Oznámení o zahájení vodoprávního řízení a pozvánka k ústnímu jednání Veřejná vyhláška

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Oznámení o zahájení vodoprávního řízení a pozvánka k ústnímu jednání Veřejná vyhláška"

Transkript

1 ODBOR VODNÍHO A LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ ODDĚLENÍ STÁTNÍ SPRÁVY VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ KOUNICOVA 67, BRNO VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ČJ.: MMB/ /2017 SPIS ZN.: OVLHZ/MMB/ /2017 VYŘIZUJE: Ing. Závodská Hana/Dv FAX: TEL.: DATUM: POČET LISTŮ: 001 Oznámení o zahájení vodoprávního řízení a pozvánka k ústnímu jednání Veřejná vyhláška Žadatel, statutární město Brno, IČ , Dominikánské nám. 1, Brno, zastoupené společností Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., IČ , Pisárecká 555/1a, Brno podal dne u Magistrátu města Brna, Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství (dále jen Odbor VLHZ MMB ), jako věcně a místně příslušného vodoprávního úřadu, a podle ust. 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon ), a podle ust. 11 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád ) a podle ust. 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon ) žádost o stavební povolení vodního díla, a to Brno, Slovanské náměstí, Ruská rekonstrukce kanalizace a vodovodu v členění na tyto stavební objekty: SO 01 Kanalizace stoky Druh kanalizační sítě gravitační, jednotná Charakter kanalizační sítě pro veřejnou potřebu Materiál, jmenovitá světlost a délka stok: - stoka A DN 600/900 mm, BET, dl. 62,54 m DN 700/1050 mm, BET, dl. 134,41 m - stoka A1 - DN 400 mm, KAM, dl. 198,19 m - stoka B - DN 300 mm, KAM, dl. 43,65 m DN 500/750 mm, BET, dl. 89,37 m - záliv Charvatská A-1-1 DN 400 mm, KAM, dl. 51,14 m - záliv Srbská DN 500 mm, KAM, dl. 5,12 m - záliv Skácelova DN 600/900 mm, BET, dl. 6,78 m SO 03 Vodovodní řady Druh vodovodního řadu Příslušnost k systému vodovodu Materiál Jmenovitá světlost a délka řadů: - řad BT 80 DN 80 mm, dl. 200,0 m - řad T 150 DN 150 mm, dl. 57,7 m - řad R 250 DN 250 mm, dl. 142,2 m - řad S 250 DN 250 mm, dl. 13,8 m zásobovací místní, pro veřejnou potřebu tvárná litina 1

2 - řad S150 DN 150 mm, dl. 132,5 m - řad CH 80 DN 80 mm, dl. 55,5 m - řad S 80 DN 80 mm, dl. 7,8 m - řad B 80 DN 80 mm, dl. 3,0 m Stavba je umístěna v k.ú. Královo Pole, na pozemcích p.č. 5368/1, 2052/1, 2051/2, 2753, 2900, 2973/1, 2039, 1863, 5339, 2363/1. Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení. Žádost nesplňovala náležitosti dle vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a náležitostech povolení souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů, stavebník byl vyzván k jejímu doplnění. Doklady nezbytné pro pokračování v řízení stavebník doložil dne Žádost je posuzována na podkladě ust. 15 vodního zákona. a ust. 115 stavebního zákona. Odbor VLHZ MMB oznamuje podle ust. 115 odst. 8 vodního zákona, podle ust. 112 odst. 1 stavebního zákona a ust. 47 odst. 1 správního řádu zahájení vodoprávního řízení o výše uvedené žádosti všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánů a současně k projednání žádosti nařizuje ústní jednání na den 15. prosince 2017 (pátek) v 9.00 hod. v zasedací místnosti Odboru VLHZ MMB, Kounicova 67, 4. podlaží, dv. č Podklady rozhodnutí jsou účastníkům k nahlédnutí přede dnem ústního jednání u vodoprávního úřadu na Odboru VLHZ MMB, Kounicova 67, 4. p., dv. č. 420 v úřední dny, tj. pondělí a středa od hod., pátek od hod. a dále budou k dispozici při ústním jednání. Účastníci řízení jsou oprávněni činit ve správním řízení úkony, ve smyslu ust. 37 a ust. 36 správního řádu, zejména pak mají právo vyjádřit své stanovisko, navrhovat důkazy, nahlížet do spisu a činit jiné návrhy. Svá závazná stanoviska a námitky, popřípadě důkazy, mohou dotčené orgány a účastníci řízení uplatnit podle ust. 115 odst. 8 vodního zákona a podle ust. 112 odst. 1 stavebního zákona, nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Podle ust. 36 odst. 3 správního řádu mají účastníci řízení možnost se před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům pro rozhodnutí. Podklady rozhodnutí budou shromážděny ve spisu vedeném Odborem VLHZ MMB pod sp.zn. OVLHZ/MMB/ /2017. Účastníci mohou nahlédnout do spisu v úřední dny, tj. pondělí a středa od hod. pátek od 8.00 do hod., u vodoprávního úřadu na Odboru VLHZ MMB, Kounicova 67, IV. patro, dv.č Vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí je možné do Po uplynutí této lhůty bude ve věci rozhodnuto v souladu s ust. 15 odst. 1 vodního zákona a ust. 115 stavebního zákona. 2

3 Protože jsou vodoprávnímu úřadu dobře známy poměry staveniště, a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhovaného záměru výstavby, upouští se, ve smyslu ust. 112 odst. 2 stavebního zákona, od místního šetření. Účastníci řízení mohou podle ust. 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založenou smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek. K námitkám překračujícím rozsah ve větě první tohoto odstavce se nepřihlíží. K připomínkám a námitkám, které byly nebo mohly být uplatněny v územním řízení při pořizování regulačního plánu nebo při vydání územního opatření a stavební uzávěře a nebo územního opatření a asanaci území, se podle ust. 114 odst. 2 stavebního zákona, nepřihlíží. Účastníci řízení mohou být zastoupeni statutárním zástupcem nebo pracovníkem vybaveným písemnou plnou mocí podle ust. 33 správního řádu. Plné moci je nutno předložit zástupci vodoprávního úřadu před zahájením řízení. Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků podle ust. 144 správního řádu, bude tato písemnost doručována veřejnou vyhláškou podle ust. 25 správního řádu. Tento dokument bude zveřejněn na elektronické úřední desce MMB podle ust. 25 a ust. 26 správního řádu po dobu 15 dnů Upozornění: Upozorňujeme účastníky jednání, že při vstupu do budovy MMB v neúřední dny (úterý a čtvrtek) je nutné se prokázat tímto oznámení. OTISK RAZÍTKA Ing. Hana Závodská referent státní správy vodního hospodářství 3

4 Obdrží Účastníci řízení do vlastních rukou: 1. Brněnské vodárny a kanalizace a.s., Pisárecká 555/1a, Brno (zástupce statutárního města Brna) DS doručeno veřejnou vyhláškou: 2. Statutární město Brno, MČ Brno-Královo Pole 3. ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 4. vlastník pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 5. vlastník pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 6. vlastník pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 7. vlastník pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 8. vlastník pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 9. vlastník pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 10. vlastník pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 11. vlastník pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 12. vlastník pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 13. vlastník pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 14. vlastník pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 15. vlastník pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 16. vlastník pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 17. vlastník pozemku p.č. 1614/1 v k.ú. Královo Pole 18. vlastník pozemku p.č. 1614/2 v k.ú. Královo Pole 19. vlastník pozemku p.č. 1614/3 v k.ú. Královo Pole 20. vlastník pozemku p.č. 1614/4 v k.ú. Královo Pole 21. vlastník pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 22. vlastník pozemku p.č. 1625/1 v k.ú. Královo Pole 23. vlastník pozemku p.č. 1625/3 v k.ú. Královo Pole 24. vlastník pozemku p.č. 1625/7 v k.ú. Královo Pole 25. vlastník pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 26. vlastník pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 27. vlastník pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 28. vlastník pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 29. vlastník pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 30. vlastník pozemku p.č. 1635/2 v k.ú. Královo Pole 31. vlastník pozemku p.č. 1635/3 v k.ú. Královo Pole 32. vlastník pozemku p.č. 1637/3 v k.ú. Královo Pole 33. vlastník pozemku p.č. 1637/4 v k.ú. Královo Pole 34. vlastník pozemku p.č. 1637/5 v k.ú. Královo Pole 35. vlastník pozemku p.č. 1637/7 v k.ú. Královo Pole 36. vlastník pozemku p.č. 1637/8 v k.ú. Královo Pole 37. vlastník pozemku p.č. 1637/17 v k.ú. Královo Pole 38. vlastník pozemku p.č. 1637/19 v k.ú. Královo Pole 39. vlastník pozemku p.č. 1637/22 v k.ú. Královo Pole 40. vlastník pozemku p.č. 1637/23 v k.ú. Královo Pole 41. vlastník pozemku p.č. 1638/3 v k.ú. Královo Pole 42. vlastník pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 4

