âeského SVAZU CHOVATELÒ MASNÉHO SKOTU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "âeského SVAZU CHOVATELÒ MASNÉHO SKOTU"

Transkript

1 âeského SVAZU CHOVATELÒ MASNÉHO SKOTU ROâNÍK XVII. ZÁ Í 2010 âíslo 3 Z OBSAHU: Dvojí osvalení v chovu masného skotu Seriál: Jak se Ïije ãesk m chovatelûm masného skotu X. díl Náv tûva farem ve Velké Brinátnii aneb po stopách Herriota Neobvyklá plemena skotu a jejich v znam pro budoucnost chovu Orgánové choroby skotu

2 Vážení chovatelé a chovatelky, letošní velmi zvláštní léto pomalu končí a pro většinu z Vás nastává jedno z nejdůležitějších období celého roku, a to ekonomické zhodnocení Vaší celoroční činnosti ve formě prodeje zástavového skotu. Spolu s dotacemi je právě prodej odstavu pro drtivou část chovatelů masného skotu jediným příjmem za celý rok, a tedy o to důležitější. První informace naznačují, že ceny by se měly pohybovat na velmi podobné úrovni jako loňský rok, přičemž největší zájem bude o telata o nižší hmotnosti okolo 230 kg. Hodnotit, jestli jsou to ceny vysoké či nízké na tomto místě nemá cenu. Faktem však zůstává, že doby, kdy se odstavené tele prodávalo za Kč jsou zřejmě pryč... Těm, kteří skot vykrmují a pak dokonce ideálně finalizují na českém trhu fandíme o to více a věříme, že budeme moci při různých propagačních akcích na podporu spotřeby kvalitního hovězího sdělovat další konkrétní případy, kde si mohou spotřebitelé takové maso zakoupit. Druhou, neméně podstatnou událostí, která se dotýká nás všech, byl nástup nového ministra zemědělství do úřadu. Asi nemá cenu zastírat, že osoba pana Fuksy byla po jeho jmenování pro všechny velkým překvapením. To, že není odborníkem na zemědělství, může však být do určité míry i výhoda. Teprve čas ukáže, jak dalece... Když jsme se při volbách vyjadřovali, kam chceme naši zem směřovat, velká většina z nás se přikláněla k cestě snižování schodku veřejných financí a snaze již dále nehospodařit na úkor našich dětí. Zní to dobře, zní to zcela určitě správně, ale jakmile se pak šetření dotýká každého z nás, už to tak libě neneseme. Konkrétně mám na mysli škrcení rozpočtu Ministerstva zemědělství, jak před pár týdny avizoval pan ministr. Každý, kdo alespoň trochu sleduje dění na politické scéně, jistě zaznamenal výroky pana ministra o nutnosti šetření, a to už v letošním roce seškrtáním bez mála 900 mil. Kč z národních doplňkových plateb. Pevně doufám, že je-li skutečně nezbytné se k podobným úsporným opatřením uchylovat, dojde k nim vyváženou měrou i na ostatních resortech, a ne jako tomu je nyní, kdy mají zemědělci šetřit na úkor ministerstva obrany. Ale co je opravdu nejdůležitější, je to, aby nezůstalo jen u líbivé, ale do jisté míry naivní představy, jak si všichni ochotně utahujeme opasky ve prospěch budoucího blahobytu a na druhé straně hrstka vyvolených za našimi zády ve formě nejrůznějších neprůhledných státních zakázek rozkrádá naše daně vesele dál. Vážené chovatelky, vážení chovatelé, dovolte mi, abych využil této poslední možnosti a ty z Vás, kteří čtou svazový zpravodaj ještě před konáním výroční členské schůze, je na toto vrcholné jednání našeho svazu srdečně pozval. Vyjádříte tím, že Vám svaz není lhostejný a že se chcete podílet na jeho fungování. Ve dnech září 2010 se na Skalském Dvoře na setkání s Vámi těší Kamil Malát

3 ãasopis âeského svazu chovatelû masného skotu Praha ãíslo 3/2010 roãník XVII. OBSAH Aktuálnû... 4 Aktivity âschms Dvojí osvalení v chovu masného skotu... 6 První v jezd Junior teamu... 9 Skot, kter se u nás nepase Murray grey pfiíbûh australského úspûchu Jak se Ïije ãesk m chovatelûm masného skotu Marcela Velková, TFARMA spol. s.r.o.: Budoucnost je v jalovicích Adolf Loos, Farma Katefiina: Pomoci si musíme sami Brnûnská genetika pro masn skot Cesta za poznáním podruhé aneb: Opakování matka moudrosti Náv tûva farem ve Velké Británii aneb po stopách Herriota Neobvyklá plemena skotu a jejich v znam pro budoucnost chovu Orgánové choroby skotu Zhodnocení prûbûhu národního ozdravovacího programu (NOP) od infekãní rinotracheitidy skotu (IBR) v âeské republice k Termíny základních v bûrû a draïeb v roce Galerie nejlépe hodnocen ch b kû II. turnus Porovnání stability plemenn ch hodnot u zvífiat plemene limousine a masn simentál V eobecné podmínky pro odchov plemenn ch b ãkû v sezonû Recept Karbanátky Adresa svazu Tû nov 17, Praha 1 Tel.: âíslo úãtu: /0800 IâO: DIâ: CZ pfiedseda: Ing. Miroslav Vráblík Akátová 1132, Trhové Sviny tel.: fieditel: Kamil Malát Tû nov 17, Praha 1 tel.: tajemník: Ing. Jana ehofiová Tû nov 17, Praha 1 tel.: plemenná kniha, fakturace: Anna Stará Krátká 167, Lovosice tel.: Kontakty na pracovníky svazu inspektofii svazu: západní âechy Karel Melger Velké Dvorce 64, Pfiimda tel.: stfiední a severní âechy ing. Hubert Herrmann Matou ova 10, Praha 5 tel.: jiïní âechy ing. Vít âepelák Horská 69, âesk Krumlov tel.: v chodní âechy Jan Kopeck fieditel plemenné knihy Osík 201, Osík u Litomy le tel.: Morava Bc. Radek Dobe Ústín 122, Tû etice tel.: Titulní strana hlavní fotka: Farma Kozák s.r.o. (foto: Karel Melger) Titulní strana malá fotka: ZD Brloh (foto: Vít Čepelák) Vnitřní obálka Karel Melger Vydavatel nenese odpovûdnost za údaje a názory autorû ani jazykovou správnost pfiíspûvkû. Zpravodaj âschms je zapsán v evidenci MK âr pod evidenãním ãíslem MK âr E Tisk: Ekonoprint, Praha Neprodejné. Pro ãleny âschms a PK zdarma. 3

