Cla. Celní unie EU: ochrana obyvatel a usnadnění obchodu POLITIKY EVROPSKÉ UNIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Cla. Celní unie EU: ochrana obyvatel a usnadnění obchodu POLITIKY EVROPSKÉ UNIE"

Transkript

1 POLITIKY EVROPSKÉ UNIE Cla Celní unie EU: ochrana obyvatel a usnadnění obchodu Celní orgány jsou v první linii boje proti nebezpečnému zboží, nezákonnému obchodu, podvodům, terorismu a organizované trestné činnosti. Zároveň v maximální možné míře usnadňují legální obchod.

2 OBSAH Proč potřebujeme celní unii?... 3 POLITIKY EVROPSKÉ UNIE Tato publikace je součástí edice Politiky Evropské unie, která prezentuje činnost EU v různých oblastech, důvody jejích opatření a jejich výsledky. Elektronické verze publikací najdete na této internetové stránce: Jak EU postupuje správa celní unie... 5 Clo a občané... 8 Výhled do blízké i vzdálenější budoucnosti...11 Další informace Jak funguje Evropská unie Evropa ve 12 lekcích Evropa 2020 Evropská strategie růstu Zakladatelé Evropské unie Bankovnictví a finance Bezpečnost potravin Boj proti podvodům Cla Daně Digitální agenda Doprava Energetika Hospodářská a měnová unie a euro Hospodářská soutěž Hranice a bezpečnost Humanitární pomoc a civilní ochrana Kultura a audiovizuální média Mezinárodní spolupráce a rozvoj Migrace a azyl Námořní záležitosti a rybolov Obchod Oblast klimatu Podniky Regionální politika Rozpočet Rozšíření Spotřebitelé Spravedlnost, základní práva a občané Veřejné zdraví Vnitřní trh Výzkum a inovace Vzdělávání, odborná příprava, mládež a sport Zahraniční věci a bezpečnostní politika Zaměstnanost a sociální věci Zemědělství Životní prostředí Politiky Evropské unie: Cla Evropská komise Generální ředitelství pro komunikaci Informace pro občany 1049 Brusel BELGIE Rukopis dokončen v listopadu 2014 Ilustrace na obálce a na str. 2: istockphoto.com/oxford 12 s ,7 cm ISBN doi: /15748 Lucemburk: Úřad pro publikace Evropské unie, 2014 Evropská unie, 2014 Reprodukce je povolena. V případě použití nebo reprodukce samotných fotografií je nutné žádat o svolení přímo vlastníka autorských práv.

3 C l a 3 Proč potřebujeme celní unii? Celní unie byla jedním z prvních úspěchů v dějinách Evropské unie a velmi důležitou výhodu představuje i v globalizovaném prostředí 21. století. V celní unii používají členové stejné celní sazby na zboží dovážené na její území ze zbytku světa a mezi sebou si nestanoví žádné interní tarify. Celní unie EU je velmi propracovaná, uplatňuje rozsáhlý soubor společných pravidel pro dovoz a vývoz a zcela odstranila kontroly mezi svými členy. Celní unie EU funguje jako pokožka lidského těla. Obklopuje vnitřní trh EU a umožňuje vnitřní volný pohyb zboží tím, že kontroluje vnější dovoz a vývoz. Existence vnitřního trhu, kde podniky mohou prodávat své zboží a investovat v jakémkoli členském státě EU, by byla bez celní unie EU nemyslitelná. Celní unii EU spravují celní správy jednotlivých 28 členských států EU, nicméně jednají jako jeden celek. Celníci sledují přepravu zboží v EU, a to jak na vnějších hranicích EU, tzn. v přístavech a na letištích a pozemních hraničních přechodech, tak pohyb zboží na území EU. Tak chrání spotřebitele před nebezpečnými věcmi a zdravotními riziky. Zvířata a životní prostředí chrání před chorobami rostlin a zvířat. Celní orgány rovněž fungují jako prevence nehod. Jsou první obrannou linií proti rizikům v rámci dodavatelského řetězce, včetně boje proti organizované trestné činnosti a terorismu. Veškeré zboží, které se do Evropy dodává a jde na náš trh, od hraček až po potraviny a léky, je bezpečnější díky bdělosti celních orgánů. Celní orgány rovněž dohlížejí na vývoz tzv. citlivého zboží (např. aby nebyly z Evropy odvezeny kulturní statky). Vzhledem k odpovědnosti, kterou má EU vůči zbytku světa, také podnikají preventivní kroky proti nelegálnímu vývozu odpadu. veterinární nákazu). Úkolem celních orgánů naopak není kontrolovat pohyb osob nebo jejich pas tím se zabývá pohraniční stráž nebo policie. Podnikům zapojeným do mezinárodního obchodu a dopravy přináší celní unie EU společné efektivní postupy v celé Unii. Bez ohledu na to, kde v EU je zboží uvedeno v celním prohlášení, uplatní se stejná pravidla a po proclení je zboží propuštěno do volného oběhu nebo se může prodávat kdekoli na celním území EU. Ačkoli již výběr cla nepatří mezi nejdůležitější úkoly, patří clo i nadále k nezanedbatelným zdrojům příjmu pro EU. V roce 2013 představovalo téměř 11 % rozpočtu EU (15,3 miliardy eur). Jelikož je EU největším světovým obchodním uskupením, je pozice celní unie EU v mezinárodním obchodě velmi důležitá. Při jednáních je tedy její slovo daleko důležitější, než by tomu bylo u kterékoli země EU, která by jednala samostatně. Ochrana našich občanů, prosperita našich podniků a podpora obchodu EU závisí na neocenitelných službách, které nám poskytuje hladce fungující celní unie. Celní operace v EU nyní představují 16 % světovém obchodu. Týkají se dovozu a vývozu o hodnotě více než miliard eur ročně. Rozsah celních operací je skutečně těžko představitelný: Každou minutu se v průměru doveze či vyveze tun zboží s téměř 500 celními prohlášeními, přičemž se zadrží více než Mnoho úkolů prováděných celními orgány má tedy environmentální charakter. Patří k nim i kontrola obchodu se vzácnými druhy zvířat nebo se vzácnými druhy dřeva z ohrožených lesů. Kontroluje se také, jak jsou zvířata přepravována a zda mají během přepravy náležitou péči. Celní orgány se převážně zabývají komerční přepravou, nicméně zaměřují se také na cestující přepravující protiprávní nebo nebezpečné zboží, jako jsou drogy nebo zbraně, a zboží, které například představuje riziko (např. Video: zažijte jednu minutu z běžného dne celníků.

