ANALÝZA FIRMY VYBRANÝMI METODAMI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ANALÝZA FIRMY VYBRANÝMI METODAMI"

Transkript

1 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS ANALÝZA FIRMY VYBRANÝMI METODAMI ANALYSIS OF COMPANY BY SELECTIVE METHODS DIPLOMOVÁ PRÁCE MASTER'S THESIS AUTOR PRÁCE AUTHOR VEDOUCÍ PRÁCE SUPERVISOR TOMÁŠ ZEMAN, MSc Ing. HELENA HANUŠOVÁ, CSc. BRNO 2015

2 Vysoké učení technické v Brně Akademický rok: 2014/2015 Fakulta podnikatelská Ústav ekonomiky ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE Zeman Tomáš, MSc Podnikové finance a obchod (6208T090) Ředitel ústavu Vám v souladu se zákonem č.111/1998 o vysokých školách, Studijním a zkušebním řádem VUT v Brně a Směrnicí děkana pro realizaci bakalářských a magisterských studijních programů zadává diplomovou práci s názvem: Analýza firmy vybranými metodami v anglickém jazyce: Analysis of Company by Selective Methods Pokyny pro vypracování: Úvod Cíle práce, metody a postupy zpracování Teoretická východiska práce (SLEPTE, Porterův 5 faktorový model, SWOT, QUICK test) Analýza současného stavu : pomocí vybraných metod provést analýzu zvoleného podnikatelského subjektu Vlastní návrhy řešení: na základě provedených analýz zformulovat konkrétní doporučení a návrhy na zlepšení zjištěné situace Závěr Seznam použité literatury Přílohy Podle 60 zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon) v platném znění, je tato práce "Školním dílem". Využití této práce se řídí právním režimem autorského zákona. Citace povoluje Fakulta podnikatelská Vysokého učení technického v Brně.

3 Seznam odborné literatury: DLUHOŠOVÁ, D. Finanční řízení a rozhodování podniku. 2. upravené vyd. Praha : Ekopress, s.r.o., s. ISBN GRASSEOVÁ, M. a kol. Analýza podniku v rukou manažera. 1. vyd. Brno : Computer Press, a.s., s. ISBN PAVELKOVÁ, D. Výkonnost podniku z pohledu finančního manažera. Praha : Linde, s. ISBN PETŘÍK, T. Ekonomické a finanční řízení firmy - manažerské účetnictví v praxi. 1.vyd. Praha : Grada Publishing, s. ISBN RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza metody, ukazatele, využití v praxi. Praha : Grada, s. ISBN SYNEK, M. Manažerské výpočty a ekonomická analýza. Praha : C.H.Beck, s. ISBN Vedoucí diplomové práce: Ing. Helena Hanušová, CSc. Termín odevzdání diplomové práce je stanoven časovým plánem akademického roku 2014/2015. L.S. doc. Ing. Tomáš Meluzín, Ph.D. Ředitel ústavu doc. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D. Děkan fakulty V Brně, dne

4 Tato verze diplomové práce je zkrácená Ědle Sm rnice d kana č. Ň/Ň01ňě. Neobsahuje identifikaci subjektu, u kterého byla diplomová práce zpracována Ědále jen dotčený subjekt ě a dále informace, které jsou dle rozhodnutí dotčeného subjektu jeho obchodním tajemstvím či utajovanými informacemi.

5 Abstrakt Diplomová práce je zam ena na analýzu prost ednictvím vhodných analytických metod. V teoretické části je vymezen obsah pojm a jsou zde popsány vybrané metody k jejímu m ení a vyhodnocení faktor, které na ni p sobí. Praktická část aplikuje zvolené metody na podnik. V záv ru práce jsou shrnuty dosaţené poznatky a navrţena opat ení pro budoucí vývoj podniku. Abstract This thesis is focused on the analysis by means of appropriate analytical methods. The theoretical part defines the content of the concepts and describes selected methods for its measurement and evaluation of factors placed upon it. The practical part applies the selected method for enterprise. In conclusion summarizes the lessons learned and proposed measures for the future development of the company. Klíčová slova Ekonomická analýza, finanční analýza, pr myslový podnik, SWOT analýza, SLEPTE analýza, Fundamentální analýza, Porter v model p ti sil, Quick test. Keywords Economic analysis, financial analysis, industrial company, SWOT analysis, SLEPTE analyses, Fundamental analysis, Porter s model of five forces, Quick test.

6 Bibliografická citace ZEMAN, T. Analýza vybrané firmy. Brno: Vysoké učení technické v Brn, Fakulta podnikatelská, Ň s. Vedoucí diplomové práce Ing. Helena Hanušová, CSc.

7 Čestné prohlášení Prohlašuji, ţe p edloţená diplomová práce je p vodní a zpracoval jsem ji samostatn. Prohlašuji, ţe citace pouţitých pramen je úplná, ţe jsem ve své práci neporušil autorská práva Ěve smyslu Zákona č. 1Ň1/Ň000 Sb., o právu autorském a o právech souvisejících s právem autorskýmě. V Brn dne 24. kv tna Ň015

8 Poděkování D kuji paní Ing. Helen Hanušové, CSc. za její vst ícnost, trp livost a také za odborné rady, které mi p i zpracování diplomové práce vţdy ráda poskytovala. Dále d kuji majiteli firmy za ochotu podílet se na vypracování této práce a zárove bych také rád pod koval své rodin za podporu a pomoc, kterou mi poskytovala v pr b hu mého studia.

9 Obsah Úvod Cíl práce, metody a postupy zpracování Teoretická část práce Základní p ístupy finanční analýzy Technická analýza Fundamentální analýza Finanční analýza a finanční zdraví Ukazatelé finanční analýzy Metody finanční analýzy Elementární metody Horizontální analýza Vertikální analýza ůnalýza tokových ukazatel ůnalýza rozdílových ukazatel ůnalýza pracovního kapitálu ůnalýza zisku Pom rové ukazatele Ukazatele rentability podniku Ukazatel rentability vlastního kapitálu ROE Ukazatel rentability celkových vloţených aktiv ROA Ukazatel rentability dlouhodobých zdroj ROCE Ukazatel rentability vloţeného kapitálu - ROI Ukazatel rentability trţeb ROS a ukazatel ziskové marţe PMOS Ukazatele aktivity... 23

10 1.5 Ukazatel doby obratu zásob Doba obratu pohledávek Doba obratu závazk Ukazatele zadluţenosti Ukazatel míry celkové zadluţenosti Ukazatel úrokového krytí Koeficient zadluţenosti Dlouhodobá zadluţenost B ţná zadluţenost Ukazatele likvidity Ěplatební schopnostiě B ţná likvidita Pohotová likvidita Hotovostní likvidita Ukazatele na bázi Cash-flow Souhrnné indexy hodnocení podniku Quick-test Index bonity Bankrotní modely ůnalýza vn jšího prost edí společnosti SWOT analýza SLEPTE analýza Porterova teorie konkurenčních sil Lewin v model Analýza současného stavu Základní údaje a popis firmy Charakteristika firmy... 43

11 1.1.1 Historie a vývoj společnosti Organizační struktura společnosti Technické vybavení společnosti Systém ízení kvality SLEPTE analýza SWOT analýza firmy Silné stránky Slabé stránky P íleţitosti Hrozby Fáze hodnocení SWOT analýzy Shrnutí fáze hodnocení SWOT analýzy Shrnutí analýz společnosti Návrh řešení práce Zhodnocení finanční situace firmy Rozvaha Výkaz zisku a ztráty Finanční analýza Quick test Zhodnocení vývoje podniku ůplikace Lewinova modelu ízení zm n do společnosti Shrnutí a doporučení Proces restrukturalizace Závěr Seznam použité literatury Seznam použitých zkratek... 52

