Fundamentální analýza Philip Morris ČR a.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Fundamentální analýza Philip Morris ČR a.s."

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Bankovnictví a pojišťovnictví Fundamentální analýza Philip Morris ČR a.s. Bakalářská práce Autor: Bořek Sokol Makléř Vedoucí práce: Ing. Jan Vejmělek, Ph.D., CFA Praha Duben 2011

2 Prohlášení: Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci zpracoval samostatně a v seznamu uvedl veškerou pouţitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, ţe odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí a jsem seznámen se skutečností, ţe se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Praze duben 2011 podpis autora

3 Poděkování: Rád bych poděkoval Ing. Janu Vejmělkovi, Ph.D., CFA za odborný dohled a věnovaný čas při zpracování mé Bakalářské práce.

4 Anotace: V mé bakalářské práci jsem provedl fundamentální analýzu společnosti Philip Morris ČR a.s., která je kotovaná na Burze cenných papírů Praha. V teoretické části jsem vysvětlil nejzákladnější metody fundamentální analýzy, kterými jsou: globální makroekonomická analýza, analýza odvětví, finanční analýza a modely pro kvantifikaci vnitřní hodnoty akcií. V praktické části jsem tyto metody a modely aplikoval na Philip Morris ČR a.s., abych mohl co nejpřesněji určit správnou cenu akcií této společnosti. Nakonec jsem stanovil cenu akcií Philip Morris ČR a.s. pro druhé pololetí roku Annotation: In my bachelor s work I did fundamental analysis of company Philip Morris ČR a.s., which is quoted on Prague stock exchange. In the theoretical part I explained the most esential methods of fundamental analysis, that are: global macroeconomical analysis, branch analysis, financial analysis and models for quantification of inner value of shares. In the practical part I applied these methods and models to Philip Morris ČR a.s., in order to be able to determine the most correct value of shares of this company. In the end I dermined the price of Philip Morris ČR a.s. shares for the the second half year 2010.

5 Obsah: ÚVOD... 7 TEORETICKÁ ČÁST Hlavní analytické metody na finančním trhu Fundamentální analýza akcií Globální fundamentální analýza Odvětvová fundamentální analýza Nejdůleţitější faktory odvětvové analýzy Vliv hospodářského cyklu na odvětví Akcie s typickým chováním výnosových měr ve fázích hospodářského cyklu Struktura trhu v odvětví Státní regulace v odvětví Firemní fundamentální analýza Finanční analýza podniku Analýza absolutních ukazatelů Analýza poměrových ukazatelů Ukazatele likvidity (liquidity ratio) Ukazatele aktivity (activity ratios) Ukazatele zadluţenosti (financial leverage ratio) Ukazatele rentability (výnosnosti) (profitability ratios) Ukazatele trţní hodnoty (market value ratios) Bonitní model Metody kvantifikující vnitřní hodnotu akcie Diskontní míra Míra růstu dividend, zisku a cash-flow Dividendové diskontní modely Dividendové diskontní modely s nekonečnou dobou drţby Dividendový diskontní model s konečnou dobou drţby Model diskontovaných cash flow Ziskové modely... 36

6 PRAKTICKÁ ČÁST Fundamentální analýza Philip Morris (ČR) Základní identifikace společnosti Základní informace o společnosti Globální fundamentální analýza ČR Analýza odvětví Situace na trhu Výsledky za období 2007 aţ první polovina roku Relativní cenový vývoj akcií v odvětví Vývoj poměru P/E v odvětví Vývoj poměru P/BV v odvětví Vývoj P/Cash flow na akcii v odvětví Vývoj finančních ukazatelů v odvětví Finanční analýza Philip Morris ČR a.s Poměrová analýza Ukazatele likvidity Ukazatele aktivity Ukazatele rentability Ukazatele zadluţenosti Ukazatele kapitálového trhu Bonitní model Závěr finanční analýzy Kvantifikace vnitřní hodnoty společnosti Diskont Míra růstu dividend, zisku a cash flow Dividendový diskontní model Model diskontovaných cash-flow Ziskový model Vnitřní hodnota akcií Philip Morris ČR a.s Závěr Seznam pouţité literatury Příloha

