EKONOMICKÁ ANALÝZA PODNIKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EKONOMICKÁ ANALÝZA PODNIKU"

Transkript

1 Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podniková ekonomika a management EKONOMICKÁ ANALÝZA PODNIKU Economic analysis of the company Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Ing. Petra Štamfestová Autor: Bc. Lukáš Pokruta Brno, duben 2012

2 Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Katedra podnikového hospodářství Akademický rok 2010/2011 ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE Pro: POKRUTA Lukáš Obor: Podnikové hospodářství Název tématu: EKONOMICKÁ ANALÝZA PODNIKU Economic analysis of the company Zásady pro vypracování Cíl práce: Na základě účetních dat minimálně za pět účetních období provést zhodnocení finančního zdraví podniku, zhodnotit vývojové trendy v konstruovaných ukazatelích a případně doporučit opatření vedoucí ke stabilizaci majetkové a kapitálové struktury podniku. Postup práce a použité metody: Vymezení cíle práce. Teoretické vymezení použitých metod. Představení analyzovaného podniku. Praktická aplikace metod ekonomické analýzy, interpretace výsledků. Zhodnocení naplnění cílů práce. Standardní analýza obsahuje minimálně rozbor absolutních a poměrových ukazatelů, analýzu potřeby pracovního kapitálu, vyhodnocení zlatých bilančních pravidel, konstrukci ekonomické přidané hodnoty, aplikaci vybraných souhrnných indexů hodnocení podniku a mezipodnikové srovnání.

3 Rozsah grafických prací: (Předpoklad cca 10 tabulek a grafů) Rozsah práce bez příloh: stran Seznam odborné literatury: BREALEY, Richard A. - MYERS, Stewart C. Teorie a praxe firemních financí. Vyd. 1. Praha: Computer Press, xix, ISBN KISLINGEROVÁ, Eva - HNILICA, Jiří. Finanční analýza :krok za krokem. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, xiii, 137. ISBN KISLINGEROVÁ, Eva. Manažerské finance. 3. vyd. Praha: C.H. Beck, s. ISBN NEUMAIER, Ivan - NEUMAIEROVÁ, Inka. Výkonnost a tržní hodnota firmy. 1. vyd. Praha: Grada, s. ISBN SUCHÁNEK, Petr. Finanční management. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 127 s. ISBN Vedoucí diplomové práce: Ing. Petra Štamfestová Datum zadání diplomové práce: Termín odevzdání diplomové práce a vložení do IS je uveden v platném harmonogramu akademického roku. vedoucí katedry děkan V Brně dne

4 Jméno a příjmení autora: Název diplomové práce: Název práce v angličtině: Katedra: Vedoucí diplomové práce: Lukáš Pokruta Ekonomická analýza podniku Economic analysis of the company Podnikového hospodářství Ing. Petra Štamfestová Rok obhajoby: 2012 Anotace Cílem diplomové práce Finanční analýza podniku je analyzovat pětileté působení firmy a zhodnotit, jak velký dopad měla na podnik globální krize v roce Tohoto cíle bude dosaženo na základě jednotlivých analýz o fungování podniku od roku 2006 do roku Analýzy budou následně okomentovány a na závěr dojde k návrhu opatření nebo oblastí, na které by se měl podnik v příštích obdobích zaměřit. Annotation The goal of the submitted thesis Financial analysis of the company is to analyse the effect of five years in companies and assess how much impact this has had on the global crisis in This will be achieved on the basis of individual analyses of the functioning of the company from 2006 to Analyses are then commented on and finally there is a bill, or areas that enterprise should focus in future periods. Klíčová slova Finanční analýza, poměrové ukazatele, bonitní model, bankrotní model, spider analýza Keywords Financial analysis, financial ratios, prime model, bankruptcy model, spider analyse

5 Prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou práci Finanční analýza podniku vypracoval samostatně pod vedením Ing. Petry Štamfestové, a uvedl v ní všechny použité literární a jiné odborné zdroje v souladu s právními předpisy, vnitřními předpisy Masarykovy univerzity a vnitřními akty řízení Masarykovy univerzity a Ekonomicko-správní fakulty MU. V Brně dne 27. dubna 2012 vl a stn or uční podpis a ut ora

6 Poděkování Na tomto místě bych rád poděkoval Ing. Petře Štamfestové za cenné připomínky a odborné rady, kterými přispěla k vypracování této diplomové práce. Dále děkuji finančnímu řediteli společnosti za poskytnuté informace a konzultace týkající se analyzovaného podniku.

7 Obsah Úvod... 9 Metodika a cíle zpracování Teoretická východiska spojená s finanční analýzou Předmět a cíle finanční analýzy Uživatelé finanční analýzy Zdroje informací pro finanční analýzu Metody finanční analýzy Analýza absolutních ukazatelů Analýza rozdílových ukazatelů Analýza poměrovými ukazateli Ekonomická přidaná hodnota Souhrnné indexy hodnocení Hanácké železárny a pérovny a.s Organizační struktura společnosti Vertikální a horizontální analýza aktiv, pasiv a výkazu zisku a ztráty Horizontální a vertikální analýza aktiv Horizontální a vertikální analýza pasiv Horizontální a vertikální analýza Výkazu zisku a ztráty Analýza poměrovými ukazateli Ukazatele likvidity Ukazatele rentability Ukazatele zadluženosti Ukazatele aktivity Ekonomická přidaná hodnota a stanovení WACC pomocí modelu CAPM Spider analýza, Douchova analýza a model IN Spider analýza... 56

8 5.2 Douchova analýza Model IN Doporučení pro Hanácké železárny a pérovny a.s Závěr Seznam použité literatury Seznam obrázků Seznam tabulek Seznam grafů Seznam příloh... 75

9 Úvod V dnešní vysoce konkurenční době se potkáváme s obrovským počtem společností, které jsou hnacím motorem ekonomiky jednotlivých států, státních uskupení, a některé pracují na celosvětové úrovni. Jak je to opravdu s finančním zdravím firem, které zaměstnávají tisíce lidí, generují ohromné zisky, a které hrají důležitou roli na trhu, můžeme jen spekulovat, nebo nahlédnout do finančních výkazů a udělat si svůj vlastní obrázek o tom, zda podnik je či není efektivní, bonitní a do budoucna perspektivní. K hodnocení výkonnosti podniku slouží finanční analýza, která má nezastupitelné místo ve finančním managementu jednotlivých podniků a dá se říci, že v dnešní době, která je spojována s očekávanými problémy globálních ekonomik, je nenahraditelným ukazatelem, zda společnost je schopna a připravena čelit rostoucím obavám z přicházející recese. Proto jsem ve své práci s názvem Ekonomická analýza podniku, věnoval majoritní přednost samotné finanční analýze, která je podle mého názoru základem, pro další ekonomické analýzy. Finanční analýza nám podává reálný obraz o situaci, která v podniku panuje a kam analyzovaná společnost směřuje. Z tohoto důvodu jsem si i já zvolil na téma Diplomové práce finanční analýzu vybraného podniku. Konkrétně je to akciová společnost Hanácké železárny a pérovny a.s., kde bych chtěl zjistit, zda dopady krize v roce 2008 zasáhly i tento druh podnikání a jestli je na další problémy, které mohou přijít, připravena lépe než předtím. Diplomová práce by měla posloužit jako opěrný bod finančnímu oddělení analyzovaného podniku pro další kroky, které povedou k lepší prosperitě a zlepšení potenciálního ratingu společnosti v očích manažerů, vlastníků, věřitelů a celého stakeholderského okolí podniku. 9