5 43. vlastník pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 44. vlastník pozemku p.č. 1970/1 v k.ú. Královo Pole 45. vlastník pozemku p.č. 1970/3 v k.ú. Královo Pole 46. vlastník pozemku p.č.1970/4 v k.ú. Královo Pole 47. vlastník pozemku p.č. 1970/5 v k.ú. Královo Pole 48. vlastník pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 49. vlastník pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 50. vlastník pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 51. vlastník pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 52. vlastník pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 53. vlastník pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 54. vlastník pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 55. vlastník pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 56. vlastník pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 57. vlastník pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 58. vlastník pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 59. vlastník pozemku p.č. 2003/1 v k.ú. Královo Pole 60. vlastník pozemku p.č. 2003/2 v k.ú. Královo Pole 61. vlastník pozemku p.č. 2003/3 v k.ú. Královo Pole 62. vlastník pozemku p.č. 2003/4 v k.ú. Královo Pole 63. vlastník pozemku p.č. 2003/5 v k.ú. Královo Pole 64. vlastník pozemku p.č. 2003/6 v k.ú. Královo Pole 65. vlastník pozemku p.č. 2003/7 v k.ú. Královo Pole 66. vlastník pozemku p.č. 2003/8 v k.ú. Královo Pole 67. vlastník pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 68. vlastník pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 69. vlastník pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 70. vlastník pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 71. vlastník pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 72. vlastník pozemku p.č. 2009/1 v k.ú. Královo Pole 73. vlastník pozemku p.č. 2009/2 v k.ú. Královo Pole 74. vlastník pozemku p.č. 2010/1 v k.ú. Královo Pole 75. vlastník pozemku p.č. 2010/2 v k.ú. Královo Pole 76. vlastník pozemku p.č. 2011/1 v k.ú. Královo Pole 77. vlastník pozemku p.č. 2011/2 v k.ú. Královo Pole 78. vlastník pozemku p.č. 2012/1 v k.ú. Královo Pole 79. vlastník pozemku p.č. 2012/2 v k.ú. Královo Pole 80. vlastník pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 81. vlastník pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 82. vlastník pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 83. vlastník pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 84. vlastník pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 85. vlastník pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 86. vlastník pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 87. vlastník pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 88. vlastník pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 89. vlastník pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 90. vlastník pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 5

6 91. vlastník pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 92. vlastník pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 93. vlastník pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 94. vlastník pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 95. vlastník pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 96. vlastník pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 97. vlastník pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 98. vlastník pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 99. vlastník pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 100. vlastník pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 101. vlastník pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 102. vlastník pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 103. vlastník pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 104. vlastník pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 105. vlastník pozemku p.č. 2038/1 v k.ú. Královo Pole 106. vlastník pozemku p.č. 2038/2 v k.ú. Královo Pole 107. vlastník pozemku p.č. 2038/3 v k.ú. Královo Pole 108. vlastník pozemku p.č. 2038/4 v k.ú. Královo Pole 109. vlastník pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 110. vlastník pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 111. vlastník pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 112. vlastník pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 113. vlastník pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 114. vlastník pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 115. vlastník pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 116. vlastník pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 117. vlastník pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 118. vlastník pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 119. vlastník pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 120. vlastník pozemku p.č. 2051/1 v k.ú. Královo Pole 121. vlastník pozemku p.č. 2051/4 v k.ú. Královo Pole 122. vlastník pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 123. vlastník pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 124. vlastník pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 125. vlastník pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 126. vlastník pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 127. vlastník pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 128. vlastník pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 129. vlastník pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 130. vlastník pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 131. vlastník pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 132. vlastník pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 133. vlastník pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 134. vlastník pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 135. vlastník pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 136. vlastník pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 137. vlastník pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 138. vlastník pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 6

7 139. vlastník pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 140. vlastník pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 141. vlastník pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 142. vlastník pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 143. vlastník pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 144. vlastník pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 145. vlastník pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 146. vlastník pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 147. vlastník pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 148. vlastník pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 149. vlastník pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 150. vlastník pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 151. vlastník pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 152. vlastník pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 153. vlastník pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 154. vlastník pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 155. vlastník pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 156. vlastník pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 157. vlastník pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 158. vlastník pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 159. vlastník pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 160. vlastník pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 161. vlastník pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 162. vlastník pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 163. vlastník pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 164. vlastník pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 165. vlastník pozemku p.č. 2893/1 v k.ú. Královo Pole 166. vlastník pozemku p.č. 2893/2 v k.ú. Královo Pole 167. vlastník pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 168. vlastník pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 169. vlastník pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 170. vlastník pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 171. vlastník pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 172. vlastník pozemku p.č. 2899/6 v k.ú. Královo Pole 173. vlastník pozemku p.č. 2899/7 v k.ú. Královo Pole 174. vlastník pozemku p.č. 2899/8 v k.ú. Královo Pole 175. vlastník pozemku p.č. 2899/9 v k.ú. Královo Pole 176. vlastník pozemku p.č. 2899/10 v k.ú. Královo Pole 177. vlastník pozemku p.č. 2899/17 v k.ú. Královo Pole 178. vlastník pozemku p.č. 2899/18 v k.ú. Královo Pole 179. vlastník pozemku p.č. 2899/19 v k.ú. Královo Pole 180. vlastník pozemku p.č. 2899/20 v k.ú. Královo Pole 181. vlastník pozemku p.č. 2899/21 v k.ú. Královo Pole 182. vlastník pozemku p.č. 2899/22 v k.ú. Královo Pole 183. vlastník pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 184. vlastník pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 185. vlastník pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 186. vlastník pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 7

8 187. vlastník pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 188. vlastník pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 189. vlastník pozemku p.č. 2907/1 v k.ú. Královo Pole 190. vlastník pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 191. vlastník pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 192. vlastník pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 193. vlastník pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 194. vlastník pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 195. vlastník pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 196. vlastník pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 197. vlastník pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 198. vlastník pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 199. vlastník pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 200. vlastník pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 201. vlastník pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 202. vlastník pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 203. vlastník pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 204. vlastník pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 205. vlastník pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 206. vlastník pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 207. vlastník pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 208. vlastník pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 209. vlastník pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 210. vlastník pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 211. vlastník pozemku p.č. 2965/1 v k.ú. Královo Pole 212. vlastník pozemku p.č. 2965/2 v k.ú. Královo Pole 213. vlastník pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 214. vlastník pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 215. vlastník pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 216. vlastník pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 217. vlastník pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 218. vlastník pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 219. vlastník pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 220. vlastník pozemku p.č. 2973/2 v k.ú. Královo Pole 221. vlastník pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 222. vlastník pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 223. vlastník pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 224. vlastník pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 225. vlastník pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 226. vlastník pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 227. vlastník pozemku p.č. 2980/1 v k.ú. Královo Pole 228. vlastník pozemku p.č. 2980/2 v k.ú. Královo Pole 229. vlastník pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 230. vlastník pozemku p.č. 2982/1 v k.ú. Královo Pole 231. vlastník pozemku p.č. 2982/2 v k.ú. Královo Pole 232. vlastník pozemku p.č. 2982/3 v k.ú. Královo Pole 233. vlastník pozemku p.č. 2982/4 v k.ú. Královo Pole 234. vlastník pozemku p.č. 2982/5 v k.ú. Královo Pole 8

