ŘÁD FAUNA FARMA TRHY BRNO. Mobil: , Práva a povinnosti pořadatele

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŘÁD FAUNA FARMA TRHY BRNO. Mobil: 702 932 578, E-mail: faunafarmabrno@seznam.cz, www.faunafarmabrno.cz. Práva a povinnosti pořadatele"

Transkript

1 ŘÁD FAUNA FARMA TRHY BRNO Kontakt: Mobil: , Místo konání: Výstaviště 405/1, Brno GPS: N, E Termín konání: Aktuální termíny jsou umístěny na Práva a povinnosti pořadatele 1. Pořadatel zajišťuje výstavní prostory. K dispozici je výstavní pavilon v areálu výstaviště Brno, v případě velkého zájmu prodejců vystavovatel zajistí další prostory. 2. Pořadatel zajišťuje přípravu, průběh, úklid prostor výstavy (burzy). Nezajišťuje přepravní kontejnery ani nezodpovídá za přepravu zvířat na výstavu a z výstavy. 3. Pořadatel nezodpovídá za škody vzniklé odcizením, poškozením nebo úmrtím zvířat na výstavě, prodávajícímu nevzniká nárok na úhradu škody od pořadatele. 4. Pořadatel nezodpovídá za odcizení, poškození nebo ztrátu produktů, dopravních prostředků, majetku prodávajících a návštěvníků výstavy. 5. Pořadatel si vyhrazuje zrušit konání výstavy. Jedním z důvodů zrušení výstavy je veterinární zákaz konání výstavy. V případě zrušení výstavy pořadatel nezodpovídá za náklady prodávajících, které souvisejí s přepravou zvířat a produktů na výstavu. 6. Pořadatel na své internetové stránce oznámí zrušení výstavy nejpozději 7 dní před konáním výstavy. 7. Pořadatel je oprávněn kontrolovat pomocí svých zaměstnanců nebo pověřenými osobami dodržování řádu a vyžadovat od účastníků výstavy plnění povinností, které jsou stanoveny řádem. 8. Pořadatel vykonává výběr vstupného a předem dohodnutých poplatků od návštěvníků a prodejců na výstavě. Organizační řád 1. Výstava je organizována každou druhou neděli v měsíci. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit termín konání výstavy. Pořadatel tuto informaci uvede na své internetové stránce nejpozději 7 dní před konáním akce. 2. Prodejce na výstavě je prodejce zvířat, produktů nebo služeb. Prodejce je plně zodpovědný za zdravotní stav zvířat a za kvalitu dodaných produktů a služeb. 3. Vstup prodejcům je umožněn od 7:00 přes bránu č. 10 nebo vstup G2, kde prodejce zaplatí stanovené vstupné. 4. Vstup registrovaným prodejcům okrasného ptactva je umožněn v 8:00 přes bránu č. 10 nebo vstup G2, kde prodejce zaplatí stanovený poplatek. 5. Výstava je pro veřejnost otevřená od 9:00 do 13:00 hod. Každý návštěvník si zakoupí lístek na pokladně před vstupem na výstavu. Pořadatel výstavy si vyhrazuje právo, držet rezervovaná místa (stojany) pro prodejce do 9:00 hod. Pořadatel si vyhrazuje právo, držet rezervaci pronajatých stolů a ploch do 9:00 hod. po uvedeném čase pořadatel pronajme stoly dalším prodejcům. 6. Pro návoz exponátů a zboží bude návštěvníkům a vystavovatelům parkujícím v areálu výstaviště umožněno po dobu 20 minut zaparkovat přímo u výstavní haly G2 oproti složení vratné kauce 500 Kč. 7. Prodávající je povinen po skončení výstavy opustit areál do 15:00 hod. 8. Akce je určena k setkání chovatelů, pěstitelů a firem a ke směně, prodeji a vystavování papoušků a drobných exotických ptáků, terarijních zvířat, akvarijních ryb, exotických rostlin, chovatelských a pěstitelských potřeb a pomůcek, krmiv, odborné literatury, atp. (dále jen