12 Seznam obrázků Seznam tabulek Seznam grafů Seznam příloh... 56

13 Úvod Trţní ekonomika je zaloţená na základních fenoménech a to na nabídce a poptávce. Závislost na nabídce a poptávce je nepochybná. Dalším významným ekonomickým jevem je konkurence, která je hybnou silou kaţdého trhového odv tví. Konkurence posouvá kvalitu výrobk a sluţeb stále vp ed. Neexistuje podnik, který by jí ignoroval. Problém však často nastává aţ p i výb ru porovnávacích, resp. hodnotících metodách, protoţe ne všechny podniky si dostatečn uv domují, ţe klasické metody analýz jsou v tomto tvrdém konkurenčním boji slabým prost edkem na dosáhnutí vrcholného postavení na eb íčku trhové hodnoty. Za pomoci finanční analýzy m ţe kaţdá firma rozebrat svou finanční situaci a posoudit úsp šnost činnosti podniku v minulosti, stav v současnosti a prognózovat vývoj do budoucnosti. Nalezené skutečnosti z finanční analýzy slouţí ad uţivatel, kte í se o výsledky zajímají z mnoha d vod. Také lze íci, ţe finanční analýza získává svou d leţitost v n kolika moţných sm rech a stává se nedílnou součástí ízení podnik, dále pak podkladem pro ocen ní společnosti, napomáhá potenciálním investor m, bankám a jiným institucím p i rozhodování. Nabízet uspokojivé odpov di na otázky investor, v itel, managementu a dalších zainteresovaných subjekt zkoumající p im enost výnosnosti investice, likviditu, zdroje krytí nebo stabilitu podniku znamená v první ad posoudit celkovou finanční výkonnost firmy. Hodnocení kvality hospoda ení vyţaduje kv li jedinečnosti kaţdé společnosti individuální p ístup, neboť nedílnou součástí kaţdého podniku v podmínkách orientovaných ekonomik jsou obtíţn m itelné hodnoty jako image firmy, podv domí o značce nebo moţný budoucí vývoj společnosti a trhu. Obecn uznávaným prost edkem pro hodnocení ekonomické výkonnosti firmy je finanční analýza, jeţ hodnotí hospoda ení minulých nebo budoucích období a p i respektování specifik hodnoceného subjektu podává ucelený obraz o úrovni hospoda ení zkoumané společnosti. Tato diplomová práce se zam í na hodnocení výkonnosti podniku prost ednictvím zvolených analýz. Pouţijí se zde klasické metody finanční analýzy, které budou dopln ny moderními metodami hodnocení výkonnosti podniku. 11

14 Cíl práce, metody a postupy zpracování Cílem diplomové práce je prost ednictvím vhodných analytických metod provést analýzu zvolené firmy. Na základ výsledk provedených analýz formulovat doporučení a navrhnout opat ení zlepšení zjišt ného stavu. Hlavním p ínosem diplomové práce je p edevším nalezení p íčin stavu podniku vyplývající z interpretace výsledk finanční analýzy. Dílčím cílem je i popis teoretických poznatk z oblasti finančního ízení a predikční analýza společnosti, kdy se posoudí vývoj finanční situace podniku do budoucna. Diplomová práce se d lí na část teoretickou, analýzu a část praktickou. První část práce je teoretická, kde jsou popsány východiska finančního ízení, obsahuje základní pojmy, teoretické vymezení ešené problematiky. Další částí diplomové práce je analýza současného stavu ešené problematiky ve společnosti, kde bude p edstavena firma, kterou se bude práce nadále zabývat. ůplikují se vybrané popsané metody ke zjišt ní jiţ konkrétních výsledk. Praktická část diplomové práce navazuje na p edchozí kapitoly a bude zde navrţeno zhodnocení moderních metod výkonnosti podniku včetn zvýšení trţní hodnoty firmy. 12

15 1 Teoretická část práce Finanční analýza podniku je rozborem finanční situace podniku na základ údaj z účetní záv rky. Samotné účetní výkazy dostatečn nevypovídají o finančním stavu podniku, a proto je nezbytná finanční analýza, která rozšifruje výsledná data a výsledkem je poţadovaný celistvý obraz o hospoda ení podniku a o jeho silných a slabých stránkách. Jejím úkolem je podat ucelené, souhrnné informace o zdraví daného podniku a o jeho finanční situaci. Finanční analýza je součástí finančního ízení podniku. Finanční analýza podniku se týká nejen minulosti a p ítomnosti, ale snaţí se také predikovat stav a vývoj podniku v budoucnu. Na základ finanční analýzy by její uţivatelé m li být schopni učinit pot ebná rozhodnutí správným sm rem. Finanční analýza v sob má n kolik základních krok. Jedná se o sb r dat, výb r metody analýzy, provedení samotné analýzy, interpretaci jejích výsledk a syntéza a formulace záv r a úsudk Základní přístupy finanční analýzy Cílem finanční analýzy je zjistit finanční situaci v podniku. Obecn mezi ukazatele, pat í rentabilita, tzn. výnosnost podniku, schopnost zajistit p im ený zisk z vloţeného kapitálu, krátkodobá likvidita podniku, tj. schopnost zajistit své finanční závazky v dob jejich splatnosti a dlouhodobá solventnost podniku, tzn. schopnost dlouhodob zabezpečit své finanční závazky a dlouhodob dosahovat p im ené výnosnosti. Finanční analýza je zaloţena na účetních výkazech a nejsou v ní zohledn ny faktory jako nap íklad celková schopnost a zkušenosti v managementu podniku, konkurenční schopnosti. Proto je nutné na finanční analýzu pohlíţet jako na vodítko s určitými rezervami. Jistá skupina pom rových ukazatel je v současnosti brána jako určitý standard p i zkoumání podniku. Jedná se nap íklad o výnosnost, likviditu, finanční stabilitu a solventnost, aktivitu a ukazatelé kapitálového trhu. U finanční analýzy je moţné rozlišit dva základní p ístupy, kvantitativní, tedy technickou analýzu, a analýzu kvalitativní, neboli fundamentální. Kaţdý z p ístup má určité výhody i úskalí, pro dosaţení nejlepších výsledk analýzy se doporučuje kombinace obou p ístup. 1 Grünwald R., Holečková J.: Finanční analýza a plánování podniku, str. 33, Ekopress, s.r.o

16 1.1.1 Technická analýza Technická analýza vyuţívá matematických a statistických metod ke kvantitativnímu porovnání zpracovaných dat a tyto výsledky následn kvalitativn posoudí. Metody technické analýzy se rozd lují na elementární a vyšší Fundamentální analýza 2 Fundamentální analýza se opírá o znalosti vzájemných souvislostí mezi ekonomickými a mimoekonomickými jevy, na zkušenostech odborník a jejich odhadech. Tento p ístup, na rozdíl od technické analýzy, zpravidla nevyuţívá algoritmizované postupy a jeho východiskem je identifikace prost edí. ůnalyzuje tak zejména vlivy vnit ního i vn jšího ekonomického prost edí podniku, probíhající fáze ţivota podniku a podnikových cíl. Makroekonomické prostředí Vlivy makroekonomického prost edí se projevují jako vliv fiskální a monetární politiky vlády, její dopady na pen ţní nabídku a poptávku, zam stnanost, dále da ové ztíţení, devizové kurzy, úrokovou míru a inflaci. Mikroekonomické prostředí Mikroekonomické prost edí je charakterizováno jako vliv oboru, postavení na trhu, okamţitá vládní hospodá ská politika a politika v oblasti trhu práce, monopol a dalšími vlivy. Metody spočívají p eváţn na porovnání zaloţeném na verbálním hodnocení, p ípadn na kombinaci verbálního a číselného hodnocení. Mezi zástupce fundamentální analýzy pat í nap íklad SWOT analýza, Metoda kritických faktor úsp šnosti, ůrgentiho model, BCG matice nebo metoda Balanced Scorecard (BSC). 1.2 Finanční analýza a finanční zdraví Finanční analýza posuzuje finanční situaci podniku a slouţí k rozhodování v n m a tím je i d leţitou součástí finančního ízení. Efektivnost podniku bude proto chápána ve smyslu finančním, kdy budou pom ovány vloţené finanční zdroje se zisky podniku. 2 SEDLÁČEK, Jaroslav. Finanční analýza podniku. 1. vydání. Brno: Computer Press, stran. ISBN Strana 7. 14

17 Finanční analýza p edstavuje ohodnocení minulosti, současnosti a p edpokládané budoucnosti finančního hospoda ení firmy. Jejím cílem je poznat finanční zdraví, identifikovat slabiny, které by mohly v budoucnosti vést k problémům, a determinovat silné stránky, na kterých by firma mohla stavět Ukazatelé finanční analýzy Ukazatele, které se pouţívají p i sestavování finanční analýzy, se mohou členit následujícím zp sobem: stavové ukazatele = poloţky rozvahy Ěaktiva a pasivaě, informují o určitém stavu k určitému okamţiku; tokové ukazatele = informují o zm n extenzivních ukazatel, k nimţ došlo za určité období, pat í sem nap. poloţky výkazu zisku a ztráty nebo Cash-flow; rozdílové ukazatele = p edstavují rozdíl stavu určitých skupin aktiv a pasiv, pat í sem nap. čistý pracovní kapitál nebo čisté pohotové prost edky; poměrové ukazatele = tvo í je podíl dvou stavových, resp. tokových ukazatel, nazývají se tzv. intenzivní ukazatele Metody finanční analýzy Všeobecn existuje n kolik postup a metod, jak zpracovat finanční analýzu. Výsledné analýzy se od sebe liší formou a mírou podrobnosti. Metody vytvá ení nejsou nikde legislativn upraveny či standardizovány, a tak záleţí pouze na úsudku zpracovatele, jaké nástroje vyuţije. Musí však p ihlédnout k charakteristice proces v podniku, zadavatel m a k účelu zpracování výstup. Pouţité metody souvisí s p ístupem k finanční analýze, kde má uţivatel moţnost výb ru z metod technické nebo fundamentální analýzy. 3 BLAHA, Zdenek Sid. - JIND ICHOVSKÁ, Irena. Jak posoudit finanční zdraví firmy. ň. rozší ené vydání. Praha: Management Press, Ň006. 1ř4 stran. ISBN Ř07Ň61145ň., Strana 1Ň. 4 HE MůN, Jan. Oceňování nemovitostí. Praha, VŠE: Oeconomica VŠE, Ň005. ISBN Ř0Ň Str

