SENIOR COHOUSING AKTIVNÍ STÁRNUTÍ V KOMUNITĚ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SENIOR COHOUSING AKTIVNÍ STÁRNUTÍ V KOMUNITĚ"

Transkript

1 SENIOR COHOUSING AKTIVNÍ STÁRNUTÍ V KOMUNITĚ Ing. arch. Veronika Bešťáková doktorandka, Fakulta architektury ČVUT v Praze Anotace: Senior cohousing vychází z dánského modelu komunitního bydlení. V mnohém odpovídá na moderní trendy v současné stárnoucí společnosti. Především umožňuje zestárnout i zemřít doma, v tzv. přirozeném sociálním prostředí. To naplňuje základní potřeby i přání jedince a zároveň odlehčuje celé společnosti. Senior cohousing v zahraničí využívá efektivněji koordinovanou síť terénních i ambulantních služeb. Koncept je v neposlední řadě zajímavý tím, že podporuje vlastní iniciativu seniorů. Vyžaduje do určité míry včasnou osobní přípravu na stárnutí, vzájemnou podporu a pomoc seniorů a jejich participaci na fungování projektu. V zahraničí je senior cohousing považován za udržitelnou alternativu různým institucím pro seniory. Abstract: Senior cohousing arises from Danish model of living in community. It answers to modern trends in contemporary ageing society. Senior cohousing makes possible both ageing and dying at home, socalled the natural social ambient. It satisfies individual basic needs and at the same time it disburdens the whole society. Senior cohousing abroad exploits the coordinated network of home care and ambulatory services. Last but not least, the concept is interesting because of its support of senior s own initiative. It demands a timely personal preparation on ageing process, mutual senior s support and their help and participation on the project. Abroad senior cohousing is considered as a sustainable alternative to various senior s institutions. Příspěvek: Úvod. Vyspělé země se už několik desetiletí potýkají v různé míře s fenoménem stárnutí populace. Jedná se o komplexní změny ve struktuře společnosti 21. století, které se netýkají pouze samotného stárnutí. Prodloužené období stáří postupně nabývá na důležitosti u jedinců i v celé moderní společnosti. Rozhodně ho nelze považovat za pouhé předznamenání konce životní cesty. Stárnutí populace přesto, že je výsledkem záměrného lidského chování, je někdy zjednodušeně označováno za pohromu, která bude vytvářet krajně nepříznivé vztahy mezi produktivní a postproduktivní generací. Dále, podle prognóz, bude za pár let výrazná převaha starších osob nad dětmi. Velký počet seniorů ve společnosti se ovšem zároveň stává největší společenskou výzvou 21. století. (Zdroj: Rabušic, Ladislav: Stárnutí populace jako pohroma nebo jako sociální výzva? VÚPSV, Praha 2002). Trendy. Pokud není možné v dohledné době stárnutí populace zvrátit, nezbývá než se co nejlépe přizpůsobit a zaměřit na udržitelnost budoucího vývoje. To znamená především zajistit důstojný život ve stáří po všech stránkách a zároveň odlehčit ostatním generacím v péči o seniory. Současným trendem v zahraničí již několik desetiletí zůstává především umožnění stárnutí doma (ageing at home), v tzv. přirozeném sociálním prostředí. Pokud je z něho totiž stárnoucí člověk vytržen, způsobujeme předčasnou tzv. sociálně konstruovanou závislost (Zdroj: Kubalčíková, Kateřina: 68

2 Bydlení pro seniory. ERA Group Brno 2006, str. 22). Naopak v domácím prostředí zůstává člověk déle aktivní fyzicky, psychicky i sociálně. Setrvání doma, nejlépe do konce života, je ovšem nutné podporovat mimo jiné koordinovanou sítí terénních a ambulantních služeb. Ty by měly i v České republice nabývat na větší důležitosti, než dosud nabývají služby rezidenční, protože další zvyšování kapacity ústavů je z dlouhodobého ekonomického hlediska stejně neúnosné. V zahraničí obecně platí pravidlo, že institucionální péče by měla nastoupit, až když je to nezbytně nutné a pouze na nezbytně nutnou dobu. Dalším současným trendem může být i očekávání alespoň částečné vlastní iniciativy samotných seniorů i budoucích seniorů (např. vzájemná formální i neformální pomoc, vlastní projekty, atp.). Dánský model cohousingu. Senior cohousing se vyvinul z úspěšného dánského modelu bydlení, a to vícegeneračního cohousingu. V Dánsku existuje již několik desítek let. Slovo cohousing by se do češtiny dalo volně přeložit jako společné bydlení nebo blízké sousedské bydlení. Jedná se o vědomě budované sousedské společenství, které klade důraz na hlouběji prožívané mezilidské vztahy a současně zachovává a podporuje osobní nezávislost. Senior cohousing, v angličtině také známý pod názvem elder cohousing, je specifickou variantou vícegeneračního cohousingu. Žádné další, jiným výraznějším způsobem zúžené varianty cohousingu neexistují, protože obecně platí pravidlo, že čím víc je společenství různorodé (i co se týká věku), tím lépe je udržitelné po sociální, ekonomické i ekologické stránce. Přesto vznikla varianta cohousingu jen pro seniory, mimo jiné jako odpověď na vývoj stárnutí populace (rapidní růst počtu seniorů a současný pokles počtu rodin s dětmi ve společnosti). Senior cohousing je více zaměřen na obyčejné i specifické potřeby a přání starších lidí. V zahraničí je senior cohousing zajímavou alternativou různým institucím, jako domovům pro seniory. Senior cohousingy ve světě. Senior cohousing se rychle šíří v USA a již existuje i v dalších zemích především severní a západní Evropy (Švédsko, Holandsko). Průzkumy ohledně možné implementace senior cohousingu intenzivně probíhají ve Velké Británii, na Dálném východě (Jižní Korea, Japonsko) nebo v Austrálii, což jsou vyspělé země s rychle rostoucím počtem stárnoucích obyvatel. Obecné principy senior (i vícegeneračního) cohousingu. Na začátek je třeba říci, že cohousing nabízí nový přístup k bydlení. Nejedná se vyloženě o nový životní styl, a to ze čtyř následujících důvodů: (1) nemá společnou ideologii či filosofii, (2) není ani založen na politické vizi, (3) není postaven na sociální hierarchii, (4) nemá sdílenou ekonomiku. Na rozdíl od ostatních typů komunit obyvatelé cohousingu mají jen silný smysl pro blízké sousedství s ostatními lidmi. Díky výše jmenovaným důvodům, ale i díky rozmanitým přístupům a formám, je cohousing populárnější a udržitelnější než jiné formy kolektivního bydlení a záměrně budovaných komunit (intentional communities). Cohousing může nabývat nejrůznějších architektonických podob a může být postaven v podstatě kdekoli. Typický dánský nebo americký cohousing je zbudován formou nové vesnice (osady) z rodinných domů na zelené louce v blízkosti stávající obce, v tzv. suburbánní poloze. Vzhledem ke konceptu cohousingu zde v mnohem menší míře hrozí přeměna v nechvalně proslulá satelitní městečka. Na druhou stranu může být cohousing vybudován i v městském prostředí, např. jako nový vysokopodlažní dům, jako tomu bývá často ve Švédsku, nebo zrekonstruovaný bývalý výrobní, zemědělský či školský areál. Senior cohousing z hlediska typologického rozlišení nepatří mezi objekty občanské vybavenosti, tj.stavby zdravotnické nebo stavby sociální péče. Jedná se spíš o budovy obytné, ať už rodinné nebo bytové domy, obohacené o sdílené vybavení a sdílené aktivity. 69

