MATURITA ZE ZEMĚPISU Maturitní okruhy a osnovy k otázkám

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MATURITA ZE ZEMĚPISU Maturitní okruhy a osnovy k otázkám"

Transkript

1 MATURITA ZE ZEMĚPISU Maturitní okruhy a osnovy k otázkám

2 Maturitní okruhy ( regiony světa, Česká republika, obecný zeměpis) 1. Přírodní poměry Asie 2. Přírodní poměry Ameriky 3. Přírodní poměry Afriky 4. Austrálie a Oceánie 5. Čína, Taiwan, Mongolsko 6. Japonsko a Korejský poloostrov 7. Jihovýchodní Asie 8. Jižní Asie 9. Střední Asie a Zakavkazsko 10. Jihozápadní Asie - státy u Středozemního moře 11. Jihozápadní Asie - státy Perského zálivu 12. Severní Afrika a Sahel 13. Subsaharská Afrika 14. USA 15. Kanada a polární oblasti 16. Střední Amerika 17. Jižní Amerika - státy u Atlantského oceánu 18. Jižní Amerika - andské státy 19. Benelux 20. Jižní Evropa - státy Pyrenejského a Apeninského poloostrova 21. Německo 22. Alpské země - Rakousko, Švýcarsko, Lichtenštejnsko 23. Severní Evropa 24. Francie 25. Britské ostrovy 26. Střední Evropa - Polsko, Maďarsko, Slovensko 27. Jihovýchodní Evropa - Rumunsko, Bulharsko, Řecko 28. Bývalá Jugoslávie, Albánie 29. Východní Evropa - nástupnické státy evropské části SSSR 30. Rusko 31. ČR - povrch, vodstvo a ochrana přírody 32. ČR - přírodní a kulturní zajímavosti 33. ČR - podnebí, půda a zemědělství 34. ČR - těžba, průmysl a doprava 35. ČR - obyvatelstvo a sídla 36. Kraje Moravskoslezský, Olomoucký, Jihomoravský, Zlínský, Vysočina 37. Kraje Plzeňský, Jihočeský, Ústecký, Karlovarský, Středočeský a Praha 38. Kraje Liberecký, Pardubický, Královéhradecký 39. Hydrosféra - řeky 40. Hydrosféra - jezera 41. Hydrosféra a kryosféra - světový oceán, ledovce 42. Klimatologie - klimatičtí činitelé a klimatické pásy 43. Meteorologie - složení atmosféry, meteorologické charakteristiky 44. Všeobecný oběh atmosféry 45. Biosféra - biogeografie, ohrožení a ochrana přírody 46. Pedogeografie a geografie zemědělství 47. Litosféra a endogenní procesy 48. Georeliéf a exogenní procesy 49. Země jako vesmírné těleso 50. Kartografie 51. Historie geografie - zeměpisné objevy 52. Demografie - vývoj počtu obyvatel 53. Demografie - struktura obyvatel, rasy, jazyky, národnosti, náboženství 54. Demografie - migrace a rozmístění obyvatel, sídla 55. Změny na politické a ekonomické mapě světa během 20. století 56. Aktuální ohniska politického napětí 57. Mezinárodní integrace 58. Těžba nerostných surovin 59. Geografie průmyslu 60. Geografie dopravy a cestovního ruchu 2