4 4 P O L I T I K Y E V R O P S K É U N I E 70 padělků a nedovolených napodobenin. Objem mezinárodního obchodu roste, a s tím se také rozšiřuje rozmanitost zboží. Udržet krok s tímto vývojem pomáhá celním orgánům koordinace na úrovni EU. Co je celní unie? V případě celní unie se spojí skupina zemí a dohodne se na tom, že budou společně uplatňovat stejné celní sazby na dovoz zboží ze zbytku světa. Mezi zeměmi v rámci takové unie se podle příslušné dohody potažmo cla neuplatňují. To znamená, že jakmile zboží prošlo celní odbavením, je ve volném oběhu mezi zeměmi v rámci dané celní unie. V roce 1993 byly zrušeny celní kontroly na vnitřních hranicích. Dlouhé kolony nákladních vozidel na hraničních přechodech jsou nyní proto jen matnou vzpomínkou. Při každém následném rozšíření Evropské unie se k celní unii rovněž připojily nové země a za tímto účelem sladily své vnitrostátní právní předpisy s celním kodexem Unie. Z nečlenských států již mělo celní unii s Francií Monako. Andorra a San Marino uzavřely příslušné dohody v roce V roce 1995 vstoupila v platnost celní unie mezi EU a Tureckem, ta se však stejně jako v případě dohody s Andorrou omezuje pouze na průmyslové výrobky a zpracované zemědělské produkty. Celní unie existují i jinde ve světě. Například Mercosur sdružuje některé jihoamerické země. Celní unie existuje i mezi Ruskem a sousedními zeměmi. Dohody o volném obchodu se od celní unie liší v tom, že pouze ruší cla mezi dotyčnými zeměmi. Prvek stejných celních sazeb na zboží pocházející z ostatních zemí chybí. Postupné odstraňování hranic jak to vše začalo Belgie, Lucembursko a Nizozemsko založily celní unii Benelux v roce Do praxe byla zavedena v roce Mladí demonstranti na obrázku žádají další odstraňování hranic a celní kontrol. Francie, Německo a Itálie se k zemím Beneluxu připojily a vytvořily v roce 1951 Evropské společenství uhlí a oceli. Jeho předseda, bývalý belgický premiér Paul Henri Spaak, začal rozpracovávat myšlenku širší celní unie v roce Z jeho zprávy dalece čerpala Římská smlouva z roku 1957, jíž bylo založeno Evropské společenství a jíž byl stanoven vznik celní unie všech jeho členů do konce následujícího desetiletí. Celní unie vznikla 18 měsíců před plánovaným termínem, dne 1. července 1968, kdy byla zrušena zbývající cla v obchodu uvnitř Společenství a byl zaveden společný celní sazebník, který nahradil vnitrostátní cla v obchodu se zbytkem světa. European Union Členové belgické sekce Evropského hnutí demonstrovali v roce 1953 v Lutychu proti hraničním kontrolám.

5 C l a 5 Jak EU postupuje správa celní unie Odpovědnost za celní politiku leží plně na Evropské unii. Jde o jednu z mála oblastí tzv. výlučné pravomoci EU. Provádění celní unie v praxi však závisí na těsné spolupráci Unie s členskými státy a spolupráci mezi státy samotnými. Evropská komise předkládá návrhy celních právních předpisů a sleduje jejich provádění. Zároveň usiluje o to, aby se celní unie opírala o moderní, účinnou a propojenou celní správu, která si poradí se současnými i budoucími výzvami. Komise pomáhá koordinovat činnost celních laboratoří a vytváří a zavádí IT systémy a vzdělávací materiály. Celní orgány spolupracují s dalšími orgány, aby byla zajištěna bezpečnost občanů a ochrana životního prostředí. Celní úředníci a orgány jsou významným partnerem Evropského policejního úřadu Europol v boji proti organizované trestné činnosti. Jsou v kontaktu také s Eurojustem, Evropskou sítí soudních orgánů, jež je základem evropské spolupráce v případech v oblasti trestního soudnictví, a s Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF). Zakotvení v právních předpisech Římská smlouva z roku 1957 ustavila celní unii jako nezbytný základ Společenství. V současné době tvoří ustanovení upravující volný pohyb zboží součást Smlouvy o fungování Evropské unie (část 3, hlava II). Ta zakazují cla na zboží, s nimiž mezi sebou obchodují členské státy EU, a stanoví, že poté, co je na určité zboží uplatněn společný celní sazebník na vnějších hranicích EU, musí být umožněn jeho volný oběh. Když Evropská komise navrhuje uplatnění cla, je jedním z jejích cílů podpora obchodu s třetími zeměmi při současném zohlednění potřeb hospodářství členských států. O tom, jaká cla budou uložena, rozhoduje Rada Evropské unie, která je společně s Evropským parlamentem odpovědná za dohled nad celní spoluprací mezi členskými státy navzájem a mezi členskými státy a Evropskou komisí. Celní unii doplňuje společná obchodní politika, která zajišťuje jednotné řízení obchodních vztahů s třetími zeměmi a podporuje společné dovozní a vývozní režimy EU. Základem správy celní unie je celní kodex Unie (dříve celní kodex Společenství), jehož znění odsouhlasil Evropský parlament a Rada Evropské unie. V reakci na nové postupy a nové výzvy Komise a vnitrostátní celní orgány společně přezkoumávají některé postupy provádění kodexu. Vzájemná spolupráce Polish customs Celní úředníci jednotlivých členských států spolupracují s kolegy z celé EU od Portugalska na jihozápadě po Estonsko na severovýchodě na tom, aby byl zajištěn bezproblémový průjezd zboží od hranice až na místo konečného určení. V EU je více než 450 mezinárodních letišť. Její východní pozemní hranice je dlouhá téměř km a je na ní 133 silničních a železničních přechodů pro komerční přepravu zboží. Na úrovni EU se stále vyvíjí úsilí o dokonalejší celní postupy a o to, aby se s veškerým zbožím vstupujícím na celní území EU nebo jej opouštějícím zacházelo na všech celních úřadech vstupu nebo výstupu stejně. Zajistit bezpečnost občanů již dnes nelze bez nejmodernější techniky.

6 6 P O L I T I K Y E V R O P S K É U N I E Celní kontroly mohou pomoci v boji proti terorismu a organizované trestné činnosti. Estonian customs A nikde se to dosud neprojevilo zřetelněji než při intenzivních bezpečnostních kontrolách nákladu, s jejichž pomocí čelíme rostoucí hrozbě terorismu v posledních letech. Významnou hrozbu představuje využívání kontejnerů při pašování jaderného materiálu nebo radiologických zařízení. Kromě potenciálně ničivého přímého dopadu případného útoku by taková situace znamenala zastavení mezinárodní přepravy a obchodu, což by mělo nedozírné důsledky pro celosvětovou ekonomiku. Bezdotykové inspekční vybavení využívající rentgenové a gama paprsky se již používá na hraničních přechodech i v přístavech a na letištích, čímž se zkracuje doba potřebná ke kontrole nákladu celní úředník zjistí, co je obsahem kontejneru, aniž by bylo třeba jej otevřít. Tradičně byl primárním úkolem celních orgánů v EU výběr cel a nepřímých daní při dovozu, např. spotřebních daní nebo DPH. Nicméně v posledních letech začaly celní orgány provádět řadu dodatečných kontrolních úkolů týkajících se bezpečnosti. Patří mezi ně úkoly v oblasti bezpečnosti či nezávadnosti výrobků, zdravotních rizik dovážených potravin nebo dodržování environmentálních či veterinárních předpisů. V oblasti bezpečnosti celním orgánům přibyly povinnosti v důsledku hrozby teroristických útoků a internacionalizace organizované trestné činnosti. Nové výzvy se objevily také v souvislosti s rozšířením Unie o 13 nových zemí v letech 2004, 2007 a 2013, čímž se prodloužila hranice EU na souši i na moři. Kromě kontroly toho, zda zboží splňuje příslušné normy, celní orgány ověřují, zda není zboží padělané a zda nejde o prekurzory drog (tj. chemikálie, které lze na drogy přeměnit), a zabraňují nezákonnému obchodu se vzácnými a ohroženými druhy rostlin a živočichů. Specializované laboratoře poskytují celní unii posudky potřebné k určení pravosti a původu produktů nebo zjišťující složení látek. Kromě toho se celní úředníci zapojují do vnitrostátních povinností (ochrana proti nedovoleným omamným látkám nebo pornografii, podpora činnosti policie a imigračních úřadů, zejména v boji proti organizovanému zločinu). Vzhledem k rostoucímu objemu přepravy je potřeba dosáhnout větší účinnosti celních kontrol, například prostřednictvím využití nejnovějších detekčních technologií. Aby však bylo možné optimálně využívat omezené zdroje a zamezit nepřiměřeným zdržením v přepravě legálního zboží, musejí se kontroly zaměřit na ty oblasti, kde jsou za pomoci metod řízení rizik nejefektivnější. Pro celou Unii byla stanovena kritéria, s jejichž pomocí vyspělé systémy analýzy rizika celním orgánům umožní s velkým předstihem před příjezdem na hranice zjistit, které zboží je vysoce rizikové. Koordinace v rámci EU umožňuje včasnou výměnu informací o rizicích, takže zboží, které je zamítnuto na jednom celním úřadě, lze odhalit i při dalším pokusu o vstup na jiném místě. Obdobným způsobem celní orgány společně zasahují, když se objeví významný trend v nezákonných obchodních aktivitách, což má nejen obrovský význam pro potlačení daného trendu, ale slouží i jako prevence výskytu takovéhoto nezákonného obchodu. Celní služby se zaměřují také na pašované druhy živočichů a rostlin. Belgian customs

