METODICKÉ POKYNY PRO PRACOVNÍ LISTY Č. 1-8

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "METODICKÉ POKYNY PRO PRACOVNÍ LISTY Č. 1-8"

Transkript

1 METODICKÉ POKYNY PRO PRACOVNÍ LISTY Č. 1-8

2 název projektu: Investování hrou registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/ , číslo výzvy: 54 číslo a název oblasti podpory: Oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání vyhlašovatel: MŠMT, žadatel: EDIFICE construction & consulting, s.r.o

3 ZALOŽENÍ INVESTIČNÍHO MINIPODNIKU Plán vyučovací hodiny (č. 1) TÉMA VYUČOVACÍ HODINY: Založení společnosti VĚK ŽÁKŮ: 8. až 9. třída ČASOVÁ DOTACE: 45 minut POTŘEBNÉ MATERIÁLY: Pracovní list pro každou dvojici či každého žáka. CÍLE HODINY: Žáci definují, co je akciová společnost. Založí minipodnik. FORMY A METODY: Práce po dvojicích či po skupinách. KLÍČOVÁ SLOVA: Akciová společnost, akcie, představenstvo, dozorčí rada.

4 ÚKOL č. 1: Na úvod hodiny se učitel žáků zeptá, jaké znají firmy, resp. podnikatelské společnosti. Smyslem je na úvod hodinu odlehčit a vtáhnout žáky do diskuze. Je pravděpodobné, že kromě obecně známých firem (třeba velkých bank, mobilních operátorů, ČEZ, Škody Auto apod.) žáci mohou zmiňovat sportovní kluby, zájmové spolky, divadla či hudební skupiny s otázkou, zda jde také o firmy. Diskuze: Na tuto otázku neexistuje jednoznačná odpověď. Sportovní kluby na profesionální úrovni zpravidla společnostmi v podnikatelském smyslu jsou. Může jít ale také o společnosti specifického druhu (například tzv. neziskovky, jejichž účelem není tvorba zisku z podnikání, ale např. právě provozování sportovní činnosti). U kulturních zařízení je situace složitější. Buďto je mohou provozovat jednotlivci, nebo obchodní společnosti, případně rovněž neziskové organizace či města a obce. Podobné je to třeba se zdravotnickými zařízeními, kulturními domy, sportovními stadiony apod. Hudební skupiny jsou zpravidla sdruženími samostatně podnikajících fyzických osob. Jde tedy o jednotlivce, kteří jen pracují v jedné skupině. Učitel se dále žáků zeptá, proč takové obchodní společnosti vznikají a co je jejich cílem. Následně žákům vysvětlí, že jejich cílem je dosahovat zisku z podnikání. Tedy podnikat s cílem dosáhnout zisku. Pokud by žáci tento termín nechápali, lze jej definovat poměrně jednoduše: zisk je rozdíl mezi výnosy a náklady. Výnosy jsou především peníze, které dostanu za prodané zboží či služby. Náklady jsou prostředky, které vynaložím na jejich nákup či tvorbu (ev. výrobu). Do nákladů patří třeba mzdy vyplácené zaměstnancům, náklady na energie, nákup materiálu, zboží apod. Dosáhne-li firma zisku, rozdělí jej mezi své majitele. Nebo jej investuje zpět do chodu společnosti. Ta pak může dosahovat na ještě vyšší zisky. Tento princip si blíže rozebereme v následujících hodinách. Pro tuto chvíli je důležité vědět tři věci: 1. Podnikat mohou i lidé sami bez společností. Má to však určité nevýhody. 2. Samotní jedinci zpravidla nemají dost peněz, aby se pustili do velkých obchodů. Proto zakládají společnosti, kam zvou další společníky, anebo pro které se jim pak lépe získávají úvěry. 3. Každý jedinec, který podniká sám na sebe, ručí za veškeré dluhy, které mu při podnikání mohou vzniknout, celým svým majetkem (i tím, který se podnikání nedotýká, tedy třeba domem či bytem, automobilem, chatou či chalupou, veškerým zařízením, úsporami apod.). U obchodní společnosti je ta výhoda, že si zakladatelé mohou vybrat, jaký typ založí. Podle typu pak rovněž dluží veškerým svým majetkem, anebo za veškeré dluhy ručí jen společnost. V případě akciové společnosti ručí jen společnost. Zato ovšem majitelé nemají kdykoli přístup k jejímu majetku a provoz společnosti podléhá složitější právní úpravě než podnikání jednotlivce. Lze to vysvětlit i lidově: Pokud mi Jarda (Pepa, Toník, Svetozár ) půjčí peníze na podnikání a já prodělám, tak mu ty peníze musím tak jako tak vrátit. A budu muset třeba prodat automobil nebo dokonce byt. A ještě přijdu o ty své peníze, které jsem do toho vložil. Pokud založím společnost, tak si ty peníze půjčí společnost. Pak je bude muset vrátit. A když bude prodělávat, bude muset třeba prodat nějaké zařízení. Když to nebude stačit, tak zkrachuje a skončí. Avšak na můj majetek už nikdo nebude moci sáhnout. Druhá výhoda společností spočívá v tom, že je může vlastnit více lidí. Ti mohou dát dohromady více peněz, než má k dispozici jen jeden člověk. To ovšem neznamená, že manažer společnosti (často bývá zároveň majitelem) je zbaven odpovědnosti. Naopak, pokud svou nedbalostí či úmyslně způsobí škodu, je zodpovědný jak majetkově (může ji dostat k úhradě), tak trestně. Před léty v jedné velké české bance prováděli obchodníci s cennými papíry obchody, k nimž neměli oprávnění, a z nichž vznikly miliardové škody. Byli odsouzeni k odnětí svobody a úhradě škody v miliardách korun (!). Podobné příběhy jsou známy i ze zahraničí. Investování hrou Metodické pokyny - 03

5 Po tomto výkladu vtáhneme žáky do hry jednoduchým ÚKOLEM č. 2. Žáci budou sledovat video o zakládání a fungování akciových společností. V jeho průběhu budou zaškrtávat věty, které odpovídají skutečnosti (poznají je z obsahu videa). Založení akciové společnosti vždy začíná rozhodnutím, že někdo takovou společnost založí. Založení společnosti se vždy musí veřejně oznámit. Založení společnosti začíná sepsáním tzv. zakladatelské listiny. Peníze, které vytvoří základ pro budoucí společnost, se nazývají základní kapitál. Základní kapitál musí u akciové společnosti dosahovat nejméně 10 milionů korun. Základní kapitál musí u akciové společnosti dosahovat nejméně 2 milionů korun. V obchodním rejstříku jsou zapsány všechny společnosti se sídlem na území dotyčného státu. Majiteli společnosti jsou držitelé tzv. akcií. Akcie společnosti jsou v podstatě dokumentem, potvrzujícím, že jejich majitel je i spoluvlastníkem dané společnosti. S akciemi se musí obchodovat na burze. Majitel akcie má právo se podílet na přímém řízení společnosti. Akcie patří mezi tzv. cenné papíry. Majitel akcie má právo na podíl na zisku. Akcionáři se scházejí na tzv. valné hromadě, kde se rozhoduje například o rozdělení zisku společnost. Na základě informací z videa a řešení úkolu č. 2 by žáci měli být schopni vlastními slovy vyjádřit, co je to akciová společnost. Řešení ÚKOLU č. 3 může být třeba následující: Akciová společnost je společnost založená za účelem podnikání. Jejími majiteli jsou držitelé tzv. akcií. Akciové společnosti musí začínat podnikání nejméně s 2 miliony korun. S akciemi se může obchodovat na burzách, ale také nemusí. Investování hrou Metodické pokyny - 04

6 Principy, jak společnost podniká a hospodaří, si děti osvojí v následujících (především v následujících dvou) hodinách. Aby si však mohly hrát, musí si zvolit své představenstvo a dozorčí radu. Nejprve se tedy zamyslí, jaké jsou funkce těchto skupin osob. I k tomuto ÚKOLU č. 4 dostaly návod ve videu. PŘEDSTAVENSTVO řídí firmu. Často bývá složeno z nejvyšších manažerů, ale nemusí tomu tak být. Představenstvo je výkonný orgán společnosti, rozhoduje o základních otázkách fungování a řízení společnosti, jako jsou například nové investice, mimořádně velké obchody apod. Představenstvo rozhoduje jako kolektivní orgán hlasováním. Jeho členy jmenuje valná hromada nebo dozorčí rada. DOZORČÍ RADA dohlíží na činnost představenstva společnosti. Má právo pokládat představenstvu dotazy a požadovat odpovědi. O své činnosti podává zprávu valné hromadě, na které se scházejí akcionáři. Někdy má dozorčí rada právo jmenovat a odvolávat členy představenstva. Na závěr si žáci zvolí své představenstvo a dozorčí radu pro svůj minipodnik. Tento úkol si mohou vzít i domů a volbu nakonec učinit i v následující vyučovací hodině. Oba orgány musí mít nejméně po třech členech, ale mohou jich mít i víc. Shrnutí hodiny: Žáci by si měli zapamatovat, že obchodní společnosti se zakládají proto, aby svým podnikáním tvořily zisk, a tak vydělávaly peníze svým majitelům. Výhodou oproti podnikání samotných osob je, že společnosti mohou shromáždit mnohem více prostředků pro své podnikání. Zjistí, že založení a řízení takové společnosti je složitá a zodpovědná věc. Investování hrou Metodické pokyny - 05

