VARIA SLAVICA. Sborník p ísp vk k 80. narozeninám Radoslava Ve erky. Editorky: Ilona Janyšková Helena Karlíková

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VARIA SLAVICA. Sborník p ísp vk k 80. narozeninám Radoslava Ve erky. Editorky: Ilona Janyšková Helena Karlíková"

Transkript

1 VARIA SLAVICA Sborník p ísp vk k 80. narozeninám Radoslava Ve erky Editorky: Ilona Janyšková Helena Karlíková Nakladatelství Lidové noviny Praha 2008

2 Sborník vznikl v rámci projektu výzkumu a vývoje Ministerstva školství, mládeže a t lovýchovy LC546 Výzkumné centrum vývoje staré a st ední eštiny (od praslovanských ko en po sou asný stav). Ilona Janyšková, Helena Karlíková ISBN: Citace: Janyšková, I. Karlíková, H. (eds.), Varia Slavica. Sborník p ísp vk k 80. na rozeninám Radoslava Ve erky. Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2008 (= Studia etymologica Brunensia 4).

3 K staro eským názv m pro Anthriscus cerefolium Vít Bo ek Ve staré eštin existují asi ty i desítky doklad pro slovo t bule/t ebule (sr. Newerkla 2004: 604, SSLat 1: 469). Je to název rostliny Anthriscus cerefolium z eledi Apiaceae (mi íkovité), která se ve st edov ku užívala v léka ství. O tom, jak s ní bylo zacházeno a pro, pojednává následující pasáž ze Staro eských knih léka ských: T ebule má tyto moci: Ktož ji va í u vín a pie, spomáhá od klánie a od záduchy a vnit, což koli k plodu jest v b iše. Také ztluka s starým sádlem, u iniž mast a p ilož jarého vosku. Nežity za uchem hojí, ješto slovú parocidy, to jest žlázy. Také ktož nemuož zachovati, jez jí z octa. Také u vín va ená, z m chý e pudí ven vodu. A také ktož má závrat, va ji a mý jí hlavu a také oblož jí hlavu (SKL: 310). V etymologické literatu e se traduje Machk v výklad (Machek 1954: 168, Machek 1957: 539 = Machek 1968: 656), že slovo bylo p ejato z italského cerfoglio tv. Takto výklad p ejímají Šmilauer (1969: 207), Basaj Siatkowski (1977: 35), Schuster-Šewc ( : 1529) a etymologický slovník ukrajinštiny (ESUkr 5: 626). Domnívám se však, že Machek m l na mysli pramen starší, románský, a it. cerfoglio uvedl jenom jako jeho dochovaný výsledek. Onen románský tvar lze zrekonstruovat na základ znalosti p vodního latinského výrazu caerefolium a následujících dochovaných výraz v románských jazycích: V italštin existuje krom uvedené formy cerfoglio i okrajový tvar cerfuglio, v jižních dialektech potom cerefuoglio tv. V n kterých dialektech modenských, benátských a kalábrijských je toto slovo i ozna ením pro jetel, snad vlivem kontaminace s latinským názvem trifolium (DEI 2: 867). V rétorománštin je doloženo surselvské tscherfegl a engadinské tscharfögl, nejde však o p ímé pokra ování vulgárn latinského tvaru, ale o pozd jší výp j ky z italštiny (HdR 2: 946). Ve staré francouzštin jsou formy cerfoiz, cerfuel, ve francouzštin cerfeuil (TLF 5: 417n). V katalánštin existují tvary cerfull, serfull, cerfun, sarfull, cerfú Anthriscus cerefolium, též kerblík lesní (Anthriscus sylvestris), dále varianta cerepoll, jež vznikla patrn zk ížením p vodního tvaru se slovem serpoll (< serpyllum mate ídouška, DEC 2: 677). Ve staré špan lštin m lo slovo podoby cerifolio, cerefolio, cer(o)follo, moderní špan lské tvary perifollo, perifolio s náslovným p- vznikly z ejm kontaminací p vodního tvaru se slovem petroselinum petržel (DCLC 3: 745, DEC 2: 677). Kone n v portugalštin zní slovo cerefolho, cerefólio (DEP 2: 119). Z uvedeného je možno rekonstruovat románskou podobu * erefól o, n které tvary ukazují i na podobu * erfól o (v nep ízvu ných slabikách dochází ve vývoji vulgární latiny / románštiny asto k synkop, sr. Lausberg , 1: 210n, Holzer 2007: 33n). Práv tento druhý románský tvar mohl být zdrojem slovanského slova. K p vodní podob slovanského slova m žeme dosp t promítnutím eského slova do starší ho stavu: Náslovné t- je sekundární za -, koncové -e je výsledek staro eské p ehlás-

