ANALÝZA FIRMY VYBRANÝMI METODAMI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ANALÝZA FIRMY VYBRANÝMI METODAMI"

Transkript

1 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS ANALÝZA FIRMY VYBRANÝMI METODAMI ANALYSIS OF COMPANY BY SELECTIVE METHODS DIPLOMOVÁ PRÁCE MASTER'S THESIS AUTOR PRÁCE AUTHOR VEDOUCÍ PRÁCE SUPERVISOR TOMÁŠ ZEMAN, MSc Ing. HELENA HANUŠOVÁ, CSc. BRNO 2015

2 Vysoké učení technické v Brně Akademický rok: 2014/2015 Fakulta podnikatelská Ústav ekonomiky ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE Zeman Tomáš, MSc Podnikové finance a obchod (6208T090) Ředitel ústavu Vám v souladu se zákonem č.111/1998 o vysokých školách, Studijním a zkušebním řádem VUT v Brně a Směrnicí děkana pro realizaci bakalářských a magisterských studijních programů zadává diplomovou práci s názvem: Analýza firmy vybranými metodami v anglickém jazyce: Analysis of Company by Selective Methods Pokyny pro vypracování: Úvod Cíle práce, metody a postupy zpracování Teoretická východiska práce (SLEPTE, Porterův 5 faktorový model, SWOT, QUICK test) Analýza současného stavu : pomocí vybraných metod provést analýzu zvoleného podnikatelského subjektu Vlastní návrhy řešení: na základě provedených analýz zformulovat konkrétní doporučení a návrhy na zlepšení zjištěné situace Závěr Seznam použité literatury Přílohy Podle 60 zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon) v platném znění, je tato práce "Školním dílem". Využití této práce se řídí právním režimem autorského zákona. Citace povoluje Fakulta podnikatelská Vysokého učení technického v Brně.

3 Seznam odborné literatury: DLUHOŠOVÁ, D. Finanční řízení a rozhodování podniku. 2. upravené vyd. Praha : Ekopress, s.r.o., s. ISBN GRASSEOVÁ, M. a kol. Analýza podniku v rukou manažera. 1. vyd. Brno : Computer Press, a.s., s. ISBN PAVELKOVÁ, D. Výkonnost podniku z pohledu finančního manažera. Praha : Linde, s. ISBN PETŘÍK, T. Ekonomické a finanční řízení firmy - manažerské účetnictví v praxi. 1.vyd. Praha : Grada Publishing, s. ISBN RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza metody, ukazatele, využití v praxi. Praha : Grada, s. ISBN SYNEK, M. Manažerské výpočty a ekonomická analýza. Praha : C.H.Beck, s. ISBN Vedoucí diplomové práce: Ing. Helena Hanušová, CSc. Termín odevzdání diplomové práce je stanoven časovým plánem akademického roku 2014/2015. L.S. doc. Ing. Tomáš Meluzín, Ph.D. Ředitel ústavu doc. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D. Děkan fakulty V Brně, dne

4 Tato verze diplomové práce je zkrácená Ědle Sm rnice d kana č. Ň/Ň01ňě. Neobsahuje identifikaci subjektu, u kterého byla diplomová práce zpracována Ědále jen dotčený subjekt ě a dále informace, které jsou dle rozhodnutí dotčeného subjektu jeho obchodním tajemstvím či utajovanými informacemi.

5 Abstrakt Diplomová práce je zam ena na analýzu prost ednictvím vhodných analytických metod. V teoretické části je vymezen obsah pojm a jsou zde popsány vybrané metody k jejímu m ení a vyhodnocení faktor, které na ni p sobí. Praktická část aplikuje zvolené metody na podnik. V záv ru práce jsou shrnuty dosaţené poznatky a navrţena opat ení pro budoucí vývoj podniku. Abstract This thesis is focused on the analysis by means of appropriate analytical methods. The theoretical part defines the content of the concepts and describes selected methods for its measurement and evaluation of factors placed upon it. The practical part applies the selected method for enterprise. In conclusion summarizes the lessons learned and proposed measures for the future development of the company. Klíčová slova Ekonomická analýza, finanční analýza, pr myslový podnik, SWOT analýza, SLEPTE analýza, Fundamentální analýza, Porter v model p ti sil, Quick test. Keywords Economic analysis, financial analysis, industrial company, SWOT analysis, SLEPTE analyses, Fundamental analysis, Porter s model of five forces, Quick test.

6 Bibliografická citace ZEMAN, T. Analýza vybrané firmy. Brno: Vysoké učení technické v Brn, Fakulta podnikatelská, Ň s. Vedoucí diplomové práce Ing. Helena Hanušová, CSc.

7 Čestné prohlášení Prohlašuji, ţe p edloţená diplomová práce je p vodní a zpracoval jsem ji samostatn. Prohlašuji, ţe citace pouţitých pramen je úplná, ţe jsem ve své práci neporušil autorská práva Ěve smyslu Zákona č. 1Ň1/Ň000 Sb., o právu autorském a o právech souvisejících s právem autorskýmě. V Brn dne 24. kv tna Ň015

8 Poděkování D kuji paní Ing. Helen Hanušové, CSc. za její vst ícnost, trp livost a také za odborné rady, které mi p i zpracování diplomové práce vţdy ráda poskytovala. Dále d kuji majiteli firmy za ochotu podílet se na vypracování této práce a zárove bych také rád pod koval své rodin za podporu a pomoc, kterou mi poskytovala v pr b hu mého studia.

9 Obsah Úvod Cíl práce, metody a postupy zpracování Teoretická část práce Základní p ístupy finanční analýzy Technická analýza Fundamentální analýza Finanční analýza a finanční zdraví Ukazatelé finanční analýzy Metody finanční analýzy Elementární metody Horizontální analýza Vertikální analýza ůnalýza tokových ukazatel ůnalýza rozdílových ukazatel ůnalýza pracovního kapitálu ůnalýza zisku Pom rové ukazatele Ukazatele rentability podniku Ukazatel rentability vlastního kapitálu ROE Ukazatel rentability celkových vloţených aktiv ROA Ukazatel rentability dlouhodobých zdroj ROCE Ukazatel rentability vloţeného kapitálu - ROI Ukazatel rentability trţeb ROS a ukazatel ziskové marţe PMOS Ukazatele aktivity... 23

10 1.5 Ukazatel doby obratu zásob Doba obratu pohledávek Doba obratu závazk Ukazatele zadluţenosti Ukazatel míry celkové zadluţenosti Ukazatel úrokového krytí Koeficient zadluţenosti Dlouhodobá zadluţenost B ţná zadluţenost Ukazatele likvidity Ěplatební schopnostiě B ţná likvidita Pohotová likvidita Hotovostní likvidita Ukazatele na bázi Cash-flow Souhrnné indexy hodnocení podniku Quick-test Index bonity Bankrotní modely ůnalýza vn jšího prost edí společnosti SWOT analýza SLEPTE analýza Porterova teorie konkurenčních sil Lewin v model Analýza současného stavu Základní údaje a popis firmy Charakteristika firmy... 43

11 1.1.1 Historie a vývoj společnosti Organizační struktura společnosti Technické vybavení společnosti Systém ízení kvality SLEPTE analýza SWOT analýza firmy Silné stránky Slabé stránky P íleţitosti Hrozby Fáze hodnocení SWOT analýzy Shrnutí fáze hodnocení SWOT analýzy Shrnutí analýz společnosti Návrh řešení práce Zhodnocení finanční situace firmy Rozvaha Výkaz zisku a ztráty Finanční analýza Quick test Zhodnocení vývoje podniku ůplikace Lewinova modelu ízení zm n do společnosti Shrnutí a doporučení Proces restrukturalizace Závěr Seznam použité literatury Seznam použitých zkratek... 52