18 Volba vhodných metod je p itom podmínkou úsp šné analýzy. Pat í mezi n : a) elementární metody metody horizontální analýzy, metody vertikální analýzy, analýza pomocí bilančních pravidel, analýza tokových ukazatel = Cash-flow, analýza rozdílových ukazatel Ěpracovní kapitál, EVů, ziskě, b) metody poměrové analýzy založené na jednotlivých poměrových ukazatelích ukazatele rentability Ěvýnosnostiě, ukazatele likvidity, ukazatele zadluţenosti Ěkapitálové struktury, stability), ukazatele aktivity (obratovosti), ukazatele nákladovosti a produktivity, ukazatele kapitálového trhu, c) metody poměrové analýzy využívající soustavy poměrových ukazatelů soustavy pom rových ukazatel vzájemn provázané, soustavy pom rových ukazatel bez vzájemné vazby, predikční modely Ěbankrotní a bonitní modelyě, d) metody mezipodnikového srovnání jednorozm rné, vícerozm rné, e) vyšší metody finanční analýzy matematicko-statistické Ěbodové odhady, diskriminační analýza, korelační koeficienty, regresní modelování, analýza rozptylu, faktorová analýzaě, nestatistické. 5 Metody finanční analýzy musí být vţdy dopl ovány úsudkem finančního manaţera, který je nejd leţit jší součástí celé analýzy, protoţe finanční ukazatele samy o sob nemají vypovídací schopnost. Pro zkvalitn ní vypovídací schopnosti ukazatel je vhodné, aby byla zvolena adekvátní časová ada vstupních dat a tedy nedocházelo 5 KUBÍČKOVÁ, Dana a Jana KOT ŠOVCOVÁ. Finanční analýza. Praha: Vysoká škola finanční a správní, Ň006. ISBN Ř

19 ke zkreslení či nep esnostem. Na vyjád ení finanční situace podniku je velmi vhodné vyuţít i graf, které znázor ují vývoj a umoţ ují srovnat i n kolik veličin najednou. 1.3 Elementární metody Mezi nejzákladn jší elementární metody pat í horizontální a vertikální analýza. Tyto analýzy jsou výchozím bodem pro kaţdou finanční analýzu a jejich zpracování umoţ uje lépe chápat jednotlivé vazby a spojitosti mezi poloţkami účetních výkaz vztaţených k n jaké veličin. Dále stojí za zmínku bilanční pravidla, analýza tokových a rozdílových ukazatel Horizontální analýza Horizontální analýzou, analýzou trend nebo také analýzou po ádcích se zjišťuje, o kolik jednotek se zm nila p íslušná poloţka v čase a kolik činila tato zm na v procentním vyjád ení. P esn ji ečeno, jde o vzájemné porovnávání poloţek v r zných obdobích. Nap íklad o kolik procent se zm nil dlouhodobý majetek ve sledovaném roce oproti minulému. Pokud má zpracovatel k dispozici dostatečn dlouhou časovou adu, m ţe vysledovat určitý trend a následn ze zjišt ných údaj vyvodit pat ičné záv ry. Pomocí matematického vzorce se mohou podmínky horizontální analýzy vyjád it následovn : I B ( t) B ( t 1) B ( t) B ( t 1) B ( t 1) i i i t 1 1 t / i i kde: B i = hodnota bilanční poloţky i, t = čas. Horizontální analýza porovnává hodnoty ukazatel a jejich zm ny v čase Ěčasové adyě. P i hodnocení však musíme brát v úvahu i zm ny trţního prost edí jako nap. zm ny cen materiálu a ostatních vstup, zm ny da ové, zm ny konkurenčního prost edí, zm ny preferencí zákazník, zm ny na trhu kapitálu, mezinárodní vlivy i zm ny v domácí politické situaci. D leţité je zahrnout do hodnocení i budoucí zám ry firmy. Pom uje pak minulé hodnoty ukazatel s plánovanými budoucími hodnotami a hodnotí dosaţitelnost poţadovaného stavu. 17

20 1.2.1 Vertikální analýza Vertikální analýza Ěprocentní rozborě navazuje na analýzu horizontální a sleduje podíl jednotlivých poloţek na celkové bilanční sum. Jejím výsledkem je struktura jednotlivých poloţek účetních výkaz. Je tedy moţno íci, ţe tvo í pomyslnou startovací čáru pro pom rové ukazatele a dále je vhodným nástrojem pro meziroční a prostorové srovnání. Na rozdíl od analýzy horizontální pracuje vţdy pouze s daty jednoho období Analýza tokových ukazatelů Výstupem analýzy pen ţních tok jsou informace, jak firma získala pen ţní prost edky a jak je v určitém časovém intervalu dokázala vyuţít. Data do této analýzy se získávají z p ehledu o pen ţních tocích a zm nách vlastního kapitálu Ěvýkaz Cash-flowě, který se skládá ze t í částí podle činností podniku: provozní, investiční a finanční. Provozní část je závislá na rozhodnutí managementu v rámci operativního ízení a části finanční a investiční jsou v rukou vlastník a jsou součástí strategických krok. Pouţívání Cash-flow namísto zisku m ţe mít pro podnik n kolik výhod. Vyuţívá se p edevším p i posouzení finančního hospoda ení, rozhodování o investiční činnosti nebo nap íklad p i ízení likvidity. Dále odstra uje vlivy, které mohou být zp sobeny n kterými účetními postupy Ěčasové rozlišení, metody odepisováníě a v neposlední ad je mén citlivé na výkyvy ve vývoji inflace. P i samotné analýze se pozornost klade p edevším na provozní část Cash-flow, která se počítá pomocí nep ímé metody. Díky tomu lze zjistit, do jaké míry výsledek hospoda ení za b ţnou činnost odpovídá skutečn vyd laným pen z m a jak je produkce ovlivn na zm nami pracovního kapitálu a jeho hlavních poloţek. Provozní Cash-flow p ináší zejména obraz o p íjmech a zdrojích pro vnit ní financování Ěúroky, nájemnéě. Dlouhodob záporné hodnoty této části Cash-flow jsou znakem tzv. váţné finanční tísn. Z poloţek finančního Cash-flow lze získat informace o vn jším financování podniku Ěkapitálové struktu eě, tj. p íjem, splácení bankovních úv r nebo jiných p jček, výplaty dividend a jiné pohyby vlastního kapitálu. 18

21 Cash-flow za investiční činnost podniku vypovídá o alokaci pen ţních prost edk do majetkových účastí nebo do dlouhodobých aktiv, která mají v budoucnosti ze své podstaty p inášet uţitek Analýza rozdílových ukazatelů Princip výpočtu t chto ukazatel spočívá v odečtení dvou či více poloţek z rozvahy nebo výsledovky. Podrobn ji budou rozebrány pouze dva nejznám jší, a sice analýza pracovního kapitálu a analýza zisku Analýza pracovního kapitálu V nejširším slova smyslu je pracovní kapitál Ěworking capitalě chápán jako část ob ţných aktiv ĚOůě, ale pro účely finanční analýzy je vhodn jší sledovat tzv. čistý pracovní kapitál Ěnet working capitalě. Jedná se o část aktiv, která je kryta dlouhodobým kapitálem Ěvlastním kapitálem a dlouhodobými dluhyě a není tedy zatíţena splácením krátkodobých závazk a úroky. Tato sledovaná aktiva jsou vysoce likvidní a jejich splatnost je v horizontu do jednoho roku. Nejčast ji se však v praxi vyuţívá tzv. čistý pracovní kapitál, který udává, kolik ob ţných aktiv by podnik mohl vyuţívat po splacení všech krátkodobých závazk. Čistý pracovní kapitál vytvá í jakýsi polštá pro p ípadné finanční výkyvy. Jedná se o dlouhodobý zdroj, který má podnik k dispozici pro financování b ţného chodu podniku. Čím vyšší je hodnota čistého pracovního kapitálu, tím vyšší je likvidita a schopnost hradit závazky. Rozlišují se celkem t i typy pracovního kapitálu, dle mnoţství poloţek z rozvahy, které jsou pro výpočet zohledn ny. Pracovní kapitál I. (Čistý pracovní kapitál) = Zásoby + Krátkodobé pohledávky + Finanční majetek Krátkodobé závazky Pracovní kapitál II. = Zásoby + Krátkodobé pohledávky + Finanční majetek Krátkodobé závazky + Dohadné účty aktivní Dohadné účty pasivní 6 SEDLÁČEK, Jaroslav. Finanční analýza podniku. Brno: Computer Press, ISBN Str

