ICAP Reports 8 ÈERVEN 2000

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ICAP Reports 8 ÈERVEN 2000"

Transkript

1 ICAP Reports 8 ÈERVEN 2000 Kdo jsou abstinenti? Tam, kde je znám alkohol, existují pravidla pro jeho užívání i pro abstinenci, obvykle rozebírající tuto otázku do nejmenších detailù. - Mandelbaum 1979 ÚVOD Konzumace a výroba alkoholu hrály významnou roli v mnoha spoleènostech již od dávných vìkù. Tomu, co lidé pijí, proè pijí a jaké jsou jejich konzumaèní zvyklosti, byla vìnována spousta pozornosti, nicménì relativnì jen málo pozornosti bylo zamìøeno na druhou stranu konzumaè ní rovnice, konkrétnì na jednotlivce, kteøí z øady rùzných dùvodù alkohol nepijí. Pomìry mezi konzumenty a abstinenty se liší podle jednotlivých kultur a mohou se mìnit i v rámci jedné kultury v závislosti na sociálních, ekonomických a politických faktorech. Obdobnì jako konzumenti pøedstavují nedílnou souèást kultury pití alkoholu, totéž platí i o abstinentech. Obdobnì jako kulturní normy utváøejí konzumaèní zvyklosti, formují rovnìž modely abstinence. Tato zpráva se pokusí poskytnout multikulturní pøedstavu o abstinentech, vzorech jejich abstinenèního chování a nìkterých z jejich mnoha dùvodù vedoucích k abstinenci. Údaje obsažené v tomto materiálu také odrážejí pøedbìžné výsledky získané prostøednictvím mezinárodního prùzkumu provedeného mezi vybranými odborníky zabývajícími se problematikou alkoholu. Respondenti z 20 zemí nám poskytli nejlepší dostupné zdroje informací z pøíslušných zemí a další údaje jsme získali z publikovaných materiálù. CO TO JE ABSTINENT? Abstinenti existují všude tam, kde existují konzumenti, a èasto je jich velké množství. Prùzkumy mezi veøejností se snaží o kvantifikaci abstinentù i konzumentù, ale tyto pokusy mohou být problematické. Není zcela jednoznaènì urèeno, jak se abstinence definuje, a ve skuteènosti se do urèité míry liší i to, jak abstinenti definují sami sebe. V nìkterých pøípadech se za abstinenty považují pouze lidé, kteøí nikdy v životì nepili alkohol. V jiných pøípadech se abstinenti definují jako lidé, kteøí nepijí alkohol v urèitém èasovém období nebo kteøí je j nepijí víckrát do roka než urèuje nìjaký stanovený limit. Napøíklad studie National Longitudinal Alcohol Epidemiologic Study, kterou sestavil Národní úøad pro zneužívání alkoholu a alkoholismus ve Spojených státech 1, definuje abstinenty jako osoby, které nikdy nepøekroèily hranici 12 alkoholických nápojù za rok, a to v žádném roce svého života. V roce 1999 ICAP uskuteènil prùzkum mezi klíèovými odborníky na problematiku alkoholu na celém svìtì, zamìøený na charakteristiku abstinentù v rùzných zemích, jejich poèty, demografické rysy a dùvody vedoucí k abstinenci. V rámci prùzkumu byly rozeslány dotazníky osobám aktivnì se zabývajícím problematikou alkoholu odborníkùm z oblasti zdravotnictví, výzkumným pracovníkùm a vládním pøedstavitelùm pracujícím v oblasti veøejného zdraví. Pøi výbìru oslovených odborníkù byl kladen dùraz na široké geografické pokrytí. Obdržené informace obsahovaly pøedevším údaje, které byly v pøíslušné zemi 1

2 k dispozici ve formì výsledkù prùzkumù a oficiálních vládních materiálù. Tato zpráva obsahuje shrnutí získaných informací, pøièemž úplná analýza bude publikována jiným zpùsobem. Jsou zde rovnìž zahrnuty další údaje získané z publikovaných výsledkù jiných prùzkumù a dalších dostupných materiálù. Jak vyplývá z výsledkù prùzkumu, pøi sbìru údajù týkajících se abstinentù jsou používány rùzné definice abstinence (viz Tabulka). Všeobecnì rozšíøené definice abstinentù zahrnují celoživotní abstinenty, ale také bývalé konzumenty, nulovou konzumaci alkoholu v posledních 12 (24) mìsíc ích nebo lidi, kteøí nepijí èastìji než pìtkrát do roka. Údaje získané z Rakouska dokonce rozlišují mezi rùznými skupinami abstinentù: kromì primárních abstinentù (tzn. celoživotních abstinentù) existují také sekundární abstinenti, tedy døívìjší konzumenti. Nicménì obì skupiny jsou charakterizovány jako témìø úplní abstinenti. 2 Vysvìtlení uvedené v materiálech zdùrazòuje, že toto témìø abstinenství umožòuje dokonce i lidem, kteøí jsou proti konzumaci alkoholu, aby si pøíležitostnì dali sklenièku a pøitom se stále mohli nazývat abstinenty. Tato tolerance je velmi pravdìpodobnì dùsledkem kultury, která je vùèi alkoholu velmi tolerantní a v níž je pití nedílnou souèástí mnoha stránek každodenního života. Kulturní vlivy jsou také zjevné v definici abstinence získané z izraelského vzorku (viz Tabulka). Tamní kritérium zní nulová konzumace alkoholu pøi spoleèenských pøíležitostech bìhem posledních 12 mìsícù, což odráží rozlišování mezi spoleèenskou konzumací alkoholu a alkoholem konzumovaným v náboženském kontextu. Obdobnì se kulturní vlivy odrážejí také v jedné z odpovìdí došlých z Nizozemí, z níž vyplývá, že øada lehkých konzumentù (napøíklad lidé konzumující ménì než dva alkoholické nápoje jednou do mìsíce) se mùže považovat za abstinenty. 3 Z odpovìdí došlých ze Zimbabwe vyplývá, že konzumace tradièních nápojù mùže také nìkdy být z definice abstinence vyòata (viz Tabulka). Jedním z pravdìpodobnì nejextrémnìjších pøíkladù kulturního zabarvení definice abstinence je komentáø Moskalewicze a Zielinskiho k prùzkumu provedenému v Polsku. 4 Výzkumní pracovníci zajiš ující prùzkum pøišli na to, že témìø bez výjimky platilo, že lidé, kteøí se oznaèovali za abstinenty a tvrdili, že nepijí, tím ve skuteènosti mysleli, že nepijí vodku všechny ostatní nápoje nebyly považovány za skuteèné pití. Jak zdùrazòuje Heath 5, nejednoznaènost ve zpùsobu definování abstinence vytváøí celou øadu problémù pøi srovnávání promìnných, napøíklad zdraví, mezi abstinenty a skupinami konzumentù. V tìchto pøípadech je dùležité vìdìt, zda takzvaný abstinent nepije vùbec nebo pije jen lehce, a následnì zda by pøíslušná osoba mìla být nejspíše srovnávána s nìkým, kdo pije èastìji nebo kdo nepije vùbec. Nicménì zdá se, že navzdory odchylkám ve zpùsobu definování abstinentù je u nich možné nalézt nìkteré spoleèné rysy. Z výsledkù prùzkumu vyplývá, že obecnì platí, že abstinenti mívají nižší pøíjmy a úroveò vzdìlání, a pravdìpodobnìji jde o starší osoby a o ženy. Tyto závìry rovnìž potvrzuje øada dalších studií, které zkoumaly rùzné charakteristiky abstinentù. 6 V nìkterých zemích abstinenti také pravdìpodobnìji patøí k urèitým skupinám obyvatelstva. Napøíklad ve Spojených státech jde pravdìpodobnìji o afroamerièany nebo o lidi z jižanských státù 7, zatímco v Austrálii je podíl abstinentù me zi domorodými obyvateli vyšší než u jiných skupin. 8 Další èastou charakteristikou, kterou zdá se mají spoleènou abstinenti v rùzných kulturách, je to, že se s vìtší pravdìpodobností jedná o vìøící a o osoby s menší tolerancí vùèi tomu, že jiní lidé alkohol konzumují. 9 2