3 1. Přírodní poměry Asie Poloha a rozloha Geologie a geomorfologie Atmosféra, hydrosféra, pedosféra Biosféra 2. Přírodní poměry Ameriky Poloha a rozloha Geologie a geomorfologie Atmosféra, hydrosféra, pedosféra Biosféra 3. Přírodní poměry Afriky Poloha a rozloha Geologie a geomorfologie Atmosféra, hydrosféra, pedosféra Biosféra Regiony Základní informace Přírodní podmínky Socioekonomické podmínky Postavení ve světě Aktuální problémy Vymezení, hranice, rozloha Charakteristika geologické stavby, geomorfologických poměrů Charakteristika klimatických, hydrologických a půdních poměrů Charakteristika biosféry, ohrožení životního prostředí Vymezení, hranice, rozloha Charakteristika geologické stavby, geomorfologických poměrů Charakteristika klimatických, hydrologických a půdních poměrů Charakteristika biosféry, ohrožení životního prostředí Vymezení, hranice, rozloha Charakteristika geologické stavby, geomorfologických poměrů Charakteristika klimatických, hydrologických a půdních poměrů Charakteristika biosféry, ohrožení životního prostředí Vymezení, základní informace Charakterizovat základní přírodní podmínky mající zásadní vliv na podobu regionu (klima, biomy, povrch) Charakterizovat a posoudit stupeň rozvoje, vymezit sektorovou/odvětvovou strukturu hospodářství, určit jádra a periferie Zhodnotit z různých hledisek (geografická poloha, přírodní poměry, hospodářství, obyvatelstvo, kultura, společné znaky) význam regionu ve světě Reagovat na aktuální události v regionu, popsat vnitřní a vnější vztahy 31. ČR povrch, vodstvo a ochrana přírody Základní informace Poloha, krajní body, hranice Geologický vývoj a Charakterizovat hlavní změny v jednotlivých érách, geomorfologické členění horopis Vodstvo Charakterizovat hydrologické poměry, popsat významné vodní toky a plochy Ochrana přírody Popsat výškovou stupňovitost vegetace, zhodnotit vývoj a aktuální stav biosféry, popsat systém ochrany přírody, lokalizovat velkoplošná chráněná území a určit jejich charakter 32. ČR přírodní a kulturní zajímavosti Přírodní zajímavosti Vybrat významné přírodní zajímavosti ČR biosférické rezervace, typická velkoplošná chráněná území, s přihlédnutím k regionu Kulturní zajímavosti Charakterizovat hlavní změny v jednotlivých érách, geomorfologické členění 33. ČR podnebí, půda a zemědělství Klimatické podmínky Určit hlavní klimatotvorné faktory, popsat rozložení základních klimatických jevů (teplot a srážek) Půdní podmínky Určit významné půdní typy a půdní druhy, lokalizovat významné půdní typy, definovat půdotvorný proces a popsat půdní profil Zemědělství Vymezit základní zemědělské výrobní oblasti, situace českého zemědělství 34. ČR těžba, průmysl a doprava Vývoj a stav ekonomiky Určit hlavní mezníky ve vývoji naší ekonomiky ve 20. století, uvést hlavní partnery Česka v hospodářských a politických integracích, v zahraničním obchodě, uvést hlavní vývozní a dovozní komodity Těžba Vymezit hlavní těžební oblasti významných surovin, objasnit současný stav 3

