EKONOMICKÁ ANALÝZA PODNIKU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EKONOMICKÁ ANALÝZA PODNIKU"

Transkript

1 Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podniková ekonomika a management EKONOMICKÁ ANALÝZA PODNIKU Economic analysis of the company Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Ing. Petra Štamfestová Autor: Bc. Lukáš Pokruta Brno, duben 2012

2 Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Katedra podnikového hospodářství Akademický rok 2010/2011 ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE Pro: POKRUTA Lukáš Obor: Podnikové hospodářství Název tématu: EKONOMICKÁ ANALÝZA PODNIKU Economic analysis of the company Zásady pro vypracování Cíl práce: Na základě účetních dat minimálně za pět účetních období provést zhodnocení finančního zdraví podniku, zhodnotit vývojové trendy v konstruovaných ukazatelích a případně doporučit opatření vedoucí ke stabilizaci majetkové a kapitálové struktury podniku. Postup práce a použité metody: Vymezení cíle práce. Teoretické vymezení použitých metod. Představení analyzovaného podniku. Praktická aplikace metod ekonomické analýzy, interpretace výsledků. Zhodnocení naplnění cílů práce. Standardní analýza obsahuje minimálně rozbor absolutních a poměrových ukazatelů, analýzu potřeby pracovního kapitálu, vyhodnocení zlatých bilančních pravidel, konstrukci ekonomické přidané hodnoty, aplikaci vybraných souhrnných indexů hodnocení podniku a mezipodnikové srovnání.

3 Rozsah grafických prací: (Předpoklad cca 10 tabulek a grafů) Rozsah práce bez příloh: stran Seznam odborné literatury: BREALEY, Richard A. - MYERS, Stewart C. Teorie a praxe firemních financí. Vyd. 1. Praha: Computer Press, xix, ISBN KISLINGEROVÁ, Eva - HNILICA, Jiří. Finanční analýza :krok za krokem. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, xiii, 137. ISBN KISLINGEROVÁ, Eva. Manažerské finance. 3. vyd. Praha: C.H. Beck, s. ISBN NEUMAIER, Ivan - NEUMAIEROVÁ, Inka. Výkonnost a tržní hodnota firmy. 1. vyd. Praha: Grada, s. ISBN SUCHÁNEK, Petr. Finanční management. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 127 s. ISBN Vedoucí diplomové práce: Ing. Petra Štamfestová Datum zadání diplomové práce: Termín odevzdání diplomové práce a vložení do IS je uveden v platném harmonogramu akademického roku. vedoucí katedry děkan V Brně dne

4 Jméno a příjmení autora: Název diplomové práce: Název práce v angličtině: Katedra: Vedoucí diplomové práce: Lukáš Pokruta Ekonomická analýza podniku Economic analysis of the company Podnikového hospodářství Ing. Petra Štamfestová Rok obhajoby: 2012 Anotace Cílem diplomové práce Finanční analýza podniku je analyzovat pětileté působení firmy a zhodnotit, jak velký dopad měla na podnik globální krize v roce Tohoto cíle bude dosaženo na základě jednotlivých analýz o fungování podniku od roku 2006 do roku Analýzy budou následně okomentovány a na závěr dojde k návrhu opatření nebo oblastí, na které by se měl podnik v příštích obdobích zaměřit. Annotation The goal of the submitted thesis Financial analysis of the company is to analyse the effect of five years in companies and assess how much impact this has had on the global crisis in This will be achieved on the basis of individual analyses of the functioning of the company from 2006 to Analyses are then commented on and finally there is a bill, or areas that enterprise should focus in future periods. Klíčová slova Finanční analýza, poměrové ukazatele, bonitní model, bankrotní model, spider analýza Keywords Financial analysis, financial ratios, prime model, bankruptcy model, spider analyse

5 Prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou práci Finanční analýza podniku vypracoval samostatně pod vedením Ing. Petry Štamfestové, a uvedl v ní všechny použité literární a jiné odborné zdroje v souladu s právními předpisy, vnitřními předpisy Masarykovy univerzity a vnitřními akty řízení Masarykovy univerzity a Ekonomicko-správní fakulty MU. V Brně dne 27. dubna 2012 vl a stn or uční podpis a ut ora

6 Poděkování Na tomto místě bych rád poděkoval Ing. Petře Štamfestové za cenné připomínky a odborné rady, kterými přispěla k vypracování této diplomové práce. Dále děkuji finančnímu řediteli společnosti za poskytnuté informace a konzultace týkající se analyzovaného podniku.

7 Obsah Úvod... 9 Metodika a cíle zpracování Teoretická východiska spojená s finanční analýzou Předmět a cíle finanční analýzy Uživatelé finanční analýzy Zdroje informací pro finanční analýzu Metody finanční analýzy Analýza absolutních ukazatelů Analýza rozdílových ukazatelů Analýza poměrovými ukazateli Ekonomická přidaná hodnota Souhrnné indexy hodnocení Hanácké železárny a pérovny a.s Organizační struktura společnosti Vertikální a horizontální analýza aktiv, pasiv a výkazu zisku a ztráty Horizontální a vertikální analýza aktiv Horizontální a vertikální analýza pasiv Horizontální a vertikální analýza Výkazu zisku a ztráty Analýza poměrovými ukazateli Ukazatele likvidity Ukazatele rentability Ukazatele zadluženosti Ukazatele aktivity Ekonomická přidaná hodnota a stanovení WACC pomocí modelu CAPM Spider analýza, Douchova analýza a model IN Spider analýza... 56

