ANALÝZA FIRMY VYBRANÝMI METODAMI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ANALÝZA FIRMY VYBRANÝMI METODAMI"

Transkript

1 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS ANALÝZA FIRMY VYBRANÝMI METODAMI ANALYSIS OF COMPANY BY SELECTIVE METHODS DIPLOMOVÁ PRÁCE MASTER'S THESIS AUTOR PRÁCE AUTHOR VEDOUCÍ PRÁCE SUPERVISOR TOMÁŠ ZEMAN, MSc Ing. HELENA HANUŠOVÁ, CSc. BRNO 2015

2 Vysoké učení technické v Brně Akademický rok: 2014/2015 Fakulta podnikatelská Ústav ekonomiky ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE Zeman Tomáš, MSc Podnikové finance a obchod (6208T090) Ředitel ústavu Vám v souladu se zákonem č.111/1998 o vysokých školách, Studijním a zkušebním řádem VUT v Brně a Směrnicí děkana pro realizaci bakalářských a magisterských studijních programů zadává diplomovou práci s názvem: Analýza firmy vybranými metodami v anglickém jazyce: Analysis of Company by Selective Methods Pokyny pro vypracování: Úvod Cíle práce, metody a postupy zpracování Teoretická východiska práce (SLEPTE, Porterův 5 faktorový model, SWOT, QUICK test) Analýza současného stavu : pomocí vybraných metod provést analýzu zvoleného podnikatelského subjektu Vlastní návrhy řešení: na základě provedených analýz zformulovat konkrétní doporučení a návrhy na zlepšení zjištěné situace Závěr Seznam použité literatury Přílohy Podle 60 zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon) v platném znění, je tato práce "Školním dílem". Využití této práce se řídí právním režimem autorského zákona. Citace povoluje Fakulta podnikatelská Vysokého učení technického v Brně.

3 Seznam odborné literatury: DLUHOŠOVÁ, D. Finanční řízení a rozhodování podniku. 2. upravené vyd. Praha : Ekopress, s.r.o., s. ISBN GRASSEOVÁ, M. a kol. Analýza podniku v rukou manažera. 1. vyd. Brno : Computer Press, a.s., s. ISBN PAVELKOVÁ, D. Výkonnost podniku z pohledu finančního manažera. Praha : Linde, s. ISBN PETŘÍK, T. Ekonomické a finanční řízení firmy - manažerské účetnictví v praxi. 1.vyd. Praha : Grada Publishing, s. ISBN RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza metody, ukazatele, využití v praxi. Praha : Grada, s. ISBN SYNEK, M. Manažerské výpočty a ekonomická analýza. Praha : C.H.Beck, s. ISBN Vedoucí diplomové práce: Ing. Helena Hanušová, CSc. Termín odevzdání diplomové práce je stanoven časovým plánem akademického roku 2014/2015. L.S. doc. Ing. Tomáš Meluzín, Ph.D. Ředitel ústavu doc. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D. Děkan fakulty V Brně, dne

4 Tato verze diplomové práce je zkrácená Ědle Sm rnice d kana č. Ň/Ň01ňě. Neobsahuje identifikaci subjektu, u kterého byla diplomová práce zpracována Ědále jen dotčený subjekt ě a dále informace, které jsou dle rozhodnutí dotčeného subjektu jeho obchodním tajemstvím či utajovanými informacemi.

5 Abstrakt Diplomová práce je zam ena na analýzu prost ednictvím vhodných analytických metod. V teoretické části je vymezen obsah pojm a jsou zde popsány vybrané metody k jejímu m ení a vyhodnocení faktor, které na ni p sobí. Praktická část aplikuje zvolené metody na podnik. V záv ru práce jsou shrnuty dosaţené poznatky a navrţena opat ení pro budoucí vývoj podniku. Abstract This thesis is focused on the analysis by means of appropriate analytical methods. The theoretical part defines the content of the concepts and describes selected methods for its measurement and evaluation of factors placed upon it. The practical part applies the selected method for enterprise. In conclusion summarizes the lessons learned and proposed measures for the future development of the company. Klíčová slova Ekonomická analýza, finanční analýza, pr myslový podnik, SWOT analýza, SLEPTE analýza, Fundamentální analýza, Porter v model p ti sil, Quick test. Keywords Economic analysis, financial analysis, industrial company, SWOT analysis, SLEPTE analyses, Fundamental analysis, Porter s model of five forces, Quick test.

6 Bibliografická citace ZEMAN, T. Analýza vybrané firmy. Brno: Vysoké učení technické v Brn, Fakulta podnikatelská, Ň s. Vedoucí diplomové práce Ing. Helena Hanušová, CSc.

7 Čestné prohlášení Prohlašuji, ţe p edloţená diplomová práce je p vodní a zpracoval jsem ji samostatn. Prohlašuji, ţe citace pouţitých pramen je úplná, ţe jsem ve své práci neporušil autorská práva Ěve smyslu Zákona č. 1Ň1/Ň000 Sb., o právu autorském a o právech souvisejících s právem autorskýmě. V Brn dne 24. kv tna Ň015

8 Poděkování D kuji paní Ing. Helen Hanušové, CSc. za její vst ícnost, trp livost a také za odborné rady, které mi p i zpracování diplomové práce vţdy ráda poskytovala. Dále d kuji majiteli firmy za ochotu podílet se na vypracování této práce a zárove bych také rád pod koval své rodin za podporu a pomoc, kterou mi poskytovala v pr b hu mého studia.

