Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu"

Transkript

1 Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis se vyučuje v prvních třech ročnících. Hodinová dotace je Na předmět navazuje povinně volitelný předmět Seminář ze zeměpisu pro 3. a 4. ročník studia, eventuelně pouze pro 4. ročník. Do předmětu je integrována výuka geologie v souvislosti s probíraným učivem zeměpisu. Výuka zeměpisu umožňuje studentům poznat, hodnotit a částečně i předpovídat přírodní a sociální jevy a jejich vztahy, pomáhá orientovat se v současném světě s jeho problémy a jednoznačně vysvětluje nezbytnost zachování zdravého přírodního prostředí pro další život nejen člověka na Zemi. Předmět je významný i svým integračním potenciálem. Vedle zcela specifického, výše daného vzdělávacího obsahu, vzájemně propojuje znalosti a dovednosti nabývané v jiných předmětech a v rámci mezipředmětových vztahů spolupracuje především s dějepisem, základy společenských věd, biologií, chemií a fyzikou. Kompetence k řešení problému - Učitel seznamuje žáky s problémy, které ve světě existují, a nastiňuje možnosti jejich řešení. Po seznámení s hlavními světovými problémy žák sám zjišťuje a zkoumá další alternativy řešení. - Učitel zařazuje do výuky miniaturní projekty realizované formou skupinové práce. Požadovaným výstupem může být studie či návrh řešení problematiky konkrétní situace nebo geografického problému. Žáci se mohou věnovat problémům globálním, jak je uvedeno výše, ale velmi vhodné je začít s problémy, které se žáků bezprostředně dotýkají. Kompetence komunikativní - Učitel zapojuje žáky do diskuse (např. řešení problémů globálního oteplování), všichni mají možnost do ní aktivně vstupovat a kultivovaně vnášet vlastní názor a osvojují si jasné formulovaní argumentů pro a proti. - Ve všech formách výuky žák používá geografické terminologie i pojmů z jiných vědních oborů. Při argumentaci pracuje s pojmy, které přesně definuje. Těchto kompetencí nabývá jednak poslechem výkladu učitele, rozhovorem s učitelem při frontální výuce i v komunikaci se spolužáky ve skupinové výuce a dále též účastí na besedách s cestovateli, odborníky atd. Kompetence sociální a personální - Učitel veřejně kritizuje a potírá jakékoliv náznaky neúcty, nadřazenosti či snahy o zneužívání odlišného charakteru nebo postavení jednotlivce v rámci pracovní skupiny či třídy. Kompetence občanské - Učitel je svým vtahem k přírodě a lidem pro žáky příkladem. - Učitel důrazně dohlíží na slušné a ohleduplné chování žáků nejenom ve škole a během školních akcí, ale vždy a všude. - Učitel vede žáka k pochopení základních ekologických souvislostí a environmentálních problémů a k chování a jednání v zájmu podpory a ochrany zdraví a trvale udržitelného rozvoje společnosti. Z - 1

2 - Učitel vytváří ve vyučování atmosféru společného zájmu na udržení našich tradic a kulturního dědictví. Geografické poznatky slouží též jako prostředek k porozumění politickému a ekonomickému dění a k lepšímu zapojení do veřejného života. Kompetence pracovní - Učitel vede žáka k samostatnému využívání geografického softwaru a k aplikaci geografických informací v orientaci na trhu práce i ve volném času. Z - 2

