GEOGRAFIE OBYVATELSTVA A DEMOGRAFIE 1. část

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "GEOGRAFIE OBYVATELSTVA A DEMOGRAFIE 1. část"

Transkript

1 OSTRAVSKÁ UNIVERZITA P Ř ÍRODOVĚ DECKÁ FAKULTA GEOGRAFIE OBYVATELSTVA A DEMOGRAFIE 1. část JAROSLAV VENCÁLEK OSTRAVA 2004

2 Recenzent: Prof. PhDr. Petr Chalupa, CSc. Doc. RNDr. Ladislav Sklenák, CSc. Název: Autor: Vydání: první, 2004 Počet stran: 52 Náklad: Tisk: Geografie obyvatelstva a demografie (1. část) Prof. PaedDr. Jaroslav Vencálek, CSc. Ediční středisko CIT OU Prof. PaedDr. Jaroslav Vencálek, CSc. Ostravská univerzita v Ostravě ISBN

3 3 OBSAH PŘ EDMĚ TU ÚVOD 1. PROCES ANTROPOGENEZE A RASOVÁ ROZRŮZNĚNOST OBYVATEL (7) 1.1 Proces antropogeneze a předvěcí lidé 1.2 Vznik ras 1.3 Velká europoidní rasa 1.4 Velká ekvatoriální rasa 1.5 Velká mongoloidní rasa 1.6 Smíšené a přechodné rasové formy 2. POČETNÍ VÝVOJ OBYVATEL OD POČÁTKU NEOLITICKÉ DO NÁSTUPU PRŮMYSLOVÉ REVOLUCE (13) 2.1 Obyvatelstvo mladší doby kamenné (neolit) 2.1 Obyvatelstvo pozdní doby kamenné (eneolit) 2.2 Obyvatelstvo nejstarších evropských civilizací 2.3 Početní vývoj obyvatel od počátku našeho letopočtu po nástup průmyslové revoluce 3 NÁBOŽENSKÁ ROZRŮZNĚNOST OBYVATEL (18) 3.1 Identifikační atributy náboženství 3.2 Kmenová náboženství 3.3 Národní náboženství 3.4 Světová náboženství 4 JAZYKOVÁ ROZRŮZNĚNOST OBYVATEL (26) 4.1 Národní jazyk 4.2 Jazykové rodiny světa 4.3 Jazyková diferenciace obyvatel Evropy 5 DEMOGRAFICKÉ STRUKTURY JAKO VNITŘNÍ VLASTNOSTI POPULAČNÍCH SOUBORŮ (33) 5.1 Strukturálně demografické (biologické) aspekty celistvosti populačních souborů 5.2 Strukturálně demografické (biologické) aspekty funkčnosti populačních souborů 5.3 Strukturálně demografické (biologické) aspekty evolučnosti populačních souborů

4 4 6 SPOLEČENSKÉ STRUKTURY JAKO VNITŘNÍ VLASTNOSTI SOUBORŮ OBYVATEL (41) 6.1 Strukturálně společenské (sociálně-ekonomické) aspekty celistvosti souborů obyvatel 6.2 Strukturálně společenské (sociálně-ekonomické) aspekty funkčnosti souborů obyvatel 6.3 Strukturálně společenské (sociálně-ekonomické) aspekty evolučnosti souborů obyvatel ZÁVĚR (48) LITERATURA (50)

5 5 ÚVOD Máme-li alespoň částečně porozumět tomu, co děláme, musíme se orientovat jak ve změnách, které nastávají ve vnějším, nás obklopujícím prostředí, tak ve změnách, které nastávají uvnitř nás samých. Toto poznání není nikterak jednoduché, avšak úsilí o nalezení podmínek, které činí náš život šťastnějším, je jednou ze základních vlastností lidské existence na Zemi. Prostředí, které nás obklopuje, a které vnímáme svými smysly tvoří jakýsi rám našich odehrávajících se životů, určení stále se měnících struktur naší existence. Lidem proto nestačí se v prostředí jen dobře orientovat, přestože schopnost dobře se orientovat vytváří základní podmínku naší existence. Člověk musí taktéž poznat, zdali se s konkrétním prostředím identifikuje, zdali své prostředí zakouší jako smysluplné či naopak, zdali jej vnímá jako nepřípustné. Martin Heideger v Bytí a čase (1929) říká, že místo je kvalitativní totalitou komplexní povahy, kterou nelze redukovat na žádnou z jeho vlastností, kterou by bylo možno popsat jen pomoci analytických pojmů. Existenci světové populace či realitu nejrůznějších souborů obyvatel nebo dílčích společenských komunit akceptujeme co nejkomplexněji: - jestliže se snažíme postihnout společenské jevy v jejich celistvosti, tedy jestliže dílčí části demografických či lidnatostních fenoménů dokážeme pokládat za součásti širších časoprostorových struktur, - jestliže dokážeme vnímat jejich krajinnou funkčnost či naopak odhalovat destrukční procesy směřující k nefunkčnosti, - jestliže dokážeme zaujímat stanoviska vzhledem k dlouhodobějším časoprostorově determinovaným vývojovým trajektoriím, tedy jestliže dokážeme akceptovat evoluční trendy ve vývoji dílčích struktur. Většina prací týkající se geografie obyvatelstva vychází z klasického poznávacího schématu, v němž je pozornost věnována rozmístění, struktuře a dynamice obyvatel v krajině. V rámci této první části studijní opory Geografie obyvatelstva a demografie je ale nastíněna problematika obyvatelstva vzhledem k jednotícím principům vývoje lidských (populačních) souborů z aspektu jejich celistvosti, funkčnosti a evolučnosti. Struktury jsou tedy vnímány nikoliv jen jako existence určitých lidských (populačních) fenoménů v krajině, ale jsou chápány především jako vnitřní vlastnosti struktur samotných.

6 6 Při tvorbě studijní opory jsem vycházel z předpokladu, že podmínkou pochopení komplexity jakýchkoliv krajinných fenoménů, obyvatelstvo nevyjímaje, je potřeba porozumění vzájemnosti historičnosti a funkčnosti demogeografických struktur. Hlavním vzdělávacím cílem této studijní opory je, abyste po jejím prostudování dokázali: - objasnit proces antropogeneze, - charakterizovat hlavní lidské rasy a nastínit jejich rozmístění v krajině, - orientovat se ve vývoji obyvatelstva od počátku neolitické až po nástup průmyslové revoluce, - lokalizovat centra civilizačního a demografického vývoje světa v čase, - vysvětlit, kterými základními faktory je ovlivněno rozmístění světového obyvatelstva, - dokázat kvantitativně vyjadřovat tempo přírůstku obyvatelstva za zvolené časové období, - vysvětlit základní identifikační atributy náboženství, - charakterizovat základní světová náboženství a nastínit ty populace, které se zásadami světových náboženství řídí, - objasnit rozmístění hlavních jazykových rodin světa, - vnímat a posuzovat celistvost, funkčnost a evolučnost demografických (biologických) struktur obyvatelstva, - vnímat a posuzovat celistvost, funkčnost a evolučnost společenských (sociálně-ekonomických) struktur obyvatel. Některé kapitoly jsou zakončeny domácím písemným úkolem, který zašlete v dohodnutém termínu svému tutorovi k opravě a zhodnocení. Tyto písemné úkoly vám mají pomoci při získávání zpětné informace o vašem studijním úsilí. V případě, že vám při studiu vzniknou nejasnosti, nebudete si jisti správností svých odpovědí nebo budete mít potřebu diskutovat o některých studijních tématech, spojte se s tutorem, kterého Vám organizátoři studia přidělili. Nezapomínejte ale, že k získání dokonalosti Vám pomůže soustavná práce s mapovými podklady a seznámení se s další, ve studijní opoře doporučenou literaturou. Přeji vám vytrvalost, trpělivost a houževnatost ve studiu. Úspěch se pak zcela určitě dostaví! Váš autor