12 Seznam obrázků Seznam tabulek Seznam grafů Seznam příloh... 56

13 Úvod Trţní ekonomika je zaloţená na základních fenoménech a to na nabídce a poptávce. Závislost na nabídce a poptávce je nepochybná. Dalším významným ekonomickým jevem je konkurence, která je hybnou silou kaţdého trhového odv tví. Konkurence posouvá kvalitu výrobk a sluţeb stále vp ed. Neexistuje podnik, který by jí ignoroval. Problém však často nastává aţ p i výb ru porovnávacích, resp. hodnotících metodách, protoţe ne všechny podniky si dostatečn uv domují, ţe klasické metody analýz jsou v tomto tvrdém konkurenčním boji slabým prost edkem na dosáhnutí vrcholného postavení na eb íčku trhové hodnoty. Za pomoci finanční analýzy m ţe kaţdá firma rozebrat svou finanční situaci a posoudit úsp šnost činnosti podniku v minulosti, stav v současnosti a prognózovat vývoj do budoucnosti. Nalezené skutečnosti z finanční analýzy slouţí ad uţivatel, kte í se o výsledky zajímají z mnoha d vod. Také lze íci, ţe finanční analýza získává svou d leţitost v n kolika moţných sm rech a stává se nedílnou součástí ízení podnik, dále pak podkladem pro ocen ní společnosti, napomáhá potenciálním investor m, bankám a jiným institucím p i rozhodování. Nabízet uspokojivé odpov di na otázky investor, v itel, managementu a dalších zainteresovaných subjekt zkoumající p im enost výnosnosti investice, likviditu, zdroje krytí nebo stabilitu podniku znamená v první ad posoudit celkovou finanční výkonnost firmy. Hodnocení kvality hospoda ení vyţaduje kv li jedinečnosti kaţdé společnosti individuální p ístup, neboť nedílnou součástí kaţdého podniku v podmínkách orientovaných ekonomik jsou obtíţn m itelné hodnoty jako image firmy, podv domí o značce nebo moţný budoucí vývoj společnosti a trhu. Obecn uznávaným prost edkem pro hodnocení ekonomické výkonnosti firmy je finanční analýza, jeţ hodnotí hospoda ení minulých nebo budoucích období a p i respektování specifik hodnoceného subjektu podává ucelený obraz o úrovni hospoda ení zkoumané společnosti. Tato diplomová práce se zam í na hodnocení výkonnosti podniku prost ednictvím zvolených analýz. Pouţijí se zde klasické metody finanční analýzy, které budou dopln ny moderními metodami hodnocení výkonnosti podniku. 11

14 Cíl práce, metody a postupy zpracování Cílem diplomové práce je prost ednictvím vhodných analytických metod provést analýzu zvolené firmy. Na základ výsledk provedených analýz formulovat doporučení a navrhnout opat ení zlepšení zjišt ného stavu. Hlavním p ínosem diplomové práce je p edevším nalezení p íčin stavu podniku vyplývající z interpretace výsledk finanční analýzy. Dílčím cílem je i popis teoretických poznatk z oblasti finančního ízení a predikční analýza společnosti, kdy se posoudí vývoj finanční situace podniku do budoucna. Diplomová práce se d lí na část teoretickou, analýzu a část praktickou. První část práce je teoretická, kde jsou popsány východiska finančního ízení, obsahuje základní pojmy, teoretické vymezení ešené problematiky. Další částí diplomové práce je analýza současného stavu ešené problematiky ve společnosti, kde bude p edstavena firma, kterou se bude práce nadále zabývat. ůplikují se vybrané popsané metody ke zjišt ní jiţ konkrétních výsledk. Praktická část diplomové práce navazuje na p edchozí kapitoly a bude zde navrţeno zhodnocení moderních metod výkonnosti podniku včetn zvýšení trţní hodnoty firmy. 12

15 1 Teoretická část práce Finanční analýza podniku je rozborem finanční situace podniku na základ údaj z účetní záv rky. Samotné účetní výkazy dostatečn nevypovídají o finančním stavu podniku, a proto je nezbytná finanční analýza, která rozšifruje výsledná data a výsledkem je poţadovaný celistvý obraz o hospoda ení podniku a o jeho silných a slabých stránkách. Jejím úkolem je podat ucelené, souhrnné informace o zdraví daného podniku a o jeho finanční situaci. Finanční analýza je součástí finančního ízení podniku. Finanční analýza podniku se týká nejen minulosti a p ítomnosti, ale snaţí se také predikovat stav a vývoj podniku v budoucnu. Na základ finanční analýzy by její uţivatelé m li být schopni učinit pot ebná rozhodnutí správným sm rem. Finanční analýza v sob má n kolik základních krok. Jedná se o sb r dat, výb r metody analýzy, provedení samotné analýzy, interpretaci jejích výsledk a syntéza a formulace záv r a úsudk Základní přístupy finanční analýzy Cílem finanční analýzy je zjistit finanční situaci v podniku. Obecn mezi ukazatele, pat í rentabilita, tzn. výnosnost podniku, schopnost zajistit p im ený zisk z vloţeného kapitálu, krátkodobá likvidita podniku, tj. schopnost zajistit své finanční závazky v dob jejich splatnosti a dlouhodobá solventnost podniku, tzn. schopnost dlouhodob zabezpečit své finanční závazky a dlouhodob dosahovat p im ené výnosnosti. Finanční analýza je zaloţena na účetních výkazech a nejsou v ní zohledn ny faktory jako nap íklad celková schopnost a zkušenosti v managementu podniku, konkurenční schopnosti. Proto je nutné na finanční analýzu pohlíţet jako na vodítko s určitými rezervami. Jistá skupina pom rových ukazatel je v současnosti brána jako určitý standard p i zkoumání podniku. Jedná se nap íklad o výnosnost, likviditu, finanční stabilitu a solventnost, aktivitu a ukazatelé kapitálového trhu. U finanční analýzy je moţné rozlišit dva základní p ístupy, kvantitativní, tedy technickou analýzu, a analýzu kvalitativní, neboli fundamentální. Kaţdý z p ístup má určité výhody i úskalí, pro dosaţení nejlepších výsledk analýzy se doporučuje kombinace obou p ístup. 1 Grünwald R., Holečková J.: Finanční analýza a plánování podniku, str. 33, Ekopress, s.r.o

16 1.1.1 Technická analýza Technická analýza vyuţívá matematických a statistických metod ke kvantitativnímu porovnání zpracovaných dat a tyto výsledky následn kvalitativn posoudí. Metody technické analýzy se rozd lují na elementární a vyšší Fundamentální analýza 2 Fundamentální analýza se opírá o znalosti vzájemných souvislostí mezi ekonomickými a mimoekonomickými jevy, na zkušenostech odborník a jejich odhadech. Tento p ístup, na rozdíl od technické analýzy, zpravidla nevyuţívá algoritmizované postupy a jeho východiskem je identifikace prost edí. ůnalyzuje tak zejména vlivy vnit ního i vn jšího ekonomického prost edí podniku, probíhající fáze ţivota podniku a podnikových cíl. Makroekonomické prostředí Vlivy makroekonomického prost edí se projevují jako vliv fiskální a monetární politiky vlády, její dopady na pen ţní nabídku a poptávku, zam stnanost, dále da ové ztíţení, devizové kurzy, úrokovou míru a inflaci. Mikroekonomické prostředí Mikroekonomické prost edí je charakterizováno jako vliv oboru, postavení na trhu, okamţitá vládní hospodá ská politika a politika v oblasti trhu práce, monopol a dalšími vlivy. Metody spočívají p eváţn na porovnání zaloţeném na verbálním hodnocení, p ípadn na kombinaci verbálního a číselného hodnocení. Mezi zástupce fundamentální analýzy pat í nap íklad SWOT analýza, Metoda kritických faktor úsp šnosti, ůrgentiho model, BCG matice nebo metoda Balanced Scorecard (BSC). 1.2 Finanční analýza a finanční zdraví Finanční analýza posuzuje finanční situaci podniku a slouţí k rozhodování v n m a tím je i d leţitou součástí finančního ízení. Efektivnost podniku bude proto chápána ve smyslu finančním, kdy budou pom ovány vloţené finanční zdroje se zisky podniku. 2 SEDLÁČEK, Jaroslav. Finanční analýza podniku. 1. vydání. Brno: Computer Press, stran. ISBN Strana 7. 14

