FINANČNÍ ANALÝZA VYBRANÉHO PODNIKU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FINANČNÍ ANALÝZA VYBRANÉHO PODNIKU"

Transkript

1 SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku FINANČNÍ ANALÝZA VYBRANÉHO PODNIKU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Renata HAVLÍKOVÁ Vedoucí bakalářské práce: Prof. Ing. Iva ŽIVĚLOVÁ, CSc. Znojmo, 2010

2 2

3 3

4 4

5 Abstrakt Bakalářská práce se zabývá posouzením finančního zdraví vybraného podniku Jemča, a. s. Cílem této práce je vypracovat rozbor finanční situace podniku. Práce je rozdělena na dvě části V první teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy a metody finanční analýzy. Druhou část představuje praktická aplikace. Zde jsou použity základní metody finanční analýzy jako horizontální analýza, vertikální analýza, analýza poměrových ukazatelů, analýza pracovního kapitálu a bankrotní modely. V závěru jsou vyhodnoceny vypočtené hodnoty, na jejichž základě lze zjistit jak firma hospodaří. Abstrakt Die Bachelorarbeit beschäftigt sich mit dem Auswerten der finanziellen Gesundheit der ausgewählten Firma Jemča, a. s. Das Ziel dieser Arbeit ist es, die Analyse der Finanzsituation des Unternehmens auszuarbeiten. Die Arbeit gliedert sich in zwei Teile. Im ersten theoretischen Teil werden die Grundbegriffe und Methoden der Finanzanalyse näher erklärt. Den zweiten Teil stellt die praktische Applikation dar. Hier wurden die Grundmethoden der Finanzanalyse wie horizontale Analyse, vertikale Analyse, Analyse der Verhältniskennzahlen, Analyse des werbenden Kapitals und die Bankrott-Modelle benutzt. Im Schlussteil der Arbeit werden berechnete Werte ausgewertet, aufgrund derer man analysieren kann, wie die ausgewählte Firma wirtschaftet. 5

6 Obsah 1 Úvod Cíle práce a metodika Literární rešerše Finanční analýza Uživatelé finanční analýzy Externí uživatelé finanční analýzy Interní uživatelé finanční analýzy Zdroje informací pro zpracování finanční analýzy Rozvaha Výkaz zisku a ztrát Příloha k účetní závěrce Výroční zpráva Metody finanční analýzy Fundamentální finanční analýza Technická finanční analýza Členění finanční analýzy Analýza absolutních ukazatelů Horizontální analýza Vertikální analýza Analýza poměrových ukazatelů Ukazatele zadluženosti Ukazatele likvidity Ukazatele aktivity Ukazatele rentability Analýza rozdílových ukazatelů Čistý pracovní kapitál Analýza soustav ukazatelů Pyramidové soustavy ukazatelů Účelové výběry ukazatelů Vlastní výsledky Charakteristika podniku Jemča, a. s Finanční analýza Horizontální analýza Horizontální analýza aktiv Horizontální analýza pasiv Horizontální analýza výkazu zisku a ztrát Vertikální analýza Vertikální analýza aktiv Vertikální analýza pasiv Vertikální analýza výkazu zisku a ztrát Analýza poměrových ukazatelů Ukazatele zadluženosti Ukazatele likvidity Ukazatele aktivity Ukazatele rentability Analýza rozdílových ukazatelů Účelové výběry ukazatelů Altmanův model Z skóre Tafflerův model Závěr

7 6 Použité zdroje Seznam tabulek Seznam grafů Přílohy

8 1 Úvod Finanční analýza je důležitým nástrojem hodnocení ekonomických výsledků společnosti. Představuje významnou součást finančního řízení podniku a má podstatnou roli ve finančním rozhodování. Posuzuje ekonomické zdraví společnosti, zjišťuje, jestli podnik dobře hospodaří, pomáhá mu identifikovat slabé stránky, při kterých by mohl mít v budoucnu možné problémy, ale i silné stránky, které by mu v budoucnosti mohly pomoct se dostat ze špatné finanční situace. Základní informační zdroje finanční analýzy vychází především z finančního účetnictví, kterými jsou účetní výkazy. Zahrnují rozvahu, výkaz zisku a ztrát, přehled o peněžních tocích (cash flow), včetně příloh a výroční zprávy společnosti. Z těchto zdrojů, které jsou veřejně dostupné, se provádí externí finanční analýza. Tato analýza je prováděna pro potřeby bank, investorů, strategických partnerů či významných obchodních partnerů. Interní finanční analýzou se zabývají finanční manažeři a vrcholové vedení společnosti. Čerpá se z pramenů z finančního účetnictví, ty jsou ještě doplněny o manažerské (vnitropodnikové, nákladové) účetnictví, kalkulace, firemní statistiky, firemní plány apod. Interní analýza je pak určena pro management firmy. Podstatným nástrojem finanční analýzy je soustava metod, které analyzují finanční situaci společnosti. Mezi tyto metody patří horizontální a vertikální analýza, analýza poměrových ukazatelů (zadluženosti, likvidity, aktivity a rentability), analýza rozdílových ukazatelů (čistého pracovního kapitálu) a analýza soustav ukazatelů (pyramidové soustavy, bankrotní a bonitní modely). Tato práce je vypracována z pohledu externího uživatele finanční analýzy, kde data byly získány od firmy Jemča, a. s. Jiné další informace poskytnuty nebyly, proto je možno provést pouze externí finanční analýzu. 8