4 Aktuálnû Ceny u ních známek pro skot plastové i elektronické Den francouzského masného skotu Od 1. ãervence 2010 platí novela vyhlá ky o oznaãování, která umoïàuje chovatelûm skotu vyuïívat i elektronické u ní známky. Tuto sluïbu v âeské republice nabízejí chovatelûm dvû spoleãnosti Hema Mal ice s. r. o. a âmsch a. s. Hradi tko. Stejnû jako klasické u ní známky, DÛleÏité upozornûní chovatelûm z Moravy Dovolujeme si v em chovatelûm z oblasti Moravy zapojen m do kontroly uïitkovosti masného skotu (KUMP) oznámit, Ïe k dochází ke zmûnû na postu pracovníka pro KUMP v této oblasti. Namísto ing. Pavla Krieglera, kter tuto funkci vykonával více neï devût let, nastupuje Bc. Radek Dobe. V bûru nového pracovníka jsme vûnovali maximální pozornost, a tak jsme pfiesvûdãeni, Ïe zmûna probûhne co nejhladãeji a plynulost v konu kontroly uïitkovosti nebude nijak naru ena. Vûfiíme, Ïe tuto zmûnu pfiijmete s pochopením a Ïe se pro vás ná nov kolega rychle stane plnohodnotn m partnerem na kterého se budete s dûvûrou obracet. Telefonní ãíslo na p. Dobe e zûstává stejné, jako mûl ing. Kriegler, tj , kontaktní ová adresa je a po tovní adresa je Ústín 122, Tû etice. V pfiípadû jak chkoliv dotazû jsme vám plnû k dispozici. i elektronické ãipy pocházejí od svûtov ch v robcû Allflex resp. Zee Tags. PfiestoÏe období telení masn ch stád a tím zároveà i nejvût í vlna objednávek známek zaãne aï za nûkolik mûsícû, jiï si mûïete na na ich webov ch stránkách prohlédnout kompletní nabídku v ech u ních známek obou firem, abyste se mohli lépe rozhodnout od jaké spoleãnosti si pfiípadnû elektronické u - ní známky objednáte. Ve stfiedu 22. záfií 2010 pfiipravuje Farma Pojedy spolu s âesk m svazem chovatelû masného skotu Den francouzského masného skotu pfii jehoï pfiíleïitosti budou pfiedstavena plemena Aubrac a Parthenaise. Prezentována bude taktéï kolekce dal ích, v âechách doposud nezastoupen ch francouzsk ch masn ch plemen Bazadaise, Rouge des Prés (Maine-Anjou), ãi plemen s kombinovanou uïitkovostí Brune a Vosgienne. BliÏ í podrobnosti o této akci najdete na jiném místû tohoto Zpravodaje. Hodnocení burzy zvífiat Ïádost o spolupráci Stejnû jako v jin ch podnikatelsk ch ãinnostech, i v sektoru chovu masného skotu platí, Ïe úspû n prodej je základním pfiedpokladem ekonomiky podnikání. I my jsme si toho samozfiejmû vûdomi, a proto se snaïíme pro na e ãleny vytváfiet nástroje, které k tomuto cíli chovatelûm pomohou. Jedním z nich je i internetová burza zvífiat, kterou jsme jiï pfied lety na na ich stránkách spustili. Má-li v ak b t tento nástroj stále platn m pomocníkem, nesmí zûstávat bez v voje. A proto jsme jej pfied nûkolika mûsíci doplnili o sluïbu tzv. hlídacího psa, kter sleduje vybrané inzeráty za vás a automaticky vás em informuje o nov ch inzerátech, které odpovídají va im poïadavkûm. Na ím cílem je sluïby pro na e ãleny a chovatele masného skotu neustále zlep ovat a vyvíjet. Z tohoto dûvodu potfiebujeme mít zpûtnou vazbu a znát vá názor, ze kterého mûïeme lépe usuzovat na to, jaké sluïby vyuïíváte a jak jste s nimi spokojeni. Jedinû tak jsme schopni efektivnû investovat ãas a peníze do v voje nov ch, co nejuïiteãnûj ích, nástrojû. Pokud jste na i internetovou burzu zvífiat nûkdy v minulosti vyuïili, budeme velmi rádi, pokud budete vûnovat krátkému dotazníku, kter má za cíl vyhodnotit vá názor na její fungování, maximální pozornost a pokusíte se na nûkolik otázek odpovûdût co nejzodpovûdnûji a nejkonkrétnûji. Cel dotazník má pouh ch nûkolik otázek a jeho vyplnûní vám nezabere více neï nûkolik málo minut. V pfiípadû, Ïe jste v minulosti na na em webu inzerovali opakovanû, nabídne vám rovnûï moïnost zodpovûdût otázky jak individuálnû (ve vztahu k jednotliv m inzerátûm), tak hromadnû. Máte moïnost rovnûï napsat slovní hodnocení jednak vlastní burzy zvífiat, tak celého svazového webu. Pokud ve va ich názorech objevíme nûco, co by se dalo pro dal í v voj vyuïít, rádi va e my lenky zapracujeme. Údaje získané prostfiednictvím va ich odpovûdí slouïí v hradnû k vnitfiním potfiebám âschms a nebudou pfiedávány dal ím osobám. VáÏíme si va eho názoru a dûkujeme pfiedem za vá aktivní pfiístup. V pfiípadû dal ích dotazû nás neváhejte kontaktovat na u Uzávûrky KUMP 2009 Poãátkem mûsíce záfií byla v em ãlenûm na eho svazu a ãlenûm plemenn ch knih odeslána tradiãní publikace Uzávûrky kontroly uïitkovosti za rok Uzávûrky navazují na pfiedcházející publikace a jsou jiï v pofiadí osmnáct m vydáním uzávûrek KUMP, které byly âesk m svazem chovatelû masného skotu publikovány. Tato publikace je neprodejná a je urãena v hradnû na im ãlenûm. Pokud nûkdo z vás tuto publikaci neobdrïel, rádi vám poskytneme náhradní v tisk. V tomto pfiípadû kontaktujte sekretariát svazu. Seznam nov ch ãlenû svazu a plemenné knihy od LUNY, s.r.o., Tûchov, Blansko Rostislav Tomek, StûÏerov, Hofiice na umavû Radek Matou ek, Raãice, tûtí TRUSINA s.r.o., Velká Lhota Jitka Jehliãková, Telã Václav Vystrãil, Dobfiínsko Czeslaw Niemiec, Dolní Îukov Farma âapí hnízdo, a. s., DvÛr Semtín, Olbramovice Ing. Josef Chára, Chy e Petr Domkáfi, molovy Dolík, HavlíãkÛv Brod Jan Îák, Poteã, Vala ské Klobouky Marie ilhanová, Nová Ves, Mratín Petr indler, âástkovice, Telã Vûnceslava Plaãková, Dûtfiichovice 4

5 âerven odborná stáï ve Francii ( ehofiová) schûze v boru a grémia rad PK âschms (Hradi tko) pracovní schûze inspektorû a kolení bonitace plemene limousine (Kali tû) schûze ãlenû klubu Limousine (Kali tû) pfiedseda a fieditel se zúãastnili slavnostního semináfie hol t nského svazu k oslavám 20-ti let zaloïení (zámek Tfie È) valná hromada âeskomoravské spoleãnosti chovatelû a.s. Hradi tko (Malát, Vráblík) zaãátek II. turnusu základních v bûrû plemenn ch b kû a draïeb pracovní kolení inspektorû âschms ve Francii za úãelem zdokonalení teoretick ch i praktick ch znalostí spojen ch s hodnocením zevnûj ku francouzsk ch masn ch plemen fieditel jednal s pracovníky VÚÎV kvûli mezinárodnímu odhadu plemenn ch hodnot Interbeef Dal í ãervnové aktivity: âschms obdrïel prostfiednictvím âmsch a.s. od mezinárodní organizace ICAR (Mezinárodní v bor pro kontrolu uïitkovosti) certifikát kvality pro v kon kontroly uïitkovosti masn ch plemen skotu Tisk a rozeslání druhého ãísla svazového zpravodaje Organizace prvního v jezdu JuniorÛ do Nûmecka Aktualizace plemenn ch hodnot a databáze sluïby webkump Administrace ãlensk ch poplatkû pro rok 2010 âervenec konec II. turnusu základních v bûrû plemenn ch b kû a draïeb první v jezd Junior teamu âschms do Nûmecka pracovní schûze inspektorû (Hradi tko) âschms ve spolupráci s VÚÎV Uhfiínûves uspofiádali semináfi na téma Genetické parametry a plemenná hodnota pro SEUROP skotu (VÚÎV Uhfiínûves) schûzka t kající se pfiíprav Dne francouzsk ch masn ch plemen skotu na farmû Pojedy u p. Petrsíka (Malát, Kopeck ) jednání s vrcholn mi pfiedstaviteli spoleãnosti CRV Czech Republic ohlednû dal ího fungování OPB Osík (Vráblík, Malát, Kopeck ) KfiemeÏsk veletrh ( ehofiová) schûzka s firmou Exclusive Production zaji Èující organizaci Dne francouzsk ch masn ch plemen skotu na farmû Pojedy (Malát) K. Malát a K. eba se zúãastnili oslavy v znamného jubilea ing. Stanislava Kozáka (MZe) Dal í ãervencové aktivity: Pfiíprava materiálû pro tfietí ãíslo svazového zpravodaje Tvorba kalendáfie pro rok 2011 V bûr a objednávka svazov ch propagaãních pfiedmûtû Pfiíprava semináfie a VâS 2010 âinnosti pro zapojení se do mezinárodního systému hodnocení masného skotu Interbeef Aktualizace plemenn ch hodnot a databáze sluïby webkump Uzavfiení pfiíjmu plateb ãlensk ch vkladû pro rok 2010, vyfiazení nezaplativ ích ãlenû Srpen Aktivity âschms pracovní schûze inspektorû (Hradi tko) pfiijetí nového inspektora pro oblast Moravy, Bc. Radka Dobe e kontrola PraÏské správy sociálního zabezpeãení (Malát) schûze v boru a grémia rad PK âschms (Hradi tko) pracovní schûzka k orgnizaãnímu zaji tûní konference masného skotu konané ve luknovû (Malát, Machaã) schûze revizní komise (Brodce) roãník v stavy Agrokomplex na v stavi ti v Nitfie (Kopeck ) schûzka pracovní komise pro lechtûní masného skotu (Cunkov) pracovní schûze inspektorû (Hradi tko) Dal í srpnové aktivity: Pfiíprava materiálû a tvorba tfietího ãísla svazového zpravodaje Tvorba Uzávûrek kontroly uïitkovosti za rok 2009 Pfiíprava na úãast na v stavû Ná chov 2010 v Lysé nad Labem Pomoc pfii organizaci záfiijov ch aktivit v chovu masného skotu: Angus fórum 2010 v Dánsku Konference chovatelû masného skotu ve luknovû 14. a semináfi a VâS 2010 na Skalském dvofie Den francouzsk ch masn ch plemen na farmû Pojedy 5