3 Každá domácnost vlastní plně zařízenou bytovou jednotku, rodinný dům nebo byt, a navíc spoluvlastní společné prostory, především tzv. společenský prostor nebo dům (z anglického common house), dále např. různé venkovní prostory (zahrádky, terasy, bazén, hřiště či jiné venkovní sportovní vybavení, dílny, místnosti pro podnikání apod.). Obyvatelé by měli mít příležitost si vybrat mezi tím být v určitou chvíli sami nebo naopak s ostatními, podle momentálních potřeb a nálad, a proto jsou jak v rámci celkového urbanistického uspořádání, tak v rámci dispozičního řešení bytových jednotek, pečlivě rozlišeny soukromé, polosoukromé a společné prostory. Centrem sociálních aktivit je výše zmíněný společenský prostor-dům, u kterého je důležité umístění v rámci souboru, jeho vybavení a velikost. Osvědčené je umístění v centru komunity nebo při vstupu do komunity tak, aby ho obyvatelé viděli přímo ze svých bytových jednotek nebo ho míjeli při cestě domů. Získají tím přehled, co se právě ve společenském prostoru děje a mohou se rozhodnout o své případné účasti. Co se týká jeho vybavení, tak je třeba si uvědomit, že do jisté míry nahrazuje prostory i funkce v soukromých bytových jednotkách (i když plně, ale spíš skromněji, zařízených). Vždy obsahuje velkou kuchyň, na kterou navazuje většinou polyfunkční jídelna, sloužící nejen ke společným večeřím, ale i dalším formálním i neformálním setkáním. Společné večeře patří podle některých autorů (Charles Durrett, Kelly a Chris Scotthanson) dokonce mezi klíčové charakteristiky cohousingu. Nejde jen o příjemné strávení času u dobrého jídla a pití, ale o důležité sociální pojítko mezi obyvateli cohousingu. Dále společenský prostor-dům poskytuje místo pro různé technické zázemí (prádelna, sušárna, dílna, počítačová místnost, úložné prostory), pokoje pro hosty, pokoje pro rehabilitační pracovníky, tělocvičny, knihovny, atp. Sdílené prostory a aktivity poskytují jak praktické, tak sociální výhody. Obyvatelé prvních cohousingových projektů nevěděli, co od společenského prostoru čekat, takže do něho raději tolik neinvestovali. Po té, co se společenský prostor osvědčil, začal se v dalších generacích projektů výrazně zvětšovat a nabíral další funkce, zatímco soukromé bytové jednotky se spíš zmenšovaly a dnes poskytují skromnější vybavení (např. standardizované kuchyně a sociální zázemí, což je považováno v západních zemích za ne zcela nesamozřejmý ústupek). Kromě určité standardizace je pro soukromé bytové jednotky typické, že jejich nejživější části (kuchyň s obytnou jídelnou) jsou orientovány do společných prostor komunity. Intimnější části (ložnice a obývací pokoj) jsou pak orientovány naopak co nejdále od společných prostor, např. do soukromých zahrádek či teras. Bytové jednotky by měly být snadno upravitelné podle individuálních potřeb jejich obyvatel. Pojítko a zároveň nárazník mezi hodně živými společnými prostory a soukromými bytovými jednotkami tvoří velmi důležitý polosoukromý prostor. Jeho nejčastější formou je krytá veranda s posezením před domkem nebo posezení na společné obytné prosklené chodbě před bytem. Jeho plusem je zároveň zvětšení užitné plochy bytové jednotky.architektonické a urbanistické řešení celého projektu je zaměřeno na usnadnění vzájemného setkávání obyvatel. Tomu napomáhá mimo jiné bezpečný pěší provoz. Pokud má cohousing podobu osady z rodinných domků, automobily mezi nimi neprojíždí a jsou parkovány na okraji pozemku. Podstatná je i blízkost, nejlépe pěší dostupnost, občanského vybavení (tj. obchod s potravinami, lékárna, zdravotnické nebo i kulturní či sportovní zařízení). Důležitá je aktivní účast obyvatel / budoucích obyvatel při vytvoření komunity. V dnešní době už existuje několik vývojových modelů cohousingu, které byly vyvinuty především v USA, a to podle 70

