âeského SVAZU CHOVATELÒ MASNÉHO SKOTU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "âeského SVAZU CHOVATELÒ MASNÉHO SKOTU"

Transkript

1 âeského SVAZU CHOVATELÒ MASNÉHO SKOTU ROâNÍK XVII. ZÁ Í 2010 âíslo 3 Z OBSAHU: Dvojí osvalení v chovu masného skotu Seriál: Jak se Ïije ãesk m chovatelûm masného skotu X. díl Náv tûva farem ve Velké Brinátnii aneb po stopách Herriota Neobvyklá plemena skotu a jejich v znam pro budoucnost chovu Orgánové choroby skotu

2 Vážení chovatelé a chovatelky, letošní velmi zvláštní léto pomalu končí a pro většinu z Vás nastává jedno z nejdůležitějších období celého roku, a to ekonomické zhodnocení Vaší celoroční činnosti ve formě prodeje zástavového skotu. Spolu s dotacemi je právě prodej odstavu pro drtivou část chovatelů masného skotu jediným příjmem za celý rok, a tedy o to důležitější. První informace naznačují, že ceny by se měly pohybovat na velmi podobné úrovni jako loňský rok, přičemž největší zájem bude o telata o nižší hmotnosti okolo 230 kg. Hodnotit, jestli jsou to ceny vysoké či nízké na tomto místě nemá cenu. Faktem však zůstává, že doby, kdy se odstavené tele prodávalo za Kč jsou zřejmě pryč... Těm, kteří skot vykrmují a pak dokonce ideálně finalizují na českém trhu fandíme o to více a věříme, že budeme moci při různých propagačních akcích na podporu spotřeby kvalitního hovězího sdělovat další konkrétní případy, kde si mohou spotřebitelé takové maso zakoupit. Druhou, neméně podstatnou událostí, která se dotýká nás všech, byl nástup nového ministra zemědělství do úřadu. Asi nemá cenu zastírat, že osoba pana Fuksy byla po jeho jmenování pro všechny velkým překvapením. To, že není odborníkem na zemědělství, může však být do určité míry i výhoda. Teprve čas ukáže, jak dalece... Když jsme se při volbách vyjadřovali, kam chceme naši zem směřovat, velká většina z nás se přikláněla k cestě snižování schodku veřejných financí a snaze již dále nehospodařit na úkor našich dětí. Zní to dobře, zní to zcela určitě správně, ale jakmile se pak šetření dotýká každého z nás, už to tak libě neneseme. Konkrétně mám na mysli škrcení rozpočtu Ministerstva zemědělství, jak před pár týdny avizoval pan ministr. Každý, kdo alespoň trochu sleduje dění na politické scéně, jistě zaznamenal výroky pana ministra o nutnosti šetření, a to už v letošním roce seškrtáním bez mála 900 mil. Kč z národních doplňkových plateb. Pevně doufám, že je-li skutečně nezbytné se k podobným úsporným opatřením uchylovat, dojde k nim vyváženou měrou i na ostatních resortech, a ne jako tomu je nyní, kdy mají zemědělci šetřit na úkor ministerstva obrany. Ale co je opravdu nejdůležitější, je to, aby nezůstalo jen u líbivé, ale do jisté míry naivní představy, jak si všichni ochotně utahujeme opasky ve prospěch budoucího blahobytu a na druhé straně hrstka vyvolených za našimi zády ve formě nejrůznějších neprůhledných státních zakázek rozkrádá naše daně vesele dál. Vážené chovatelky, vážení chovatelé, dovolte mi, abych využil této poslední možnosti a ty z Vás, kteří čtou svazový zpravodaj ještě před konáním výroční členské schůze, je na toto vrcholné jednání našeho svazu srdečně pozval. Vyjádříte tím, že Vám svaz není lhostejný a že se chcete podílet na jeho fungování. Ve dnech září 2010 se na Skalském Dvoře na setkání s Vámi těší Kamil Malát

3 ãasopis âeského svazu chovatelû masného skotu Praha ãíslo 3/2010 roãník XVII. OBSAH Aktuálnû... 4 Aktivity âschms Dvojí osvalení v chovu masného skotu... 6 První v jezd Junior teamu... 9 Skot, kter se u nás nepase Murray grey pfiíbûh australského úspûchu Jak se Ïije ãesk m chovatelûm masného skotu Marcela Velková, TFARMA spol. s.r.o.: Budoucnost je v jalovicích Adolf Loos, Farma Katefiina: Pomoci si musíme sami Brnûnská genetika pro masn skot Cesta za poznáním podruhé aneb: Opakování matka moudrosti Náv tûva farem ve Velké Británii aneb po stopách Herriota Neobvyklá plemena skotu a jejich v znam pro budoucnost chovu Orgánové choroby skotu Zhodnocení prûbûhu národního ozdravovacího programu (NOP) od infekãní rinotracheitidy skotu (IBR) v âeské republice k Termíny základních v bûrû a draïeb v roce Galerie nejlépe hodnocen ch b kû II. turnus Porovnání stability plemenn ch hodnot u zvífiat plemene limousine a masn simentál V eobecné podmínky pro odchov plemenn ch b ãkû v sezonû Recept Karbanátky Adresa svazu Tû nov 17, Praha 1 Tel.: âíslo úãtu: /0800 IâO: DIâ: CZ pfiedseda: Ing. Miroslav Vráblík Akátová 1132, Trhové Sviny tel.: fieditel: Kamil Malát Tû nov 17, Praha 1 tel.: tajemník: Ing. Jana ehofiová Tû nov 17, Praha 1 tel.: plemenná kniha, fakturace: Anna Stará Krátká 167, Lovosice tel.: Kontakty na pracovníky svazu inspektofii svazu: západní âechy Karel Melger Velké Dvorce 64, Pfiimda tel.: stfiední a severní âechy ing. Hubert Herrmann Matou ova 10, Praha 5 tel.: jiïní âechy ing. Vít âepelák Horská 69, âesk Krumlov tel.: v chodní âechy Jan Kopeck fieditel plemenné knihy Osík 201, Osík u Litomy le tel.: Morava Bc. Radek Dobe Ústín 122, Tû etice tel.: Titulní strana hlavní fotka: Farma Kozák s.r.o. (foto: Karel Melger) Titulní strana malá fotka: ZD Brloh (foto: Vít Čepelák) Vnitřní obálka Karel Melger Vydavatel nenese odpovûdnost za údaje a názory autorû ani jazykovou správnost pfiíspûvkû. Zpravodaj âschms je zapsán v evidenci MK âr pod evidenãním ãíslem MK âr E Tisk: Ekonoprint, Praha Neprodejné. Pro ãleny âschms a PK zdarma. 3