8 5.2 Douchova analýza Model IN Doporučení pro Hanácké železárny a pérovny a.s Závěr Seznam použité literatury Seznam obrázků Seznam tabulek Seznam grafů Seznam příloh... 75

9 Úvod V dnešní vysoce konkurenční době se potkáváme s obrovským počtem společností, které jsou hnacím motorem ekonomiky jednotlivých států, státních uskupení, a některé pracují na celosvětové úrovni. Jak je to opravdu s finančním zdravím firem, které zaměstnávají tisíce lidí, generují ohromné zisky, a které hrají důležitou roli na trhu, můžeme jen spekulovat, nebo nahlédnout do finančních výkazů a udělat si svůj vlastní obrázek o tom, zda podnik je či není efektivní, bonitní a do budoucna perspektivní. K hodnocení výkonnosti podniku slouží finanční analýza, která má nezastupitelné místo ve finančním managementu jednotlivých podniků a dá se říci, že v dnešní době, která je spojována s očekávanými problémy globálních ekonomik, je nenahraditelným ukazatelem, zda společnost je schopna a připravena čelit rostoucím obavám z přicházející recese. Proto jsem ve své práci s názvem Ekonomická analýza podniku, věnoval majoritní přednost samotné finanční analýze, která je podle mého názoru základem, pro další ekonomické analýzy. Finanční analýza nám podává reálný obraz o situaci, která v podniku panuje a kam analyzovaná společnost směřuje. Z tohoto důvodu jsem si i já zvolil na téma Diplomové práce finanční analýzu vybraného podniku. Konkrétně je to akciová společnost Hanácké železárny a pérovny a.s., kde bych chtěl zjistit, zda dopady krize v roce 2008 zasáhly i tento druh podnikání a jestli je na další problémy, které mohou přijít, připravena lépe než předtím. Diplomová práce by měla posloužit jako opěrný bod finančnímu oddělení analyzovaného podniku pro další kroky, které povedou k lepší prosperitě a zlepšení potenciálního ratingu společnosti v očích manažerů, vlastníků, věřitelů a celého stakeholderského okolí podniku. 9

10 Metodika a cíle zpracování Práce se skládá z šesti kapitol. První kapitola nám udává teoretická východiska, kde v jednotlivých podkapitolách jsou vysvětleny pojmy, které jsou v druhé části převedeny do praktické podoby. Jedná se především o objasnění účelu a významu finanční analýzy pro různé skupiny lidí, pro které je analýza prováděna. Po té jsem se zaměřil na zdroje, ze kterých se čerpají data k provedení rozboru, konkrétně je to rozvaha, výkaz zisku a ztráty a přílohy k účetní závěrce a výroční zprávě, kde můžeme najít všeobecné informace o společnosti apod. Další podkapitola je věnována jednotlivým metodám finanční analýzy. V dalších částech teoretické kapitoly jsou uvedeny poměrové ukazatele a na závěr souhrnné indexy hodnocení společnosti, kam zahrnujeme bonitní a bankrotní modely a spider analýzu. Praktická část je rozdělena do zbývajících 5 kapitol. Jedna kapitola je věnována problematikou společnosti a jejími vizemi do budoucna. Ve 3. kapitole je provedena horizontální a vertikální analýza jak rozvahy, tak i výkazu zisku a ztráty. 4 kapitola je celková analýza účetních dat poměrovými ukazateli. Jsou zde zachyceny ukazatele rentability, likvidity, aktivity, zadluženosti, a zařadím zde i ukazatel Ekonomické přidané hodnoty, kde součástí výpočtu ukazatele je i stanovení WACC pomocí modelu CAPM. V 5. kapitole provedu Spider analýzu a zvolím si jeden bonitní a jeden bankrotní model, které nám odkryjí celkové zdraví firmy. A šestá kapitola je ve znamení závěrečného zhodnocení poznatků a návrhem řešení na zkoumanou problematiku. Prvotní cíl práce je zanalyzovat posledních 5 let fungování společnosti, která se zabývá výrobou a prodejem pružin a kovových výrobků. Podrobnou analýzu provedu na základě účetních výkazů, tedy rozvahy, výkaz zisku a ztráty, účetních závěrek a přílohách k účetním uzávěrkám. Druhotný cíl je dokonalé objasnění pojmů, jež se finanční analýzy týkají. Od samotného dvousloví finanční analýza až po různé modely, které ukazují finanční zdraví či prosperitu společnosti. Dalšími cíli, které by měla práce splnit je podrobný rozbor společnosti Hanácké železárny a pérovny a.s. Od jejich začátků, které sahají hluboko do historie až po fúzi v roce 2008 a náhled na jejich vizi do budoucnosti. V neposlední řadě je třeba zaměřit se na analýzu finančního zdraví firmy na základě vybraných poměrových ukazatelů a vybrat takový model, podle kterého dostaneme jednoznačný náhled o tom, zda podnik je či není bonitní. 10

11 Posledním a neméně důležitým cílem práce je návrh řešení a zlepšení úzkých míst v podniku a naopak vyzdvihnutí silných stránek a nalezení takové cesty, která by mohla vést ke zlepšení situace v podniku. 11