9 Obsah Úvod Cíl práce, metody a postupy zpracování Teoretická část práce Základní p ístupy finanční analýzy Technická analýza Fundamentální analýza Finanční analýza a finanční zdraví Ukazatelé finanční analýzy Metody finanční analýzy Elementární metody Horizontální analýza Vertikální analýza ůnalýza tokových ukazatel ůnalýza rozdílových ukazatel ůnalýza pracovního kapitálu ůnalýza zisku Pom rové ukazatele Ukazatele rentability podniku Ukazatel rentability vlastního kapitálu ROE Ukazatel rentability celkových vloţených aktiv ROA Ukazatel rentability dlouhodobých zdroj ROCE Ukazatel rentability vloţeného kapitálu - ROI Ukazatel rentability trţeb ROS a ukazatel ziskové marţe PMOS Ukazatele aktivity... 23

10 1.5 Ukazatel doby obratu zásob Doba obratu pohledávek Doba obratu závazk Ukazatele zadluţenosti Ukazatel míry celkové zadluţenosti Ukazatel úrokového krytí Koeficient zadluţenosti Dlouhodobá zadluţenost B ţná zadluţenost Ukazatele likvidity Ěplatební schopnostiě B ţná likvidita Pohotová likvidita Hotovostní likvidita Ukazatele na bázi Cash-flow Souhrnné indexy hodnocení podniku Quick-test Index bonity Bankrotní modely ůnalýza vn jšího prost edí společnosti SWOT analýza SLEPTE analýza Porterova teorie konkurenčních sil Lewin v model Analýza současného stavu Základní údaje a popis firmy Charakteristika firmy... 43

11 1.1.1 Historie a vývoj společnosti Organizační struktura společnosti Technické vybavení společnosti Systém ízení kvality SLEPTE analýza SWOT analýza firmy Silné stránky Slabé stránky P íleţitosti Hrozby Fáze hodnocení SWOT analýzy Shrnutí fáze hodnocení SWOT analýzy Shrnutí analýz společnosti Návrh řešení práce Zhodnocení finanční situace firmy Rozvaha Výkaz zisku a ztráty Finanční analýza Quick test Zhodnocení vývoje podniku ůplikace Lewinova modelu ízení zm n do společnosti Shrnutí a doporučení Proces restrukturalizace Závěr Seznam použité literatury Seznam použitých zkratek... 52

12 Seznam obrázků Seznam tabulek Seznam grafů Seznam příloh... 56

13 Úvod Trţní ekonomika je zaloţená na základních fenoménech a to na nabídce a poptávce. Závislost na nabídce a poptávce je nepochybná. Dalším významným ekonomickým jevem je konkurence, která je hybnou silou kaţdého trhového odv tví. Konkurence posouvá kvalitu výrobk a sluţeb stále vp ed. Neexistuje podnik, který by jí ignoroval. Problém však často nastává aţ p i výb ru porovnávacích, resp. hodnotících metodách, protoţe ne všechny podniky si dostatečn uv domují, ţe klasické metody analýz jsou v tomto tvrdém konkurenčním boji slabým prost edkem na dosáhnutí vrcholného postavení na eb íčku trhové hodnoty. Za pomoci finanční analýzy m ţe kaţdá firma rozebrat svou finanční situaci a posoudit úsp šnost činnosti podniku v minulosti, stav v současnosti a prognózovat vývoj do budoucnosti. Nalezené skutečnosti z finanční analýzy slouţí ad uţivatel, kte í se o výsledky zajímají z mnoha d vod. Také lze íci, ţe finanční analýza získává svou d leţitost v n kolika moţných sm rech a stává se nedílnou součástí ízení podnik, dále pak podkladem pro ocen ní společnosti, napomáhá potenciálním investor m, bankám a jiným institucím p i rozhodování. Nabízet uspokojivé odpov di na otázky investor, v itel, managementu a dalších zainteresovaných subjekt zkoumající p im enost výnosnosti investice, likviditu, zdroje krytí nebo stabilitu podniku znamená v první ad posoudit celkovou finanční výkonnost firmy. Hodnocení kvality hospoda ení vyţaduje kv li jedinečnosti kaţdé společnosti individuální p ístup, neboť nedílnou součástí kaţdého podniku v podmínkách orientovaných ekonomik jsou obtíţn m itelné hodnoty jako image firmy, podv domí o značce nebo moţný budoucí vývoj společnosti a trhu. Obecn uznávaným prost edkem pro hodnocení ekonomické výkonnosti firmy je finanční analýza, jeţ hodnotí hospoda ení minulých nebo budoucích období a p i respektování specifik hodnoceného subjektu podává ucelený obraz o úrovni hospoda ení zkoumané společnosti. Tato diplomová práce se zam í na hodnocení výkonnosti podniku prost ednictvím zvolených analýz. Pouţijí se zde klasické metody finanční analýzy, které budou dopln ny moderními metodami hodnocení výkonnosti podniku. 11

