Komoditní burzy ve světě a v ČR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Komoditní burzy ve světě a v ČR"

Transkript

1 Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání Komoditní burzy ve světě a v ČR Commodity Exchanges in the World and in the CR Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Petr Červinek Autor: Jan Toman Brno, květen 2006

2 Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Katedra financí Akademický rok 2005/2006 ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Pro: Obor: T O M A N Jan Finanční podnikání Název tématu: KOMODITNÍ BURZY VE SVĚTĚ A V ČR Commodity Exchanges in the World and in the CR Zásady pro vypracování Problémová oblast: Význam komoditních burz ve finančním systému. Cíl práce: Srovnat fungování nejvyspělejších komoditních burz s burzami v ČR. Postup práce a použité metody: Teoreticky zpracovat problematiku komoditních burz, analyzovat současnou situaci na světových a tuzemských burzách, srovnat současný stav v ČR se závěry teoretické části a se situací na světových burzách. Pokusit se definovat budoucí tendence vývoje ve světě a v ČR, zejména se pokusit odhadnout budoucí význam komoditních burz v ČR.

3 Rozsah grafických prací: Rozsah práce bez příloh: předpoklad cca 10 tabulek a grafů stran Seznam odborné literatury: Dědič, Jan. Burza cenných papírů a komoditní burza. Praha : Prospektrum, s. ISBN Dědič, Jan - Kouba, Jan. Burzovní právo a burzovní obchody na komoditních burzách. 1. vyd. Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, s. : 3. Bibliogr. s ISBN Jílek, Josef. Finanční a komoditní deriváty. 1. vyd. Praha : Grada, s. Slovníček. - Bibliografie: s ISBN Liška, Václav - Houška, Jiří. Finanční teorie bankovnictví. 4, Obchodování s CP a komoditami. Vyd. l. Praha: Vydavatelství ČVUT, s. Bibliografie: s ISBN Musílek, Petr. Finanční trhy a investiční bankovnictví. Vyd. 1. Praha: ETC Publishing, s. ISBN Adámek, Miroslav. Mechanismus obchodování na komoditní burze Kouba, Jan. Termínové a opční obchody na komoditních burzách : Futures and options trading on commodity exchanges. Vyd. 1. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, s. Bibliografie: s Burzovní terminologie. ISBN Musílek, Petr. Trhy cenných papírú. Vyd. 1. Praha : Ekopress, s. Bibliografie: s Rejstřík. - Slovník základních pojmů. ISBN Dědič, Jan - Barták, Jan - Zagar, T. Zákon o komoditních burzách: (komentář). Vyd. 1. Praha: SEVT, s. Komentované zákony. ISBN Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Petr Červinek Datum zadání bakalářské práce: Termín odevzdání bakalářské práce: Vedoucí katedry V Brně dne:

4 Jméno a příjmení autora: Jan Toman Název diplomové práce: Komoditní burzy ve světě a v ČR Název práce v angličtině: Commodity Exchanges in the World and in the CR Katedra: Financí Vedoucí diplomové práce: Mgr. Petr Červinek Rok obhajoby: 2006 Anotace Předmětem bakalářské práce Komoditní burzy ve světě a v ČR je srovnání postavení komoditních burz v České republice se světovými burzami. První část je zaměřena na obecnou charakteristiku komoditních burz. V druhé části je provedena analýza přední světové burzy Chicago Board of Trade. Třetí část se věnuje komoditním burzám v České republice. Je zde jednak popsán jejich současný stav, zároveň je zde provedeno srovnání se zahraničními burzami. V poslední části je pak možné nalézt zamyšlení nad dalším vývojem komoditních burz na českém území. Annotation The goal of the submitted thesis: Commodity Exchanges in the World and in the CR is to compare position of commodity exchanges in the Czech Republic to world exchanges. The first part is focused on characterizing commodity exchanges in common. In the second part an analysys of a leading world exchange is carried out - the Chicago Board of Trade. Third part is reserved for Czech commodity exchanges. There is a description of theirs situation and also a comparation to world exchanges. In the final part, you can find a meditation about a future of commodity exchanges in the Czech Republic. Klíčová slova Komoditní burza, komodity, burzovní obchod, spekulace, zajištění, Česká republika, Chicago Board of Trade. Keywords Commodity exchange, commodities, exchange trade, speculation, hedging, the Czech Republic, the Chicago Board of Trade.

5 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci Komoditní burzy ve světě a v ČR vypracoval samostatně pod vedením Mgr. Petra Červinka a uvedl v seznamu literatury všechny použité literární a odborné zdroje. V Brně dne 12. května 2006 vlast no r uč ní podpis aut o r a

6 Poděkování Na tomto místě bych rád poděkoval vedoucímu práce, Mgr. Petru Červinkovi, za cenné připomínky a odborné rady, kterými přispěl k vypracování této bakalářské práce.

7 Obsah 1 Úvod Komoditní burzy Vývojové fáze komoditních burz Počátky a vznik prvních burz Vznik a vývoj prvních burz na zboží Vývojové trendy moderních burz Druhy burz Dle předmětu burzovního obchodu Jiné dělení burz Předpoklady fungování komoditní burzy Základní funkce komoditní burzy: Termínové komoditní burzy Účastníci burzovních obchodů Druhy obchodů na komoditní burze Promptní a dodávkové obchody Spekulační obchody Přímé termínové obchody Hedgingové obchody Opční obchody Obchody prolongační a stravné Obchody arbitrážní Zahraniční burzy Chicago Board of Trade Historie burzy Organizační struktura burzy Obchodované komodity Zemědělské produkty Úrokové sazby (finanční produkty) Indexové produkty Drahé kovy Perspektiva dalšího vývoje burzy Dohled nad komoditními burzami v USA Komoditní burzy v České republice Stručná historie burz na zboží na našem území Vývoj burz po roce Právní postavení komoditních burz Rozdíl mezi komoditní burzou a burzou cenných papírů Založení a vznik komoditní burzy Vnitřní organizace komoditních burz Státní dozor nad komoditními burzami Plodinová burza Brno (PBB) Předmět burzovního obchodu Českomoravská komoditní burza Kladno (ČMKBK) Sídlo burzy Působnost burzy Komoditní sekce obchodované na ČMKBK Obchodní burza Hradec Králové (OBKH) Komoditní burza Praha (KBP) Analýza situace na burzách v České republice...41

8 4.9 Srovnání českých burz s burzami ve světě Perspektiva vývoje komoditních burz v ČR Příprava nového zákona o komoditních burzách Budoucnost komoditních burz v České republice Závěr...47 Použitá literatura...49 Seznam tabulek...51 Seznam obrázků...51 Seznam příloh...51 Příloha I...52

9 1 Úvod Tato bakalářská práce pojednává o komoditních burzách. Tyto instituce jsou, stejně jako burzy cenných papírů, tradiční součástí světových tržních ekonomik. Na rozdíl od burz cenných papírů však o komoditních burzách není zdaleka tolik slyšet, což platí zejména v České republice. Proto je myslím vhodné věnovat se tomuto tématu, aby bylo zřejmé, jaká panuje situace kolem komoditních burz na našem území. Burzy u nás vznikaly nově až po změně politického a ekonomického režimu v roce 1989, jsou to tedy velmi mladé instituce zatížené určitými problémy, které z jejich nedlouhé historie pramení. Otázkou například je, zda jejich současná právní úprava, která pochopitelně vznikala také až po roce 1989, plní dostatečně svou funkci. Jak napovídá název práce, půjde zde nejen o komoditní burzy v České republice, ale také o burzy zahraniční. Oproti českým burzám mají nejvyspělejší světové burzy mnohem delší historii. Díky tomu, ale i vzhledem k dalším faktorům, jsou světové komoditní burzy velmi vyspělé instituce, často s celosvětovou působností. Hlavní cíl této práce by měl být právě ve srovnání nejvyspělejších zahraničních burz s komoditními burzami v České republice. Předpokládám přitom, že komoditní burzy na našem území zdaleka nejsou na stejné úrovni jako ty zahraniční. Proto dalším cílem, který by měl být v práci dosažen, je popsání vlastností, které našim burzám chybí, a zamyšlení se nad tím, kdy a jakým způsobem by se mohla situace u nás zlepšit. Jak již bylo řečeno, o komoditních burzách mnoho informací běžně neuslyšíme, proto je myslím vhodné věnovat úvodní kapitolu práce teoretickým vlastnostem komoditních burz. Zaměření této části by mělo být na všeobecnou historii komoditních burz, na základní principy jejich fungování a také na druhy obchodů, které se na nich uskutečňují. V další části se bude práce věnovat zahraničním burzám. Určitě zde bude výčet nejvýznamnějších světových burz, některá z nich pak bude podrobena podrobnější analýze, aby byly k dispozici podstatné informace ke srovnání s českými komoditními burzami. Právě českým burzám by se měla věnovat další kapitola práce. Opět zde budou vyjmenovány burzy, které působí v této době na našem území. Analyzovat se zde bude jejich současný stav i jejich historický vývoj, a to zejména v posledních letech. Jedna z burz by měla být opět podrobena důkladnější analýze. Pokusím se o výběr burzy, která je z českých komoditních burz nejvíce rozvinutá. Zároveň však zde bude určitě zmíněna i komoditní burza 8