9 2 Cíle práce a metodika Cílem této bakalářské práce je zjistit silné a slabé stránky ve finančním hospodaření podniku pomocí rozboru finanční situace vybrané analyzované firmy Jemča, a. s. Finanční situace společnosti je posuzována v letech 2007 až 2009 prostřednictvím základních metod finanční analýzy. Získané informace pak pomohou vyhodnotit finanční zdraví zkoumaného podniku a usnadní určit, jak firma hospodaří. Jako základní informační zdroje byly použity k provedení finanční analýzy účetní výkazy, které byly sestaveny vždy k daného roku za období 2007 až Součástí účetních výkazů byly rozvaha a výkazy zisků a ztrát, které byly obsaženy v roční účetní uzávěrce. Bakalářská práce je rozdělena do 3 částí. První část se skládá z literární rešerše, ve které jsou popsány definice a základní pojmy finanční analýzy. Dále jsou zde charakterizováni uživatelé finanční analýzy, zdroje informací, které slouží pro její zpracování. Jako poslední jsou zde popsány metody finanční analýzy. Praktická část je zaměřena na zpracování získaných informací. Na první stránce praktické části je stručně popsána analyzovaná společnost (základní údaje o firmě, historie podniku a výrobní sortiment společnosti). Na dalších stránkách tvoří praktickou část vlastní výsledky. Vlastní výsledky představují horizontální analýzu, vertikální analýzu, analýzu poměrových ukazatelů, do které patří ukazatele zadluženosti, ukazatele likvidity, ukazatele aktivity, ukazatele rentability. Dále vlastní výsledky zahrnují analýzu rozdílových ukazatelů, kterou tvoří čistý pracovní kapitál. Jako poslední byly použity bankrotní modely, z nichž byly vybrány Altmanův model Z-skóre a Tafflerův model. Výsledné hodnoty byly sestaveny do tabulek a grafů. Pod jednotlivými grafy, vytvořených z vypočtených hodnot, jsou uvedeny komentáře. Poslední část práce se skládá ze závěru, ve kterém jsou shrnuty výsledky finanční analýzy podniku. Jsou zde zahrnuty návrhy na opatření, které by mohly vést ke zlepšení stávající situace zkoumaného podniku. 9

10 3 Literární rešerše 3.1 Finanční analýza Finanční analýza jako formalizovaná metoda, která poměřuje získané údaje mezi sebou navzájem a rozšiřuje tak jejich vypovídací schopnost, umožňuje dospět k určitým závěrům o celkovém hospodaření, majetkové a finanční situaci podniku, podle nichž by bylo možné přijmout různá opatření, využít tyto informace pro řízení a rozhodování. Finanční analýza přestavuje ohodnocení minulosti, současnosti a doporučení vhodných řešení do předpokládané budoucnosti finančního hospodaření podniku. Jejím cílem je poznat finanční zdraví podniku, identifikovat slabiny, které by mohly vést k problémům a determinovat silné stránky. Finanční analýza směřuje k poznání, co do budoucna podnikové finance vydrží, má vyústit v potvrzení nebo modifikaci dosavadní finanční politiky. Nejde tedy jen o hodnocení jevů uplynulých období, ale také především o prognózu finančních perspektiv podniku Uživatelé finanční analýzy Informace, které se týkají finanční situace podniku, jsou předmětem zájmu mnoha subjektů přicházejících tak či onak do kontaktu s daným podnikem. Finanční analýza je důležitá pro akcionáře, věřitele a další externí uživatele, rovněž tak i pro podnikové manažery. Každá z těchto skupin má své specifické zájmy, s nimiž je spojen určitý typ ekonomických rozhodovacích úloh. Výčet uživatelů finanční analýzy a jejich závěrů je nejen velmi rozsáhlý, ale také rozmanitý. Všichni uživatelé mají jedno společné, potřebují vědět, aby mohli řídit. 2 1 Holečková, J., Finanční analýza firmy. 1. vyd. Praha: ASPI Wolters Kluwer, s. ISBN s. 9 2 Holečková, J., Finanční analýza firmy. 1. vyd. Praha: ASPI Wolters Kluwer, s. ISBN s

11 3.2.1 Externí uživatelé finanční analýzy Investoři Patří sem akcionáři, společníci firmy, držitelé obligaci aj. Zajímají se zejména o výnosnost podniku a její udržitelnost. Chtějí se ujistit, že své peníze uložili vhodně a že podnikatelské záměry manažerů zajišťují trvání a rozvoj podniku. Potencionální investoři, kteří se rozhodli umístit volné peněžní prostředky do některého podniku, hledají prostřednictvím finanční analýzy ten nejvhodnější subjekt. 3 Obchodní partneři Dodavatelé (obchodní věřitelé) se zaměřují především na to, zda podnik bude schopen hradit splatné závazky, jde jim především o krátkodobou prosperitu. Podíl obchodního úvěru na cizích zdrojích dosahuje často značné výše. U dlouhodobých dodavatelů se soustřeďuje zájem také na dlouhodobou stabilitu, trvalé obchodní kontakty s cílem zajistit svůj odbyt u perspektivního zákazníka. Odběratelé (zákazníci) mají zájem na finanční situaci dodavatele zejména při dlouhodobém obchodním vztahu, aby v případě finančních potíží, případně bankrotu dodavatele, neměli potíže s vlastním zajištěním výroby (jsou na něm svým způsobem závislí). Potřebují mít také jistotu, že dodavatelský podnik bude schopen dostát svým závazkům. Banky a jiní věřitelé Věřitelé žádají co nejvíce informací o finančním stavu potenciálního dlužníka, aby se mohli správně rozhodnout, zda poskytnout úvěr, v jaké výši a za jakých podmínek. Banky při poskytování úvěrů svým klientům často zahrnují do úvěrových smluv klauzule, kterými je vázána stabilita úvěrových podmínek na hodnoty vybraných finančních ukazatelů. Banka posuzuje před poskytnutím úvěru bonitu dlužníka. Hodnocení bonity podniku je prováděno analýzou jeho finančního hospodaření. Banka analyzuje strukturu 3 Kovanicová Dana a kol. Finanční účetnictví: světový koncept. 3. aktualiz. vyd. Praha: Polygon, s. ISBN s

