VARIA SLAVICA. Sborník p ísp vk k 80. narozeninám Radoslava Ve erky. Editorky: Ilona Janyšková Helena Karlíková

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VARIA SLAVICA. Sborník p ísp vk k 80. narozeninám Radoslava Ve erky. Editorky: Ilona Janyšková Helena Karlíková"

Transkript

1 VARIA SLAVICA Sborník p ísp vk k 80. narozeninám Radoslava Ve erky Editorky: Ilona Janyšková Helena Karlíková Nakladatelství Lidové noviny Praha 2008

2 Sborník vznikl v rámci projektu výzkumu a vývoje Ministerstva školství, mládeže a t lovýchovy LC546 Výzkumné centrum vývoje staré a st ední eštiny (od praslovanských ko en po sou asný stav). Ilona Janyšková, Helena Karlíková ISBN: Citace: Janyšková, I. Karlíková, H. (eds.), Varia Slavica. Sborník p ísp vk k 80. na rozeninám Radoslava Ve erky. Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2008 (= Studia etymologica Brunensia 4).

3 K staro eským názv m pro Anthriscus cerefolium Vít Bo ek Ve staré eštin existují asi ty i desítky doklad pro slovo t bule/t ebule (sr. Newerkla 2004: 604, SSLat 1: 469). Je to název rostliny Anthriscus cerefolium z eledi Apiaceae (mi íkovité), která se ve st edov ku užívala v léka ství. O tom, jak s ní bylo zacházeno a pro, pojednává následující pasáž ze Staro eských knih léka ských: T ebule má tyto moci: Ktož ji va í u vín a pie, spomáhá od klánie a od záduchy a vnit, což koli k plodu jest v b iše. Také ztluka s starým sádlem, u iniž mast a p ilož jarého vosku. Nežity za uchem hojí, ješto slovú parocidy, to jest žlázy. Také ktož nemuož zachovati, jez jí z octa. Také u vín va ená, z m chý e pudí ven vodu. A také ktož má závrat, va ji a mý jí hlavu a také oblož jí hlavu (SKL: 310). V etymologické literatu e se traduje Machk v výklad (Machek 1954: 168, Machek 1957: 539 = Machek 1968: 656), že slovo bylo p ejato z italského cerfoglio tv. Takto výklad p ejímají Šmilauer (1969: 207), Basaj Siatkowski (1977: 35), Schuster-Šewc ( : 1529) a etymologický slovník ukrajinštiny (ESUkr 5: 626). Domnívám se však, že Machek m l na mysli pramen starší, románský, a it. cerfoglio uvedl jenom jako jeho dochovaný výsledek. Onen románský tvar lze zrekonstruovat na základ znalosti p vodního latinského výrazu caerefolium a následujících dochovaných výraz v románských jazycích: V italštin existuje krom uvedené formy cerfoglio i okrajový tvar cerfuglio, v jižních dialektech potom cerefuoglio tv. V n kterých dialektech modenských, benátských a kalábrijských je toto slovo i ozna ením pro jetel, snad vlivem kontaminace s latinským názvem trifolium (DEI 2: 867). V rétorománštin je doloženo surselvské tscherfegl a engadinské tscharfögl, nejde však o p ímé pokra ování vulgárn latinského tvaru, ale o pozd jší výp j ky z italštiny (HdR 2: 946). Ve staré francouzštin jsou formy cerfoiz, cerfuel, ve francouzštin cerfeuil (TLF 5: 417n). V katalánštin existují tvary cerfull, serfull, cerfun, sarfull, cerfú Anthriscus cerefolium, též kerblík lesní (Anthriscus sylvestris), dále varianta cerepoll, jež vznikla patrn zk ížením p vodního tvaru se slovem serpoll (< serpyllum mate ídouška, DEC 2: 677). Ve staré špan lštin m lo slovo podoby cerifolio, cerefolio, cer(o)follo, moderní špan lské tvary perifollo, perifolio s náslovným p- vznikly z ejm kontaminací p vodního tvaru se slovem petroselinum petržel (DCLC 3: 745, DEC 2: 677). Kone n v portugalštin zní slovo cerefolho, cerefólio (DEP 2: 119). Z uvedeného je možno rekonstruovat románskou podobu * erefól o, n které tvary ukazují i na podobu * erfól o (v nep ízvu ných slabikách dochází ve vývoji vulgární latiny / románštiny asto k synkop, sr. Lausberg , 1: 210n, Holzer 2007: 33n). Práv tento druhý románský tvar mohl být zdrojem slovanského slova. K p vodní podob slovanského slova m žeme dosp t promítnutím eského slova do starší ho stavu: Náslovné t- je sekundární za -, koncové -e je výsledek staro eské p ehlás-

4 66 Vít Bo ek ky a následné ztráty jotace. 1 Ješt p ed vznikem - - tedy zn l pra eský tvar jako * r bul a. Jeho první slabika je jist výsledkem praslovanské metateze likvid, ješt starší, (pozdn )praslovanský tvar byl tedy * erbul a. Tuto rekonstrukci potvrzuje i odpovídající slovo v srbochorvatštin, které zdá se s eským slovem zatím spojili pouze auto i akademického slovníku chorvatštiny a srbštiny (Rj 18: 584): sch. trebulja Caerefolium. Také zde m že být náslovné t- sekundární (sr. sch. tr šnja z * erš n a t eše, Skok , 2: 199). Mén pravd podobné, ale snad možné, je spojení se sln. trebelje star ek bažinný (Senecio paludosus) (Pleteršnik 2006, 2: 677). Muselo by ovšem dojít k p enesení p vodního názvu na jinou rostlinu (není jasné, na základ eho, star ek pat í mezi hv zdnicovité (Asteraceae) a t ebuli se p íliš nepodobá) a rovn ž vokál druhé slabiky iní potíže. Berneker ( , 1: 501) uvádí ješt sch. trbulja, trbuljika bolehlav plamatý (Conium maculatum) (sr. Rj 18: 567) a uvažuje o p enesení názvu na základ podobnosti obou rostlin (bolehlav pat í též mezi mi íkovité). Pokud jde o otázku formální adaptace románského tvaru na slovanskou p du, je t eba jednak z morfologického hlediska p ijmout p edpoklad p echodu k ja-kmen m feminin, jednak pojednat o možných problematických hláskových substitucích. Potíž by snad mohlo p edstavovat slovanské -b- jako re ex románského -f-. Už samo zachování -f- v n kterých románských jazycích je jistým zp sobem nepravidelné, -f- uvnit slova by m lo v západní ásti románského území podlehnout sonorizaci; v p vodn eckých výp j kách v latin a práv caerefolium je p ejímka z eckého cairšfullon k tomu ovšem n kdy nedochází, z ejm i proto, že jde o kompozita: -f- jakožto za átek druhé ásti složeniny se vlastn chová jako f- na po átku slova, tj. nem ní se (sr. Lausberg , 2: 34n). P i jeho p ijetí na slovanskou p du by se dalo ovšem ekat spíše -p-. Takovou substituci p ijímá Holzer (2007: 43), uvádí však p íklady pouze na rom. f náslovné nebo v zav ené slabice, ne však v intervokalické pozici. Pro ni je možno upozornit ješt na jednu skute nost: a koli dochované výsledky v románských jazycích jednozna n ukazují na zachování -f-, starší románská podoba našeho slova mohla obsahovat i fonetickou variantu zn lou. Uvažuje se totiž o tom, že sonorizace existovala jako (snad už velmi raný) jev fonetický, a to dokonce na celém románském území, a teprve posléze došlo k její, na západorománský areál omezené, fonologizaci (sr. Cravens 1991). Námi uvažovaná zn lá varianta se navíc mohla blížit i výslovnosti bilabiální, obecn totiž výsledky p vodních latinských f, v, p a b v románštin vlivem více r zných zm n asto splývaly (sr. Lausberg , 2: 33n, Weinrich 1969: 82n). P ijmout p edpoklad, že ona labiální hláska románského slova se ve slovanštin re ektovala jako b, je tedy snad možné, zvlášt když slovanský konsonantický systém v dob, kdy k p ejímce z ejm došlo, neobsahoval f. Poukázat lze v tomto ohledu i na další starou románskou výp j ku ve slovanštin, totiž *(j) st ba < * st ba < rom. * stufa i * stupa. Potíže ne iní románské otev ené e, které se ve slovanštin re ektuje jako e (sr. Holzer 2007: 44). Pro posouzení románského p ízvu ného ó se však již nabízejí dva výklady. Pokud by tato hláska byla krátká, šlo by p ijmout její substituci slovanským 1 Ke zm n t - < - viz Gebauer , 1: 523, k a > ä > > e po l sr. Komárek 1958:

