VKO přírod. a kult. bohatství 9

10 žák vyhledá a zhodnotí informace o těchto regionech (Japonsko, oblast Perského zálivu, oblast Sibiře, Čína, Izrael) žák porovná kontrasty ekonomik (Jemen x Saúdská Arábie, Čína x Nepál) žák dokáže v katalogu cestovní kanceláře vyhledat zajímavá místa cestovního ruchu a seznámí spolužáky s možností návštěvy dané oblasti ekonomika Asie VT - aktuality-internet žák dokáže podle mapy vymezit jedn.regiony žák zhodnotí společné charakteristiky jednotlivých regionů žák získá informace o zajímavostech vybraných států (Japonsko, JV Asie, asijští tygři, ropné státy, Čína, Indie) regiony Asie VKO - rozdíly v životní úrovni VMEGS - Evropa a svět nás zajímá žák vyhledá základní přehled politických konfliktů problémy Asie 10

11 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Zeměpis Ročník: 8. žák dokáže vymezit kontinent Evropa ve vztahu k Eurasii a určit hranici mezi světadíly žák dokáže vyhledat základní charakteristiky (poloha, fyzickogeografická specifika, ohnisko lidského pokroku, velké kontrasty, přírodní bohatství, dominující role průmyslu a služeb, populace, urbanizace, komunikační síť, ekonomická a politická jednota) žák dokáže podle mapy charakterizovat přírodní podmínky Evropy poloha a přírodní podmínky Evropy D průmyslová revoluce VT - tvorba tabulky žák vysvětlí význam historických a populačních specifik Evropy pro její současný vývoj staré civilizace světové války nové státy na mapě Evropy CZJ - Rusko VMEGS - Objevujeme Evropu a svět, Jsme Evropané žák vymezí nejrozvinutější regiony žák stručně zhodnotí význam cestovního ruchu v Evropě žák zhodnotí současné postavení evropské ekonomiky z celosvětového pohledu, určí specifika jednotlivých regionů a vysvětlí změny evropské ekonomiky po pádu totalitních systémů ekonomika Evropy evropská rozvojová osa a banány D - industrializace 11

12 žák zhodnotí význam regionů Evropy dle: polohy a přírodních podmínek, dle historicko politických souvislostí, dle populačních specifik, dle úrovně struktury ekonomiky a jejich vazeb žák dokáže zhodnotit význam jednotlivých regionů, států dle reálií regiony Evropy MKV -Multikulturalita VT - PowerPoint CZJ - koloniální revoluce VMEGS - Evropa a svět nás zajímá 12

13 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Zeměpis Ročník: 9. žák dokáže na základě historických souvislostí a změn po roce 1989 vysvětlit změny politické mapy naší vlasti a objasnit současný název země a její začlenění do evropských struktur ČR: státní útvary během I. a II. světové války, ČSR, ČSSR, ČSFR, ČR EU, NATO Česko, ČR D -1. světová válka žák určí geografickou polohu a pomocí tabulek porovná rozlohu ČR s ostatními státy pomocí tematických map charakterizuje geologický vývoj žák pomocí tematické mapy charakterizuje přírodní podmínky povrch, vodstvo, klimatické poměry žák charakterizuje hydrologické poměry, zhodnotí jejich význam žák pochopí důležitost ochrany přírody a pomocí mapy vyhledá NP a některé CHKO žák charakterizuje CHKO Český ráj žák zhodnotí stav životního prostředí se zaměřením na místní region přírodní podmínky ČR geografie místní oblasti VT informace o stavu ŽP CH - voda a vzduch 13

14 žák srovná podle tabulek počet obyvatel se sousedními státy žák podle tematické mapy lokalizuje oblasti s vysokou a nízkou hustotou zalidnění žák zdůvodní (na konkrétních příkladech)vliv přírodních a socioekonomických podmínek na rozmístění obyvatel žák vysvětlí pojmy z geografie obyvatelstva: sčítáni lidu, přirozený přírůstek, stárnutí populace, národnostní skladba, náboženská skladba, urbanizace žák na mapě lokalizuje největší sídla v ČR žák pracuje pomocí tabulek a map obyvatelstvo a sídla ČR žák zhodnotí českou ekonomiku před rokem 1945, v letech a po roce 1989 žák vyhledá základní okamžiky ve vývoji a struktuře české ekonomiky ekonomika ČR D - Rakousko-Uhersko žák lokalizuje nejrozvinutější průmyslové regiony žák uvede stěžejní průmyslová odvětví včetně místa výroby žák vysvětlí, která odvětví hospodářství ovlivňují životní prostředí průmysl ENV - Lidské aktivity a problémy ŽP PČ - oděvy a móda 14