6 Dvojí osvalení v chovu masného skotu Stav aktuálních poznatkû, autor Gerry Ernst (CONVIS, Lucembursko) Gen pro dvojí osvalení (muscular hypertrohy mh) je syndromem, kter se opûtovnû ve svûtû zvífiat objevuje v rûzné ãetnosti u mnoha druhû. Dfiíve se mûlo za to, Ïe má syndrom stejn pûvod a jde o jedinou mutaci. Jak se ale zjistilo, gen se nachází na druhém chromozomu a ovlivàuje funkci myostatinu, zjistilo se rovnûï, Ïe zde existuje mnoho rûzn ch mutací. Myostatin MSTN nebo GDF-8 (growth and differentiation factor 8) je protein, kter se tvofií v lidském nebo zvífiecím tûle. Inhibuje rûst svalû, takïe svaly rostou kontrolovanû. Inaktivace pfiirozené funkce proteinu myostatinu vede k nadmûrnému rûstu svalû. Prostfiednictvím rûzn ch mutací mûïe b t ovlivnûna funkce myostatinu. KdyÏ se funkce myostatinu kompletnû vysadí, hovofiíme o svalové hypertrofii nebo-li dvojím osvalení. U skotu je tento syndrom znám a popisován jiï velmi dlouho. Pfied nûkolika lety byl nalezen i u ovcí (belgick texel) a u psû (wippet, divoké psí plemeno). V roce 2004 byla zji tûna mutace genu myostatinu u jednoho chlapce, kde mûla za následek tvorbu zkrácen ch a ne zcela plnû funkãních proteinû myostatinu. Chlapec od narození je neobvykle svalnat. Kovboj ZPI 342 typicky plošně využívaný a oblíbený býk plemene piemontese pro užitkové křížení (foto: Schuhmann) Selekce ovlivàuje U rozdíln ch plemen skotu, o kter ch se dnes ví, Ïe nesou mh gen, dochází k jeho rozdílnému vyjádfiení. To souvisí s dlouhodobou selekcí na sílu vyjádfiení. U belgického modrobílého plemene tato selekce pokroãila zfiejmû nejdále. Ale také u nûkter ch dal ích plemen bylo realizováno lechtûní z kombinovaného plemene na specializované masné právû pfies nástup fenotypu dvojího osvalení: piemontese, parthenaise, asturiana de los Valles. I kdyï podle intenzity selekce je jeho vyjádfiení vût í nebo men í. U tûchto plemen není takov extrémní tlak selekce na sílu vyjádfiení jako u belgického modrobílého (BB). U tûchto plemen se usiluje o co moïné nejvy í procento pfiirozen ch porodû, naproti tomu u BB je témûfi systematicky vyuïíváno císafisk ch fiezû. Pfiesto u BB existuje také je tû kombinovan typ, v rámci kterého se udrïuje jedna linie homozygotních doplenderû, jejíï vlastnosti, pokud jde o prûbûh porodû, jsou obdobné jako u ostatních plemen s dvojím osvalením (+/ 30 % císafisk ch fiezû). U plemene south devon bylo vyjádfiení dvojího osvalení je tû silnûji upfiednostàováno neï u BB. Pozitivní efekty Nûkteré pozitivní efekty mh genu jsou vût inû chovatelû známé a ãasto jsou vyuïívány v uïitkovém kfiíïení: extrémní osvalení ( %), coï pfiiná í vysokou jateãnou v tûïnost; muskulární hyperplazie (více svalov ch bunûk, velikost bunûk normální nebo spí e jemnûj í, terminologie hypertrofie je ale patnû zvolená, neboè se nejedná o vût í velikost svalov ch vláken); ménû tuku, kter je ukládán pozdûji; ménû kolagenu (strukturální protein vazivov ch tkání), v dûsledku toho kfiehãí maso; jemnûj í stavba kostí a jemnûj í kûïe; V dûsledku toho je pfiedností kfiehké, málo tuãné maso a vynikající jateãná v tûïnost. Negativní efekty Také negativní efekty dvojího osvalení jsou chovatelûm známé a jsou dûvodem, proã se gen stává u mnoha plemen neïádoucím: tûïké porody v dûsledku vysoké porodní hmotnosti, del í doba bfiezosti, mohutnûj í tûlesná stavba telete, uï í a krat í porodní cesty, pokud je kráva také nositelkou dvojího osvalení; Ïivotaschopnost, vitalita a schopnost telat pfiijímat mléko jsou zãásti omezené. Tyto b vají zapfiíãinûny ãasto se vyskytujícími poruchami stavby srdce, myopatiemi (svalové onemocnûní), makroglosií (pfiíli dlouh jazyk), poruchami tvorby tûlesné stavby (zkrácení dolní ãelisti. pátefie, konãetin ) a náchylností k plicním onemocnûním; zvífiata pozdûji dospívají, aè jiï jde o jateãnou zralost, ãi plodnost; 6

7 Maximus ZCH 818 (foto: Schuhmann) zhor ená plodnost (pozdûj í v vin pohlavních orgánû, které jsou zpravidla ménû vyvinuty), nûkterá zvífiata v extrému nejsou schopná pfiirozeného rozmnoïování; niï í mléãná uïitkovost, coï vût inou ovlivní hmotnost pfii odstavu. V mnoha podnicích v Belgii uï nejsou telata drïena v chovu s matkami, n brï napájena z konví; men í kostra (men í rámec), coï v extrému vede ke sníïení jateãné hmotnosti; niï í mramorování masa, díky tomu je maso s ménû v raznou chutí a Èavnatostí; krat í trávicí aparát vede k niï- ímu pfiíjmu objemného krmiva, i kdyï vyuïití koncentrovan ch krmiv je v znamnû lep í; velmi jemná kûïe vede k vy í náchylnosti ke koïním parazitûm (svrab, mouchy, v i ); díky niï í schopnosti pfiíjmu objemného krmiva je limitovaná schopnost tvorby tukové rezervy a díky velmi jemné stavbû kostry (rezervy minerálních látek) jsou zvífiata jen velmi omezenû schopná pfiestát bez ztráty uïitkovosti jak koliv nedostatek v krmení. Schopnost kompenzaãního rûstu je také sníïená oproti normálním zvífiatûm. Jsou tak jen omezenû vhodná pro extenzivní chov nebo chov v extrémních klimatick ch podmínkách. Nositelé dvojího osvalení zpravidla vyïadují velmi intenzivní o etfiování a jsou ve v ech matefisk ch vlastnostech pod úrovní zvífiat, která nositeli nejsou. Jen za velmi vysok ch nákladû je moïná akceptovatelná uïitkovost. Chov ãistokrevn ch zvífiat s dvojím osvalením se vyplatí a je smyslupln pouze, pokud trh dostateãnû honoruje jejich pfiednosti a od chovatele vícepráce s tím spojené zaplatí. Testace dvojího osvalení V uïitkovém kfiíïení je ov em dvojí osvalení velkou pfiedností. Platí pouze drïet v omezeném rozsahu podíl tûïk ch porodû v pfiímém efektu. Zde se provûfiení nositelé dvojího osvalení prosazují. Genotyp dvojího osvalení pochází z devíti rozdíln ch mutací, které ovlivàují myostatin. Interpretace mh-genotypû závisí na plemeni a odpovídá nalezené mutaci, jichï v klad vyvinula INRA. Devût mutací je následujících: nt821 Jde o tzv. Frame-Shift-Mutation, kdy dojde k posunu díky chybûjícímu 11. páru chromozomu, proto se téï naz vá del11. Dochází tak k inaktivaci myostatinu. Tato mutace je nejvíce roz ífiená. Objevuje se hlavnû u plemene belgické modrobílé, parthenaise a asturiana de los Valles a je zde rovnûï tolerována. Vût ina zvífiat tûchto plemen jsou homozygotními nositeli. Tato mutace se v souãasnosti objevuje skoro u v ech plemen. Více pak u nûmeckého angusu (36 %), south devonu (37 %) a plemene aubrac (26 %). U specializovan ch francouzsk ch plemen blonde d'aquitaine, charolais a limousine je spí zfiídka (+/ 1 %). Kupodivu se vyskytuje i u britsk ch plemen galloway, longhorn a highland. U vût iny plemen není tento gen roz ífien z plemene durham (shorthorn), jak se dfiíve pfiedpokládalo. Jak ukázaly novûj í v sledky v zkumu pochází z pfiikfií- Ïení s pûvodním severoevropsk m ãernostrakat m skotem (star í kombinovan ráz). Tím se vysvûtluje také pravdûpodobnû ãastûj í v skyt u nûmeckého anguse. U britsk ch a severoamerick ch populací se vyskytuje tato mutace také, i kdyï ne tak ãasto jako v Nûmecku. U aubracu a asi i u limousine pochází pravdûpodobnû z pfiikfiíïeni s parthenaise, respektive z jeho vyhlazovacího kfiíïení. U aubracu je velká snaha gen z populace eliminovat. V ichni b ci v chovech zapsan ch v plemenné knize jsou od roku 2000 testováni. Z pûvodních 26 % nositelû na poãátku je v souãasné dobû nositeli jen 9 % b kû. Z 1057 proveden ch testû plemeníkû v roce 2008 nebylo jiï 82 % nositeli genu. C313Y Jedná se o tzv. Missence-mutaci, tedy mutaci zmûny pûsobení díky zmûnû báze, v sledkem je tvorba jin ch aminokyselin. Tento gen se vyskytuje prakticky pouze u plemene piemontese. PfiikfiíÏení Pro belgické modrobílé plemeno je dvojí osvalení typickým plemenným znakem (Lorenc z Chýště ZBM 223) (foto: Kamil Malát) 7

