ICAP Reports 8 ÈERVEN 2000

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ICAP Reports 8 ÈERVEN 2000"

Transkript

1 ICAP Reports 8 ÈERVEN 2000 Kdo jsou abstinenti? Tam, kde je znám alkohol, existují pravidla pro jeho užívání i pro abstinenci, obvykle rozebírající tuto otázku do nejmenších detailù. - Mandelbaum 1979 ÚVOD Konzumace a výroba alkoholu hrály významnou roli v mnoha spoleènostech již od dávných vìkù. Tomu, co lidé pijí, proè pijí a jaké jsou jejich konzumaèní zvyklosti, byla vìnována spousta pozornosti, nicménì relativnì jen málo pozornosti bylo zamìøeno na druhou stranu konzumaè ní rovnice, konkrétnì na jednotlivce, kteøí z øady rùzných dùvodù alkohol nepijí. Pomìry mezi konzumenty a abstinenty se liší podle jednotlivých kultur a mohou se mìnit i v rámci jedné kultury v závislosti na sociálních, ekonomických a politických faktorech. Obdobnì jako konzumenti pøedstavují nedílnou souèást kultury pití alkoholu, totéž platí i o abstinentech. Obdobnì jako kulturní normy utváøejí konzumaèní zvyklosti, formují rovnìž modely abstinence. Tato zpráva se pokusí poskytnout multikulturní pøedstavu o abstinentech, vzorech jejich abstinenèního chování a nìkterých z jejich mnoha dùvodù vedoucích k abstinenci. Údaje obsažené v tomto materiálu také odrážejí pøedbìžné výsledky získané prostøednictvím mezinárodního prùzkumu provedeného mezi vybranými odborníky zabývajícími se problematikou alkoholu. Respondenti z 20 zemí nám poskytli nejlepší dostupné zdroje informací z pøíslušných zemí a další údaje jsme získali z publikovaných materiálù. CO TO JE ABSTINENT? Abstinenti existují všude tam, kde existují konzumenti, a èasto je jich velké množství. Prùzkumy mezi veøejností se snaží o kvantifikaci abstinentù i konzumentù, ale tyto pokusy mohou být problematické. Není zcela jednoznaènì urèeno, jak se abstinence definuje, a ve skuteènosti se do urèité míry liší i to, jak abstinenti definují sami sebe. V nìkterých pøípadech se za abstinenty považují pouze lidé, kteøí nikdy v životì nepili alkohol. V jiných pøípadech se abstinenti definují jako lidé, kteøí nepijí alkohol v urèitém èasovém období nebo kteøí je j nepijí víckrát do roka než urèuje nìjaký stanovený limit. Napøíklad studie National Longitudinal Alcohol Epidemiologic Study, kterou sestavil Národní úøad pro zneužívání alkoholu a alkoholismus ve Spojených státech 1, definuje abstinenty jako osoby, které nikdy nepøekroèily hranici 12 alkoholických nápojù za rok, a to v žádném roce svého života. V roce 1999 ICAP uskuteènil prùzkum mezi klíèovými odborníky na problematiku alkoholu na celém svìtì, zamìøený na charakteristiku abstinentù v rùzných zemích, jejich poèty, demografické rysy a dùvody vedoucí k abstinenci. V rámci prùzkumu byly rozeslány dotazníky osobám aktivnì se zabývajícím problematikou alkoholu odborníkùm z oblasti zdravotnictví, výzkumným pracovníkùm a vládním pøedstavitelùm pracujícím v oblasti veøejného zdraví. Pøi výbìru oslovených odborníkù byl kladen dùraz na široké geografické pokrytí. Obdržené informace obsahovaly pøedevším údaje, které byly v pøíslušné zemi 1

2 k dispozici ve formì výsledkù prùzkumù a oficiálních vládních materiálù. Tato zpráva obsahuje shrnutí získaných informací, pøièemž úplná analýza bude publikována jiným zpùsobem. Jsou zde rovnìž zahrnuty další údaje získané z publikovaných výsledkù jiných prùzkumù a dalších dostupných materiálù. Jak vyplývá z výsledkù prùzkumu, pøi sbìru údajù týkajících se abstinentù jsou používány rùzné definice abstinence (viz Tabulka). Všeobecnì rozšíøené definice abstinentù zahrnují celoživotní abstinenty, ale také bývalé konzumenty, nulovou konzumaci alkoholu v posledních 12 (24) mìsíc ích nebo lidi, kteøí nepijí èastìji než pìtkrát do roka. Údaje získané z Rakouska dokonce rozlišují mezi rùznými skupinami abstinentù: kromì primárních abstinentù (tzn. celoživotních abstinentù) existují také sekundární abstinenti, tedy døívìjší konzumenti. Nicménì obì skupiny jsou charakterizovány jako témìø úplní abstinenti. 2 Vysvìtlení uvedené v materiálech zdùrazòuje, že toto témìø abstinenství umožòuje dokonce i lidem, kteøí jsou proti konzumaci alkoholu, aby si pøíležitostnì dali sklenièku a pøitom se stále mohli nazývat abstinenty. Tato tolerance je velmi pravdìpodobnì dùsledkem kultury, která je vùèi alkoholu velmi tolerantní a v níž je pití nedílnou souèástí mnoha stránek každodenního života. Kulturní vlivy jsou také zjevné v definici abstinence získané z izraelského vzorku (viz Tabulka). Tamní kritérium zní nulová konzumace alkoholu pøi spoleèenských pøíležitostech bìhem posledních 12 mìsícù, což odráží rozlišování mezi spoleèenskou konzumací alkoholu a alkoholem konzumovaným v náboženském kontextu. Obdobnì se kulturní vlivy odrážejí také v jedné z odpovìdí došlých z Nizozemí, z níž vyplývá, že øada lehkých konzumentù (napøíklad lidé konzumující ménì než dva alkoholické nápoje jednou do mìsíce) se mùže považovat za abstinenty. 3 Z odpovìdí došlých ze Zimbabwe vyplývá, že konzumace tradièních nápojù mùže také nìkdy být z definice abstinence vyòata (viz Tabulka). Jedním z pravdìpodobnì nejextrémnìjších pøíkladù kulturního zabarvení definice abstinence je komentáø Moskalewicze a Zielinskiho k prùzkumu provedenému v Polsku. 4 Výzkumní pracovníci zajiš ující prùzkum pøišli na to, že témìø bez výjimky platilo, že lidé, kteøí se oznaèovali za abstinenty a tvrdili, že nepijí, tím ve skuteènosti mysleli, že nepijí vodku všechny ostatní nápoje nebyly považovány za skuteèné pití. Jak zdùrazòuje Heath 5, nejednoznaènost ve zpùsobu definování abstinence vytváøí celou øadu problémù pøi srovnávání promìnných, napøíklad zdraví, mezi abstinenty a skupinami konzumentù. V tìchto pøípadech je dùležité vìdìt, zda takzvaný abstinent nepije vùbec nebo pije jen lehce, a následnì zda by pøíslušná osoba mìla být nejspíše srovnávána s nìkým, kdo pije èastìji nebo kdo nepije vùbec. Nicménì zdá se, že navzdory odchylkám ve zpùsobu definování abstinentù je u nich možné nalézt nìkteré spoleèné rysy. Z výsledkù prùzkumu vyplývá, že obecnì platí, že abstinenti mívají nižší pøíjmy a úroveò vzdìlání, a pravdìpodobnìji jde o starší osoby a o ženy. Tyto závìry rovnìž potvrzuje øada dalších studií, které zkoumaly rùzné charakteristiky abstinentù. 6 V nìkterých zemích abstinenti také pravdìpodobnìji patøí k urèitým skupinám obyvatelstva. Napøíklad ve Spojených státech jde pravdìpodobnìji o afroamerièany nebo o lidi z jižanských státù 7, zatímco v Austrálii je podíl abstinentù me zi domorodými obyvateli vyšší než u jiných skupin. 8 Další èastou charakteristikou, kterou zdá se mají spoleènou abstinenti v rùzných kulturách, je to, že se s vìtší pravdìpodobností jedná o vìøící a o osoby s menší tolerancí vùèi tomu, že jiní lidé alkohol konzumují. 9 2