15 žák vysvětlí, jakou úlohu mají přírodní faktory na zemědělskou výrobu žák zdůvodní negativní a pozitivní vliv používání chemizace žák podle mapy charakterizuje hlavní zemědělské oblasti a zhodnotí pěstování užitkových plodin a chov hospodářských zvířat žák rozpozná problémy současného zemědělství zemědělství žák vyjmenuje základní druhy dopravy a uvede výhody a nevýhody jednotlivých druhů dopravy žák zhodnotí vliv dopravy na životní prostředí žák se zaměří na problémy daného regionu žák pracuje pomocí tabulek, map a grafů doprava v ČR CH - ovzduší žák uvede změny postavení služeb v ekonomice po roce 1989 na konkrétních příkladech žák charakterizuje změny, kterými prochází obchod a uvede zahraniční výrobky na českém trhu žák stručně pohovoří o nejnavštěvovanějších oblastech ČR a místního regionu služby a cestovní ruch žák pomocí mapy vymezí jednotlivé kraje žák zhodnotí přírodní podmínky - povrch, vodstvo, podnebí žák charakterizuje význam jednotlivých sektorů žák dokáže využít znalostí učiva o ČR, regionu při zhodnocení významu místa svého bydliště, včetně identifikace problémů kolem nás (Tam kde žiji Tady jsem doma) kraje ČR a místní region VT - PowerPoint Projekt: Tady jsem doma 15

16 žák uvede příčiny nerovnoměrného růstu počtu obyvatel světa, vysvětlí pojmy populační exploze a stárnutí populace žák podle mapy určí rozmístění hlavních rasových skupin na Zemi žák zdůvodní (na konkrétních příkladech)vliv přírodních a socioekonomických a politických podmínek na rozmístění obyvatel na planetě žák pomocí tematických map lokalizuje hustě a řídce zalidněné oblasti žák vysvětlí pojmy: konurbace, aglomerace a urbanizace žák uvede některá náboženství světa a vysvětlí jejich základní znaky žák stručně pohovoří o problémech xenofobie a rasismu lidé na Zemi ČJ - slovanské jazyky žák je informován o rozdělení hospodářské činnosti do 4 sektorů a stručně pohovoří o jejich významu žák objasní vlivy člověka na krajinu (positivní, negativní) žák vyjmenuje základní druhy dopravy a uvede výhody a nevýhody jednotlivých druhů dopravy žák zhodnotí vliv dopravy na životní prostředí hospodářství doprava CH - zdroje energie, uhlovodíky, chemie a společnost F - druhy elektráren ENV - Lidské aktivity a problémy ŽP VKO - povolání, zaměstnání Projekt: Den bez aut /dopravní výzkum/ ENV - Lidské aktivity a problémy ŽP žák vymezí sektor služeb, zastoupení sektoru služeb v národních ekonomikách, určí specifika rozmístění služby VKO - hospodaření 16

17 žák vysvětlí aktivní a pasivní cestovní ruch žák uvede přírodní a socioekonomické činitele, které ovlivňují cestovní ruch žák vyjmenuje a charakterizuje základní formy cestovního ruchu žák na mapě lokalizuje oblasti vhodné pro cestovní ruch cestovní ruch žák vysvětlí úlohu obchodu a rozdílnou situaci mezi vyspělými a rozvojovými zeměmi trh a mezinárodní obchod žák uvede, v čem spočívá jedinečnost planety Země v porovnání s ostatními planetami žák zdůvodní, proč je zapotřebí šetřit a chránit přírodní bohatství naší planety žák vysvětlí pojem ekosystém, jmenuje jednotlivé složky ekosystému žák stručně vysvětlí vztahy v ekosystému žák popíše přírodní krajinu žák popíše kulturní krajinu žák uvádí některé globální ekologické a environmentální problémy lidstva a dokáže vysvětlit jejich příčiny žák zdůvodní důsledky ekologických katastrof (problémů) pro planetu Zemi žák dokáže vysvětlit pojem trvale udržitelný rozvoj krajina a životní prostředí VKO - globální svět VT - prezentace CH - obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie PŘ - ekologie, geologické děje VKZ - zdravý způsob života VMEGS - Evropa a svět nás zajímá D - život v 21. století CH- uhlovodíky 17

18 žák vyjmenuje společné a odlišné znaky států (uvede konkrétní příklady) žák uvede kritéria, podle kterých můžeme rozdělit státy z hlediska polohy žák na politické mapě světa najde a uvede příklady závislých a nezávislých území žák objasní postavení Antarktidy ve světě žák objasní pojmy přírodní hranice, umělé hranice a pobřežní vody žák vysvětlí pojmy stát federativní a stát unitární a autonomní oblasti a uvede příklady žák rozliší základní typy státních zřízení monarchie a republika, uvede rozdíl mezi monarchií a republikou žák pohovoří o totalitních státech a diktaturách žák uvede základní politické, hospodářské seskupení a mezinárodní organizace (OSN, EU, G8, NATO, NAFTA, OPEC) žák vysvětlí pojmy Sever a Jih používané v ekonomické geografii žák podle tematické mapy vyjmenuje nově vzniklé státy od roku 1991 politická mapa dnešního světa MKV - Princip sociálního smíru a solidarity ENV - Základní podmínky života VV - svět v ohrožení, rozdělený a integrovaný svět D - totalita a diktatura VKO - občan UNIE CZJ - angličtina jako světový jazyk a integrace VMEGS - Jsme Evropané, Objevujeme Evropu a svět D - politické směry na konci 20. stol. CZJ - nové státní útvary 18