4 Průmysl Doprava Lokalizovat a popsat hlavní rozvojová jádra a periferní oblasti, popsat lokalizační faktory působící na vznik a současný stav hlavních průmyslových center Česka, hlavní průmyslová odvětví a jejich lokalizace, jmenovat významné problémy či střety na úrovni průmysl životní prostředí Lokalizovat hlavní dopravní uzly a sítě, jmenovat významné problémy či střety na úrovni doprava životní prostředí 35. ČR obyvatelstvo a sídla Obyvatelstvo Popsat a zdůvodnit rozmístění, pohyb, strukturu a demografický vývoj obyvatelstva v jednotlivých obdobích Sídla Popsat historický vývoj osídlení na území ČR, včetně příkladů konkrétních sídel, vymezit současné tendence v osídlení ČR, objasnit Christallerovu teorii centrálních míst, objasnit správní členění státu 36. Kraje Moravskoslezský, Olomoucký, Jihomoravský, Zlínský, Vysočina Základní informace Vymezení, základní informace Přírodní podmínky Charakterizovat základní přírodní podmínky mající zásadní vliv na podobu regionu (klima, biomy, povrch) Socioekonomické Charakterizovat a posoudit stupeň rozvoje, vymezit sektorovou/odvětvovou strukturu podmínky hospodářství, určit jádra a periferie Postavení v ČR Zhodnotit z různých hledisek (geografická poloha, přírodní poměry, hospodářství, obyvatelstvo, kultura, společné znaky) význam regionu ve světě Aktuální problémy Reagovat na aktuální události v regionu, popsat vnitřní a vnější vztahy 37. Kraje Plzeňský, Jihočeský, Ústecký, Karlovarský, Středočeský a Praha Základní informace Vymezení, základní informace Přírodní podmínky Charakterizovat základní přírodní podmínky mající zásadní vliv na podobu regionu (klima, biomy, povrch) Socioekonomické Charakterizovat a posoudit stupeň rozvoje, vymezit sektorovou/odvětvovou strukturu podmínky hospodářství, určit jádra a periferie Postavení v ČR Zhodnotit z různých hledisek (geografická poloha, přírodní poměry, hospodářství, obyvatelstvo, kultura, společné znaky) význam regionu ve světě Aktuální problémy Reagovat na aktuální události v regionu, popsat vnitřní a vnější vztahy 38. Kraje Liberecký, Pardubický, Královéhradecký Základní informace Vymezení, základní informace Přírodní podmínky Charakterizovat základní přírodní podmínky mající zásadní vliv na podobu regionu (klima, biomy, povrch) Socioekonomické Charakterizovat a posoudit stupeň rozvoje, vymezit sektorovou/odvětvovou strukturu podmínky hospodářství, určit jádra a periferie Postavení v ČR Zhodnotit z různých hledisek (geografická poloha, přírodní poměry, hospodářství, obyvatelstvo, kultura, společné znaky) význam regionu ve světě Aktuální problémy Reagovat na aktuální události v regionu, popsat vnitřní a vnější vztahy Místní region Vymezit místní region a popsat ho podle výše uvedených charakteristik 39. Hydrosféra řeky Vodní toky Klasifikace vodních toků Význam vodních toků Světové veletoky 40. Hydrosféra jezera Přirozené vodní nádrže Umělé vodní nádrže Základní charakteristiky a pojmy Typy řek dle odtokového režimu, tvary říčních sítí Příklady využití vodních toků Charakteristika nejdelších a nejvodnatějších řek světa Typologie dle vzniku, charakteristika největších světových jezer Typy dle funkce, konkrétní příklady, charakteristika nejvýznamnějších vodních děl světa 41. Hydrosféra a kryosféra světový oceán, ledovce Charakteristika světového Členění světového oceánu, typy moří, profil mořského dna oceánu Vlastnosti mořské vody Salinita, barva, teplota 4

5 Pohyby mořské vody Význam světového oceánu Vlnění, mořské proudy, slapové jevy Využití člověkem, následky lidské činnosti 42. Klimatologie klimatičtí činitelé a klimatické pásy Klimatické činitelé Klimatotvorné faktory stálé a proměnné Tlakové systémy Cyklóna, anticyklóna Klimatické pásy Podnebné pásy, vliv oceanity a kontinentality, klimatické extrémy 43. Meteorologie složení atmosféry, meteorologické charakteristiky Složení atmosféry Chemické složení atmosféry Vertikální členění Vrstvy atmosféry a jejich charakteristiky Skleníkový efekt Mechanismus fungování, skleníkové plyny Ozón v atmosféře Vlastnosti a funkce ozónu, ozónová díra Meteorologické charakteristiky Teplota vzduchu, tlak vzduchu, vlhkost vzduchu, rosný bod, vítr, oblačnost (základní typy oblaků), sluneční svit, srážky Základní meteorologické přístroje a metodika měření 44. Všeobecný oběh atmosféry Všeobecná cirkulace atmosféry Tropické cyklóny Monzun Místní větry Rovníková cirkulace (Hadleyho buňka), cirkulace mírného pásu, polární cirkulace Princip vzniku, charakteristika a lokalizace, typy, následky Princip monzunového proudění, lokalizace, typy, následky Bríza, föhn, mistrál, scirocco, blizard, bóra, El Nino 45. Biosféra biogeografie, ohrožení a ochrana přírody Horizontální zonalita Charakteristika základních biomů - lesy, stepi, savany, pouště, tundry Vertikální zonalita Výškové vegetační stupně Význam biosféry Využití člověkem, vliv člověka na biosféru Desertifikace Charakteristika problematiky, lokalizace, řešení Ohrožení diverzity Charakteristika problematiky, lokalizace, řešení Úbytek lesů Charakteristika problematiky, lokalizace, řešení Ohrožení půdy Charakteristika problematiky, lokalizace, řešení Ohrožení vodních zdrojů Charakteristika problematiky, lokalizace, řešení 46. Pedogeografie a geografie zemědělství Půdy Vznik, složení, pedologičtí činitelé Typologie Půdní druhy, půdní typy, bonita Význam pedosféry Využití půdního fondu Obecná charakteristika Produkční a neprodukční funkce zemědělské činnosti, typologie zemědělské výroby podle vyspělosti, dle klimatických oblastí, podle charakteru výrobních podniků Rostlinná výroba Nejvýznamnější plodiny, jejich využití a lokalizace hlavních produkčních oblastí Živočišná výroba Nejvýznamnější zemědělská zvířata, způsob chovu a využití, lokalizace hlavních oblastí chovu Rybolov Členění, světová loviště, problémy spojené s rybolovem Lesnictví Srovnání lesnictví vyspělých a rozvojových zemí na konkrétním příkladu, lokalizace regionů s největšími zásobami dřeva 47. Litosféra a endogenní procesy Struktura zemského tělesa Základní charakteristiky, jádro, plášť, zemská kůra Wegenerova teorie Princip pohybu litosférických desek, typy rozhraní na konkrétních případech kontinentálního driftu Vulkanická činnost Typy vulkanické činnosti subdukční zóny, riftové zóny, hot spots Typy vulkánů Efuzivní, explozivní, stratovulkány, konkrétní příklady Sopečné tvary Podpovrchové, povrchové Následky vulkanismu Konkrétní katastrofické jevy v dějinách Orogeneze Typy pohoří vrásová, příkrovová, kerná 5