2 zboží ). 9. Každý kdo nabízí k prodeji či výměně zboží uvedené v bodě č. 8 (dále jen účastník ), je povinen se s Řádem FAUNA FARMA TRHY BRNO a Řádem ochrany zvířat seznámit a zavazuje se k dodržování jeho pravidel. Tento souhlas je stvrzen přihláškou na stránkách faunafarmabrno.cz. 10. Účastník akce je povinen před konáním trhů se řádně zarezervovat a pronajmout si stůl nebo plochu. Přenos stolu na jiné místo či jakákoli další manipulace je zakázána. Účastník je plně odpovědný za zboží, které nabízí na svém stole. 11. Pronájem stolů je možno realizovat pouze vyplněním přihlášky. Platba za plochu (stůl) dle platného ceníku bude pořadateli uskutečněna v den konání trhů v hotovosti před samotným zahájením. 12. Aktuální termíny a provozní doba jsou umístěny na 13. Přejímka pronajatých ploch (stolů) a instalace zboží probíhá od 7:00 do 9:00 hodin. Pořadatel po této době může plochu (stůl) prodat jinému zájemci. V době od 7:00 do 9:00 bude do prostor burzy umožněn přístup pouze řádně zarezervovaným účastníkům, k rezervaci plochy je vstup zdarma pro jednu osobu (vystavovatele) pomocníkům bude přístup umožněn po zaplacení vstupu na burzu. Prodejcům s rezervovanými stojany bude umožněn vstup v 8:00 po zaplacení 40 Kč (cena vstupu a rezervace stojanu do 9:00). Ostatním osobám nebude do areálu přístup umožněn. 14. STORNO PODMÍNKY: Pokud se po registraci na FAUNA FARMA TRHY BRNO nebudete moci z jakéhokoli důvodu zúčastnit, žádáme Vás o písemné storno na . nejpozději tři dny před termínem konání trhu. V případě, že na trhy nedorazíte, nebo zašlete storno po výše uvedeném termínu, bude Vám na dalších FAUNA FARMA TRHY BRNO k nové ploše doúčtována Vámi rezervovaná a neobsazená plocha v plné výši 100%. 15. Pořadatel si vyhrazuje právo účastníka v průběhu burzy z organizačních důvodů přesunout na místo jiné. 16. Na trzích je možné prodávat zvířata pouze v souladu s Řádem na ochranu zvířat. 17. Dojde-li k úniku zvířete v průběhu burzy, je povinností majitele zvířete tuto skutečnost neprodleně pořadateli oznámit. 18. Každý účastník si zajišťuje prodejní boxy, klece popř. nádrže sám a dbá na to, aby vyhovovala potřebám zvířat v souladu s Řádem na ochranu zvířat. 19. Prodejní boxy, klece či nádrže musí být zabezpečeny tak, aby nemohlo dojít k úniku zvířat. Účastníci jsou povinni zajistit, aby nikdo z pořadatelů, jiných účastníků a návštěvníků trhů nebyl jejich exempláři ohrožen či zraněn, v opačném případě nesou plnou odpovědnost za takovéto jednání. 20. V případě, že orgán Inspekce životního prostředí informuje pořadatele o porušení předpisů (např. CITES, apod., Zákon na ochranu přírody) účastníkem, bude účastník z trhů vykázán bez jakékoli náhrady a za porušením zákona ponese veškeré důsledky z toho plynoucí. 21. Účastníci odpovídají za zdravotní stav a kondici svých zvířat, dále pak nesmí prodat zvíře osobě mladší 16 let bez souhlasu rodiče nebo zákonného zástupce. 22. Účastníci, kteří zboží prodávají na živnostenský list, musí na svém prodejním místě umístit viditelně cedulku se jménem (názvem firmy) a IČ. 23. Pořadatel neručí za škody nebo ztráty účastníkům vzniklé během akce. 24. V prostorách akce je zakázáno kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm. 25. Každý z účastníků je povinen udržovat pořádek ve všech prostorách konání trhů a po jejím skončení uvést své prodejní místo do původního stavu. 26. Účastníci jsou povinni řídit se pokyny pořadatelů. 27. Na akci je možno propagovat jinou akci pouze se souhlasem pořadatele. 28. Účastník ručí za veškeré škody, které na akci způsobí a zavazuje se k jejich odstranění či finanční úhradě. 29. Všichni účastníci akce, jsou povinni řídit se tímto řádem. 30. V případě, že účastník poruší některý z výše uvedených bodů, má pořadatel právo účastníka z burzy vykázat bez jakékoli náhrady škody. 31. Účastníci souhlasí s uveřejněním fotografií jejich osob, stolů se zbožím apod. pořízených pořadatelem na internetové stránky a k dalším reklamním účelům pořadatele. 32. Tento řád je závazný pro všechny účastníky a návštěvníky akce. 33. První pomoc, veterinární pomoc a veterinární dozor jsou zabezpečené přítomným veterinárním