9 235. vlastník pozemku p.č. 2982/6 v k.ú. Královo Pole 236. vlastník pozemku p.č. 2982/7 v k.ú. Královo Pole 237. vlastník pozemku p.č. 2982/8 v k.ú. Královo Pole 238. vlastník pozemku p.č. 2982/9 v k.ú. Královo Pole 239. vlastník pozemku p.č. 2983/1 v k.ú. Královo Pole 240. vlastník pozemku p.č. 2983/2 v k.ú. Královo Pole 241. vlastník pozemku p.č. 2983/3 v k.ú. Královo Pole 242. vlastník pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 243. vlastník pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 244. vlastník pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 245. vlastník pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 246. vlastník pozemku p.č. 2988/1 v k.ú. Královo Pole 247. vlastník pozemku p.č. 2988/2 v k.ú. Královo Pole 248. vlastník pozemku p.č. 2989/1 v k.ú. Královo Pole 249. vlastník pozemku p.č. 2989/3 v k.ú. Královo Pole 250. vlastník pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 251. vlastník pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 252. vlastník pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 253. vlastník pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 254. vlastník pozemku p.č. 5368/2 v k.ú. Královo Pole 255. vlastník budovy č.p na pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 256. vlastník budovy č.p na pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 257. vlastník budovy č.p na pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 258. vlastník budovy č.p na pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 259. vlastník budovy č.p na pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 260. vlastník budovy č.p na pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 261. vlastník budovy č.p na pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 262. vlastník budovy č.p na pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 263. vlastník budovy bez č.p. č.e. na pozemku p.č. 1625/7 v k.ú. Královo Pole 264. vlastník budovy č.p na pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 265. vlastník budovy č.p na pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 266. vlastník budovy č.p na pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 267. vlastník budovy bez č.p. č.e. na pozemku p.č. 1635/3 v k.ú. Královo Pole 268. vlastník rozestavěné budovy na pozemku p.č. 1637/8 v k.ú. Královo Pole 269. vlastník budovy č.p na pozemku p.č. 1637/17 v k.ú. Královo Pole 270. vlastník budovy bez č.p. č.e. na pozemku p.č. 1638/3 v k.ú. Královo Pole 271. vlastník budovy č.p na pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 272. vlastník budovy č.p na pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 273. vlastník budovy č.p na pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 274. vlastník budovy č.p. 764 na pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 275. vlastník budovy č.p. 760 na pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 276. vlastník budovy č.p na pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 277. vlastník budovy č.p. 740 na pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 278. vlastník budovy č.p. 741 na pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 279. vlastník budovy č.p na pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 280. vlastník budovy č.p na pozemku p.č. 2003/1 v k.ú. Královo Pole 281. vlastník budovy bez č.p. č.e. na pozemku p.č. 2003/4 v k.ú. Královo Pole 282. vlastník budovy bez č.p. č.e. na pozemku p.č. 2003/5 v k.ú. Královo Pole 9

10 283. vlastník budovy bez č.p. č.e. na pozemku p.č. 2003/6 v k.ú. Královo Pole 284. vlastník budovy č.p na pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 285. vlastník budovy č.p na pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 286. vlastník budovy č.p na pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 287. vlastník budovy č.p. 838 na pozemku p.č. 2009/1 v k.ú. Královo Pole 288. vlastník budovy č.p na pozemku p.č. 2009/2 v k.ú. Královo Pole 289. vlastník budovy č.p na pozemku p.č. 2011/1 v k.ú. Královo Pole 290. vlastník budovy č.p. 720 na pozemku p.č. 2011/2 v k.ú. Královo Pole 291. vlastník budovy č.p. 769 na pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 292. vlastník budovy č.p. 719 na pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 293. vlastník budovy č.p. 770 na pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 294. vlastník budovy č.p. 771 na pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 295. vlastník budovy č.p na pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 296. vlastník budovy č.p na pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 297. vlastník budovy č.p na pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 298. vlastník budovy č.p na pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 299. vlastník budovy č.p na pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 300. vlastník budovy č.p na pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 301. vlastník budovy č.p na pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 302. vlastník budovy č.p na pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 303. vlastník budovy č.p na pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 304. vlastník budovy č.p na pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 305. vlastník budovy č.p na pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 306. vlastník budovy č.p na pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 307. vlastník budovy č.p na pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 308. vlastník budovy č.p na pozemku p.č. 2038/1 v k.ú. Královo Pole 309. vlastník budovy č.p na pozemku p.č. 2038/2 v k.ú. Královo Pole 310. vlastník budovy č.p na pozemku p.č. 2038/3 v k.ú. Královo Pole 311. vlastník budovy č.p na pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 312. vlastník budovy č.p na pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 313. vlastník budovy č.p na pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 314. vlastník budovy č.p na pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 315. vlastník budovy č.p na pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 316. vlastník budovy č.p na pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 317. vlastník budovy č.p na pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 318. vlastník budovy č.p na pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 319. vlastník budovy č.p na pozemku p.č. 2051/4 v k.ú. Královo Pole 320. vlastník budovy č.p na pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 321. vlastník budovy č.p na pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 322. vlastník budovy č.p na pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 323. vlastník budovy č.p na pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 324. vlastník budovy č.p na pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 325. vlastník budovy č.p na pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 326. vlastník budovy č.p na pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 327. vlastník budovy č.p na pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 328. vlastník budovy č.p na pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 329. vlastník budovy č.p na pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 330. vlastník budovy č.p na pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 10

11 331. vlastník budovy č.p na pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 332. vlastník budovy č.p na pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 333. vlastník budovy č.p na pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 334. vlastník budovy č.p na pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 335. vlastník budovy č.p na pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 336. vlastník budovy č.p na pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 337. vlastník budovy č.p na pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 338. vlastník budovy č.p na pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 339. vlastník budovy č.p na pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 340. vlastník budovy č.p na pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 341. vlastník budovy č.p na pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 342. vlastník budovy č.p na pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 343. vlastník budovy č.p na pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 344. vlastník budovy č.p na pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 345. vlastník budovy č.p na pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 346. vlastník budovy č.p na pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 347. vlastník budovy č.p na pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 348. vlastník budovy č.p na pozemku p.č. 2907/1 v k.ú. Královo Pole 349. vlastník budovy č.p na pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 350. vlastník budovy č.p na pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 351. vlastník budovy č.p na pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 352. vlastník budovy č.p na pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 353. vlastník budovy č.p na pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 354. vlastník budovy č.p na pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 355. vlastník budovy č.p na pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 356. vlastník budovy č.p na pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 357. vlastník budovy č.p na pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 358. vlastník budovy č.p na pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 359. vlastník budovy č.p. 2232, 2239 na pozemku p.č. 2963, 2964 v k.ú. Královo Pole 360. vlastník budovy bez č.p. č.e. na pozemku p.č. 2965/2 v k.ú. Královo Pole 361. vlastník budovy č.p na pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 362. vlastník budovy č.p na pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 363. vlastník budovy č.p na pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 364. vlastník budovy č.p na pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 365. vlastník budovy č.p na pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 366. vlastník budovy č.p na pozemku p.č. 2971v k.ú. Královo Pole 367. vlastník budovy č.p na pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 368. vlastník budovy č.p na pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 369. vlastník budovy č.p na pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 370. vlastník budovy č.p na pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 371. vlastník budovy č.p na pozemku p.č. 2980/1 v k.ú. Královo Pole 372. vlastník budovy č.p na pozemku p.č. 2980/2 v k.ú. Královo Pole 373. vlastník budovy č.p na pozemku p.č. 2982/1 v k.ú. Královo Pole 374. vlastník budovy bez č.p. č.e. na pozemku p.č. 2982/6 v k.ú. Královo Pole 375. vlastník budovy bez č.p. č.e. na pozemku p.č. 2982/7 v k.ú. Královo Pole 376. vlastník budovy bez č.p. č.e. na pozemku p.č. 2982/8 v k.ú. Královo Pole 377. vlastník budovy bez č.p. č.e. na pozemku p.č. 2982/9 v k.ú. Královo Pole 378. vlastník budovy bez č.p. č.e. na pozemku p.č. 2983/3 v k.ú. Královo Pole 11