7 FIRMA MUSÍ VYDĚLÁVAT Plán vyučovací hodiny (č. 2) TÉMA VYUČOVACÍ HODINY: Prosperující společnost VĚK ŽÁKŮ: 8. až 9. třída ČASOVÁ DOTACE: 45 minut POTŘEBNÉ MATERIÁLY: pracovní list pro každou dvojici či každého žáka. CÍLE HODINY: Žáci popíší princip podnikání a zisku. FORMY A METODY: Práce po dvojicích či skupinách. KLÍČOVÁ SLOVA: Firma, kapitál, příjmy, náklady, zisk

8 Na úvod hodiny zadá učitel žákům ÚKOL č. 1 doplnit do úvodního textu chybějící slova z nabídky v rámečku. Správně doplněný text zní následovně: A: Rozhodl jsem se, že budu podnikat. Je to způsob, jak se mít dobře. B: A jak to chceš udělat? A: Budu vyrábět chodicí futrály na tablety. A: Nejdřív ale musím splašit startovní kapitál. Aby mi někdo svěřil peníze, m u s í m ho přesvědčit, že to dává smysl. B: A jak poznáš, za kolik musíš ty futrály prodávat? A: Tržby musí být vyšší než náklady. A: A zisk musí být větší, než kdybych ty peníze uložil do banky. Tento text je sice jednoduchý a na první pohled na něm není nic překvapivého. Přesto ilustruje princip podnikání, který ne všichni chápou. Učitel žákům vysvětlí, že podnikání má z ekonomického hlediska smysl jen tehdy, pokud vede k zisku. Dočasně může být firma ve ztrátě, ale musí tomu tak být proto, aby následně vytvořila zisk (třeba proto, že hodně investovala a tržby ještě nedokázaly tyto investice nahradit). Pokud někdo nemá dost peněz na to, aby podnikání rozjel, musí si peníze půjčit nebo získat další partnery, aby do podnikání investovali. Protože to je princip akciové společnosti, budeme se zabývat touto druhou variantou. Aby někdo vložil peníze do takového podnikání, musí mu to dávat ekonomický smysl. To znamená, že zisk musí být zajímavý. Co je zajímavé, je velice individuální. Pro každého to může být zcela jiná částka. Protože podnikání vždy znamená riziko, záleží na každém z nás, jaké riziko je ochoten podstoupit pro jaký zisk. Jedno je jisté pokud by vyhlídka na zisk byla nižší, než kdyby peníze vložil do banky řekněme na spořicí účet tak půjde o zbytečný hazard. Náš tip: Žákům může učitel na tabuli nakreslit velice jednoduché schéma: INVESTOR ZHODNOCENÍ PENĚZ - VÝDĚLEK ZISK PENÍZE PODNIKÁNÍ VÝNOSY - NÁKLADY K ilustraci minimálního zhodnocení, jaké by mělo podnikání vynést, lze použít následující výpočet: Banka nabízí na spořicím účtu roční výnos 2 %. Pokud bych vložil do banky 100 tisíc korun, získal bych na výnosu Kč x 0,02 = Kč Pokud těchto 100 tisíc Kč vložím do podnikání, je pro mě očekávaný výnos 2 tisíce korun a méně nevýhodný. Proč? Protože každé podnikání znamená riziko. A stejný výnos dostanu v bance bez rizika. Obecně lze tento výpočet převést na vzorec: Minimální očekávaný výnos = vklad v Kč x úroková míra v bance / 100 Investování hrou Metodické pokyny - 07

9 Oba výpočty pro jednoduchost abstrahují od zdanění!!! To má pro podnikatele značný význam, avšak zbytečně by celou úvahu komplikovalo. Stačí konstatovat, že si člověk ještě musí uvědomit, že se také ze zisků a výdělků platí daně. Ty se ale neustále mění, a než dnešní děti začnou pracovat či podnikat, změní se znovu. Pokud jsem ten, kdo podnikání rozjíždí a vedle svých peněz do něj také investuje čas tedy bude ve firmě pracovat měl bych také vedle výnosu z vložených dostávat mzdu. Nebo mít výnos minimálně takový, aby mi pokryl mzdu, kterou bych mohl dostat v zaměstnání a ještě mi přidal něco navíc. Některý žák by se mohl zeptat, jak to, že některé firmy jsou ve ztrátě? Odpověď může znít třeba následovně: Každé obecné pravidlo má své výjimky. Pokud někdo podnikání teprve rozjíždí, musí na začátku hodně investovat a nakupovat třeba stroje a zařízení. Protože hned z počátku nebude mít takový obchodní úspěch, může být dočasně ve ztrátě. Musí mít ale vidinu, že tato ztráta se časem obrátí v zisk. Další možností je, že se firma dostala do potíží, ale předpokládá, že se jí je podaří zvládnout a znovu se vrátí k zisku. Poslední variantou je i možnost, že majitel firmy sleduje jiné cíle než vydělávat. Třeba být slavný nebo mít společenský vliv, propagovat svoji osobu. To se často objevuje u majitelů médií (např. vydavatelů novin a časopisů), sportovních klubů či kulturních zařízení. Po tomto výkladu žákům zadá jednoduchou ÚLOHU č. 2. Jejím smyslem není nic jiného, než si připomenout důležité zásady a explicitně je formulovat. Správně doplněné věty znějí následovně: a) Peníze, určené k podnikání, se nazývají kapitál. b) Peníze, které vynakládám, abych něco vyrobil, pronajal si místnost, nakoupil zboží apod., se nazývají náklady. c) Peníze, které získám za prodej zboží nebo služeb, jsou tržby. d) Abych vydělal, musí být tyto tržby vyšší než moje náklady. Následně přistoupí učitel k zadání ÚKOLU č. 3. Položí žákům otázku, jaké může mít firma či podnikatel náklady. Odpovědi samozřejmě mohou být různé. Jde o to, aby si žáci dokázali alespoň představit, co všechno musí firma platit. Nejde tedy třeba o auto nebo letadlo, ale o náklady na dopravu (pokud nemyslíme leteckou společnost, která má letadlo k přepravování zákazníků). V zásadě by učitel měl žáky směřovat k tomu, aby vnímali, že firma má téměř vždy náklady na zaměstnance, prostory, v nichž podniká, nákup strojů a zařízení (nemusí jít vždy o soustruh, může to být třeba počítač), pokud vyrábí, tak nákup materiálu, polotovarů a součástek, pokud obchoduje, pak nákup zboží, služby banky (včetně splátek možných úvěrů), dopravu a telekomunikace, právní, případně účetní servis (pokud jej nedělá vlastními silami), různé poplatky a povolení, propagaci a reklamu. Ne všechny náklady musí mít každá firma, a naopak některé firmy mají ještě specifické náklady navíc. U velkých společností jsou časté třeba náklady na školení a vzdělávání zaměstnanců. Investování hrou Metodické pokyny - 08

10 V ÚKOLU č. 4 vtáhneme žáky do role manažerů, kteří mají firmu ve ztrátě a hledají úspory. Nabízíme možný profil nákladů u firmy vyrábějící softwarová řešení. Žáci si ale klidně mohou představit i jinou firmu. Půjde pro ně o poměrně obtížný úkol. Proto předpokládáme spíše diskuzi, v jejímž rámci si žáci zapíší např. prodat nepotřebné stroje a zařízení, přestěhovat se do menších prostor, omezit výdaje na ty činnosti, které nejsou nezbytné (může to být třeba reklama a propagace, často jde o školení a vzdělávání, cesty na konference a veletrhy apod.), propustit nadbytečné zaměstnance, dohodnout se se zaměstnanci na dočasném omezení platů, hledat úspory v provozu (například omezení nákladů na nákupy nových automobilů, na modernizaci portfolia mobilních telefonů atd.), snížit odměny členům představenstva (pokud s tím budou souhlasit), pokusit se dohodnout nižší ceny s dodavateli služeb. Objevit se mohou i jiné zajímavé návrhy. Učitel může rovněž zadat různým skupinám či dvojicím řešení pro různé typy firem třeba IT, průmyslové, zemědělské, v maloobchodu apod. Shrnutí hodiny: Žáci by si měli zapamatovat, že smyslem podnikání je vytvořit zisk. Za podnikatele se nestačí prohlásit, ani se jím člověk nerodí (může ovšem podnik zdědit nebo převzít po rodičích apod.). Smyslem je investovat čas, práci a peníze, aby se tyto peníze zhodnotily. Toto zhodnocení představuje pro podnikatele odměnu, podobnou, jakou je pro zaměstnance mzda. Zisk je rozdíl mezi výnosy a náklady. Investování hrou Metodické pokyny - 09