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a příroda / Z

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a příroda / Z I. název vyučovacího předmětu: ZEMĚPIS (Z) II. charakteristika vyučovacího předmětu: a) organizace: Vyučovací předmět (vzdělávací obor) Zeměpis spadá do vzdělávací oblasti 2. stupně základního vzdělávání

Více

Zeměpis - 6. ročník (Standard)

Zeměpis - 6. ročník (Standard) Zeměpis - 6. ročník (Standard) Školní výstupy Učivo Vztahy má základní představu o vesmíru a sluneční soustavě získává základní poznatky o Slunci jako hvězdě, o jeho vlivu na planetu Zemi objasní mechanismus

Více

Zeměpis 6. ročník. Poznámky. Mapy; grafy - Mapa hydrosféry - Mapa klimatických pásů

Zeměpis 6. ročník. Poznámky. Mapy; grafy - Mapa hydrosféry - Mapa klimatických pásů Zeměpis 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat z dostupných kartografických produktů a

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : ZEMĚPIS Ročník: kvinta, I. ročník Tématická oblast Úvod do geografie Rozdělení a význam geografie Vymezí objekt studia geografie, rozdělí

Více

Zeměpis PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY

Zeměpis PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY Zeměpis ročník TÉMA G5 Úvod do geografie Země jako vesmírné těleso Znázornění Země na mapách vymezí objekt studia geografie; rozdělí geografii jako vědu; zhodnotí význam geografie pro společnost; geografie

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Předmět: ZEMĚPIS Ročník: 6. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat z dostupných kartografických

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : ZEMĚPIS Ročník: PRIMA Tématická oblast Planeta Země Glóbus a mapa Pohyby Země, oběh Země kolem Slunce, roční období, trvání dne a noci Glóbus

Více

ZEMĚPISNÝ SEMINÁŘ. A/Charakteristika vyučovacího předmětu

ZEMĚPISNÝ SEMINÁŘ. A/Charakteristika vyučovacího předmětu ZEMĚPISNÝ SEMINÁŘ A/Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení: Předmět Zeměpisný seminář vychází ze vzdělávacího obsahu oboru Zeměpis a úzce souvisí s ostatními předměty vzdělávací oblasti

Více

Výstupy předmětu. Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a určení polohy, zemské sféry.

Výstupy předmětu. Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a určení polohy, zemské sféry. Opakování 6. ročníku -opakování základních pojmů -práce s učebnicí-otázky a úkoly -práce s tematickými mapami Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a

Více

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vyučovací předmět: Zeměpis Ročník: 9.

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vyučovací předmět: Zeměpis Ročník: 9. Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vyučovací předmět: Zeměpis Ročník: 9. Pracuje aktivně s tématickými mapami, obsahujícími informace o obyvatelstvu, sídlech a hospodářských činnostech v celosvětovém

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Zeměpis

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Zeměpis Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Zeměpis 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Předmět zeměpis je koncipován na základě OVO Zeměpis v RVP ZV v plném rozsahu.

Více

9.3.12. Člověk a příroda Zeměpis

9.3.12. Člověk a příroda Zeměpis Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník REGIONY KOMPETENCE K UČENÍ IX. Evropa - fyzickogeografické

Více

Člověk a příroda. Zeměpis. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 6. 9.

Člověk a příroda. Zeměpis. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 6. 9. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a příroda Zeměpis 6. 9. ročník 6. 9. ročník 2 hodiny týdně 6. 7. ročník (rozšířená výuka cizích jazyků)

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.6.4. Zeměpis A) Charakteristika předmětu Zeměpis je předmětem ve kterém dochází k propojování jednotlivých sfér života. Má silný interdisciplinární

Více

9.1.11. Člověk a příroda Zeměpis

9.1.11. Člověk a příroda Zeměpis Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník PŘÍRODNÍ OBRAZ KOMPETENCE K UČENÍ IX. Země jako vesmírné

Více

ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o., ŠVP Ekonomické lyceum Učební osnovy: Geografie

ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o., ŠVP Ekonomické lyceum Učební osnovy: Geografie Ročník Téma Výsledky Učivo 1. září - říjen Země jako vesmírné těleso charakterizuje Slunce jako hvězdu a popíše sluneční soustavu popíše uspořádání hvězd do galaxií zná současné názory na vznik a vývoj

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Rregionální zeměpis PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého

Více

MATURITNÍ OTÁZKY ZE ZEMĚPISU

MATURITNÍ OTÁZKY ZE ZEMĚPISU MATURITNÍ OTÁZKY ZE ZEMĚPISU 1) Země jako vesmírné těleso. Země jako součást vesmíru - Sluneční soustava, základní pojmy. Tvar, velikost a složení zemského tělesa, srovnání Země s ostatními tělesy Sluneční

Více

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola 1. Geografická charakteristika Afriky 2. Geografická charakteristika Austrálie a Oceánie 3. Geografická charakteristika Severní Ameriky 4. Geografická

Více

Ročník IX. Zeměpis. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy

Ročník IX. Zeměpis. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy Obyvatelstvo světa IX. Charakteristika demografického vývoje Žák vysvětlí, proč rychlý růst světového obyvatelstva, vyvolal mezi vědci i politiky znepokojení z perspektiv dalšího vývoje. Uvede příčiny

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 9. KUDLÁČEK

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 9. KUDLÁČEK Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Určí geografickou polohu ČR, posoudí a další aspekty polohy

Více

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Prima - 2 hod. týdně, 66 hod. ročně Planeta Země Vesmír Slunce a sluneční soustava Země jako vesmírné těleso Glóbus a mapa. Glóbus, měřítko globusu, poledníky a rovnoběžky,

Více

Gymnázium Ivana Olbrachta Semily Nad Špejcharem 574, příspěvková organizace, PSČ 513 01

Gymnázium Ivana Olbrachta Semily Nad Špejcharem 574, příspěvková organizace, PSČ 513 01 M A T U R I T N Í T É M A T A Květen 2013 GIO SEMILY ZE ZEMĚPISU 1. Základní poznatky o Zemi Země jako součást vesmíru,planeta Země,rotační a oběžný pohyb,hlavní důsledky oběhu a rotace Země,slapové jevy,zeměpisné

Více

Název vyučovacího předmětu:

Název vyučovacího předmětu: Název vyučovacího předmětu: ZEMĚPIS Charakteristika vyučovacího předmětu A) Organizační, časové a obsahové vymezení Časová dotace: předmět je zařazen samostatně v 6., 7. a 9. ročníku 2 hodiny týdně, v

Více

Vzdělávací obor: Předmět: Zeměpis

Vzdělávací obor: Předmět: Zeměpis Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a příroda, Člověk a společnost Zeměpis Oblast a obor jsou realizovány v povinném předmětu zeměpis a ve volitelném předmětu seminář ze zeměpisu. Vyučovací předmět

Více

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: ZEMĚPIS Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: ZEMĚPIS Ročník: 6. Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: ZEMĚPIS Ročník: 6. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - zhodnotí postavení Země ve vesmíru a srovnává podstatné vlastnosti Země s ostatními tělesy

Více

5.6.4 Zeměpis. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu:

5.6.4 Zeměpis. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: 5.6.4 Zeměpis Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Samostatný vyučovací předmět Zeměpis vychází obsahově ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Navazuje na vzdělávací

Více

Zeměpis je vyučován na celém druhém stupni V 6. 8. ročníku připadají na předmět zeměpis 2 hodiny a v 9. ročníku hodina jedna.

Zeměpis je vyučován na celém druhém stupni V 6. 8. ročníku připadají na předmět zeměpis 2 hodiny a v 9. ročníku hodina jedna. 5.6.4 Obor: Zeměpis Předmět: Zeměpis Charakteristika předmětu zeměpis 2. stupeň Obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávacího oboru Zeměpis vzdělávací oblasti Člověk a příroda stanovených RVP

Více

8. ročník LMP NSP. Geografické informace, zdroje dat, kartografie a topografie. Přírodní obraz Země Terénní geografické praxe a aplikace

8. ročník LMP NSP. Geografické informace, zdroje dat, kartografie a topografie. Přírodní obraz Země Terénní geografické praxe a aplikace Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis ŠVP ZV LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Zeměpis Vyučovací předmět Zeměpis je tvořen z obsahu vzdělávacího oboru Zeměpis ze vzdělávací

Více

6.30 Ekologický seminář

6.30 Ekologický seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a příroda Přírodopis 6.30 Ekologický seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Ekologický seminář je volitelným předmětem, který se zaměřuje na rozšíření

Více

učitel: - umožňuje každému žákovi zažít úspěch - vyžaduje dodržování pravidel slušného chování - vede žáky k týmové spolupráci

učitel: - umožňuje každému žákovi zažít úspěch - vyžaduje dodržování pravidel slušného chování - vede žáky k týmové spolupráci Předmět: ZEMĚPIS Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Charakteristika předmětu Vzdělávání v oboru zeměpis směřuje k: - porozumění jevů probíhajících v přírodě a pochopení jejich zákonitostí - pochopení

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A JEHO SVĚT VZDĚLÁVACÍ OBOR ČLOVĚK A JEHO SVĚT VYUČOVACÍ PŘEDMĚT VLASTIVĚDA