4 66 Vít Bo ek ky a následné ztráty jotace. 1 Ješt p ed vznikem - - tedy zn l pra eský tvar jako * r bul a. Jeho první slabika je jist výsledkem praslovanské metateze likvid, ješt starší, (pozdn )praslovanský tvar byl tedy * erbul a. Tuto rekonstrukci potvrzuje i odpovídající slovo v srbochorvatštin, které zdá se s eským slovem zatím spojili pouze auto i akademického slovníku chorvatštiny a srbštiny (Rj 18: 584): sch. trebulja Caerefolium. Také zde m že být náslovné t- sekundární (sr. sch. tr šnja z * erš n a t eše, Skok , 2: 199). Mén pravd podobné, ale snad možné, je spojení se sln. trebelje star ek bažinný (Senecio paludosus) (Pleteršnik 2006, 2: 677). Muselo by ovšem dojít k p enesení p vodního názvu na jinou rostlinu (není jasné, na základ eho, star ek pat í mezi hv zdnicovité (Asteraceae) a t ebuli se p íliš nepodobá) a rovn ž vokál druhé slabiky iní potíže. Berneker ( , 1: 501) uvádí ješt sch. trbulja, trbuljika bolehlav plamatý (Conium maculatum) (sr. Rj 18: 567) a uvažuje o p enesení názvu na základ podobnosti obou rostlin (bolehlav pat í též mezi mi íkovité). Pokud jde o otázku formální adaptace románského tvaru na slovanskou p du, je t eba jednak z morfologického hlediska p ijmout p edpoklad p echodu k ja-kmen m feminin, jednak pojednat o možných problematických hláskových substitucích. Potíž by snad mohlo p edstavovat slovanské -b- jako re ex románského -f-. Už samo zachování -f- v n kterých románských jazycích je jistým zp sobem nepravidelné, -f- uvnit slova by m lo v západní ásti románského území podlehnout sonorizaci; v p vodn eckých výp j kách v latin a práv caerefolium je p ejímka z eckého cairšfullon k tomu ovšem n kdy nedochází, z ejm i proto, že jde o kompozita: -f- jakožto za átek druhé ásti složeniny se vlastn chová jako f- na po átku slova, tj. nem ní se (sr. Lausberg , 2: 34n). P i jeho p ijetí na slovanskou p du by se dalo ovšem ekat spíše -p-. Takovou substituci p ijímá Holzer (2007: 43), uvádí však p íklady pouze na rom. f náslovné nebo v zav ené slabice, ne však v intervokalické pozici. Pro ni je možno upozornit ješt na jednu skute nost: a koli dochované výsledky v románských jazycích jednozna n ukazují na zachování -f-, starší románská podoba našeho slova mohla obsahovat i fonetickou variantu zn lou. Uvažuje se totiž o tom, že sonorizace existovala jako (snad už velmi raný) jev fonetický, a to dokonce na celém románském území, a teprve posléze došlo k její, na západorománský areál omezené, fonologizaci (sr. Cravens 1991). Námi uvažovaná zn lá varianta se navíc mohla blížit i výslovnosti bilabiální, obecn totiž výsledky p vodních latinských f, v, p a b v románštin vlivem více r zných zm n asto splývaly (sr. Lausberg , 2: 33n, Weinrich 1969: 82n). P ijmout p edpoklad, že ona labiální hláska románského slova se ve slovanštin re ektovala jako b, je tedy snad možné, zvlášt když slovanský konsonantický systém v dob, kdy k p ejímce z ejm došlo, neobsahoval f. Poukázat lze v tomto ohledu i na další starou románskou výp j ku ve slovanštin, totiž *(j) st ba < * st ba < rom. * stufa i * stupa. Potíže ne iní románské otev ené e, které se ve slovanštin re ektuje jako e (sr. Holzer 2007: 44). Pro posouzení románského p ízvu ného ó se však již nabízejí dva výklady. Pokud by tato hláska byla krátká, šlo by p ijmout její substituci slovanským 1 Ke zm n t - < - viz Gebauer , 1: 523, k a > ä > > e po l sr. Komárek 1958:

5 K staro eským názv m pro Anthriscus cerefolium 67 u pouze s oporou n kolika málo p íklad slovanských toponym (nap. Sulet < Solenta), která uvádí Bidwell (1961: 116), avšak s poukazem, že jde z ejm o pon kud mladší vrstvu románských výp j ek. Pravd podobn jší je proto z ejm p edpoklad, že románské ó bylo dlouhé. Na ásti románského území totiž dochází ke zm n, kterou lze nazvat zdloužení p ízvu ného vokálu v otev ené slabice. K ní došlo v t ch oblastech románského jazykového prostoru, v nichž se pozd ji konstituovala francouzština, rétorománské jazyky, dalmatština, n které severoitalské dialekty a také východní ást jihoitalských dialekt (Lausberg , 1: 100, 150n). Na to, že v otev ené p ízvu né slabice románského tvaru * erfól o na jistém území ke zdloužení skute n došlo, ukazují výše uvedené podoby t ch románských jazyk, které obsahují jakožto pokra ování onoho dlouhého ó diftong, tedy jihoitalské cerefuoglio a tvary ve francouzštin. 2 P edpokládané dlouhé románské ó pak lze za adit do Holzerova modelu slovanských substitucí za románské hlásky tato hláska se ve slovanštin re ektuje jako dlouhé (Holzer 2007: 44), které lze p edpokládat jako mezistadium p i probíhající monoftongizaci diftong : tu lze totiž znázornit i takto: u, u > > > (sr. Holzer 2007: 52, 59, Mareš 1999: 39n). Po prob hnutí metateze pak v souvislosti s dalšími samohláskovými zm nami (vznik nosovek, vznik jer ) dochází ke ztrát protikladu fonologické kvantity ili ke krácení dlouhých vokál (Lamprecht 1987: 70n, Holzer 2007: 75n), sl. se tedy krátí. 3 Jako nejpravd podobn jší se tedy zdá tento zp sob p ejetí a následný vývoj slova: rom. * erf l o > sl. * erb l a > * erb l a > * r b l a > * r bul a. Nejpravd podobn jším místem p ejetí románského slova ke Slovan m se vzhledem k doloženým tvar m v eštin, srbochorvatštin a snad i slovinštin jeví oblast kontaktu románského a slovanského obyvatelstva na území dnešní severovýchodní Itálie a dnešního Rakouska. Odtud se výraz z ejm ší il dál mezislovanskými vý p j kami. Slovo se vyskytuje v polštin : staropolské trzebula, trzebu a Anthriscus cerefolium má adu doklad už z 15. století (SStp 9: 196n); v polštin je doloženo i tr bulka, se z ejm sekundární nosovkou (Brückner 1957: 580). Tyto tvary jsou považovány za bohemismy, teprve pozd ji se v polštin na jejich úkor prosadila zp tná p ejímka z ukrajinštiny v podob trybul(k)a (Basaj Siatkowski 1977: 35). Z polštiny se slovo dostalo do ukrajinštiny: trebúlja, terebúlja, trembúljka Anthriscus cerefolium (ESUkr 5: 626), dále sem z ejm pat í i ukrajinské trybúljka pažitka pob ežní (Allium schoenoprasum) (ESUkr 5: 634). Za bohemismus se pokládá horno lužické trjebula, trybula Anthriscus cerefolium (Jakubaš 1954: 378, 380, Schuster-Šewc , 3: 1529, Basaj Siatkowski 1977: 35) a slovenské trebu a, trebu ka (HSSlk 6: 84) Anthriscus cerefolium, p enesen i vochlice h ebenitá (Scandix pecten- veneris) z téhož ádu mi íkotvarých (Apiales) (Machek 1954: 168). 2 K vývoji románských p ízvu ných vokál v závislosti na tom, zda byly v otev ené i v zav ené slabice, sr. Lausberg , 1: 152. Diachronn -fonologický výklad tohoto jevu podává Weinrich 1969: 175n). 3 Podobným zp sobem došlo k p ejetí nap. t chto slov: lat. *Castelli nem > rom. *Kasl ne > sl. *Kaslj nu > *Koslj n > ak. Košljun, lat. *Sal na > rom. *Sal na > sl. *Sal nu > *Sol n > ch. Solun (Holzer 2007: 105n, 132).