17 Finanční analýza p edstavuje ohodnocení minulosti, současnosti a p edpokládané budoucnosti finančního hospoda ení firmy. Jejím cílem je poznat finanční zdraví, identifikovat slabiny, které by mohly v budoucnosti vést k problémům, a determinovat silné stránky, na kterých by firma mohla stavět Ukazatelé finanční analýzy Ukazatele, které se pouţívají p i sestavování finanční analýzy, se mohou členit následujícím zp sobem: stavové ukazatele = poloţky rozvahy Ěaktiva a pasivaě, informují o určitém stavu k určitému okamţiku; tokové ukazatele = informují o zm n extenzivních ukazatel, k nimţ došlo za určité období, pat í sem nap. poloţky výkazu zisku a ztráty nebo Cash-flow; rozdílové ukazatele = p edstavují rozdíl stavu určitých skupin aktiv a pasiv, pat í sem nap. čistý pracovní kapitál nebo čisté pohotové prost edky; poměrové ukazatele = tvo í je podíl dvou stavových, resp. tokových ukazatel, nazývají se tzv. intenzivní ukazatele Metody finanční analýzy Všeobecn existuje n kolik postup a metod, jak zpracovat finanční analýzu. Výsledné analýzy se od sebe liší formou a mírou podrobnosti. Metody vytvá ení nejsou nikde legislativn upraveny či standardizovány, a tak záleţí pouze na úsudku zpracovatele, jaké nástroje vyuţije. Musí však p ihlédnout k charakteristice proces v podniku, zadavatel m a k účelu zpracování výstup. Pouţité metody souvisí s p ístupem k finanční analýze, kde má uţivatel moţnost výb ru z metod technické nebo fundamentální analýzy. 3 BLAHA, Zdenek Sid. - JIND ICHOVSKÁ, Irena. Jak posoudit finanční zdraví firmy. ň. rozší ené vydání. Praha: Management Press, Ň006. 1ř4 stran. ISBN Ř07Ň61145ň., Strana 1Ň. 4 HE MůN, Jan. Oceňování nemovitostí. Praha, VŠE: Oeconomica VŠE, Ň005. ISBN Ř0Ň Str

18 Volba vhodných metod je p itom podmínkou úsp šné analýzy. Pat í mezi n : a) elementární metody metody horizontální analýzy, metody vertikální analýzy, analýza pomocí bilančních pravidel, analýza tokových ukazatel = Cash-flow, analýza rozdílových ukazatel Ěpracovní kapitál, EVů, ziskě, b) metody poměrové analýzy založené na jednotlivých poměrových ukazatelích ukazatele rentability Ěvýnosnostiě, ukazatele likvidity, ukazatele zadluţenosti Ěkapitálové struktury, stability), ukazatele aktivity (obratovosti), ukazatele nákladovosti a produktivity, ukazatele kapitálového trhu, c) metody poměrové analýzy využívající soustavy poměrových ukazatelů soustavy pom rových ukazatel vzájemn provázané, soustavy pom rových ukazatel bez vzájemné vazby, predikční modely Ěbankrotní a bonitní modelyě, d) metody mezipodnikového srovnání jednorozm rné, vícerozm rné, e) vyšší metody finanční analýzy matematicko-statistické Ěbodové odhady, diskriminační analýza, korelační koeficienty, regresní modelování, analýza rozptylu, faktorová analýzaě, nestatistické. 5 Metody finanční analýzy musí být vţdy dopl ovány úsudkem finančního manaţera, který je nejd leţit jší součástí celé analýzy, protoţe finanční ukazatele samy o sob nemají vypovídací schopnost. Pro zkvalitn ní vypovídací schopnosti ukazatel je vhodné, aby byla zvolena adekvátní časová ada vstupních dat a tedy nedocházelo 5 KUBÍČKOVÁ, Dana a Jana KOT ŠOVCOVÁ. Finanční analýza. Praha: Vysoká škola finanční a správní, Ň006. ISBN Ř

19 ke zkreslení či nep esnostem. Na vyjád ení finanční situace podniku je velmi vhodné vyuţít i graf, které znázor ují vývoj a umoţ ují srovnat i n kolik veličin najednou. 1.3 Elementární metody Mezi nejzákladn jší elementární metody pat í horizontální a vertikální analýza. Tyto analýzy jsou výchozím bodem pro kaţdou finanční analýzu a jejich zpracování umoţ uje lépe chápat jednotlivé vazby a spojitosti mezi poloţkami účetních výkaz vztaţených k n jaké veličin. Dále stojí za zmínku bilanční pravidla, analýza tokových a rozdílových ukazatel Horizontální analýza Horizontální analýzou, analýzou trend nebo také analýzou po ádcích se zjišťuje, o kolik jednotek se zm nila p íslušná poloţka v čase a kolik činila tato zm na v procentním vyjád ení. P esn ji ečeno, jde o vzájemné porovnávání poloţek v r zných obdobích. Nap íklad o kolik procent se zm nil dlouhodobý majetek ve sledovaném roce oproti minulému. Pokud má zpracovatel k dispozici dostatečn dlouhou časovou adu, m ţe vysledovat určitý trend a následn ze zjišt ných údaj vyvodit pat ičné záv ry. Pomocí matematického vzorce se mohou podmínky horizontální analýzy vyjád it následovn : I B ( t) B ( t 1) B ( t) B ( t 1) B ( t 1) i i i t 1 1 t / i i kde: B i = hodnota bilanční poloţky i, t = čas. Horizontální analýza porovnává hodnoty ukazatel a jejich zm ny v čase Ěčasové adyě. P i hodnocení však musíme brát v úvahu i zm ny trţního prost edí jako nap. zm ny cen materiálu a ostatních vstup, zm ny da ové, zm ny konkurenčního prost edí, zm ny preferencí zákazník, zm ny na trhu kapitálu, mezinárodní vlivy i zm ny v domácí politické situaci. D leţité je zahrnout do hodnocení i budoucí zám ry firmy. Pom uje pak minulé hodnoty ukazatel s plánovanými budoucími hodnotami a hodnotí dosaţitelnost poţadovaného stavu. 17

20 1.2.1 Vertikální analýza Vertikální analýza Ěprocentní rozborě navazuje na analýzu horizontální a sleduje podíl jednotlivých poloţek na celkové bilanční sum. Jejím výsledkem je struktura jednotlivých poloţek účetních výkaz. Je tedy moţno íci, ţe tvo í pomyslnou startovací čáru pro pom rové ukazatele a dále je vhodným nástrojem pro meziroční a prostorové srovnání. Na rozdíl od analýzy horizontální pracuje vţdy pouze s daty jednoho období Analýza tokových ukazatelů Výstupem analýzy pen ţních tok jsou informace, jak firma získala pen ţní prost edky a jak je v určitém časovém intervalu dokázala vyuţít. Data do této analýzy se získávají z p ehledu o pen ţních tocích a zm nách vlastního kapitálu Ěvýkaz Cash-flowě, který se skládá ze t í částí podle činností podniku: provozní, investiční a finanční. Provozní část je závislá na rozhodnutí managementu v rámci operativního ízení a části finanční a investiční jsou v rukou vlastník a jsou součástí strategických krok. Pouţívání Cash-flow namísto zisku m ţe mít pro podnik n kolik výhod. Vyuţívá se p edevším p i posouzení finančního hospoda ení, rozhodování o investiční činnosti nebo nap íklad p i ízení likvidity. Dále odstra uje vlivy, které mohou být zp sobeny n kterými účetními postupy Ěčasové rozlišení, metody odepisováníě a v neposlední ad je mén citlivé na výkyvy ve vývoji inflace. P i samotné analýze se pozornost klade p edevším na provozní část Cash-flow, která se počítá pomocí nep ímé metody. Díky tomu lze zjistit, do jaké míry výsledek hospoda ení za b ţnou činnost odpovídá skutečn vyd laným pen z m a jak je produkce ovlivn na zm nami pracovního kapitálu a jeho hlavních poloţek. Provozní Cash-flow p ináší zejména obraz o p íjmech a zdrojích pro vnit ní financování Ěúroky, nájemnéě. Dlouhodob záporné hodnoty této části Cash-flow jsou znakem tzv. váţné finanční tísn. Z poloţek finančního Cash-flow lze získat informace o vn jším financování podniku Ěkapitálové struktu eě, tj. p íjem, splácení bankovních úv r nebo jiných p jček, výplaty dividend a jiné pohyby vlastního kapitálu. 18