3 Očekávané výstupy z RVP Student používá dostupné kartografické produkty a další geografické zdroje dat a informací v tištěné i elektronické podobě pro řešení geografických problémů, orientuje se s pomocí map v krajině, vytváří a využívá vlastní mentální schémata a mentální mapy pro orientaci v konkrétním území, čte, interpretuje a sestavuje jednoduché grafy a tabulky, analyzuje a interpretuje geografické údaje Školní očekávané výstupy Student vyhledává informace z různých zdrojů dat (internet, GIS, DPZ, encyklopedie, tabulky, grafy, fotografie aj.), dokáže zjištěné informace vyhodnotit - vnímá glóbus jako zmenšený ideální model planety Země a používá ho k demonstraci rozmístění oceánů, kontinentů a určování základních tvarů zemského povrchu podle horizontální i vertikální členitosti - rozlišuje mezi plánem a mapou, porovnává zobrazení zemského povrchu na glóbu a v mapách - rozlišuje druhy map podle jejich měřítka a obsahu, čte a dobře interpretuje informace z nich získané, určuje zeměpisné souřadnice -připraví a načrtne osobní mentální mapu ilustrující prostorovou dynamiku současných i historických jevů v konkrétní krajině Zeměpis ročník I. Hodinová dotace -2 hodiny týdně Učivo Informační a dokumentační zdroje v geografii Základy geografické kartografie -glóbus -plán, mapa -měřítko a obsah map -určování zeměpisné polohy -myšlenkové (mentální) mapy Mezipředmětové vztahy a průřezová témata ČJ komunikační a slohová výchova CJ receptivní řečové dovednosti Ma závislosti, práce se statistickými údaji IVT vyhledávání informací, jejich zpracování a využití Osobnostní rozvoj: rozvoj schopností poznávání, kreativita, sociální rozvoj, komunikace, kooperace Ma geometrie v rovině a v prostoru, číslo a proměnná, měřítko map a plánů lineární závislosti Z - 3

4 Student lokalizuje na mapách makroregiony světa, vymezí jejich hranice,zhodnotí jejich přírodní, kulturní, politické a hospodářské vlastnosti a jednotlivé makroregiony vzájemně porovná Zhodnotí využitelnost různých druhů vod a posoudí možné způsoby efektního hospodaření s vodou v příslušném regionu - porovná vzájemný poměr světového oceánu a pevniny, rozliší jednotlivé oceány,druhy moří, ostrovy, zálivy, průlivy a průplavy, vyhledá na glóbu a v mapách jejich příklady - seznámí se s vlastnostmi mořské a sladké vody - vysvětlí hydrogeologický cyklus Regiony světa Rozloha a členitost světového oceánu Atlantský oceán Tichý oceán Indický oceán Severní ledový oceán EV vztah člověka k prostředí Bi základy ekologie Fy vlnění, dmutí Ch slanost, teplota Student lokalizuje na mapách makroregiony světa, vymezí jejich hranice, zhodnotí jejich přírodní, kulturní, politické a hospodářské vlastnosti a jednotlivé makroregiony vzájemně porovná Zhodnotí využitelnost různých druhů vod a posoudí možné způsoby efektního hospodaření s vodou v příslušném regionu Zhodnotí geologické procesy v litosféře v daném regionu - popíše zásadní společné znaky a odlišnosti polárních oblastí, vysvětlí vliv zeměpisné polohy těchto oblastí na podnebí, vyhledá na glóbu a mapách, zhodnotí význam polárních oblastí - vyhledá na glóbu a v mapách, určí geografickou polohu, lokalizuje oblasti v Oceánii (Polynésie, Mikronésie, Melanésie, Nový Zéland, Nová Guinea aj.) - porovná rozlohu Austrálie s rozlohou ostatních kontinentů, pomocí tematických map posoudí Polární oblasti Arktida Antarktida Austrálie a Oceánie - poloha - povrch - podnebí a vodstvo - příroda - obyvatelstvo - hospodářství - státy Bi základy ekologie, organismy a prostředí Ochrana přírody a životního Prostředí Postavení a význam polárních oblastí v globálním systému planety Země Mediální výchova kritické čtení a vnímání mediálních sdělení VDO respektování kulturních, etnických a jiných odlišností (lidské rasy, náboženství, jazyky) Z - 4

