VARIA SLAVICA. Sborník p ísp vk k 80. narozeninám Radoslava Ve erky. Editorky: Ilona Janyšková Helena Karlíková

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VARIA SLAVICA. Sborník p ísp vk k 80. narozeninám Radoslava Ve erky. Editorky: Ilona Janyšková Helena Karlíková"

Transkript

1 VARIA SLAVICA Sborník p ísp vk k 80. narozeninám Radoslava Ve erky Editorky: Ilona Janyšková Helena Karlíková Nakladatelství Lidové noviny Praha 2008

2 Sborník vznikl v rámci projektu výzkumu a vývoje Ministerstva školství, mládeže a t lovýchovy LC546 Výzkumné centrum vývoje staré a st ední eštiny (od praslovanských ko en po sou asný stav). Ilona Janyšková, Helena Karlíková ISBN: Citace: Janyšková, I. Karlíková, H. (eds.), Varia Slavica. Sborník p ísp vk k 80. na rozeninám Radoslava Ve erky. Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2008 (= Studia etymologica Brunensia 4).

3 K staro eským názv m pro Anthriscus cerefolium Vít Bo ek Ve staré eštin existují asi ty i desítky doklad pro slovo t bule/t ebule (sr. Newerkla 2004: 604, SSLat 1: 469). Je to název rostliny Anthriscus cerefolium z eledi Apiaceae (mi íkovité), která se ve st edov ku užívala v léka ství. O tom, jak s ní bylo zacházeno a pro, pojednává následující pasáž ze Staro eských knih léka ských: T ebule má tyto moci: Ktož ji va í u vín a pie, spomáhá od klánie a od záduchy a vnit, což koli k plodu jest v b iše. Také ztluka s starým sádlem, u iniž mast a p ilož jarého vosku. Nežity za uchem hojí, ješto slovú parocidy, to jest žlázy. Také ktož nemuož zachovati, jez jí z octa. Také u vín va ená, z m chý e pudí ven vodu. A také ktož má závrat, va ji a mý jí hlavu a také oblož jí hlavu (SKL: 310). V etymologické literatu e se traduje Machk v výklad (Machek 1954: 168, Machek 1957: 539 = Machek 1968: 656), že slovo bylo p ejato z italského cerfoglio tv. Takto výklad p ejímají Šmilauer (1969: 207), Basaj Siatkowski (1977: 35), Schuster-Šewc ( : 1529) a etymologický slovník ukrajinštiny (ESUkr 5: 626). Domnívám se však, že Machek m l na mysli pramen starší, románský, a it. cerfoglio uvedl jenom jako jeho dochovaný výsledek. Onen románský tvar lze zrekonstruovat na základ znalosti p vodního latinského výrazu caerefolium a následujících dochovaných výraz v románských jazycích: V italštin existuje krom uvedené formy cerfoglio i okrajový tvar cerfuglio, v jižních dialektech potom cerefuoglio tv. V n kterých dialektech modenských, benátských a kalábrijských je toto slovo i ozna ením pro jetel, snad vlivem kontaminace s latinským názvem trifolium (DEI 2: 867). V rétorománštin je doloženo surselvské tscherfegl a engadinské tscharfögl, nejde však o p ímé pokra ování vulgárn latinského tvaru, ale o pozd jší výp j ky z italštiny (HdR 2: 946). Ve staré francouzštin jsou formy cerfoiz, cerfuel, ve francouzštin cerfeuil (TLF 5: 417n). V katalánštin existují tvary cerfull, serfull, cerfun, sarfull, cerfú Anthriscus cerefolium, též kerblík lesní (Anthriscus sylvestris), dále varianta cerepoll, jež vznikla patrn zk ížením p vodního tvaru se slovem serpoll (< serpyllum mate ídouška, DEC 2: 677). Ve staré špan lštin m lo slovo podoby cerifolio, cerefolio, cer(o)follo, moderní špan lské tvary perifollo, perifolio s náslovným p- vznikly z ejm kontaminací p vodního tvaru se slovem petroselinum petržel (DCLC 3: 745, DEC 2: 677). Kone n v portugalštin zní slovo cerefolho, cerefólio (DEP 2: 119). Z uvedeného je možno rekonstruovat románskou podobu * erefól o, n které tvary ukazují i na podobu * erfól o (v nep ízvu ných slabikách dochází ve vývoji vulgární latiny / románštiny asto k synkop, sr. Lausberg , 1: 210n, Holzer 2007: 33n). Práv tento druhý románský tvar mohl být zdrojem slovanského slova. K p vodní podob slovanského slova m žeme dosp t promítnutím eského slova do starší ho stavu: Náslovné t- je sekundární za -, koncové -e je výsledek staro eské p ehlás-