7 C l a 7 European Union Kontrola vlakových vagónů pomocí skeneru na hraničním přechodu mezi Ukrajinou a Polskem. Spolupráce v Evropě i mimo ni Evropská komise koordinuje programy partnerství mezi staršími a novějšími členy celní unie EU. Celní orgány nových zemí se tak snáze vyrovnají s obrovskou odpovědností chrání totiž celou Evropu, nikoli pouze své vlastní území. Dalšími programy se posilují kontrolní postupy a prosazení jejich dodržování v kandidátských a sousedních zemích. Širší mezinárodní spolupráce je rovněž zásadní při ochraně zájmů evropských občanů a evropských podniků na celém světě. Celní záležitosti proto zaujímají přední místo na jednáních Evropské unie o dvoustranných obchodních dohodách se třetími zeměmi s cílem zajistit a usnadnit mezinárodní obchod. Evropská unie podepsala dohodu o celní spolupráci a vzájemné správní pomoci se Spojenými státy, Kanadou, Indií, Japonskem, Hongkongem, Jižní Koreou a Čínou. Tyto dohody zjednodušují a harmonizují celní postupy, což na oplátku snižuje administrativní zátěž a náklady evropským podnikům. Mezinárodní dohody také pomáhají prosazovat práva duševního vlastnictví a bojovat proti podvodům. Celní orgány členských států EU a také některých nečlenských zemí pravidelně provádějí společné celní operace. Jde o koordinované cílené akce namířené proti pašování nebo podvodům na konkrétních obchodních trasách. Evropský úřad pro boj proti podvodům je podporuje zejména poskytnutím strategických analýz, bezpečných IT platforem pro výměnu informací v reálném čase a vyčleněním vyšetřovatelů a kriminalistických expertů. V některých případech je do operací zapojen Europol, Interpol a Světová celní organizace. Celní orgány rovněž plní zásadní úlohu při shromažďování statistických údajů. Na základě údajů o obchodních tocích mohou tvůrci evropské politiky rozpoznat ekonomické trendy. S pomocí informací ze záznamů celních orgánů se rozhoduje o omezeních dovozu zboží, u něhož existuje podezření, že porušuje pravidla hospodářské soutěže. Kontrola zabavených padělaných výrobků. European Union

8 8 P O L I T I K Y E V R O P S K É U N I E Clo a občané Vy je možná nevidíte. Celníci ano. působit dojmem, že mohou oči před sluncem skutečně chránit, a přitom mohou zrak naopak poškodit) nebo automobilové náhradní díly, včetně brzd. Pozornost je třeba věnovat zejména padělkům léků, které představovaly téměř čtvrtinu ze 36 milionů výrobků zadržených v roce 2013 (v hodnotě přibližně 770 milionů eur). Počet zásilek podezřelých z porušování práv duševního vlastnictví se drží na stejné úrovni více než dvě třetiny výrobků zadržených z těchto důvodů pochází z Číny. Kritickým aspektem byl v této souvislosti nárůst internetových nákupů: 70 % případů zadrženého zboží bylo dodáno expresními zásilkovými či poštovními službami. Padělání se netýká pouze luxusního zboží nebo módních doplňků. Celní orgány běžně zabavují padělané výrobky určené ke každodenní spotřebě, jež představují rostoucí riziko pro veřejné zdraví a bezpečnost. Jde například o hygienické potřeby a kosmetiku, hračky, elektrické spotřebiče, sluneční brýle (nebo spíše brýle, které mají Omezit činnost padělatelů mohou EU pomoci rovněž spotřebitelé a to pokud odmítnou si padělek koupit. Naopak jeho nákupem se podílejí na krádeži duševního vlastnictví. Tento trestný čin přitom není možné zlehčovat. Obchod s padělaným a pirátským zbožím zbavuje výrobce pravých výrobků jejich oprávněného zisku, odrazuje od inovací a tvořivosti a vede ke ztrátě pracovních míst. Může také nepřímo financovat organizovanou trestnou činnost. Celní orgány rovněž chrání veřejné zdraví tím, že pečlivě sledují pohyb prekurzorů drog. Tyto chemické látky se používají např. při legální výrobě farmaceutických přípravků, parfémů a kosmetiky, hnojiv a olejů. Mohou však být velmi nebezpečné, pokud se dostanou do POČET ZAZNAMENANÝCH PŘÍPADŮ A ZABAVENÝCH VÝROBKŮ NA CELNÍCH ÚŘADECH EU V OBDOBÍ počet zaznamenaných případů počet zabavených výrobků Výrobky Případy

9 C l a 9 rukou pachatelů nedovolené výroby drog, jako je heroin, extáze, kokain nebo amfetaminy. Obchod s prekurzory drog nelze zakázat, je nicméně třeba jej sledovat jak v rámci EU, tak v mezinárodním měřítku a provádět kontroly. Pomoci při tom mohou opatření v oblasti dokumentace, označování, vydávání licencí a registrace hospodářských subjektů. Pokud nemají celní orgány vyřizovat celní postupy ve všech fázích cesty zboží, musí celní unie harmonizovat postupy celního tranzitu. To umožňuje dočasné pozastavení cel, daní a obchodněpolitických opatření, která se uplatňují při dovozu, takže se formality spojené s celním odbavováním provádějí pouze v místě určení, nikoli v místě vstupu. Alkohol a tabákové výrobky na hranicích S výjimkou nových vozidel a velmi vysokých částek v hotovosti nejsou stanovena žádná omezení, pokud jde o to, co mohou lidé převážet přes hranice jednotlivých zemí EU, pokud si výrobky zakoupili pro osobní potřebu, a nikoli za účelem dalšího prodeje. Pro alkohol a tabákové výrobky nicméně platí zvláštní pravidla. V některých zemích můžete převážet větší množství, než je limit stanovený v právních předpisech EU pro zboží k osobní spotřebě, proto je dobré si ověřit, co příslušné vnitrostátní orgány umožňují. Pokud si však chcete být jisti, že nebudete muset platit clo nebo pokutu, měli byste přepravovat méně než: 800 kusů cigaret 400 doutníčků 200 doutníků 1 kg tabáku 10 litrů destilátů 20 litrů alkoholizovaného vína 90 litrů vína (včetně max. 60 litrů šumivého vína) 110 litrů piva Tato pravidla se nevztahují na osoby mladší 17 let, které nesmějí převážet žádné alkoholické ani tabákové výrobky. Při cestování mezi členskými státy EU nelze využít možnosti nákupu za ceny bez DPH (tzv. duty-free shopping ). Přínos cla pro podniky V posledních letech Evropská komise zintenzivnila dialog s podnikatelskou sférou. Snáze se díky tomu daří zjednodušovat a harmonizovat postupy mezinárodního obchodu, zejména pokud jde o racionalizaci postupů a formalit týkajících se komunikace, shromažďování, předkládání a zpracování údajů, které se požadují v rámci dovozních a vývozních postupů. Obchodní organizace jsou pravidelně zvány na semináře a do pracovních skupin, kde přispívají k tvorbě nových politických a legislativních iniciativ. Stejně tak Evropská komise nabízí poradenství ohledně uskladňování v celním skladu, které vlastníkovi dováženého zboží umožňuje si je ponechat, buď než zaplatí dovozní clo, anebo než zboží vyveze zpět. V některých případech je možné zpracovávat zboží pod celním dohledem na produkty, na které se vztahuje nižší dovozní clo, předtím než jsou propuštěny do volného oběhu. Díky této úspoře lze přispět k zahájení nebo zachování zpracovávatelské činnosti v dané lokalitě. Evropská komise neustále aktualizuje a automatizuje uplatňované postupy a napomáhá přechodu od tištěných prohlášení k plně integrované elektronické síti a zavedení jediného kontaktního místa pro obchodníky. Účinné bezpečnostní kontroly zajišťující ochranu vnitřního trhu byly zavedeny také díky celnímu bezpečnostnímu programu EU, v jehož rámci se realizuje úzká spolupráce se světovými obchodními partnery s cílem zabezpečit fungování mezinárodních dodavatelských řetězců. Spolehlivé hospodářské subjekty, které vynakládají potřebné úsilí o zabezpečení své části dodavatelského řetězce, mohou požádat o vydání osvědčení schváleného hospodářského subjektu a využívat poté jednodušších postupů. Tento program funguje od roku Členské státy mohou uvedený status přiznat obchodníkům, kteří splňují přísná kritéria související s dodržováním celních předpisů, náležitým vedením záznamů, platební schopností, případně s plněním příslušných bezpečnostních norem. Ačkoli tento status obchodníkům neumožňuje automaticky využívat výhod plynoucích ze zjednodušených postupů stanovených v celních předpisech ostatních členských států, může jim být poskytnuta možnost využívat zjednodušených postupů za předpokladu, že splňují konkrétní požadavky, a to bez dalšího zkoumání kritérií, která již byla ověřena. Tím se zamezí zbytečnému opakování kontrol.