21 Cash-flow za investiční činnost podniku vypovídá o alokaci pen ţních prost edk do majetkových účastí nebo do dlouhodobých aktiv, která mají v budoucnosti ze své podstaty p inášet uţitek Analýza rozdílových ukazatelů Princip výpočtu t chto ukazatel spočívá v odečtení dvou či více poloţek z rozvahy nebo výsledovky. Podrobn ji budou rozebrány pouze dva nejznám jší, a sice analýza pracovního kapitálu a analýza zisku Analýza pracovního kapitálu V nejširším slova smyslu je pracovní kapitál Ěworking capitalě chápán jako část ob ţných aktiv ĚOůě, ale pro účely finanční analýzy je vhodn jší sledovat tzv. čistý pracovní kapitál Ěnet working capitalě. Jedná se o část aktiv, která je kryta dlouhodobým kapitálem Ěvlastním kapitálem a dlouhodobými dluhyě a není tedy zatíţena splácením krátkodobých závazk a úroky. Tato sledovaná aktiva jsou vysoce likvidní a jejich splatnost je v horizontu do jednoho roku. Nejčast ji se však v praxi vyuţívá tzv. čistý pracovní kapitál, který udává, kolik ob ţných aktiv by podnik mohl vyuţívat po splacení všech krátkodobých závazk. Čistý pracovní kapitál vytvá í jakýsi polštá pro p ípadné finanční výkyvy. Jedná se o dlouhodobý zdroj, který má podnik k dispozici pro financování b ţného chodu podniku. Čím vyšší je hodnota čistého pracovního kapitálu, tím vyšší je likvidita a schopnost hradit závazky. Rozlišují se celkem t i typy pracovního kapitálu, dle mnoţství poloţek z rozvahy, které jsou pro výpočet zohledn ny. Pracovní kapitál I. (Čistý pracovní kapitál) = Zásoby + Krátkodobé pohledávky + Finanční majetek Krátkodobé závazky Pracovní kapitál II. = Zásoby + Krátkodobé pohledávky + Finanční majetek Krátkodobé závazky + Dohadné účty aktivní Dohadné účty pasivní 6 SEDLÁČEK, Jaroslav. Finanční analýza podniku. Brno: Computer Press, ISBN Str

22 Pracovní kapitál III. = Zásoby + Krátkodobé pohledávky + Finanční majetek Krátkodobé závazky + Dohadné účty aktivní Dohadné účty pasivní + P íjmy p íštích období Výdaje P íštích období Analýza zisku Jak je jiţ známo, zisk podniku se získává odečtením nákladových poloţek od výnosových a tvo í jednu z nejvýznačn jších poloţek nejen finanční analýzy. V rámci analýzy se sleduje, zda je vypočtený zisk dostačující, odpovídá poţadavk m vlastník nebo managementu a jak bude v budoucnosti rozd len. Obecn se rozlišuje n kolik úrovní zisku, které se rozd lují podle toho, zda se do výše uvedeného rozdílu zahrnuje zp sob a zdroje financování Ěúrokyě, da ové zatíţení či odpisy. 1.3 Poměrové ukazatele Pom rové ukazatele mají ve finanční analýze nezastupitelné místo. Z velkého mnoţství pom rových ukazatel je nutné vybrat pouze tak, aby analýza byla smysluplná a odpovídala pot ebám kladených na danou analýzu a aby situaci podniku zobrazovala komplexn. Pro pot eby této práce jsem vybral následující pom rové ukazatele: Ukazatele rentability (efektivnosti), 8 Ukazatele aktivity, 9 Ukazatele finanční závislosti Ězadluţenostiě, Ukazatele likvidity Ěplatební schopnostiě, Ukazatele na bázi Cash-flow Ukazatele rentability podniku Rentabilita, resp. výnosnost kapitálu je mě ítkem schopnosti podniku vytvářet nové efekty, dosahovat zisku použitím investovaného kapitálu R ČKOVÁ, P. Finanční analýza metody, ukazatele, využití v praxi. Praha : Grada, s. ISBN Zpracováno dle: VůLůCH, J.: Finanční ízení podniku. 2. vyd. Praha : Ekopress, s. ISBN HůMPLOVÁ, E. Vybrané problémy finanční analýzy firmy. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita v Brn, 1řřř. 161 s. ISBN Ř0Ň10Ň SCHOLLEOVÁ, Hana. Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, a.s., s. ISBN , Strana

23 Ukazatelé rentability obecn pom ují dosaţený zisk s výší zdroj podniku, kterých bylo v podniku vyuţito k jeho dosaţení. Rentabilita je m ítkem schopnosti podniku vytvá et nové zdroje. Obecn lze ukazatele rentability vnímat jako jeden z nejkomplexn jších zp sob hodnocení hospoda ení podniku. Konstruovány jako poměr konečného efektu dosaženého podnikatelskou činností (výstupu) k nějaké srovnávací základně (vstupu), která může být jak na straně aktiv, tak na straně pasiv, nebo k jiné bázi. Zobrazují pozitivní nebo naopak negativní vliv ízení aktiv, financování firmy a likvidity na rentabilitu. 11 Rentabilita celkového kapitálu pom uje zisk s celkovými aktivy investovanými do podnikání, bez ohledu na to, z jakých zdroj, byly financovány. Počítá se ziskem p ed zdan ním a p ed úhradou úrok ĚEBITě. Rentabilita celkového kapitálu ĚRCKě je také označována jako rentabilita aktiv ĚROů, return on assetsě a je dána výd lkovou schopností Ěprodukční silouě. RCK = EBIT/Celková aktiva Mezi nejčast jší modifikace ukazatel rentability pat í: Ukazatel rentability vlastního kapitálu ROE, Ukazatel rentability celkových vloţených aktiv ROA, Ukazatel rentability vloţeného kapitálu ROI, Ukazatel rentability dlouhodobých zdroj ROCE, Ukazatel rentability trţeb ROS a ukazatele ziskové marţe PMOS Ukazatel rentability vlastního kapitálu ROE Tento ukazatel vyjad uje výnosnost vlastního kapitálu vloţeného do podniku jeho vlastníky. Dle toho ukazatele mohou investo i zjistit, zda-li je jejich kapitál dostatečn reprodukován s ohledem na riziko jejich investice. Hodnota ukazatele by m la být vyšší neţ úrok, který by investorovi plynul z alternativní investice Ěnap. vloţením prost edk na termínovaný vklad apod.ě KISLINGEROVÁ, Eva a kol. Manažerské finance. Ň. p epracované a dopln né vydání. Praha: C.H. Beck, stran. ISBN Strana Rezková, J.: Finanční analýza účetních dat v praxi, str. 22, Bilance HůMPLOVÁ, E. Vybrané problémy finanční analýzy firmy. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita v Brn, 1řřř. 161 s. ISBN Ř0Ň10Ň

