8. ročník LMP NSP. Geografické informace, zdroje dat, kartografie a topografie. Přírodní obraz Země Terénní geografické praxe a aplikace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "8. ročník LMP NSP. Geografické informace, zdroje dat, kartografie a topografie. Přírodní obraz Země Terénní geografické praxe a aplikace"

Transkript

1 Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis ŠVP ZV LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Zeměpis Vyučovací předmět Zeměpis je tvořen z obsahu vzdělávacího oboru Zeměpis ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Předmět Zeměpis svým obsahem navazuje na poznatky a dovednosti, které žáci získali na prvním stupni v předmětech Prvouka a Vlastivěda ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Obsahem předmětu Zeměpis jsou základní informace o přírodě a obyvatelích vybraných částí Země s důrazem na oblíbené prázdninové přímořské destinace, evropské sousedy a zejména na Českou republiku. V jednotlivých ročnících jsou probírány následující tematické okruhy: 7. ročník LMP SP 6. ročník LMP NSP 8. ročník LMP SP 7. ročník LMP NSP 9. ročník LMP SP 8. ročník LMP NSP 10. ročník LMP SP 9. ročník LMP NSP Tematický okruh Geografické informace, zdroje dat, kartografie a topografie Geografické informace, zdroje dat, kartografie a topografie Geografické informace, zdroje dat, kartografie a topografie Česká republika Tematický okruh Tematický okruh Přírodní obraz Země Terénní geografické praxe a aplikace Regiony světa - Evropa Regiony světa Afrika, Amerika Regiony světa Asie, Austrálie, Antarktida Tematický okruh Společenské a hospodářské prostředí - Evropa Společenské a hospodářské prostředí - Afrika, Amerika Společenské a hospodářské prostředí Asie, Austrálie, Antarktida

2 7. ročník LMP SP 6. ročník LMP NSP 8. ročník LMP SP 7. ročník LMP NSP 9. ročník LMP SP 8. ročník LMP NSP 10. ročník LMP SP 9. ročník LMP NSP Tematický okruh Životní prostředí - Evropa Životní prostředí - Afrika, Amerika Životní prostředí Asie, Austrálie, Antarktida Předmětu Zeměpis je na celém II. stupni věnována vždy 1 hodina týdně. Vyučovací jednotka trvá 45 minut. Předmět Zeměpis je vyučován v odborné učebně vybavené potřebnými mapami i dalším materiálem k výuce nebo v počítačové učebně vybavené vhodnými zeměpisnými výukovými programy. Téma Terénní geografická praxe se vyučuje přímo v přírodním prostředí je využívána školní zahrada a blízké okolí. Vzhledem k nízkému počtu žáků v jednotlivých ročnících se výuka může realizovat také ve třídách se spojenými 2 3 ročníky. V těchto případech se žáci setkávají při společné práci na miniprojektech, zaměřených především na porovnávání různých regionů a prostředí. Do předmětu Zeměpis jsou zařazena průřezová témata Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech posilující uvědomění si vlastního evropanství, Multikulturní výchova přispívající k poznání rovnocennosti všech etnických skupin a potlačení rasové nesnášenlivosti a uvádějící příklady funkčních multikulturních států, Environmentální výchova sledující ochranu životního prostředí v různých částech světa a Osobnostní a sociální výchova zajišťující nácvik dovedností pro případ ohrožení zdraví a života při živelných pohromách. Předmět Zeměpis vytváří a využívá vazby s dalšími předměty především s Přírodopisem a Dějepisem.

3 Výchovné a vzdělávací strategie používané v předmětu Zeměpis: STRATEGIE KU KŘP KK KSP KO KP Vytváříme příležitosti pro používání geografické, topografické a kartografické terminologie nabízíme práci s atlasem spojenou s vyplňováním slepých map, popis map, vyhledávání na mapě podle konkrétního pojmového zadání, zeměpisný popis výukového filmu, přiřazování pojmů k obrázkům. Společně tvoříme a dále využíváme výukové plakáty k vybraným tématům. Společně pozorujeme, popisujeme vybrané skutečností v terénu a konáme praktická topografická cvičení. Vytváříme příležitosti pro tvorbu individuálních nebo společných miniprojektů na zajímavé téma. Sledujeme a komentujeme aktuální dění ve sledovaných regionech. Společně připravujeme a realizujeme vycházky a výlety na geograficky zajímavá místa naší vlasti.