3 PROÈ LIDÉ NEPIJÍ ALKOHOL? Dùvody pro abstinenci jsou poèetné a složité. Pro nìkoho je abstinence otázkou osobní volby, pro jiné jde o vìc víry nebo o otázku zdraví. Podle prùzkumù mezi abstinenty patøí mezi nejèastìji uvádìné dùvody pro abstinenci morální námitky vùèi konzumaci alkoholu, nechu k následkùm a potøeba udržet si kontrolu, a dále abstinence v rodinném zázemí. 10 Také existují lidé, pro nìž je abstinence souèástí urèitého zotavovacího programu, jakým je napøíklad Alcoholics Anonymous. Zdá se, že postoje ke konzumaci alkoholu a k abstinenci se utváøejí v raných fázích života pod vlivem externích faktorù a vzorù. Obzvláštì mezi ženami hrají významnou roli rodinné vlivy pùsobící na formování názorù na pití a abstinenci a u abstinentù je pravdìpodobnìjší, že pocházejí z abstinujících rodin. 11 Nicménì tyto vlivy mohou být do znaèné míry modulovány sociálními faktory a prostøedím. 12 Významnou roli hraje vnímání otázky alkoholu v rámci nejbližšího sociálního okruhu názory kolegù a pøátel a jejich pøípadné schvalování konzumace alkoholu. 13 Studie Svìtové zdravotnické organizace zamìøená na chování evropských dìtí školního vìku v otázkách spojených se zdravím ukázala, že sociální faktory, jako napøíklad trávení ménì èasu s pøáteli, a školní faktory (napøíklad chození za školu a nátlak) pøedurèovaly abstinenèní chování, pøedevším u chlapcù. 14 Jedním z nejdùležitìjších faktorù pùsobících na formování postojù k abstinenci je náboženství. 15 Rozhodnì to platí v pøípadì odpovìdí získaných v prùzkumu, který realizoval ICAP, v nìmž bylo náboženství uvádìno jako nejèastìjší dùvod pro abstinenci. Obecnì platí, že náboženské tradice, které nezahrnují alkohol do svých obøadù, bývají zároveò ty, které mají tendenci odrazovat své èleny od pití. Mezi køes any je vìtší pravdìpodobnost, že lidé patøící k více proskripèním skupinám, jako jsou napøíklad mormoni nebo baptisté, budou abstinenty. Také islám zakazuje konzumaci alkoholu jako jedno ze sedmi náboženských pøikázání (haraam), které je výslovnì uvedeno v koránu. V zemích, jež dodržují islámský zákon sharia, je náboženský zákaz alkoholu celonárodnì naøízen. Mezi takové zemì patøí Saudská Arábie, Kuvajt a Irán a v nedávné dobì byly islámské zákony a zákaz alkoholu zavedeny také v dalších zemích. Napøíklad v Nigérii, kde jsou dvìma hlavními náboženstvími køes anství a islám, byly zákony koránu zavedeny v severním státì Zamfara, kde se v souèasném dobì upravují pravidla týkající se prodeje a konzumace alkoholu. 16 Køes anství a islám nejsou svým postojem k abstinenci ojedinìlé. Také jiná náboženství zahrnují abstinenci do požadavkù, jež musí jejich vìøící dodržovat. Buddhistické sútry vyjmenovávají nevýhody konzumace alkoholu a poslední z pìti Budhových pøikázání výslovnì zakazuje konzumaci alkoholu. 17 Mezi hinduisty je alkohol zakázán bráhmanùm a èlenùm skupin patøících k vyšším kastám, kteøí jsou rovnìž pøísnými vegetariány podle Budhy. Pøíslušníci kast, pro nìž neplatí taková stravovací omezení týkající se masa napøíklad váleèníci, farmáøi a sbìraèi odpadkù-nedotknutelní mají povoleno také konzumovat alkohol. 18 Spoleèenské zmìny v Indii do znaèné míry odstranily kastovní systém, pøesto je abstinence stále dosti rozšíøená. Prohibice zùstává zakotvena v indické ústavì, v uèení Gándhího a v asketické tradici, která øíká, že jediná cesta k dosažení národní èistoty vede pøes zákonnou prohibici. Pøestože byl zrušen celonárodní zákaz konzumace alkoholu, v nìkolika indických státech prohibice do urèité míry pøetrvává a alkohol nadále není souèástí života vìtšiny nábožensky èistých lidí. 19 3

4 I ve spoleènostech, které jsou kulturnì rozmanité a kde je zastoupena øada rùzných náboženství, je stále možné v rámci urèitých skupin pozorovat tradièní dodržování abstinence. Zachovávání náboženských zvyklostí, vèetnì abstinence, je zjevnì silnìjší tam, kde existuje silnìjší smysl pro komunitu. Kulturní homogenita je nesmírnì dùležitá pro uèení se normám a pro jejich posilování. Navíc pravidelné náboženské aktivity posilují konformní chování a ve vztahu k alkoholu negativní postoje vùèi jeho konzumentùm. Takové projevy mohou být pozorovány v prùzkumu muslimských domácností v Kapském mìstì v Jižní Africe, kde 88% dotazovaných alkohol nepilo. 20 Pøestože žili v etnicky a kulturnì rùznorodém prostøedí a v oblasti, kde pøevládá vinaøství, tito jednotlivci mìli silné kulturní vazby a silnì vyvinutý smysl pro kulturní a náboženskou identitu. Podobný fenomén existuje také ve Spojených státech, což je další multietnická a kulturnì rùznorodá spoleènost. Jižní státy, které jsou tradiènì zemìdìlské, konzervativní a mají silnou protestantskou kulturu, mají nejvyšší podíly abstinentù v celé zemi; èasto jde o dvojnásobnì vyšší podíly abstinentù než v jiných èástech zemì. 21 V nìkterých oblastech abstinuje polovina obyvatelstva, pøièemž jako dùvod nejèastìji uvádìjí morálnì-náboženské dùvody. 22 Abstinenci podporují církve a náboženské organizace a dokonce i mezi lidmi, kteøí sami pijí, èasto pøevládají negativní postoje ke konzumaci alkoholu. 23 Další zásadní dùvody vedoucí k abstinenci bývají spojeny se zdravotními problémy. Pro nìkteré lidi není vhodné pokraèovat v konzumaci alkoholu z dùvodu urèitého zdravotního stavu nebo v dùsledku døívìjší závislosti na alkoholu. Pro jiné mùže alkohol v kombinaci s urèitými léky pøedstavovat zdravotní riziko. Další mohou považovat alkohol za nezdravý a za prostøedek èasto vytváøející závislost. Zdravotní dùvody pøedstavovaly jednu z hlavních pøíèin abstinence uvádìnou v rámci prùzkumu respondenty z rùzných kultur. Je zajímavé zamyslet se nad tím, zda ve svìtle dùkazù potvrzujících možné zdravotní pøínosy spojené s umírnìnou konzumací alkoholu bude možné pozorovat v dlouhodobém horizontu zmìny v abstinenèních zvyklostech. Nìkdy jsou lidé, z nichž se stali abstinenti poté, co byli závislí na alkoholu nebo mìli s alkoholem problémy, oznaèováni jako nucení abstinenti, což znovu nastoluje otázku, jak jsou abstinenti definováni a zda by tito lidé mìli být pro úèely analýzy považováni za samostatnou skupinu. Obecnì vzato to vypadá, že dlouhodobí nebo celoživotní abstinenti se výraznì liší od lidí, kteøí døíve mìli s alkoholem problémy. Když tyto skupiny srovnáme, celoživotní abstinenti se obecnì tìší lepšímu zdraví (fyzickému i mentálnímu), mají vyšší socioekonomický status, nižší procento nezamìstnanosti a nižší procento výskytu zneužívání návykových látek, 24 což mùže mást výsledky srovnávání mezi konzumenty a abstinenty. Nakonec je tøeba zmínit, že vlády øady zemí doporuèují abstinenci ze zdravotních dùvodù tìhotným ženám a ženám, které usilují o poèetí. Pøestože se v tomto všechny vlády neshodují, oficiální materiály týkající se konzumace alkoholu v rùzných zemích obsahují výslovná doporuèení pro tìhotné ženy. Zatímco vìdecké dùkazy týkající se hranice, po jejímž pøekroèení mohou úèinky konzumace alkoholu poškodit vývoj plodu, nejsou dostateènì prùkazné, oficiální materiály doporuèují pøinejmenším omezení konzumace alkoholu v dobì tìhotenství a nìkteré vybízejí k úplné abstinenci. Podrobné informace o tomto tématu nabízí ICAP Reports è