5 vliv přírodních podmínek a geologických procesů na hospodářství v Australském svazu - zhodnotí rozložení a využití povrchových a podpovrchových vod - vyhledá na glóbu a v mapách světa Afriku, určí její polohu, průběh rovníku, obratníků a nultého poledníku, popíše pomocí map horizontální i vertikální členitost, geologické procesy, vodstvo, podnebné pásy, půdy, rostlinstvo a živočišstvo - rozlišuje přírodní zdroje podle charakteru a hospodářského využití v jednotlivých regionech - posoudí příčiny nerovnoměrnosti v rozmístění obyvatelstva, konfliktních situací a hospodářského zaostávání afrických států - popíše z geografického hlediska vybrané modelové státy jednotlivých oblastí - zhodnotí rozložení a využití povrchových a podpovrchových vod Afrika - poloha - povrch - podnebí a vodstvo - příroda - obyvatelstvo - hospodářství - oblasti Afriky:1. Severní 2. Subsaharská 3.Jižní D objevy a dobývání EV ochrana přírody a životního prostředí EGS africké regiony v globálních souvislostech hospodářského a politického vývoje MV kulturní rozdíly, různé způsoby života VDO respektování kulturních, etnických a jiných odlišností (lidské rasy, náboženství, jazyky) MdV kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Z - 5

6 Amerika - určí geografickou polohu amerického kontinentu, porovná jeho rozlohu s rozlohou ostatních světadílů - popíše pomocí map horizontální a vertikální členitost, geologické procesy, vodstvo, podnebné pásy, půdy, rostlinstvo a živočišstvo, objasní vznik a působení ničivých vzdušných proudů - rozlišuje přírodní zdroje podle charakteru a hospodářského využití v jednotlivých regionech - zhodnotí rozložení a využití povrchových a podpovrchových vod - popíše základní etapy a události v historii osídlování Ameriky, vymezí v mapách kulturní oblasti Ameriky (Anglos. a Lat.Am.) - poloha - povrch - podnebí a vodstvo - příroda - obyvatelstvo - oblasti a státy: 1.Severní Amerika: 1.1. USA 1.2. Kanada 2.Střední Amerika: 2.1.Mexiko 2.2.Karibská oblast 3.Jižní Amerika: 3.1.Brazílie a guyanská oblast 3.2.Laplatské země 3.3.Andské země Asie - určí geografickou polohu asijského kontinentu, porovná jeho rozlohu s rozlohou ostatních světadílů - popíše pomocí map horizontální i vertikální členitost, geologické - poloha - povrch - podnebí a vodstvo - příroda Z - 6

7 procesy, vodstvo, podnebné pásy, půdy, rostlinstvo a živočišstvo - rozlišuje přírodní zdroje podle charakteru a hospodářského využití v jednotlivých regionech - zhodnotí rozložení a využití povrchových a podpovrchových vod - popíše a lokalizuje rozmístění nejstarších kultur v poříčí velkých řek (Čína, Indie, Blízký východ) - vyhledá na politické mapě Asie velké zeměpisné oblasti, vybrané státy a vybraná města - obyvatelstvo - oblasti a státy: 1. JZ Asie 2. Monzunová Asie 2.1. jižní 2.2. jihovýchodní 2.3. východní 3. Střední Asie Z - 7