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A JEHO SVĚT VZDĚLÁVACÍ OBOR ČLOVĚK A JEHO SVĚT VYUČOVACÍ PŘEDMĚT VLASTIVĚDA 5.4. 5.4.2. VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A JEHO SVĚT VZDĚLÁVACÍ OBOR ČLOVĚK A JEHO SVĚT VYUČOVACÍ PŘEDMĚT VLASTIVĚDA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU VLASTIVĚDA: Vyučovací předmět Vlastivěda vychází ze

Více

Výstupy Učivo Téma. Čas. Základní škola a mateřská škola Hať. Školní vzdělávací program. Průřezová témata, kontexty a přesahy,další poznámky

Výstupy Učivo Téma. Čas. Základní škola a mateřská škola Hať. Školní vzdělávací program. Průřezová témata, kontexty a přesahy,další poznámky používá s porozuměním základní pojmy: zdroje zeměp.dat, grafické vyjádření v mapě i mimo ni, mapování vyhledává informace z různých zdrojů dat: encyklopedie, slovníky, tabulky, grafy, fotografie, obrázky

Více

6.10 Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis

6.10 Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis 6.10 Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis Zeměpis zahrnuje okruh problémů spojených se zkoumáním přírody. Poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší porozumění přírodním faktům a jejich zákonitostem,

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení 263 Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: ZEMĚPIS CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení ČLOVĚK A PŘÍRODA Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 2 1+1 2 1 Povinnost (skupina) povinný

Více

ZEMĚPIS - OSNOVY PRO OSMILETÉ STUDIUM NA GYMNÁZIU DR. JOSEFA PEKAŘE

ZEMĚPIS - OSNOVY PRO OSMILETÉ STUDIUM NA GYMNÁZIU DR. JOSEFA PEKAŘE ZEMĚPIS - OSNOVY PRO OSMILETÉ STUDIUM NA GYMNÁZIU DR. JOSEFA PEKAŘE PRIMA: Hodinová dotace 5 hod PLANETA ZEMĚ: MAPA - ZEMĚ: PŘÍRODNÍ SLOŽKY A OBLASTI ZEMĚ: Proč se učím zeměpis Naše planeta součást vesmíru

Více

Seznam šablon - Zeměpis

Seznam šablon - Zeměpis Seznam šablon - Zeměpis Autor: Mgr. Vlastimila Bártová Vzdělávací oblast: Člověk a příroda - zeměpis Tematický celek: Regiony světa Ročník: 7 Číslo Označení Název Materiál Využití Očekávané výstupy Klíčové

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 6 ČLOVĚK A PŘÍRODA UČEBNÍ OSNOVY 6. 4 Zeměpis Časová dotace 6. ročník 2 hodiny 7. ročník 2 hodiny 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni je 6 hodin. Charakteristika: Zeměpis

Více

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin ------- ------- ------- 2 2 4

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin ------- ------- ------- 2 2 4 VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu V předmětu Vlastivěda je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět v následujících okruzích: Místo, kde žijeme Lidé kolem nás Lidé a čas Žáci

Více

ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC LEDEN ÚNOR BŘEZEN DUBEN. Zeměpis. 6.ročník

ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC LEDEN ÚNOR BŘEZEN DUBEN. Zeměpis. 6.ročník Zeměpis LEDEN ZEMĚ JAKO VESMÍRNÉ TĚLESO Tvar zeměkoule,země ve vesmíru Pohyby Země Roční období Měsíc-přirozená družice Země Sluneční soustava Slunce, planety GLÓBUS A MAPA Glóbus, mapa, plán Měřítko a

Více

4.9.61. Zeměpisný seminář

4.9.61. Zeměpisný seminář 4.9.61. Zeměpisný seminář Seminář je koncipován jako dvouletý, pro žáky 3. ročníku a septim. Je určený pro žáky s hlubším zájmem o zeměpis. Navazuje na předmět Zeměpis, prohlubuje zeměpisné poznatky 1.

Více

5.7.5. Vzdělávací obsah předmětu zeměpis Ročník: 6. Vzdělávací oblast:

5.7.5. Vzdělávací obsah předmětu zeměpis Ročník: 6. Vzdělávací oblast: 5.7.5. Vzdělávací obsah předmětu zeměpis Ročník: 6. Vzdělávací oblast: Zpracoval: Vyučuje: Člověk a příroda Mgr. Blanka Beňušová Z 6. roč. Z-9-2-01 Zhodnotí postavení Země ve vesmíru a srovná podstatné

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 6. KUDLÁČEK

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 6. KUDLÁČEK Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Určí a popíše tvar Země s pomocí globusu Aplikuje měřítko mapy

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.6.5 ZEMĚPIS 5.6.5.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Zeměpis vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Zeměpis (Geografie). Přestože je Zeměpis součástí vzdělávací oblasti

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a příroda Zeměpis Školní vzdělávací program Obor: 7941

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 1 týdně, povinný SaHP: Obyvatelstvo Žák: zhodnotí vývoj počtu obyvatel na Zemi objasní pojmy porodnost a úmrtnost vypočítá na konkrétním příkladu přirozený přírůstek Obyvatelstvo Společenské a sídelní

Více

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět.