4 Aktuálnû Ceny u ních známek pro skot plastové i elektronické Den francouzského masného skotu Od 1. ãervence 2010 platí novela vyhlá ky o oznaãování, která umoïàuje chovatelûm skotu vyuïívat i elektronické u ní známky. Tuto sluïbu v âeské republice nabízejí chovatelûm dvû spoleãnosti Hema Mal ice s. r. o. a âmsch a. s. Hradi tko. Stejnû jako klasické u ní známky, DÛleÏité upozornûní chovatelûm z Moravy Dovolujeme si v em chovatelûm z oblasti Moravy zapojen m do kontroly uïitkovosti masného skotu (KUMP) oznámit, Ïe k dochází ke zmûnû na postu pracovníka pro KUMP v této oblasti. Namísto ing. Pavla Krieglera, kter tuto funkci vykonával více neï devût let, nastupuje Bc. Radek Dobe. V bûru nového pracovníka jsme vûnovali maximální pozornost, a tak jsme pfiesvûdãeni, Ïe zmûna probûhne co nejhladãeji a plynulost v konu kontroly uïitkovosti nebude nijak naru ena. Vûfiíme, Ïe tuto zmûnu pfiijmete s pochopením a Ïe se pro vás ná nov kolega rychle stane plnohodnotn m partnerem na kterého se budete s dûvûrou obracet. Telefonní ãíslo na p. Dobe e zûstává stejné, jako mûl ing. Kriegler, tj , kontaktní ová adresa je a po tovní adresa je Ústín 122, Tû etice. V pfiípadû jak chkoliv dotazû jsme vám plnû k dispozici. i elektronické ãipy pocházejí od svûtov ch v robcû Allflex resp. Zee Tags. PfiestoÏe období telení masn ch stád a tím zároveà i nejvût í vlna objednávek známek zaãne aï za nûkolik mûsícû, jiï si mûïete na na ich webov ch stránkách prohlédnout kompletní nabídku v ech u ních známek obou firem, abyste se mohli lépe rozhodnout od jaké spoleãnosti si pfiípadnû elektronické u - ní známky objednáte. Ve stfiedu 22. záfií 2010 pfiipravuje Farma Pojedy spolu s âesk m svazem chovatelû masného skotu Den francouzského masného skotu pfii jehoï pfiíleïitosti budou pfiedstavena plemena Aubrac a Parthenaise. Prezentována bude taktéï kolekce dal ích, v âechách doposud nezastoupen ch francouzsk ch masn ch plemen Bazadaise, Rouge des Prés (Maine-Anjou), ãi plemen s kombinovanou uïitkovostí Brune a Vosgienne. BliÏ í podrobnosti o této akci najdete na jiném místû tohoto Zpravodaje. Hodnocení burzy zvífiat Ïádost o spolupráci Stejnû jako v jin ch podnikatelsk ch ãinnostech, i v sektoru chovu masného skotu platí, Ïe úspû n prodej je základním pfiedpokladem ekonomiky podnikání. I my jsme si toho samozfiejmû vûdomi, a proto se snaïíme pro na e ãleny vytváfiet nástroje, které k tomuto cíli chovatelûm pomohou. Jedním z nich je i internetová burza zvífiat, kterou jsme jiï pfied lety na na ich stránkách spustili. Má-li v ak b t tento nástroj stále platn m pomocníkem, nesmí zûstávat bez v voje. A proto jsme jej pfied nûkolika mûsíci doplnili o sluïbu tzv. hlídacího psa, kter sleduje vybrané inzeráty za vás a automaticky vás em informuje o nov ch inzerátech, které odpovídají va im poïadavkûm. Na ím cílem je sluïby pro na e ãleny a chovatele masného skotu neustále zlep ovat a vyvíjet. Z tohoto dûvodu potfiebujeme mít zpûtnou vazbu a znát vá názor, ze kterého mûïeme lépe usuzovat na to, jaké sluïby vyuïíváte a jak jste s nimi spokojeni. Jedinû tak jsme schopni efektivnû investovat ãas a peníze do v voje nov ch, co nejuïiteãnûj ích, nástrojû. Pokud jste na i internetovou burzu zvífiat nûkdy v minulosti vyuïili, budeme velmi rádi, pokud budete vûnovat krátkému dotazníku, kter má za cíl vyhodnotit vá názor na její fungování, maximální pozornost a pokusíte se na nûkolik otázek odpovûdût co nejzodpovûdnûji a nejkonkrétnûji. Cel dotazník má pouh ch nûkolik otázek a jeho vyplnûní vám nezabere více neï nûkolik málo minut. V pfiípadû, Ïe jste v minulosti na na em webu inzerovali opakovanû, nabídne vám rovnûï moïnost zodpovûdût otázky jak individuálnû (ve vztahu k jednotliv m inzerátûm), tak hromadnû. Máte moïnost rovnûï napsat slovní hodnocení jednak vlastní burzy zvífiat, tak celého svazového webu. Pokud ve va ich názorech objevíme nûco, co by se dalo pro dal í v voj vyuïít, rádi va e my lenky zapracujeme. Údaje získané prostfiednictvím va ich odpovûdí slouïí v hradnû k vnitfiním potfiebám âschms a nebudou pfiedávány dal ím osobám. VáÏíme si va eho názoru a dûkujeme pfiedem za vá aktivní pfiístup. V pfiípadû dal ích dotazû nás neváhejte kontaktovat na u Uzávûrky KUMP 2009 Poãátkem mûsíce záfií byla v em ãlenûm na eho svazu a ãlenûm plemenn ch knih odeslána tradiãní publikace Uzávûrky kontroly uïitkovosti za rok Uzávûrky navazují na pfiedcházející publikace a jsou jiï v pofiadí osmnáct m vydáním uzávûrek KUMP, které byly âesk m svazem chovatelû masného skotu publikovány. Tato publikace je neprodejná a je urãena v hradnû na im ãlenûm. Pokud nûkdo z vás tuto publikaci neobdrïel, rádi vám poskytneme náhradní v tisk. V tomto pfiípadû kontaktujte sekretariát svazu. Seznam nov ch ãlenû svazu a plemenné knihy od LUNY, s.r.o., Tûchov, Blansko Rostislav Tomek, StûÏerov, Hofiice na umavû Radek Matou ek, Raãice, tûtí TRUSINA s.r.o., Velká Lhota Jitka Jehliãková, Telã Václav Vystrãil, Dobfiínsko Czeslaw Niemiec, Dolní Îukov Farma âapí hnízdo, a. s., DvÛr Semtín, Olbramovice Ing. Josef Chára, Chy e Petr Domkáfi, molovy Dolík, HavlíãkÛv Brod Jan Îák, Poteã, Vala ské Klobouky Marie ilhanová, Nová Ves, Mratín Petr indler, âástkovice, Telã Vûnceslava Plaãková, Dûtfiichovice 4

