Cla. Celní unie EU: ochrana obyvatel a usnadnění obchodu POLITIKY EVROPSKÉ UNIE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Cla. Celní unie EU: ochrana obyvatel a usnadnění obchodu POLITIKY EVROPSKÉ UNIE"

Transkript

1 POLITIKY EVROPSKÉ UNIE Cla Celní unie EU: ochrana obyvatel a usnadnění obchodu Celní orgány jsou v první linii boje proti nebezpečnému zboží, nezákonnému obchodu, podvodům, terorismu a organizované trestné činnosti. Zároveň v maximální možné míře usnadňují legální obchod.

2 OBSAH Proč potřebujeme celní unii?... 3 POLITIKY EVROPSKÉ UNIE Tato publikace je součástí edice Politiky Evropské unie, která prezentuje činnost EU v různých oblastech, důvody jejích opatření a jejich výsledky. Elektronické verze publikací najdete na této internetové stránce: Jak EU postupuje správa celní unie... 5 Clo a občané... 8 Výhled do blízké i vzdálenější budoucnosti...11 Další informace Jak funguje Evropská unie Evropa ve 12 lekcích Evropa 2020 Evropská strategie růstu Zakladatelé Evropské unie Bankovnictví a finance Bezpečnost potravin Boj proti podvodům Cla Daně Digitální agenda Doprava Energetika Hospodářská a měnová unie a euro Hospodářská soutěž Hranice a bezpečnost Humanitární pomoc a civilní ochrana Kultura a audiovizuální média Mezinárodní spolupráce a rozvoj Migrace a azyl Námořní záležitosti a rybolov Obchod Oblast klimatu Podniky Regionální politika Rozpočet Rozšíření Spotřebitelé Spravedlnost, základní práva a občané Veřejné zdraví Vnitřní trh Výzkum a inovace Vzdělávání, odborná příprava, mládež a sport Zahraniční věci a bezpečnostní politika Zaměstnanost a sociální věci Zemědělství Životní prostředí Politiky Evropské unie: Cla Evropská komise Generální ředitelství pro komunikaci Informace pro občany 1049 Brusel BELGIE Rukopis dokončen v listopadu 2014 Ilustrace na obálce a na str. 2: istockphoto.com/oxford 12 s ,7 cm ISBN doi: /15748 Lucemburk: Úřad pro publikace Evropské unie, 2014 Evropská unie, 2014 Reprodukce je povolena. V případě použití nebo reprodukce samotných fotografií je nutné žádat o svolení přímo vlastníka autorských práv.

3 C l a 3 Proč potřebujeme celní unii? Celní unie byla jedním z prvních úspěchů v dějinách Evropské unie a velmi důležitou výhodu představuje i v globalizovaném prostředí 21. století. V celní unii používají členové stejné celní sazby na zboží dovážené na její území ze zbytku světa a mezi sebou si nestanoví žádné interní tarify. Celní unie EU je velmi propracovaná, uplatňuje rozsáhlý soubor společných pravidel pro dovoz a vývoz a zcela odstranila kontroly mezi svými členy. Celní unie EU funguje jako pokožka lidského těla. Obklopuje vnitřní trh EU a umožňuje vnitřní volný pohyb zboží tím, že kontroluje vnější dovoz a vývoz. Existence vnitřního trhu, kde podniky mohou prodávat své zboží a investovat v jakémkoli členském státě EU, by byla bez celní unie EU nemyslitelná. Celní unii EU spravují celní správy jednotlivých 28 členských států EU, nicméně jednají jako jeden celek. Celníci sledují přepravu zboží v EU, a to jak na vnějších hranicích EU, tzn. v přístavech a na letištích a pozemních hraničních přechodech, tak pohyb zboží na území EU. Tak chrání spotřebitele před nebezpečnými věcmi a zdravotními riziky. Zvířata a životní prostředí chrání před chorobami rostlin a zvířat. Celní orgány rovněž fungují jako prevence nehod. Jsou první obrannou linií proti rizikům v rámci dodavatelského řetězce, včetně boje proti organizované trestné činnosti a terorismu. Veškeré zboží, které se do Evropy dodává a jde na náš trh, od hraček až po potraviny a léky, je bezpečnější díky bdělosti celních orgánů. Celní orgány rovněž dohlížejí na vývoz tzv. citlivého zboží (např. aby nebyly z Evropy odvezeny kulturní statky). Vzhledem k odpovědnosti, kterou má EU vůči zbytku světa, také podnikají preventivní kroky proti nelegálnímu vývozu odpadu. veterinární nákazu). Úkolem celních orgánů naopak není kontrolovat pohyb osob nebo jejich pas tím se zabývá pohraniční stráž nebo policie. Podnikům zapojeným do mezinárodního obchodu a dopravy přináší celní unie EU společné efektivní postupy v celé Unii. Bez ohledu na to, kde v EU je zboží uvedeno v celním prohlášení, uplatní se stejná pravidla a po proclení je zboží propuštěno do volného oběhu nebo se může prodávat kdekoli na celním území EU. Ačkoli již výběr cla nepatří mezi nejdůležitější úkoly, patří clo i nadále k nezanedbatelným zdrojům příjmu pro EU. V roce 2013 představovalo téměř 11 % rozpočtu EU (15,3 miliardy eur). Jelikož je EU největším světovým obchodním uskupením, je pozice celní unie EU v mezinárodním obchodě velmi důležitá. Při jednáních je tedy její slovo daleko důležitější, než by tomu bylo u kterékoli země EU, která by jednala samostatně. Ochrana našich občanů, prosperita našich podniků a podpora obchodu EU závisí na neocenitelných službách, které nám poskytuje hladce fungující celní unie. Celní operace v EU nyní představují 16 % světovém obchodu. Týkají se dovozu a vývozu o hodnotě více než miliard eur ročně. Rozsah celních operací je skutečně těžko představitelný: Každou minutu se v průměru doveze či vyveze tun zboží s téměř 500 celními prohlášeními, přičemž se zadrží více než Mnoho úkolů prováděných celními orgány má tedy environmentální charakter. Patří k nim i kontrola obchodu se vzácnými druhy zvířat nebo se vzácnými druhy dřeva z ohrožených lesů. Kontroluje se také, jak jsou zvířata přepravována a zda mají během přepravy náležitou péči. Celní orgány se převážně zabývají komerční přepravou, nicméně zaměřují se také na cestující přepravující protiprávní nebo nebezpečné zboží, jako jsou drogy nebo zbraně, a zboží, které například představuje riziko (např. Video: zažijte jednu minutu z běžného dne celníků.