10 10 P O L I T I K Y E V R O P S K É U N I E Příspěvek do rozpočtu Evropské unie Navzdory skutečnosti, že v současné době se téměř na tři čtvrtiny dovozu do EU vztahují snížené celní sazby (v průměrné výši pouze 1,2 %) nebo se na ně nevztahuje clo vůbec, bylo na clu v roce 2012 vybráno více než 22 miliard eur. Členské státy si ponechávají 25 % na pokrytí nákladů na výběr, ale 16,3 miliardy eur bylo předáno EU, což představuje téměř 13 % celkového rozpočtu EU. Tvoří tedy významnou součást tzv. tradičních vlastních zdrojů (vedle zemědělských dávek a dávek z výroby cukru). EU nadále sjednává dvoustranné dohody o volném obchodu s významnými partnery, tak aby se vztahovaly na co největší část obchodu EU. Jelikož však objem světového obchodu nadále roste, bude clo bezpochyby i nadále významně přispívat do rozpočtu EU. Tento příjem vyplývá přímo z uplatňování společných politik, a proto je považován čistě za příjmy EU spíše než za příspěvky jednotlivým zemím. To je důležité, neboť ten, kdo platí clo, není vždy rezidentem v členském státě výběru, takže je obtížné vybírat clo na vnitrostátním základě. Fotolia XXV Evropská unie je jednou z největších obchodních mocností její podíl na celosvětovém trhu odpovídá podílu Spojených států a převyšuje obchodní podíl Číny.

11 C l a 11 Výhled do blízké i vzdálenější budoucnosti Evropská unie je jednou z nejvíce otevřených ekonomik a jejím úmyslem je, aby tomu tak bylo i nadále. Obchod se zbytkem světa se v období zdvojnásobil a EU je nyní hlavním obchodním partnerem pro 80 zemí, což je čtyřikrát více než v případě USA. EU je významný trh: zemědělských výrobků z rozvojových zemí dováží například více než Austrálie, Kanada, Japonsko, Nový Zéland a Spojené státy dohromady. Její celní unie tedy musí držet krok se současným vývojem. V roce 2003 byla zahájena modernizace celní unie s cílem zavést bezpapírové prostředí. Modernizace postupuje velmi dobře a některé celní správy EU se pravidelně řadí mezi nejlepší na světě. Více než 98 % celních prohlášení předložených v EU má dnes elektronickou podobu. Máme-li se vyrovnat i s problémy, které na nás čekají v budoucnu, není možné v tomto úsilí polevit. Celní orgány čelí rostoucí globalizaci obchodu, modelů podnikání a logistiky, ale i globalizaci trestné činnosti a terorismu. Historické a geografické příčiny a rozdíly mezi obchodními trasami způsobují, že některé členské státy nesou mnohem větší zátěž spojenou s celní unií. Problémy plynoucí z globalizace však nelze úspěšně řešit izolovaně. V roce 2013 Komise předložila plán, který počítá se zavedením dokonalejších a jednotnějších služeb do roku 2020 díky dokončení procesu modernizace, vyřešení nedostatků a reformě správních a řídících struktur celní unie. Ústředním bodem tohoto úsilí bude program Clo 2020, který navazuje na podobné iniciativy z období 2007 až Program začíná v roce 2014 a bude trvat 7 let. Má k dispozici rozpočet ve výši více než 500 milionů eur. Bude podporovat spolupráci mezi celními orgány, snazší vytváření sítí, společná opatření a odbornou přípravu celních úředníků a bude také financovat informační systémy na podporu rozvoje skutečně celoevropského elektronického celního prostředí s výměnou informací v reálném čase.

12 12 P O L I T I K Y E V R O P S K É U N I E NA CS-C Další informace XX Podrobnější přehled problematiky celní unie: XX Fakta a čísla: XX Další informace o společné obchodní politice: XX Máte nějaké otázky týkající se Evropské unie? Obraťte se na službu Europe Direct: ISBN doi: /15748

Seriál o Schengenu na stránkách týdeníku Veřejná správa. ČR v Schengenu: Cestování po Evropě volnou cestou

Seriál o Schengenu na stránkách týdeníku Veřejná správa. ČR v Schengenu: Cestování po Evropě volnou cestou Díl XII. vyšlo 12.12.2007 (č. 0) ČR v Schengenu: Cestování po Evropě volnou cestou Českou republiku dělí od vstupu do schengenského prostoru několik posledních dní. Již před Vánocemi bude možné překračovat

Více

CONSILIUM. Schengen. Vaše brána k volnému pohybu v Evropě LEDEN 2013

CONSILIUM. Schengen. Vaše brána k volnému pohybu v Evropě LEDEN 2013 CS CONSILIUM Schengen Vaše brána k volnému pohybu v Evropě LEDEN 2013 Obsah ÚVOD 1 VOLNÝ POHYB OSOB 2 POLICEJNÍ A CELNÍ SPOLUPRÁCE 2 vnitřní hranice 2 vnější hranice 3 Schengenský informační systém (SIS)

Více

DOVOZ A VÝVOZ ZBOŽÍ V EU

DOVOZ A VÝVOZ ZBOŽÍ V EU DOVOZ A VÝVOZ ZBOŽÍ V EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Dovoz a vývoz zboží v EU V této kapitole se dozvíte: Jaké zboží si můžete zakoupit v zemích EU. Zda je nutný cestovní pas EU pro domácí zvířátka,

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Tato příloha obsahuje seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup stanovený

Více

PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU. hospodářského zájmu. ochrany osobních údajů. základě státní příslušnosti. a pobytu občanů Unie

PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU. hospodářského zájmu. ochrany osobních údajů. základě státní příslušnosti. a pobytu občanů Unie PŘÍLOHA III PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU 1 Článek 14 Právní základ Popis Požadavky postupu 1 Čl. 15 odst. 3 Čl. 16 odst. 2 Článek 18 Čl. 19 odst. 2 Čl. 21 odst. 2 Článek 24 Článek 33 Čl.