5 âerven odborná stáï ve Francii ( ehofiová) schûze v boru a grémia rad PK âschms (Hradi tko) pracovní schûze inspektorû a kolení bonitace plemene limousine (Kali tû) schûze ãlenû klubu Limousine (Kali tû) pfiedseda a fieditel se zúãastnili slavnostního semináfie hol t nského svazu k oslavám 20-ti let zaloïení (zámek Tfie È) valná hromada âeskomoravské spoleãnosti chovatelû a.s. Hradi tko (Malát, Vráblík) zaãátek II. turnusu základních v bûrû plemenn ch b kû a draïeb pracovní kolení inspektorû âschms ve Francii za úãelem zdokonalení teoretick ch i praktick ch znalostí spojen ch s hodnocením zevnûj ku francouzsk ch masn ch plemen fieditel jednal s pracovníky VÚÎV kvûli mezinárodnímu odhadu plemenn ch hodnot Interbeef Dal í ãervnové aktivity: âschms obdrïel prostfiednictvím âmsch a.s. od mezinárodní organizace ICAR (Mezinárodní v bor pro kontrolu uïitkovosti) certifikát kvality pro v kon kontroly uïitkovosti masn ch plemen skotu Tisk a rozeslání druhého ãísla svazového zpravodaje Organizace prvního v jezdu JuniorÛ do Nûmecka Aktualizace plemenn ch hodnot a databáze sluïby webkump Administrace ãlensk ch poplatkû pro rok 2010 âervenec konec II. turnusu základních v bûrû plemenn ch b kû a draïeb první v jezd Junior teamu âschms do Nûmecka pracovní schûze inspektorû (Hradi tko) âschms ve spolupráci s VÚÎV Uhfiínûves uspofiádali semináfi na téma Genetické parametry a plemenná hodnota pro SEUROP skotu (VÚÎV Uhfiínûves) schûzka t kající se pfiíprav Dne francouzsk ch masn ch plemen skotu na farmû Pojedy u p. Petrsíka (Malát, Kopeck ) jednání s vrcholn mi pfiedstaviteli spoleãnosti CRV Czech Republic ohlednû dal ího fungování OPB Osík (Vráblík, Malát, Kopeck ) KfiemeÏsk veletrh ( ehofiová) schûzka s firmou Exclusive Production zaji Èující organizaci Dne francouzsk ch masn ch plemen skotu na farmû Pojedy (Malát) K. Malát a K. eba se zúãastnili oslavy v znamného jubilea ing. Stanislava Kozáka (MZe) Dal í ãervencové aktivity: Pfiíprava materiálû pro tfietí ãíslo svazového zpravodaje Tvorba kalendáfie pro rok 2011 V bûr a objednávka svazov ch propagaãních pfiedmûtû Pfiíprava semináfie a VâS 2010 âinnosti pro zapojení se do mezinárodního systému hodnocení masného skotu Interbeef Aktualizace plemenn ch hodnot a databáze sluïby webkump Uzavfiení pfiíjmu plateb ãlensk ch vkladû pro rok 2010, vyfiazení nezaplativ ích ãlenû Srpen Aktivity âschms pracovní schûze inspektorû (Hradi tko) pfiijetí nového inspektora pro oblast Moravy, Bc. Radka Dobe e kontrola PraÏské správy sociálního zabezpeãení (Malát) schûze v boru a grémia rad PK âschms (Hradi tko) pracovní schûzka k orgnizaãnímu zaji tûní konference masného skotu konané ve luknovû (Malát, Machaã) schûze revizní komise (Brodce) roãník v stavy Agrokomplex na v stavi ti v Nitfie (Kopeck ) schûzka pracovní komise pro lechtûní masného skotu (Cunkov) pracovní schûze inspektorû (Hradi tko) Dal í srpnové aktivity: Pfiíprava materiálû a tvorba tfietího ãísla svazového zpravodaje Tvorba Uzávûrek kontroly uïitkovosti za rok 2009 Pfiíprava na úãast na v stavû Ná chov 2010 v Lysé nad Labem Pomoc pfii organizaci záfiijov ch aktivit v chovu masného skotu: Angus fórum 2010 v Dánsku Konference chovatelû masného skotu ve luknovû 14. a semináfi a VâS 2010 na Skalském dvofie Den francouzsk ch masn ch plemen na farmû Pojedy 5

6 Dvojí osvalení v chovu masného skotu Stav aktuálních poznatkû, autor Gerry Ernst (CONVIS, Lucembursko) Gen pro dvojí osvalení (muscular hypertrohy mh) je syndromem, kter se opûtovnû ve svûtû zvífiat objevuje v rûzné ãetnosti u mnoha druhû. Dfiíve se mûlo za to, Ïe má syndrom stejn pûvod a jde o jedinou mutaci. Jak se ale zjistilo, gen se nachází na druhém chromozomu a ovlivàuje funkci myostatinu, zjistilo se rovnûï, Ïe zde existuje mnoho rûzn ch mutací. Myostatin MSTN nebo GDF-8 (growth and differentiation factor 8) je protein, kter se tvofií v lidském nebo zvífiecím tûle. Inhibuje rûst svalû, takïe svaly rostou kontrolovanû. Inaktivace pfiirozené funkce proteinu myostatinu vede k nadmûrnému rûstu svalû. Prostfiednictvím rûzn ch mutací mûïe b t ovlivnûna funkce myostatinu. KdyÏ se funkce myostatinu kompletnû vysadí, hovofiíme o svalové hypertrofii nebo-li dvojím osvalení. U skotu je tento syndrom znám a popisován jiï velmi dlouho. Pfied nûkolika lety byl nalezen i u ovcí (belgick texel) a u psû (wippet, divoké psí plemeno). V roce 2004 byla zji tûna mutace genu myostatinu u jednoho chlapce, kde mûla za následek tvorbu zkrácen ch a ne zcela plnû funkãních proteinû myostatinu. Chlapec od narození je neobvykle svalnat. Kovboj ZPI 342 typicky plošně využívaný a oblíbený býk plemene piemontese pro užitkové křížení (foto: Schuhmann) Selekce ovlivàuje U rozdíln ch plemen skotu, o kter ch se dnes ví, Ïe nesou mh gen, dochází k jeho rozdílnému vyjádfiení. To souvisí s dlouhodobou selekcí na sílu vyjádfiení. U belgického modrobílého plemene tato selekce pokroãila zfiejmû nejdále. Ale také u nûkter ch dal ích plemen bylo realizováno lechtûní z kombinovaného plemene na specializované masné právû pfies nástup fenotypu dvojího osvalení: piemontese, parthenaise, asturiana de los Valles. I kdyï podle intenzity selekce je jeho vyjádfiení vût í nebo men í. U tûchto plemen není takov extrémní tlak selekce na sílu vyjádfiení jako u belgického modrobílého (BB). U tûchto plemen se usiluje o co moïné nejvy í procento pfiirozen ch porodû, naproti tomu u BB je témûfi systematicky vyuïíváno císafisk ch fiezû. Pfiesto u BB existuje také je tû kombinovan typ, v rámci kterého se udrïuje jedna linie homozygotních doplenderû, jejíï vlastnosti, pokud jde o prûbûh porodû, jsou obdobné jako u ostatních plemen s dvojím osvalením (+/ 30 % císafisk ch fiezû). U plemene south devon bylo vyjádfiení dvojího osvalení je tû silnûji upfiednostàováno neï u BB. Pozitivní efekty Nûkteré pozitivní efekty mh genu jsou vût inû chovatelû známé a ãasto jsou vyuïívány v uïitkovém kfiíïení: extrémní osvalení ( %), coï pfiiná í vysokou jateãnou v tûïnost; muskulární hyperplazie (více svalov ch bunûk, velikost bunûk normální nebo spí e jemnûj í, terminologie hypertrofie je ale patnû zvolená, neboè se nejedná o vût í velikost svalov ch vláken); ménû tuku, kter je ukládán pozdûji; ménû kolagenu (strukturální protein vazivov ch tkání), v dûsledku toho kfiehãí maso; jemnûj í stavba kostí a jemnûj í kûïe; V dûsledku toho je pfiedností kfiehké, málo tuãné maso a vynikající jateãná v tûïnost. Negativní efekty Také negativní efekty dvojího osvalení jsou chovatelûm známé a jsou dûvodem, proã se gen stává u mnoha plemen neïádoucím: tûïké porody v dûsledku vysoké porodní hmotnosti, del í doba bfiezosti, mohutnûj í tûlesná stavba telete, uï í a krat í porodní cesty, pokud je kráva také nositelkou dvojího osvalení; Ïivotaschopnost, vitalita a schopnost telat pfiijímat mléko jsou zãásti omezené. Tyto b vají zapfiíãinûny ãasto se vyskytujícími poruchami stavby srdce, myopatiemi (svalové onemocnûní), makroglosií (pfiíli dlouh jazyk), poruchami tvorby tûlesné stavby (zkrácení dolní ãelisti. pátefie, konãetin ) a náchylností k plicním onemocnûním; zvífiata pozdûji dospívají, aè jiï jde o jateãnou zralost, ãi plodnost; 6