22 Pracovní kapitál III. = Zásoby + Krátkodobé pohledávky + Finanční majetek Krátkodobé závazky + Dohadné účty aktivní Dohadné účty pasivní + P íjmy p íštích období Výdaje P íštích období Analýza zisku Jak je jiţ známo, zisk podniku se získává odečtením nákladových poloţek od výnosových a tvo í jednu z nejvýznačn jších poloţek nejen finanční analýzy. V rámci analýzy se sleduje, zda je vypočtený zisk dostačující, odpovídá poţadavk m vlastník nebo managementu a jak bude v budoucnosti rozd len. Obecn se rozlišuje n kolik úrovní zisku, které se rozd lují podle toho, zda se do výše uvedeného rozdílu zahrnuje zp sob a zdroje financování Ěúrokyě, da ové zatíţení či odpisy. 1.3 Poměrové ukazatele Pom rové ukazatele mají ve finanční analýze nezastupitelné místo. Z velkého mnoţství pom rových ukazatel je nutné vybrat pouze tak, aby analýza byla smysluplná a odpovídala pot ebám kladených na danou analýzu a aby situaci podniku zobrazovala komplexn. Pro pot eby této práce jsem vybral následující pom rové ukazatele: Ukazatele rentability (efektivnosti), 8 Ukazatele aktivity, 9 Ukazatele finanční závislosti Ězadluţenostiě, Ukazatele likvidity Ěplatební schopnostiě, Ukazatele na bázi Cash-flow Ukazatele rentability podniku Rentabilita, resp. výnosnost kapitálu je mě ítkem schopnosti podniku vytvářet nové efekty, dosahovat zisku použitím investovaného kapitálu R ČKOVÁ, P. Finanční analýza metody, ukazatele, využití v praxi. Praha : Grada, s. ISBN Zpracováno dle: VůLůCH, J.: Finanční ízení podniku. 2. vyd. Praha : Ekopress, s. ISBN HůMPLOVÁ, E. Vybrané problémy finanční analýzy firmy. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita v Brn, 1řřř. 161 s. ISBN Ř0Ň10Ň SCHOLLEOVÁ, Hana. Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, a.s., s. ISBN , Strana

23 Ukazatelé rentability obecn pom ují dosaţený zisk s výší zdroj podniku, kterých bylo v podniku vyuţito k jeho dosaţení. Rentabilita je m ítkem schopnosti podniku vytvá et nové zdroje. Obecn lze ukazatele rentability vnímat jako jeden z nejkomplexn jších zp sob hodnocení hospoda ení podniku. Konstruovány jako poměr konečného efektu dosaženého podnikatelskou činností (výstupu) k nějaké srovnávací základně (vstupu), která může být jak na straně aktiv, tak na straně pasiv, nebo k jiné bázi. Zobrazují pozitivní nebo naopak negativní vliv ízení aktiv, financování firmy a likvidity na rentabilitu. 11 Rentabilita celkového kapitálu pom uje zisk s celkovými aktivy investovanými do podnikání, bez ohledu na to, z jakých zdroj, byly financovány. Počítá se ziskem p ed zdan ním a p ed úhradou úrok ĚEBITě. Rentabilita celkového kapitálu ĚRCKě je také označována jako rentabilita aktiv ĚROů, return on assetsě a je dána výd lkovou schopností Ěprodukční silouě. RCK = EBIT/Celková aktiva Mezi nejčast jší modifikace ukazatel rentability pat í: Ukazatel rentability vlastního kapitálu ROE, Ukazatel rentability celkových vloţených aktiv ROA, Ukazatel rentability vloţeného kapitálu ROI, Ukazatel rentability dlouhodobých zdroj ROCE, Ukazatel rentability trţeb ROS a ukazatele ziskové marţe PMOS Ukazatel rentability vlastního kapitálu ROE Tento ukazatel vyjad uje výnosnost vlastního kapitálu vloţeného do podniku jeho vlastníky. Dle toho ukazatele mohou investo i zjistit, zda-li je jejich kapitál dostatečn reprodukován s ohledem na riziko jejich investice. Hodnota ukazatele by m la být vyšší neţ úrok, který by investorovi plynul z alternativní investice Ěnap. vloţením prost edk na termínovaný vklad apod.ě KISLINGEROVÁ, Eva a kol. Manažerské finance. Ň. p epracované a dopln né vydání. Praha: C.H. Beck, stran. ISBN Strana Rezková, J.: Finanční analýza účetních dat v praxi, str. 22, Bilance HůMPLOVÁ, E. Vybrané problémy finanční analýzy firmy. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita v Brn, 1řřř. 161 s. ISBN Ř0Ň10Ň

24 p ed zdaněním: po zdanění: Ukazatel rentability celkových vložených aktiv ROA Ukazatel rentability celkových vloţených aktiv pom uje zisk s celkovými aktivy podniku bez ohledu na zdroj financování. Ukazatel vyjad uje celkovou výd lečnou schopnost podniku, jinými slovy jaký potenciál je v daném podniku skryt. Ukazatel p edstavuje celkový výd lek podniku, který není ješt ovlivn n jeho finanční strukturou. 14 nezdaněná výkonnost: zdaněná výkonnost: Ukazatel rentability dlouhodobých zdrojů ROCE Ukazatel ROCE má podobnou vypovídající schopnost jako ROů s tím rozdílem, ţe se zam uje pouze na dlouhodobý kapitál a vylučuje krátkodobé cizí zdroje a ostatní pasiva. ROCE tedy vypovídá o výnosovém potenciálu dlouhodobých zdroj Ukazatel rentability vloženého kapitálu - ROI Ukazatel rentability vloţeného kapitálu vyjad uje, s jakou účinností p sobí celkový kapitál vloţený do podniku nezávisle na zdroji jeho financování. 14 HůMPLOVÁ, E. Vybrané problémy finanční analýzy firmy. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita v Brn, 1řřř. 161 s. ISBN

25 1.3.6 Ukazatel rentability tržeb ROS a ukazatel ziskové marže PMOS Ukazatel rentability trţeb vyjad uje pom r mezi ziskem a trţbami. Trţby ve jmenovateli p edstavují trţní hodnotu výkon podniku za vybrané časové období. Rentabilita trţeb m í dle Hamplové 15 výkonnost podniku na základ tzv. ziskového rozp tí Ěmarţeě. Z konstrukce tohoto ukazatele lze zjistit, kolik zisku je vyprodukováno z jednotky trţby. rentabilita tržeb zisková marže PMOS Zisková marţe je modifikací ukazatele ROS, jen v čitateli pouţívá čistý zisk po zdan ní. 1.4 Ukazatele aktivity Ukazatele aktivity m í, jak efektivn podnik hospoda í se svými aktivy. Pokud podnik má aktiv více neţ je pro n j účelné, vznikají mu nadbytečné náklady, které mu sniţují zisk. Naopak pokud má podnik aktiv mén neţ je pro n j pot ebné, p ichází o trţby, které by díky nim mohl získat. 1.5 Ukazatel doby obratu zásob Ukazatel doby obratu zásob určuje dobu, po kterou jsou zásoby v podniku vázány. Udává počet obrátek zásob za sledované období. Obecn podniky tlačí na zrychlení doby obratu zásob, coţ obvykle vede ke zvyšování zisku nebo sníţení pot eby kapitálu k dosaţení stejného zisku. Ukazatel doby obratu zásob je rovn ţ indikátorem likvidity, tudíţ je nutno je drţet na co nejniţší úrovni ovšem bez negativního dopadu na zásobování podniku. á á í ţ 15 HůMPLOVÁ, E. Vybrané problémy finanční analýzy firmy. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita v Brn, 1řřř. 161 s. ISBN Ř0Ň10Ň

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní)

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní) 4. přednáška Finanční analýza podniku - FucAn Návaznost na minulou přednášku Elementární metody a) analýza absolutních ukazatelů b) analýza rozdílových a tokových ukazatelů c) analýza poměrových ukazatelů

