Zeměpis 6. ročník. Poznámky. Mapy; grafy - Mapa hydrosféry - Mapa klimatických pásů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zeměpis 6. ročník. Poznámky. Mapy; grafy - Mapa hydrosféry - Mapa klimatických pásů"

Transkript

1 Zeměpis 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat z dostupných kartografických produktů a elaborátů, z grafů, diagramů, statistických a dalších informačních zdrojů. Používá s porozuměním základní geografickou, topografickou a kartografickou terminologii. Zhodnotí postavení země ve vesmíru a srovnává podstatné vlastnosti země s ostatními tělesy sluneční soustavy. Prokáže na konkrétních příkladech tvar planety Země, zhodnotí důsledky pohybů Země na život lidí a organismů. Rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní sféry, jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost, rozeznává, pojmenuje a klasifikuje tvary zemského povrchu. Pracuje s různými zdroji dat, vyhledává v atlasu, hledá informace na internetu a v publikacích Objasní pojmy: glóbus, mapa, měřítko mapy, poledníky, rovnoběžky. Zná druhy map. Aplikuje na konkrétních příkladech praktické činnosti s mapami. Orientuje se v zeměpisných atlasech. Charakterizuje na základní úrovni vesmír a sluneční soustavu. Vysvětlí základní pojmy (planety, Slunce, hvězdy, souhvězdí, měsíce, meteorická tělesa, galaxie) a pracuje s nimi. Objasní důsledky všech pohybů Země pro život na planetě (střídání dne a noci, střídání ročních období). Vysvětlí základní pojmy (krajinná sféra, atmosféra, pedosféra, biosféra, litosféra, hydrosféra), rozliší je a charakterizuje. Mapy; grafy - Mapa hydrosféry - Mapa klimatických pásů Glóbus a mapa - Glóbus - Mapa: měřítko, dělení map podle měřítka - Poledníky a rovnoběžky - Určování zeměpisné polohy Planeta Země - Planeta Země - Měsíc - Sluneční soustava - Vesmír Planeta Země - Planeta Země: pohyby Země - Atmosféra: střídání ročních období Krajinná sféra a její základní části Poznámky Z ročník - 1 -

2 Porovnává působení vnitřních a vnějších procesů v přírodní sféře a jejich vliv na lidskou společnost. Porozumí souvislostem mezi jednotlivými sférami. Rozliší základní typy zvětrávání, vysvětlí je v souvislostech s jednotlivými přírodními sférami. Charakterizuje rizika vzniku mimořádných událostí a jejich možné dopady na zdraví a životy lidí, životní prostředí a majetek, způsoby sebeochrany a vzájemné pomoci. Rozlišuje zásadní přírodní a společenské atributy jako kritéria pro vymezení, ohraničení a lokalizaci regionů světa. Lokalizuje na mapách světadíly, oceány a makroregiony světa podle zvolených kritérií, srovnává jejich postavení, rozvojová jádra a periférní zóny. Porovnává různé krajiny jako součást pevninské části krajinné sféry, rozlišuje na konkrétních případech specifické znaky a funkce krajin. Orientuje se v základních geografických pojmech z přírodní i socioekonomické sféry. Vyjmenuje a vyhledá na mapě světa světadíly a oceány; určí jejich zeměpisnou polohu. Charakterizuje a porovná hospodářské a přírodní poměry vybraných regionů. Na základě získaných znalostí porovná typy přírodních krajin a lokalizuje je na mapě světa v závislosti na přírodních podmínkách. Litosféra: sopečná činnost, vznik pohoří, zvětrávání; atmosféra: činnost větru, koloběh vody; hydrosféra: činnost tekoucí vody; pedosféra: vznik půd půdotvorní činitelé; biosféra Mimořádné události způsobené přírodními vlivy, havárie, antropogenní události Krajinná sféra a její základní části; Zeměpis světadílů a oceánů Glóbus a mapa: určování zeměpisné polohy Afrika, Indický oceán, Austrálie, Tichý oceán a Oceánie - přírodní poměry - obyvatelstvo - hospodářství Krajinná sféra a její základní části Typy přírodních krajin - tropické deštné lesy - savany - pouště - subtropy - lesy mírného pásu - tundry - polární oblasti Zeměpis světadílů - přírodní podmínky Afriky a Austrálie Z ročník - 2 -