4 ŠVP LMP Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Předmět: Zeměpis Výstupy pro 7. ročník LMP SP Výstupy pro 6. ročník LMP NSP Geografické informace, zdroje dat, kartografie a topografie seznámit se se základní geografickou, topografickou a kartografickou terminologii získat osobní představu o prostředí, které nás obklopuje, umět ho popsat a určit jednoduché vazby, vyjádřit, co mu prospívá a co škodí Komunikační geografický a kartografický jazyk: pojmy- Druhy map, glóbus, poledníky a rovnoběžky, měřítko a obsah plánů a map Orientace map a plánů vzhledem ke světovým stranám, praktická cvičení s mapami a plány v tištěné i elektronické podobě Přírodní obraz Země objasnit důsledky pohybu Země Tvar a pohyby Země, střídání dne a noci, střídání ročních období, časová pásma vědět o působení vnitřních a vnějších Přírodní sféra, její základní složky a prvky -

5 Výstupy pro 7. ročník LMP SP Výstupy pro 6. ročník LMP NSP procesů v přírodní sféře a jejich vlivu na přírodu a lidskou společnost vědět o působení přírodních vlivů na utváření zemského povrchu Přírodní oblasti Země Podnebné pásy Přírodní oblasti Regiony světa rozlišit zásadní přírodní a společenské znaky jako kritéria pro vymezení, ohraničení a lokalizaci regionu Evropa vyhledat na mapách světadíl Evropa, okolní oceány a moře charakterizovat polohu, rozlohu, přírodní, společenské, hospodářské poměry vybraných států EU Evropa Evropa - poloha Státy EU Polsko, Rakousko, Německo, Slovensko, Itálie VMEGS Evropa a svět nás zajímá naši sousedé v Evropě Objevujeme Evropu a svět - naše vlast a Evropa, evropské krajiny, státní a evropské symboly,

6 Výstupy pro 7. ročník LMP SP Výstupy pro 6. ročník LMP NSP Společenské a hospodářské prostředí vědět, jak přírodní podmínky souvisí s funkcí a rozmístěním lidských sídel vyhledat na mapách nejznámější evropské oblasti cestovního ruchu a rekreace Životní prostředí Hlavní evropské surovinové a energetické zdroje Evropské oblasti cestovního ruchu a rekreace Typy krajin Jsme Evropané Evropská unie umět pojmenovat různé evropské typy krajin pojmenovat příklady evropských přírodních a kulturních krajinných složek uvést příklad závažného ohrožení životního prostředí v Evropě Evropské přírodní a kulturní krajinné složky Chráněná evropská území přírody

7 ŠVP LMP Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Předmět: Zeměpis Výstupy pro 8. ročník LMP SP Výstupy pro 7. ročník LMP NSP Geografické informace, zdroje dat, kartografie a topografie Průřezová témata rozumět základní geografické, topografické a kartografické terminologii Komunikační geografický a kartografický jazyk: pojmy- Druhy map, glóbus, poledníky a rovnoběžky, měřítko a obsah plánů a map získat osobní představu o prostředí, které nás obklopuje, umět ho popsat a určit jednoduché vazby, vyjádřit, co mu prospívá a co škodí Orientace map a plánů vzhledem ke světovým stranám, praktická cvičení s mapami a plány Regiony světa vyhledat na mapách světadíly Afrika a Amerika, Atlantský, Severní ledový a Indický oceán rozlišit zásadní přírodní a společenské znaky Afriky a Ameriky Afrika, Amerika Afrika, Amerika

8 Výstupy pro 8. ročník LMP SP Výstupy pro 7. ročník LMP NSP charakterizovat polohu, rozlohu, přírodní, společenské, hospodářské poměry vybraných států z Ameriky a Afriky Společenské a hospodářské prostředí vědět, jak přírodní podmínky souvisí s funkcí a rozmístěním významných lidských sídel v Africe a Americe vyhledat na mapách nejznámější africké a americké oblasti cestovního ruchu a rekreace Životní prostředí umět pojmenovat různé typy krajin v Americe a v Africe pojmenovat příklady amerických a afrických přírodních a kulturních krajinných složek uvést příklad závažného ohrožení životního prostředí Státy : Egypt, Tunisko, Keňa USA, Kanada, Brazílie Hlavní americké a africké surovinové a energetické zdroje Africké a americké oblasti cestovního ruchu a rekreace Typy krajin - Americké a africké přírodní a kulturní krajinné složky Chráněná americká a africká území přírody MKV Průřezová témata Etnický původ rovnocennost všech etnických skupin a kultur, různé způsoby života, projevy rasové nesnášenlivosti sledování aktualit Multikulturalita miltikulturalita současného světa a předpokládaný vývoj v budoucnostipříklad Kanady, USA