4 stupně participace jeho obyvatel a stupně spolupráce ziskových i neziskových organizací, ale určitá alespoň minimální účast na tvorbě a fungování projektu je od každého obyvatele očekávána. Ověřený počet bytových jednotek je přibližně 15 až 25, což odpovídá v případě jedno- až dvoučlenných domácností asi 15-ti až 50-ti obyvatelům. Jedná se o počet lidí, kteří mají reálnou šanci se vzájemně poměrně dobře poznat a kterých je dost na to, aby si mohli mezi sebou rozdělit určité úkoly a povinnosti. Pro koho je vhodný senior cohousing? Anglický název napovídá, že by se mělo jednat o záležitost pro seniory, často ovšem už i pro lidi od středního věku. Určitý spodní věkový limit zde na rozdíl od vícegeneračního cohousingu většinou existuje, ale není stěžejním požadavkem a je v různých státech různý, např. kolem 55-ti let v Dánsku a USA, ale třeba již kolem 40-ti let ve Švédsku - často se proto hovoří o aktivním životním stylu pro druhou půlku života". Logicky, čím dřív se člověk dostane do senior cohousingu, dokud je ještě pružný" sociálně, fyzicky i mentálně, tím snadněji a rychleji se zde bude cítit jako doma mezi svými". Což je pochopitelně obrovská výhoda. Senior cohousing bývá často považován za druhou nebo rozšířenou rodinu. Krom dosaženého věku, který je ale pouze orientační, tu existuje většinou podmínka, že obyvatelé senior cohousingu už nežijí ve společné domácnosti s dětmi. Děti jsou ale samozřejmě vítány kdykoli jako návštěvy. Snad jediným omezením vstupu do senior cohousingu může být velmi špatný zdravotní stav seniora, který vyžaduje specializovanou zdravotnickou péči, kterou není možné poskytnout v domácím prostředí. Hlavní výhody senior cohousingu. Důležitý je fakt, že v senior cohousingu mohou žít i senioři, kteří nejsou plně soběstační a potřebují pomoc ostatních. Vše je totiž projektováno pokud možno s ohledem na změny v životě seniora, tj. např. snižující se pohyblivost starších lidí (bezbariérovost). V senior cohousingu se totiž už při jeho tvorbě počítá s potencionální neformální péčí (co-caring), kterou si mezi sebou podle aktuálních potřeb vzájemně zajišťují sami jeho obyvatelé. Často s pomocí koordinované sítě terénních a ambulantních služeb, pokud existuje. Nejen tyto záležitosti jsou předem pečlivě promyšleny a jasně sepsány v pravidlech komunity. V každém společenství, ve kterém převládají senioři, je nutné počítat se všemi možnými situacemi, které stárnutí přináší. Většina senior cohousingů proto počítá nejen s domácí péči v případě nemohoucnosti (home care), ale i s domácí hospicovou péči, která umožňuje zemřít doma (dying at home). Na rozdíl od rodinného zázemí, které často schází, nebo se může službou nemocnému vyčerpat, je v senior cohousingu mnohem víc potencionálních sil, které mohou pomoci. Pokud v již existujících společenstvích někdo zemře, na jeho místo" se hlásí dlouhý seznam zájemců. Pokud je přece jen nutný přesun do institucionální péče (např. do nemocnice), ostatní s nemocným udržují pravidelný kontakt, aby se necítil sám. Pro pečovatele bývá vyhrazen speciální prostor (např. malý byt nebo rehabilitační místnosti) ve společenském domě (Zdroj: vlastní původní výzkum autorky a Durrett, Charles: Senior Cohousing A Community Approach to Independent Living, Habitat Press, Berkeley, California, 2005). Hlavní nevýhody senior cohousingu. Existence senior cohousingu stojí a padá s jeho obyvateli. Ti mají podstatnou část organizace (někdy vše) ve své režii, což je velká výhoda i riziko zároveň. Podle zkušeností Diany Leafe Christian, která pracovala jako editorka Communities Magazine, neuspěje až 90% skupin, snažících se vytvořit fungující komunitu. Mezi hlavní důvody patří především vzájemné konflikty a neschopnost je řešit, nejasná otázka financí nebo to, že se nepodaří najít vhodný pozemek (Christian, Diana Leafe: Creating a Life Together, New Society Publisher, 2003). Demotivující bývá i fakt, že projekt může od prvních kroků k nastěhování trvat několik let. Proces tvorby cohousingu je ale 71

5 možné urychlit s pomocí ziskových i neziskových organizací, které na sebe také berou část zodpovědnosti, zejména finanční a administrativní zátěže. Toto ovšem funguje jen v zemích, kde už má cohousing určité renomé. Dále někteří kritikové namítají, že cohousing segreguje homogenní skupiny obyvatelstva, v tomto případě osob seniorského věku. Což je ovšem i důsledek demografického vývoje společnosti, kdy brzy budou senioři převládat nad rodinami s dětmi. Vzhledem k prodlouženému stáří je ale určitá, i věková, heterogenita zajištěna a komunita může být dále rozmanitá v dalších tzv. osobních faktorech (zájmy, náboženství, národnost). Nejčastější důvody odchodu do senior cohousingu? Mezi nejčastěji uváděné impulsy je touha po co nejkvalitněji prožité druhé půlce života, tj. co největší nezávislosti na pomoci od dětí a státu, zachování vlastní identity, důstojnosti i dosavadního životního stylu, zajištění bezpečí a vzájemné péče (Zdroj: Durrett, Charles: Senior Cohousing, Habitat Press, 2005). Jedná se o uvědomělý příklad tzv. přípravy na vlastní stárnutí", kdy často lidé v zahraničí včas vyměňují velký rodinný dům za malý bezbariérový byt. Jsou to jistě hodně odlišná přání, než jsou důvody podání žádosti o umístění do domova / penzionu pro seniory nebo domova s pečovatelskou službou. Zde lidé uvádí mezi nejčastější důvody: špatný zdravotní stav, kdy rodina už nestačí zajistit péči, obavy z budoucnosti, kvůli kterým podávají přihlášku jen pro jistotu", dále hrozí osamělost po odchodu dětí z domácnosti, odchodu do penze nebo ztrátě partnera. Přitom čtyři pětiny žadatelů doufá, že k umístění vůbec nedojde nebo zatím by být umístěni nechtěli! (Zdroj: Vohralíková, Lenka - Rabušic, Ladislav: Čeští senioři včera, dnes a zítra, VÚPSV Brno, 2004). Obecná představa o domovech důchodců je, že se jedná o odkladiště starých lidí, kteří sem přichází dožít. I když jsou dnes mezi domovy výjimky, které se snaží zajistit seniorům naplnění jejich emocionálních i sociálních potřeb, krom potřeb fyzických a střechy nad hlavou, vše nakonec zůstává v režii cizích lidí a klient" (ne obyvatel) ztrácí právo rozhodovat. Nehledě na to, že v ČR jsou naprosto nedostatečné kapacity a dlouhé čekají lhůty už teď, natož až přibude rychlým tempem počet seniorů z generace dnešních padesátníků a třicátníků. Pro některé seniory je lákavější život ve vícegeneračním cohousingu, který je ovšem spíše orientován na rodiny s dětmi. Jiným vyhovuje senior cohousing, navržený podle potřeb a přání starších lidí. Častokrát je v blízkosti cohousingu zbudován senior cohousing pro starší členy společenství, kteří by rádi např. větší klid, což je ideální řešení. Někdy je i v senior cohousingu možné mít malé či dospívající děti, ale s tím, že určitou přednost tu mají starší. Shrnutí. Pokud se překoná jak počáteční nedůvěra, která provází každou novinku, tak obtížné situace, které mohou v průběhu tvorby i existence senior cohousingu nastat, má tento model bydlení seniorů velký potenciál do budoucna, protože vzhledem k aktivní účasti při jeho tvorbě může nejlépe uspokojit potřeby a přání seniorů. Příkladem mohou být desítky úspěšně fungujících senior cohousingů ve světě. Vzhledem k demografickému stárnutí populace a nutnosti hledání udržitelného řešení do budoucna je vlastní iniciativa seniorů / budoucích seniorů velmi vítána a podporována. Senior cohousing představuje jednu z možností, jak se včas připravit na vlastní stáří strávené mezi přáteli v důvěrně známém prostředí. Nabízí výhody nejen sociální, ale i ekonomické a ekologické. 72

6 Přílohy: Příklady cohousingu a senior cohousingu. COHOUSING (VÍCEGENERAČNÍ) JYSTRUP SAVVAERK (DÁNSKO). Obr. č. 1 Situační schéma. Obr. č. 2 Pohled na jednu z bočních fasád. 73

7 Obr. č. 3 Řez objektem odpovídající pohledu na boční fasádu na Obr. č. 2. SENIOR COHOUSING ELDER SPIRIT COMMUNITY (ABINGDON, VIRGINIA, USA). Obr. č. 4 Situační schéma. Obr. č. 5 Ilustrační foto komplexu. 74

VE VÍCEGENERAČNÍ KOMUNITĚ S H R N U T Í Bydlení pro seniory, diskuzní setkání časopisu Stavební fórum, angelo hotel Prague, 9. 3. 2011 Ing. arch.