6 68 Vít Bo ek D íve se uvažovalo nikoli o románském, ale o germánském zdroji p ejetí tohoto slova. Gebauer ( , 1: 523) m l slovo za p ejaté ze starohornon meckého kervola. Mayer (1927: 19, 37, 50, 62, 67), aby odstranil hláskové obtíže, uvažoval o ran starohornon meckém *kerfulia i *kerfule a p edpokládal tak praslovanský tvar prošlý druhou palatalizací velár *cerbule, po metatezi *c ebule; Rudolf (1991: 168 9) uvádí, ovšem bez výkladu, jako možný zdroj p ejetí starobavorské kervole. Už ve staré eštin existoval ovšem pro tutéž rostlinu Anthriscus cerefolium i název kerblík (Newerkla 2004: 280, uvádí asi deset doklad, sr. i Gebauer , 2: 35). Jde o nov jší výp j ku z prost edí germánského. Mayer (1927: 38, 57) a Šmilauer (1969: 203) uvažovali p i hledání pramene o st edohornon meckém kervele, Machek (1954: 168, 1957: 198 = 1968: 249) a Newerkla (2004: 280) mysleli až na jeho pokra- ování, (ran )novohornon mecké kerbel. V každém p ípad došlo na eské p d k slovotvorné adaptaci pomocí deminutivního su xu (sr. Newerkla 2004: 61). Nov jší i staré výp j ky z germánského prost edí se vyskytují, s r znými deriva ními su xy, i v dalších slovanských jazycích. Slk. kerblík, st. i krblík (HSSlk 2: 44) pochází z nhn. kerbel (Rudolf 1991: 67), stejn jako stpol. kierbnik (SStp 3: 275, Brückner 1957: 580) a pol. st. kierbel (SJP 2: 328). Rus. kérbel vykládá Vasmer ( , 1: 550) také z nhn., kdežto tvar kérvel z dolnon meckého kervel i nizozemského kervel. 4 Germánský zdroj má i bulh. dial. kervel (BER 2: 334). 5 Slovinské krebúljica, dial. krebúlca, krbúlca, krefúlca, krivúlja mají za p ejetí ze sthn. Berneker ( , 1: 501) a nejnov ji Snoj (2003: 320), naopak Bezlaj ( , 2: 86) je vykládá jako p ímé p ejetí z latiny. Když m a n kolik dalších etymologických u za al p ed nedávnou dobou profesor Ve erka zasv covat do taj etymologické práce, byl jedním z jeho prvních upozorn ní poukaz na to, že je t eba nejen všímat si p ímé p íbuznosti slov jednotlivých indoevropských v tví, dané existencí spole ného indoevropského východiska, ale být si v dom i možnosti nep ímé p íbuznosti slov, spo ívající v tom, že v jazyce vedle sebe nacházíme jednak p ímé pokra ování indoevropského východiska, jednak jeho pokra ování nep ímé, tj. výp j ku, jíž se onen p vodn prajazykový tvar dostává do jazyka oklikou p es jiný jazyk (sr. k tomu Ve erka 2005). Výp j ky ozna il ve vztahu k on m p ímým pokra ováním poeticky jako jejich levobo ky. Následovalo ješt upozorn ní, že i vzájemn spjatých levobo k m že v jazyce existovat vedle sebe n kolik. Na jednu takovou dvojici jsem se pokusil poukázat v tomto p ísp vku. P vodn totéž slovo, latinské caerefolium, žije dodnes v eštin ve dvou podobách, daných r znou dobou i zdrojem p ejetí. Pon kud paradoxn se dokonce vyskytují spole n v o ciálním eském botanickém názvu kerblík t ebule. 6 4 Matzenauer (1881: 163) uvažoval i o švédském körfvel. 5 Naproti tomu bulh. kerviz, kereviz Apium graveolens = mi ík celer z téže eledi a dial. kervez Anthriscus cerefolium vykládají auto i bulharského etymologického slovníku jako p ejímky z tur. kereviz < arab. käräfs (BER 2: 334n). 6 P ísp vek vznikl za podpory projektu výzkumu a vývoje MŠMT LC546.