7 ÚVOD V úvodu bych chtěl vyzdvihnout význam práce fundamentálních analytiků. V důsledku veliké poptávky investorů po investičních příleţitostech se fundamentální analytici snaţí co nejpřesněji analyzovat a prognózovat vývoj cenných papírů. Dobře odvedená práce fundamentálního analytika přispívá k eliminaci kurzových výkyvů na trhu a je základním pilířem správného investičního rozhodnutí. Cílem bakalářské práce je stanovení vnitřní hodnoty akcií společnosti Philip Morris ČR a.s.. V kapitole Teoretická část popíši analytické přístupy na finančním trhu a jednotlivé přístupy akciové fundamentální analýzy. Těmito přístupy jsou globální makroekonomická analýza vnějšího prostředí společnosti a její vlivy na pohyb akciových kurzů. Dále odvětvová analýza, která je nezbytná k identifikaci a vyhodnocení situace na trhu, na kterém společnost působí. Analýzu odvětví se pokusím popsat tak, aby mohla být vodítkem dalších analytických postupů nezbytných k ohodnocení společnosti. Dalším zmíněným přístupem fundamentální analýzy je firemní finanční analýza společnosti, ve které uvedu významné finanční ukazatele poměrové analýzy a bonitní model. Nakonec se zmíním o nejdůleţitějších metodách kvantifikace vnitřní hodnoty akciové společnosti. Z těchto metod jsem si vybral pouze některé metody, které respektují časovou hodnotu peněz. V kapitole Praktická část budu aplikoval výše uvedené přístupy fundamentální analýzy na společnost Philip Morris ČR a.s., která je kótovaná na praţské burze. Nejprve zhodnotím makroekonomickou situaci v České republice a následně se zaměřím na analýzu odvětví společnosti. V analýze odvětví bude společnost Philip Morris ČR a.s. porovnána s jinými společnostmi z odvětví tabáku pomocí ukazatelů kapitálového trhu. Potom bude aplikována finanční poměrová analýza, která by měla objasnit finanční situaci podniku. Dále budou pouţity nejdůleţitější analytické postupy a přístupy k stanovení vnitřní hodnoty společnosti Philip Morris ČR a.s.. Nakonec bude zacílena vnitřní hodnota akciové společnosti Philip Morris ČR a.s.. V samotném závěru bakalářské práce se pokusím komplexně zhodnotit celou praktickou část a na základě toho uvedu doporučení k nákupu nebo k prodeji akcií Philip Morris ČR a.s.. 7

8 TEORETICKÁ ČÁST 1 Hlavní analytické metody na finančním trhu Fundamentální analýza Fundamentální analýza je analýza finančních instrumentů, která vyuţívá různých metod k nalezení vnitřní hodnoty (správné hodnoty) konkrétního finančního instrumentu. Fundamentální analýza pracuje s fundamentálními daty (úrokové sazby, zisky, trţby, očekávaný růst zisku, dividend, finanční analýza dat a podobně) a vychází z předpokladu moţnosti špatně ohodnocených finančních instrumentů na finančním trhu. Na základě porovnání vnitřní hodnoty s aktuálním kurzem zjistí analytik, zda je finanční instrument na trhu podhodnocený, nadhodnocený nebo správně oceněný. Po té následuje investiční doporučení koupit, prodat nebo drţet. Technická analýza Technická analýza je postavena na publikovaných trţních datech. To znamená, ţe vychází z historických časových řad parametrů, které souvisejí s obchodováním na finančním trhu. Těmito parametry jsou zejména kurz finančního instrumentu, objem obchodovaných obchodů (transakcí) na burze a další ukazatele. Za základní metody jsou povaţovány grafické metody: (formace vedoucí ke změně trendu a formace potvrzující trend), metody zaloţené na technických indikátorech: (šíře trhu, nová maxima a nová minima, relativní síla, index důvěry, momentum, klouzavé průměry, anticyklické indikátory atd.). Technická analýza se snaţí předpovědět budoucí vývoj na základě historického vývoje daného instrumentu a z hlediska fundamentálního analytika je podpůrným prostředkem investičního rozhodnutí ke správnému načasování nákupu či prodeje. Nejvíce se technická analýza pouţívá na měnovém a akciovém trhu. Psychologická analýza Psychologická analýza předpokládá, ţe lidské myšlenky jsou v procesu investování přítomny a proto je psychologie důleţitou součástí dění na finančních trzích. V některých obdobích je vliv psychologie více patrný a v jiných méně. Předmětem zkoumání této analýzy je člověk a jeho chování na finančních trzích. 8