14 Cíl práce, metody a postupy zpracování Cílem diplomové práce je prost ednictvím vhodných analytických metod provést analýzu zvolené firmy. Na základ výsledk provedených analýz formulovat doporučení a navrhnout opat ení zlepšení zjišt ného stavu. Hlavním p ínosem diplomové práce je p edevším nalezení p íčin stavu podniku vyplývající z interpretace výsledk finanční analýzy. Dílčím cílem je i popis teoretických poznatk z oblasti finančního ízení a predikční analýza společnosti, kdy se posoudí vývoj finanční situace podniku do budoucna. Diplomová práce se d lí na část teoretickou, analýzu a část praktickou. První část práce je teoretická, kde jsou popsány východiska finančního ízení, obsahuje základní pojmy, teoretické vymezení ešené problematiky. Další částí diplomové práce je analýza současného stavu ešené problematiky ve společnosti, kde bude p edstavena firma, kterou se bude práce nadále zabývat. ůplikují se vybrané popsané metody ke zjišt ní jiţ konkrétních výsledk. Praktická část diplomové práce navazuje na p edchozí kapitoly a bude zde navrţeno zhodnocení moderních metod výkonnosti podniku včetn zvýšení trţní hodnoty firmy. 12

15 1 Teoretická část práce Finanční analýza podniku je rozborem finanční situace podniku na základ údaj z účetní záv rky. Samotné účetní výkazy dostatečn nevypovídají o finančním stavu podniku, a proto je nezbytná finanční analýza, která rozšifruje výsledná data a výsledkem je poţadovaný celistvý obraz o hospoda ení podniku a o jeho silných a slabých stránkách. Jejím úkolem je podat ucelené, souhrnné informace o zdraví daného podniku a o jeho finanční situaci. Finanční analýza je součástí finančního ízení podniku. Finanční analýza podniku se týká nejen minulosti a p ítomnosti, ale snaţí se také predikovat stav a vývoj podniku v budoucnu. Na základ finanční analýzy by její uţivatelé m li být schopni učinit pot ebná rozhodnutí správným sm rem. Finanční analýza v sob má n kolik základních krok. Jedná se o sb r dat, výb r metody analýzy, provedení samotné analýzy, interpretaci jejích výsledk a syntéza a formulace záv r a úsudk Základní přístupy finanční analýzy Cílem finanční analýzy je zjistit finanční situaci v podniku. Obecn mezi ukazatele, pat í rentabilita, tzn. výnosnost podniku, schopnost zajistit p im ený zisk z vloţeného kapitálu, krátkodobá likvidita podniku, tj. schopnost zajistit své finanční závazky v dob jejich splatnosti a dlouhodobá solventnost podniku, tzn. schopnost dlouhodob zabezpečit své finanční závazky a dlouhodob dosahovat p im ené výnosnosti. Finanční analýza je zaloţena na účetních výkazech a nejsou v ní zohledn ny faktory jako nap íklad celková schopnost a zkušenosti v managementu podniku, konkurenční schopnosti. Proto je nutné na finanční analýzu pohlíţet jako na vodítko s určitými rezervami. Jistá skupina pom rových ukazatel je v současnosti brána jako určitý standard p i zkoumání podniku. Jedná se nap íklad o výnosnost, likviditu, finanční stabilitu a solventnost, aktivitu a ukazatelé kapitálového trhu. U finanční analýzy je moţné rozlišit dva základní p ístupy, kvantitativní, tedy technickou analýzu, a analýzu kvalitativní, neboli fundamentální. Kaţdý z p ístup má určité výhody i úskalí, pro dosaţení nejlepších výsledk analýzy se doporučuje kombinace obou p ístup. 1 Grünwald R., Holečková J.: Finanční analýza a plánování podniku, str. 33, Ekopress, s.r.o

16 1.1.1 Technická analýza Technická analýza vyuţívá matematických a statistických metod ke kvantitativnímu porovnání zpracovaných dat a tyto výsledky následn kvalitativn posoudí. Metody technické analýzy se rozd lují na elementární a vyšší Fundamentální analýza 2 Fundamentální analýza se opírá o znalosti vzájemných souvislostí mezi ekonomickými a mimoekonomickými jevy, na zkušenostech odborník a jejich odhadech. Tento p ístup, na rozdíl od technické analýzy, zpravidla nevyuţívá algoritmizované postupy a jeho východiskem je identifikace prost edí. ůnalyzuje tak zejména vlivy vnit ního i vn jšího ekonomického prost edí podniku, probíhající fáze ţivota podniku a podnikových cíl. Makroekonomické prostředí Vlivy makroekonomického prost edí se projevují jako vliv fiskální a monetární politiky vlády, její dopady na pen ţní nabídku a poptávku, zam stnanost, dále da ové ztíţení, devizové kurzy, úrokovou míru a inflaci. Mikroekonomické prostředí Mikroekonomické prost edí je charakterizováno jako vliv oboru, postavení na trhu, okamţitá vládní hospodá ská politika a politika v oblasti trhu práce, monopol a dalšími vlivy. Metody spočívají p eváţn na porovnání zaloţeném na verbálním hodnocení, p ípadn na kombinaci verbálního a číselného hodnocení. Mezi zástupce fundamentální analýzy pat í nap íklad SWOT analýza, Metoda kritických faktor úsp šnosti, ůrgentiho model, BCG matice nebo metoda Balanced Scorecard (BSC). 1.2 Finanční analýza a finanční zdraví Finanční analýza posuzuje finanční situaci podniku a slouţí k rozhodování v n m a tím je i d leţitou součástí finančního ízení. Efektivnost podniku bude proto chápána ve smyslu finančním, kdy budou pom ovány vloţené finanční zdroje se zisky podniku. 2 SEDLÁČEK, Jaroslav. Finanční analýza podniku. 1. vydání. Brno: Computer Press, stran. ISBN Strana 7. 14