8 Očekávané výstupy z RVP Student lokalizuje na mapách makroregion Evropy, vymezí hranice, zhodnotí přírodní, kulturní, hospodářské a politické vlastnosti, lokalizuje jádrové a periferní oblasti, jednotlivé oblasti Evropy vzájemně porovná Zhodnotí využitelnost různých druhů vod a posoudí možné způsoby efektního hospodaření s vodou v příslušném regionu Zhodnotí geologické procesy v litosféře v daném regionu Rozlišuje regionální, státní, makroregionální a globální geografickou dimenzi Školní očekávané výstupy - zhodnotí geografickou polohu Evropy (i z hlediska umístění v podnebných pásech), pojmenuje a vyhledá na mapách významné prvky horizontální i vertikální členitosti, geologické procesy, šířková (vegetační) pásma a výšková patra, druhy a typy půd - zhodnotí rozložení a využití povrchových a podpovrchových vod - určí a lokalizuje v mapách Evropy oblasti s nejstarším osídlením - vyhledá na politické mapě Evropy velké zeměpisné oblasti, vybrané státy a vybraná hlavní a velká města - podává stručný komplexní geografický přehled modelových států ve jmenovaných oblastech - vyhledá v mapách Evropy a Asie území Ruské federace a států SNS, charakterizuje tyto země Zeměpis ročník II. Hodinová dotace -2 hodiny týdně Učivo Evropa - rozloha, poloha, hranice a členitost - povrch, vodstvo - podnebí a počasí v Evropě - šířková pásma a výškové stupně - obyvatelstvo a osídlení Evropy Oblasti a státy Evropy Střední Evropa Západní Severní Jižní Jihovýchodní Východní Evropská unie Rusko a státy SNS Mezipředmětové vztahy a průřezová témata EGS EV Bi základy ekologie D nejstarší civilizace VDO respektování kulturních, etnických a jiných odlišností (lidské rasy, náboženství, jazyky) MV kulturní rozdíly EGS evropské regiony v globálních souvislostech hospodářského a politického vývoje MdV kritické čtení a vnímání Z - 8

9 Zhodnotí polohu, přírodní poměry a zdroje České republiky Zhodnotí geologické procesy v litosféře v daném regionu Zhodnotí využitelnost různých druhů vod a posoudí možné způsoby efektního hospodaření s vodou v příslušném regionu z hlediska přírodních i socioekonomických a politických podmínek - využívá geologickou mapu ČR k objasnění geologického vývoje regionů - vymezí na geologické mapě oblast Českého masívu a Karpat - vyhledává na fyzické mapě ČR hlavní pohoří, úmoří a hlavní toky - zhodnotí rozložení a využití povrchových a podpovrchových vod - objasní příčiny povodňových situací na území ČR, pojmenuje základní činnosti a postupy, jak se chovat v průběhu povodní - posoudí hlavní aktuální trendy demografického vývoje obyvatel - - uvádí příklady sídel podle jejich funkce, objasňuje historické souvislosti - člení hospodářství do jednotlivých sektorů, nalézá souvislosti mezi jednotlivými sektory i odvětvími - pojmenuje významné mezinárodní organizace, jejichž členem je Česká republika, zhodnotí jejich zaměřen Česká republika -poloha a rozloha -geologická stavba a povrch, geomorfologické členění - podnebí a počasí - vodstvo - půdy - rostlinstvo a živočišstvo - ochrana přírody a životního prostředí - obyvatelstvo - sídla - složky hospodářství: průmysl zemědělství doprava cestovní ruch obchod a služby - členství ČR v mezinárodních organizacích - oblasti kraje ČR mediálních sdělení Bi geologie, mineralogie a petrografie, botanika, zoologie, ekologie ZSV pojem vlasti a vlastenectví, státní symboly, pojem státu D hospodářské dějiny českých zemí, historie rybníkářství, industrializace a její důsledky pro společnost, počátky zemědělství Fy energie Ch chemický průmysl Bi plodiny pro potravinářský průmysl, domácí zvířata, základy ekologie Z - 9

10 Lokalizuje na mapách hlavní rozvojová jádra a periferní oblasti České republiky, rozlišuje jejich specifika - objasní a zdůvodní existenci územních rozdílů v hospodářské vyspělosti jednotlivých regionů České republiky Vymezí místní region podle zvolených kritérií, zhodnotí přírodní, hospodářské a kulturní poměry mikroregionu a jeho vazby k vyšším územním celkům a regionům Navrhne využitelnost a způsob efektivního hospodaření s půdou v daném regionu - specifikuje polohu, geologickou stavbu, přírodní, sídelní a hospodářské poměry místního regionu, hodnotí význam oblasti v rámci státu a okolních regionů - místní oblast (region) Z - 10