3 PROÈ LIDÉ NEPIJÍ ALKOHOL? Dùvody pro abstinenci jsou poèetné a složité. Pro nìkoho je abstinence otázkou osobní volby, pro jiné jde o vìc víry nebo o otázku zdraví. Podle prùzkumù mezi abstinenty patøí mezi nejèastìji uvádìné dùvody pro abstinenci morální námitky vùèi konzumaci alkoholu, nechu k následkùm a potøeba udržet si kontrolu, a dále abstinence v rodinném zázemí. 10 Také existují lidé, pro nìž je abstinence souèástí urèitého zotavovacího programu, jakým je napøíklad Alcoholics Anonymous. Zdá se, že postoje ke konzumaci alkoholu a k abstinenci se utváøejí v raných fázích života pod vlivem externích faktorù a vzorù. Obzvláštì mezi ženami hrají významnou roli rodinné vlivy pùsobící na formování názorù na pití a abstinenci a u abstinentù je pravdìpodobnìjší, že pocházejí z abstinujících rodin. 11 Nicménì tyto vlivy mohou být do znaèné míry modulovány sociálními faktory a prostøedím. 12 Významnou roli hraje vnímání otázky alkoholu v rámci nejbližšího sociálního okruhu názory kolegù a pøátel a jejich pøípadné schvalování konzumace alkoholu. 13 Studie Svìtové zdravotnické organizace zamìøená na chování evropských dìtí školního vìku v otázkách spojených se zdravím ukázala, že sociální faktory, jako napøíklad trávení ménì èasu s pøáteli, a školní faktory (napøíklad chození za školu a nátlak) pøedurèovaly abstinenèní chování, pøedevším u chlapcù. 14 Jedním z nejdùležitìjších faktorù pùsobících na formování postojù k abstinenci je náboženství. 15 Rozhodnì to platí v pøípadì odpovìdí získaných v prùzkumu, který realizoval ICAP, v nìmž bylo náboženství uvádìno jako nejèastìjší dùvod pro abstinenci. Obecnì platí, že náboženské tradice, které nezahrnují alkohol do svých obøadù, bývají zároveò ty, které mají tendenci odrazovat své èleny od pití. Mezi køes any je vìtší pravdìpodobnost, že lidé patøící k více proskripèním skupinám, jako jsou napøíklad mormoni nebo baptisté, budou abstinenty. Také islám zakazuje konzumaci alkoholu jako jedno ze sedmi náboženských pøikázání (haraam), které je výslovnì uvedeno v koránu. V zemích, jež dodržují islámský zákon sharia, je náboženský zákaz alkoholu celonárodnì naøízen. Mezi takové zemì patøí Saudská Arábie, Kuvajt a Irán a v nedávné dobì byly islámské zákony a zákaz alkoholu zavedeny také v dalších zemích. Napøíklad v Nigérii, kde jsou dvìma hlavními náboženstvími køes anství a islám, byly zákony koránu zavedeny v severním státì Zamfara, kde se v souèasném dobì upravují pravidla týkající se prodeje a konzumace alkoholu. 16 Køes anství a islám nejsou svým postojem k abstinenci ojedinìlé. Také jiná náboženství zahrnují abstinenci do požadavkù, jež musí jejich vìøící dodržovat. Buddhistické sútry vyjmenovávají nevýhody konzumace alkoholu a poslední z pìti Budhových pøikázání výslovnì zakazuje konzumaci alkoholu. 17 Mezi hinduisty je alkohol zakázán bráhmanùm a èlenùm skupin patøících k vyšším kastám, kteøí jsou rovnìž pøísnými vegetariány podle Budhy. Pøíslušníci kast, pro nìž neplatí taková stravovací omezení týkající se masa napøíklad váleèníci, farmáøi a sbìraèi odpadkù-nedotknutelní mají povoleno také konzumovat alkohol. 18 Spoleèenské zmìny v Indii do znaèné míry odstranily kastovní systém, pøesto je abstinence stále dosti rozšíøená. Prohibice zùstává zakotvena v indické ústavì, v uèení Gándhího a v asketické tradici, která øíká, že jediná cesta k dosažení národní èistoty vede pøes zákonnou prohibici. Pøestože byl zrušen celonárodní zákaz konzumace alkoholu, v nìkolika indických státech prohibice do urèité míry pøetrvává a alkohol nadále není souèástí života vìtšiny nábožensky èistých lidí. 19 3

4 I ve spoleènostech, které jsou kulturnì rozmanité a kde je zastoupena øada rùzných náboženství, je stále možné v rámci urèitých skupin pozorovat tradièní dodržování abstinence. Zachovávání náboženských zvyklostí, vèetnì abstinence, je zjevnì silnìjší tam, kde existuje silnìjší smysl pro komunitu. Kulturní homogenita je nesmírnì dùležitá pro uèení se normám a pro jejich posilování. Navíc pravidelné náboženské aktivity posilují konformní chování a ve vztahu k alkoholu negativní postoje vùèi jeho konzumentùm. Takové projevy mohou být pozorovány v prùzkumu muslimských domácností v Kapském mìstì v Jižní Africe, kde 88% dotazovaných alkohol nepilo. 20 Pøestože žili v etnicky a kulturnì rùznorodém prostøedí a v oblasti, kde pøevládá vinaøství, tito jednotlivci mìli silné kulturní vazby a silnì vyvinutý smysl pro kulturní a náboženskou identitu. Podobný fenomén existuje také ve Spojených státech, což je další multietnická a kulturnì rùznorodá spoleènost. Jižní státy, které jsou tradiènì zemìdìlské, konzervativní a mají silnou protestantskou kulturu, mají nejvyšší podíly abstinentù v celé zemi; èasto jde o dvojnásobnì vyšší podíly abstinentù než v jiných èástech zemì. 21 V nìkterých oblastech abstinuje polovina obyvatelstva, pøièemž jako dùvod nejèastìji uvádìjí morálnì-náboženské dùvody. 22 Abstinenci podporují církve a náboženské organizace a dokonce i mezi lidmi, kteøí sami pijí, èasto pøevládají negativní postoje ke konzumaci alkoholu. 23 Další zásadní dùvody vedoucí k abstinenci bývají spojeny se zdravotními problémy. Pro nìkteré lidi není vhodné pokraèovat v konzumaci alkoholu z dùvodu urèitého zdravotního stavu nebo v dùsledku døívìjší závislosti na alkoholu. Pro jiné mùže alkohol v kombinaci s urèitými léky pøedstavovat zdravotní riziko. Další mohou považovat alkohol za nezdravý a za prostøedek èasto vytváøející závislost. Zdravotní dùvody pøedstavovaly jednu z hlavních pøíèin abstinence uvádìnou v rámci prùzkumu respondenty z rùzných kultur. Je zajímavé zamyslet se nad tím, zda ve svìtle dùkazù potvrzujících možné zdravotní pøínosy spojené s umírnìnou konzumací alkoholu bude možné pozorovat v dlouhodobém horizontu zmìny v abstinenèních zvyklostech. Nìkdy jsou lidé, z nichž se stali abstinenti poté, co byli závislí na alkoholu nebo mìli s alkoholem problémy, oznaèováni jako nucení abstinenti, což znovu nastoluje otázku, jak jsou abstinenti definováni a zda by tito lidé mìli být pro úèely analýzy považováni za samostatnou skupinu. Obecnì vzato to vypadá, že dlouhodobí nebo celoživotní abstinenti se výraznì liší od lidí, kteøí døíve mìli s alkoholem problémy. Když tyto skupiny srovnáme, celoživotní abstinenti se obecnì tìší lepšímu zdraví (fyzickému i mentálnímu), mají vyšší socioekonomický status, nižší procento nezamìstnanosti a nižší procento výskytu zneužívání návykových látek, 24 což mùže mást výsledky srovnávání mezi konzumenty a abstinenty. Nakonec je tøeba zmínit, že vlády øady zemí doporuèují abstinenci ze zdravotních dùvodù tìhotným ženám a ženám, které usilují o poèetí. Pøestože se v tomto všechny vlády neshodují, oficiální materiály týkající se konzumace alkoholu v rùzných zemích obsahují výslovná doporuèení pro tìhotné ženy. Zatímco vìdecké dùkazy týkající se hranice, po jejímž pøekroèení mohou úèinky konzumace alkoholu poškodit vývoj plodu, nejsou dostateènì prùkazné, oficiální materiály doporuèují pøinejmenším omezení konzumace alkoholu v dobì tìhotenství a nìkteré vybízejí k úplné abstinenci. Podrobné informace o tomto tématu nabízí ICAP Reports è