10 Metodika a cíle zpracování Práce se skládá z šesti kapitol. První kapitola nám udává teoretická východiska, kde v jednotlivých podkapitolách jsou vysvětleny pojmy, které jsou v druhé části převedeny do praktické podoby. Jedná se především o objasnění účelu a významu finanční analýzy pro různé skupiny lidí, pro které je analýza prováděna. Po té jsem se zaměřil na zdroje, ze kterých se čerpají data k provedení rozboru, konkrétně je to rozvaha, výkaz zisku a ztráty a přílohy k účetní závěrce a výroční zprávě, kde můžeme najít všeobecné informace o společnosti apod. Další podkapitola je věnována jednotlivým metodám finanční analýzy. V dalších částech teoretické kapitoly jsou uvedeny poměrové ukazatele a na závěr souhrnné indexy hodnocení společnosti, kam zahrnujeme bonitní a bankrotní modely a spider analýzu. Praktická část je rozdělena do zbývajících 5 kapitol. Jedna kapitola je věnována problematikou společnosti a jejími vizemi do budoucna. Ve 3. kapitole je provedena horizontální a vertikální analýza jak rozvahy, tak i výkazu zisku a ztráty. 4 kapitola je celková analýza účetních dat poměrovými ukazateli. Jsou zde zachyceny ukazatele rentability, likvidity, aktivity, zadluženosti, a zařadím zde i ukazatel Ekonomické přidané hodnoty, kde součástí výpočtu ukazatele je i stanovení WACC pomocí modelu CAPM. V 5. kapitole provedu Spider analýzu a zvolím si jeden bonitní a jeden bankrotní model, které nám odkryjí celkové zdraví firmy. A šestá kapitola je ve znamení závěrečného zhodnocení poznatků a návrhem řešení na zkoumanou problematiku. Prvotní cíl práce je zanalyzovat posledních 5 let fungování společnosti, která se zabývá výrobou a prodejem pružin a kovových výrobků. Podrobnou analýzu provedu na základě účetních výkazů, tedy rozvahy, výkaz zisku a ztráty, účetních závěrek a přílohách k účetním uzávěrkám. Druhotný cíl je dokonalé objasnění pojmů, jež se finanční analýzy týkají. Od samotného dvousloví finanční analýza až po různé modely, které ukazují finanční zdraví či prosperitu společnosti. Dalšími cíli, které by měla práce splnit je podrobný rozbor společnosti Hanácké železárny a pérovny a.s. Od jejich začátků, které sahají hluboko do historie až po fúzi v roce 2008 a náhled na jejich vizi do budoucnosti. V neposlední řadě je třeba zaměřit se na analýzu finančního zdraví firmy na základě vybraných poměrových ukazatelů a vybrat takový model, podle kterého dostaneme jednoznačný náhled o tom, zda podnik je či není bonitní. 10

11 Posledním a neméně důležitým cílem práce je návrh řešení a zlepšení úzkých míst v podniku a naopak vyzdvihnutí silných stránek a nalezení takové cesty, která by mohla vést ke zlepšení situace v podniku. 11

12 1 Teoretická východiska spojená s finanční analýzou 1.1 Předmět a cíle finanční analýzy Neustále se měnící ekonomické prostředí nutí i firmy, které jsou součástí tohohle prostředí k častým změnám. Úspěšný podnik se v dnešní době neobejde bez kvalitního rozboru finanční situace. Aby byl podnik konkurenceschopný, potřebuje rozvinout své schopnosti, učit se stále novým věcem a naučit se uspět tam, kde většina konkurentů neuspěla. Měl by znát příčiny ziskového podnikání a včas ovlivňovat faktory, které tyto příčiny ovlivňují. Stejně jako v medicíně je třeba stanovit diagnózu podnikového organismu a následně pak navrhnout způsob léčení naskytnuvších problémů. Nástrojem k určení diagnózy finančního zdraví je finanční analýza. 1 Existuje celá řada způsobů, jak definovat pojem finanční analýza. V zásadě nejvystižnější je ten, který říká, že finanční analýza je systematický rozbor získaných dat, které jsou obsaženy především v účetních výkazech. Finanční analýzy v sobě zahrnují hodnocení firemní minulosti, současnosti a předpovídání budoucích finančních podmínek. 2 Finanční analýza též slouží ke komplexnímu zhodnocení finanční situace podniku. Pomáhá odhalit, zda je podnik dostatečně ziskový, zda má vhodnou kapitálovou strukturu, zda využívá efektivně svých aktiv a zda je schopen včas splácet své závazky. Průběžná znalost finanční situace je pro manažery klíčovým vodítkem k tomu, aby mohli správně rozhodovat při získávání finanční zdrojů, při volbě optimální majetkové struktury, při alokaci volných peněžních prostředků, při rozdělování zisku apod. těžko si lze v dnešní době, která je plná nejistoty představit manažera, který neví nic o rentabilitě jeho podniku, jaká je průměrná doba splatnosti pohledávek či jakou přidanou hodnotu vytvářejí jeho zaměstnanci. 3 S hodnocením finanční situace podniku je spojeno i značné množství rizik, které finanční analýzu provází. První rizikem jsou pravdivé informace ze vstupních účetních výkazů. Pokud tedy nastane situace, kdy podnik vykazuje rostoucí výsledky hospodaření a ve skutečnosti je trend v opačném směru tedy klesající, finanční analýza se tímto stává neúčinná, protože nevypovídá o skutečné situaci v podniku. Druhým rizikem je riziko izolované 1 SEDLÁČEK, Jaroslav. Finanční analýza podniku. 1. vydání. Brno: Computer Press, stran. 2 RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. 2. aktualizované vydání. Praha: Grada, stran. 3 KNÁPKOVÁ, A., PAVELKOVÁ, D. Finanční analýza, komplexní průvodce s příklady. 1. Vydání. Praha: Grada stran. 12

13 interpretace. Jedním z typických příkladů je to, že se klade největší důraz na dosažení odpovídajícího zisku a přehlíží se ukazatele jako likvidita, stabilita apod. Třetím rizikem je omezení vypovídací schopnosti účetních výkazů. Zde vycházíme z jasných požadavků, které musí být splněny, aby nebyla vypovídací schopnost omezena, bohužel v některých případech jsou požadavky i záměrně porušovány. 1. Předpoklad: v rozvaze musí být obsaženy stavy aktiv a pasiv, které by mohly finanční hodnocení společnosti ovlivnit. 2. Předpoklad: ocenění rozvahových položek by mělo vyjadřovat reálné hodnotové vyjádření, zejména stupeň rizikovosti položky. 3. Předpoklad: z rozvahy musí být zřejmé, k jakému termínu jsou splatné závazky. 4 Pokud tyto předpoklady jsou splněny, pak nebrání nic ke kvalitnímu provedení finanční analýzy. Pokud však nějaký z předpokladů není splněn, tak může být finanční analýza uvést zkreslené informace, které pak investorům mohou připravit bezesné noci. 1.2 Uživatelé finanční analýzy Uživatelé finanční analýzy potřebují nějaký ucelený přehled toho, v jaké situaci se podnik nachází. Finanční analýza jim slouží k srovnávání a zjištění příčin dosavadního vývoje a zajímají se o prognózu, podle níž by mohli lépe řídit podnik. Mezi nejvýznamnější uživatele finančních analýz patří: Investoři pro rozhodování o budoucích investicích se zajímají především o míru rizika a ziskovost vloženého kapitálu. Pro kontrolu se zajímají o stabilitu, likviditu, disponibilní zisk a tržní hodnotu podniku. Manažeři pro dlouhodobé i operativní řízení potřebují znát ziskovost provozu, efektivnost využití zdrojů a likviditu podniku. Finanční analýza jako součást komplexní analýzy výkonnosti podniku jim umožňuje zdokonalovat řízení. Věřitelé banky určují riziko návratnosti poskytnutých zdrojů. Pro rozhodování o poskytnutí úvěru a jeho výši, požadují informace o finančním zdraví potenciálního dlužníka. Zajímají se především o platební schopnost, likviditu, finanční stabilitu Stát finanční analýzy potřebuje převážně pro statistiku, pro kontrolu daňových povinností, kontrolu podniků se státní majetkovou účastí, k pomoci při rozdělování finanční výpomoci. 4 LANDA, Martin. Jak číst finanční výkazy. 1. vydání. Brno: Computer Press stran. 13