11 Očekávané výstupy z RVP Student používá s porozuměním vybranou geografickou, topografickou, kartografickou a geologickou terminologii Školní očekávané výstupy - vnímá a používá plány a mapy jako zmenšený a zjednodušený rovinný obraz zemského povrchu nebo jeho části - na geograficko-geologických exkurzích a terénních cvičeních student prakticky aplikuje základy topografie, orientuje se a bezpečně pohybuje v terénu, pozoruje, zobrazuje a hodnotí přírodní a společenské prvky krajiny a jejich interakce - vyzkouší si určit základní vlastnosti vzorku půdního profilu a pokusí se navrhnout využitelnost půdy v daném regionu Zeměpis ročník III. Hodinová dotace -2 hodiny týdně Učivo Základy kartografie a topografie Terénní geografická a geologická výuka Mezipředmětové vztahy a průřezová témata Ma geometrie v rovině a v prostoru, zobrazení, funkce OSV osobností rozvoj: rozvoj schopností poznávání, kreativita EGS důsledky globálních vlivů na životní prostředí EV všechny tematické okruhy (lidské aktivity a problémy životního prostředí) MdV též ve všech tématech Ma- úhel, jednotky Fy- pohyb těles, síly, vesmír Ch- látkové složení Bi- neživá příroda Porovná postavení Země ve vesmíru a podstatné vlastnosti Země s ostatními tělesy sluneční soustavy Porovná složení a strukturu jednotlivých zemských sfér a objasní jejich vzájemné vztahy Využívá vybrané metody identifikace minerálů Porovná na příkladech - určí a popíše tvar Země, pohyby Země a jejich důsledky, zhodnotí působení Slunce a Měsíce na planetu Zemi - vyjmenuje a charakterizuje zemské geosféry - pojmenuje vybrané druhy minerálů - objasní vnitřní i vnější přírodní Přírodní prostředí -planeta Země - geologický vývoj Země -litosféra Ch složení látek a chemické prvky, směsi Fy mechanické vlastnosti tekutin VZ ochrana člověka za mimořádných událostí (živelní pohromy v důsledku atmosférických poruch) Z - 11

12 mechanismy působení endogenních a exogenních procesů a jejich vliv na utváření zemského povrchu a na život lidí (i v geologii) Určí nerostné složení a rozpozná strukturu běžných magmatických, sedimentárních a metamorfovaných hornin Analyzuje různé druhy poruch v litosféře Objasní mechanismy globální cirkulace atmosféry a její důsledky pro vytváření různých klimatických pásů Objasní velký a malý oběh vody a rozliší jednotlivé složky hydrosféry a jejich funkci v krajině Zhodnotí využitelnost různých druhů vod a posoudí možné způsoby efektivního hospodaření s vodou v příslušném regionu Hodnotí vodstvo a půdní obal Země jako základ života a zdroje rozvoje společnosti Rozliší hlavní biomy světa Rozliší složky a prvky fyzickogeografické sféry a rozpozná vztahy mezi nimi síly působící na zemský povrch, rozliší tvary zemského povrchu podle vzniku - popíše magmatické, zvětrávací, sedimentační a metamorfní procesy - vysvětlí základní pohyby litosférických desek a s tím spojené procesy (zemětřesení, vulkanismus ) - pojmenuje složky ovzduší, zhodnotí význam kyslíku, vysvětlí pojmy podnebí a počasí - pojmenuje a vyhledá na mapách jednotlivé složky hydrosféry - zhodnotí rozložení povrchových a podpovrchových vod - umí popsat základní hydrogeologické cykly, chemické složení atd. - popíše vznik, vývoj a složení půdy, posoudí význam humusu v půdě, objasní zonálnost půdních typů - zná význam rekultivace a revitalizace krajiny - znázorní rozmístění půd, -atmosféra -hydrosféra -pedosféra -biosféra Bi neživá i živá příroda, snižování biodiverzity, dopad na lidskou společnost D průběžně napříč jednotlivými tématy: vliv lidských činností na krajinu a životní prostředí v dějinách, zejména v období po rozšíření průmyslové revoluce ZSV člověk ve společnosti, mezinárodní vztahy, globální svět D počátky lidské společnosti, význam zemědělství pro rozvoj lidské společnosti, industrializace a její důsledky pro společnost Z - 12