4 66 Vít Bo ek ky a následné ztráty jotace. 1 Ješt p ed vznikem - - tedy zn l pra eský tvar jako * r bul a. Jeho první slabika je jist výsledkem praslovanské metateze likvid, ješt starší, (pozdn )praslovanský tvar byl tedy * erbul a. Tuto rekonstrukci potvrzuje i odpovídající slovo v srbochorvatštin, které zdá se s eským slovem zatím spojili pouze auto i akademického slovníku chorvatštiny a srbštiny (Rj 18: 584): sch. trebulja Caerefolium. Také zde m že být náslovné t- sekundární (sr. sch. tr šnja z * erš n a t eše, Skok , 2: 199). Mén pravd podobné, ale snad možné, je spojení se sln. trebelje star ek bažinný (Senecio paludosus) (Pleteršnik 2006, 2: 677). Muselo by ovšem dojít k p enesení p vodního názvu na jinou rostlinu (není jasné, na základ eho, star ek pat í mezi hv zdnicovité (Asteraceae) a t ebuli se p íliš nepodobá) a rovn ž vokál druhé slabiky iní potíže. Berneker ( , 1: 501) uvádí ješt sch. trbulja, trbuljika bolehlav plamatý (Conium maculatum) (sr. Rj 18: 567) a uvažuje o p enesení názvu na základ podobnosti obou rostlin (bolehlav pat í též mezi mi íkovité). Pokud jde o otázku formální adaptace románského tvaru na slovanskou p du, je t eba jednak z morfologického hlediska p ijmout p edpoklad p echodu k ja-kmen m feminin, jednak pojednat o možných problematických hláskových substitucích. Potíž by snad mohlo p edstavovat slovanské -b- jako re ex románského -f-. Už samo zachování -f- v n kterých románských jazycích je jistým zp sobem nepravidelné, -f- uvnit slova by m lo v západní ásti románského území podlehnout sonorizaci; v p vodn eckých výp j kách v latin a práv caerefolium je p ejímka z eckého cairšfullon k tomu ovšem n kdy nedochází, z ejm i proto, že jde o kompozita: -f- jakožto za átek druhé ásti složeniny se vlastn chová jako f- na po átku slova, tj. nem ní se (sr. Lausberg , 2: 34n). P i jeho p ijetí na slovanskou p du by se dalo ovšem ekat spíše -p-. Takovou substituci p ijímá Holzer (2007: 43), uvádí však p íklady pouze na rom. f náslovné nebo v zav ené slabice, ne však v intervokalické pozici. Pro ni je možno upozornit ješt na jednu skute nost: a koli dochované výsledky v románských jazycích jednozna n ukazují na zachování -f-, starší románská podoba našeho slova mohla obsahovat i fonetickou variantu zn lou. Uvažuje se totiž o tom, že sonorizace existovala jako (snad už velmi raný) jev fonetický, a to dokonce na celém románském území, a teprve posléze došlo k její, na západorománský areál omezené, fonologizaci (sr. Cravens 1991). Námi uvažovaná zn lá varianta se navíc mohla blížit i výslovnosti bilabiální, obecn totiž výsledky p vodních latinských f, v, p a b v románštin vlivem více r zných zm n asto splývaly (sr. Lausberg , 2: 33n, Weinrich 1969: 82n). P ijmout p edpoklad, že ona labiální hláska románského slova se ve slovanštin re ektovala jako b, je tedy snad možné, zvlášt když slovanský konsonantický systém v dob, kdy k p ejímce z ejm došlo, neobsahoval f. Poukázat lze v tomto ohledu i na další starou románskou výp j ku ve slovanštin, totiž *(j) st ba < * st ba < rom. * stufa i * stupa. Potíže ne iní románské otev ené e, které se ve slovanštin re ektuje jako e (sr. Holzer 2007: 44). Pro posouzení románského p ízvu ného ó se však již nabízejí dva výklady. Pokud by tato hláska byla krátká, šlo by p ijmout její substituci slovanským 1 Ke zm n t - < - viz Gebauer , 1: 523, k a > ä > > e po l sr. Komárek 1958:

5 K staro eským názv m pro Anthriscus cerefolium 67 u pouze s oporou n kolika málo p íklad slovanských toponym (nap. Sulet < Solenta), která uvádí Bidwell (1961: 116), avšak s poukazem, že jde z ejm o pon kud mladší vrstvu románských výp j ek. Pravd podobn jší je proto z ejm p edpoklad, že románské ó bylo dlouhé. Na ásti románského území totiž dochází ke zm n, kterou lze nazvat zdloužení p ízvu ného vokálu v otev ené slabice. K ní došlo v t ch oblastech románského jazykového prostoru, v nichž se pozd ji konstituovala francouzština, rétorománské jazyky, dalmatština, n které severoitalské dialekty a také východní ást jihoitalských dialekt (Lausberg , 1: 100, 150n). Na to, že v otev ené p ízvu né slabice románského tvaru * erfól o na jistém území ke zdloužení skute n došlo, ukazují výše uvedené podoby t ch románských jazyk, které obsahují jakožto pokra ování onoho dlouhého ó diftong, tedy jihoitalské cerefuoglio a tvary ve francouzštin. 2 P edpokládané dlouhé románské ó pak lze za adit do Holzerova modelu slovanských substitucí za románské hlásky tato hláska se ve slovanštin re ektuje jako dlouhé (Holzer 2007: 44), které lze p edpokládat jako mezistadium p i probíhající monoftongizaci diftong : tu lze totiž znázornit i takto: u, u > > > (sr. Holzer 2007: 52, 59, Mareš 1999: 39n). Po prob hnutí metateze pak v souvislosti s dalšími samohláskovými zm nami (vznik nosovek, vznik jer ) dochází ke ztrát protikladu fonologické kvantity ili ke krácení dlouhých vokál (Lamprecht 1987: 70n, Holzer 2007: 75n), sl. se tedy krátí. 3 Jako nejpravd podobn jší se tedy zdá tento zp sob p ejetí a následný vývoj slova: rom. * erf l o > sl. * erb l a > * erb l a > * r b l a > * r bul a. Nejpravd podobn jším místem p ejetí románského slova ke Slovan m se vzhledem k doloženým tvar m v eštin, srbochorvatštin a snad i slovinštin jeví oblast kontaktu románského a slovanského obyvatelstva na území dnešní severovýchodní Itálie a dnešního Rakouska. Odtud se výraz z ejm ší il dál mezislovanskými vý p j kami. Slovo se vyskytuje v polštin : staropolské trzebula, trzebu a Anthriscus cerefolium má adu doklad už z 15. století (SStp 9: 196n); v polštin je doloženo i tr bulka, se z ejm sekundární nosovkou (Brückner 1957: 580). Tyto tvary jsou považovány za bohemismy, teprve pozd ji se v polštin na jejich úkor prosadila zp tná p ejímka z ukrajinštiny v podob trybul(k)a (Basaj Siatkowski 1977: 35). Z polštiny se slovo dostalo do ukrajinštiny: trebúlja, terebúlja, trembúljka Anthriscus cerefolium (ESUkr 5: 626), dále sem z ejm pat í i ukrajinské trybúljka pažitka pob ežní (Allium schoenoprasum) (ESUkr 5: 634). Za bohemismus se pokládá horno lužické trjebula, trybula Anthriscus cerefolium (Jakubaš 1954: 378, 380, Schuster-Šewc , 3: 1529, Basaj Siatkowski 1977: 35) a slovenské trebu a, trebu ka (HSSlk 6: 84) Anthriscus cerefolium, p enesen i vochlice h ebenitá (Scandix pecten- veneris) z téhož ádu mi íkotvarých (Apiales) (Machek 1954: 168). 2 K vývoji románských p ízvu ných vokál v závislosti na tom, zda byly v otev ené i v zav ené slabice, sr. Lausberg , 1: 152. Diachronn -fonologický výklad tohoto jevu podává Weinrich 1969: 175n). 3 Podobným zp sobem došlo k p ejetí nap. t chto slov: lat. *Castelli nem > rom. *Kasl ne > sl. *Kaslj nu > *Koslj n > ak. Košljun, lat. *Sal na > rom. *Sal na > sl. *Sal nu > *Sol n > ch. Solun (Holzer 2007: 105n, 132).