3 lékařem na vyznačeném místě. Veterinární lékař má vytvořené podmínky pro řádný výkon práce spojený s prohlídkou zvířete a případným ošetřením. 34. Dozor na ochranu zvířat jsou oprávněni vykonávat inspektoři, kteří se chovateli prokážou platným služebním průkazem. 35. Chovatelé jsou povinni poskytnout pracovníkovi dozoru potřebné doklady a informace a také umožnit prohlídku zvířete na požádání vykonávajícího dozoru. 36. Pořadatel je oprávněn na návrh veterinárního lékaře vyloučit zvíře z výstavy v případě, že se u něho projeví příznaky choroby, stresu nebo jiné negativní příznaky, které by vedli k utrpení zvířete. 37. Prodávající a chovatelé jsou povinni dodržovat veterinární podmínky stanovené Krajskou veterinární správou, stejně jako veškeré platné zákony a vyhlášky týkající se této problematiky. Účel řádu 1. Účelem Řádu je metodicky stanovit podmínky zvířat a pravidla k předvádění zvířat při veřejném vystoupení podle současných požadavků na ochranu zvířat a péči o jejich pohodu a stanovení pravidel k prodeji, směně a vystavování. 2. Akce slouží k setkání chovatelů, pěstitelů a firem a ke směně, prodeji a vystavování papoušků a drobných exotických ptáků, terarijních zvířat, akvarijních ryb, exotických rostlin, chovatelských a pěstitelských potřeb a pomůcek, krmiv, odborné literatury, atp. (dále jen zboží ). 3. Tento Řád neumožňuje použití zvířat pro přípravu a provedení triků nebo výkonů v divadelním a varietním představení, filmu, televiznímu programu nebo podobném veřejném představení. Podle tohoto Řádu nelze provádět vystavování zvířat veřejnosti za předpokladu, že by vystavování zvířat probíhalo v mobilním zařízení typu pojízdného zvěřince, klece, jiného přepravního boxu jako např. terária, nebo akvária, v nichž jsou zvířata umístěna převážně v prostoru dopravního prostředku (tj. nelze provozovat pojízdný zvěřinec). 4. Řád nenahrazuje ustanovení a podmínky stanovené právními předpisy, zejména zákonem č.246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č.166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů (např. doklad o provedení stanovených vyšetření zvířat, kontrola zdravotního stavu zvířat), zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (chov, včetně držení zvláště chráněných druhů) a zákonem č.100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy), CITES - registrace zvířat a povolení k chovu, atd. a zákonem č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Množství vystavovaných a nabízených zvířat je variabilní a je limitováno: Seznam Zvířata, pro která je burza určená naleznete na a) aktuální druhovou skladbou na jednotlivém veřejném vystoupení a velikostí zvířat, b) typem a rozměry nádrží, klecí, či jiných přepravek (dále jen přepravky ), ve kterých jsou zvířata nabízena, či vystavována, c) kapacitou výstavních prostor. d) Seznamem zvířat určených pro danou burzu. 1. K veřejnému vystoupení lze používat jen zvířata zdravá a v dobré kondici a dále podle tohoto řádu se nemohou zúčastnit veřejných vystoupení: a) březí samice ve druhé polovině březosti a kojící samice, samice plazů a obojživelníků s nevykladenými vejci, nebo samice plazů a obojživelníků, které pečují o mláďata, b) zvíře fyzicky vyčerpané, nemocné nebo podezřele z onemocnění, c) zvíře pod vlivem zakázaných látek (doping), nebo zvíře, které účastník odmítl podrobit vyšetření, jež bylo při podezření z užití těchto látek požadováno k jejich zjištění, d) zvíře přepravené na veřejné vystoupení nevhodným způsobem, přepravním prostředkem nebo za