4 4 P O L I T I K Y E V R O P S K É U N I E 70 padělků a nedovolených napodobenin. Objem mezinárodního obchodu roste, a s tím se také rozšiřuje rozmanitost zboží. Udržet krok s tímto vývojem pomáhá celním orgánům koordinace na úrovni EU. Co je celní unie? V případě celní unie se spojí skupina zemí a dohodne se na tom, že budou společně uplatňovat stejné celní sazby na dovoz zboží ze zbytku světa. Mezi zeměmi v rámci takové unie se podle příslušné dohody potažmo cla neuplatňují. To znamená, že jakmile zboží prošlo celní odbavením, je ve volném oběhu mezi zeměmi v rámci dané celní unie. V roce 1993 byly zrušeny celní kontroly na vnitřních hranicích. Dlouhé kolony nákladních vozidel na hraničních přechodech jsou nyní proto jen matnou vzpomínkou. Při každém následném rozšíření Evropské unie se k celní unii rovněž připojily nové země a za tímto účelem sladily své vnitrostátní právní předpisy s celním kodexem Unie. Z nečlenských států již mělo celní unii s Francií Monako. Andorra a San Marino uzavřely příslušné dohody v roce V roce 1995 vstoupila v platnost celní unie mezi EU a Tureckem, ta se však stejně jako v případě dohody s Andorrou omezuje pouze na průmyslové výrobky a zpracované zemědělské produkty. Celní unie existují i jinde ve světě. Například Mercosur sdružuje některé jihoamerické země. Celní unie existuje i mezi Ruskem a sousedními zeměmi. Dohody o volném obchodu se od celní unie liší v tom, že pouze ruší cla mezi dotyčnými zeměmi. Prvek stejných celních sazeb na zboží pocházející z ostatních zemí chybí. Postupné odstraňování hranic jak to vše začalo Belgie, Lucembursko a Nizozemsko založily celní unii Benelux v roce Do praxe byla zavedena v roce Mladí demonstranti na obrázku žádají další odstraňování hranic a celní kontrol. Francie, Německo a Itálie se k zemím Beneluxu připojily a vytvořily v roce 1951 Evropské společenství uhlí a oceli. Jeho předseda, bývalý belgický premiér Paul Henri Spaak, začal rozpracovávat myšlenku širší celní unie v roce Z jeho zprávy dalece čerpala Římská smlouva z roku 1957, jíž bylo založeno Evropské společenství a jíž byl stanoven vznik celní unie všech jeho členů do konce následujícího desetiletí. Celní unie vznikla 18 měsíců před plánovaným termínem, dne 1. července 1968, kdy byla zrušena zbývající cla v obchodu uvnitř Společenství a byl zaveden společný celní sazebník, který nahradil vnitrostátní cla v obchodu se zbytkem světa. European Union Členové belgické sekce Evropského hnutí demonstrovali v roce 1953 v Lutychu proti hraničním kontrolám.

5 C l a 5 Jak EU postupuje správa celní unie Odpovědnost za celní politiku leží plně na Evropské unii. Jde o jednu z mála oblastí tzv. výlučné pravomoci EU. Provádění celní unie v praxi však závisí na těsné spolupráci Unie s členskými státy a spolupráci mezi státy samotnými. Evropská komise předkládá návrhy celních právních předpisů a sleduje jejich provádění. Zároveň usiluje o to, aby se celní unie opírala o moderní, účinnou a propojenou celní správu, která si poradí se současnými i budoucími výzvami. Komise pomáhá koordinovat činnost celních laboratoří a vytváří a zavádí IT systémy a vzdělávací materiály. Celní orgány spolupracují s dalšími orgány, aby byla zajištěna bezpečnost občanů a ochrana životního prostředí. Celní úředníci a orgány jsou významným partnerem Evropského policejního úřadu Europol v boji proti organizované trestné činnosti. Jsou v kontaktu také s Eurojustem, Evropskou sítí soudních orgánů, jež je základem evropské spolupráce v případech v oblasti trestního soudnictví, a s Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF). Zakotvení v právních předpisech Římská smlouva z roku 1957 ustavila celní unii jako nezbytný základ Společenství. V současné době tvoří ustanovení upravující volný pohyb zboží součást Smlouvy o fungování Evropské unie (část 3, hlava II). Ta zakazují cla na zboží, s nimiž mezi sebou obchodují členské státy EU, a stanoví, že poté, co je na určité zboží uplatněn společný celní sazebník na vnějších hranicích EU, musí být umožněn jeho volný oběh. Když Evropská komise navrhuje uplatnění cla, je jedním z jejích cílů podpora obchodu s třetími zeměmi při současném zohlednění potřeb hospodářství členských států. O tom, jaká cla budou uložena, rozhoduje Rada Evropské unie, která je společně s Evropským parlamentem odpovědná za dohled nad celní spoluprací mezi členskými státy navzájem a mezi členskými státy a Evropskou komisí. Celní unii doplňuje společná obchodní politika, která zajišťuje jednotné řízení obchodních vztahů s třetími zeměmi a podporuje společné dovozní a vývozní režimy EU. Základem správy celní unie je celní kodex Unie (dříve celní kodex Společenství), jehož znění odsouhlasil Evropský parlament a Rada Evropské unie. V reakci na nové postupy a nové výzvy Komise a vnitrostátní celní orgány společně přezkoumávají některé postupy provádění kodexu. Vzájemná spolupráce Polish customs Celní úředníci jednotlivých členských států spolupracují s kolegy z celé EU od Portugalska na jihozápadě po Estonsko na severovýchodě na tom, aby byl zajištěn bezproblémový průjezd zboží od hranice až na místo konečného určení. V EU je více než 450 mezinárodních letišť. Její východní pozemní hranice je dlouhá téměř km a je na ní 133 silničních a železničních přechodů pro komerční přepravu zboží. Na úrovni EU se stále vyvíjí úsilí o dokonalejší celní postupy a o to, aby se s veškerým zbožím vstupujícím na celní území EU nebo jej opouštějícím zacházelo na všech celních úřadech vstupu nebo výstupu stejně. Zajistit bezpečnost občanů již dnes nelze bez nejmodernější techniky.

6 6 P O L I T I K Y E V R O P S K É U N I E Celní kontroly mohou pomoci v boji proti terorismu a organizované trestné činnosti. Estonian customs A nikde se to dosud neprojevilo zřetelněji než při intenzivních bezpečnostních kontrolách nákladu, s jejichž pomocí čelíme rostoucí hrozbě terorismu v posledních letech. Významnou hrozbu představuje využívání kontejnerů při pašování jaderného materiálu nebo radiologických zařízení. Kromě potenciálně ničivého přímého dopadu případného útoku by taková situace znamenala zastavení mezinárodní přepravy a obchodu, což by mělo nedozírné důsledky pro celosvětovou ekonomiku. Bezdotykové inspekční vybavení využívající rentgenové a gama paprsky se již používá na hraničních přechodech i v přístavech a na letištích, čímž se zkracuje doba potřebná ke kontrole nákladu celní úředník zjistí, co je obsahem kontejneru, aniž by bylo třeba jej otevřít. Tradičně byl primárním úkolem celních orgánů v EU výběr cel a nepřímých daní při dovozu, např. spotřebních daní nebo DPH. Nicméně v posledních letech začaly celní orgány provádět řadu dodatečných kontrolních úkolů týkajících se bezpečnosti. Patří mezi ně úkoly v oblasti bezpečnosti či nezávadnosti výrobků, zdravotních rizik dovážených potravin nebo dodržování environmentálních či veterinárních předpisů. V oblasti bezpečnosti celním orgánům přibyly povinnosti v důsledku hrozby teroristických útoků a internacionalizace organizované trestné činnosti. Nové výzvy se objevily také v souvislosti s rozšířením Unie o 13 nových zemí v letech 2004, 2007 a 2013, čímž se prodloužila hranice EU na souši i na moři. Kromě kontroly toho, zda zboží splňuje příslušné normy, celní orgány ověřují, zda není zboží padělané a zda nejde o prekurzory drog (tj. chemikálie, které lze na drogy přeměnit), a zabraňují nezákonnému obchodu se vzácnými a ohroženými druhy rostlin a živočichů. Specializované laboratoře poskytují celní unii posudky potřebné k určení pravosti a původu produktů nebo zjišťující složení látek. Kromě toho se celní úředníci zapojují do vnitrostátních povinností (ochrana proti nedovoleným omamným látkám nebo pornografii, podpora činnosti policie a imigračních úřadů, zejména v boji proti organizovanému zločinu). Vzhledem k rostoucímu objemu přepravy je potřeba dosáhnout větší účinnosti celních kontrol, například prostřednictvím využití nejnovějších detekčních technologií. Aby však bylo možné optimálně využívat omezené zdroje a zamezit nepřiměřeným zdržením v přepravě legálního zboží, musejí se kontroly zaměřit na ty oblasti, kde jsou za pomoci metod řízení rizik nejefektivnější. Pro celou Unii byla stanovena kritéria, s jejichž pomocí vyspělé systémy analýzy rizika celním orgánům umožní s velkým předstihem před příjezdem na hranice zjistit, které zboží je vysoce rizikové. Koordinace v rámci EU umožňuje včasnou výměnu informací o rizicích, takže zboží, které je zamítnuto na jednom celním úřadě, lze odhalit i při dalším pokusu o vstup na jiném místě. Obdobným způsobem celní orgány společně zasahují, když se objeví významný trend v nezákonných obchodních aktivitách, což má nejen obrovský význam pro potlačení daného trendu, ale slouží i jako prevence výskytu takovéhoto nezákonného obchodu. Celní služby se zaměřují také na pašované druhy živočichů a rostlin. Belgian customs