14 Obchodní partneři dodavatele zajímá především platební schopnost, likvidita, dlouhodobá stabilita. Naopak zákazníci vyžadují od svých dodavatelů včas a kvalitně plnit svoje závazky Zdroje informací pro finanční analýzu Při hodnocení vlastní finanční situace podniku prostřednictvím finanční analýzy a při finančním rozhodování pocházejí data z různých zdrojů. V zásadě je lze rozdělit na 3 skupiny: Účetní data podniku čerpaná z: Účetních výkazů finančního účetnictví Vnitropodnikového účetnictví Výročních zpráv Ostatní data z podniku čerpaná z: Podnikové statistiky Podkladů úseku práce a mezd Vnitřní směrnice Předpovědí a zpráv vedoucích pracovníků Externí data, tj. data z vnějšího prostředí podniku např.: Údaje státní statistiky Údaje z odborného tisku Kostrou, pro tvorbu finanční analýzy, však zůstávají údaje z podnikových účetních výkazů. V těchto výkazech je uloženo velké množství informací, na jejichž úspěšném využití závisí prosperita společnosti. 1.4 Metody finanční analýzy Rozvoj matematických, statistických a ekonomických věd umožnil, aby v rámci finanční analýzy vznikla celá řada metod hodnocení finančního zdraví firmy. Při realizaci finanční analýzy však potřebujeme dbát na určitá pravidla, těmi jsou: Účelnost na jednoduché otázky hledáme odpovědi na jednoduchých prostředcích. Je nutné mít na paměti, že pro každou firmu se použijí jiné metody a musí odpovídat zadanému cíli. 5 KONEČNÝ, Miloš. Finanční analýza a plánování. 10. vydání. Brno: Vysoké učení technické, stran. 14

15 Nákladnost analýza potřebuje čas a kvalifikovanou práci, což s sebou nese celou řadu nákladů, které by však měly být přiměřené návratnosti takto vynaložených nákladů. Spolehlivost čím spolehlivější budou vstupní informace, tím spolehlivější budou výsledky. Základem různých metod finanční analýzy jsou finanční ukazatele. Finanční ukazatele jsou obvykle vymezovány jako formalizované zobrazení hospodářských procesů. Finančním ukazatelem též rozumíme číselnou charakteristiku ekonomické činnosti. Existuje celá řada ukazatelů, které v rámci finanční analýzy fungují, a existuje celá řada kritérií pro jejich členění. Volba typu ukazatele je dána účelem a cílem finanční analýzy. 6 Pro podniky, které chtějí zvýšit efektivnost svého řízení využitím metod finanční analýzy, jsou nejvýhodnější elementární metody. Elementární metody patří mezi základní a nejjednodušší metody používané ve finanční analýze. Jejich účelem je analyzovat finanční situaci podniku pomocí jednotlivých ukazatelů bez vzájemných hlubších vazeb. Tyto metody rozebírají stavové, rozdílové a poměrové ukazatele. Zaměřují se tedy na: V případě absolutních ukazatelů Na analýzu trendů neboli horizontální rozbor, který se zabývá změnou ukazatelů, resp. položek v čase. Procentní rozbor neboli vertikální analýza, která se zabývá strukturou jednotlivých položek V případě rozdílových ukazatelů na analýzu fondů finančních prostředků. Na přímou analýzu poměrových ukazatelů podle jednotlivých oblastí podniku. Analýza bývá ještě doplňována pyramidovými rozklady, které nám umožňují ukázat vzájemné vazby mezi ukazateli a jejich vztah ke zvolenému vrcholovému ukazateli. Existují i vyšší metody, které používají složitější matematické přístupy a postupy a pokouší se zachytit složitější vazby nejen mezi jednotlivými ukazateli, ale také mezi různými podniky. Dělí se na matematicko-statistické a nestatické. 7 6 RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. 2. aktualizované vydání. Praha: Grada, stran. 7 SUCHÁNEK, Petr. Finanční management. 1. Vydání. Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta,

16 1.4.1 Analýza absolutních ukazatelů Absolutní ukazatele používáme zejména k analýze vývojových trendů horizontální analýze a k analýze komponent vertikální analýze. Horizontální a vertikální analýza jsou výchozím bodem rozboru účetních výkazů, měla by pomoci snadněji nahlédnout do výkazů, o nichž bychom měli mít již celkem dobrou představu. Oba postupy umožňují vidět původní absolutní údaje z účetních výkazů v určitých souvislostech. Představují základní východisko analýzy účetních výkazů a slouží nám k prvotní orientaci v hospodaření podniku. Upozorňují na problémové oblasti, které je potřeba podrobit podrobnějšímu zkoumání. V případě horizontální analýzy se sleduje vývoj zkoumané veličiny v čase, nejčastěji ve vztahu k nějakému minulému účetnímu období. Vertikální analýza sleduje strukturu finančního výkazu vztaženou k nějaké smysluplné veličině (např. celková bilanční suma). Cílem horizontální a vertikální analýzy je především rozbor minulého vývoje finanční situace a jeho příčin, s omezenými možnostmi učinit závěry o finančních vyhlídkách podniku. Horizontální analýza zkoumá změny absolutních ukazatelů v čase, vyjadřuje změnu v určité položce v procentech nebo indexem (buď řetězovým, nebo bazickým). Porovnání jednotlivých položek výkazů v čase se provádí po řádcích, horizontálně, proto tedy hovoříme o horizontální analýze absolutních ukazatelů. Horizontální analýza si klade za cíl změřit pohyby jednotlivých veličin a to absolutně a relativně a změřit jejich intenzitu. Vertikální analýza spočívá v tom, že se na jednotlivé položky účetních výkazů pohlíží v relaci k nějaké veličině, zjišťuje procentní podíl jednotlivých položek výkazů na zvoleném základu. Při analýze rozvahy bývají položky výkazu vyjádřeny jako procento z celkových aktiv, resp. z celkových pasiv, tedy z bilanční sumy. Ve výkazu zisku a ztráty se jako základ pro procentní vyjádření určité položky bere obvykle velikost celkových výnosů nebo tržeb. Tato technika umožní zkoumat relativní strukturu aktiv a pasiv a roli jednotlivých činitelů na tvorbě zisku. Pracuje s účetními výkazy v jednotlivých letech odshora dolů, nikoli napříč jednotlivými lety, proto se označuje jako vertikální analýza. Máme-li navíc vedle sebe údaje za dva roky či za více let, můžeme identifikovat trendy nebo nejzávažnější časové změny komponent Analýza rozdílových ukazatelů Rozdílové ukazatele sloužící k analýze a řízení finanční situace v podniku se označují jako finanční fondy, nebo fondy finančních prostředků. Existují různé typy rozdílových fondů 8 HOLEČKOVÁ, J. Finanční analýza firmy. 1. Vydání. Praha: ASPI, str. 16

17 z nich nejvýznamnější je čistý pracovní kapitál, který je někdy označován i jako provozní kapitál. Tento ukazatel je výjimečný tím, že bezprostředně souvisí s běžným, krátkodobým financováním, tedy s financováním oběžného majetku. Čistý znamená, že kapitál je z finančního hlediska očištěn od břemene brzké úhrady krátkodobého cizího kapitálu, tedy od té části oběžných aktiv, již nelze použít jinak, než právě k úhradě splatných krátkodobých závazků. Druhým významným rozdílovým ukazatelem jsou čisté pohotové prostředky, které jsou dány rozdílem mezi pohotovými peněžními prostředky a okamžitě splatnými závazky. Výhodou ukazatele je jeho nízká souvislost s podnikovými oceňovacími technikami. Tento ukazatel však může být ovlivněn časovým posunem plateb ve vztahu k okamžiku zjišťování likvidity. A třetím do skupiny rozdílových ukazatelů je peněžně pohledávkový fond. Představuje určitý kompromis, střední cestu mezi oběma výše uvedenými ukazateli, je konstruovaný tak, že vedle pohotových prostředků a jejich ekvivalentů zahrnuje do oběžných aktiv ještě krátkodobé pohledávky (bez nevymahatelných). Proto se nazývá peněžně pohledávkový finanční fond Analýza poměrovými ukazateli Za dlouhou dobu používání poměrových ukazatelů finanční analýzy bylo navrženo velké množství, řádově desítky ukazatelů, z nichž některé se navzájem liší jen drobnými modifikacemi. Praktickým používáním se vyčlenila určitá skupina ukazatelů všeobecně akceptovatelných, které umožňují vytvořit si základní představu o finanční situaci daného podniku. Ukazatele se sdružují do skupin, přičemž každá skupina se váže k některému aspektu finančního stavu podniku. Hlavní důraz z hlediska finančního manažera i ostatních uživatelů je kladen na vypovídací schopnost poměrových ukazatelů, vzájemné vazby a závislosti, způsob jejich interpretace a jaký význam je jim přisuzován pro posouzení ekonomické situace podniku. Je tedy třeba rozumně vybírat poměrové ukazatele testující nejzávažnější souvislosti. Mohou analytiky upozornit na problém, který vyžaduje další pátrání po jevech, jež se za problémem skrývají KOVANICOVÁ, D., KOVANIC, P. Poklady skryté v účetnictví. Díl 2, Finanční analýza účetních dokladů. 1. vydáni. Praha: Polygon, stran. 10 GRÜNWALD, R., HOLEČKOVÁ, J. Finanční analýza a plánování podniku. 1. Vydání. Praha vysoká škola ekonomická, Fakulta financí a účetnictví 197 str. 17