5 ABSTINENTI V RÙZNÝCH KULTURÁCH Poté, co jsme se podívali na nìkteré z dùvodù vedoucích k abstinenci, je zajímavé prozkoumat, jaké procento lidí v rùzných zemích svìta ve skuteènosti abstinuje. Výsledky získané z mezinárodního prùzkumu a z dostupné literatury jsou shrnuty v Tabulce a nabízejí u zemí, v nichž byly tyto údaje dostupné, srovnání demografických charakteristik abstinentù podle pohlaví. Jak je vidìt z výsledkù prùzkumu, podíly abstinentù se v jednotlivých zemích výraznì liší. Získané údaje byly pøevážnì odvozeny z oficiálních publikací zveøejòujících výsledky prùzkumù v oblasti konzumaèních zvyklostí v rùzných zemích. Procento abstinentù v jednotlivých zemích se pohybuje v rozmezí od nejnižšího údaje 4% celkové populace v Austrálii (kde jde abstinent definován jako osoba, která nikdy nevyzkoušela alkohol) 26 až po 70% celkové populace na Srí Lance. 27 Vzhledem k roli, jakou alkohol hraje v rùzných spoleènostech, a k existenci zákazù jeho konzumace jsou tyto rozdíly snadno vysvìtlitelné. Nicménì zdá se, že existuje jeden spoleèný prve k pøesahující hranice jednotlivých kultur, a tím je rozdíl v podílech abstinujících žen a mužù. Všude platí, že u žen je vyšší podíl abstinujících než u mužù, což v mnoha pøípadech odráží netolerantní postoje k otázce žen a konzumace alkoholu. Nicménì ve všech pøípadech je dùležité mít na zøeteli, že abstinenèní zvyklosti se stejnì jako konzumaèní zvyklosti mohou lišit u urèitých skupin obyvatelstva nebo v rùzných oblastech pøíslušné zemì. To platí pøedevším v pøípadì multikulturních a multietnických spoleèností, kde mohou jednotlivé skupiny pøedstavovat zcela odlišné tradice, pokud jde o vztah k alkoholu. Napøíklad v Indii se podíly abstinentù liší podle jednotlivých oblastí a abstinence je nejèastìjší u muslimù a džinistù. 28 Podobnì se podíly abstinujících výraznì liší mezi jednotlivými etnickými skupinami ve Spojených státech. Z údajù NLAES 29 vyplývá, že zatímco celkový podíl celoživotních abstinentù je 34%, u bìlochù je tento podíl 30,7% oproti 33,4% u pùvodního amerického obyvatelstva, 46,8% u obyvatelstva hispánského pùvodu, 48,7% u Afroamerièanù a 63,3% u asijských Amerièanù a obyvatelstva pocházejícího z Tichomoøí. U žen jsou nejnižší podíly abstinentù mezi bìlochy (41,6%) a nejvyšší mezi ženami asijského pùvodu (77,5%); u mužù je to obdobné nejniž ší podíl mezi bìlochy (19%) a nejvyšší mezi asijskými Amerièany (63,3%). Odchylky existují i v rámci jednotlivých etnických skupin. Napøíklad mezi americkými indiány se podíly konzumentù a abstinentù liší podle jednotlivých kmenù, což možná souvisí s rozdílným stupnìm tolerance. 30 Obdobnì existují rozdíly u hispánských obyvatel Spojených státù, kteøí mají rùzný pùvod a jsou zde rozdíly mezi jednotlivými oblastmi, tøídami a dalšími prvky, což vede k rozdílným výsledkùm u jednotlivých podskupin. 31 Ukázalo se, že podíl abstinentù v imigrantské populaci ovlivòuje také stupeò kulturní asimilace. V prùzkumu mezi Amerièankami mexického pùvodu bylo 75% pøistìhovalkyò abstinenty, zatímco ve tøetí generaci Amerièanek mexického pùvodu byl podíl abstinentù 38%, což je bližší celkovému ženskému prùmìru v americké populaci. 32 Austrálie, což je další zemì se znaènými kulturními rozdíly mezi obyvatelstvem, rovnìž vykazuje rozdíly v podílech abstinentù. Podobnì jako ve Spojených státech byla abstinence pravdìpodobnìjší u pøistìhovalcù z Asie než u lidí narozených v Austrálii nebo u pøistìhovalcù z kterékoli jiné zemì. 33 Také mezi domorodým australským obyvatelstvem je podíl abstinentù vyšší než u celkové populace. V celonárodním prùzkumu bylo abstinenty 31% mužù a 65% žen z pùvodního australského obyvatelstva. 34 Také se lišily podíly u vzorku 5

6 mìstského obyvatelstva proti venkovským oblastem (kde byly podíly nižší), nicménì stále platilo, že vìtší pravdìpodobnost abstinence byla u žen než u mužù. 35 Rozdíly v podílech abstinentù existují i v zemích, které tradiènì nepøedstavují takový rozsah etnické rùznorodosti, nicménì kde se scházejí rùzné kulturní a náboženské tradice. V Británii, podle prùzkumu z roku 1990, jsou pøibližné poèty lidí nekonzumujících alkohol 12% u žen a 7% u mužù; oproti tomu v Severním Irsku abstinuje více než 50% žen a zhruba 30% mužù. 36 SHRNUTÍ Jak jsme se snažili ukázat v této zprávì, svìt abstinentù je pravdìpodobnì stejnì rozmanitý jako svìt konzumentù a také je podobnì øízen normami a kulturními zvyklostmi. Údaje pøedložené v tomto materiálu nabízejí poznatky o abstinentech, jejich demografických charakteristikách, rozdílech a spoleèných rysech, a také o jejich rozmanitých dùvodech vedoucích k abstinenci. Zatímco konzumaèními zvyklostmi a kulturou konzumace alkoholu v jednotlivých zemích svìta se neustále nìkdo zabývá, kultura abstinentù byla do znaèné míry ignorována. Nicménì k porozumìní úplnému obrazu o konzumentech a konzumaèních zvyklostech je dùležité nahlédnout do svìta abstinentù. Z vlivù, které utváøejí abstinenty a kulturní normy pøetrvávající i ve svìtì, který se stále mìní, se lze mnohému nauèit. 6