VE VÍCEGENERAČNÍ KOMUNITĚ S H R N U T Í Bydlení pro seniory, diskuzní setkání časopisu Stavební fórum, angelo hotel Prague, 9. 3. 2011 Ing. arch. A K T I V N Í S T Á R N U T Í VE VÍCEGENERAČNÍ KOMUNITĚ S H R N U T Í Bydlení pro seniory, diskuzní setkání časopisu Stavební fórum, angelo hotel Prague, 9. 3. 2011 Ing. arch. Veronika BEŠŤÁKOVÁ Fakulta

Více

KOMUNITA V ZAHRANIČÍ S T Á R N U T Í V K O M U N I T Ě

KOMUNITA V ZAHRANIČÍ S T Á R N U T Í V K O M U N I T Ě KOMUNITA V ZAHRANIČÍ S T Á R N U T Í V K O M U N I T Ě V e r o n i k a B E Š Ť Á K O V Á w w. c o h o u s i n g. c z O B S A H Ú V O D N U T N Ý E X K U R Z D O D E M O G R A F I C K É S I T U A C E K

Více

KONCEPT KOMUNITNÍHO BYDLENÍ

KONCEPT KOMUNITNÍHO BYDLENÍ workshop Komunitní bydlení (nejen) pro seniory KONCEPT KOMUNITNÍHO BYDLENÍ Brno, listopad 2013, David Tichý, technická spolupráce Zuzana Lyčková DAVID TICHÝ 2/21 SMĚŘOVÁNÍ KONCEPCE Omezení osamocení v

Více

Problematika seniorů v České republice

Problematika seniorů v České republice Problematika seniorů v České republice Obsah Demografický vývoj v České republice a Evropské unii Aktivní stárnutí z pohledu MPSV Národní akční plán podporující pozitivního stárnutí pro období 2013 až

Více

Bydlení pro seniory Diskusní setkání časopisu Stavební fórum

Bydlení pro seniory Diskusní setkání časopisu Stavební fórum Bydlení pro seniory Diskusní setkání časopisu Stavební fórum 6. 5. 2010 od 11:00 do 13:00 hodin, Hotel Beránek Petr Wija Odbor sociálních služeb a sociálního začleňování, MPSV Expected increase in senior

Více

Služby, programy a pomoc pro seniory ve městech

Služby, programy a pomoc pro seniory ve městech "MĚSTO, KTERÉ (SI) TVOŘÍME Město více generací/sociální aspekty městského rozvoje Služby, programy a pomoc pro seniory ve městech Mgr. Marcela Janečková Centrum pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče

Více

český senior-cohousing v praxi

český senior-cohousing v praxi může být sousedské bydlení atraktivní pro české seniory? aneb český senior-cohousing v praxi diskuse o benefitech, které vytvářejí reálnou přidanou hodnotu v rezidenčním developmentu marketing = cena +

Více

Úvod. Kontext vzniku Kritérií. Východiska pro kritéria komunitní sociální služby

Úvod. Kontext vzniku Kritérií. Východiska pro kritéria komunitní sociální služby Kritéria komunitní sociální služby aktivita 5.01 Zpracování indikátorů hodnocení Kritérií transformace, humanizace a deinstitucionalizace vybraných služeb sociální péče a metodiky jejich naplňování Úvod

Více

Rodinné domy typu A, varianty dispozic

Rodinné domy typu A, varianty dispozic Standardní dispozice 4+kk Domy typu A ve standardní variantě jsou přístupné ze severní strany. Jsou od obytné ulice odděleny pásem zeleně a jejich dominantním prvkem je na jih orientovaná rozlehlá krytá

Více

ODS pro seniory Praha, 13. května 2010

ODS pro seniory Praha, 13. května 2010 ODS pro seniory Východiska Řešení důsledků pozitivního jevu prodlužování střední délky života a dlouhověkost je jednou z hlavních výzev, před kterou stojíme Pokles podílu ekonomicky aktivních lidí Extrémní

Více

Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany

Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Domov sociálních služeb Slatiňany Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Druh sociální služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením Poslání sociální služby Motto: Domov je tam,

Více

centrum bydlení pro seniory

centrum bydlení pro seniory centrum bydlení pro seniory recepce ZÁKLADNÍ INFORMACE Od roku 1998 se zakladatelé společnosti EBM Partner a.s. věnují problematice bydlení a obzvlášť bydlení pro seniory. Od té doby až dodnes se účastnili

Více

REZIDENCE PROSTĚJOV CITY

REZIDENCE PROSTĚJOV CITY REZIDENCE PROSTĚJOV CITY AD štúdio - 2013 SBC Czech Investment a.s. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 2 REZIDENCE PROSTĚJOV CITY Rezidence Prostějov CITY - tak trochu jiné bydlení... Motto: Od nepaměti hledali obydlí lidé

Více

Bydlení pro seniory v Podvinní. Jana Homolová

Bydlení pro seniory v Podvinní. Jana Homolová Bydlení pro seniory v Podvinní Jana Homolová ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ARCHITEKTURY AUTOR, DIPLOMANT: Jana Homolová AR 2012/2013, ZS NÁZEV DIPLOMOVÉ PRÁCE: (ČJ) BYDLENÍ PRO SENIORY

Více

Občanská společnost a venkov

Občanská společnost a venkov Občanská společnost a venkov Jaký byl obsah semináře Co je to venkov (znaky města, znaky vesnice) Vývoj vesnice od středověku dodnes Vesnice jako živá komunita Současné problémy vesnice a co s tím? Nejmenší

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev.