6 68 Vít Bo ek D íve se uvažovalo nikoli o románském, ale o germánském zdroji p ejetí tohoto slova. Gebauer ( , 1: 523) m l slovo za p ejaté ze starohornon meckého kervola. Mayer (1927: 19, 37, 50, 62, 67), aby odstranil hláskové obtíže, uvažoval o ran starohornon meckém *kerfulia i *kerfule a p edpokládal tak praslovanský tvar prošlý druhou palatalizací velár *cerbule, po metatezi *c ebule; Rudolf (1991: 168 9) uvádí, ovšem bez výkladu, jako možný zdroj p ejetí starobavorské kervole. Už ve staré eštin existoval ovšem pro tutéž rostlinu Anthriscus cerefolium i název kerblík (Newerkla 2004: 280, uvádí asi deset doklad, sr. i Gebauer , 2: 35). Jde o nov jší výp j ku z prost edí germánského. Mayer (1927: 38, 57) a Šmilauer (1969: 203) uvažovali p i hledání pramene o st edohornon meckém kervele, Machek (1954: 168, 1957: 198 = 1968: 249) a Newerkla (2004: 280) mysleli až na jeho pokra- ování, (ran )novohornon mecké kerbel. V každém p ípad došlo na eské p d k slovotvorné adaptaci pomocí deminutivního su xu (sr. Newerkla 2004: 61). Nov jší i staré výp j ky z germánského prost edí se vyskytují, s r znými deriva ními su xy, i v dalších slovanských jazycích. Slk. kerblík, st. i krblík (HSSlk 2: 44) pochází z nhn. kerbel (Rudolf 1991: 67), stejn jako stpol. kierbnik (SStp 3: 275, Brückner 1957: 580) a pol. st. kierbel (SJP 2: 328). Rus. kérbel vykládá Vasmer ( , 1: 550) také z nhn., kdežto tvar kérvel z dolnon meckého kervel i nizozemského kervel. 4 Germánský zdroj má i bulh. dial. kervel (BER 2: 334). 5 Slovinské krebúljica, dial. krebúlca, krbúlca, krefúlca, krivúlja mají za p ejetí ze sthn. Berneker ( , 1: 501) a nejnov ji Snoj (2003: 320), naopak Bezlaj ( , 2: 86) je vykládá jako p ímé p ejetí z latiny. Když m a n kolik dalších etymologických u za al p ed nedávnou dobou profesor Ve erka zasv covat do taj etymologické práce, byl jedním z jeho prvních upozorn ní poukaz na to, že je t eba nejen všímat si p ímé p íbuznosti slov jednotlivých indoevropských v tví, dané existencí spole ného indoevropského východiska, ale být si v dom i možnosti nep ímé p íbuznosti slov, spo ívající v tom, že v jazyce vedle sebe nacházíme jednak p ímé pokra ování indoevropského východiska, jednak jeho pokra ování nep ímé, tj. výp j ku, jíž se onen p vodn prajazykový tvar dostává do jazyka oklikou p es jiný jazyk (sr. k tomu Ve erka 2005). Výp j ky ozna il ve vztahu k on m p ímým pokra ováním poeticky jako jejich levobo ky. Následovalo ješt upozorn ní, že i vzájemn spjatých levobo k m že v jazyce existovat vedle sebe n kolik. Na jednu takovou dvojici jsem se pokusil poukázat v tomto p ísp vku. P vodn totéž slovo, latinské caerefolium, žije dodnes v eštin ve dvou podobách, daných r znou dobou i zdrojem p ejetí. Pon kud paradoxn se dokonce vyskytují spole n v o ciálním eském botanickém názvu kerblík t ebule. 6 4 Matzenauer (1881: 163) uvažoval i o švédském körfvel. 5 Naproti tomu bulh. kerviz, kereviz Apium graveolens = mi ík celer z téže eledi a dial. kervez Anthriscus cerefolium vykládají auto i bulharského etymologického slovníku jako p ejímky z tur. kereviz < arab. käräfs (BER 2: 334n). 6 P ísp vek vznikl za podpory projektu výzkumu a vývoje MŠMT LC546.

7 K staro eským názv m pro Anthriscus cerefolium 69 Literatura Basaj Siatkowski 1977: Basaj, M. Siatkowski, J., Przegl d wyrazów uwa anych w literaturze naukowej za bohemismy (cz. XIV). Studia z lologii polskiej i s owia skiej 16, BER: B lgarski etimologi en re nik, So ja Berneker : Berneker, E., Slavisches etymologisches Wörterbuch. 1 2, Heidelberg. Bezlaj : Bezlaj, F., Etimološki slovar slovenskega jezika. 1 4, Ljubljana. Bidwell 1961: Bidwell, C. E., The Chronology of Certain Sound Changes in Common Slavic as Evidenced by Loans from Vulgar Latin. Word 17, Brückner 1957: Brückner, A., S ownik etymologiczny j zyka polskiego, Warszawa. Cravens 1991: Cravens, T. D., Phonology, phonetics, and orthography in Late Latin and Romance: the evidence for early intervocalic sonorization. In: Wright, R. (ed.), Latin and the Romance Languages in the Early Middle Ages, London, DEC: Coromines, J. Gulsoy, J. Cahner, M., Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana. 1 10, Barcelona DEI: Battisti, C. Alessio, G., Dizionario etimologico italiano. 1 5, Firenze DEP: Machado, J. P., Dicionário etimológico da língua portuguesa. 1 5, Lisboa DCLC: Corominas, J., Diccionario crítico de la lengua castellana. 1 4, Bern ESUkr: Etymolohi nyj slovnyk ukrajins koji movy, Kyjiv Gebauer : Gebauer, J., Historická mluvnice jazyka eského. 1 4, Praha. Gebauer : Gebauer, J., Slovník staro eský. 1 2, Praha. HdR: Handwörterbuch des Rätoromanischen. 1. (A M), 2. (N Z), 3. (Indizes), Zürich Holzer 2007: Holzer, G., Historische grammatik des Kroatischen. Einleitung und Lautgeschichte der Standardsprache, Frankfurt am Main et al. HSSlk: Historický slovník slovenského jazyka, Bratislava Jakubaš 1954: Jakubaš, F., Hornjoserbsko-n mski s ownik. Obersorbisch-deutsches Wörterbuch, Budyšin. Komárek 1958: Komárek, M., Historická mluvnice eská. I. Hláskosloví, Praha. Lamprecht 1987: Lamprecht, A., Praslovanština, Brno. Lausberg : Lausberg, H, Romanische Sprachwissenschaft. 1. Einleitung und Vokalismus. Berlin 1969, 2. Konsonantismus, Berlin Machek 1954: Machek, V., eská a slovenská jména rostlin, Praha. Machek 1957: Machek, V., Etymologický slovník jazyka eského a slovenského, Praha. Machek 1968: Machek, V., Etymologický slovník jazyka eského, Praha. Mareš 1999: Mareš, F. V., Diachronische Phonologie des Ur- und Frühslavischen, Frankfurt am Main. Matzenauer 1881: Matzenauer, A., P ísp vky ke slovanskému jazykozpytu. Listy lologické 8, Mayer 1927: Mayer, A., Die deutschen Lehnwörter im Tschechischen, Reichenberg.