7 VYSVÌTLIVKY 1 National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism (NIAAA). Drinking in the United States: Main Findings From the 1992 National Longitudinal Alcohol Epidemiologic Survey (NLAES) (NIH Publication No ). Bethesda, MD:USDHHS/NIH/NIAAA, Uhl, A. a kol. Handbuch Alkohol Österreich: Zahlen, Daten, Fakten, Trends. Vídeò: Bundesministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales, 3 Snel, J. Personal communication Moskalewicz, J. a A. Zielinski. V D. W. Heath, Ed. International Handbook on Alcohol and Culture. Westwood, CT: Greenwood Press, str , Heath, D. W. Drinking Occasions: Comparative Perspectives on Alcohol and Culture. Philadelphia: Brunner Mazell, Lindquist, C. a kol. Journal of Studies on Alcohol, 6: , 1995; Hanson, D. V D. W. Heath, Ed. International Handbook on Alcohol and Culture. Westwood, CT: Greenwood Press, str , 1995; van Oers, J. A. M. a kol. Alcohol and Alcoholism, 34: 78-88, 1999; Slater, M. D. a kol. Journal of Studies on Alcohol, 60: , 7 Lindquist, C. a kol. Journal of Studies on Alcohol, 60: , 8 Makkai, T. a I. McAllister. Patterns of Drug Use in Australia, Canberra: Australian Government Publishing Service, San Jose, B. a kol. Substance Use and Misuse, 34: , 1999; Slater, M. D. a kol. Journal of Studies on Alcohol, 60: , 10 Hilton, M. E. British Journal of Addiction, 81: , 1986; Klein, H. College Student Journal, 24: 57-71, Humphrey, J. A. a kol. Deviant Behavior, 10: , Rose, R. J. a kol. Journal of Studies on Alcohol, 13 (Pøíloha): 63-74, 13 Epstein, J. A. a kol. Journal of Studies on Alcohol, 60: , 14 Svìtová zdravotnická organizace (WHO). Health and Health Behaviour Among Young People (EUR/ICP/IVST (A)). Kodaò: WHO, Park, H. S. a kol. Journal of Alcohol and Drug Education, 44: 34-46, Onishi, N. A Nigerian state turns to the Koran for law. New York Times, 1999, 8. prosince. 17 Yamamuro, B. V M. Marshall, Ed. Beliefs, Behaviors, and Alcoholic Beverages. Ann Arbor, MI: University of Michigan Press, str , Bennett, L. A. a kol. (1998). Alcohol Health and Research World, 22: , Mandelbaum, D. V M. Marshall, Ed. Beliefs, Behaviors, and Alcoholic Beverages. Ann Arbor, MI: University of Michigan Press, str , Midgley, J. V M. Marshall, Ed. Beliefs, Behaviors, and Alcoholic Beverages. Ann Arbor, MI: University of Michigan Press, str , Dufour, M. C. Alcohol Health and Research World, 19: 77-84, 1995; Lindquist, C. a kol. Journal of Studies on Alcohol, 60: , 22 Slicker, E. K. Journal of Alcohol and Drug Education, 42: , Lindquist, C. a kol. Journal of Studies on Alcohol, 60: , 24 Fillmore, K. M. a kol. Addiction, 93: , International Center for Alcohol Policies (ICAP). Government Policies on Alcohol and Pregnancy (ICAP Report No. 6). Washington, DC: ICAP, 26 Makkai, T. a I. McAllister. Patterns of Drug Use in Australia, Canberra: Australian Government Publishing Service, Abeyasinghe, R. Personal communication Bennett, L. A. a kol. Alcohol Health and Research World, 22: , National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism (NIAAA). Drinking in the United States: Main Findings From the 1992 National Longitudinal Alcohol Epidemiologic Survey (NLAES) (NIH Publication No ). Bethesda, MD: NIAAA, Beauvais, F. Alcohol Health and Research World, 22: , Hanson, D. V D. W. Heath, Ed. International Handbook on Alcohol and Culture. Westwood, CT: Greenwood Press, str , Gilbert, M. J. Alcohol Health and Research World,15: , Makkai, T. a I. McAllister. Patterns of Drug Use in Australia, Canberra: Australian Government Publishing Service, Madden, R. National Aboriginal and Torres Strait Islander Survey 1994: Detailed Findings (Catalogue No ). Canberra: Australian Bureau of Statistics, Blignaut, I. a C. Ryder. Drug and Alcohol Review, 16: , Plant, M. A. V D. W. Heath, Ed. International Handbook on Alcohol and Culture. Westwood, CT: Greenwood Press, str ,

8 Tabulka: Mezinárodní srovnání demografie abstinentù Zemì (datum prùzkumu) Definice Austrálie Nikdy nevyzkoušeli alkohol (a); (1993) 36 Už nepijí alkohol (b) Austrálie Nepijí: nikdy nevyzkoušeli alkohol (1995) 36 nebo už nepijí alkohol; Celoživotní abstinenti Ženy (%) Muži (%) Celkem (%) Poznámky 31 (a+b) 19 (a+b) 4 (a) Celonárodní prùzkum (vìk 20+) 27 (a) 17 (a) 12,2 (b) Celonárodní prùzkum (vìk 20+) Austrálie Celoživotní abstinenti 10,4 Celonárodní prùzkum (vìk (1998) ) Rakousko Primární abstinenti: nikdy nepili (1993/1994) 36 alkoholické nápoje 17,3 6,4 12 Celonárodní prùzkum (vìk 16+) Bolívie (1996) 36 Celoživotní abstinenti 24,4 15,7 20,8 Prùzkum ve mìstech (vìk 12-50) Žádný alkohol za posledních 12 Kanada (1996/1997) 36 mìsícù a) celoživotní abstinenti 12,5 6,9 9,7 b) døívìjší konzumenti 15,4 11,5 13,5 Celonárodní prùzkum (vìk 15+) Žádný alkohol za posledních 12 Kanada/Quebec (1994) 36 mìsícù a) celoživotní abstinenti b) doèasní abstinenti Regionální prùzkum (vìk 20+) Chile (1997) 36 Celoživotní abstinenti 29,6 25,5 27,6 Prùzkum ve 13 regionech (vìk neuvádìn) Chile (1998) 36 Pijí maximálnì pìtkrát do roka a neopijí se 29,16 Celonárodní prùzkum (vìk 12-64) Èína (1994) 36 Žádný alkohol za posledních 12 mìsícù Kolumbie Nulová konzumace alkoholu po (1987) 36 celý život Kostarika Nikdy nekonzumovali alkoholické (1995) 36 nápoje Dominikáns ká republika (1992) 36 Nulová konzumace alkoholu po celý život Ekvádor Nulová konzumace alkoholu po (1989) 36 celý život 74,4 17,4 45,3 Prùzkum v šesti oblastech (vìk 15-65) Prùzkum ve mìstech (vìk 12-64) 70,6 29,4 37,6 Celonárodní prùzkum (vìk 15+) Prùzkum ve mìstech (vìk 12-45) 24,3 Celonárodní prùzkum (vìk 10+) Fidži (2000) 36 Nepijí alkohol 40 Prùzkum mezi klíèovými respondenty (vìk neuvádìn) Finsko (1996) 36 Žádný alkohol za posledních 12 mìsícù 14 7 Celonárodní statistika (vìk 15-69) Francie Nikdy nepije (vlastní odpovìï) 7,3 1,5 4,5 Celonárodní prùzkum (vìk (1995/1996) ) Guatemala Nulová konzumace alkoholu po (1990) 36 celý život Haiti (1990) 36 Nulová konzumace alkoholu po celý život Prùzkum ve mìstech (vìk 12-45) Prùzkum ve mìstech (vìk 12-45) Irsko (1998) 36 Nikdy nepije (vlastní odpovìï) 28 Celonárodní vzorek (vìk 18+) 8

9 Tabulka: Mezinárodní srovnání demografie abstinentù Zemì (datum Definice Ženy Muži Celkem Poznámky prùzkumu) (%) (%) (%) Izrael (1998) 36 Žádný alkohol za posledních 12 Celonárodní prùzkum mìsícù u spoleèenských pøíležitostí a) vìk let 51,5 32,5 43,1 b) vìk let 48, Itálie (1997) 36 Žádné alkoholické nápoje za poslední 3 mìsíce ,7 Celonárodní prùzkum (vìk 15+) Jamaica Nulová konzumace alkoholu po (1990) 36 celý život Mexiko Žádný alkohol za posledních 24 (1993) 36 mìsícù Nizozemí Nulová konzumace (0 sklenièek na (1998) 36 den) Celonárodní prùzkum (vìk 15+) 26 Celonárodní prùzkum (vìk 12-65) 26 12,3 22 Celonárodní prùzkum (vìk 16+) Nizozemí Sami sebe oznaèují za abstinenty 21 9 Celonárodní prùzkum (vìk (1998) ) Nizozemí (1999) 36 Nikdy nekonzumují alkohol Celonárodní prùzkum (vìk 16+) a) údaje DNFCS ,4 Celonárodní prùzkum (vìk 15+) b) údaje LDNFCS ,4 Peru (1990) 36 Nulová konzumace alkoholu po celý život Polsko Žádný alkohol za posledních 12 (1996) 36 mìsícù Polsko Žádný alkohol za posledních 12 (1998) 36 mìsícù 8 Prùzkum ve mìstech (vìk 12-50) 40,4 18,4 30,2 Celonárodní prùzkum (vìk 15+) 19 Celonárodní prùzkum (vìk 18+) Rusko (2000) 36 Neuvedeno (definice se rùzní) 4-5 Prùzkum mezi klíèovými respondenty (vìk neuvádìn) Srí Lanka (1999) 36 Nikdy nepili alkohol Prùzkum mezi klíèovými respondenty (vìk neuvádìn) Velká Británie (1996) 36 V souèasné dobì nepijí Celonárodní prùzkum (vìk 16+) a) celkový poèet jako % z celé 13 7 populace b) celoživotní abstinenti jako procento z celkového poètu abstinentù Spojené státy Celoživotní abstinenti: v žádném (1992) 36 roce života nevypili více než 12 alkoholických nápojù 45,3 21,7 34 Celonárodní prùzkum (vìk 18+) Spojené státy Celoživotní abstinenti 22,5 13,4 28,1 Celonárodní prùzkum (vìk (1997) ) Spojené státy Lidé, kteøí sami sebe oznaèují za (1999) 36 úplné abstinenty 36 Celonárodní prùzkum veøejného mínìní (vìk 18+) Venezuela Nikdy v životì nepili alkohol 28,9 Celonárodní prùzkum (vìk (1996) 36 neu vádìn) Zimbabwe Nepijí alkohol s výjimkou afrického (1971) 36 piva pøi slavnostních pøíležitostech v zemìdìlských oblastech 46 Prùzkum ve mìstech (vìk neuvádìn) 9