7 C l a 7 European Union Kontrola vlakových vagónů pomocí skeneru na hraničním přechodu mezi Ukrajinou a Polskem. Spolupráce v Evropě i mimo ni Evropská komise koordinuje programy partnerství mezi staršími a novějšími členy celní unie EU. Celní orgány nových zemí se tak snáze vyrovnají s obrovskou odpovědností chrání totiž celou Evropu, nikoli pouze své vlastní území. Dalšími programy se posilují kontrolní postupy a prosazení jejich dodržování v kandidátských a sousedních zemích. Širší mezinárodní spolupráce je rovněž zásadní při ochraně zájmů evropských občanů a evropských podniků na celém světě. Celní záležitosti proto zaujímají přední místo na jednáních Evropské unie o dvoustranných obchodních dohodách se třetími zeměmi s cílem zajistit a usnadnit mezinárodní obchod. Evropská unie podepsala dohodu o celní spolupráci a vzájemné správní pomoci se Spojenými státy, Kanadou, Indií, Japonskem, Hongkongem, Jižní Koreou a Čínou. Tyto dohody zjednodušují a harmonizují celní postupy, což na oplátku snižuje administrativní zátěž a náklady evropským podnikům. Mezinárodní dohody také pomáhají prosazovat práva duševního vlastnictví a bojovat proti podvodům. Celní orgány členských států EU a také některých nečlenských zemí pravidelně provádějí společné celní operace. Jde o koordinované cílené akce namířené proti pašování nebo podvodům na konkrétních obchodních trasách. Evropský úřad pro boj proti podvodům je podporuje zejména poskytnutím strategických analýz, bezpečných IT platforem pro výměnu informací v reálném čase a vyčleněním vyšetřovatelů a kriminalistických expertů. V některých případech je do operací zapojen Europol, Interpol a Světová celní organizace. Celní orgány rovněž plní zásadní úlohu při shromažďování statistických údajů. Na základě údajů o obchodních tocích mohou tvůrci evropské politiky rozpoznat ekonomické trendy. S pomocí informací ze záznamů celních orgánů se rozhoduje o omezeních dovozu zboží, u něhož existuje podezření, že porušuje pravidla hospodářské soutěže. Kontrola zabavených padělaných výrobků. European Union

8 8 P O L I T I K Y E V R O P S K É U N I E Clo a občané Vy je možná nevidíte. Celníci ano. působit dojmem, že mohou oči před sluncem skutečně chránit, a přitom mohou zrak naopak poškodit) nebo automobilové náhradní díly, včetně brzd. Pozornost je třeba věnovat zejména padělkům léků, které představovaly téměř čtvrtinu ze 36 milionů výrobků zadržených v roce 2013 (v hodnotě přibližně 770 milionů eur). Počet zásilek podezřelých z porušování práv duševního vlastnictví se drží na stejné úrovni více než dvě třetiny výrobků zadržených z těchto důvodů pochází z Číny. Kritickým aspektem byl v této souvislosti nárůst internetových nákupů: 70 % případů zadrženého zboží bylo dodáno expresními zásilkovými či poštovními službami. Padělání se netýká pouze luxusního zboží nebo módních doplňků. Celní orgány běžně zabavují padělané výrobky určené ke každodenní spotřebě, jež představují rostoucí riziko pro veřejné zdraví a bezpečnost. Jde například o hygienické potřeby a kosmetiku, hračky, elektrické spotřebiče, sluneční brýle (nebo spíše brýle, které mají Omezit činnost padělatelů mohou EU pomoci rovněž spotřebitelé a to pokud odmítnou si padělek koupit. Naopak jeho nákupem se podílejí na krádeži duševního vlastnictví. Tento trestný čin přitom není možné zlehčovat. Obchod s padělaným a pirátským zbožím zbavuje výrobce pravých výrobků jejich oprávněného zisku, odrazuje od inovací a tvořivosti a vede ke ztrátě pracovních míst. Může také nepřímo financovat organizovanou trestnou činnost. Celní orgány rovněž chrání veřejné zdraví tím, že pečlivě sledují pohyb prekurzorů drog. Tyto chemické látky se používají např. při legální výrobě farmaceutických přípravků, parfémů a kosmetiky, hnojiv a olejů. Mohou však být velmi nebezpečné, pokud se dostanou do POČET ZAZNAMENANÝCH PŘÍPADŮ A ZABAVENÝCH VÝROBKŮ NA CELNÍCH ÚŘADECH EU V OBDOBÍ počet zaznamenaných případů počet zabavených výrobků Výrobky Případy