7 7 1. PROCES ANTROPOGENEZE A RASOVÁ ROZRŮ ZNĚ NOST OBYVATEL Cíle: Cílem této kapitoly je, abyste po jejím prostudování byli schopni: - vysvětlit základní charakteristiku procesu antropogeneze člověka, - charakterizovat hominida pojmenovaného člověk zručný a určit lokality archeologických nálezů, - charakterizovat hominida pojmenovaného člověk dělný a určit lokality archeologických nálezů, - charakterizovat hominida pojmenovaného člověk vzpřímený a určit lokality archeologických nálezů, - vysvětlit podstatu rozdílu mezi monogenetickou a polygenetickou teorií vzniku ras, - charakterizovat Velkou europoidní rasu, znát její základní členění na rasové větve a prostorovou lokalizaci jejich zástupců, - charakterizovat Velkou ekvatoriální rasu, znát její základní členění na rasové větve a prostorovou lokalizaci jejich zástupců, - charakterizovat Velkou mongoloidní rasu, znát její základní členění na rasové větve a prostorovou lokalizaci jejich zástupců, - uvést příklady přechodných rasových forem a prostorovou lokalizaci jejich zástupců. Pojmy k zapamatování: - proces antropogeneze, - rasa, - rasové větve. Průvodce studiem: Velmi často při pobytu v terénu, na exkurzích, terénních praxích, nebo při příležitostných anketních šetřeních, či v rámci rekreačních nebo prázdninových pobytů a na zájezdech se setkáme s lokalitami, které jsou zajímavé z hlediska archeologických nálezů. Nemusíme přitom vyhledávat vzdálené zahraniční lokality, i území České republiky nabízí takovýchto míst poměrně hodně. Na straně druhé v rámci stále zvětšujícího se významu zahraničních migrací a dojížděk se nejen ve sdělovacích prostředcích, ale bezprostředně v terénu setkáváme se zástupci jednotlivých ras, rasových větví a přechodných rasových forem. V minulosti uskutečněné velké kontinentální migrace, ale i stávající pestrá škála prostorové dynamiky světového obyvatelstva vede ke vzniku zcela nových demografických prostorových struktur v dílčích částech světa. Studium regionálních vztahů je často podmíněno porozuměním těmto prostorově zformovaným demografickým strukturám, k nimž náleží i struktury obyvatelstva podle ras. Čas potřebný k prostudování kapitoly: 4 hodiny

8 8 Homo habilis Homo ergaster Homo erectus 1. 1 Proces antropogeneze a předvěcí lidé Procesem antropogeneze je označován mil. let trvající proces biologické evoluce, kde v řádu primátu došlo k natolik výrazné diferenciaci živočišných druhů, že na jejím konci mohl stanout současný člověk (poddruh Homo sapiens sapiens). Podle antropologických výzkumů se jako první před 6 mil. let vzpřímil a trvale na zadní končetiny postavil v nadčeledi Homonidea tzv. Ardipithecus ramidus. Tři a půl milionů let starý kosterní africký nález (Ardipithecus afarensis) představuje ale stále lidoopa, předka rodu Homo. Za rozhodující vývojový zlom v antropogenezi člověka je považován teprve druh HOMO HABILIS (člověk zručný). Ruka tohoto hominida sice ještě neměla dokonalou opozici palce (neboť byl zatím krátký), avšak tento člověk mohl již uvědoměle používat jednoduché, nedokonalé nástroje. Nejznámějším místem s kosterními nálezy je Olduvai George v Tanzánii (stáří 2 až 1,4 mil. let). HOMO ERGASTER (člověk dělný) díky stále se zvětšujícímu obsahu mozkovny je schopen vyrábět nejsložitější nástroj té doby na Zemi - pěstní klín. Dokonalá opozice palce ruky spolu s vyvinutým mozkem umožňuje vykonávat jakékoliv pracovní úkony s maximální přesností. Tento člověk může pronásledovat jiné živočichy, jeho tělesná teplota je regulována potem a může se tedy pohybovat v otevřené krajině, tedy sluncem ozářené savaně. Ostatní živočichové jsou nuceni ukrývat se ve stínu. Zvětšující se mozek umožňuje i rozvoj dorozumívání. Tento člověk se v krajině přesunuje za potravou (sběr, lov zvěře), pomáhá ostatním členům a dochází k rozvoji sociálních kontaktů uvnitř tlupy. Lidé jsou již schopni opustit africký kontinent. Podle soudobých teorií se dostávají podél řeky Nilu do oblasti Středního Východu a dále až do jihovýchodní Asie. Jejich nálezy byly archeology pojmenovány jako HOMO ERECTUS (člověk vzpřímený). Asijské archeologické artefakty neobsahují pěstní klíny. Tamější lidé využívají ke stejným účelům dřeva bambusových stromů. Lidé tohoto vývojového stupně se po téměř 1 mil. let navrací zpět do Afriky. To dokumentují četné archeologické nálezy. Jsou zaznamenány jak v Asii (Jáva, Čína), tak v Evropě (Německo, Maďarsko) a samozřejmě v Africe (východní a severní Afrika). Usuzuje se, že změna způsobu myšlení těchto lidí souvisí s používáním ohně. Homo erectus jej již dokázal využívat ve svůj prospěch. Nejstarší evropský nález (r. 1907) tohoto druhu pochází z blízkosti německého Heidelbergu (nález spodní čelisti) a je nazýván Homo erectus heidelbergensis (stáří okolo 900 tis. let). Patrně nejvyspělejší a tedy nejmladší (stáří okolo 600 tis. let) jsou kosterní pozůstatky nalezené v maďarském masivu Vértes (Homo erectus paleohungaricus). V České republice je uváděna lokalita Přezletice (mezi pražskými Kbely a Brandýsem nad Labem). Poměrně dlouho se soudilo, že evoluční přechod od druhu Homo erectus k současnému člověku vede přes člověka neandertálského (Homo sapiens neandertalensis). K nejstarším kosterním nálezům patří zbytky anteneandertálce (Homo sapiens steinheimensis) z německého Steinhaimu. Dále následovali časní neandertálci neboli protoneandertálci (Homo sapiens aniensis) a klasičtí neandertálci (Homo sapiens neandertalensis). Nálezy klasických neandertálců pocházejí z poslední doby ledové (80-35 tis. let). Nejznámější moravské nálezy pozůstatků tohoto člověka náleží jeskynním lokalitám Šipka (Štramberk) a Kůlna (Sloup). Většina antropologů se kloní k názoru, že klasičtí neandertálci tvoří slepou vývojovou větev.