5 K staro eským názv m pro Anthriscus cerefolium 67 u pouze s oporou n kolika málo p íklad slovanských toponym (nap. Sulet < Solenta), která uvádí Bidwell (1961: 116), avšak s poukazem, že jde z ejm o pon kud mladší vrstvu románských výp j ek. Pravd podobn jší je proto z ejm p edpoklad, že románské ó bylo dlouhé. Na ásti románského území totiž dochází ke zm n, kterou lze nazvat zdloužení p ízvu ného vokálu v otev ené slabice. K ní došlo v t ch oblastech románského jazykového prostoru, v nichž se pozd ji konstituovala francouzština, rétorománské jazyky, dalmatština, n které severoitalské dialekty a také východní ást jihoitalských dialekt (Lausberg , 1: 100, 150n). Na to, že v otev ené p ízvu né slabice románského tvaru * erfól o na jistém území ke zdloužení skute n došlo, ukazují výše uvedené podoby t ch románských jazyk, které obsahují jakožto pokra ování onoho dlouhého ó diftong, tedy jihoitalské cerefuoglio a tvary ve francouzštin. 2 P edpokládané dlouhé románské ó pak lze za adit do Holzerova modelu slovanských substitucí za románské hlásky tato hláska se ve slovanštin re ektuje jako dlouhé (Holzer 2007: 44), které lze p edpokládat jako mezistadium p i probíhající monoftongizaci diftong : tu lze totiž znázornit i takto: u, u > > > (sr. Holzer 2007: 52, 59, Mareš 1999: 39n). Po prob hnutí metateze pak v souvislosti s dalšími samohláskovými zm nami (vznik nosovek, vznik jer ) dochází ke ztrát protikladu fonologické kvantity ili ke krácení dlouhých vokál (Lamprecht 1987: 70n, Holzer 2007: 75n), sl. se tedy krátí. 3 Jako nejpravd podobn jší se tedy zdá tento zp sob p ejetí a následný vývoj slova: rom. * erf l o > sl. * erb l a > * erb l a > * r b l a > * r bul a. Nejpravd podobn jším místem p ejetí románského slova ke Slovan m se vzhledem k doloženým tvar m v eštin, srbochorvatštin a snad i slovinštin jeví oblast kontaktu románského a slovanského obyvatelstva na území dnešní severovýchodní Itálie a dnešního Rakouska. Odtud se výraz z ejm ší il dál mezislovanskými vý p j kami. Slovo se vyskytuje v polštin : staropolské trzebula, trzebu a Anthriscus cerefolium má adu doklad už z 15. století (SStp 9: 196n); v polštin je doloženo i tr bulka, se z ejm sekundární nosovkou (Brückner 1957: 580). Tyto tvary jsou považovány za bohemismy, teprve pozd ji se v polštin na jejich úkor prosadila zp tná p ejímka z ukrajinštiny v podob trybul(k)a (Basaj Siatkowski 1977: 35). Z polštiny se slovo dostalo do ukrajinštiny: trebúlja, terebúlja, trembúljka Anthriscus cerefolium (ESUkr 5: 626), dále sem z ejm pat í i ukrajinské trybúljka pažitka pob ežní (Allium schoenoprasum) (ESUkr 5: 634). Za bohemismus se pokládá horno lužické trjebula, trybula Anthriscus cerefolium (Jakubaš 1954: 378, 380, Schuster-Šewc , 3: 1529, Basaj Siatkowski 1977: 35) a slovenské trebu a, trebu ka (HSSlk 6: 84) Anthriscus cerefolium, p enesen i vochlice h ebenitá (Scandix pecten- veneris) z téhož ádu mi íkotvarých (Apiales) (Machek 1954: 168). 2 K vývoji románských p ízvu ných vokál v závislosti na tom, zda byly v otev ené i v zav ené slabice, sr. Lausberg , 1: 152. Diachronn -fonologický výklad tohoto jevu podává Weinrich 1969: 175n). 3 Podobným zp sobem došlo k p ejetí nap. t chto slov: lat. *Castelli nem > rom. *Kasl ne > sl. *Kaslj nu > *Koslj n > ak. Košljun, lat. *Sal na > rom. *Sal na > sl. *Sal nu > *Sol n > ch. Solun (Holzer 2007: 105n, 132).

6 68 Vít Bo ek D íve se uvažovalo nikoli o románském, ale o germánském zdroji p ejetí tohoto slova. Gebauer ( , 1: 523) m l slovo za p ejaté ze starohornon meckého kervola. Mayer (1927: 19, 37, 50, 62, 67), aby odstranil hláskové obtíže, uvažoval o ran starohornon meckém *kerfulia i *kerfule a p edpokládal tak praslovanský tvar prošlý druhou palatalizací velár *cerbule, po metatezi *c ebule; Rudolf (1991: 168 9) uvádí, ovšem bez výkladu, jako možný zdroj p ejetí starobavorské kervole. Už ve staré eštin existoval ovšem pro tutéž rostlinu Anthriscus cerefolium i název kerblík (Newerkla 2004: 280, uvádí asi deset doklad, sr. i Gebauer , 2: 35). Jde o nov jší výp j ku z prost edí germánského. Mayer (1927: 38, 57) a Šmilauer (1969: 203) uvažovali p i hledání pramene o st edohornon meckém kervele, Machek (1954: 168, 1957: 198 = 1968: 249) a Newerkla (2004: 280) mysleli až na jeho pokra- ování, (ran )novohornon mecké kerbel. V každém p ípad došlo na eské p d k slovotvorné adaptaci pomocí deminutivního su xu (sr. Newerkla 2004: 61). Nov jší i staré výp j ky z germánského prost edí se vyskytují, s r znými deriva ními su xy, i v dalších slovanských jazycích. Slk. kerblík, st. i krblík (HSSlk 2: 44) pochází z nhn. kerbel (Rudolf 1991: 67), stejn jako stpol. kierbnik (SStp 3: 275, Brückner 1957: 580) a pol. st. kierbel (SJP 2: 328). Rus. kérbel vykládá Vasmer ( , 1: 550) také z nhn., kdežto tvar kérvel z dolnon meckého kervel i nizozemského kervel. 4 Germánský zdroj má i bulh. dial. kervel (BER 2: 334). 5 Slovinské krebúljica, dial. krebúlca, krbúlca, krefúlca, krivúlja mají za p ejetí ze sthn. Berneker ( , 1: 501) a nejnov ji Snoj (2003: 320), naopak Bezlaj ( , 2: 86) je vykládá jako p ímé p ejetí z latiny. Když m a n kolik dalších etymologických u za al p ed nedávnou dobou profesor Ve erka zasv covat do taj etymologické práce, byl jedním z jeho prvních upozorn ní poukaz na to, že je t eba nejen všímat si p ímé p íbuznosti slov jednotlivých indoevropských v tví, dané existencí spole ného indoevropského východiska, ale být si v dom i možnosti nep ímé p íbuznosti slov, spo ívající v tom, že v jazyce vedle sebe nacházíme jednak p ímé pokra ování indoevropského východiska, jednak jeho pokra ování nep ímé, tj. výp j ku, jíž se onen p vodn prajazykový tvar dostává do jazyka oklikou p es jiný jazyk (sr. k tomu Ve erka 2005). Výp j ky ozna il ve vztahu k on m p ímým pokra ováním poeticky jako jejich levobo ky. Následovalo ješt upozorn ní, že i vzájemn spjatých levobo k m že v jazyce existovat vedle sebe n kolik. Na jednu takovou dvojici jsem se pokusil poukázat v tomto p ísp vku. P vodn totéž slovo, latinské caerefolium, žije dodnes v eštin ve dvou podobách, daných r znou dobou i zdrojem p ejetí. Pon kud paradoxn se dokonce vyskytují spole n v o ciálním eském botanickém názvu kerblík t ebule. 6 4 Matzenauer (1881: 163) uvažoval i o švédském körfvel. 5 Naproti tomu bulh. kerviz, kereviz Apium graveolens = mi ík celer z téže eledi a dial. kervez Anthriscus cerefolium vykládají auto i bulharského etymologického slovníku jako p ejímky z tur. kereviz < arab. käräfs (BER 2: 334n). 6 P ísp vek vznikl za podpory projektu výzkumu a vývoje MŠMT LC546.