12 379. vlastník budovy č.p na pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 380. vlastník budovy č.p na pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 381. vlastník budovy č.p na pozemku p.č. 2988/1 v k.ú. Královo Pole 382. vlastník budovy č.p na pozemku p.č. 2988/2 v k.ú. Královo Pole 383. vlastník budovy č.p na pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 384. vlastník budovy č.p na pozemku p.č v k.ú. Královo Pole 385. Brněnské komunikace a.s., Renneská tř. 1a, Brno 386. Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha Dopravní podnik města Brna, a.s., Hlinky 151, Brno 388. E.ON servisní, s.r.o., F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice 389. Innogy Energie, s.r.o., Limuzská 3135/12, Praha 390. Technické sítě Brno, a.s., Barvířská 5, Brno 391. CETIN, a.s., Olšanská 2681/6, Praha 392. Teplárny Brno, a.s., Okružní 25, Brno 393. UPC ČR, s.r.o., Závišova 5, Praha 394. Faster CZ, spol. s r.o., Jarní 44g, Brno 395. Dial Telecom, a.s., Křižíkova 237/36a, Praha Veřejná zeleň města Brna, p.o., Kounicova 1013/16a, Brno 397. Ústav archeologické památkové péče, v.v.i., Kaloudova 30, Brno Dotčené orgány 398. Krajská hygienická stanice Jm kraje, Jeřábkova 4, Brno DS 399. Hasičský záchranný sbor Jm kraje, Zubatého 1, Brno DS 400. ÚMČ Brno-Královo Pole, stavební úřad, - DS ÚMČ Brno-Královo Pole, OVS 401. Krajský úřad Jm kraje, ODOS, Žerotínovo nám. 3/5, Brno DS 402. Odbor dopravy MMB 403. Odbor životního prostředí MMB 404. Odbor památkové péče MMB Na vědomí: 405. Majetkový odbor MMB 406. Odbor investiční MMB 407. DUIS, s.r.o., Srbská 1546/21, Brno DS 12

13 13

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení Veřejná vyhláška

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení Veřejná vyhláška ODBOR VODNÍHO A LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ, KOUNICOVA 67, 601 67 BRNO ODDĚLENÍ STÁTNÍ SPRÁVY VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ VODOPRÁVNÍ ÚŘAD VÁŠ DOPIS ZN.: 712/018156/2018/ZVy ZE DNE: 2018-08-30 NAŠE ČJ.:

Více

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: E-mail: Počet listů: Příloh/listů:

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: E-mail: Počet listů: Příloh/listů: Městský úřad Kolín Odbor životního prostředí a zemědělství Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 727 938, e-mail: zivotni.prostredi@mukolin.cz sídlo odboru: Sokolská

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O VYDÁNÍ ZMĚNY ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O VYDÁNÍ ZMĚNY ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ STAVEBNÍ ÚŘAD, MÁCOVA 3, 621 00 BRNO VÁŠ DOPIS ČJ.: ZE DNE: NAŠE SP.ZN.: NAŠE ČJ.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: DATUM: 07.06.2017 S-MCBIVA 01133/17/7 Ing. Daniela Vašková 541 226 697 stavebniurad@ivanovice.brno.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SLAVKOV U BRNA Odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí silniční správní úřad

MĚSTSKÝ ÚŘAD SLAVKOV U BRNA Odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí silniční správní úřad MĚSTSKÝ ÚŘAD SLAVKOV U BRNA Odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí silniční správní úřad Palackého náměstí 65, 684 01 Slavkov u Brna VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: ČJ.: SU/7605-17/ 3618-2017/Hro

Více

Úřad městské části města Brna Brno-Královo Pole, Palackého tř. 59 Odbor územního a stavebního řízení Palackého tř. 59, Brno

Úřad městské části města Brna Brno-Královo Pole, Palackého tř. 59 Odbor územního a stavebního řízení Palackého tř. 59, Brno Úřad městské části města Brna Brno-Královo Pole, Palackého tř. 59 Odbor územního a stavebního řízení Palackého tř. 59, Brno 612 39 Č. j. 9292/14/2300/970/To Brno 25.09.2014 Vyřizuje: Bc. Jaroslav Tošovský,

Více

Brno-Královo Pole, Palackého tř. 59 Odbor územního a stavebního řízení Palackého tř. 59, Brno

Brno-Královo Pole, Palackého tř. 59 Odbor územního a stavebního řízení Palackého tř. 59, Brno Úřad městské části města Brna Brno-Královo Pole, Palackého tř. 59 Odbor územního a stavebního řízení Palackého tř. 59, Brno 612 39 Č. j. 913/16/2300/71/To Brno 21.03.2016 Vyřizuje: Bc. Jaroslav Tošovský,

Více

Úřad městské části města Brna Brno Žabovřesky Odbor stavební B R N O, Horova 28

Úřad městské části města Brna Brno Žabovřesky Odbor stavební B R N O, Horova 28 Úřad městské části města Brna Brno Žabovřesky Odbor stavební 616 00 B R N O, Horova 28 Spisová značka: Číslo jednací Oprávněná úřední osoba: E-mail: STU/02/13879/16/SOUZ MCBZAB 01703/17/OS/SOUZ Ing. Zdenka

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravní správy Žerotínovo náměstí 3, Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravní správy Žerotínovo náměstí 3, Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravní správy Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno Č.j.: JMK 106952/2016 dle rozdělovníku Sp.zn.: S-JMK 7217/2016 ODOS Vyřizuje: Mgr. Červinková Telefon: 541 651

Více

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD, MARIÁNSKÉ NÁM. 13, 617 00 BRNO VÁŠ DOPIS ČJ.: ZE DNE: NAŠE ČJ.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: FAX: TEL.: MOB: E-MAIL: MCBJIH/10517/2016/SÚ/Kub S-MCBJIH/09771/2016/Kub Ing. Arch. Hana Kuberová 545

Více

Městský úřad Břeclav odbor životního prostředí

Městský úřad Břeclav odbor životního prostředí Městský úřad Břeclav odbor životního prostředí nám. T. G. Masaryka 42/3 Břeclav, 690 81 Číslo jednací: MUBR 93355/2017 V Břeclavi dne 27.11.2017 Spisová značka: MUBR-S 70510/2017 OŽP/Ce Vyřizuje: Ing.

Více

Oznámení o zahájení stavebního řízení

Oznámení o zahájení stavebního řízení ODBOR DOPRAVY, KOUNICOVA 67, 601 67 BRNO Číslo jednací Spisová značka Vyřizuje Brno dne MMB/0443768/2013 5400/OD/MMB/0443768/2013 Bc. Jan Kušnír 2014-01-09 Zn.: 11/25-Z/Kuš Tel. 542 174 171 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SLAVKOV U BRNA Odbor dopravy a silničního hospodářství Palackého náměstí 65, Slavkov u Brna

MĚSTSKÝ ÚŘAD SLAVKOV U BRNA Odbor dopravy a silničního hospodářství Palackého náměstí 65, Slavkov u Brna MĚSTSKÝ ÚŘAD SLAVKOV U BRNA Odbor dopravy a silničního hospodářství Palackého náměstí 65, 684 01 Slavkov u Brna VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: ČJ.: DSH/10081-16/ 2390-2016/Hro VYŘIZUJE: Kateřina Hrozová město

Více

TEL./ Oznámení o ukončení dokazování a seznámení s podklady pro vydání rozhodnutí VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

TEL./ Oznámení o ukončení dokazování a seznámení s podklady pro vydání rozhodnutí VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Magistrát města Brna Odbor dopravy SP. ZN.: 5400/OD/MMB/0403690/2018 VYŘIZUJE: Bc. Jan Kušnír Brno 14. 5. 2019 Č. J.: MMB/0403690/2018 ZN.: 11/25-UD/Kuš TEL./E-MAIL: 542 174 171/kusnir.jan@brno.cz Oznámení

Více

Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, Náchod VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, Náchod VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod Odbor dopravy a silničního hospodářství Odloučené pracoviště Němcové 2020, 547 01 Náchod Sp.zn.: KS 4459/2016/DSH V Náchodě dne: 4.5.2016 Čj.(Če):

Více

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Krajský úřad Královéhradeckého kraje DLE ROZDĚLOVNÍKU Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 30. 11. 2016 KUKHK-40626/DS/2016-2/TI 12. 1. 2017 Odbor oddělení Vyřizuje linka

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ. nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12 PO BOX 9, Praha 1. Č. j.: 354/ IPK/2

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ. nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12 PO BOX 9, Praha 1. Č. j.: 354/ IPK/2 Ministerstvo dopravy Odbor infrastruktury a územního plánu nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12 PO BOX 9, 110 15 Praha 1 Č. j.: 354/2018-910-IPK/2 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Stavebník,