10 se sídlem v Brně Plodinová burza Brno. Po provedení těchto analýz budou získané poznatky porovnány jednak se zpracovanou teorií, ale i s analyzovanými zahraničními burzami. V závěrečné části práce bych se chtěl zamyslet nad současnou situací na poli komoditních burz v České republice a pokusit se nastínit možný další vývoj v tomto odvětví. Vycházet bych zde měl z poznatků a závěrů získaných v předchozích kapitolách. 9

11 2 Komoditní burzy Všude ve světě vznikají burzy z potřeby standardizace a zefektivnění obchodních vztahů. Jsou součástí kapitálového trhu, ale vyznačují se několika zvláštnostmi. Především je k provozování burzy třeba zvláštní povolení a obchodování je zákonně regulováno. Proto jsou přesně stanoveny jednotlivé druhy obchodů, zboží, se kterým se na burze obchoduje, a v neposlední řadě i čas a místo obchodů. Díky těmto svým jedinečným vlastnostem jsou burzy vrcholem kapitálového trhu a stávají se nezbytnou součástí tržních ekonomik, přičemž jejich význam i nadále roste. 2.1 Vývojové fáze komoditních burz Počátky a vznik prvních burz Počátek burzovního obchodování je úzce spojen s rozvojem tržního obchodování. Prvními trhy byly veřejná shromáždění kupců spojená se slavnostmi. Burza jako zvláštní druh trhu vzniká posléze, když se na trhu objevuje zastupitelné zboží, což byly zpočátku cenné papíry ve formě směnek. Vznik a vývoj burzovních trhů v Evropě začal ve 12. a 13. století v italských přístavních městech 1. Pojem burza se začal používat až v polovině 15. století, kdy byly důležitým obchodním střediskem belgické Bruggy. 2 V dalším století se centrum přesunulo do Antverp, kde také byla v roce 1531 otevřena první zvláštní burzovní budova. Do této doby nebylo předmětem obchodu reálné zboží, protože ještě nebylo zastupitelné, ale jen cenné papíry a mince Vznik a vývoj prvních burz na zboží Od 17. století se burzy začaly rozšiřovat, vznikaly další burzy ve Francii, Anglii i Německu. Kromě cenných papírů se začalo objevovat i první skutečné zboží jako předmět obchodu. Organizované burzy na zboží začaly vznikat později zejména proto, že technické problémy neumožňovaly pohyb velkých objemů zboží. Jednou z prvních burz na zboží byla obilní burza v Amsterdamu založená r Obchodníci se tu scházeli dvakrát týdně a obilí 1 Místa, kde se v té době obchodovalo se nenazývaly burzami, ale loggiemi, dle italských konzulárních domů, u nichž obchodování probíhalo. 2 Pojmenování vzniklo dle domu patricijské rodiny Van de Beurse, v němž se kupci scházeli. 10

12 se prodávalo podle vzorku. Po uzavření obchodu se chodili kupující přesvědčit do skladu, že koupené zboží odpovídá vzorku. Zpočátku se obchodovalo jen se skutečným zbožím, které bylo pohotově k dispozici. Jednalo se tedy o promptní obchody. Obchody dodávkové, tedy první termínové obchody, se začaly rozvíjet teprve koncem 19. století, protože teprve tehdy technické možnosti (zejména dopravní) tuto variantu umožňovaly. Z dodávkových obchodů se postupně vyvinuly termínové spekulační obchody, které však byly zpočátku ze strany státu zakazovány. Důležité zbožové burzy vznikaly zejména v Anglii. Z asociace Baltic, která sdružovala anglické obchodníky s ruskými baltskými přístavy, se vyvinula The Baltic Mercantile and Shipping Exchange ( ). V roce 1745 dále vzniká v Londýně Corn Exchange a 1811 vzniká v Anglii také významné obchodní středisko London Commercial Sale Rooms, kde se konaly denně veřejné aukce na komodity jako káva, čaj, kakao, cukr apod. Rychlý hospodářský rozvoj v USA vytvořil potřebu vzniku burz na počátku 19. století. První organizovaná burza na zboží zde vznikla roku 1848, a to Chicago Board of Trade. Tato burza, která je až do současné doby největší světovou komoditní burzou, byla založena jako burza na obilí. Dále vznikly významné burzy The New York Produce Exchange (1862) a Chicago Mercantile Exchange (1874) Vývojové trendy moderních burz Ve 20. století postupně klesá význam místních burz s pohotovým zbožím a vzrůstá prudce význam velkých mezinárodních burz se zbožím termínovým (zejména v USA, Kanadě a Anglii). S tímto trendem souvisí vzrůstající zájem účastníků trhu o zajišťovací a spekulační obchody na komoditních burzách. Vznikají také specializované nástroje obchodování, zejména od 80. let se výrazně rozvíjejí obchody s opcemi, v dalších letech nabývají na významu i jiné obchody se specializovanými komoditními deriváty. Posledním vývojovým trendem v oblasti burzovního obchodu je jeho automatizace prostřednictvím dálkového přenosu dat s využitím výpočetní techniky, která přináší zásadní změnu do dosavadního chápání a realizace burzovních obchodů. 11

13 2.2 Druhy burz Na dnešních vyspělých trzích vznikají burzy nejrůznějších charakterů, které se dají rozdělit dle mnoha hledisek Dle předmětu burzovního obchodu Základním kritériem členění burz je předmět burzovního obchodu, tedy charakter zboží, se kterým se na burze obchoduje. Zde je třeba poznamenat, že zboží, které může být předmětem burzovních obchodů, musí odpovídat předem určenému druhu, být zastupitelné a v době uzavření obchodu není individualizováno (obvykle v době uzavření obchodu není na burzovním trhu fyzicky přítomno). Navíc je okruh zboží připuštěných k obchodování obvykle vymezen burzovními předpisy. Tento okruh obchodovatelného zboží se pak dělí do dvou základních skupin, což je zboží ideální a zboží reálné. Do první skupiny patří zejména cenné papíry, devizy a někdy i zlato. Souhrnně se tyto druhy zboží také nazývají efekty. Pro zboží z druhé skupiny, jež má podobu hmotných předmětů nebo služeb, se nejvíce vžil výraz komodity. Podle předmětu burzovního obchodu tedy můžeme rozlišovat na burzy efektové, které se dále dělí na burzy cenných papírů a burzy devizové, a burzy komoditní 3. Ty se dále dělí na burzy obecné a speciální. Speciální burzy se specializují na určitý okruh komodit. Reálné zboží, s nímž se obchoduje na komoditních burzách, jsou zpravidla suroviny (nerostné suroviny, dřevo, uhlí, zemědělské produkty), ale obchodovatelné může být i jakékoliv jiné zboží, a dokonce i služby 4 (dopravní, pojišťovací, skladovací). Nejčastějším druhem komoditních burz jsou burzy agrární (plodinové). Tyto burzy mají zpravidla jen regionální význam a v zemích s vyspělou tržní ekonomikou jich bývá až několik desítek Jiné dělení burz Podle toho, zda zboží, které bylo předmětem obchodu, musí být také předáno a zaplaceno bezprostředně po uzavření smlouvy nebo má být plněno až po delší době s možností zrušit závazek protiobchodem, rozlišují se burzy s reálným zbožím a burzy termínové. 3 V praxi mohou být předmětem obchodu na jedné burze jak efekty, tak komodity. Takové burzy se označují jako všeobecné. 4 Existují i burzy, kde se obchoduje pouze se službami. Příkladem takové burzy je The Baltic Exchange, kde jsou předmětem obchodu smlouvy o provozu lodí a letadel. 12