8 70 Vít Bo ek Newerkla 2004: Newerkla, S. M., Sprachkontakte Deutsch Tschechisch Slowakisch. Wörterbuch der deutschen Lehnwörter im Tschechischen und Slowakischen: historische Entwikklung, Beleglage, bisherige und neue Deutungen, Frankfurt am Main et al. Pleteršnik 2006: Pleteršnik, M., Slovensko-nemški slovar. 1 2, Ed. M. Furlan, Ljubljana. Rj: Rje nik hrvatskoga ili srpskoga jezika. 1 23, Zagreb Rudolf 1991: Rudolf, R., Die deutschen Lehn- und Fremdwörter in der slowakischen Sprache, Wien. Schuster-Šewc : Schuster-Šewc, H., Historisch-etymologisches Wörterbuch der ober- und niedersorbischen Sprache, Bautzen. SJP: S ownik j zyka polskiego. 1 8, Warszawa SKL: Staro eské knihy léka ské. Ed. M. erná, Praha Skok : Skok, P., Etimologijski rje nik hrvatskoga ili srpskoga jezika. 1 4, Zagreb. Snoj 2003: Snoj, M., Slovenski etimološki slovar, Ljubljana. SSLat: Slovník st edov ké latiny v eských zemích. Latinitas medii aevi lexicon Bohemorum, Praha SStp: S ownik staropolski, Warszawa Šmilauer 1969: Šmilauer, V., N mecké prvky v eské botanické nomenklatu e. In: Krauss, W. Stieber, Z. B li, J. Borkovskij, V. I. (eds.), Slawisch-deutsche Wechselbeziehungen in Sprache, Literatur und Kultur, Berlin, TLF: Trésor de la langue française. Dictionnaire de la langue de XIX e et du XX e siècle ( ). 1 16, Paris Vasmer : Vasmer, M., Russisches etymologisches Wörterbuch. 1 3, Heidelberg. Ve erka 2005: Ve erka, R., K prazdroj m slov neboli O etymologii. Universitas. Revue Masarykovy univerzity v Brn 38,. 2, Zkrácená verze in: Awadová, L. et al. (eds.), Setkání bohemist Cikháj 2004, Brno 2004, 5 7. (Online: les/ sbornik2004.pdf) Weinrich 1969: Weinrich, H., Phonologische Studien zur romanischen Sprachgeschichte, Münster. Zu den alttschechischen Benennungen für Anthriscus cerefolium Das alttschechische Wort t bule Gartenkerbel, Anthriscus cerefolium lässt sich als das Ergebnis einer alten Entlehnung erklären: Das (spät)urslavische * r bul a < * r b l a < * erb l a < * erb l a könnte seine Herkunft in einer romanischen Form * erf l o (< lat. caerefolium < gr. cairšfullon) haben. Demgegenüber ist eine andere Bezeichnung für dasselbe Gewächs, das alttschechische kerblík, eine spätere Entlehnung aus mhd. kervele oder (früh)nhd. kerbel. Etymologické odd lení, Ústav pro jazyk eský AV R Veve í 97, Brno, eská republika

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Pr zkumy a ankety provedené v posledních letech jak mezi zam stnavateli, tak mezi absolventy vysokých škol shodn ukazují,

Více

Statistika pro geografy. Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY

Statistika pro geografy. Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY Statistika pro geografy Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY Faculty of Science Palacký University Olomouc t. 17. listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc Pojmy etnost = po et prvk se stejnou hodnotou statistického

Více

ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009

ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009 ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009 Obor vodních toků legislativa, financování, plánování Technická opatření na vodních tocích zkušenosti

Více

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky RADKA BENEŠOVÁ III. roč ník prezenč ní studium obor: speciální pedagogika př edškolního vě ku MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM

Více

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14 Smluvní strany: Smlouva o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta 29/23/4405/14 1. Poskytovatel m sto Uherský Brod Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, zastoupeno: Patrikem Kun arem,

Více

1) CHCEME, ABY RADNICE - M

1) CHCEME, ABY RADNICE - M petice-za-zmenu-pravidel_050509.doc PETICE A POŽADAVKY ob an M stské ásti Praha 3 za zm nu pravidel prodeje byt ve IV. etap privatizace byt a na podporu prohlášení Ob anského sdružení ŽIŽKOV (NEJEN) SOB

Více

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 2 celkem 40 zákon. 83/1990 Sb. o sdružování ob an ve zn ní pozd jších p edpis - zvláštní zákon (má p ednost p ed OZ) zákon. 40/1964 Sb. ob

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více

Název: Osídlení Evropy

Název: Osídlení Evropy Název: Osídlení Evropy Autor: Mgr. Martina Matasová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: geografie, sociogeografie, historie Ročník: 5. (3. ročník vyššího

Více

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby,

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby, 164 Pr b h a a ízení investi ního procesu v eské rafinérské, a.s. a.s. Ing. Ing. Josef Josef Sváta, eská rafinérská a.s., O. Wichterleho 809, 278 52 52 Kralupy nad nad Vltavou, tel.:+420 315 718 605, e-mail:

Více

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV Zadání pro programátory ehled o p íjmech a výdajích OSV za rok 2013, i nasazení verze zpracující p ehled o p íjmech a výdajích za rok 2013 upozornit na projetí dávkového programu v N_UDRZBA pro vy len

Více

Zp soby sledování pohybu zraku

Zp soby sledování pohybu zraku Mechanické metody Zp soby sledování pohybu zraku Mgr. Jeroným Klimeš DIMAR s.r.o. 200 P esné monitorování zraku se objevilo po válce, kdy se pokusné osob na rohovku oka nalepilo malé zrcátko, na které

Více

Finan ní mechanismy EHP/Norska

Finan ní mechanismy EHP/Norska Finan ní mechanismy EHP/Norska Podpora zemí EHP a Norska je ur ena na projekty rozvoje a spolupráce neziskových organizací, výzkumných institucí a subjekt ve ejného i soukromého sektoru. Mezi prioritní

Více

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA"

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní TOP VÍNO SLOVÁCKA - 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA" VIII. ro ník 2015 - Slovácko, Zlínský kraj Ocen ní výrobku z odv tví zem d lství a potraviná ství Okresní agrární komora pro okres Uh. Hradi t a Zem

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu ZÁPIS DO SEŠITU

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu ZÁPIS DO SEŠITU Materiál pro domácí přípravu žáků: Název programu: Název projektu: Registrační číslo projektu: Předmět: Ročník: Téma učivo: Učební pomůcky: VY_05_Z7E_5 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Snížení ceny tepla pro topnou soustavu m sta Jilemnice - výstavba kogenera ní jednotky. Únor 2013

Snížení ceny tepla pro topnou soustavu m sta Jilemnice - výstavba kogenera ní jednotky. Únor 2013 Snížení ceny tepla pro topnou soustavu m sta Jilemnice - výstavba kogenera ní jednotky Únor 2013 sto Jilemnice, Zásobování teplem Jilemnice S rostoucí cenou zemního plynu, a tím i ceny tepelné energie,

Více

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah.