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 8 SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZASÍLATELEM CELNÍ SLUŽBY. PŘEPRAVA NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ. ROLE JEDNOTLIVÝCH STRAN A JEJICH POVINNOSTI. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Více

INFORMACE O ZMĚNÁCH PŘI DOVOZU ZBOŽÍ NA ÚZEMÍ EU ZE TŘETÍCH ZEMÍ (NEČLENSKÉ ZEMĚ EU)

INFORMACE O ZMĚNÁCH PŘI DOVOZU ZBOŽÍ NA ÚZEMÍ EU ZE TŘETÍCH ZEMÍ (NEČLENSKÉ ZEMĚ EU) INFORMACE O ZMĚNÁCH PŘI DOVOZU ZBOŽÍ NA ÚZEMÍ EU ZE TŘETÍCH ZEMÍ (NEČLENSKÉ ZEMĚ EU) MNOŽSTEVNÍ LIMITY PRO DOVOZ ZBOŽÍ Zboží, které nemá obchodní charakter, to je zboží, které je na území EU dováženo příležitostně

Více

zvýšená ochrana je dána slabším postavením spotřebitele informační asymetrie

zvýšená ochrana je dána slabším postavením spotřebitele informační asymetrie Monika Matysová Spotřebitel? zvýšená ochrana je dána slabším postavením spotřebitele informační asymetrie 70. léta 20. století Pařízský sumnit 1972: Předběžný program EHS o ochraně spotřebitele a informační

Více

Úvod do potravinářské legislativy. Dovozy a vývozy. Kamila Míková

Úvod do potravinářské legislativy. Dovozy a vývozy. Kamila Míková Úvod do potravinářské legislativy Dovozy a vývozy Kamila Míková Dovozy a vývozy EU volný obchod - uznávání certifikátů, značek, atestů - společné obchodní standardy - upravují Nařízení Evropské komise

Více

ROZHODNUTÍ PŘIJATÁ SPOLEČNĚ EVROPSKÝM PARLAMENTEM A RADOU

ROZHODNUTÍ PŘIJATÁ SPOLEČNĚ EVROPSKÝM PARLAMENTEM A RADOU 26.1.2008 Úřední věstník Evropské unie L 23/21 ROZHODNUTÍ PŘIJATÁ SPOLEČNĚ EVROPSKÝM PARLAMENTEM A RADOU ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY č. 70/2008/ES ze dne 15. ledna 2008 o bezpapírovém prostředí

Více

Principy. 2. Odstranění kontrol při letech v rámci schengenského prostoru. 3. Volný pohyb s platným občanským průkazem nebo cestovním pasem.

Principy. 2. Odstranění kontrol při letech v rámci schengenského prostoru. 3. Volný pohyb s platným občanským průkazem nebo cestovním pasem. Schengenský prostor Území států Schengenské dohody Volný pohyb osob v rámci prostoru Absence hraničních kontrol Oblasti spolupráce: policejní a justiční, přes vízové a konzulární záležitosti až po ochranu

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ. Oznámení členům. č. 11/2004

EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ. Oznámení členům. č. 11/2004 EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ Oznámení členům č. 11/2004 Věc: Podklady pro směrnici o službách: různé tabulky V příloze členové nalezou kopii dokladů, které výboru poskytly

Více

VYBRANÁ USTANOVENÍ. Preambule

VYBRANÁ USTANOVENÍ. Preambule VYBRANÁ USTANOVENÍ Preambule (8) Je vhodné umožnit členským státům stanovit nižší omezení, pokud jde o peněžní prahovou hodnotu pro děti, a zajistit, aby nezletilé osoby nemohly využívat osvobození od

Více

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace.

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (28.04) (OR. en) 9058/11 CULT 28 SOC 348 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č. předchozího dokumentu:

Více

VNĚJŠÍ POLITIKA PRO ZAJIŠTĚNÍ ENERGETICKÝCH ZÁJMŮ EVROPY

VNĚJŠÍ POLITIKA PRO ZAJIŠTĚNÍ ENERGETICKÝCH ZÁJMŮ EVROPY S160/06 VNĚJŠÍ POLITIKA PRO ZAJIŠTĚNÍ ENERGETICKÝCH ZÁJMŮ EVROPY Dokument Komise a generálního tajemníka, vysokého představitele určený pro zasedání Evropské rady ČELIT VNĚJŠÍM ENERGETICKÝM RIZIKŮM EU

Více

Smlouvy Evropské unie

Smlouvy Evropské unie Smlouvy Evropské unie Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_04_16 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: PaedDr.

Více

Prosíme, upozorněte na problém co nejvíce Vašich kolegů, NNO, institucí a profesionálních sdružení.

Prosíme, upozorněte na problém co nejvíce Vašich kolegů, NNO, institucí a profesionálních sdružení. Doporučené odpovědi naleznete níže v tomto dokumentu Je samozřejmě zcela na vás, abyste upravili odpovědi podle vašich zkušeností a názorů, ale uvědomte si prosím, že vaše odpovědi budou interpretovány

Více

LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ

LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ PRÁVNÍ ASPEKTY KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ STÁTU krizová opatření v rámci krizového řízení státu provádějí zpravidla orgány státní správy krizová opatření se zpravidla realizují i prostřednictvím

Více

PODMÍNKY PRO VSTUP DO ZEMĚ, DEVIZOVÉ PODMÍNKY

PODMÍNKY PRO VSTUP DO ZEMĚ, DEVIZOVÉ PODMÍNKY PODMÍNKY PRO VSTUP DO ZEMĚ, DEVIZOVÉ PODMÍNKY BULHARSKO Podmínky cestování po EU: Občanský průkaz slouží jako cestovní doklad pouze pro jeho držitele. Pokud tedy rodič cestuje pouze s občanským průkazem

Více

Proces sjednocování (integrace) Evropy

Proces sjednocování (integrace) Evropy Proces sjednocování (integrace) Evropy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Říjen 2009 vypracovala : Paed.Dr. Zdena Kačírková ČR je členem

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 9-25

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 9-25 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro dopravu a cestovní ruch 11. 7. 2013 2013/0106(COD) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 9-25 Návrh stanoviska Nathalie Griesbeck (PE513.286v01-00) Evropského parlamentu a Rady, kterým

Více

DODATEK K PŘÍRUČCE PRO PRAKTICKÉ UPLATŇOVÁNÍ NAŘÍZENÍ O RYBOLOVU NNN

DODATEK K PŘÍRUČCE PRO PRAKTICKÉ UPLATŇOVÁNÍ NAŘÍZENÍ O RYBOLOVU NNN DODATEK K PŘÍRUČCE PRO PRAKTICKÉ UPLATŇOVÁNÍ NAŘÍZENÍ O RYBOLOVU NNN Tento dokument je dodatkem k prvnímu vydání Příručky pro praktické uplatňování nařízení Rady (ES) č. 1005/2008 ze dne 29. září 2008,

Více

Prolínání celních a daňových aspektů v zahraničním obchodu s Ruskem

Prolínání celních a daňových aspektů v zahraničním obchodu s Ruskem Prolínání celních a daňových aspektů v zahraničním obchodu s Ruskem Mgr. Milan Tomíček Staněk, Tomíček & Partners, s.r.o. Široká36/5, Praha 1, 11000 Tel: +420 221990455 E-mail: tomicek@stanek-tomicek.com