3 Zeměpis 7. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické a hospodářské poměry, zvláštnosti podobnosti, potenciál a bariéry jednotlivých světadílů, oceánů, vybraných makroregionů světa a vybraných (modelových) států. Uvádí konkrétní příklady přírodních a kulturních krajinných složek a prvků, prostorové rozmístění hlavních ekosystémů (biomů). Zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech světa nastaly, nastávají, mohou nastat, a co je příčinou zásadních změn v nich. Popíše geografické objekty a jevy daných oblastí (přírodní podmínky, sídelní, hospodářské a kulturní poměry světadílů, regionů a států). Vysvětlí souvislosti mezi jednotlivými geografickými jevy. Na základě poznatků rozliší jednotlivé oblasti, porovná a zhodnotí jejich význam v celosvětovém měřítku. Objasní aktuální politické a hospodářské poměry jednotlivých regionů Ameriky a Asie. Zeměpis světadílů Amerika a Asie - přírodní poměry: vodstvo, povrch, přírodní krajiny, fauna a flóra - obyvatelstvo: rasy Ameriky a Asie, vývoj osídlení, indiánské kmeny Ameriky, objevování Ameriky - politické rozdělení: společenské a kulturní poměry vybraných států Ameriky a Asie, náboženství Asie - hospodářství: těžba, zemědělství a rybolov, průmyslová odvětví, služby a cestovní ruch Zeměpis světadílů Amerika a Asie - obyvatelstvo: sociální rozdíly; občanské nepokoje a konflikty, vliv náboženství v Asii - politické rozdělení: politické systémy vybraných států Ameriky a Asie - hospodářství: vliv politického systému a obyvatelstva na vývoj hospodářství států Ameriky a Asie Poznámky Z ročník - 3 -

4 Posoudí na přiměřené úrovni prostorovou organizaci světové populace, její rozložení, strukturu, růst pohyb a dynamiku růstu a pohybů, zhodnotí na vybraných příkladech mozaiku multikulturního světa. Zhodnotí přiměřeně strukturu, složky a funkce světového hospodářství, lokalizuje na mapách hlavní světové surovinové a energetické zdroje. Zdůvodní nerovnoměrné rozmístění obyvatelstva, strukturu a vývoj populace ve světě v návaznosti na jednotlivé geografické jevy (přírodní a hospodářské poměry) jednotlivých regionů Ameriky a Asie. Charakterizuje jednotlivá odvětví světového hospodářství. Na mapách vyhledá a charakterizuje místa s největší koncentrací hospodářských aktivit (zemědělství, těžba, průmysl, ) v jednotlivých regionech Ameriky a Asie. Zeměpis světadílů Amerika a Asie - obyvatelstvo: rozmístění obyvatelstva ve vztahu k přírodním podmínkám - hospodářství: rozmístění hospodářských aktivit obyvatelstva ve vztahu k přírodním podmínkám a obyvatelstvu Zeměpis světadílů Amerika, Asie - hospodářství jednotlivých států: těžba nerostných surovin; zemědělství; průmyslová odvětví; služby (cestovní ruch) - hospodářsky nejvýznamnější státy a oblasti Z ročník - 4 -