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Skládka Prakšice vznikla v 80-tých letech na severním okraji m sta Uherský

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 11. 4. 2013.j.: 25008/ENV/13 ZÁV R ZJIŠ OVACÍHO ÍZENÍ podle 10d zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní

Více

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek - tak se nazývá projekt, který v roce 2008 zahájil Hasi ský záchranný sbor Jiho eského kraje, územní odbor Strakonice (dále jen HZS Strakonice).

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

Sazba zdrojových kód. Jakub Kadl ík 20. 03. 2014

Sazba zdrojových kód. Jakub Kadl ík 20. 03. 2014 Sazba zdrojových kód Jakub Kadl ík 20. 03. 2014 1 Obsah 1 Základní prost edí verbatim 3 2 Balí ek listings 3 3 Sazba kódu z externího souboru 5 4 Téma Solarized 5 4.1 Solarized light.............................

Více

Číslo materiálu v sad :8

Číslo materiálu v sad :8 St ední pr myslová škola strojnická Olomouc, t. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 P írodov dné

Více

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Ingrid NAGYOVÁ Ostravska Univerzita v Ostrave, eská Republika Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Úvod Informa ní výchova je proces p ípravy a vzd lání lov ka v oblasti informa ní a po íta

Více

U ivatelská p íru ka

U ivatelská p íru ka U ivatelská p íru ka k eearth aplikaci pro prohlí ení vrt a dal ích geologicky dokumentovanýc h objekt z databáze GDO v informa ním systému GS-Geofondu ( íjen 2008) eearth systém umo uje u ivatel m prohlí

Více

Tab. 1 - Vývoj AZO R a AZO EU 25 v letech 2001 až 2005 (mil. EUR) EU 25 R Ukazatel 2000 2001 2002 2003 2004 2005 dovoz vývoz bilance obrat obrat Pramen: EUROSTAT Zpracoval: K. Pohlová 221 940,0 236 454,9

Více

Sm rnice o pracovní dob

Sm rnice o pracovní dob Sm rnice o pracovní dob Pracovní doba je op t na po adu jednání a Evropská komise pravd podobn zve ejní nové návrhy na související sm rnici za átkem roku 2015. Dopady na EPSU a její lenské organizace budou

Více

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna):

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice je léka ské za ízení, které se zam uje p evážn na lé bu závažných duševních onemocn ní. Psychiatrické nemocnice se mohou lišit v metodice a postupu

Více

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Sch zky se zú astnilo 7 zástupc rodi, len KRPŠ, paní editelka, celý pedagogický sbor mimo jedné u itelky a paní vychovatelka družiny. P vodní plán byl, aby

Více

Nové internetové stránky asopisu Data a výzkum - SDA Info http://dav.soc.cas.cz PLNÉ TEXTY ON-LINE

Nové internetové stránky asopisu Data a výzkum - SDA Info http://dav.soc.cas.cz PLNÉ TEXTY ON-LINE Nové internetové stránky asopisu Data a výzkum - SDA Info http://dav.soc.cas.cz PLNÉ TEXTY ON-LINE - 132 - TIP: Jak získat data z šet ení International Social Survey Programme (ISSP), European Values Study

Více

157 VYHLÁŠKA o náležitostech p ihlášky ke zkoušce k prokázání odborné zp sobilosti k obsluze vysílacích rádiových

157 VYHLÁŠKA o náležitostech p ihlášky ke zkoušce k prokázání odborné zp sobilosti k obsluze vysílacích rádiových 157 VYHLÁŠKA ze dne 19. dubna 2005, o náležitostech p ihlášky ke zkoušce k prokázání k obsluze vysílacích rádiových za ízení, o rozsahu znalostí pot ebných pro jednotlivé druhy, o zp sobu provád ní zkoušek,

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 Dolní B ežany email: geopraha@geopraha.cz, web: www.geopraha.cz Projekt m ení posun

Více

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad OBEC ÚSTÍ Obecn závazná vyhláška. 1/ 2012 o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Zastupitelstvo obce Ústí se na svém zasedání

Více

NĚMECKÝ JAZYK Pracovní listy pro žáky

NĚMECKÝ JAZYK Pracovní listy pro žáky NĚMECKÝ JAZYK Pracovní listy pro žáky vytvořené v rámci projektu ZŠ a MŠ Potštát: Technické a jazykové vzdělávání ZŠ Potštát: energetikou k udržitelnému rozvoji Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.04/01.0198

Více

Státní statek Bystré, národní podnik

Státní statek Bystré, národní podnik STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU. ev. listu NAD: 445. archivní pom cky: 894 Státní statek Bystré, národní podnik 949-952 inventá Mgr. Helena Pochobradská, Ph.D. Zámrsk 204 O b s a h Úvod 3 I. Vývoj p vodce

Více

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ Sociální pojišt ní migrujících ob an EU Milan Novotný metodik SSZ HK Hradec Králové, 28.2.2012 Lidé na prvním míst ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012 Odbor výstavby stavební ú ad Karlovo nám stí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru: Zámecká 160,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Ministerstvo pro místní rozvoj odbor hospodá ských služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE ve zjednodušeném podlimitním ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách (dále jen

Více

Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje

Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje Úvod RNDr. Josef Glos, RNDr. Ji í Kocián AGERIS. s.r.o. Je ábkova 5, 602 00 Brno Tel., fax.: +420 545241842-3, e-mail: josef.glos@ageris.cz,jiri.kocian@ageris.cz

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

Znalecký posudek. Záv re né zprávy firmy SaNo CB s.r.o.