12 1 Teoretická východiska spojená s finanční analýzou 1.1 Předmět a cíle finanční analýzy Neustále se měnící ekonomické prostředí nutí i firmy, které jsou součástí tohohle prostředí k častým změnám. Úspěšný podnik se v dnešní době neobejde bez kvalitního rozboru finanční situace. Aby byl podnik konkurenceschopný, potřebuje rozvinout své schopnosti, učit se stále novým věcem a naučit se uspět tam, kde většina konkurentů neuspěla. Měl by znát příčiny ziskového podnikání a včas ovlivňovat faktory, které tyto příčiny ovlivňují. Stejně jako v medicíně je třeba stanovit diagnózu podnikového organismu a následně pak navrhnout způsob léčení naskytnuvších problémů. Nástrojem k určení diagnózy finančního zdraví je finanční analýza. 1 Existuje celá řada způsobů, jak definovat pojem finanční analýza. V zásadě nejvystižnější je ten, který říká, že finanční analýza je systematický rozbor získaných dat, které jsou obsaženy především v účetních výkazech. Finanční analýzy v sobě zahrnují hodnocení firemní minulosti, současnosti a předpovídání budoucích finančních podmínek. 2 Finanční analýza též slouží ke komplexnímu zhodnocení finanční situace podniku. Pomáhá odhalit, zda je podnik dostatečně ziskový, zda má vhodnou kapitálovou strukturu, zda využívá efektivně svých aktiv a zda je schopen včas splácet své závazky. Průběžná znalost finanční situace je pro manažery klíčovým vodítkem k tomu, aby mohli správně rozhodovat při získávání finanční zdrojů, při volbě optimální majetkové struktury, při alokaci volných peněžních prostředků, při rozdělování zisku apod. těžko si lze v dnešní době, která je plná nejistoty představit manažera, který neví nic o rentabilitě jeho podniku, jaká je průměrná doba splatnosti pohledávek či jakou přidanou hodnotu vytvářejí jeho zaměstnanci. 3 S hodnocením finanční situace podniku je spojeno i značné množství rizik, které finanční analýzu provází. První rizikem jsou pravdivé informace ze vstupních účetních výkazů. Pokud tedy nastane situace, kdy podnik vykazuje rostoucí výsledky hospodaření a ve skutečnosti je trend v opačném směru tedy klesající, finanční analýza se tímto stává neúčinná, protože nevypovídá o skutečné situaci v podniku. Druhým rizikem je riziko izolované 1 SEDLÁČEK, Jaroslav. Finanční analýza podniku. 1. vydání. Brno: Computer Press, stran. 2 RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. 2. aktualizované vydání. Praha: Grada, stran. 3 KNÁPKOVÁ, A., PAVELKOVÁ, D. Finanční analýza, komplexní průvodce s příklady. 1. Vydání. Praha: Grada stran. 12

13 interpretace. Jedním z typických příkladů je to, že se klade největší důraz na dosažení odpovídajícího zisku a přehlíží se ukazatele jako likvidita, stabilita apod. Třetím rizikem je omezení vypovídací schopnosti účetních výkazů. Zde vycházíme z jasných požadavků, které musí být splněny, aby nebyla vypovídací schopnost omezena, bohužel v některých případech jsou požadavky i záměrně porušovány. 1. Předpoklad: v rozvaze musí být obsaženy stavy aktiv a pasiv, které by mohly finanční hodnocení společnosti ovlivnit. 2. Předpoklad: ocenění rozvahových položek by mělo vyjadřovat reálné hodnotové vyjádření, zejména stupeň rizikovosti položky. 3. Předpoklad: z rozvahy musí být zřejmé, k jakému termínu jsou splatné závazky. 4 Pokud tyto předpoklady jsou splněny, pak nebrání nic ke kvalitnímu provedení finanční analýzy. Pokud však nějaký z předpokladů není splněn, tak může být finanční analýza uvést zkreslené informace, které pak investorům mohou připravit bezesné noci. 1.2 Uživatelé finanční analýzy Uživatelé finanční analýzy potřebují nějaký ucelený přehled toho, v jaké situaci se podnik nachází. Finanční analýza jim slouží k srovnávání a zjištění příčin dosavadního vývoje a zajímají se o prognózu, podle níž by mohli lépe řídit podnik. Mezi nejvýznamnější uživatele finančních analýz patří: Investoři pro rozhodování o budoucích investicích se zajímají především o míru rizika a ziskovost vloženého kapitálu. Pro kontrolu se zajímají o stabilitu, likviditu, disponibilní zisk a tržní hodnotu podniku. Manažeři pro dlouhodobé i operativní řízení potřebují znát ziskovost provozu, efektivnost využití zdrojů a likviditu podniku. Finanční analýza jako součást komplexní analýzy výkonnosti podniku jim umožňuje zdokonalovat řízení. Věřitelé banky určují riziko návratnosti poskytnutých zdrojů. Pro rozhodování o poskytnutí úvěru a jeho výši, požadují informace o finančním zdraví potenciálního dlužníka. Zajímají se především o platební schopnost, likviditu, finanční stabilitu Stát finanční analýzy potřebuje převážně pro statistiku, pro kontrolu daňových povinností, kontrolu podniků se státní majetkovou účastí, k pomoci při rozdělování finanční výpomoci. 4 LANDA, Martin. Jak číst finanční výkazy. 1. vydání. Brno: Computer Press stran. 13