Více

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ ODBOR DOPRAVY, KOUNICOVA 67, 601 67 BRNO Číslo jednací Spisová značka Vyřizuje/tel. Brno dne MMB/00446154/2014 5400/MMB/00446154/2014 Ing. Iveta Jahnová 2015-04-17 Zn.: 11/10-Z/Jaiv 542 174 215 VEŘEJNÁ

Více

Oznámení o zahájení stavebního řízení VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

Oznámení o zahájení stavebního řízení VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU MĚSTSKÝ ÚŘAD SLAVKOV U BRNA Odbor dopravy a silničního hospodářství Palackého náměstí 65, 684 01 Slavkov u Brna VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: ČJ.: DSH/7932-15/2224-2015/JNB Viz rozdělovník VYŘIZUJE: Bc. Dagmar

Více

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ Stavební úřad Dominikánská 2, 601 69 Brno Pracoviště: Měnínská 4, 601 92 Brno Číslo jednací: MCBS/2017/0145153/SANL K podání: MCBS/2017/0136845 Spisová značka: 3200/MCBS/2017/0136845 Oprávněná úřední osoba:

Více

Městský úřad Lipník nad Bečvou Odbor životního prostředí náměstí T. G. Masaryka 89, Lipník nad Bečvou Datová schránka: 6pxbwa9

Městský úřad Lipník nad Bečvou Odbor životního prostředí náměstí T. G. Masaryka 89, Lipník nad Bečvou Datová schránka: 6pxbwa9 Městský úřad Lipník nad Bečvou Odbor životního prostředí náměstí T. G. Masaryka 89, 751 31 Lipník nad Bečvou Datová schránka: 6pxbwa9 Vaše čj.: Ze dne: Naše sp. zn.: MU/23400/2016/5173/2/ŽP-VH Naše. č.j.:

Více

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ ODBOR DOPRAVY, KOUNICOVA 67, 601 67 BRNO Číslo jednací Spisová značka Vyřizuje/tel. Brno dne MMB/0496382/2016 5400/MMB/0496382/2016 Ing. Iveta Jahnová 2018-07-25 Zn.: 11/3-Z/Jaiv 542 174 215 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Více

V e ř e j n á v y h l á š k a O z n á m e n í o zahájení vodoprávního řízení

V e ř e j n á v y h l á š k a O z n á m e n í o zahájení vodoprávního řízení Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Náměstí Svobody 8, 385 17 VIMPERK odbor životního prostředí VÁŠ DOPIS ZN: ZE DNE: 03.03.2010 ČÍSLO JEDNACÍ: ŽP 7354 /10-535/10-KUB VYŘIZUJE:

Více

OZNÁMENÍ o zahájení vodoprávního řízení veřejná vyhláška

OZNÁMENÍ o zahájení vodoprávního řízení veřejná vyhláška MAGISTRÁT MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU Odbor životního prostředí a zemědělství Palackého 115 738 22 Frýdek-Místek *MMFMX008AVCT* VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: Č. J.: MMFM 128310/2011 SP. ZN. MMFM_S 16445/2011/OŽPaZ/KliR

Více

Městský úřad Prachatice

Městský úřad Prachatice Městský úřad Prachatice Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice Odbor komunálních služeb a dopravy Čj.: MUP/30580/2014/02/KSD/Šve Oprávněná úřední osoba: Věra Švehlová Telefon : +420 388 607 503 Fax : +420

Více

Veřejná vyhláška Oznámení zahájení stavebního řízení a pozvání k ústnímu jednání

Veřejná vyhláška Oznámení zahájení stavebního řízení a pozvání k ústnímu jednání MĚSTSKÝ ÚŘAD SLAVKOV U BRNA odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí silniční správní úřad Palackého náměstí 65, 684 01 VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 26.02.2018 Č.J..: SU/72256-18/ 16782-2018/Drk

Více

Městský úřad Lipník nad Bečvou

Městský úřad Lipník nad Bečvou Městský úřad Lipník nad Bečvou Odbor životního prostředí náměstí T. G. Masaryka 89, 751 31 Lipník nad Bečvou Vaše čj.: Ze dne: Naše sp. zn.: MU/03006/2013/2/ŽP-VH Naše č.j.: MU/03798/2013/ŽP-VH Vyřizuje:

Více

Stavbou jsou dotčeny pozemky p.č. 2111/112, 2548/7, 2458/6, 2548/5, 2400/4, 2400/2 a 2593 v k.ú. Polná.

Stavbou jsou dotčeny pozemky p.č. 2111/112, 2548/7, 2458/6, 2548/5, 2400/4, 2400/2 a 2593 v k.ú. Polná. Dle rozdělovníku Váš dopis ze dne číslo jednací vyřizuje / telefon Jihlava 03.04.2019 MMJ/OŽP/47366/2019-DoJ Bc. Doskočil/3322 23.04.2018 SZ-MMJ/OŽP/11204/2019/2 oprávněná úř. osoba jihlvp19v00miz jiri.doskocil@jihlava-city.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠLAPANICE pracoviště Opuštěná 9/2, Brno odbor výstavby silniční správní úřad speciální stavební úřad

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠLAPANICE pracoviště Opuštěná 9/2, Brno odbor výstavby silniční správní úřad speciální stavební úřad MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠLAPANICE pracoviště Opuštěná 9/2, 656 70 Brno odbor výstavby silniční správní úřad speciální stavební úřad Číslo jednací: Spisová značka: OV-ČJ/23352-17/JAD OV/9554-2017/JAD/2 Oprávněná úřední

Více

Oznámení o zahájení společného územního řízení o umístění stavby a stavebního řízení

Oznámení o zahájení společného územního řízení o umístění stavby a stavebního řízení Úřad městské části města Brna Brno-Královo Pole Odbor územního a stavebního řízení Palackého tř. 59, 612 93 Brno Č.j. 9288/17/2300/1056/1/Kopd. Brno 11.09.2017 Vyřizuje: Ing. Kopřivová, tel. 541 588 228

Více

Dle rozdělovníku. Oznámení o zahájení řízení o změně stavby před jejím dokončením. Veřejná vyhláška

Dle rozdělovníku. Oznámení o zahájení řízení o změně stavby před jejím dokončením. Veřejná vyhláška Dle rozdělovníku Váš dopis ze dne číslo jednací vyřizuje / telefon Jihlava 03.04.2019 MMJ/OŽP/46517/2019-DoJ Bc. Doskočil/3322 09.05.2019 SZ-MMJ/OŽP/13630/2019/3 jiri.doskocil@jihlava-city.cz jihlvp19v00ppa

Více

Stavbou jsou dotčeny pozemky p.č. 795/56, 1442/1, 876/40, 920/22, 882, 884, 888/1, 920/2, 895/2 k.ú. Velký Beranov.

Stavbou jsou dotčeny pozemky p.č. 795/56, 1442/1, 876/40, 920/22, 882, 884, 888/1, 920/2, 895/2 k.ú. Velký Beranov. Dle rozdělovníku Váš dopis ze dne číslo jednací vyřizuje / telefon Jihlava 28.11.2017 MMJ/OŽP/144590/2017-DoJ Bc. Doskočil/3322 20.12.2017 SZ-MMJ/OŽP/25820/2017/2 oprávněná úř. osoba jihlvp17v01nmg jiri.doskocil@jihlava-city.cz

Více

Městský úřad Kraslice - Odbor územního plánování, stavebního úřadu a památkové péče 358 20 Kraslice, nám. 28. října 1438

Městský úřad Kraslice - Odbor územního plánování, stavebního úřadu a památkové péče 358 20 Kraslice, nám. 28. října 1438 Městský úřad Kraslice - Odbor územního plánování, stavebního úřadu a památkové péče 358 20 Kraslice, nám. 28. října 1438 Spis.zn.: Č.j.: Vyřizuje: Tel.: 566/09/SÚ/Ran 2531/09/SÚ Ranglová 352 370 433, 352

Více

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Veřejnou vyhláškou

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Veřejnou vyhláškou MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHNOV NAD KNĚŽNOU Odbor výstavby a životního prostředí Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 494 509 111, e-mail: e-podatelna@rychnov-city.cz Č.j.:OVŽP/21514/16-3934/16/Maz v

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE odbor dopravy a silničního hospodářství pracoviště ul. Topolčianská 447/1 PSČ 412 01 Spisová značka: 3467/16/DOP/JLa Č.j.: MULTM/0010850/17/DOP/JLa Vyřizuje: Josef Landa Tel.: 416