7 Maximus ZCH 818 (foto: Schuhmann) zhor ená plodnost (pozdûj í v vin pohlavních orgánû, které jsou zpravidla ménû vyvinuty), nûkterá zvífiata v extrému nejsou schopná pfiirozeného rozmnoïování; niï í mléãná uïitkovost, coï vût inou ovlivní hmotnost pfii odstavu. V mnoha podnicích v Belgii uï nejsou telata drïena v chovu s matkami, n brï napájena z konví; men í kostra (men í rámec), coï v extrému vede ke sníïení jateãné hmotnosti; niï í mramorování masa, díky tomu je maso s ménû v raznou chutí a Èavnatostí; krat í trávicí aparát vede k niï- ímu pfiíjmu objemného krmiva, i kdyï vyuïití koncentrovan ch krmiv je v znamnû lep í; velmi jemná kûïe vede k vy í náchylnosti ke koïním parazitûm (svrab, mouchy, v i ); díky niï í schopnosti pfiíjmu objemného krmiva je limitovaná schopnost tvorby tukové rezervy a díky velmi jemné stavbû kostry (rezervy minerálních látek) jsou zvífiata jen velmi omezenû schopná pfiestát bez ztráty uïitkovosti jak koliv nedostatek v krmení. Schopnost kompenzaãního rûstu je také sníïená oproti normálním zvífiatûm. Jsou tak jen omezenû vhodná pro extenzivní chov nebo chov v extrémních klimatick ch podmínkách. Nositelé dvojího osvalení zpravidla vyïadují velmi intenzivní o etfiování a jsou ve v ech matefisk ch vlastnostech pod úrovní zvífiat, která nositeli nejsou. Jen za velmi vysok ch nákladû je moïná akceptovatelná uïitkovost. Chov ãistokrevn ch zvífiat s dvojím osvalením se vyplatí a je smyslupln pouze, pokud trh dostateãnû honoruje jejich pfiednosti a od chovatele vícepráce s tím spojené zaplatí. Testace dvojího osvalení V uïitkovém kfiíïení je ov em dvojí osvalení velkou pfiedností. Platí pouze drïet v omezeném rozsahu podíl tûïk ch porodû v pfiímém efektu. Zde se provûfiení nositelé dvojího osvalení prosazují. Genotyp dvojího osvalení pochází z devíti rozdíln ch mutací, které ovlivàují myostatin. Interpretace mh-genotypû závisí na plemeni a odpovídá nalezené mutaci, jichï v klad vyvinula INRA. Devût mutací je následujících: nt821 Jde o tzv. Frame-Shift-Mutation, kdy dojde k posunu díky chybûjícímu 11. páru chromozomu, proto se téï naz vá del11. Dochází tak k inaktivaci myostatinu. Tato mutace je nejvíce roz ífiená. Objevuje se hlavnû u plemene belgické modrobílé, parthenaise a asturiana de los Valles a je zde rovnûï tolerována. Vût ina zvífiat tûchto plemen jsou homozygotními nositeli. Tato mutace se v souãasnosti objevuje skoro u v ech plemen. Více pak u nûmeckého angusu (36 %), south devonu (37 %) a plemene aubrac (26 %). U specializovan ch francouzsk ch plemen blonde d'aquitaine, charolais a limousine je spí zfiídka (+/ 1 %). Kupodivu se vyskytuje i u britsk ch plemen galloway, longhorn a highland. U vût iny plemen není tento gen roz ífien z plemene durham (shorthorn), jak se dfiíve pfiedpokládalo. Jak ukázaly novûj í v sledky v zkumu pochází z pfiikfií- Ïení s pûvodním severoevropsk m ãernostrakat m skotem (star í kombinovan ráz). Tím se vysvûtluje také pravdûpodobnû ãastûj í v skyt u nûmeckého anguse. U britsk ch a severoamerick ch populací se vyskytuje tato mutace také, i kdyï ne tak ãasto jako v Nûmecku. U aubracu a asi i u limousine pochází pravdûpodobnû z pfiikfiíïeni s parthenaise, respektive z jeho vyhlazovacího kfiíïení. U aubracu je velká snaha gen z populace eliminovat. V ichni b ci v chovech zapsan ch v plemenné knize jsou od roku 2000 testováni. Z pûvodních 26 % nositelû na poãátku je v souãasné dobû nositeli jen 9 % b kû. Z 1057 proveden ch testû plemeníkû v roce 2008 nebylo jiï 82 % nositeli genu. C313Y Jedná se o tzv. Missence-mutaci, tedy mutaci zmûny pûsobení díky zmûnû báze, v sledkem je tvorba jin ch aminokyselin. Tento gen se vyskytuje prakticky pouze u plemene piemontese. PfiikfiíÏení Pro belgické modrobílé plemeno je dvojí osvalení typickým plemenným znakem (Lorenc z Chýště ZBM 223) (foto: Kamil Malát) 7