14 Obchodní partneři dodavatele zajímá především platební schopnost, likvidita, dlouhodobá stabilita. Naopak zákazníci vyžadují od svých dodavatelů včas a kvalitně plnit svoje závazky Zdroje informací pro finanční analýzu Při hodnocení vlastní finanční situace podniku prostřednictvím finanční analýzy a při finančním rozhodování pocházejí data z různých zdrojů. V zásadě je lze rozdělit na 3 skupiny: Účetní data podniku čerpaná z: Účetních výkazů finančního účetnictví Vnitropodnikového účetnictví Výročních zpráv Ostatní data z podniku čerpaná z: Podnikové statistiky Podkladů úseku práce a mezd Vnitřní směrnice Předpovědí a zpráv vedoucích pracovníků Externí data, tj. data z vnějšího prostředí podniku např.: Údaje státní statistiky Údaje z odborného tisku Kostrou, pro tvorbu finanční analýzy, však zůstávají údaje z podnikových účetních výkazů. V těchto výkazech je uloženo velké množství informací, na jejichž úspěšném využití závisí prosperita společnosti. 1.4 Metody finanční analýzy Rozvoj matematických, statistických a ekonomických věd umožnil, aby v rámci finanční analýzy vznikla celá řada metod hodnocení finančního zdraví firmy. Při realizaci finanční analýzy však potřebujeme dbát na určitá pravidla, těmi jsou: Účelnost na jednoduché otázky hledáme odpovědi na jednoduchých prostředcích. Je nutné mít na paměti, že pro každou firmu se použijí jiné metody a musí odpovídat zadanému cíli. 5 KONEČNÝ, Miloš. Finanční analýza a plánování. 10. vydání. Brno: Vysoké učení technické, stran. 14

15 Nákladnost analýza potřebuje čas a kvalifikovanou práci, což s sebou nese celou řadu nákladů, které by však měly být přiměřené návratnosti takto vynaložených nákladů. Spolehlivost čím spolehlivější budou vstupní informace, tím spolehlivější budou výsledky. Základem různých metod finanční analýzy jsou finanční ukazatele. Finanční ukazatele jsou obvykle vymezovány jako formalizované zobrazení hospodářských procesů. Finančním ukazatelem též rozumíme číselnou charakteristiku ekonomické činnosti. Existuje celá řada ukazatelů, které v rámci finanční analýzy fungují, a existuje celá řada kritérií pro jejich členění. Volba typu ukazatele je dána účelem a cílem finanční analýzy. 6 Pro podniky, které chtějí zvýšit efektivnost svého řízení využitím metod finanční analýzy, jsou nejvýhodnější elementární metody. Elementární metody patří mezi základní a nejjednodušší metody používané ve finanční analýze. Jejich účelem je analyzovat finanční situaci podniku pomocí jednotlivých ukazatelů bez vzájemných hlubších vazeb. Tyto metody rozebírají stavové, rozdílové a poměrové ukazatele. Zaměřují se tedy na: V případě absolutních ukazatelů Na analýzu trendů neboli horizontální rozbor, který se zabývá změnou ukazatelů, resp. položek v čase. Procentní rozbor neboli vertikální analýza, která se zabývá strukturou jednotlivých položek V případě rozdílových ukazatelů na analýzu fondů finančních prostředků. Na přímou analýzu poměrových ukazatelů podle jednotlivých oblastí podniku. Analýza bývá ještě doplňována pyramidovými rozklady, které nám umožňují ukázat vzájemné vazby mezi ukazateli a jejich vztah ke zvolenému vrcholovému ukazateli. Existují i vyšší metody, které používají složitější matematické přístupy a postupy a pokouší se zachytit složitější vazby nejen mezi jednotlivými ukazateli, ale také mezi různými podniky. Dělí se na matematicko-statistické a nestatické. 7 6 RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. 2. aktualizované vydání. Praha: Grada, stran. 7 SUCHÁNEK, Petr. Finanční management. 1. Vydání. Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta,