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015 Specifikace výzev Leden 2015 Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Výzvy prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost Aktualizace 23.1.2015

Více

TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2

TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2 TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2 Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 1 Strana 1 z 9 1. Základní údaje o zařízení 1.1 Identifikace zařízení Název organizace

Více

Zdravé stárnutí a komunitní služby z pohledu WHO

Zdravé stárnutí a komunitní služby z pohledu WHO Zdravé stárnutí a komunitní služby z pohledu WHO Demografická změna a role měst v rozvoji komunitních zdravotních a sociálních služeb Magistrát hl.města Prahy 13.ledna 2015 Alena Šteflová Kancelář WHO

Více

KVALITA ŽIVOTA SENIORŮ V PARDUBICÍCH

KVALITA ŽIVOTA SENIORŮ V PARDUBICÍCH Ivana Liedermanová KVALITA ŽIVOTA SENIORŮ V PARDUBICÍCH Magistrát města Pardubic, Odbor komunitních služeb Abstract: My contribution deals with the contemporary demographic situation of the ageing process

Více

EBM Partner a.s. a Centrum bydlení pro seniory. KONCEPT Centra bydlení pro seniory

EBM Partner a.s. a Centrum bydlení pro seniory. KONCEPT Centra bydlení pro seniory EBM Partner a.s. a Centrum bydlení pro seniory Od roku 1998 se zakladatelé společnosti EBM Partner a.s. věnují problematice bydlení a obzvlášť bydlení pro seniory. Od té doby až dodnes se účastnili sami

Více

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Seznam příloh soutěžního návrhu: Obálka Zpáteční adresa Obálka Autor (+CD)

Více

Jak se staráme o seniory? Mgr. Válková Monika

Jak se staráme o seniory? Mgr. Válková Monika Jak se staráme o seniory? Mgr. Válková Monika Demografický vývoj v ČR Dle prognózy EUROSTAT se předpokládá do r. 2050 dvojnásobný nárůst podílu nejstarší části populace: o 2007 podíl osob starších 65 let

Více

Exkluzivní. Kompletní nabídku nemovitostí a poskytovaných služeb naleznete na www.remaxcollection.cz LISTOPAD 2013

Exkluzivní. Kompletní nabídku nemovitostí a poskytovaných služeb naleznete na www.remaxcollection.cz LISTOPAD 2013 Exkluzivní nemovitosti Kompletní nabídku nemovitostí a poskytovaných služeb naleznete na www.remaxcollection.cz Představení kanceláře The RE/MAX Collection Platinum The RE/MAX Collection je prémiová značka

Více

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD PRIORITNÍ OSA 3 UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL Hlavním cílem prioritní osy 3 je systematické zvyšování konkurenceschopnosti regionu posilováním

Více

Doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D. CELLO - Centrum pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče FHS UK

Doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D. CELLO - Centrum pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče FHS UK Dlouhodobá péče v komunitě zkušenosti a dobrá praxe v obcích Doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D. CELLO - Centrum pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče FHS UK Délka života ve zdraví (2011) 2011 ženy muži

Více

KATALOGOVÝ LIST RD Fata Morgana, Praha Trója

KATALOGOVÝ LIST RD Fata Morgana, Praha Trója RODINNÝ DŮM K PRODEJI Dům je na výjimečném místě pod zahradami Fata Morgany s jedinečným výhledem do Pražské Zoo a na Vinice Sv. Kláry. Kupující si může zvolit dle svého vkusu povrchy podlah malby stěn

Více

NĚKOLIK POZNÁMEK K SOUČASNÉ SUBURBÁNNÍ VÝSTAVBĚ

NĚKOLIK POZNÁMEK K SOUČASNÉ SUBURBÁNNÍ VÝSTAVBĚ NĚKOLIK POZNÁMEK K SOUČASNÉ SUBURBÁNNÍ VÝSTAVBĚ Jana Temelová, Martin Ouředníček Suburbanizace znamená rozšiřování městské zástavby, stěhování městského obyvatelstva a dalších aktivit z jader měst do jejich

Více

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Obsah Demografický vývoj v České republice Národní akční plán podporující

Více

Organizace: REMEDIUM. Projekt 1: LouDkové divadélko a Divadelní spolek Proměna. Celkové náklady: 141 100 Kč. DOTACE: 20 000 Kč

Organizace: REMEDIUM. Projekt 1: LouDkové divadélko a Divadelní spolek Proměna. Celkové náklady: 141 100 Kč. DOTACE: 20 000 Kč Organizace: REMEDIUM Projekt 1: LouDkové divadélko a Divadelní spolek Proměna Celkové náklady: 141 100 Kč DOTACE: 20 000 Kč Cílem projektu je potěšit dětské i dospělé publikum divadelní hrou, ale i vnášet

Více

Zákony a vyhlášky, ze kterých koncepce školství vychází

Zákony a vyhlášky, ze kterých koncepce školství vychází STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO Městská část Brno-Kohoutovice 623 00 BRNO, BAŠNÉHO 36 Koncepce školství Statutárního města Brna, městské části Brno-Kohoutovice OBSAH Úvod...1 Zákony a vyhlášky, ze kterých koncepce

Více

Pozice Asociace nestátních neziskových organizací Zelený kruh. Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

Pozice Asociace nestátních neziskových organizací Zelený kruh. Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta Pozice Asociace nestátních neziskových organizací Zelený kruh Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta Duben 2012 Doporučení... 2 Popis problémové situace... 3 1. Návaznost na významné strategie a

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ Posláním Geriatrického centra Je nabízet a zajistit takovou míru podpory seniorům, kterou skutečně potřebují při řešení nepříznivých sociálních situací

Více

Architektonická studie rezidenční vily Zadní Výtoň. Prodej stavebního pozemku

Architektonická studie rezidenční vily Zadní Výtoň. Prodej stavebního pozemku ARCHITEKTI Architektonická studie rezidenční vily Zadní Výtoň Na pozemek je navržen jednopodlažní objekt s podkrovím a jedním polosuterenem, který v maximální míře využívá jak svažitosti pozemku, tak jeho

Více

Investiční příležitost - Opočno

Investiční příležitost - Opočno Areál bývalé nemocnice Budova A Budova B Budova D Strana 1 z 7 Základní informace o areálu Areál bývalé okresní nemocnice je plně ve vlastnictví města Opočno Investiční příležitost zahrnuje 4 z 6 objektů

Více

PODPORA SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ V INTEGROVANÉM REGIONÁLNÍM OPERAČNÍM PROGRAMU

PODPORA SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ V INTEGROVANÉM REGIONÁLNÍM OPERAČNÍM PROGRAMU PODPORA SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ V INTEGROVANÉM REGIONÁLNÍM OPERAČNÍM PROGRAMU 12.11.2013 Praha CO SE DOVÍTE 1. Představení programu IROP 2. Sociální bydlení v IROP 3. Co nás ještě čeká 4. Kde hledat další informace

Více

PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu

PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu Petr Kurfürst Brno, 13.10.2014 PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu Účel Oblast působnosti Přínosy Hlavní rysy Cyklus SUMP podle

Více

PŘÍLOHA Č. 1 TECHNICKÉ A FINANČNÍ LIMITY

PŘÍLOHA Č. 1 TECHNICKÉ A FINANČNÍ LIMITY PŘÍLOHA Č. 1 TECHNICKÉ A FINANČNÍ LIMITY Řízená kopie elektronická Číslo vydání: 1.0 Strana 1 z 16 OBSAH TECHNICKÉ A FINANČNÍ LIMITY... 3 1. Sociální služby... 1.1. Pobytové služby... 1.1.1. Azylový dům...