8 piemontese b kû do populace gasconne od roku 1962 se roz ífiil i u tohoto plemene. Od roku 2000 se systematicky na jeho pfiítomnost testují inseminaãní i v pfiirozené plemenitbû vyuïívaní b ci tohoto plemene. Z poãáteãního roz ífiení 75 % se dostali na 50 % nositelû. Cílem je v populaci gasconne gen eliminovat. Q204X Jde o gen specifick pro plemeno charolais. Témûfi 20 % jsou jeho nositeli. Homozygoti nositelé nejsou zapisováni do hlavního oddílu plemenné knihy, n brï do tzv. livre E (E=expérimental). Tito jedinci jsou lechtûni cílenû pro vyuïití v uïitkovém kfiíïení na dojná plemena nebo robustní plemena (aubrac, gasconne, salers). Také syntetické plemeno s dvojím osvalením INRA 95, které vzniklo na bázi mnoha plemen, je houfnû nositelem této mutace. Jednotlivû nacházíme tuto mutaci i u parthenaise, limousine a blonde d'aquitaine (vyhlazovací kfiíïení). nt419 Jde rovnûï o Frame-Shift- Mutation (del7-ins10). I zde je kompletnû vysazena funkce myostatinu. Vyskytuje se pfiedev ím u plemene rouge des Prés (dfiíve naz vané Maine-Anjou). Zcela jednotlivû pak u plemene limousine. E226X Jde rovnûï o disrupting mutaci (vede k fenotypu dvojího osvalení), která pfiichází v úvahu pfiedev ím u plemene rouge des Prés (Maine-Anjou). Vyskytuje se i u plemene parthenaise. E291X Je to poslední objevená disrupting mutace, která se objevuje u italského plemene Marchigiana. F94L Jde o tzv. konzervativní mutaci (kdy myostatin z vût í ãásti ztrácí svou funkci). Vyskytuje se pfiedev ím u plemene limousine. Zde je nejvût í podíl (97 %) plemene homozygotními nositeli této mutace. Interpretace v ak zní, Ïe tato zvífiata nejsou nositeli dvojího osvalení. Tato mutace se rovnûï houfnû vyskytuje u plemene aubrac (80 %) a pirenaica. V jednotliv ch pfiípadech je i u plemen angus, blonde d'aquitaine, charolais nebo britského longhorna. Podle nejnovûj ích v zkumû je mutace velice zajímavá, neboè dochází ke zlep ení masné uïitkovosti (v tûïnosti, protuãnûní, kfiehkosti ), aniï by se zhor ily matefiské vlastnosti. Tyto v sledky z Austrálie a Nového PAV ZGS 108 u plemene gasconne jsou býci nositelé dvojího osvalení využíváni v užitkovém křížení (foto: Schuhmann) Zélandu by ale musely b t potvrzeny v sledky na na í evropské populaci, aby tato mutace mohla b t zcela cílenû pouïita ve lechtûní. Ve spojení s pravou mutací zpûsobujícící dvojí osvalení mají tato zvífiata, která jsou pak heterozygotními nositeli F94L a jedné dal í mutace (Q204X, nt821 nebo C313Y), ãasto fenotyp jako homozygotní nositelé dvojího osvalení. Toto lze pravidelnû sledovat u kfií- ÏencÛ mezi charolais a aubracem nebo BB a limousinem. Existují je tû dal í dvû Missence-mutace, které vedou k neúplné funkci myostatinu: S105C, která se vyskytuje u parthenaise a D182N u rouge des Prés. Gen pro dvojí osvalení je ãásteãnû recesivní. V heterozygotní podobû v kombinaci s divokou formou nebo s dal ími z devíti dosud znám ch mutací pfiiná í jen velmi omezen v raz svalové hypertrofie. V homozygotní formû nastupuje pak vût inou znám genotyp dvojího osvalení. Rozpoznání dvojího osvalení testy Je témûfi nemoïné, ãi obtíïné na základû exteriéru rozeznat genotyp zvífiete. Proto se svazy chovatelû rozhodli v echny plemeníky vût iny plemen testovat systematicky na devût mutací myostatinu. Laboratofi od laboratofie interpretuje v sledky rozdílnû. INRA kromû v ech devíti mutací interpretuje v sledky následovnû +/+ není nositel, mh/+ heterozygot, mh/mh homozygot. CONVIS uvádí obligatornû v sledky v ech plemeníkû plemen limousine, angus, aubrac, salers, galloway, highland a britsk shorthorn. Jde o to, geny v populacích kontrolovat. Nositelé nejsou z plemenné knihy vylouãeni, ale jsou zapsáni v jiném oddílu plemenné knihy. U uveden ch plemen nejsou zapisováni do oddílu A plemenné knihy, ale do oddílu B. Homozygoti pak jsou zapsáni do oddílu plemenné knihy E. Jejich potomstvo rovnûï nemûïe b t zapsáno do oddílu A. Pfieklad: Hana Adamová 8

9 První v jezd Junior teamu Jana ehofiová, Miroslav Vráblík, âschms Jak jsme Vás jiï informovali, v bfieznu leto ního roku byl na v stavû Techagro v Brnû zaloïen Junior team âschms, sdruïení mlad ch zájemcû a pfiíznicvû chovu masného skotu. Smyslem zaloïení tohoto uskupení je pomoc vzniku nové generace odborníkû, ktefií by rozvíjeli chov krav bez trïní produkce mléka v âr na profesionální úrovni, a ktefií by se jednou i zapojili do jeho vedení. Cílem aktivit, které mají juniofii absolvovat, je pfiedání teoretick ch a praktick ch informací, t kajících se chovu masného skotu. Spolu s pfiihlá kou vyplnil kaïd z juniorû i formuláfi t kající se aktivit, které by si pfiál v rámci tohoto uskupení absolvovat. Nejvût í popularitû se tû ily exkurze do zahraniãí a pfiíprava zvífiat na v stavu. První v jezd, kter jsme pro juniory pfiipravili, se tedy odvíjel v tomto duchu. Oslovili jsme spfiátelenou nûmeckou organizaci, plemenáfiskou spoleãnost Rinderunion Baden- Württemberg (RBW) a po v mûnû nûkolika û byl na zaãátek ãervence naplánován dvoudenní odbornû zábavní v jezd. PrÛvodce nám dûlal sám fieditel spoleãnosti, Dr. Thomas A. Schmidt, kter s nûmeckou precizností téï cel program pfiipravil. Den první aneb co lze zvládnout za 24 hodin V rámci finanãní i ãasové úspory jsme se na cestu vydali na noc. Obavy, jak se s pfiespáním v autobusu vyrovnají mlad í úãastníci, se ukázaly jako plané, a tak jsme byli v pátek 2. ãervence ráno pfiipraveni na exkurzi v plném poãtu. V zemûdûlském centru v Aulendorfu, patfiícímu spoleãnosti RBW jsme posnídali, ubytovali se a vyrazili na jeho prohlídku. Centrum slouïí jako praktické pracovi tû pro vzdûlávání zemûdûlcû. Nachází se v nadmofiské v ce kolem 600 m, prûmûrné sráïky dosahují 900 mm a prûmûrná roãní teplota je 8,4 C. Hospodafií na 216 ha, pfiiãemï pastviny mají rozlohu 80 ha. Je zde odchováváno 80 mléãn ch krav, 110 jalovic 80 telat, 60 b kû ve v krmu, 30 krav bez trïní produkce mléka plemene Simentál a 3 plemenní b ci. Souãástí farmy je biostanice, která produkuje 190 tis. kwh za rok. 9