10 VYSVÌTLIVKY K TABULCE 36 Makkai, T. a I. McAllister. National Drug Strategy: Patterns of Drug Use in Australia, Canberra: Commonwealth Department of Health and Family Service, Makkai, T. a I. McAllister. National Drug Strategy: Patterns of Drug Use in Australia, Canberra: Commonwealth Department of Health and Family Service, Australian Institute of Health and Welfare National Drug Strategy Household Survey: First Results. Canberra: Australian Institute of Health and Welfare, 36 Uhl, A. a A. Springer Studie über den Konsum von Alkohol und psychoaktiven Stoffen in Österreich unter Berücksichtigung problematischer Gebrauchmuster: Repräsentativerhebung 1993/94. Vídeò: Bundesministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales, Single, E. a kol., Eds. Canadian Profile. Ottawa: Canadian Centre on Substance Abuse, 36 Sacy, H. Nepublikovaná vážená analýza údajù ze Statistique Canada, Consejo Nacional para el Control de Estupefacientes (CONACE). Tercer Estudio Nacional de Consumo de Drogas. Santiago: CONACE, Hao, W. a Y. Derson. Nepublikované údaje ze šesti oblastních vz orkù, 1994, 36 Instituto Sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA) a Department of Investigation. Drug Consumption in Costa Rica: 1995 National Survey Results. San Jose, Costa Rica: IAFA, Plange, N. Nepublikované údaje Stakes. Drinking Habits Studies. Helsinky: Stakes, Baudier, F. a J. Arenes. Barometre santé: Adultes 95/96. Paøíž: Comité Francais d Education pour la Santé, Svìtová zdravotnická organiz ace: Global Status Report on Alcohol. (WHO/HSC/SAB/99.11) Ženeva: WHO, 36 Friel, S. a kol. The National Health and Lifestyle Surveys: Survey of Lifestyle, Attitudes and Nutrition (SLAN) and the Irish Health Behaviour in School-Aged Children Survey (HBSC). Dublin: Health Promotion Unit, Ministerstvo zdravotnictví a mládeže, 36 Rahav, G. a kol. The Use of Psychoactive Substances Among Israeli Citizens, Jeruzalém, The Anti-Drug Authority, Osservatorio Permanente sui Giovani e l Alcool. Italové a alkohol: Konzumace, trendy a postoje. Øím: Vignola Editore, Nederlands Economisch Instituut (NEI). Alcoholgebruik in beeld -Standaardmeetlat. Nizozemí: NEI: Centraal Bureau van de Statitiek (CBS). Roèenka Haag: CBS Publikatie, 36 Alcohol Research Office, TNO Nutrition and Food Research Institute. 36 Central Statistical Office (CSO). Stan zdrowia ludnosci Polski w przekroju regionalnym w Varšava: CSO, 36 Sieroslawski, J. Alcohol Problems in Inhabitant s Evaluation. Varšava: Institute of Psychiatry and Neurology, Anokhina, I. Personal communication Abeyasinghe, R. Personal communication Social Survey Division, Office of Population Censuses and Surveys. Living in Britain: Results from the General Household Survey Londýn, Government Statistical Service, HMSO,

11 36 National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism (NIAAA). Drinking in the United States: Main Findings From the 1992 National Longitudinal Alcohol Epidemiologic Survey (NLAES). Bethesda, Maryland: NIAAA, Substance Abuse and Mental Health Service Administration. National Household Survey on Drug Abuse: Main Findings Rockville, MD: OAS/SAMHSA/DHHS, 36 Prùzkum spoleènosti Gallup. Gallup Social and Economic Indicators: Alcohol and Drinking ( záøí 1999). K dispozici na 36 Reader, D. H. a J. May. Drinking Patterns in Rhodesia: Highfield Township. Salsbury, Rhodesia: Department of Sociology, University of Rhodesia, ICAP (International Center for Alcohol Policies; Mezinárodní centrum pro politiky v oblasti alkoholu) se snaží napomáhat snižování míry zneužívání alkoholu po celém svìtì a 11

12 propagovat správné chápání role alkoholu ve spoleènosti prostøednictvím dialogu a partnerství, do nichž zapojuje odvìtví výrobcù alkoholu, instituce zabývající se proble matikou zdravotnictví a jiné subjekty zabývající se politikou v oblasti alkoholu. ICAP je nezisková organizace, kterou finanènì podporuje jedenáct hlavních mezinárodních spoleèností vyrábìjících alkoholické nápoje. Další zprávy ICAP (ICAP Reports) se vìnují tìmto otázkám: Èíslo 1: Bezpeèná konzumace alkoholu: srovnání materiálù Výživa a vaše zdraví: Stravovací zásady pro Amerièany a Rozumná konzumace alkoholu Èíslo 2: Problematika tìžkého pití Èíslo 3: Etikety upozoròující na zdravotní rizika Èíslo 4:Vìkové hranice v oblasti konzumace alkoholu Èíslo 5: Co je standardní alkoholický nápoj? Èíslo 6: Vládní politiky týkající se alkoholu a tìhotenství Èíslo 7: Odhadování nákladù spojených se zneužíváním alkoholu: vývoj smìrem k pøístupu rozlišujícímu jednotlivé skupiny International Center for Alcohol Policies 1519 New Hampshire Avenue, NW Washington, DC Telefon: Fax: Web stránky: 12

Vládní politiky týkající se alkoholu a tìhotenství

Vládní politiky týkající se alkoholu a tìhotenství ICAP Reports 6 LEDEN 1999 Vládní politiky týkající se alkoholu a tìhotenství SITUACE V prùbìhu posledního desetiletí se otázce alkoholu a tìhotenství zaèalo dostávat stále více pozornosti, což je do znaèné

Více

Co je standardní alkoholická dávka?

Co je standardní alkoholická dávka? ICAP Reports 5 ZÁØÍ 1998 Co je standardní alkoholická dávka? SITUACE Praxe standardizování nápojù je už dlouho používána v komerèních prostorách, kde je k dispozici alkohol. Míra nápojù nabízených zákazníkùm

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vìkové hranice v oblasti konzumace alkoholu

Vìkové hranice v oblasti konzumace alkoholu ICAP Reports 4 BØEZEN 1998 Vìkové hranice v oblasti konzumace alkoholu ÚVOD Toto vydání ICAP Reports se vìnuje vìkovým hranicím v oblasti konzumace alkoholu a pøináší údaje o zákonem stanovených minimálních

Více

ALKOHOL A ZVLÁŠTNÍ POPULACE : BIOLOGICKÁ CITLIVOST

ALKOHOL A ZVLÁŠTNÍ POPULACE : BIOLOGICKÁ CITLIVOST ICAP Reports 10 LISTOPAD 2001 ALKOHOL A ZVLÁŠTNÍ POPULACE : BIOLOGICKÁ CITLIVOST ÚVOD Alkohol je ve vìtšinì spoleèností po celém svìtì konzumován od poèátku jejich zaznamenávané historie, a pravdìpodobnì

Více

Léèba problémù spojených se zneužíváním drog: dùkazy o úèinnosti 6 7 Slovník pojmù 9 1 Dùkazy o úèinnosti Pozn. editora èeského vydání: V pùvodním originálním textu jsou používány termíny drug use treatment,

Více

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní kùže a bradavic v areálech Každý èlovìk prožije bìhem svého života mnoho situací a událostí, v nichž se v souvislosti s ménì èi více závažnými prohrami, zklamáními

Více

Samoregulace v oblasti reklamy na alkoholické nápoje

Samoregulace v oblasti reklamy na alkoholické nápoje ICAP Reports 9 LEDEN 2001 Samoregulace v oblasti reklamy na alkoholické nápoje Dùležitou souèástí veøejné politiky je vytváøení standardù týkajících se toho, jak soukromý sektor komunikuje informace o