6 Epeirogeneze Seismika Princip pohybů, konkrétní příklady Příčiny vzniku, příklady katastrofických následků v dějinách 48. Georeliéf a exogenní procesy Princip působení Eroze, transport, akumulace Svahové pochody Principy svahových pochodů, tvary vzniklé působením gravitace Fluviální činnost Fluviální pochody, tvary vzniklé fluviální činností Krasová činnost Princip působení, povrchové a podpovrchové tvary Marinní pochody Marinní činnost, tvary vzniklé působením stojaté vody Glaciální činnost Princip vzniku ledovce, typy ledovců, kryogenní tvary Eolická činnost Princip fungování, tvary vzniklé činností větru Biogenní a antropogenní Tvary vzniklé činností organismů a lidskou činností tvary 49. Země jako vesmírné těleso Tvar a rozměry Země Historie měření tvarů a rozměrů Země, modely zemského tělesa geoid, referenční elipsoid, referenční koule Pohyby Země a jejich Revoluce, rotace a zvláštní pohyby důsledky Čas a kalendář Historie měření času, časová pásma Měsíc Charakteristika Měsíce, pohyby Měsíce a jejich důsledky - zatmění, slapové jevy 50. Kartografie Historická kartografie Zeměpisná síť Kartografická zobrazení Mapy Geodézie GIS Historie zobrazování zemského povrchu Zeměpisná síť a její využití při mapování zemského povrchu Projekční plochy, zkreslení, způsoby projekce Klasifikace dle měřítka a obsahu, obsah map, měření na mapách DPZ, letecké snímkování Využití GIS v praxi 51. Historie geografie zeměpisné objevy Vznik geografie Vyčlenění z filozofie, Erastothenes, systém geografických věd - SE, FG, kartografie, příklady věd Do novověku A.A. ibn Battuta, Marco Polo Novověk kolonizace Rozdělení světa podle hlavních evropských kolonizátorů, příčiny a následky kolonizace Prvenství Póly, hory, obeplutí, hlubiny 52. Demografie vývoj počtu obyvatel Základní pojmy Charakteristika základních demografických pojmů (viz Geografické pojmy) Demografická revoluce Charakteristika jevu, příklady států v různých fázích demografické revoluce, prognózy vývoje počtu obyvatel, trendy 53. Demografie struktura obyvatelst (rasy, jazyky, národnosti, náboženství) Pohlavní struktura Věková struktura Věkové skupiny, strom života Rasová struktura Charakteristika ras, jejich rozmístění, míšenci Jazyková struktura Charakteristika hlavních jazykových rodin, nejpoužívanější jazyky světa Náboženská struktura Charakteristika světových náboženství (křesťanství, islám, buddhismus, hinduismus, judaismus) 54. Demografie migrace a rozmístění obyvatel, sídla Migrace Charakteristika a typologie Migrace v minulosti Příklady významných migrací v historii lidstva Současná migrace ve světě Aktuální migrační proudy, problémy spojené s migrací Přírodní faktory rozmístění Charakteristika významných přírodních faktorů ovlivňujících rozmístění obyvatelstva na konkrétních příkladech Sociálně-ekonomické a politické faktory Charakteristika významných sociálně-ekonomických a politických faktorů ovlivňujících rozmístění obyvatelstva na konkrétních příkladech 6