17 Finanční analýza p edstavuje ohodnocení minulosti, současnosti a p edpokládané budoucnosti finančního hospoda ení firmy. Jejím cílem je poznat finanční zdraví, identifikovat slabiny, které by mohly v budoucnosti vést k problémům, a determinovat silné stránky, na kterých by firma mohla stavět Ukazatelé finanční analýzy Ukazatele, které se pouţívají p i sestavování finanční analýzy, se mohou členit následujícím zp sobem: stavové ukazatele = poloţky rozvahy Ěaktiva a pasivaě, informují o určitém stavu k určitému okamţiku; tokové ukazatele = informují o zm n extenzivních ukazatel, k nimţ došlo za určité období, pat í sem nap. poloţky výkazu zisku a ztráty nebo Cash-flow; rozdílové ukazatele = p edstavují rozdíl stavu určitých skupin aktiv a pasiv, pat í sem nap. čistý pracovní kapitál nebo čisté pohotové prost edky; poměrové ukazatele = tvo í je podíl dvou stavových, resp. tokových ukazatel, nazývají se tzv. intenzivní ukazatele Metody finanční analýzy Všeobecn existuje n kolik postup a metod, jak zpracovat finanční analýzu. Výsledné analýzy se od sebe liší formou a mírou podrobnosti. Metody vytvá ení nejsou nikde legislativn upraveny či standardizovány, a tak záleţí pouze na úsudku zpracovatele, jaké nástroje vyuţije. Musí však p ihlédnout k charakteristice proces v podniku, zadavatel m a k účelu zpracování výstup. Pouţité metody souvisí s p ístupem k finanční analýze, kde má uţivatel moţnost výb ru z metod technické nebo fundamentální analýzy. 3 BLAHA, Zdenek Sid. - JIND ICHOVSKÁ, Irena. Jak posoudit finanční zdraví firmy. ň. rozší ené vydání. Praha: Management Press, Ň006. 1ř4 stran. ISBN Ř07Ň61145ň., Strana 1Ň. 4 HE MůN, Jan. Oceňování nemovitostí. Praha, VŠE: Oeconomica VŠE, Ň005. ISBN Ř0Ň Str

18 Volba vhodných metod je p itom podmínkou úsp šné analýzy. Pat í mezi n : a) elementární metody metody horizontální analýzy, metody vertikální analýzy, analýza pomocí bilančních pravidel, analýza tokových ukazatel = Cash-flow, analýza rozdílových ukazatel Ěpracovní kapitál, EVů, ziskě, b) metody poměrové analýzy založené na jednotlivých poměrových ukazatelích ukazatele rentability Ěvýnosnostiě, ukazatele likvidity, ukazatele zadluţenosti Ěkapitálové struktury, stability), ukazatele aktivity (obratovosti), ukazatele nákladovosti a produktivity, ukazatele kapitálového trhu, c) metody poměrové analýzy využívající soustavy poměrových ukazatelů soustavy pom rových ukazatel vzájemn provázané, soustavy pom rových ukazatel bez vzájemné vazby, predikční modely Ěbankrotní a bonitní modelyě, d) metody mezipodnikového srovnání jednorozm rné, vícerozm rné, e) vyšší metody finanční analýzy matematicko-statistické Ěbodové odhady, diskriminační analýza, korelační koeficienty, regresní modelování, analýza rozptylu, faktorová analýzaě, nestatistické. 5 Metody finanční analýzy musí být vţdy dopl ovány úsudkem finančního manaţera, který je nejd leţit jší součástí celé analýzy, protoţe finanční ukazatele samy o sob nemají vypovídací schopnost. Pro zkvalitn ní vypovídací schopnosti ukazatel je vhodné, aby byla zvolena adekvátní časová ada vstupních dat a tedy nedocházelo 5 KUBÍČKOVÁ, Dana a Jana KOT ŠOVCOVÁ. Finanční analýza. Praha: Vysoká škola finanční a správní, Ň006. ISBN Ř

19 ke zkreslení či nep esnostem. Na vyjád ení finanční situace podniku je velmi vhodné vyuţít i graf, které znázor ují vývoj a umoţ ují srovnat i n kolik veličin najednou. 1.3 Elementární metody Mezi nejzákladn jší elementární metody pat í horizontální a vertikální analýza. Tyto analýzy jsou výchozím bodem pro kaţdou finanční analýzu a jejich zpracování umoţ uje lépe chápat jednotlivé vazby a spojitosti mezi poloţkami účetních výkaz vztaţených k n jaké veličin. Dále stojí za zmínku bilanční pravidla, analýza tokových a rozdílových ukazatel Horizontální analýza Horizontální analýzou, analýzou trend nebo také analýzou po ádcích se zjišťuje, o kolik jednotek se zm nila p íslušná poloţka v čase a kolik činila tato zm na v procentním vyjád ení. P esn ji ečeno, jde o vzájemné porovnávání poloţek v r zných obdobích. Nap íklad o kolik procent se zm nil dlouhodobý majetek ve sledovaném roce oproti minulému. Pokud má zpracovatel k dispozici dostatečn dlouhou časovou adu, m ţe vysledovat určitý trend a následn ze zjišt ných údaj vyvodit pat ičné záv ry. Pomocí matematického vzorce se mohou podmínky horizontální analýzy vyjád it následovn : I B ( t) B ( t 1) B ( t) B ( t 1) B ( t 1) i i i t 1 1 t / i i kde: B i = hodnota bilanční poloţky i, t = čas. Horizontální analýza porovnává hodnoty ukazatel a jejich zm ny v čase Ěčasové adyě. P i hodnocení však musíme brát v úvahu i zm ny trţního prost edí jako nap. zm ny cen materiálu a ostatních vstup, zm ny da ové, zm ny konkurenčního prost edí, zm ny preferencí zákazník, zm ny na trhu kapitálu, mezinárodní vlivy i zm ny v domácí politické situaci. D leţité je zahrnout do hodnocení i budoucí zám ry firmy. Pom uje pak minulé hodnoty ukazatel s plánovanými budoucími hodnotami a hodnotí dosaţitelnost poţadovaného stavu. 17