Více

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek 6 7 1 1/1 O koordinaci a navigaci 9 1 1/2 Navigace pøíruèkou 10 1 11 2 2/1 Case management a jeho rùznorodé chápání 13 2 14 2 Hlavním cílem

Více

VLIV DEMOGRAFICKÝCH A SOCIOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK NA VÝDAJE VE ZDRAVOTNICTVÍ

VLIV DEMOGRAFICKÝCH A SOCIOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK NA VÝDAJE VE ZDRAVOTNICTVÍ Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Katedra demografie a geodemografie VLIV DEMOGRAFICKÝCH A SOCIOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK NA VÝDAJE VE ZDRAVOTNICTVÍ KRISTÝNA RYBOVÁ Úvod Úvod Vývoj výdajů

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Pivo, víno a lihoviny v české společnosti v roce 2012

Pivo, víno a lihoviny v české společnosti v roce 2012 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: +420 210 310 584 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Pivo, víno a lihoviny v české společnosti v

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Spotřeba alkoholu. European Health Interview Survey in CR - EHIS CR Alcohol consumption

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Spotřeba alkoholu. European Health Interview Survey in CR - EHIS CR Alcohol consumption Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 13. 9. 2010 57 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Spotřeba alkoholu European Health Interview

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 5 6 4 ? ÚVOD: Popis

Více

MEZINÁRODNÍ MIGRACE A MIGRACE V ÈESKÉ REPUBLICE

MEZINÁRODNÍ MIGRACE A MIGRACE V ÈESKÉ REPUBLICE MEZINÁRODNÍ MIGRACE A MIGRACE V ÈESKÉ REPUBLICE Jana Veselá Ústav veøejné správy a práva, FES, Univerzita Pardubice Abstrakt: Tento èlánek je vìnován problematice mezinárodní migrace, typùm pracovních

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31. 8. 2012 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Edgar Cayce. Eko konzult

Edgar Cayce. Eko konzult Edgar Cayce JÍDLO A ZDRAVÍ Eko konzult Co jsou to vitaminy? Co jsou to aminokyseliny? Jakýsi hudební vìdec jednou poznamenal, že vitamin je jednotou ignorance nikdo neví, co to je. Pouze se ví k èemu slouží.

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 8. 2014 19 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Pøehled úèinnosti intervencí protidrogové léèby v Evropì 6 7 9 10 11 ê á 13 1 Úèinnost, efektivita a nákladová efektivita Tabulka 1: Definice úèinnosti, efektivity a nákladové efektivity 15 1 16 2

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

První zjištění z výzkumu OECD PIAAC MŠMT, 8.10.2013

První zjištění z výzkumu OECD PIAAC MŠMT, 8.10.2013 Mezinárodní výzkum dospělých Programme for the International Assessment of Adult Competencies První zjištění z výzkumu OECD PIAAC MŠMT, 8.10.2013 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 9. 2015 7 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 5 2 0 Vydání odborné knihy

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Jestliže je myšlení příjemné, pak ještě nezačalo

Jestliže je myšlení příjemné, pak ještě nezačalo MONOGRAFIE N 13 Alfred Uhl Jestliže je myšlení příjemné, pak ještě nezačalo NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI 1 Jak maskovat etické otázky ve výzkumu závislostí Jestliže

Více

Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek

Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek Podle údajů ÚZIS (2004) bylo v r. 2003 v psychiatrických léčebnách a odděleních nemocnic uskutečněno celkem 4 636 hospitalizací

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

KONEC NADÌJÍM A NOVÁ OÈEKÁVÁNÍ

KONEC NADÌJÍM A NOVÁ OÈEKÁVÁNÍ KONEC NADÌJÍM A NOVÁ OÈEKÁVÁNÍ Lenka Kalinová Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz OBSAH Podìkování 9 Pøedmluva 11 Úvodem vymezení tématu 14 PRVNÍ ÈÁST: CHARAKTER DOBY PO SRPNU 1968

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) žáky 2. stupně ZŠ

Více

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin 21. 12. 2014 Cílem VaV projektu LF13030 - Optimalizace výkonnosti pracovních týmù s využitím SW nástrojù pro analýzu sociálních a profesních vztahù v podnikových sítích (2013-2015, MSM/LF) - zkrácenì TeamNET

Více

SCIENTIFIC INFORMATION

SCIENTIFIC INFORMATION SCIENTIFIC INFORMATION Svìtový potravinový problém World food problem V. JENÍÈEK Èeská zemìdìlská univerzita, Praha, Èeská republika Svìtový potravinový problém je obecnì považován za jeden z nejvýznamnìjších

Více

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s.

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. 2 0 1 0 Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Obsah ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI ORGÁNY SPOLEÈNOSTI, ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA ZPRÁVA PØEDSTAVENSTVA

Více

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Tento dotazník je souèástí prùzkumu, který je zamìøen na vaše zkušenosti a názory na rùznorodé otázky a témata související se zdravím, školou, návykovými látkami atp. Dotazník

Více

Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzdìlávání PUBLIKACE Tento dokument byl vytvoøen a publikován Evropskou agenturou pro rozvoj speciálního vzdìlávání. Citace z tìchto materiálù mohou být použity,

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

Ženy ve sportu v Èeské republice Zkušenosti sportovkyò. Kari Fasting Nadìžda Knorre

Ženy ve sportu v Èeské republice Zkušenosti sportovkyò. Kari Fasting Nadìžda Knorre Ženy ve sportu v Èeské republice Zkušenosti sportovkyò Kari Fasting Nadìžda Knorre Norská sportovní univerzita a Èeský olympijský výbor Oslo a Praha 2005 Ženy ve sportu v Èeské republice Zkušenosti sportovkyò

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

ENERGIE Z BIOMASY. Øada vysoce úèinných kotlù o výkonu 1 až 3 MW pro energetické využití rùzných druhù biomasy a fytomasy. Dodavatelský tým VHS

ENERGIE Z BIOMASY. Øada vysoce úèinných kotlù o výkonu 1 až 3 MW pro energetické využití rùzných druhù biomasy a fytomasy. Dodavatelský tým VHS Dodavatelský tým ENERGIE Z BIOMASY EVECO Brno, s.r.o. Øada vysoce úèinných kotlù o výkonu 1 až 3 MW pro energetické využití rùzných druhù biomasy a fytomasy Ústav procesního a ekologického inženýrství,

Více

Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 2018 5 Obsah 7 1 Preambule 9 10 11 2 Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 2018 12 3 Základní východiska 13 4 Pøístupy k øešení

Více

Téměř jedna desetina Čechů připouští závislost na alkoholu

Téměř jedna desetina Čechů připouští závislost na alkoholu Téměř jedna desetina Čechů připouští závislost na alkoholu Téměř jedna desetina domácí populace připouští závislost na požívání alkoholických nápojů. Necelé dvě pětiny domácí populace pak uvádí, že se

Více

hluk.qxd 18.1.2004 16:13 StrÆnka 3 HLUK V PROSTŘEDÍ HLUK V PROSTŘEDÍ Problematika a řešení RNDr. Miloš Liberko Obsah

hluk.qxd 18.1.2004 16:13 StrÆnka 3 HLUK V PROSTŘEDÍ HLUK V PROSTŘEDÍ Problematika a řešení RNDr. Miloš Liberko Obsah hluk.qxd 18.1.2004 16:13 StrÆnka 3 Problematika a řešení RNDr. Miloš Liberko Obsah 1 ÚVOD...4 2 FENOMENOLOGIE HLUKU aneb IDENTIFIKACE A CHARAKTERIZACE...5 3 EMISNÍ A IMISNÍ PROBLEMATIKA HLUKU...12 4 AKTUÁLNÍ

Více

ABN AMRO LifeCycle Fund 2015

ABN AMRO LifeCycle Fund 2015 ABN AMRO LifeCycle Fund 2015 Podfond investièní spoleènosti ABN AMRO Funds, založené jako podnik pro kolektivní investování do pøevoditelných cenných papírù podle lucemburského práva Èesky Portfolia s

Více

Omlouváme se všem ètenáøùm a autorùm knihy!