7 K staro eským názv m pro Anthriscus cerefolium 69 Literatura Basaj Siatkowski 1977: Basaj, M. Siatkowski, J., Przegl d wyrazów uwa anych w literaturze naukowej za bohemismy (cz. XIV). Studia z lologii polskiej i s owia skiej 16, BER: B lgarski etimologi en re nik, So ja Berneker : Berneker, E., Slavisches etymologisches Wörterbuch. 1 2, Heidelberg. Bezlaj : Bezlaj, F., Etimološki slovar slovenskega jezika. 1 4, Ljubljana. Bidwell 1961: Bidwell, C. E., The Chronology of Certain Sound Changes in Common Slavic as Evidenced by Loans from Vulgar Latin. Word 17, Brückner 1957: Brückner, A., S ownik etymologiczny j zyka polskiego, Warszawa. Cravens 1991: Cravens, T. D., Phonology, phonetics, and orthography in Late Latin and Romance: the evidence for early intervocalic sonorization. In: Wright, R. (ed.), Latin and the Romance Languages in the Early Middle Ages, London, DEC: Coromines, J. Gulsoy, J. Cahner, M., Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana. 1 10, Barcelona DEI: Battisti, C. Alessio, G., Dizionario etimologico italiano. 1 5, Firenze DEP: Machado, J. P., Dicionário etimológico da língua portuguesa. 1 5, Lisboa DCLC: Corominas, J., Diccionario crítico de la lengua castellana. 1 4, Bern ESUkr: Etymolohi nyj slovnyk ukrajins koji movy, Kyjiv Gebauer : Gebauer, J., Historická mluvnice jazyka eského. 1 4, Praha. Gebauer : Gebauer, J., Slovník staro eský. 1 2, Praha. HdR: Handwörterbuch des Rätoromanischen. 1. (A M), 2. (N Z), 3. (Indizes), Zürich Holzer 2007: Holzer, G., Historische grammatik des Kroatischen. Einleitung und Lautgeschichte der Standardsprache, Frankfurt am Main et al. HSSlk: Historický slovník slovenského jazyka, Bratislava Jakubaš 1954: Jakubaš, F., Hornjoserbsko-n mski s ownik. Obersorbisch-deutsches Wörterbuch, Budyšin. Komárek 1958: Komárek, M., Historická mluvnice eská. I. Hláskosloví, Praha. Lamprecht 1987: Lamprecht, A., Praslovanština, Brno. Lausberg : Lausberg, H, Romanische Sprachwissenschaft. 1. Einleitung und Vokalismus. Berlin 1969, 2. Konsonantismus, Berlin Machek 1954: Machek, V., eská a slovenská jména rostlin, Praha. Machek 1957: Machek, V., Etymologický slovník jazyka eského a slovenského, Praha. Machek 1968: Machek, V., Etymologický slovník jazyka eského, Praha. Mareš 1999: Mareš, F. V., Diachronische Phonologie des Ur- und Frühslavischen, Frankfurt am Main. Matzenauer 1881: Matzenauer, A., P ísp vky ke slovanskému jazykozpytu. Listy lologické 8, Mayer 1927: Mayer, A., Die deutschen Lehnwörter im Tschechischen, Reichenberg.