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Adresa Právní forma IČ Zřizovatel. Orlicí Mírové náměstí 90. Příspěvková organizace. 42 88 61 98 Město Týniště nad

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Adresa Právní forma IČ Zřizovatel. Orlicí Mírové náměstí 90. Příspěvková organizace. 42 88 61 98 Město Týniště nad VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Adresa Právní forma IČ Zřizovatel Geriatrické centrum Turkova čp. 785 Týniště nad Orlicí 517 21 /adresa Geriatrického centra je shodná s místem poskytování služeb / Příspěvková organizace

Více

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE V rámci jednotlivých prioritních os pracujeme s tzv. specifickými cíli. Objem finančních prostředků bude vždy předmětem vyhlášené výzvy. Vzhledem k vývoji čerpání

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

Využití demografického potenciálu a adaptace města na demografické změny Seminář IPR, 29. května 2014

Využití demografického potenciálu a adaptace města na demografické změny Seminář IPR, 29. května 2014 Využití demografického potenciálu a adaptace města na demografické změny Seminář IPR, 29. května 2014 Mgr. Petr Wija, Ph.D. Garant pracovní skupiny Sociální koheze, člen expertního týmu pro Strategický

Více

Příloha č. 4.1 Demografický vývoj, definice péče a statistická data zdravotních a sociálních služeb

Příloha č. 4.1 Demografický vývoj, definice péče a statistická data zdravotních a sociálních služeb Příloha č. 4.1 Demografický vývoj, definice péče a statistická data zdravotních a sociálních služeb Obsah: DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ... 1 DEFINICE PÉČE... 5 Oblast zdravotní péče... 5 Oblast sociálních služeb...

Více

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory 3.4.1 PRIORITA: Podpora seniorů - Prachatice 3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Prachaticích je zajištěna služba domovy pro seniory,

Více

Popis nemovitostí Oceňovaná nemovitost Byt č. 1391/27 (4+kk) Krakovská, Praha 1 - Nové Město zdroj informací: VÝPOČET POROVNÁVACÍ HODNOTY nemovitost č. 1 nemovitost č. 2 nemovitost č. 3 nemovitost č. 4

Více

PRŮVODNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA R2D2A3 BILANCE Celková výměra parcely: 674 m 2 Počet nadzemních podlaží: 3 Zastavěná plocha: 273 m 2 Užitná plocha: 578 m 2 IDEA Domov s pečovatelskou službou či penzion pro důchodce

Více

Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno

Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Umírání v ČR V ČR každoročně zemře kolem 105 000 lidí 35000 Absolutní počty zemřelých v ČR podle pohlaví a

Více

CENTRUM ZDRAVÉHO BYDLENÍ

CENTRUM ZDRAVÉHO BYDLENÍ CENTRUM ZDRAVÉHO BYDLENÍ Pokud chcete nový dům, jste na správné adrese. Stanete se spoluautory svého nového domu a to je vždy nejlepší postup. Individuální projekt zohlední místní podmínky i vaše požadavky.

Více

PODPORABYDLENÍV GESCI MMR 2015

PODPORABYDLENÍV GESCI MMR 2015 DEVELOPERSKÁ INVESTICE S PODPOROU STÁTU (SEMINÁŘ STAVEBNÍHO FÓRA A SPOLEČNOSTI ENVI A. - 20. 11. 2014) PODPORABYDLENÍV GESCI MMR 2015 RNDr. Jiří Klíma (ředitel odboru politiky bydlení MMR) Program Podpora

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Obsah prezentace Principy a předpoklady poskytování služeb v komunitě Základní rozdělení služeb v komunitě

Více

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb Opatření VII.1.: Udržení a rozvoj kapacity domova pro seniory. Dům seniorů Mladá Boleslav v současné době poskytuje pobytovou službu osobám, které v důsledku složitého zdravotního stavu, omezené soběstačnosti,

Více

***Apartmán u moře za cenu bytu v Praze s využitím financování v České republice***

***Apartmán u moře za cenu bytu v Praze s využitím financování v České republice*** ***Apartmán u moře za cenu bytu v Praze s využitím financování v České republice*** Specializujeme se na investice do apartmánů v dobrých lokalitách na španělském pobřeží, v blízké vzdálenosti od pláže

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Popis realizace sociální služby Aktualizováno k 1. 7. 2013 organizace zřizovaná Jihočeským krajem Základní údaje Centrum

Více

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008.

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008. Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region za rok 2008. Vize komunitního plánování: Dosáhnout takového rozvoje sociální sféry, aby reagoval na zjištěné potřeby občanů.

Více

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVITELNÝCH NÁVRHOVÝCH PLOCH PRO BYDLENÍ VE SCHVÁLENÉM ÚZEMNÍM PLÁNU MĚSTA CHRASTAVA

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVITELNÝCH NÁVRHOVÝCH PLOCH PRO BYDLENÍ VE SCHVÁLENÉM ÚZEMNÍM PLÁNU MĚSTA CHRASTAVA MĚSTO CHRASTAVA VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVITELNÝCH NÁVRHOVÝCH PLOCH PRO BYDLENÍ VE SCHVÁLENÉM ÚZEMNÍM PLÁNU MĚSTA CHRASTAVA Pořizovatel: Městský úřad Chrastava Odbor výstavby a územní správy Nám.

Více

EKOLINE 1237. 209.7 m 2. 4 500 000 Kč 2 720 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2012. 5 151.4 m 2 768.6 m 3

EKOLINE 1237. 209.7 m 2. 4 500 000 Kč 2 720 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2012. 5 151.4 m 2 768.6 m 3 EKOLINE 1237 4 00 000 Kč 2 720 000 Kč 114 m 2 7686 m 3 114 m 2 909 m 2

Více

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Deinstitucionalizace v České republice 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Situace v České republice Nízký počet pracovníků v přímé péči Nedostatek odborných pracovníků Nedostatečná kvalifikace

Více

Diplomní projekt. Pavla Sukaná SENIOR COHOUSING VYSOČANSKÁ. Ateliér Romana Kouckého a Edity Lisecové ZS 2012/2013

Diplomní projekt. Pavla Sukaná SENIOR COHOUSING VYSOČANSKÁ. Ateliér Romana Kouckého a Edity Lisecové ZS 2012/2013 SENIOR CO- HOUSING Diplomní projekt Pavla Sukaná SENIOR COHOUSING VYSOČANSKÁ Ateliér Romana Kouckého a Edity Lisecové ZS 2012/2013 OBSAH: 01_ZADÁNÍ 02_REŠERŠE Cohousing, Senior Cohousing Historie Principy

Více

Co si o své budoucnosti myslí mladí Češi?