5 Zeměpis 8. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Přiměřeně hodnotí geografické objekty, jevy a procesy v krajinné sféře, jejich určité pravidelnosti, zákonitosti a odlišnosti, jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost, rozeznává hranice (bariéry) mezi podstatnými prostorovými složkami v krajině. Zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech světa nastaly, nastávají, mohou nastat, a co je příčinou zásadních změn. Zhodnotí přiměřeně strukturu, složky a funkce světového hospodářství, lokalizuje na mapách hlavní světové surovinové a energetické zdroje. Na základě získaných poznatků zhodnotí vztahy mezi jednotlivými složkami fyzickogeografické a socioekonomické sféry jako např. hospodářskou situaci ve vztahu k přírodním podmínkám a obyvatelstvu jednotlivých států a regionů Evropy. Objasní aktuální politické a hospodářské poměry Evropy. Charakterizuje jednotlivá odvětví světového hospodářství. Na mapách vyhledá a charakterizuje místa s největší koncentrací hospodářských aktivit (zemědělství, těžba, průmysl ) v Evropě. Zeměpis světadílů Evropa - přírodní podmínky: podnebí; povrch; přírodní krajiny Evropy - obyvatelstvo: rozložení obyvatelstva v návaznosti na přírodní podmínky - hospodářství: vliv přírodních podmínek na hospodářství států Zeměpis světadílů Evropa - obyvatelstvo: občanské nepokoje a konflikty; vliv náboženství - politické rozdělení: politické systémy - hospodářství: vliv politického systému na vývoj hospodářství států; vliv EU na hospodářství států Zeměpis světadílů Evropa - hospodářství jednotlivých států Světové hospodářství - hospodářské organizace - odvětví hospodářství - lokalizace na mapě světa PT VEGS (objevujeme Evropu a svět; jsme Evropané) Poznámky Z ročník - 5 -

6 Porovnává předpoklady a hlavní faktory pro územní rozmístění hospodářských aktivit. Porovnává státy světa a zájmové integrace států světa na základě podobných a odlišných znaků. Lokalizuje na mapách jednotlivých světadílů hlavní aktuální geopolitické změny a politické problémy v konkrétních světových regionech. Na základě geografických charakteristik jednotlivých oblastí (regionů, států) posoudí předpoklady pro rozmístění všech složek hospodářství (zemědělství, průmyslu a služeb). Porovná státy na základě různých geografických kritérií (hospodářství, politické dělení). Orientuje se v současné politické mapě světa. Zeměpis světadílů Evropa - hospodářství jednotlivých států Evropy: rozmístění hospodářství na základě přírodních podmínek a rozložení obyvatelstva; průmyslové oblasti vyspělých států Zeměpis světadílů - porovnávání podle: přírodních podmínek států; hospodářství a politického členění; kulturních a historických souvislostí Zeměpis světadílů - obyvatelstvo a politické členění - občanské nepokoje a konflikty; vliv náboženství - sociální rozdíly - politické systémy PT VEGS (objevujeme Evropu a svět; jsme Evropané) Z ročník - 6 -

7 Zeměpis 9. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Posoudí, jak přírodní podmínky souvisí s funkcí lidského sídla, pojmenuje obecné základní geografické znaky sídel. Uvádí konkrétní příklady přírodních a kulturních krajinných složek a prvků, prostorové rozmístění hlavních ekosystémů. Aplikuje v terénu praktické postupy při pozorování, zobrazování a hodnocení krajiny. Uvádí na vybraných příkladech závažné důsledky a rizika přírodních a společenských vlivů na životní prostředí. Vymezí a lokalizuje místní oblast (region) podle bydliště. Na základě znalostí přírodních poměrů odvodí funkci sídel v rámci ČR. Rozeznává typy sídel (venkovská sídla, města, velkoměsta). Komplexně hodnotí přírodní podmínky ČR a uvádí na konkrétních případech jednotlivých ekosystémů. Na základě znalostí posoudí vliv lidské činnosti na krajinu. Posoudí, jak přírodní podmínky ovlivňují hospodářskou činnost. Posoudí vliv jednotlivých složek hospodářství a lidské činnosti na životní prostředí. Charakterizuje region (kraj, okolí obce) v rámci ČR podle přírodních a hospodářských kriterií. Obyvatelstvo a sídla - funkce sídel - typy sídel - dělení sídel - vliv přírodních podmínek na sídelní systém ČR - přírodní podmínky - přírodní podmínky: povrch; vodstvo; půdy - výškové vegetační stupně - ochrana přírody: chráněná území ČR - životní prostředí, zemědělství, průmysl - znečištění životního prostředí: faktory - vliv zemědělství na ŽP - vliv průmyslu na ŽP Můj domov - přírodní podmínky - hospodářství: zemědělství; průmysl; doprava; služby a cestovní ruch Poznámky Zeměpisná vycházka Z ročník - 7 -