14 Na burzách s reálným zbožím se obchoduje se zbožím, které je zpravidla v době uzavření obchodu vyprodukováno a musí být reálně dodáno. Toto zboží můžeme označit jako zboží reálné, efektivní, protože úmyslem stran je zboží skutečně převzít, odevzdat a zaplatit. Na druhou stranu, pokud zboží v době uzavření obchodu ještě neexistuje a má být podle smlouvy plněno až po delší době od uzavření smlouvy, jedná se o zboží termínové. Dalším dělením, kterým můžeme burzy rozčlenit, je z hlediska významu na burzy mezinárodní a burzy národního charakteru. 2.3 Předpoklady fungování komoditní burzy Na světových finančních trzích existují burzy na mnoho různých komodit, ale zdaleka ne na všechny. Komoditní burzy mohou být dále smíšené nebo specializované. Jak již bylo uvedeno výše, existují burzy s reálným zbožím a termínové. Burzy na reálné zboží jsou vývojově starší a ve své čisté podobě již nejsou příliš významné. Nejčastějším druhem těchto komoditních burz jsou burzy agrární, které mají zpravidla jen regionální význam. Přesto si zde uvedeme jejich základní funkce, které tvoří jakousi základnu pro vývoj a efektivní fungování složitějších mechanizmů termínových burz Základní funkce komoditní burzy: Zajištění zásobování jednotlivých regionů zbožím Zajištění odbytu zboží Vytváření tržní ceny zboží a působení na cenovou stabilitu Toto jsou základní funkce, které komoditní burzy plní na trhu. K tomu, aby taková burza mohla úspěšně fungovat, je však třeba splnit také několik podmínek. a) Velikost trhu Jedním ze základních předpokladů pro činnost komoditní burzy je existence poměrně velkého trhu daných komodit. Malý trh znamená malý objem obchodů, což má za následek velký rozptyl mezi nabídkou a poptávkou. Při malém množství obchodů na trhu jsou také vyšší náklady na zprostředkování obchodů. S růstem objemu klesají transakční náklady obchodování a také zavedení nové komodity na zavedený velký trh je spojeno s relativně nízkými náklady. 13

15 b) Zastupitelnost a standardizace zboží Zboží, které má být obchodováno na burze, musí být možno standardizovat co do kvality a množství tak, aby bylo zastupitelné. Díky tomu je všem účastníkům burzy předem známo, jaké zboží je na burze nabízeno, ačkoliv zde není fyzicky přítomno. Tato skutečnost jednak snižuje náklady obchodování, a také zde vzniká prostor pro realizaci termínových obchodů. Některé produkty však standardizovat nelze a z tohoto důvodu nejsou obchodovatelné na burze. Proto je okruh komodit, s nimiž lze obchodovat, omezený. c) Cenové výkyvy Zásadní význam pro vznik komoditních burz, je existence výrazných a těžko předvídatelných výkyvů ve vývoji nabídky a poptávky po daném zboží, které vedou k významným pohybům cen. Kdyby tato podmínka neplatila, nevznikala by potřeba zajištění proti těmto výkyvům, která bývá realizována právě obchody na burzách. V případě stálých cen by pochopitelně burzovní mechanismus ztrácel na významu a burzy by přestaly být potřebné. d) Cenová transparentnost Cena na burzovním trhu, která vzniká ze střetu nabídky a poptávky, by měla dosahovat relativně objektivní úrovně. Zároveň je informace o této ceně okamžitě různými prostředky distribuována dále tak, aby byla dostupná všem účastníkům burzovního obchodování. Dosažené ceny při obchodování na burze jsou jedinečné a respektované všemi účastníky jako základ pro následné vypořádání burzovních i mimoburzovních obchodů. V neposlední řadě musí mít tržní ceny dostatečnou vypovídací schopnost, aby mohly sloužit jako signál pro budoucí aktivitu účastníků trhu. e) Likvidita trhu Pro správný rozvoj burzovního obchodování je vhodný co nejširší okruh účastníků, zajišťujících co možná nejvyšší pravidelný objem obchodů. Tato podmínka poukazuje zejména na důležitost spekulačních obchodů na burzovním trhu, protože pouhá účast producentů, obchodníků a zpracovatelů by dostatečnou likviditu nezajistila. Tyto subjekty se snaží burzovními obchody krýt rizika spojená s výkyvy cen. Naopak spekulanti obsazují opačné pozice, neboť se snaží realizovat zisk z daných cenových výkyvů. Spekulanti obvykle tvoří většinu na burze, což udržuje jednak dostatečnou likviditu trhu, ale také podporuje výskyt cenových výkyvů. 14

16 f) Zajištění vzájemného vypořádání Při provozu komoditní burzy je třeba dbát i na zajištění vzájemného vypořádání závazků a pohledávek plynoucích z uzavřených obchodů. Důležitý a závažný burzovní mechanismus je finanční zajištění všech operací, které se provádí prostřednictvím tzv. clearingových center (clearing house). Tato instituce, která je svým působením podobna bance, je nezbytnou součástí fungování komoditní burzy. Jejím úkolem je kontrolovat a uspořádávat burzovní obchody, zajišťovat jejich cenové vyrovnání, dále dohlížet na splnění všech sjednaných kontraktů a konečně určovat kupujícím a prodávajícím práva a povinnosti při splnění burzovních kontraktů. 2.4 Termínové komoditní burzy Manipulace s komoditami je spojena s určitým rizikem. Toto riziko je dáno proměnlivostí cen jednotlivých komodit na trhu. Tyto výkyvy mohou mít pro jednotlivé účastníky trhu komodit nemalé negativní následky, proto je jejich snahou se proti těmto nepříjemným následkům zajistit. Jedním ze způsobů takového zajištění je krytí pozic pomocí termínových nebo opčních obchodů na termínových komoditních burzách. Ti, kteří se tímto způsobem zajišťují proti nepříznivým pohybům cen, realizují krytí svých budoucích obchodů tím, že zaujímají na burzovním trhu pozici, která nahrazuje prodej nebo koupi skutečné komodity. Přitom platí, že ceny na termínovaném trhu mají souběžný (nicméně ne shodný) průběh jako ceny na trhu promptním. Ne všichni obchodníci na komoditních termínovaných burzách zde obchodují, aby se zajistili proti cenovým výkyvům. Velmi častým důvodem obchodování s komoditními produkty je snaha realizovat zisk plynoucí z již zmíněného pohybu cen. Tyto spekulační obchody představují určitou protiváhu krycím obchodům, protože spekulanti obvykle vstupují do opačných pozic než zajišťovatelé. Díky těmto spekulačním obchodům, které na vyspělých termínových burzách převažují, bývá zajištěna dostatečná likvidita a efektivita trhu komodit. S tímto faktem také souvisí důležitá funkce, kterou plní komoditní burzy lépe než burzy efektové. Jejich hlavní funkcí totiž není zajištění zásobování a odbytu, ale zprostředkování nákupu a prodeje. Díky termínovým kontraktům se zde může vždy setkat nabídka s poptávkou, a to i v mimosezonním období. Je zde například možné nakoupit kontrakt na plodinu, která v daném období není v prodeji na trhu s promptním zbožím, ale která bude teprve vyprodukována. Tato skutečnost také potvrzuje výskyt množství 15