7 Hlavní oblasti koncentrace obyvatelstva Nejlidnatější státy světa Typologie sídel Urbanizace Světové aglomerace Lokalizace oblastí s největší koncentrací obyvatelstva na Zemi Aktuální výčet, trendy Rozdělení podle charakteru, funkce, typy základních sídelních struktur Vývoj urbanizace, rozdíly v podílu městského obyvatelstva v jednotlivých makroregionech, aktuální trendy, problémy spojené s urbanizací Výčet největších světových sídelních aglomerací 55. Změny na politické a ekonomické mapě světa během 20. století, stát Základní znaky státu Státní území, státní hranice, státní zřízení, územní organizace, míra svobody Vývoj politické mapy světa Nejvýznamnější změny na politické mapě světa v jednotlivých historických epochách s důrazem na vývoj ve 20. století Ukazatelé vyspělosti Charakteristika základních ukazatelů vyspělosti Státy světa podle stupně Možné klasifikace států dle vyspělosti a jejich srovnání rozvoje 56. Aktuální ohniska politického napětí Obecně Separatismus, náboženský terorismu, světový terorismus Evropa Teroristické skupiny (IRA, ETA, Frakce Rudé Armády), separatistické tendence, Kavkaz a Zakavkazsko Asie Maoismus (Kambodža Rudí Khmérové), Vietnam, KLDR (obě oblasti zásah USA), Kurdistán, Srí Lanka, Kašmír, Blízký Východ izraelsko-palestinský konflikt Afrika Africká světová válka v Kongu, Joseph Kony, Darfúr, Africké jaro 2011 Amerika Guerillový boj Ernesto Che Guevara, stoupající levicové tendence, Světlá stezka, zapatisté, narkomafie 57. Mezinárodní integrace Historie EU Struktura organizace Hodnocení fungování Členství ČR Základní klasifikace OSN NATO Ostatní integrace Mezníky ve vývoji evropské integrace, charakteristika předešlých integračních organizací Charakteristika hlavních orgánů (Evropská rada, Rada ministrů, Evropská komise, Evropský parlament, Evropský soudní dvůr) Euroskeptici vs. Eurooptimisté, vybrané problémy ve fungování Zhodnocení významu členství ČR Rozdělení integrací podle funkce a podle důvodu jejich vzniku Historie integrace, struktura organizace (hlavní orgány a přidružené organizace), význam, aktuální problémy spojené s fungováním Historie integrace, struktura, změna funkce po konci studené války Stručná charakteristika dalších organizací (viz Geografické pojmy) 58. Těžba nerostných surovin Klasifikace surovinových Typologie dle původu, využití a vyčerpatelnosti zdrojů Rudné suroviny Využití rudných surovin a lokalizace nejvýznamnějších oblastí těžby Drahé kovy Lokalizace nejvýznamnějších ložisek, problémy spojené s těžbou v zemích třetího světa Další suroviny Využití ostatních surovin a lokalizace nejvýznamnějších oblastí těžby (chemické, stavební, sklářské a keramické) Ropa a zemní plyn Využití a lokalizace nejvýznamnějších oblastí těžby, spolupráce států při těžbě ropy Uhlí Využití a lokalizace nejvýznamnějších oblastí těžby Uran Využití a lokalizace nejvýznamnějších oblastí těžby Strategický význam Charakterizovat vliv energetických zdrojů na ekonomiku, sociální poměry a geopolitiku energetických zdrojů 59. Geografie průmyslu Energetika Hutnictví Strojírenství Chemický průmysl Význam odvětví pro světové hospodářství, výroba elektrické energie dle zdrojů, spotřeba elektrické energie ve světě Význam, členění odvětví a lokalizace hlavních výrobních oblastí Význam, členění odvětví a lokalizace hlavních výrobních oblastí Význam, členění odvětví a lokalizace hlavních výrobních oblastí 7