4 podmínek, které nejsou v souladu s tímto Řádem, e) ptáci sedící na vejcích nebo pečující o potomstvo, f) zvíře, pro které by veřejné vystoupení bylo spojeno s bolestí, utrpením, zraněním nebo jiným poškozením, g) zvíře agresivní vůči lidem nebo zvířatům, h) zvíře se zákrokem provedeným v rozporu s ustanovením 4 odst. 1 písm. g) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, zejména kupírovaná zvířata, zvířata s poškozenými hlasivkami nebo s použitím jiných prostředků k omezení hlasitých projevů; zvířata s amputovanými drápy, extrahovanými zuby, a to z jiných než zdravotních důvodů, ptáci s poškozenými křídly k zabránění létání, i) zvíře, které není ovladatelné chovatelem, který je doprovází, j) štěňata mladší 3 měsíců, hárající feny, březí feny ve druhé polovině březosti, kojící feny do 50 dnů po porodu, k) zvíře zraněné, nemocné nebo podezřelé z onemocnění, které by ovlivnilo jejich výkon nebo jim působilo bolest, utrpení nebo poškození jejich zdravotního stavu, l) zvíře, které je léčeni; takové zvíře se může účastnit pouze po vyšetření veterinárním lékařem a s jeho souhlasem, m) zvířata, jejichž kondice neodpovídá předpokládané zátěži, n) koťata mladší 13 týdnů (rozhodující pro určení věku zvířete je záznam v očkovacím průkaze), o) zvířata nemající očkování osvědčené očkovacím průkazem a zvířata, které nesplní podmínky veterinární prohlídky v místě veřejného vystoupení. 2. Veřejných vystoupení se neúčastní akvarijní ryby nebo vodní živočichové, eventuálně jejich skupiny, které byly podrobeny jakémukoli dobarvování. 3. K veřejnému vystoupení se nesmí používat zvířata se kterými se nesmí obchodovat, tato jsou uvedena v příloze č.i mezinárodní úmluvy CITES (dále jen CITES), resp. v příloze A Nařízení Komise (ES) č. 407/2009 ze dne 14. května 2009, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi. 4. Zvířata podléhající registraci uvedená v CITES, s nimiž je možno obchodovat, je nutno výrazně označit nápisem "CITES podléhá registraci", umístěným viditelně na přepravkách a nabízet je k prodeji pouze s platnými registračními doklady a v souladu s dalšími ustanoveními CITES. Způsob manipulace se zvířaty 1. V průběhu veřejného vystoupení jsou zvířata umístěna v přepravkách a není s nimi prováděna žádná manipulace, s výjimkou případu, kdy je zvíře v případě prodeje předáváno novému chovateli. 2. Každý prodejce, či vystavovatel si přepravky, v nichž zvířata vystavuje, nebo nabízí ke směně a prodeji, zajišťuje sám a dbá na to, aby vyhovovaly potřebám zvířat. 3. Přepravky musí být zabezpečeny tak, aby nemohlo dojít k úniku zvířat. 4. Zvířata po umístění na výstavní stoly nejsou nucena k žádné aktivitě, ani nepředvádějí žádné výkony. V případě potřeby (předvedení zvířete zájemci, porovnání jedinců, apod.) se zvířaty manipuluje jejich chovatel, k manipulaci není třeba žádných zvláštních pomůcek, ani zařízení s výjimkou manipulace s akvarijními rybami a vodními živočichy, se kterými v případě potřeby manipuluje chovatel pomocí akvarijních síťek a chytacích skleněných a plastových zvonů. Každý chovatel je povinen zajistit, aby nedocházelo k nevhodné manipulaci, popř. k manipulaci nepovolanými osobami, se zvířaty, které předvádí. Výjimka je možná pouze při zhoršeném zdravotním stavu zvířete, kdy manipulaci může provádět i veterinární lékař pověřený dozorem na veřejném vystoupení. 5. Při přenášení koček, pokud nejsou použity přepravky (kontejnery) je třeba, aby osoba, která zvíře přenáší, držela kočku v náruči s nenásilnou fixací končetin a pevným podložením hrudníku, břicha a pánve pažemi. Nelze přenášet kočku držením za kůži nebo jednotlivé části těla. 6. Při manipulaci se psy je při jejich přenášení třeba, aby osoba, která je přenáší, držela psa v náručí s nenásilnou fixací končetin a pevným podložením hrudníku, břicha a pánve pažemi. Nelze přenášet psy držením za kůži nebo jiné jednotlivé části těla (zejména za uši a ocas). U velkých plemen psů (nad 50 cm kohoutkové výšky) zpravidla k takové manipulaci nedochází. 7. Králíci se při přemisťování se nesmí přenášet drženi pouze za ušní boltce. Po uchopení za kůži na hřbetě je třeba končetiny podložit druhou rukou nebo podložkou. Při přemístění na větší vzdálenost se použije transportní klec. 8. Drůbež se při přemisťování nesmí přenášet držena pouze za končetiny nebo křídla. Po uchopení jednou rukou za křídla a druhou za končetiny se doporučuje, aby je osoba, která je přenáší, přiložila a