5 ABSTINENTI V RÙZNÝCH KULTURÁCH Poté, co jsme se podívali na nìkteré z dùvodù vedoucích k abstinenci, je zajímavé prozkoumat, jaké procento lidí v rùzných zemích svìta ve skuteènosti abstinuje. Výsledky získané z mezinárodního prùzkumu a z dostupné literatury jsou shrnuty v Tabulce a nabízejí u zemí, v nichž byly tyto údaje dostupné, srovnání demografických charakteristik abstinentù podle pohlaví. Jak je vidìt z výsledkù prùzkumu, podíly abstinentù se v jednotlivých zemích výraznì liší. Získané údaje byly pøevážnì odvozeny z oficiálních publikací zveøejòujících výsledky prùzkumù v oblasti konzumaèních zvyklostí v rùzných zemích. Procento abstinentù v jednotlivých zemích se pohybuje v rozmezí od nejnižšího údaje 4% celkové populace v Austrálii (kde jde abstinent definován jako osoba, která nikdy nevyzkoušela alkohol) 26 až po 70% celkové populace na Srí Lance. 27 Vzhledem k roli, jakou alkohol hraje v rùzných spoleènostech, a k existenci zákazù jeho konzumace jsou tyto rozdíly snadno vysvìtlitelné. Nicménì zdá se, že existuje jeden spoleèný prve k pøesahující hranice jednotlivých kultur, a tím je rozdíl v podílech abstinujících žen a mužù. Všude platí, že u žen je vyšší podíl abstinujících než u mužù, což v mnoha pøípadech odráží netolerantní postoje k otázce žen a konzumace alkoholu. Nicménì ve všech pøípadech je dùležité mít na zøeteli, že abstinenèní zvyklosti se stejnì jako konzumaèní zvyklosti mohou lišit u urèitých skupin obyvatelstva nebo v rùzných oblastech pøíslušné zemì. To platí pøedevším v pøípadì multikulturních a multietnických spoleèností, kde mohou jednotlivé skupiny pøedstavovat zcela odlišné tradice, pokud jde o vztah k alkoholu. Napøíklad v Indii se podíly abstinentù liší podle jednotlivých oblastí a abstinence je nejèastìjší u muslimù a džinistù. 28 Podobnì se podíly abstinujících výraznì liší mezi jednotlivými etnickými skupinami ve Spojených státech. Z údajù NLAES 29 vyplývá, že zatímco celkový podíl celoživotních abstinentù je 34%, u bìlochù je tento podíl 30,7% oproti 33,4% u pùvodního amerického obyvatelstva, 46,8% u obyvatelstva hispánského pùvodu, 48,7% u Afroamerièanù a 63,3% u asijských Amerièanù a obyvatelstva pocházejícího z Tichomoøí. U žen jsou nejnižší podíly abstinentù mezi bìlochy (41,6%) a nejvyšší mezi ženami asijského pùvodu (77,5%); u mužù je to obdobné nejniž ší podíl mezi bìlochy (19%) a nejvyšší mezi asijskými Amerièany (63,3%). Odchylky existují i v rámci jednotlivých etnických skupin. Napøíklad mezi americkými indiány se podíly konzumentù a abstinentù liší podle jednotlivých kmenù, což možná souvisí s rozdílným stupnìm tolerance. 30 Obdobnì existují rozdíly u hispánských obyvatel Spojených státù, kteøí mají rùzný pùvod a jsou zde rozdíly mezi jednotlivými oblastmi, tøídami a dalšími prvky, což vede k rozdílným výsledkùm u jednotlivých podskupin. 31 Ukázalo se, že podíl abstinentù v imigrantské populaci ovlivòuje také stupeò kulturní asimilace. V prùzkumu mezi Amerièankami mexického pùvodu bylo 75% pøistìhovalkyò abstinenty, zatímco ve tøetí generaci Amerièanek mexického pùvodu byl podíl abstinentù 38%, což je bližší celkovému ženskému prùmìru v americké populaci. 32 Austrálie, což je další zemì se znaènými kulturními rozdíly mezi obyvatelstvem, rovnìž vykazuje rozdíly v podílech abstinentù. Podobnì jako ve Spojených státech byla abstinence pravdìpodobnìjší u pøistìhovalcù z Asie než u lidí narozených v Austrálii nebo u pøistìhovalcù z kterékoli jiné zemì. 33 Také mezi domorodým australským obyvatelstvem je podíl abstinentù vyšší než u celkové populace. V celonárodním prùzkumu bylo abstinenty 31% mužù a 65% žen z pùvodního australského obyvatelstva. 34 Také se lišily podíly u vzorku 5

6 mìstského obyvatelstva proti venkovským oblastem (kde byly podíly nižší), nicménì stále platilo, že vìtší pravdìpodobnost abstinence byla u žen než u mužù. 35 Rozdíly v podílech abstinentù existují i v zemích, které tradiènì nepøedstavují takový rozsah etnické rùznorodosti, nicménì kde se scházejí rùzné kulturní a náboženské tradice. V Británii, podle prùzkumu z roku 1990, jsou pøibližné poèty lidí nekonzumujících alkohol 12% u žen a 7% u mužù; oproti tomu v Severním Irsku abstinuje více než 50% žen a zhruba 30% mužù. 36 SHRNUTÍ Jak jsme se snažili ukázat v této zprávì, svìt abstinentù je pravdìpodobnì stejnì rozmanitý jako svìt konzumentù a také je podobnì øízen normami a kulturními zvyklostmi. Údaje pøedložené v tomto materiálu nabízejí poznatky o abstinentech, jejich demografických charakteristikách, rozdílech a spoleèných rysech, a také o jejich rozmanitých dùvodech vedoucích k abstinenci. Zatímco konzumaèními zvyklostmi a kulturou konzumace alkoholu v jednotlivých zemích svìta se neustále nìkdo zabývá, kultura abstinentù byla do znaèné míry ignorována. Nicménì k porozumìní úplnému obrazu o konzumentech a konzumaèních zvyklostech je dùležité nahlédnout do svìta abstinentù. Z vlivù, které utváøejí abstinenty a kulturní normy pøetrvávající i ve svìtì, který se stále mìní, se lze mnohému nauèit. 6

7 VYSVÌTLIVKY 1 National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism (NIAAA). Drinking in the United States: Main Findings From the 1992 National Longitudinal Alcohol Epidemiologic Survey (NLAES) (NIH Publication No ). Bethesda, MD:USDHHS/NIH/NIAAA, Uhl, A. a kol. Handbuch Alkohol Österreich: Zahlen, Daten, Fakten, Trends. Vídeò: Bundesministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales, 3 Snel, J. Personal communication Moskalewicz, J. a A. Zielinski. V D. W. Heath, Ed. International Handbook on Alcohol and Culture. Westwood, CT: Greenwood Press, str , Heath, D. W. Drinking Occasions: Comparative Perspectives on Alcohol and Culture. Philadelphia: Brunner Mazell, Lindquist, C. a kol. Journal of Studies on Alcohol, 6: , 1995; Hanson, D. V D. W. Heath, Ed. International Handbook on Alcohol and Culture. Westwood, CT: Greenwood Press, str , 1995; van Oers, J. A. M. a kol. Alcohol and Alcoholism, 34: 78-88, 1999; Slater, M. D. a kol. Journal of Studies on Alcohol, 60: , 7 Lindquist, C. a kol. Journal of Studies on Alcohol, 60: , 8 Makkai, T. a I. McAllister. Patterns of Drug Use in Australia, Canberra: Australian Government Publishing Service, San Jose, B. a kol. Substance Use and Misuse, 34: , 1999; Slater, M. D. a kol. Journal of Studies on Alcohol, 60: , 10 Hilton, M. E. British Journal of Addiction, 81: , 1986; Klein, H. College Student Journal, 24: 57-71, Humphrey, J. A. a kol. Deviant Behavior, 10: , Rose, R. J. a kol. Journal of Studies on Alcohol, 13 (Pøíloha): 63-74, 13 Epstein, J. A. a kol. Journal of Studies on Alcohol, 60: , 14 Svìtová zdravotnická organizace (WHO). Health and Health Behaviour Among Young People (EUR/ICP/IVST (A)). Kodaò: WHO, Park, H. S. a kol. Journal of Alcohol and Drug Education, 44: 34-46, Onishi, N. A Nigerian state turns to the Koran for law. New York Times, 1999, 8. prosince. 17 Yamamuro, B. V M. Marshall, Ed. Beliefs, Behaviors, and Alcoholic Beverages. Ann Arbor, MI: University of Michigan Press, str , Bennett, L. A. a kol. (1998). Alcohol Health and Research World, 22: , Mandelbaum, D. V M. Marshall, Ed. Beliefs, Behaviors, and Alcoholic Beverages. Ann Arbor, MI: University of Michigan Press, str , Midgley, J. V M. Marshall, Ed. Beliefs, Behaviors, and Alcoholic Beverages. Ann Arbor, MI: University of Michigan Press, str , Dufour, M. C. Alcohol Health and Research World, 19: 77-84, 1995; Lindquist, C. a kol. Journal of Studies on Alcohol, 60: , 22 Slicker, E. K. Journal of Alcohol and Drug Education, 42: , Lindquist, C. a kol. Journal of Studies on Alcohol, 60: , 24 Fillmore, K. M. a kol. Addiction, 93: , International Center for Alcohol Policies (ICAP). Government Policies on Alcohol and Pregnancy (ICAP Report No. 6). Washington, DC: ICAP, 26 Makkai, T. a I. McAllister. Patterns of Drug Use in Australia, Canberra: Australian Government Publishing Service, Abeyasinghe, R. Personal communication Bennett, L. A. a kol. Alcohol Health and Research World, 22: , National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism (NIAAA). Drinking in the United States: Main Findings From the 1992 National Longitudinal Alcohol Epidemiologic Survey (NLAES) (NIH Publication No ). Bethesda, MD: NIAAA, Beauvais, F. Alcohol Health and Research World, 22: , Hanson, D. V D. W. Heath, Ed. International Handbook on Alcohol and Culture. Westwood, CT: Greenwood Press, str , Gilbert, M. J. Alcohol Health and Research World,15: , Makkai, T. a I. McAllister. Patterns of Drug Use in Australia, Canberra: Australian Government Publishing Service, Madden, R. National Aboriginal and Torres Strait Islander Survey 1994: Detailed Findings (Catalogue No ). Canberra: Australian Bureau of Statistics, Blignaut, I. a C. Ryder. Drug and Alcohol Review, 16: , Plant, M. A. V D. W. Heath, Ed. International Handbook on Alcohol and Culture. Westwood, CT: Greenwood Press, str ,