12 jeho majetku a finanční zdroje, kterými je majetek financován, a zejména stávající a budoucí výsledky hospodaření. Stát a jeho orgány Stát a jeho orgány se zajímají o finančně-účetní data z mnoha důvodů; např. pro statistiku, pro kontrolu plnění daňových povinností, kontrolu podniků se státní majetkovou účastí, rozdělování finanční výpomoci (přímá dotace, vládou zaručené úvěry atd.) podnikům, získání přehledu o finančním stavu podniků se státní zakázkou. Vyžadují informace pro formulování hospodářské politiky státu (finanční, daňové apod.) vůči podnikatelské sféře Konkurenti Zajímají se o finanční informace podobných podniků nebo celého odvětví za účelem srovnání s jejich výsledky hospodaření, hlavně o rentabilitu, ziskovou marži, cenovou politiku, investiční aktivitu, výši a hodnotu zásob, jejich obratovost apod Interní uživatelé finanční analýzy Manažeři Manažeři využívají informace poskytované finančním účetnictvím, které je základem pro finanční analýzu, především pro dlouhodobé i operativní finanční řízení podniku. Tyto informace umožňují vytvoření zpětné vazby mezi řídícím rozhodnutím a jeho praktickým důsledkem. Znalost finanční situace podniku jim umožňuje rozhodovat se správně při získávání finančních zdrojů, při zajišťování optimální majetkové struktury včetně výběru vhodných způsobů jejího financování, při alokaci volných peněžních prostředků, při rozdělování disponibilního zisku apod. Zaměstnanci Zaměstnanci podniku mají přirozený zájem na prosperitě, hospodářské a finanční stabilitě svého podniku, neboť jim jde o zachování pracovních míst a mzdové podmínky. Často 12

13 bývají podobně jako řídící pracovníci motivováni výsledky hospodaření. Zajímají se o jistoty zaměstnání, o perspektivy mzdové a sociální Zdroje informací pro zpracování finanční analýzy Informace, z kterých čerpá finanční analýza, jsou především účetní výkazy, které ve finančním účetnictví zahrnují rozvahu, výkaz zisku a ztrát, přílohy a výroční zprávy. Účetní výkazy jsou v podstatě systematicky setříděné přehledy informací na určité úrovni syntetiky vypovídající o majetkové a finanční situaci podniku, o výsledku hospodaření a jeho struktuře a o zdrojích a užití peněžních prostředků Rozvaha Rozvaha je základním zdrojem informací o celkové struktuře majetku účetní jednotky, dále pak o tom kolik majetku vlastníci do firmy vložili, jaký zisk (ztrátu) firma vytvořila a kolik dluhů má. To vše za běžný rok a pro porovnání ještě za rok předchozí. Aktiva a pasiva jsou v rozvaze rozdělena do skupin. Jednotlivé skupiny jsou označeny velkým písmem latinské abecedy (aktiva A D, pasiva A C), v rámci těchto skupin je podrobnější rozdělení zajištěno pomocí podskupin označených římskými číslicemi. 6 Aktiva a pasiva se v rozvaze zobrazují buď horizontálně ve dvou sloupcích (tzv. T-forma), kdy jsou aktiva zobrazena na levé straně a pasiva na pravé, nebo položky jsou zobrazovány jednoduše pod sebou. Aktiva a pasiva se musí rovnat. Aktiva = majetek podniku. Zahrnují dlouhodobý majetek, oběžný majetek, pohledávky a peněžní prostředky. V rozvaze jsou uspořádány podle jejich likvidity od nejméně likvidních po nejlikvidnější. Pasiva - představují zdroj financování majetku. Informuje o tom, z jakých zdrojů byl majetek podniku pořízen. Pasiva představují vlastní kapitál, závazky a úvěry. 4 Grünvald, R., Holečková, J., Finanční analýza a plánování podniku. 1. vyd. Praha: Ekopress, s. ISBN s Harna, L., Rezková, J., Březinová, H., Finanční analýza: včetně softwaru. 3. aktualiz. vyd. Praha: Bilance, s. ISBN s Štohl, P., Učebnice účetnictví 2007: pro střední školy a veřejnost. 2. díl 9. upr. vyd. Znojmo: Vzdělávací středisko Ing. Štohl, s. ISBN s