8 70 Vít Bo ek Newerkla 2004: Newerkla, S. M., Sprachkontakte Deutsch Tschechisch Slowakisch. Wörterbuch der deutschen Lehnwörter im Tschechischen und Slowakischen: historische Entwikklung, Beleglage, bisherige und neue Deutungen, Frankfurt am Main et al. Pleteršnik 2006: Pleteršnik, M., Slovensko-nemški slovar. 1 2, Ed. M. Furlan, Ljubljana. Rj: Rje nik hrvatskoga ili srpskoga jezika. 1 23, Zagreb Rudolf 1991: Rudolf, R., Die deutschen Lehn- und Fremdwörter in der slowakischen Sprache, Wien. Schuster-Šewc : Schuster-Šewc, H., Historisch-etymologisches Wörterbuch der ober- und niedersorbischen Sprache, Bautzen. SJP: S ownik j zyka polskiego. 1 8, Warszawa SKL: Staro eské knihy léka ské. Ed. M. erná, Praha Skok : Skok, P., Etimologijski rje nik hrvatskoga ili srpskoga jezika. 1 4, Zagreb. Snoj 2003: Snoj, M., Slovenski etimološki slovar, Ljubljana. SSLat: Slovník st edov ké latiny v eských zemích. Latinitas medii aevi lexicon Bohemorum, Praha SStp: S ownik staropolski, Warszawa Šmilauer 1969: Šmilauer, V., N mecké prvky v eské botanické nomenklatu e. In: Krauss, W. Stieber, Z. B li, J. Borkovskij, V. I. (eds.), Slawisch-deutsche Wechselbeziehungen in Sprache, Literatur und Kultur, Berlin, TLF: Trésor de la langue française. Dictionnaire de la langue de XIX e et du XX e siècle ( ). 1 16, Paris Vasmer : Vasmer, M., Russisches etymologisches Wörterbuch. 1 3, Heidelberg. Ve erka 2005: Ve erka, R., K prazdroj m slov neboli O etymologii. Universitas. Revue Masarykovy univerzity v Brn 38,. 2, Zkrácená verze in: Awadová, L. et al. (eds.), Setkání bohemist Cikháj 2004, Brno 2004, 5 7. (Online: les/ sbornik2004.pdf) Weinrich 1969: Weinrich, H., Phonologische Studien zur romanischen Sprachgeschichte, Münster. Zu den alttschechischen Benennungen für Anthriscus cerefolium Das alttschechische Wort t bule Gartenkerbel, Anthriscus cerefolium lässt sich als das Ergebnis einer alten Entlehnung erklären: Das (spät)urslavische * r bul a < * r b l a < * erb l a < * erb l a könnte seine Herkunft in einer romanischen Form * erf l o (< lat. caerefolium < gr. cairšfullon) haben. Demgegenüber ist eine andere Bezeichnung für dasselbe Gewächs, das alttschechische kerblík, eine spätere Entlehnung aus mhd. kervele oder (früh)nhd. kerbel. Etymologické odd lení, Ústav pro jazyk eský AV R Veve í 97, Brno, eská republika

STAT SÉMANTIKA VLASTNÍCH JMEN A IDENTITNÍ TEORIE PREDIKACE. Lukáš Novák

STAT SÉMANTIKA VLASTNÍCH JMEN A IDENTITNÍ TEORIE PREDIKACE. Lukáš Novák SÉMANTIKA VLASTNÍCH JMEN A IDENTITNÍ TEORIE PREDIKACE Lukáš Novák 1. Úvod Tento lánek 1 je pokusem nastínit plausibilní sémantickou teorii vlastních jmen, která by byla slu itelná s jistou realistickou

Více

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Souhrnná zpráva 2005 Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzd lávání Tato zpráva byla vytvo ena a publikována Evropskou agenturou

Více

PRÁCE O HISTORII KUTNÉ HORY, DOLOVÁNÍ A HORNÍM PRÁVU

PRÁCE O HISTORII KUTNÉ HORY, DOLOVÁNÍ A HORNÍM PRÁVU OTOKAR LEMINGER PRÁCE O HISTORII KUTNÉ HORY, DOLOVÁNÍ A HORNÍM PRÁVU Kuttna Kutná Hora 2009 Název: Práce o historii Kutné Hory, dolování a horním právu. Autor: Otokar Leminger. Vydal: Vydavatelství a nakladatelství

Více

Tomáš Chmura HUDEBNÍ PRVKY INSPIRACE PRO HRÁ E NA BICÍ SOUPRAVU

Tomáš Chmura HUDEBNÍ PRVKY INSPIRACE PRO HRÁ E NA BICÍ SOUPRAVU Tomáš Chmura HUDEBNÍ PRVKY INSPIRACE PRO HRÁ E NA BICÍ SOUPRAVU - 2 - Obsah pro vyhledávání prvk Název prvku 1. Metrické prvky Umíst ní ukázky.cd/.stopy Umíst ní komentá e v p íru ce str. 1.1. Základní

Více

Jednota eskoslovenských matematik a fyzik

Jednota eskoslovenských matematik a fyzik Archiv Akademie v d eské republiky Praha Fond Jednota eskoslovenských matematik a fyzik 1872 1952 (1959) Inventá Pom cka. 509 íslo listu JAF 13 Zpracovala Mgr. Hana Kábová Praha 2003 I OBSAH strana Obsah

Více

as a subjekt v pojetí raného Sartra a Henri Bergsona Time and Subject in the Conception of Early Sartre and Henri Bergson Bc.

as a subjekt v pojetí raného Sartra a Henri Bergsona Time and Subject in the Conception of Early Sartre and Henri Bergson Bc. Univerzita Palackého v Olomouci Filosofická fakulta Katedra filosofie as a subjekt v pojetí raného Sartra a Henri Bergsona Time and Subject in the Conception of Early Sartre and Henri Bergson magisterská