18 Ukazatele rentability 11 Rentabilita či také výnosnost je finančním ukazatelem, který nám říká, jaký je poměr mezi finančními prostředky, které nám plynou z našich aktivit, a mezi finančními prostředky, které jsme na tyto aktivity dedikovali. Rentabilita je tak často užívána při rozhodování o tom, jakou aktivitu z firmy vyloučit, anebo naopak, v případě business plánů, na jakou aktivitu se v budoucnu zaměřit. Všeobecně se dá říci, že by pro ukazatele rentability mělo platit, že jejich smysluplná minimální hodnota je dána bezrizikovou úrokovou měrou, která je pro danou měnu dostupná. Rentabilita aktiv - ukazuje, do jaké míry se daří společnosti z dostupných aktiv generovat zisk, případně jinou alternativní veličinu poměřující firemní výkonnost. Rentabilita aktiv totiž není ve svém čitateli pevně definována, jmenovatelem jsou nicméně vždy právě ona aktiva. Vzorec pro ROA tak může vypadat například jako EBIT/Aktiva nebo také třeba NOPAT/Aktiva. Jako EBIT se přitom označuje zisk před úroky a zdaněním neboli součet Výsledku hospodaření za účetní období, daně z příjmů z mimořádné činnosti a daně z příjmů za běžnou činnost a nákladových úroků, které jako jediné v českých účetních výkazech přímo nenajdete. NOPAT se pak vypočítá jednoduchým vynásobením EBIT*(1-t), kde t je sazba daně z příjmu právnických osob. V ČR se namísto EBIT a NOPAT využívá pro výpočet ROA také přímo výsledek hospodaření za účetní období, případně výsledek hospodaření za běžnou činnost. Rentabilita vlastního kapitálu - Rentabilita vlastního kapitálu pak do jmenovatele namísto všech aktiv potažmo pasiv staví pouze vlastní kapitál společnosti. Vypočítá se tedy podle vzorce ROE=EBIT/vlastní kapitál. ROE se dá už bez problémů použít i pro benchmarking. ROE (stejně jako ROA) je však přirozeně závislé na oboru činnosti dané firmy zatímco někde je běžné ROE v řádu stovek procent (např. investiční společnosti), v jiných oborech jsou to jen jednotky (např. hutní průmysl). Rentabilita tržeb - Poměrně zajímavým a srozumitelným ukazatelem je rentabilita tržeb, která dává do souvislosti EBIT případně výsledek hospodaření za účetní období a celkové tržby (tj. tržby za prodej zboží a výkony). ROS tak de facto ukazuje, kolik korun zisku připadne na jednu korunu tržeb, neboli jaká je faktická celková marže společnosti, po zvážení všech jejích nákladů na cizí kapitál, zaměstnance, provoz, atd. 11 ZIKMUND, M. Finanční analýza ukazatele rentability. Dostupný z WWW < [cit ] 18

19 Rentabilita tržeb se vypočítá jako výsledek hospodaření za účetní období/(tržby za prodej zboží+výkony) případně jako EBIT/(tržby za prodej zboží+výkony) Ukazatele likvidity Dlouhodobá a trvalá schopnost uhrazovat své závazky je v řádně fungujícím tržním hospodářství jedou z hlavních podmínek existence firmy. Jakmile firma přestane hradit své závazky, okamžitě na sebe upoutává pozornost krátkodobých věřitelů, dodavatelů, obchodních partnerů a bank. Proto je třeba, aby podnik byl solventní a byl schopný hradit svoje závazky. Součástí solventnosti je likvidita, ta vyjadřuje schopnost firmy generovat peníze a uhradit včas své závazky. 12 Na druhou stranu příliš vysoká míra likvidity je nepříznivým jevem pro vlastníky společnosti, neboť finanční prostředky jsou vázány v aktivech, které nepracují ve prospěch výrazného zhodnocování vložených finančních prostředků a ukrajují tak z rentability. Je tedy třeba hledat vyváženou likviditu, která zaručí jak dostatečné zhodnocení vložených prostředků, tak i schopnost dostát svým závazkům. Rozlišujeme tři druhy likvidit: Okamžitá likvidita bývá označována jako likvidita 1. stupně a představuje to nejužší vymezení likvidity. Vstupují do ní jen ty nejlikvidnější položky z rozvahy. Tento pojem můžeme též ztotožnit s pojmem finanční majetek, protože v čitateli vystupují peníze na bankovních účtech a peníze v hotovosti. Ve jmenovateli se objevují položky pasiv jako běžné bankovní úvěry a krátkodobé finanční výpomoci. Pro okamžitou likviditu platí hodnota v rozmezí od 0,2 1. Pohotová likvidita v literatuře je označována jako likvidita 2. stupně. Zde platí, že čitatel by měl být stejný jako jmenovatel, tedy v poměru 1:1 případně 1,5:1. Když je hodnota v poměru 1:1 je podnik schopen se vyrovnat se svými závazky, aniž by musel prodávat svoje zásoby. Pokud by byla hodnota příliš vysoká tak podnik drží příliš velké množství v oběžných aktivech, které mají minimální nebo žádný výnos a navíc nepříznivým způsobem ovlivňuje celkovou výnosnost vložených prostředků. Běžná likvidita je likviditou 3. stupně. Ta nám ukazuje, kolikrát pokrývají oběžná aktiva krátkodobé závazky. Čím vyšší je hodnota ukazatele, tím je pravděpodobnější zachování platební schopnosti podniku. Pro běžnou likviditu platí, že hodnoty čitatele jsou k hodnotě jmenovatele v rozmezí 1,5-2, ZLÁMAL, J. Podnikové finance. 1. Vydání. Olomouc: Univerzita Palackého, stran. 13 RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. 2. aktualizované vydání. Praha: Grada, stran. 19

20 Ukazatele aktivity 14 Ukazatele aktivity měří schopnost společnosti využívat investované finanční prostředky a měří vázanost jednotlivých složek kapitálu v jednotlivých druzích aktiv a pasiv. Jejich rozbor slouží především, k hledání odpovědi na otázku, jak daný podnik hospodaří se svými aktivy, jejich jednotlivými složkami a také, jaký má toto hospodaření vliv na výnosnost a likviditu společnosti. Obratovost zásob rychlost obratu zásob, což je poměr tržeb k průměrnému stavu zásob. Odvozeným ukazatelem je doba obratu zásob, který nám říká, jak dlouho jsou oběžná aktiva vázána ve formě zásob. Obecně nejvýhodnější situace nastává, když je vyšší obratovost zásob a kratší obrátka zásob, tím lepší situace. Obrátka zásob se vypočítá jako poměr 365 dni k obratovosti zásob. Obratovost pohledávek - obdobným způsobem se vypočítá obratovost pohledávek, která je vyjádřena poměrem tržeb k celkovým pohledávkám. Doplňkovým ukazatelem je zde doba obratu pohledávek, která se vypočítá jako 365 dní k obratovosti pohledávek. Tento ukazatele nám napovídá, za jak dlouho jsou splaceny pohledávky. Obecně lze říci, že čím kratší je obrátka pohledávek tím lépe, protože podnik tak nemusí prodávat své zásoby za účelem splacení svých závazků. Obratovost závazků jak je z předešlých příkladů jasné tento ukazatel vypočítáme poměrem tržeb k závazkům. Znovu zde figuruje další ukazatel doba obratu závazků. Ukazatel vypovídá o tom, za jak dlouho jsou firmou zaplaceny její závazky. Nejlepší situace pro firmu je ta, kdy doba obratu pohledávek je nižší než doba obratu závazků. Firma tak může své závazky splácet uhrazenými pohledávkami Ukazatele zadluženosti 15 Ukazatele zadluženosti sledují vztah mezi cizími a vlastními zdroji. Zadluženost, byť vysoká, nemusí být ještě negativní signál pro podnik. Při analýze zadluženosti je důležité zjistit ve výroční zprávě objem majetku, který má firma pořízen na leasing. Aktiva, která se pořídila na leasing, se neobjevují v rozvaze, ale pouze jako nálady ve výsledovce, proto firma, která se zdá být relativně nezadlužená je ve skutečnosti vzhledem k velkému množství 14 RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. 2. aktualizované vydání. Praha: Grada, stran. 15 SUCHÁNEK, Petr. Finanční management. 1. Vydání. Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, str. 20