9 C l a 9 rukou pachatelů nedovolené výroby drog, jako je heroin, extáze, kokain nebo amfetaminy. Obchod s prekurzory drog nelze zakázat, je nicméně třeba jej sledovat jak v rámci EU, tak v mezinárodním měřítku a provádět kontroly. Pomoci při tom mohou opatření v oblasti dokumentace, označování, vydávání licencí a registrace hospodářských subjektů. Pokud nemají celní orgány vyřizovat celní postupy ve všech fázích cesty zboží, musí celní unie harmonizovat postupy celního tranzitu. To umožňuje dočasné pozastavení cel, daní a obchodněpolitických opatření, která se uplatňují při dovozu, takže se formality spojené s celním odbavováním provádějí pouze v místě určení, nikoli v místě vstupu. Alkohol a tabákové výrobky na hranicích S výjimkou nových vozidel a velmi vysokých částek v hotovosti nejsou stanovena žádná omezení, pokud jde o to, co mohou lidé převážet přes hranice jednotlivých zemí EU, pokud si výrobky zakoupili pro osobní potřebu, a nikoli za účelem dalšího prodeje. Pro alkohol a tabákové výrobky nicméně platí zvláštní pravidla. V některých zemích můžete převážet větší množství, než je limit stanovený v právních předpisech EU pro zboží k osobní spotřebě, proto je dobré si ověřit, co příslušné vnitrostátní orgány umožňují. Pokud si však chcete být jisti, že nebudete muset platit clo nebo pokutu, měli byste přepravovat méně než: 800 kusů cigaret 400 doutníčků 200 doutníků 1 kg tabáku 10 litrů destilátů 20 litrů alkoholizovaného vína 90 litrů vína (včetně max. 60 litrů šumivého vína) 110 litrů piva Tato pravidla se nevztahují na osoby mladší 17 let, které nesmějí převážet žádné alkoholické ani tabákové výrobky. Při cestování mezi členskými státy EU nelze využít možnosti nákupu za ceny bez DPH (tzv. duty-free shopping ). Přínos cla pro podniky V posledních letech Evropská komise zintenzivnila dialog s podnikatelskou sférou. Snáze se díky tomu daří zjednodušovat a harmonizovat postupy mezinárodního obchodu, zejména pokud jde o racionalizaci postupů a formalit týkajících se komunikace, shromažďování, předkládání a zpracování údajů, které se požadují v rámci dovozních a vývozních postupů. Obchodní organizace jsou pravidelně zvány na semináře a do pracovních skupin, kde přispívají k tvorbě nových politických a legislativních iniciativ. Stejně tak Evropská komise nabízí poradenství ohledně uskladňování v celním skladu, které vlastníkovi dováženého zboží umožňuje si je ponechat, buď než zaplatí dovozní clo, anebo než zboží vyveze zpět. V některých případech je možné zpracovávat zboží pod celním dohledem na produkty, na které se vztahuje nižší dovozní clo, předtím než jsou propuštěny do volného oběhu. Díky této úspoře lze přispět k zahájení nebo zachování zpracovávatelské činnosti v dané lokalitě. Evropská komise neustále aktualizuje a automatizuje uplatňované postupy a napomáhá přechodu od tištěných prohlášení k plně integrované elektronické síti a zavedení jediného kontaktního místa pro obchodníky. Účinné bezpečnostní kontroly zajišťující ochranu vnitřního trhu byly zavedeny také díky celnímu bezpečnostnímu programu EU, v jehož rámci se realizuje úzká spolupráce se světovými obchodními partnery s cílem zabezpečit fungování mezinárodních dodavatelských řetězců. Spolehlivé hospodářské subjekty, které vynakládají potřebné úsilí o zabezpečení své části dodavatelského řetězce, mohou požádat o vydání osvědčení schváleného hospodářského subjektu a využívat poté jednodušších postupů. Tento program funguje od roku Členské státy mohou uvedený status přiznat obchodníkům, kteří splňují přísná kritéria související s dodržováním celních předpisů, náležitým vedením záznamů, platební schopností, případně s plněním příslušných bezpečnostních norem. Ačkoli tento status obchodníkům neumožňuje automaticky využívat výhod plynoucích ze zjednodušených postupů stanovených v celních předpisech ostatních členských států, může jim být poskytnuta možnost využívat zjednodušených postupů za předpokladu, že splňují konkrétní požadavky, a to bez dalšího zkoumání kritérií, která již byla ověřena. Tím se zamezí zbytečnému opakování kontrol.

10 10 P O L I T I K Y E V R O P S K É U N I E Příspěvek do rozpočtu Evropské unie Navzdory skutečnosti, že v současné době se téměř na tři čtvrtiny dovozu do EU vztahují snížené celní sazby (v průměrné výši pouze 1,2 %) nebo se na ně nevztahuje clo vůbec, bylo na clu v roce 2012 vybráno více než 22 miliard eur. Členské státy si ponechávají 25 % na pokrytí nákladů na výběr, ale 16,3 miliardy eur bylo předáno EU, což představuje téměř 13 % celkového rozpočtu EU. Tvoří tedy významnou součást tzv. tradičních vlastních zdrojů (vedle zemědělských dávek a dávek z výroby cukru). EU nadále sjednává dvoustranné dohody o volném obchodu s významnými partnery, tak aby se vztahovaly na co největší část obchodu EU. Jelikož však objem světového obchodu nadále roste, bude clo bezpochyby i nadále významně přispívat do rozpočtu EU. Tento příjem vyplývá přímo z uplatňování společných politik, a proto je považován čistě za příjmy EU spíše než za příspěvky jednotlivým zemím. To je důležité, neboť ten, kdo platí clo, není vždy rezidentem v členském státě výběru, takže je obtížné vybírat clo na vnitrostátním základě. Fotolia XXV Evropská unie je jednou z největších obchodních mocností její podíl na celosvětovém trhu odpovídá podílu Spojených států a převyšuje obchodní podíl Číny.

11 C l a 11 Výhled do blízké i vzdálenější budoucnosti Evropská unie je jednou z nejvíce otevřených ekonomik a jejím úmyslem je, aby tomu tak bylo i nadále. Obchod se zbytkem světa se v období zdvojnásobil a EU je nyní hlavním obchodním partnerem pro 80 zemí, což je čtyřikrát více než v případě USA. EU je významný trh: zemědělských výrobků z rozvojových zemí dováží například více než Austrálie, Kanada, Japonsko, Nový Zéland a Spojené státy dohromady. Její celní unie tedy musí držet krok se současným vývojem. V roce 2003 byla zahájena modernizace celní unie s cílem zavést bezpapírové prostředí. Modernizace postupuje velmi dobře a některé celní správy EU se pravidelně řadí mezi nejlepší na světě. Více než 98 % celních prohlášení předložených v EU má dnes elektronickou podobu. Máme-li se vyrovnat i s problémy, které na nás čekají v budoucnu, není možné v tomto úsilí polevit. Celní orgány čelí rostoucí globalizaci obchodu, modelů podnikání a logistiky, ale i globalizaci trestné činnosti a terorismu. Historické a geografické příčiny a rozdíly mezi obchodními trasami způsobují, že některé členské státy nesou mnohem větší zátěž spojenou s celní unií. Problémy plynoucí z globalizace však nelze úspěšně řešit izolovaně. V roce 2013 Komise předložila plán, který počítá se zavedením dokonalejších a jednotnějších služeb do roku 2020 díky dokončení procesu modernizace, vyřešení nedostatků a reformě správních a řídících struktur celní unie. Ústředním bodem tohoto úsilí bude program Clo 2020, který navazuje na podobné iniciativy z období 2007 až Program začíná v roce 2014 a bude trvat 7 let. Má k dispozici rozpočet ve výši více než 500 milionů eur. Bude podporovat spolupráci mezi celními orgány, snazší vytváření sítí, společná opatření a odbornou přípravu celních úředníků a bude také financovat informační systémy na podporu rozvoje skutečně celoevropského elektronického celního prostředí s výměnou informací v reálném čase.