Co si o své budoucnosti myslí mladí Češi? Co si o své budoucnosti myslí mladí Češi? Výsledky nejrozsáhlejšího průzkumu generace Y Financial Times a Telefónica Praha, 20. června 2013 Metodologie Region / Země Severní Amerika Latinská Amerika Západní

Více

Srovnávací tržní analýza

Srovnávací tržní analýza Srovnávací tržní analýza 1/6 Srovnávací tržní analýza Ladislav Jandáček ladislav.jandacek@re-max.cz +420 727 832 834 Klient : Potanková Jaroslava Nemovitost : Prodej bytové jednotky Adresa : Čimická 2

Více

Charitativní a humanitární činnost

Charitativní a humanitární činnost Charitativní a humanitární činnost Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Charitativní a humanitní činnost Hospicová

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

Nástroje ke zvýšení finanční dostupnosti bydlení u domácností potenciálně i akutně ohrožených finanční nedostupností bydlení - senioři

Nástroje ke zvýšení finanční dostupnosti bydlení u domácností potenciálně i akutně ohrožených finanční nedostupností bydlení - senioři Nástroje ke zvýšení finanční dostupnosti bydlení u domácností potenciálně i akutně ohrožených finanční nedostupností bydlení - senioři Cíl vytvořit finančně dostupné sociální bydlení pro seniory ve stávajících

Více

ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL

ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL ÚPN SÚ Hvozdec Změna č.i a Změna č.ia C. ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL s.r.o. architektonický atelier Bayerova 40 602 00 Brno květen 2005 OBSAH: 1. URBANISTICKÁ KONCEPCE 3 2. VYUŽITÍ PLOCH A JEJICH USPOŘÁDÁNÍ

Více

Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe. Česká republika 50+:

Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe. Česká republika 50+: Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe Česká republika 50+: projekt SHARE Radim Boháček NHÚ AV ČR SHARE Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe Studie o zdraví, stárnutí a důchodovém

Více

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory)

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Druh služby: domov pro seniory dle 49 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita: Místo: pobytová

Více

Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled Ministerstva zdravotnictví

Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled Ministerstva zdravotnictví Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled první ročník semináře ehealth 2012 kongresový sál IKEM 1.11.2012 Elektronizace zdravotnictví: 1. jedná se o dlouhodobé téma 2. povede ke zvýšení

Více

KONTEJNEROVÉ STUDENTSKÉ BYDLENÍ AACHEN

KONTEJNEROVÉ STUDENTSKÉ BYDLENÍ AACHEN KONTEJNEROVÉ STUDENTSKÉ BYDLENÍ AACHEN DIPLOMNÍ PROJEKT / PAVEL LEJDAR ATELIÉR ŠESTÁKOVÁ / 15 118 ÚSTAV NAUKY O BUDOVÁCH / FA ČVUT / ZS 2013/2014 vedoucí práce doc. Ing. arch. Irena Šestáková / konzultace

Více

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností 1 OBSAH 1. Výzva k předkládání návrhů projektů... 3 2. Informace o přípravě IPRM... 6 3. Veřejné projednání IPRM - pozvánka... 11 4. Veřejné projednání IPRM - prezentace...

Více

Podmínky pro rozvoj integrovaných sociálních a zdravotních služeb v obcích 17. dubna 2015 Ing. Iva Merhautová, MBA

Podmínky pro rozvoj integrovaných sociálních a zdravotních služeb v obcích 17. dubna 2015 Ing. Iva Merhautová, MBA Podmínky pro rozvoj integrovaných sociálních a zdravotních služeb v obcích 17. dubna 2015 Ing. Iva Merhautová, MBA Současný stav Posledních 20 let zdravotně sociální péče jedná se o ní Posledních 20 let

Více

CASE MANAGEMENT ZVYŠOVÁNÍ ODBORNÝCH KOMPETENCÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ

CASE MANAGEMENT ZVYŠOVÁNÍ ODBORNÝCH KOMPETENCÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ ZVYŠOVÁNÍ ODBORNÝCH KOMPETENCÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ CASE MANAGEMENT Ivana Kaniová Katedra sociální práce FSS OU OTÁZKA NA ÚVOD Co potřebuje

Více

TOTEM regionální dobrovolnické centrum

TOTEM regionální dobrovolnické centrum TOTEM regionální dobrovolnické centrum Posláním TOTEM RDC je vytvářet pozitivní a funkční mezilidské vztahy, jak v rámci rodiny, tak v širším kontextu občanské společnosti 1999 2014 DLOUHODOBÉ CÍLE A LINIE

Více

Rozvoj odborného právního poradenství pro specifické cílové skupiny

Rozvoj odborného právního poradenství pro specifické cílové skupiny PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU SENIOŘI Priorita 1 Rozvoj odborného právního poradenství pro specifické cílové skupiny Opatření 1.1. Zajištění právního poradenství pro seniory Priorita 2. Opatření 2.1 Udržení

Více

ATELIER KOHOUT - TICHÝ

ATELIER KOHOUT - TICHÝ Ústav urbanismu č. 519 Vedoucí ústavu: ing. arch. Jan Jehlík ATELIER KOHOUT - TICHÝ Ing. arch. Michal Kohout, ing. arch. David Tichý Ph.D. hostující konzultant: ing.arch. Irena Fialová Zimní semestr 2009

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Přílohy: Metodický pokyn č.1 Etický kodex zaměstnanců Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009.

Více

KATALOGOVÝ LIST BD K Dolům 41, Praha 12 Modřany

KATALOGOVÝ LIST BD K Dolům 41, Praha 12 Modřany BYTY K PRODEJI Všechny byty mají skvělou dispozici, balkon nebo terasu, sklepní kóji přístupnou z 1.NP a kryté parkovací stání. Kupující si může zvolit dle svého vkusu povrchy podlah malby stěn obklady,

Více

Kojení a práce Ať to spolu funguje!

Kojení a práce Ať to spolu funguje! Kojení a práce Ať to spolu funguje! 1. Iniciujte multidimenzionální podporu ze všech odvětví, aby ženy mohly kdekoliv pracovat a kojit. 2. Podporujte opatření ze strany zaměstnavatelů, aby se stali místem

Více

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité?