Více

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ANEB JAK D LAT SPRÁVNÉ V CI SPRÁVN. PR VODCE PRO Z IZOVATELE A EDITELE ŠKOL, PRO PEDAGOGY A RODI E ŽÁK - ARGUMENTY, P ÍKLADY A INFORMACE O TOM,

Více

David Irving a "osv timská le " Pavel Zeman

David Irving a osv timská le  Pavel Zeman AAARGH esky a Slovensky PROTI REVISIONISMUS David Irving a "osv timská le " Pavel Zeman T ko bychom hledali mezi zahrani ními specialisty na d jiny druhé sv tové války a t etí í e kontroverzn j í postavu,

Více

V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI

V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI 1 Hvězd rna a planet rium ČeskÈ Budějovice s pobočkou na Kleti Z tkovo n břežì 4 370 01 ČeskÈ Budějovice statut rnì

Více

Vznik a p vod BSE podle alternativní ammoniamagnesium

Vznik a p vod BSE podle alternativní ammoniamagnesium Vznik a p vod BSE podle alternativní ammoniamagnesium theory Souhrn 1. Prionové nemoci a histologické zm ny v moze ku Prionové nemoci jsou charakteristické tím, e normální prion protein (PrPc) je nahrazen

Více

Rodina je základ (státu)

Rodina je základ (státu) Editorial: Rodina je základ (státu) Pro n které rodiny toto r ení platí více, pro n které mén. O t ch druhých se dnes zmi ovat nebudu. T ch prvních ale také pár znám, asto je potkávám u nás v Trojce. Kdyby

Více

ŽENEVSKÉ ÚMLUVY O OCHRAN OB TÍ OZBROJENÝCH KONFLIKT ze dne 12. srpna 1949

ŽENEVSKÉ ÚMLUVY O OCHRAN OB TÍ OZBROJENÝCH KONFLIKT ze dne 12. srpna 1949 ŽENEVSKÉ ÚMLUVY O OCHRAN OB TÍ OZBROJENÝCH KONFLIKT ze dne 12. srpna 1949 ************************************************************************************************************************ Obsah:

Více

KH 12/09 SEDLECKÝ KLÁŠTER KUTNOHORSKO - VLASTIV DNÝ SBORNÍK 12/09

KH 12/09 SEDLECKÝ KLÁŠTER KUTNOHORSKO - VLASTIV DNÝ SBORNÍK 12/09 KH 12/09 SEDLECKÝ KLÁŠTER KUTNOHORSKO - VLASTIV DNÝ SBORNÍK 12/09 Název: Kutnohorsko - vlastiv dný sborník 12/09 Vydal: Vydavatelství a nakladatelství Martin Bartoš (Kuttna) 17. listopadu 97, 284 01 Kutná

Více

2. DEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY. 2.1 Sídelní struktura

2. DEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY. 2.1 Sídelní struktura 2. DEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY 2.1 Sídelní struktura ešené území tvo í 9 rekrea ních celk, 100 obcí, z nichž má 11 statut m sta a jedna statut m styse. ešené území t chto rekrea ních celk tvo í cca 25% území

Více

ANALOGIE JAZYKA A DNA. Martin Beneš

ANALOGIE JAZYKA A DNA. Martin Beneš ANALOGIE JAZYKA A DNA Martin Beneš Faltýnek, Dan (2011 1 ): Sémiotické primitivy v konstrukci gramatik. Testování gramatických popisů jazyka a DNA. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 169 s. Recenzovaná

Více

Pár v cí z tábora, tentokrát na téma Voda základ života

Pár v cí z tábora, tentokrát na téma Voda základ života Pár v cí z tábora, tentokrát na téma Voda základ života V RA KOUDELKOVÁ, MARTIN KONE NÝ, ZDEN K POLÁK KDF MFF UK P ísp vek popisuje nejzajímav jší projekty zpracované ú astníky Soust ed ní mladých fyzik

Více

MOŽNOSTI PRODUKCE SADBY BRAMBOR V PODMÍNKÁCH EKOLOGICKÉHO ZEM D LSTVÍ Production possibilities seed potatoes in conditions of organic farming

MOŽNOSTI PRODUKCE SADBY BRAMBOR V PODMÍNKÁCH EKOLOGICKÉHO ZEM D LSTVÍ Production possibilities seed potatoes in conditions of organic farming MOŽNOSTI PRODUKCE SADBY BRAMBOR V PODMÍNKÁCH EKOLOGICKÉHO ZEM D LSTVÍ Production possibilities seed potatoes in conditions of organic farming Petr Dvo ák, Libor Mi ák KRV ZU v Praze Abstract This paper