Finanční řízení podniku

Finanční řízení podniku Finanční řízení podniku Finanční řízení Základním úkolem je zajištění kapitálu a koordinace peněžních toků podnikání s cílem dosáhnout co nejlepšího zhodnocení kapitálu při zachování platební schopnosti

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU (FAP) (aktualizovaná verze 01-09)

Metodické listy pro kombinované studium předmětu FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU (FAP) (aktualizovaná verze 01-09) Metodické listy pro kombinované studium předmětu FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU (FAP) (aktualizovaná verze 01-09) Přednášející: Ing. Jana Kotěšovcová Způsob zakončení předmětu: Zápočet formou zápočtového testu

Více

soubor činností, jejichž cílem je zjistit a vyhodnotit komplexně finanční situaci podniku Systematický rozbor dat, získaných především z účetních

soubor činností, jejichž cílem je zjistit a vyhodnotit komplexně finanční situaci podniku Systematický rozbor dat, získaných především z účetních Soňa Bartáková soubor činností, jejichž cílem je zjistit a vyhodnotit komplexně finanční situaci podniku Systematický rozbor dat, získaných především z účetních výkazů posouzení základních vývojových tendencí

Více

UKAZATELE RENTABILITY A AKTIVITY

UKAZATELE RENTABILITY A AKTIVITY UKAZATELE RENTABILITY A AKTIVITY 1. Ukazatele rentability, výnosnosti, ziskovosti (profitability ratios) poměřují zisk dosažený podnikáním s výší zdrojů podniku, jichž bylo užito k jeho dosažení. Ukazatele

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Finanční management I

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Finanční management I Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 Finanční management I Finanční řízení Finanční řízení efektivní financování splnění cílů podniku Manažerské

Více

AGRO PODLUŽAN, A.S. REPORT FINANČNÍCH UKAZATELŮ

AGRO PODLUŽAN, A.S. REPORT FINANČNÍCH UKAZATELŮ AGRO PODLUŽAN, A.S. REPORT FINANČNÍCH UKAZATELŮ 2007-2011 Obsah Finanční analýza společnosti Agro Podlužan... 3 Ukazatele rentability... 4 Ukazatele aktivity... 5 Ukazatele likvidity... 7 Ukazatele zadluženosti...

Více

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní)

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní) 4. přednáška Finanční analýza podniku - FucAn Návaznost na minulou přednášku Elementární metody a) analýza absolutních ukazatelů b) analýza rozdílových a tokových ukazatelů c) analýza poměrových ukazatelů

Více

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy)

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) FINANČNÍ ANALÝZA Cíle a možnosti finanční analýzy finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) podklady

Více

PŘEDMLUVA 1 PŘEDMĚT A CÍL FINANČNÍ ANALÝZY 3 METODY FINANČNÍ ANALÝZY 7

PŘEDMLUVA 1 PŘEDMĚT A CÍL FINANČNÍ ANALÝZY 3 METODY FINANČNÍ ANALÝZY 7 OBSAH III PŘEDMLUVA 1 PŘEDMĚT A CÍL FINANČNÍ ANALÝZY 3 METODY FINANČNÍ ANALÝZY 7 2.1 Fundamentální analýza podniku 7 2.2 Technická analýza podniku 9 Kritéria srovnatelnosti podniků 10 HORIZONTÁLNÍ ANALÝZA

Více

Předmět: Účetnictví Ročník: 2-4 Téma: Účetnictví. Vypracoval: Rychtaříková Eva Materiál: VY_32_INOVACE 470 Datum: 12.3.2013. Anotace: Finanční analýza

Předmět: Účetnictví Ročník: 2-4 Téma: Účetnictví. Vypracoval: Rychtaříková Eva Materiál: VY_32_INOVACE 470 Datum: 12.3.2013. Anotace: Finanční analýza Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch 65-41-L/01 Gastronomie Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Účetnictví Ročník:

Více

položky rozvahy a výsledovky obsahují stejné číselné údaje jako účty 702 a 710

položky rozvahy a výsledovky obsahují stejné číselné údaje jako účty 702 a 710 22. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A FINANČNÍ ANALÝZA na základě účetní uzávěrky se sestavuje účetní závěrka, která podle zákona o účetnictví zahrnuje: rozvahu (bilanci) výkaz zisku a ztráty (výsledovka) příloha, jejíž

Více

Finanční analýza. 1. Předmět a účel finanční analýzy. 2. Zdroje informací pro finanční analýzu. 3. Finanční účetní výkazy

Finanční analýza. 1. Předmět a účel finanční analýzy. 2. Zdroje informací pro finanční analýzu. 3. Finanční účetní výkazy Finanční analýza 1. Předmět a účel finanční analýzy Finanční analýza souží především pro ekonomické rozhodování a posouzení úrovně hospodaření podniku bonity a úvěruschopnosti dlužníka posouzení finanční

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze. Provozně ekonomická fakulta. Katedra ekonomiky

Česká zemědělská univerzita v Praze. Provozně ekonomická fakulta. Katedra ekonomiky Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra ekonomiky Teze diplomové práce ROZBOR HOSPODAŘENÍ PODNIKU MEZIPODNIKOVÉ SROVNÁNÍ Bc. Petr Koten 2011 ČZU v Praze Souhrn Předmětem

Více

1 Finanční analýza. 1.1 Poměrové ukazatele

1 Finanční analýza. 1.1 Poměrové ukazatele 1 Finanční analýza Hlavním úkolem finanční analýzy, jako nástroj řízení společnosti, je komplexní posouzení současné finanční a ekonomické situace společnosti za pomoci specifických postupů a metod. Finanční

Více

28.1.2012. Finanční analýza. 1. Podstata, význam a cíle finanční analýzy. Struktura kapitoly

28.1.2012. Finanční analýza. 1. Podstata, význam a cíle finanční analýzy. Struktura kapitoly Finanční analýza Struktura kapitoly 1. Podstata význam a cíle finanční analýzy. 2. Uživatelé finanční analýzy. 3. Zdroje pro finanční analýzu. 4. Analýza rozvahy. 5. Analýza výsledovky. 6. Analýza CASH

Více

obchodních společností

obchodních společností Finanční výkazy obchodních společností Ladislav Šiška Obchodní společnosti založení vznik zápisem do obchodního rejstříku veřejný seznam podnikatelů + sbírka listin ochrana třetích osob členění českých:

Více

CÍLE A ZÁKLADNÍ NÁSTROJE FINANČNÍ ANALÝZY

CÍLE A ZÁKLADNÍ NÁSTROJE FINANČNÍ ANALÝZY CÍLE A ZÁKLADNÍ NÁSTROJE FINANČNÍ ANALÝZY Úvodem: - Za základní cíl podnikání každého podniku je považováno zvýšení její tržní hodnoty v delším časovém období. - Zdrojem pro rozvoj podniku je kapitál.

Více

Majetková a kapitálová struktura firmy

Majetková a kapitálová struktura firmy ČVUT v Praze fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Majetková a kapitálová struktura firmy Podnikový management - X16PMA Doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc. Podnikový management

Více

Financování podniku Fin i an an ování ován í p od od i n k i u

Financování podniku Fin i an an ování ován í p od od i n k i u Financování podniku Financování podniku Vztah mezi věcnými a peněžními toky v podniku práce suroviny stroje výroba výrobky a služby peněžní příjmy prodej peněžní výdaje peníze (cash flow) Úkoly finančního

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Finanční analýza pojišťoven Hlavní úkoly finanční analýzy neustále vyhodnocovat, na základě finančních ukazatelů, ekonomickou situaci pojišťovny, současně, pomocí poměrových ukazatelů finanční analýzy,

Více

- 2. ukazatele dluhové schopnosti podniku měřící schopnost podniku přijmout dluh a závazky z něj vyplývající.