24 p ed zdaněním: po zdanění: Ukazatel rentability celkových vložených aktiv ROA Ukazatel rentability celkových vloţených aktiv pom uje zisk s celkovými aktivy podniku bez ohledu na zdroj financování. Ukazatel vyjad uje celkovou výd lečnou schopnost podniku, jinými slovy jaký potenciál je v daném podniku skryt. Ukazatel p edstavuje celkový výd lek podniku, který není ješt ovlivn n jeho finanční strukturou. 14 nezdaněná výkonnost: zdaněná výkonnost: Ukazatel rentability dlouhodobých zdrojů ROCE Ukazatel ROCE má podobnou vypovídající schopnost jako ROů s tím rozdílem, ţe se zam uje pouze na dlouhodobý kapitál a vylučuje krátkodobé cizí zdroje a ostatní pasiva. ROCE tedy vypovídá o výnosovém potenciálu dlouhodobých zdroj Ukazatel rentability vloženého kapitálu - ROI Ukazatel rentability vloţeného kapitálu vyjad uje, s jakou účinností p sobí celkový kapitál vloţený do podniku nezávisle na zdroji jeho financování. 14 HůMPLOVÁ, E. Vybrané problémy finanční analýzy firmy. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita v Brn, 1řřř. 161 s. ISBN

25 1.3.6 Ukazatel rentability tržeb ROS a ukazatel ziskové marže PMOS Ukazatel rentability trţeb vyjad uje pom r mezi ziskem a trţbami. Trţby ve jmenovateli p edstavují trţní hodnotu výkon podniku za vybrané časové období. Rentabilita trţeb m í dle Hamplové 15 výkonnost podniku na základ tzv. ziskového rozp tí Ěmarţeě. Z konstrukce tohoto ukazatele lze zjistit, kolik zisku je vyprodukováno z jednotky trţby. rentabilita tržeb zisková marže PMOS Zisková marţe je modifikací ukazatele ROS, jen v čitateli pouţívá čistý zisk po zdan ní. 1.4 Ukazatele aktivity Ukazatele aktivity m í, jak efektivn podnik hospoda í se svými aktivy. Pokud podnik má aktiv více neţ je pro n j účelné, vznikají mu nadbytečné náklady, které mu sniţují zisk. Naopak pokud má podnik aktiv mén neţ je pro n j pot ebné, p ichází o trţby, které by díky nim mohl získat. 1.5 Ukazatel doby obratu zásob Ukazatel doby obratu zásob určuje dobu, po kterou jsou zásoby v podniku vázány. Udává počet obrátek zásob za sledované období. Obecn podniky tlačí na zrychlení doby obratu zásob, coţ obvykle vede ke zvyšování zisku nebo sníţení pot eby kapitálu k dosaţení stejného zisku. Ukazatel doby obratu zásob je rovn ţ indikátorem likvidity, tudíţ je nutno je drţet na co nejniţší úrovni ovšem bez negativního dopadu na zásobování podniku. á á í ţ 15 HůMPLOVÁ, E. Vybrané problémy finanční analýzy firmy. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita v Brn, 1řřř. 161 s. ISBN Ř0Ň10Ň

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní)

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní) 4. přednáška Finanční analýza podniku - FucAn Návaznost na minulou přednášku Elementární metody a) analýza absolutních ukazatelů b) analýza rozdílových a tokových ukazatelů c) analýza poměrových ukazatelů

Více

HODNOCENÍ FINANČNÍ SITUACE PODNIKU A NÁVRHY NA JEJÍ ZLEPŠENÍ

HODNOCENÍ FINANČNÍ SITUACE PODNIKU A NÁVRHY NA JEJÍ ZLEPŠENÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES HODNOCENÍ FINANČNÍ SITUACE PODNIKU A NÁVRHY NA JEJÍ

Více

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy)

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) FINANČNÍ ANALÝZA Cíle a možnosti finanční analýzy finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) podklady

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Finanční

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Finanční analýza podniku Financial Analysis

Finanční analýza podniku Financial Analysis Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podnikové hospodářství Finanční analýza podniku Financial Analysis Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Doc. Ing. Petr Suchánek, Ph.D.

Více

Obsah Podnikové účetnictví Hlavní účetní pojmy Typy a obsah fi nančních výkazů iii

Obsah Podnikové účetnictví Hlavní účetní pojmy Typy a obsah fi nančních výkazů iii Obsah Jak pracovat s elektronickou aplikací.................................................... ix Předmluva............................................................................ xiii Úvod................................................................................

Více

5 INVESTIČNÍ RIZIKO, ČISTÝ PRACOVNÍ KAPITÁL A STRATEGIE FINANCOVÁNÍ, FINANČNĚ-ANALYTICKÁ KRITÉRIA VÝKONNOSTI PODNIKU

5 INVESTIČNÍ RIZIKO, ČISTÝ PRACOVNÍ KAPITÁL A STRATEGIE FINANCOVÁNÍ, FINANČNĚ-ANALYTICKÁ KRITÉRIA VÝKONNOSTI PODNIKU 5 INVESTIČNÍ RIZIKO, ČISTÝ PRACOVNÍ KAPITÁL A STRATEGIE FINANCOVÁNÍ, FINANČNĚ-ANALYTICKÁ KRITÉRIA VÝKONNOSTI PODNIKU 5.1 Investiční riziko (měření a ochrana) 5.1.1 Měření investičního rizika Definovat

Více

Majetková a kapitálová struktura firmy

Majetková a kapitálová struktura firmy ČVUT v Praze fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Majetková a kapitálová struktura firmy Podnikový management - X16PMA Doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc. Podnikový management

Více

Liquidity management in a small or medium enterprise

Liquidity management in a small or medium enterprise Liquidity management in a small or medium enterprise Řízení likvidity v malém a středním podniku Dana Kubíčková, Marcela Vančatová 1 Abstract Liquidity management in a small or medium enterprise is in

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

INFORMACE. ÚČETNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH KANCELÁŘÍ KOMPLEXNÍ SYSTÉM PRO VEDENÍ ÚČETNICTVÍ www.okuok.cz

INFORMACE. ÚČETNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH KANCELÁŘÍ KOMPLEXNÍ SYSTÉM PRO VEDENÍ ÚČETNICTVÍ www.okuok.cz ÚČETNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH KANCELÁŘÍ KOMPLEXNÍ SYSTÉM PRO VEDENÍ ÚČETNICTVÍ www.okuok.cz INFORMACE Základní vzorce finanční analýzy v návaznosti na účetní výkazy a na aplikaci UOK Zpracoval: Ing. Pavel Říha

Více

Finanční řízení podniku

Finanční řízení podniku Finanční řízení podniku Finance podniku úzce navazují a vycházejí z: - Podnikové ekonomiky - Finančního účetnictví - Manažerského účetnictví - Marketingu Dále využívají poznatky a metody: - Statistky a

Více

Majetková a kapitálová struktura podniku

Majetková a kapitálová struktura podniku Majetková a kapitálová struktura podniku Aktiva Na zahájení činnosti potřebuje podnik finanční zdroje kapitál, peníze vlastní x cizí (dluhy, závazky). Výrobní podnik přemění tento kapitál ve výrobní faktory.