8 Tabulka: Mezinárodní srovnání demografie abstinentù Zemì (datum prùzkumu) Definice Austrálie Nikdy nevyzkoušeli alkohol (a); (1993) 36 Už nepijí alkohol (b) Austrálie Nepijí: nikdy nevyzkoušeli alkohol (1995) 36 nebo už nepijí alkohol; Celoživotní abstinenti Ženy (%) Muži (%) Celkem (%) Poznámky 31 (a+b) 19 (a+b) 4 (a) Celonárodní prùzkum (vìk 20+) 27 (a) 17 (a) 12,2 (b) Celonárodní prùzkum (vìk 20+) Austrálie Celoživotní abstinenti 10,4 Celonárodní prùzkum (vìk (1998) ) Rakousko Primární abstinenti: nikdy nepili (1993/1994) 36 alkoholické nápoje 17,3 6,4 12 Celonárodní prùzkum (vìk 16+) Bolívie (1996) 36 Celoživotní abstinenti 24,4 15,7 20,8 Prùzkum ve mìstech (vìk 12-50) Žádný alkohol za posledních 12 Kanada (1996/1997) 36 mìsícù a) celoživotní abstinenti 12,5 6,9 9,7 b) døívìjší konzumenti 15,4 11,5 13,5 Celonárodní prùzkum (vìk 15+) Žádný alkohol za posledních 12 Kanada/Quebec (1994) 36 mìsícù a) celoživotní abstinenti b) doèasní abstinenti Regionální prùzkum (vìk 20+) Chile (1997) 36 Celoživotní abstinenti 29,6 25,5 27,6 Prùzkum ve 13 regionech (vìk neuvádìn) Chile (1998) 36 Pijí maximálnì pìtkrát do roka a neopijí se 29,16 Celonárodní prùzkum (vìk 12-64) Èína (1994) 36 Žádný alkohol za posledních 12 mìsícù Kolumbie Nulová konzumace alkoholu po (1987) 36 celý život Kostarika Nikdy nekonzumovali alkoholické (1995) 36 nápoje Dominikáns ká republika (1992) 36 Nulová konzumace alkoholu po celý život Ekvádor Nulová konzumace alkoholu po (1989) 36 celý život 74,4 17,4 45,3 Prùzkum v šesti oblastech (vìk 15-65) Prùzkum ve mìstech (vìk 12-64) 70,6 29,4 37,6 Celonárodní prùzkum (vìk 15+) Prùzkum ve mìstech (vìk 12-45) 24,3 Celonárodní prùzkum (vìk 10+) Fidži (2000) 36 Nepijí alkohol 40 Prùzkum mezi klíèovými respondenty (vìk neuvádìn) Finsko (1996) 36 Žádný alkohol za posledních 12 mìsícù 14 7 Celonárodní statistika (vìk 15-69) Francie Nikdy nepije (vlastní odpovìï) 7,3 1,5 4,5 Celonárodní prùzkum (vìk (1995/1996) ) Guatemala Nulová konzumace alkoholu po (1990) 36 celý život Haiti (1990) 36 Nulová konzumace alkoholu po celý život Prùzkum ve mìstech (vìk 12-45) Prùzkum ve mìstech (vìk 12-45) Irsko (1998) 36 Nikdy nepije (vlastní odpovìï) 28 Celonárodní vzorek (vìk 18+) 8

9 Tabulka: Mezinárodní srovnání demografie abstinentù Zemì (datum Definice Ženy Muži Celkem Poznámky prùzkumu) (%) (%) (%) Izrael (1998) 36 Žádný alkohol za posledních 12 Celonárodní prùzkum mìsícù u spoleèenských pøíležitostí a) vìk let 51,5 32,5 43,1 b) vìk let 48, Itálie (1997) 36 Žádné alkoholické nápoje za poslední 3 mìsíce ,7 Celonárodní prùzkum (vìk 15+) Jamaica Nulová konzumace alkoholu po (1990) 36 celý život Mexiko Žádný alkohol za posledních 24 (1993) 36 mìsícù Nizozemí Nulová konzumace (0 sklenièek na (1998) 36 den) Celonárodní prùzkum (vìk 15+) 26 Celonárodní prùzkum (vìk 12-65) 26 12,3 22 Celonárodní prùzkum (vìk 16+) Nizozemí Sami sebe oznaèují za abstinenty 21 9 Celonárodní prùzkum (vìk (1998) ) Nizozemí (1999) 36 Nikdy nekonzumují alkohol Celonárodní prùzkum (vìk 16+) a) údaje DNFCS ,4 Celonárodní prùzkum (vìk 15+) b) údaje LDNFCS ,4 Peru (1990) 36 Nulová konzumace alkoholu po celý život Polsko Žádný alkohol za posledních 12 (1996) 36 mìsícù Polsko Žádný alkohol za posledních 12 (1998) 36 mìsícù 8 Prùzkum ve mìstech (vìk 12-50) 40,4 18,4 30,2 Celonárodní prùzkum (vìk 15+) 19 Celonárodní prùzkum (vìk 18+) Rusko (2000) 36 Neuvedeno (definice se rùzní) 4-5 Prùzkum mezi klíèovými respondenty (vìk neuvádìn) Srí Lanka (1999) 36 Nikdy nepili alkohol Prùzkum mezi klíèovými respondenty (vìk neuvádìn) Velká Británie (1996) 36 V souèasné dobì nepijí Celonárodní prùzkum (vìk 16+) a) celkový poèet jako % z celé 13 7 populace b) celoživotní abstinenti jako procento z celkového poètu abstinentù Spojené státy Celoživotní abstinenti: v žádném (1992) 36 roce života nevypili více než 12 alkoholických nápojù 45,3 21,7 34 Celonárodní prùzkum (vìk 18+) Spojené státy Celoživotní abstinenti 22,5 13,4 28,1 Celonárodní prùzkum (vìk (1997) ) Spojené státy Lidé, kteøí sami sebe oznaèují za (1999) 36 úplné abstinenty 36 Celonárodní prùzkum veøejného mínìní (vìk 18+) Venezuela Nikdy v životì nepili alkohol 28,9 Celonárodní prùzkum (vìk (1996) 36 neu vádìn) Zimbabwe Nepijí alkohol s výjimkou afrického (1971) 36 piva pøi slavnostních pøíležitostech v zemìdìlských oblastech 46 Prùzkum ve mìstech (vìk neuvádìn) 9