5 podepřela bokem svého těla. Při přemístění na větší vzdálenost se použije transportní klec Holubise při přemisťování se nesmí přenášet drženi pouze za končetiny nebo křídla. Po uchopení jednou rukou se křídla holuba a jeho končetiny přimknou k zadní části těla a osoba je drží v sevřené ruce. Při přemístění na větší vzdálenost se použije transportní klec. 10. Krmná zvířata musí během veřejného vystoupení zabezpečeny shodné podmínky jako zvířata ostatní s výjimkou nároku na velikost prostor. Po přepravě budou krmná zvířata přemístěna do chovných nádob s možností napájení a krmení. Zařízení, vybavení a pomůcky pro manipulaci se zvířaty 1. Zvířata musí být v přepravkách umístěna tak, aby: a) vzájemně nemohla si způsobit poranění (separace agresivních jedinců) b) nebyla nepřiměřeně stresována (množství jedinců v přepravce) c) měla dostatek prostoru pro volný pohyb, jako minimální jsou doporučeny Rozměry přepravek (v násobcích délky těla zvířete u želv délky karapaxu, u ostatních plazů a ocasatých obojživelníků v násobcích délky těla bez ocasu): - pro želvy 3 x 2 x 2 pro jedno zvíře, pro každé další zvíře je alespoň 30% prostoru navíc - pro ještěry a hady 2 x 2 x 2 (terestrické), 2 x 2 x 3 (stromové) pro jedno zvíře, pro každé další zvíře je alespoň 30% prostoru navíc - pro obojživelníky 2 x 2 x 2 pro jedno zvíře, pro každé další zvíře je alespoň 30% prostoru navíc - hlodavci jsou umístěni v typizovaných, přepravkách pro hlodavce, které splňují tyto minimální rozměry Pořadatel: RYCHLÍK CATERING s.r.o IČ: Tento řád je platný od

Řád ochrany zvířat při zkouškách a svodech psů, prováděných podle zkušebních řádů uznaných Mezinárodní kynologickou federací (FCI)

Řád ochrany zvířat při zkouškách a svodech psů, prováděných podle zkušebních řádů uznaných Mezinárodní kynologickou federací (FCI) Řád ochrany zvířat při zkouškách a svodech psů, prováděných podle zkušebních řádů uznaných Mezinárodní kynologickou federací (FCI) Čl. 1 Název sídlo žadatele (1) Tento řád ochrany zvířat při zkouškách

Více

ZÁKON na ochranu zvířat proti týrání

ZÁKON na ochranu zvířat proti týrání Strana 6611 409 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 162/1993 Sb., zákonem č. 193/1994 Sb., zákonem č.

Více

Čl. 1 Identifikační údaje pořadatele pořádajícího veřejné vystoupení

Čl. 1 Identifikační údaje pořadatele pořádajícího veřejné vystoupení ŘÁD OCHRANY ZVÍŘAT PŘI VEŘEJNÉM VYSTOUPENÍ PSŮ - PŘI ZÁVODECH PSÍCH SPŘEŽENÍ, ZÁVODECH VE WEIGHTPULLINGU A HODHOCENÍ EXTERIÉRU PSŮ ORGANIZOVANÉ SIBERIAN HUSKY KLUBEM CZECH REPUBLIC O. S. Čl. 1 Identifikační

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 8. října 2012

VYHLÁŠKA. ze dne 8. října 2012 VYHLÁŠKA č. 342/2012 Sb. ze dne 8. října 2012 o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností Ministerstvo

Více

Příloha nájemní smlouvy. Článek I. PŘEDMĚT SMLOUVY A ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Příloha nájemní smlouvy. Článek I. PŘEDMĚT SMLOUVY A ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Příloha nájemní smlouvy Článek I. PŘEDMĚT SMLOUVY A ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. SMLUVNÍ STRANY Tyto platební, kontraktační a technické podmínky jsou nedílnou součástí Nájemní smlouvy (dále také Smlouva ), sjednané

Více

Všeobecné podmínky k účasti na zájezdech pořádaných cestovní kanceláří Travel Planet, s.r.o.