9 9 Za optimálních životních podmínek se na africkém kontinentu vyvinul předvěký člověk (Homo sapiens sapiens). Ten asi před 100 tis. lety migroval na ostatní kontinenty, aby se před téměř 40 tis. lety potkal v Evropě s neandertálci. Začal se patrně nárazově křížit s tehdejšími populacemi starších předků, včetně Evropu obývajících neandertálců. Ti ale koncem poslední doby ledové vymírají. Člověk rozumný se s ústupem doby ledové usidluje v celé Evropě. Žádným rozhodujícím antropologickým znakem se již neliší od současných lidí. K nejznámějším lokalitám kosterních nálezů na Moravě patří Předmostí (Přerov), Mladeč a Dolní Věstonice. Často se lidé tohoto vývojového období nazývají kromaňonci (podle nálezů kosterních pozůstatků ve francouzské lokalitě Cro-Magnon). Homo sapiens sapiens 1. 2 Vznik ras Na planetě Zemi dochází postupnou a dlouhodobou adaptací lidských populací na vnější podmínky (zejména rozdílné klimatické poměry) ke vzniku somatických a dalších biologických rozdílů mezi lidmi. Jedná se zejména o rozdíly v barvě kůže, vlasů a očí, forem vlasů, nosů, rtů, očních víček či hlavy - především pak její obličejové části. Dochází k rozdílům v tělesném vzrůstu osob, proporcích jednotlivých částí těla a dalším tělesným rozdílnostem (např. ukládání tuku v určitých partiích těla). Vznik těchto ras je prezentován dvěma rozdílnými teoriemi. Teorie monogenetického vzniku ras vychází z předpokladu, že všechny tři základní lidské rasy (europoidní, ekvatoriální, mongoloidní) se vyvinuly v průběhu období mezi 100 tis. a 12 tis. let př. n. l. z jednoho společného prazákladu. Teorie polygenetického vzniku ras vycházejí z představy různých předků dnešních plemen. Tato teorie vede k představě o nerovnosti jednotlivých ras, jak ve smyslu biologickém, tak psychologickém i kulturně-sociálním. Pro další část této studijní opory budeme vycházet z monogenetické teorie, tedy z předpokladu, že rozdíly v somatických (s tělem souvisejících) znacích nevedou k vývojově funkčním či významovým rozdílnostem mezi lidmi. Civilizační rozdíly mezi lidskými rasami jsou dány především rozdíly v sociálně ekonomickém vývoji a odlišnými kulturními tradicemi. Teorie vzniku ras 1. 3 Velká europoidní rasa Obyvatelstvo této rasy charakterizují vlnité nebo rovné, různě zbarvené vlasy. Světlá nebo tmavší pokožka má tendenci k silnějšímu ochlupení, lidé mají tenčí vystouplé nosy a užší až středně hrubé rty. SEVERNÍ VĚTEV EUROPOIDNÍ RASY představují lidé s nízkým stupněm pigmentace (světlá pokožka, světlé vlasy) a vyšším tělesným vzrůstem. Tito lidé obývají Skandinávii, Island, značnou část britských ostrovů, Nizozemí a severní Německo. JIŽNÍ VĚTEV EUROPOIDNÍ RASY představují lidé s vyšším stupněm pigmentace (tmavší pokožka, tmavé vlasy a oči) a nižším tělesným vzrůstem. Tito lidé obývají jednak Středomoří, tj. žijí na Pyrenejském (Portugalci, Španělé) a Apeninském poloostrově (Italové) v Řecku, na středozemních ostrovech, v severní Africe (Arabové), jednak obývají pás táhnoucí se od jihozápadní až do jižní Asie. Větve europoidní rasy

10 10 Polovina evropského obyvatelstva nacházející se mezi severní a jižní větví europoidní rasy tvoří rasově rozsáhlou přechodnou zónu s výskytem antropologických znaků společných pro obě větve. Proto bývá někdy toto rozsáhlé evropské teritorium členěno na rasy nižšího hierarchického řádu (dle názoru autora rasové skupiny). Ve Skandinávii to je severní rasová skupina (vysoká postava, oválná tvář, světlé vlasy), v Pobaltí pobaltská rasová skupina (světlé vlasy, okrouhlá tvář), na Balkáně dinárská rasová skupina (vysoká postava, oválná tvář, tmavovlasí), ve střední Evropě alpská rasová skupina (okrouhlá tvář, vlasy kaštanové barvy). V Asii v rámci tohoto členění vystupují předoasijská, indo-afghánská a pamíro-ferganská rasová skupina. Velké kontinentální migrace vedly k výraznému rozšíření velké europoidní rasy do celého světa. Největší soustředění je patrné v Severní Americe, kam migrovali lidé především ze severní větve (Britové, Němci) a přechodné rasové zóny střední Evropy (Češi, Slováci, Poláci). Do zemí Latinské Ameriky migrovali naopak lidé z jižní větve (Španělé, Portugalci, Italové). Podobně velmi silné zastoupení europoidní rasy se nachází v Austrálii a na Novém Zélandu. Africká negroidní větev Oceánská australoidní větev 1. 4 Velká ekvatoriální rasa Obyvatelstvo této rasy se člení do dvou větví, africké negroidní a oceánské australoidní. AFRICKOU NEGROIDNÍ VĚTEV reprezentují afričtí černoši s intenzivně pigmentovanou pokožkou, kučeravými vlasy, tmavýma očima, slabě vyvinutým ochlupením těla, mírně vystupujícím širokým nosem a výraznými rty. Negroidní obyvatelstvo žije na jih od Sahary v makroregionech, západní, centrální, východní a jižní Afriky. Vnitřně je rozrůzněno, náleží zde i obyvatelé nízkého vzrůstu se světlejší pokožkou (Pygmejové) a Bušmeni či Hotentoti žijící v pustinných oblastech jihozápadní Afriky. V průběhu 16. a 17. stol. bylo z afrického pobřeží při Guinejském zálivu deportováno (násilně vysídleno) několik stovek tisíc černochů na americký kontinent. Jejich potomci tvoří početné populace jak USA, tak v zemích Latinské Ameriky (např. Brazílie, Jamajka, Haiti, Kuba). OCEÁNSKÁ AUSTRALOIDNÍ VĚTEV obyvatel ekvatoriální rasy je pestře prostorově diferencovaná. Tmavší barvou pokožky, širokým nosem a výraznými rty se tito lidé podobají negroidnímu obyvatelstvu, mají ale převážně vlnité vlasy a silnější ochlupení těla. Takového vzezření jsou především Melanésané a Papuánci. Původní Australané se pigmentací podobají černochům, ochlupením těla a formou vlasů pak europoidní rase. V severní části ostrova Cejlon, na jihu a při jihovýchodním pobřeží Indie se nachází rasová skupina Veddoidů (nízký vzrůst, užší nos). Asijská větev 1. 5 Velká mongoloidní rasa Lidi této rasy charakterizují rovné černé vlasy, slabé ochlupení těla, úzké oči, plochá tvář, úzký nebo středně široký nos a především pestrá škála žlutých odstínů pokožky. Rasa se člení na asijskou a americkou větev. ASIJSKÁ VĚTEV mongoloidní rasy se člení na dvě základní skupiny: kontinentální a tichooceánskou. Lidé kontinentální (severní) skupiny se vyznačují výraznější žlutější pigmentací, mohutnější stavbou těla, širokou tváří a nižším

11 11 vzrůstem. Do této skupiny náleží Mongolové, Burjati a Jakuti. K tichooceánské (východní) skupině náležejí Korejci a severní Číňané. Specifické postavení má arktická skupina, kterou tvoří Eskymáci a paleoasiaté (Čukčové, Korjati). AMERICKOU VĚTEV mongoloidní rasy reprezentují američtí Indiáni. Jejich vlasy jsou rovné a tvrdé, nemají zpravidla plochou tvář a mají ostře vystouplý nos. Některé znaky mají shodné s europoidy. Indiánské obyvatelstvo je značně disperzně rozmístěno po celém americkém kontinentu. Americká větev 1. 6 Smíšené a přechodné rasové formy Skupiny obyvatel smíšených a přechodných forem se vyznačují znaky dvou ras. EKVATORIÁLNÍ A VELKÁ EUROPOIDNÍ RASA vytváří četné formy. Ve východní Africe jsou to lidé etiopského typu (Etiopie, Somálsko). Morfologií tváře se podobají europoidům, avšak tmavá barva pokožky připomíná negroidy. K africké přechodné formě náleží západoafričtí Fulbové žijící roztroušeně v západoafrické oblastí savan. Toto obyvatelstvo pravděpodobně vzniklo smíšením berberského nomádského obyvatelstva se súdánskými černošskými zemědělci. K jihoindickému typu náleží lidé žijící v jižní Indii na kontaktu mezi jižní větví europoidní rasy a oceánskou větví ekvatoriální rasy. Smíšenou rasovou formu reprezentují američtí mulati. MONGOLOIDNÍ A EKVATORIÁLNÍ RASA dála v Asii vzniknout četným přechodným rasovým formám. K jižním mongoloidům utvářejícím se na styku s oceánskou větví ekvatoriální rasy náležejí jižní Číňané, Indonézané, Filipínci a obyvatelé jihovýchodní Asie. Japonci vytvářejí samostatný specifický typ přechodné rasy. Na americkém kontinentu vznikají míšením zambové. MONGOLOIDNÍ RASA A VELKÁ EUROPOIDNÍ RASA rovněž vytvářejí několik přechodných forem. V asijské části převažují mongoloidní znaky obyvatel Uralské rasové skupiny. Ke smíšenému rasovému typu náleží Jihosibiřský typ (Kazaši) a ke smíšenému Středoasijskému typu náleží Turkmeni a Tádžikové. Obyvatelé na severu evropského Ruska, na Kolském poloostrově a v Povolží mají převahu europoidních znaků, zařazují se k Suburalskému typu a Laponcům. Mezi americkou větví mongoloidní rasy a příslušníky velké europoidní rasy došlo ke zformování smíšené rasové skupiny - mestici (Mexiko, Venezuela, Chile). Podíl smíšených rasových skupin v Latinské Americe se výrazně zvětšuje. Ke SPECIFICKÝM SMÍŠENÝM SKUPINÁM náležejí Polynésané a Mikronésané (mají znaky všech třech základních ras), madagaskarští Malgaši (mají znaky indonéských jižních mongoloidů a negroidního afrického obyvatelstva) a Havajci (míšením obyvatel polynéského původu s europoidními kolonisty). Shrnutí: Máme-li svým konáním přispět k tvorbě nové integrace (nejen) evropského prostoru musíme se orientovat ve společenských změnách, které probíhají na planetě Zemi. Neobyčejně dynamickou proměnu biologické evoluce v rámci všech živočišných druhů zaznamenal současný člověk (poddruh Homo sapiens sapiens).