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět. PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu V předmětu Přírodověda je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět v následujících okruzích: Místo, kde žijeme Lidé kolem nás Lidé a čas Rozmanitost

Více

Předmět:: Člověk a jeho svět

Předmět:: Člověk a jeho svět Člověk a jeho zdraví 42. uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích simulujících mimořádné události; vnímá dopravní situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí

Více

(Člověk a příroda) Učební plán předmětu

(Člověk a příroda) Učební plán předmětu Zeměpis (Člověk a příroda) Učební plán předmětu Ročník 8 Dotace 1+1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Průřezová témata Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Zeměpis Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS Obsahové,

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 5.4.2. Vlastivěda Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučuje se ve čtvrtém a pátem ročníku dvě hodiny týdně. Žáci se učí pozorovat a pojmenovávat věci, jevy a děje, jejich vzájemné vztahy a souvislosti.

Více

6.12 Zeměpis. Člověk a příroda VZDĚLÁVACÍ OBLAST : Zeměpis VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU:

6.12 Zeměpis. Člověk a příroda VZDĚLÁVACÍ OBLAST : Zeměpis VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Člověk a příroda Zeměpis 6.12 Zeměpis Vyučovací předmět zeměpis má společensko-přírodovědný charakter, který žákovi umožňuje

Více

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 2 2 2 2 8

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 2 2 2 2 8 DĚJEPIS Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět dějepis je součástí vzdělávací oblasti Člověk a společnost. Cílem výuky dějepisu je: pochopení souvislostí dějinných událostí

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a příroda Zeměpis. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a příroda Zeměpis. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a příroda Zeměpis Charakteristika předmětu Obohacuje v návaznosti na prvouku a na vlastivědu vzdělanostní rozhled žáků uvedením do hlavních

Více

VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu

VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Vlastivěda se vyučuje jako samostatný předmět ve 4. a 5. ročníku 1 hodinu týdně. Předmět Vlastivěda

Více

Člověk a příroda. Zeměpis (geografie)

Člověk a příroda. Zeměpis (geografie) 5.20. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Člověk a příroda Zeměpis (geografie) Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu Moderní komplexně pojatá geografie je integrující vědní obor,

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Biologická praktika Období: 3. období Počet hodin ročník: 8. 9. ročník 33 33 Učební texty: A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Zeměpis prima 1/6

ŠVP Gymnázium Jeseník Zeměpis prima 1/6 ŠVP Gymnázium Jeseník Zeměpis prima 1/6 žák charakterizuje na elementární úrovni vesmír a sluneční soustavu objasní postavení Slunce a planet sluneční soustavy ve vesmíru srovnává podstatné vlastnosti

Více

5.6.4 Zeměpis povinný předmět

5.6.4 Zeměpis povinný předmět 5.6.4 Zeměpis povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 2 2 2 0 Zeměpis se vyučuje na druhém stupni v dotaci

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu ZEMĚPIS

Charakteristika vyučovacího předmětu ZEMĚPIS Charakteristika vyučovacího předmětu ZEMĚPIS Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Člověk a příroda Zeměpis Zeměpis 6. r. 2 hodiny 7. r. 2 hodiny 8.

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a příroda Zeměpis. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a příroda Zeměpis. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a příroda Zeměpis Charakteristika předmětu Obohacuje v návaznosti na prvouku a na vlastivědu vzdělanostní rozhled žáků uvedením do hlavních

Více

Globální problémy světa

Globální problémy světa školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 1 1 1 1 4 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 1 1 1 1 4 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků VÝCHOVA K OBČANSTVÍ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělávací oblast výchova k občanství je zařazena do vzdělávání od 6. do 9. ročníku. Vede žáky k tomu, aby se na základě všech

Více

Mapa mapa a měřítko mapy obsah mapy vznik mapy (snímkování z letadel a družic) druhy map práce s topografickou mapou a buzolou

Mapa mapa a měřítko mapy obsah mapy vznik mapy (snímkování z letadel a družic) druhy map práce s topografickou mapou a buzolou PŘEDMĚT: ZEMĚPIS Školní výstupy Učivo Průřezová témata Ţák vysvětlí, v čem spočívá jedinečnost naší planety v naší sluneční soustavě popíše velikost a tvar Země a podá o něm důkazy na mapě ukáže rovnoběžky

Více

Seminář pro učitele geografie

Seminář pro učitele geografie Ostrava, 11. února 2010 Prezentace připravované učebnice Myšlení v globálních a evropských souvislostech Prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc. Mgr. Zuzana Houdková Seminář pro učitele geografie Dílčí témata:

Více

1.1.1 VLASTIVĚDA I. ST. ve znění dodatku č.33- platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 a změn v RVP ZV platných od 1.9.