Znalecký posudek. Záv re né zprávy firmy SaNo CB s.r.o. Znalecký posudek Záv re né zprávy firmy SaNo CB s.r.o. Monitoring obsahu As, Cr, Ni v zeminách a podzemní vod v prostoru pískovny H rka u Plané nad Lu nicí Brno, duben 2011 ZNALECKÝ POSUDEK. 044 02/2011

Více

VÝVOJ ČESKÉHO JAZYKA. Seminární práce

VÝVOJ ČESKÉHO JAZYKA. Seminární práce VÝVOJ ČESKÉHO JAZYKA Seminární práce 1 Obsah 1. Úvod 3 2. Jazyky indoevropské a slovanské 3 2.1 Jazyky indoevropské 4 2.2 Jazyky slovanské 4 3. Vývojová období českého jazyka 5 3.1 Nejstarší období 5 3.2

Více

Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos. Studie ob anského sdružení Než zazvoní

Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos. Studie ob anského sdružení Než zazvoní Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos Studie ob anského sdružení Než zazvoní 30. b ezna 2015 Pr zkum st edních škol Tento dokument shrnuje, jak probíhal nábor student na st ední školy

Více

a) Je p ípustné požadovat jako podmínku prvního erpání úv ru p edložení smlouvy o dílo na daný projekt?

a) Je p ípustné požadovat jako podmínku prvního erpání úv ru p edložení smlouvy o dílo na daný projekt? STATUTÁRNÍ M STO OPAVA Horní nám. 69, 746 26 Opava Odd lení ve ejných zakázek Magistrátu m sta Opavy Odd lení ve ejných zakázek MMOPX014Q2QX Váš dopis zn: Ze dne: Naše zna ka: MMOP 38094/2015 / 9420/2015/VERZ

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

3. Fonologická rekonstrukce obecná charakteristika

3. Fonologická rekonstrukce obecná charakteristika 3. Fonologická rekonstrukce obecná charakteristika 1. Defonologizace kvantity fonologizace kvality. 2. Zhroucení kvantity (srov. Tekavčić, 1980, I, s. 27-33): a) strukturální teorie A (Lüdtke, Lausberg,

Více

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti odbor výstavby Nové nám stí 1250, 104 00 Praha 114.j.: P22 8123/2015 OV 10 V Uh ín vsi dne: 3.9.2015 Sp.zn.: MC22 1090/2014 OV 10 Vy izuje: Ing. František Roder Telefon:

Více

TEKMA spol. s r.o. - BIESSE GROUP

TEKMA spol. s r.o. - BIESSE GROUP TEKMA spol. s r.o. - BIESSE GROUP TECHNOLOGICKÉ MOŽNOSTI VE VÝROB OKEN - UNIWIN WMS Odborná p ednáška na seminá i D ev ná okna, dve e a schody v minulém roce 2011 v Hranicích na Morav byla zejména v nována

Více

Archivní fond eského horolezeckého svazu

Archivní fond eského horolezeckého svazu Archivní fond eského horolezeckého svazu I. ízení fondu, správa a umíst ní Archivní fond HS je založen rozhodnutím Výkonného výboru eského horolezeckého svazu, o.s., v souladu s ustanovením 3 odst. 2 písmeno

Více

Ve ejné zasedání zastupitelstva obce Borovnice 2/2014 ze dne 27. února 2014. Informace o konání sch ze: Program jednání:

Ve ejné zasedání zastupitelstva obce Borovnice 2/2014 ze dne 27. února 2014. Informace o konání sch ze: Program jednání: Ve ejné zasedání zastupitelstva obce Borovnice 2/2014 ze dne 27. února 2014 Informace o konání sch ze: Místo konání: Termín: ast: Nep ítomen: Zasedání ídil: Zapisoval: Ov ovatelé zápisu: estavlky spole

Více

Jen tolik technologie, kolik je nutné, tak málo technologie, kolik je možné.

Jen tolik technologie, kolik je nutné, tak málo technologie, kolik je možné. Jen tolik technologie, kolik je nutné, tak málo technologie, kolik je možné. V n kolika posledních letech byl Sou asn je t eba poznamenat, že tato v oblasti systém na zpracování odpad- technická vybavenost

Více

Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 25.02.2015 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Petr Beneš, Libor Jaeger, Vladislav

Více

Prezentace. Ing. Petr V elák 6. b ezna 2009

Prezentace. Ing. Petr V elák 6. b ezna 2009 Prezentace Ing. Petr V elák 6. b ezna 2009 1 OBSAH OBSAH Obsah 1 Úvodní slovo 3 2 P íprava prezentace 4 2.1 Jak prezentace ned lat........................ 4 2.1.1 Kontrast písma a pozadí...................

Více

AGERIS s.r.o. Výzva k podání nabídky

AGERIS s.r.o. Výzva k podání nabídky AGERIS s.r.o. Je ábkova 5 602 00 BRNO Výzva k podání nabídky do výb rového ízení na dodavatele interních kurz ve firm AGERIS s.r.o. Registra ní íslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.01529-1 - 1.0 Název zakázky

Více

Ing. Ji í Vojt ch Ing. Daniela Chamoutová

Ing. Ji í Vojt ch Ing. Daniela Chamoutová Vývoj vzd lanostní a oborové struktury žák a student ve st edním a vyšším odborném vzd lávání v R a v krajích R a postavení mladých lidí na trhu práce ve srovnání se stavem v Evropské unii 2007/08 Ing.

Více

Finan ní ízení projekt

Finan ní ízení projekt Finan ní ízení projekt Jaká témata budou probrána v rámci prezentace: Jak pracovat s rozpo tem projektu Jak sledovat harmonogram projektu Jak na finan ní plán projektu Zdroje informací P íru ka pro adatele

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern St ední pr myslová škola strojnická Olomouc, t. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 P írodov dné

Více

OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P DU 8

OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P DU 8 VÝRO NÍ ZPRÁVA OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX PRO ROK 2007 OBSAH OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P

Více

PROV ENÍ PRODEJE SPOLE NOSTI I&C ENERGO

PROV ENÍ PRODEJE SPOLE NOSTI I&C ENERGO MANA ERSKÉ SHRNUTÍ ZÁV EXTERNÍHO PROV ENÍ 14.10.2013 Michaela Chaloupková Externí prov ení divestice spole nosti I&C Energo, a.s. (dále jen ICE ) uskute nila spole nost KPMG eská republika, s.r.o. (dále

Více

Ref R or ef my pr my o lidi NE proti lidem oti Otev Ote ř v ete oč o i č Kampaň ČMKOS

Ref R or ef my pr my o lidi NE proti lidem oti Otev Ote ř v ete oč o i č Kampaň ČMKOS Reformy pro lidi NE proti lidem Otevřete oči Kampa MKOS 6 l í Jaromíra DRÁBKA První le Teorii, e privatizace povede ke zvý ení d chod, prosazovala v polovin 90. let také Sv tová banka. Teorie se v praxi

Více

57/2001 Sb.m.s. SD LENÍ Ministerstva zahrani ních v cí (NEW YORK 6. ÍJNA 1999) (P EKLAD)

57/2001 Sb.m.s. SD LENÍ Ministerstva zahrani ních v cí (NEW YORK 6. ÍJNA 1999) (P EKLAD) 57/2001 Sb.m.s. SD LENÍ Ministerstva zahrani ních v cí Ministerstvo zahrani ních v cí sd luje, že dne 6. íjna 1999 byl v New Yorku p ijat Op ní protokol k Úmluv o odstran ní všech forem diskriminace žen.