11 FIRMA MUSÍ VYDĚLÁVAT Plán vyučovací hodiny (č. 3) TÉMA VYUČOVACÍ HODINY: Atraktivní společnost VĚK ŽÁKŮ: 8. až 9. třída ČASOVÁ DOTACE: 45 minut POTŘEBNÉ MATERIÁLY: pracovní list pro každého žáka. CÍLE HODINY: Žáci vysvětlí podstatu kapitálu, cenných papírů, akcií a investice do akciové společnosti. FORMY A METODY: Práce s celou třídou a po skupinách (ev. dvojicích). KLÍČOVÁ SLOVA: Společnost, kapitál, investor, dividenda, cena

12 Na úvod hodiny učitel položí žákům jako ÚKOL č. 1 otázku, která má z hlediska účelu celého kurzu poměrně důležitou úlohu: Existuje nějaká podobnost mezi hospodařením firmy/obchodní společnosti a hospodařením domácnosti? Odpovídat mohou žáci ve dvojicích či skupinách. Odpověď samozřejmě není jednoznačná. Nicméně jde o to, že i doma by měl člověk mít vždy vyšší příjmy (analogie s tržbami) než výdaje (náklady). Pokud je nemá, musí některé výdaje omezit (podobně jako šetřit náklady). Podobně jako firma omezuje zpravidla ty výdaje, které nejsou nezbytné, i domácnost by měla vždy omezovat ty výdaje, které spíše zvyšují komfort života, než zajišťují základní potřeby (bydlení, strava, ošacení, vzdělání, lékařská péče, splácení závazků), případně představují investici do budoucna (do vzdělání či do bydlení). Náš tip: Vysvětlete dětem, že zatímco společnost může být dočasně ve ztrátě a krýt své potřeby penězi vydělanými v minulosti či úvěrem, domácnost by se měla takové situace vyvarovat. Když zkrachuje společnost, majitelé přijdou o své podíly a další příjmy. Když zkrachuje domácnost, přijde o veškerý majetek, o důstojný život a zpravidla i o budoucnost. Krach společnosti může probíhat různými způsoby. Buďto ji majitelé prodají za velice nízkou cenu někomu, komu se hodí její jméno, zařízení, budovy či další části majetku. Nebo nastanou různé, právně složitě upravené procesy, během nichž majitelé zcela ztratí nad společností kontrolu. Ta pod vedením soudem jmenovaného správce prodá veškerý majetek a z výtěžku vyplatí věřitelům (tedy těm, komu společnost dluží), alespoň část dluhu. Existují i možnosti, že se společnost po dohodě s věřiteli zachrání, jde o méně častý případ. Podobně i člověk se může se svými věřiteli dohodnout na nějakém narovnání, v jehož důsledku zmizí jeho dluhy. Podmínky jsou ale zpravidla velice tvrdé a znamenají, že po několik let mu bude z jeho příjmu zůstávat jen velice malá část peněz na krytí těch nejnutnějších potřeb. Obvykle při takovém procesu člověk přijde o veškerý majetek. Postižena je i jeho rodina. Aby si žáci ujasnili pojmy z minulé hodiny, připomněli si je a zařadili do nějakého systému, zahrají si V ÚKOLU č. 2. hru na dialog s investorem. Jde spíše o takového mimozemšťana, který vůbec nechápe, proč by měl někam investovat, natož co je to (akciová) společnost. Bude se žáků ptát a ti mu budou odpovídat. Mohou tak činit individuálně nahlas nebo pracovat ve skupinách. Neexistují jediné správné odpovědi. Nápověď v podobě slov však signalizuje, co by měly obsahovat. Nabízíme možné odpovědi jako vzor. Na co potřebujete moje peníze? Chceme s nimi podnikat. Budeme je investovat. Zakládáme firmu a potřebujeme peníze na podnikání. Budeme za ně nakupovat stroje, zařízení, budovy, materiál, zboží, služby, platit z nich zaměstnance atd. Budeme vyrábět a prodávat, abychom mohli vydělávat peníze. Sami máme na podnikání peněz málo, proto hledáme někoho, kdo do toho půjde s námi. Budeme z těch peněz hradit náklady. Co se s nimi stane? Stanou se součástí našeho kapitálu. Budeme za ně nakupovat stroje, zařízení a budeme z nich hradit náklady. A potom? Budeme vyrábět, prodávat, abychom dostali peníze, tržby a na těch vydělali. A znovu za ty tržby nakoupili další zboží materiál atd. a zase vydělávali. Investování hrou Metodické pokyny - 11

13 ÚKOL č. 3 Proč bych vám měl své peníze svěřit? Co z toho budu mít? Dostanete podíl na firmě. Dostanete podíl na zisku, který budeme mít. Vyděláte na tom. Budete od nás dostávat peníze z každého zisku. Zatímco takto byste peníze utratil, když je investujete, budete mít dlouhodobě příjem. K čemu mi to bude? Proč potřebuju víc peněz? Bude to váš příjem. Peníze vám budou vydělávat. Budete jich mít víc než nyní. Je tam ale i riziko, že se to nepovede. A dostanu na to nějaký papír? Ano, akcii (akcie). K čemu mi ten papír bude? Zaručí vám právo na podíl na zisku. Bude znamenat, že patříte mezi majitele společnosti. A můžete se i pokusit ho prodat. Budu se nějak moci přesvědčit, že ta společnost opravdu existuje? Ano, bude zapsaná v obchodním rejstříku, který spravuje (vede) soud. Proč chcete podnikat zrovna se společností? Potřebujeme hodně peněz, a proto budeme shánět potenciální akcionáře ty, kteří vloží do podnikání peníze a stanou se majiteli akcií. Proč si své peníze radši neuložíte do banky? Abychom získali víc. Zisk musí být vyšší, než by nám daly úroky v bance. spočívá ve sledování videa a zapisování poznámek k předepsaným bodům. O principu fungování akciových společností vědí děti ve školním věku tak málo, že s nimi nelze provádět žádná cvičení. Nezbývá než jim celou věc vyprávět. Aby však udržely pozornost, zahrneme je do děje tím, že si budou dělat poznámky ke konkrétním předepsaným heslům. Po skončení se učitel ke každému heslu zeptá některého žáka nebo skupiny, co si zapsal(a). Informace dostanou žáci primárně z instruktážního videa. Pro kontrolu nabízíme následující text, který není totožný s textem videa. Některé informace zde jsou navíc a lze je použít k rozšíření jejich znalostí: Když chce člověk podnikat, potřebuje zpravidla kapitál. Jak jsme o tom již hovořili, jen někdy má sám tolik peněz, aby s nimi rozjel velkou akci bez cizí pomoci. Řekněme, že otevřít si pekárnu nebo restauraci se ještě s vlastními penězi dá. Ale dělat něco velkého, to chce většinou další partnery. A jedním z možných způsobů, jak to udělat, je založit akciovou společnost. Princip je jednoduchý dej mi peníze a já ti dám podíl na svém podnikání. Tento princip objevilo lidstvo už dávno a historie akciových společností je mnohem delší, než by si leckdo myslel. Jako první byla údajně založena Nizozemská Východoindická společnost, a to už v r Potřebovala financovat především zámořské výpravy. A protože takové peníze nikdo sám neměl a nikdo také nechtěl sám nést riziko, že lodě ztroskotají, podělilo se o tuto společnost několik lidí bohatých kupců z Amsterdamu. Jen pro představu v Českém království v té době vládl císař Rudolf II. Habsburský. Bylo 110 let po objevení Ameriky a 18 let před bitvou na Bílé hoře. Ve stavitelství vládlo baroko, na dveře klepala třicetiletá válka a do průmyslové revoluce chybělo celé století. Přesto už existovala první akciová společnost. Princip akciové společnosti se dodnes nezměnil. I když se změnily zákony upravující její fungování. Majiteli společnosti jsou držitelé akcií. Akcie tedy znamená podíl na společnosti. V klasické podobě znamená každá akcie stejně velký podíl. Ovšem každý držitel může mít akcií různý počet. Investování hrou Metodické pokyny - 12