16 1.4.1 Analýza absolutních ukazatelů Absolutní ukazatele používáme zejména k analýze vývojových trendů horizontální analýze a k analýze komponent vertikální analýze. Horizontální a vertikální analýza jsou výchozím bodem rozboru účetních výkazů, měla by pomoci snadněji nahlédnout do výkazů, o nichž bychom měli mít již celkem dobrou představu. Oba postupy umožňují vidět původní absolutní údaje z účetních výkazů v určitých souvislostech. Představují základní východisko analýzy účetních výkazů a slouží nám k prvotní orientaci v hospodaření podniku. Upozorňují na problémové oblasti, které je potřeba podrobit podrobnějšímu zkoumání. V případě horizontální analýzy se sleduje vývoj zkoumané veličiny v čase, nejčastěji ve vztahu k nějakému minulému účetnímu období. Vertikální analýza sleduje strukturu finančního výkazu vztaženou k nějaké smysluplné veličině (např. celková bilanční suma). Cílem horizontální a vertikální analýzy je především rozbor minulého vývoje finanční situace a jeho příčin, s omezenými možnostmi učinit závěry o finančních vyhlídkách podniku. Horizontální analýza zkoumá změny absolutních ukazatelů v čase, vyjadřuje změnu v určité položce v procentech nebo indexem (buď řetězovým, nebo bazickým). Porovnání jednotlivých položek výkazů v čase se provádí po řádcích, horizontálně, proto tedy hovoříme o horizontální analýze absolutních ukazatelů. Horizontální analýza si klade za cíl změřit pohyby jednotlivých veličin a to absolutně a relativně a změřit jejich intenzitu. Vertikální analýza spočívá v tom, že se na jednotlivé položky účetních výkazů pohlíží v relaci k nějaké veličině, zjišťuje procentní podíl jednotlivých položek výkazů na zvoleném základu. Při analýze rozvahy bývají položky výkazu vyjádřeny jako procento z celkových aktiv, resp. z celkových pasiv, tedy z bilanční sumy. Ve výkazu zisku a ztráty se jako základ pro procentní vyjádření určité položky bere obvykle velikost celkových výnosů nebo tržeb. Tato technika umožní zkoumat relativní strukturu aktiv a pasiv a roli jednotlivých činitelů na tvorbě zisku. Pracuje s účetními výkazy v jednotlivých letech odshora dolů, nikoli napříč jednotlivými lety, proto se označuje jako vertikální analýza. Máme-li navíc vedle sebe údaje za dva roky či za více let, můžeme identifikovat trendy nebo nejzávažnější časové změny komponent Analýza rozdílových ukazatelů Rozdílové ukazatele sloužící k analýze a řízení finanční situace v podniku se označují jako finanční fondy, nebo fondy finančních prostředků. Existují různé typy rozdílových fondů 8 HOLEČKOVÁ, J. Finanční analýza firmy. 1. Vydání. Praha: ASPI, str. 16

17 z nich nejvýznamnější je čistý pracovní kapitál, který je někdy označován i jako provozní kapitál. Tento ukazatel je výjimečný tím, že bezprostředně souvisí s běžným, krátkodobým financováním, tedy s financováním oběžného majetku. Čistý znamená, že kapitál je z finančního hlediska očištěn od břemene brzké úhrady krátkodobého cizího kapitálu, tedy od té části oběžných aktiv, již nelze použít jinak, než právě k úhradě splatných krátkodobých závazků. Druhým významným rozdílovým ukazatelem jsou čisté pohotové prostředky, které jsou dány rozdílem mezi pohotovými peněžními prostředky a okamžitě splatnými závazky. Výhodou ukazatele je jeho nízká souvislost s podnikovými oceňovacími technikami. Tento ukazatel však může být ovlivněn časovým posunem plateb ve vztahu k okamžiku zjišťování likvidity. A třetím do skupiny rozdílových ukazatelů je peněžně pohledávkový fond. Představuje určitý kompromis, střední cestu mezi oběma výše uvedenými ukazateli, je konstruovaný tak, že vedle pohotových prostředků a jejich ekvivalentů zahrnuje do oběžných aktiv ještě krátkodobé pohledávky (bez nevymahatelných). Proto se nazývá peněžně pohledávkový finanční fond Analýza poměrovými ukazateli Za dlouhou dobu používání poměrových ukazatelů finanční analýzy bylo navrženo velké množství, řádově desítky ukazatelů, z nichž některé se navzájem liší jen drobnými modifikacemi. Praktickým používáním se vyčlenila určitá skupina ukazatelů všeobecně akceptovatelných, které umožňují vytvořit si základní představu o finanční situaci daného podniku. Ukazatele se sdružují do skupin, přičemž každá skupina se váže k některému aspektu finančního stavu podniku. Hlavní důraz z hlediska finančního manažera i ostatních uživatelů je kladen na vypovídací schopnost poměrových ukazatelů, vzájemné vazby a závislosti, způsob jejich interpretace a jaký význam je jim přisuzován pro posouzení ekonomické situace podniku. Je tedy třeba rozumně vybírat poměrové ukazatele testující nejzávažnější souvislosti. Mohou analytiky upozornit na problém, který vyžaduje další pátrání po jevech, jež se za problémem skrývají KOVANICOVÁ, D., KOVANIC, P. Poklady skryté v účetnictví. Díl 2, Finanční analýza účetních dokladů. 1. vydáni. Praha: Polygon, stran. 10 GRÜNWALD, R., HOLEČKOVÁ, J. Finanční analýza a plánování podniku. 1. Vydání. Praha vysoká škola ekonomická, Fakulta financí a účetnictví 197 str. 17