17 termínových spekulačních obchodů, které mají velký vliv na vytváření tržní ceny po celý rok, bez ohledu na roční období a faktickou možnost fyzického vypořádání burzovního obchodu. Neposledním významným aspektem působení termínové komoditní burzy je poskytování informací o komoditních trzích. Termínové burzy jsou rozšířeny po celém světě a probíhá na nich velké množství standardizovaných obchodů, proto obvykle odrážejí lépe tržní hodnotu zboží, než je tomu na burzách s efektivním zbožím. Informace o cenách, o množství zobchodovaných komoditních kontraktů, ale i mnohé další údaje využívá velké množství subjektů. Nesporný užitek z nich mají samozřejmě přímí účastníci burzovních obchodů, ale také je využívá i široký okruh osob, institucí, organizací, včetně státních a vládních subjektů Účastníci burzovních obchodů Jak již bylo výše uvedeno, na komoditních burzách se setkávají osoby s různými pohnutkami k obchodování a s různými cíli, kterých chtějí obchodováním dosáhnout. V zásadě je možné je rozčlenit na tři skupiny: a) Obchodníci Tento název je možná lehce zavádějící, nicméně se zde jedná o skutečné obchodníky, kteří na burze hledají odbyt svého zboží, nebo chtějí nakoupit s dostatečným předstihem a kalkulují dopředu své ceny. Tito obchodníci obchodují především na burzách s promptním zbožím. b) Zajišťovatelé Zajišťovatelé (hedgers) obchodují s termínovými kontrakty - uzavírají krycí obchody, jež slouží k omezení rizik cenového vývoje na promptním trhu. Tyto obchody jsou protiváhou k pozici držené na trhu fyzického zboží. Podstata tohoto zajištění je v tom, že nepříznivý cenový vývoj na jednom trhu, je odpovídajícím způsobem alespoň přibližně nahrazen příznivým vývojem na trhu druhém. Při vlastní realizaci obchodu dochází také k likvidaci držené burzovní pozice a nepříznivý cenový vývoj se obchodníka příliš nedotkne. c) Spekulanti Tato skupina účastníků burzovních obchodů se vyznačuje tím, že chtějí vydělat na rozdílu z cen zboží, jak se vyvíjejí od uzavření smlouvy do doby jejího plnění či zrušení. Jsou to osoby ochotné přijímat rizika spojená s vývojem cen komodit, proto jsou na burze vítání jako vhodná protiváha zajišťovacím obchodům. Jak již bylo dříve uvedeno, spekulační 16

18 obchody udržují na burzách dostatečnou likviditu. Výrobci a zpracovatelé se nemusejí na trhu střetnout ve stejný vhodný okamžik, zatímco spekulanti jsou ochotni nakupovat či prodávat, kdykoliv mají naději na dosažení zisku. Proto mohou být partnery výrobcům a zpracovatelům, čímž udržují plynulý chod burzovních obchodů. Bez obchodů spekulantů by burza poskytovala pouze zprostředkovatelské služby, které jsou typické pro promptní trh s fyzickým zbožím. 2.5 Druhy obchodů na komoditní burze Komoditní burzy jsou otevřeny mnoha druhům obchodů. Pro tyto obchody jsou charakteristické různé sofistikované formy plnící odlišné funkce. Tím se burzy liší od běžného pultového obchodování a získávají tak svůj vysoce specifický význam na trhu se zbožím Promptní a dodávkové obchody Základním druhem obchodů na komoditních burzách jsou promptní obchody. Jde o kupní smlouvu s okamžitou (resp. velmi krátkou) dobou plnění po uzavření. Ve své podstatě se téměř neliší od běžného obchodování, nicméně drobné rozdíly zde existují, díky nimž mají promptní obchody na komoditních burzách své místo. Zboží není na burze fyzicky přítomno, oproti jiným druhům burzovních obchodů však musí již reálně existovat, aby mohla být smlouva splněna v dané lhůtě. Pro svou fyzickou nepřítomnost musí splňovat speciální požadavky, především zastupitelnost. V místech s koncentrovaným obchodem, kde může být zboží obchodníků hromadně uskladněno na jednom místě, získávají svůj význam tzv. skladištní listy (warranty). Tyto cenné papíry ztělesňují právní nárok na zboží, mohou být dodány místo něj. Zároveň jsou však samy o sobě obchodovatelné na komoditních burzách. Podobnou úlohu plní u přepravovaného zboží tzv. náložné listy nebo konosamenty. Dodávkové obchody představují určitý mezistupeň mezi čistě promptními a termínovými obchody. Jedná se o kupní smlouvu s odloženou dobou plnění. Tato smlouva je uzavírána s úmyslem zboží opravdu v dané lhůtě převzít a zaplatit. Na rozdíl od termínových obchodů lze tento závazek zrušit pouze zrušením smlouvy, nikoliv však uzavřením protiobchodu. K nutným vlastnostem předmětu obchodování zde přibývá nutnost přesného vymezení obchodovaného zboží včetně jakosti a jednotek množství, protože v době sjednání obchodu obvykle ještě reálně neexistuje. 17

19 2.5.2 Spekulační obchody Pod pojmem spekulační obchod si můžeme představit kupní smlouvu, kterou účastníci uzavírají s úmyslem realizovat zisk z pohybů kurzů zboží a nemají zájem na reálném plnění smlouvy. Spekulační obchody mají velký význam pro efektivitu fungování komoditních burz. Jsou zde také častější než na burzách cenných papírů, protože komoditní kurzy podléhají větším výkyvům než je tomu u cenných papírů. Spekuluje se jak na růst, tak na pokles kurzů komodit. Speciálním druhem spekulačních obchodů jsou tzv. diferenční obchody, které jsou odvozené od dodávkových obchodů, nicméně zde také nedochází k reálnému vyrovnání, zúčastněné strany si pouze vyplácejí rozdíl mezi cenami v době uzavření a v době splatnosti obchodu Přímé termínové obchody Přímé termínové obchody jsou, obdobně jako dodávkové obchody, kupní smlouvou s odloženou platností. Opět zde vystupuje jako podmínka potřeba dostatečné standardizovatelnosti. Rozdíl tkví v tom, že tato smlouva může být kdykoliv zrušena takzvaným protiobchodem. Znamená to, že smluvní strany si vymění role, z prodávajícího se stává kupující a naopak, dochází k uzavření nové kupní smlouvy. Tím se stávající závazky ruší a smluvní strany si pouze navzájem vyrovnají cenový rozdíl vzniklý vývojem tržní ceny. Burzovní prostřední zde vykonává svou důležitou úlohu. Vzhledem k tomu, že všechny obchody probíhají přes clearingová centra, vystupují tyto jako jedna ze smluvních stran a stávají se prostředníkem mezi skutečnými obchodníky. Tento vztah umožňuje, že smlouvu může ukončit kterákoliv strana sama za sebe, přičemž závazek pro protistranu nadále zůstává. Tento fakt je důležitým předpokladem pro velké rozšíření spekulačních obchodů. V praxi tento se tento jev projevuje tak, že k reálnému uskutečnění obchodu dochází jen zhruba v 1-3% případů přímých termínových obchodů. Na komoditních burzách je také díky tomu zobchodováno mnohem větší množství zboží, než je reálně vyprodukováno. Vlastnosti přímých termínovaných obchodů umožňují přesun rizika pohybu kurzů, což může být velkou výhodou pro všechny účastníky obchodování. Tento přesun rizika je dán právě tím, že jednotlivé strany mohou kdykoliv zrušit otevřenou smluvní pozici protiobchodem. Zde je také patrný význam spekulantů na trhu, protože jsou to právě oni, kdo přebírá rizika od producentů nakoupením jejich kontraktů. Producenti a zpracovatelé jsou tímto způsobem lépe zajištěni proti nepříjemným faktorům, jakým se může stát neúroda. 18

20 V takovém případě producent uzavře protiobchod, kterým upraví množství prodávané produkce. Na druhou stranu mají tyto obchody i své záporné stránky, protože převažující spekulační obchody mohou vést až k umělému snižování či zvyšování cen produkce. Zejména u zemědělských produktů se můžeme setkat s jevem, kdy prodává zboží osoba, která dané zboží neprodukuje (tzv. blankoprodej), a spoléhá se na to, že obchod zruší protiobchodem. Tato situace ovšem uměle zvyšuje ceny zemědělské produkce a může způsobit i otřesy trhu Hedgingové obchody Tyto obchody hrají na komoditních burzách velmi důležitou roli a jsou proto ve velké míře využívány. Jejich hlavní funkcí je zajištění rizik nepříznivého vývoje kurzů komodit na promptním trhu. Při hedgingu jsou, podobně jako u spekulačních obchodů, využívány přímé termínové obchody, nicméně ne za účelem realizace zisku, ale ke krytí rizik z cenového vývoje. Obchodník (hedger), který se chce zajistit proti nepříjemným cenovým výkyvům, přenáší svá rizika na jinou osobu, která je ochotna tato rizika přijmout. Takovou osobou obvykle bývá spekulant, který zaujímá vůči hedgerovi opačnou pozici. Hedgingové obchody vznikly s návazností na přímé termínové obchody. Termínové obchody nabízejí při nepříznivém vývoji cen obchodníkům možnost zrušení kontraktu protiobchodem, což však může být pro ně nedostatečným řešením, protože se tím pro ně nevyřeší dopad pohybu cen na promptním trhu. Právě pro tuto situaci vznikly hedgingové obchody, které kombinují termínový obchod s obchodem promptním. Hedger zaujímá vždy opačnou pozici na termínovém trhu oproti pozici, kterou má na efektivním trhu. Protože se ceny na obou trzích pohybují přibližně stejně, obchodník kompenzuje ztrátu či zisk na reálném trhu tím, že při vypořádání promptního obchodu uzavře protiobchod i na trhu termínovém. Jak je z předchozího textu zřejmé, krycí obchody uzavírají na burzách všichni ti, kteří mají co do činění s reálnými komoditami a jsou tedy velmi zainteresovaní na jejich cenovém vývoji. Těmito osobami jsou především producenti (výrobci), zpracovatelé a také skladovatelé různých komodit, zejména však zemědělských produktů. Hedging má tedy velmi podstatný význam zejména pro menší podniky, kterým snižuje rizika a stávají se díky němu stabilnějšími a konkurenceschopnějšími. Zároveň má důležitý význam i pro samotný burzovní trh, kde je kladně vnímána jeho propojenost se spekulačními 19