Všeobecné podmínky k účasti na zájezdech pořádaných cestovní kanceláří Travel Planet, s.r.o. Všeobecné podmínky k účasti na zájezdech pořádaných cestovní kanceláří Travel Planet, s.r.o. 1. Úvodní ustanovení Všeobecné smluvní podmínky CK Travel Planet jsou platné pro všechny zájezdy, pobyty a služby

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře OREX TRAVEL s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře OREX TRAVEL s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře OREX TRAVEL s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Všeobecné smluvní podmínky jsou platné pro všechny zájezdy, pobyty a služby cestovního ruchu cestovní kanceláře

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o. jsou platné pro všechny zájezdy, pobyty a služby

Více

SHIH-TZU KLUB EVROPA

SHIH-TZU KLUB EVROPA SHIH-TZU KLUB EVROPA Obsah : Stanovy Standard SHIH-TZU Zápisní řád Kárný řád STANOVY S H I H - T Z U KLUBU E V R OPA ****************************************************** Chovatelský klub psů tibetského

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o. jsou platné pro všechny zájezdy, pobyty a služby

Více

Všeobecné smluvní podmínky Orbis Link, s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky Orbis Link, s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky Orbis Link, s.r.o. 1. Úvodní ustanovení 1.1. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře Orbis Link, s.r.o. jsou platné pro všechny zájezdy, jejichž pořadatelem je cestovní

Více

ze dne 13. července 1999 o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon)

ze dne 13. července 1999 o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon) 166/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999 o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon) Změna: 29/2000 Sb. Změna: 154/2000 Sb. Změna: 102/2001 Sb. Změna: 120/2002 Sb.

Více

PRAVIDLA CHOVÁNÍ 3. STRAN NA PRACOVIŠTÍCH SKUPINY VEOLIA VODA VE VZTAHU K BOZP, PO A OŽP (dále jen Pravidla )

PRAVIDLA CHOVÁNÍ 3. STRAN NA PRACOVIŠTÍCH SKUPINY VEOLIA VODA VE VZTAHU K BOZP, PO A OŽP (dále jen Pravidla ) PRAVIDLA CHOVÁNÍ 3. STRAN NA PRACOVIŠTÍCH SKUPINY VEOLIA VODA VE VZTAHU K BOZP, PO A OŽP (dále jen Pravidla ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Účel Pravidel Účelem Pravidel je přispět k zajištění maximální bezpečnosti

Více

Všeobecné smluvní podmínky zájezdů cestovní kanceláře Skalla CZ, s.r.o

Všeobecné smluvní podmínky zájezdů cestovní kanceláře Skalla CZ, s.r.o Všeobecné smluvní podmínky zájezdů cestovní kanceláře Skalla CZ, s.r.o 1. Úvodní ustanovení Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří Skalla CZ, s.r.o., IČ 25961292, se sídlem Hradec Králové 2, Ulrichovo nám.

Více

Základní podmínky činnosti dodavatelů prací a služeb v areálu TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, a.s., Závod VZ Sochorová válcovna, Kladno

Základní podmínky činnosti dodavatelů prací a služeb v areálu TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, a.s., Závod VZ Sochorová válcovna, Kladno Stránka 1 z 8 Základní podmínky činnosti dodavatelů prací a služeb v areálu TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, a.s., Závod VZ Sochorová válcovna, Kladno I. Základní ustanovení 1. Předmětem a účelem těchto Základních

Více

., : 265212041/300 ČSOB

., : 265212041/300 ČSOB VŠEOBECNÉ PODMÍNKY Cestovní kancelář CZECH SURF s.r.o. Buchlovská 9, Velehrad, 68706, tel: 776001109, crew@surf-trip.cz, www.surf-trip.cz, IČO: 03095444., Bankovní spojení : 265212041/300 ČSOB Praha 2,

Více

POVAHOVÝ TEST 1. Chování psa při měření Pes stojí na pevné (dřevěné) desce, člen bonitační komise provádí měření dle bonitační karty.

POVAHOVÝ TEST 1. Chování psa při měření Pes stojí na pevné (dřevěné) desce, člen bonitační komise provádí měření dle bonitační karty. POVAHOVÝ TEST 1. Chování psa při měření Pes stojí na pevné (dřevěné) desce, člen bonitační komise provádí měření dle bonitační karty. Psovod drží psa buďto pouze za vodítko či obojek nebo může přidržovat

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY cestovní kanceláře CK TURISTA s.r.o.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY cestovní kanceláře CK TURISTA s.r.o. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY cestovní kanceláře CK TURISTA s.r.o. Čl. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1) Všeobecné smluvní podmínky (dále jen VSP) jsou platné pro všechny zájezdy, pobyty a služby cestovního ruchu

Více

CESTOVNÍ SMLOUVA A FIRO-tour a.s.