10 VYSVÌTLIVKY K TABULCE 36 Makkai, T. a I. McAllister. National Drug Strategy: Patterns of Drug Use in Australia, Canberra: Commonwealth Department of Health and Family Service, Makkai, T. a I. McAllister. National Drug Strategy: Patterns of Drug Use in Australia, Canberra: Commonwealth Department of Health and Family Service, Australian Institute of Health and Welfare National Drug Strategy Household Survey: First Results. Canberra: Australian Institute of Health and Welfare, 36 Uhl, A. a A. Springer Studie über den Konsum von Alkohol und psychoaktiven Stoffen in Österreich unter Berücksichtigung problematischer Gebrauchmuster: Repräsentativerhebung 1993/94. Vídeò: Bundesministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales, Single, E. a kol., Eds. Canadian Profile. Ottawa: Canadian Centre on Substance Abuse, 36 Sacy, H. Nepublikovaná vážená analýza údajù ze Statistique Canada, Consejo Nacional para el Control de Estupefacientes (CONACE). Tercer Estudio Nacional de Consumo de Drogas. Santiago: CONACE, Hao, W. a Y. Derson. Nepublikované údaje ze šesti oblastních vz orkù, 1994, 36 Instituto Sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA) a Department of Investigation. Drug Consumption in Costa Rica: 1995 National Survey Results. San Jose, Costa Rica: IAFA, Plange, N. Nepublikované údaje Stakes. Drinking Habits Studies. Helsinky: Stakes, Baudier, F. a J. Arenes. Barometre santé: Adultes 95/96. Paøíž: Comité Francais d Education pour la Santé, Svìtová zdravotnická organiz ace: Global Status Report on Alcohol. (WHO/HSC/SAB/99.11) Ženeva: WHO, 36 Friel, S. a kol. The National Health and Lifestyle Surveys: Survey of Lifestyle, Attitudes and Nutrition (SLAN) and the Irish Health Behaviour in School-Aged Children Survey (HBSC). Dublin: Health Promotion Unit, Ministerstvo zdravotnictví a mládeže, 36 Rahav, G. a kol. The Use of Psychoactive Substances Among Israeli Citizens, Jeruzalém, The Anti-Drug Authority, Osservatorio Permanente sui Giovani e l Alcool. Italové a alkohol: Konzumace, trendy a postoje. Øím: Vignola Editore, Nederlands Economisch Instituut (NEI). Alcoholgebruik in beeld -Standaardmeetlat. Nizozemí: NEI: Centraal Bureau van de Statitiek (CBS). Roèenka Haag: CBS Publikatie, 36 Alcohol Research Office, TNO Nutrition and Food Research Institute. 36 Central Statistical Office (CSO). Stan zdrowia ludnosci Polski w przekroju regionalnym w Varšava: CSO, 36 Sieroslawski, J. Alcohol Problems in Inhabitant s Evaluation. Varšava: Institute of Psychiatry and Neurology, Anokhina, I. Personal communication Abeyasinghe, R. Personal communication Social Survey Division, Office of Population Censuses and Surveys. Living in Britain: Results from the General Household Survey Londýn, Government Statistical Service, HMSO,

11 36 National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism (NIAAA). Drinking in the United States: Main Findings From the 1992 National Longitudinal Alcohol Epidemiologic Survey (NLAES). Bethesda, Maryland: NIAAA, Substance Abuse and Mental Health Service Administration. National Household Survey on Drug Abuse: Main Findings Rockville, MD: OAS/SAMHSA/DHHS, 36 Prùzkum spoleènosti Gallup. Gallup Social and Economic Indicators: Alcohol and Drinking ( záøí 1999). K dispozici na 36 Reader, D. H. a J. May. Drinking Patterns in Rhodesia: Highfield Township. Salsbury, Rhodesia: Department of Sociology, University of Rhodesia, ICAP (International Center for Alcohol Policies; Mezinárodní centrum pro politiky v oblasti alkoholu) se snaží napomáhat snižování míry zneužívání alkoholu po celém svìtì a 11

12 propagovat správné chápání role alkoholu ve spoleènosti prostøednictvím dialogu a partnerství, do nichž zapojuje odvìtví výrobcù alkoholu, instituce zabývající se proble matikou zdravotnictví a jiné subjekty zabývající se politikou v oblasti alkoholu. ICAP je nezisková organizace, kterou finanènì podporuje jedenáct hlavních mezinárodních spoleèností vyrábìjících alkoholické nápoje. Další zprávy ICAP (ICAP Reports) se vìnují tìmto otázkám: Èíslo 1: Bezpeèná konzumace alkoholu: srovnání materiálù Výživa a vaše zdraví: Stravovací zásady pro Amerièany a Rozumná konzumace alkoholu Èíslo 2: Problematika tìžkého pití Èíslo 3: Etikety upozoròující na zdravotní rizika Èíslo 4:Vìkové hranice v oblasti konzumace alkoholu Èíslo 5: Co je standardní alkoholický nápoj? Èíslo 6: Vládní politiky týkající se alkoholu a tìhotenství Èíslo 7: Odhadování nákladù spojených se zneužíváním alkoholu: vývoj smìrem k pøístupu rozlišujícímu jednotlivé skupiny International Center for Alcohol Policies 1519 New Hampshire Avenue, NW Washington, DC Telefon: Fax: Web stránky: 12

Vládní politiky týkající se alkoholu a tìhotenství

Vládní politiky týkající se alkoholu a tìhotenství ICAP Reports 6 LEDEN 1999 Vládní politiky týkající se alkoholu a tìhotenství SITUACE V prùbìhu posledního desetiletí se otázce alkoholu a tìhotenství zaèalo dostávat stále více pozornosti, což je do znaèné

Více

Co je standardní alkoholická dávka?

Co je standardní alkoholická dávka? ICAP Reports 5 ZÁØÍ 1998 Co je standardní alkoholická dávka? SITUACE Praxe standardizování nápojù je už dlouho používána v komerèních prostorách, kde je k dispozici alkohol. Míra nápojù nabízených zákazníkùm

Více

Etikety upozoròující na zdravotní rizika

Etikety upozoròující na zdravotní rizika ICAP Reports 3 ZÁØÍ 1997 Etikety upozoròující na zdravotní rizika SITUACE Øada zemí vìnuje velkou pozornost prevenci zneužívání alkoholických nápojù. Vládní úøady, výzkumné instituce, specializované zájmové

Více

Vìkové hranice v oblasti konzumace alkoholu

Vìkové hranice v oblasti konzumace alkoholu ICAP Reports 4 BØEZEN 1998 Vìkové hranice v oblasti konzumace alkoholu ÚVOD Toto vydání ICAP Reports se vìnuje vìkovým hranicím v oblasti konzumace alkoholu a pøináší údaje o zákonem stanovených minimálních

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

ALKOHOL A ZVLÁŠTNÍ POPULACE : BIOLOGICKÁ CITLIVOST

ALKOHOL A ZVLÁŠTNÍ POPULACE : BIOLOGICKÁ CITLIVOST ICAP Reports 10 LISTOPAD 2001 ALKOHOL A ZVLÁŠTNÍ POPULACE : BIOLOGICKÁ CITLIVOST ÚVOD Alkohol je ve vìtšinì spoleèností po celém svìtì konzumován od poèátku jejich zaznamenávané historie, a pravdìpodobnì

Více

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky 30 5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky Prùzkumový pracovník vyøizuje žádosti o mezinárodní zápis ochranných známek pøihlašovatelù, pro

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH PRACOVNÌPRÁVNÍ VZTAHY V ODVÌTVÍ OBCHODU

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH PRACOVNÌPRÁVNÍ VZTAHY V ODVÌTVÍ OBCHODU PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH PRACOVNÌPRÁVNÍ VZTAHY V ODVÌTVÍ OBCHODU Manuál byl vytvoøen v rámci projektu CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvìtvích. Realizátorem

Více

EU Legal Update EVROPSKÝ SYSTÉM OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. Èervenec 2003 VYBRANÉ OKRUHY OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

EU Legal Update EVROPSKÝ SYSTÉM OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. Èervenec 2003 VYBRANÉ OKRUHY OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ Èervenec 2003 David Emr david.emr@wl.ey.cz Weinhold Legal, v.o.s. Charles Square Center Karlovo námìstí 0 20 00 Praha 2 Èeská republika Tel.: (420) 225 335 333 Fax: (420) 225 335 444 Weinhold Legal, v.o.s.