14 Rozvaha Stálá aktiva - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - dlouhodobý finanční majetek Oběžná aktiva - zásoby i. materiál ii. nedokončená výroba a polotovary iii. výrobky iv. zvířata v. zboží vi. poskytnuté zálohy na zásoby - dlouhodobé pohledávky - krátkodobé pohledávky - finanční majetek i. peníze ii. účty v bankách iii. krátkodobý finanční majetek Os iv. nedokončený krátkodobý finanční majetek Ostatní aktiva - přechodná aktiva přechodné účty aktiv - dohadné účty aktivní Ci Vlastní kapitál - základní kapitál - kapitálové fondy i. emisní ážio ii. ostatní kap. fondy - fondy ze zisku i. zákonný rezervní fond ii. statutární a ostatní fondy - hospodářský výsledek i. výsledek hospodaření minulých let ii. výsledek hospodaření běžného účetního období Cizí zdroje - rezervy - dlouhodobé závazky - krátkodobé závazky - bankovní úvěry a výpomoci Ostatní pasiva - přechodná pasiva - přechodné účty pasiv - dohadné položky pasivní 7 Platí bilanční rovnice: A = P Výkaz zisku a ztrát Výkaz zisku a ztrát poskytuje informace o nákladech, výnosech a hospodářském výsledku, tzn. že jeho úkolem je informovat uživatele o finanční výkonnosti podniku. Podle stávající právní úpravy může být sestavován ve druhovém nebo účelovém členění. 7 Kalouda, F., Finanční řízení podniku. Plzeň: Aleš Čeněk, s. ISBN s

15 Na rozdíl od rozvahy, v níž byla aktiva a pasiva oddělena, ve výkazu zisku a ztrát se výnosy s náklady prolínají, což je dáno potřebou zjistit výsledek hospodaření v předepsaném členění. Výnosy jsou ve výkazu zisku a ztrát označeny římskou číslicí, náklady velkým písmenem latinské abecedy. Podrobnější členění je u nákladů a výnosů zajištěno arabskými číslicemi. Výkaz je uspořádán stupňovitě tak, aby umožnil vyčíslit provozní výsledek hospodaření, finanční výsledek hospodaření, výsledek hospodaření za běžnou činnost, mimořádný výsledek hospodaření a výsledek hospodaření za účetní období. 8 Struktura výkazu zisku a ztrát druhové členění I. Tržby za prodej zboží A. Náklady vynaložené na prodané zboží + Obchodní marže II. Výkony B. Výkonová spotřeba + Přidaná hodnota C. Osobní náklady D. Daně a poplatky E. Odpisy nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku III. Tržby prodeje dlouhodobého majetku a materiálu F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období IV. Ostatní provozní výnosy H. Ostatní provozní náklady V. Převod provozních výnosů I. Převod provozních nákladů * Provozní výsledek hospodaření VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů J. Prodané cenné papíry a podíly 8 Štohl, P., Učebnice účetnictví 2007: pro střední školy a veřejnost. 2. díl 9. upr. vyd. Znojmo: Vzdělávací středisko Ing. Štohl, s. ISBN s

16 VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku K. Náklady z finančního majetku IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti X. Výnosové úroky N. Nákladové úroky XI. Ostatní finanční výnosy O. Ostatní finanční náklady XII. Převod finančních výnosů P. Převod finančních nákladů * Finanční výsledek hospodaření Q. Daň z příjmů za běžnou činnost - splatná - odložená ** VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA BĚŽNOU ČINNOST XIII. Mimořádné výnosy R. Mimořádné náklady S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti - splatná - odložená * Mimořádný výsledek hospodaření T. Převod podílu na hospodářském výsledku společníkům *** VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ **** VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM Příloha k účetní závěrce Příloha je nedílnou součástí účetní závěrky. Obsahuje informace, které v rozvaze a výkazu ztrát nenajdeme. Vysvětluje a doplňuje informace obsažené v rozvaze a výkazu zisku a ztrát. Příloha pomáhá k objasnění skutečností, které jsou významné z hlediska externích 9 Harna, L., Rezková, J., Březinová, H., Finanční analýza: včetně softwaru. 3. aktualiz. vyd. Praha: Bilance, s. ISBN s

17 uživatelů účetní závěrky, aby si mohli vytvořit správný úsudek o finanční situaci a výsledcích hospodaření podniku, provést srovnání s minulostí a odhadnout možný budoucí vývoj Výroční zpráva Povinnost vytvořit výroční zprávu mají účetní jednotky, které mají povinnost auditu, popřípadě ty, které mají povinnost vytvářet výroční zprávu danou zákonem. Úkolem výroční zprávy je uceleně, komplexně a vyváženě informovat o výkonnosti účetní jednotky, o jejím hospodářském postavení, o způsobech řízení rizik a podstatných aktivitách. Informace ve výroční zprávě musí souhlasit s účetní závěrkou a poskytovat tak pravdivý a spolehlivý obraz o ekonomických ukazatelích účetní jednotky Metody finanční analýzy Ve finančním hodnocení podniků se úspěšně uplatňují metody finanční analýzy jako nástroj finančního managementu (interní užití) nebo ostatních uživatelů (externích analytiků). Klasická finanční analýza obsahuje dvě části: fundamentální analýzu (kvalitativní) a technickou analýzu (kvantitativní) Fundamentální finanční analýza Tento přístup je mimo dokonalé znalosti poměrů v konkrétní firmě charakterizován důvěrnou znalostí kontextu podnikání (nejméně na oborovém základě, ale i s využitím širších systémových poznatků). Nároky na kvalifikaci analytika jsou v tomto případě mimořádné. Mimo tvrdých dat pracuje i s poznatky nespecifickými. Vstupní data zpracovává jak standardizovanými metodami, tak i metodami specifickými, včetně expertních soudů. 10 Grünvald, R., Holečková, J., Finanční analýza a plánování podniku. 1. vyd. Praha: Ekopress, s. ISBN s Březinová, H., Štohl, P., Účetní závěrka: výklad a praktické příklady. 1.vyd. Znojmo: Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo, s. ISBN s Sedláček, J., Finanční analýza podniku. Dotisk prvního vydání Brno: Computer press, s. ISBN s. 1 17