12 12 V uplynulém období 6 mil. let, kdy se podle antropologů člověk vzpřímil, a jeho antropologické znaky se dynamicky proměňovaly až do současné podoby, je nutno se především orientovat. Tato úspěšná orientace přispívá jak ke spokojenosti člověka, tak napomáhá při nacházení a studiu nejrůznějších vazeb obecně lidských. Antropologická různorodost je nejstarším příkladem vzniku pestré škály demogeografických struktur, podmíněných vývojovým procesem biologické evoluce. Přestože tento proces považujeme za relativně ukončený, současně si uvědomujeme jisté antropologicky zajímavé změny ve vývoji světové populace (např. růst výšky člověka). Orientace ve vývojových formách našich předků, tvoří základ pro časoprostorové vnímání změn v rozmístění lidí na Zemi. Je docela možné, že obecných poznatků z dlouhodobé adaptace lidských populací na vnější prostředí bude možné modelově využít i v jiných společenských souvislostech (např. při studiu zdravotního stavu obyvatel, opětovné tvorby přirozeného vlasového pokryvu apod.). Úkol k textu: 1. Zjistěte, které významné archeologické nálezy jsou spojeny s krajem v němž se nalézá místo vašeho trvalého bydliště. Podle předpokládaného stáří archeologického nálezu určete k jakému stádiu evolučního vývoje Homo sapiens sapiens tento artefakt náleží. 2. Kdo byl autorem evoluční teorie vývoje živočišných druhů a co o něm víte? Kontrolní úlohy: 1. Uveďte dvě hlavní větve Velké europoidní rasy a na mapě světa znázorněte místa jejich největšího rozšíření. Obyvatelstvo těchto větví charakterizujte podle hlavních antropologických znaků. 2. Uveďte dvě hlavní větve Velké ekvatoriální rasy a na mapě světa znázorněte místa jejich největšího rozšíření. Obyvatelstvo těchto větví charakterizujte podle hlavních antropologických znaků. 3. Uveďte dvě hlavní větve velké mongoloidní rasy a na mapě světa znázorněte místa jejich největšího rozšíření. Obyvatelstvo těchto větví charakterizujte podle hlavních antropologických znaků. 4. Uveďte hlavní vývojové hominidní stádia vývoje člověka a proveďte jejich časovou a prostorovou lokalizaci.

13 13 2. POČ ETNÍ VÝVOJ OBYVATEL OD POČ ÁTKU NEOLITICKÉ PO NÁSTUP PRŮ MYSLOVÉ REVOLUCE Cíle: Cílem této kapitoly je, abyste po jejím prostudování byli schopni: - vysvětlit pojem neolitické kolonizace, která vzhledem k předchozí prostorové dynamice obyvatel měla revoluční význam pro další populační vývoj, - vysvětlit, kterými základními faktory je ovlivněno rozmístění světového obyvatelstva, - lokalizovat centra civilizačního a relativně i demografického vývoje v průběhu času, - vysvětlit, které faktory podmínily vznik a rozvoj tzv. městských států, - vysvětlit proč nejstarší evropské civilizace vznikly právě v oblasti Středozemí, - charakterizovat početní vývoj obyvatelstva od počátku našeho letopočtu po nástup průmyslové revoluce, - vysvětlit jaký vliv měly nucené migrace na početní vývoj obyvatel dílčích kontinentů světa, - kvantitativně vyjádřit tempo přírůstku obyvatelstva za zvolené časové období. Pojmy k zapamatování: - neolitická revoluce, - městské státy, - společenská dělba práce a její fáze, - nucená migrace, - průmyslová revoluce. Průvodce studiem: Velmi často pokládám studentům otázku. Co si myslíte o početním vývoji pravěkých obyvatel. Většinou soudí, že rody či kmeny měly velké množství dětí. Vždyť přece neexistovaly antikoncepční prostředky. Obyvatelstva tedy muselo velmi rychle přibývat! Pravdou sice je, že ženy v období své biologické reprodukce byly velmi často gravidní. Avšak nezbytný pohyb obyvatel v krajině, spolu s prvotní společenskou dělbou práce mezi mužem a ženou a celkový způsob života neumožňovaly přežití mnoha jedinců. A tak početní vývoj lidské populace byl jen velmi pozvolný. Usazování člověka v krajině spojené s rozvojem zemědělských aktivit v období tzv. neolitické revoluce mělo zásadní vliv na další početní rozvoj populačních souborů. Pokusme se proto v historických kontextech modelovat životní situace našich předků. I početní vývoj lidstva jehož jsme součástí, pak budeme vnímat plastičtěji. Čas potřebný k prostudování kapitoly: 4 hodiny

14 14 Neolitický zemědělec 2. 1 Obyvatelstvo mladší doby kamenné (neolit) Mladší doba kamenná (neolit) je v Evropě datována obdobím tis. let př. n. l. Přestože nelze s určitostí stanovit přesný počet obyvatel žijících v těchto dobách na planetě Zemi, podle odhadů lze usuzovat, že na začátku 5. tis. př. n. l. obývalo Zemi asi 20 mil. osob. V neolitu dochází k výraznému oteplování a zvlhčování klimatu. Podle archeologických pramenů je rozvoj neolitických kultur v jednotlivých regionech světa časově diferencován. Zatímco lidé neolitické kultury v jihovýchodní Evropě se rozvíjejí již kolem 6. tis. př. n. l., v jihozápadní Evropě dochází k tomuto vývoji s téměř dvou tisíciletým zpožděním. První zemědělské činnosti vznikly v pásu vymezeném na severu Černým a Kaspickým mořem, na jihu Sinajským poloostrovem a táhnoucím se od Afganistanu až do střední Anatólie (Turecko). Extenzivní hospodářství podmínilo rozsáhlou neolitickou kolonizaci, která zejména v Evropě dala základ současné civilizaci. Lidé přešli k usedlejšímu způsobu života, produkovali především obilí a zabývali se chovem domácího zvířectva. V tomto období, kdy zemědělská produkce nepřekračovala bezprostřední spotřebu a neexistoval nadprodukt, nebyla rozvinuta směna. Mimo dělby práce podle pohlaví a věku se jiná organizace práce ještě neuplatňovala. Neolitický zemědělec zřizuje první zemědělské osady s relativně stálými obydlími a začíná tak přetvářet původní krajinu na kulturní. Rozmístění lidských sídel a tedy i světového obyvatelstva je podřízeno jednak příhodným fyzicko geografickým podmínkám (teplo, vlhkost, srážky, kvalita půdy apod.), jednak úživnosti území vzhledem k obyvatelstvu známým a využívaným výrobním technologiím. Ve čtvrtém tisíciletí př. n. l. ovládli tito nejstarší zemědělci evropské úrodné oblasti od Flander (Belgie) přes střední Evropu až na západní Ukrajinu. Zvýšené množství potravy vedlo k rostoucímu počtu světového obyvatelstva a jeho socializaci. Dochází ke vzniku činností, které nejsou bezprostředně spojeny se zemědělstvím jako např. rozvoj společenské správy či vojska. K tomu, aby se izolované populace zdravě vyvíjely, potřebovaly na jedinců Obyvatelstvo pozdní doby kamenné (eneolit) Pozdní doba kamenná (eneolit) je v Evropě datována obdobím tis. let př. n. l. V Evropě nedošlo k výraznějšímu rozvinutí společenské dělby práce, která by byla zakončena vznikem městských států. Velký podíl na tom má nedostatečná koncentrace obyvatelstva. Zemědělské hospodaření se ale rozšiřuje až na sever kontinentu do Skandinávie (jižní Finsko). V mnoha mimoevropských regionech dochází k rozvoji řemesel a obchodu. Při zpracování kovů se uplatňuje především měď, později i zlato. Zemědělské obyvatelstvo svými přebytky zabezpečuje potraviny pro řemeslníky a obchodníky. Základní územně společenskou jednotkou se stávají obce. V důsledku nerovnoměrného rozdělování prostředků některé obce bohatnou, přetvářejí se v hrazené sídelní útvary a později v opevněná města, která se stávají středisky větších oblastí. V Přední Asii tento vývoj vyústil již ve třetím tisíciletí ve vznik městských států. V jižní části Mezopotámie vznikly Sumerské městské státy, v severní části