Více

POPULAČNÍ STÁRNUTÍ A SOCIOEKONOMICKÝ VÝVOJ VE SVĚTĚ PO ROCE Olga Sivková, PřF UK

POPULAČNÍ STÁRNUTÍ A SOCIOEKONOMICKÝ VÝVOJ VE SVĚTĚ PO ROCE Olga Sivková, PřF UK POPULAČNÍ STÁRNUTÍ A SOCIOEKONOMICKÝ VÝVOJ VE SVĚTĚ PO ROCE 1950 Olga Sivková, PřF UK XLII. konference České demografické společnosti, PřF UK, 25. 5. 2012 Populační stárnutí Proces, kdy dochází k nárůstu

Více

KLASTRY. Spoleènosti se spojují lokálnì, aby rostly globálnì. Ifor-Ffowcs Williams, Cluster Navigators,

KLASTRY. Spoleènosti se spojují lokálnì, aby rostly globálnì. Ifor-Ffowcs Williams, Cluster Navigators, KLASTRY Spoleènosti se spojují lokálnì, aby rostly globálnì. Ifor-Ffowcs Williams, Cluster Navigators, 2004 www.klastr.cz CO JSOU TO KLASTRY? Regionální seskupení firem a pøidružených organizací pùsobících

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 14. 8. 2007 37 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Léèba problémù spojených se zneužíváním drog: dùkazy o úèinnosti 6 7 Slovník pojmù 9 1 Dùkazy o úèinnosti Pozn. editora èeského vydání: V pùvodním originálním textu jsou používány termíny drug use treatment,

Více

VLIV DEMOGRAFICKÝCH A SOCIOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK NA VÝDAJE VE ZDRAVOTNICTVÍ

VLIV DEMOGRAFICKÝCH A SOCIOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK NA VÝDAJE VE ZDRAVOTNICTVÍ Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Katedra demografie a geodemografie VLIV DEMOGRAFICKÝCH A SOCIOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK NA VÝDAJE VE ZDRAVOTNICTVÍ KRISTÝNA RYBOVÁ Úvod Úvod Vývoj výdajů

Více

Samoregulace v oblasti reklamy na alkoholické nápoje

Samoregulace v oblasti reklamy na alkoholické nápoje ICAP Reports 9 LEDEN 2001 Samoregulace v oblasti reklamy na alkoholické nápoje Dùležitou souèástí veøejné politiky je vytváøení standardù týkajících se toho, jak soukromý sektor komunikuje informace o

Více

O p. i á t T E X T. Lenka Šťastná

O p. i á t T E X T. Lenka Šťastná O p i á t y Epidemiologie Lenka Šťastná V Ý U K O V Ý T E X T Publikace vznikla a byla vydána pod odbornou záštitou a koordinací: Centra adiktologie, PK 1. LF UK v Praze a VFN v Praze Díky finanční podpoře:

Více

Zpráva OECD a Evropské komise o zdraví v Evropě. OECD and the European Commission s report on health in Europe

Zpráva OECD a Evropské komise o zdraví v Evropě. OECD and the European Commission s report on health in Europe Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 5. 1. 20 1 Souhrn Zpráva OECD a Evropské komise o zdraví v Evropě OECD and the European Commission s report on health

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH VÝZNAM OBCHODU JAKO ZAMÌSTNAVATELE

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH VÝZNAM OBCHODU JAKO ZAMÌSTNAVATELE PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH VÝZNAM OBCHODU JAKO ZAMÌSTNAVATELE Tento manuál byl vytvoøen v rámci projektu CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvìtvích. Hlavním

Více

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní kùže a bradavic v areálech Každý èlovìk prožije bìhem svého života mnoho situací a událostí, v nichž se v souvislosti s ménì èi více závažnými prohrami, zklamáními

Více

Pivo, víno a lihoviny v české společnosti v roce 2012

Pivo, víno a lihoviny v české společnosti v roce 2012 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: +420 210 310 584 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Pivo, víno a lihoviny v české společnosti v

Více

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001 / MINISTERS' ZDRA VOTNICTVÍ, 128 01 Praha 2, Palackého nám. 4, pošt. pøihr. 81 Ministerstvo školství~ mládeže a tìlovýchovy øeditelka odboru 26 ing. Božena Suková Kannelitská 7 11 O 00 Praha 1 Vaše zn.:

Více

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek 6 7 1 1/1 O koordinaci a navigaci 9 1 1/2 Navigace pøíruèkou 10 1 11 2 2/1 Case management a jeho rùznorodé chápání 13 2 14 2 Hlavním cílem

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Spotřeba alkoholu (VI. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Spotřeba alkoholu (VI. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 3. 12. 2002 58 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Spotřeba alkoholu (VI. díl) V této

Více

Výsledky sèítání turistù

Výsledky sèítání turistù Výsledky sèítání turistù Metodika Kvantitativní monitoring turistického ruchu (sèítání návštìvníkù) probíhal na pøedem vybraných lokalitách Kunratického lesa a Obory Hvìzda. Sbìr dat byl v KL provádìn

Více

ALKOHOL A TABÁK KONZUMUJÍ V ČR NEJČASTĚJI MLADÍ LIDÉ VE VĚKU 15 24 LET

ALKOHOL A TABÁK KONZUMUJÍ V ČR NEJČASTĚJI MLADÍ LIDÉ VE VĚKU 15 24 LET Praha, 17. 6. 2013 ALKOHOL A TABÁK KONZUMUJÍ V ČR NEJČASTĚJI MLADÍ LIDÉ VE VĚKU 15 24 LET TABÁK KOUŘÍ TŘETINA ČECHŮ A ČTVRTINA ČEŠEK - NEJVÍCE KOUŘÍ MLADÍ LIDÉ Počet kuřáků v České republice neklesá, jejich

Více

Celopopulační studie o zdravotním stavu a životním stylu obyvatel v České republice - Charakteristika výběrového souboru

Celopopulační studie o zdravotním stavu a životním stylu obyvatel v České republice - Charakteristika výběrového souboru Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 13.4.2005 10 Celopopulační studie o zdravotním stavu a životním stylu obyvatel v České republice - Charakteristika

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 16. 7. 2009 35 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31. 8. 2012 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Láska je dar Boží a je možno ji chápat také jako cestu. Tedy Cesta Lásky. Chceme-li rozdávat lásku sobì i všem (tak jako kdysi Ježíš), je tøeba si øíc

Láska je dar Boží a je možno ji chápat také jako cestu. Tedy Cesta Lásky. Chceme-li rozdávat lásku sobì i všem (tak jako kdysi Ježíš), je tøeba si øíc Pavel Grulich Zeptejte se Boha, která cesta je správná????? Univerzální cesta Božích dìtí Láska je dar Boží a je možno ji chápat také jako cestu. Tedy Cesta Lásky. Chceme-li rozdávat lásku sobì i všem

Více

(tištná verze) ISBN 978-80-247-6380-4 (elektronická verze ve formátu PDF) Grada Publishing, a.s. 2011 ÚVOD: Popis zmìn, které probíhají v dnešním podnikatelském prostøedí 1. KAPITOLA: Vysvìtlení,

Více

Spotřeba alkoholu v České republice

Spotřeba alkoholu v České republice Spotřeba alkoholu v České republice Podle nejaktuálnějších dat OECD (září 2012, poslední kompletní rok k dispozici 2009) je Česká republika čtvrtou zemí s nejvyšší konzumací na osobu starší patnácti let.

Více

Pøehled úèinnosti intervencí protidrogové léèby v Evropì 6 7 9 10 11 ê á 13 1 Úèinnost, efektivita a nákladová efektivita Tabulka 1: Definice úèinnosti, efektivity a nákladové efektivity 15 1 16 2

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA)

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) EIA (Environmental Impact Assessment) je jedním z nástrojù ochrany životního prostøedí eliminující potenciální negativní vlivy pøipravovaných zámìrù a investic.

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 8 5 7 Mgr. Irena Pilaøová

Více

Edgar Cayce. Eko konzult

Edgar Cayce. Eko konzult Edgar Cayce JÍDLO A ZDRAVÍ Eko konzult Co jsou to vitaminy? Co jsou to aminokyseliny? Jakýsi hudební vìdec jednou poznamenal, že vitamin je jednotou ignorance nikdo neví, co to je. Pouze se ví k èemu slouží.

