SENIOR COHOUSING AKTIVNÍ STÁRNUTÍ V KOMUNITĚ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SENIOR COHOUSING AKTIVNÍ STÁRNUTÍ V KOMUNITĚ"

Transkript

1 SENIOR COHOUSING AKTIVNÍ STÁRNUTÍ V KOMUNITĚ Ing. arch. Veronika Bešťáková doktorandka, Fakulta architektury ČVUT v Praze Anotace: Senior cohousing vychází z dánského modelu komunitního bydlení. V mnohém odpovídá na moderní trendy v současné stárnoucí společnosti. Především umožňuje zestárnout i zemřít doma, v tzv. přirozeném sociálním prostředí. To naplňuje základní potřeby i přání jedince a zároveň odlehčuje celé společnosti. Senior cohousing v zahraničí využívá efektivněji koordinovanou síť terénních i ambulantních služeb. Koncept je v neposlední řadě zajímavý tím, že podporuje vlastní iniciativu seniorů. Vyžaduje do určité míry včasnou osobní přípravu na stárnutí, vzájemnou podporu a pomoc seniorů a jejich participaci na fungování projektu. V zahraničí je senior cohousing považován za udržitelnou alternativu různým institucím pro seniory. Abstract: Senior cohousing arises from Danish model of living in community. It answers to modern trends in contemporary ageing society. Senior cohousing makes possible both ageing and dying at home, socalled the natural social ambient. It satisfies individual basic needs and at the same time it disburdens the whole society. Senior cohousing abroad exploits the coordinated network of home care and ambulatory services. Last but not least, the concept is interesting because of its support of senior s own initiative. It demands a timely personal preparation on ageing process, mutual senior s support and their help and participation on the project. Abroad senior cohousing is considered as a sustainable alternative to various senior s institutions. Příspěvek: Úvod. Vyspělé země se už několik desetiletí potýkají v různé míře s fenoménem stárnutí populace. Jedná se o komplexní změny ve struktuře společnosti 21. století, které se netýkají pouze samotného stárnutí. Prodloužené období stáří postupně nabývá na důležitosti u jedinců i v celé moderní společnosti. Rozhodně ho nelze považovat za pouhé předznamenání konce životní cesty. Stárnutí populace přesto, že je výsledkem záměrného lidského chování, je někdy zjednodušeně označováno za pohromu, která bude vytvářet krajně nepříznivé vztahy mezi produktivní a postproduktivní generací. Dále, podle prognóz, bude za pár let výrazná převaha starších osob nad dětmi. Velký počet seniorů ve společnosti se ovšem zároveň stává největší společenskou výzvou 21. století. (Zdroj: Rabušic, Ladislav: Stárnutí populace jako pohroma nebo jako sociální výzva? VÚPSV, Praha 2002). Trendy. Pokud není možné v dohledné době stárnutí populace zvrátit, nezbývá než se co nejlépe přizpůsobit a zaměřit na udržitelnost budoucího vývoje. To znamená především zajistit důstojný život ve stáří po všech stránkách a zároveň odlehčit ostatním generacím v péči o seniory. Současným trendem v zahraničí již několik desetiletí zůstává především umožnění stárnutí doma (ageing at home), v tzv. přirozeném sociálním prostředí. Pokud je z něho totiž stárnoucí člověk vytržen, způsobujeme předčasnou tzv. sociálně konstruovanou závislost (Zdroj: Kubalčíková, Kateřina: 68

2 Bydlení pro seniory. ERA Group Brno 2006, str. 22). Naopak v domácím prostředí zůstává člověk déle aktivní fyzicky, psychicky i sociálně. Setrvání doma, nejlépe do konce života, je ovšem nutné podporovat mimo jiné koordinovanou sítí terénních a ambulantních služeb. Ty by měly i v České republice nabývat na větší důležitosti, než dosud nabývají služby rezidenční, protože další zvyšování kapacity ústavů je z dlouhodobého ekonomického hlediska stejně neúnosné. V zahraničí obecně platí pravidlo, že institucionální péče by měla nastoupit, až když je to nezbytně nutné a pouze na nezbytně nutnou dobu. Dalším současným trendem může být i očekávání alespoň částečné vlastní iniciativy samotných seniorů i budoucích seniorů (např. vzájemná formální i neformální pomoc, vlastní projekty, atp.). Dánský model cohousingu. Senior cohousing se vyvinul z úspěšného dánského modelu bydlení, a to vícegeneračního cohousingu. V Dánsku existuje již několik desítek let. Slovo cohousing by se do češtiny dalo volně přeložit jako společné bydlení nebo blízké sousedské bydlení. Jedná se o vědomě budované sousedské společenství, které klade důraz na hlouběji prožívané mezilidské vztahy a současně zachovává a podporuje osobní nezávislost. Senior cohousing, v angličtině také známý pod názvem elder cohousing, je specifickou variantou vícegeneračního cohousingu. Žádné další, jiným výraznějším způsobem zúžené varianty cohousingu neexistují, protože obecně platí pravidlo, že čím víc je společenství různorodé (i co se týká věku), tím lépe je udržitelné po sociální, ekonomické i ekologické stránce. Přesto vznikla varianta cohousingu jen pro seniory, mimo jiné jako odpověď na vývoj stárnutí populace (rapidní růst počtu seniorů a současný pokles počtu rodin s dětmi ve společnosti). Senior cohousing je více zaměřen na obyčejné i specifické potřeby a přání starších lidí. V zahraničí je senior cohousing zajímavou alternativou různým institucím, jako domovům pro seniory. Senior cohousingy ve světě. Senior cohousing se rychle šíří v USA a již existuje i v dalších zemích především severní a západní Evropy (Švédsko, Holandsko). Průzkumy ohledně možné implementace senior cohousingu intenzivně probíhají ve Velké Británii, na Dálném východě (Jižní Korea, Japonsko) nebo v Austrálii, což jsou vyspělé země s rychle rostoucím počtem stárnoucích obyvatel. Obecné principy senior (i vícegeneračního) cohousingu. Na začátek je třeba říci, že cohousing nabízí nový přístup k bydlení. Nejedná se vyloženě o nový životní styl, a to ze čtyř následujících důvodů: (1) nemá společnou ideologii či filosofii, (2) není ani založen na politické vizi, (3) není postaven na sociální hierarchii, (4) nemá sdílenou ekonomiku. Na rozdíl od ostatních typů komunit obyvatelé cohousingu mají jen silný smysl pro blízké sousedství s ostatními lidmi. Díky výše jmenovaným důvodům, ale i díky rozmanitým přístupům a formám, je cohousing populárnější a udržitelnější než jiné formy kolektivního bydlení a záměrně budovaných komunit (intentional communities). Cohousing může nabývat nejrůznějších architektonických podob a může být postaven v podstatě kdekoli. Typický dánský nebo americký cohousing je zbudován formou nové vesnice (osady) z rodinných domů na zelené louce v blízkosti stávající obce, v tzv. suburbánní poloze. Vzhledem ke konceptu cohousingu zde v mnohem menší míře hrozí přeměna v nechvalně proslulá satelitní městečka. Na druhou stranu může být cohousing vybudován i v městském prostředí, např. jako nový vysokopodlažní dům, jako tomu bývá často ve Švédsku, nebo zrekonstruovaný bývalý výrobní, zemědělský či školský areál. Senior cohousing z hlediska typologického rozlišení nepatří mezi objekty občanské vybavenosti, tj.stavby zdravotnické nebo stavby sociální péče. Jedná se spíš o budovy obytné, ať už rodinné nebo bytové domy, obohacené o sdílené vybavení a sdílené aktivity. 69