7 K staro eským názv m pro Anthriscus cerefolium 69 Literatura Basaj Siatkowski 1977: Basaj, M. Siatkowski, J., Przegl d wyrazów uwa anych w literaturze naukowej za bohemismy (cz. XIV). Studia z lologii polskiej i s owia skiej 16, BER: B lgarski etimologi en re nik, So ja Berneker : Berneker, E., Slavisches etymologisches Wörterbuch. 1 2, Heidelberg. Bezlaj : Bezlaj, F., Etimološki slovar slovenskega jezika. 1 4, Ljubljana. Bidwell 1961: Bidwell, C. E., The Chronology of Certain Sound Changes in Common Slavic as Evidenced by Loans from Vulgar Latin. Word 17, Brückner 1957: Brückner, A., S ownik etymologiczny j zyka polskiego, Warszawa. Cravens 1991: Cravens, T. D., Phonology, phonetics, and orthography in Late Latin and Romance: the evidence for early intervocalic sonorization. In: Wright, R. (ed.), Latin and the Romance Languages in the Early Middle Ages, London, DEC: Coromines, J. Gulsoy, J. Cahner, M., Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana. 1 10, Barcelona DEI: Battisti, C. Alessio, G., Dizionario etimologico italiano. 1 5, Firenze DEP: Machado, J. P., Dicionário etimológico da língua portuguesa. 1 5, Lisboa DCLC: Corominas, J., Diccionario crítico de la lengua castellana. 1 4, Bern ESUkr: Etymolohi nyj slovnyk ukrajins koji movy, Kyjiv Gebauer : Gebauer, J., Historická mluvnice jazyka eského. 1 4, Praha. Gebauer : Gebauer, J., Slovník staro eský. 1 2, Praha. HdR: Handwörterbuch des Rätoromanischen. 1. (A M), 2. (N Z), 3. (Indizes), Zürich Holzer 2007: Holzer, G., Historische grammatik des Kroatischen. Einleitung und Lautgeschichte der Standardsprache, Frankfurt am Main et al. HSSlk: Historický slovník slovenského jazyka, Bratislava Jakubaš 1954: Jakubaš, F., Hornjoserbsko-n mski s ownik. Obersorbisch-deutsches Wörterbuch, Budyšin. Komárek 1958: Komárek, M., Historická mluvnice eská. I. Hláskosloví, Praha. Lamprecht 1987: Lamprecht, A., Praslovanština, Brno. Lausberg : Lausberg, H, Romanische Sprachwissenschaft. 1. Einleitung und Vokalismus. Berlin 1969, 2. Konsonantismus, Berlin Machek 1954: Machek, V., eská a slovenská jména rostlin, Praha. Machek 1957: Machek, V., Etymologický slovník jazyka eského a slovenského, Praha. Machek 1968: Machek, V., Etymologický slovník jazyka eského, Praha. Mareš 1999: Mareš, F. V., Diachronische Phonologie des Ur- und Frühslavischen, Frankfurt am Main. Matzenauer 1881: Matzenauer, A., P ísp vky ke slovanskému jazykozpytu. Listy lologické 8, Mayer 1927: Mayer, A., Die deutschen Lehnwörter im Tschechischen, Reichenberg.

8 70 Vít Bo ek Newerkla 2004: Newerkla, S. M., Sprachkontakte Deutsch Tschechisch Slowakisch. Wörterbuch der deutschen Lehnwörter im Tschechischen und Slowakischen: historische Entwikklung, Beleglage, bisherige und neue Deutungen, Frankfurt am Main et al. Pleteršnik 2006: Pleteršnik, M., Slovensko-nemški slovar. 1 2, Ed. M. Furlan, Ljubljana. Rj: Rje nik hrvatskoga ili srpskoga jezika. 1 23, Zagreb Rudolf 1991: Rudolf, R., Die deutschen Lehn- und Fremdwörter in der slowakischen Sprache, Wien. Schuster-Šewc : Schuster-Šewc, H., Historisch-etymologisches Wörterbuch der ober- und niedersorbischen Sprache, Bautzen. SJP: S ownik j zyka polskiego. 1 8, Warszawa SKL: Staro eské knihy léka ské. Ed. M. erná, Praha Skok : Skok, P., Etimologijski rje nik hrvatskoga ili srpskoga jezika. 1 4, Zagreb. Snoj 2003: Snoj, M., Slovenski etimološki slovar, Ljubljana. SSLat: Slovník st edov ké latiny v eských zemích. Latinitas medii aevi lexicon Bohemorum, Praha SStp: S ownik staropolski, Warszawa Šmilauer 1969: Šmilauer, V., N mecké prvky v eské botanické nomenklatu e. In: Krauss, W. Stieber, Z. B li, J. Borkovskij, V. I. (eds.), Slawisch-deutsche Wechselbeziehungen in Sprache, Literatur und Kultur, Berlin, TLF: Trésor de la langue française. Dictionnaire de la langue de XIX e et du XX e siècle ( ). 1 16, Paris Vasmer : Vasmer, M., Russisches etymologisches Wörterbuch. 1 3, Heidelberg. Ve erka 2005: Ve erka, R., K prazdroj m slov neboli O etymologii. Universitas. Revue Masarykovy univerzity v Brn 38,. 2, Zkrácená verze in: Awadová, L. et al. (eds.), Setkání bohemist Cikháj 2004, Brno 2004, 5 7. (Online: les/ sbornik2004.pdf) Weinrich 1969: Weinrich, H., Phonologische Studien zur romanischen Sprachgeschichte, Münster. Zu den alttschechischen Benennungen für Anthriscus cerefolium Das alttschechische Wort t bule Gartenkerbel, Anthriscus cerefolium lässt sich als das Ergebnis einer alten Entlehnung erklären: Das (spät)urslavische * r bul a < * r b l a < * erb l a < * erb l a könnte seine Herkunft in einer romanischen Form * erf l o (< lat. caerefolium < gr. cairšfullon) haben. Demgegenüber ist eine andere Bezeichnung für dasselbe Gewächs, das alttschechische kerblík, eine spätere Entlehnung aus mhd. kervele oder (früh)nhd. kerbel. Etymologické odd lení, Ústav pro jazyk eský AV R Veve í 97, Brno, eská republika

ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ

ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ Pozemkem se podle 2 písm. a) katastrálního zákona rozumí část zemského povrchu, a to část taková, která je od sousedních částí zemského povrchu (sousedních pozemků)

Více

Velké rozdíly v rozsahu práce v atypickou dobu mezi profesemi a odvětvími

Velké rozdíly v rozsahu práce v atypickou dobu mezi profesemi a odvětvími 3. 2. 2014 Velké rozdíly v rozsahu práce v atypickou dobu mezi profesemi a odvětvími V roce 2012 pracoval v rámci referenčního období čtyř týdnů alespoň někdy večer každý třetí respondent. Frekvence noční

Více

Základní teze a vývoj ípravy nového zákona o realitním zprost edkování

Základní teze a vývoj ípravy nového zákona o realitním zprost edkování Základní teze a vývoj ípravy nového zákona o realitním zprost edkování MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Zde ka Niklasová 3. 11. 2014 editelka odboru ve ejných dražeb a realitní innosti Základní východiska

Více

Kočí, R.: Účelové pozemní komunikace a jejich právní ochrana Leges Praha, 2011

Kočí, R.: Účelové pozemní komunikace a jejich právní ochrana Leges Praha, 2011 Kočí, R.: Účelové pozemní komunikace a jejich právní ochrana Leges Praha, 2011 Účelové komunikace jsou důležitou a rozsáhlou částí sítě pozemních komunikací v České republice. Na rozdíl od ostatních kategorií

Více

Základní prvky a všeobecná lyžařská průprava

Základní prvky a všeobecná lyžařská průprava Základní prvky a všeobecná lyžařská průprava Základní prvky a všeobecná lyžařská průprava na běžeckých lyžích Základními prvky nazýváme prvky elementární přípravy a pohybových dovedností, jejichž zvládnutí

Více

NÁVRHOVÝ PROGRAM VÝMĚNÍKŮ TEPLA FIRMY SECESPOL CAIRO 3.5.5 PŘÍRUČKA UŽIVATELE

NÁVRHOVÝ PROGRAM VÝMĚNÍKŮ TEPLA FIRMY SECESPOL CAIRO 3.5.5 PŘÍRUČKA UŽIVATELE NÁVRHOVÝ PROGRAM VÝMĚNÍKŮ TEPLA FIRMY SECESPOL CAIRO 3.5.5 PŘÍRUČKA UŽIVATELE 1. Přehled možností programu 1.1. Hlavní okno Hlavní okno programu se skládá ze čtyř karet : Projekt, Zadání, Výsledky a Návrhový

Více

Statistika pro geografy. Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY

Statistika pro geografy. Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY Statistika pro geografy Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY Faculty of Science Palacký University Olomouc t. 17. listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc Pojmy etnost = po et prvk se stejnou hodnotou statistického

Více

ČTVRT MILIÓNU NEAKTIVNÍCH DŮCHODCŮ CHTĚLO PRACOVAT

ČTVRT MILIÓNU NEAKTIVNÍCH DŮCHODCŮ CHTĚLO PRACOVAT ČTVRT MILIÓNU NEAKTIVNÍCH DŮCHODCŮ CHTĚLO PRACOVAT V roce 2012 byli v rámci výběrového šetření pracovních sil dotazováni respondenti ve věku 50-69 let na téma jejich odchodu do důchodu. Přechod mezi aktivitou

Více

Zápis z jednání č. 01 Městského zastupitelstva ze dne 17.01.2000

Zápis z jednání č. 01 Městského zastupitelstva ze dne 17.01.2000 Město Králíky Zápis z jednání č. 01 Městského zastupitelstva ze dne 17.01.2000 Přítomní členové MZ: Ing. Zima, ing. Tóth, PaedDr. Krsek, pí Ettelová, p.zezulka ing.rýc,, ing. Danielová, p.juránek,, MUDr.Bartáková,

Více

SPOLE NÉ PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN DOHODY O SOU ASNÉM ROZŠÍ ENÍ EVROPSKÉ UNIE A EVROPSKÉHO HOSPODÁ SKÉHO PROSTORU

SPOLE NÉ PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN DOHODY O SOU ASNÉM ROZŠÍ ENÍ EVROPSKÉ UNIE A EVROPSKÉHO HOSPODÁ SKÉHO PROSTORU 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - S-Erklärung Tschechisch (Normativer Teil) 1 von 13 SPOLE NÁ PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN DOHODY SPOLE NÉ PROHLÁŠENÍ O SOU ASNÉM ROZŠÍ ENÍ EVROPSKÉ UNIE A EVROPSKÉHO

Více

íslo materiálu: VY 32 INOVACE 14/02 Název materiálu: Národní obrození íslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Zpracoval: Mgr.

íslo materiálu: VY 32 INOVACE 14/02 Název materiálu: Národní obrození íslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Zpracoval: Mgr. Základní kola Brno, Jana Babáka 1 íslo materiálu: VY 32 INOVACE 14/02 Název materiálu: Národní obrození íslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1486 Zpracoval: Mgr. Lada Novotná ANOTACE kola: Základní kola Brno,

Více

2002, str. 252. 1 Jírová, H.: Situace na trhu práce v České republice. Transformace české ekonomiky. Praha, LINDE,

2002, str. 252. 1 Jírová, H.: Situace na trhu práce v České republice. Transformace české ekonomiky. Praha, LINDE, Úkolem diplomové práce, jejíž téma je Politika zaměstnanosti (srovnání podmínek v ČR a EU), je na základě vyhodnocení postupného vývoje nezaměstnanosti v České republice od roku 1990 analyzovat jednotlivé

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM Čl. I Základní ustanovení 1) Těmito Pravidly se stanoví postup při prodeji bytů a nebytových prostor, které jsou dosud ve

Více

ŘÁD UPRAVUJÍCÍ POSTUP DO DALŠÍHO ROČNÍKU

ŘÁD UPRAVUJÍCÍ POSTUP DO DALŠÍHO ROČNÍKU 1. Oblast použití Řád upravující postup do dalšího ročníku ŘÁD UPRAVUJÍCÍ POSTUP DO DALŠÍHO ROČNÍKU na Německé škole v Praze 1.1. Ve školském systému s třináctiletým studijním cyklem zahrnuje nižší stupeň

Více

http://rebel.ig.cas.cz/aktivity/prokopcova.php

http://rebel.ig.cas.cz/aktivity/prokopcova.php Page 1 of 5 Geofyzikální ústav AV ČR Agentura Galerie H Vás srdečně zvou na šestou výstavu cyklu Setkávání Eva Prokopcovová Obrazy z teček, kresby na tapety zahájení 10.9.2003 v 16.00 hodin v přednáškovém

Více

MOTOROVÝ VŮZ 173 002-7 DR OD FIRMY KRES 21.12.2015

MOTOROVÝ VŮZ 173 002-7 DR OD FIRMY KRES 21.12.2015 V roce 1965 představila vagonka Bautzen jako následníka stroje VT 4.12.01 (173 001) z roku 1964 druhý prototyp s označením VT 4.12.02, takzvaný kolejový autobus (Schienenbus). Vůz měl větší výkon než jednička

Více

V dalším textu je písmenem H: označen zápis Hladíka a písmenem P: zápis k bodům od Pristáše

V dalším textu je písmenem H: označen zápis Hladíka a písmenem P: zápis k bodům od Pristáše Řešení situace v MFK Havířov pro další období: Přítomni: Michal Šlachta, Libor Pristaš, Tomáš Hladík Řešilo se 5 bodů: 1. Trenéři 2. Členství v občanském sdružení 3. Kontrola nákladů v roce 2012 4. Audit