Více

Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné

Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné 3.10.2012 Evropské trestní právo prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., Dsc. Jaroslav.Fenyk@law.muni.cz Základní pojmy Europeizace

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 21.10.2014 COM(2014) 638 final 2014/0297 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření jménem Evropské unie Marrákešské smlouvy o usnadnění přístupu k publikovaným dílům nevidomým

Více

PŘÍPRAVNÉ ORGÁNY RADY EU

PŘÍPRAVNÉ ORGÁNY RADY EU PŘÍPRAVNÉ ORGÁNY RADY EU k datu 17. 7. 2008 Pracovní skupiny v gesci MPO jsou zvýrazněny. Výbory zřízené Smlouvami A.1 Výbor stálých zástupců (COREPER) a) část II b) část I Article Článek1(1)(c)A.2 Hospodářský

Více

CUSTOMS ASPECTS OF LOGISTICS

CUSTOMS ASPECTS OF LOGISTICS CUSTOMS ASPECTS OF LOGISTICS 15 th International Scientific Conference Blanka Kalupová 1 ABSTRACT The contribution deals with customs issues in relation to logistics and logistics services through the

Více

OBSAH. Autoři jednotlivých částí... 5 Předmluva... 13

OBSAH. Autoři jednotlivých částí... 5 Předmluva... 13 Autoři jednotlivých částí......................................... 5 Předmluva................................................... 13 Kapitola I: Výchozí pojmy..................................... 15 Úvod

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 VÝZKUM V EU A ČR 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Výzkum v EU a ČR V této

Více

ADVANCED WORLD TRANSPORT

ADVANCED WORLD TRANSPORT ADVANCED WORLD TRANSPORT STOJÍME NA PEVNÝCH ZÁKLADECH 1952 2010 vznik společností OKD, Doprava a Čechofracht spojení zkušeností z různých oblastí dopravy a logistiky a vytvoření jedné silné entity pod

Více

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Reforma rozpočtu EU Eurocentrum Praha 30. října 2008 Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Obsah 1. Současná struktura rozpočtu EU 2. Rozhodnutí o revizi 3. Veřejná debata 4. Revize

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Spotřební daně 2011 Charakteristika a právní úprava Nepřímé

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 7 ORGANIZACE ZASÍLATELSKÉ FIRMY. JEDNOTLIVÉ ÚSEKY. INFORMATIKA VE FIRMĚ. SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZASÍLATELEM. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology

Více

2. AKČNÍ PROGRAM SPOLEČENSTVÍ (EU) V OBLASTI ZDRAVÍ (2008-2013) Helena Sedláčková helena.sedlackova@mzcr.cz 15.12. 2010

2. AKČNÍ PROGRAM SPOLEČENSTVÍ (EU) V OBLASTI ZDRAVÍ (2008-2013) Helena Sedláčková helena.sedlackova@mzcr.cz 15.12. 2010 2. AKČNÍ PROGRAM SPOLEČENSTVÍ (EU) V OBLASTI ZDRAVÍ (2008-2013) Helena Sedláčková helena.sedlackova@mzcr.cz 15.12. 2010 Zdraví je v lidském životě ústřední hodnotou a je třeba ho podporovat účinnými politikami

Více

NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 881/92. ze dne 26. března 1992

NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 881/92. ze dne 26. března 1992 NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 881/92 ze dne 26. března 1992 o přístupu na trh silniční přepravy zboží uvnitř Společenství na území nebo z území členského státu nebo procházející územím jednoho nebo více členských

Více

Nová pravidla pro Evropské rady zaměstnanců. Náhled do směrnice 2009/38/ES

Nová pravidla pro Evropské rady zaměstnanců. Náhled do směrnice 2009/38/ES Nová pravidla pro Evropské rady zaměstnanců Náhled do směrnice 2009/38/ES K čemu slouží evropské rady zaměstnanců? Evropské rady zaměstnanců (ERZ) jsou orgány, které zastupují evropské zaměstnance určitého

Více

Vyhotovení pro dodavatele

Vyhotovení pro dodavatele 1 Vyhotovení pro dodavatele 1 VYSVĚTLIVKY Doprava vybraných výrobků podléhajících spotřební dani, které byly uvedeny do volného daňového oběhu v odesílajícím členském státě 1. Obecné pokyny 1.1. V souladu

Více

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění):

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění): Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění): I. (obecná část) zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky

Více

EVROPSKÁ UNIE A JEJÍ OBCHODNÍ PARTNEŘI

EVROPSKÁ UNIE A JEJÍ OBCHODNÍ PARTNEŘI EVROPSKÁ UNIE A JEJÍ OBCHODNÍ PARTNEŘI EU jako přední světový vývozce zboží a služeb a největší světový zdroj přímých zahraničních investic zaujímá dominantní místo na světovém trhu. Dochází však k posunům

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Seriál o Schengenu na stránkách týdeníku Veřejná správa. Díl III. vyšlo 11.10.2007 (č. 41)

Seriál o Schengenu na stránkách týdeníku Veřejná správa. Díl III. vyšlo 11.10.2007 (č. 41) Díl III. vyšlo 11.10.2007 (č. 41) Schengen: volný pohyb osob bez kontrol na vnitřních hranicích 31. prosince 2007 1 by měly odpadnout kontroly při překračování hranic České republiky se všemi sousedními

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Více

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Doklady řidiče, vozidla a nákladu

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Doklady řidiče, vozidla a nákladu ŘIDIČOVA KNIHOVNA Doklady řidiče, vozidla a nákladu Doklady řidiče, vozidla a nákladu Doklady, které jsou povinné pro českého dopravce (musí mít řidič motorového vozidla při řízení u sebe) při provádění

Více

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Mezinárodní dopravní předpisy

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Mezinárodní dopravní předpisy ŘIDIČOVA KNIHOVNA Mezinárodní dopravní předpisy MEZINÁRODNÍ DOPRAVNÍ PŘEDPISY Téma se zabývá mezinárodními dopravními předpisy z pohledu bezpečné účasti řidiče v provozu na pozemních komunikacích se zřetelem

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: říjen 2013 Klíčová slova:

Více

DOKLADY PRO CESTOVÁNÍ V EU

DOKLADY PRO CESTOVÁNÍ V EU DOKLADY PRO CESTOVÁNÍ V EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Doklady pro cestování v EU V této kapitole se dozvíte: Zda budete ke svému cestování po EU potřebovat cestovní pas. Přehled států s bezvízovým

Více

Návrh společné evropské právní úpravy prodeje: perspektivy elektronického podnikání

Návrh společné evropské právní úpravy prodeje: perspektivy elektronického podnikání GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO VNITŘNÍ POLITIKY TEMATICKÁ SEKCE C: OBČANSKÁ PRÁVA A ÚSTAVNÍ ZÁLEŽITOSTI PRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI Návrh společné evropské právní úpravy prodeje: perspektivy elektronického podnikání

Více

Letmý pohled na Evropskou investiční banku

Letmý pohled na Evropskou investiční banku Letmý pohled na Evropskou investiční banku Jako banka EU poskytujeme finanční prostředky na životaschopné a udržitelné investiční projekty v Evropě i mimo Evropu a nabízíme odborné poradenství. Našimi

Více

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 14. 10. 2013 2013/2183(INI) NÁVRH ZPRÁVY o plánu EU proti homofobii a diskriminaci na základě sexuální orientace a genderové

Více

EU Newsletter č. 9: 31. ledna - 7. února 2015

EU Newsletter č. 9: 31. ledna - 7. února 2015 EU Newsletter č. 9: 31. ledna - 7. února 2015 Pravomoci - Evropská komise, Evropská rada Evropská komise pomáhá mladým lidem najít práci Zdroj: European Commission. Link Evropská komise chce v letošním

Více

PROGRAM LIFE+ http://ec.europa.eu/life

PROGRAM LIFE+ http://ec.europa.eu/life PROGRAM LIFE+ http://ec.europa.eu/life 1 Komunitární program LIFE+ Program spravovaný přímo Evropskou komisí řízení programu hodnocení a schvalování projektů monitoring projektů MŢP národní kontaktní místo

Více

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ Z CIGARET od 1. ledna 2014 musí být celková spotřební daň nejméně 60 % vážené průměrné maloobchodní ceny cigaret propuštěných ke spotřebě.