13 Posuzuje geologickou činnost člověka z hlediska možných dopadů na životní prostředí, ukládání odpadů Zhodnotí na příkladech dynamiku vývoje obyvatelstva na Zemi, geografické, demografické a hospodářské aspekty působící na chování, pohyb, rozmístění a zaměstnanost obyvatelstva Analyzuje hlavní rasová, etnická, jazyková, náboženská, kulturní a politická specifika s ohledem na způsob života a životní úroveň v kulturních regionech světa Identifikuje obecné základní geografické znaky a funkce sídel a aktuální tendence ve vývoji osídlení Zhodnotí na příkladech světové hospodářství jako otevřený dynamický systém s určitými složkami, strukturou a funkcemi a zohlední faktory územního rozmístění hospodářských aktivit, vymezí jádrové a periferní oblasti světa Zhodnotí nerovnoměrné rostlinstva a živočišstva v závislosti na zeměpisné šířce a nadmořské výšce, popíše jednotlivé typy přírodních krajin a jejich proměnu v souvislosti s činností člověka - objasní pojmy porodnost a úmrtnost, přirozený pohyb obyv. - rozlišuje obyvatelstvo podle fyzických a socioekonomických znaků - objasní příčiny nerovnoměrného rozmístění obyv. na Zemi, rozlišuje typy migrací podle různých kritérií - rozlišuje sídla podle velikosti a uvádí konkrétní příklady, zdůvodní výhody a nevýhody života ve městech a na vesnicích - uvádí a hodnotí kritéria pro porovnání hospodářské a společenské vyspělosti zemí (např. HDP, podíl terc. sektoru, gramotnost obyv. aj.) -dokumentuje vztahy mezi využíváním nerostných surovin a vývojem lidské společnosti - uvádí příklady propojení Společenské prostředí -obyvatelstvo světa a jeho vývoj počtu -struktura obyvatelstva -rozmístění -územní pohyb -sídla Hospodářské prostředí -světové hospodářství -jádrové a periferní oblasti světa -světové zemědělství -světová průmyslová výroba -úloha dopravy v hospodářství -služby, cestovní ruch a rekreace EGS MV EV MdV VDO Z - 13

14 rozmístění, objem a distribuci světových surovinových a energetických zdrojů Vyhledá na mapách hlavní světové oblasti cestovního ruchu, porovná jejich lokalizační faktory a potenciál Rozliší a porovnává státy světa a jejich mezinárodní integrační uskupení a organizace podle kritérií vzájemné podobnosti a odlišnosti Lokalizuje na politické mapě světa hlavní aktuální geopolitické problémy a změny s přihlédnutím k historickému vývoji dopravy s dalšími hospodářskými složkami - vymezí a lokalizuje na mapách oblasti světa s převládajícím vývozem a dovozem surovin a oblasti, kde převládá vývoz a dovoz průmyslových výrobků - hodnotí příčiny vyspělosti a zaostalosti jednotlivých oblastí světa z hospodářského hlediska - pojmenuje základní rozdíly mezi suverénním státem, autonomním a závislým územím, určí a lokalizuje příklady stabilních hranic v Evropě a ve světě a hlavní změny hranic v průběhu 20.století, vzájemně srovnává státy podle různých aspektů -mezinárodní obchod, nadnárodní společnosti, mezinárodní hospodářské integrace, globální trh -hlavní hospodářské oblasti světa -socioekonomická sféra Politické prostředí - státy na Zemi - stupeň rozvoje států - hlavní světová ohniska napětí - nové státy na mapě světa - globální problémy Z - 14

Zeměpis. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Zeměpis. Charakteristika vyučovacího předmětu: Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Předmět zeměpis (vzdělávací obor zeměpis) patří do vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Žáci si osvojují klíčové kompetence, jak je definuje