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 18Ad 80/2014-54 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem JUDr. Petrem Indráčkem v právní věci žalobce R. K., zastoupeného Mgr. Petrem Miketou, advokátem se sídlem

Více

Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění. 6 Právní postavení a ochrana osob se zdravotním postižením Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Více

Nástroje ke zvýšení pracovní mobility v ČR kombinovaná databáze práce a bydlení

Nástroje ke zvýšení pracovní mobility v ČR kombinovaná databáze práce a bydlení Nástroje ke zvýšení pracovní mobility v ČR kombinovaná databáze práce a bydlení Petr SUNEGA petr.sunega@soc.cas.cz http://seb.soc.cas.cz Oddělení socioekonomie bydlení Struktura prezentace Důvody pro zkoumání

Více

K vývoji psl. kt 1. Jiří Rejzek (Praha)

K vývoji psl. kt 1. Jiří Rejzek (Praha) K vývoji psl. kt 1 Jiří Rejzek (Praha) The contribution discusses two major questions of the development of the cluster *kt: under which conditions it merged with the cluster tj, and what the phonetic

Více

Adresa p íslušného ú adu. Ú ad:... Ulice:... PS, obec:...

Adresa p íslušného ú adu. Ú ad:... Ulice:... PS, obec:... P íloha. 12 k vyhlášce. 503/2006 Sb. Adresa p íslušného ú adu Ú ad:... Ulice:... PS, obec:... V c: ŽÁDOST O VYDÁNÍ KOLAUDA NÍHO SOUHLASU podle ustanovení 122. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

Škola: Základní škola a mateřská škola Jesenice, okr. Rakovník

Škola: Základní škola a mateřská škola Jesenice, okr. Rakovník Autor: Mgr. Simona Mrázová Škola: Základní škola a mateřská škola Jesenice, okr. Rakovník VČELY Obsah 1. HISTORIE VČELAŘSTVÍ A DRUHY ÚLŮ... 2 2. POPIS ÚLU... 4 3. POPIS VČELY MEDONOSNÉ... 5 4. KDO ŽIJE

Více

ZA VLÁDY PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ

ZA VLÁDY PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ ZA VLÁDY PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ Po knížeti Břetislavovi se na knížecím stolci vystřídala řada dalších přemyslovských knížat. Počet obyvatel rostl, proto bylo nutné získávat další půdu pro zemědělství. Mýtily

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 61.020 Červen 2014 Označování velikosti oblečení Část 3: Tělesné rozměry a intervaly ČSN EN 13402-3 80 7035 Size designation of clothes Part 3: Body measurements and intervals

Více

OBCHODNÍ PRÁVO Vysoká škola ekonomie a managementu 2012

OBCHODNÍ PRÁVO Vysoká škola ekonomie a managementu 2012 OBCHODNÍ PRÁVO Vysoká škola ekonomie a managementu 2012 Obchodní právo JUDr. Ing. Jaroslav Staněk, CSc. Copyright Vysoká škola ekonomie a managementu 2012. Vydání první. Všechna práva vyhrazena. ISBN 978-80-86730-93-6

Více

Schengenská spolupráce od velkého rozšíření

Schengenská spolupráce od velkého rozšíření Schengenská spolupráce od velkého rozšíření Tzv. velké či východní rozšíření bylo největším rozšířením schengenského prostoru v jeho dosavadní historii. Cesta k tomuto rozšíření nebyla jednoduchá a poukázala

Více

Zobrazení v rovině je předpis, který každému bodu X roviny připisuje právě jeden bod X roviny. Bod X se nazývá vzor, bod X se nazývá obraz.

Zobrazení v rovině je předpis, který každému bodu X roviny připisuje právě jeden bod X roviny. Bod X se nazývá vzor, bod X se nazývá obraz. 7. Shodná zobrazení 6. ročník 7. Shodná zobrazení 7.1. Shodnost geometrických obrazců Zobrazení v rovině je předpis, který každému bodu X roviny připisuje právě jeden bod X roviny. Bod X se nazývá vzor,

Více

Přijímací řízení ve školním roce 2012/2013 - Informace pro vycházející žáky a zákonné zástupce

Přijímací řízení ve školním roce 2012/2013 - Informace pro vycházející žáky a zákonné zástupce Přijímací řízení ve školním roce 2012/2013 - Informace pro vycházející žáky a zákonné zástupce Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a konzervatořích (dále jen SŠ ) se řídí, mimo jiné, následujícími

Více

Prameny. Hry středověku

Prameny. Hry středověku Vypracoval: Lukáš Hetmánek 438553 Stolní hry ve středověku Mezi jedny z nejoblíbenějších volnočasových aktivit člověka patří nepochybně hra. Hra a hraní si jde ruku v ruce s lidským bytím a za mnoho let

Více

RAPEX závěrečná zpráva o činnosti systému v roce 2012 (pouze výtah statistických údajů)

RAPEX závěrečná zpráva o činnosti systému v roce 2012 (pouze výtah statistických údajů) Evropská komise GŘ pro zdraví a spotřebitele (SANCO) 5/2013 Dokument D 108 RAPEX závěrečná zpráva o činnosti systému v roce 2012 (pouze výtah statistických údajů) 1. Vývoj počtu oznámení o nebezpečných

Více

Čtyři atesty a přece není pravá

Čtyři atesty a přece není pravá ZNALECKÁ HLÍDKA Čtyři atesty a přece není pravá Jde o jednu z nejvzácnějších známek naší první republiky, 10 K Znak Pošta československá 1919 na žilkovaném papíru - a nadto v úzkém formátu! Zezadu je opatřena

Více

Krajská hospodářská komora Střední Čechy. Pravidla soutěže. Poznáváme firmy ve středních Čechách. 1. Pořadatel soutěže. 2. Termín konání soutěže

Krajská hospodářská komora Střední Čechy. Pravidla soutěže. Poznáváme firmy ve středních Čechách. 1. Pořadatel soutěže. 2. Termín konání soutěže Pravidla soutěže (dále jen pravidla soutěže ) Krajská hospodářská komora Střední Čechy Poznáváme firmy ve středních Čechách 1. Pořadatel soutěže se sídlem: Tyršova 106, 261 01 Příbram Zámeček s adresou

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 7 As 92/2011-93 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Karla Šimky a JUDr.

Více

Uchazečům o veřejnou zakázku

Uchazečům o veřejnou zakázku MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Oddělení soukromoprávní VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: Č. J.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE / ÚTVAR: Mgr. Irena Hanáková/OSP TELEFON: 556 879 749 E-MAIL: Irena.hanakova@koprivnice.cz

Více

ptát, jestli nebyl zpracován

ptát, jestli nebyl zpracován Jako duchovní praktikující ptát, jestli nebyl zpracován Když pak jdou domů, bychom měli mít tento koncept, měli bychom hledat své vlastní Já, Boha uvnitř, přirozenost Buddhy, místo tohoto druhu triviální

Více

Upíše-li akcie osoba, jež jedná vlastním jménem, na účet společnosti, platí, že tato osoba upsala akcie na svůj účet.