Více

UKAZATELE RENTABILITY A AKTIVITY

UKAZATELE RENTABILITY A AKTIVITY UKAZATELE RENTABILITY A AKTIVITY 1. Ukazatele rentability, výnosnosti, ziskovosti (profitability ratios) poměřují zisk dosažený podnikáním s výší zdrojů podniku, jichž bylo užito k jeho dosažení. Ukazatele

Více

PŘEDMLUVA 1 PŘEDMĚT A CÍL FINANČNÍ ANALÝZY 3 METODY FINANČNÍ ANALÝZY 7

PŘEDMLUVA 1 PŘEDMĚT A CÍL FINANČNÍ ANALÝZY 3 METODY FINANČNÍ ANALÝZY 7 OBSAH III PŘEDMLUVA 1 PŘEDMĚT A CÍL FINANČNÍ ANALÝZY 3 METODY FINANČNÍ ANALÝZY 7 2.1 Fundamentální analýza podniku 7 2.2 Technická analýza podniku 9 Kritéria srovnatelnosti podniků 10 HORIZONTÁLNÍ ANALÝZA

Více

soubor činností, jejichž cílem je zjistit a vyhodnotit komplexně finanční situaci podniku Systematický rozbor dat, získaných především z účetních

soubor činností, jejichž cílem je zjistit a vyhodnotit komplexně finanční situaci podniku Systematický rozbor dat, získaných především z účetních Soňa Bartáková soubor činností, jejichž cílem je zjistit a vyhodnotit komplexně finanční situaci podniku Systematický rozbor dat, získaných především z účetních výkazů posouzení základních vývojových tendencí

Více

Finanční analýza. 1. Předmět a účel finanční analýzy. 2. Zdroje informací pro finanční analýzu. 3. Finanční účetní výkazy

Finanční analýza. 1. Předmět a účel finanční analýzy. 2. Zdroje informací pro finanční analýzu. 3. Finanční účetní výkazy Finanční analýza 1. Předmět a účel finanční analýzy Finanční analýza souží především pro ekonomické rozhodování a posouzení úrovně hospodaření podniku bonity a úvěruschopnosti dlužníka posouzení finanční

Více

Finanční řízení podniku

Finanční řízení podniku Finanční řízení podniku Finanční řízení Základním úkolem je zajištění kapitálu a koordinace peněžních toků podnikání s cílem dosáhnout co nejlepšího zhodnocení kapitálu při zachování platební schopnosti

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Finanční management I

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Finanční management I Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 Finanční management I Finanční řízení Finanční řízení efektivní financování splnění cílů podniku Manažerské

Více

1 Finanční analýza. 1.1 Poměrové ukazatele

1 Finanční analýza. 1.1 Poměrové ukazatele 1 Finanční analýza Hlavním úkolem finanční analýzy, jako nástroj řízení společnosti, je komplexní posouzení současné finanční a ekonomické situace společnosti za pomoci specifických postupů a metod. Finanční

Více

CÍLE A ZÁKLADNÍ NÁSTROJE FINANČNÍ ANALÝZY

CÍLE A ZÁKLADNÍ NÁSTROJE FINANČNÍ ANALÝZY CÍLE A ZÁKLADNÍ NÁSTROJE FINANČNÍ ANALÝZY Úvodem: - Za základní cíl podnikání každého podniku je považováno zvýšení její tržní hodnoty v delším časovém období. - Zdrojem pro rozvoj podniku je kapitál.

Více

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy)

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) FINANČNÍ ANALÝZA Cíle a možnosti finanční analýzy finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) podklady

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU (FAP) (aktualizovaná verze 01-09)

Metodické listy pro kombinované studium předmětu FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU (FAP) (aktualizovaná verze 01-09) Metodické listy pro kombinované studium předmětu FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU (FAP) (aktualizovaná verze 01-09) Přednášející: Ing. Jana Kotěšovcová Způsob zakončení předmětu: Zápočet formou zápočtového testu

Více

Hospodářský výsledek (HV, účet 431) prochází schvalovacím řízením:

Hospodářský výsledek (HV, účet 431) prochází schvalovacím řízením: Alokace zisků Hospodářský výsledek (HV, účet 431) prochází schvalovacím řízením: a) krytí ztráty minulých let b) tvorba zákonem předepsaných i dobrovolných rezerv (pro částečné krytí rizik z podnikání)

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Finanční analýza pojišťoven Hlavní úkoly finanční analýzy neustále vyhodnocovat, na základě finančních ukazatelů, ekonomickou situaci pojišťovny, současně, pomocí poměrových ukazatelů finanční analýzy,

Více

HODNOCENÍ FINANČNÍ SITUACE PODNIKU A NÁVRHY NA JEJÍ ZLEPŠENÍ

HODNOCENÍ FINANČNÍ SITUACE PODNIKU A NÁVRHY NA JEJÍ ZLEPŠENÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES HODNOCENÍ FINANČNÍ SITUACE PODNIKU A NÁVRHY NA JEJÍ

Více

Finanční analýza 2. přednáška. b) Přidaná hodnota a její modifikace

Finanční analýza 2. přednáška. b) Přidaná hodnota a její modifikace Finanční analýza 2. přednáška b) Přidaná hodnota a její modifikace Přidaná hodnota - je chápána jako hodnota přidaná zpracováním v daném podniku, popř. odvětví. - lze ji zjistit jako rozdíl mezi hodnotou

Více

Předmět: Účetnictví Ročník: 2-4 Téma: Účetnictví. Vypracoval: Rychtaříková Eva Materiál: VY_32_INOVACE 470 Datum: 12.3.2013. Anotace: Finanční analýza

Předmět: Účetnictví Ročník: 2-4 Téma: Účetnictví. Vypracoval: Rychtaříková Eva Materiál: VY_32_INOVACE 470 Datum: 12.3.2013. Anotace: Finanční analýza Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch 65-41-L/01 Gastronomie Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Účetnictví Ročník:

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze. Provozně ekonomická fakulta. Katedra ekonomiky

Česká zemědělská univerzita v Praze. Provozně ekonomická fakulta. Katedra ekonomiky Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra ekonomiky Teze diplomové práce ROZBOR HOSPODAŘENÍ PODNIKU MEZIPODNIKOVÉ SROVNÁNÍ Bc. Petr Koten 2011 ČZU v Praze Souhrn Předmětem

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Podnikové finance a finanční plánování 2. Metodický list č. 1

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Podnikové finance a finanční plánování 2. Metodický list č. 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu Podnikové finance a finanční plánování 2 Metodický list č. 1 Druhy financování podniku Co rozumíme financováním a jaké jsou úkoly finančního managementu.

Více

MANŽERSKÁ EKONOMIKA. O autorech Úvod... 13

MANŽERSKÁ EKONOMIKA. O autorech Úvod... 13 SYNEK Miloslav a kolektiv MANŽERSKÁ EKONOMIKA Obsah O autorech... 11 Úvod... 13 1. Založení podniku... 19 1.1 Úvod... 20 1.2 Činnosti související se založením podniku... 22 1.3 Volba právní formy podniku...

Více

28.1.2012. Finanční analýza. 1. Podstata, význam a cíle finanční analýzy. Struktura kapitoly

28.1.2012. Finanční analýza. 1. Podstata, význam a cíle finanční analýzy. Struktura kapitoly Finanční analýza Struktura kapitoly 1. Podstata význam a cíle finanční analýzy. 2. Uživatelé finanční analýzy. 3. Zdroje pro finanční analýzu. 4. Analýza rozvahy. 5. Analýza výsledovky. 6. Analýza CASH

Více

FINANCE PODNIKU A FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ 2

FINANCE PODNIKU A FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ 2 Anotace: Cíle předmětu FINANCE PODNIKU A FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ 2 (Verze 04/05) Předmět navazuje na předmět Podnikové finance a finanční plánování 1, kde se student seznámil se základy podnikového financování

Více

Ekonomická analýza stavebního podniku ve fázi založení a růstu. Autor: Karel Košař Vedoucí práce: Ing. Jiří Richter

Ekonomická analýza stavebního podniku ve fázi založení a růstu. Autor: Karel Košař Vedoucí práce: Ing. Jiří Richter Ekonomická analýza stavebního podniku ve fázi založení a růstu Autor: Karel Košař Vedoucí práce: Ing. Jiří Richter Vybraný podnik ROCKNET s.r.o. Sídlo Předmět podnikání Počet zaměstnanců Málkov 37, Chomutov,

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2015 ( v tisících K )

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2015 ( v tisících K ) ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2015 ( v tisících K ) Obchodní firma a sídlo AL INVEST B idli ná, a.s. Identifika ní íslo Bruntálská 167 793 51 B idli ná 273 76 184 eská republika Ozna. A K T I

Více

PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE. Ivo Štěpánek,

PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE. Ivo Štěpánek, PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Ivo Štěpánek, 390691 Téma bakalářské práce Finanční analýza podniku Představení podniku - ANVIS AVT s.r.o. - Sídlo: Vsetín, Česká republika - Společnost má v současné době přibliţně