3 Každá domácnost vlastní plně zařízenou bytovou jednotku, rodinný dům nebo byt, a navíc spoluvlastní společné prostory, především tzv. společenský prostor nebo dům (z anglického common house), dále např. různé venkovní prostory (zahrádky, terasy, bazén, hřiště či jiné venkovní sportovní vybavení, dílny, místnosti pro podnikání apod.). Obyvatelé by měli mít příležitost si vybrat mezi tím být v určitou chvíli sami nebo naopak s ostatními, podle momentálních potřeb a nálad, a proto jsou jak v rámci celkového urbanistického uspořádání, tak v rámci dispozičního řešení bytových jednotek, pečlivě rozlišeny soukromé, polosoukromé a společné prostory. Centrem sociálních aktivit je výše zmíněný společenský prostor-dům, u kterého je důležité umístění v rámci souboru, jeho vybavení a velikost. Osvědčené je umístění v centru komunity nebo při vstupu do komunity tak, aby ho obyvatelé viděli přímo ze svých bytových jednotek nebo ho míjeli při cestě domů. Získají tím přehled, co se právě ve společenském prostoru děje a mohou se rozhodnout o své případné účasti. Co se týká jeho vybavení, tak je třeba si uvědomit, že do jisté míry nahrazuje prostory i funkce v soukromých bytových jednotkách (i když plně, ale spíš skromněji, zařízených). Vždy obsahuje velkou kuchyň, na kterou navazuje většinou polyfunkční jídelna, sloužící nejen ke společným večeřím, ale i dalším formálním i neformálním setkáním. Společné večeře patří podle některých autorů (Charles Durrett, Kelly a Chris Scotthanson) dokonce mezi klíčové charakteristiky cohousingu. Nejde jen o příjemné strávení času u dobrého jídla a pití, ale o důležité sociální pojítko mezi obyvateli cohousingu. Dále společenský prostor-dům poskytuje místo pro různé technické zázemí (prádelna, sušárna, dílna, počítačová místnost, úložné prostory), pokoje pro hosty, pokoje pro rehabilitační pracovníky, tělocvičny, knihovny, atp. Sdílené prostory a aktivity poskytují jak praktické, tak sociální výhody. Obyvatelé prvních cohousingových projektů nevěděli, co od společenského prostoru čekat, takže do něho raději tolik neinvestovali. Po té, co se společenský prostor osvědčil, začal se v dalších generacích projektů výrazně zvětšovat a nabíral další funkce, zatímco soukromé bytové jednotky se spíš zmenšovaly a dnes poskytují skromnější vybavení (např. standardizované kuchyně a sociální zázemí, což je považováno v západních zemích za ne zcela nesamozřejmý ústupek). Kromě určité standardizace je pro soukromé bytové jednotky typické, že jejich nejživější části (kuchyň s obytnou jídelnou) jsou orientovány do společných prostor komunity. Intimnější části (ložnice a obývací pokoj) jsou pak orientovány naopak co nejdále od společných prostor, např. do soukromých zahrádek či teras. Bytové jednotky by měly být snadno upravitelné podle individuálních potřeb jejich obyvatel. Pojítko a zároveň nárazník mezi hodně živými společnými prostory a soukromými bytovými jednotkami tvoří velmi důležitý polosoukromý prostor. Jeho nejčastější formou je krytá veranda s posezením před domkem nebo posezení na společné obytné prosklené chodbě před bytem. Jeho plusem je zároveň zvětšení užitné plochy bytové jednotky.architektonické a urbanistické řešení celého projektu je zaměřeno na usnadnění vzájemného setkávání obyvatel. Tomu napomáhá mimo jiné bezpečný pěší provoz. Pokud má cohousing podobu osady z rodinných domků, automobily mezi nimi neprojíždí a jsou parkovány na okraji pozemku. Podstatná je i blízkost, nejlépe pěší dostupnost, občanského vybavení (tj. obchod s potravinami, lékárna, zdravotnické nebo i kulturní či sportovní zařízení). Důležitá je aktivní účast obyvatel / budoucích obyvatel při vytvoření komunity. V dnešní době už existuje několik vývojových modelů cohousingu, které byly vyvinuty především v USA, a to podle 70

4 stupně participace jeho obyvatel a stupně spolupráce ziskových i neziskových organizací, ale určitá alespoň minimální účast na tvorbě a fungování projektu je od každého obyvatele očekávána. Ověřený počet bytových jednotek je přibližně 15 až 25, což odpovídá v případě jedno- až dvoučlenných domácností asi 15-ti až 50-ti obyvatelům. Jedná se o počet lidí, kteří mají reálnou šanci se vzájemně poměrně dobře poznat a kterých je dost na to, aby si mohli mezi sebou rozdělit určité úkoly a povinnosti. Pro koho je vhodný senior cohousing? Anglický název napovídá, že by se mělo jednat o záležitost pro seniory, často ovšem už i pro lidi od středního věku. Určitý spodní věkový limit zde na rozdíl od vícegeneračního cohousingu většinou existuje, ale není stěžejním požadavkem a je v různých státech různý, např. kolem 55-ti let v Dánsku a USA, ale třeba již kolem 40-ti let ve Švédsku - často se proto hovoří o aktivním životním stylu pro druhou půlku života". Logicky, čím dřív se člověk dostane do senior cohousingu, dokud je ještě pružný" sociálně, fyzicky i mentálně, tím snadněji a rychleji se zde bude cítit jako doma mezi svými". Což je pochopitelně obrovská výhoda. Senior cohousing bývá často považován za druhou nebo rozšířenou rodinu. Krom dosaženého věku, který je ale pouze orientační, tu existuje většinou podmínka, že obyvatelé senior cohousingu už nežijí ve společné domácnosti s dětmi. Děti jsou ale samozřejmě vítány kdykoli jako návštěvy. Snad jediným omezením vstupu do senior cohousingu může být velmi špatný zdravotní stav seniora, který vyžaduje specializovanou zdravotnickou péči, kterou není možné poskytnout v domácím prostředí. Hlavní výhody senior cohousingu. Důležitý je fakt, že v senior cohousingu mohou žít i senioři, kteří nejsou plně soběstační a potřebují pomoc ostatních. Vše je totiž projektováno pokud možno s ohledem na změny v životě seniora, tj. např. snižující se pohyblivost starších lidí (bezbariérovost). V senior cohousingu se totiž už při jeho tvorbě počítá s potencionální neformální péčí (co-caring), kterou si mezi sebou podle aktuálních potřeb vzájemně zajišťují sami jeho obyvatelé. Často s pomocí koordinované sítě terénních a ambulantních služeb, pokud existuje. Nejen tyto záležitosti jsou předem pečlivě promyšleny a jasně sepsány v pravidlech komunity. V každém společenství, ve kterém převládají senioři, je nutné počítat se všemi možnými situacemi, které stárnutí přináší. Většina senior cohousingů proto počítá nejen s domácí péči v případě nemohoucnosti (home care), ale i s domácí hospicovou péči, která umožňuje zemřít doma (dying at home). Na rozdíl od rodinného zázemí, které často schází, nebo se může službou nemocnému vyčerpat, je v senior cohousingu mnohem víc potencionálních sil, které mohou pomoci. Pokud v již existujících společenstvích někdo zemře, na jeho místo" se hlásí dlouhý seznam zájemců. Pokud je přece jen nutný přesun do institucionální péče (např. do nemocnice), ostatní s nemocným udržují pravidelný kontakt, aby se necítil sám. Pro pečovatele bývá vyhrazen speciální prostor (např. malý byt nebo rehabilitační místnosti) ve společenském domě (Zdroj: vlastní původní výzkum autorky a Durrett, Charles: Senior Cohousing A Community Approach to Independent Living, Habitat Press, Berkeley, California, 2005). Hlavní nevýhody senior cohousingu. Existence senior cohousingu stojí a padá s jeho obyvateli. Ti mají podstatnou část organizace (někdy vše) ve své režii, což je velká výhoda i riziko zároveň. Podle zkušeností Diany Leafe Christian, která pracovala jako editorka Communities Magazine, neuspěje až 90% skupin, snažících se vytvořit fungující komunitu. Mezi hlavní důvody patří především vzájemné konflikty a neschopnost je řešit, nejasná otázka financí nebo to, že se nepodaří najít vhodný pozemek (Christian, Diana Leafe: Creating a Life Together, New Society Publisher, 2003). Demotivující bývá i fakt, že projekt může od prvních kroků k nastěhování trvat několik let. Proces tvorby cohousingu je ale 71