Více

Jestliže je myšlení příjemné, pak ještě nezačalo

Jestliže je myšlení příjemné, pak ještě nezačalo MONOGRAFIE N 13 Alfred Uhl Jestliže je myšlení příjemné, pak ještě nezačalo NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI 1 Jak maskovat etické otázky ve výzkumu závislostí Jestliže

Více

Identifikaèní údaje: Název: Skladová hala EFES, spol. s r.0., Praha - Øeporyje

Identifikaèní údaje: Název: Skladová hala EFES, spol. s r.0., Praha - Øeporyje PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn È.j. MHMP-192143/2005/00PNI/EIA/156-2/Nov Vyøizuje/ linka Ing. Novotný/4278 Datum 7. 11. 2005 podle 7 zákona è.

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek

Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek Podle údajů ÚZIS (2004) bylo v r. 2003 v psychiatrických léčebnách a odděleních nemocnic uskutečněno celkem 4 636 hospitalizací

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 8. 2014 19 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

MINIMÁLNÍ MZDOVÉ TARIFY ZAØAZOVÁNÍ ZAMÌSTNANCÙ V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

MINIMÁLNÍ MZDOVÉ TARIFY ZAØAZOVÁNÍ ZAMÌSTNANCÙ V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH MINIMÁLNÍ MZDOVÉ TARIFY ZAØAZOVÁNÍ ZAMÌSTNANCÙ V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských

Více

Antonín Kamarýt Opakujeme si MATEMATIKU 3 doplnìné vydání Pøíprava k pøijímacím zkouškám na støední školy Pøíruèka má za úkol pomoci ètenáøùm pøipravit se k pøijímacím zkouškám na støední školu Pøíruèka

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn. SZn. S-M H M P-553908/2009/00PNI/E 1A/64 7-2/Be Vyøizuje/ linka Ing. Beranová / 4443 Datum 18.9.2009 ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 5 6 4 ? ÚVOD: Popis

Více

MEZINÁRODNÍ MIGRACE A MIGRACE V ÈESKÉ REPUBLICE

MEZINÁRODNÍ MIGRACE A MIGRACE V ÈESKÉ REPUBLICE MEZINÁRODNÍ MIGRACE A MIGRACE V ÈESKÉ REPUBLICE Jana Veselá Ústav veøejné správy a práva, FES, Univerzita Pardubice Abstrakt: Tento èlánek je vìnován problematice mezinárodní migrace, typùm pracovních

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 9. 2015 7 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Spotřeba alkoholu. European Health Interview Survey in CR - EHIS CR Alcohol consumption

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Spotřeba alkoholu. European Health Interview Survey in CR - EHIS CR Alcohol consumption Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 13. 9. 2010 57 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Spotřeba alkoholu European Health Interview

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

První zjištění z výzkumu OECD PIAAC MŠMT, 8.10.2013

První zjištění z výzkumu OECD PIAAC MŠMT, 8.10.2013 Mezinárodní výzkum dospělých Programme for the International Assessment of Adult Competencies První zjištění z výzkumu OECD PIAAC MŠMT, 8.10.2013 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

Evropská unie a Spojené státy americké podobnosti a odlišnosti demografické reprodukce

Evropská unie a Spojené státy americké podobnosti a odlišnosti demografické reprodukce Department of Demography and Geodemography Faculty of Science Charles University in Prague, Czech Republic Tel: (+420) 221 951 418 E-mail: demodept@natur.cuni.cz URL: https://www.natur.cuni.cz/demografie

Více

Konzumace piva v České republice v roce 2007

Konzumace piva v České republice v roce 2007 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 26 40 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Konzumace piva v České republice v roce 2007 Technické

Více

JAN POŠTA DELPHI ZAÈÍNÁME PROGRAMOVAT Praha 2001 Jan Pošta DELPHI ZAÈÍNÁME PROGRAMOVAT Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou

Více

3.3.2 Základní pojmy a teorie Kódování Principy, znaky a využití genetických algoritmù Expertní systémy

3.3.2 Základní pojmy a teorie Kódování Principy, znaky a využití genetických algoritmù Expertní systémy OBSAH 1 STRUÈNÁ HISTORIE UMÌLÉ INTELIGENCE... 9 2 DIAGNOSTIKA ELEKTRICKÝCH STROJÙ... 13 2.1 Rozdìlení diagnostických metod... 14 2.2 Pøehled používaných diagnostických metod... 16 2.2.1 Diagnostické metody

Více

VÍDEÒSKÁ DOHODA O ZØÍZENÍ MEZINÁRODNÍHO TØÍDÌNÍ OBRAZOVÝCH PRVKÙ OCHRANNÝCH ZNÁMEK,

VÍDEÒSKÁ DOHODA O ZØÍZENÍ MEZINÁRODNÍHO TØÍDÌNÍ OBRAZOVÝCH PRVKÙ OCHRANNÝCH ZNÁMEK, VÍDEÒSKÁ DOHODA O ZØÍZENÍ MEZINÁRODNÍHO TØÍDÌNÍ OBRAZOVÝCH PRVKÙ OCHRANNÝCH ZNÁMEK, dáno ve Vídni dne 12. èervna 1973 a doplnìno dne 1. øíjna 1985 Smluvní strany, majíce na zøeteli èlánek 19 Paøížské úmluvy

Více

Téměř jedna desetina Čechů připouští závislost na alkoholu

Téměř jedna desetina Čechů připouští závislost na alkoholu Téměř jedna desetina Čechů připouští závislost na alkoholu Téměř jedna desetina domácí populace připouští závislost na požívání alkoholických nápojů. Necelé dvě pětiny domácí populace pak uvádí, že se

Více

Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 2018 5 Obsah 7 1 Preambule 9 10 11 2 Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 2018 12 3 Základní východiska 13 4 Pøístupy k øešení

Více

POSÍLENÍ KOLEKTIVNÍHO VYJEDNÁVÁNÍ

POSÍLENÍ KOLEKTIVNÍHO VYJEDNÁVÁNÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH POSÍLENÍ KOLEKTIVNÍHO VYJEDNÁVÁNÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ PØEDSTAVENÍ PROJEKTU POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH Dovolujeme si Vám

Více

HAAGSKÁ DOHODA O MEZINÁRODNÍM PØIHLAŠOVÁNÍ PRÙMYSLOVÝCH VZORÙ A MODELÙ

HAAGSKÁ DOHODA O MEZINÁRODNÍM PØIHLAŠOVÁNÍ PRÙMYSLOVÝCH VZORÙ A MODELÙ HAAGSKÁ DOHODA O MEZINÁRODNÍM PØIHLAŠOVÁNÍ PRÙMYSLOVÝCH VZORÙ A MODELÙ ze dne 6. listopadu 1925 revidovaná v Londýnì dne 2. èervna 1934 a v Haagu dne 28. listopadu 1960 Smluvní státy, jsouce prodchnuty

Více

Cesta pojistné smlouvy

Cesta pojistné smlouvy Cesta pojistné smlouvy 1 Proc je dulezité mít zivotní a úrazové pojištení? Životní a úrazové pojištìní pomáhají Vám a Vašim blízkým zmírnit nepøíjemné finanèní dùsledky nahodilých životních událostí, jako

Více

VÝSLEDKY ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VÝSLEDKY VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH. Užší øízení Jednací øízení s uveøejnìním nebo datum narození

VÝSLEDKY ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VÝSLEDKY VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH. Užší øízení Jednací øízení s uveøejnìním nebo datum narození VÝSLEDKY ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VÝSLEDKY VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH Èíslo objednávky (Vaše èíslo jednací) Øádné Opravné 1 2.4 2.4.1 Stát Identifikaèní údaje o zadavateli * 2.4.2 IÈ zadavatele 2.4.3 DIÈ zadavatele

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 23. 9. 2013 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Pivní kultura v České republice podle hodnocení

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

Øízení a vizualizace technologických procesù Jaroslav Vlach Kniha se zabývá základy techniky øízení technologických procesù, probírá základní pojmy z obvodové techniky systémù pro øízení strojù a technologických

Více

První zjištění z výzkumu OECD PIAAC Prezentace pro pracovníky MŠMT, Arnošt Veselý

První zjištění z výzkumu OECD PIAAC Prezentace pro pracovníky MŠMT, Arnošt Veselý Mezinárodní výzkum dospělých Programme for the International Assessment of Adult Competencies První zjištění z výzkumu OECD PIAAC Prezentace pro pracovníky MŠMT, 21.10.2013 Arnošt Veselý Tento projekt