12 12 P O L I T I K Y E V R O P S K É U N I E NA CS-C Další informace XX Podrobnější přehled problematiky celní unie: XX Fakta a čísla: XX Další informace o společné obchodní politice: XX Máte nějaké otázky týkající se Evropské unie? Obraťte se na službu Europe Direct: ISBN doi: /15748

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Tato příloha obsahuje seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup stanovený

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, okruh Celnictví

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, okruh Celnictví Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, okruh Celnictví Studijní materiál vytvořila Ing. Iva Labaštová Období vytvoření VM: prosinec 2012 Klíčová slova: celnictví, struktura

Více

DOVOZ A VÝVOZ ZBOŽÍ V EU

DOVOZ A VÝVOZ ZBOŽÍ V EU DOVOZ A VÝVOZ ZBOŽÍ V EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Dovoz a vývoz zboží v EU V této kapitole se dozvíte: Jaké zboží si můžete zakoupit v zemích EU. Zda je nutný cestovní pas EU pro domácí zvířátka,

Více

Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková Lisabonská smlouva

Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková Lisabonská smlouva Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková Lisabonská smlouva Smlouvy v EU Evropská unie (tedy EU, dříve Evropská společenství, ES, původně Evropské hospodářské společenství, EHS) je definována smlouvami

Více

Vstup ČR do schengenského prostoru EUROCENTRUM PRAHA 15.5.2007

Vstup ČR do schengenského prostoru EUROCENTRUM PRAHA 15.5.2007 Vstup ČR do schengenského prostoru EUROCENTRUM PRAHA 15.5.2007 1 Struktura prezentace základní informace o schengenské spolupráci Principy Historický přehled (1985 2007) Kompenzační opatření příprava ČR

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

Smlouvy Evropské unie

Smlouvy Evropské unie Smlouvy Evropské unie Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_04_16 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: PaedDr.

Více

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru MEMO/07/618 V Bruselu, 20. prosince 2007 Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru Dne 14. června 1985 podepsaly vlády Belgie, Německa, Francie, Lucemburska a Nizozemska v Schengenu, malém

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Seriál o Schengenu na stránkách týdeníku Veřejná správa. ČR v Schengenu: Cestování po Evropě volnou cestou

Seriál o Schengenu na stránkách týdeníku Veřejná správa. ČR v Schengenu: Cestování po Evropě volnou cestou Díl XII. vyšlo 12.12.2007 (č. 0) ČR v Schengenu: Cestování po Evropě volnou cestou Českou republiku dělí od vstupu do schengenského prostoru několik posledních dní. Již před Vánocemi bude možné překračovat

Více

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ EVROPSKÁ UNIE, dále jen Unie, a BELGICKÉ KRÁLOVSTVÍ, BULHARSKÁ REPUBLIKA, ČESKÁ REPUBLIKA,

Více

PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU. hospodářského zájmu. ochrany osobních údajů. základě státní příslušnosti. a pobytu občanů Unie

PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU. hospodářského zájmu. ochrany osobních údajů. základě státní příslušnosti. a pobytu občanů Unie PŘÍLOHA III PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU 1 Článek 14 Právní základ Popis Požadavky postupu 1 Čl. 15 odst. 3 Čl. 16 odst. 2 Článek 18 Čl. 19 odst. 2 Čl. 21 odst. 2 Článek 24 Článek 33 Čl.

Více

Principy. 2. Odstranění kontrol při letech v rámci schengenského prostoru. 3. Volný pohyb s platným občanským průkazem nebo cestovním pasem.

Principy. 2. Odstranění kontrol při letech v rámci schengenského prostoru. 3. Volný pohyb s platným občanským průkazem nebo cestovním pasem. Schengenský prostor Území států Schengenské dohody Volný pohyb osob v rámci prostoru Absence hraničních kontrol Oblasti spolupráce: policejní a justiční, přes vízové a konzulární záležitosti až po ochranu

Více

CONSILIUM. Schengen. Vaše brána k volnému pohybu v Evropě LEDEN 2013

CONSILIUM. Schengen. Vaše brána k volnému pohybu v Evropě LEDEN 2013 CS CONSILIUM Schengen Vaše brána k volnému pohybu v Evropě LEDEN 2013 Obsah ÚVOD 1 VOLNÝ POHYB OSOB 2 POLICEJNÍ A CELNÍ SPOLUPRÁCE 2 vnitřní hranice 2 vnější hranice 3 Schengenský informační systém (SIS)

Více

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Reforma rozpočtu EU Eurocentrum Praha 30. října 2008 Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Obsah 1. Současná struktura rozpočtu EU 2. Rozhodnutí o revizi 3. Veřejná debata 4. Revize

Více

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ 1062 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 26 Vertragstext tschechisch (Normativer Teil) 1 von 61 RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA

Více

Úvod do potravinářské legislativy. Dovozy a vývozy. Kamila Míková

Úvod do potravinářské legislativy. Dovozy a vývozy. Kamila Míková Úvod do potravinářské legislativy Dovozy a vývozy Kamila Míková Dovozy a vývozy EU volný obchod - uznávání certifikátů, značek, atestů - společné obchodní standardy - upravují Nařízení Evropské komise

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 VÝZKUM V EU A ČR 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Výzkum v EU a ČR V této

Více

Proces sjednocování (integrace) Evropy

Proces sjednocování (integrace) Evropy Proces sjednocování (integrace) Evropy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Říjen 2009 vypracovala : Paed.Dr. Zdena Kačírková ČR je členem

Více

Plnění ve vztahu k třetím zemím a DPH (výběr)

Plnění ve vztahu k třetím zemím a DPH (výběr) Plnění ve vztahu k třetím zemím a DPH (výběr) Terminologie vývoz zboží poskytnutí služby zahraničním osobám Česká republika Třetí země dovoz zboží přijetí služby od zahraniční osoby (resp. dle zákona:

Více

Asijský organizovaný zločin v Evropské unii

Asijský organizovaný zločin v Evropské unii GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO VNITŘNÍ POLITIKY TEMATICKÁ SEKCE C: OBČANSKÁ PRÁVA A ÚSTAVNÍ ZÁLEŽITOSTI OBČANSKÉ SVOBODY, SPRAVEDLNOST A VNITŘNÍ VĚCI Asijský organizovaný zločin v Evropské unii SHRNUTÍ Obsah

Více

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA NATO

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA NATO KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA NATO HISTORIE ORGANIZACE Organizace Severoatlantické smlouvy, kromě zkratky NATO se užívá i zkratka OTAN (francouzská zkratka) vojensko-politická organizace zemí Evropy a

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ ZŠ Školská, Karviná - Ráj Určeno pro 7., 9. ročník? Sekce Předmět Téma /

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 29.7.2010 KOM(2010)399 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE RADĚ

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 29.7.2010 KOM(2010)399 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE RADĚ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 29.7.2010 KOM(2010)399 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE RADĚ o provádění opatření nezbytných k zajištění toho, aby tabák pro orální užití nebyl uváděn na trh v jiných členských

Více

Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné

Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné 3.10.2012 Evropské trestní právo prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., Dsc. Jaroslav.Fenyk@law.muni.cz Základní pojmy Europeizace

Více

Evropská Unie. Bohdálek Kamil

Evropská Unie. Bohdálek Kamil Evropská Unie Bohdálek Kamil 5. 5. 2014 Historie EU Evropská unie vznikla roku 1992 1952 Vznik Evropského sdružení uhlí a oceli 1957 ESUO zakládá Evropské hospodářské společenství 1992Podepsání smlouvy

Více

Opatření NAP proti nelegálnímu používání přípravků na ochranu rostlin

Opatření NAP proti nelegálnímu používání přípravků na ochranu rostlin Opatření NAP proti nelegálnímu používání přípravků na ochranu rostlin odborná konference Pesticidy v zemědělství snižování spotřeby, prokazování nelegálních aplikací, falzifikace 5. února 2015 Brno 1 (Ne)

Více

Prolínání celních a daňových aspektů v zahraničním obchodu s Ruskem

Prolínání celních a daňových aspektů v zahraničním obchodu s Ruskem Prolínání celních a daňových aspektů v zahraničním obchodu s Ruskem Mgr. Milan Tomíček Staněk, Tomíček & Partners, s.r.o. Široká36/5, Praha 1, 11000 Tel: +420 221990455 E-mail: tomicek@stanek-tomicek.com

Více

Mezinárodní obchod. Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Mezinárodní obchod - směnné transakce uskutečňované přes hranice národních ekonomik.