5 možné urychlit s pomocí ziskových i neziskových organizací, které na sebe také berou část zodpovědnosti, zejména finanční a administrativní zátěže. Toto ovšem funguje jen v zemích, kde už má cohousing určité renomé. Dále někteří kritikové namítají, že cohousing segreguje homogenní skupiny obyvatelstva, v tomto případě osob seniorského věku. Což je ovšem i důsledek demografického vývoje společnosti, kdy brzy budou senioři převládat nad rodinami s dětmi. Vzhledem k prodlouženému stáří je ale určitá, i věková, heterogenita zajištěna a komunita může být dále rozmanitá v dalších tzv. osobních faktorech (zájmy, náboženství, národnost). Nejčastější důvody odchodu do senior cohousingu? Mezi nejčastěji uváděné impulsy je touha po co nejkvalitněji prožité druhé půlce života, tj. co největší nezávislosti na pomoci od dětí a státu, zachování vlastní identity, důstojnosti i dosavadního životního stylu, zajištění bezpečí a vzájemné péče (Zdroj: Durrett, Charles: Senior Cohousing, Habitat Press, 2005). Jedná se o uvědomělý příklad tzv. přípravy na vlastní stárnutí", kdy často lidé v zahraničí včas vyměňují velký rodinný dům za malý bezbariérový byt. Jsou to jistě hodně odlišná přání, než jsou důvody podání žádosti o umístění do domova / penzionu pro seniory nebo domova s pečovatelskou službou. Zde lidé uvádí mezi nejčastější důvody: špatný zdravotní stav, kdy rodina už nestačí zajistit péči, obavy z budoucnosti, kvůli kterým podávají přihlášku jen pro jistotu", dále hrozí osamělost po odchodu dětí z domácnosti, odchodu do penze nebo ztrátě partnera. Přitom čtyři pětiny žadatelů doufá, že k umístění vůbec nedojde nebo zatím by být umístěni nechtěli! (Zdroj: Vohralíková, Lenka - Rabušic, Ladislav: Čeští senioři včera, dnes a zítra, VÚPSV Brno, 2004). Obecná představa o domovech důchodců je, že se jedná o odkladiště starých lidí, kteří sem přichází dožít. I když jsou dnes mezi domovy výjimky, které se snaží zajistit seniorům naplnění jejich emocionálních i sociálních potřeb, krom potřeb fyzických a střechy nad hlavou, vše nakonec zůstává v režii cizích lidí a klient" (ne obyvatel) ztrácí právo rozhodovat. Nehledě na to, že v ČR jsou naprosto nedostatečné kapacity a dlouhé čekají lhůty už teď, natož až přibude rychlým tempem počet seniorů z generace dnešních padesátníků a třicátníků. Pro některé seniory je lákavější život ve vícegeneračním cohousingu, který je ovšem spíše orientován na rodiny s dětmi. Jiným vyhovuje senior cohousing, navržený podle potřeb a přání starších lidí. Častokrát je v blízkosti cohousingu zbudován senior cohousing pro starší členy společenství, kteří by rádi např. větší klid, což je ideální řešení. Někdy je i v senior cohousingu možné mít malé či dospívající děti, ale s tím, že určitou přednost tu mají starší. Shrnutí. Pokud se překoná jak počáteční nedůvěra, která provází každou novinku, tak obtížné situace, které mohou v průběhu tvorby i existence senior cohousingu nastat, má tento model bydlení seniorů velký potenciál do budoucna, protože vzhledem k aktivní účasti při jeho tvorbě může nejlépe uspokojit potřeby a přání seniorů. Příkladem mohou být desítky úspěšně fungujících senior cohousingů ve světě. Vzhledem k demografickému stárnutí populace a nutnosti hledání udržitelného řešení do budoucna je vlastní iniciativa seniorů / budoucích seniorů velmi vítána a podporována. Senior cohousing představuje jednu z možností, jak se včas připravit na vlastní stáří strávené mezi přáteli v důvěrně známém prostředí. Nabízí výhody nejen sociální, ale i ekonomické a ekologické. 72

6 Přílohy: Příklady cohousingu a senior cohousingu. COHOUSING (VÍCEGENERAČNÍ) JYSTRUP SAVVAERK (DÁNSKO). Obr. č. 1 Situační schéma. Obr. č. 2 Pohled na jednu z bočních fasád. 73

7 Obr. č. 3 Řez objektem odpovídající pohledu na boční fasádu na Obr. č. 2. SENIOR COHOUSING ELDER SPIRIT COMMUNITY (ABINGDON, VIRGINIA, USA). Obr. č. 4 Situační schéma. Obr. č. 5 Ilustrační foto komplexu. 74

VE VÍCEGENERAČNÍ KOMUNITĚ S H R N U T Í Bydlení pro seniory, diskuzní setkání časopisu Stavební fórum, angelo hotel Prague, 9. 3. 2011 Ing. arch.

VE VÍCEGENERAČNÍ KOMUNITĚ S H R N U T Í Bydlení pro seniory, diskuzní setkání časopisu Stavební fórum, angelo hotel Prague, 9. 3. 2011 Ing. arch. A K T I V N Í S T Á R N U T Í VE VÍCEGENERAČNÍ KOMUNITĚ S H R N U T Í Bydlení pro seniory, diskuzní setkání časopisu Stavební fórum, angelo hotel Prague, 9. 3. 2011 Ing. arch. Veronika BEŠŤÁKOVÁ Fakulta

Více

KOMUNITA V ZAHRANIČÍ S T Á R N U T Í V K O M U N I T Ě

KOMUNITA V ZAHRANIČÍ S T Á R N U T Í V K O M U N I T Ě KOMUNITA V ZAHRANIČÍ S T Á R N U T Í V K O M U N I T Ě V e r o n i k a B E Š Ť Á K O V Á w w. c o h o u s i n g. c z O B S A H Ú V O D N U T N Ý E X K U R Z D O D E M O G R A F I C K É S I T U A C E K

Více

Cohousing je koncept blízkého sousedského

Cohousing je koncept blízkého sousedského Cohousing je koncept blízkého sousedského bydlení určený lidem, pro které je důležité cítit se někde doma, cítit sounáležitost k místu i komunitě, která ho obývá. Hlavní princip cohousingu spočívá ve sdružení