Více

Úřad městské části města Brna, Brno Starý Lískovec Oderská 4, Brno Stavební úřad

Úřad městské části města Brna, Brno Starý Lískovec Oderská 4, Brno Stavební úřad Úřad městské části města Brna, Starý Lískovec Oderská 4, 625 00 Stavební úřad spis. zn: č.j. MCBSLI/06688/18/SÚ/Sto/198 MCBSLI/00263/19/SÚ/Sto oprávněná úřední osoba: Ing. Libuše Stožická tel. / mobil:

Více

Dle rozdělovníku. Oznámení o zahájení stavebního a vodoprávního řízení. Veřejná vyhláška

Dle rozdělovníku. Oznámení o zahájení stavebního a vodoprávního řízení. Veřejná vyhláška Dle rozdělovníku Váš dopis ze dne číslo jednací vyřizuje / telefon Jihlava 26.07.2016 MMJ/OŽP/9111/2016-2 Bc. Doskočil/726 09.09.2016 141106/2016/MMJ oprávněná úř. osoba jiri.doskocil@jihlava-city.cz Oznámení

Více

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: ZNAČKA SPISU: SSSÚ/96197/Dre/2012 (SSSÚ/96196/Dre/2012) ČÍSLO JEDNACÍ: SSSÚ/96197/2012-4

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA O Z N Á M E N Í o zahájení stavebního řízení

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA O Z N Á M E N Í o zahájení stavebního řízení Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor dopravy a silničního hospodářství Datum: 21. 07. 2017 JID: 120271/2017/KUUK Číslo jednací: 2945/DS/2016 Vyřizuje/linka: Ing. Lenka Chalupová/495 E-mail:

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Ministerstvo dopravy Odbor infrastruktury a územního plánu nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12 PO BOX 9, 110 15 Praha 1 Č. j.: 80/2017-910-IPK/5 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Stavebník,

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Ministerstvo dopravy Odbor infrastruktury a územního plánu nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12 PO BOX 9, 110 15 Praha 1 Č. j.: 269/2018-910-IPK/3 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Stavebník,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 11 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 11 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 11 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI Ocelíkova 672/1, 149 41 Praha 415 48385903 Odbor výstavby, Vidimova 1325, Praha 4, Telefon: 267 902 111 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD, MARIÁNSKÉ NÁM. 13, 617 00 BRNO VÁŠ DOPIS ČJ.: ZE DNE: NAŠE ČJ.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: FAX: TEL.: MOB: E-MAIL: MCBJIH/03808/2017/SÚ/Dv S-MCBJIH/13168/2016/Dv Ivana Dvořáková 545 427 538 545

Více

A) podle ustanovení 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení B) podle ustanovení 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení

A) podle ustanovení 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení B) podle ustanovení 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení Magistrát města Frýdku-Místku, Radniční č.p. 1148, Frýdek, 738 22 Frýdek-Místek, odbor územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení stavebního řádu Sp. zn.: MMFM_S 2047/2013/OÚRaSŘ/OrlA Frýdek-Místek,

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Ministerstvo dopravy Odbor infrastruktury a územního plánu nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12 PO BOX 9, 110 15 Praha 1 Č. j.: 852/2017-910-IPK/2 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Stavebník,

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice odbor regionálního rozvoje OZNÁMENÍ

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice odbor regionálního rozvoje OZNÁMENÍ ** M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice odbor regionálního rozvoje Č.j.: S-MI 17714/2013-SÚ-Co-4 tel/fax: 546419460, 546451525 V Ivančicích dne Vyřizuje: Ing.

Více

V e ř e j n á v y h l á š k a O z n á m e n í o zahájení vodoprávního řízení

V e ř e j n á v y h l á š k a O z n á m e n í o zahájení vodoprávního řízení Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Náměstí Svobody 8, 385 17 VIMPERK odbor životního prostředí VÁŠ DOPIS ZN: ZE DNE: 02.05.2013 ČÍSLO JEDNACÍ: ŽP 10395/13-KUB VYŘIZUJE: Jan

Více

Váš dopis značky/ze dne: Naše značka: Oprávněná úřední osoba: Napajedla, dne: SÚ/2014/ /K Bc. Roman Kedruš

Váš dopis značky/ze dne: Naše značka: Oprávněná úřední osoba: Napajedla, dne: SÚ/2014/ /K Bc. Roman Kedruš odbor stavební úřad Masarykovo náměstí 89 763 61 Napajedla tel: +420 577 100 964 fax: +420 577 100 965 mobil: +420 737 230 582 e-mail: kedrus@napajedla.cz www.napajedla.cz Bergama70, a.s. Kvítkovická 1527

Více

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6/2, Vimperk Odbor životního prostředí pracoviště: náměstí Svobody 8/3, Vimperk.

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6/2, Vimperk Odbor životního prostředí pracoviště: náměstí Svobody 8/3, Vimperk. Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6/2, 385 17 Vimperk Odbor životního prostředí pracoviště: náměstí Svobody 8/3, 385 17 Vimperk Váš dopis zn: Ze dne: 36.08.2019 Číslo jednací: MUVPK-ŽP 29935/19-LAJ Spisová

Více

Městský úřad ve Slaném Odbor dopravy a silničního hospodářství Velvarská 136, Slaný, tel.: , fax:

Městský úřad ve Slaném Odbor dopravy a silničního hospodářství Velvarská 136, Slaný, tel.: , fax: Městský úřad ve Slaném Odbor dopravy a silničního hospodářství Velvarská 136, 274 53 Slaný, tel.: 312 511 111, fax: 312 522 771 Ve Slaném dne: 26. 1. 2017 NAŠE Č. SPISU: 232/2017 NAŠE ČJ.: MUSLANY/4186/2017/ODSH

Více

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: Počet listů: Příloh/listů:

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon:   Počet listů: Příloh/listů: Městský úřad Kolín Odbor životního prostředí a zemědělství Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 727 938, e-mail: zivotni.prostredi@mukolin.cz sídlo odboru: Sokolská

Více

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6/2, Vimperk Odbor životního prostředí pracoviště: náměstí Svobody 8/3, Vimperk.

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6/2, Vimperk Odbor životního prostředí pracoviště: náměstí Svobody 8/3, Vimperk. Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6/2, 385 17 Vimperk Odbor životního prostředí pracoviště: náměstí Svobody 8/3, 385 17 Vimperk Váš dopis zn: Ze dne: Číslo jednací: MUVPK-ŽP 11180/19-LAJ Spisová značka:

Více

Městský úřad Lipník nad Bečvou Odbor životního prostředí náměstí T. G. Masaryka 89, Lipník nad Bečvou

Městský úřad Lipník nad Bečvou Odbor životního prostředí náměstí T. G. Masaryka 89, Lipník nad Bečvou Vaše čj.: KPO-2012-001131 Ze dne: 2012-06-18 Naše sp. zn.: MU/12028/2012/3963/2/ŽP-VH Naše č.j.: MU/12028/2012/ŽP-VH Vyřizuje: Ing. Jana Doušková Tel.: 581 722 224 E-mail douskova@město-lipnik.cz Počet

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ Odbor výstavby nám. ČSA 3, PSČ 551 33 OZNÁMENÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ Odbor výstavby nám. ČSA 3, PSČ 551 33 OZNÁMENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ Odbor výstavby nám. ČSA 3, PSČ 551 33 SPIS. ZN.: VÝST-430/2013-Va Č.J.: PDMUJA 2501/2013 VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: DATUM: 29.01.2013 Jana Vágnerová 491 847 255 vagnerova@jaromer-josefov.cz

Více

Městský úřad Česká Lípa odbor životního prostředí náměstí T.G. Masaryka 1, Česká Lípa /A/20

Městský úřad Česká Lípa odbor životního prostředí náměstí T.G. Masaryka 1, Česká Lípa /A/20 Městský úřad Česká Lípa odbor životního prostředí náměstí T.G. Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa 231.2.3/A/20 43/OŽP/2016 Váš dopis zn.: Ze dne 22.09.2016 Spisová značka: Ev. č. dokumentu Č. j. dokumentu:

Více

MAGISTRÁT MĚ STA OLOMOUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení pozemních staveb Hynaisova 34/10, Olomouc

MAGISTRÁT MĚ STA OLOMOUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení pozemních staveb Hynaisova 34/10, Olomouc MAGISTRÁT MĚ STA OLOMOUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení pozemních staveb Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc Spisový znak 330, skartační znak/skart. lhůta A/20 Č. j. SMOL/100855/2017/OS/PS/Pri V Olomouci 25.04.2017