8 Hodnotí na přiměřené úrovni přírodní, hospodářské a kulturní poměry místního regionu, možnosti dalšího rozvoje, přiměřeně analyzuje vazby místního regionu k vyšším územním celkům. Hodnotí a porovnává na přiměřené úrovni polohu, přírodní poměry, přírodní zdroje, lidský a hospodářský potenciál ČR v evropském a světovém kontextu. Lokalizuje na mapách jednotlivé kraje ČR a hlavní jádrové a periferní oblasti z hlediska osídlení a hospodářských aktivit. Vytváří a využívá osobní myšlenková (mentální) schémata a myšlenkové (mentální) mapy pro orientaci v konkrétních regionech, pro prostorové vnímání a hodnocení míst, objektů, jevů a procesů v nich, pro vytváření postojů k okolnímu světu. Vymezí a charakterizuje jednotlivé geografické objekty a jevy (přírodní podmínky, ekologické poměry, sídelní, hospodářské a kulturní poměry) v místní krajině. Zhodnotí význam regionu v rámci ČR. Charakterizuje jednotlivé kraje ČR na základě jejich přírodních, sídelních hospodářských a kulturních poměrů. Na základě přírodních a socioekonomických charakteristik zhodnotí a porovná postavení regionů v rámci ČR, ale i nadnárodním měřítku. V mapách vyhledá, pojmenuje a lokalizuje vybrané oblasti na základě rozmístění hospodářství a sídelního systému ČR. Na základě svých poznatků se orientuje ve vybraných regionech ČR, dokáže zhodnotit situaci v oblasti přírodní i sociální sféry vzhledem k okolnímu světu. Kraje ČR - přírodní podmínky - přírodní zajímavosti - ochrana přírody - kulturní a historické zajímavosti - obyvatelstvo a sídla - významné složky hospodářství: zemědělství; průmysl; doprava; služby a cestovní ruch Kraje ČR - přírodní podmínky - sídla - obyvatelstvo hospodářství: zemědělství; průmysl; doprava; služby a cestovní ruch Kraje ČR Hospodářství Průmysl Průmyslová odvětví Obyvatelstvo a sídla ČR na mapě Evropy ČR a zahraniční obchod Kraje ČR - přírodní podmínky - sídla - obyvatelstvo hospodářství: zemědělství; průmysl; doprava; služby a cestovní ruch Z ročník - 8 -

9 Uvádí příklady účasti a působnosti ČR ve světových mezinárodních a nadnárodních institucích, organizacích a integracích států. Uplatňuje v praxi zásady bezpečného pohybu a pobytu v krajině, uplatňuje v modelových situacích zásady bezpečného chování a jednání při Orientuje se v základních organizacích (EU, NATO, OECD, OSN). Posoudí význam jednotlivých organizací pro ČR. Zná zásady bezpečného chování během mimořádných událostí, které nastaly na základě nepříznivých přírodních podmínek. mimořádných událostech. Prakticky zvládá základní způsoby přežití v přírodě, uplatňuje je v modelových situacích. Ovládá základy praktické topografie a orientace v terénu. Charakterizuje mimořádné události způsobené přírodními vlivy. Své poznatky dokáže aplikovat v praxi. Služby Zahraniční obchod Cesta do Evropy Praktické cvičení Praktické cvičení OČMU a Dopr. vých. Z ročník - 9 -