Více

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Rozhodnutí Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Obecní úøad Dubenec, jako silnièní správní úøad pøíslušný podle 40 odst. 5 písm. a) zákona è. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích

Více

Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzdìlávání PUBLIKACE Tento dokument byl vytvoøen a publikován Evropskou agenturou pro rozvoj speciálního vzdìlávání. Citace z tìchto materiálù mohou být použity,

Více

Aktuální přehled stavu užívání konopných drog v České republice z perspektivy školních a celopopulačních studií

Aktuální přehled stavu užívání konopných drog v České republice z perspektivy školních a celopopulačních studií Aktuální přehled stavu užívání konopných drog v České republice z perspektivy školních a celopopulačních studií Summary of the Recent Cannabis Use Situation in the Czech Republic from the Perspective of

Více

Téma è. 3: 34 Úvod do agegátní poptávky a agregátní nabídky ÚVOD DO AGREGÁTNÍ POPTÁVKY A AGREGÁTNÍ NABÍDKY

Téma è. 3: 34 Úvod do agegátní poptávky a agregátní nabídky ÚVOD DO AGREGÁTNÍ POPTÁVKY A AGREGÁTNÍ NABÍDKY 34 Úvod do agegátní poptávky a agregátní nabídky Téma è. 3: ÚVOD DO AGRGÁTNÍ OTÁVK A AGRGÁTNÍ NABÍDK Klíèové pojmy k zapamatování: Agregátní poptávka Faktory pùsobící na agregátní poptávku (spotøeba, investice,

Více

SCIENTIFIC INFORMATION

SCIENTIFIC INFORMATION SCIENTIFIC INFORMATION Svìtový potravinový problém World food problem V. JENÍÈEK Èeská zemìdìlská univerzita, Praha, Èeská republika Svìtový potravinový problém je obecnì považován za jeden z nejvýznamnìjších

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ing. Václav Pelikán Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a. s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí PIt HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn, SZn. S-M H M P-232654/2008/00PNI/E 1A/539-2Nè Vyøizuje/ linka Mgr. Vèislaková / 4490 Datum 7.7.2008 ZÁVÌR ZJIŠ

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin 21. 12. 2014 Cílem VaV projektu LF13030 - Optimalizace výkonnosti pracovních týmù s využitím SW nástrojù pro analýzu sociálních a profesních vztahù v podnikových sítích (2013-2015, MSM/LF) - zkrácenì TeamNET

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

OBSAH NA VRHU ZAD ANI ZMENY C. 2

OBSAH NA VRHU ZAD ANI ZMENY C. 2 ,, ZAD ANI , "V v OBSAH NA VRHU ZAD ANI ZMENY C. 2 a) požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územnì plánovací dokumentace vydané krajem, popøípadì z dalších širších územních vztahù, b) požadavky

Více

KONEC NADÌJÍM A NOVÁ OÈEKÁVÁNÍ

KONEC NADÌJÍM A NOVÁ OÈEKÁVÁNÍ KONEC NADÌJÍM A NOVÁ OÈEKÁVÁNÍ Lenka Kalinová Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz OBSAH Podìkování 9 Pøedmluva 11 Úvodem vymezení tématu 14 PRVNÍ ÈÁST: CHARAKTER DOBY PO SRPNU 1968

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Tento dotazník je souèástí prùzkumu, který je zamìøen na vaše zkušenosti a názory na rùznorodé otázky a témata související se zdravím, školou, návykovými látkami atp. Dotazník

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

INSPEKÈNí ZPRÁVA è. 63-5116/5

INSPEKÈNí ZPRÁVA è. 63-5116/5 / TI STROJíRENSKÝ ZKUŠEBNí ÚSTAV, s. p. TI - technická inspekce, akreditovaný inspekèní orgán è. 48 Hudcova 56b, 621 Brno Èj.: 2939/5/324/6.3/2 list è. ze6 INSPEKÈNí ZPRÁVA è. 63-5116/5 Výrobek: Elektrický

Více

ENERGIE Z BIOMASY. Øada vysoce úèinných kotlù o výkonu 1 až 3 MW pro energetické využití rùzných druhù biomasy a fytomasy. Dodavatelský tým VHS

ENERGIE Z BIOMASY. Øada vysoce úèinných kotlù o výkonu 1 až 3 MW pro energetické využití rùzných druhù biomasy a fytomasy. Dodavatelský tým VHS Dodavatelský tým ENERGIE Z BIOMASY EVECO Brno, s.r.o. Øada vysoce úèinných kotlù o výkonu 1 až 3 MW pro energetické využití rùzných druhù biomasy a fytomasy Ústav procesního a ekologického inženýrství,

Více

Jsem ohrožen(a) žloutenkou typu B?

Jsem ohrožen(a) žloutenkou typu B? Jsem ohrožen(a) žloutenkou typu B? Co je to? Žloutenka (hepatitida) typu B je virus, který infikuje játra, a mùže vést k závažnému onemocnìní jater. Játra jsou dùležitým orgánem a obstarávají rozklad potravy

Více

Ústav pro ekopolitiku, o. p. s.

Ústav pro ekopolitiku, o. p. s. Územní plán Prahy Územní plán Prahy - úèast veøejnosti a otevøená debata Øešitel projektu: Ústav pro ekopolitiku, o.p.s. Vedoucí projektu: Michaela Valentová Asistence projektu: Leona Kupèíková Partner

Více

Mikrokontroléry ATMEL AVR programování v jazyce Bascom Vladimír Váòa Praha 2004 Vladimír Váòa Mikrokontroléry ATMEL AVR programování v jazyce Bascom Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí

Více

Psychiatrická komorbidita u osob závislých na alkoholu

Psychiatrická komorbidita u osob závislých na alkoholu Psychiatrická komorbidita u osob závislých na alkoholu Mgr. Barbora Orlíková, PhDr. Ladislav Csémy Centrum pro epidemiologický a klinický výzkum závislostí Národní ústav duševního zdraví Tento příspěvek

Více

www.cerge-ei.cz/share Výsledky studie SHARE 50+ v Evropě

www.cerge-ei.cz/share Výsledky studie SHARE 50+ v Evropě www.cerge-ei.cz/share Výsledky studie SHARE 50+ v Evropě Co dále? Dalším krokem projektu SHARE 50+ v Evropě v roce 2008 a 2009 je sběr a připojení dat životní historie respondentů k již existující databázi

Více

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren 0 Rada mìsta na své schùzi dne 11.6.2013 pøijala usnesení è. ve znìní: Rada mìsta doporuèuje zastupitelstvu mìsta deklarovat zámìr prodeje všech doposud neprodaných pozemkù - zahrádek v lokalitì Mutìnka

Více

Manpower Q2 2008. index trhu práce Česká republika

Manpower Q2 2008. index trhu práce Česká republika Manpower Q2 8 index trhu práce Česká republika Výsledky průzkumu 2. čtvrtletí 8 Manpower index trhu práce Česká republika Obsah Q2/8 Index trhu práce v České republice 1 Regionální porovnání Porovnání

Více

MONOGRAFIE N 10 NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STØEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI EURO-METHWORK, QUEST FOR QUALITY

MONOGRAFIE N 10 NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STØEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI EURO-METHWORK, QUEST FOR QUALITY MONOGRAFIE N 10 NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STØEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI EURO-METHWORK, QUEST FOR QUALITY NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STØEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI EURO-METHWORK, QUEST FOR QUALITY

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 5 2 0 Vydání odborné knihy

Více

4x kombinovaný analogový vstup s vysokou pøesností (0..10V, 0..200R, -150..+260 0 C)

4x kombinovaný analogový vstup s vysokou pøesností (0..10V, 0..200R, -150..+260 0 C) EN 4x kombinovaný analogový vstup s vysokou pøesností (0..10V 0..200R -150..+260 0 C) Mìøení napìtí 0..10 V s pøesností ±0.2% a rozlišením až 0.001 V Mìøení odporu 0..200 ohm s pøesností ±0.2% a rozlišením

Více

Aplikace výsledků European Social Survey a Schwartzových hodnotových orientací v oblasti reklamy

Aplikace výsledků European Social Survey a Schwartzových hodnotových orientací v oblasti reklamy Aplikace výsledků European Social Survey a Schwartzových hodnotových orientací v oblasti reklamy Ing. Ludmila Navrátilová Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, Kolejní 4, 612 00 Brno, Česká

Více