1.1.1 VLASTIVĚDA I. ST. ve znění dodatku č.33- platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 a změn v RVP ZV platných od 1.9. 1.1.1 VLASTIVĚDA I. ST. ve znění dodatku č.33- platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 a změn v RVP ZV platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Zeměpis kvinta, 1. ročník 1/6

ŠVP Gymnázium Jeseník Zeměpis kvinta, 1. ročník 1/6 ŠVP Gymnázium Jeseník Zeměpis kvinta, 1. ročník 1/6 Rozpracované výstupy v předmětu Učivo Přesahy a vazby: mezipředmětové vztahy, průřezová témata Poznámky žák porovná postavení Země ve vesmíru a podstatné

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Zeměpis sexta, 2. ročník 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Zeměpis sexta, 2. ročník 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Zeměpis sexta, 2. ročník 1/5 žák zhodnotí polohu, přírodní poměry a zdroje České republiky lokalizuje na mapách hlavní rozvojová jádra a periferní oblasti České republiky, rozlišuje

Více

I. Sekaniny1804 Zeměpis

I. Sekaniny1804 Zeměpis Zeměpis Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Zeměpis je součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Zeměpis se vyučuje jako samostatný předmět v 6. 9. ročníku, v celkové dotaci 7 hodin týdně, z

Více

ZEMĚPIS. Charakteristika vyučovacího předmětu -2.stupeň. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

ZEMĚPIS. Charakteristika vyučovacího předmětu -2.stupeň. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu ZEMĚPIS Charakteristika vyučovacího předmětu -2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět zeměpis spadá obsahově do vzdělávací oblasti Člověk a příroda, společně s přírodopisem, fyzikou

Více

Průřezové téma Environmentální výchova

Průřezové téma Environmentální výchova Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Počet hodin : 33 Průřezové téma Environmentální výchova Učební texty : Ekologická a environmentální výchova, Nakladatelství České geografické společnosti, s.r.o.

Více

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis. 4.6.4. Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis. 4.6.4. Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis 4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis 4.6.4. Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Předmět zeměpis úzce souvisí s ostatními

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Ročník: 9. Průřezová témata,

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Ročník: 9. Průřezová témata, Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Žák: - charakterizuje postavení Země ve Sluneční soustavě a význam vytvoření základních podmínek pro život (teplo, světlo) Země ve vesmíru F Sluneční soustava - popíše

Více

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 250

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 250 5.9.4 Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah předmětu Zeměpis navazuje na vzdělávací obsah několika předmětů 1. stupně ZŠ, v největší míře však na Vlastivědu a Přírodovědu ve 4.

Více

Člověk a jeho svět. Vlastivěda

Člověk a jeho svět. Vlastivěda 5.14. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Vlastivěda Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Vlastivěda vychází ze vzdělávací oblasti

Více

6.10 Zeměpis. 6.10.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

6.10 Zeměpis. 6.10.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 6.10 Zeměpis 6.10.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Charakteristika vzdělávací oblasti Obsahové vymezení předmětu: Předmět Zeměpis je součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda s přesahem do vzdělávací

Více

ZEMĚPIS (6. 9. ročník)

ZEMĚPIS (6. 9. ročník) ZEMĚPIS (6. 9. ročník) Charakteristika předmětu Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku. V každém ročníku dvě hodiny týdně. Zeměpis se vyučuje v odborné učebně. Řád

Více

Člověk a příroda Zeměpis

Člověk a příroda Zeměpis Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a příroda Zeměpis Charakteristika předmětu V předmětu Zeměpis je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a příroda Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání

Více

Sluneční soustava. Význam a vývoj Geografie

Sluneční soustava. Význam a vývoj Geografie Zeměpis 6 třída Sluneční soustava Ročníková práce je určena pro žáky šestého ročníku základní školy. cíl projektu: vytvořit výukové listy slunce a jednotlivých planet probíraných v zeměpise. zadání: vyhledej

Více

Maturitní otázky do zeměpisu

Maturitní otázky do zeměpisu Maturitní otázky do zeměpisu 1. Geografie jako věda Předmět a objekt geografie a jeho vývoj v průběhu staletí. Postavení geografie v systému věd. Význam geografie pro život současného člověka. Uplatnění

Více

V rámci gymnaziálního vzdělávání v předmětu Environmentální výchova vede učitel žáka k osvojení klíčových kompetencí těmito metodami:

V rámci gymnaziálního vzdělávání v předmětu Environmentální výchova vede učitel žáka k osvojení klíčových kompetencí těmito metodami: 5.13 Environmentální výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Environmentální výchova integruje všechny tematické okruhy

Více

Ročník VIII. Zeměpis. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy

Ročník VIII. Zeměpis. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy Opakování IX. Opakování učiva 7. třídy Práce s atlasem, internetem apod. Žák má mít ucelený pohled na základní učivo sedmého ročníku tak, aby se dokázal orientovat na mapě světa. Evropa Přírodní prostředí