15 15 Akkadské městské státy. Ve druhém tisíciletí se na jejich území zformovala Říše babylonská, na severu Mezopotámie Říše asyrská. Ve 3. a 2. tis. př. n. l. v syrskopalestinské oblasti existovaly drobné městské státy - Byblos, Ugarit, Mitanni. V Malé Asii se ve druhém tisíciletí vytvořila Říše chetitská. Egyptský stát je datován do 3. a 2. tis. př. n. l. Podle zpráv Herodotových kolem r př. n. l. mělo proběhnout v Egyptě první sčítání lidu, podle záznamů Konfuciových toto sčítání mělo proběhnout i ve staré Číně (kolem r př. n. l.). Důkazy ale chybí, demografie historických období není příliš rozvinuta Obyvatelstvo nejstarších evropských civilizací Ve druhém tisíciletí vznikají v Egejském moři menší státy, jejichž středisky byly Mykény, Théby aj. Nejstarší evropské civilizace se vytvořily právě v oblasti Středozemí na okraji nejstarších civilizací Předního Východu. Na Peloponéském poloostrovu vznikla kultura heladská (její pozdní období tvoří kultura mykénská) na ostrovech v Egejském moři ve skupině Kyklad a na Krétě vznikly stejnojmenné kultury. Podobně tomu bylo i na Kypru. Zajímavou a stále nezodpovězenou otázkou ale zůstává: Proč žádná z velkých civilizací založených na zemědělské výrobě, nepřekročila rámce této výroby? Přes vyspělost zemědělských civilizací (Mezopotámie, Egypt) a výraznější početní růst populací v průběhu neolitické revoluce, ve srovnání s předchozími obdobími starší (paleolit) a střední (mezolit) doby kamenné, se extenzivní charakter demografické reprodukce výrazněji nezměnil. Úroveň porodnosti i úmrtnosti byla vysoká a naděje dožití (střední délka života) se pohybovala mezi 22 a 28 lety. V prvním tisíciletí př. n. l. žilo na planetě Zemi kolem 80 mil. obyvatel. Otrokářské státy tohoto období se rozprostíraly v nesouvislém pásu od Středomoří přes Egypt na Blízký a Střední Východ, do severní Indie a jihovýchodní Číny. V následující době bronzové (1,9-0,7 tis. let př. n. l.) se jednotlivá místa propojují v souvislý pruh osídlené krajiny. Těžiště civilizačního a relativně i demografického vývoje se v první polovině 1. tisíciletí přesouvá z Předního Východu do Středomoří. Foinické a řecké osady jsou zakládány téměř v celém Středomoří. Foinická kolonizace dosahuje od 7. stol. př. n. l. na atlantické pobřeží Španělska a Maroka. V Přední Asii vznikají postupně Říše novoasyrská a novobabylonská, které se později stávají součástí jednoho z největších starověkých útvarů Předního Východu - Říše perské. Civilizace Předního Východu Civilizace Středomoří 2. 4 Početní vývoj obyvatel od počátku našeho letopočtu po nástup průmyslové revoluce Na přelomu letopočtu (podle odhadů v publikaci Z.Pavlíka 1964), žilo v Evropě 35 mil. obyvatel, v Africe 30 mil., v Americe 10 mil., v Asii 180 mil. a v Oceánii 1 mil. obyvatel. Z toho vyplývá, že světová populace představovala na počátku našeho letopočtu 256 mil. obyvatel. V prvním tisíciletí n. l. na evropském kontinentu probíhají rozsáhlé migrace (např. pohyb Keltů, slovanská kolonizace). Přesto nedochází k výraznější proměně variačního rozpětí lidnatosti většiny kontinentů. Podle odhadů žilo kolem r n. l. v Evropě 42 mil. obyvatel, v Asii asi 170 mil., v Africe 50 mil., v Ame

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt MŠMT ČR EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3349 Název projektu I nejvyšší věž

Více

Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci

Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci Mgr. Daniela Boďová 1 Daniela.Bodova@seznam.cz 2. ročník doktorského studia demografie Úvod Určitý vliv nezměřitelný Ostatní vlivy; individuální

Více

OBYVATELSTVO lidské rasy, národy, jazyky a písma. Lenka Pošepná

OBYVATELSTVO lidské rasy, národy, jazyky a písma. Lenka Pošepná OBYVATELSTVO lidské rasy, národy, jazyky a písma Lenka Pošepná LIDSKÉ RASY Člověk = Homo Sapiens Sapiens Odlišnosti vznikly dlouhodobým působením různých vlivů: podnebí strava způsob života ANTROPOLOGICKÝ

Více

Výstupy předmětu. Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a určení polohy, zemské sféry.

Výstupy předmětu. Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a určení polohy, zemské sféry. Opakování 6. ročníku -opakování základních pojmů -práce s učebnicí-otázky a úkoly -práce s tematickými mapami Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a

Více

Antropogeneze člověka. PaedDr. Eva Knoppová Gymnázium, Jeseník, Komenského 281 školní rok: 2014/2015

Antropogeneze člověka. PaedDr. Eva Knoppová Gymnázium, Jeseník, Komenského 281 školní rok: 2014/2015 Antropogeneze člověka PaedDr. Eva Knoppová Gymnázium, Jeseník, Komenského 281 školní rok: 2014/2015 Byl jednou jeden člověk https://www.youtube.com/watch?v=zwzxpiessxk Sledujte film, vytvořte myšlenkovou

Více

Multikulturní ošetřovatelství 2

Multikulturní ošetřovatelství 2 Multikulturní ošetřovatelství 2 Studijní opora Mgr. Kateřina Mařanová Liberec 2014 Cíle předmětu Předmět navazuje na znalosti studentů získané v rámci předmětu Multikulturní ošetřovatelství 1. Cílem předmětu

Více

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola 1. Geografická charakteristika Afriky 2. Geografická charakteristika Austrálie a Oceánie 3. Geografická charakteristika Severní Ameriky 4. Geografická

Více

Monoteistické náboženství Náboženství knihy Vznik náboženství v souvislosti s prorokem Mohamedem (7. st. n. l.) podle muslimů je toto náboženství

Monoteistické náboženství Náboženství knihy Vznik náboženství v souvislosti s prorokem Mohamedem (7. st. n. l.) podle muslimů je toto náboženství Islám Monoteistické náboženství Náboženství knihy Vznik náboženství v souvislosti s prorokem Mohamedem (7. st. n. l.) podle muslimů je toto náboženství starší (návaznost na židovskou tradici). Proroci

Více

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím Dějepis 1. Historie a historiografie Pojmy, význam a úloha historie Pomocné vědy historické Periodizace dějin Světová historiografie Česká historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva Archeologie

Více

Průvodka. CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Socioekonomická geografie - Obyvatelstvo VY_32_INOVACE_19_13

Průvodka. CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Socioekonomická geografie - Obyvatelstvo VY_32_INOVACE_19_13 Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S VÝUKOVÁSLEPÁMAPA AUSTRÁLIE A OCEÁNIE OBYVATELSTVO Mgr. Iva Svobodová Populační specifika nejřidčeji zalidněný kontinent (z výjimkou Antarktidy) hustota zalidnění 3 obyv.