10 Ve skupinû Simentálsk ch krav je reprodukce organizována tak, Ïe v dobû na í náv tûvy bylo oteleno asi 30 % zvífiat. Vemena nûkter ch krav byla po kozena zánûtem coï lze pfiisuzovat intenzivní pastvû pfied otelením a následné vysoké produkci mléka, kterou narozená telata nedokázala spotfiebovat. Bylo nám pfiedstaveno téï speciálnû vy lechtûné plemeno bezvlnn ch ovcí. V rámci souãasného trendu, kdy je u ovcí rentabilní produkovat pouze maso, se nûmeãtí lechtitelé snaïí farmáfiûm ulehãit práci tím, Ïe pracují na vytvofiení plemene, které nebude nutné stfiíhat. Jak jsme se mohli pfiesvûdãit, jiï slaví první úspûchy. Dal í zastávkou na programu byla inseminaãní stanice v Herbertingenu. Stanice odebírá sperma b kû plemen Holstein, Fleckvieh a 19ti masn ch plemen. Odbûr masn ch b kû probíhá nepravidelnû, v daném roce jsou odebíráni 3 4 b ci. Sperma je uskladnûno a dal í odbûry se provádûjí podle poïadavkû trhu. Stanice prodává velké mnoïství dávek do celého svûta, velmi úspû ná je v prodeji do JiÏní Ameriky. Po pfiedstavení provozu centra jeho fieditelem probûhla odborná diskuse o chovu masného skotu mezi ním, Dr. Schmidtem a na imi zástupci. Skupina poté pokraãovala na farmu s chovem plemene Galloway. Na této farmû je odchováváno 30 krav, 50 mlad ch zvífiat a 2 plemenní b ci. Majitel farmy hrabû Königsegg-Aulendorf, kterému je pfies 80 rokû, s úãastníky Ïivû diskutoval o problematice realizace hovûzího masa na trhu. Dr. Schmidt nám na mladém b ãkovi pfiedvedl zpûsob bonitace. A nejen nejmlad í úãastníky na závûr náv tûvy nadchlo, kdyï se mohli svézt na krotkém volkovi, kterého na farmû mûli, takïe pfii následné cestû na farmu s chovem plemene Aberdeen angus bylo o ãem vyprávût. Chov manïelû Straubov ch ãítá 60 krav, 100 mlad ch zvífiat a 3 plemenné b ky. Zajímavostí je, Ïe paní Ute je lékafikou a provozuje lékafiskou praxi a její muï Joachim pracuje jako manaïer pivovaru. Pfiesto se vûnují chovatelské ãinnosti. Svá zvífiata mají rozdûlena do nûkolika stád a pasou je v chránûné krajinné oblasti. âást plochy je dokonce ponechána bez lidského zásahu a o krajinu se starají pouze zvífiata. Na závûr dne, po kter nás provázelo krásné poãasí, jsme vyrazili na veãefii k Bodamskému jezeru, pomyslnému bodu dûlícímu Nûmecko, Rakousko a v carsko. Tropické klima s vysok m stupnûm vlhkosti, které jezero obklopovalo v okruhu nûkolika kilometrû, mûnilo ráz okolní krajiny. Z oken minibusu jsme nejednou mohli pozorovat rostliny známé z pfiímofisk ch oblastí. Jako u mofie si ãlovûk pfiipadal i u samotného jezera. PrÛzraãná barva, lidé bezstarostnû korzující po promenádû a vlhk tepl vzduch. Proã jezdit do Itálie ãi Chorvatska? Po veãefii v restauraci s v hledem na jezero jsme se vydali na projíïìku lodí, která byla osvûïujícím záïitkem na závûr parného dne. Den druh vûzni, minizebu, aréna a vracíme se domû Druh den zaãal exkurzí na farmû s chovem plemene limousine v Lauchheimu. Nejednalo se o jen tak obyãejnou farmu. Zamûstnáni zde byli trestanci, kter m zb valo 12 aï 6 mûsícû do ukonãení trestu. Nerozli ovalo se, jak delikt kdo spáchal. lo o pfiestupní stanici mezi vûzeàsk m a bûïn m reïimem a pracovníci si dávali pozor na dobré chování, aby se nevrátili zpût do opravdov ch cel. S útûky zde tedy problém nebyl, ale vûzni mûli povolené vycházky a obãas se z nich zapomnûli vãas vrátit, jak nám sdûlil ãlovûk, kter je mûl na starosti a kter zároveà spravoval chod farmy a je tû fiídil svou vlastní. Na této zajímavé farmû se chová 80 mléãn ch krav a 40 krav plemene limousine. Vidûli jsme pro lechtûné stádo vynikajících zvífiat, limousiny piãkové kvality. Peãliv v bûr plemeníkû, dlouhodobá plemenáfiská práce a velmi dobfie zvládnutá v Ïiva nesly své ovoce. Dal ím bodem v programu druhého dne byla náv tûva farmy v Dörzbachu s chovem pro na ince exoticky vyhlíïejícího skotu, minizebu. Pfiivítala nás rodina Wunderlichov ch, ktefií zde s chovem tohoto, v Nûmecku pomûrnû populárního plemene, zaãali více ménû náhodou. Plemeno minizebu pochází z jiïní Asie a je typické men ím vzrûstem (v kohoutku má 80 aï 130 cm, dospûlí b ci váïí cca 550 kg), hrbem (kter se kromû tuku a pojivové tkánû skládá z esti rûzn ch svalû) a velkou odolností a nenároãností na kvalitu pastvy a pitn reïim. Wunderlichovi si jej velice pochvalovali a hrdû prezentovali i uzenáfiské v robky, které z nûj, kromû masa, jenï je povaïované za vybranou pochoutku, prodávají. S nejlep- ími zástupci svého stáda se chovatelé úãastní v stav. Pfiedvedli nám b ka, nositele ocenûní, kter byl krotk jako beránek a dûti mûly opût moïnost se na nûm povozit, coï se setkalo, jak si jistû dokáïete pfiedstavit, s velmi kladn mi ohlasy. Poslední zastávka prvního juniorského v jezdu byla v Ilshofenu, kde spoleãnost RBW nechala postavit velké aukãní a vystavovatelské centrum pro dobytek nesoucí název Arena Hohenlohe. Na podzim se zde kaïd rok konají aukce skotu a budovy jsou modernû vybaveny pro pfiípadné v stavy hospodáfisk ch zvífiat. Aby se stavba splatila a vyuïila, pronajímá ji RBW i pro jiné, neï zemûdûlské úãely. Pfii na í náv tûvû byla napfiíklad aréna plná fotbalov ch fanou kû, ktefií na velkém plátnû sledovali fotbalová klání v rámci MS ve fotbale. V odpoledních hodinách jsme se rozlouãili s na ím mil m prûvodcem, doktorem Schmidtem a vydali se zpût k na im domovûm plni dojmû a záïitkû. Snad vyjádfiím názor v ech zúãastnûn ch, kdyï fieknu, Ïe se první spoleãná akce vydafiila, a Ïe se tû íme na dal í, která je plánována tentokrát na na em území a bude se t kat pfiípravy zvífiat na v stavy. 10

V PafiíÏi probûhl 60. kongres Komory úãetních expertû

V PafiíÏi probûhl 60. kongres Komory úãetních expertû V PafiíÏi probûhl 60. kongres Komory úãetních expertû VáÏení ãtenáfii, poslední bulletin v tomto roce k Vám pfiichází jako obvykle v období pfiípravy na zkou ky. Informace potfiebné pro Va i pfiípravu

Více

Máte uï vlastní zku enost s ocelov mi broky? Zkoumali jsme jejich energie a prostup balistickou Ïelatinou v porovnání s olovûn mi (str.

Máte uï vlastní zku enost s ocelov mi broky? Zkoumali jsme jejich energie a prostup balistickou Ïelatinou v porovnání s olovûn mi (str. roãník V. ãerven 2011 informacní bulletin Homogenní bezolovnatá stfiela exergy se jiï úspû nû prodává v mnoha zemích. V jakém svûtle ji vidí odborní novináfii ve Finsku, se dozvíte z v sledkû jejich testu

Více

RADNICE. O moïnostech a vyuïití Strukturálních fondû Evropské unie v podmínkách Ostravy Zastupitelé sbírali zku enosti

RADNICE. O moïnostech a vyuïití Strukturálních fondû Evropské unie v podmínkách Ostravy Zastupitelé sbírali zku enosti Z OBSAHU: Rozpoãet skonãil s pfiebytkem str. 4 Nájemné ve mûstû vzroste maximálnû o 4 procenta str. 5 Co ovlivní samospráva? str. 7 Karolina vãera, dnes a zítra str. 8 9 Státní milion pro Ostravu str.