18 3.4.2 Technická finanční analýza Analyzovaná firma (systém) je v zásadě uvažovaná jako izolována. Vstupní data jsou obvykle přesně specifikovaná (především účetní evidence) a v každém případě jsou zastoupeny tzv. daty tvrdými. Známy jsou i algoritmy zpracování vstupních dat, v současné době již na relativně vysokém stupni standardizace Členění finanční analýzy analýza absolutních dat (horizontální a vertikální analýza) analýza poměrových ukazatelů (likvidity, zadluženosti, aktivity a rentability) analýza rozdílových ukazatelů (čistého pracovního kapitálu) analýza soustav ukazatelů (Du Pontův rozklad a pyramidový rozklad) 3.6 Analýza absolutních ukazatelů Absolutní ukazatelé vycházejí přímo z účetních výkazů. Analyzovaná data porovnáme za daný účetní rok s rokem minulým. U daných údajů sledujeme jak absolutní změny těchto údajů, tak i změny procentní (relativní). Analýza absolutních ukazatelů zahrnuje horizontální analýzu (analýzu trendů) a vertikální analýzu (procentní rozbor komponent) Horizontální analýza (analýza trendů) Při horizontální analýze absolutních ukazatelů zjišťujeme, jak se určitá položka v účetním výkazu změnila oproti předchozímu roku, a to jak v absolutní výši, tak i v relativní (percentuální) výši. Porovnávání položek účetních výkazů mezi jednotlivými roky se provádí po řádcích, horizontálně proto hovoříme o horizontální analýze. 14 změna v % = běžné období předchozí období 100 předchozí období 13 Kalouda, F., Finanční řízení podniku. Plzeň: Aleš Čeněk, s. ISBN s Máče, M., Finanční analýza obchodních a státních organizací: praktické příklady a použití. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, s. ISBN s

19 3.6.2 Vertikální analýza (procentní analýza komponent) Při vertikální analýze se posuzují jednotlivé komponenty majetku a kapitálu, tzv. struktura aktiv a pasiv podniku. Ze struktury aktiv a pasiv je zřejmé jaké je složení hospodářských prostředků potřebných pro výrobní a obchodní aktivity podniku a z jakých zdrojů (kapitálu) byly pořízeny. Na schopnosti vytvářet a udržovat rovnovážný stav majetku a kapitálu závisí ekonomická stabilita podniku. Jednotlivé komponenty účetních výkazů se vyjadřují jako procentní podíly jedné z těchto komponent. Postupuje se v jednotlivých letech od shora dolů, nikdy napříč jednotlivými roky, odtud označení vertikální procentní analýza. Jako základ pro procentní vyjádření se bere ve výkazu zisku a ztrát obvykle velikost tržeb (=100 %) a v rozvaze hodnota celkových aktiv podniku. Výhodou vertikální analýzy je, že nezávisí na meziroční inflaci a umožňuje tedy srovnatelnost výsledků analýzy z různých let, srovnávání vývojových trendů za více let i srovnávání různých firem Analýza poměrových ukazatelů Finanční poměrové ukazatele (financial ratios) se vyznačují vzájemným vztahem mezi dvěma nebo více absolutními ukazateli pomocí jejich podílu. Nejčastěji vycházejí z účetních dat (rozvahy a výkazu zisku a ztrát). Údaje zjištěné z rozvahy mají charakter stavových ekonomických veličin (zachycují veličiny k určitému datu, okamžitý stav). Oproti tomu údaje z výkazu zisku a ztrát popisují výsledky činnosti za určité období (jsou intervalovými veličinami, tokovými ukazateli. K přiblížení stavových ukazatelů k intervalovým se někdy doporučuje počítat je jako průměry (např. ze stavů k a k , nebo jako průměry měsíčních hodnot). 16 Mezi poměrové ukazatele finanční analýzy patří: ukazatele zadluženosti, ukazatele likvidity, ukazatele aktivity, ukazatele rentability. 15 Sedláček, J., Účetnictví pro manažery. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, s. ISBN s Sedláček, J., Finanční analýza podniku. Dotisk prvního vydání Brno: Computer press, s. ISBN s