8 piemontese b kû do populace gasconne od roku 1962 se roz ífiil i u tohoto plemene. Od roku 2000 se systematicky na jeho pfiítomnost testují inseminaãní i v pfiirozené plemenitbû vyuïívaní b ci tohoto plemene. Z poãáteãního roz ífiení 75 % se dostali na 50 % nositelû. Cílem je v populaci gasconne gen eliminovat. Q204X Jde o gen specifick pro plemeno charolais. Témûfi 20 % jsou jeho nositeli. Homozygoti nositelé nejsou zapisováni do hlavního oddílu plemenné knihy, n brï do tzv. livre E (E=expérimental). Tito jedinci jsou lechtûni cílenû pro vyuïití v uïitkovém kfiíïení na dojná plemena nebo robustní plemena (aubrac, gasconne, salers). Také syntetické plemeno s dvojím osvalením INRA 95, které vzniklo na bázi mnoha plemen, je houfnû nositelem této mutace. Jednotlivû nacházíme tuto mutaci i u parthenaise, limousine a blonde d'aquitaine (vyhlazovací kfiíïení). nt419 Jde rovnûï o Frame-Shift- Mutation (del7-ins10). I zde je kompletnû vysazena funkce myostatinu. Vyskytuje se pfiedev ím u plemene rouge des Prés (dfiíve naz vané Maine-Anjou). Zcela jednotlivû pak u plemene limousine. E226X Jde rovnûï o disrupting mutaci (vede k fenotypu dvojího osvalení), která pfiichází v úvahu pfiedev ím u plemene rouge des Prés (Maine-Anjou). Vyskytuje se i u plemene parthenaise. E291X Je to poslední objevená disrupting mutace, která se objevuje u italského plemene Marchigiana. F94L Jde o tzv. konzervativní mutaci (kdy myostatin z vût í ãásti ztrácí svou funkci). Vyskytuje se pfiedev ím u plemene limousine. Zde je nejvût í podíl (97 %) plemene homozygotními nositeli této mutace. Interpretace v ak zní, Ïe tato zvífiata nejsou nositeli dvojího osvalení. Tato mutace se rovnûï houfnû vyskytuje u plemene aubrac (80 %) a pirenaica. V jednotliv ch pfiípadech je i u plemen angus, blonde d'aquitaine, charolais nebo britského longhorna. Podle nejnovûj ích v zkumû je mutace velice zajímavá, neboè dochází ke zlep ení masné uïitkovosti (v tûïnosti, protuãnûní, kfiehkosti ), aniï by se zhor ily matefiské vlastnosti. Tyto v sledky z Austrálie a Nového PAV ZGS 108 u plemene gasconne jsou býci nositelé dvojího osvalení využíváni v užitkovém křížení (foto: Schuhmann) Zélandu by ale musely b t potvrzeny v sledky na na í evropské populaci, aby tato mutace mohla b t zcela cílenû pouïita ve lechtûní. Ve spojení s pravou mutací zpûsobujícící dvojí osvalení mají tato zvífiata, která jsou pak heterozygotními nositeli F94L a jedné dal í mutace (Q204X, nt821 nebo C313Y), ãasto fenotyp jako homozygotní nositelé dvojího osvalení. Toto lze pravidelnû sledovat u kfií- ÏencÛ mezi charolais a aubracem nebo BB a limousinem. Existují je tû dal í dvû Missence-mutace, které vedou k neúplné funkci myostatinu: S105C, která se vyskytuje u parthenaise a D182N u rouge des Prés. Gen pro dvojí osvalení je ãásteãnû recesivní. V heterozygotní podobû v kombinaci s divokou formou nebo s dal ími z devíti dosud znám ch mutací pfiiná í jen velmi omezen v raz svalové hypertrofie. V homozygotní formû nastupuje pak vût inou znám genotyp dvojího osvalení. Rozpoznání dvojího osvalení testy Je témûfi nemoïné, ãi obtíïné na základû exteriéru rozeznat genotyp zvífiete. Proto se svazy chovatelû rozhodli v echny plemeníky vût iny plemen testovat systematicky na devût mutací myostatinu. Laboratofi od laboratofie interpretuje v sledky rozdílnû. INRA kromû v ech devíti mutací interpretuje v sledky následovnû +/+ není nositel, mh/+ heterozygot, mh/mh homozygot. CONVIS uvádí obligatornû v sledky v ech plemeníkû plemen limousine, angus, aubrac, salers, galloway, highland a britsk shorthorn. Jde o to, geny v populacích kontrolovat. Nositelé nejsou z plemenné knihy vylouãeni, ale jsou zapsáni v jiném oddílu plemenné knihy. U uveden ch plemen nejsou zapisováni do oddílu A plemenné knihy, ale do oddílu B. Homozygoti pak jsou zapsáni do oddílu plemenné knihy E. Jejich potomstvo rovnûï nemûïe b t zapsáno do oddílu A. Pfieklad: Hana Adamová 8

9 První v jezd Junior teamu Jana ehofiová, Miroslav Vráblík, âschms Jak jsme Vás jiï informovali, v bfieznu leto ního roku byl na v stavû Techagro v Brnû zaloïen Junior team âschms, sdruïení mlad ch zájemcû a pfiíznicvû chovu masného skotu. Smyslem zaloïení tohoto uskupení je pomoc vzniku nové generace odborníkû, ktefií by rozvíjeli chov krav bez trïní produkce mléka v âr na profesionální úrovni, a ktefií by se jednou i zapojili do jeho vedení. Cílem aktivit, které mají juniofii absolvovat, je pfiedání teoretick ch a praktick ch informací, t kajících se chovu masného skotu. Spolu s pfiihlá kou vyplnil kaïd z juniorû i formuláfi t kající se aktivit, které by si pfiál v rámci tohoto uskupení absolvovat. Nejvût í popularitû se tû ily exkurze do zahraniãí a pfiíprava zvífiat na v stavu. První v jezd, kter jsme pro juniory pfiipravili, se tedy odvíjel v tomto duchu. Oslovili jsme spfiátelenou nûmeckou organizaci, plemenáfiskou spoleãnost Rinderunion Baden- Württemberg (RBW) a po v mûnû nûkolika û byl na zaãátek ãervence naplánován dvoudenní odbornû zábavní v jezd. PrÛvodce nám dûlal sám fieditel spoleãnosti, Dr. Thomas A. Schmidt, kter s nûmeckou precizností téï cel program pfiipravil. Den první aneb co lze zvládnout za 24 hodin V rámci finanãní i ãasové úspory jsme se na cestu vydali na noc. Obavy, jak se s pfiespáním v autobusu vyrovnají mlad í úãastníci, se ukázaly jako plané, a tak jsme byli v pátek 2. ãervence ráno pfiipraveni na exkurzi v plném poãtu. V zemûdûlském centru v Aulendorfu, patfiícímu spoleãnosti RBW jsme posnídali, ubytovali se a vyrazili na jeho prohlídku. Centrum slouïí jako praktické pracovi tû pro vzdûlávání zemûdûlcû. Nachází se v nadmofiské v ce kolem 600 m, prûmûrné sráïky dosahují 900 mm a prûmûrná roãní teplota je 8,4 C. Hospodafií na 216 ha, pfiiãemï pastviny mají rozlohu 80 ha. Je zde odchováváno 80 mléãn ch krav, 110 jalovic 80 telat, 60 b kû ve v krmu, 30 krav bez trïní produkce mléka plemene Simentál a 3 plemenní b ci. Souãástí farmy je biostanice, která produkuje 190 tis. kwh za rok. 9