Omlouváme se všem ètenáøùm a autorùm knihy! Vážení ètenáøi, v textu publikace Projektový management podle IPMA (ISBN 978-80-247-2848-3) jsme po jejím vytištìní zjistili, že na stranì 80 je chyba v tabulce 1.04.6, na stranì 168 je chyba v obrázku

Více

Užívání alkoholu komparační studie mezi českou populací a imigranty Alcohol use a comparative study between the Czech population and immigrants

Užívání alkoholu komparační studie mezi českou populací a imigranty Alcohol use a comparative study between the Czech population and immigrants Užívání alkoholu komparační studie mezi českou populací a imigranty Alcohol use a comparative study between the Czech population and immigrants Iva Brabcová 1, Olga Dvořáčková 2 Jihočeská univerzita v

Více

MADRIDSKÁ DOHODA O MEZINÁRODNÍM ZÁPISU TOVÁRNÍCH NEBO OBCHODNÍCH ZNÁMEK

MADRIDSKÁ DOHODA O MEZINÁRODNÍM ZÁPISU TOVÁRNÍCH NEBO OBCHODNÍCH ZNÁMEK MADRIDSKÁ DOHODA O MEZINÁRODNÍM ZÁPISU TOVÁRNÍCH NEBO OBCHODNÍCH ZNÁMEK ze dne 14. dubna 1891, revidovaná v Bruselu dne 14. prosince 1900, ve Washingtonu dne 2. èervna 1911, v Haagu dne 6. listopadu 1925,

Více

Role knihoven v konceptu ehealth. Mgr. Adam Kolín ÚISK 13. 11. 2014

Role knihoven v konceptu ehealth. Mgr. Adam Kolín ÚISK 13. 11. 2014 Role knihoven v konceptu ehealth Mgr. Adam Kolín ÚISK 13. 11. 2014 ehealth Informační ekonomie ecommerce ehealth Telemedicína Telehealth Zdravotní informace ehealth ehealth Informační technologie Telekomun.

Více

VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU

VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU Z. Horáková Èeské vysoké uèení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství Abstrakt Práce se zabývá termovizním mìøením pacientù, kteøí

Více

Téma è. 3: 34 Úvod do agegátní poptávky a agregátní nabídky ÚVOD DO AGREGÁTNÍ POPTÁVKY A AGREGÁTNÍ NABÍDKY

Téma è. 3: 34 Úvod do agegátní poptávky a agregátní nabídky ÚVOD DO AGREGÁTNÍ POPTÁVKY A AGREGÁTNÍ NABÍDKY 34 Úvod do agegátní poptávky a agregátní nabídky Téma è. 3: ÚVOD DO AGRGÁTNÍ OTÁVK A AGRGÁTNÍ NABÍDK Klíèové pojmy k zapamatování: Agregátní poptávka Faktory pùsobící na agregátní poptávku (spotøeba, investice,

Více

Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe. Česká republika 50+:

Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe. Česká republika 50+: Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe Česká republika 50+: projekt SHARE SHARE Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe Proces stárnutí evropské populace Mezinárodní, longitudinální,

Více

Obr azové for máty - GIF, J PEG a PNG - jak a kdy je použít?

Obr azové for máty - GIF, J PEG a PNG - jak a kdy je použít? Grafické systémy a DTP Obr azové for máty - GIF, J PEG a PNG - jak a kdy je použít? Za posledních deset let doðlo k bouølivému vývoji v oblasti tvorby webu. Spousta uživatelù se nauèila jazyk HTML a kaskádové

Více

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1 PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-381315/2007/00PNI/EIA/473-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 14.02.2008 ZÁVÌR ZJIŠ OV ACíHO

Více

Mediakit spoleènosti Stickfish

Mediakit spoleènosti Stickfish Mediakit spoleènosti Stickfish Spoleènost Stickfish provozuje tøi odborné online magazíny. Portál AbcLinuxu.cz pøináší kvalitní obsah a širokou paletu služeb všem uživatelùm Linuxu a Open Source programù

Více

Manpower Q1 2011. Index trhu práce Česká republika

Manpower Q1 2011. Index trhu práce Česká republika Manpower Q1 211 Index trhu práce Česká republika Výsledky průzkumu 1. čtvrtletí 211 Manpower Index trhu práce Česká republika Obsah Q1/11 Index trhu práce v České republice 1 Regionální porovnání Porovnání

Více

Co si o své budoucnosti myslí mladí Češi?

Co si o své budoucnosti myslí mladí Češi? Co si o své budoucnosti myslí mladí Češi? Výsledky nejrozsáhlejšího průzkumu generace Y Financial Times a Telefónica Praha, 20. června 2013 Metodologie Region / Země Severní Amerika Latinská Amerika Západní

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

Jan Èihák Lucie Knejpová Lucie Pelikánová VISUAL BASIC sbírka øešených pøíkladù Praha 1998, BEN Pøíruèka je urèena pøedevším zaèáteèníkùm, u kterých se nepøedpokládá znalost nìjakého programovacího jazyk,

Více

Logistická etiketa. Globálnì unikátní identifikace logistických jednotek, založená na technologii èárových kódù Systému GS1, pøedstavuje

Logistická etiketa. Globálnì unikátní identifikace logistických jednotek, založená na technologii èárových kódù Systému GS1, pøedstavuje Logistická etiketa Globálnì unikátní identifikace logistických jednotek, založená na technologii èárových kódù Systému GS1, pøedstavuje významný nástroj zvyšující efektivitu, rychlost a pøesnost èinností

Více

Zápis ze 7. schůzky pracovní skupiny NMS Populační a školské průzkumy o postojích k užívání drog v Praze dne 27.4. 2006

Zápis ze 7. schůzky pracovní skupiny NMS Populační a školské průzkumy o postojích k užívání drog v Praze dne 27.4. 2006 Zápis ze 7. schůzky pracovní skupiny NMS Populační a školské průzkumy o postojích k užívání drog v Praze dne 27.4. 2006 Přítomni: Mgr. Jana Brožová (ÚZIS ČR), PhDr. Ladislav Csémy (PCP), PhDr. Petr Sadílek

Více

Podpora exportu: očima podnikatelů a agentury CzechTrade

Podpora exportu: očima podnikatelů a agentury CzechTrade Podpora exportu: očima podnikatelů a agentury CzechTrade Radomil Doležal Generální ředitel CzechTrade Praha, 15. 6. 2015 www.czechtrade.cz 1. Realita a budoucnost českého exportu Exportní průzkum potvrdil,

Více

Pøíruèka pro obce a jejich zastupitele

Pøíruèka pro obce a jejich zastupitele Pøíruèka pro obce a jejich zastupitele NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STØEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI Identifikace a øešení rizik spojených s hraním hazardních her Pøíruèka pro obce a jejich zastupitele

Více

Kverneland Ecomat TM. Vyšší výnos, ni ší náklady? Ecomat

Kverneland Ecomat TM. Vyšší výnos, ni ší náklady? Ecomat Kverneland Ecomat TM Vyšší výnos, ni ší náklady? Ecomat Kverneland Ecomat nejvìtší skok od doby oboustranného pluhu Oproti tradiènímu obdìlávání pùdy: Menší pracnost Sní ená ta ná síla Sní ené náklady

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Více

JAK SE ZBAVIT ALERGIE

JAK SE ZBAVIT ALERGIE MUDr. M. O. Bruker JAK SE ZBAVIT ALERGIE Pøíèiny a léèení astmatu, ekzémù, neurodermitidy, senné rýmy a vyrážek Eko-konzult Když se neví, proè pacient, který byl pùvodnì zdravý, jednoho dne na pyl reaguje

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky doporučení JÁ AFFILIATE PARTNER KAMARÁD ZÁKAZNÍK I. Všeobecná ustanovení Vyplnìním registraèního formuláøe a souhlasem s Obchodními podmínkami, souhlasí registrující se uživatel

Více

Vìnováno Andu, mámì a Zuzu

Vìnováno Andu, mámì a Zuzu Vìnováno Andu, mámì a Zuzu PhDr. Marek Kolaøík, Ph.D. INTERAKÈNÍ PSYCHOLOGICKÝ VÝCVIK Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 234 264 401, fax: +420 234 264 400 www.grada.cz

Více

SITUAČNÍ ZPRÁVA EVROPSKÉHO STŘEDISKA PRO PREVENCI A KONTROLU NEMOCÍ

SITUAČNÍ ZPRÁVA EVROPSKÉHO STŘEDISKA PRO PREVENCI A KONTROLU NEMOCÍ SITUAČNÍ ZPRÁVA EVROPSKÉHO STŘEDISKA PRO PREVENCI A KONTROLU NEMOCÍ Nejdůležitější vývoj v posledních 24 hodinách V rámci EU a zemí regionu EFTA hlášeno 17 nových potvrzených případů; První potvrzené případy