Více

KONCEPT KOMUNITNÍHO BYDLENÍ

KONCEPT KOMUNITNÍHO BYDLENÍ workshop Komunitní bydlení (nejen) pro seniory KONCEPT KOMUNITNÍHO BYDLENÍ Brno, listopad 2013, David Tichý, technická spolupráce Zuzana Lyčková DAVID TICHÝ 2/21 SMĚŘOVÁNÍ KONCEPCE Omezení osamocení v

Více

SPECIFICKÉ FORMY BYDLENÍ. NB2A LS 2014/2015 Jana Hořická

SPECIFICKÉ FORMY BYDLENÍ. NB2A LS 2014/2015 Jana Hořická SPECIFICKÉ FORMY BYDLENÍ NB2A LS 2014/2015 Jana Hořická ÚVOD téma: specifické formy bydlení odlišné od většinového bydlení specifika návrhu vychází z odlišných vstupních podmínek: definovaná skupina uživatelů

Více

Demografické stárnutí a životní podmínky seniorů v České republice. Kamila Svobodová

Demografické stárnutí a životní podmínky seniorů v České republice. Kamila Svobodová Demografické stárnutí a životní podmínky seniorů v České republice Kamila Svobodová Struktura prezentace Demografické stárnutí v ČR od počátku 90. let 20. století a jeho perspektivy do budoucna Důsledky

Více

Bydlení pro seniory Diskusní setkání časopisu Stavební fórum

Bydlení pro seniory Diskusní setkání časopisu Stavební fórum Bydlení pro seniory Diskusní setkání časopisu Stavební fórum 6. 5. 2010 od 11:00 do 13:00 hodin, Hotel Beránek Petr Wija Odbor sociálních služeb a sociálního začleňování, MPSV Expected increase in senior

Více

MÍSTO.MĚSTO.ŽIVOT REZIDENČNÍ, ROZVOJOVÉ A VOLNOČASOVÉ PROJEKTY NA ÚZEMÍ PRAHY BYTOVÉ DOMY 1. FÁZE VYPRODÁNO BYTOVÉ DOMY 2.

MÍSTO.MĚSTO.ŽIVOT REZIDENČNÍ, ROZVOJOVÉ A VOLNOČASOVÉ PROJEKTY NA ÚZEMÍ PRAHY BYTOVÉ DOMY 1. FÁZE VYPRODÁNO BYTOVÉ DOMY 2. BYTOVÉ DOMY 1. FÁZE VYPRODÁNO BYTOVÉ DOMY 2. FÁZE VYPRODÁNO BYTOVÉ DOMY 3. FÁZE V PRODEJI ŘADOVÉ DOMY 1. FÁZE VYPRODÁNO ŘADOVÉ DOMY 2. FÁZE VYPRODÁNO PARCELY PRO RD VYPRODÁNO REZIDENČNÍ, ROZVOJOVÉ A VOLNOČASOVÉ

Více

Komunitní péče. Boleslavský deník. MUDr. Jan Stuchlík

Komunitní péče. Boleslavský deník. MUDr. Jan Stuchlík Komunitní péče o duševně nemocné Boleslavský deník Komunitní péče o duševní zdraví je model, který od 60. let 20. století nahrazuje tradiční institucionální. p Příčinou tohoto procesu je změna ve vnímání

Více

Jak se staráme o seniory? Mgr. Válková Monika

Jak se staráme o seniory? Mgr. Válková Monika Jak se staráme o seniory? Mgr. Válková Monika Demografický vývoj v ČR Dle prognózy EUROSTAT se předpokládá do r. 2050 dvojnásobný nárůst podílu nejstarší části populace: o 2007 podíl osob starších 65 let

Více

český senior-cohousing v praxi

český senior-cohousing v praxi může být sousedské bydlení atraktivní pro české seniory? aneb český senior-cohousing v praxi diskuse o benefitech, které vytvářejí reálnou přidanou hodnotu v rezidenčním developmentu marketing = cena +

Více

Bydlení seniorů podporující setrvání v obci a v komunitě ve středoevropském kontextu Martina Mikeszová

Bydlení seniorů podporující setrvání v obci a v komunitě ve středoevropském kontextu Martina Mikeszová Bydlení seniorů podporující setrvání v obci a v komunitě ve středoevropském kontextu Martina Mikeszová Jilská 1, 110 00 Praha 1 martina.mikeszova@soc.cas.cz http://seb.soc.cas.cz Obsah prezentace Stárnutí

Více

Analýza skutečné potřebnosti služeb pro cílovou skupinu seniorů

Analýza skutečné potřebnosti služeb pro cílovou skupinu seniorů Analýza skutečné potřebnosti služeb pro cílovou skupinu seniorů Zpracovatel: GI projekt o.p.s. Zadavatel: 14.9.2012 1 Cíle projektu Identifikace skutečných potřeb cílové skupiny seniorů v Libereckém kraji

Více

Mikrocohousing, alternativa k bydlení v suburbiu Microcohousing, an Alternative to Living in Suburbia

Mikrocohousing, alternativa k bydlení v suburbiu Microcohousing, an Alternative to Living in Suburbia Mikrocohousing, alternativa k bydlení v suburbiu Microcohousing, an Alternative to Living in Suburbia Ing. Petr Tomíček Katedra urbanismu a územního plánování, Fakulta stavebné ČVUT v Praze, Thákurova

Více

Komunitní služby v kontextu transformace pobytových služeb. Martin Bednář

Komunitní služby v kontextu transformace pobytových služeb. Martin Bednář Komunitní služby v kontextu transformace pobytových služeb Martin Bednář Kontext transformace pobytových služeb Rušení ústavní péče a transformace sociálních služeb je soubor činností: nejedná se jen o

Více

Základní veřejné prohlášení

Základní veřejné prohlášení Domov sociálních služeb Slatiňany Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Druh sociální služby Chráněné bydlení Poslání sociální služby Motto: Ukaž mi směr, cestu už najdu sám Posláním

Více

Autorská zprava. Úvod. Bytové domy pro seniory

Autorská zprava. Úvod. Bytové domy pro seniory Autorská zprava Úvod Zadání diplomové práce je návrh souboru staveb sloužících pro ubytování seniorů, včetně denního stacionáře na parcele v prostoru křižovatky ulic U Krčské vodárny a U Habrovky na Praze

Více

REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP A) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMIL MRVA ARCHITECTS ŘÍJEN 2012

REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP A) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMIL MRVA ARCHITECTS ŘÍJEN 2012 REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP A) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMIL MRVA ARCHITECTS ŘÍJEN 2012 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PRŮVODNÍ ZPRÁVA NÁZEV STAVBY' ' REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP

Více

Bydlení a možnosti podpory života seniorů doma a v komunitě

Bydlení a možnosti podpory života seniorů doma a v komunitě Bydlení a možnosti podpory života seniorů doma a v komunitě Bydlení a bytová politika v kontextu demografických změn, Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, 28. ledna 2016 Mgr. Petr Wija, Ph.D. Institut

Více

Služby na území Mladovožicka

Služby na území Mladovožicka Služby na území Mladovožicka Priority a opatření Priorita 1. Podpora systému poskytovaných služeb 1.1. Zachování stávajících sociálních služeb ve správním obvodu obce s pověřeným obecním úřadem Mladá Vožice

Více

Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany

Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Domov sociálních služeb Slatiňany Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Druh sociální služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením Poslání sociální služby Motto: Domov je tam,

Více

Služby, programy a pomoc pro seniory ve městech

Služby, programy a pomoc pro seniory ve městech "MĚSTO, KTERÉ (SI) TVOŘÍME Město více generací/sociální aspekty městského rozvoje Služby, programy a pomoc pro seniory ve městech Mgr. Marcela Janečková Centrum pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče

Více

ODS pro seniory Praha, 13. května 2010

ODS pro seniory Praha, 13. května 2010 ODS pro seniory Východiska Řešení důsledků pozitivního jevu prodlužování střední délky života a dlouhověkost je jednou z hlavních výzev, před kterou stojíme Pokles podílu ekonomicky aktivních lidí Extrémní

Více

Úvod. Kontext vzniku Kritérií. Východiska pro kritéria komunitní sociální služby

Úvod. Kontext vzniku Kritérií. Východiska pro kritéria komunitní sociální služby Kritéria komunitní sociální služby aktivita 5.01 Zpracování indikátorů hodnocení Kritérií transformace, humanizace a deinstitucionalizace vybraných služeb sociální péče a metodiky jejich naplňování Úvod

Více

Sdílené bydlení pro seniory

Sdílené bydlení pro seniory Sdílené bydlení pro seniory konference Stárnutí v komunitě - podporované bydlení seniorů v obci Institut důstojného stárnutí Diakonie ČCE, Praha 11. 11. 2016 Eva Gregorová Kancelář strategie města Jitka

Více

CASE MANAGEMENT ZVYŠOVÁNÍ ODBORNÝCH KOMPETENCÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ

CASE MANAGEMENT ZVYŠOVÁNÍ ODBORNÝCH KOMPETENCÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ ZVYŠOVÁNÍ ODBORNÝCH KOMPETENCÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ CASE MANAGEMENT Ivana Kaniová Katedra sociální práce FSS OU OTÁZKA NA ÚVOD Co potřebuje

Více

Senioři výzva pro knihovny Liberec, 27. května 2014 PhDr. Michal Šerák, Ph.D.

Senioři výzva pro knihovny Liberec, 27. května 2014 PhDr. Michal Šerák, Ph.D. Senioři výzva pro knihovny Liberec, 27. května 2014 PhDr. Michal Šerák, Ph.D. Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Katedra andragogiky a personálního řízení Stárnutí není nic jiného než zlozvyk,

Více

DLOUHODOBÁ PÉČE V ČR Současnost a budoucnost. Jana Hnyková poslankyně PSP ČR členka Výboru pro zdravotnictví a Výboru pro sociální politiku

DLOUHODOBÁ PÉČE V ČR Současnost a budoucnost. Jana Hnyková poslankyně PSP ČR členka Výboru pro zdravotnictví a Výboru pro sociální politiku DLOUHODOBÁ PÉČE V ČR Současnost a budoucnost Jana Hnyková poslankyně PSP ČR členka Výboru pro zdravotnictví a Výboru pro sociální politiku ÚVOD K DLOUHODOBÉ PÉČI DEMOGRAFICKÉ ZMĚNY VÝZKUMNÁ ČINNOST PŘÍPRAVA-KOMISE-SPOLUPRÁCE

Více

Vítáme vás na prezentaci provozovatele

Vítáme vás na prezentaci provozovatele Vítáme vás na prezentaci provozovatele KOMUNITNÍHO DOMU PRO SENIORY (ul. Břízova, Ivančice Brněnka) společnosti TERES PREMIUM, družstvo KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ KoDuS Ivančice - Brněnka KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ

Více

Péče o seniory v ČR vývoj systému a aktuální výzvy Kateřina Kubalčíková. Workshop Služby péče o děti a seniory Brno, 15/09/2015

Péče o seniory v ČR vývoj systému a aktuální výzvy Kateřina Kubalčíková. Workshop Služby péče o děti a seniory Brno, 15/09/2015 Péče o seniory v ČR vývoj systému a aktuální výzvy Kateřina Kubalčíková Workshop Služby péče o děti a seniory Brno, 15/09/2015 Historická perspektiva situace do roku 1990 Formální poskytovatelé péče zejména

Více

: Objemová a nákladová studie PRŮVODNÍ ZPRÁVA

: Objemová a nákladová studie PRŮVODNÍ ZPRÁVA Objemová a nákladová studie PRŮVODNÍ ZPRÁVA Akce :Stavební úpravy a změna způsobu užívání budovy č.p. 161 v Hodslavicích a novostavba budovy na parc. č. 146 Stupeň dokumentace Investor Místo Katastrální

Více

Občanská společnost a venkov

Občanská společnost a venkov Občanská společnost a venkov Jaký byl obsah semináře Co je to venkov (znaky města, znaky vesnice) Vývoj vesnice od středověku dodnes Vesnice jako živá komunita Současné problémy vesnice a co s tím? Nejmenší

Více

mezirezortní pracovní setkání Systémové pojetí sociální práce příklady z praxe Květa Staňková

mezirezortní pracovní setkání Systémové pojetí sociální práce příklady z praxe Květa Staňková mezirezortní pracovní setkání Systémové pojetí sociální práce příklady z praxe Květa Staňková Ostrava 10. října 2014 Řešení nepříznivé situace starších žen Paní J. má 76 let, paní M. 81, obě bydlí samy

Více

Neformální péče v ČR východiska a možnosti řešení. Neformální péče v životě osob se zdravotním postižením

Neformální péče v ČR východiska a možnosti řešení. Neformální péče v životě osob se zdravotním postižením Neformální péče v ČR východiska a možnosti řešení Neformální péče v životě osob se zdravotním postižením Definice neformální péče V textu J. K. Chaloupkové 1) se uvádí: Neformální péče, tj. neplacená péče

Více

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, 696 42 Vracov Název: Pečovatelská služba Vracov Informace, kontakt: Pečovatelská služba Vracov je organizační složkou města Vracov. Je

Více

Dlouhodobá péče o seniory v České republice a evropských zemích v kontextu demografického stárnutí

Dlouhodobá péče o seniory v České republice a evropských zemích v kontextu demografického stárnutí Dlouhodobá péče o seniory v České republice a evropských zemích v kontextu demografického stárnutí HANA NERUŠILOVÁ hana.nerusilova@gmail.com Vedoucí diplomové práce: Prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc.

Více

Název stavby: Stavební úpravy, nástavba a přístavba Domova pro seniory Kaplice. Místo stavby: ul. Míru 366, 382 41 Kaplice, p.č. 1986/1 v k.ú.

Název stavby: Stavební úpravy, nástavba a přístavba Domova pro seniory Kaplice. Místo stavby: ul. Míru 366, 382 41 Kaplice, p.č. 1986/1 v k.ú. 1977 Název stavby: Stavební úpravy, nástavba a přístavba Domova pro seniory Kaplice 1980/3 Místo stavby: ul. Míru 366, 382 41 Kaplice, p.č. 1986/1 v k.ú. Kaplice Okres: Kaplice 1982 1992/2 Datum: Květen

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování a zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce Deinstitucionalizací služeb se transformuje institucionální péče v péči komunitní. Řízeně

Více

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3.1. Teoretický úvod Obecně je možné sociální služby charakterizovat jako specializované činnosti zaměřené na pomoc lidem, kteří se dostali do nepříznivé

Více

SÍDLIŠTĚ, MÍSTO PRO ŽIVOT

SÍDLIŠTĚ, MÍSTO PRO ŽIVOT SÍDLIŠTĚ, MÍSTO PRO ŽIVOT Studie Sídliště Moravský Krumlov Tato studie nabízí koncepci řešení sídliště v Moravském Krumlově. Vizi, jak zde do budoucna vytvořit lepší místo pro život. Nalezení srdce lokality