Více

STRATEGICKÉ FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ VČETNĚ PROJEKTOVÉ STUDIE

STRATEGICKÉ FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ VČETNĚ PROJEKTOVÉ STUDIE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ OBOR VEŘEJNÁ SPRÁVA A REGIONÁLNÍ ROZVOJ STRATEGICKÉ FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ VČETNĚ PROJEKTOVÉ STUDIE TEZE Jméno diplomanta: Vedoucí diplomové

Více

O autorech Úvod Založení podniku... 19

O autorech Úvod Založení podniku... 19 SYNEK Miloslav MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Obsah O autorech... 11 Úvod... 13 1. Založení podniku... 19 1.1 Úvod... 19 1.2 Činnosti související se založením podniku... 22 1.3 Volba právní formy podniku.....24

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. HODNOCENÍ INVESTIC Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Metody hodnocení efektivnosti investic Při posuzování investice se vychází ze strategických

Více

Investice a akvizice

Investice a akvizice Fakulta vojenského leadershipu Katedra ekonomie Investice a akvizice Téma 4: Rizika investičních projektů Brno 2014 Jana Boulaouad Ing. et Ing. Jana Boulaouad Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Majetková a kapitálová struktura firmy

Majetková a kapitálová struktura firmy ČVUT v Praze fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Majetková a kapitálová struktura firmy Podnikový management - X16PMA Doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc. Podnikový management

Více

MATEMATIKA A BYZNYS. Finanční řízení firmy. Příjmení: Rajská Jméno: Ivana

MATEMATIKA A BYZNYS. Finanční řízení firmy. Příjmení: Rajská Jméno: Ivana MATEMATIKA A BYZNYS Finanční řízení firmy Příjmení: Rajská Jméno: Ivana Os. číslo: A06483 Datum: 5.2.2009 FINANČNÍ ŘÍZENÍ FIRMY Finanční analýza, plánování a controlling Důležité pro rozhodování o řízení

Více

Hodnocení firem aneb co znamená úspěšná firma? Tomáš Vrána 2017 /2018 MSFN

Hodnocení firem aneb co znamená úspěšná firma? Tomáš Vrána 2017 /2018 MSFN Hodnocení firem aneb co znamená úspěšná firma? Tomáš Vrána 2017 /2018 MSFN Obsah Druhy hodnocení firem Hodnotící kritéria pro hodnocení firmy Možnosti úspěchu firmy Úspěšný podnik Úspěšné firma Metrostav

Více

obchodních společností

obchodních společností Finanční výkazy obchodních společností Ladislav Šiška Obchodní společnosti založení vznik zápisem do obchodního rejstříku veřejný seznam podnikatelů + sbírka listin ochrana třetích osob členění českých:

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

AGRO PODLUŽAN, A.S. REPORT FINANČNÍCH UKAZATELŮ

AGRO PODLUŽAN, A.S. REPORT FINANČNÍCH UKAZATELŮ AGRO PODLUŽAN, A.S. REPORT FINANČNÍCH UKAZATELŮ 2007-2011 Obsah Finanční analýza společnosti Agro Podlužan... 3 Ukazatele rentability... 4 Ukazatele aktivity... 5 Ukazatele likvidity... 7 Ukazatele zadluženosti...

Více

pro platební neschopnost dostát splatným pro předlužení, kdy hodnota závazků převzetím (takeover)

pro platební neschopnost dostát splatným pro předlužení, kdy hodnota závazků převzetím (takeover) 6. přednáška Predikce finanční tísně Zabývá se rizikem úpadku hrozí: pro platební neschopnost dostát splatným závazkům pro předlužení, kdy hodnota závazků převyšuje hodnotu aktiv (avizuje chronická ztrátovost)

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR)

Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR) Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR) (Aktualizovaná verze 04/05) Úvodní charakteristika předmětu: Cílem jednosemestrálního předmětu Investiční a finanční

Více

Příloha 1: Vzorce pro poměrové ukazatele a index důvěryhodnosti

Příloha 1: Vzorce pro poměrové ukazatele a index důvěryhodnosti Příloha 1: Vzorce pro poměrové ukazatele a index důvěryhodnosti Tabulka 1: Ukazatele rentability ukazatel vzorec rentabilita celkového vloženého kapitálu (ROA): Z + U (1 d) CA rentabilita vlastního kapitálu

Více

INFORMACE. ÚČETNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH KANCELÁŘÍ KOMPLEXNÍ SYSTÉM PRO VEDENÍ ÚČETNICTVÍ www.okuok.cz

INFORMACE. ÚČETNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH KANCELÁŘÍ KOMPLEXNÍ SYSTÉM PRO VEDENÍ ÚČETNICTVÍ www.okuok.cz ÚČETNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH KANCELÁŘÍ KOMPLEXNÍ SYSTÉM PRO VEDENÍ ÚČETNICTVÍ www.okuok.cz INFORMACE Základní vzorce finanční analýzy v návaznosti na účetní výkazy a na aplikaci UOK Zpracoval: Ing. Pavel Říha

Více

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D.

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D. EKONOMIKA PODNIKU I 2. přednáška Ing. Josef Krause, Ph.D. Majetková a kapitálová struktura Rozvaha ROZVAHA účetní přehled majetku podniku, zachycující bilanční formou stav podnikových prostředků (aktiv)

Více

PROVOZNÍ EKONOMIE 6. Finanční management podniku

PROVOZNÍ EKONOMIE 6. Finanční management podniku PROVOZNÍ EKONOMIE 6. Finanční management podniku PODNIK = systém m s cílovým c chováním 1. Organizace 2. Stanovení cílů 3. Systém řízení (vedoucí k dosažen ení cílů) PŘEDPOKLAD: Založen ení,, fungování

Více

EKONOMIKY NEMOCNIC. Ing.Lubomír Vrána,MBA

EKONOMIKY NEMOCNIC. Ing.Lubomír Vrána,MBA NÁSTROJE PRO ŘÍZENÍ EKONOMIKY NEMOCNIC Ing.Lubomír Vrána,MBA Úvod Nemocnice v ČR měly v minulosti většinou charakter příspěvkové organizace, dnes je část obchodními společnostmi, případně mohou mít jinou

Více

ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura

ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 1. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Majetek podniku (obchodní majetek) Souhrn věcí, peněz, pohledávek a

Více

položky rozvahy a výsledovky obsahují stejné číselné údaje jako účty 702 a 710

položky rozvahy a výsledovky obsahují stejné číselné údaje jako účty 702 a 710 22. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A FINANČNÍ ANALÝZA na základě účetní uzávěrky se sestavuje účetní závěrka, která podle zákona o účetnictví zahrnuje: rozvahu (bilanci) výkaz zisku a ztráty (výsledovka) příloha, jejíž

Více

Peněžní toky v podniku

Peněžní toky v podniku Financování podniku Financování podniku a úkoly FM Druhy financování podniku Běžné (krátkodobé) financování Řízení cash flow Hodnocení finanční výkonnosti podniku finanční analýza Finanční plánování Peněžní

Více

Tři hlavní druhy finančního rozhodování podniku #

Tři hlavní druhy finančního rozhodování podniku # Tři hlavní druhy finančního rozhodování podniku # Marie Míková * Cílem článku je ukázat propojenost tří hlavních druhů finančního rozhodování podniku. Finanční rozhodování podniku lze rozdělit na tři hlavní

Více

Finanční plány a rozpočty

Finanční plány a rozpočty Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D. Finanční plány a rozpočty 26. listopadu 2015 Obsah Rozpočetnictví v rámci finančního řízení: Ekonomické vyhodnocení rozpočtů: Systém plánů a rozpočtů Hlavní podnikový rozpočet

Více

Analýza rozvahy a výkazu zisků a ztrát. Vertikální a horizontální analýza

Analýza rozvahy a výkazu zisků a ztrát. Vertikální a horizontální analýza Analýza rozvahy a výkazu zisků a ztrát Vertikální a horizontální analýza Členění rozvahy Položky na straně aktiv jsou členěny podle likvidnosti - od položek nejméně likvidních (stálá aktiva) k položkám

Více

Zhodnocení hospodaření firmy AB, s. r. o. pomocí finanční analýzy za období 2010 2013. Veronika Vysloužilová

Zhodnocení hospodaření firmy AB, s. r. o. pomocí finanční analýzy za období 2010 2013. Veronika Vysloužilová Zhodnocení hospodaření firmy AB, s. r. o. pomocí finanční analýzy za období 2010 2013 Veronika Vysloužilová Bakalářská práce 2014 PROHLÁŠENÍ AUTORA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Beru na vědomí, ţe: odevzdáním bakalářské