10 Ve skupinû Simentálsk ch krav je reprodukce organizována tak, Ïe v dobû na í náv tûvy bylo oteleno asi 30 % zvífiat. Vemena nûkter ch krav byla po kozena zánûtem coï lze pfiisuzovat intenzivní pastvû pfied otelením a následné vysoké produkci mléka, kterou narozená telata nedokázala spotfiebovat. Bylo nám pfiedstaveno téï speciálnû vy lechtûné plemeno bezvlnn ch ovcí. V rámci souãasného trendu, kdy je u ovcí rentabilní produkovat pouze maso, se nûmeãtí lechtitelé snaïí farmáfiûm ulehãit práci tím, Ïe pracují na vytvofiení plemene, které nebude nutné stfiíhat. Jak jsme se mohli pfiesvûdãit, jiï slaví první úspûchy. Dal í zastávkou na programu byla inseminaãní stanice v Herbertingenu. Stanice odebírá sperma b kû plemen Holstein, Fleckvieh a 19ti masn ch plemen. Odbûr masn ch b kû probíhá nepravidelnû, v daném roce jsou odebíráni 3 4 b ci. Sperma je uskladnûno a dal í odbûry se provádûjí podle poïadavkû trhu. Stanice prodává velké mnoïství dávek do celého svûta, velmi úspû ná je v prodeji do JiÏní Ameriky. Po pfiedstavení provozu centra jeho fieditelem probûhla odborná diskuse o chovu masného skotu mezi ním, Dr. Schmidtem a na imi zástupci. Skupina poté pokraãovala na farmu s chovem plemene Galloway. Na této farmû je odchováváno 30 krav, 50 mlad ch zvífiat a 2 plemenní b ci. Majitel farmy hrabû Königsegg-Aulendorf, kterému je pfies 80 rokû, s úãastníky Ïivû diskutoval o problematice realizace hovûzího masa na trhu. Dr. Schmidt nám na mladém b ãkovi pfiedvedl zpûsob bonitace. A nejen nejmlad í úãastníky na závûr náv tûvy nadchlo, kdyï se mohli svézt na krotkém volkovi, kterého na farmû mûli, takïe pfii následné cestû na farmu s chovem plemene Aberdeen angus bylo o ãem vyprávût. Chov manïelû Straubov ch ãítá 60 krav, 100 mlad ch zvífiat a 3 plemenné b ky. Zajímavostí je, Ïe paní Ute je lékafikou a provozuje lékafiskou praxi a její muï Joachim pracuje jako manaïer pivovaru. Pfiesto se vûnují chovatelské ãinnosti. Svá zvífiata mají rozdûlena do nûkolika stád a pasou je v chránûné krajinné oblasti. âást plochy je dokonce ponechána bez lidského zásahu a o krajinu se starají pouze zvífiata. Na závûr dne, po kter nás provázelo krásné poãasí, jsme vyrazili na veãefii k Bodamskému jezeru, pomyslnému bodu dûlícímu Nûmecko, Rakousko a v carsko. Tropické klima s vysok m stupnûm vlhkosti, které jezero obklopovalo v okruhu nûkolika kilometrû, mûnilo ráz okolní krajiny. Z oken minibusu jsme nejednou mohli pozorovat rostliny známé z pfiímofisk ch oblastí. Jako u mofie si ãlovûk pfiipadal i u samotného jezera. PrÛzraãná barva, lidé bezstarostnû korzující po promenádû a vlhk tepl vzduch. Proã jezdit do Itálie ãi Chorvatska? Po veãefii v restauraci s v hledem na jezero jsme se vydali na projíïìku lodí, která byla osvûïujícím záïitkem na závûr parného dne. Den druh vûzni, minizebu, aréna a vracíme se domû Druh den zaãal exkurzí na farmû s chovem plemene limousine v Lauchheimu. Nejednalo se o jen tak obyãejnou farmu. Zamûstnáni zde byli trestanci, kter m zb valo 12 aï 6 mûsícû do ukonãení trestu. Nerozli ovalo se, jak delikt kdo spáchal. lo o pfiestupní stanici mezi vûzeàsk m a bûïn m reïimem a pracovníci si dávali pozor na dobré chování, aby se nevrátili zpût do opravdov ch cel. S útûky zde tedy problém nebyl, ale vûzni mûli povolené vycházky a obãas se z nich zapomnûli vãas vrátit, jak nám sdûlil ãlovûk, kter je mûl na starosti a kter zároveà spravoval chod farmy a je tû fiídil svou vlastní. Na této zajímavé farmû se chová 80 mléãn ch krav a 40 krav plemene limousine. Vidûli jsme pro lechtûné stádo vynikajících zvífiat, limousiny piãkové kvality. Peãliv v bûr plemeníkû, dlouhodobá plemenáfiská práce a velmi dobfie zvládnutá v Ïiva nesly své ovoce. Dal ím bodem v programu druhého dne byla náv tûva farmy v Dörzbachu s chovem pro na ince exoticky vyhlíïejícího skotu, minizebu. Pfiivítala nás rodina Wunderlichov ch, ktefií zde s chovem tohoto, v Nûmecku pomûrnû populárního plemene, zaãali více ménû náhodou. Plemeno minizebu pochází z jiïní Asie a je typické men ím vzrûstem (v kohoutku má 80 aï 130 cm, dospûlí b ci váïí cca 550 kg), hrbem (kter se kromû tuku a pojivové tkánû skládá z esti rûzn ch svalû) a velkou odolností a nenároãností na kvalitu pastvy a pitn reïim. Wunderlichovi si jej velice pochvalovali a hrdû prezentovali i uzenáfiské v robky, které z nûj, kromû masa, jenï je povaïované za vybranou pochoutku, prodávají. S nejlep- ími zástupci svého stáda se chovatelé úãastní v stav. Pfiedvedli nám b ka, nositele ocenûní, kter byl krotk jako beránek a dûti mûly opût moïnost se na nûm povozit, coï se setkalo, jak si jistû dokáïete pfiedstavit, s velmi kladn mi ohlasy. Poslední zastávka prvního juniorského v jezdu byla v Ilshofenu, kde spoleãnost RBW nechala postavit velké aukãní a vystavovatelské centrum pro dobytek nesoucí název Arena Hohenlohe. Na podzim se zde kaïd rok konají aukce skotu a budovy jsou modernû vybaveny pro pfiípadné v stavy hospodáfisk ch zvífiat. Aby se stavba splatila a vyuïila, pronajímá ji RBW i pro jiné, neï zemûdûlské úãely. Pfii na í náv tûvû byla napfiíklad aréna plná fotbalov ch fanou kû, ktefií na velkém plátnû sledovali fotbalová klání v rámci MS ve fotbale. V odpoledních hodinách jsme se rozlouãili s na ím mil m prûvodcem, doktorem Schmidtem a vydali se zpût k na im domovûm plni dojmû a záïitkû. Snad vyjádfiím názor v ech zúãastnûn ch, kdyï fieknu, Ïe se první spoleãná akce vydafiila, a Ïe se tû íme na dal í, která je plánována tentokrát na na em území a bude se t kat pfiípravy zvífiat na v stavy. 10

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

âeského SVAZU CHOVATELÒ MASNÉHO SKOTU

âeského SVAZU CHOVATELÒ MASNÉHO SKOTU âeského SVAZU CHOVATELÒ MASNÉHO SKOTU ROâNÍK XIX. PROSINEC 2012 âíslo 4 Z OBSAHU: Seriál: Jak se Ïije ãesk m chovatelûm masného skotu XIX. díl Angus show se vydafiila na jedniãku Chov krav bez trïní produkce

Více

âeského SVAZU CHOVATELÒ MASNÉHO SKOTU

âeského SVAZU CHOVATELÒ MASNÉHO SKOTU âeského SVAZU CHOVATELÒ MASNÉHO SKOTU ROâNÍK XVIII. B EZEN 2011 âíslo 1 Z OBSAHU: Exkurze do systému chovu masného skotu ve Francii Seriál: Jak se Ïije ãesk m chovatelûm masného skotu XII. díl Brahman

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice 1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice Souãasn manaïer ví, Ïe t mová práce a nepfietrïité uãení jsou ãasto skloàovan mi moderními pfiístupy k fiízení, pfiesto se stále více izoluje od

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2014/2015 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2014 schválil s úãinností ode dne 1.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2013 2014 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2013 schválil s úãinností ode

Více

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14 Obsah Pfiedmluva................................................. 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû.............................. 14 1 PRÁVNÍ ÚPRAVA VEDENÍ ÚâETNICTVÍ........................ 17 1.1

Více

Šlechtitelský program plemene Aberdeen Angus

Šlechtitelský program plemene Aberdeen Angus Šlechtitelský program plemene Aberdeen Angus 1. Historie a základní charakteristika plemene Domovem jednoho z nejrozšířenějších masných plemen skotu na světě je severovýchodní Skotsko. Již na počátku 18.

Více

âeského SVAZU CHOVATELÒ MASNÉHO SKOTU

âeského SVAZU CHOVATELÒ MASNÉHO SKOTU âeského SVAZU CHOVATELÒ MASNÉHO SKOTU ROâNÍK XXI. B EZEN 2014 âíslo 1 Z OBSAHU: Seriál: Jak se Ïije ãesk m chovatelûm masného skotu XXIV. díl Skot, kter se u nás nepase: Nelore cattle Molekulární genetika

Více

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL Deset dopisû Olze 1933 1996 Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL 1997 OBSAH Îivotopis paní Olgy Havlové str. 9 Dopis ãíslo 1 str. 11 Dopis ãíslo 13 str. 15 Dopis ãíslo 16 str. 27 Dopis ãíslo 17 str. 57 Dopis

Více

âeského SVAZU CHOVATELÒ MASNÉHO SKOTU

âeského SVAZU CHOVATELÒ MASNÉHO SKOTU âeského SVAZU CHOVATELÒ MASNÉHO SKOTU ROâNÍK XX. ZÁ Í 2013 âíslo 3 Z OBSAHU: Seriál: Jak se Ïije ãesk m chovatelûm masného skotu XXII. díl Tfietí roãník brnûnské v stavy se povedl na jedniãku Souãasn zpûsob

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme.