20 1.2.1 Vertikální analýza Vertikální analýza Ěprocentní rozborě navazuje na analýzu horizontální a sleduje podíl jednotlivých poloţek na celkové bilanční sum. Jejím výsledkem je struktura jednotlivých poloţek účetních výkaz. Je tedy moţno íci, ţe tvo í pomyslnou startovací čáru pro pom rové ukazatele a dále je vhodným nástrojem pro meziroční a prostorové srovnání. Na rozdíl od analýzy horizontální pracuje vţdy pouze s daty jednoho období Analýza tokových ukazatelů Výstupem analýzy pen ţních tok jsou informace, jak firma získala pen ţní prost edky a jak je v určitém časovém intervalu dokázala vyuţít. Data do této analýzy se získávají z p ehledu o pen ţních tocích a zm nách vlastního kapitálu Ěvýkaz Cash-flowě, který se skládá ze t í částí podle činností podniku: provozní, investiční a finanční. Provozní část je závislá na rozhodnutí managementu v rámci operativního ízení a části finanční a investiční jsou v rukou vlastník a jsou součástí strategických krok. Pouţívání Cash-flow namísto zisku m ţe mít pro podnik n kolik výhod. Vyuţívá se p edevším p i posouzení finančního hospoda ení, rozhodování o investiční činnosti nebo nap íklad p i ízení likvidity. Dále odstra uje vlivy, které mohou být zp sobeny n kterými účetními postupy Ěčasové rozlišení, metody odepisováníě a v neposlední ad je mén citlivé na výkyvy ve vývoji inflace. P i samotné analýze se pozornost klade p edevším na provozní část Cash-flow, která se počítá pomocí nep ímé metody. Díky tomu lze zjistit, do jaké míry výsledek hospoda ení za b ţnou činnost odpovídá skutečn vyd laným pen z m a jak je produkce ovlivn na zm nami pracovního kapitálu a jeho hlavních poloţek. Provozní Cash-flow p ináší zejména obraz o p íjmech a zdrojích pro vnit ní financování Ěúroky, nájemnéě. Dlouhodob záporné hodnoty této části Cash-flow jsou znakem tzv. váţné finanční tísn. Z poloţek finančního Cash-flow lze získat informace o vn jším financování podniku Ěkapitálové struktu eě, tj. p íjem, splácení bankovních úv r nebo jiných p jček, výplaty dividend a jiné pohyby vlastního kapitálu. 18

21 Cash-flow za investiční činnost podniku vypovídá o alokaci pen ţních prost edk do majetkových účastí nebo do dlouhodobých aktiv, která mají v budoucnosti ze své podstaty p inášet uţitek Analýza rozdílových ukazatelů Princip výpočtu t chto ukazatel spočívá v odečtení dvou či více poloţek z rozvahy nebo výsledovky. Podrobn ji budou rozebrány pouze dva nejznám jší, a sice analýza pracovního kapitálu a analýza zisku Analýza pracovního kapitálu V nejširším slova smyslu je pracovní kapitál Ěworking capitalě chápán jako část ob ţných aktiv ĚOůě, ale pro účely finanční analýzy je vhodn jší sledovat tzv. čistý pracovní kapitál Ěnet working capitalě. Jedná se o část aktiv, která je kryta dlouhodobým kapitálem Ěvlastním kapitálem a dlouhodobými dluhyě a není tedy zatíţena splácením krátkodobých závazk a úroky. Tato sledovaná aktiva jsou vysoce likvidní a jejich splatnost je v horizontu do jednoho roku. Nejčast ji se však v praxi vyuţívá tzv. čistý pracovní kapitál, který udává, kolik ob ţných aktiv by podnik mohl vyuţívat po splacení všech krátkodobých závazk. Čistý pracovní kapitál vytvá í jakýsi polštá pro p ípadné finanční výkyvy. Jedná se o dlouhodobý zdroj, který má podnik k dispozici pro financování b ţného chodu podniku. Čím vyšší je hodnota čistého pracovního kapitálu, tím vyšší je likvidita a schopnost hradit závazky. Rozlišují se celkem t i typy pracovního kapitálu, dle mnoţství poloţek z rozvahy, které jsou pro výpočet zohledn ny. Pracovní kapitál I. (Čistý pracovní kapitál) = Zásoby + Krátkodobé pohledávky + Finanční majetek Krátkodobé závazky Pracovní kapitál II. = Zásoby + Krátkodobé pohledávky + Finanční majetek Krátkodobé závazky + Dohadné účty aktivní Dohadné účty pasivní 6 SEDLÁČEK, Jaroslav. Finanční analýza podniku. Brno: Computer Press, ISBN Str