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR ZEMĚPIS

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR ZEMĚPIS 5.6. 5.6.4. VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR ZEMĚPIS CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍ PŘEDMĚTU ZEMĚPIS: Vzdělávací předmět zeměpis je součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Tato oblast

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 6 ČLOVĚK A PŘÍRODA UČEBNÍ OSNOVY 6. 4 Zeměpis Časová dotace 6. ročník 2 hodiny 7. ročník 2 hodiny 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni je 6 hodin. Charakteristika: Zeměpis

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.6.4 ČLOVĚK A PŘÍRODA 5.6.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Člověk a příroda je kombinovaný předmět, který vychází ze vzdělávacího obsahů vzdělávacích oborů Přírodopis a Zeměpis

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu: zeměpis

Charakteristika vyučovacího předmětu: zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu: zeměpis Osmiletý vzdělávací obor: prima-kvarta Předmět zeměpis zahrnuje obsah vzdělávacího oboru Zeměpis (Geografie). Předmět je vyučován od primy do kvarty včetně,

Více

Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Hodinová dotace 2 2 1 2 2 2 2 - Vol. předmět VG - - - - - - - 4(3)

Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Hodinová dotace 2 2 1 2 2 2 2 - Vol. předmět VG - - - - - - - 4(3) 17 Zeměpis Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník 4. 5. 6. 7. 8. Hodinová dotace 2 2 1 2 2 2 2 - Vol. předmět VG - - - - - - - 4(3) Realizuje se obsah vzdělávacího oboru Zeměpis RVP ZV a Geografie

Více

Nabídka volitelných předmětů pro žáky vyššího stupně gymnázia

Nabídka volitelných předmětů pro žáky vyššího stupně gymnázia Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Nabídka volitelných předmětů pro žáky vyššího stupně gymnázia Příloha školních vzdělávacích programů: Škola s dobrým výhledem (čtyřleté

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 9. KUDLÁČEK

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 9. KUDLÁČEK Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Určí geografickou polohu ČR, posoudí a další aspekty polohy

Více

V.6 Člověk a příroda. Obsahové, časové a organizační vymezení. V.6.II. 1 Charakteristika oblasti 1/49

V.6 Člověk a příroda. Obsahové, časové a organizační vymezení. V.6.II. 1 Charakteristika oblasti 1/49 1/49 V.6 Člověk a příroda V.6. II 2. stupeň V.6.II. 1 Charakteristika oblasti Obsahové, časové a organizační vymezení Celá oblast zahrnuje okruh problémů souvisejících se zkoumáním přírody, samostatné

Více

Člověk a jeho svět. Vlastivěda

Člověk a jeho svět. Vlastivěda 5.14. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Vlastivěda Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Vlastivěda vychází ze vzdělávací oblasti

Více

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení ČLOVĚK A JEHO SVĚT A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělávací obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět a Člověk a

Více

6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 6.4.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 6.4.1.1 Vyučovací předmět: Prvouka

6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 6.4.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 6.4.1.1 Vyučovací předmět: Prvouka 6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 6.4.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 6.4.1.1 Vyučovací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět

5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.5.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Vzdělávací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Časová dotace Předmět je vyučován v 1. 3. ročníku po

Více

Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. Školní vzdělávací program. Příloha č.1. Volitelné předměty

Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. Školní vzdělávací program. Příloha č.1. Volitelné předměty Gymnázium Jana Blahoslava Ivančice, ŠVP Osmileté všeobecné studium a čtyřleté všeobecné studium, Příloha 1, Volitelné předměty Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány Školní vzdělávací program Příloha

Více

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Člověk a jeho svět Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Člověk a jeho svět Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249 školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 PLACE HERE ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 Název školy Adresa Název ŠVP Plešivec 249, 381 01 Český Krumlov ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec

Více

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň:

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vzdělávání v oblasti Člověk a jeho svět rozvíjí poznatky, dovednosti a prvotní zkušenosti žáků získané ve výchově v rodině a v předškolním