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme. MÛj otec zemfiel pfied jedenácti lety. Byly mi tehdy jen ãtyfii roky. Nikdy mû nenapadlo, Ïe od nûj je tû nûkdy dostanu nûjakou zprávu, ale teì spolu pí eme tuhle knihu. První fiádky pí u já, otec do ní

Více

Zootechnické aspekty chovu masného skotu

Zootechnické aspekty chovu masného skotu Zootechnické aspekty chovu masného skotu Strategie zakládání stáda František Louda Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o. Podnikatelský záměr obsahuje : strategické postupy všech prací ekonomickou rozvahu

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

Odchov telat a jalovic ve stádě bez tržní produkce mléka (BTPM) Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze

Odchov telat a jalovic ve stádě bez tržní produkce mléka (BTPM) Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze Odchov telat a jalovic ve stádě bez tržní produkce mléka (BTPM) Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze Porod Příznaky blížícího se porodu uvolněné pánevní vazy pokleslé břicho zduření a zvětšení

Více

âeského SVAZU CHOVATELÒ MASNÉHO SKOTU

âeského SVAZU CHOVATELÒ MASNÉHO SKOTU âeského SVAZU CHOVATELÒ MASNÉHO SKOTU ROâNÍK XVI. B EZEN 2009 âíslo 1 Z OBSAHU: Principy v bûru selekãních znakû Japonské hovûzí: maso wagyu Seriál: Jak se Ïije ãesk m a evropsk m chovatelûm masného skotu

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

Mléčná plemena skotu. Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze

Mléčná plemena skotu. Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze Mléčná plemena skotu Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze Plemena skotu Nejvíce zvířat v Asii a Americe, stavy skotu v Evropě tvoří přibližně 9 %, populace skotu = 300-350 plemeny (mléko,

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

ROâNÍK XIV. âerven 2007 âíslo 2

ROâNÍK XIV. âerven 2007 âíslo 2 âeského SVAZU CHOVATELÒ MASNÉHO SKOTU ROâNÍK XIV. âerven 2007 âíslo 2 Vážení chovatelé, i přesto, že červnové číslo zpravodaje by mělo dle kalendářních měsíců být prvním letním, při pohledu z okna alespoň

Více

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu.

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca boxy 1 reca boxy Pofiádek musí b t. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca box optimalizuje pracovní procesy a zaji Èuje inteligentní

Více

INFORMACE PRO PACIENTY

INFORMACE PRO PACIENTY INFORMACE PRO PACIENTY Technologie prizpusobená ˇ pacientovi technologie od Artrotické zmûny Pfiesné fiezací bloãky Technologie Visionaire Optimálnû usazen implantát O spoleãnosti Smith&Nephew je celosvûtovû

Více

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1 Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 2 Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 3 Klid, pohoda a odpoãinek - samozfiejmost

Více

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz LAND ROVER ASSISTANCE www.land-rover.cz V eobecné podmínky pro poskytování sluïeb LAND ROVER ASSISTANCE (dále v textu jen VP ) Zavolejte nám, v nouzi vás nenecháme! Nonstop Land Rover Assistance 24 hodin

Více

DaÀové pfiiznání k DPH

DaÀové pfiiznání k DPH OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH I str. 1 DaÀové pfiiznání k DPH Ing. Dagmar Fitfiíková, daàov poradce 94, 96, 109, 100, 101 a 108 v platném znûní (dále jen ZDPH), 40, 41 zákona ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkû,

Více

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE 4. roãník mezinárodního odborného veletrhu BAZÉNY, SAUNY, SOLÁRIA & WELLNESS PraÏsk veletrïní areál LetÀany 8. 11. bfiezna 2007 1. Informace pro vystavovatele

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10 Úvod... 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011... 13 1 Oblasti, kter ch se t ká novela zákona o DPH... 19 2 Zmûny zákona o DPH spoãívající ve

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data

Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data p fi e h l e d Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data EPIDEMIOLOGIE ZHOUBN CH NÁDORÒ âr ON-LINE NA WEBOVÉM PORTÁLU PROJEKTU SVOD CANCER EPIDEMIOLOGY IN THE CZECH REPUBLIC ON-LINE MUÎÍK

Více

ROâNÍK XV. B EZEN 2008 âíslo 1

ROâNÍK XV. B EZEN 2008 âíslo 1 âeského SVAZU CHOVATELÒ MASNÉHO SKOTU ROâNÍK XV. B EZEN 2008 âíslo 1 Vážené chovatelky a chovatelé, píše se rok 2008 a dlouho očekávaná událost je tu. O čem že to mluvím? O tom, že již tento rok se bude

Více

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Lucerna vznikla jako místo soustfieìující spoleãenské, kulturní a zábavní aktivity pod jednou stfiechou, a to zfiejmû jako jeden z prvních pfiíkladû svého druhu

Více

www:nuts2severozapad.cz

www:nuts2severozapad.cz PROJEKTY ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO Obec Velké Bfiezno pfiipravila nové projekty rozvoje infrastruktury. Ty mohla uskuteãnit díky dotaci z Regionálního operaãního programu Severozápad. V

Více

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 3 Rozesláno dne 18. kvûtna 2006 O B S A H 2. Nafiízení PlzeÀského kraje

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8 Úvod... 11 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... 15 1 Zahraniãní osoba z Arménie podnikající v âr zápis v obchodním rejstfiíku...

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská 1 CZ-602 00 Brno telefon

Více

XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY

XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY s mezinárodní úãastí Mezioborová spolupráce v diagnostice a léãbû Ïilního onemocnûní BRNO, areál BVV 1. 2. fiíjna 2010 pofiádá âeská flebologická spoleãnost âeské lékafiské spoleãnosti

Více

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar se budou cel mûsíc od 27. listopadu do 17. prosince 2006 dívat na PraÏany z balkonu kteréhosi domu na Starém Mûstû v Praze Zkuste je nalézt a vyfotografovat nebo namalovat, aby byl balkon na obrázku poznat.

Více

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 PRAKTICKÝ PORADCE V DAŇOVÝCH OTÁZKÁCH 3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 Zákon o DPH obsahoval v 75 odst. 2 zákaz uplatnit nárok na odpočet z pořízeného osobního automobilu,

Více

âeského SVAZU CHOVATELÒ MASNÉHO SKOTU

âeského SVAZU CHOVATELÒ MASNÉHO SKOTU âeského SVAZU CHOVATELÒ MASNÉHO SKOTU ROâNÍK XVII. PROSINEC 2010 âíslo 4 Z OBSAHU: Druh v jezd Junior teamu Seriál: Jak se Ïije ãesk m chovatelûm masného skotu XI. díl Angus tour 2010 Morava Highland v

Více

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Spoleãnost s ruãením omezen m a její jednatel ãást 2, díl 3, kapitola 9, str. 1 2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Je již všeobecně známou skutečností, že s účinností od 1. 1. 2007 byl zrušen

Více

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34 NÁVOD K OBSLUZE merit - 34 LACOSTE Legenda znaãky LACOSTE se zaãala psát v Bostonu v roce 1932, kdyï se René Lacoste, hvûzda tenisu 20. let dvacátého století, vsadil s kapitánem francouzského daviscupového

Více

Současné trendy a výhledy produkce, prodeje, zpeněžování jatečného skotu na domácím a zahraničním trhu

Současné trendy a výhledy produkce, prodeje, zpeněžování jatečného skotu na domácím a zahraničním trhu Současné trendy a výhledy produkce, prodeje, zpeněžování jatečného skotu na domácím a zahraničním trhu Dr. Ing. Josef Langr CHOVSERVIS a.s., Hradec Králové Současné trendy a výhledy produkce se opírají

Více

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com IBM Software forum 2003 V pfiípadû zájmu se laskavû registrujte na adrese: www.ps.avnet.com/cz/swforum2003 24. záfií 2003 Andel s hotel Prague

Více

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel)

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 111 6. âást Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) 111 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 112 0000 0000 SPRÁVA DANÍ 112 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 113

Více

Specifické zdaàování finanãního sektoru1

Specifické zdaàování finanãního sektoru1 0 0 âlánky JURISPRUDENCE /0 Specifické zdaàování finanãního sektoru MGR. BC. EVA ULCOVÁ Finanãní krize, která zasáhla globální ekonomiku pfied nûkolika lety a která víceménû stále pfietrvává, pfiinesla

Více

9/2 Intraorální snímkování

9/2 Intraorální snímkování Praktick rádce zubního lékafie str. 1 9/2 Intraorální snímkování Úvod do intraorálního snímkování MUDr. Martin Záhofiík Základní principy rentgenologie Rentgenové záfiení Rentgenové záfiení (záfiení X)

Více

Komunikace s kočkou. TÉMA MùSÍCE. Po stopách dr. Doolittla. 4 Na e KOâKY 11/05

Komunikace s kočkou. TÉMA MùSÍCE. Po stopách dr. Doolittla. 4 Na e KOâKY 11/05 Po stopách dr. Doolittla Komunikace s kočkou Dá se s koãkou mluvit? KaÏd, kdo Ïije s koãkou, s ní i hovofií. Je to bûïná kaïdodenní samozfiejmost, která se uskuteãàuje spí e mimochodem. Nûkdy ov em probíhá

Více

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek 2 Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek Povinnosti úãetní jednotky Úãetním jednotkám je ukládána fiada povinností, a to nejen úãetními pfiedpisy, ale i dal ími zákony souvisejícími s podnikáním. Podnikatelé

Více

25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha

25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha 25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha PRÒBùH 1. Pfiivítání Dûti, které poprvé pfiijmou eucharistii, pfiicházejí v prûvodu spolu s ministranty a knûzem. Pokud je to technicky moïné a vhodné, pfiiná

Více

Komunikace na pracovišti Kapitola 2

Komunikace na pracovišti Kapitola 2 nûj snadno získat reference. Velmi zásadní je i informace o rozsahu sluïeb, které konzultant poskytuje. Ten kvalitní nabídne pomoc pfii v bûru osobních barev, vybudování profesionálního atníku a stylu.