Více

Název služby: Domovy pro osoby se zdravotním postižením CSS Stod

Název služby: Domovy pro osoby se zdravotním postižením CSS Stod Popis realizace služby Název služby: Domovy pro osoby se zdravotním postižením CSS Stod Místo poskytování služby: Domov Vrchlického Vrchlického 178, 330 26 Tlučná Domov U vlečky U Vlečky 625, 330 26 Tlučná

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SOC/415/07 Krajský úřad Jihomoravského kraje VYŘIZUJE: Mgr. Josef Mauler TEL.: 519441029 Žerotínovo

Více

POPIS DLOUHODOBÉ SPOLUPRÁCE ARCHITEKTA A SAMOSPRÁVY A JEJÍCH VÝSLEDKŮ DLE PŘEDEM DANÝCH KRITÉRIÍ

POPIS DLOUHODOBÉ SPOLUPRÁCE ARCHITEKTA A SAMOSPRÁVY A JEJÍCH VÝSLEDKŮ DLE PŘEDEM DANÝCH KRITÉRIÍ Svaz měst a obcí ČR 5. května 1640/65 140 21 Praha 4 PŘIHLÁŠKA DO SOUTĚŽE ARCHITEKT OBCI Obec: Hovorčovice Adresa: Revoluční 33 Hovorčovice 250 64 pošta Měšice Starosta: Jiří Novák Kontakt: telefon 283

Více

Podpora lidí v tom, v čem opravdu potřebují s využitím komunitního plánování aneb Systémově, společně a statečně

Podpora lidí v tom, v čem opravdu potřebují s využitím komunitního plánování aneb Systémově, společně a statečně Podpora lidí v tom, v čem opravdu potřebují s využitím komunitního plánování aneb Systémově, společně a statečně Mgr. Šárka Hlisnikovská únor 2015, Ostrava Pár tezí a otázek na počátek S kým spoluprac

Více

SPONTÁNNÍ SUBURBANIZACE VERSUS PROSTOROVÉ PLÁNOVÁNÍ ROZVOJE OBCE Z POHLEDU SOCIÁLNÍ GEOGRAFIE

SPONTÁNNÍ SUBURBANIZACE VERSUS PROSTOROVÉ PLÁNOVÁNÍ ROZVOJE OBCE Z POHLEDU SOCIÁLNÍ GEOGRAFIE Plánování rozvoje obce: strategie, nástroje, inspirace Krajský úřad Libereckého kraje SPONTÁNNÍ SUBURBANIZACE VERSUS PROSTOROVÉ PLÁNOVÁNÍ ROZVOJE OBCE Z POHLEDU SOCIÁLNÍ GEOGRAFIE Doc. RNDr. MARTIN OUŘEDNÍČEK,

Více

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Seznam příloh soutěžního návrhu: Obálka Zpáteční adresa Obálka Autor (+CD)

Více

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb Opatření VII.1.: Udržení a rozvoj kapacity domova pro seniory. Dům seniorů Mladá Boleslav v současné době poskytuje pobytovou službu osobám, které v důsledku složitého zdravotního stavu, omezené soběstačnosti,

Více

Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až Lenka Bočková MPSV ČR

Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až Lenka Bočková MPSV ČR Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 Lenka Bočková MPSV ČR Obsah presentace Proces vzniku Národního akčního plánu podporujícího pozitivní stárnutí pro období let

Více

SENIOR COHOUSING - DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ.

SENIOR COHOUSING - DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ. SENIOR COHOUSING - DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ. Vzhledem k tématu senior cohousingu, které výrazně zabíhá do ostatních vědních oborů, je v empirické části práce použita metoda sociologického výzkumu, a to dotazníkové

Více

MAS Dolní Morava Náměstí 177, , Lanžhot, IČ: tel: ,

MAS Dolní Morava Náměstí 177, , Lanžhot, IČ: tel: , STRUČNÝ PŘEHLED MOŽNÝCH AKTIVIT A TYPOVÝCH PROJEKTŮ PODPOROVANÝCH V RÁMCI SCLLD MAS DOLNÍ MORAVA PRO OBDOBÍ 2014-2020 INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM CÍRKVE CÍRKEVNÍ ORGANIZACE (Výčet aktivit je

Více

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce Seznamte se s výhodami státem registrované terénní sociální služby Společnosti Společně proti času o.p.s. Váš partner pro spokojené stáří ve Vašem domácím prostředí Společně s naší péči a pomocí při každodenních

Více

Problematika seniorů v České republice

Problematika seniorů v České republice Problematika seniorů v České republice Obsah Demografický vývoj v České republice a Evropské unii Aktivní stárnutí z pohledu MPSV Národní akční plán podporující pozitivního stárnutí pro období 2013 až

Více

RODINNÝ DŮM V TŘEŠŇOVÉM HÁJI, INVESTOR DATUM

RODINNÝ DŮM V TŘEŠŇOVÉM HÁJI, INVESTOR DATUM RODINNÝ DŮM V TŘEŠŇOVÉM HÁJI, INVESTOR DATUM 8. 6. 016 OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE 01 0 03 04 05 06 07 08 09 10 11 1 PRŮVODNÍ ZPRÁVA SITUACE DISPOZICE - SCHÉMA PLOCH PŮDORYS 1.NP PŮDORYS.NP ŘEZY POHLEDY VIZUALIZACE

Více

Rodinné domy typu A, varianty dispozic

Rodinné domy typu A, varianty dispozic Standardní dispozice 4+kk Domy typu A ve standardní variantě jsou přístupné ze severní strany. Jsou od obytné ulice odděleny pásem zeleně a jejich dominantním prvkem je na jih orientovaná rozlehlá krytá

Více

Dlouhov kost jako politická priorita

Dlouhov kost jako politická priorita Dlouhov kost jako politická priorita MUDr. Milan Cabrnoch Jihlava, 14. ledna 2010 Evropský parlament a moje odpov dnosti Koordinátor ECR ve Výboru pro zaměstnanost a sociální politiku Člen Výboru pro životní

Více

Telefon: +420 608 380 100 / E-mail: uspornebydleni@email.cz Stránka 1

Telefon: +420 608 380 100 / E-mail: uspornebydleni@email.cz Stránka 1 Telefon: +420 608 380 100 / E-mail: uspornebydleni@email.cz Stránka 1 O SPOLEČNOSTI Úsporné bydlení s.r.o. nabízí komplexní služby v oblasti výstavby dřevostaveb. V počáteční fázi pomůžeme klientům k vypracování

Více

ROZVOJOVÉ MOŽNOSTI OBCÍ /KNIHOVEN/ Roman Giebisch

ROZVOJOVÉ MOŽNOSTI OBCÍ /KNIHOVEN/ Roman Giebisch ROZVOJOVÉ MOŽNOSTI OBCÍ /KNIHOVEN/ Roman Giebisch ZÁKLADNÍMI FUNKCEMI OBCE, JAKO SÍDELNÍHO ÚTVARU, JSOU OBYTNÁ, PRACOVNÍ A OBSLUŽNÁ. Rozvoj obce je dlouhodobý proces vyváženého a udržitelného zlepšování

Více

FAMILY HOUSE....in FAMILY HOUSE cenově dostupná varianta rodinného bydlení

FAMILY HOUSE....in FAMILY HOUSE cenově dostupná varianta rodinného bydlení ...in cenově dostupná varianta rodinného bydlení be in znamená buď ve svém... independent intelligent innovative individual ing incredible indulge chytré řešení navržen profesionály inovativní neuvěřitelný