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 6 ČLOVĚK A PŘÍRODA UČEBNÍ OSNOVY 6. 4 Zeměpis Časová dotace 6. ročník 2 hodiny 7. ročník 2 hodiny 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni je 6 hodin. Charakteristika: Zeměpis

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR ZEMĚPIS

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR ZEMĚPIS 5.6. 5.6.4. VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR ZEMĚPIS CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍ PŘEDMĚTU ZEMĚPIS: Vzdělávací předmět zeměpis je součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Tato oblast

Více

Zeměpis. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Zeměpis. Charakteristika vyučovacího předmětu: Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Předmět zeměpis (vzdělávací obor zeměpis) patří do vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Žáci si osvojují klíčové kompetence, jak je definuje

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.6.4 ČLOVĚK A PŘÍRODA 5.6.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Člověk a příroda je kombinovaný předmět, který vychází ze vzdělávacího obsahů vzdělávacích oborů Přírodopis a Zeměpis

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu: zeměpis

Charakteristika vyučovacího předmětu: zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu: zeměpis Osmiletý vzdělávací obor: prima-kvarta Předmět zeměpis zahrnuje obsah vzdělávacího oboru Zeměpis (Geografie). Předmět je vyučován od primy do kvarty včetně,

Více

Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Hodinová dotace 2 2 1 2 2 2 2 - Vol. předmět VG - - - - - - - 4(3)

Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Hodinová dotace 2 2 1 2 2 2 2 - Vol. předmět VG - - - - - - - 4(3) 17 Zeměpis Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník 4. 5. 6. 7. 8. Hodinová dotace 2 2 1 2 2 2 2 - Vol. předmět VG - - - - - - - 4(3) Realizuje se obsah vzdělávacího oboru Zeměpis RVP ZV a Geografie

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 9. KUDLÁČEK

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 9. KUDLÁČEK Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Určí geografickou polohu ČR, posoudí a další aspekty polohy

Více

V.6 Člověk a příroda. Obsahové, časové a organizační vymezení. V.6.II. 1 Charakteristika oblasti 1/49

V.6 Člověk a příroda. Obsahové, časové a organizační vymezení. V.6.II. 1 Charakteristika oblasti 1/49 1/49 V.6 Člověk a příroda V.6. II 2. stupeň V.6.II. 1 Charakteristika oblasti Obsahové, časové a organizační vymezení Celá oblast zahrnuje okruh problémů souvisejících se zkoumáním přírody, samostatné

Více

Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. Školní vzdělávací program. Příloha č.1. Volitelné předměty

Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. Školní vzdělávací program. Příloha č.1. Volitelné předměty Gymnázium Jana Blahoslava Ivančice, ŠVP Osmileté všeobecné studium a čtyřleté všeobecné studium, Příloha 1, Volitelné předměty Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány Školní vzdělávací program Příloha

Více

Člověk a jeho svět. Vlastivěda

Člověk a jeho svět. Vlastivěda 5.14. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Vlastivěda Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Vlastivěda vychází ze vzdělávací oblasti

Více

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení ČLOVĚK A JEHO SVĚT A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělávací obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět a Člověk a

Více

Předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT

Předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast člověk a jeho svět se týká člověka, rodiny, společnosti, vlasti, přírody, kultury, techniky,

Více

1) orientuje v místě svého bydliště a školy a zvládne bezpečně cestu do školy a zpět; 2) orientuje ve své obci (městě) podle význačných objektů,

1) orientuje v místě svého bydliště a školy a zvládne bezpečně cestu do školy a zpět; 2) orientuje ve své obci (městě) podle význačných objektů, 69 ČLOVĚK A JEHO SVĚT (Prv,Přv,Vl) Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je koncipována pro 1. a 2. období (1. 5. ročník). Tato integrovaná vzdělávací oblast propojuje