20 3.7.1 Ukazatele zadluženosti Udávají vztah mezi cizími a vlastními zdroji financování firmy, měří rozsah v jakém podniku používá k financování dluhy (tedy zadluženost podniku). Zadluženost není pouze negativním souhrnem znaků podniku. Její růst může přispět k celkové výnosnosti a tím i k vyšší tržní hodnotě podniku, avšak zároveň zvyšuje riziko finanční výnosnosti. 17 Mezi ukazatele zadluženosti se řadí celková zadluženost, dluh na vlastní kapitál a úrokové krytí. Celková zadluženost Také se nazývá jako ukazatel věřitelského rizika. Tento ukazatel udává, z kolika procent jsou celková aktiva financována cizím kapitálem. Výpočtem je podíl cizího kapitálu a celkových aktiv. Zatímco věřitelé budou preferovat nižší hodnotu tohoto ukazatele a tedy nižší míru zadluženosti, vlastníci budou upřednostňovat vyšší míru zadluženosti. 18 Hodnoty by se měly pohybovat do 50 %. Celková zadluženost = cizí kapitál celková aktiva Dluh na vlastní kapitál Tento ukazatel informuje, jaký je poměr mezi vlastním a cizích kapitálem. Vypočítá se jako podíl cizího kapitálu a vlastního kapitálu. 19 Hodnoty by se měly pohybovat kolem 100 %. Dluh na vlastní kapitál = cizí kapitál vlastní kapitál Úrokové krytí Ukazatel úrokové krytí měří, kolikrát je zisk vyšší než úroky. V zahraničí je doporučováno krytí úroků ziskem třikrát i více. Tyto hodnoty jsou navrhovány proto, že je potřeba myslet 17 Sedláček, J., Účetnictví pro manažery. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, s. ISBN s Máče, M., Finanční analýza obchodních a státních organizací: praktické příklady a použití. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, s. ISBN s Máče, M., Finanční analýza obchodních a státních organizací: praktické příklady a použití. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, s. ISBN s

21 na fakt, že po zaplacení úroků z dluhového financování by měl zůstat ještě dostatečný efekt pro akcionáře. 20 Čím vyšší hodnoty ukazatele účetní jednotka dosahuje, tím je její finanční stabilita pevnější. Hodnoty by se měly pohybovat mezi 4-6. Úrokové krytí = EBIT úroky EBIT zisk před zdaněním a úroky Ukazatele likvidity Tito ukazatelé kvantifikují schopnost firmy vyrovnat své závazky. Nedostatek přístupných finančních prostředků však ohrožuje existenci společnosti. Neschopnost plnit své závazky může vést ve velmi krátké době k úpadku a zániku firmy. Proto je zajištění likvidity rozhodujícím úkolem podnikového managementu. 21 Okamžitá likvidita Okamžitá likvidita je nazývána jako likvidita 1. stupně nebo také cash ratio a tvoří nejužší vymezení likvidity. Vstupují do ní jen ty nejlikvidnější položky z rozvahy, které se nazývají pohotové peněžní prostředky. Pohotové peněžní prostředky představují pokladnu, peníze na účtech, ale i volně obchodovatelné cenné papíry (krátkodobé cenné papíry). 22 Tento ukazatel měří schopnost účetní jednotky hradit okamžitě splatné závazky. Hodnota okamžité likvidity by se měla pohybovat od 0,2 do 0,5. Okamžitá likvidita = pohotové peněžní prostředky krátkodobé závazky Pohotová likvidita Pohotová likvidita je označována jako likvidita 2. stupně nebo také acid test. Vyřazuje z oběžných aktiv zásoby a v čitateli zanechává pouze pohotové peněžní prostředky, 20 Růčková, P., Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. 2.aktualiz. vyd. Praha: Grada, s. ISBN s Mallya, T., Základy strategického řízení a rozhodování. 1 vyd. Praha: Grada Publishing, s. ISBN s Růčková, P., Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. 2.aktualiz. vyd. Praha: Grada s. ISBN s

22 krátkodobé pohledávky a krátkodobé cenné papíry. 23 Doporučovaná hodnota pohotové likvidity by se měla pohybovat od 1 do 1,5. Pohotová likvidita = oběžná aktiva zásoby krátkodobé závazky Běžná likvidita Běžná likvidita je též likviditou 3. stupně nebo také current ratio. Ukazuje, kolikrát pokrývají oběžná aktiva krátkodobé závazky podniku, nebo také kolika jednotkami oběžných aktiv je kryta jedna jednotka krátkodobých závazků. 24 Pro tento ukazatel platí, že hodnoty by se měly pohybovat v rozmezí 2 až 2,5. Běžná likvidita = oběžná aktiva celkem krátkodobé závazky Ukazatele aktivity Ukazatele aktivity jsou používány především pro řízení aktiv, umožňují vyjádřit, kvantifikovat, jak účinně, intenzivně a rychle podnik využívá svůj majetek. Informují o tom, jak podnik využívá jednotlivé majetkové části, zda má k dispozici nějaké kapacity, které zatím nejsou podnikem příliš využívány, nebo naopak příliš vysoká rychlost obratu může znamenat, že podnik nemá dostatek přínosných aktiv a z hlediska budoucích růstových příležitostí nebude mít možnost pro jejich realizaci. 25 Mezi ukazatele aktiv patří obrat celkových aktiv, doba obratu zásob, rychlost obratu zásob, doba obratu pohledávek, rychlost obratu pohledávek, doba obratu závazků. 23 Růčková, P., Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. 2.aktualiz. vyd. Praha: Grada s. ISBN s Růčková, P., Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. 2.aktualiz. vyd. Praha: Grada, s. ISBN s Holečková, J., Finanční analýza firmy. 1. vyd. Praha: ASPI Wolters Kluwer, s. ISBN s