Více

PRAVĚK TÉMA: PRAVĚK. Zdroje: - učebnice Dějepis pravěk a starověk - str.8-10

PRAVĚK TÉMA: PRAVĚK. Zdroje: - učebnice Dějepis pravěk a starověk - str.8-10 PRAVĚK TÉMA: PRAVĚK Zdroje: - učebnice Dějepis pravěk a starověk - str.8-10 PRAVĚK doba od počátku lidských dějin po první starověké státy u nás trvá až do příchodu slovanských kmenů v 6. století n.l.

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU

DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150, 141 00 Praha 4 DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Tímto dodatkem se upravují či doplňují některé body Školního vzdělávacího programu, který nabyl platnosti dne

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Popíše podstatné změny v Evropě v důsledku příchodu nových

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

MATURITNÍ OTÁZKY ZE ZEMĚPISU

MATURITNÍ OTÁZKY ZE ZEMĚPISU MATURITNÍ OTÁZKY ZE ZEMĚPISU 1) Země jako vesmírné těleso. Země jako součást vesmíru - Sluneční soustava, základní pojmy. Tvar, velikost a složení zemského tělesa, srovnání Země s ostatními tělesy Sluneční

Více

VÝVOJOVÁ TEORIE /Charles Darwin/ Obr. 1.1 Člověk je výsledkem dlouhého vývoje živých organismů.

VÝVOJOVÁ TEORIE /Charles Darwin/ Obr. 1.1 Člověk je výsledkem dlouhého vývoje živých organismů. KDE SE VZAL ČLOVĚK? NÁBOŽENSTVÍ Člověk byl stvořen bohem. Bůh Hospodin udělal člověka z hlíny a vdechl do jeho chřípí život. Dal mu jméno Adam, tj. muž ze země. Stvořil pro něho ráj Eden. (Ivan Olbracht:

Více

Judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika. Nutno odlišit Izrael jako biblický a historický Boží lid od novodobého státu Izrael.

Judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika. Nutno odlišit Izrael jako biblický a historický Boží lid od novodobého státu Izrael. Judaismus Důležité výrazy k judaismu Podle biblického vyprávění 12 kmenů izraelského lidu, kmen Juda (s částí kmene Lévi) přežil babylonské zajetí a reprezentuje Izrael; judaismus od kmene Judovců, české

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

ZEMĚPIS - OSNOVY PRO OSMILETÉ STUDIUM NA GYMNÁZIU DR. JOSEFA PEKAŘE

ZEMĚPIS - OSNOVY PRO OSMILETÉ STUDIUM NA GYMNÁZIU DR. JOSEFA PEKAŘE ZEMĚPIS - OSNOVY PRO OSMILETÉ STUDIUM NA GYMNÁZIU DR. JOSEFA PEKAŘE PRIMA: Hodinová dotace 5 hod PLANETA ZEMĚ: MAPA - ZEMĚ: PŘÍRODNÍ SLOŽKY A OBLASTI ZEMĚ: Proč se učím zeměpis Naše planeta součást vesmíru

Více

GEOGRAFIE ČR obyvatelstvo, demografické údaje

GEOGRAFIE ČR obyvatelstvo, demografické údaje GEOGRAFIE ČR obyvatelstvo, demografické údaje GER2, přednáška 2 letní semestr 2008 Mgr. Michal Holub, holub@garmin.cz v České republice žije cca 10 450 000 lidí (9/2008) je to obdobný počet, jako v roce

Více

Světová náboženství: Hinduismus: Buddhismus: Konfucianismus: Taoismus: Judaismus: Křesťanství: Islám: - 1 -

Světová náboženství: Hinduismus: Buddhismus: Konfucianismus: Taoismus: Judaismus: Křesťanství: Islám: - 1 - Podpora výuky a vzdělávání na GVN J. Hradec CZ.1.07/1.5.00/34.0766 Klíčová aktivita: V/2 Číslo dokumentu: VY_52_INOVACE_ZSV.S5.31 Typ výukového materiálu: Pracovní list pro žáka Název výukového materiálu:

Více

OBYVATELSTVO. G. Petříková, 2006

OBYVATELSTVO. G. Petříková, 2006 OBYVATELSTVO G. Petříková, 2006 Vývoj počtu obyvatel 1830 1930 1960 1975 1987 1999 1 miliarda 2 miliardy 3 miliardy 4 miliardy 5 miliard 6 miliard za 100 let za 30 let za 15 let za 12 let za 12 let Prostudujte

Více

ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o., ŠVP Ekonomické lyceum Učební osnovy: Geografie

ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o., ŠVP Ekonomické lyceum Učební osnovy: Geografie Ročník Téma Výsledky Učivo 1. září - říjen Země jako vesmírné těleso charakterizuje Slunce jako hvězdu a popíše sluneční soustavu popíše uspořádání hvězd do galaxií zná současné názory na vznik a vývoj

Více

Vypracovala: Ing. Darina Holomková ASIE REKORDY A OBYVATELSTVO

Vypracovala: Ing. Darina Holomková ASIE REKORDY A OBYVATELSTVO Vypracovala: Ing. Darina Holomková ASIE REKORDY A OBYVATELSTVO ASIE největší světadíl rozloha: 44,5 mil. km² ASIE - obecně Nejvyšší hora světa: Mount Everest - 8 850 m (Nepál, Čína, Himaláje) ASIE - obecně

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 6 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 3) Borovského žáky

Více

1. Globální aspekty světového hospodářství. Obyvatelstvo

1. Globální aspekty světového hospodářství. Obyvatelstvo 1. Globální aspekty světového hospodářství Obyvatelstvo 1.1 Světová populace, demografické charakteristiky 1.1.1 Demografie Je vědní disciplína, která se zabývá obyvatelstvem, zejména jeho vývojem a složením.

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Prima - 2 hod. týdně, 66 hod. ročně Planeta Země Vesmír Slunce a sluneční soustava Země jako vesmírné těleso Glóbus a mapa. Glóbus, měřítko globusu, poledníky a rovnoběžky,

Více

Co všechno víme o starším pravěku?

Co všechno víme o starším pravěku? Co všechno víme o starším pravěku? Starší pravěk Starší paleolit Starší doba kamenná Co víme o starším pravěku? Které vývojové stupně člověka známe? člověk zručný člověk vzpřímený člověk rozumný nejstarší

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN II., KMOCHOVA 943 škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN II., KMOCHOVA 943 škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN II., KMOCHOVA 943 škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů EVROPA Obyvatelstvo obr. 1 obr. 1 OBYVATELSTVO A SÍDLA V Evropě žije přes 700 milionů obyvatel. Podle

Více

Zeměpis PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY

Zeměpis PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY Zeměpis ročník TÉMA G5 Úvod do geografie Země jako vesmírné těleso Znázornění Země na mapách vymezí objekt studia geografie; rozdělí geografii jako vědu; zhodnotí význam geografie pro společnost; geografie

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Miroslav Páteček Vytvořeno: září 2012 Člověk a společnost Klíčová slova: První středověké státy, Franská říše, Byzantská říše,

Více

Obyvatelstvo Afriky Zdeňka Hohnová, ZŠ TGM Rajhrad Jiří Svoboda, ZŠ Pomezí Pavel Fryštacký, ZŠ Mysločovice