Více

KATALOG ZÁKLADNÍHO VÝBĚRU dne 16.10.2015 Montážně obchodní firma s.r.o., Bučický Mlýn farma Pojedy začátek cca 13,00 hod.

KATALOG ZÁKLADNÍHO VÝBĚRU dne 16.10.2015 Montážně obchodní firma s.r.o., Bučický Mlýn farma Pojedy začátek cca 13,00 hod. KATALOG ZÁKLADNÍHO VÝBĚRU dne 16.10.2015 Montážně obchodní firma s.r.o., Bučický Mlýn farma Pojedy začátek cca 13,00 hod. Č. Číslo OTEC DATUM HM. KŘ. Přír.od nar. k. býčka st.reg. NAROZENÍ PLEM kg cm g

Více

Zeptejte se sami. Teď už můžete.

Zeptejte se sami. Teď už můžete. Zeptejte se sami. Teď už můžete. easyresearch.biz je nová webová sluïba, která vám umoïní jednodu e, rychle a levnû vytváfiet profesionální on-line dotazníky, distribuovat je e-mailem nebo umísèovat na

Více

Nízké ceny akcií jsou pfiíleïitostí pro v hodné investice do fondû

Nízké ceny akcií jsou pfiíleïitostí pro v hodné investice do fondû Proã investovat dlouhodobû a pravidelnû está strana pfiílohy Velk prostor k rûstu Zájem o investování do otevfien ch podílov ch fondû (OPF) u nás stále roste. Pfiesto je objem investic do fondû na jednoho

Více

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ Vít Hladík, Vladimír Kolejka âeská geologická sluïba, poboãka Brno, pracovi tû Jeãná 29a, 621 00 Brno, hladik@gfb.cz Abstract: Capture

Více

ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ

ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ KOMPLETNù Z JEDNÉ RUKY Déle jak deset let je na trhu osvûdãená roletová schránka ROKA THERM. Né vïdy je moïnost vyhovût pfiání a zakomponovat pfiekladové schránky do

Více

Velká hospodáfiská krize z poãátku tfiicát ch let je jednou

Velká hospodáfiská krize z poãátku tfiicát ch let je jednou 2 CO ZPÒSOBILO VELKOU HOSPODÁ SKOU KRIZI? Velká hospodáfiská krize z poãátku tfiicát ch let je jednou z nejdûleïitûj ích událostí dvacátého století. Ve Spojen ch státech a Nûmecku byla velice silná, i

Více

Obsah. âást I Koncepãní základy

Obsah. âást I Koncepãní základy âást I Koncepãní základy 1 Doplnûní systému fiízení controllingem..................... 27 1.1 Podnikové fiízení jako systém.......................... 27 1.1.1 Podnik jako systém............................

Více

AURATON 30 AURATON TH-3

AURATON 30 AURATON TH-3 AURATON 30 AURATON TH-3 (s externím ãidlem 2,5 m) ELEKTRONICK TERMOSTAT NÁVOD K OBSLUZE Termostaty fiady AURATON 30 (TH-3) jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze

Více

ÚČE Účetnictví a DPH str. 1

ÚČE Účetnictví a DPH str. 1 ÚČE str. 1 V obecném hesle Evidence DPH uvádíme základní podmínky, které stanoví pro tzv. záznamní evidenci zákon o dani z přidané hodnoty. Konkrétní účetní operace, příslušné účetní souvztažnosti je však

Více

Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování

Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování PhDr. Jan Soukup, doc. MUDr. Hana Papežová, CSc. Univerzita Karlova v Praze, 1. LF a VFN, Psychiatrická klinika Klíčová slova komunikace zmûna

Více

DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU

DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská

Více

âeská poji Èovna a.s.

âeská poji Èovna a.s. âeská poji Èovna a.s. V roãní zpráva 1998 Obsah Základní charakteristiky 3 Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 4 Profil spoleãnosti 7 Poskytované druhy poji tûní 7 Rating âeské poji Èovny 7 Pfiipravenost

Více

OBSAH. Pfiedmluva 5. Úvod 7

OBSAH. Pfiedmluva 5. Úvod 7 OBSAH Pfiedmluva 5 Úvod 7 Podzim 15 1. Pojì dál, zaãínáme 19 2. Kolem nás je mnoho zajímav ch vûcí 23 3. O malém bobrovi, kter na el pfiátele 27 4. Hurá, sklízíme úrodu! 33 5. Hurá, uï je podzim! 37 6.

Více

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele Grafick manuál znaãky Odkaz na zfiizovatele Obsah Úvod 1 Znaãka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 âernobílá pozitivní varianta 2.3 âernobílá inverzní varianta 2.4 Grafická definice

Více

KOMERâNÍ P ÍLOHA 30. 10. 2001

KOMERâNÍ P ÍLOHA 30. 10. 2001 strana 3 PODÍLOVÉ FONDY Pfiílohu pfiipravila Ochrana investorû se zvy uje Investice do otevfien ch podílov ch fondû (OPF) jsou pro obãany z dlouhodobého hlediska jednou z nejefektivnûj ích forem zhodnocování

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12 Úvod...15 1 V eobecnû k podnikání fyzické osoby...17 1.1 Podnikatel a podnikání...17 1.2 Podnikatel a vedení úãetnictví...18 1 Zahájení

Více

Milí klienti, Návod na investování - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4

Milí klienti, Návod na investování - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 CS_zpravodaj_II_vnitrni:CS_zpravodaj_II_vnitrni.3.7 8: Page Editorial - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 Návod

Více

Perspektivy institutu opatrovnické rady

Perspektivy institutu opatrovnické rady JURIS_01_13_zlom 29.11.2012 15:35 Stránka 18 Perspektivy institutu opatrovnické rady 18 JUDR. KAREL SVOBODA PH.D., SOUDCE OKRESNÍHO SOUDU PLZE MùSTO Opatrovnická rada je jedním ze staronov ch institutû,

Více

Evropské právo vefiejn ch podpor v daàové oblasti obrana obecnou logikou daàového systému

Evropské právo vefiejn ch podpor v daàové oblasti obrana obecnou logikou daàového systému 8/2013 JURISPRUDENCE âlánky dy daà osoba jiná neï poplatník vãetnû provedení nezbytné identifikace platby na daàov úãet pronajímatele, kter vedou jednotlivé místnû a vûcnû pfiíslu né finanãní úfiady, mûlo

Více

Letos vyhrajeme play off! Messier. zachraàuje. Rangers 14 PRO HOCKEY

Letos vyhrajeme play off! Messier. zachraàuje. Rangers 14 PRO HOCKEY Letos vyhrajeme play off! Messier zachraàuje Rangers 14 PRO HOCKEY íkají mu kapitán kapitánû. Je pr lídrem, jak se nevidí. Na ledû i mimo nûj. Teì se má znovu dokázat, Ïe je to pravda. Pfied esti lety

Více

Zápis z jednání Klubu chovatelů plemene Hereford Farma Prak (Ing.J.Tupý) - 21.3.2012

Zápis z jednání Klubu chovatelů plemene Hereford Farma Prak (Ing.J.Tupý) - 21.3.2012 Zápis z jednání Klubu chovatelů plemene Hereford Farma Prak (Ing.J.Tupý) - 21.3.2012 Přítomni: dle presenční listiny u předsedy klubu Zahájení: Ing. Machač přivítání přítomných a seznámení s programem

Více

EDF: Rekapitalizace státních podnikû ve svûtle práva státních podpor

EDF: Rekapitalizace státních podnikû ve svûtle práva státních podpor âlánky JURISPRUDENCE /0 0 Soud: Evropsk soudní dvûr Oznaãení judikátu: C-/ P, Komise proti Électricité de France (EDF) Datum rozhodnutí:. ãervna 0 Rozsah právní problematiky: státní podpora, ãlánek SFEU,