Více

Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008

Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008 Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008 1) Základní údaje Rozpo et obce Ústí na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce 13.2.2008. Do té doby bylo hospoda ení obce ur ováno rozpo tovým provizoriem. Rozpo

Více

CENTRALIZACE APV OSV. Ekonomické a ú etní innosti

CENTRALIZACE APV OSV. Ekonomické a ú etní innosti CENTRALIZACE APV OSV Ekonomické a ú etní innosti Obsah 1. Úvod...4 2. Hidalgo DP OSV...5 2.1 Banka p íjmového ú tu (dále Ucetp )...5 2.2 evody plateb na p íjmovém ú tu...6 2.3 Sborník pojistného OSV...6

Více

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH P EVODU ZEM D LSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZN NÍ POZD JŠÍCH P EDPIS (DÁLE JEN ZÁKON

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE

OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE Ladislav Karda Abstrakt: Ochrana obyvatelstva, v d ív jší terminologii civilní ochrana/obrana a k ní p istupující krizové a havarijní

Více

POKYNY K VYPLN NÍ P EHLEDU O P ÍJMECH A VÝDAJÍCH OSV ZA ROK 2013

POKYNY K VYPLN NÍ P EHLEDU O P ÍJMECH A VÝDAJÍCH OSV ZA ROK 2013 POKYNY K VYPLN NÍ P EHLEDU O P ÍJMECH A VÝDAJÍCH OSV ZA ROK 2013 ádný, opravný ozna te, zda se jedná o podání ádného i opravného p ehledu. 1. Identifikace osoby samostatn výd le inné (OSV ). 1 P íjmení

Více

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti 10ZadPrispSUPM_SVC2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM SV Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva )

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva ) Ní e uvedeného dne, m síce a roku uzav ely svazek obcí Povodí Berounky se sídlem Nám. Republiky 1, Plze, 306 32 I : 75042860 zaps. v registru svazku obcí vedeném Krajským ú adem Plze ského kraje zast.

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis. 05/2008 ze sch ze obecního zastupitelstva ze dne 24.04.2008 ítomni: izváni: Ur ení ov ovatelé zápisu : p.paták, p.fousek, ing. Kopá ek, pí,podhrádská, p.peroutka, p.kolá, p.ivanšík

Více

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO (Ing. Milan Míka, Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o.) Úvod Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o. (dále VST) za ala projekt Náprava stavu kanaliza ní soustavy

Více

historická okna a dve e poctivá ká okna a dve e s adicí o oku 1926

historická okna a dve e poctivá ká okna a dve e s adicí o oku 1926 historická okna a dve e poctivá ká okna a dve e s adicí o oku 1926 Pono te se do velkoleposti minulosti, která o ívá ve paletových oknech a historických dve ích. Tato díla starých truhlá ských mistr zdobí

Více

Rozsah a etnost provád ných úklidových prací OSSZ Olomouc

Rozsah a etnost provád ných úklidových prací OSSZ Olomouc P íloha.1 Rozsah a etnost provád ných úklidových prací OSSZ Olomouc A) Rozsah Úklidové práce budou provád ny ve všech prostorách budovy OSSZ Olomouc, t. Kosmonaut 1151/6C, Olomouc o celkové vým e 6.777

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM ve vlastnictví eské republiky - p íslušnosti hospoda ení Ministerstva obrany eské republiky a p ísp vkové organizace Správa vojenského bytového fondu Praha (dále jen Pravidla

Více

Výb r slajd z prezentace Podpora dlouhodobého kojení

Výb r slajd z prezentace Podpora dlouhodobého kojení Výb r slajd z prezentace Podpora dlouhodobého kojení S laskavým svolením Andrey Polokové a slovenského sdružení na podporu kojení o.z.mamila www.mamila mamila.sk Mlá ata jsou rozd lena na cache, carry

Více

edm t a p sobnost vyhlášky

edm t a p sobnost vyhlášky O b e c S v i t á v k a Obecn závazná vyhláška. 2/2004 kterou se stanoví provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad a místní poplatek za provoz tohoto

Více

METODICKÁ POM CKA PRO VYPL OVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. 2014

METODICKÁ POM CKA PRO VYPL OVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. 2014 METODICKÁ POM CKA PRO VYPL OVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. Tiskopis SSZ. 89 383 8 I/2015 Úvod Metodická pom cka je sou ástí Všeobecných zásad pro vypl ování ELDP (platného od 1.

Více

EPC energetické služby se zaru eným výsledkem

EPC energetické služby se zaru eným výsledkem EPC energetické služby se zaru eným výsledkem Postup využití energetických služeb se zaru eným výsledkem (se zaru enou úsporou) v Pardubické krajské nemocnici, a.s. Ing. Vladimíra Henelová, Ing. Helena

Více

Koncepce HS. Obsah. Koncepce byla vypracována na základ usnesení valné hromady HS konané dne 21.3. 2009 a schválena valnou hromadou HS dne 27.3.

Koncepce HS. Obsah. Koncepce byla vypracována na základ usnesení valné hromady HS konané dne 21.3. 2009 a schválena valnou hromadou HS dne 27.3. Koncepce HS Koncepce byla vypracována na základ usnesení valné hromady HS konané dne 21.3. 2009 a schválena valnou hromadou HS dne 27.3. 2010 Obsah KONCEPCE HS... 1 OBSAH... 1 1. ÚVOD... 2 1.1. Informace

Více

VYUŽITÍ STUDENTSKÝCH VIDEOPREZENTACÍ V RÁMCI VÝUKY RUSKÉHO JAZYKA: RUSKÝ JAZYK JAKO LINGUA FRANCA V KOMUNIKACI MEZI STUDENTY Z R ZNÝCH ZEMÍ

VYUŽITÍ STUDENTSKÝCH VIDEOPREZENTACÍ V RÁMCI VÝUKY RUSKÉHO JAZYKA: RUSKÝ JAZYK JAKO LINGUA FRANCA V KOMUNIKACI MEZI STUDENTY Z R ZNÝCH ZEMÍ VYUŽITÍ STUDENTSKÝCH VIDEOPREZENTACÍ V RÁMCI VÝUKY RUSKÉHO JAZYKA: RUSKÝ JAZYK JAKO LINGUA FRANCA V KOMUNIKACI MEZI STUDENTY Z R ZNÝCH ZEMÍ Tatjana Stadler Wirtschaftsuniversität Wien tatjana.stadler@wu.ac.at

Více

Odpov di na dotazy uchaze e k ve ejné zakázce. 29/2014-53-28. SSZ Datový katalog

Odpov di na dotazy uchaze e k ve ejné zakázce. 29/2014-53-28. SSZ Datový katalog Odpov di na dotazy uchaze e k ve ejné zakázce. 29/2014-53-28 SSZ Datový katalog 1. Up es ující dotaz k odpov di Zadavatele k d íve položenému dotazu: V rámci kap. 2.2.8 Požadované sou innosti Zadávací

Více

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny.