Upíše-li akcie osoba, jež jedná vlastním jménem, na účet společnosti, platí, že tato osoba upsala akcie na svůj účet. UPOZORNĚNÍ Tato osnova je určena výhradně pro studijní účely posluchačů předmětu Obchodní právo v případových studiích přednášeném na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a má sloužit pro jejich

Více

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Czech Republic

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Czech Republic ZA8 Flash Eurobarometer (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Czech Republic FL - Companies engaged in online activities CZ A Prodává Vaše společnost na internetu anebo využívá

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 53.020.30 Červenec 2009 Vázací prostředky z ocelových drátěných lan Bezpečnost Část 3: Lanové smyčky a vázací prostředky vinuté z lana s kabelovým vinutím ČSN EN 13414-3+A1 02

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.180 Květen 2012 Dekorační tapety Forma rolí a desek ČSN EN 15102+A1 50 3410 Decorative wall coverings Roll and panel form Revetements muraux décoratifs Rouleaux et panneaux

Více

na sále Kulturního domu v Rudolticích dne 7. října 2013

na sále Kulturního domu v Rudolticích dne 7. října 2013 Zápis ze schůzky zástupců obce s domovními důvěrníky Zahájení v 16.00 hod. Účast: na sále Kulturního domu v Rudolticích domovní důvěrníci, popř. zástupci: dne 7. října 2013 o přítomni: Eva Chládková, Jana

Více

ZPRÁVY Z OBCE Doplnění kontejneru na použitý textil

ZPRÁVY Z OBCE Doplnění kontejneru na použitý textil ZPRÁVY Z OBCE Doplnění kontejneru na použitý textil U lihovaru byl umístěn kontejner na použitý textil. Tento textil bude sloužit pro dobročinné účely CHARITĚ SVITAVY. Kontejner na textil, který je umístěn

Více

Vydání občanského průkazu

Vydání občanského průkazu Vydání občanského průkazu 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Vydání občanského průkazu 04. Základní informace k životní situaci Občanský průkaz je povinen mít občan,

Více

1. Hydrosférou rozumíme (vyberte nejsprávnější tvrzení):

1. Hydrosférou rozumíme (vyberte nejsprávnější tvrzení): VODSTVO Voda je nejdůležitější složkou přírodního prostředí. Voda má v krajinné sféře funkci látky umožňující nejen pohyb hmoty, ale i její nepřetržitě probíhající výměnu. Je i velmi významným přírodním

Více

1. LINEÁRNÍ APLIKACE OPERAČNÍCH ZESILOVAČŮ

1. LINEÁRNÍ APLIKACE OPERAČNÍCH ZESILOVAČŮ 1. LNEÁNÍ APLKACE OPEAČNÍCH ZESLOVAČŮ 1.1 ÚVOD Cílem laboratorní úlohy je seznámit se se základními vlastnostmi a zapojeními operačních zesilovačů. Pro získání teoretických znalostí k úloze je možno doporučit

Více

Elektronická meteorologická stanice»ews-330«

Elektronická meteorologická stanice»ews-330« Elektronická meteorologická stanice»ews-330«1 Stručný popis Displej meteorologické stanice Datum a čas 6. radiový signál (přesný čas) 7. kontrola baterie meteorologické stanice 8. čas 9. aktivována funkce

Více

TVORBA MULTIMEDIÁLNÍCH PREZENTACÍ. Mgr. Jan Straka

TVORBA MULTIMEDIÁLNÍCH PREZENTACÍ. Mgr. Jan Straka TVORBA MULTIMEDIÁLNÍCH PREZENTACÍ Mgr. Jan Straka Nejčastěji používaný program pro tvorbu multimediálních prezentací je PowerPoint. V naší škole v současné době užíváme verzi 2010, budeme se tedy věnovat

Více

Uživatelská nápověda k systému factinfo.net

Uživatelská nápověda k systému factinfo.net Tento materiál vznikl v rámci projektu č. CZ.2.17/3.1.00/30225 s názvem FYZIKOU A CHEMIÍ K TECHNICE, který je spolufinancován z Evropského sociálního fondu, státního rozpočtu ČR a rozpočtu hlavního města

Více

Výsledky zpracujte do tabulek a grafů; v pracovní oblasti si zvolte bod a v tomto bodě vypočítejte diferenciální odpor.

Výsledky zpracujte do tabulek a grafů; v pracovní oblasti si zvolte bod a v tomto bodě vypočítejte diferenciální odpor. ZADÁNÍ: Změřte VA charakteristiky polovodičových prvků: 1) D1: germaniová dioda 2) a) D2: křemíková dioda b) D2+R S : křemíková dioda s linearizačním rezistorem 3) D3: výkonnová křemíková dioda 4) a) D4:

Více

,, Školka plná pohody

,, Školka plná pohody ,, Školka plná pohody 1. Identifikační údaje o mateřské škole Název: Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice Adresa: ZŠ a MŠ Horní Moštěnice, Pod Vinohrady 30, 751 17 Zřizovatel školy: OÚ Horní

Více

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV Zadání pro programátory ehled o p íjmech a výdajích OSV za rok 2013, i nasazení verze zpracující p ehled o p íjmech a výdajích za rok 2013 upozornit na projetí dávkového programu v N_UDRZBA pro vy len

Více

EUROSTUDENT V ZPRÁVA Z MEZINÁRODNÍHO SROVNÁNÍ PODMÍNEK STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE

EUROSTUDENT V ZPRÁVA Z MEZINÁRODNÍHO SROVNÁNÍ PODMÍNEK STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE 2016 EUROSTUDENT V ZPRÁVA Z MEZINÁRODNÍHO SROVNÁNÍ PODMÍNEK STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY, ODBOR VYSOKÝCH ŠKOL, 31. KVĚTNA 2016 Obsah 1. Úvod...

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 A 60/2002-34 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a

Více

Memoriál Josefa Průchy

Memoriál Josefa Průchy Memoriál Josefa Průchy Protokol o změření trati 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE: Název závodu: Memoriál Josefa Průchy - chůze M+Ž na 10 km Místo: Zeleneč Pořadatel závodu: AC Praha 1890 Měření provedl: Martin Tipka

Více

Seznámení žáků s pojmem makra, možnosti využití, praktické vytvoření makra.

Seznámení žáků s pojmem makra, možnosti využití, praktické vytvoření makra. Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 11 Používání maker Třída: 8. Učivo: Základy vytváření maker Obsah inovativní výuky: Seznámení žáků s pojmem makra, možnosti využití, praktické vytvoření makra. Doporučený

Více

ZA6585. Flash Eurobarometer 421 (Internationalisation of Small and Medium-Sized Enterprises) Country Questionnaire Czech Republic

ZA6585. Flash Eurobarometer 421 (Internationalisation of Small and Medium-Sized Enterprises) Country Questionnaire Czech Republic ZA Flash Eurobarometer (Internationalisation of Small and Medium-Sized Enterprises) Country Questionnaire Czech Republic A Číslo Flash FL A B Země FL B C Číslo rozhovoru FL C NACE Kód NACE (Informace o

Více

nábytek z tvrdého masivu

nábytek z tvrdého masivu nábytek z tvrdého masivu Jacques & partner, s.r.o., Libe 167, 25241 Dolní B e any, DI CZ26191113 Reklama ní ád nábytek z tvrdého masivu 1. Záru ní doba za íná b et dnem p evzetí zbo í a iní 24 m síc.