Více

Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Září 2013 Dodatek k ŠVP ZV Tvořivá škola v galerii 2 Název vzdělávacího programu: Tvořivá škola v galerii Školní

Více

Předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT

Předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast člověk a jeho svět se týká člověka, rodiny, společnosti, vlasti, přírody, kultury, techniky,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a jeho svět / ČS

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a jeho svět / ČS I. název vzdělávacího oboru: ČLOVĚK A JEHO SVĚT (ČS) II. charakteristika vzdělávacího oboru: a) organizace: Vyučovací předmět (vzdělávací obor) Člověk a jeho svět navazuje svým vzdělávacím obsahem na poznatky

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program školní vzdělávací program ŠVP6 Gymtri Aby nás to doopravdy bavilo Školní vzdělávací program HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Charakteristika školy 2 2 Identifikační údaje

Více

3.2. Ročníkový učební plán

3.2. Ročníkový učební plán 3.2. Ročníkový učební plán Třídy s rozšířenou výukou cizích jazyků Vzdělávací oblasti (obory) 1. ročník (kvinta) 2. ročník (sexta) 3. ročník (septima) 4. ročník (oktáva) ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program školní vzdělávací program ŠVP6 Gymtri 2014 Aby nás to doopravdy bavilo Školní vzdělávací program HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Charakteristika školy 2 2 Identifikační

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program školní vzdělávací program ŠVP6 Gymtri Aby nás to doopravdy bavilo Školní vzdělávací program HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Charakteristika školy 2 2 Identifikační údaje

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Třešť K Valše 38, 589 21 Třešť

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Třešť K Valše 38, 589 21 Třešť Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Třešť K Valše 38, 589 21 Třešť ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor 29-51-E/01 Potravinářská výroba Zaměření: Cukrářské práce denní studium I. IDENTIFIKAČNÍ

Více

Člověk a společnost. Předmět: Dějepis

Člověk a společnost. Předmět: Dějepis Člověk a společnost Předmět: Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast Člověk a společnost vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života demokratické

Více

4.4. Člověk a společnost

4.4. Člověk a společnost 4.4. Člověk a společnost Vzdělávací oblast člověk a společnost v základním vzdělávání vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života demokratické společnosti. Vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program Moje škola. Gymnázium Rokycany. Mládežníků 1115, 337 01 Rokycany. Učební osnovy výběrové semináře.

Školní vzdělávací program Moje škola. Gymnázium Rokycany. Mládežníků 1115, 337 01 Rokycany. Učební osnovy výběrové semináře. Gymnázium a SOŠ, Rokycany Mládežníků 1115, 337 01 Rokycany telefon, fax 371 725 363 IČO : 48 38 02 96 www: gasos-ro.cz d_rancova@gasos-ro.cz Učební osnovy výběrové semináře Moje škola Motto: Úspěch je

Více

1) orientuje v místě svého bydliště a školy a zvládne bezpečně cestu do školy a zpět; 2) orientuje ve své obci (městě) podle význačných objektů,

1) orientuje v místě svého bydliště a školy a zvládne bezpečně cestu do školy a zpět; 2) orientuje ve své obci (městě) podle význačných objektů, 69 ČLOVĚK A JEHO SVĚT (Prv,Přv,Vl) Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je koncipována pro 1. a 2. období (1. 5. ročník). Tato integrovaná vzdělávací oblast propojuje

Více

Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět. Člověk a jeho svět. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět. Člověk a jeho svět. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení 1. ročník 1 hodina týdně 2. ročník 2 hodiny týdně 3.-5. ročník 3 hodiny

Více

Příloha ze dne 25. 6. 2012

Příloha ze dne 25. 6. 2012 Příloha ze dne 25. 6. 2012 LABYRINT SVĚTA II ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ GYMNÁZIUM UHERSKÉ HRADIŠTĚ Úprava k 1. 9. 2012 Podpis ředitele školy: Obsah Změny v kapitole 5. Učební

Více