23 Obrat celkových aktiv Obrat celkových aktiv znamená kolikrát se aktiva za rok přemění v tržby. Bývá označován jako vázanost celkového vloženého kapitálu. Vyjadřuje poměr tržeb k celkovému vloženému kapitálu (z aktiv v bilanci). 26 Obrat celkových aktiv = tržby aktiva Doba obratu zásob Doba obratu zásob představuje dobu, která uplyne mezi nákupem materiálu a prodejem výrobku. Vyjadřuje počet dnů, po které jsou oběžná aktiva vázána ve formě zásob. Vypočítá se jako podíl zásob a průměrných denních tržeb. 27 Přiměřená hodnota je alespoň 30 dnů. zásoby Doba obratu zásob = (tržby/365) Rychlost obratu zásob Tento ukazatel se vypočítá jako podíl tržeb a zásob. Udává kolikrát se zásoby přemění v ostatní formy oběžného majetku až po finální produkci a její prodej, z něhož vyplynou tržby. 28 Hodnota by měla být alespoň 12krát. Rychlost obratu zásob = tržby zásoby Doba obratu pohledávek Doba obratu pohledávek se vypočítá jako podíl pohledávek a průměrných denních tržeb. Výsledkem je počet dnů, během nichž je inkaso peněz za každodenní tržby zadrženo v pohledávkách. Po tuto průměrnou dobu musí firma čekat na inkaso plateb za své již 26 Růčková, P., Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. 2. aktualiz. vyd. Praha: Grada, s. ISBN s Máče, M., Finanční analýza obchodních a státních organizací: praktické příklady a použití. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, s. ISBN s Kalouda, F., Finanční řízení podniku. Plzeň: Aleš Čeněk, s. ISBN s

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Finanční analýza konkrétního podniku Financial analysis of concrete company Jakub Langmeier Plzeň 2014 Čestné prohlášení Prohlašuji, že

Více

Finanční analýza podniku Financial Analysis

Finanční analýza podniku Financial Analysis Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podnikové hospodářství Finanční analýza podniku Financial Analysis Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Doc. Ing. Petr Suchánek, Ph.D.

Více

TÉMATA SEMINÁŘŮ A SEMINÁRNÍCH PRACÍ K PŘEDMĚTU

TÉMATA SEMINÁŘŮ A SEMINÁRNÍCH PRACÍ K PŘEDMĚTU TÉMATA SEMINÁŘŮ A SEMINÁRNÍCH PRACÍ K PŘEDMĚTU ZÁKLADY FIREMNÍCH FINANCÍ JARNÍ SEMESTR, AKADEMICKÝ ROK 2003/2004 Datum Téma semináře Téma písemného přezkoušení nebo seminární práce 25. 2. 26. 2. 3. 3.

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra ekonomiky a managementu FINANČNÍ ANALÝZA Ing. Petr Jiříček, Ing. Magda Morávková 2008 Recenzovali: Ing. Eliška Hořínková Ing. Anna Gregarová Za jazykovou a věcnou

Více

Finanční analýza a zdraví podniku

Finanční analýza a zdraví podniku Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Finanční analýza a zdraví podniku Diplomová práce Autor: Bc. Jan Peleška Finance Vedoucí práce: Ing. Oldřich Knaifl, CSc. Praha Červen, 2015

Více

METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY. The methods of financial analysis of firm. Diplomová práce

METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY. The methods of financial analysis of firm. Diplomová práce Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY The methods of financial analysis of firm Diplomová práce Vedoucí diplomové práce:

Více

Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková

Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Cílem této práce je analýza finančních výkazů, výběr nejvhodnější varianty financování

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Analýza účetního systému a hospodaření ve firmě ZAT a.s.

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Analýza účetního systému a hospodaření ve firmě ZAT a.s. ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Analýza účetního systému a hospodaření ve firmě ZAT a.s. The analysis of the accounting system and economy of the company ZAT a.s. Tereza

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Analýza účetního systému a hospodaření ve firmě ŘEZPOF, spol. s r.o.

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Analýza účetního systému a hospodaření ve firmě ŘEZPOF, spol. s r.o. ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Analýza účetního systému a hospodaření ve firmě ŘEZPOF, spol. s r.o. The analysis of the accounting system and economy of the company

Více

Seminární práce ze Základů firemních financí

Seminární práce ze Základů firemních financí Seminární práce ze Základů firemních financí Téma: Finanční analýza podniku a analýza bodu zvratu Zpracovali: Michaela Hájková Aneta Bernátková Václav Rejšek Datum prezentace: 21. 4. 2004 V Brně dne 19.

Více

FINANČNÍ ANALÝZA VYBRANÉ SPOLEČNOSTI

FINANČNÍ ANALÝZA VYBRANÉ SPOLEČNOSTI Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance FINANČNÍ ANALÝZA VYBRANÉ SPOLEČNOSTI The Financial analysis of the chosen company Diplomová práce Vedoucí práce: Ing. Petr VALOUCH,

Více

Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA

Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA Obsah 1. Cíle podniku a finančního řízení... 3 1.1 Cíle podniku...