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Oznámení o zahájení řízení

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Oznámení o zahájení řízení ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 3.4.2018 NAŠE ZN.: SZ MMHK/061781/2018ŽP1/Tlu MMHK/091035/2018 VYŘIZUJE: Ladislav Tluka TEL.: 495707649 E-MAIL: Ladislav.Tluka@mmhk.cz DATUM: 16.5.2018

Více

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Krajský úřad Královéhradeckého kraje Ředitelství silnic a dálnic České republiky, s. p. o. IČ 65993390 Správa Hradec Králové Pouchovská 401 503 41 Hradec Králové Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše

Více

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6/2, Vimperk Odbor dopravy a silničního hospodářství pracoviště: Nad Stadiónem 199, Vimperk

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6/2, Vimperk Odbor dopravy a silničního hospodářství pracoviště: Nad Stadiónem 199, Vimperk Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6/2, 385 17 Vimperk Odbor dopravy a silničního hospodářství pracoviště: Nad Stadiónem 199, 385 17 Vimperk Číslo jednací: MUVPK-OD 17172/18-NOV Spisová značka: 3163/2018

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A NAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO ÚSTNÍHO JEDNÁNÍ OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A NAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO ÚSTNÍHO JEDNÁNÍ OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, PSČ 547 01 Náchod, ID DS: gmtbqhx odbor výstavby a územního plánování odloučené pracoviště Palachova 1303, Náchod, tel.: 491 405 111 Spis.zn.: 15494/2012/VÝST/P/,

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA O z n á m e n í o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA O z n á m e n í o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání MĚSTSKÝ ÚŘAD ZLIV odbor výstavby Dolní náměstí 585, 373 44 Zliv, 387 001 192 : mu.zliv@sendme.cz, http:// www.zliv.cz čj. 2486/zah/10-La Zliv, dne 15.11.2010 Vyřizuje: Ing.Lamošová VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA O z

Více

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ. ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ (řízení s velkým počtem účastníků řízení)

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ. ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ (řízení s velkým počtem účastníků řízení) ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SZ MMHK/107708/2016 /ST3/Ža MMHK/001923/2017 ST2/Ža Jana Žampová 495707635 jana.zampova@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU DATUM:

Více

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ O POVOLENÍ VÝJIMKY

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ O POVOLENÍ VÝJIMKY ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: 179108/2013HA/Me MMHK/189241/2013 Jana Melichárková oprávněná úřední osoba na úseku stavebního úřadu 495 707

Více

Městský úřad Králův Dvůr

Městský úřad Králův Dvůr Městský úřad Králův Dvůr Stavební úřad Králův Dvůr, náměstí Míru 139, 267 01 Králův Dvůr tel./fax.: 311 652 038 / 311 636 033, e-mail: havelkova.su@seznam.cz Sp.zn. Č.j.: MEKD-Výst./3376/2017/Hv VYST-Hv/3720/2017

Více

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Magistrát města České Budějovice O d b o r o c h r a n y ž i v o t n í h o p r o s t ř e d í n á m. P ř e m y s l a O t a k a r a I I. 1 / 1 Magistrát města České Budějovice Odbor ochrany životního prostředí

Více

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: Počet listů: Příloh/listů:

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon:   Počet listů: Příloh/listů: Odbor životního prostředí a zemědělství Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 727 938, e-mail: zivotni.prostredi@mukolin.cz sídlo odboru: Sokolská 545, Kolín II Ball

Více

Městský úřad Horšovský Týn odbor životního prostředí nám. Republiky 52, Horšovský Týn

Městský úřad Horšovský Týn odbor životního prostředí nám. Republiky 52, Horšovský Týn Městský úřad Horšovský Týn odbor životního prostředí nám. Republiky 52, VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE : NAŠE ZN.- Č.J: MUHT 2403/2012 (100/2012 ŽP/VH/No) PID: MUHTX003894L SpZn: ŽP 2403/2012 VYŘIZUJE: M.Nový TEL

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ Městský úřad Česká Lípa Odbor dopravy náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa Plně určený sp. znak písemnosti: 280.9 - Skartační znak/lhůta: A/20 Váš dopis zn.: Ze dne: viz rozdělovník Č. j.:

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A ÚŘAD MĚSTYSE BATELOVA STAVEBNÍ ÚŘAD 588 51 Batelov, Nám.Míru 148, tel.:567 314 108, e-mail: stavebni@batelov.eu Č.j.: BATE 537/2017 Zn. sp.: BATE 512/2017 Batelov 08.06.2017 úřední hodiny: PO, ST 8:00-17:00;

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem odbor dopravy a silničního hospodářství Č. j. : M U D K - O D P / 9 5 8 4 5-2 0 1 8 / kap 1 8 0 5 3-2 0 1 8

Více

Otisk úředního razítka. Ing. Dana Janotová referent OÚSŘ ÚMČ Brno-Královo Pole

Otisk úředního razítka. Ing. Dana Janotová referent OÚSŘ ÚMČ Brno-Královo Pole Úřad městské části města Brna Brno-Královo Pole Odbor územního a stavebního řízení Palackého tř. 59, 612 93 Brno č.j.: BKPO/21144/17/2300/2326/8/Jan Brno 22.02.2019 vyřizuje: Ing. Janotová tel.: 541 588

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ Odbor životního prostředí - VODOPRÁVNÍ ÚŘAD 767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ Odbor životního prostředí - VODOPRÁVNÍ ÚŘAD 767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ Odbor životního prostředí - VODOPRÁVNÍ ÚŘAD 767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115 Sp.zn.: Č.j.: Oprávněná úřední osoba: Telefon.: E-mail: Vedoucí oddělení: MeUKM/039859/2014/02/OZP/Vo

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Masarykovo náměstí 1, 2 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Odbor dopravy Váš dopis čj.: Ze dne: Naše čj.: Naše sp. zn.: MÚBNLSB-OD-14513/2019- BARRO OD-2838/2019-BARRO

Více

Městský úřad Kostelec nad Orlicí

Městský úřad Kostelec nad Orlicí Městský úřad Kostelec nad Orlicí stavební úřad životní prostředí Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí č.j.: MUKO 27231/2017-L V Kostelci nad Orlicí, dne 8. prosince 2017 spisová značka: 3726/2017

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravní správy Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Váš dopis zn.: 10695/14-22400 ze dne: 07.11.2014 obdrží Č.j.: JMK 133424/2014 dle rozdělovníku Sp. zn.: S-JMK

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor životního prostředí a zemědělství Masarykovo nám. 166, ŽAMBERK V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor životního prostředí a zemědělství Masarykovo nám. 166, ŽAMBERK V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor životního prostředí a zemědělství Masarykovo nám. 166, JID: 17875/2017/MUZBK Čj.: MUZBK-8299/2017/ZPZE-6/231.8/SCHP Spisová značka: MUZBK-8299/2017/ZPZE Počet listů/příloh/listů

Více

OZNÁMENÍ. Prostřední Svince

OZNÁMENÍ. Prostřední Svince Městský úřad Český Krumlov odbor životního prostředí a zemědělství Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov, tel. 380 766 111, fax 380 766 101 Vyřizuje: Petr Šipon, DiS. E-mail: petr.sipon@mu.ckrumlov.cz Telefon:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠLAPANICE Masarykovo náměstí 100/7, Šlapanice pracoviště Opuštěná 9/2, Brno odbor životního prostředí

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠLAPANICE Masarykovo náměstí 100/7, Šlapanice pracoviště Opuštěná 9/2, Brno odbor životního prostředí MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠLAPANICE Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice pracoviště Opuštěná 9/2, 656 70 Brno odbor životního prostředí Váš dopis značky/ze dne: /24.02.2016 Číslo jednací: OŽP-ČJ/27623-16/MOU

Více

M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, Brno ODBOR VÝSTAVBY stavební úřad O Z N Á M E N Í

M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, Brno ODBOR VÝSTAVBY stavební úřad O Z N Á M E N Í M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno ODBOR VÝSTAVBY stavební úřad Č.j.: OV/34769-11/1527-2011/KUP Oprávněná úřední osoba: Kučerová Pavlína, tel.: 533 304 552,

Více

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Veřejnou vyhláškou OBEC LUPENICE CHODNÍK PŘI III/31810