9 ŠVP ZV LMP Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Předmět: Zeměpis Výstupy pro 9. ročník LMP SP Výstupy pro 8. ročník LMP NSP Geografické informace, zdroje dat, kartografie a topografie rozumět základní geografické, topografické a kartografické terminologii Komunikační geografický a kartografický jazyk: pojmy- Druhy map, glóbus, poledníky a rovnoběžky, měřítko a obsah plánů a map získat osobní představu o prostředí, které nás obklopuje, umět ho popsat a určit jednoduché vazby, vyjádřit, co mu prospívá a co škodí Orientace map a plánů vzhledem ke světovým stranám, praktická cvičení s mapami a plány v tištěné i elektronické podobě Regiony světa vyhledat na mapách světadíly Asie, Austrálie a Oceánie, Antarktida a Tichý oceán rozlišit zásadní přírodní a společenské znaky Asie, Austrálie a Antarktidy Asie, Austrálie a Oceánie, Antarktida a Tichý oceán Asie, Austrálie a Oceánie, Antarktida

10 Výstupy pro 9. ročník LMP SP Výstupy pro 8. ročník LMP NSP charakterizovat polohu, rozlohu, přírodní, společenské, hospodářské poměry Austrálie a vybraných států z Asie Společenské a hospodářské prostředí vědět, jak přírodní podmínky souvisí s funkcí a rozmístěním významných lidských sídel v Asii, Antarktidě a Austrálii vyhledat na mapách nejznámější asijské a australské oblasti cestovního ruchu a rekreace Životní prostředí umět pojmenovat různé typy krajin v Asii, Austrálii a v Antarktidě Státy : Austrálie Čína, Japonsko, Thajsko, Indie Hlavní asijské a australské surovinové a energetické zdroje Asijské a australské oblasti cestovního ruchu a rekreace Typy krajin EMV Vztah člověka k prostředí nerovnoměrnost života na Zemi na příkladu osídlení Asie a Antarktidy rozdílné podmínky prostředí a rozdílný společenský vývoj náš životní styl spotřeba věcí, energie, odpady, způsoby jednání a vlivy na prostředí pravidla pro pobyt lidí v Antarktidě

11 Výstupy pro 9. ročník LMP SP Výstupy pro 8. ročník LMP NSP pojmenovat příklady asijských, australských a antarktických přírodních a kulturních krajinných složek uvést příklad závažného ohrožení životního prostředí v Antarktidě Asijské, australské a antarktické přírodní a kulturní krajinné složky Antarktida = chráněné území přírody

12 ŠVP LMP Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Předmět: Zeměpis Výstupy pro 10. ročník LMP SP Výstupy pro 9. ročník LMP NSP Česká republika vymezit a lokalizovat území místní krajiny a oblasti podle bydliště nebo školy charakterizovat kulturní, přírodní a hospodářské poměry místního regionu určit zeměpisnou polohu a rozlohu České republiky a její sousední státy znát přírodní podmínky ČR, popsat povrch a jeho členitost znát hlavní údaje a rozmístění obyvatelstva vyhledat na mapách jednotlivé kraje České Místní region zeměpisná poloha, kritéria pro vymezení, rozloha a ohraničení vzhledem k okolním regionům Místní region přírodní, kulturní a hospodářská charakteristika ČR zeměpisná poloha, rozloha,, obyvatelstvo, ČR - členitost ČR - obyvatelstvo ČR územní jednotky státní správy VMEG Objevujeme Evropu a svět naše vlast a Evropa okolní evropské státy EMV Lidské aktivity a problémy životního prostředí ochrana prostředí a kulturních památek v ČR / význam