Více

VILA 2C ULICE 1.14 1.13 1.10. Účel místnosti. Plocha (m2) 1.09 1.08 1.06 1.07 -0,020 1.02 +0,000 1.01 +1,425

VILA 2C ULICE 1.14 1.13 1.10. Účel místnosti. Plocha (m2) 1.09 1.08 1.06 1.07 -0,020 1.02 +0,000 1.01 +1,425 půdorys 1.NP vrata vstupní branka ULICE 1.14 240 l 240 l 1.13 12 870 11 020 1 850 1.10 5 600 1.11 terasa 1 4 030 5 600 6 960 možnost umístění bazénu 1.06 1.09 1.04 1.07 1.02 1.03 1.12 terasa 2 1.08 +0,000

Více

Místní Akční Skupina Lašsko. Strategie MAS 2014-2020. veřejné setkání, Hodslavice, 3. 2. 2015

Místní Akční Skupina Lašsko. Strategie MAS 2014-2020. veřejné setkání, Hodslavice, 3. 2. 2015 Místní Akční Skupina Lašsko Strategie MAS 2014-2020 veřejné setkání, Hodslavice, 3. 2. 2015 Co je místní akční skupina? MAS je neziskovou organizací nezávislou na politickém rozhodování PARTNERSTVÍ veřejného

Více

Stárnoucí populace a nové technologie

Stárnoucí populace a nové technologie Scénáře budoucnosti: Stárnoucí populace a nové technologie Tomáš Michalek, Technologické centrum AV ČR Analýzy a publikace projektu PACITA Národní zpráva ze semináře o možných scénářích vývoje stárnutí

Více

Zdravé stárnutí a komunitní služby z pohledu WHO

Zdravé stárnutí a komunitní služby z pohledu WHO Zdravé stárnutí a komunitní služby z pohledu WHO Demografická změna a role měst v rozvoji komunitních zdravotních a sociálních služeb Magistrát hl.města Prahy 13.ledna 2015 Alena Šteflová Kancelář WHO

Více

DŮM NA HRANĚ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ, ULICE SOKOLSKÁ

DŮM NA HRANĚ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ, ULICE SOKOLSKÁ PRŮVODNÍ ZPRÁVA DŮM NA HRANĚ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ, ULICE SOKOLSKÁ Průvodní zpráva Dům na hraně Valašské Meziříčí, ulice sokolská 1. URBANISTICKÉ SOUVISLOSTI Urbanistický návrh zohledňuje dané místo, navazuje

Více

RODINNÉ DOMY 47 MODERNÍCH RODINNÝCH DOMŮ

RODINNÉ DOMY 47 MODERNÍCH RODINNÝCH DOMŮ RODINNÉ DOMY 47 MODERNÍCH RODINNÝCH DOMŮ TYPOVÉ DOMY DEKHOME VÝBĚR DOMU Volba vhodného a plně vyhovujícího domu je s jistotou jednou ze starostí z kategorie těch příjemných. Na druhou stranu se však

Více

KONCEPT ÚZEMNÍ STUDIE OMICE. POD PŘÍČNÍMI I a II ALTERNATIVY 4, 5, 6

KONCEPT ÚZEMNÍ STUDIE OMICE. POD PŘÍČNÍMI I a II ALTERNATIVY 4, 5, 6 KONCEPT ÚZEMNÍ STUDIE OMICE POD PŘÍČNÍMI I a II ALTERNATIVY 4, 5, 6 Pořizovatel: Obec Omice, Tetčická 51, 664 41 Troubsko Objednatel: Obec Omice, Tetčická 51, 664 41 Troubsko Projektant: Ing. arch. Milan

Více

Investiční příležitost - Opočno

Investiční příležitost - Opočno Areál bývalé nemocnice Budova A Budova B Budova D Strana 1 z 7 Základní informace o areálu Areál bývalé okresní nemocnice je plně ve vlastnictví města Opočno Investiční příležitost zahrnuje 4 z 6 objektů

Více

Pečovatelská služba je poskytována v pracovní dny od 6.00 hod. do hod.

Pečovatelská služba je poskytována v pracovní dny od 6.00 hod. do hod. NÁZEV ŽADATELE: Diecézní charita Brno IČO :44 99 02 60 DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: 40 pečovatelská služba NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: 40 JI 512 Charitní pečovatelská služba Telč, Špitální

Více

PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu

PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu Petr Kurfürst Brno, 13.10.2014 PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu Účel Oblast působnosti Přínosy Hlavní rysy Cyklus SUMP podle

Více

BEZBARIÉROVOST NA FAKULTĚ ARCHITEKTURY ČVUT V PRAZE_VÝUKA A PRAXE

BEZBARIÉROVOST NA FAKULTĚ ARCHITEKTURY ČVUT V PRAZE_VÝUKA A PRAXE BEZBARIÉROVOST NA FAKULTĚ ARCHITEKTURY ČVUT V PRAZE_VÝUKA A PRAXE PROF. ING.ARCH. IRENA ŠESTÁKOVÁ_ČVUT PRAHA_FAKULTA ARCHITEKTURY_ÚSTAV NAUKY O BUDOVÁCH OBSAH VÝUKA BEZBARIÉROVOSTI PŘEKONEJME BARIÉRY MAPOVÁNÍ

Více

Bydlení pro seniory v Podvinní. Jana Homolová

Bydlení pro seniory v Podvinní. Jana Homolová Bydlení pro seniory v Podvinní Jana Homolová ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ARCHITEKTURY AUTOR, DIPLOMANT: Jana Homolová AR 2012/2013, ZS NÁZEV DIPLOMOVÉ PRÁCE: (ČJ) BYDLENÍ PRO SENIORY

Více

Projekce potřeby sociálních služeb do r Ladislav P r ů š a Praha, 20. dubna 2011

Projekce potřeby sociálních služeb do r Ladislav P r ů š a Praha, 20. dubna 2011 Projekce potřeby sociálních služeb do r. 2020 Ladislav P r ů š a Praha, 20. dubna 2011 1. Faktory ovlivňující potřebu sociálních služeb 2. Demografický vývoj stručná charakteristika 3. Financování sociálních

Více

Sociální a zdravotní služby v obcích s rozšířenou působností (ORP)

Sociální a zdravotní služby v obcích s rozšířenou působností (ORP) Sociální a zdravotní služby v obcích s rozšířenou působností (ORP) Červen 2015 / Závěrečná zpráva z výzkumu pro Diakonii ČCE, Institut důstojného stárnutí / STEM/MARK, a.s. Kvantitativní výzkum Obsah Parametry

Více

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Deinstitucionalizace v České republice 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Situace v České republice Nízký počet pracovníků v přímé péči Nedostatek odborných pracovníků Nedostatečná kvalifikace

Více

Stárnutí jako politické téma. MUDr. Milan CABRNOCH, MBA

Stárnutí jako politické téma. MUDr. Milan CABRNOCH, MBA Stárnutí jako politické téma MUDr. Milan CABRNOCH, MBA milan@cabrnoch.cz Naše společnost stárne máme méně dětí podpora porodnosti žijeme déle politika pro seniory ubývá občanů? 2 3 Podpora porodnosti podpora

Více

STRATEGIE PRO TRANSFORMACI PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ KAMENNÝ VRCH

STRATEGIE PRO TRANSFORMACI PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ KAMENNÝ VRCH STRATEGIE PRO TRANSFORMACI PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ KAMENNÝ VRCH STRATEGIE Sídliště budoucnosti si představuji tak, že lidé budou vytvářet užší sousedská společenství založené na sdílení. Tato společenství

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

A. PŘEDPOKLADY ROZVOJE OBCE. MAS Bobrava, z.s. IČ: Vnitřní 49/ Moravany. Název obce: Kontakt (jméno, telefon, ):

A. PŘEDPOKLADY ROZVOJE OBCE. MAS Bobrava, z.s. IČ: Vnitřní 49/ Moravany. Název obce: Kontakt (jméno, telefon,  ): Dotazník pro obce Tento dotazník slouží pro zpracování analytické části strategie komunitně vedeného rozvoje území MAS Bobrava z.s. pro období 2014 2020. Výstupy z dotazníkového šetření budou základem

Více

Úspěch a kontinuita pro další generace. Pomáháme rodinným podnikům růst a prosperovat během dalších generací!