8 60. Geografie dopravy a cestovního ruchu Obecná charakteristika Význam dopravy pro světové hospodářství, ukazatelé dopravy a základní terminologie Silniční doprava Charakteristika a význam silniční dopravy s ohledem na vyspělost, výhody a nevýhody Železniční doprava Charakteristika a význam železniční dopravy, výhody a nevýhody Říční doprava Charakteristika a význam říční dopravy, výhody a nevýhody, lokalizace hlavních říčních cest a největších přístavů Námořní doprava Charakteristika a význam námořní dopravy, výhody a nevýhody, lokalizace hlavních námořních tras a největších přístavů Letecká doprava Charakteristika a význam letecké dopravy, výhody a nevýhody, největší světová letiště Potrubní doprava Charakteristika a strategický význam potrubní dopravy, výhody a nevýhody, významné produktovody Cestovní ruch Charakteristika cestovního ruchu, dělení na aktivní a pasivní, typy cestovního ruchu, významné destinace podle typů 8

Zeměpis. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Zeměpis. Charakteristika vyučovacího předmětu: Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Předmět zeměpis (vzdělávací obor zeměpis) patří do vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Žáci si osvojují klíčové kompetence, jak je definuje

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR ZEMĚPIS

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR ZEMĚPIS 5.6. 5.6.4. VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR ZEMĚPIS CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍ PŘEDMĚTU ZEMĚPIS: Vzdělávací předmět zeměpis je součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Tato oblast

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 6 ČLOVĚK A PŘÍRODA UČEBNÍ OSNOVY 6. 4 Zeměpis Časová dotace 6. ročník 2 hodiny 7. ročník 2 hodiny 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni je 6 hodin. Charakteristika: Zeměpis

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.6.4 ČLOVĚK A PŘÍRODA 5.6.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Člověk a příroda je kombinovaný předmět, který vychází ze vzdělávacího obsahů vzdělávacích oborů Přírodopis a Zeměpis

Více

Úvod do geografie. Geografie jako věda. Postavení země ve vesmíru

Úvod do geografie. Geografie jako věda. Postavení země ve vesmíru Úvod do geografie Geografie jako věda Oddělila se od filozofie (ve starověku) ve 3-2 století př. n. l. Eratosthenes otec geografie, napsal spis geografika. Tehdy se zajímá o: 1. O Zemi (tvar...), ostatní

Více

Regionální geografie střední Evropy a České republiky

Regionální geografie střední Evropy a České republiky Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Zeměpis (ZEM) Regionální geografie střední Evropy a České republiky Tercie 1 hodina týdně ACTIV Board Evropa na mapě světa Vytvoří schématickou mapu Evropy

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu: zeměpis

Charakteristika vyučovacího předmětu: zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu: zeměpis Osmiletý vzdělávací obor: prima-kvarta Předmět zeměpis zahrnuje obsah vzdělávacího oboru Zeměpis (Geografie). Předmět je vyučován od primy do kvarty včetně,

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 9. KUDLÁČEK

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 9. KUDLÁČEK Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Určí geografickou polohu ČR, posoudí a další aspekty polohy

Více

EKONOMICKÁ GEOGRAFIE

EKONOMICKÁ GEOGRAFIE EKONOMICKÁ GEOGRAFIE plán přednášek (18 hodin) 8. 9. 2010 Systém geografie (fyzická/socioekonomická, vztahy) Geografie obyvatelstva 15. 9. 2010 Geografie sídel 22. 9. 2010 Geografie zemědělství 29. 9.