- 2. ukazatele dluhové schopnosti podniku měřící schopnost podniku přijmout dluh a závazky z něj vyplývající. Finanční analýza 3. přednáška 21. 3. 07 3. Ukazatelé finanční struktury (zadluženosti) 2 skupiny ukazatelů: - 1. ukazatele zadluženosti poměry různých složek pasiv mezi sebou nebo ve vztahu k pasivům celkem

Více

Analýza rozvahy a výkazu zisků a ztrát. Vertikální a horizontální analýza

Analýza rozvahy a výkazu zisků a ztrát. Vertikální a horizontální analýza Analýza rozvahy a výkazu zisků a ztrát Vertikální a horizontální analýza Členění rozvahy Položky na straně aktiv jsou členěny podle likvidnosti - od položek nejméně likvidních (stálá aktiva) k položkám

Více

Hodnocení pomocí metody EVA - základ

Hodnocení pomocí metody EVA - základ Hodnocení pomocí metody EVA - základ 13. Metoda EVA Základní koncept, vysvětlení pojmů, zkratky Řízení hodnoty pomocí EVA Úpravy účetních hodnot pro EVA Náklady kapitálu pro EVA jsou WACC Způsob výpočtu

Více

Peněžní toky v podniku

Peněžní toky v podniku Financování podniku Financování podniku a úkoly FM Druhy financování podniku Běžné (krátkodobé) financování Řízení cash flow Hodnocení finanční výkonnosti podniku finanční analýza Finanční plánování Peněžní

Více

FINANCE PODNIKU A FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ 2

FINANCE PODNIKU A FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ 2 Anotace: Cíle předmětu FINANCE PODNIKU A FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ 2 (Verze 04/05) Předmět navazuje na předmět Podnikové finance a finanční plánování 1, kde se student seznámil se základy podnikového financování

Více

Účetní toky a) ve všech případech jsou doprovázeny současně fyzickou změnou nebo změnou, kterou bychom mohli klasifikovat jako reálnou b) mají nebo bu

Účetní toky a) ve všech případech jsou doprovázeny současně fyzickou změnou nebo změnou, kterou bychom mohli klasifikovat jako reálnou b) mají nebo bu PŘÍSTUP FINANČNÍ ANALÝZY ORIENTOVANÝ NA POTŘEBY MEZIPODNIKOVÉ KOMPARACE EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI 15.1 Základní pojmy, úprava účetních výkazů 15.2 Základní ukazatele 15.1 Základní pojmy, úprava účetních výkazů

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Podnikové finance a finanční plánování 2. Metodický list č. 1

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Podnikové finance a finanční plánování 2. Metodický list č. 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu Podnikové finance a finanční plánování 2 Metodický list č. 1 Druhy financování podniku Co rozumíme financováním a jaké jsou úkoly finančního managementu.

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Finanční

Více

Hodnocení ekonomické efektivnosti projektů Průměrný výnos z investice, doba návratnosti, ČSH, VVP

Hodnocení ekonomické efektivnosti projektů Průměrný výnos z investice, doba návratnosti, ČSH, VVP Hodnocení ekonomické efektivnosti projektů Průměrný výnos z investice, doba návratnosti, ČSH, VVP Investice je charakterizována jako odložená spotřeba. Podnikové investice jsou ty statky, které nejsou

Více

ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura

ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 1. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Majetek podniku (obchodní majetek) Souhrn věcí, peněz, pohledávek a

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Finanční analýza 2. přednáška. b) Přidaná hodnota a její modifikace

Finanční analýza 2. přednáška. b) Přidaná hodnota a její modifikace Finanční analýza 2. přednáška b) Přidaná hodnota a její modifikace Přidaná hodnota - je chápána jako hodnota přidaná zpracováním v daném podniku, popř. odvětví. - lze ji zjistit jako rozdíl mezi hodnotou

Více

Výkaz o peněžních tocích

Výkaz o peněžních tocích Výkaz o peněžních tocích Výkaz CF používaný ve vyspělých zemích Evropské unie od poloviny 60. let minulého století se opíral o zkušenosti z amerického vývoje výkaznictví. V ČR je Opatřením MF ČR čj. 281/50

Více

STRATEGICKÉ FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ VČETNĚ PROJEKTOVÉ STUDIE

STRATEGICKÉ FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ VČETNĚ PROJEKTOVÉ STUDIE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ OBOR VEŘEJNÁ SPRÁVA A REGIONÁLNÍ ROZVOJ STRATEGICKÉ FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ VČETNĚ PROJEKTOVÉ STUDIE TEZE Jméno diplomanta: Vedoucí diplomové

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

PYRAMIDOVÝ ROZKLAD. Pravá strana diagramu pracuje s rozvahovými položkami a vyčísluje různé druhy aktiv, sčítá je a ukazuje obrat celkových aktiv.

PYRAMIDOVÝ ROZKLAD. Pravá strana diagramu pracuje s rozvahovými položkami a vyčísluje různé druhy aktiv, sčítá je a ukazuje obrat celkových aktiv. PYRAMIDOVÝ ROKLAD Soustava hierarchicky uspořádaných ukazatelů pyramidová soustava, rozklad slouží k identifikaci logických a ekonomických vazeb mezi ukazateli jejich rozkladem. K analyzování a hodnocení

Více

CASH FLOW. CF = příjmy výdaje = tok hotovosti

CASH FLOW. CF = příjmy výdaje = tok hotovosti CASH FLOW Cash Flow Výsledovka výsledek hospodaření (zisk/ztráta) Výkaz cash flow přehled pěněžních toků. Podává přehled o skutečných příjmech a výdajích peněžních prostředků účetní jednotky za určité

Více

Obsah Podnikové účetnictví Hlavní účetní pojmy Typy a obsah fi nančních výkazů iii

Obsah Podnikové účetnictví Hlavní účetní pojmy Typy a obsah fi nančních výkazů iii Obsah Jak pracovat s elektronickou aplikací.................................................... ix Předmluva............................................................................ xiii Úvod................................................................................

Více

1. Ukazatelé likvidity

1. Ukazatelé likvidity Finanční analýza Z údajů rozvahy lze vypočítat ukazatele likvidity, zadluženosti a finanční stability. 1. Ukazatelé likvidity Měří schopnost podniku spokojit (vyrovnat) své běžné (krátkodobé) finanční

Více

ROZVAHA STRUKTURA, OBSAH, VÝZNAM PRO UŽIVATELE. ANALÝZA MAJETKOVÉ STRUKTURY. OPTIMÁLNÍ KAPITÁLOVÁ STRUKTURA 4.1 Podstata podvojného účetnictví. 4.2 Rozvaha, její funkce a druhy. 4.3 Obsah a uspořádání

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA I. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL II. STÁLÁ AKTIVA 1) Dlouhodobý nehmotný majetek 2) Dlouhodobý hmotný majetek 3) Dlouhodobý finanční

Více

PROVOZNÍ EKONOMIE 6. Finanční management podniku

PROVOZNÍ EKONOMIE 6. Finanční management podniku PROVOZNÍ EKONOMIE 6. Finanční management podniku PODNIK = systém m s cílovým c chováním 1. Organizace 2. Stanovení cílů 3. Systém řízení (vedoucí k dosažen ení cílů) PŘEDPOKLAD: Založen ení,, fungování

Více

Pojem investování a druhy investic

Pojem investování a druhy investic Investiční činnost Pojem investování a druhy investic Rozhodování o investicích Zdroje financování investic Hodnocení efektivnosti investic Metody hodnocení investic Ukazatele hodnocení efektivnosti investic

Více

Úloha účetnictví. Účetní výkazy

Úloha účetnictví. Účetní výkazy Úloha účetnictví - informace o stavu majetku a závazků (registrační funkce) - informace o výsledcích hospodaření firmy - informace pro řízení firmy (náklady na výrobky) - podklady pro kontrolu a ochranu

Více

I) Vlastní kapitál 1) Základní jmění /upsaný kapitál/ 2) Kapitálové fondy: - ážio/disážio - dary - vklady společníků 3)Fondy ze zisku: - rezervní

I) Vlastní kapitál 1) Základní jmění /upsaný kapitál/ 2) Kapitálové fondy: - ážio/disážio - dary - vklady společníků 3)Fondy ze zisku: - rezervní Náklady na kapitál I) Vlastní kapitál 1) Základní jmění /upsaný kapitál/ 2) Kapitálové fondy: - ážio/disážio - dary - vklady společníků 3)Fondy ze zisku: - rezervní fond - statutární a ostatní fondy 4)

Více

Finanční plány a rozpočty

Finanční plány a rozpočty Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D. Finanční plány a rozpočty 26. listopadu 2015 Obsah Rozpočetnictví v rámci finančního řízení: Ekonomické vyhodnocení rozpočtů: Systém plánů a rozpočtů Hlavní podnikový rozpočet

Více

Controlling Modul 10 Economic Value Added cvičení Reporting - Opakování Výpočet EVA KLESLA KLESLA

Controlling Modul 10 Economic Value Added cvičení Reporting - Opakování Výpočet EVA KLESLA KLESLA Controlling Modul 10 Economic Value Added cvičení 10.1. Reporting - Opakování 10.2. Výpočet EVA Reporting - Kontrolní otázky 1. Reporting je A. vlastně realizací controllingu v podniku B. jedinou a nejdůležitější

Více

Vybrané ukazatele z výročních zpráv společnosti PILANA Saw Bodies s.r.o.