Více

Výkaz o peněžních tocích

Výkaz o peněžních tocích Výkaz o peněžních tocích Výkaz CF používaný ve vyspělých zemích Evropské unie od poloviny 60. let minulého století se opíral o zkušenosti z amerického vývoje výkaznictví. V ČR je Opatřením MF ČR čj. 281/50

Více

Soustavy poměrových ukazatelů

Soustavy poměrových ukazatelů 4.přednáška Soustavy poměrových ukazatelů Jednotlivé pom. ukazatele jeden rys, jedna oblast - hodnocení mohou vycházet různá snahy sloučit všechna hodnocení do soustav ukazatelů - mnoha druhů a popisujících

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

ÚVOD DO GEOGRAFICKÝCH INFORMA NÍCH SYSTÉM

ÚVOD DO GEOGRAFICKÝCH INFORMA NÍCH SYSTÉM Úvod do GIS p ednáškové texty ÚVOD DO GEOGRAFICKÝCH INFORMA NÍCH SYSTÉM P ednáškové texty Auto i: Ing. Martin B ehovský, Ing. Karel Jedli ka Redigoval: Ing. Ji í Šíma, CSc. 5. IMPLEMENTACE A VYUŽÍVÁNÍ

Více

Hodnocení ekonomické efektivnosti projektů Průměrný výnos z investice, doba návratnosti, ČSH, VVP

Hodnocení ekonomické efektivnosti projektů Průměrný výnos z investice, doba návratnosti, ČSH, VVP Hodnocení ekonomické efektivnosti projektů Průměrný výnos z investice, doba návratnosti, ČSH, VVP Investice je charakterizována jako odložená spotřeba. Podnikové investice jsou ty statky, které nejsou

Více

Mýty ekonomických analýz. Jak je to v praxi?

Mýty ekonomických analýz. Jak je to v praxi? Mýty ekonomických analýz Jak je to v praxi? Co analyzujeme Podnik a jeho vnější vazby přímá konkurence nepřímá (substituční) konkurence Životní prostředí Trh pracovní silou PODNIK Odbytový trh Nákupní

Více

FINANČNÍ A SPRÁVNÍ. Metodický list č. 1. Název tématického celku: Vymezení problematiky oceňování podniku. Analýza makroprostředí a odvětví

FINANČNÍ A SPRÁVNÍ. Metodický list č. 1. Název tématického celku: Vymezení problematiky oceňování podniku. Analýza makroprostředí a odvětví Metodický list č. 1 Vymezení problematiky oceňování podniku. Analýza makroprostředí a odvětví Studenti by měli pochopit pojem oceňování podniku, jeho účel, kdo oceňování provádí, rozlišit pojmy cena a

Více

Otázka č. 2: Ekonomická analýza banky, analýza aktiv, pasiv, nákladů a výnosů.

Otázka č. 2: Ekonomická analýza banky, analýza aktiv, pasiv, nákladů a výnosů. Otázka č. 2: Ekonomická analýza banky, analýza aktiv, pasiv, nákladů a výnosů. je součástí kontrolního systému v bankách a podstatná část bank. řízení je kontrola průběhu bankovních činností z ekonomického

Více

Ekonomika Finanční analýza podniku. Ing. Ježková Eva

Ekonomika Finanční analýza podniku. Ing. Ježková Eva Ekonomika Finanční analýza podniku Ing. Ježková Eva Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost..

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Finanční

Více

1 ÚVOD DO PODNIKOVÝCH FINANCÍ A FINANČNÍHO ŘÍZENÍ PODNIKU 1.1 Pojem a funkce podnikových financí a finančního řízení 1.2 Finanční cíle podnikání,

1 ÚVOD DO PODNIKOVÝCH FINANCÍ A FINANČNÍHO ŘÍZENÍ PODNIKU 1.1 Pojem a funkce podnikových financí a finančního řízení 1.2 Finanční cíle podnikání, 1 ÚVOD DO PODNIKOVÝCH FINANCÍ A FINANČNÍHO ŘÍZENÍ PODNIKU 1.1 Pojem a funkce podnikových financí a finančního řízení 1.2 Finanční cíle podnikání, finanční politika podniku 1.3 Zdroje financování podnikatelských

Více

POSOUZENÍ FINANČNÍ SITUACE PODNIKU V PROSTŘEDÍ SOFTWARU VISUAL BASIC A NÁVRHY NA JEJÍ ZLEPŠENÍ

POSOUZENÍ FINANČNÍ SITUACE PODNIKU V PROSTŘEDÍ SOFTWARU VISUAL BASIC A NÁVRHY NA JEJÍ ZLEPŠENÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS POSOUZENÍ FINANČNÍ SITUACE PODNIKU V PROSTŘEDÍ

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

5 INVESTIČNÍ RIZIKO, ČISTÝ PRACOVNÍ KAPITÁL A STRATEGIE FINANCOVÁNÍ, FINANČNĚ-ANALYTICKÁ KRITÉRIA VÝKONNOSTI PODNIKU

5 INVESTIČNÍ RIZIKO, ČISTÝ PRACOVNÍ KAPITÁL A STRATEGIE FINANCOVÁNÍ, FINANČNĚ-ANALYTICKÁ KRITÉRIA VÝKONNOSTI PODNIKU 5 INVESTIČNÍ RIZIKO, ČISTÝ PRACOVNÍ KAPITÁL A STRATEGIE FINANCOVÁNÍ, FINANČNĚ-ANALYTICKÁ KRITÉRIA VÝKONNOSTI PODNIKU 5.1 Investiční riziko (měření a ochrana) 5.1.1 Měření investičního rizika Definovat

Více

Účetní toky a) ve všech případech jsou doprovázeny současně fyzickou změnou nebo změnou, kterou bychom mohli klasifikovat jako reálnou b) mají nebo bu

Účetní toky a) ve všech případech jsou doprovázeny současně fyzickou změnou nebo změnou, kterou bychom mohli klasifikovat jako reálnou b) mají nebo bu PŘÍSTUP FINANČNÍ ANALÝZY ORIENTOVANÝ NA POTŘEBY MEZIPODNIKOVÉ KOMPARACE EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI 15.1 Základní pojmy, úprava účetních výkazů 15.2 Základní ukazatele 15.1 Základní pojmy, úprava účetních výkazů

Více

7.5 Závěry pro všechny metody hodnocení efektivnosti investic Příklady 86 8 MAJETKOVÁ STRUKTURA FIRMY Definice a obsah pojmů 88 8.

7.5 Závěry pro všechny metody hodnocení efektivnosti investic Příklady 86 8 MAJETKOVÁ STRUKTURA FIRMY Definice a obsah pojmů 88 8. OBSAH PŘEDMLUVA 9 1 ÚVOD DO PODNIKOVÝCH FINANCÍ A FINANČNÍHO ŘÍZENÍ PODNIKU 11 1.1 Pojem, funkce a struktura podnikových financí a finančního řízení. 11 1.2 Finanční cíle podnikání, finanční politika podniku

Více

1. Ukazatelé likvidity

1. Ukazatelé likvidity Finanční analýza Z údajů rozvahy lze vypočítat ukazatele likvidity, zadluženosti a finanční stability. 1. Ukazatelé likvidity Měří schopnost podniku spokojit (vyrovnat) své běžné (krátkodobé) finanční

Více

I) Vlastní kapitál 1) Základní jmění /upsaný kapitál/ 2) Kapitálové fondy: - ážio/disážio - dary - vklady společníků 3)Fondy ze zisku: - rezervní

I) Vlastní kapitál 1) Základní jmění /upsaný kapitál/ 2) Kapitálové fondy: - ážio/disážio - dary - vklady společníků 3)Fondy ze zisku: - rezervní Náklady na kapitál I) Vlastní kapitál 1) Základní jmění /upsaný kapitál/ 2) Kapitálové fondy: - ážio/disážio - dary - vklady společníků 3)Fondy ze zisku: - rezervní fond - statutární a ostatní fondy 4)

Více

ROZUMÍME ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PODNIKATELŮ

ROZUMÍME ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PODNIKATELŮ ROZUMÍME ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PODNIKATELŮ Rozumíme účetní závěrce podnikatelů HANA BŘEZINOVÁ Vzor citace: BŘEZINOVÁ, H. Rozumíme účetní závěrce podnikatelů. Praha: Wolters Kluwer, 2014. 224 s. KATALOGIZACE

Více

Finanční analýza podniku

Finanční analýza podniku Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra ekonomických a sociálních věd Finanční analýza podniku Bakalářská práce Autor: Pavel Hošek Bankovní management, bankovní manaţer Vedoucí práce: Ing. Hana Vávrová,

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v procesech, které

Více

Obsah Podnikové účetnictví Hlavní účetní pojmy Typy a obsah fi nančních výkazů iii

Obsah Podnikové účetnictví Hlavní účetní pojmy Typy a obsah fi nančních výkazů iii Obsah Jak pracovat s elektronickou aplikací.................................................... ix Předmluva............................................................................ xiii Úvod................................................................................