Více

12. Mezinárodní aspekty veřejných financí. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

12. Mezinárodní aspekty veřejných financí. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. 12. Mezinárodní aspekty veřejných financí Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. 12.1 Charakteristika mezinárodních veřejných financí peněžní vztahy vznikající při získávání, rozdělování, přerozdělování a užití

Více

Evropská unie a její politiky

Evropská unie a její politiky Evropská unie a její politiky Rozpočet EU NF VŠE, LS 2009-2010 Prof. Ing. Luděk Urban, CSc. Literatura : 1. Baldwin, R., Wyplosz, Ch., Ekonomie evropské integrace, Grada Publishing 2008, Str. 83-90 2.

Více

Měsíční přehled č. 04/02

Měsíční přehled č. 04/02 Měsíční přehled č. 04/02 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v dubnu 2002 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách 223,0 mld.kč, čímž se v meziročním

Více

PŘÍLOHA I. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 13. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 19. AA2003/ACT/Příloha I/cs 64

PŘÍLOHA I. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 13. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 19. AA2003/ACT/Příloha I/cs 64 PŘÍLOHA I Seznam ustanovení schengenského acquis, jak bylo začleněno do rámce Evropské unie, a aktů na ně navazujících nebo s ním jinak souvisejících, které jsou závazná a použitelná v nových členských

Více

TRANSATLANTICKÉ VZTAHY: USA A KANADA

TRANSATLANTICKÉ VZTAHY: USA A KANADA TRANSATLANTICKÉ VZTAHY: USA A KANADA EU a její severoameričtí partneři, Spojené státy americké a Kanada, vyznávají společné hodnoty demokracie, lidských práv a hospodářské a politické svobody a rovněž

Více

EVROPSKÁ KOMISE. Informační centrum Evropské unie e-mail: info@iceu.cz. www.evropska-unie.cz Evropská unie v kostce

EVROPSKÁ KOMISE. Informační centrum Evropské unie e-mail: info@iceu.cz. www.evropska-unie.cz Evropská unie v kostce EVROPSKÁ KOMISE Informační centrum Evropské unie e-mail: info@iceu.cz www.evropska-unie.cz Evropská unie v kostce Současné rozšiřování EU Obsah 20 2., upravené vydání 1. Vznik EU 2. Instituce EU 3. Rozhodování

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 3.8.2009 KOM(2009) 415 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE o provádění směrnice 2002/15/ES o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční

Více

Spotřební daně. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Spotřební daně. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu 1. Charakteristika spotřebních daní. 2. Předmět spotřebních daní. 3. Osvobození od daně. 4. Plátci daně. 5. Správa daně. 6. Zdaňování minerálních olejů. 7.

Více

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 8. 5. 2013 2013/0000(INI) NÁVRH ZPRÁVY o ochraně podniků před klamavými marketingovými praktikami a zajištění účinného prosazování

Více

Měsíční přehled č. 12/00

Měsíční přehled č. 12/00 Měsíční přehled č. 12/00 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v prosinci 2000 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách výše 204,5 mld.kč, čímž

Více

Andrea Tomková, 14. 3. 2012

Andrea Tomková, 14. 3. 2012 Andrea Tomková, 14. 3. 2012 Co jsou daně? Daňová politika Harmonizace Daňová politika EU DPH Daň z finančních transakcí (FTT) Daňová politika ČR DPH Spotřební daň Daň z příjmů FO a PO Daň dědická a darovací

Více

A. Smlouva o Evropské unii

A. Smlouva o Evropské unii SROVNÁVACÍ TABULKY UVEDENÉ V ČLÁNKU 5 LISABONSKÉ SMLOUVY Článek 3 (zrušen) (1) Článek 3a Článek 4 Dosavadní číslování Smlouvy o Evropské unii HLAVA I SPOLEČNÁ USTANOVENÍ A. Smlouva o Evropské unii HLAVA

Více

LETNÍ TURISTICKÁ SEZONA 2008

LETNÍ TURISTICKÁ SEZONA 2008 Company LOGO LETNÍ TURISTICKÁ SEZONA 2008 Tisková konference 13.6.2008 LETNÍ TURISTICKÁ SEZONA 2008 Účastníci tiskové konference: PhDr. Jan Kohout»Náměstek ministra zahraničních věcí JUDr. Jaroslav Horák»

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Materiál pro domácí přípravu žáků: Název programu: Název projektu: Registrační číslo projektu: Předmět: Ročník: Téma učivo: Učební pomůcky: VY_05_Z7E_7 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Kdo jsme. V co věříme. Naši lidé

Kdo jsme. V co věříme. Naši lidé Priority na období 2014 2019 Kdo jsme Jsme největším politickým uskupením v Evropě, zaujímáme středopravé politické názory. Jsme poslanecký klub Evropské lidové strany v Evropském parlamentu. V co věříme

Více

Michaela Voráčková Jan Zábrodský. 1FU350 Daně v účetnictví Letní semestr 2007/2008

Michaela Voráčková Jan Zábrodský. 1FU350 Daně v účetnictví Letní semestr 2007/2008 Michaela Voráčková Jan Zábrodský 1FU350 Daně v účetnictví Letní semestr 2007/2008 Předmět daně 1 Tabákové výrobky Minerální oleje Líh Víno & meziprodukty Pivo 2 Správce daně = celní úřady a ředitelství

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 20.8.2009 K(2009) 6464 v konečném znění DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 o mediální gramotnosti v digitálním prostředí pro vyšší konkurenceschopnost audiovizuálního

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Smlouva o dvouleté spolupráci

Smlouva o dvouleté spolupráci Smlouva o dvouleté spolupráci mezi Ministerstvem České republiky a Regionálním úřadem pro Evropu Světové zdravotnické organizace 2004/2005 Podepsali: Za Ministerstvo Podpis Jméno Datum Funkce: Ministr

Více

Problémy mezinárodní politiky

Problémy mezinárodní politiky Problémy mezinárodní politiky Zahraniční politika jedna z klíčových oblastí působení státu zabezpečuje vztahy s jinými státy, společenstvími států a s mezinárodními organizacemi Cíle zahraniční politiky

Více

1. Právní upozornění. 2. Zkratky a definice. Příloha 1

1. Právní upozornění. 2. Zkratky a definice. Příloha 1 Příloha 1 Pokyny týkající se podmínek způsobilosti pro přiznání postavení oprávněného hospodářského subjektu a postupu v případě nadnárodních společností a velkých podniků 1. Právní upozornění Tyto pokyny

Více

Úřední věstník Evropské unie OZNÁMENÍ KOMISE O VRÁCENÍ ANTIDUMPINGOVÝCH CEL (2005/C 99/04) 2.2 Kdo je oprávněn žádat o vrácení cla?