Více

Financování malých a středních podniků

Financování malých a středních podniků Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Financování malých a středních podniků Bakalářská práce Autor: Radka Zemanová Bankovní management, Bankovní manažer Vedoucí práce:

Více

1 Strategické plánování

1 Strategické plánování 1 Strategické plánování 1.1 Podnikové strategie V odborné literatuře se pojem strategie zpravidla charakterizuje jako základní předpoklad o tom, jakou cestou budou dosaženy firemní strategické cíle. 1

Více

Analýza ekonomické a finanční situace podniku. Ing. Lenka Krutnorádová, MBA

Analýza ekonomické a finanční situace podniku. Ing. Lenka Krutnorádová, MBA Analýza ekonomické a finanční situace podniku Ing. Lenka Krutnorádová, MBA LEGISLATIVNÍ RÁMEC Zákon o účetnictví 353/2001 Sb. ve znění p.p. poslední novela 410/2010 a 188/2011 Sb. a prováděcí vyhláška

Více

Optimalizace finančního řízení a cash-flow v akciové společnosti ŽĎAS - Žďár nad Sázavou

Optimalizace finančního řízení a cash-flow v akciové společnosti ŽĎAS - Žďár nad Sázavou SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Optimalizace

Více

UNICORN COLLEGE KATEDRA EKONOMIKY A MANAGEMENTU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Finanční analýza společnosti a rozvoj do budoucnosti

UNICORN COLLEGE KATEDRA EKONOMIKY A MANAGEMENTU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Finanční analýza společnosti a rozvoj do budoucnosti UNICORN COLLEGE KATEDRA EKONOMIKY A MANAGEMENTU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Finanční analýza společnosti a rozvoj do budoucnosti Autor BP: Tomáš Hloušek Vedoucí BP: Ing. Petr Boukal, Ph.D. 2014 Praha Čestné prohlášení

Více

Písemná práce k modulu Finanční řízení podniku

Písemná práce k modulu Finanční řízení podniku The Nottingham Trent University B.I.B.S., a. s. Brno BA (Hons) in Business Management Písemná práce k modulu Finanční řízení podniku Analýza finanční situace akciové společnosti Stock Plzeň Autor: Zdeněk

Více

Finanční management I

Finanční management I Finanční management I Studijní opora pro kurz Oceňování podniku v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Martin Maršík 2013 České Budějovice Obsah Průvodce

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU 1 ODBORNÝ GARANT: Ing. Rudolf Horák AUTOŘI TEXTU: Ing. Rudolf Horák Učební text č. 7 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance, který je

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky PODNIKOVÉ FINANCE. Sbírka pøíkladù DRAHOMÍRA PAVELKOVÁ ADRIANA KNÁPKOVÁ PØEMYSL PÁLKA

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky PODNIKOVÉ FINANCE. Sbírka pøíkladù DRAHOMÍRA PAVELKOVÁ ADRIANA KNÁPKOVÁ PØEMYSL PÁLKA Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky PODNIKOVÉ FINANCE Sbírka pøíkladù DRAHOMÍRA PAVELKOVÁ ADRIANA KNÁPKOVÁ PØEMYSL PÁLKA ZLÍN 2008 Recenzoval: Jiří Polách Drahomíra Pavelková,

Více

Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP

Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP Bakalářská práce Autor: Alexandra Manuylova Obor: Ekonomika a management malého a středního

Více

FINANCE 3. ČÁST FINANČNÍ (ÚČETNÍ) VÝKAZY, JEJICH STRUKTURA A VÝZNAM VE FINANČNÍM ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU. Dagmar Richtarová

FINANCE 3. ČÁST FINANČNÍ (ÚČETNÍ) VÝKAZY, JEJICH STRUKTURA A VÝZNAM VE FINANČNÍM ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU. Dagmar Richtarová FINANCE 3. ČÁST FINANČNÍ (ÚČETNÍ) VÝKAZY, JEJICH STRUKTURA A VÝZNAM VE FINANČNÍM ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU Dagmar Richtarová Ostrava 2006 Richtarová, D. Finanční (účetní) výkazy, jejich struktura a

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ

FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ FAKULTA ÚSTAV LESNICKÉ A DŘEVAŘSKÉ EKONOMIKY A POLITIKY FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ Ing. Dalibor Šafařík, Ph.D. Brno 2014 Tato skripta byla vytvořena

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Posouzení bonity podniku a jeho schopnost splatit úvěr Assess the creditworthiness of a company and its ability to repay the loan Bc. Hana

Více

Účetní uzávěrka a závěrka, účetní výkazy a cash flow

Účetní uzávěrka a závěrka, účetní výkazy a cash flow SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Účetní uzávěrka a závěrka, účetní výkazy a cash flow

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU VÝZNAMNÝ FAKTOR KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKU

FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU VÝZNAMNÝ FAKTOR KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKU Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU VÝZNAMNÝ FAKTOR KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKU Company financial management acceleration factor in company

Více

www.thunova.cz PEKS BP Otázka č.3

www.thunova.cz PEKS BP Otázka č.3 www.thunova.cz PEKS BP Otázka č.3 1. INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ PODNIKU, ZÁKLADNÍ METODY A JEJICH UŽITÍ 2 2. ROZHODOVÁNÍ O INVESTICÍCH 2 3. ZDROJE FINANCOVÁNÍ INVESTIC: 3 4. HODNOCENÍ EFEKTIVNOSTI INVESTIC:

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC /ZFF Základy firemních financí vyučující: Ing. Petr Bačík,Ph.D.

Více

Nové moduly pro řízení inovací CZ.1.07/3.2.02/03.0006

Nové moduly pro řízení inovací CZ.1.07/3.2.02/03.0006 Nové moduly pro řízení inovací CZ.1.07/3.2.02/03.0006 Kapitálové zdroje. 1. Úvod Za významný faktor ekonomického růstu jsou považovány malé a střední podniky. Významnou předností je jejich aktivní účast

Více