13 Výstupy pro 10. ročník LMP SP Výstupy pro 9. ročník LMP NSP republiky ochrany / charakterizovat hospodářské poměry, přírodní zvláštnosti a kulturní zajímavosti České republiky ČR hospodářství, přírodní poměry, kulturní zajímavosti Terénní geografické praxe a aplikace ovládat základy praktické topografie a orientace v terénu uplatňovat v praxi zásady bezpečného pohybu a pobytu ve volné přírodě Cvičení a pozorování v terénu v místní krajině orientační body, pomůcky a přístroje, určování body, určování hlavních a vedlejších světových stran, pohyb podle mapy, odhad vzdálenosti a výšek v terénu, jednoduché náčrtky krajiny, náčrtky pochodové osy Ochrana člověka při ohrožení zdraví a života živelní pohromy, opatření, chování a jednání při nebezpečí živelních pohrom OSV Morální rozvoj Řešení problémů a rozhodovacích dovednosti dovednosti pro řešení problémů a rozhodování v případě ohrožení zdraví a života nácvik

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR ZEMĚPIS

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR ZEMĚPIS 5.6. 5.6.4. VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR ZEMĚPIS CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍ PŘEDMĚTU ZEMĚPIS: Vzdělávací předmět zeměpis je součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Tato oblast

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 6 ČLOVĚK A PŘÍRODA UČEBNÍ OSNOVY 6. 4 Zeměpis Časová dotace 6. ročník 2 hodiny 7. ročník 2 hodiny 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni je 6 hodin. Charakteristika: Zeměpis

Více

Zeměpis. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Zeměpis. Charakteristika vyučovacího předmětu: Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Předmět zeměpis (vzdělávací obor zeměpis) patří do vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Žáci si osvojují klíčové kompetence, jak je definuje

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.6.4 ČLOVĚK A PŘÍRODA 5.6.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Člověk a příroda je kombinovaný předmět, který vychází ze vzdělávacího obsahů vzdělávacích oborů Přírodopis a Zeměpis

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP Povinná výuka Anglického jazyka začala v tehdy základní škole praktické pro sluchově postižené v Ivančicích ve školním roce 2007/2008, a to ve

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu: zeměpis

Charakteristika vyučovacího předmětu: zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu: zeměpis Osmiletý vzdělávací obor: prima-kvarta Předmět zeměpis zahrnuje obsah vzdělávacího oboru Zeměpis (Geografie). Předmět je vyučován od primy do kvarty včetně,

Více

Člověk a jeho svět. Vlastivěda

Člověk a jeho svět. Vlastivěda 5.14. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Vlastivěda Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Vlastivěda vychází ze vzdělávací oblasti

Více

6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 6.4.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 6.4.1.1 Vyučovací předmět: Prvouka

6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 6.4.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 6.4.1.1 Vyučovací předmět: Prvouka 6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 6.4.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 6.4.1.1 Vyučovací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a jeho svět / ČS

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a jeho svět / ČS I. název vzdělávacího oboru: ČLOVĚK A JEHO SVĚT (ČS) II. charakteristika vzdělávacího oboru: a) organizace: Vyučovací předmět (vzdělávací obor) Člověk a jeho svět navazuje svým vzdělávacím obsahem na poznatky

Více

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 123

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 123 ---------------------- 5.4.2 Vlastivěda Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je jedinou vzdělávací oblastí, která je koncipována pouze pro vzdělávání na 1. stupni základní

Více

Učební osnovy. Náš svět ČLOVĚK A JEHO SVĚT. 1. období - 1. ročník. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66

Učební osnovy. Náš svět ČLOVĚK A JEHO SVĚT. 1. období - 1. ročník. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Učební osnovy Vzdělávací oblast : ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Náš svět 1. období - 1. ročník Učební texty : Mgr. J. Fukanová, Mgr. V. Štiková: Já a můj svět

Více

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení ČLOVĚK A JEHO SVĚT A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělávací obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět a Člověk a

Více

Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Září 2013 Dodatek k ŠVP ZV Tvořivá škola v galerii 2 Název vzdělávacího programu: Tvořivá škola v galerii Školní

Více

Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Hodinová dotace 2 2 1 2 2 2 2 - Vol. předmět VG - - - - - - - 4(3)

Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Hodinová dotace 2 2 1 2 2 2 2 - Vol. předmět VG - - - - - - - 4(3) 17 Zeměpis Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník 4. 5. 6. 7. 8. Hodinová dotace 2 2 1 2 2 2 2 - Vol. předmět VG - - - - - - - 4(3) Realizuje se obsah vzdělávacího oboru Zeměpis RVP ZV a Geografie