22 Pracovní kapitál III. = Zásoby + Krátkodobé pohledávky + Finanční majetek Krátkodobé závazky + Dohadné účty aktivní Dohadné účty pasivní + P íjmy p íštích období Výdaje P íštích období Analýza zisku Jak je jiţ známo, zisk podniku se získává odečtením nákladových poloţek od výnosových a tvo í jednu z nejvýznačn jších poloţek nejen finanční analýzy. V rámci analýzy se sleduje, zda je vypočtený zisk dostačující, odpovídá poţadavk m vlastník nebo managementu a jak bude v budoucnosti rozd len. Obecn se rozlišuje n kolik úrovní zisku, které se rozd lují podle toho, zda se do výše uvedeného rozdílu zahrnuje zp sob a zdroje financování Ěúrokyě, da ové zatíţení či odpisy. 1.3 Poměrové ukazatele Pom rové ukazatele mají ve finanční analýze nezastupitelné místo. Z velkého mnoţství pom rových ukazatel je nutné vybrat pouze tak, aby analýza byla smysluplná a odpovídala pot ebám kladených na danou analýzu a aby situaci podniku zobrazovala komplexn. Pro pot eby této práce jsem vybral následující pom rové ukazatele: Ukazatele rentability (efektivnosti), 8 Ukazatele aktivity, 9 Ukazatele finanční závislosti Ězadluţenostiě, Ukazatele likvidity Ěplatební schopnostiě, Ukazatele na bázi Cash-flow Ukazatele rentability podniku Rentabilita, resp. výnosnost kapitálu je mě ítkem schopnosti podniku vytvářet nové efekty, dosahovat zisku použitím investovaného kapitálu R ČKOVÁ, P. Finanční analýza metody, ukazatele, využití v praxi. Praha : Grada, s. ISBN Zpracováno dle: VůLůCH, J.: Finanční ízení podniku. 2. vyd. Praha : Ekopress, s. ISBN HůMPLOVÁ, E. Vybrané problémy finanční analýzy firmy. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita v Brn, 1řřř. 161 s. ISBN Ř0Ň10Ň SCHOLLEOVÁ, Hana. Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, a.s., s. ISBN , Strana

23 Ukazatelé rentability obecn pom ují dosaţený zisk s výší zdroj podniku, kterých bylo v podniku vyuţito k jeho dosaţení. Rentabilita je m ítkem schopnosti podniku vytvá et nové zdroje. Obecn lze ukazatele rentability vnímat jako jeden z nejkomplexn jších zp sob hodnocení hospoda ení podniku. Konstruovány jako poměr konečného efektu dosaženého podnikatelskou činností (výstupu) k nějaké srovnávací základně (vstupu), která může být jak na straně aktiv, tak na straně pasiv, nebo k jiné bázi. Zobrazují pozitivní nebo naopak negativní vliv ízení aktiv, financování firmy a likvidity na rentabilitu. 11 Rentabilita celkového kapitálu pom uje zisk s celkovými aktivy investovanými do podnikání, bez ohledu na to, z jakých zdroj, byly financovány. Počítá se ziskem p ed zdan ním a p ed úhradou úrok ĚEBITě. Rentabilita celkového kapitálu ĚRCKě je také označována jako rentabilita aktiv ĚROů, return on assetsě a je dána výd lkovou schopností Ěprodukční silouě. RCK = EBIT/Celková aktiva Mezi nejčast jší modifikace ukazatel rentability pat í: Ukazatel rentability vlastního kapitálu ROE, Ukazatel rentability celkových vloţených aktiv ROA, Ukazatel rentability vloţeného kapitálu ROI, Ukazatel rentability dlouhodobých zdroj ROCE, Ukazatel rentability trţeb ROS a ukazatele ziskové marţe PMOS Ukazatel rentability vlastního kapitálu ROE Tento ukazatel vyjad uje výnosnost vlastního kapitálu vloţeného do podniku jeho vlastníky. Dle toho ukazatele mohou investo i zjistit, zda-li je jejich kapitál dostatečn reprodukován s ohledem na riziko jejich investice. Hodnota ukazatele by m la být vyšší neţ úrok, který by investorovi plynul z alternativní investice Ěnap. vloţením prost edk na termínovaný vklad apod.ě KISLINGEROVÁ, Eva a kol. Manažerské finance. Ň. p epracované a dopln né vydání. Praha: C.H. Beck, stran. ISBN Strana Rezková, J.: Finanční analýza účetních dat v praxi, str. 22, Bilance HůMPLOVÁ, E. Vybrané problémy finanční analýzy firmy. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita v Brn, 1řřř. 161 s. ISBN Ř0Ň10Ň

24 p ed zdaněním: po zdanění: Ukazatel rentability celkových vložených aktiv ROA Ukazatel rentability celkových vloţených aktiv pom uje zisk s celkovými aktivy podniku bez ohledu na zdroj financování. Ukazatel vyjad uje celkovou výd lečnou schopnost podniku, jinými slovy jaký potenciál je v daném podniku skryt. Ukazatel p edstavuje celkový výd lek podniku, který není ješt ovlivn n jeho finanční strukturou. 14 nezdaněná výkonnost: zdaněná výkonnost: Ukazatel rentability dlouhodobých zdrojů ROCE Ukazatel ROCE má podobnou vypovídající schopnost jako ROů s tím rozdílem, ţe se zam uje pouze na dlouhodobý kapitál a vylučuje krátkodobé cizí zdroje a ostatní pasiva. ROCE tedy vypovídá o výnosovém potenciálu dlouhodobých zdroj Ukazatel rentability vloženého kapitálu - ROI Ukazatel rentability vloţeného kapitálu vyjad uje, s jakou účinností p sobí celkový kapitál vloţený do podniku nezávisle na zdroji jeho financování. 14 HůMPLOVÁ, E. Vybrané problémy finanční analýzy firmy. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita v Brn, 1řřř. 161 s. ISBN