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O Allianz Protect Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O poskytuje pojistnou ochranu p ipravenou na míru len m výkonného vedení spole nosti. Kdekoliv na sv t. Allianz - stojíme

Více

2.4.1 Ulice 2.4.4 íslo popisné. 2.4.2 Obec 2.4.5 íslo orienta ní. P íjmení Jméno Titul za jménem. 3.1.2 Ulice 3.1.6 íslo popisné

2.4.1 Ulice 2.4.4 íslo popisné. 2.4.2 Obec 2.4.5 íslo orienta ní. P íjmení Jméno Titul za jménem. 3.1.2 Ulice 3.1.6 íslo popisné 2.4 Sídlo zadavatele 2.4.1 Ulice 2.4.4 íslo popisné 2.4.2 Obec 2.4.5 íslo orienta ní 2.4.3 ást 2.4.6 PS 2.4.7 Kód obce (dle ZÚJ) 2.5 Kontaktní údaje zadavatele 2.5.1 Titul p ed jménem P íjmení Jméno Titul

Více

Návrh koncepce rozvoje Archivu bezpe nostních slo ek s výhledem na p tileté období po stránce projektové, personální i ekonomické

Návrh koncepce rozvoje Archivu bezpe nostních slo ek s výhledem na p tileté období po stránce projektové, personální i ekonomické Návrh koncepce rozvoje Archivu bezpe nostních slo ek s výhledem na p tileté období po stránce projektové, personální i ekonomické Souhlasím se zve ejn ním návrhu koncepce na webových stránkách Archivu

Více

Vymezení nivy pomocí pedologických a biogeografických podklad na p íkladu povodí Opavy

Vymezení nivy pomocí pedologických a biogeografických podklad na p íkladu povodí Opavy Vymezení nivy pomocí pedologických a biogeografických podklad na p íkladu povodí Opavy TOMÁŠ CHUMAN Díl í v dní disciplíny fyzické geografie se p i vymezování nivy opírají o odlišné složky p írodního prost

Více

>4. PŘÍJEM Z MANAŽERSKÝCH PROVIZÍ. 4.a. Manažerská provize I. 4.b. Manažerská provize II. 4.c. Manažerská provize III. Průvodce

>4. PŘÍJEM Z MANAŽERSKÝCH PROVIZÍ. 4.a. Manažerská provize I. 4.b. Manažerská provize II. 4.c. Manažerská provize III. Průvodce jdoucích nomina ních m síc struktura poradce musí mít v první linii min. jednu 15% v tev, jednu 12% v tev a jednu 9% v tev. >4. PŘÍJEM Z MANAŽERSKÝCH PROVIZÍ náleží poradci 1% manažerská provize p i spln

Více

SYST M PRO ÕZENÕ FIREM JINAK

SYST M PRO ÕZENÕ FIREM JINAK S Y S T M S O F T - 4 - S A L E SYST M PRO ÕZENÕ FIREM JINAK MTJ Service, s.r.o., Musilova 2, 614 00 Brno tel.: 545 576 759, fax: 545 241 174 email: info@mtj.cz, http://www.mtj.cz popis funkcì INFORMA

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1 Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko Úrovn partnerství ABBYY je partnersky orientovanou spole ností a používá dvoustup ový model partnerství. Partner m že být bu prodejcem,

Více

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z 21. 8. 1944 s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze. /Sou kro má sbír ka, SRN/

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z 21. 8. 1944 s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze. /Sou kro má sbír ka, SRN/ Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu s no vým po moc ným ra zít kem po pře jme no vá ní Ži dov ské ná bo žen ské ob ce na Ži dov skou ra du star ších v Pra ze. /ŽM/ Do pisni ce z ghet ta do pro tek

Více

PRO PLNÝ ŽIVOT 2008 FOR THE FULL LIFE 2008

PRO PLNÝ ŽIVOT 2008 FOR THE FULL LIFE 2008 PRO PLNÝ ŽIVOT 2008 Sborník referát mezinárodní konference v nované problematice pomoci sluchov postiženým student m v p íprav a vlastním studiu na vysoké škole FOR THE FULL LIFE 2008 Proceedings of international

Více

MOŽNOSTI VYUŽITÍ DATABANKY TESTOVÝCH POLOŽEK Z ANGLICKÉHO JAZYKA V CELOUNIVERZITNÍM KONTEXTU

MOŽNOSTI VYUŽITÍ DATABANKY TESTOVÝCH POLOŽEK Z ANGLICKÉHO JAZYKA V CELOUNIVERZITNÍM KONTEXTU MOŽNOSTI VYUŽITÍ DATABANKY TESTOVÝCH POLOŽEK Z ANGLICKÉHO JAZYKA V CELOUNIVERZITNÍM KONTEXTU Pavel Brebera Univerzita Pardubice, Jazykové centrum Pardubice pavel.brebera@upce.cz Jana Tmejová Univerzita

Více

Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram. Seminá PAAK ízení projekt

Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram. Seminá PAAK ízení projekt Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram Seminá PAAK ízení projekt Projektový tým Kvalitní projektový tým - základem pro úsp ch ka dého projektu Návrh týmu v p ípravné fázi s ohledem

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

2008 Design, redakce, sazba a tisk: Vydavatelství X-PRESS s.r.o. Edvard Centre

2008 Design, redakce, sazba a tisk: Vydavatelství X-PRESS s.r.o. Edvard Centre Edvard Centre SRDCE OSTRAVY BUDE PULZOVAT 24 HODIN, NOVÝ ROZM R MU DÁ C21 Nejrušn jší ulice, nejprestižn jší místo, brána do m sta nám stí Dr. Edvarda Beneše. Pro místní i cizince zde kon í a za íná

Více