Více

EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.6

EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.6 EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.6 Ing. Jan TICHÝ, Ph.D. FINANČNÍ VÝKAZY Ing. Jan Tichý, Ph.D. PODNIK Podnik je ve své podstatě systém s cílovým chováním. 1. Stanovení cílů podniku 2. Organizace činností

Více

Peněžní toky v podniku

Peněžní toky v podniku Financování podniku Financování podniku a úkoly FM Druhy financování podniku Běžné (krátkodobé) financování Řízení cash flow Hodnocení finanční výkonnosti podniku finanční analýza Finanční plánování Peněžní

Více

Obsah: OBSAH:...2 1 ÚVOD...3 2 FINANČNÍ ANALÝZA...4

Obsah: OBSAH:...2 1 ÚVOD...3 2 FINANČNÍ ANALÝZA...4 Seminární práce ze Základů firemních financí Téma: Finanční analýza podniku Zpracovali: Vidlák Tomáš Zlámalová Věra Sedlák Michal Datum prezentace: 21. 4. 2005 V Brně dne...... P o d p i s Obsah: OBSAH:...2

Více

FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOST PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ

FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOST PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOST PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ Cíle FŘP: udržení finanční stability, maximalizace hodnoty majetku (akcionářů), integrace činností, uspokojení zákazníků, dosahovat stálé likvidity.

Více

ROZVAHA STRUKTURA, OBSAH, VÝZNAM PRO UŽIVATELE. ANALÝZA MAJETKOVÉ STRUKTURY. OPTIMÁLNÍ KAPITÁLOVÁ STRUKTURA 4.1 Podstata podvojného účetnictví. 4.2 Rozvaha, její funkce a druhy. 4.3 Obsah a uspořádání

Více

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti 10ZadPrispSUPM_SVC2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM SV Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né

Více

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. VÝKAZ CASH FLOW Řízení finančních toků Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Peněžní a materiálové toky v podniku Hotové výrobky Nedokončená výroba

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR)

Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR) Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR) (Aktualizovaná verze 04/05) Úvodní charakteristika předmětu: Cílem jednosemestrálního předmětu Investiční a finanční

Více

Finanční management podniku

Finanční management podniku PROVOZNÍ EKONOMIE Finanční management podniku Výstavba v areálu Ústřední vojenské nemocnice v pražských Střešovicích měla původně stát pouze zhruba 800 milionů Kč, v průběhu let se ale vyšplhala až na

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 11. 4. 2013.j.: 25008/ENV/13 ZÁV R ZJIŠ OVACÍHO ÍZENÍ podle 10d zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní

Více

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D.

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D. EKONOMIKA PODNIKU I 2. přednáška Ing. Josef Krause, Ph.D. Majetková a kapitálová struktura Rozvaha ROZVAHA účetní přehled majetku podniku, zachycující bilanční formou stav podnikových prostředků (aktiv)

Více

Finanční analýza vybraného podnikatelského subjektu

Finanční analýza vybraného podnikatelského subjektu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančnictví a ekonomických disciplín Finanční analýza vybraného podnikatelského subjektu Diplomová práce Autor: Bc. Jana Vokračková Finance Vedoucí práce:

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. HODNOCENÍ INVESTIC Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Metody hodnocení efektivnosti investic Při posuzování investice se vychází ze strategických

Více

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu 7.18 Pojetí vyu ovacího p edm tu Ekonomika Obecný cíl vyu ovacího p edm tu Cílem p edm tu ekonomika je umožnit žák m osvojit si základy ekonomického myšlení a obchodn -podnikatelských aktivit, orientovat

Více

K VÍZOVÉ OTÁZKY: MAKROEKONOMIE I. Vždy platí pouze jedna správná odpov.

K VÍZOVÉ OTÁZKY: MAKROEKONOMIE I. Vždy platí pouze jedna správná odpov. K VÍZOVÉ OTÁZKY: MAKROEKONOMIE I. Vždy platí pouze jedna správná odpov. 1) Inflace mimo jiné vyjad uje: a) snižování všeobecné cenové hladiny b) že dochází k deflaci c) že roste kupní síla pen z d) i tu

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Principy a pravidly finančního řízení Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Osnova prezentace: důvody podnikatelského plán osnova podnikatelského plánu finanční plán PODNIKATELSKÝ

Více

FINANCNÍ ANALÝZA PODNIKU

FINANCNÍ ANALÝZA PODNIKU " II FINANCNÍ ANALÝZA PODNIKU Financní analýza je oblast, která predstavuje významnou soucást komplexu financního rízení podniku, nebot zajištuje zpetnou vazbu mezi predpokládaným efektem rídících rozhodnutí

Více

Seminární práce ze Základů firemních financí

Seminární práce ze Základů firemních financí Seminární práce ze Základů firemních financí Téma: Finanční analýza podniku a analýza bodu zvratu Zpracovali: Michaela Hájková Aneta Bernátková Václav Rejšek Datum prezentace: 21. 4. 2004 V Brně dne 19.

Více

1 ÚVOD DO PODNIKOVÝCH FINANCÍ A FINANČNÍHO ŘÍZENÍ PODNIKU 1.1 Pojem a funkce podnikových financí a finančního řízení 1.2 Finanční cíle podnikání,

1 ÚVOD DO PODNIKOVÝCH FINANCÍ A FINANČNÍHO ŘÍZENÍ PODNIKU 1.1 Pojem a funkce podnikových financí a finančního řízení 1.2 Finanční cíle podnikání, 1 ÚVOD DO PODNIKOVÝCH FINANCÍ A FINANČNÍHO ŘÍZENÍ PODNIKU 1.1 Pojem a funkce podnikových financí a finančního řízení 1.2 Finanční cíle podnikání, finanční politika podniku 1.3 Zdroje financování podnikatelských

Více

Finanční analýza podniku

Finanční analýza podniku Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančnictví a ekonomických disciplín Finanční analýza podniku Diplomová práce Autor: Bc. Jana Reitschlägerová Finance Vedoucí práce: doc. Ing. Jan Heřman,

Více

prakticky ešit firemní situace a využít t chto poznatk pro svoje profesionální zam ení.

prakticky ešit firemní situace a využít t chto poznatk pro svoje profesionální zam ení. 7.25 Pojetí vyu ovacího p edm tu Aplikovaná ekonomie Obecné cíle výuky Aplikovaná ekonomie Cílem p edm tu je prohloubení základních ekonomických dovedností propojením znalostí a dovedností získaných studiem

Více

Analýza návratnosti investic/akvizic

Analýza návratnosti investic/akvizic Analýza návratnosti investic/akvizic Klady a zápory Hana Rýcová Charakteristika investice: Investice jsou ekonomickou činností, kterou se subjekt (stát, podnik, jednotlivec) vzdává své současné spotřeby

Více

N i investiční náklady, U roční úspora ročních provozních nákladů

N i investiční náklady, U roční úspora ročních provozních nákladů Technicko-ekonomická optimalizace cílem je určení nejvýhodnějšího řešení pro zamýšlenou akci Vždy existují nejméně dvě varianty nerealizace projektu nulová varianta realizace projektu Konstrukce variant

Více

Poměrové ukazatele - Ukazatele kapitálového trhu

Poměrové ukazatele - Ukazatele kapitálového trhu 4. přednáška 4. 4. Poměrové ukazatele - Ukazatele kapitálového trhu Finanční analýza nachází své využití i na trhu cenných papírů. Tzv. fundamentální analýza cenných papírů si klade za cíl stanovení vnitřní

Více

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby,

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby, 164 Pr b h a a ízení investi ního procesu v eské rafinérské, a.s. a.s. Ing. Ing. Josef Josef Sváta, eská rafinérská a.s., O. Wichterleho 809, 278 52 52 Kralupy nad nad Vltavou, tel.:+420 315 718 605, e-mail:

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU seminární práce OBSAH ÚVOD... 1 1. Fiskální politika... 1 2. Monetární politika... 3 3. Dopad nástrojů fiskální politiky na řízení podniku... 4 4. Dopad

Více

Ve sledovaném období naše spole nost dosáhla zisku po zdan ní podle IAS/IFRS 122,61 mil. K.