25 1.3.6 Ukazatel rentability tržeb ROS a ukazatel ziskové marže PMOS Ukazatel rentability trţeb vyjad uje pom r mezi ziskem a trţbami. Trţby ve jmenovateli p edstavují trţní hodnotu výkon podniku za vybrané časové období. Rentabilita trţeb m í dle Hamplové 15 výkonnost podniku na základ tzv. ziskového rozp tí Ěmarţeě. Z konstrukce tohoto ukazatele lze zjistit, kolik zisku je vyprodukováno z jednotky trţby. rentabilita tržeb zisková marže PMOS Zisková marţe je modifikací ukazatele ROS, jen v čitateli pouţívá čistý zisk po zdan ní. 1.4 Ukazatele aktivity Ukazatele aktivity m í, jak efektivn podnik hospoda í se svými aktivy. Pokud podnik má aktiv více neţ je pro n j účelné, vznikají mu nadbytečné náklady, které mu sniţují zisk. Naopak pokud má podnik aktiv mén neţ je pro n j pot ebné, p ichází o trţby, které by díky nim mohl získat. 1.5 Ukazatel doby obratu zásob Ukazatel doby obratu zásob určuje dobu, po kterou jsou zásoby v podniku vázány. Udává počet obrátek zásob za sledované období. Obecn podniky tlačí na zrychlení doby obratu zásob, coţ obvykle vede ke zvyšování zisku nebo sníţení pot eby kapitálu k dosaţení stejného zisku. Ukazatel doby obratu zásob je rovn ţ indikátorem likvidity, tudíţ je nutno je drţet na co nejniţší úrovni ovšem bez negativního dopadu na zásobování podniku. á á í ţ 15 HůMPLOVÁ, E. Vybrané problémy finanční analýzy firmy. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita v Brn, 1řřř. 161 s. ISBN Ř0Ň10Ň

Finanční analýza podniku Financial Analysis

Finanční analýza podniku Financial Analysis Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podnikové hospodářství Finanční analýza podniku Financial Analysis Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Doc. Ing. Petr Suchánek, Ph.D.

Více

Finanční analýza a zdraví podniku

Finanční analýza a zdraví podniku Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Finanční analýza a zdraví podniku Diplomová práce Autor: Bc. Jan Peleška Finance Vedoucí práce: Ing. Oldřich Knaifl, CSc. Praha Červen, 2015

Více

FINANČNÍ ANALÝZA VYBRANÉ SPOLEČNOSTI

FINANČNÍ ANALÝZA VYBRANÉ SPOLEČNOSTI Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance FINANČNÍ ANALÝZA VYBRANÉ SPOLEČNOSTI The Financial analysis of the chosen company Diplomová práce Vedoucí práce: Ing. Petr VALOUCH,

Více

METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY. The methods of financial analysis of firm. Diplomová práce

METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY. The methods of financial analysis of firm. Diplomová práce Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY The methods of financial analysis of firm Diplomová práce Vedoucí diplomové práce:

Více

Záměr na založení nového podnikatelského subjektu v České republice

Záměr na založení nového podnikatelského subjektu v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra oceňování a podnikání Záměr na založení nového podnikatelského subjektu v České republice Bakalářská práce Autor: Elena Gombozhapova Ekonomika a management

Více

Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková

Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Cílem této práce je analýza finančních výkazů, výběr nejvhodnější varianty financování

Více

TÉMATA SEMINÁŘŮ A SEMINÁRNÍCH PRACÍ K PŘEDMĚTU

TÉMATA SEMINÁŘŮ A SEMINÁRNÍCH PRACÍ K PŘEDMĚTU TÉMATA SEMINÁŘŮ A SEMINÁRNÍCH PRACÍ K PŘEDMĚTU ZÁKLADY FIREMNÍCH FINANCÍ JARNÍ SEMESTR, AKADEMICKÝ ROK 2003/2004 Datum Téma semináře Téma písemného přezkoušení nebo seminární práce 25. 2. 26. 2. 3. 3.

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN PRO ZALOŽENÍ NOVÉHO PODNIKU

PODNIKATELSKÝ PLÁN PRO ZALOŽENÍ NOVÉHO PODNIKU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT PODNIKATELSKÝ PLÁN PRO ZALOŽENÍ NOVÉHO PODNIKU

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Finanční analýza konkrétního podniku Financial analysis of concrete company Jakub Langmeier Plzeň 2014 Čestné prohlášení Prohlašuji, že

Více

Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP

Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP Bakalářská práce Autor: Alexandra Manuylova Obor: Ekonomika a management malého a středního

Více

ANALÝZA EFEKTIVNOSTI INVESTIČNÍHO ZÁMĚRU FIRMY MDC COMPANY XXI, S.R.O.

ANALÝZA EFEKTIVNOSTI INVESTIČNÍHO ZÁMĚRU FIRMY MDC COMPANY XXI, S.R.O. Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních sluţeb ANALÝZA EFEKTIVNOSTI INVESTIČNÍHO ZÁMĚRU FIRMY MDC COMPANY XXI, S.R.O. Bakalářská práce Vedoucí

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES NÁVRH PODNIKATELSKÉHO PLÁNU PROPOSAL OF BUSINESS

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS INOVACE VYBRANÝCH POJISTNÝCH PRODUKTŮ INOVATION

Více

1 Strategické plánování

1 Strategické plánování 1 Strategické plánování 1.1 Podnikové strategie V odborné literatuře se pojem strategie zpravidla charakterizuje jako základní předpoklad o tom, jakou cestou budou dosaženy firemní strategické cíle. 1