Více

Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón

Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón 1 V ichni ãtenáfii na eho ãasopisu asi vûdí, Ïe jednou ze základních a velmi dûleïit ch moïností jak získat peníze

Více

P R O F I L S P O L E

P R O F I L S P O L E PROFIL SPOLEâNOSTI Na stavebním trhu Metrostav operuje jiï 28 let jako samostatn subjekt. Jeho tradice v ak sahá hluboko do historie ãeského stavebnictví a pfies tehdej í Vodní stavby aï k základûm ãeského

Více

5. 11. 6. 12. 2007. Galerie Zbraslav Mûstsk dûm, U malé fieky 3, Praha-Zbraslav

5. 11. 6. 12. 2007. Galerie Zbraslav Mûstsk dûm, U malé fieky 3, Praha-Zbraslav 2007 5. 11. 6. 12. 2007 Galerie Zbraslav Mûstsk dûm, U malé fieky 3, Praha-Zbraslav Nad v stavou pfievzala zá titu Mgr. Renata HÛrková, starostka Mâ Praha-Zbraslav VáÏení pfiátelé v tvarného umûní, mám

Více

právních pfiedpisû Ústeckého kraje

právních pfiedpisû Ústeckého kraje Roãník 2010 VùSTNÍK právních pfiedpisû Ústeckého kraje âástka 8 Rozesláno dne 14. prosince 2010 O B S A H 6. Nafiízení Ústeckého kraje, kter m se vydává Integrovan krajsk program sniïování emisí Ústeckého

Více

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009 NOVELA ZÁKONA O DPH OD 1. 1. 2009 str. 1 Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009 Ing. Pavel Bûhounek, daàov poradce 3, 4 odst. 3 písm. g, 6 odst. 2, 10 odst. 6, 13 odst. 10 písm. c), 35, 36 odst. 6, 49, 56 odst.

Více

Lex22660. LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem

Lex22660. LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem Lex22660 LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem Zabudovaná flexibilita Lex23150 Jakmile je jednou síè LexCome Home souãástí domácnosti, je velmi jednoduché

Více

prodej majetku o prodeji majetku je úãtováno v sledkovû na pfiíslu né úãty ve skupinû 54 a 64 nebo 56 a 66

prodej majetku o prodeji majetku je úãtováno v sledkovû na pfiíslu né úãty ve skupinû 54 a 64 nebo 56 a 66 prodej majetku o prodeji majetku je úãtováno v sledkovû na pfiíslu né úãty ve skupinû 54 a 64 nebo 56 a 66 hodnota prodaného majetku je daàov m nákladem bez dal ích omezení pfii prodeji: vzniklá ztráta

Více

1.7. Základní práva a svobody

1.7. Základní práva a svobody Street Law 1.7. Základní práva a svobody ZÁKLADNÍ PRÁVA A SVOBODY (TEORETICKÁ âást LEKCE) Téma: Základní práva a svobody Cíle: poznat historický vývoj formulací základních práv a svobod, umět vysvětlit

Více

Navigátor 1 2012. V jednoduchosti je krása Pfiínosy BNS ve spoleãnosti Madeta, a. s. str. 2

Navigátor 1 2012. V jednoduchosti je krása Pfiínosy BNS ve spoleãnosti Madeta, a. s. str. 2 Magazín spoleãnosti INEKON SYSTEMS 1/2012 Navigátor V jednoduchosti je krása Pfiínosy BNS ve spoleãnosti Madeta, a. s. str. 2 Opravdov gigant BNS zefektivàuje konsolidaci dat ve spoleãnosti AGROFERT HOLDING,

Více

KATALOG ZÁKLADNÍHO VÝBĚRU dne 26.02.2015 Minaříková Hana, Hluk začátek cca 11,00 hod.

KATALOG ZÁKLADNÍHO VÝBĚRU dne 26.02.2015 Minaříková Hana, Hluk začátek cca 11,00 hod. KATALOG ZÁKLADNÍHO VÝBĚRU dne 26.02.2015 Minaříková Hana, Hluk začátek cca 11,00 hod. Č. Číslo OTEC DATUM HM. KŘ. Přír.od nar. k. býčka st.reg. NAROZENÍ PLEM kg cm g CHOVATEL + + + + + + + 1 615257 072

Více

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Kuchafika babiãky Chadimové N AKLADATELSTVÍ L IBRI P RAHA 2001 Ve kerá práva vyhrazena. Je zakázáno vefiejné publikování, roz ifiování a kopírování

Více

Radary v Praze Stále 132 tuningových stran, nyní za 79 Kč

Radary v Praze Stále 132 tuningových stran, nyní za 79 Kč 001_titulka_1++s 1/19/07 5:49 PM Str. 1 číslo 2 2007 číslo 2 2007 Radary v Praze Stále 132 tuningových stran, nyní za 79 Kč Ford Escort Opel Calibra Škoda Octavia Nissan 350 Z Audi TT BMW 325i Peugeot

Více

10/2006. Nejen o nákupech. Inspirace na prosinec Vést druhé je náleïitostí srdce, ne hlavy. VERLAG DASHÖFER OBSAH. HR TIP 10/2006 prosinec 2006 1

10/2006. Nejen o nákupech. Inspirace na prosinec Vést druhé je náleïitostí srdce, ne hlavy. VERLAG DASHÖFER OBSAH. HR TIP 10/2006 prosinec 2006 1 VERLAG DASHÖFER 10/2006 Odborné nakladatelství personální a mzdové literatury prosinec 2006 Nejen o nákupech Jednou jsem se s malou netefií vypravila v dobû, kdy uï pfii la o iluze, Ïe dárky nosí JeÏí

Více

V BùR POTENCIÁLNÍCH PARTNERÒ ZE SKLÁ SKÉHO ODVùTVÍ âr PRO ZAPOJENÍ DO RÁMCOV CH PROGRAMÒ EU

V BùR POTENCIÁLNÍCH PARTNERÒ ZE SKLÁ SKÉHO ODVùTVÍ âr PRO ZAPOJENÍ DO RÁMCOV CH PROGRAMÒ EU V BùR POTENCIÁLNÍCH PARTNERÒ ZE SKLÁ SKÉHO ODVùTVÍ âr PRO ZAPOJENÍ DO RÁMCOV CH PROGRAMÒ EU Petra Rydvalová, Radka Pittnerová Úvod Lze pomoci rozvoji skláfiství (tradiãnímu odvûtví âech) pfiípravou inovaãních

Více

TRITON. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

TRITON. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz TRITON Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Meditace klidu a vhledu U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S

Více

MICROFRANCHISING: NOV NÁSTROJ ROZVOJOVÉ POMOCI

MICROFRANCHISING: NOV NÁSTROJ ROZVOJOVÉ POMOCI Ekonomika a management MICROFRANCHISING: NOV NÁSTROJ ROZVOJOVÉ POMOCI Vendula Macháãková Úvod Tento pfiíspûvek pfiiná í shrnutí v zkumu, kter autorka provádûla na podzim roku 2012. Pfiíspûvek je zamûfien

Více

7/3.2 Pfiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ

7/3.2 Pfiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ raktick rádce pro spoleãenství vlastníkû jednotek Ing. Zdenûk Morávek ãást 7, díl 3, kapitola 2, str. 1 7/3.2 fiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ V praxi je nejčastějším příjmem v souvislosti

Více

Inventarizaãní komise provedla v echny poïadované inventury a vyhotovila z nich inventurní soupisy.

Inventarizaãní komise provedla v echny poïadované inventury a vyhotovila z nich inventurní soupisy. âasov plán provádûní inventur majetku a závazkû k 31. 12. 2006 Úãet Název Fyzická inventura Dokladová Fyzické zji Èování Korekce do 31. 12. inventura 021 Dlouhodob hmotn majetek stavby 12. 12. 2006 3.

Více

Ale mûj pfiíbûh s Janinkou nezaãal tou elektriãkovou svatbou, jak jsem se vám uï snaïil namluvit, vïdyè tak málo pfiíbûhû zaãíná rovnou v bílém

Ale mûj pfiíbûh s Janinkou nezaãal tou elektriãkovou svatbou, jak jsem se vám uï snaïil namluvit, vïdyè tak málo pfiíbûhû zaãíná rovnou v bílém IV. A pfiece mi to nedá. Posílen snídaní a dlouh m spánkem zkusím se je tû vrátit k vãerej í rozpravû s Bohyní noci a jsem pevnû rozhodnut roztoãit pedály a urazit s doprovodn m vozem va í pozornosti alespoà

Více

Krávy produkující mléko dojnice: neuvěřitelně krátký život

Krávy produkující mléko dojnice: neuvěřitelně krátký život Krávy produkující mléko dojnice: neuvěřitelně krátký život Dojnice na pastvě Trocha historie Divokým předkem tura domácího byl pravděpodobně pratur. Poslední jedinec tohoto divokého plemene uhynul v polských

Více