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Veřejnou vyhláškou OBEC LUPENICE CHODNÍK PŘI III/31810 MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHNOV NAD KNĚŽNOU Odbor výstavby a životního prostředí Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 494 509 111, fax: 494 534 440, e-mail: e-podatelna@rychnov-city.cz Č.j.:OVŽP/16444/15-2955/15/Dost

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HOSTINNÉ Odbor stavební

MĚSTSKÝ ÚŘAD HOSTINNÉ Odbor stavební MĚSTSKÝ ÚŘAD HOSTINNÉ Odbor stavební Náměstí 69, 543 71 Hostinné, IČO: 00277908, DIČ: CZ00277908, http://hostinne.info Váš dopis ze dne: 20.10.2016 Dle rozdělovníku Vaše značka (čj.): Naše čj.: 5804/2016/SÚ/Gr

Více

MAGISTRÁT MĚSTA MLADÁ BOLESLAV odbor stavební a rozvoje města oddělení stavebního úřadu Komenského náměstí 61, Mladá Boleslav OZNÁMENÍ

MAGISTRÁT MĚSTA MLADÁ BOLESLAV odbor stavební a rozvoje města oddělení stavebního úřadu Komenského náměstí 61, Mladá Boleslav OZNÁMENÍ SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: DATUM: 2.8.2016 MAGISTRÁT MĚSTA MLADÁ BOLESLAV odbor stavební a rozvoje města oddělení stavebního úřadu Komenského náměstí 61, 293 01 Mladá Boleslav OStRM/29949/2016/LELO

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ú P I C E odbor výstavby

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ú P I C E odbor výstavby M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ú P I C E odbor výstavby Pod Městem 624, 542 32 ÚPICE SPIS. ZN.: Č.J.: OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA: TEL.: E-MAIL: S-252/2014/Pos Úp-2668/2014 Lenka Posdienová 499 859 077 stavebni.odbor@upice.cz

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Odbor výstavby a územního plánování Č. j. : V Ú P / 4 2 0 5 7-2013/2 4 8 3-2 0 1 3 / m r k S p is. a s ka rt.

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ. o zahájení spojeného řízení o povolení výjimky s územním a stavebním řízením a pozvání k ústnímu jednání

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ. o zahájení spojeného řízení o povolení výjimky s územním a stavebním řízením a pozvání k ústnímu jednání Městský úřad Jablonné nad Orlicí odbor výstavby a ŽP nám. 5. května čp. 4, 561 64 Jablonné nad Orlicí tel.:465 461 560, fax: 465 461 551, e-mail: vystavba@jablonneno.cz, www. jablonneno.cz, IČ: 00278963

Více

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: 028183/2015/HA/Lo MMHK/048282/2015 Iva Loskotová oprávněná úřední osoba na úseku stavebního úřadu 495 707 638

Více

odbor životního prostředí oddělení vodního hospodářství OZNÁMENÍ

odbor životního prostředí oddělení vodního hospodářství OZNÁMENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ odbor životního prostředí oddělení vodního hospodářství Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč SPIS Č.: Č.J.: VYŘIZUJE:

Více

O Z N Á M E N Í O ZAHÁJENÍ SPOJENÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

O Z N Á M E N Í O ZAHÁJENÍ SPOJENÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD BÍLOVEC odbor výstavby, 17. listopadu 411, 743 01 Bílovec Č.j.: V/24625-10/6206-2010/Star V Bílovci dne: 28. června 2010 Vyřizuje: Anna Starečková e-mail.: anna.stareckova@bilovec.cz O Z N

Více

Městský úřad Třešť Revoluční 20/ Třešť

Městský úřad Třešť Revoluční 20/ Třešť Městský úřad Třešť Revoluční 20/1 589 14 Třešť Odbor stavební úřad Tel: 567 584 925, Fax: 567 224 125 E-mail: rudolf@trest.cz www.trest.cz Váš dopis ze dne 09.02.2016 Číslo jednací 745/2016-66/2016-8/2016-STU

Více

Posílení napájení tram. trati na tř. Kosmonautů

Posílení napájení tram. trati na tř. Kosmonautů *CRDUX00C39FQ* CRDUX00C39FQ DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební - územní odbor Olomouc Sp. zn.: MO-SDO0432/17-8/Vi V Olomouci dne 12. října 2017 Č. j.: DUCR-58736/17/Vi Telefon: +420

Více

Úřad městské části města Brna Brno-Královo Pole, Palackého tř. 59 Odbor územního a stavebního řízení Palackého tř. 59, Brno

Úřad městské části města Brna Brno-Královo Pole, Palackého tř. 59 Odbor územního a stavebního řízení Palackého tř. 59, Brno Úřad městské části města Brna Brno-Královo Pole, Palackého tř. 59 Odbor územního a stavebního řízení Palackého tř. 59, Brno 612 39 Č. j. 4447/18/2300/385/To - 3 Brno 04.10.2018 Vyřizuje: Bc. Jaroslav Tošovský,

Více

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Veřejnou vyhláškou

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Veřejnou vyhláškou MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHNOV NAD KNĚŽNOU Odbor výstavby a životního prostředí Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 494 509 111, fax: 494 534 440, e-mail: e-podatelna@rychnov-city.cz Č.j.:OVŽP/2574/15-642/15/No

Více

I. Oznámení II. Usnesení č. 215/10/VH III. Vyjádření k podkladům rozhodnutí. I. OZNÁMENÍ zahájení vodoprávního řízení a veřejná vyhláška

I. Oznámení II. Usnesení č. 215/10/VH III. Vyjádření k podkladům rozhodnutí. I. OZNÁMENÍ zahájení vodoprávního řízení a veřejná vyhláška Magistrát města Ostravy odbor ochrany životního prostředí Vaše značka: Ze dne: Č. j.: SMO/036291/10/OŽP/Bi Sp. zn.: S-SMO/095732/09/OŽP/7 Vyřizuje: Ing. Zápalková Telefon: +420 599 442 450 Fax: +420 599

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HOSTINNÉ Odbor stavební

MĚSTSKÝ ÚŘAD HOSTINNÉ Odbor stavební MĚSTSKÝ ÚŘAD HOSTINNÉ Odbor stavební Náměstí 69, 543 71 Hostinné, IČO: 00277908, DIČ: CZ00277908, http://hostinne.info Váš dopis ze dne: 04.01.2017 Dle rozdělovníku Vaše značka (čj.): Naše čj.: 503/2017/SÚ/Gr

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SLAVKOV U BRNA Odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí speciální stavební úřad

MĚSTSKÝ ÚŘAD SLAVKOV U BRNA Odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí speciální stavební úřad MĚSTSKÝ ÚŘAD SLAVKOV U BRNA Odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí speciální stavební úřad Palackého náměstí 65, 684 01 Slavkov u Brna VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: ČJ.: SU/13715-17/

Více

Městský úřad Pohořelice, Vídeňská 699, POHOŘELICE Odbor územního plánování a stavební úřad

Městský úřad Pohořelice, Vídeňská 699, POHOŘELICE Odbor územního plánování a stavební úřad Městský úřad Pohořelice, Vídeňská 699, 691 23 POHOŘELICE Odbor územního plánování a stavební úřad Vaše zn.: ze dne Č.j.: MUPO-3153/2017/SU/SOP Spis. zn.: SZ MUPO 7811/2016 Vyřizuje: Mgr. Pavel Šotnar Telefon:

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SZ MMHK/081363/2013 ST2/Pel MMHK/131032/2013 ST2/Pel Pavel Pelant 495707883 pavel.pelant@mmhk.cz DATUM: 23. července 2013

Více

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování O Z N Á M E N Í

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování O Z N Á M E N Í Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: VÚP 2865/11-95/11-RAJ-328.3-330 Vyřizuje: Jana Randáková Telefon: 388 459 047 Ve Vimperku dne: 04.02.2011

Více

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Městský úřad Petřvald Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald Odbor výstavby a ŽP stavební úřad

Městský úřad Petřvald Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald Odbor výstavby a ŽP stavební úřad Městský úřad Petřvald Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald Odbor výstavby a ŽP stavební úřad MUPTX002RXBO VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 21.12.2013 SPIS. ZNAČKA: 63/2013/VaŽP/Gu ČÍSLO JEDNACÍ: MěÚP 545/2013 VYŘIZUJE:

Více

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více