Ve sledovaném období naše spole nost dosáhla zisku po zdan ní podle IAS/IFRS 122,61 mil. K. MERO R, a.s. Kralupy nad Vltavou I : 60193468 Pololetní zpráva emitenta kótovaného cenného papíru za prvních 6 m síc roku 2009 podle 119 zákona. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu a podle vyhlášky

Více

FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU

FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podniková ekonomika a management FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU Financial analysis of the company Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr.

Více

Metody oceňování podniku založené na stavových veličinách. přehled

Metody oceňování podniku založené na stavových veličinách. přehled Metody oceňování podniku založené na stavových veličinách přehled 3) Ocenění na základě analýzy majetku Účetní hodnota vlastního kapitálu na principu historických cen Substanční hodnota A)Substanční hodnota

Více

1 Vypovídací schopnost účetních výkazů. 2 Finanční analýza základní charakteristika

1 Vypovídací schopnost účetních výkazů. 2 Finanční analýza základní charakteristika 1 Vypovídací schopnost účetních výkazů Účetní výkazy jsou v mnoha případech východiskem pro řešení různých rozhodovacích úloh. Při vyhodnocování podnikatelského úspěchu dané účetní jednotky je nutné posuzovat

Více

FINANČNÍ MODELY. Koncepty, metody, aplikace. Zdeněk Zmeškal, Dana Dluhošová, Tomáš Tichý

FINANČNÍ MODELY. Koncepty, metody, aplikace. Zdeněk Zmeškal, Dana Dluhošová, Tomáš Tichý FINANČNÍ MODELY Koncepty, metody, aplikace Zdeněk Zmeškal, Dana Dluhošová, Tomáš Tichý Recenzenti: Jan Frait, ČNB Jaroslav Ramík, SU v Opavě Autorský kolektiv: Zdeněk Zmeškal vedoucí autorského kolektivu,

Více

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování..

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování.. Obsah Úvodem.................................................. 15 KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie.................... 17 1 Předmět a základní pojmy národohospodářské

Více

Finanční controlling PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Finanční controlling PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Finanční controlling PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MAKROEKONOMIE VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA, PLATEBNÍ BILANCE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

Manažerské účetnictví v praxi Tomáš Petřík

Manažerské účetnictví v praxi Tomáš Petřík Manažerské účetnictví v praxi Tomáš Petřík Moderní metoda řízení podniku jde za hranice pouhého informačního nástroje. Nástroj, který se vyvíjel už od první poloviny minulého století představuje Tomáš

Více

OBSAH ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS. Úvod... 15

OBSAH ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS. Úvod... 15 OBSAH 5 Úvod...................................................................... 15 ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS 1 VÝZNAM ÚČETNÍ ZÁVĚRKY A JEJÍ UŽIVATELÉ........................ 19 Úvod..................................................................

Více

2-1. Úvod proč odborový funkcionář potřebuje mít základní znalosti v oblasti mzdové analýzy a finanční analýzy firmy

2-1. Úvod proč odborový funkcionář potřebuje mít základní znalosti v oblasti mzdové analýzy a finanční analýzy firmy 2-1 Úvod proč odborový funkcionář potřebuje mít základní znalosti v oblasti mzdové analýzy a finanční analýzy firmy 2-2 Program našeho školení : dnes : a) Úvod proč odborový funkcionář potřebuje mít základní

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis pot eb, které mají být spln ním ve ejné zakázky napln ny. Popis p edm tu ve ejné

Více

Výchozí poznámky k panelové diskusi: Kapitálový trh, IPO a ekonomický r st. Prof. RNDr. Jan Hanousek, CSc. CERGE-EI

Výchozí poznámky k panelové diskusi: Kapitálový trh, IPO a ekonomický r st. Prof. RNDr. Jan Hanousek, CSc. CERGE-EI Výchozí poznámky k panelové diskusi: Kapitálový trh, IPO a ekonomický r st Prof. RNDr. Jan Hanousek, CSc. CERGE-EI Význam kapitálového trhu, vazby na ekonomický r st Alternativní zp sob získaní kapitálu

Více

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny.

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O Allianz Protect Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O poskytuje pojistnou ochranu p ipravenou na míru len m výkonného vedení spole nosti. Kdekoliv na sv t. Allianz - stojíme

Více

FINANČNÍ ANALÝZA FIRMY S DIVERZIFIKOVANÝMI PŘEDMĚTY ČINNOSTI

FINANČNÍ ANALÝZA FIRMY S DIVERZIFIKOVANÝMI PŘEDMĚTY ČINNOSTI VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES FINANČNÍ ANALÝZA FIRMY S DIVERZIFIKOVANÝMI PŘEDMĚTY

Více

Semestrální práce z předmětu MAB

Semestrální práce z předmětu MAB Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Semestrální práce z předmětu MAB Modely investičního rozhodování Helena Wohlmuthová A07148 16. 1. 2009 Obsah 1 Úvod... 3 2 Parametry investičních

Více

9. FINANCOVÁNÍ PODNIKU

9. FINANCOVÁNÍ PODNIKU 9. FINANCOVÁNÍ PODNIKU 1. Výrobní faktory a jejich řízení podnikem... 2 2. Členění financování... 2 3. Směnka... 4 4. Hotovostní a bezhotovostní platební styk... 6 5. Finanční analýza její význam a úlohy...

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA, HODNOCENÍ EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI INVESTIC

FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA, HODNOCENÍ EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI INVESTIC PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ STAVEB FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA, HODNOCENÍ EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI INVESTIC Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České

Více

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D.

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. ÚČETNICTVÍ Činnost vedoucí ke zjištění stavu a změn majetku a jeho zdrojů, výsledku hospodaření za určité období. Umožňuje kontrolu hospodaření.

Více

Žadatel splňuje podmínky FZ. Žadatel nesplňuje podmínky FZ

Žadatel splňuje podmínky FZ. Žadatel nesplňuje podmínky FZ Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

D chodové fondy (2. pilí ) 30. 6. 2014

D chodové fondy (2. pilí ) 30. 6. 2014 D chodové y (2. pilí ) 30. 6. 2014 D chodové y Fond státních dluhopis Konzervativní Vyvážený Dynamický 1. Výnosy z úrok a podobné výnosy 1 12 014,96 30 081,60 58 315,80 Úroky z dluhových cenných papír

Více

Finanční analýza. Finanční analýza. Prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc.

Finanční analýza. Finanční analýza. Prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. Finanční analýza Finanční analýza Prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. Eva Kislingerová Vysoká škola ekonomická v Praze 2004 1-2 Účel finanční analýzy Odpověď na otázku jak podnik naplňuje smysl své existence

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Finanční analýza konkrétního podniku Financial analysis of concrete company Jakub Langmeier Plzeň 2014 Čestné prohlášení Prohlašuji, že

Více

Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014

Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014 II. Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014 ídící výbor akciové společnosti České dráhy (dále jen ídící výbor ) je ustanoven podle 12 zákona č. 77/2002 Sb.,

Více

FINANČNÍ ANALÝZA VYBRANÉ VÝROBNÍ FIRMY

FINANČNÍ ANALÝZA VYBRANÉ VÝROBNÍ FIRMY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES FINANČNÍ ANALÝZA VYBRANÉ VÝROBNÍ FIRMY FINANCIAL

Více

Ratingem se rozumí ohodnocení příjemce úvěru z hlediska jeho schopnosti dostát včas svým (úvěrovým) závazkům.

Ratingem se rozumí ohodnocení příjemce úvěru z hlediska jeho schopnosti dostát včas svým (úvěrovým) závazkům. 1 B_BUA Bankovní úvěrové analýzy 5. Ratingový proces a ratingový systém na základě praxe České spořitelny 2 Ratingová indikace Počátkem roku 2007 vstoupily v platnost nové mezinárodní předpisy o kapitálové

Více

DETAILY OBJEDNÁVKY REŠERŠOVANÁ SPOLEČNOST. DETAILY OBJEDNÁVKY: Zákazník: Coface Czech Credit Management Services, spol. s r.o.