Mezinárodní obchod. Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Mezinárodní obchod - směnné transakce uskutečňované přes hranice národních ekonomik. Mezinárodní obchod Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Mezinárodní obchod - směnné transakce uskutečňované přes hranice národních ekonomik. Příčiny vzniku mezinárodního obchodu: - Přírodní a klimatické podmínky.

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Rozpočet Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Rozpočet Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Rozpočet Evropské unie Rozpočet Evropské unie Je hlavním nástrojem pro financování politik Evropské unie a slouží k finančnímu zajištění fungování EU jako

Více

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) /... ze dne XXX,

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) /... ze dne XXX, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne XXX [ ](2015) XXX draft PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) /... ze dne XXX, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)

Více

Síť Evropských spotřebitelských center elektronický obchod. 2006 ESC při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR

Síť Evropských spotřebitelských center elektronický obchod. 2006 ESC při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR Síť Evropských spotřebitelských center elektronický obchod 2006 ESC při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR I. Hlavní cíle a poslání Evropských spotřebitelských center II. Elektronický obchod z pohledu

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.8.2013 COM(2013) 579 final 2013/0279 (COD) C7-0243/03 Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 471/2009 o statistice Společenství týkající

Více

BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE

BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.2.2015 COM(2015) 80 final ANNEX 1 BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE ke SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU

Více

Dozor nad potravinami

Dozor nad potravinami Hejmalová Michaela Dozor nad potravinami Úřední kontroly v celém potravinovém řetězci od prvovýroby až po prodej spotřebiteli provádějí příslušné orgány státního dozoru (dozorové orgány) v působnosti:

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o zmocnění Belgie, Polska a Rakouska k ratifikaci Budapešťské úmluvy o smlouvě o přepravě zboží po vnitrozemských

Více

Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění příloha I nařízení (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku

Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění příloha I nařízení (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 28.4.2011 KOM(2011) 231 v konečném znění 2011/0099 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění příloha I nařízení (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře

Více

Celní správa České republiky

Celní správa České republiky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 608/2013 ze dne 12. června 2013 o vymáhání práv duševního vlastnictví celními orgány a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1383/2003 Zboží podezřelé z porušení

Více

OBSAH. Autoři jednotlivých částí... 5 Předmluva... 13

OBSAH. Autoři jednotlivých částí... 5 Předmluva... 13 Autoři jednotlivých částí......................................... 5 Předmluva................................................... 13 Kapitola I: Výchozí pojmy..................................... 15 Úvod

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ. Oznámení členům. č. 11/2004

EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ. Oznámení členům. č. 11/2004 EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ Oznámení členům č. 11/2004 Věc: Podklady pro směrnici o službách: různé tabulky V příloze členové nalezou kopii dokladů, které výboru poskytly

Více

Informace k UCC IA a DA

Informace k UCC IA a DA Celní správa České republiky Informace k UCC IA a DA Ing. Michal Šedivý, Oddělení 211 GŘC m.sedivy@cs.mfcr.cz 14. 5. 2015 Obsah Celní kodex Unie (UCC) Obecné informace k UCC IA a DA Plánované změny v UCC

Více

Finanční právo. 1. seminář 4. října 2013

Finanční právo. 1. seminář 4. října 2013 Finanční právo 1. seminář 4. října 2013 Daňové právo Daňové právo je součástí zvláštní části finančního práva, řadí se do veřejnoprávních práv (převažuje zde kogentní úprava, práva a povinnosti vznikají

Více

A. Smlouva o Evropské unii

A. Smlouva o Evropské unii SROVNÁVACÍ TABULKY UVEDENÉ V ČLÁNKU 5 LISABONSKÉ SMLOUVY Článek 3 (zrušen) (1) Článek 3a Článek 4 Dosavadní číslování Smlouvy o Evropské unii HLAVA I SPOLEČNÁ USTANOVENÍ A. Smlouva o Evropské unii HLAVA

Více

Podkladový materiál pro přednášku: Subkapitola 7.3 - Spotřební daně LS 2012. Spotřební daně (SD)

Podkladový materiál pro přednášku: Subkapitola 7.3 - Spotřební daně LS 2012. Spotřební daně (SD) Předmět SD = vybraný výrobek (VV), tj.: Spotřební daně (SD) minerální oleje líh... pivo... alkoholické nápoje víno + meziprodukty... tabákové výrobky Vynětí z předmětu SD (výběr) pivo obsahující 0,5 %

Více

Vstup ČR do schengenského prostoru

Vstup ČR do schengenského prostoru Vstup ČR do schengenského prostoru EUROCENTRUM PRAHA 19.10.2006 1 Struktura prezentace! základní informace o schengenské spolupráci! příprava ČR na vstup do Schengenu konkrétní změny ve vybraných oblastech!

Více

Prosíme, upozorněte na problém co nejvíce Vašich kolegů, NNO, institucí a profesionálních sdružení.

Prosíme, upozorněte na problém co nejvíce Vašich kolegů, NNO, institucí a profesionálních sdružení. Doporučené odpovědi naleznete níže v tomto dokumentu Je samozřejmě zcela na vás, abyste upravili odpovědi podle vašich zkušeností a názorů, ale uvědomte si prosím, že vaše odpovědi budou interpretovány

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY,

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY, CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 20.5.2009 KOM(2009) 232 v konečném znění Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 2505/96 o otevření a správě autonomních celních kvót

Více

Finanční právo. 2. seminář 18. října 2013

Finanční právo. 2. seminář 18. října 2013 Finanční právo 2. seminář 18. října 2013 NEPŘÍMÉ DANĚ Daň z přidané hodnoty Daň z přidané hodnoty Nepřímá daň. Neutrální = vztahuje se na všechny podnikatelské aktivity a subjekty, včetně zboží z dovozu

Více

Logistika a mezinárodní obchod Evropská unie z pohledu obchodu a logistiky

Logistika a mezinárodní obchod Evropská unie z pohledu obchodu a logistiky Logistika a mezinárodní obchod Evropská unie z pohledu obchodu a logistiky 1 Ekonomická integrace Vzájemné otevírání národních trhů zúčastněných států, jež si vyžaduje určité formy jejich spolupráce a

Více

Nová pravidla pro Evropské rady zaměstnanců. Náhled do směrnice 2009/38/ES

Nová pravidla pro Evropské rady zaměstnanců. Náhled do směrnice 2009/38/ES Nová pravidla pro Evropské rady zaměstnanců Náhled do směrnice 2009/38/ES K čemu slouží evropské rady zaměstnanců? Evropské rady zaměstnanců (ERZ) jsou orgány, které zastupují evropské zaměstnance určitého

Více

Proč je letectví bezpečné?