B U R Z O V N Í O B C H O D Y. Ing. Marie Zvěřinová BOR s.r.o Choceň, expozitura Slavkov u Brna

B U R Z O V N Í O B C H O D Y. Ing. Marie Zvěřinová BOR s.r.o Choceň, expozitura Slavkov u Brna B U R Z O V N Í O B C H O D Y Ing. Marie Zvěřinová BOR s.r.o Choceň, expozitura Slavkov u Brna 1) Historie burzy 2) Globalizace světového hospodářství konsolidaci burzovních trhů 3) Historie českého burzovnictví

Více

Deriváty termínové operace

Deriváty termínové operace Deriváty termínové operace Deriváty jsou termínové obchody, které jsou odvozeny od obchodů s jinými, tzv. podkladovými aktivy. Termínové obchody - obchody, které jsou sjednány v okamžiku podpisu kontraktu

Více

rními komoditami futures a opce (World Agricultural Futures and Options Trading)

rními komoditami futures a opce (World Agricultural Futures and Options Trading) Obchodování s agrárn rními komoditami na světových komoditních burzách futures a opce (World Agricultural Futures and Options Trading) Jindřich ich Špička Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky Praha Research

Více

: Finanční gramotnost, VY_62_IINOVACE_19_FO

: Finanční gramotnost, VY_62_IINOVACE_19_FO 19. BURZY Zvláštní forma trhu, střetává se nabídka s poptávkou. Zvláštnostmi tohoto trhu jsou podstatné znaky burzy: 1. Obchody se uzavírají zastupitelnými předměty, se kterými je přípustné obchodovat.

Více

Obchodní instrumenty. 1. Bez páky: A) Akcie B) ETF. 2. S pákou: A) Futures B) Opce C) CFD D) Forex

Obchodní instrumenty. 1. Bez páky: A) Akcie B) ETF. 2. S pákou: A) Futures B) Opce C) CFD D) Forex CO TO JE BURZA? Burza Místo, kde se obchodují všechny finanční instrumenty Striktní dohled kontrolních orgánů Místo, kde se střetává nabídka s poptávkou Právnická osoba, a.s. Obchodník s cennými papíry

Více

Burzovní zpravodajství z obchodování na Obchodní burze Hradec Králové 17. týden roku 2003

Burzovní zpravodajství z obchodování na Obchodní burze Hradec Králové 17. týden roku 2003 Burzovní zpravodajství z obchodování na Obchodní burze Hradec Králové 17. týden roku 2003 Aktuální informace Na 16. burzovním shromáždění v letošním roce se obchodovalo s olejninami, obilovinami a masem.

Více

Bezkuponové dluhopisy centrálních bank Poukázky České národní banky a bezkupónové dluhopisy vydané zahraničními centrálními bankami.

Bezkuponové dluhopisy centrálních bank Poukázky České národní banky a bezkupónové dluhopisy vydané zahraničními centrálními bankami. POPIS ČÍSELNÍKU : : BA0088 Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Hierarchická klasifikace druhů cenných papírů podle jejich ekonomické formy a obsahu (věcného charakteru) s návazností

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.5 POHLEDÁVKY - podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS Pohledávku lze charakterizovat

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

DERIVÁTOVÝ TRH. Druhy derivátů

DERIVÁTOVÝ TRH. Druhy derivátů DERIVÁTOVÝ TRH Definice derivátu - nejobecněji jsou deriváty nástrojem řízení rizik (zejména tržních a úvěrových), deriváty tedy nejsou investičními nástroji - definice dle US GAAP: derivát je finančním

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY - specifický trh, na kterém se obchodují peníze - peníze - můžou mít různou podobu hotovost, devizy, cenné papíry - funkce oběživa, platidla, dají se

Více

Analýza vývoje objemů uzavřených kontraktů na světových komoditních burzách

Analýza vývoje objemů uzavřených kontraktů na světových komoditních burzách Analýza vývoje objemů uzavřených kontraktů na světových komoditních burzách Ing. Kamil Smolík, Ing. Martin Srna Ústav ekonomiky, Fakulta podnikatelská, Vysoké učení technické v Brně, Kolejní 4, 612 00

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

Pracovní list 1 Peněžní trh:

Pracovní list 1 Peněžní trh: Pracovní list 1 Peněžní trh: 1. Vysvětlete funkce peněz: a) prostředek směny.... b) zúčtovací jednotka... c) uchovatel hodnoty.... 2. K čemu slouží směnka:.. 3. Jaké druhy směnek rozlišujeme:.. 4. Které

Více

ALGORITMICKÉ OBCHODOVÁNÍ

ALGORITMICKÉ OBCHODOVÁNÍ ALGORITMICKÉ OBCHODOVÁNÍ ALGORITHMIC TRADING STARÁME SE O VÁŠ ZISK w Jakým způsobem zhodnocujeme prostředky? Využíváme algoritmický obchodní systém Algoritmický obchodní systém je komplexní nástroj, který

Více

ZÁPOČTOVÁ PRÁCE. Cenné papíry, obchodování s CP (Finance)

ZÁPOČTOVÁ PRÁCE. Cenné papíry, obchodování s CP (Finance) ZÁPOČTOVÁ PRÁCE Cenné papíry, obchodování s CP (Finance) OBSAH ÚVOD 3 1. Členění kapitálových trhů 3 2. Cenné papíry členění, charakteristika 3 3. Burza, burzovní obchody, indexy 4 4. Místa obchodování

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

N_MF_B Mezinárodní finance B 4. Devizové operace forwardové operace uzavřená a otevřená devizová pozice, hedging swapové devizové operace. Parita úrokové míry Nekrytá úroková parita - Covered Covered Interest

Více

21 - Burzovní systém a Burza cenných papírů Praha

21 - Burzovní systém a Burza cenných papírů Praha 21 - Burzovní systém a Burza cenných papírů Praha Burza je trhem, kde se realizují obchody s investičními instrumenty. Vedle peněžních burz existují i zbožové burzy a burzy služeb. V rámci peněžních burz

Více

BURZY CENNÝCH PAPÍRŮ, RM-SYSTÉM, REGULACE KAPITÁLOVÉHO TRHU - TEST

BURZY CENNÝCH PAPÍRŮ, RM-SYSTÉM, REGULACE KAPITÁLOVÉHO TRHU - TEST BURZY CENNÝCH PAPÍRŮ, RM-SYSTÉM, REGULACE KAPITÁLOVÉHO TRHU - TEST Autor Ing. Věra Holíková Anotace Žáci si ověří své znalosti o burze cenných papírů, o původu pojmu burza, její charakteristické znaky

Více

Investiční instrumenty a portfolio výnos, riziko, likvidita Úvod do finančních aktiv. Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni.