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? infis Institut für integrative Studien Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? Závěrečná konference česko-německého projektu Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární

Více

www.cerge-ei.cz/share Výsledky studie SHARE 50+ v Evropě

www.cerge-ei.cz/share Výsledky studie SHARE 50+ v Evropě www.cerge-ei.cz/share Výsledky studie SHARE 50+ v Evropě Co dále? Dalším krokem projektu SHARE 50+ v Evropě v roce 2008 a 2009 je sběr a připojení dat životní historie respondentů k již existující databázi

Více

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Evropě. Zuzana Kaprová

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Evropě. Zuzana Kaprová Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Evropě Zuzana Kaprová Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzdělávání European Agency for Development in Special Needs Education www. european-agency.org

Více

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce Seznamte se s výhodami státem registrované terénní sociální služby Společnosti Společně proti času o.p.s. Váš partner pro spokojené stáří ve Vašem domácím prostředí Společně s naší péči a pomocí při každodenních

Více

Stárnoucí pracovní populace. Hlávková J., Cikrt M., Kolacia L., Vavřinová J., Šteflová A., Kolacia L. SZÚ Praha, Centrum pracovního lékařství

Stárnoucí pracovní populace. Hlávková J., Cikrt M., Kolacia L., Vavřinová J., Šteflová A., Kolacia L. SZÚ Praha, Centrum pracovního lékařství Stárnoucí pracovní populace Hlávková J., Cikrt M., Kolacia L., Vavřinová J., Šteflová A., Kolacia L. SZÚ Praha, Centrum pracovního lékařství Rožnov,2006 Základní problém Stárnutí populace celosvětový fenomén

Více

PRAKTIK 1515. novinka. 103.9 m 2. 2 990 000 Kč 1 820 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2015

PRAKTIK 1515. novinka. 103.9 m 2. 2 990 000 Kč 1 820 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2015 PRAKTIK 11 2 990 000 Kč 1 820 000 Kč 4 66 m 2 4834 m 3 1020 m 2 686 m 2 27 kwh/m 2 7840 m 40 jednoduchý, kompaktní a cenově dostupný dům vhodný zejména pro mladé rodiny navzdory malé zastavěné ploše má

Více

6.1 Modely financování péče o zdraví

6.1 Modely financování péče o zdraví 6.1 Modely financování péče o zdraví Jak již bylo uvedeno dříve, existuje několik základních modelů financování péče o zdraví, které se liší jak způsobem výběru prostředků, řízení rizika, nákupem a poskytováním

Více

Soutěž: Navrhni projekt. Chráněné bydlení Konvalinka. Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r. o. Prostějov. Autoři:

Soutěž: Navrhni projekt. Chráněné bydlení Konvalinka. Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r. o. Prostějov. Autoři: Soutěž: Navrhni projekt Chráněné bydlení Konvalinka Autoři: Julie Artemová, Lucie Marečková Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r. o. Prostějov OBSAH 1. Popis výchozího stavu. 3 2. Cíle

Více

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na posílení rolí regionálních

Více

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Kolín Pražská 112, Kolín 2

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Kolín Pražská 112, Kolín 2 Středoškolská technika 2012 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT ARCHITEKTONICKÝ KONCEPT HOTELU V GOLFOVÉM AREÁLU ( DESIGN EXTERIÉRU, INTERIÉRU ) Martin Slánský Střední odborná škola

Více

TERMÁLNÍ LÁZEŇSKÝ RESORT PASOHLÁVKY. tam, kde pramení Vaše zdraví a klid

TERMÁLNÍ LÁZEŇSKÝ RESORT PASOHLÁVKY. tam, kde pramení Vaše zdraví a klid TERMÁLNÍ LÁZEŇSKÝ RESORT PASOHLÁVKY tam, kde pramení Vaše zdraví a klid TERMÁLNÍ RESORT PASOHLÁVKY - - lázně nového typu 1. Činnost společnosti 2. Příležitost na trhu 3. Koncept termálního resortu 4. Přínosy

Více

DLUHOVÁ PROBLEMATIKA TERÉNNÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH. 16. 4. 2013 PhDr. Jindřich Kadlec ČESKÁ ASOCIACE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

DLUHOVÁ PROBLEMATIKA TERÉNNÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH. 16. 4. 2013 PhDr. Jindřich Kadlec ČESKÁ ASOCIACE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY DLUHOVÁ PROBLEMATIKA V TERÉNNÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH 16. 4. 2013 PhDr. Jindřich Kadlec ČESKÁ ASOCIACE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY PROBLÉMY STARŠÍCH LIDÍ (50+ ) A SENIORŮ Z POHLEDU PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Úvod- stárnutí

Více

B. POPIS ZMĚN S REGULATIVY A GRAFICKÁ ČÁST

B. POPIS ZMĚN S REGULATIVY A GRAFICKÁ ČÁST ÚPN SÚ Hvozdec Změna č.i a Změna č.ia B. POPIS ZMĚN S REGULATIVY A GRAFICKÁ ČÁST KNESL + KYNČL s.r.o. architektonický ateliér Bayerova 40 602 00 Brno květen 2005 ÚPN SÚ HVOZDEC - ZMĚNA č.i A ZMĚNA č.ia

Více

Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných?

Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných? Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných? Ondřej Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Téma utrpení a důstojnosti užívají stoupenci i odpůrci eutanázie Nevyléčitelné onemocnění

Více

Nabídka vzdělávacích seminářů Amalthea

Nabídka vzdělávacích seminářů Amalthea Nabídka vzdělávacích seminářů Amalthea Vzdělávací semináře na nabízená témata je možné si objednat přímo pro vaší organizaci. Poptávku lze zasílat na emailovou adresu: vzdelavani@amalthea.cz kontakt: Amalthea

Více

domácností akutně ohrožených finanční nedostupností bydlení

domácností akutně ohrožených finanční nedostupností bydlení Nástroje ke zvýšení finanční dostupnosti bydlení u domácností akutně ohrožených finanční nedostupností bydlení Martina Mikeszová Oddělení socioekonomie bydlení DC008 Hlavní cíl: snížit počet typů domácností

Více

Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě

Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě VYTVOŘENÍ INDIVIDUÁLNÍHO PLÁNU PÉČE O DÍTĚ V okamžiku, kdy sociální pracovnice a přizvaní odborníci a organizace dokončili

Více

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Pracovní skupina č. 1 Děti, mládež, rodina 1. Priorita: Slabá finanční gramotnost občanů Cíl:

Více

2.4 Nová bytová výstavba

2.4 Nová bytová výstavba 2.4 Nová bytová výstavba Nová bytová výstavba spolu s poptávkou po bydlení jsou důležitými faktory populačního vývoje suburbánní zóny Prahy. Jako hlavní determinanty migračního chování se odrážejí ve vývoji

Více