CESTOVNÍ SMLOUVA A FIRO-tour a.s. 1. SMLUNÍ STRANY Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku CESTONÍ SMLOUA A yplněnou cestovní smlouvu, prosím, doručte cestovní kanceláři, S Číslo pasu Státní příslušnost Počet cest s CK FIRO-tour vč.

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o. se sídlem Praha 3, Vinohrady, Korunní 1961/109,

Více

Všeobecné obchodní podmínky cestovní kanceláře JEDU.cz s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky cestovní kanceláře JEDU.cz s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky cestovní kanceláře JEDU.cz s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Všeobecné obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) jsou platné pro všechny zájezdy a jednotlivé služby cestovního ruchu

Více

Všeobecné obchodní, servisní a záruční podmínky firmy MONTAN Plzeň s.r.o. 1. Základní ustanovení. 2. Cena předmětu plnění. 3.

Všeobecné obchodní, servisní a záruční podmínky firmy MONTAN Plzeň s.r.o. 1. Základní ustanovení. 2. Cena předmětu plnění. 3. Všeobecné obchodní, servisní a záruční podmínky firmy MONTAN Plzeň s.r.o. 1. Základní ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné obchodní, servisní a záruční podmínky (dále jen Všeobecné podmínky ) upravují vztahy

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o. se sídlem Praha 2, Vinohrady, Kunětická 2534/2,

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK trip4you.cz s.r.o.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK trip4you.cz s.r.o. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK trip4you.cz s.r.o. (dále jen,, všeobecné smluvní podmínky nebo VSP ) 1.ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Všeobecné smluvní podmínky jsou platné pro všechny zájezdy, pobyty a služby cestovního

Více

Návrh nájemní smlouvy WISPI č. xxxxxxx

Návrh nájemní smlouvy WISPI č. xxxxxxx Návrh nájemní smlouvy WISPI č. xxxxxxx Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm sídlo: Palackého 147, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm IČ : 00098604 DIČ: CZ00098604 bankovní spojení : KB Rožnov p/r

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ (Obecná část Všeobecných podmínek) 1. Předmět Všeobecných podmínek 1.1. Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby poskytovatele ( Všeobecné podmínky ) upravují práva a

Více

Podmínky, pokyny a informace pro vystavovatele a realizátory expozic 15. ročníku mezinárodního veletrhu Czech Raildays

Podmínky, pokyny a informace pro vystavovatele a realizátory expozic 15. ročníku mezinárodního veletrhu Czech Raildays Podmínky, pokyny a informace pro vystavovatele a realizátory expozic 15. ročníku mezinárodního veletrhu Czech Raildays 1. Místo a doba konání veletrhu Veletrh se koná v areálu nákladového nádraží železniční

Více

JOCKEY CLUB ČESKÉ REPUBLIKY DOSTIHOVÝ ŘÁD. Předpisy pro konání rovinových a překážkových cvalových dostihů

JOCKEY CLUB ČESKÉ REPUBLIKY DOSTIHOVÝ ŘÁD. Předpisy pro konání rovinových a překážkových cvalových dostihů JOCKEY CLUB ČESKÉ REPUBLIKY DOSTIHOVÝ ŘÁD Předpisy pro konání rovinových a překážkových cvalových dostihů Praha 2014 2 DOSTIHOVÝ ŘÁD Obsah Str. Oddíl I... 9 Definice a vysvětlivky... 9 Oddíl II... 25 Rozsah

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY pro dodavatele divize Weber společnosti Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. Tyto všeobecné nákupní podmínky se vztahují na právní

Více

Školní řád. Základní umělecká škola Zruč nad Sázavou. Č.j. 104/2014 - S

Školní řád. Základní umělecká škola Zruč nad Sázavou. Č.j. 104/2014 - S Č.j. 104/2014 - S Základní umělecká škola Zruč nad Sázavou Na Pohoří 575, 285 22 Zruč nad Sázavou, IČO 75032945 Školní řád Školní řád Základní umělecké školy Zruč nad Sázavou vydává na základě zákona č.

Více