Investiční instrumenty a portfolio výnos, riziko, likvidita Úvod do finančních aktiv. Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni. Finanční trhy Investiční instrumenty a portfolio výnos, riziko, likvidita Úvod do finančních aktiv Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

Finanční právo. Přednáška. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014

Finanční právo. Přednáška. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014 Finanční právo Přednáška JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014 PRÁVO FINANČNÍHO TRHU Finanční trh Systém subjektů a vztahů mezi nimi, které umožňují shromažďování, soustřeďování (akumulace, agregace)

Více

popt. %změna popt. = bohat. %změna bohat. poptávka 1. bohatství elas.popt.po inv. inst.=

popt. %změna popt. = bohat. %změna bohat. poptávka 1. bohatství elas.popt.po inv. inst.= Téma 6: Trhy CP Struktura přednášky: 1. Druhy investičních instrumentů 2. Poptávka po invest. instrumentech 3. Akciové instrumenty 4. Dluhové instrumenty 5. Burzovní trh a jeho regulace 1. Druhy investičních

Více

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty.

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. 2. Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. FINANČNÍ SYSTÉM systém finančních trhů, který umožňuje přemísťovat finanční prostředky od přebytkových subjektů k deficitním subjektům pomocí finančních

Více

[1m] [DOCO30_11.03.00] Objem obchodů s CP - jiný než obhosp. vztah. Nákup Prodej. Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období

[1m] [DOCO30_11.03.00] Objem obchodů s CP - jiný než obhosp. vztah. Nákup Prodej. Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období [1m] [DOCO30_11.03.00] Objem obchodů s CP - jiný než obhosp. vztah Nákup Prodej Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období 1 2 Zákazníci celkem 1 49158717 46596447 Banka 2 34323419 35567005 Pojišťovna

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník Metodický pokyn

Více

Finanční trhy Tendence vývoje finančního systému

Finanční trhy Tendence vývoje finančního systému Finanční trhy Tendence vývoje finančního systému Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189. 2.2.2013

Více

FINANČNÍ DERIVÁTY A JEJICH MOŽNÉ VYUŽITÍ V PODNIKOVÉ PRAXI

FINANČNÍ DERIVÁTY A JEJICH MOŽNÉ VYUŽITÍ V PODNIKOVÉ PRAXI Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání FINANČNÍ DERIVÁTY A JEJICH MOŽNÉ VYUŽITÍ V PODNIKOVÉ PRAXI Financial derivatives and their possible utilization in business

Více

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Ostatní produkty

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Ostatní produkty Produkty finančních trhů a jejich rizika Ostatní produkty datum platnosti a účinnosti od 01. 09. 2014 Obsah Úvod 3 Vysvětlivky 4 Popis rizik 4 Obecné 4 Charakteristiky opcí 5 Seznam zkratek 6 Riziko ztráty

Více

Jak splním svoje očekávání

Jak splním svoje očekávání Jak splním svoje očekávání Zlatá investice SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Proč investovat do zlata? Cena (USD) Vývoj ceny zlata v letech 2000 až 2012 Zdroj: Bloomberg Investice do zlata je

Více

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Produkty devizových a peněžních transakcí

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Produkty devizových a peněžních transakcí Produkty finančních trhů a jejich rizika Verze 0.5, září 2009 Obsah Úvod... 1 Vysvětlivky... 2 rizik... 2 Obecné... 2 Charakteristiky opcí... 3 Seznam zkratek... 4 Riziko ztráty investované částky... 4

Více

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Výkaz: OCP (ČNB) 31-4 Datový soubor: DOCOS31 Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb Část 1: Přehled obchodů pro zákazníky dle sektorů Datová oblast: DOCO3_11 CP

Více

Trh kapitálu. Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Úspory a investice. Procesy, které v ekonomice probíhají lze shrnout následující tabulkou :

Trh kapitálu. Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Úspory a investice. Procesy, které v ekonomice probíhají lze shrnout následující tabulkou : Trh kapitálu Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Úspory a investice Nabídku na trhu kapitálu tvoří úspory (Saving, S). Procesy, které v ekonomice probíhají lze shrnout následující tabulkou : produkt P věcná

Více

Základy teorie finančních investic

Základy teorie finančních investic Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Základy teorie finančních investic strana 2 Úvod do teorie investic Pojem investice Rozdělení investic a)

Více

KAPITÁLOVÝ TRH. - místo, kde se v určitý čas, předem známým způsobem střetává nabídka a poptávka po přesně definovaném aktivu-předmětu obchodu.

KAPITÁLOVÝ TRH. - místo, kde se v určitý čas, předem známým způsobem střetává nabídka a poptávka po přesně definovaném aktivu-předmětu obchodu. KAPITÁLOVÝ TRH - místo, kde se v určitý čas, předem známým způsobem střetává nabídka a poptávka po přesně definovaném aktivu-předmětu obchodu. Fce KTu: alokační funkce redistribuční refinanční cenotvorný

Více

CO JSOU FUTURES? 4 LONG VS. SHORT POZICE 10 K ČEMU SE FUTURES VYUŽÍVAJÍ? 14 JAK SE S FUTURES OBCHODUJE? 16 FUTURES NA PRAŽSKÉ BURZE 18

CO JSOU FUTURES? 4 LONG VS. SHORT POZICE 10 K ČEMU SE FUTURES VYUŽÍVAJÍ? 14 JAK SE S FUTURES OBCHODUJE? 16 FUTURES NA PRAŽSKÉ BURZE 18 OBSAHres CO JSOU FUTURES? 4 LONG VS. SHORT POZICE 10 K ČEMU SE FUTURES VYUŽÍVAJÍ? 14 JAK SE S FUTURES OBCHODUJE? 16 FUTURES NA PRAŽSKÉ BURZE 18 4 5 co jsou futures? FUTURES PŘEDSTAVUJÍ ZÁVAZEK PRODAT ČI

Více

Investiční dotazník. Jméno a příjmení / Společnost. Rodné číslo / IČ. Trvalé bydliště / Sídlo: Klientské číslo

Investiční dotazník. Jméno a příjmení / Společnost. Rodné číslo / IČ. Trvalé bydliště / Sídlo: Klientské číslo Investiční dotazník Společnost HV Private Investment Trust, a.s. (dále jen Společnost ) je v souladu s platnou legislativou jako investiční zprostředkovatel povinna vyžadovat od zákazníků informace o jejich

Více

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Obchody s investičními nástroji jsou nejen příležitostí

Více

Finanční trhy Burzovní trhy

Finanční trhy Burzovní trhy Finanční trhy Burzovní trhy Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189. 2.2.2013 Burzovní trh Vysoce

Více

Rychlý průvodce finančním trhem

Rychlý průvodce finančním trhem Rychlý průvodce finančním trhem www.highsky.cz Trh Forex Z hlediska objemu transakcí je forexový trh největší na světě (decentralizovaný trh s denním objemem 4 biliony USD) Denní objem trhu je zhruba 16x

Více

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb Česká národní banka OCP (ČNB) 3-04 Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb Datový soubor: DOCOS3.02.00 Sestavil: odd. Externích výkazů Telefon: Podpis oprávněné osoby: Komentář: Banka:

Více

Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace )

Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace ) Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace ) ÚVOD Tento dokument obsahuje informaci o principech a zásadách ( principy ) provádění pokynů klientů při poskytování

Více

Obilniny LONG. Souhrn. 7 důvodů, proč investovat do obilí. obilniny a olejniny budou tahounem roku 2007. Štěpán Pírko, aktualizováno 8/1/2007

Obilniny LONG. Souhrn. 7 důvodů, proč investovat do obilí. obilniny a olejniny budou tahounem roku 2007. Štěpán Pírko, aktualizováno 8/1/2007 Obilniny LONG obilniny a olejniny budou tahounem roku 2007 Štěpán Pírko, aktualizováno 8/1/2007 Souhrn Sektor obilnin a olejnin je oproti ostatním komoditním sektorům stále velmi levný a přitom existuje

Více

Metodický list - Finanční deriváty

Metodický list - Finanční deriváty Metodický list - Finanční deriváty Základní odborná literatura vydaná VŠFS: [0] Záškodný,P., Pavlát,V., Budík,J.: Finanční deriváty a jejich oceňování.všfs,praha 2007 Tato literatura platí v plném rozsahu,

Více

Produkty finančních trhů. Ostatní produkty

Produkty finančních trhů. Ostatní produkty Produkty finančních trhů Verze 3.2, říjen 2008 Obsah Úvod... 1 Vysvětlivky... 2 Popis rizik... 2 Obecné.... 2 Charakteristiky opcí... 3 Seznam zkratek... 4 Riziko ztráty investované částky...4 Daňové dopady...