Více

Ceny inzerce v ãasopisu (dvoumûsíãník) PSÁRSK ZPRAVODAJ

Ceny inzerce v ãasopisu (dvoumûsíãník) PSÁRSK ZPRAVODAJ Milí obãané, leto ní zima je hfiíãkou paní Pfiírody, která si s námi zahrává, jak se jí zlíbí. Dé È, vítr, slunce, pár vloãek snûhu a zase slunce, dé È a vítr, teploty pfieváïnû nad nulou. Tedy alespoà

Více

Brno-stfied opraví mûstské domy

Brno-stfied opraví mûstské domy červen 2008 Brno-stfied opraví mûstské domy S probíhajícím jarem se probouzí nejen pfiíroda, ale i centrum Brna; lidé mífií za nákupy, nûktefií dávají pfiednost klidn m procházkám, pfiib vá turistû, restauraãních

Více

roãník XXII. záfií 2012 ãíslo 16 Den otevfien ch dvefií v Kynologickém klubu Ti nov. Foto: Marta Sochorová. www.tisnov.cz Vy lo 26. 9.

roãník XXII. záfií 2012 ãíslo 16 Den otevfien ch dvefií v Kynologickém klubu Ti nov. Foto: Marta Sochorová. www.tisnov.cz Vy lo 26. 9. roãník XXII. záfií 2012 ãíslo 16 Den otevfien ch dvefií v Kynologickém klubu Ti nov. Foto: Marta Sochorová. Vy lo 26. 9. 2012 www.tisnov.cz Záfiijové slovo místostarosty Proslunûné, ale velice suché dny

Více

TYPOGRAFIA. 12/2010 č.1219 ročník 113

TYPOGRAFIA. 12/2010 č.1219 ročník 113 TYPOGRAFIA 12/2010 č.1219 ročník 113 1 Obsah Contents 2 Miroslav Doãkal Zpracování polygrafick ch odpadû podle firmy Reo Processing of printing waste according Reo 4 Ondfiej Sedláãek Zelen marketing Green

Více

informacní bulletin NA AKTUÁLNÍ TÉMA znacka, lidé, produkty Jin kraj, jin mrav editorial Jak vzniká nov náboj VáÏení ãtenáfii, roãník II.

informacní bulletin NA AKTUÁLNÍ TÉMA znacka, lidé, produkty Jin kraj, jin mrav editorial Jak vzniká nov náboj VáÏení ãtenáfii, roãník II. roãník II. fiíjen 2008 informacní bulletin Netoxické zápalky NONTOX dob vají svût. Jak svoji práci vidí ãlovûk, s jehoï jménem se úspûch zápalek pojí, se doãtete v rubrice Duel (str. 2) Pokud patfiíte

Více

duben 2010 ročník 8. číslo 30

duben 2010 ročník 8. číslo 30 Vestnik kovari 30.qxd:Vestnik kovari 20 prac 6.5.2010 22:56 Stránka 1 duben 2010 ročník 8. číslo 30 Společenstva uměleckých kovářů a zámečníků a kovářů podkovářů Čech, Moravy a Slezska Zaměřeno na vzdělávání

Více

ÚVODNÍK P EDSEDY P EDSTAVENSTVA MUDr. B ETISLAVA SHONA

ÚVODNÍK P EDSEDY P EDSTAVENSTVA MUDr. B ETISLAVA SHONA OBSAH Úvodník generálního fieditele MUDr. B. Shona 4 ZPRÁVY MANAGEMENTU 5 prim. MUDr. Vladislav Smrãka: Nov fibrobronchoskop na Dûtské klinice 5 prim. MUDr. Milo Fiala: Úprava operaãního stolu na urologii

Více

ÚVODNÍ KAPITOLY PRO TEORII A METODIKU KURZŮ VÝCHOVY V PŘÍRODĚ

ÚVODNÍ KAPITOLY PRO TEORII A METODIKU KURZŮ VÝCHOVY V PŘÍRODĚ ÚVODNÍ KAPITOLY PRO TEORII A METODIKU KURZŮ VÝCHOVY V PŘÍRODĚ Jan Neuman Rozvoj metodických dovedností pro pořádání prožitkových kurzů v přírodě, seminář 26. 28.10. 2011 ve středisku DDM Praha ve Lhotce

Více

Jubilejní PraÏské jaro V Rokoku novû Festival Zlatá Praha. ... strana 5

Jubilejní PraÏské jaro V Rokoku novû Festival Zlatá Praha. ... strana 5 LISTY PRAHY1 5 KULTURNù SPOLEâENSK MùSÍâNÍK www.listyprahy1.cz 2. 5. 1. 6. 2005 80. let Tyr ova domu Kam v kvûtnu na procházku?... strana 2 Rakouské kulturní fórum Hejbeme se na Josefské... strana 3 ROâNÍK

Více

PROCESNÍ MANAGEMENT VE VE EJNÉ SPRÁVù

PROCESNÍ MANAGEMENT VE VE EJNÉ SPRÁVù Information Management PROCESNÍ MANAGEMENT VE VE EJNÉ SPRÁVù Václav epa Vefiejná správa, e-government a procesní fiízení Bûhem témûfi 20 let existence tohoto pfiístupu a zpûsobu my lení, se tzv. business

Více

Kluzi tû na Nov ch sadech stfiídá skatepark za milión. Dobr den, květen 2008. Poplatek za komunální odpad str. 3. Pfiijìte si zabûhat.

Kluzi tû na Nov ch sadech stfiídá skatepark za milión. Dobr den, květen 2008. Poplatek za komunální odpad str. 3. Pfiijìte si zabûhat. květen 2008 Kluzi tû na Nov ch sadech stfiídá skatepark za milión Mobilní kluzi tû Nové sady v prostoru tzv. Malé Ameriky najde vyuïití i mimo zimní sezónu. Mûstská ãást Brno-stfied zde totiï investicí

Více

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 17/2008. Ročník X. Vyšlo 3. 10. 2008 Cena 10 Kč. Mûsto pfiivítalo nové obãánky jiï potfietí v tomto roce

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 17/2008. Ročník X. Vyšlo 3. 10. 2008 Cena 10 Kč. Mûsto pfiivítalo nové obãánky jiï potfietí v tomto roce RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 17/2008 Čtrnáctideník regionu Rýmařovska Ročník X. Vyšlo 3. 10. 2008 Cena 10 Kč Mûsto pfiivítalo nové obãánky jiï potfietí v tomto roce Motoristé budou jezdit po opraven ch komunikacích

Více

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV. Mistfii taneãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû 2.