DETAILY OBJEDNÁVKY REŠERŠOVANÁ SPOLEČNOST. DETAILY OBJEDNÁVKY: Zákazník: Coface Czech Credit Management Services, spol. s r.o. Kreditní informace Coface Czech Credit Management Services, spol. s r.o. email: info-cz@coface.com 30.03.2015 12:15 document id: 1741187-3-P01-1.12.6-16244 DETAILY OBJEDNÁVKY DETAILY OBJEDNÁVKY: Zákazník:

Více

TRAVELCOM ZLEPŠENÍ KOMPETENCÍ ROM A MIGRUJÍCÍCH OSOB V OBLASTI MARKETINGU A OBCHODU ZA Ú ELEM ZLEPŠENÍ JEJICH P ÍSTUPU A SETRVÁNÍ NA TRHU PRÁCE

TRAVELCOM ZLEPŠENÍ KOMPETENCÍ ROM A MIGRUJÍCÍCH OSOB V OBLASTI MARKETINGU A OBCHODU ZA Ú ELEM ZLEPŠENÍ JEJICH P ÍSTUPU A SETRVÁNÍ NA TRHU PRÁCE TRAVELCOM ZLEPŠENÍ KOMPETENCÍ ROM A MIGRUJÍCÍCH OSOB V OBLASTI MARKETINGU A OBCHODU ZA Ú ELEM ZLEPŠENÍ JEJICH P ÍSTUPU A SETRVÁNÍ NA TRHU PRÁCE Obecný cíl: Zlepšit kompetence využívání marketingu k podpo

Více

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU Metodické listy pro kombinované studium předmětu MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Přednášející: Ing. Jana Kotěšovcová Metodický list č. 1 Název tematického celku: ZALOŽENÍ PODNIKU, VÝNOSY, NÁKLADY, NÁKLADOVÉ FUNKCE,

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu pro / Specializovanému nan nímu ú adu Hlavní mesto ˇ Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu Da ové identi ka ní íslo C

Více

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky 3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky Bilance banky, výkaz zisků a ztrát, podrozvahové položky Bilance banky - bilanční princip: AKTIVA=PASIVA bilanční

Více

Financování podniku. Finanční řízení podniku

Financování podniku. Finanční řízení podniku Financování podniku Finanční řízení podniku Peněžní toky v podniku NÁKUP výrobní faktory - práce - materiál - stroje VÝROBA výrobky a služby peněžní příjmy PRODEJ peněžní výdaje PENÍZE (CASH FLOW) Úkoly

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v, ve, pro 0 Da ové identi ka ní íslo 0 Identi ka ní íslo 0 Da ové p iznání ádné dodate né D vody pro podání dodate

Více

Moderní metody ve finanční analýze a plánování ARC Consulting Czech Republic, s.r.o. Petra Oceláková 13.9.2012

Moderní metody ve finanční analýze a plánování ARC Consulting Czech Republic, s.r.o. Petra Oceláková 13.9.2012 Moderní metody ve finanční analýze a plánování ARC Consulting Czech Republic, s.r.o. Petra Oceláková 13.9.2012 Překážková sazba Plánované cash flow Riziko Interní projekty Zpětné vyhodnocení Alokace &

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ)

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá devět ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

2 Rozvahové zm ny nevýsledkové a jejich zaú tování

2 Rozvahové zm ny nevýsledkové a jejich zaú tování 2 Rozvahové zm ny nevýsledkové a jejich zaú tování Cíl kapitoly Cílem p edkládané kapitoly je: pochopení podstaty základních ú etních transakcí a jejich promítnutí do rozvahy; pochopení základních pravidel

Více

Finan ní ízení projekt

Finan ní ízení projekt Finan ní ízení projekt Jaká témata budou probrána v rámci prezentace: Jak pracovat s rozpo tem projektu Jak sledovat harmonogram projektu Jak na finan ní plán projektu Zdroje informací P íru ka pro adatele

Více

Téma 7: FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU

Téma 7: FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU Téma 7: FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU OSNOVA: 1. Finanční řízení a jeho základní úkoly 2. Finanční analýza 3. Finanční plánování 4. Čas a riziko ve finančním řízení 5. Strategické finanční rozhodování 6. Krátkodobé

Více

EKONOMICKÁ ANALÝZA PODNIKU

EKONOMICKÁ ANALÝZA PODNIKU Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podnikové hospodářství EKONOMICKÁ ANALÝZA PODNIKU Economic analysis of company Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Petra ŠTAMFESTOVÁ Autor:

Více

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1 Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko Úrovn partnerství ABBYY je partnersky orientovanou spole ností a používá dvoustup ový model partnerství. Partner m že být bu prodejcem,

Více

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 Dolní B ežany email: geopraha@geopraha.cz, web: www.geopraha.cz Projekt m ení posun

Více

3. POMĚROVÉ UKAZATELE (financial ratios)

3. POMĚROVÉ UKAZATELE (financial ratios) 3. POMĚROVÉ UKAZATELE (financial ratios) Jsou základem finanční analýzy a pomocí nich můžeme podniky mezi sebou navzájem porovnávat. Analýza pomocí poměrových ukazatelů je nejběžněji používanou technikou

Více

Opera ní program Praha pól r stu R

Opera ní program Praha pól r stu R Opera ní program Praha pól r stu R Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelá výzkumu, vývoje a inovací Seminá Aktuální informace o financování výzkumu, vývoje a inovací v novém

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Lesnická ekonomika Připravil: Ing. Tomáš Badal Lesnická ekonomika Financování podniku Finanční

Více

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad OBEC ÚSTÍ Obecn závazná vyhláška. 1/ 2012 o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Zastupitelstvo obce Ústí se na svém zasedání

Více

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit:

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit: OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Rámcová smlouva o vývoji a údržb APV pro vymáhání pohledávek Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

Ukazatelé krytí aktiv (coverage ratios)

Ukazatelé krytí aktiv (coverage ratios) 4. přednáška Ukazatelé krytí aktiv (coverage ratios) - doplňují charakteristiku finanční situace firmy a ukazatele likvidity a částečně i ukazatele zadluženosti (viz dále). - měří, zda a do jaké míry jsou

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví pro OP Zemědělství

Metodika výpočtu finančního zdraví pro OP Zemědělství Příloha 19 pro OP Zemědělství Vyhodnocení finančního zdraví žadatele je: a) kriterium přijatelnosti b) bodovací kriterium u opatření 1.1., 1.2. a 2.1.5. (viz Příloha 3 Bodovací kritéria) Požadované dokumenty

Více

8 Variabilní režie 16 Variabilní náklady 45 CENA 70 MARŽE 25

8 Variabilní režie 16 Variabilní náklady 45 CENA 70 MARŽE 25 KAPITOLA 3 SYSTÉM PLÁNŮ A ROZPOČTŮ Případová studie Abstinent Společnost Abstinent, a. s. vyrábí jediný, na trhu však úspěšný a zavedený výrobek nealkoholický nápoj A1. Výroba probíhá v relativně plynulém

Více

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO

Více

Seminární práce ze Základů firemních financí

Seminární práce ze Základů firemních financí Seminární práce ze Základů firemních financí Téma: Analýza kritického bodu a finanční analýza podniku Zpracovali: Mejtský Jindřich Sedlářová Monika Pavlík Michal Datum prezentace: 22. 4. 2004 V Brně dne......

Více

Investiční instrumenty a portfolio výnos, riziko, likvidita Úvod do finančních aktiv. Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni.

Investiční instrumenty a portfolio výnos, riziko, likvidita Úvod do finančních aktiv. Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni. Finanční trhy Investiční instrumenty a portfolio výnos, riziko, likvidita Úvod do finančních aktiv Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup

Více