Proč je letectví bezpečné? Proč je letectví bezpečné? Stručný průvodce Evropskou agenturou pro bezpečnost letectví Protože letadla předtím, než jim je povoleno létat, musejí získat osvědčení -- Každé vyrobené letadlo musí od úřadů

Více

Lisabonská smlouva Prezentace pro žáky

Lisabonská smlouva Prezentace pro žáky Lisabonská smlouva Prezentace pro žáky Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK 1 EU 2 Evropská ústava 2003 Návrh EÚ červen 2003 na summitu EU v Řecku (v

Více

SPOLEČNÁ AKCE. ze dne 28. října 1996. přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o programu podpor a výměn právníků (Grotius)

SPOLEČNÁ AKCE. ze dne 28. října 1996. přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o programu podpor a výměn právníků (Grotius) SPOLEČNÁ AKCE ze dne 28. října 1996 přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o programu podpor a výměn právníků (Grotius) (96/636/JVV) RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o Evropské

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.9.2013 COM(2013) 678 final 2013/0325 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 55/2008 ozavedení autonomních obchodních preferencí

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 8 SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZASÍLATELEM CELNÍ SLUŽBY. PŘEPRAVA NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ. ROLE JEDNOTLIVÝCH STRAN A JEJICH POVINNOSTI. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Více

RÁMCOVÁ DOHODA O PARTNERSTVÍ A SPOLUPRÁCI MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A FILIPÍNSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ

RÁMCOVÁ DOHODA O PARTNERSTVÍ A SPOLUPRÁCI MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A FILIPÍNSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ 29 der Beilagen XXV. GP - Beschluss NR - 21 Vertragstext tschechisch (Normativer Teil) 1 von 67 RÁMCOVÁ DOHODA O PARTNERSTVÍ A SPOLUPRÁCI MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU. podle čl. 251 odst. 2 druhého pododstavce Smlouvy o ES.

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU. podle čl. 251 odst. 2 druhého pododstavce Smlouvy o ES. KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 23.11.2009 KOM(2009)642 v konečném znění 2008/0221 (COD) SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU podle čl. 251 odst. 2 druhého pododstavce Smlouvy o ES týkající

Více

zvýšená ochrana je dána slabším postavením spotřebitele informační asymetrie

zvýšená ochrana je dána slabším postavením spotřebitele informační asymetrie Monika Matysová Spotřebitel? zvýšená ochrana je dána slabším postavením spotřebitele informační asymetrie 70. léta 20. století Pařízský sumnit 1972: Předběžný program EHS o ochraně spotřebitele a informační

Více

CELNÍ REŽIMY EU - ZÁKLADNÍ

CELNÍ REŽIMY EU - ZÁKLADNÍ Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu Celní režimy EU - základní Autor Ing. Blanka Strachotová Datum 8. 10. 2013

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více

SPOLEČNÁ AKCE. ze dne 29. listopadu 1996

SPOLEČNÁ AKCE. ze dne 29. listopadu 1996 SPOLEČNÁ AKCE ze dne 29. listopadu 1996 přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii, kterou se zavádí program podpor a výměn pro osoby, které jsou odpovědné za boj proti obchodu s lidmi

Více

EUTR. (EU Timber Regulation) Ing. Zbyněk Šafránek

EUTR. (EU Timber Regulation) Ing. Zbyněk Šafránek EUTR (EU Timber Regulation) Ing. Zbyněk Šafránek NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 995/2010 ze dne 20. října 2010 Dne 3. března 2013 vešlo v účinnost nařízení Evropského parlamentu a Rady EU

Více

Seznam právních předpisů z oblasti jaderné energie, ionizujícího záření a předpisy související

Seznam právních předpisů z oblasti jaderné energie, ionizujícího záření a předpisy související Seznam právních předpisů z oblasti jaderné energie, ionizujícího záření a předpisy související ke dni 18.6.2001 I. Atomový zákon a prováděcí předpisy k němu a) atomový zákon 1. Zákon č. 18/1997 Sb., o

Více

KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1

KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1 KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1 Práva dítěte. Evropská unie podporuje práva dítěte v souladu s článkem 3 Smlouvy o Evropské unii. Tato práva jsou součástí základních

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2014/2234(INI) 28.4.2015

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2014/2234(INI) 28.4.2015 EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro rozpočtovou kontrolu 28.4.2015 2014/2234(INI) NÁVRH ZPRÁVY o ochraně finančních zájmů Evropské unie: směrem ke kontrolám společné zemědělské politiky na základě výsledků

Více

257/2014 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů

257/2014 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů 257/2014 Sb. ZÁKON ze dne 22. října 2014, kterým se mění zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto

Více

LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ

LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ PRÁVNÍ ASPEKTY KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ STÁTU krizová opatření v rámci krizového řízení státu provádějí zpravidla orgány státní správy krizová opatření se zpravidla realizují i prostřednictvím

Více

ZÁVĚREČNÝ AKT. AF/CE/BA/cs 1

ZÁVĚREČNÝ AKT. AF/CE/BA/cs 1 ZÁVĚREČNÝ AKT AF/CE/BA/cs 1 Zplnomocnění zástupci: BELGICKÉHO KRÁLOVSTVÍ, BULHARSKÉ REPUBLIKY, ČESKÉ REPUBLIKY, DÁNSKÉHO KRÁLOVSTVÍ, SPOLKOVÉ REPUBLIKY NĚMECKO, ESTONSKÉ REPUBLIKY, ŘECKÉ REPUBLIKY, ŠPANĚLSKÉHO

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

ENERGETICKÉ PRIORITY PRO EVROPU

ENERGETICKÉ PRIORITY PRO EVROPU ENERGETICKÉ PRIORITY PRO EVROPU Prezentace pana J.M. Barrosa, předsedy Evropské komise, na zasedání Evropské rady dne 4. února 2011 Obsah 1 I. Proč na energetické politice záleží II. Proč musíme jednat

Více

Dopravní strategie PČRP

Dopravní strategie PČRP Policejní prezidium České republiky Ředitelství služby dopravní policie Dopravní strategie PČRP požadavky na infrastruktury investice do dopravní výstavba dálniční síťe a více rychlostních silnic změny

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Daň z přidané hodnoty 2011 Charakteristika a právní úprava

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 15.12.2009 KOM(2009)671 v konečném znění 2009/0179 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 15.12.2009 KOM(2009)671 v konečném znění 2009/0179 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 15.12.2009 KOM(2009)671 v konečném znění 2009/0179 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY kterým se dočasně odnímá zvláštní pobídkový režim pro udržitelný rozvoj a řádnou správu

Více

Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování

Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování 24. 2. 2014 Zuzana Drhová Z Dohody o Partnerství (str. 173, leden 2014) 3.1.1 Komunitně vedený místní

Více

L 11/12 Úřední věstník Evropské unie 15.1.2008

L 11/12 Úřední věstník Evropské unie 15.1.2008 L 11/12 Úřední věstník Evropské unie 15.1.2008 ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 20. prosince 2007, kterým se schvalují předvývozní kontroly prováděné Spojenými státy americkými u podzemnice olejné a výrobků z

Více

Pracovní seminář Nelegální sklady chemických látek právní předpisy, zkušenosti, řešení

Pracovní seminář Nelegální sklady chemických látek právní předpisy, zkušenosti, řešení Pracovní seminář Nelegální sklady chemických látek právní předpisy, zkušenosti, řešení NEZÁKONNÉ NAKLÁDÁNÍ S ODPADY A MOŢNÉ ŘEŠENÍ Z POHLEDU MINISTERSTVA ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Ing. Leoš KŘENEK odbor odpadů

Více

EU fakta Prezentace pro žáky Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK

EU fakta Prezentace pro žáky Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK EU fakta Prezentace pro žáky Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK 1 Evropská unie Svazek demokratických evropských zemí Organizace pro mezinárodní spolupráci

Více

DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU

DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A SPOJENÝMI STÁTY AMERICKÝMI Česká republika a Spojené státy Americké (Spojené státy) sdílí historii úzkých vztahů mezi našimi