18 Ukazatele rentability 11 Rentabilita či také výnosnost je finančním ukazatelem, který nám říká, jaký je poměr mezi finančními prostředky, které nám plynou z našich aktivit, a mezi finančními prostředky, které jsme na tyto aktivity dedikovali. Rentabilita je tak často užívána při rozhodování o tom, jakou aktivitu z firmy vyloučit, anebo naopak, v případě business plánů, na jakou aktivitu se v budoucnu zaměřit. Všeobecně se dá říci, že by pro ukazatele rentability mělo platit, že jejich smysluplná minimální hodnota je dána bezrizikovou úrokovou měrou, která je pro danou měnu dostupná. Rentabilita aktiv - ukazuje, do jaké míry se daří společnosti z dostupných aktiv generovat zisk, případně jinou alternativní veličinu poměřující firemní výkonnost. Rentabilita aktiv totiž není ve svém čitateli pevně definována, jmenovatelem jsou nicméně vždy právě ona aktiva. Vzorec pro ROA tak může vypadat například jako EBIT/Aktiva nebo také třeba NOPAT/Aktiva. Jako EBIT se přitom označuje zisk před úroky a zdaněním neboli součet Výsledku hospodaření za účetní období, daně z příjmů z mimořádné činnosti a daně z příjmů za běžnou činnost a nákladových úroků, které jako jediné v českých účetních výkazech přímo nenajdete. NOPAT se pak vypočítá jednoduchým vynásobením EBIT*(1-t), kde t je sazba daně z příjmu právnických osob. V ČR se namísto EBIT a NOPAT využívá pro výpočet ROA také přímo výsledek hospodaření za účetní období, případně výsledek hospodaření za běžnou činnost. Rentabilita vlastního kapitálu - Rentabilita vlastního kapitálu pak do jmenovatele namísto všech aktiv potažmo pasiv staví pouze vlastní kapitál společnosti. Vypočítá se tedy podle vzorce ROE=EBIT/vlastní kapitál. ROE se dá už bez problémů použít i pro benchmarking. ROE (stejně jako ROA) je však přirozeně závislé na oboru činnosti dané firmy zatímco někde je běžné ROE v řádu stovek procent (např. investiční společnosti), v jiných oborech jsou to jen jednotky (např. hutní průmysl). Rentabilita tržeb - Poměrně zajímavým a srozumitelným ukazatelem je rentabilita tržeb, která dává do souvislosti EBIT případně výsledek hospodaření za účetní období a celkové tržby (tj. tržby za prodej zboží a výkony). ROS tak de facto ukazuje, kolik korun zisku připadne na jednu korunu tržeb, neboli jaká je faktická celková marže společnosti, po zvážení všech jejích nákladů na cizí kapitál, zaměstnance, provoz, atd. 11 ZIKMUND, M. Finanční analýza ukazatele rentability. Dostupný z WWW < [cit ] 18

19 Rentabilita tržeb se vypočítá jako výsledek hospodaření za účetní období/(tržby za prodej zboží+výkony) případně jako EBIT/(tržby za prodej zboží+výkony) Ukazatele likvidity Dlouhodobá a trvalá schopnost uhrazovat své závazky je v řádně fungujícím tržním hospodářství jedou z hlavních podmínek existence firmy. Jakmile firma přestane hradit své závazky, okamžitě na sebe upoutává pozornost krátkodobých věřitelů, dodavatelů, obchodních partnerů a bank. Proto je třeba, aby podnik byl solventní a byl schopný hradit svoje závazky. Součástí solventnosti je likvidita, ta vyjadřuje schopnost firmy generovat peníze a uhradit včas své závazky. 12 Na druhou stranu příliš vysoká míra likvidity je nepříznivým jevem pro vlastníky společnosti, neboť finanční prostředky jsou vázány v aktivech, které nepracují ve prospěch výrazného zhodnocování vložených finančních prostředků a ukrajují tak z rentability. Je tedy třeba hledat vyváženou likviditu, která zaručí jak dostatečné zhodnocení vložených prostředků, tak i schopnost dostát svým závazkům. Rozlišujeme tři druhy likvidit: Okamžitá likvidita bývá označována jako likvidita 1. stupně a představuje to nejužší vymezení likvidity. Vstupují do ní jen ty nejlikvidnější položky z rozvahy. Tento pojem můžeme též ztotožnit s pojmem finanční majetek, protože v čitateli vystupují peníze na bankovních účtech a peníze v hotovosti. Ve jmenovateli se objevují položky pasiv jako běžné bankovní úvěry a krátkodobé finanční výpomoci. Pro okamžitou likviditu platí hodnota v rozmezí od 0,2 1. Pohotová likvidita v literatuře je označována jako likvidita 2. stupně. Zde platí, že čitatel by měl být stejný jako jmenovatel, tedy v poměru 1:1 případně 1,5:1. Když je hodnota v poměru 1:1 je podnik schopen se vyrovnat se svými závazky, aniž by musel prodávat svoje zásoby. Pokud by byla hodnota příliš vysoká tak podnik drží příliš velké množství v oběžných aktivech, které mají minimální nebo žádný výnos a navíc nepříznivým způsobem ovlivňuje celkovou výnosnost vložených prostředků. Běžná likvidita je likviditou 3. stupně. Ta nám ukazuje, kolikrát pokrývají oběžná aktiva krátkodobé závazky. Čím vyšší je hodnota ukazatele, tím je pravděpodobnější zachování platební schopnosti podniku. Pro běžnou likviditu platí, že hodnoty čitatele jsou k hodnotě jmenovatele v rozmezí 1,5-2, ZLÁMAL, J. Podnikové finance. 1. Vydání. Olomouc: Univerzita Palackého, stran. 13 RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. 2. aktualizované vydání. Praha: Grada, stran. 19