Vybrané ukazatele z výročních zpráv společnosti PILANA Saw Bodies s.r.o. PILANA SAW BODIES Vybrané ukazatele z výročních zpráv společnosti PILANA Saw Bodies s.r.o. Příloha A Dostálová Silvie Zpracování výročních zpráv pro potřeby BP, analýza ukazatelů řízení OA Obsah Vývoj

Více

Příloha 1: Vzorce pro poměrové ukazatele a index důvěryhodnosti

Příloha 1: Vzorce pro poměrové ukazatele a index důvěryhodnosti Příloha 1: Vzorce pro poměrové ukazatele a index důvěryhodnosti Tabulka 1: Ukazatele rentability ukazatel vzorec rentabilita celkového vloženého kapitálu (ROA): Z + U (1 d) CA rentabilita vlastního kapitálu

Více

PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE. Ivo Štěpánek,

PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE. Ivo Štěpánek, PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Ivo Štěpánek, 390691 Téma bakalářské práce Finanční analýza podniku Představení podniku - ANVIS AVT s.r.o. - Sídlo: Vsetín, Česká republika - Společnost má v současné době přibliţně

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR)

Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR) Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR) (Aktualizovaná verze 04/05) Úvodní charakteristika předmětu: Cílem jednosemestrálního předmětu Investiční a finanční

Více

Moderní metody ve finanční analýze a plánování ARC Consulting Czech Republic, s.r.o. Petra Oceláková 13.9.2012

Moderní metody ve finanční analýze a plánování ARC Consulting Czech Republic, s.r.o. Petra Oceláková 13.9.2012 Moderní metody ve finanční analýze a plánování ARC Consulting Czech Republic, s.r.o. Petra Oceláková 13.9.2012 Překážková sazba Plánované cash flow Riziko Interní projekty Zpětné vyhodnocení Alokace &

Více

Ekonomika Finanční analýza podniku. Ing. Ježková Eva

Ekonomika Finanční analýza podniku. Ing. Ježková Eva Ekonomika Finanční analýza podniku Ing. Ježková Eva Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost..

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

Otázka č. 2: Ekonomická analýza banky, analýza aktiv, pasiv, nákladů a výnosů.

Otázka č. 2: Ekonomická analýza banky, analýza aktiv, pasiv, nákladů a výnosů. Otázka č. 2: Ekonomická analýza banky, analýza aktiv, pasiv, nákladů a výnosů. je součástí kontrolního systému v bankách a podstatná část bank. řízení je kontrola průběhu bankovních činností z ekonomického

Více

Ekonomická část analytických studií s využitím auditorských přístupů

Ekonomická část analytických studií s využitím auditorských přístupů Zasedání komise lesnické ekonomiky OLH ČAZV 29. 4. 30. 4. 2014 Rožnov pod Radhoštěm Ekonomická část analytických studií s využitím auditorských přístupů Ing. Petra Hlaváčková, Ph.D. Ústav lesnické a dřevařské

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Osnova prezentace: důvody podnikatelského plán osnova podnikatelského plánu finanční plán PODNIKATELSKÝ

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA - AKTIVA A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ ZÁKLADNÍ KAPITÁL B. STÁLÁ AKTIVA B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (DNM): - nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

Více

Základy účetnictví. 2. přednáška

Základy účetnictví. 2. přednáška Základy účetnictví 2. přednáška Formy sdělení účetních dat Účetnictví poskytuje informace v účetních výkazech: Bilance Výkaz zisku a ztráty (výsledovka) Výkaz cash-flow (o toku peněz) Výkaz o změnách ve

Více

7.5 Závěry pro všechny metody hodnocení efektivnosti investic Příklady 86 8 MAJETKOVÁ STRUKTURA FIRMY Definice a obsah pojmů 88 8.

7.5 Závěry pro všechny metody hodnocení efektivnosti investic Příklady 86 8 MAJETKOVÁ STRUKTURA FIRMY Definice a obsah pojmů 88 8. OBSAH PŘEDMLUVA 9 1 ÚVOD DO PODNIKOVÝCH FINANCÍ A FINANČNÍHO ŘÍZENÍ PODNIKU 11 1.1 Pojem, funkce a struktura podnikových financí a finančního řízení. 11 1.2 Finanční cíle podnikání, finanční politika podniku

Více

FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOST PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ

FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOST PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOST PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ Cíle FŘP: udržení finanční stability, maximalizace hodnoty majetku (akcionářů), integrace činností, uspokojení zákazníků, dosahovat stálé likvidity.

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Poznámky k současné situaci podniku

Poznámky k současné situaci podniku Poznámky k současné situaci podniku Název podniku: Plzeňský Prazdroj, a.s. OKEČ: Rozvaha v plném rozsahu (k 31.12. v tis. Kč ) AKTIVA 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 AKTIVA CELKEM 0 0 0 15,170,444

Více

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. VÝKAZ CASH FLOW Řízení finančních toků Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Peněžní a materiálové toky v podniku Hotové výrobky Nedokončená výroba

Více

MANŽERSKÁ EKONOMIKA. O autorech Úvod... 13

MANŽERSKÁ EKONOMIKA. O autorech Úvod... 13 SYNEK Miloslav a kolektiv MANŽERSKÁ EKONOMIKA Obsah O autorech... 11 Úvod... 13 1. Založení podniku... 19 1.1 Úvod... 20 1.2 Činnosti související se založením podniku... 22 1.3 Volba právní formy podniku...

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

Liquidity management in a small or medium enterprise

Liquidity management in a small or medium enterprise Liquidity management in a small or medium enterprise Řízení likvidity v malém a středním podniku Dana Kubíčková, Marcela Vančatová 1 Abstract Liquidity management in a small or medium enterprise is in

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

Hospodářský výsledek (HV, účet 431) prochází schvalovacím řízením:

Hospodářský výsledek (HV, účet 431) prochází schvalovacím řízením: Alokace zisků Hospodářský výsledek (HV, účet 431) prochází schvalovacím řízením: a) krytí ztráty minulých let b) tvorba zákonem předepsaných i dobrovolných rezerv (pro částečné krytí rizik z podnikání)

Více

Téma 13: Oceňování podniku

Téma 13: Oceňování podniku Téma 13: Oceňování podniku 1. Důvody zjišťování tržní hodnoty podniku 2. Postup při oceňování 3. Metody oceňování podniku: A) Výnosové metody B) Metody tržního srovnání C) Majetkové ocenění (substanční

Více

EKONOMIKY NEMOCNIC. Ing.Lubomír Vrána,MBA

EKONOMIKY NEMOCNIC. Ing.Lubomír Vrána,MBA NÁSTROJE PRO ŘÍZENÍ EKONOMIKY NEMOCNIC Ing.Lubomír Vrána,MBA Úvod Nemocnice v ČR měly v minulosti většinou charakter příspěvkové organizace, dnes je část obchodními společnostmi, případně mohou mít jinou

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Mýty ekonomických analýz. Jak je to v praxi?

Mýty ekonomických analýz. Jak je to v praxi? Mýty ekonomických analýz Jak je to v praxi? Co analyzujeme Podnik a jeho vnější vazby přímá konkurence nepřímá (substituční) konkurence Životní prostředí Trh pracovní silou PODNIK Odbytový trh Nákupní

Více

Materiál ke cvičení 2 Výpočet rozdílových ukazatelů, rentabilita

Materiál ke cvičení 2 Výpočet rozdílových ukazatelů, rentabilita Materiál ke cvičení 2 Výpočet ových ukazatelů, rentabilita Posuďte vývoj rentability v Severočeských dolech, a.s. Zjistěte úrovně zisku v jednotlivých letech Pomocné výpočty zisk v různých úrovních r.