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Zpracování osnovy ekologicko-geografického semináře koordinoval Mgr. Vladimír Böhm. Časová dotace: Vyšší gymnázium: 6. N, 4. V 2 hodiny Na povinné hodiny geografie navazuje volitelný seminář Ekologicko-geografický

Více

Zeměpis Cíle vzdělávací oblasti: Formy a metody práce podle charakteru učiva a cílů vzdělávání: zeměpis Člověk a příroda: průřezová témata

Zeměpis Cíle vzdělávací oblasti: Formy a metody práce podle charakteru učiva a cílů vzdělávání: zeměpis Člověk a příroda: průřezová témata Zeměpis Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku. Celková dotace ve čtyřech ročnících je šest hodin. Zeměpis se vyučuje ve třídách a v odborné učebně, která je vybavena

Více

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem předmětu je kultivování historického

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.1.10.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST:Člověk a jeho svět PŘEDMĚT: Vlastivěda ROČNÍK: 4. Výstupy Učivo Průřezová témata Ví, do jakého regionu patří místo jeho bydliště, umí ho

Více

Životní prostředí. ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2013

Životní prostředí. ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2013 Učební osnova předmětu Životní prostředí Studijní obor: Aplikovaná chemie Zaměření: ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 192 3. ročník: 33 týdnů

Více

Životní prostředí. Učební osnova předmětu. Pojetí vyučovacího předmětu. Studijní obor: Aplikovaná chemie. Zaměření:

Životní prostředí. Učební osnova předmětu. Pojetí vyučovacího předmětu. Studijní obor: Aplikovaná chemie. Zaměření: Učební osnova předmětu Životní prostředí Studijní obor: Aplikovaná chemie Zaměření: ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 225 3. ročník: 33 týdnů

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Přírodopis 9. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová Neživá příroda objasní vliv jednotlivých sfér Země na vznik a trvání popíše planetu jako zemské těleso, stavbu,

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. Člověk a příroda

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. Člověk a příroda UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Období: Počet hodin ročník: Učební texty: Člověk a příroda Zeměpis 3. období 66 66 66 66 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti Vzdělávací

Více

ZEMĚPIS - ve znění změn RVP ZV platných od 1. 9. 2013

ZEMĚPIS - ve znění změn RVP ZV platných od 1. 9. 2013 ZEMĚPIS - ve znění změn RVP ZV platných od 1. 9. 2013 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Výuka zeměpisu probíhá v 6, 7, 8. a 9. ročníku základní školy, časová

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda

Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vlastivěda Vzdělávací obsah předmětu Vlastivěda je tvořen z tematických okruhů Místo, kde žijeme,

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.2.11.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST:Člověk a příroda PŘEDMĚT: Zeměpis ROČNÍK: 6. Výstupy Učivo Průřezová témata - objasní postavení Slunce a Země ve vesmíru, popíše planetární

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT VLASTIVĚDA 4. HAASEOVÁ

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT VLASTIVĚDA 4. HAASEOVÁ Vlastivědná témata Určí světové strany v přírodě i podle mapy, orientuje se podle nich a řídí se dle zásad bezpečného pohybu a pobytu v přírodě Rozlišuje mezi plány a základními typy map Zná význam barev,

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.4.2. Vlastivěda A) Charakteristika předmětu Vlastivěda se dělí na část zeměpisnou a dějepisnou. V zeměpisném učivu je cílem především práce s mapou, atlasem a globusem. Využíváme zkušeností žáků z cestování.

Více

Zeměpis Z3 volitelný předmět ve 4. ročníku

Zeměpis Z3 volitelný předmět ve 4. ročníku Zeměpis Z3 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět prohlubuje poznatky z fyzické a regionální geografie, zároveň slouží k zopakování a doplnění látky ze socioekonomické

Více

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů ZEMĚPIS Gymnázium PORG Libeň Zeměpis je na PORGu Libeň vyučován jako samostatný předmět od sekundy do sexty. Zájemci mohou dosažené zeměpisné znalosti prohlubovat ve volitelných seminářích společenskovědního

Více

ZEMĚ -vznik a vývoj -stavba -vnitřní uspořádání. NEROSTY A HORNINY Mineralogie-nerost -hornina -krystal

ZEMĚ -vznik a vývoj -stavba -vnitřní uspořádání. NEROSTY A HORNINY Mineralogie-nerost -hornina -krystal -vysvětlí teorii vzniku Země -popíše stavbu zemského tělesa -vyjmenuje základní zemské sféry,objasní pojem litosféra -vyjádří vztahy mezi zemskými sférami -objasní vliv jednotlivých sfér Země na vznik

Více

V tomto předmětu budou učitelé pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí využívat zejména tyto strategie:

V tomto předmětu budou učitelé pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí využívat zejména tyto strategie: Vyučovací předmět: ZEMĚPISNÁ PRAKTIKA Učební osnovy 2. stupně 5.3.2. ná praktika A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Časové vymezení vyučovacího

Více