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám. Masér sportovní a rekondiční (69-41-M/001) 4. ročník

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám. Masér sportovní a rekondiční (69-41-M/001) 4. ročník Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: VI/2 Datum vytvoření: 1. 3. 2013 Autor: Mgr. Kateřina

Více

Úvod. www.csob.cz. Nástroje sloužící k zajištění rizika pohybu úrokových měr. Finanční trhy. Identifikace rizika. Definice a rozsah rizika

Úvod. www.csob.cz. Nástroje sloužící k zajištění rizika pohybu úrokových měr. Finanční trhy. Identifikace rizika. Definice a rozsah rizika Nástroje sloužící k zajištění rizika pohybu úrokových měr Úvod Každý podnikatelský subjekt čelí nejistotě. Budoucnost je doposud nenapsaná kapitola a můžeme jen s menšími či většími úspěchy odhadovat,

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory I. Základní údaje V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o u. Nejde o propagační sdělení; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor

Více

Jak funguje trh s elektřinou 29.4. 2015. Dina Lašová

Jak funguje trh s elektřinou 29.4. 2015. Dina Lašová Jak funguje trh s elektřinou 29.4. 2015 Dina Lašová Elektřina jako komodita n komodita => zjednodušeně řečeno surovina potraviny, kovy, bavlna, ropa, zemní plyn a také elektřina n elektřina je hromadná

Více

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb za 4. čtvrtletí 2007. Publikováno na internetu dne 1.února 2008

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb za 4. čtvrtletí 2007. Publikováno na internetu dne 1.února 2008 Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb za 4. čtvrtletí 2007 Publikováno na internetu dne 1.února 2008 Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb za 4.Q.2007 Česká

Více

KBC ASSET MANAGEMENT N.V. Celková hodnota aktiv v investičním fondu vydělená počtem akcií, po odečtení nákladů fondu.

KBC ASSET MANAGEMENT N.V. Celková hodnota aktiv v investičním fondu vydělená počtem akcií, po odečtení nákladů fondu. Glosář (čistá) hodnota obchodního jmění Celková hodnota aktiv v investičním fondu vydělená počtem akcií, po odečtení nákladů fondu. Citlivost na změnu úrokové sazby Riziko, které snižuje hodnotu vaší investice,

Více

KOMODITNÍ SPREADY. diskréční obchodování s komoditami jinak a profitabilně. Romana Křížová CEO, TradeandFinance.eu, s.r.o.

KOMODITNÍ SPREADY. diskréční obchodování s komoditami jinak a profitabilně. Romana Křížová CEO, TradeandFinance.eu, s.r.o. KOMODITNÍ SPREADY diskréční obchodování s komoditami jinak a profitabilně Romana Křížová CEO, TradeandFinance.eu, s.r.o. Co je to spread? Často používaný termín Spread = cenové rozpětí = rozdíl mezi dvěma

Více

BANKY A PENÍZE. Alexandra Paurová Středa, 11.dubna 2012

BANKY A PENÍZE. Alexandra Paurová Středa, 11.dubna 2012 BANKY A PENÍZE Alexandra Paurová Středa, 11.dubna 2012 Peníze počátky vzniku Historie vzniku Barterová směna: výměna zboží za zboží Značně komplikovaná Vysoké transakční náklady Komoditní peníze Vznikají

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného bakalářského studia předmětu Finanční investování

Metodický list pro první soustředění kombinovaného bakalářského studia předmětu Finanční investování Metodický list pro první soustředění kombinovaného bakalářského studia předmětu Finanční investování Název tématického celku: Tendence ve vývoji systémů kapitálových trhů ve světě Cíl: Cílem studia je

Více

Finanční matematika v osobních a rodinných financích

Finanční matematika v osobních a rodinných financích Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Finanční matematika v osobních a rodinných financích Martin Širůček, garant předmětu strana 2 Doktorské

Více

Komoditní zajištěný fond. Odvažte se s minimálním rizikem.

Komoditní zajištěný fond. Odvažte se s minimálním rizikem. Komoditní zajištěný fond Odvažte se s minimálním rizikem. 4 DŮVODY PROČ INVESTOVAT do Komoditního zajištěného fondu 1 Jistota návratnost 105 % vložené investice Podstupujete minimální riziko - fond způsobem

Více

Jak mohu splnit svá očekávání

Jak mohu splnit svá očekávání Jak mohu splnit svá očekávání Investiční strategie SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Každý z nás má své specifické cíle, kterých může prostřednictvím investování dosáhnout. Pro někoho je důležité

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008 28.. května 2008 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

Pavel Štorkán předseda burzovní komory Českomoravské komoditní burzy Kladno

Pavel Štorkán předseda burzovní komory Českomoravské komoditní burzy Kladno Pavel Štorkán předseda burzovní komory Českomoravské komoditní burzy Kladno Instituce zřizovaná podle speciálního zákona 229/1992 Sb. o komoditních burzách (v platném znění); Státní dozor vůči burze vykonává

Více

Informace o rizicích a ochraně proti nim, investičních nástrojích a kategorizaci klienta

Informace o rizicích a ochraně proti nim, investičních nástrojích a kategorizaci klienta Informace o rizicích a ochraně proti nim, investičních nástrojích a kategorizaci klienta Obchody s investičními nástroji jsou spojeny s řadou rizikových faktorů, které mohou mít vliv na výnosnost nebo

Více

Peníze a monetární politika

Peníze a monetární politika Peníze a monetární politika Komponenty nabídky peněz. Poptávka po penězích a motivy jejich držby. Bankovní sektor a nabídka peněz. Centrální banka, cíle a nástroje její monetární politika (operace na volném

Více

Praktické aspekty obchodování

Praktické aspekty obchodování Praktické aspekty obchodování Praha, 23. dubna 2014 Přednášející: Martin Oliva Patria Direct, člen skupiny Patria Finance, a.s. Patria Direct, a.s., Jungmannova 24, 110 00 Praha 1, tel.: +420 221 424 240,

Více

Rostoucí význam komodit jako investičního aktiva

Rostoucí význam komodit jako investičního aktiva Rostoucí význam komodit jako investičního aktiva Praha 20. 10. 2011 Přednášející: Jan Korb Patria Direct, člen skupiny KBC group. Patria Direct, a.s., Jungmannova 24, 110 00 Praha 1, tel.: +420 221 424

Více

Spreadový týdeník 23.-27.3.2015

Spreadový týdeník 23.-27.3.2015 Spreadový týdeník 23.-27.3.2015 Marek Hauf analytik hauf@hbpartners.cz Tel: 234 768 016 Přehled potencionálních obchodů: Graf č. 1: Komoditní spread CZ5-KWZ5 (zdroj: Track`n Trade) Historie ukazuje, že

Více

PRAVIDLA OBCHODOVÁNÍ REGULOVANÉHO TRHU

PRAVIDLA OBCHODOVÁNÍ REGULOVANÉHO TRHU PRAVIDLA OBCHODOVÁNÍ REGULOVANÉHO TRHU Článek 1 Předmět úpravy (1) Pravidla obchodování regulovaného trhu (dále jen Pravidla obchodování ) stanovují strukturu regulovaného trhu a pravidla pro uzavírání

Více

Instituce finančního trhu

Instituce finančního trhu Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Instituce finančního trhu strana 2 Instituce finančního trhu Regulatorní instituce Komerční instituce strana

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu INVESTIČNÍ BANKOVNICTVÍ V EU Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického

Více

Kategorizace zákazníků

Kategorizace zákazníků Kategorizace zákazníků Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 2 2. Kategorie zákazníků dle směrnice MIFID... 2 2.1 Neprofesionální zákazník... 2 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana... 3 3.