20 Ukazatele aktivity 14 Ukazatele aktivity měří schopnost společnosti využívat investované finanční prostředky a měří vázanost jednotlivých složek kapitálu v jednotlivých druzích aktiv a pasiv. Jejich rozbor slouží především, k hledání odpovědi na otázku, jak daný podnik hospodaří se svými aktivy, jejich jednotlivými složkami a také, jaký má toto hospodaření vliv na výnosnost a likviditu společnosti. Obratovost zásob rychlost obratu zásob, což je poměr tržeb k průměrnému stavu zásob. Odvozeným ukazatelem je doba obratu zásob, který nám říká, jak dlouho jsou oběžná aktiva vázána ve formě zásob. Obecně nejvýhodnější situace nastává, když je vyšší obratovost zásob a kratší obrátka zásob, tím lepší situace. Obrátka zásob se vypočítá jako poměr 365 dni k obratovosti zásob. Obratovost pohledávek - obdobným způsobem se vypočítá obratovost pohledávek, která je vyjádřena poměrem tržeb k celkovým pohledávkám. Doplňkovým ukazatelem je zde doba obratu pohledávek, která se vypočítá jako 365 dní k obratovosti pohledávek. Tento ukazatele nám napovídá, za jak dlouho jsou splaceny pohledávky. Obecně lze říci, že čím kratší je obrátka pohledávek tím lépe, protože podnik tak nemusí prodávat své zásoby za účelem splacení svých závazků. Obratovost závazků jak je z předešlých příkladů jasné tento ukazatel vypočítáme poměrem tržeb k závazkům. Znovu zde figuruje další ukazatel doba obratu závazků. Ukazatel vypovídá o tom, za jak dlouho jsou firmou zaplaceny její závazky. Nejlepší situace pro firmu je ta, kdy doba obratu pohledávek je nižší než doba obratu závazků. Firma tak může své závazky splácet uhrazenými pohledávkami Ukazatele zadluženosti 15 Ukazatele zadluženosti sledují vztah mezi cizími a vlastními zdroji. Zadluženost, byť vysoká, nemusí být ještě negativní signál pro podnik. Při analýze zadluženosti je důležité zjistit ve výroční zprávě objem majetku, který má firma pořízen na leasing. Aktiva, která se pořídila na leasing, se neobjevují v rozvaze, ale pouze jako nálady ve výsledovce, proto firma, která se zdá být relativně nezadlužená je ve skutečnosti vzhledem k velkému množství 14 RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. 2. aktualizované vydání. Praha: Grada, stran. 15 SUCHÁNEK, Petr. Finanční management. 1. Vydání. Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, str. 20

Finanční analýza podniku Financial Analysis

Finanční analýza podniku Financial Analysis Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podnikové hospodářství Finanční analýza podniku Financial Analysis Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Doc. Ing. Petr Suchánek, Ph.D.

Více

Finanční analýza a zdraví podniku

Finanční analýza a zdraví podniku Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Finanční analýza a zdraví podniku Diplomová práce Autor: Bc. Jan Peleška Finance Vedoucí práce: Ing. Oldřich Knaifl, CSc. Praha Červen, 2015

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Finanční analýza konkrétního podniku Financial analysis of concrete company Jakub Langmeier Plzeň 2014 Čestné prohlášení Prohlašuji, že

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra ekonomiky a managementu FINANČNÍ ANALÝZA Ing. Petr Jiříček, Ing. Magda Morávková 2008 Recenzovali: Ing. Eliška Hořínková Ing. Anna Gregarová Za jazykovou a věcnou

Více

Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková

Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Cílem této práce je analýza finančních výkazů, výběr nejvhodnější varianty financování

Více

METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY. The methods of financial analysis of firm. Diplomová práce

METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY. The methods of financial analysis of firm. Diplomová práce Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY The methods of financial analysis of firm Diplomová práce Vedoucí diplomové práce:

Více

FINANČNÍ ANALÝZA VYBRANÉ SPOLEČNOSTI

FINANČNÍ ANALÝZA VYBRANÉ SPOLEČNOSTI Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance FINANČNÍ ANALÝZA VYBRANÉ SPOLEČNOSTI The Financial analysis of the chosen company Diplomová práce Vedoucí práce: Ing. Petr VALOUCH,

Více

Optimalizace finančního řízení a cash-flow v akciové společnosti ŽĎAS - Žďár nad Sázavou

Optimalizace finančního řízení a cash-flow v akciové společnosti ŽĎAS - Žďár nad Sázavou SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Optimalizace

Více

TÉMATA SEMINÁŘŮ A SEMINÁRNÍCH PRACÍ K PŘEDMĚTU

TÉMATA SEMINÁŘŮ A SEMINÁRNÍCH PRACÍ K PŘEDMĚTU TÉMATA SEMINÁŘŮ A SEMINÁRNÍCH PRACÍ K PŘEDMĚTU ZÁKLADY FIREMNÍCH FINANCÍ JARNÍ SEMESTR, AKADEMICKÝ ROK 2003/2004 Datum Téma semináře Téma písemného přezkoušení nebo seminární práce 25. 2. 26. 2. 3. 3.

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Posouzení bonity podniku a jeho schopnost splatit úvěr Assess the creditworthiness of a company and its ability to repay the loan Bc. Hana

Více

1 Strategické plánování

1 Strategické plánování 1 Strategické plánování 1.1 Podnikové strategie V odborné literatuře se pojem strategie zpravidla charakterizuje jako základní předpoklad o tom, jakou cestou budou dosaženy firemní strategické cíle. 1

Více

UNICORN COLLEGE KATEDRA EKONOMIKY A MANAGEMENTU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Finanční analýza společnosti a rozvoj do budoucnosti

UNICORN COLLEGE KATEDRA EKONOMIKY A MANAGEMENTU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Finanční analýza společnosti a rozvoj do budoucnosti UNICORN COLLEGE KATEDRA EKONOMIKY A MANAGEMENTU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Finanční analýza společnosti a rozvoj do budoucnosti Autor BP: Tomáš Hloušek Vedoucí BP: Ing. Petr Boukal, Ph.D. 2014 Praha Čestné prohlášení

Více

Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP

Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP Bakalářská práce Autor: Alexandra Manuylova Obor: Ekonomika a management malého a středního

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Analýza účetního systému a hospodaření ve firmě ZAT a.s.