Více

Nabídka volitelných předmětů pro žáky vyššího stupně gymnázia

Nabídka volitelných předmětů pro žáky vyššího stupně gymnázia Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Nabídka volitelných předmětů pro žáky vyššího stupně gymnázia Příloha školních vzdělávacích programů: Škola s dobrým výhledem (čtyřleté

Více

6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 6.4.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 6.4.1.1 Vyučovací předmět: Prvouka

6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 6.4.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 6.4.1.1 Vyučovací předmět: Prvouka 6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 6.4.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 6.4.1.1 Vyučovací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň:

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vzdělávání v oblasti Člověk a jeho svět rozvíjí poznatky, dovednosti a prvotní zkušenosti žáků získané ve výchově v rodině a v předškolním

Více

5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět

5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.5.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Vzdělávací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Časová dotace Předmět je vyučován v 1. 3. ročníku po

Více

Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět. Člověk a jeho svět. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět. Člověk a jeho svět. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení 1. ročník 1 hodina týdně 2. ročník 2 hodiny týdně 3.-5. ročník 3 hodiny

Více

Předmět:: Člověk a jeho svět

Předmět:: Člověk a jeho svět Člověk a jeho zdraví 42. uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích simulujících mimořádné události; vnímá dopravní situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí

Více

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Člověk a jeho svět Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Člověk a jeho svět Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249 školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 PLACE HERE ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 Název školy Adresa Název ŠVP Plešivec 249, 381 01 Český Krumlov ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec

Více

Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Září 2013 Dodatek k ŠVP ZV Tvořivá škola v galerii 2 Název vzdělávacího programu: Tvořivá škola v galerii Školní

Více

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 123

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 123 ---------------------- 5.4.2 Vlastivěda Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je jedinou vzdělávací oblastí, která je koncipována pouze pro vzdělávání na 1. stupni základní

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Přírodověda

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Přírodověda Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Přírodověda 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení předmětu Vyučovací předmět Přírodověda vychází ze vzdělávací oblasti Člověk

Více

ČLOVĚK A PŘÍRODA PŘÍRODOPIS Charakteristika a cíl předmětu Přírodopis (Př) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Přírodopis

ČLOVĚK A PŘÍRODA PŘÍRODOPIS Charakteristika a cíl předmětu Přírodopis (Př) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Přírodopis Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vzdělávací oblast Člověk a příroda se úzce váže k poznávání a zkoumání přírody, žáci poznávají přírodu jako systém, jehož části na sebe působí, ovlivňují se a jsou vzájemně

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a jeho svět / ČS

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a jeho svět / ČS I. název vzdělávacího oboru: ČLOVĚK A JEHO SVĚT (ČS) II. charakteristika vzdělávacího oboru: a) organizace: Vyučovací předmět (vzdělávací obor) Člověk a jeho svět navazuje svým vzdělávacím obsahem na poznatky

Více

Regionální geografie světa

Regionální geografie světa Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Zeměpis (ZEM) Regionální geografie světa Sekunda 2 hodiny týdně ACTIV Board Austrálie úvod a objevování Popíše postavení kontinentu v rámci celého světa Zhotoví

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Prvouka. Charakteristika vyučovacího předmětu

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Prvouka. Charakteristika vyučovacího předmětu 5.12. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Prvouka vychází ze vzdělávací oblasti Člověk

Více

Globální problémy světa

Globální problémy světa školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

Vzdělávací oblasti: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis

Vzdělávací oblasti: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Vzdělávací oblasti: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Předmět přírodopis je koncipován na základě OVO Přírodopis v RVP ZV v plném

Více

Člověk ve společnosti 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy,

Člověk ve společnosti 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, Člověk ve společnosti 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, Zdůvodní nepřijatelnost vandalského chování a aktivně proti němu vystupuje. Respektuje přijatá pravidla soužití

Více