Více

spolu s odpověďmi společného podniku 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg Tel.: (+352) 4398 1 E-mail: eca-info@eca.europa.eu eca.europa.

spolu s odpověďmi společného podniku 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg Tel.: (+352) 4398 1 E-mail: eca-info@eca.europa.eu eca.europa. Zpráva o ověření roční účetní závěrky Evropského společného podniku pro provádění společné technologické iniciativy pro nanoelektroniku za období od 1. ledna 2014 do 26. června 2014 spolu s odpověďmi společného

Více

Osm členských států EU má náskok před USA v zavádění širokopásmového připojení, uvádí zpráva Komise z oblasti telekomunikací

Osm členských států EU má náskok před USA v zavádění širokopásmového připojení, uvádí zpráva Komise z oblasti telekomunikací IP/08/0 V Bruselu dne 19. března 08 Osm členských států EU má náskok před USA v zavádění širokopásmového připojení, uvádí zpráva Komise z oblasti telekomunikací Podle dnes zveřejněné 1. zprávy Evropské

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Spotřební daně 2011 Charakteristika a právní úprava Nepřímé

Více

JEDNOTNÉ CELNÍ PŘEDPISY EVROPSKÉ UNIE

JEDNOTNÉ CELNÍ PŘEDPISY EVROPSKÉ UNIE Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu Jednotné celní předpisy Evropské unie Autor Ing. Blanka Strachotová Datum

Více

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D.

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Studijní texty Název předmětu: Krizové řízení Téma: Krizové řízení v České republice Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace

Více

Náš zákazník Henkel. Centrální uzel pro složité přepravní úkoly

Náš zákazník Henkel. Centrální uzel pro složité přepravní úkoly Náš zákazník Henkel Centrální uzel pro složité přepravní úkoly Shrnutí Přeprava zboží z různých míst v Evropě zákazníkům v Bulharsku, Rumunsku, Srbsku nebo Chorvatsku po nejjednodušší trase, v různých

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 14-35

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 14-35 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví 11. 9. 2012 2011/0369(COD) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 14-35 Návrh stanoviska Mariya Gabriel (PE491.303v02-00) k návrhu nařízení Evropského parlamentu

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: říjen 2013 Klíčová slova:

Více

EVROPSKÉ PRIORITY V OBLASTI INOVACÍ

EVROPSKÉ PRIORITY V OBLASTI INOVACÍ EVROPSKÉ PRIORITY V OBLASTI INOVACÍ Prezentace pana J.M. Barrosa, předsedy Evropské komise, na zasedání Evropské rady dne 4. února 2011 Obsah 1 I. Evropě hrozí, že ztratí svou pozici II. Co se v Evropě

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Třetí pololetní zpráva o fungování schengenského prostoru za období od 1. listopadu 2012 do 30.

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Třetí pololetní zpráva o fungování schengenského prostoru za období od 1. listopadu 2012 do 30. EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 31.5.2013 COM(2013) 326 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Třetí pololetní zpráva o fungování schengenského prostoru za období od 1. listopadu 2012 do 30. dubna

Více

INFORMACE O ZMĚNÁCH PŘI DOVOZU ZBOŽÍ NA ÚZEMÍ EU ZE TŘETÍCH ZEMÍ (NEČLENSKÉ ZEMĚ EU)

INFORMACE O ZMĚNÁCH PŘI DOVOZU ZBOŽÍ NA ÚZEMÍ EU ZE TŘETÍCH ZEMÍ (NEČLENSKÉ ZEMĚ EU) INFORMACE O ZMĚNÁCH PŘI DOVOZU ZBOŽÍ NA ÚZEMÍ EU ZE TŘETÍCH ZEMÍ (NEČLENSKÉ ZEMĚ EU) MNOŽSTEVNÍ LIMITY PRO DOVOZ ZBOŽÍ Zboží, které nemá obchodní charakter, to je zboží, které je na území EU dováženo příležitostně

Více

P7_TA-PROV(2012)0383 Režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití ***I

P7_TA-PROV(2012)0383 Režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití ***I P7_TA-PROV(2012)0383 Režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití ***I Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 23. října 2012 o návrhu nařízení

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT NÁVRH ZPRÁVY. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 2008/2212(INI) 25. 11. 2008. o řešení ropné krize (2008/2212(INI))

EVROPSKÝ PARLAMENT NÁVRH ZPRÁVY. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 2008/2212(INI) 25. 11. 2008. o řešení ropné krize (2008/2212(INI)) EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 2009 Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 2008/2212(INI) 25. 11. 2008 NÁVRH ZPRÁVY o řešení ropné krize (2008/2212(INI)) Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku Zpravodaj: Herbert

Více

DOHODA O STABILIZACI A PŘIDRUŽENÍ mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy a Albánskou republikou

DOHODA O STABILIZACI A PŘIDRUŽENÍ mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy a Albánskou republikou PŘÍLOHA DOHODA O STABILIZACI A PŘIDRUŽENÍ mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy a Albánskou republikou CS 1 CS DOHODA O STABILIZACI A PŘIDRUŽENÍ mezi Evropskými společenstvími a jejich

Více

RESOL-V-012 106. plenární zasedání ve dnech 2. a 3. dubna 2014 USNESENÍ. Výboru regionů

RESOL-V-012 106. plenární zasedání ve dnech 2. a 3. dubna 2014 USNESENÍ. Výboru regionů RESOL-V-012 106. plenární zasedání ve dnech 2. a 3. dubna 2014 USNESENÍ Výboru regionů K LISTINĚ VÍCEÚROVŇOVÉ SPRÁVY V EVROPĚ Rue Belliard/Belliardstraat 101 1040 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË Tel.

Více

ROZHODNUTÍ PŘIJATÁ SPOLEČNĚ EVROPSKÝM PARLAMENTEM A RADOU

ROZHODNUTÍ PŘIJATÁ SPOLEČNĚ EVROPSKÝM PARLAMENTEM A RADOU 26.1.2008 Úřední věstník Evropské unie L 23/21 ROZHODNUTÍ PŘIJATÁ SPOLEČNĚ EVROPSKÝM PARLAMENTEM A RADOU ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY č. 70/2008/ES ze dne 15. ledna 2008 o bezpapírovém prostředí

Více

ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM

ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM Žádný člověk není ostrovem, nikdo není sám pro sebe... www.spolecenskaodpovednostfirem.cz IMPLEMENTACE VZDĚLÁVÁNÍ O asociaci

Více

Vyhotovení pro dodavatele

Vyhotovení pro dodavatele 1 Vyhotovení pro dodavatele 1 VYSVĚTLIVKY Doprava vybraných výrobků podléhajících spotřební dani, které byly uvedeny do volného daňového oběhu v odesílajícím členském státě 1. Obecné pokyny 1.1. V souladu

Více

12. Mezinárodní aspekty veřejných financí. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

12. Mezinárodní aspekty veřejných financí. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. 12. Mezinárodní aspekty veřejných financí Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. 12.1 Charakteristika mezinárodních veřejných financí peněžní vztahy vznikající při získávání, rozdělování, přerozdělování a užití

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 9-25

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 9-25 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro dopravu a cestovní ruch 11. 7. 2013 2013/0106(COD) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 9-25 Návrh stanoviska Nathalie Griesbeck (PE513.286v01-00) Evropského parlamentu a Rady, kterým

Více