Více

Environmentální vzdělávání, výchova, osvěta - teorie a praxe

Environmentální vzdělávání, výchova, osvěta - teorie a praxe Environmentální vzdělávání, výchova, osvěta - teorie a praxe Výběrová bibliografie za rok 2007 UniverzitA KarlovA v Praze - Pedagogická fakulta Ústřední knihovna Praha 2009 ISSN 0862-1837 OBSAH strana

Více

REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE ČESKÉ REPUBLIKY 1

REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE ČESKÉ REPUBLIKY 1 REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE ČESKÉ REPUBLIKY 1 REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE ČESKÉ REPUBLIKY REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE ČESKÉ REPUBLIKY 2 1. Poloha, rozloha a historický vývoj České republiky rozloha : 78 864 km 2 počet obyvatel

Více

Environmentální vzdělávání, výchova, osvěta - teorie a praxe

Environmentální vzdělávání, výchova, osvěta - teorie a praxe Environmentální vzdělávání, výchova, osvěta - teorie a praxe Výběrová bibliografie za rok 2008 UniverzitA KarlovA v Praze - Pedagogická fakulta Ústřední knihovna Praha 2010 ISSN 0862-1837 OBSAH strana

Více

Regionální geografie světa

Regionální geografie světa Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Zeměpis (ZEM) Regionální geografie světa Sekunda 2 hodiny týdně ACTIV Board Austrálie úvod a objevování Popíše postavení kontinentu v rámci celého světa Zhotoví

Více

Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Hodinová dotace 2 2 1 2 2 2 2 - Vol. předmět VG - - - - - - - 4(3)

Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Hodinová dotace 2 2 1 2 2 2 2 - Vol. předmět VG - - - - - - - 4(3) 17 Zeměpis Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník 4. 5. 6. 7. 8. Hodinová dotace 2 2 1 2 2 2 2 - Vol. předmět VG - - - - - - - 4(3) Realizuje se obsah vzdělávacího oboru Zeměpis RVP ZV a Geografie

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe. Výběrová bibliografie za rok 2003

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe. Výběrová bibliografie za rok 2003 ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe Výběrová bibliografie za rok 2003 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE - PEDAGOGICKÁ FAKULTA ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA PRAHA 2005 ISSN 0862-1837 OBSAH strana

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe. Výběrová bibliografie za r. 2011-2012

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe. Výběrová bibliografie za r. 2011-2012 ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe Výběrová bibliografie za r. 2011-2012 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE - PEDAGOGICKÁ FAKULTA ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA PRAHA 2014 ISSN 0862-1837 OBSAH strana

Více

Globální problémy světa

Globální problémy světa školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

Zeměpis 9.r. Opakovací otázky II. Str. 29-61

Zeměpis 9.r. Opakovací otázky II. Str. 29-61 2 Zeměpis 9.r Otázky a odpovědi II. 2009 str.29 61 (Obsahuje nejzákladnější otázky a odpovědi daného učiva, což znamená že neobsahuje všechny požadované vědomosti, ale jen určitý výběr) Učebnice Současný

Více

V.6 Člověk a příroda. Obsahové, časové a organizační vymezení. V.6.II. 1 Charakteristika oblasti 1/49

V.6 Člověk a příroda. Obsahové, časové a organizační vymezení. V.6.II. 1 Charakteristika oblasti 1/49 1/49 V.6 Člověk a příroda V.6. II 2. stupeň V.6.II. 1 Charakteristika oblasti Obsahové, časové a organizační vymezení Celá oblast zahrnuje okruh problémů souvisejících se zkoumáním přírody, samostatné

Více

Nabídka volitelných předmětů pro žáky vyššího stupně gymnázia

Nabídka volitelných předmětů pro žáky vyššího stupně gymnázia Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Nabídka volitelných předmětů pro žáky vyššího stupně gymnázia Příloha školních vzdělávacích programů: Škola s dobrým výhledem (čtyřleté

Více

Klimatické změny a jejich dopady na život lidí

Klimatické změny a jejich dopady na život lidí Klimatické změny a jejich dopady na život lidí Studijní opora k akci v rámci projektu CZ.1.07/1.3.05/03.0030 Název projektu: Zeměpis v nové perspektivě aneb tudy cesta vede Celkový počet stran: 40 Autor:

Více

ZEMĚPIS 7. ROČNÍK USA, KANADA

ZEMĚPIS 7. ROČNÍK USA, KANADA VY_52 _INOVACE_Z.7.B.01 1. Na jaké dvě části se dělí Severní Amerika?.... ZEMĚPIS 7. ROČNÍK USA, KANADA Mgr. Zuzana Benešová 2. K Severní Americe patří i zámořské území Dánska, pokryté ledovcem a nazýváme

Více

Stručně o České republice, armádě a výcvikových zařízeních vojenského újezdu

Stručně o České republice, armádě a výcvikových zařízeních vojenského újezdu Stručně o České republice, armádě a výcvikových zařízeních vojenského újezdu [ Ministerstvo obrany ČR Agentura vojenských informací a služeb, 2005] [ Česká republika] [ Armáda České republiky] [ Výcviková

Více

Očekávaný výstup. Znalost vlastností zemského tělesa. Druh učebního materiálu. Pracovní list

Očekávaný výstup. Znalost vlastností zemského tělesa. Druh učebního materiálu. Pracovní list Škola ZŠ Zbraslav, Komenského 280, 664 84 Zastávka u Brna Autor Mgr. Jan Šrámek Číslo VY_52_INOVACE_Ze6_01 Název Tvar, rozměry a pohyby Země Téma hodiny Země jako vesmírné těleso Předmět Zeměpis Ročník/y/

Více

Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. Školní vzdělávací program. Příloha č.1. Volitelné předměty

Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. Školní vzdělávací program. Příloha č.1. Volitelné předměty Gymnázium Jana Blahoslava Ivančice, ŠVP Osmileté všeobecné studium a čtyřleté všeobecné studium, Příloha 1, Volitelné předměty Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány Školní vzdělávací program Příloha

Více

STRATEGICKÝ PLÁN MIKROREGIONU FRÝDLANTSKO - BESKYDY

STRATEGICKÝ PLÁN MIKROREGIONU FRÝDLANTSKO - BESKYDY STRATEGICKÝ PLÁN MIKROREGIONU FRÝDLANTSKO - BESKYDY 2008 Obsah 1 Úvodní informace... 3 2 Profil území... 5 3 Souhrnná SWOT analýza... 13 4 Strategická vize rozvoje území... 15 5 Strategie rozvoje území...

Více

2 Stručná charakteristika přírodních podmínek Podkrušnohoří... 22 2.1 Rozloha řešeného území... 22 2.2 Přírodní podmínky... 22

2 Stručná charakteristika přírodních podmínek Podkrušnohoří... 22 2.1 Rozloha řešeného území... 22 2.2 Přírodní podmínky... 22 Autoři: 1 Teoretické přístupy k řešení regionálních disparit Doc. Ing. Miroslav Farský, CSc., Ing. Jaroslav Zahálka, CSc. 2 Stručná charakteristika přírodních podmínek antropogenně postižené Chomutovsko

Více

Geografie cestovního ruchu. Přednáška z předmětu Socioekonomická geografie pro geomatiku (KMA/SGG) Otakar Čerba Západočeská univerzita

Geografie cestovního ruchu. Přednáška z předmětu Socioekonomická geografie pro geomatiku (KMA/SGG) Otakar Čerba Západočeská univerzita Geografie cestovního ruchu Přednáška z předmětu Socioekonomická geografie pro geomatiku (KMA/SGG) Otakar Čerba Západočeská univerzita Datum vytvoření: 7. 11. 2006 Poslední aktualizace: 7. 5. 2013 Cestovní

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 Regionální operační program NUTS II Severozápad pro období 2007-2013 9. listopadu 2007 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 9. LISTOPADU 2007 1 OBSAH 1 ÚVOD...8 1.1 KONTEXT

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 9. LISTOPADU 2007 OBSAH 1 ÚVOD... 8 1.1 KONTEXT ROP NUTS II SEVEROZÁPAD... 8 1.2 METODICKÝ POSTUP ZPRACOVÁNÍ A RESPEKTOVÁNÍ PRINCIPU

Více