Více

5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět

5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.5.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Vzdělávací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Časová dotace Předmět je vyučován v 1. 3. ročníku po

Více

ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Hudebně dramatická výchova

ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Hudebně dramatická výchova ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Hudebně dramatická výchova Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Hudebně dramatická výchova Předmět Hudebně dramatická výchova má v podmínkách

Více

Předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT

Předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast člověk a jeho svět se týká člověka, rodiny, společnosti, vlasti, přírody, kultury, techniky,

Více

V.6 Člověk a příroda. Obsahové, časové a organizační vymezení. V.6.II. 1 Charakteristika oblasti 1/49

V.6 Člověk a příroda. Obsahové, časové a organizační vymezení. V.6.II. 1 Charakteristika oblasti 1/49 1/49 V.6 Člověk a příroda V.6. II 2. stupeň V.6.II. 1 Charakteristika oblasti Obsahové, časové a organizační vymezení Celá oblast zahrnuje okruh problémů souvisejících se zkoumáním přírody, samostatné

Více

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň:

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vzdělávání v oblasti Člověk a jeho svět rozvíjí poznatky, dovednosti a prvotní zkušenosti žáků získané ve výchově v rodině a v předškolním

Více

Nabídka volitelných předmětů pro žáky vyššího stupně gymnázia

Nabídka volitelných předmětů pro žáky vyššího stupně gymnázia Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Nabídka volitelných předmětů pro žáky vyššího stupně gymnázia Příloha školních vzdělávacích programů: Škola s dobrým výhledem (čtyřleté

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Terénní výuka na 2. stupni ZŠ v povodí řeky Doubravy

MASARYKOVA UNIVERZITA. Terénní výuka na 2. stupni ZŠ v povodí řeky Doubravy MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra geografie Terénní výuka na 2. stupni ZŠ v povodí řeky Doubravy Fieldwork in the Doubrava river basin in lower secondary schools Diplomová práce Brno 2010

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM tel.: 353999244 Základní škola a mateřská škola Bečov nad Teplou, okr. Karlovy Vary, příspěvková organizace Školní 152, 364 64 Bečov nad Teplou e-mail: zs.becov@seznam.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠVP

Více

Volitelný vyučovací předmět Domácnost je zařazen v 9. ročníku. Předmět je svou podstatou zaměřen na rozvoj dovedností žáků. Cílem je poskytnout žákům prostor pro získání praktických pracovních dovedností

Více

1) orientuje v místě svého bydliště a školy a zvládne bezpečně cestu do školy a zpět; 2) orientuje ve své obci (městě) podle význačných objektů,

1) orientuje v místě svého bydliště a školy a zvládne bezpečně cestu do školy a zpět; 2) orientuje ve své obci (městě) podle význačných objektů, 69 ČLOVĚK A JEHO SVĚT (Prv,Přv,Vl) Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je koncipována pro 1. a 2. období (1. 5. ročník). Tato integrovaná vzdělávací oblast propojuje

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Prvouka. Charakteristika vyučovacího předmětu

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Prvouka. Charakteristika vyučovacího předmětu 5.12. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Prvouka vychází ze vzdělávací oblasti Člověk

Více

Základní škola Nížkov, Nížkov 11

Základní škola Nížkov, Nížkov 11 Škola pro život - školní vzdělávací program pro základní vzdělávání příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Škola pro život - Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Čj.: ŘŠ 120/2013 Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka Masarykova 461 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Pro žáky s lehkým mentálním postižením Platnost: tři roky od 1.9.2013

Více

životu a na praktické jednání... 2 I.Stupeň... 3 I.Stupeň... 4 I.Stupeň... 5

životu a na praktické jednání... 2 I.Stupeň... 3 I.Stupeň... 4 I.Stupeň... 5 Obsah 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 1 Název ŠVP: ŠKOLA PRO VŠECHNY příloha pro děti s LMP... 1 jméno koordinátora: Mgr. Alena Machová... 1 Předkladatel:... 1 název školy: Základní škola Straškov Vodochody,

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola dvouletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola dvouletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola dvouletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola dvouletá 78 62 C/02 VÚP Praha 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor

Více

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A JEHO SVĚT Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vyučovací předměty Prvouka Vlastivěda Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávaní v této vzdělávací

Více