Více

Všední život v ekosystému investor projektant zahradník

Všední život v ekosystému investor projektant zahradník Všední život v ekosystému investor projektant zahradník Výše uvedený ekosystém je vytvo en z organism v tšinou kooperujících, což jim nijak nebrání, jít si trochu po krku. Zárove všichni ví, že se bez

Více

Sm rnice o pracovní dob

Sm rnice o pracovní dob Sm rnice o pracovní dob Pracovní doba je op t na po adu jednání a Evropská komise pravd podobn zve ejní nové návrhy na související sm rnici za átkem roku 2015. Dopady na EPSU a její lenské organizace budou

Více

K teleologickému pojetí změn v historii jazykového systému

K teleologickému pojetí změn v historii jazykového systému JOSEF VACHEK K teleologickému pojetí změn v historii jazykového systému Stěží lze pochybovat o tom, že k nejvýznačnějším tezím Romana Jakobsona patří jeho teleologické pojetí změn hláskového systému: toto

Více

MATEMATIKA Jak matematika se ukr v v pra sk m orloji? MICHAL K EK { LAWRENCE SOMER { ALENA OLCOV Matematick stav AV R, Praha { Stavebn fakulta VUT, Praha 1. vod Pra sk orloj vznikl v dob mistra Jana Husa

Více

Udržitelné hospodaření v lesích

Udržitelné hospodaření v lesích Studijní materiály pro účastníky seminářů Udržitelné hospodaření v lesích Regionální rozvojová agentura Východní Moravy Třída Tomáše bati 5146 760 01 Zlín 14:59 Udržitelné hospoda ení v lesích Trvale udržitelné

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

hp photosmart 7900 series referenční p íručka

hp photosmart 7900 series referenční p íručka hp photosmart 7900 series referenční p íručka Obsah 1 Úvod........................................ 1 Další informace.................................. 1 Obsah balení....................................

Více

21 tip jak zvýšit své sebev domí a sebeúctu

21 tip jak zvýšit své sebev domí a sebeúctu 21 tip jak zvýšit své sebev domí a sebeúctu Volná distribu ní práva Na tento ebook se vztahují volná distribu ní práva. Tento ebook je zdarma a distribu ní práva nep icházejí s možností tento ebook prodávat

Více

Na tomto míst bude ociální zadání va²í práce

Na tomto míst bude ociální zadání va²í práce Na tomto míst bude ociální zadání va²í práce Toto zadání je podepsané d kanem a vedoucím katedry, musíte si ho vyzvednout na studiijním odd lení Katedry po íta na Karlov nám stí, v jedné odevzdané práci

Více

Je možná nová klasifikace českých kompozit? 1

Je možná nová klasifikace českých kompozit? 1 časopis pro moderní filologii 95, 2013, č. 2, s. 113 128 Je možná nová klasifikace českých kompozit? 1 Pavel Štichauer (Praha) Is a New Classification of Czech Compounds Possible? The article offers an

Více

hp photosmart 140 series referenční p íručka

hp photosmart 140 series referenční p íručka hp photosmart 140 series referenční p íručka Obsah 1 Úvod........................................ 1 Další informace.................................. 1 Obsah balení....................................

Více

Edice Geographica, sv. 8 PROMĚNY ÚZEMNÍ STRUKTURY ZÁKLADNÍHO ŠKOLSTVÍ V ČESKU

Edice Geographica, sv. 8 PROMĚNY ÚZEMNÍ STRUKTURY ZÁKLADNÍHO ŠKOLSTVÍ V ČESKU Edice Geographica, sv. 8 PROMĚNY ÚZEMNÍ STRUKTURY ZÁKLADNÍHO ŠKOLSTVÍ V ČESKU Proměny územní struktury základního školství v Česku Silvie Kučerová Česká geografická společnost Praha 2012 Publikace vznikla

Více

Čeština jako cílový jazyk

Čeština jako cílový jazyk Čeština jako cílový jazyk (2. díl) Metodika pro výuku dospělých osob s mezinárodní ochranou formou azylu nebo doplňkové ochrany Jaromíra Šindelářová Svatava Škodová Praha 2013 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD...

Více