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Analýza účetního systému a hospodaření ve firmě ZAT a.s. ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Analýza účetního systému a hospodaření ve firmě ZAT a.s. The analysis of the accounting system and economy of the company ZAT a.s. Tereza

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU VÝZNAMNÝ FAKTOR KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKU

FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU VÝZNAMNÝ FAKTOR KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKU Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU VÝZNAMNÝ FAKTOR KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKU Company financial management acceleration factor in company

Více

Financování malých a středních podniků

Financování malých a středních podniků Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Financování malých a středních podniků Bakalářská práce Autor: Radka Zemanová Bankovní management, Bankovní manažer Vedoucí práce:

Více

Finanční management I

Finanční management I Finanční management I Studijní opora pro kurz Oceňování podniku v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Martin Maršík 2013 České Budějovice Obsah Průvodce

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Analýza účetního systému a hospodaření ve firmě ŘEZPOF, spol. s r.o.

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Analýza účetního systému a hospodaření ve firmě ŘEZPOF, spol. s r.o. ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Analýza účetního systému a hospodaření ve firmě ŘEZPOF, spol. s r.o. The analysis of the accounting system and economy of the company

Více

Úvěrové financování podniku

Úvěrové financování podniku JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: Studijní obor: N 6208 Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Úvěrové financování

Více

Význam ukazatelů finanční analýzy a business inteligence. pro řízení firmy. Bc. Eva Heroldová. Vysoká škola hotelová v Praze, spol. s r. o.

Význam ukazatelů finanční analýzy a business inteligence. pro řízení firmy. Bc. Eva Heroldová. Vysoká škola hotelová v Praze, spol. s r. o. Význam ukazatelů finanční analýzy a business inteligence pro řízení firmy Diplomová práce Bc. Eva Heroldová Vysoká škola hotelová v Praze, spol. s r. o. Katedra marketingu a mediálních komunikací Studijní

Více

MENDELOVA UNIVERZITA V BRN

MENDELOVA UNIVERZITA V BRN MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ Provozně ekonomická fakulta Ústav managementu DIPLOMOVÁ PRÁCE Strategické rozhodování vybraného ekonomického subjektu Vedoucí práce: prof. Ing. Emil Svoboda, CSc. Vypracovala:

Více

Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA

Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA Obsah 1. Cíle podniku a finančního řízení... 3 1.1 Cíle podniku...

Více

Analýza ekonomické a finanční situace podniku. Ing. Lenka Krutnorádová, MBA

Analýza ekonomické a finanční situace podniku. Ing. Lenka Krutnorádová, MBA Analýza ekonomické a finanční situace podniku Ing. Lenka Krutnorádová, MBA LEGISLATIVNÍ RÁMEC Zákon o účetnictví 353/2001 Sb. ve znění p.p. poslední novela 410/2010 a 188/2011 Sb. a prováděcí vyhláška

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ

FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ FAKULTA ÚSTAV LESNICKÉ A DŘEVAŘSKÉ EKONOMIKY A POLITIKY FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ Ing. Dalibor Šafařík, Ph.D. Brno 2014 Tato skripta byla vytvořena

Více

KONSOLIDACE ÚČETNÍ ZÁVĚRKY VYBRANÉHO KONCERNU

KONSOLIDACE ÚČETNÍ ZÁVĚRKY VYBRANÉHO KONCERNU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES KONSOLIDACE ÚČETNÍ ZÁVĚRKY VYBRANÉHO KONCERNU CONSOLIDATION

Více

Záměr na založení nového podnikatelského subjektu v České republice

Záměr na založení nového podnikatelského subjektu v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra oceňování a podnikání Záměr na založení nového podnikatelského subjektu v České republice Bakalářská práce Autor: Elena Gombozhapova Ekonomika a management

Více

Finanční řízení malého a středního podniku v současných podmínkách. Radek Hájek

Finanční řízení malého a středního podniku v současných podmínkách. Radek Hájek Finanční řízení malého a středního podniku v současných podmínkách Radek Hájek Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Obsahem bakalářské práce je provést analýzu finančního řízení malého a středního podniku

Více

Finanční management II

Finanční management II Finanční management II Studijní opora pro kurz Oceňování podniku v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Martin Maršík 2013 České Budějovice Obsah Průvodce

Více

1. Cíl, postup, zdroje dat, členění finanční analýzy

1. Cíl, postup, zdroje dat, členění finanční analýzy 1. Cíl, postup, zdroje dat, členění finanční analýzy Historie vzniku finanční analýzy Finanční analýza je stará, jak jsou staré samotné peníze. Je pochopitelné, že její metody a techniky byly poplatné

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES NÁVRH PODNIKATELSKÉHO PLÁNU PROPOSAL OF BUSINESS

Více