Více

OBALKA_unep.qxd 17.5.2003 21:12 StrÆnka 1 PŘÍLEŽITOSTI UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY. Strategie pro dosažení změny Zpráva pro rozhodovací sféru

OBALKA_unep.qxd 17.5.2003 21:12 StrÆnka 1 PŘÍLEŽITOSTI UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY. Strategie pro dosažení změny Zpráva pro rozhodovací sféru OBALKA_unep.qxd 17.5.2003 21:12 StrÆnka 1 PŘÍLEŽITOSTI UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY Strategie pro dosažení změny Zpráva pro rozhodovací sféru Planeta 2/2003 OBALKA_unep.qxd 17.5.2003 21:12 StrÆnka 2 www.unep.org

Více

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 70983810 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka nemá informace o tom,

Více

Kritéria ovìøitelnosti bodovì ohodnocených výsledkù

Kritéria ovìøitelnosti bodovì ohodnocených výsledkù Kritéria ovìøitelnosti bodovì ohodnocených výsledkù Druh Pravdivost podle 12 odst. 1 zákona z hlediska každého urèujícího pro jednotlivé druhy výsledkù u v e d e n o n í ž e p r o j e d n o t l i v é d

Více

155_1995_Sb-1.txt. Zmìna: 132/2000 Sb., 118/2000 Sb. (èást), 220/2000 Sb., 375/2000 Sb.

155_1995_Sb-1.txt. Zmìna: 132/2000 Sb., 118/2000 Sb. (èást), 220/2000 Sb., 375/2000 Sb. 155/1995 Sb. ZÁKON ze dne 30. èervna 1995 o dùchodovém pojištìní Zmìna: 19/1996 Sb. Zmìna: 218/1996 Sb. Zmìna: 255/1996 Sb. Zmìna: 134/1997 Sb. (èást) Zmìna: 129/1997 Sb. Zmìna: 289/1997 Sb. Zmìna: 134/1997

Více

ROZSUDEK. takto: Odùvodnìn

ROZSUDEK. takto: Odùvodnìn 11 03 ~cf,+t 5 Ca 148/2006-35 c :ská REPUBLlKA, JMENEM ROZSUDEK REPUBLIKY Mìstský soud v Praze rozhodl v senátì složeném z pøedsedkynì JUDr. Evy Pechové a soudcù Mgr. Aleny Krýlové a Mgr. Jaromíra Sklenáøe

Více

Organizaèní kultura a její zmìna

Organizaèní kultura a její zmìna Doc. PhDr. Rùžena Lukášová, CSc. Organizaèní kultura a její zmìna Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 234 264 401, fax: +420 234 264 400 www.grada.cz jako svou 4167. publikaci

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Pivní kultura v České republice podle hodnocení

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

www.cerge-ei.cz/share Výsledky studie SHARE 50+ v Evropě

www.cerge-ei.cz/share Výsledky studie SHARE 50+ v Evropě www.cerge-ei.cz/share Výsledky studie SHARE 50+ v Evropě Co dále? Dalším krokem projektu SHARE 50+ v Evropě v roce 2008 a 2009 je sběr a připojení dat životní historie respondentů k již existující databázi

Více

Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe. Česká republika 50+:

Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe. Česká republika 50+: Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe Česká republika 50+: projekt SHARE Radim Boháček NHÚ AV ČR SHARE Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe Studie o zdraví, stárnutí a důchodovém

Více

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ,

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, Úmluva o zøízení Svìtové organizace duševního vlastnictví (WIPO*) ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, podepsaná ve Stockholmu dne 14. èervence 1967, zmìnìná dne 2. øíjna 1979 (vyhl.

Více

ROLETY VOLEJTE ZDARMA. www.minirol.eu

ROLETY VOLEJTE ZDARMA. www.minirol.eu ROLETY VOLEJTE ZDARMA 800 400 115 www.minirol.eu www.minirol.eu Popruhem, šòùrou nebo klikou Ka dá variata má své specifické výhody. Popruh se mnohem lépe dr í v ruce, ale musí být vyveden z boxu pøímo.

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

ÈÁST VIII - M I K R O È Á S T I CE A JEJICH CHOVÁNÍ

ÈÁST VIII - M I K R O È Á S T I CE A JEJICH CHOVÁNÍ 1 ÈÁST VIII - M I K R O È Á S T I CE A JEJICH CHOVÁNÍ 32 Základní èástice 33 Dynamika mikroèástic 34 Atom - elektronový obal 35 Atomové jádro 36 Radioaktivita 37 Molekuly TABULKA: Základní èástice Druh

Více

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP Do aplikace ScioDat mùžete vstoupit po zadání pøihlašovacích údajù na stránce: http://testovani.scio.cz Pøihlašovací údaje

Více

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00493619 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Janovice Úèetní

Více

SOUHRNNÝ PŘEHLED nově vytvořených / inovovaných materiálů v sadě

SOUHRNNÝ PŘEHLED nově vytvořených / inovovaných materiálů v sadě SOUHRNNÝ PŘEHLED nově vytvořených / inovovaných materiálů v sadě Název projektu Zlepšení podmínek vzdělávání SZŠ Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0358 Název školy Střední zdravotnická škola, Turnov, 28.

Více

NÁSILÍ A PROSTORY S LICENCÍ K PRODEJI ALKOHOLU

NÁSILÍ A PROSTORY S LICENCÍ K PRODEJI ALKOHOLU ICAP Reports 12 LISTOPAD 2002 NÁSILÍ A PROSTORY S LICENCÍ K PRODEJI ALKOHOLU Bìhem posledního desetiletí se zamìøuje stále vìtší pozornost na pøedvídání, zvládání a potlaèování násilí v prostorách s licencí

Více

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY Èlánek 7 Spoleèná a závìreèná ustanovení 1. a) První registraci hráèe je možno provést kdykoli v prùbìhu roku. b) Zmìny v registraci se provádìjí výhradnì v termínech stanovených pøestupními øády, pøípadnì

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané Maturitní zkouška z anglického jazyka profilová úroveň B2 Ústní zkouška z jazyka anglického trvá 15 min. (A), předcházející studentova příprava trvá taktéž 15 min. (B). (A) Ústní zkouška je rozdělena do

Více

POLITIKA PŘÍPRAVY NA STÁRNUTÍ V ČESKÉ REPUBLICE

POLITIKA PŘÍPRAVY NA STÁRNUTÍ V ČESKÉ REPUBLICE SOUHRN C. ZDRAVÉ STÁRNUTÍ POLITIKA PŘÍPRAVY NA STÁRNUTÍ V ČESKÉ REPUBLICE AGEING POLICY IN THE CZECH REPUBLIC PETR WIJA Ministerstvo práce a sociálních vìcí, Praha Autor podává pøehled stavu a vývoje demografických

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 2 3 6 Ing. Martin Boèek, Daniel

Více

Sociologie pro ekonomy a manažery 2., pøepracované a rozšíøené vydání

Sociologie pro ekonomy a manažery 2., pøepracované a rozšíøené vydání prof. Ing. Ivan Nový, CSc. PhDr. Alois Surynek a kolektiv Sociologie pro ekonomy a manažery 2., pøepracované a rozšíøené vydání Autorský kolektiv: PhDr. Eva Kašparová (kapitola 2a5) prof. Ing. Ivan Nový,

Více

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic 14200 PRAHA - LIBUŠ INFORMACE Q ZÁMÌRU DLE ZÁKONA È. 100/2001 Sb. NÁZEV ZÁMÌRU: Nekryté víceúèelové sportovištì Kokotská, parc.è. 557/1, k.ú. Libuš.

Více

Porovnání emisí CO 2 mezi evropskými státy využívajícími jadernou energetiku a jejich bezjadernými protìjšky Hnutí DUHA patøí mezi pøední èeské ekologické organizace. Zasazuje se za úèinná a pøitom realistická

Více

KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002

KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002 PESdde KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002 1. Co je nového ve verzi 2.3 Proti verzi 2.1 jsou v této verzi dvì významná vylepšení: 1. Server nyní stále

Více