14 Již jsme si vysvětlili, co je to kapitál. Je to základ pro každé podnikání. U akciových společností existuje tzv. základní kapitál. Vzniká tak, že společnost vydá určitý počet akcií o tzv. jmenovité hodnotě. Ta je na ní napsána. Při prvním vydání říká se tomu primární úpis zpravidla noví majitelé kupují akcie právě za tuto jmenovitou hodnotu. Může tomu být i jinak, avšak touto variantou se pro zjednodušení nebudeme zabývat. Součet jmenovitých hodnot odpovídá velikosti základního kapitálu. Řekněme, že společnost vydá sto tisíc akcií o jmenovité hodnotě Kč. Pokud všechny prodá právě za jmenovitou hodnotu, získá 100 milionů korun. A tolik také činí její základní kapitál, s nímž začne podnikat. Majitelé akcií potom mohou požadovat informace o hospodaření společnosti. Pokud společnost dosáhne zisku a majitelé se rozhodnou jej mezi sebe rozdělit, mají právo na podíl na tomto zisku. A mají rovněž právo hlasovat na tzv. valné hromadě. Valná hromada je nejvyšší orgán společnosti. Scházejí se na ní akcionáři a hlasují o podstatných věcech, jako je třeba vydání nových akcií, rozdělení zisku, schválení údajů o hospodaření společnosti či volba nejvyšších představitelů společnosti. Standardně se valné hromady scházejí jednou ročně. Avšak ve výjimečných a nutných případech se mohou sejít víckrát (třeba když je firma v potížích). Akcie je tzv. cenným papírem. Papírem proto, že dříve všechny akcie měly opravdu papírovou podobu. Dnes zpravidla existují jen jako zápis v nějakém registru (ale nemusí tomu tak být). Cenné jsou proto, že mají cenu a zpravidla jsou cenné pro svého majitele. Cílem každé akciové společnosti je podnikat a vytvářet tímto podnikáním zisk. Zisk se pak může použít na další podnikání, aby se společnosti dařilo ještě lépe, nebo rozdělit mezi akcionáře. Pokud se zisk rozhodnutím valné hromady rozdělí, dostanou jej akcionáři vyplacený. Říká se tomu dividenda. Je jedním z možných cílů investora do akcií. Tím druhým může být růst ceny. Pokud ho v tom neomezují stanovy společnosti (základní vnitřní předpis každé společnosti, který musí existovat a může se měnit jen rozhodnutím valné hromady), může totiž akcionář prodat akcie někomu jinému. A čím se společnosti daří lépe, tím vyšší by měla být i cena. S akciemi se může také obchodovat, zpravidla na burzách. Burzy jsou místem, kde se potkávají obchodníci s cennými papíry. Nakupují a poptávají podobně jako kdokoli kdekoli na trhu, rozdíl je jen v tom, že obchodování má přísná pravidla a dnes většina obchodů probíhá elektronicky. Na některých burzách a ve starých filmech ještě můžete vidět tzv. parket. Je to místo, kde obchodníci stojí, sledují vývoj kurzů a volají, že to či ono nakoupí či prodají. Když jim někdo odpoví, potvrdí mu obchod např. slovy: 200 DuPontů ode mě k tobě a podobně. V době všeobecné elektronizace však už parkety zanikají. Podle poptávky a nabídky se tvoří cena a za ni se pak obchoduje. Systém počítačů vše vypočítá. Nic to ale nemění na skutečnosti, že burza je místem, kde se obchoduje s akciemi. Investoři akcie nakupují samozřejmě proto, aby na tom vydělali. Nechme stranou krátkodobé spekulace na cenové výkyvy. Ty patří do filmů. V reálném světě se skoro nikomu nevyplácí. Investoři kupují akcie, aby z peněz, které investovali do jejich nákupu, získali výnos. Tedy, aby se jim tyto peníze zhodnotily. A to se jak už jsme naznačili může stát dvěma způsoby. Buďto jim společnost vyplácí pravidelně dividendy, anebo roste cena akcií na burze. Řada společností dividendy vůbec nevyplácí. Zisky opět investuje do dalšího rozvoje, a tím pomáhá růstu cen na burze. Jiné je vyplácejí, avšak jejich ceny rostou také. Jen třeba jinak. Po skončení videa či předčítání probere učitel s žáky, co si zapsali do řádek v úkolu č. 3. Nejde o odpovědi s jediným možným řešením. Postřehů mohou mít žáci více, je třeba je s nimi probrat. Přesto nabízíme možné řešení jako referenci ke skutečným odpovědím. Tyto odpovědi navíc obsahují doplňující informace, které ve videu nezazněly. Akcie Potvrzuje, že její majitel má určitý podíl na společnosti, která akcii vydala. Akcie mohou mít papírovou nebo elektronickou podobu. S akciemi se obchoduje na burzách. Investování hrou Metodické pokyny - 13

15 Cenný papír Jde o dokument, v papírové či elektronické podobě, který potvrzuje něčí právo, například podíl na majetku, podíl na společnosti, případně pohledávku apod., a který odpovídá podmínkám občanského zákoníku. Cenným papírem tak není třeba smlouva, ale akcie, směnka či obligace. Podíl na firmě U akciových společností je podíl na firmě společnosti dán tím, kolik drží akcionář akcií a v jaké jmenovité hodnotě. Zpravidla má majitel podílu právo na stejný podíl na hlasovacích právech, na zisku apod. Existují zvláštní typy akcií, u nichž jsou některá práva omezena nebo naopak upřednostněna. Nejde ale o běžný případ. Podíl na zisku Není-li předpisy společnosti (stanovami) určeno jinak, má akcionář právo na takový podíl na zisku, jaký má podíl na společnosti. O rozdělení zisku ale musí rozhodnout valná hromada hlasováním, protože zisk se také z různých důvodů rozdělit nemusí. Valná hromada Je nejvyšším orgánem společnosti. To znamená, že co rozhodne valná hromada, nemůže měnit vedení ani nikdo jiný. Valná hromada společnosti je shromáždění akcionářů, na kterém se hlasováním rozhoduje o klíčových otázkách jejího fungování. Dividenda Jde o peníze, které dostane akcionář jako podíl na zisku. Cena akcie Akcie můžeme mj. dělit na ty, se kterými se veřejně obchoduje a ty, s nimiž se veřejně neobchoduje. U veřejně obchodovatelných akcií vzniká cena na burze. Tvorba cen a principy obchodování se řídí přísnými pravidly. Burza Burza je místo, kde se obchoduje s akciemi. Nejznámější burza je v New Yorku. Nákup a prodej akcií Akcie lze nakupovat na burzách nebo přímo. Ne všechny akcie jsou obchodovány na burzách. Stanovy mohou omezit možnost převodu akcií. Výnos Výnos u akcií může být dvojí: 1. Růst ceny akcie, což znamená, že po čase má akcie vyšší cenu než v době, kdy ji člověk koupil, 2. Dividenda jako podíl na zisku. Obě varianty mohou být důvodem k nákupu. Investor Člověk, který dává peníze do podnikání či nakupuje akcie a jiné cenné papíry. Růst cen Ceny akcií dlouhodobě rostou, avšak občas i klesají. To z nich dělá zajímavou, ale krátkodobě i rizikovou investici. Ceny klesají v době krizí, různých šoků (např. válek) a u společností, které se objevily v problémech. Shrnutí hodiny: Žáci by si měli zapamatovat, že smyslem podnikání je vytvořit zisk. Za podnikatele se nestačí prohlásit, ani se jím člověk nerodí (může ovšem podnik zdědit nebo převzít po rodičích apod.). Smyslem je investovat čas, práci a peníze, aby se tyto peníze zhodnotily. Toto zhodnocení představuje pro podnikatele odměnu, podobnou, jakou je pro zaměstnance mzda. Zisk je rozdíl mezi výnosy a náklady. Investování hrou Metodické pokyny - 14

16 CO JE PŘÍJMEM INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI Plán vyučovací hodiny (č. 4) TÉMA VYUČOVACÍ HODINY: Investiční společnost VĚK ŽÁKŮ: 8. až 9. třída ČASOVÁ DOTACE: 45 minut POTŘEBNÉ MATERIÁLY: Pracovní list do každé skupiny. CÍLE HODINY: Žáci spočítají a objasní, jaký majetek musí investiční společnost spravovat, aby mohla prosperovat. FORMY A METODY: Práce po skupinách. KLÍČOVÁ SLOVA: Investiční společnost, majetek ve správě, investor, správcovský poplatek

17 Na úvod hodiny učitel žákům připomene, že v předchozích dvou vyučovacích hodinách kurzu hovořili o tom, že každá společnost musí vydělávat. Cyklus Investování hrou bude ústit ve skutečnou hru na investice. Aby žáci mohli tuto hru hrát, založí si tzv. investiční společnost. To je společnost, která má příslušnou licenci (licenci investiční společnosti) a vydělává na tom, že lidem, firmám apod. spravuje peníze, které jí svěřili. Investuje je podle předem dohodnutých pravidel a snaží se dosáhnout zhodnocení tohoto svěřeného majetku. Např. tím, že za něj nakoupí akcie, u nichž očekává růst zisku, nebo výplatu dividend (případně obojí). Učitel se žáků zeptá, jak taková společnost podle nich vydělává? Jaké má tržby neboli příjmy? Z čeho pocházejí, jak vznikají? Prodává něco? (Odpověď zní: Ano, službu.) Jaká je cena? Jak se stanovuje? A jakou formou klienti platí? Cílem otázky je jen probudit myšlení, logiku či naopak fantazii žáků. Správnou odpověď přinese až ÚKOL č. 1 z pracovního listu. Žáci budou ve třech skupinách doplňovat slova do okének a správná odpověď na otázku se ukáže v tajence. Protože nejde o křížovku, kde se každým správným výrazem vytvoří slova nápovědy, je vhodné, aby učitel se žáky během úkolu komunikoval a občas jim napověděl. 1) S E P V O Y L G D E Z Ě Č A B L N Č P D Á O Á A R C P V S T H P O P L A T E K Ř P E A T K A Í A N C P J G Í E I E A Z N T M C E Í Á E L F A. Peníze, které společnost dostane za prodané zboží či služby, nebo peníze, které si vyděláváme, se nazývají B. Aby společnost dobře prodávala, je dobré, když o ní, a také o jejích výrobcích, lidé vědí. V tom jí může pomoci C. Smyslem podnikání je vydělat D. Proces, kdy nám někdo dává peníze za naše zboží či služby anebo my naopak někomu dáváme peníze za jeho zboží či služby se nazývá E. Řekli jsme si, že cílem podnikání je zisk. Také by se dalo říct, že cílem podnikání je (sloveso v infinitivu) F. V Amsterdamu vznikla první akciová G. Když ji zakládáme, je to z hlediska našeho podnikání teprve úplný H. Peníze, které dáme na začátek do podnikání, se nazývají Investování hrou Metodické pokyny - 16