Více

EVA, CFROI. Lenka ZAHRADNÍČKOVÁ

EVA, CFROI. Lenka ZAHRADNÍČKOVÁ EVA, CFROI Lenka ZAHRADNÍČKOVÁ lenkazah@kpm.zcu.cz 9. 4. 2015 Pojmová mapa Výkonnost VBM EVA Náklady kapitálu CFROI Náklady CK Náklady VK Komplexní stavebnicová metoda CAPM Dividendový model INFA WACC

Více

Význam cash flow. nejsou totéž) Výkaz cash flow (přehled o peněžních tocích) Význam generátoru peněz

Význam cash flow. nejsou totéž) Výkaz cash flow (přehled o peněžních tocích) Význam generátoru peněz 5. přednáška Analýza peněžních toků cash flow Význam cash flow Proč se liší zisk a cash flow (zisk a peníze nejsou totéž) Výkaz cash flow (přehled o peněžních tocích) Jak využít výkaz cash flow Význam

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA I. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL II. STÁLÁ AKTIVA 1) Dlouhodobý nehmotný majetek 2) Dlouhodobý hmotný majetek 3) Dlouhodobý finanční

Více

Majetková a kapitálová struktura podniku

Majetková a kapitálová struktura podniku Podniková ekonomika Majetková a kapitálová struktura podniku Co je majetek? Jak je financován? Proč jsou tyto údaje důležité? 2 Rozvaha přehled majetkové a kapitálové struktury podniku stavový výkaz, kde

Více

TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI

TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta provozně ekonomická Katedra obchodu a financí TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI FINANCOVÁNÍ INVESTIČNÍHO ZÁMĚRU V ITES, SPOL. S R. O., KLADNO Autor diplomové práce: Lenka

Více

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi. Matematické principy řízení cash flow. Digitální podoba e-learningové aplikace. Ing.

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi. Matematické principy řízení cash flow. Digitální podoba e-learningové aplikace. Ing. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Digitální podoba e-learningové aplikace (vyuka.iss cheb.cz) Matematické principy řízení cash flow Ing. Jan Homolka 0 Obsah CASH FLOW... 2 VÝKAZ CASH FLOW...

Více

Financování podnikových činností

Financování podnikových činností Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Konkurenceschopnost a ekonomická výkonnost podniku

Konkurenceschopnost a ekonomická výkonnost podniku ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA Konkurenceschopnost a ekonomická výkonnost podniku Teze k diplomové práci Autor: Martina Kadavová PEF ČZU, obor PaED Vedoucí DP: Ing. Pavla

Více

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY 8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY Právní úprava... 1 Význam účetní závěrky a její druhy... 1 Přípravné práce před účetní závěrkou... 2 Uzávěrka účtů v hlavní knize... 4 Obsah a struktura účetních výkazů

Více

Podnikové finance. Ing. Miroslav Sponer, Ph.D. - Základy financí 1

Podnikové finance. Ing. Miroslav Sponer, Ph.D. - Základy financí 1 Podnikové finance Ing. Miroslav Sponer, Ph.D. - Základy financí 1 Základní definice Podnikové finance zobrazují pohyb peněžních prostředků, podnikového kapitálu a finančních zdrojů, při nichž se podnik

Více

Příloha 21 Ekonomická životaschopnost projektu Rozvaha s plánem jednotlivých položek na pět let do budoucna (v tis.kč) Výchozí stav* 20.. 20.. 20..

Příloha 21 Ekonomická životaschopnost projektu Rozvaha s plánem jednotlivých položek na pět let do budoucna (v tis.kč) Výchozí stav* 20.. 20.. 20.. Rozvaha s plánem jednotlivých položek na pět let do budoucna (v tis.kč) řádek Výchozí stav* 20.. 20.. 20.. 20.. 20.. rozvahy období 0 období 1 období 2 období 3 období 4 období 5 1 AKTIVA CELKEM (ř. 2

Více

O autorech Úvod Založení podniku... 19

O autorech Úvod Založení podniku... 19 SYNEK Miloslav MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Obsah O autorech... 11 Úvod... 13 1. Založení podniku... 19 1.1 Úvod... 19 1.2 Činnosti související se založením podniku... 22 1.3 Volba právní formy podniku.....24

Více

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky 3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky Bilance banky, výkaz zisků a ztrát, podrozvahové položky Bilance banky - bilanční princip: AKTIVA=PASIVA bilanční

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

INFORMACE. ÚČETNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH KANCELÁŘÍ KOMPLEXNÍ SYSTÉM PRO VEDENÍ ÚČETNICTVÍ www.okuok.cz

INFORMACE. ÚČETNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH KANCELÁŘÍ KOMPLEXNÍ SYSTÉM PRO VEDENÍ ÚČETNICTVÍ www.okuok.cz ÚČETNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH KANCELÁŘÍ KOMPLEXNÍ SYSTÉM PRO VEDENÍ ÚČETNICTVÍ www.okuok.cz INFORMACE Základní vzorce finanční analýzy v návaznosti na účetní výkazy a na aplikaci UOK Zpracoval: Ing. Pavel Říha

Více

Obor účetnictví a finanční řízení podniku

Obor účetnictví a finanční řízení podniku Obor účetnictví a finanční řízení podniku TEST Z FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ celkem 40 bodů Zvolte nejvhodnější odpověď na následující otázky (otázky se nevztahují k žádnému z početních příkladů a nijak na sebe

Více

FINANČNÍ A SPRÁVNÍ. Metodický list č. 1. Název tématického celku: Vymezení problematiky oceňování podniku. Analýza makroprostředí a odvětví

FINANČNÍ A SPRÁVNÍ. Metodický list č. 1. Název tématického celku: Vymezení problematiky oceňování podniku. Analýza makroprostředí a odvětví Metodický list č. 1 Vymezení problematiky oceňování podniku. Analýza makroprostředí a odvětví Studenti by měli pochopit pojem oceňování podniku, jeho účel, kdo oceňování provádí, rozlišit pojmy cena a

Více

KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU

KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU Eva Štichhauerová Technická univerzita v Liberci Nauka

Více

1 ÚVOD DO PODNIKOVÝCH FINANCÍ A FINANČNÍHO ŘÍZENÍ PODNIKU 1.1 Pojem a funkce podnikových financí a finančního řízení 1.2 Finanční cíle podnikání,

1 ÚVOD DO PODNIKOVÝCH FINANCÍ A FINANČNÍHO ŘÍZENÍ PODNIKU 1.1 Pojem a funkce podnikových financí a finančního řízení 1.2 Finanční cíle podnikání, 1 ÚVOD DO PODNIKOVÝCH FINANCÍ A FINANČNÍHO ŘÍZENÍ PODNIKU 1.1 Pojem a funkce podnikových financí a finančního řízení 1.2 Finanční cíle podnikání, finanční politika podniku 1.3 Zdroje financování podnikatelských

Více

Metodika konstrukce přehledu o peněžních tocích (Cashflow)pro příspěvkové organizace

Metodika konstrukce přehledu o peněžních tocích (Cashflow)pro příspěvkové organizace Metodika konstrukce přehledu o peněžních tocích (Cashflow)pro příspěvkové organizace Zpracováno v rámci projektu Zvýšení kvality řízení, finanční řízení a Good Governance na Městském úřadu Břeclav, reg.

Více

Majetková a kapitálová struktura podniku

Majetková a kapitálová struktura podniku Majetková a kapitálová struktura podniku Aktiva Na zahájení činnosti potřebuje podnik finanční zdroje kapitál, peníze vlastní x cizí (dluhy, závazky). Výrobní podnik přemění tento kapitál ve výrobní faktory.

Více

Oceňování podniku. Základní metody oceňování podniku

Oceňování podniku. Základní metody oceňování podniku Oceňování podniku Základní metody oceňování podniku Postup při oceňování podniku Prvním krokem při oceňování podniku je vyjasnění důvodu, kvůli kterému je oceňování prováděno Druhým krokem je ujasnění

Více

Účetnictví B 2.přednáška Bilance a bilanční princip Základní funkce účetnictví je (viz minulá přednáška) poskytovat informace o procesech v podniku potřebné pro jeho řízení a správu a pro další účely (např.

Více