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Analýza návratnosti investic/akvizic

Analýza návratnosti investic/akvizic Analýza návratnosti investic/akvizic Klady a zápory Hana Rýcová Charakteristika investice: Investice jsou ekonomickou činností, kterou se subjekt (stát, podnik, jednotlivec) vzdává své současné spotřeby

Více

Konkurenceschopnost a ekonomická výkonnost podniku

Konkurenceschopnost a ekonomická výkonnost podniku ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA Konkurenceschopnost a ekonomická výkonnost podniku Teze k diplomové práci Autor: Martina Kadavová PEF ČZU, obor PaED Vedoucí DP: Ing. Pavla

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ANALÝZA VYBRANÉ FIRMY ANALYSIS OF THE SELECTED FIRM FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ANALÝZA VYBRANÉ FIRMY ANALYSIS OF THE SELECTED FIRM FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF ECONOMICS ANALÝZA VYBRANÉ FIRMY ANALYSIS OF THE SELECTED

Více

Financování podnikových činností

Financování podnikových činností Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Vysoká škola hotelová v Praze 8 Obor: Hotelnictví

Vysoká škola hotelová v Praze 8 Obor: Hotelnictví Vysoká škola hotelová v Praze 8 Obor: Hotelnictví Název bakalářské práce: Analýza finanční situace hotelu Vypracovala: Yanina Malgač Vedoucí bakalářské práce: Ing. Martina Beránek 1 P r o h l á š e n í

Více

Finanční analýza a modely finančního zdraví

Finanční analýza a modely finančního zdraví Finanční analýza a modely finančního zdraví Význam lze shrnout do následujících bodů: 1)Finanční analýza napomáhá zjišťovat pozitivní a negativní trendy ve vývoji firmy. 2)Jednotlivé finanční ukazatele

Více

BĚLEČ Zájmové sdružení právnických osob VENKOVSKÁ TURISTIKA A AGROTURISTIKA. Podnikatelský plán a jeho zpracování Ing.

BĚLEČ Zájmové sdružení právnických osob VENKOVSKÁ TURISTIKA A AGROTURISTIKA. Podnikatelský plán a jeho zpracování Ing. VENKOVSKÁ TURISTIKA A AGROTURISTIKA Podnikatelský plán a jeho zpracování Ing. Vladislav Smolík Úvod Podnikatelský plán (business plan) je základní dokument podnikatele shrnující podstatné aspekty podnikání,

Více

FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOST PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ

FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOST PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOST PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ Cíle FŘP: udržení finanční stability, maximalizace hodnoty majetku (akcionářů), integrace činností, uspokojení zákazníků, dosahovat stálé likvidity.

Více

CASH FLOW. CF = příjmy výdaje = tok hotovosti

CASH FLOW. CF = příjmy výdaje = tok hotovosti CASH FLOW Cash Flow Výsledovka výsledek hospodaření (zisk/ztráta) Výkaz cash flow přehled pěněžních toků. Podává přehled o skutečných příjmech a výdajích peněžních prostředků účetní jednotky za určité

Více

íloha ro ní ú etní záv rky sestavené ke dni

íloha ro ní ú etní záv rky sestavené ke dni íloha ro ní ú etní záv rky sestavené ke dni 31.12.2008 l. 1 Informace o ú etní jednotce Název etní jednotky : sto Vimperk sídlo : Steinbrenerova 6, Vimperk, 385 17 Identifika ní íslo : 00250805 právní

Více

ROZVAHA STRUKTURA, OBSAH, VÝZNAM PRO UŽIVATELE. ANALÝZA MAJETKOVÉ STRUKTURY. OPTIMÁLNÍ KAPITÁLOVÁ STRUKTURA 4.1 Podstata podvojného účetnictví. 4.2 Rozvaha, její funkce a druhy. 4.3 Obsah a uspořádání

Více

Ekonomická efektivnost podniku a možnosti dalšího vývoje

Ekonomická efektivnost podniku a možnosti dalšího vývoje ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA Obor provoz a ekonomika Denní studium Ekonomická efektivnost podniku a možnosti dalšího vývoje (T E Z E) Autor: Hana Zelenková Vedoucí diplomové

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Katalog vzdělávacích cílů

Katalog vzdělávacích cílů Katalog vzdělávacích cílů pro zkoušku EBC*L stupně A o Podnikové cíle a ukazatele o Sestavování rozvahy o Nákladové účetnictví o Obchodní právo Stav 21. dubna 2006 EBC*L International, Vienna, 2006-04

Více

Žadatel splňuje podmínky FZ. Žadatel nesplňuje podmínky FZ

Žadatel splňuje podmínky FZ. Žadatel nesplňuje podmínky FZ Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Majetek podniku a zdroje financování majetku. Majetek podniku a zdroje financování majetku. Majetek a jeho formy

Majetek podniku a zdroje financování majetku. Majetek podniku a zdroje financování majetku. Majetek a jeho formy Majetek podniku a zdroje financování majetku. cíle kapitoly Co je dlouhodobý a oběžný majetek. Co je vlastní a cizí zdroj. Inventura majetku a závazku. čas potřebný ke studiu 1,5 hodiny klíčová slova Dlouhodobý

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Osnova prezentace: důvody podnikatelského plán osnova podnikatelského plánu finanční plán PODNIKATELSKÝ

Více

7) ANALÝZA KONKURENCE - ANALÝZA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU - ANALÝZA VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU

7) ANALÝZA KONKURENCE - ANALÝZA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU - ANALÝZA VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU 7) ANALÝZA KONKURENCE - ANALÝZA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU - ANALÝZA VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ UVĚDOMĚNÍ SI TRŽNÍ POZICE - VIDĚT SE OČIMA SVÉ KONKURENCE A UVĚDOMIT SI SVÉ POSTAVENÍ

Více

KOMPARACE MEZINÁRODNÍCH ÚČETNÍCH STANDARDŮ A NÁRODNÍ ÚČETNÍ LEGISLATIVY ČR

KOMPARACE MEZINÁRODNÍCH ÚČETNÍCH STANDARDŮ A NÁRODNÍ ÚČETNÍ LEGISLATIVY ČR VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT KOMPARACE MEZINÁRODNÍCH ÚČETNÍCH STANDARDŮ

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 7 LS, akad.rok 2014/2015 Strategtický management - VŽ 1 Analýza obecného (generálního) okolí podniku LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Analýza

Více

Obsah. Seznam obrázků... XV. Seznam tabulek... XV

Obsah. Seznam obrázků... XV. Seznam tabulek... XV Obsah Seznam obrázků... XV Seznam tabulek... XV 1. Úvod.... 1 1.1 Benchmarking, benchmarkingové modely... 3 1.1.1 Teorie benchmarkingu... 4 1.1.2 Základní typy benchmarkingu a jeho další modifikace...

Více

;Metodické listy pro kombinované studium předmětu MANAŽERSKÁ EKONOMIKA

;Metodické listy pro kombinované studium předmětu MANAŽERSKÁ EKONOMIKA ;Metodické listy pro kombinované studium předmětu MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Přednášející: Ing. Jana Kotěšovcová Metodický list č. 1 Způsob zakončení předmětu požadavky na zápočet: Procvičovací příklady na jednotlivých

Více

Finanční analýza podniku Financial Analysis

Finanční analýza podniku Financial Analysis Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podnikové hospodářství Finanční analýza podniku Financial Analysis Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Doc. Ing. Petr Suchánek, Ph.D.

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) pro období 2014 2020

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) pro období 2014 2020 Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) pro období 2014 2020 Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle

Více

Liquidity management in a small or medium enterprise

Liquidity management in a small or medium enterprise Liquidity management in a small or medium enterprise Řízení likvidity v malém a středním podniku Dana Kubíčková, Marcela Vančatová 1 Abstract Liquidity management in a small or medium enterprise is in

Více

Návrh a management projektu

Návrh a management projektu Návrh a management projektu Metody ekonomického posouzení projektu ČVUT FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ strana 1 Ing. Vladimír Jurka 2013 Ekonomické posouzení Druhy nákladů a výnosů Jednoduché metody

Více

TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI

TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta provozně ekonomická Katedra obchodu a financí TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI FINANCOVÁNÍ INVESTIČNÍHO ZÁMĚRU V ITES, SPOL. S R. O., KLADNO Autor diplomové práce: Lenka

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. VÝKAZ CASH FLOW Řízení finančních toků Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Peněžní a materiálové toky v podniku Hotové výrobky Nedokončená výroba

Více