18 2) D I N H I V F G D D A B C E E P N I L Z A S P R Á V U I K T O O K I H S C O D D L D K I R Í Á A E E L V D N A Y D T A A. Rozdíl mezi příjmy a náklady se nazývá B. Cenný papír, který znamená, že jeho majitel má podíl na společnosti určitého typu, se nazývá C. Tento sloupec je prázdný, protože v tajence jsou dvě slova, mezi nimiž je mezera D. Člověk, který své peníze vloží do akcií, do nějakého podnikání a podobně, se nazývá E. Když má člověk akcii, tak má na společnosti nějaký F. Aby byla společnost úspěšná, musí např. výrobky nejen vyrábět, ale také G. Peníze, které při podnikání vydáváme například za mzdy, nákupy zboží, služeb apod., nazýváme H. Peníze, které dostane akcionář jako podíl na zisku, se nazývají 3) B C R S E E T R K R D Ů F G A L O C S A B M A J E T K U I M E N C R N A N I Z I Ý O A M N Á Á L Ř N Ě I. Půjčíme-li si u někoho peníze, vznikne nám A. Zisk by měl být nejméně takový, jako bychom peníze namísto do podnikání uložili do banky. Místo slova nejméně můžeme použít slovo B. Nejznámější formou propagace je C. Když chceme vyrábět, musíme si na to koupit D. Akcie je papír. Jaký?... E. Aby nám akcie přinášela zisk, měla by její cena F. Držitel akcie je G. Místo, kde se obchoduje s akciemi, se nazývá Cílem úkolu č. 1 je nejen žáky zapojit do hodiny a dát jim správnou odpověď, ale také zopakovat některé pojmy z hodin minulých. Investování hrou Metodické pokyny - 17

19 ÚKOL č. 2 má jen upevnit žákům logiku poplatku za správu majetku. Správná odpověď samozřejmě zní, že majetek představuje větší kruh, neboť poplatek za správu je vždy jen částí z tohoto majetku (poměrně malou). Jinak to ani matematicky není možné. Šipka je orientovaná doprava, protože poplatek směřuje z majetku ve správě k investiční společnosti. Náš tip: Vysvětlete, že dlouhodobé podnikání může být úspěšné jen tehdy, pokud si člověk bere z peněz, které firmou protékají, pouze malou část. To se netýká jen hotových peněz. Kdo začne podnikání nákupem drahého služebního vozu, drahého sídla firmy, kde zároveň i bydlí apod., ten zpravidla dlouho prosperovat nebude. Podnikání je běh na dlouhou trať. A většinu peněz, které máme v pokladně, potřebujeme na placení nákupů, mezd apod. Jen malou část si můžeme nechat pro sebe. Často tak podnikateli prochází rukou násobně víc, než má on sám. Musí si uvědomit, že tyto peníze mu nepatří. Jsou součástí firmy, i když ta je třeba jeho. Chce-li je pro sebe, musí firmu prodat nebo ji zavřít, prodat veškerý majetek, a pak si peníze vyplatit. Ovšem pozor nezřídka bývá provoz financován úvěrem od banky. Pak ani zavření firmy žádné zvláštní peníze majiteli nepřinese. ÚKOL č. 3 jen žáky zapojí, aby si nejen poslechli, jak může vypadat poplatek z majetku, ale také podpořili zapamatování si této informace tím, že si ji zapíšou. Učitel řešení žákům jednoduše nadiktuje: 1. Poplatek počítaný z majetku ve správě 2. Poplatek počítaný z dosaženého zhodnocení (třeba 20 % ze zhodnocení) 3. Poplatek kombinující obě formy např. 1 % z majetku a 20 % ze zhodnocení Náš tip: Vysvětlete, že poplatek ze zhodnocení vypadá na první pohled férově. Protože když klient investiční společnosti na své investici nevydělá, nebude také nic platit. Ve skutečnosti však zhodnocení či naopak ztráty nejsou jen dílem správce. Pokud všechny trhy klesají, tedy klesají ceny, nedá se nic dělat. Správce investic může jen zmírnit vliv poklesu. Třeba tím, že odprodá některé akcie a nakoupí jiné. I tím může klientovi pomoci. Investiční společnost musí hradit své náklady, ať ceny akcií stoupají či klesají. A toto stoupání či klesání není způsobeno její aktivitou. Proto je fér, aby nějaký poplatek inkasovala vždy. Může vzniknout otázka, zda je pak motivována, aby spravovala investice klientů dobře. Ano, je. Pokud totiž investice vydělávají, roste hodnota spravovaného majetku. Pokud prodělávají, hodnota majetku klesá. Aby si žáci uvědomili vazbu mezi příjmy společnosti a spravovaným majetkem, aby viděli, že společnost musí dělat velké obchody k zajištění svých příjmů (zkrátka, že nelze jen tak otočit pár korun a zbohatnout), vypočítají a doplní tabulku z ÚKOLU č. 4. POPLATEK 1 % 1 % 1 % 1,8 % 1,8 % 1,8 % 2 % 2 % 2 % NÁKLADY v mil. Kč MAJETEK 1000, , ,00 666, , ,33 500, , ,00 Investování hrou Metodické pokyny - 18

20 Náš tip: Nakreslete žákům jednoduchý graf pro příjmy 50 milionů na základě tabulky. Uvidí na něm, co udělá i miniaturní změna v úrovni poplatku, a jak je důležitá cena služby % 1,5% 2% Shrnutí hodiny: Žáci by si měli zapamatovat, v čem spočívá podstata poplatku za správu majetku. Během hodiny si také zopakují některé pojmy z předchozích tří hodin. Uvidí, že podnikání není o obrovských ziscích z malých obchodů, ale naopak o pouhých procentech z obchodů velkých. Investování hrou Metodické pokyny - 19

VÍŠ, CO JE TO BANKA?

VÍŠ, CO JE TO BANKA? VÍŠ, CO JE TO BANKA? Plán vyučovací hodiny (č. 5) TÉMA VYUČOVACÍ HODINY: Víš, co je to banka? VĚK ŽÁKŮ: využití podle úrovně žáků (doporučení 6. až 8. třída) ČASOVÁ DOTACE: 45 minut POTŘEBNÉ MATERIÁLY:

Více

Ekonomika IV. ročník. 021_Pravní formy obchodních korporací akciová společnost

Ekonomika IV. ročník. 021_Pravní formy obchodních korporací akciová společnost Ekonomika IV. ročník 021_Pravní formy obchodních korporací akciová společnost Akciová společnost (a. s.) Akciová společnost je obchodní společnost, jejíž kapitál je rozdělen na stejné podíly = obchodovatelné

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

Peníze nerostou na stromech

Peníze nerostou na stromech HOSPODAŘENÍ Peníze nerostou na stromech V minulých podkapitolách jsme si řekli, jak výrobky a služby vznikají, k čemu je využíváme, i to, jak vzniká jejich cena. Víme, že k tomu, abychom mohli něco koupit,

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_EKO148 Název školy Obchodní akademie, Střední pedagogická škola

Více

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová Finanční trh Bc. Alena Kozubová Finanční trh Finanční trh je místo, kde se obchoduje se všemi formami peněz. Je to největší trh v měřítku národní i světové ekonomiky. Je to trh velice citlivý na jakékoliv

Více

Cashflow kvadrant - Robert Kiyosaki

Cashflow kvadrant - Robert Kiyosaki Cashflow kvadrant - Robert Kiyosaki Pracovní list pro ZŠ Co Vás napadne při pojmu cashflow [kešflou] kvadrant? Že tomuto pojmu vůbec nerozumíte? Že je to nějaké cizí slovo? Možná jste už někdy na toto

Více

ČSOB INVESTIČNÍ DOTAZNÍK

ČSOB INVESTIČNÍ DOTAZNÍK ČSOB INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Pomůžeme vám stanovit investiční profil Vážená paní, vážený pane, před samotným investováním se Vám dostává do rukou investiční dotazník ČSOB, který nám pomůže nalézt pro Vás vhodné

Více

ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY.

ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY. Rozvaha ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ 5 5 ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY. 5.1 Rozvaha 5.1.1 Aktiva a pasiva

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 0 0 4 U k á z k a k n i h

Více

NEUTRÁCÍME DOMA VÍCE, NEŽ VYDĚLÁVÁME?