Více

Přechodové děje při startování Plazmatronu

Přechodové děje při startování Plazmatronu Přechodové děje při startování Plazmatronu Ing. Milan Dedek, Ing. Rostislav Malý, Ing. Miloš Maier milan.dedek@orgrez.cz rostislav.maly@orgrez.cz milos.maier@orgrez.cz Orgrez a.s., Počáteční 19, 710 00,

Více

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky RADKA BENEŠOVÁ III. roč ník prezenč ní studium obor: speciální pedagogika př edškolního vě ku MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM

Více

Zeměpisná olympiáda 2011

Zeměpisná olympiáda 2011 Zeměpisná olympiáda 2011 Kategorie C okresní kolo Název a adresa školy: Okres: Jméno a příjmení: Třída: Datum:.. Práce bez atlasu autorské řešení 1) Vyplňte tabulku podle následujících pokynů: Osm očíslovaných

Více

FOND VYSOČINY NÁZEV GP

FOND VYSOČINY NÁZEV GP RF-04-2009-01, př. 1upr1 Počet stran: 6 FOND VYSOČINY Výzva k předkládání projektů vyhlášená v souladu se Statutem účelového Fondu Vysočiny 1) Název programu: NÁZEV GP Grantový program na podporu 2) Celkový

Více

Ozubené řemeny XLH. Ozubené řemeny s palcovou roztečí. Provedení XL, L, H, XH, XXH. Konstrukční charakteristiky. Rozměrové charakteristiky

Ozubené řemeny XLH. Ozubené řemeny s palcovou roztečí. Provedení XL, L, H, XH, XXH. Konstrukční charakteristiky. Rozměrové charakteristiky XLH Provedení XL, L, H, XH, XXH Ozubené řemeny s palcovou roztečí Konstrukční charakteristiky Rozvodové řemeny se zuby na vnitřní straně jsou složeny z následujících částí a prvků viz obrázek: A) Tažné

Více

INTERNETOVÝ TRH S POHLEDÁVKAMI. Uživatelská příručka

INTERNETOVÝ TRH S POHLEDÁVKAMI. Uživatelská příručka INTERNETOVÝ TRH S POHLEDÁVKAMI Uživatelská příručka 1. března 2013 Obsah Registrace... 3 Registrace fyzické osoby... 3 Registrace právnické osoby... 6 Uživatelské role v systému... 8 Přihlášení do systému...

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů název veřejné zakázky: Regenerace zeleně vybraných lokalit města Dvůr

Více

S M L O U V U o poskytnutí účelové dotace č. MAS 8/2015

S M L O U V U o poskytnutí účelové dotace č. MAS 8/2015 Plzeňský kraj sídlo: Škroupova 18, 306 13 Plzeň k podpisu smlouvy oprávněn: Ivo Grüner, náměstek hejtmana pro oblast regionálního rozvoje, fondů EU, informatiky IČO: 70890366 DIČ: CZ70890366 bankovní spojení:

Více

Aktivita: Poslech bez textu nebo opakování textu. Rozstříhat a skládat nebo řadit pomocí čísel. Kontrola poslechem.

Aktivita: Poslech bez textu nebo opakování textu. Rozstříhat a skládat nebo řadit pomocí čísel. Kontrola poslechem. Lekce 11 Komunikace: Studenti se naučí základní slovní zásobu a komunikaci na téma Lidské tělo a U doktora. Budou umět podat základní informace o svém zdravotním stavu a porozumí jednoduše formulovaným

Více

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU)

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) L 46/8 23.2.2016 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/248 ze dne 17. prosince 2015, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o podporu

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 6 Ads 19/2005-87 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudkyň JUDr. Brigity Chrastilové

Více

Veřejné konzultace o rychlosti a kvalitě internetového připojení po roce 2020

Veřejné konzultace o rychlosti a kvalitě internetového připojení po roce 2020 Veřejné konzultace o rychlosti a kvalitě internetového připojení po roce 2020 OBECNÉ INFORMACE O KONZULTACI Evropská komise tuto veřejnou konzultaci pořádá s cílem zjistit, jak rychlé a jak kvalitní internetové

Více

Státní maturita 2011 Maturitní testy a zadání jaro 2011 Matematika: didaktický test - základní úrove obtíºnosti MAMZD11C0T02 e²ené p íklady

Státní maturita 2011 Maturitní testy a zadání jaro 2011 Matematika: didaktický test - základní úrove obtíºnosti MAMZD11C0T02 e²ené p íklady Státní maturita 0 Maturitní testy a zadání jaro 0 Matematika: didaktický test - základní úrove obtíºnosti MAMZDC0T0 e²ené p íklady Autor e²ení: Jitka Vachtová 0. srpna 0 http://www.vachtova.cz/ Obsah Úloha

Více

Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC

Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC 1 Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC 2 Copyright Autor: Jiří Glet Vydal: Martin Koláček - E-knihy jedou 2014 ISBN: 978-80-7512-073-1 (epub) 978-80-7512-074-8 (mobipocket) 978-80-7512-075-5 (pdf)

Více

SVĚTELNĚ-TECHNICKÁ STUDIE

SVĚTELNĚ-TECHNICKÁ STUDIE SVĚTELNĚ-TECHNICKÁ STUDIE Komunitní centrum Beroun Denní osvětlení mateřské školy 1. Zadání... 1 2. Seznam podkladů... 1 2.1. Seznam použitých norem... 1 2.2. Odborný software... 1 3. Charakteristika objektu...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola a mateřská škola Zavlekov

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola a mateřská škola Zavlekov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola a mateřská škola Zavlekov 1. Charakteristika školy 1.1. Základní škola a mateřská škola Zavlekov,příspěvková organizace,zavlekov 45

Více

FAKULTA TELESNEJ VÝCHOVY A ŠPORTU UNIVERZITY KOMENSKÉHO KATEDRA GYMNASTIKY NÁRODNÉ ŠPORTOVÉ CENTRUM

FAKULTA TELESNEJ VÝCHOVY A ŠPORTU UNIVERZITY KOMENSKÉHO KATEDRA GYMNASTIKY NÁRODNÉ ŠPORTOVÉ CENTRUM FAKULTA TELESNEJ VÝCHOVY A ŠPORTU UNIVERZITY KOMENSKÉHO KATEDRA GYMNASTIKY NÁRODNÉ ŠPORTOVÉ CENTRUM PRÍNOS ÚPOLOVÝCH AKTIVÍT NA ROZVOJ OSOBNOSTI LOVEKA Zborník príspevkov pri príležitosti vedeckej konferencie

Více

Návod k použití plášťů z produkce MITAS a.s.

Návod k použití plášťů z produkce MITAS a.s. Návod k použití plášťů z produkce MITAS a.s. A) Výroba plášťů z produkce MITAS a.s. je založena na nejnovějších poznatcích a nejmodernějších technologiích. Tyto pláště svými technickými parametry (tj.

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Č. j.: 122062/2013 Sp.zn.: S - JMK 122062/2013/OD/Jí Brno 12.12.2013 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T

Více

STUDIJNÍ DOVEDNOSTI. Testový sešit obsahuje 24 úloh. Pokyny pro vyplňování záznamového archu. Na řešení úloh máte 40 minut.

STUDIJNÍ DOVEDNOSTI. Testový sešit obsahuje 24 úloh. Pokyny pro vyplňování záznamového archu. Na řešení úloh máte 40 minut. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 9. tříd 2005 SD05Z9 STUDIJNÍ DOVEDNOSTI C Testový sešit obsahuje 24 úloh. Na řešení úloh máte 40 minut. Odpovědi pište do záznamového archu. Poznámky si můžete dělat

Více

Výzva k podání nabídek (zadávací dokumentace)

Výzva k podání nabídek (zadávací dokumentace) Výzva k podání nabídek (zadávací dokumentace) 1.Číslo zakázky 2.Název programu: 3.Registrační číslo projektu 4.Název projektu: 5.Název zakázky: Operační program Vzdělání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.07/02.0129

Více

Definice, metody měření a výpočtu

Definice, metody měření a výpočtu Číslo Parametr znění Definice, metody měření a výpočtu Subjekt 1 Průměrná doba, za kterou je zřízeno připojení v pevném místě k veřejné telefonní síti Doba, za kterou je zřízeno připojení v pevném místě

Více

TÉMATA. Rozdělení křesel v Evropském parlamentu pro období 2009-2014. Parlament České republiky Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentní institut