Více

ÚcFi typové příklady. 1. Hotovostní a bezhotovostní operace

ÚcFi typové příklady. 1. Hotovostní a bezhotovostní operace ÚcFi typové příklady 1. Hotovostní a bezhotovostní operace 1. Přijat vklad na běžný účet klienta 10 000,- 2. Klient vybral z běžného účtu 25 000,- 3. Banka přijala v hot. vklad na termínovaný účet 50 000,-

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 8. KAPITOLA: KRÁTKODOBÝ A DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK. MAJETKOVÉ A DLUŽNÉ CENNÉ PAPÍRY. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České

Více

PŘÍLOHA č. 2 KE SMLOUVĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA ROZSAH POVĚŘENÍ A INVESTIČNÍ STRATEGIE

PŘÍLOHA č. 2 KE SMLOUVĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA ROZSAH POVĚŘENÍ A INVESTIČNÍ STRATEGIE PŘÍLOHA č. 2 KE SMLOUVĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA ROZSAH POVĚŘENÍ A INVESTIČNÍ STRATEGIE se sídlem Pobřežní 297/14, 186 00, Praha 8 IČ: 47672684 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Finanční deriváty ŘÍZENÍ RIZIK I

Finanční deriváty ŘÍZENÍ RIZIK I Finanční deriváty Smlouvy, jimiž se neobchoduje s podkladovými aktivy, ale právy na ně (=> obchody s rizikem ). Hodnota vzniká zprostředkovaně přes hodnotu podkladového aktiva nebo ukazatele. Existence

Více

Účtováníobchodů na PXE. 1. listopadu 2007

Účtováníobchodů na PXE. 1. listopadu 2007 Účtováníobchodů na PXE 1. listopadu 2007 Transakce na PXE Denní zúčtování cenových změn (dále variation margin či M2M ) Fyzické dodání elektrické energie Maržové vklady Poplatky burze 2 Právní rámec Mezinárodní

Více

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického celku

Více

Pavel Štorkán předseda burzovní komory Českomoravská komoditní burza Kladno. Svatomartinská konference ÚOHS 2011 Brno 29.11. 1.12.

Pavel Štorkán předseda burzovní komory Českomoravská komoditní burza Kladno. Svatomartinská konference ÚOHS 2011 Brno 29.11. 1.12. Pavel Štorkán předseda burzovní komory Českomoravská komoditní burza Kladno Svatomartinská konference ÚOHS 2011 Brno 29.11. 1.12. 2011 1. FUNKČNÍ BURZOVNÍ TRH VYTVÁŘÍ JIŽ ZE SVÉHO PRINCIPU OPTIMÁLNÍ SOUTĚŽNÍ

Více

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu MEZINÁRODNÍ FINANCE Metodický list číslo 1

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu MEZINÁRODNÍ FINANCE Metodický list číslo 1 Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia Metodický list číslo 1 Název tématického celku: Platební bilance, devizový trh a devizový kurs Cíl: Seznámit posluchače se základními pojmy mezinárodních

Více

Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka

Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Obsah 1. Dělba práce 2. Směna, peníze 3. Trh 4. Cena a směnná hodnota 5. Nabídka 6. Poptávka 7. Tržní rovnováha 8. Konkurence Dělba práce Dělba práce Jednotliví lidé se

Více

Finanční trhy Primární trh Sekundární trh Organizovaný trh Burzovní trh

Finanční trhy Primární trh Sekundární trh Organizovaný trh Burzovní trh Finanční trhy Umožňuje přelévání volných finančních zdrojů. Je neoddělitelnou součástí tržního systému. Na finančním trhu se soustřeďuje nabídka a poptávka peněz a kapitálu Finanční trhy dělíme podle toho,

Více

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Vývoj státního dluhu V 1. 3. čtvrtletí 2014 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,0 mld. Kč, tj. o 0,3 mld. Kč. Při snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč

Více

Modul: FINANČNÍ TRH. Podmodul: OBCHODOVÁNÍ S CENNÝMI PAPÍRY. Název tématu Počet hodin Počet pracovních listů

Modul: FINANČNÍ TRH. Podmodul: OBCHODOVÁNÍ S CENNÝMI PAPÍRY. Název tématu Počet hodin Počet pracovních listů Žadatel: Název projektu: Registrační číslo: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Liberec, Šamánkova 500/8, příspěvková organizace Otevřená škola CZ.1.07/3.2.01/03.0007 Modul:

Více

Strukturované investiční instrumenty

Strukturované investiční instrumenty Ing. Martin Širůček, Ph.D. Strukturované investiční instrumenty Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com strana 2 Základní charakteristika finanční investiční instrumenty slučující

Více

Kakao long. Nákup kakaa očekáváme růst ceny. Červen 2005. Kamil Bednář

Kakao long. Nákup kakaa očekáváme růst ceny. Červen 2005. Kamil Bednář Kakao long Nákup kakaa očekáváme růst ceny Červen 2005 Kamil Bednář 1 Kakao na vzestup Ještě před 500 lety bylo kakao nazýváno pokrmem bohů. Nyní se zdá, že si bohové budou muset šáhnout při jeho nákupu

Více

PLODINOVÁ BURZA BRNO

PLODINOVÁ BURZA BRNO PLODINOVÁ BURZA BRNO ČESKÁ REPUBLIKA VÝROČNÍ ZPRÁVA PLODINOVÉ BURZY BRNO Rok 2013 Obsah: 1. Základní informace o PBB 2. Obchodování v r. 2013 3. Organizační struktura burzy 4. Rozvaha PBB za rok 2013 5.

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2012 Věra JANČUROVÁ

Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2012 Věra JANČUROVÁ Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE 2012 Věra JANČUROVÁ Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance KOMODITY A MOŽNOSTI INVESTOVÁNÍ DO NICH V ČESKÉ

Více

STRATEGIE PROVÁDĚNÍ A PŘEDÁVÁNÍ POKYNŮ (STRATEGIE PROVÁDĚNÍ, ZADÁVÁNÍ A ALOKACE POKYNŮ)

STRATEGIE PROVÁDĚNÍ A PŘEDÁVÁNÍ POKYNŮ (STRATEGIE PROVÁDĚNÍ, ZADÁVÁNÍ A ALOKACE POKYNŮ) STRATEGIE PROVÁDĚNÍ A PŘEDÁVÁNÍ POKYNŮ (STRATEGIE PROVÁDĚNÍ, ZADÁVÁNÍ A ALOKACE POKYNŮ) IAD Investments, správ. spol., a.s. 14.7.2014 OBSAH 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 2. STRATEGIE PROVÁDĚNÍ POKYNŮ... 3

Více

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.)

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) 4. Účtování cenných papírů Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) Cenné papíry členění (v souladu s IAS 39) : k prodeji k obchodování

Více

ANALÝZA SPREADOVÉHO OBCHODU Nákup benzín červenec vs prodej topný olej červenec Zima pomalu končí a jaro začíná

ANALÝZA SPREADOVÉHO OBCHODU Nákup benzín červenec vs prodej topný olej červenec Zima pomalu končí a jaro začíná ANALÝZA SPREADOVÉHO OBCHODU Nákup benzín červenec vs prodej topný olej červenec Zima pomalu končí a jaro začíná Jan Svozílek, makléř Václav Kučera, vázaný zástupce 12.02.2015 SHRNUTÍ Vztah mezi benzínem

Více

Obchodování s deriváty v praxi

Obchodování s deriváty v praxi Obchodování s deriváty v praxi Praha 17.4.2012 Patria Direct, člen skupiny KBC group. Patria Direct, a.s., Jungmannova 24, 110 00 Praha 1, tel.: +420 221 424 240, fax: +420 221 424 179, e-mail: info@patria-direct.cz,

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Finanční deriváty - jejich oceňování a využití v podnikových financích Financial derivatives - their pricing and application in the corporate

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622 PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622 Fond je jedním z podfondů podílového fondu PIONEER FUNDS. PIONEER FUNDS je zahraniční osobou kolektivního investování

Více

PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ

PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ AKRO investiční společnost, a.s. Slunná 25 162 00 Praha 6 PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ AKRO investiční společnost, a.s., identifikační číslo 492 41 699, se sídlem Praha 6, Slunná 547/25 (dále jen společnost,

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014 Představenstvo společnosti RMS Mezzanine, a.s., tímto předkládá Zprávu představenstva o podnikatelské

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

PLODINOVÁ BURZA BRNO

PLODINOVÁ BURZA BRNO PLODINOVÁ BURZA BRNO ČESKÁ REPUBLIKA VÝROČNÍ ZPRÁVA PLODINOVÉ BURZY BRNO Rok 2014 Obsah: 1. Základní informace o PBB 2. Obchodování v r. 2014 3. Organizační struktura burzy 4. Rozvaha PBB za rok 2014 5.

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ. 5.6 KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ. 5.6 KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.6 KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze Krátkodobý finanční majetek je ten, u něhož má účetní jednotka

Více

Informace o pravidlech provádění pokynů

Informace o pravidlech provádění pokynů Informace o pravidlech provádění pokynů 1. Rozsah předmětu Za účelem dosažení nejlepšího možného výsledku při poskytování investičních služeb zákazníkům zavedla společnost Patria Finance, a.s. ( Patria

Více