NEUTRÁCÍME DOMA VÍCE, NEŽ VYDĚLÁVÁME? NEUTRÁCÍME DOMA VÍCE, NEŽ VYDĚLÁVÁME? Plán vyučovací hodiny (č. 2) TÉMA VYUČOVACÍ HODINY: Neutrácíme doma více, než vyděláváme? VĚK ŽÁKŮ: využití podle úrovně žáků (doporučení 6. až 8. třída) ČASOVÁ DOTACE:

Více

Finanční gramotnost BONUS

Finanční gramotnost BONUS BONUS Napsala: Darina Schránilová Poznejte, jak funguje svět peněz a začněte budovat své bohatství Lidé často vydělávají peníze jen proto, aby uspokojili své okamžité potřeby a nemyslí na svou budoucnost.

Více

Důchodová reforma = šance pro aktivní občany

Důchodová reforma = šance pro aktivní občany Důchodová reforma = šance pro aktivní občany 5.9.2012 Vydání 2012/09/05 Obsah Úvod - strana 1 Jak poznat dobrou firmu - strana 2 Pilíře důchodové reformy str. 3 Výhody a nevýhody II. A III. pilíře str.

Více

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Trh = místo, kde se střetává nabídka s poptávkou Tržní mechanismus = zajišťuje spojení výrobce a spotřebitele, má dvě strany: 1. nabídka, 2. poptávka. Znaky tržního mechanismu: - výrobky

Více

HOR_62_INOVACE_8.ZSV.19.notebook. September 04, 2013

HOR_62_INOVACE_8.ZSV.19.notebook. September 04, 2013 HOR_62_INOVACE_8.ZSV.19 Mgr. Jana Horná 8. ročník ( VI/2 EU OPVK) 27. 2. 2013 Základy společenský věd 8. ročník; Finanční produkty 1 Výukový materiál je připraven pro 8. ročník s využitím interaktivní

Více

ZALOŽENÍ PODNIKU. Nejdůležitější právní formy podnikání

ZALOŽENÍ PODNIKU. Nejdůležitější právní formy podnikání Nejdůležitější právní formy podnikání ZALOŽENÍ PODNIKU 1. Samostatný podnikatel (fyzická osoba, živnostník) 2. Obchodní společnosti (kapitálové společnosti a osobní společnosti) 3. Družstva 4. Státní podniky

Více

Jak splním svoje očekávání

Jak splním svoje očekávání Jak splním svoje očekávání Správa portfolia SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Zákaznický majetek u společnosti CYRRUS dosahuje celkové výše 1,8 miliardy Kč. Z toho značná část je obhospodařována

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Kapitálový trh (finanční trh)

Kapitálový trh (finanční trh) Mikroekonomie bakalářský kurz - VŠFS Jiří Mihola, jiri.mihola@quick.cz, www.median-os.cz, 2010 Téma 9 Kapitálový trh (finanční trh) Obsah 1. Podstata kapitálového trhu 2. Volba mezi současnou a budoucí

Více

Majetek podniku KAPITOLA

Majetek podniku KAPITOLA Kapitola 2 Majetek podniku KAPITOLA 3 Členění majetku podniku Každý podnik byl založen s určitým podnikatelským záměrem vyrábět výrobky, poskytovat služby, prodávat zboží. K zajištění tohoto záměru musí

Více

http://www.podnikatel.cz/clanky/jak-dostat-penize-z-firmy-kterouspoluvlastnite/ Jak můžete dostat peníze z firmy, kterou spoluvlastníte?

http://www.podnikatel.cz/clanky/jak-dostat-penize-z-firmy-kterouspoluvlastnite/ Jak můžete dostat peníze z firmy, kterou spoluvlastníte? http://www.podnikatel.cz/clanky/jak-dostat-penize-z-firmy-kterouspoluvlastnite/ Jak můžete dostat peníze z firmy, kterou spoluvlastníte? Poradíme vám 25. 7. Daniel Morávek Takřka všichni spolumajitelé

Více

Společnost s ručením omezeným. Mgr. Mikuláš Vargic

Společnost s ručením omezeným. Mgr. Mikuláš Vargic Společnost s ručením omezeným Mgr. Mikuláš Vargic Společnost s ručením omezeným Zákon o obchodních korporacích spolu s novým občanským zákoníkem přinesly zásadní změny v zakládání a fungování obchodních

Více

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s.

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s. PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Právní formy podnikání - přehled Podrobné cíle učení: Umět vysvětlit, proč existují různé právní formy podnikání. Podnikání se vţdy uskutečňuje v určité právní formě. Chce-li někdo

Více

2. Co budete potřebovat k tomu, aby vám v bance založili běžný účet? 3. Je rozdíl mezi osobním účtem a podnikatelským účtem?

2. Co budete potřebovat k tomu, aby vám v bance založili běžný účet? 3. Je rozdíl mezi osobním účtem a podnikatelským účtem? Pracovní list č. 2 1. Jaké služby poskytují obchodní banky? 2. Co budete potřebovat k tomu, aby vám v bance založili běžný účet? 3. Je rozdíl mezi osobním účtem a podnikatelským účtem? 4. Jste pracovník

Více

Položka A/P Položka A/P. Zakoupené cenné papíry Věková a profesní struktura

Položka A/P Položka A/P. Zakoupené cenné papíry Věková a profesní struktura Rozhodněte, zda následující položky mohou být předmětem účetnictví a pokud ano, uveďte, zda se jedná o aktiva (A) či pasiva (P). Položka A/P Položka A/P Zásoba materiálu Peníze v pokladně Peníze na bankovním

Více

Zaručený návod, jak mít

Zaručený návod, jak mít Zaručený návod, jak mít jistou práci a mzdu Rady k nezaplacení 1. Jak získat práci a začít vydělávat peníze 2. Že vám agentura práce najde práci za vás 3. Co říkají lidé, kteří pracují pro agenturu práce

Více

Jak splním svoje očekávání

Jak splním svoje očekávání Jak splním svoje očekávání Zlatá investice SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Proč investovat do zlata? Cena (USD) Vývoj ceny zlata v letech 2000 až 2012 Zdroj: Bloomberg Investice do zlata je

Více

Plus500CY Ltd. KOMPENZAČNÍ FOND PRO INVESTORY

Plus500CY Ltd. KOMPENZAČNÍ FOND PRO INVESTORY Plus500CY Ltd. KOMPENZAČNÍ FOND PRO INVESTORY 1. Všeobecně Společnost Plus500CY Ltd (dále jen Společnost ) je členem Kompenzačního fondu pro investory (Investor Compensation Fund) (dále jen ICF ), pro

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -10. modul Investování a pasivní příjem

Finanční gramotnost pro SŠ -10. modul Investování a pasivní příjem Modul č. 10 Ing. Miroslav Škvára O investicích O investování likvidita výnosnost rizikovost Kam mám investovat? Mnoho začínajících investorů se ptá, kam je nejlepší investovat? Všichni investiční poradci

Více

Účetnictví B 2.přednáška Bilance a bilanční princip Základní funkce účetnictví je (viz minulá přednáška) poskytovat informace o procesech v podniku potřebné pro jeho řízení a správu a pro další účely (např.

Více

Investiční principy, kterým věříme a které využíváme při individuálním hodnotovém investičním poradenství

Investiční principy, kterým věříme a které využíváme při individuálním hodnotovém investičním poradenství Investiční principy, kterým věříme a které využíváme při individuálním hodnotovém investičním poradenství J a ro s l av H l av i c a, č e r ve n e c 2 0 1 4 V následující prezentaci se seznámíte s našimi

Více

PLATIT JE HRAČKA, KDYŽ VÍME, JAK NA TO!

PLATIT JE HRAČKA, KDYŽ VÍME, JAK NA TO! PLATIT JE HRAČKA, KDYŽ VÍME, JAK NA TO! Plán vyučovací hodiny (č. 7) TÉMA VYUČOVACÍ HODINY: Platit je hračka, když víme, jak na to! VĚK ŽÁKŮ: využití podle úrovně žáků (doporučení 6. až 8. třída) ČASOVÁ

Více

Pravidla hry Cashflow 101

Pravidla hry Cashflow 101 Pravidla hry Cashflow 101 Příprava před hraním: 1) zvolte si Bankéře 2) zamíchejte kartičky Příležitost, Trh a Nicotnosti a umístěte je na herní desku 3) Bankéř rozdá hráčům Cashflow listy, figurky Krys

Více

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE. Obchodní firma, sídlo společnosti

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE. Obchodní firma, sídlo společnosti STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE I. Základní ustanovení 1 Obchodní firma, sídlo společnosti 1. Obchodní firma (dále jen firma ) společnosti zní: CHEMPEX - HTE, a.s. (dále jen společnost ). 2. Sídlo

Více

Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry

Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry vyžadovaný v souladu s 15h a 15i zákona o podnikání na kapitálovém trhu Upozornění pro zákazníky: Vyplnění tohoto dotazníku je dobrovolné.