TÉMATA. Rozdělení křesel v Evropském parlamentu pro období 2009-2014. Parlament České republiky Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentní institut VYBRANÁ TÉMATA Rozdělení křesel v Evropském parlamentu pro období 2009-2014 (17/2007) Václav Štěrba Parlament České republiky Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentní institut Vybraná témata 17/2007 září

Více

Programový komplet pro evidence provozu jídelny v. 2.55. modul Sklad. 2001 Sviták Bechyně Ladislav Sviták hotline: 608/253 642

Programový komplet pro evidence provozu jídelny v. 2.55. modul Sklad. 2001 Sviták Bechyně Ladislav Sviták hotline: 608/253 642 Programový komplet pro evidence provozu jídelny v. 2.55 modul Sklad 2001 Sviták Bechyně Ladislav Sviták hotline: 608/253 642 Obsah 1 Programový komplet pro evidenci provozu jídelny modul SKLAD...3 1.1

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.2.3.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Jazyk a jazyková komunikace PŘEDMĚT: Německý jazyk ROČNÍK: 7. Výstupy Učivo Průřezová témata - osvojí si základní výslovnostní návyky -

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE Ve ejná zakázka na stavební práce zadávaná podle 21 odst. 1 písm. b) zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, v platném zn ní (dále jen zákon): ZŠ Brno, Bakalovo náb eží 8 nástavba administrativní

Více

Uplatňování nařízení o vzájemném uznávání u předmětů z drahých kovů

Uplatňování nařízení o vzájemném uznávání u předmětů z drahých kovů EVROPSKÁ KOMISE GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO PODNIKY A PRŮMYSL Pokyny 1 V Bruselu dne 1. února 2010 - Uplatňování nařízení o vzájemném uznávání u předmětů z drahých kovů 1. ÚVOD Účelem tohoto dokumentu je

Více

4. BAROKO. A)V Evropě B) Česká pobělohorská literatura

4. BAROKO. A)V Evropě B) Česká pobělohorská literatura 4. BAROKO A)V Evropě B) Česká pobělohorská literatura BAROKO 2.polovina 16.století - 1.polovina 17.století z port. pérola barroca perla nepravidelného Matyáš Bernard Braun: tvaru Kuks - Pýcha Caravaggio:

Více

Montážní návod LC 45... S-15-02

Montážní návod LC 45... S-15-02 Montážní návod LC 45... S-15-02 2 Při čtení přihlížejte k vyobrazení na posledních stranách. Důležitá upozornění Starý odsavač není bezcenným odpadem. Jeho likvidací, příznivou k životnímu prostředí, můžete

Více

Názory na bankovní úvěry

Názory na bankovní úvěry INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 1/2007 DLUHY NÁM PŘIPADAJÍ NORMÁLNÍ. LIDÉ POKLÁDAJÍ ZA ROZUMNÉ PŮJČKY NA BYDLENÍ, NIKOLIV NA VYBAVENÍ DOMÁCNOSTI. Citovaný výzkum STEM byl proveden na reprezentativním souboru

Více

Stanovy horolezeckého oddílu "ROT SPORT"

Stanovy horolezeckého oddílu ROT SPORT Stanovy horolezeckého oddílu "ROT SPORT" Horolezecký oddíl "ROT SPORT" je dobrovolným občanským sdružením zájemců o horolezecký sport, navazující na sportovní a duchovní hodnoty českých a saských horolezců

Více

I nohy si chtějí hrát! (cvičení nejen pro děti)

I nohy si chtějí hrát! (cvičení nejen pro děti) I nohy si chtějí hrát! (cvičení nejen pro děti) Máte doma děti a nevíte, čím je motivovat, přitáhnout ke cvičení a zapojit některé aktivity do jejich dne? Mám pro vás sadu cvičení, které se dají velmi

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ Brusel, 29. 6. 1999 COM(1999) 317 final SDĚLENÍ KOMISE RADĚ, EVROPSKÉMU PARLAMENTU, HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Rozvoj krátké námořní dopravy v Evropě

Více

Role projektu Klí e pro ivot v podpo e práce s d tmi a mláde í

Role projektu Klí e pro ivot v podpo e práce s d tmi a mláde í Role projektu Klí e pro ivot v podpo e práce s d tmi a mláde í Irena Ho ková Národní institut d tí a mláde e M MT, projektová mana erka Anotace P ísp vek se zabývá hlavními cíli a zam ením projektu Klí

Více

10 je 0,1; nebo taky, že 256

10 je 0,1; nebo taky, že 256 LIMITY POSLOUPNOSTÍ N Á V O D Á V O D : - - Co to je Posloupnost je parta očíslovaných čísel. Trabl je v tom, že aby to byla posloupnost, musí těch čísel být nekonečně mnoho. Očíslovaná čísla, to zavání

Více

modul Jízdy a Kniha jízd uživatelská příručka

modul Jízdy a Kniha jízd uživatelská příručka modul Jízdy a Kniha jízd uživatelská příručka 2 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA MODULY JÍZDY A KNIHA JÍZD Moduly Jízdy a Kniha jízd Jak to funguje Jízdy jsou části trasy. Vypočítávají se na základě dat přijatých

Více

Seriál: Management projektů 7. rámcového programu

Seriál: Management projektů 7. rámcového programu Seriál: Management projektů 7. rámcového programu Část 4 Podpis Konsorciální smlouvy V předchozím čísle seriálu o Managementu projektů 7. rámcového programu pro výzkum, vývoj a demonstrace (7.RP) byl popsán

Více

Směrnice pro vedení, vypracování a zveřejňování bakalářských prací na Vysoké škole polytechnické Jihlava

Směrnice pro vedení, vypracování a zveřejňování bakalářských prací na Vysoké škole polytechnické Jihlava Vysoká škola polytechnická Jihlava Č. j. KR/11/00111 11/02088 Směrnice pro vedení, vypracování a zveřejňování bakalářských prací na Vysoké škole polytechnické Jihlava Úvod Tato směrnice obsahuje základní

Více

ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009

ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009 ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009 Obor vodních toků legislativa, financování, plánování Technická opatření na vodních tocích zkušenosti

Více

3. NEZAMĚSTNANOST A VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA

3. NEZAMĚSTNANOST A VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA 3. NEZAMĚSTNANOST A VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA V České republice je nezaměstnanost definována dvojím způsobem: Národní metodika, používaná Ministerstvem práce a sociálních věcí (MPSV), vychází z administrativních

Více

Revize dokumentu B 1/11 http://www.imega.cz/develop/teacher/ TEACHER. Přidávání zvukových záznamů. Návody k programu Teacher, platí od verze 1.

Revize dokumentu B 1/11 http://www.imega.cz/develop/teacher/ TEACHER. Přidávání zvukových záznamů. Návody k programu Teacher, platí od verze 1. Revize dokumentu B 1/11 http://www.imega.cz/develop/teacher/ TEACHER Přidávání zvukových záznamů Návody k programu Teacher, platí od verze 1.8a Obsah Získání zvukového záznamu... 2 Nahráním z mikrofonu

Více

Název: Osídlení Evropy

Název: Osídlení Evropy Název: Osídlení Evropy Autor: Mgr. Martina Matasová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: geografie, sociogeografie, historie Ročník: 5. (3. ročník vyššího

Více

PROTOKOL O OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK a HODNOCENÍ NABÍDEK

PROTOKOL O OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK a HODNOCENÍ NABÍDEK PROTOKOL O OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK a HODNOCENÍ NABÍDEK sepsaný pracovní skupinou, jmenovanou zadavatelem Obec Psáry, se sídlem Pra ská 137, Psáry, PS : 252 44, usnesením rady obce Psáry. 99/13-2011 ze dne 30.

Více