Úspěch a kontinuita pro další generace. Pomáháme rodinným podnikům růst a prosperovat během dalších generací! České & Slovenské Rodinné Podniky Czech & Slovak Family Businesses Rodinné podniky Úspěch a kontinuita pro další generace Pomáháme rodinným podnikům růst a prosperovat během dalších generací! Dej synovi

Více

REZIDENCE PROSTĚJOV CITY

REZIDENCE PROSTĚJOV CITY REZIDENCE PROSTĚJOV CITY AD štúdio - 2013 SBC Czech Investment a.s. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 2 REZIDENCE PROSTĚJOV CITY Rezidence Prostějov CITY - tak trochu jiné bydlení... Motto: Od nepaměti hledali obydlí lidé

Více

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory)

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Druh služby: domov pro seniory dle 49 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita: Místo: pobytová

Více

Nabídka zastavitelných ploch pro bydlení v územních plánech obcí vliv na disparity ve fyzické dostupnosti bydlení. RNDr.

Nabídka zastavitelných ploch pro bydlení v územních plánech obcí vliv na disparity ve fyzické dostupnosti bydlení. RNDr. Nabídka zastavitelných ploch pro bydlení v územních plánech obcí vliv na disparity ve fyzické dostupnosti bydlení RNDr. Milan Polednik Výchozí teze: Systém územního plánování ovlivňuje dlouhodobě nabídku

Více

POLITIKA ARCHITEKTURY A STAVEBNÍ KULTURY ČR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Ing. arch. Josef Morkus, Ph.D.

POLITIKA ARCHITEKTURY A STAVEBNÍ KULTURY ČR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Ing. arch. Josef Morkus, Ph.D. POLITIKA ARCHITEKTURY A STAVEBNÍ KULTURY ČR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Ing. arch. Josef Morkus, Ph.D. Základní informace Strategický dokument s celostátní působností schvalovaný vládou České republiky.

Více

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD PRIORITNÍ OSA 3 UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL Hlavním cílem prioritní osy 3 je systematické zvyšování konkurenceschopnosti regionu posilováním

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ Posláním Geriatrického centra Je nabízet a zajistit takovou míru podpory seniorům, kterou skutečně potřebují při řešení nepříznivých sociálních situací

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

Konzumace piva v České republice v roce 2007

Konzumace piva v České republice v roce 2007 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 26 40 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Konzumace piva v České republice v roce 2007 Technické

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Srovnávací tržní analýza

Srovnávací tržní analýza Srovnávací tržní analýza 1/6 Srovnávací tržní analýza Ladislav Jandáček ladislav.jandacek@re-max.cz +420 727 832 834 Klient : Potanková Jaroslava Nemovitost : Prodej bytové jednotky Adresa : Čimická 2

Více

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Obsah Demografický vývoj v České republice Národní akční plán podporující

Více

Zákony a vyhlášky, ze kterých koncepce školství vychází

Zákony a vyhlášky, ze kterých koncepce školství vychází STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO Městská část Brno-Kohoutovice 623 00 BRNO, BAŠNÉHO 36 Koncepce školství Statutárního města Brna, městské části Brno-Kohoutovice OBSAH Úvod...1 Zákony a vyhlášky, ze kterých koncepce

Více

centrum bydlení pro seniory

centrum bydlení pro seniory centrum bydlení pro seniory recepce ZÁKLADNÍ INFORMACE Od roku 1998 se zakladatelé společnosti EBM Partner a.s. věnují problematice bydlení a obzvlášť bydlení pro seniory. Od té doby až dodnes se účastnili

Více

Pomoc seniorům a lidem v závěru života z pohledu Zlínského kraje

Pomoc seniorům a lidem v závěru života z pohledu Zlínského kraje Pomoc seniorům a lidem v závěru života z pohledu Zlínského kraje Závěr života 75% osob umírá v institucionální péči Volby Informace Kvalita Kompetence Nástroje Role kraje Role kraje, obcí Zjišťování potřeb

Více

Exkluzivní. Kompletní nabídku nemovitostí a poskytovaných služeb naleznete na www.remaxcollection.cz LISTOPAD 2013

Exkluzivní. Kompletní nabídku nemovitostí a poskytovaných služeb naleznete na www.remaxcollection.cz LISTOPAD 2013 Exkluzivní nemovitosti Kompletní nabídku nemovitostí a poskytovaných služeb naleznete na www.remaxcollection.cz Představení kanceláře The RE/MAX Collection Platinum The RE/MAX Collection je prémiová značka

Více

KNIHOVNA KOMUNITNÍ CENTRUM. nského kraje SROP 3.2. Praha, prosinec 2005 Helena Gajdušková

KNIHOVNA KOMUNITNÍ CENTRUM. nského kraje SROP 3.2. Praha, prosinec 2005 Helena Gajdušková KNIHOVNA JAKO KOMUNITNÍ CENTRUM Grantové schéma Zlínsk nského kraje SROP 3.2 Praha, prosinec 2005 Helena Gajdušková Město Vsetín srdce Valašska (podhůří Beskyd, krásná příroda, bohatý folklór, blízko hranic

Více

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit výzvy 034/03_16_047/CLLD_15_01_271 Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Kolín Pražská 112, Kolín 2

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Kolín Pražská 112, Kolín 2 Středoškolská technika 2012 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT ARCHITEKTONICKÝ KONCEPT HOTELU V GOLFOVÉM AREÁLU ( DESIGN EXTERIÉRU, INTERIÉRU ) Martin Slánský Střední odborná škola

Více

Analýza potřeb měst a obcí ČR vyhodnocení dotazníkového šetření

Analýza potřeb měst a obcí ČR vyhodnocení dotazníkového šetření Analýza potřeb měst a obcí ČR vyhodnocení dotazníkového šetření Hlavní řešitel: prof. RNDr. Luděk Sýkora, Ph.D. Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje

Více

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Azylové domy ( 57)... 3 1.2 Centra denních služeb ( 45)... 3 1.3 Denní stacionáře ( 46)... 3 1.4 Domovy pro osoby se zdravotním postižením ( 48)... 3 1.5 Domovy pro seniory ( 49)...

Více

Politika přípravy na stárnutí

Politika přípravy na stárnutí Politika přípravy na stárnutí z pohledu MPSV Stárnutí populace celosvětový problém, je i výzvou - umět správně využít potenciál starších lidí je předpokladem pro zvládnutí problémů spojených se stárnutím

Více

Regulační plán Litvínov - Osada

Regulační plán Litvínov - Osada Regulační plán Litvínov - Osada Návrh zadání změny č. 1 Regulačního plánu Litvínov - Osada červen 2005 Obsah zadání: a) důvody pro pořízení regulačního plánu a stanovení hlavních cílů rozvoje území b)

Více