Více

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995 Článek 1 Základní údaje 1.1 Obchodní jméno: Generali penzijní fond a.s. (dále jen penzijní fond ) 1.2 Sídlo: Bělehradská 132, 120 84 Praha 2 1.3 Identifikační číslo: 63 99 84 75 1.4 Povolení k činnosti

Více

Měli byste vědět. Může být výhodné změnit stávající životní pojistku? Lze využít finanční prostředky ze současné pojistky k financování nové?

Měli byste vědět. Může být výhodné změnit stávající životní pojistku? Lze využít finanční prostředky ze současné pojistky k financování nové? Prosinec 2010 Měli byste vědět Může být výhodné změnit stávající životní pojistku? Lze využít finanční prostředky ze současné pojistky k financování nové? POJIŠŤOVNA AEGON A JEJÍ ODBORNÍCI VÁM DOBŘE PORADÍ

Více

FINANČNÍ TRH, CENNÉ PAPÍRY - TEST

FINANČNÍ TRH, CENNÉ PAPÍRY - TEST FINANČNÍ TRH, CENNÉ PAPÍRY - TEST Autor Ing. Věra Holíková Anotace Žáci si ověří své znalosti o finančním trhu, o jeho členění, o cenných papírech na finančních trzích. Zopakují si, co jsou to kapitálové

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od A do O. www.zlinskedumy.cz

FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od A do O. www.zlinskedumy.cz FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od A do O www.zlinskedumy.cz Finanční matematika = soubor obecných matematických metod uplatněných v oblasti financí např. poskytování krátkodobých a dlouhodobých úvěrů,

Více

PŘIPOMÍNKY. k materiálu Ministerstva spravedlnosti ČR Návrh nového obchodního zákona

PŘIPOMÍNKY. k materiálu Ministerstva spravedlnosti ČR Návrh nového obchodního zákona PŘIPOMÍNKY k materiálu Ministerstva spravedlnosti ČR Návrh nového obchodního zákona V Praze dne 30. října 2008 Č.j.: 152/091000/2008 A. Obecná připomínka k předkládanému materiálu Hospodářská komora České

Více

Na pravidelné investice je (stále) spolehnutí

Na pravidelné investice je (stále) spolehnutí Na pravidelné investice je (stále) spolehnutí Pravidelné investice jsou stále nejspolehlivější cestou, jak se dostat k většímu objemu peněz. A přitom relativně bezpečnou. Jak vybudovat majetek? Ve finančních

Více

JAK PROMĚNIT NÁVŠTĚVNÍKY V ZÁKAZNÍKY

JAK PROMĚNIT NÁVŠTĚVNÍKY V ZÁKAZNÍKY DRUHÁ STRATEGIE: KONVERZE V minulém videu jsem vám ukázal postup, díky kterému se velmi jednoduše dají zdvojnásobit zisky na každého zákazníka. Pokud jste toto video ještě neviděli, doporučuji se na něj

Více

chtěl bych Vám ukázat úplně jinou možnost spoření, než jakou jste nejspíš znali doposud.

chtěl bych Vám ukázat úplně jinou možnost spoření, než jakou jste nejspíš znali doposud. VS Dobrý den, chtěl bych Vám ukázat úplně jinou možnost spoření, než jakou jste nejspíš znali doposud. Můj názor je, že když si spořím, tak ať to stojí za to. Nyní Vám ukážu na porovnání, jak a kde lze

Více

STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení

STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení 1. ING Penzijní fond, a. s. (dále jen Fond ) se sídlem Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5- Smíchov, IČO 6307 8074 je zapsán v obchodním rejstříku vedeném

Více

Jak mohu splnit svá očekávání

Jak mohu splnit svá očekávání Jak mohu splnit svá očekávání Investiční strategie SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Každý z nás má své specifické cíle, kterých může prostřednictvím investování dosáhnout. Pro někoho je důležité

Více

Jak mohu splnit svá očekávání

Jak mohu splnit svá očekávání Jak mohu splnit svá očekávání Obchodování s cennými papíry SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ CYRRUS vám umožní obchodovat s různými druhy investičních nástrojů především na burzách v Německu,

Více

www.milionoveimperium.cz

www.milionoveimperium.cz www.milionoveimperium.cz David Kirš, autor Miliónového impéria a EmailAcademy uvádí ebook WEB MILIONÁŘE A KRUH BOHATSTVÍ Tento ebook (dokument) můžete šířit a přeposílat dále, ale pouze jako celek. Není

Více

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 INVENTARIZACE ING. JAN BŘÍZA TENTO

Více

Test obecné finanční gramotnosti

Test obecné finanční gramotnosti Test obecné finanční gramotnosti Finanční inteligence je něco, co se ve škole nenaučíte. A přitom je to obor stejně důležitý ne-li důležitější než algebra v matematice nebo historie literatury v češtině.

Více

Příklad dobré praxe V

Příklad dobré praxe V Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe V pro průřezové téma Člověk a svět práce Richard Samec 2010

Více

WEBTRANSFER česky. OTÁZKY a ODPOVĚDI

WEBTRANSFER česky. OTÁZKY a ODPOVĚDI WEBTRANSFER česky OTÁZKY a ODPOVĚDI Mikroúvěry od lidí k lidem (P2P) PŮJČÍ POSKYTOVATELÉ SPLÁCÍ ZÁJEMCI Proč vstoupit do projektu WEBTRANSFER zajímavé zhodnocení půjček 0,5-3% denně bonus za registraci

Více

Zaměstnání. Bankovní produkty pro zaměstnané. Co je dobré vědět. Běžný účet

Zaměstnání. Bankovní produkty pro zaměstnané. Co je dobré vědět. Běžný účet Zaměstnání V dnešní době se bez bankovního účtu téměř neobejdete. Zvláště pak v případě, že pracujete a zaměstnavatel vám nevyplácí váš výdělek v hotovosti. Peníze jsou na bankovním účtu bezpečně uložené

Více

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK pro investiční službu AURA INVEST Chytré portfolio

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK pro investiční službu AURA INVEST Chytré portfolio INVESTIČNÍ DOTAZNÍK pro investiční službu AURA INVEST Chytré portfolio Jak vyplnit tento dotazník Prosím vyplňte tento dotazník uvedením relevantních údajů, které jsou požadovány, nebo zaškrtnutím některé

Více

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 2. Investiční cíle zákazníka. 1. Identifikace zákazníka. Jméno, příjmení/obchodní firma/ název: RČ/IČ: Bydliště/sídlo:

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 2. Investiční cíle zákazníka. 1. Identifikace zákazníka. Jméno, příjmení/obchodní firma/ název: RČ/IČ: Bydliště/sídlo: INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Investiční dotazník je předkládán v souladu s ust. 15h a 15i zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů zákazníkovi společnosti IMPERIUM FINANCE

Více

Ekonomika III. ročník. 008_Zákony trhu_nabídka + Poptávka

Ekonomika III. ročník. 008_Zákony trhu_nabídka + Poptávka Ekonomika III. ročník 008_Zákony trhu_nabídka + Poptávka Hospodářský proces Chování tržních subjektů (firmy, výrobci, nakupující zákazníci, vláda, instituce) je ovlivněno zákony trhu. Chování spotřebitele,

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Nový zákon o korporacích Na co se těšit, čeho se bát

Nový zákon o korporacích Na co se těšit, čeho se bát www.pwclegal.cz Nový zákon o korporacích Na co se těšit, čeho se bát Nový zákon o obchodních korporacích Největší změna v právu obchodních společností od roku 1989 Současný občanský zákoník Současný obchodní

Více

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablona III/2 č.e7_obchodní společnosti Ekonomika P4 Anotace: Materiál lze využít jako prezentaci a

Více

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo, Ekonomika, Základy podnikání Tematický okruh:

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo, Ekonomika, Základy podnikání Tematický okruh: Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo, Ekonomika, Základy podnikání Tematický okruh: Obchodní právo Téma: Kapitálové obchodní společnosti

Více

Bellanzon, a.s. představuje: systém pro konzultační způsob prodeje

Bellanzon, a.s. představuje: systém pro konzultační způsob prodeje Bellanzon, a.s. představuje: systém pro konzultační způsob prodeje Naše vize: Před deseti lety neměla většina lidí mobil či osobní počítač. Stejně se svět změní v následujících deseti letech Steve Ballmer,

Více

Pioneer zajištěný fond

Pioneer zajištěný fond Pioneer zajištěný fond Zajištěné fondy Cílem zajištěných fondů je zabezpečit investorovi předem známou výši minimálního výnosu nebo zajistit návratnost alespoň počátečního vkladu či omezit velikost poklesu

Více

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora.