Úřední věstník Evropské unie OZNÁMENÍ KOMISE O VRÁCENÍ ANTIDUMPINGOVÝCH CEL (2005/C 99/04) 2.2 Kdo je oprávněn žádat o vrácení cla? C 99/4 23.4.2005 OZNÁMENÍ KOMISE O VRÁCENÍ ANTIDUMPINGOVÝCH CEL (2005/C 99/04) Toto oznámení stanovuje obecné zásady týkající se uplatnění čl. 11 odst. 8 nařízení Rady (ES) č. 384/96 ( 1 ) ( základní nařízení

Více

Návrh závěrů uvedených v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Na tomto znění se dohodly všechny delegace.

Návrh závěrů uvedených v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Na tomto znění se dohodly všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (27.04) (OR. en) 9057/11 CULT 27 EDUC 80 SOC 347 COMPET 149 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č.

Více

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 8.6.2015. k Evropskému programu znovuusídlování

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 8.6.2015. k Evropskému programu znovuusídlování EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.6.2015 C(2015) 3560 final DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 8.6.2015 k Evropskému programu znovuusídlování CS CS DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 8.6.2015 k Evropskému programu znovuusídlování

Více

Do přehledu byly zařazeny případy, kdy předmětem zájmu pachatele byly: - plechy - trubky - barevné kovy, výrobky a odpad z nich - železné, litinové a

Do přehledu byly zařazeny případy, kdy předmětem zájmu pachatele byly: - plechy - trubky - barevné kovy, výrobky a odpad z nich - železné, litinové a Seminář Problematika výkupu kovů v České republice, 28. dubna 2015 Do přehledu byly zařazeny případy, kdy předmětem zájmu pachatele byly: - plechy - trubky - barevné kovy, výrobky a odpad z nich - železné,

Více

Náš zákazník Henkel. Centrální uzel pro složité přepravní úkoly

Náš zákazník Henkel. Centrální uzel pro složité přepravní úkoly Náš zákazník Henkel Centrální uzel pro složité přepravní úkoly Shrnutí Přeprava zboží z různých míst v Evropě zákazníkům v Bulharsku, Rumunsku, Srbsku nebo Chorvatsku po nejjednodušší trase, v různých

Více

CELNÍ ASPEKTY V CESTOVNÍM RUCHU

CELNÍ ASPEKTY V CESTOVNÍM RUCHU Abstrakt: CELNÍ ASPEKTY V CESTOVNÍM RUCHU Customs aspects of tourism Ing. Blanka Kalupová Vysoká škola logistiky o.p.s., Katedra logistiky a technických disciplín, e-mail: blanka.kalupova@vslg.cz Článek

Více

Přenos znalostí a zkušeností z aktivit projektu POSTA

Přenos znalostí a zkušeností z aktivit projektu POSTA Přenos znalostí a zkušeností z aktivit projektu POSTA Leoš Horníček Instituce a programy EU Informace ze stáže v Bruselu Školicí stáž Název: Školicí stáž Interoperabilita (dopravní část) Organizátor: Bohemia

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 MÍSTNÍ ROZVOJ VEDENÝ KOMUNITAMI POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020 Tento infolist

Více

2004D0003 CS 18.06.2011 001.001 1

2004D0003 CS 18.06.2011 001.001 1 2004D0003 CS 18.06.2011 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 4. března 2004

Více

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE Popis iniciativy a jejího cíle Iniciativa EQUAL je definována čl. 20 (1) Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, o obecných ustanoveních o Strukturálních fondech,

Více

IV. Dovoz zboží. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

IV. Dovoz zboží. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. IV. Dovoz zboží Dovoz zboží je definován v 20 ZDPH jako vstup zboží z třetí země na území Společenství. Zboží, které vstupuje na území Společenství se nachází v režimu tranzit. Jestliže je režim tranzit

Více

C E L N Í S P R Á V A Č R Generální ředitelství cel

C E L N Í S P R Á V A Č R Generální ředitelství cel C E L N Í S P R Á V A Č R Generální ředitelství cel Vnitřní pokyn č. : 63 / 2004 Věc : Postup celních úřadů při aplikaci ustanovení 23 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění platném

Více

Doplnění informace pro výrobce a vývozce k sankčním opatřením proti Ruské federacy

Doplnění informace pro výrobce a vývozce k sankčním opatřením proti Ruské federacy Doplnění informace pro výrobce a vývozce k sankčním opatřením proti Ruské federacy S případnými dotazy k uvedené problematice se můžete obracet na Zelenou linku pro export bezplatně na tel. čísle 800 133

Více

TEN-E (transevropská energetická síť)

TEN-E (transevropská energetická síť) ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE Brno, květen 2014 Ing. Zdeňka Kučerová Porada s kraji 5. 6. 2014 TEN-E (transevropská energetická síť) Legislativa EU NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 347/2013 ze dne

Více

Nové blokové výjimky pro podpory de minimis

Nové blokové výjimky pro podpory de minimis CS Nové blokové výjimky pro podpory de minimis EN EN KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 2006 K(2006) Předloha NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. /.. ze dne [ ] o použití článků 87 a 88 Smlouvy ES na podporu

Více

Polsko. Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. závěr

Polsko. Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. závěr Polsko Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. závěr CORPORATE INFORMATION informace o jurisdikci Rozloha Polska je 312,683 km². Polsko

Více

Studijní opora. Téma: Postavení a úloha Mezinárodního výboru Červeného kříže, Červeného půlměsíce a jiných mezinárodních organizací

Studijní opora. Téma: Postavení a úloha Mezinárodního výboru Červeného kříže, Červeného půlměsíce a jiných mezinárodních organizací Studijní opora Název předmětu: Mezinárodní právo humanitární Zpracoval: Mgr. Ing. Leopold Skoruša, Ph.D. Téma: Postavení a úloha Mezinárodního výboru Červeného kříže, Červeného půlměsíce a jiných mezinárodních

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ

INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ PORTÁL VEŘEJNÉ SPRÁVY ČR Jiří Barta, Tomáš Ludík Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

23.1.1996 Premiér Václav Klaus podal oficiální žádost České republiky o členství v EU

23.1.1996 Premiér Václav Klaus podal oficiální žádost České republiky o členství v EU ČR v EU Základní přehled historie vstupu České republiky do Evropské unie 1988 ČSSR a Evropská společenství navázaly diplomatické styky 1990 ČSFR podepsala dohodu o obchodní a hospodářské spolupráci s

Více

Postup při použití karnetu ATA

Postup při použití karnetu ATA Postup při použití karnetu ATA 1. Vyzvednout formuláře karnetu ATA a tiskopis Smlouva o vystavení karnetu ATA v Hospodářské komoře ČR (nutno znát předem všechny státy, do kterých bude zboží z karnetu ATA

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 11. Lekce Zahraniční obchod Struktura lekce: 11.1 Členění

Více

Politiky a rozpočet EU. Doc. Ing. Lubor Lacina, Ph.D.

Politiky a rozpočet EU. Doc. Ing. Lubor Lacina, Ph.D. Politiky a rozpočet EU Doc. Ing. Lubor Lacina, Ph.D. Témata Rozdělení politik Charakteristika vybraných politik Charakteristika rozpočtu EU Vymezení příjmů a výdajů rozpočtu EU 2 Míra přenesení pravomocí

Více

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D.

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. Obrana pojetí a aktuální vývoj Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. 1 Literatura Relevantní legislativa a dokumenty viz dále (Ústava, Bezpečnostní strategie, resortní zákony) webové stránky příslušných institucí (např.

Více

TIME LIMIT for the agreement of the Presidency and of the European Parliament (in case of codecision acts): 15 days

TIME LIMIT for the agreement of the Presidency and of the European Parliament (in case of codecision acts): 15 days 079730/EU XXIV. GP Eingelangt am 25/04/12 COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 25 April 2012 17112/11 Interinstitutional File: 2005/0246 (COD) JUR 565 UD 324 ENFOCUSTOM 141 MI 580 COMER 231 TRANS 320

Více