Více

UNICORN COLLEGE KATEDRA EKONOMIKY A MANAGEMENTU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Finanční analýza společnosti a rozvoj do budoucnosti

UNICORN COLLEGE KATEDRA EKONOMIKY A MANAGEMENTU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Finanční analýza společnosti a rozvoj do budoucnosti UNICORN COLLEGE KATEDRA EKONOMIKY A MANAGEMENTU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Finanční analýza společnosti a rozvoj do budoucnosti Autor BP: Tomáš Hloušek Vedoucí BP: Ing. Petr Boukal, Ph.D. 2014 Praha Čestné prohlášení

Více

MENDELOVA UNIVERZITA V BRN

MENDELOVA UNIVERZITA V BRN MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ Provozně ekonomická fakulta Ústav managementu DIPLOMOVÁ PRÁCE Strategické rozhodování vybraného ekonomického subjektu Vedoucí práce: prof. Ing. Emil Svoboda, CSc. Vypracovala:

Více

KONSOLIDACE ÚČETNÍ ZÁVĚRKY VYBRANÉHO KONCERNU

KONSOLIDACE ÚČETNÍ ZÁVĚRKY VYBRANÉHO KONCERNU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES KONSOLIDACE ÚČETNÍ ZÁVĚRKY VYBRANÉHO KONCERNU CONSOLIDATION

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra ekonomiky a managementu FINANČNÍ ANALÝZA Ing. Petr Jiříček, Ing. Magda Morávková 2008 Recenzovali: Ing. Eliška Hořínková Ing. Anna Gregarová Za jazykovou a věcnou

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU VÝZNAMNÝ FAKTOR KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKU

FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU VÝZNAMNÝ FAKTOR KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKU Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU VÝZNAMNÝ FAKTOR KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKU Company financial management acceleration factor in company

Více

Financování malých a středních podniků

Financování malých a středních podniků Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Financování malých a středních podniků Bakalářská práce Autor: Radka Zemanová Bankovní management, Bankovní manažer Vedoucí práce:

Více

Václav Vostrovský, Jaromír Štůsek. Strategické plánování neziskových organizací v podmínkách znalostní společnosti

Václav Vostrovský, Jaromír Štůsek. Strategické plánování neziskových organizací v podmínkách znalostní společnosti Václav Vostrovský, Jaromír Štůsek Strategické plánování neziskových organizací v podmínkách znalostní společnosti Tato publikace byla vydána v rámci projektu 3 stupně řízení 3 kroky ke stabilitě, který

Více

Optimalizace finančního řízení a cash-flow v akciové společnosti ŽĎAS - Žďár nad Sázavou

Optimalizace finančního řízení a cash-flow v akciové společnosti ŽĎAS - Žďár nad Sázavou SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Optimalizace

Více

Finance a management

Finance a management Finance a management E-learning v teorii a Moodle praxi (sborník p ísp vk ze seminá e) 4/4 - loga barevn - p esázet Lukáš Heller Kolektiv autor Tento projekt je součástí IPRM Ústí n. L. Centrum. Tato publikace

Více

UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta ekonomicko - správní

UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta ekonomicko - správní UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta ekonomicko - správní Determinanty pracovní spokojenosti Pavlína Horáková Bakalá ská práce 2009 Prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala samostatn. Veškeré literární

Více

Podnikatelský plán na založení malého nebo středního podniku

Podnikatelský plán na založení malého nebo středního podniku Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podnikové hospodářství Podnikatelský plán na založení malého nebo středního podniku Business Plan for Establishing of a Small or Medium Enterprise

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Jiří Číhal Majetek firmy jako zdroj prosperity Bakalářská práce 2014 Majetek firmy jako zdroj prosperity Bakalářská práce Jiří Číhal Vysoká škola hotelová

Více

PODNIKOVÝ CONTROLLING

PODNIKOVÝ CONTROLLING Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava PODNIKOVÝ CONTROLLING učební text Josef Kutáč, Kamila Janovská Ostrava 2012 Recenze: RNDr. Miroslav Liška, CSc. Ing. Karel Stelmach, Ph.D. Název: Podnikový

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN PRO HOTEL PANORAMA BUSINESS PLAN FOR HOTEL PANORAMA

PODNIKATELSKÝ PLÁN PRO HOTEL PANORAMA BUSINESS PLAN FOR HOTEL PANORAMA VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ÚSTAV SOUDNÍHO INŽENÝRSTVÍ INSTITUTE OF FORENSIC ENGINEERING PODNIKATELSKÝ PLÁN PRO HOTEL PANORAMA BUSINESS PLAN FOR HOTEL PANORAMA DIPLOMOVÁ

Více

Analýza ekonomické a finanční situace podniku. Ing. Lenka Krutnorádová, MBA

Analýza ekonomické a finanční situace podniku. Ing. Lenka Krutnorádová, MBA Analýza ekonomické a finanční situace podniku Ing. Lenka Krutnorádová, MBA LEGISLATIVNÍ RÁMEC Zákon o účetnictví 353/2001 Sb. ve znění p.p. poslední novela 410/2010 a 188/2011 Sb. a prováděcí vyhláška

Více

Seminární práce ze Základů firemních financí

Seminární práce ze Základů firemních financí Seminární práce ze Základů firemních financí Téma: Finanční analýza podniku a analýza bodu zvratu Zpracovali: Michaela Hájková Aneta Bernátková Václav Rejšek Datum prezentace: 21. 4. 2004 V Brně dne 19.

Více