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. Co je podnikatelský plán? Specifikace podnikatelského plánu

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185 AKCIOVÁ SPOLEČNOST STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277

Více

FINANČNÍ ŘEŠENÍ VAŠICH ŽIVOTNÍCH SITUACÍ PŘINÁŠEJÍ PODÍLOVÉ FONDY Z NABÍDKY SPOLEČNOSTI

FINANČNÍ ŘEŠENÍ VAŠICH ŽIVOTNÍCH SITUACÍ PŘINÁŠEJÍ PODÍLOVÉ FONDY Z NABÍDKY SPOLEČNOSTI VAŠICH ŽIVOTNÍCH SITUACÍ PŘINÁŠEJÍ PODÍLOVÉ FONDY Z NABÍDKY SPOLEČNOSTI www.mojeinvestice.cz Pro Váš domov Ať již nemovitost vlastníte, nebo se na to právě chystáte, dříve či později zjistíte, že vlastnictví

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Osnova prezentace: důvody podnikatelského plán osnova podnikatelského plánu finanční plán PODNIKATELSKÝ

Více

FINANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SE BUDE HODIT!

FINANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SE BUDE HODIT! FINANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SE BUDE HODIT! Plán vyučovací hodiny (č. 8) TÉMA VYUČOVACÍ HODINY: Finanční vzdělávání se bude hodit! VĚK ŽÁKŮ: využití podle úrovně žáků (doporučení 6. až 8. třída) ČASOVÁ DOTACE:

Více

FINANCOVÁNÍ PODNIKU. Mgr. Ing. Šárka Dytková

FINANCOVÁNÍ PODNIKU. Mgr. Ing. Šárka Dytková FINANCOVÁNÍ PODNIKU Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5.

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Finanční trhy Finanční trh je založený na nabídce relativně

Více

FINANČNÍ GRAMOTNOST (9. ročník)

FINANČNÍ GRAMOTNOST (9. ročník) FINANČNÍ GRAMOTNOST (9. ročník) Charakteristika předmětu Finanční gramotnost je výukový předmět zařazený do 9. ročníku jako součást oblasti Člověk a svět práce. Jeho zařazení vychází z aktuální společenské

Více

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55 OPAKOVÁNÍ A 1. Napiš 3 funkce peněz: 2. Doplň druh peněz: mince z drahých kovů, jejich nominální hodnota byla kryta drahým kovem, z něhož byly vyrobeny mince z obecných kovů (mosaz, hliník, ), od 18. století

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. představenstva o činnosti společnosti v roce 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA. představenstva o činnosti společnosti v roce 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA představenstva o činnosti společnosti v roce 2007 ČERVEN 2008 Základní údaje společnosti Obchodní jméno: FPD CORPORATION CZ a.s. Sídlo společnosti: Václavské náměstí 1601/47, 110 00 Praha

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY - specifický trh, na kterém se obchodují peníze - peníze - můžou mít různou podobu hotovost, devizy, cenné papíry - funkce oběživa, platidla, dají se

Více

Pojištění není spoření!

Pojištění není spoření! Asociace finančních poradců České republiky, spolek Tento krátký e- book je určen pro všechny občany České republiky. Přečtení a pochopení tohoto ebooku vám v budoucnu může ušetřit nemalé peníze a připraví

Více

Příloha k prezentaci BRODIS hodnotový OPFKI QIIS

Příloha k prezentaci BRODIS hodnotový OPFKI QIIS Příloha k prezentaci BRODIS hodnotový OPFKI QIIS V následující prezentaci se seznámíme s investičními principy, kterým věříme a na základě kterých jsme si nechali vytvořit BRODIS hodnotový OPFKI. Tyto

Více

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva.

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Hypoteční bankovnictví Cíl kapitoly Cílem kapitoly je vysvětlit podstatu hypotečního bankovnictví, definovat pojmy, které s hypotečním bankovnictvím souvisí a uvést jeho právní základy. Kromě toho bude

Více

k tématu FINANČNÍ PLÁN A DOBRÉ FINANČNÍ NÁVYKY

k tématu FINANČNÍ PLÁN A DOBRÉ FINANČNÍ NÁVYKY k tématu FINANČNÍ PLÁN A DOBRÉ FINANČNÍ NÁVYKY PRACOVNÍ LIST pro SŠ Úkol č. 1 TÉMA K ZAMYŠLENÍ A DISKUSI: Nyní jste v 1. období finančního cyklu. Co to pro vás znamená? Na co všechno z hlediska financí

Více

SÍŤOVÝ - OBCHODNÍ MARKETINK FOHOW jak začít vydělávat?

SÍŤOVÝ - OBCHODNÍ MARKETINK FOHOW jak začít vydělávat? SÍŤOVÝ - OBCHODNÍ MARKETINK FOHOW jak začít vydělávat? Chcete-li být partnerem/partnerkou společnosti FOHOW, jednoduše podepíšete registrační smlouvu a koupíte si kontrakt (své byznys místo BM) na 300

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Podnikání PO Aktualizace od 1. ledna 2014 Právní úprava nový

Více

MÁME DOMA VYŠŠÍ PŘÍJMY NEŽ VÝDAJE, CO TEĎ S NIMI?

MÁME DOMA VYŠŠÍ PŘÍJMY NEŽ VÝDAJE, CO TEĎ S NIMI? MÁME DOMA VYŠŠÍ PŘÍJMY NEŽ VÝDAJE, CO TEĎ S NIMI? Plán vyučovací hodiny (č. 3) TÉMA VYUČOVACÍ HODINY: Máme doma vyšší příjmy než výdaje, co teď s nimi? VĚK ŽÁKŮ: využití podle úrovně žáků (doporučení 6.

Více

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Obchody s investičními nástroji jsou nejen příležitostí

Více

Výchova k občanství - 8. ročník

Výchova k občanství - 8. ročník výstupy okruh učivo žák rozvíjí kritické názory, zaujímá postoje, dokáže věčně a logicky argumentovat 3V1 - žák rozlišuje a porovnává různé formy vlastnictví, včetně duševního vlastnictví a způsoby jejich

Více

Osobní finance. Ing. Miroslav Sponer, Ph.D. - Základy financí 1

Osobní finance. Ing. Miroslav Sponer, Ph.D. - Základy financí 1 Osobní finance Ing. Miroslav Sponer, Ph.D. - Základy financí 1 Základní definice Osobní finance představují aplikaci principů finanční ekonomie na individuální a rodinná finanční rozhodnutí. Osobní finance

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

PRVNÍ STRATEGIE: PRODEJNÍ SEKVENCE

PRVNÍ STRATEGIE: PRODEJNÍ SEKVENCE PRVNÍ STRATEGIE: PRODEJNÍ SEKVENCE Ukážu vám první ze tří strategií, která mi spolehlivě znásobila zisky z mého podnikání, prodejní sekvenci. Tato strategie je skvělá v tom, že se dá velmi rychle implementovat.

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ

FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ Kořená Kateřina ABSTRAKT Článek je zaměřen na oblast finančního poradenství, a to na finanční plánování domácností. Cílem článku je obecně charakterizovat základní principy

Více

Základní ustanovení - oddíl prvý

Základní ustanovení - oddíl prvý Základní ustanovení - oddíl prvý.. Stanovy Načeradské služby s.r.o. I. Založení společnosti Společnost byla založena Obcí Načeradec jako jediným zakladatelem. O založení společnosti rozhodlo v souladu

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Finanční řízení podniku. cv. 8

Finanční řízení podniku. cv. 8 Finanční řízení podniku cv. 8 Podstata finančního řízení podniku Věcná stránka tok statků (strojů, surovin, materiálu) lze rozdělit na 3 hlavní aktivity zásobování, výrobu a prodej. Finanční zdroje každá

Více

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ. Jméno, Příjmení, titul. Bytem. Datum narození

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ. Jméno, Příjmení, titul. Bytem. Datum narození ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ Já, níže podepsaný Jméno, Příjmení, titul Bytem Datum narození tímto čestně prohlašuji: - že jsem byl před podpisem Komisionářské smlouvy, na základě které mně budou poskytovány investiční

Více

Anežka Mičková, těší mě.

Anežka Mičková, těší mě. Anežka Mičková, těší mě. Profese finančního poradce je v České republice ještě v plenkách. Vždyť finanční poradci začali mít u nás význam až po revoluci v 89 roce, kdy se otevřel trh a lidé si měli z čeho

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

ZPŮSOBŮ JE NĚKOLIK, JEN SI VYBRAT!

ZPŮSOBŮ JE NĚKOLIK, JEN SI VYBRAT! ZPŮSOBŮ JE NĚKOLIK, JEN SI VYBRAT! Plán vyučovací hodiny (č. 6) TÉMA VYUČOVACÍ HODINY: Způsobů je několik, jen si vybrat! VĚK ŽÁKŮ: využití podle úrovně žáků (doporučení 6. až 8. třída) ČASOVÁ DOTACE:

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

PŘEDMĚT A ÚPRAVA DAŇOVÉ EVIDENCE I.

PŘEDMĚT A ÚPRAVA DAŇOVÉ EVIDENCE I. Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 70 Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do tabulky,

Více

Nový zákon o korporacích Na co se těšit, čeho se bát

Nový zákon o korporacích Na co se těšit, čeho se bát www.pwclegal.cz Nový zákon o korporacích Na co se těšit, čeho se bát Nový zákon o obchodních korporacích Největší změna v právu obchodních společností od roku 1989 Současný občanský zákoník Současný obchodní

Více