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV. Mistfii taneãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû 2. J UNDROV ROČNÍK23/Č.1/2013www.jundrov.info ZDARMA ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV D R U H J U N D R O V S K P L E S Mistfii taneãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû

Více

Aral klub. Kdo by se staral, kdyï vafií Aral. Truckefii mají vyhráno. Nové ãerpací stanice v Hodonínû a Mladé Boleslavi

Aral klub. Kdo by se staral, kdyï vafií Aral. Truckefii mají vyhráno. Nové ãerpací stanice v Hodonínû a Mladé Boleslavi 4 / 2 0 0 0 Zpravodaj firmy A R A L â R pro partnery, spolupracovníky a pfiátele Aral klub Kdo by se staral, kdyï vafií Aral Truckefii mají vyhráno Nové ãerpací stanice v Hodonínû a Mladé Boleslavi e d

Více

Jan Saudek retrospektiva Tik tak... ... strana 5

Jan Saudek retrospektiva Tik tak... ... strana 5 LISTY PRAHY1 KULTURNù SPOLEENSK MùSÍNÍK www.listyprahy1.cz 1. 31. 1. 2006 Procházka po domû plném Ïivota Pozdrav z Holandska... strana 2 Ateliér s vûní kûïe Eurocentrum Praha e i v Antarktidû Triglav páka...

Více

Horník. âsa + Lazy = DÛl Karviná. Mimofiádná odmûna za dobrou práci. Pohár Horníka fini uje

Horník. âsa + Lazy = DÛl Karviná. Mimofiádná odmûna za dobrou práci. Pohár Horníka fini uje Horník NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E 3. dubna 2008 Roãník 38 www.tydenik-hornik.cz ãíslo 14 Pohár Horníka fini uje strany 6 a 7 Personální fieditelkou Miloslava TrgiÀová OSTRAVA Personální fieditelkou

Více

Dal í ocenûní Lázní Luhaãovice, a. s.

Dal í ocenûní Lázní Luhaãovice, a. s. 27. bfiezna 2008 ãíslo 3 roãník XII Cena 5 Kã Milí ãtenáfii, jarnû-zimní poãasí si s námi v posledních bfieznov ch t dnech je tû pohrává, po mírné zimû mu to promineme, ale první jarní den jsme uï uvítali

Více

Roãník XX. âerven 2010 ãíslo 12. Vítání prvàáãkû mezi ãtenáfie v mûstské knihovnû. Foto: D. K. www.tisnov.cz

Roãník XX. âerven 2010 ãíslo 12. Vítání prvàáãkû mezi ãtenáfie v mûstské knihovnû. Foto: D. K. www.tisnov.cz Roãník XX. âerven 2010 ãíslo 12 Vítání prvàáãkû mezi ãtenáfie v mûstské knihovnû. Foto: D. K. www.tisnov.cz Radnice informuje Usnesení ze zasedání ZM ã. 03/2010 konaného dne 3. ãervna 2010 ZM schvaluje:

Více

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, 01-19_gh0409:Sestava 1 1.8.2009 11:54 Stránka 1 EDITORIAL I GASTRO & HOTEL 1 ãervenec srpen 2009 Redakce: Pfiístavní 24 170 00 Praha 7 T+ F: +420 296 837 232 W: www.gastroahotel.cz Vydavatel: Ing. Martin

Více

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 14/2008. Ročník X. Vyšlo 4. 8. 2008 Cena 10 Kč. âeské a polské dûti se se ly na taneãním workshopu

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 14/2008. Ročník X. Vyšlo 4. 8. 2008 Cena 10 Kč. âeské a polské dûti se se ly na taneãním workshopu RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 14/2008 Čtrnáctideník regionu Rýmařovska Ročník X. Vyšlo 4. 8. 2008 Cena 10 Kč âeské a polské dûti se se ly na taneãním workshopu Vefiejnost nav tívila interiéry janovického zámku Poznejte

Více

BULLETIN 3~4/98. UMùLECKOHISTORICKÁ SPOLEâNOST V âesk CH ZEMÍCH / CZECH ASSOCIATION OF ART HISTORIANS. Z obsahu / Contents:

BULLETIN 3~4/98. UMùLECKOHISTORICKÁ SPOLEâNOST V âesk CH ZEMÍCH / CZECH ASSOCIATION OF ART HISTORIANS. Z obsahu / Contents: BULLETIN 3~4/98 UMùLECKOHISTORICKÁ SPOLEâNOST V âesk CH ZEMÍCH / CZECH ASSOCIATION OF ART HISTORIANS Z obsahu / Contents: Konference~Pfiedná ky / Conferences~Lectures koly~granty / Universities~Grants

Více

OBSAH ÚVODNÍ SLOVO GUVERNÉRA... 4 I. ÍZENÍ A ORGANIZACE... 7 BANKOVNÍ RADA... 9 EDITELÉ SEKCÍ A SAO... 10. EDITELÉ POBOâEK... 10

OBSAH ÚVODNÍ SLOVO GUVERNÉRA... 4 I. ÍZENÍ A ORGANIZACE... 7 BANKOVNÍ RADA... 9 EDITELÉ SEKCÍ A SAO... 10. EDITELÉ POBOâEK... 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO GUVERNÉRA............................................................................................................... 4 I. ÍZENÍ A ORGANIZACE....................................................................................................................

Více

Praktick rádce zadavatele tisku

Praktick rádce zadavatele tisku Praktick rádce zadavatele tisku Komunikace s dodavateli Moderní trendy zadávání zakázek Kontrolní nátisk V bûr tiskové technologie Papíry pro polygrafii Knihafiské zpracování Povrchová úprava tiskovin

Více

Domluvit se a nezapomenout Sborník pfiíspûvkû ze semináfie Men inová politika v zemích EU 25 ve vztahu k men inû RomÛ a SintÛ

Domluvit se a nezapomenout Sborník pfiíspûvkû ze semináfie Men inová politika v zemích EU 25 ve vztahu k men inû RomÛ a SintÛ Domluvit se a nezapomenout Sborník pfiíspûvkû ze semináfie Men inová politika v zemích EU 25 ve vztahu k men inû RomÛ a SintÛ To Reach Agreement and Never Forget Proceedings from the seminar Minority Policy

Více

Typografia 5/2012 ã. 1235 roãník 115

Typografia 5/2012 ã. 1235 roãník 115 drupa 2012 Typografia 5/2012 ã. 1235 roãník 115 Editorial jarní Ano, je jaro, ale my pracujeme. Tisk a média mají Ïnû. ProtoÏe na jafie se toho dûje a tiskne velmi mnoho: po dlouhé zimû se probudily aktivity

Více

Roãník IX ãervenec srpen 2001 zdarma

Roãník IX ãervenec srpen 2001 zdarma Roãník IX ãervenec srpen 2001 zdarma Pozvání na jednání zastupitelstva Zveme občany na další zasedání obvodního zastupitelstva, které se uskuteční 1. listopadu 2001 od 15.00 hodin v Kulturním domě v Muglinově.

Více

Aktuální informace z městské části na www.praha4.cz

Aktuální informace z městské části na www.praha4.cz MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 ROČNÍK XX KVĚTEN 2010 MČ PRAHA 4 BRANÍK, HODKOVIČKY, KAČEROV, KRČ, LHOTKA, MICHLE, NOVODVORSKÁ, NUSLE, PANKRÁC, PODOLÍ, SPOŘILOV, ZÁBĚHLICE Konečně jaro! ANKETA O čistotě

Více