Obyvatelstvo Afriky Zdeňka Hohnová, ZŠ TGM Rajhrad Jiří Svoboda, ZŠ Pomezí Pavel Fryštacký, ZŠ Mysločovice Obyvatelstvo Afriky Zdeňka Hohnová, ZŠ TGM Rajhrad Jiří Svoboda, ZŠ Pomezí Pavel Fryštacký, ZŠ Mysločovice Historie Afrika - kolébka lidstva nález nejstarších kosterních pozůstatků přímého předchůdce člověka

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : ZEMĚPIS Ročník: kvinta, I. ročník Tématická oblast Úvod do geografie Rozdělení a význam geografie Vymezí objekt studia geografie, rozdělí

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Šablona III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

1 ÚVOD DO UČIVA DĚJEPISU

1 ÚVOD DO UČIVA DĚJEPISU 1 ÚVOD DO UČIVA DĚJEPISU Promysli a vypiš k čemu všemu je člověku dobrá znalost historie Pokus se co nejlépe určit tyto historické prameny. Kam patří? PROČ SE UČÍME DĚJEPIS historie je věda, která zkoumá

Více

VY_52_INOVACE_ZE.S4.08

VY_52_INOVACE_ZE.S4.08 Název projektu OPVK: Podpora výuky a vzdělávání na GVN J. Hradec CZ.1.07/1.5.00/34.0766 Klíčová aktivita: V/2 Číslo dokumentu: VY_52_INOVACE_ZE.S4.08 Typ výukového materiálu: Pracovní list pro žáka Název

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN

Více

PRÁCE BEZ ATLASU celkem 50 bodů

PRÁCE BEZ ATLASU celkem 50 bodů PRÁCE BEZ ATLASU celkem 50 bodů 1) Přiřaď k vyobrazeným živočichům místa na Zemi, kde je můžeš potkat. Vyber z následující nabídky: Aljaška, Andy, Amazonie, Etiopie Čím mohou být tito živočichové lidem

Více

původní obyvatelé: představitelé harrapské civilizace

původní obyvatelé: představitelé harrapské civilizace HINDUISMUS hlavní náboženské směry Indie: hinduismus, buddhismus, džinismus vyvinuly se z tzv. védského náboženství (brahmanismus), které přinesli Árjové původní obyvatelé: představitelé harrapské civilizace

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Občanská nauka, 4. ročník, SŠ Přílohy. Bez příloh. Identifikační údaje školy

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Občanská nauka, 4. ročník, SŠ Přílohy. Bez příloh. Identifikační údaje školy VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Číslo a název materiálu Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu ZELENÁ DO BUDOUCNOSTI Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Klíčová aktivita:

Více

Evropský pohled (především) snaha o zařazení hinduismu jako jednotného náboženství (zakladatel, jasně stanovené učení ) mezi světová náboženství

Evropský pohled (především) snaha o zařazení hinduismu jako jednotného náboženství (zakladatel, jasně stanovené učení ) mezi světová náboženství Hinduismus Pojem HINDUISMUS Až v 19. století pro skupinu indických náboženství. Původ slova: hindu (perština), sindhu (sanskrt) řeka. Hinduisté původně své náboženství nijak nenazývali. Obyvatelstvo Indie

Více

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky 1.STAROVĚKÁ LITERATURA A)Nejstarší písemné památky LITERATURA PŘEDNÍHO VÝCHODU ve 4. tisíciletí př. Kr. (před Kristem) se v Mezopotámii objevuje písmo a s ním i psaná literatura (v povodí velkých řek Eufratu,

Více

Zeměpis - 6. ročník (Standard)

Zeměpis - 6. ročník (Standard) Zeměpis - 6. ročník (Standard) Školní výstupy Učivo Vztahy má základní představu o vesmíru a sluneční soustavě získává základní poznatky o Slunci jako hvězdě, o jeho vlivu na planetu Zemi objasní mechanismus

Více

Bližší informace o konkrétních projektech a aktivitách Multikulturního centra Praha naleznete na www.mkc.cz.

Bližší informace o konkrétních projektech a aktivitách Multikulturního centra Praha naleznete na www.mkc.cz. S integrací České republiky do Evropské Unie a dalších globálních politických a ekonomických struktur se česká společnost opět stává různorodou a pluralitní. Multikulturní soužití na jedné straně obohacuje

Více

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Škola má deset ročníků, 1.stupeň tvoří 1. až 6., 2.stupeň 7. až 10.ročník. V charakteristice

Více

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem předmětu je kultivování historického

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

Zánik lidských kultur, přírodních národů multikulturní svět

Zánik lidských kultur, přírodních národů multikulturní svět Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Člověk a příroda 8.ročník červenec 2012 Zánik lidských kultur, přírodních národů Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_ Čap-Z 8.,9.33 Vzdělávací oblast: Autor:

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu ZELENÁ DO BUDOUCNOSTI Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Klíčová aktivita:

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

8. ročník LMP NSP. Geografické informace, zdroje dat, kartografie a topografie. Přírodní obraz Země Terénní geografické praxe a aplikace

8. ročník LMP NSP. Geografické informace, zdroje dat, kartografie a topografie. Přírodní obraz Země Terénní geografické praxe a aplikace Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis ŠVP ZV LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Zeměpis Vyučovací předmět Zeměpis je tvořen z obsahu vzdělávacího oboru Zeměpis ze vzdělávací

Více

Migrace VY_32_INOVACE_Z.1.11. Člověk a společnost Geografie Zeměpis Obyvatelstvo a sídla 4.ročník vyššího gymnázia

Migrace VY_32_INOVACE_Z.1.11. Člověk a společnost Geografie Zeměpis Obyvatelstvo a sídla 4.ročník vyššího gymnázia Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Zeměpis 6. ročník. Poznámky. Mapy; grafy - Mapa hydrosféry - Mapa klimatických pásů

Zeměpis 6. ročník. Poznámky. Mapy; grafy - Mapa hydrosféry - Mapa klimatických pásů Zeměpis 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat z dostupných kartografických produktů a

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

Vzdělávací obor Dějepis - obsah

Vzdělávací obor Dějepis - obsah Hlavní kompetence Učivo 6.ročník 1. ČLOVĚK V Kompetence k učení, k řešení problém A. Úvod do dějepisu Vlastivěda měření času 4. DĚJINÁCH 1. Historické prameny - hmotné a písemné kalendář Žák: Uvede konkrétní

Více

Opakova ní Na co navazujeme z prave ku a starove ku

Opakova ní Na co navazujeme z prave ku a starove ku Opakova ní Na co navazujeme z prave ku a starove ku Vývoj lidstva několik milionů let Vyrábění nástrojů, umění Víra v posmrtný život Ve 4. století př. n. l. příchod Keltů na naše území (oppida, železné

Více

Počátky křesťanství, Betlém

Počátky křesťanství, Betlém Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Kot19 Vypracoval(a),

Více

Globální problémy-růst lidské populace

Globální problémy-růst lidské populace I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 16 Globální problémy-růst lidské

Více

Gymnázium Ivana Olbrachta Semily Nad Špejcharem 574, příspěvková organizace, PSČ 513 01

Gymnázium Ivana Olbrachta Semily Nad Špejcharem 574, příspěvková organizace, PSČ 513 01 M A T U R I T N Í T É M A T A Květen 2013 GIO SEMILY ZE ZEMĚPISU 1. Základní poznatky o Zemi Země jako součást vesmíru,planeta Země,rotační a oběžný pohyb,hlavní důsledky oběhu a rotace Země,slapové jevy,zeměpisné

Více

Češi odmítají výstavbu mešit

Češi odmítají výstavbu mešit Češi odmítají výstavbu mešit S náboženskými konflikty, které byly mnohdy příčinou velkého krveprolití, se potýká lidstvo odnepaměti. Nejinak je tomu i v současnosti, kdy např. na Blízkém východě přetrvávají

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu ZÁPIS DO SEŠITU

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu ZÁPIS DO SEŠITU Materiál pro domácí přípravu žáků: Název programu: Název projektu: Registrační číslo projektu: Předmět: Ročník: Téma učivo: Učební pomůcky: VY_05_Z7E_5 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

je tvořen navzájem provázanými složkami: část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků)

je tvořen navzájem provázanými složkami: část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků) Dopravní systém je tvořen navzájem provázanými složkami: 1. Dopravní prostředky soubor pohyblivých zařízení 2. Dopravní cesty část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků)

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Evropa regionální geografie II. Zeměpis Mgr. Jiří Buryška 01 - Malé státy jižní Evropy

Více

Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblasti MKV. Lidské rasy. Lidské rasy. Název učební jednotky (téma) Stručná anotace učební jednotky

Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblasti MKV. Lidské rasy. Lidské rasy. Název učební jednotky (téma) Stručná anotace učební jednotky Lidské rasy Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblasti MKV Název učební jednotky (téma) Lidské rasy Stručná anotace učební jednotky Žáci si nejprve s pomocí fotografií uvědomí, že v dnešním světě

Více

Předmět: Zeměpis Téma: Regiony Asie Ročník: VII. Autor: Mgr. Pavel Hadač Škola: Základní škola Pěnčín 22 příspěvková organizace Pořadové číslo

Předmět: Zeměpis Téma: Regiony Asie Ročník: VII. Autor: Mgr. Pavel Hadač Škola: Základní škola Pěnčín 22 příspěvková organizace Pořadové číslo Předmět: Zeměpis Téma: Regiony Asie Ročník: VII. Autor: Mgr. Pavel Hadač Škola: Základní škola Pěnčín 22 příspěvková organizace Pořadové číslo projektu: CZ.1.07 Šablona: III / 2_2 BLÍZKÝ VÝCHOD A ZAKAVKAZSKO

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Základy geografie obyvatelstva a sídel

Základy geografie obyvatelstva a sídel Základy geografie obyvatelstva a sídel - zdroje a charakter dat - vývoj a rozmístění obyvatelstva Centre for Analysis of Regional Systems cenars.upol.cz Sylabus přednášek geografie obyvatelstva: úvod,

Více

JUDAISMUS Základní údaje: ţidovské náboţenství jednoho národa Izrael diaspora Věrouka: Hospodin Mojţíš Desatero přikázání

JUDAISMUS Základní údaje: ţidovské náboţenství jednoho národa Izrael diaspora Věrouka: Hospodin Mojţíš Desatero přikázání JUDAISMUS Judaismus, neboli ţidovské náboţenství, nemá tolik přívrţenců a je spíše lokálního charakteru, proto není povaţováno za světové náboţenství přesto je důleţité, protoţe z něj vychází křesťanství

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Sociální činnost pro národnostní menšiny TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Sociální činnost pro národnostní menšiny TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Obor vzdělání: Sociální činnost pro národnostní menšiny Kód oboru: 75-41-M/01 Školní rok: 2014/2015 Třída: SČ4A

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 431 Autor: Silvie Lidmilová Datum: 14.3.2012 Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Regiony světa

Více

VY_32_INOVACE_11.02 1/11 3.2.11.2 Původ a vývoj člověka

VY_32_INOVACE_11.02 1/11 3.2.11.2 Původ a vývoj člověka 1/11 3.2.11.2 - původem navazuje na živočišnou říši, je součástí přírody - kosterní nálezy přinášejí nové doklady o pravěcích předcích člověka, o existenci různě vyspělých bytostech z období třetihor a

Více

Seznam šablon - Zeměpis

Seznam šablon - Zeměpis Seznam šablon - Zeměpis Autor: Mgr. Vlastimila Bártová Vzdělávací oblast: Člověk a příroda - zeměpis Tematický celek: Regiony světa Ročník: 7 Číslo Označení Název Materiál Využití Očekávané výstupy Klíčové

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - popíše osídlení Evropy po rozpadu západořímské říše - charakterizuje první státní útvary na

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU

ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU TÉMA: OSOBNOSTI ČESKÝCH DĚJIN - OPAKOVÁNÍ Zdroje: OSOBNOSTI ČESKÝCH DĚJIN SÁMO francký kupec, 7.st., sjednotil slovanské kmeny proti Avarům první státní útvar na našem území KONSTANTIN

Více

Příloha č. 2. Záznamová tabulka k prezentacím

Příloha č. 2. Záznamová tabulka k prezentacím Příloha č. 2. Záznamová tabulka k prezentacím Vyplň úvodní hlavičku tabulky. Do každé kolonky zaznamenej 3 podstatné informace ze shlédnuté prezentace. ČLENOVÉ SKUPINY: TŘÍDA: DATUM: VĚDY V BIOLOGII ČLOVĚKA

Více

Zeměpisná olympiáda 2011

Zeměpisná olympiáda 2011 Zeměpisná olympiáda 2011 Kategorie B okresní kolo Název a adresa školy: Okres: Jméno a příjmení: Třída: Datum:.. Práce bez atlasu Zeměpisná rozcvička I. Místopis 1. Podle charakteristiky poznej, o jakou

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Demografický vývoj. VY_32_INOVACE_Z.1.01 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014. Člověk a společnost Geografie Zeměpis

Demografický vývoj. VY_32_INOVACE_Z.1.01 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014. Člověk a společnost Geografie Zeměpis Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

1. Největší státy počet obyvatel.

1. Největší státy počet obyvatel. AFRIKA 1. Největší státy počet obyvatel. 2. Hospodářsky nevýznamnější státy bohaté, vyspělé, rychle se rozvíjející podle celkového hrubého domácího produktu (mil. US dolarů) 2008 podle Světové banky (WB)

Více

Název: Osídlení Evropy

Název: Osídlení Evropy Název: Osídlení Evropy Autor: Mgr. Martina Matasová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: geografie, sociogeografie, historie Ročník: 5. (3. ročník vyššího

Více

59.Afrika oblasti Afriky Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

59.Afrika oblasti Afriky Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Světadíly a oceány Afrika Autor: Mgr. Irena Doležalová Datum (období) tvorby: únor 2012 červen 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: zeměpis Anotace: Žáci se seznámí se základními pojmy nového předmětu

Více

CHINA TOURS PRESS KIT

CHINA TOURS PRESS KIT CHINA TOURS PRESS KIT Vytvořila agentura Stance Communications Obsah 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O CESTOVNÍ KANCELÁŘI... 2 2. ZVLÁŠTNOSTI ZÁJEZDŮ CK CHINA TOURS... 3 3. CHINA TOURS PODPORUJE... 5 4. OCENĚNÍ...

Více

Stát a jeho fungování - obec, občan,obyvatel, etnikum, rasa, národ, národnost Prezentace pro žáky SŠ

Stát a jeho fungování - obec, občan,obyvatel, etnikum, rasa, národ, národnost Prezentace pro žáky SŠ Stát a jeho fungování - obec, občan,obyvatel, etnikum, rasa, národ, národnost Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium

Více

Náboženství na Zemi. VY_32_INOVACE_Z.1.15 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014

Náboženství na Zemi. VY_32_INOVACE_Z.1.15 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014 Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Témata k maturitní zkoušce ve školním roce 2011/2012 pro jarní a podzimní zkušební období

Témata k maturitní zkoušce ve školním roce 2011/2012 pro jarní a podzimní zkušební období Obchodní akademie, Choceň, T. G. Masaryka 1000 Choceň, T. G. Masaryka 1000, PSČ 565 36, oachocen@oa-chocen.cz Příloha č. 5 k č. j.: 57/2011/OA Počet listů dokumentu: 1 Počet listů příloh: 0 Témata k maturitní

Více

TEST VŠEOBECNÝCH ZNALOSTÍ

TEST VŠEOBECNÝCH ZNALOSTÍ 1. V jakém vztahu je ke mně syn sestry mého otce? a) tchán b) bratr c) bratranec d) strýc 2. Od kolika let má občan ČR volební právo?. 3. Svátek Tří králů se slaví: a) 6.1. b) 6.2. c) 1.1. d) 25.12. 4.

Více