9 2 Fundamentální analýza akcií Fundamentální analýzu /Fundamental analysis/ lze povaţovat za nejkomplexnější druh akciové analýzy, jeţ se v investiční praxi pouţívá při přípravě zásadních investičních rozhodnutí. Je zaloţena na předpokladu, ţe vnitřní hodnoty (teoretické ceny) akcií se liší od jejich aktuálních trţních cen (kurzů), za něţ jsou obchodovány na veřejných (organizovaných) trzích. 1 Snaţí se odpovědět na otázku, které akcie je vhodné koupit a které naopak prodat. Fundamentální analýza se provádí na třech základních úrovních: Globální analýza - Zkoumá makroekonomické vlivy na kurz akcie. Odvětvová analýza - Zabývá se konkrétním odvětvím. Firemní analýza - Snaţí se najít vnitřní hodnotu akcie. Termín vnitřní hodnota (správná hodnota) akcie Kaţdá akcie má svojí vnitřní hodnotu, kterou je moţné kvantifikovat a akciový kurz kolísá kolem této správné ceny. V krátkém období je tato správná cena akcie neměnná, ale zveřejněním nových kurzových informací získá novou hodnotu. Tuto novou hodnotu je moţné srovnat se současnou cenou akcí. Na základě tohoto srovnání se zjistí, zda je vnitřní hodnota akci vyšší nebo niţší neţ trţní cena. V případě, ţe je vnitřní hodnota niţší neţ trţní cena, tak je akcie na trhu nadhodnocená. U nadhodnocené akcie dochází k růstu prodejních příkazů investorů. To má za následek pokles kurzu akcie a přiblíţení se k její vnitřní hodnotě. V případě, ţe je trţní kurz niţší neţ vnitřní hodnota, tak je akcie na trhu podhodnocená. U podhodnocené akcie dojde k nárůstu nákupních příkazů investorů a následně k vzestupu akciového kurzu. Tento vzestup zapříčiní přiblíţení se akcie k vnitřní hodnotě. Kdyţ se kurz akcie rovná vnitřní hodnotě, tak se jedná o správně oceněnou akcii na trhu. Vnitřní hodnota akcie je ovlivněna interními faktory, které pocházejí zevnitř akciové společnosti a i externími faktory pocházejícími z vnějšího prostředí firmy. 1 REJNUŠ. O., Finanční trhy, 1.vyd. Ostrava: KEY Publishing, s ISBN

10 3 Globální fundamentální analýza Globální fundamentální analýza je makroekonomická analýza, která zkoumá vliv domácí, ale i zahraniční ekonomiky na změnu akciových kurzů. Jejím úkolem je řešit vztah mezi vývojem globálních makroekonomických agregátů a pohybem akciových kurzů. Mezi významné globální makroekonomické faktory patří: Reálný výstup ekonomiky Akciové kurzy v kratším období předbíhají vývoj ekonomiky o 3 aţ 9 měsíců a. V delším období existuje vztah mezi budoucí očekávanou ekonomickou prosperitou a vnitřní hodnotou akcií. Růst reálného výstupu ekonomiky má za následek zvýšení: očekávaného růstu příjmů, dividend, vnitřní hodnoty, poptávky po akciích a ceny akcie. Státní rozpočet Státem poţadované zvýšení příjmu státního rozpočtu je často důsledkem vyššího zdanění firem. Vyšší daňové zatíţení firem sniţuje čisté zisky, prostředky pro výplatu dividend a budoucí reinvestice akciové společnosti. Na tyto zprávy reagují akciové kurzy poklesem. V opačném případě sníţení daňového zatíţení firem má kladný vliv na vnitřní hodnotu akcií a kurz akcií. Sníţení daňového zatíţení firemních zisků společnosti má za následek zvýšení příjmů: dividend, operativního cash flow nebo free cash flow, vnitřní hodnoty a ceny akcie. Deficit státního rozpočtu Způsob krytí deficitu státního rozpočtu je velmi významný z hlediska kapitálových trhů. Nejběţnější způsob je emise státních dluhopisů. Státní dluhopisy jsou velmi atraktivní cenné papíry pro investory a jejich emise má za následek odlákání části akciových investorů z akciových trhů. Emise státních dluhopisů je negativní faktor a znamená sníţení poptávky po akciích. Navýšení dluhu státního rozpočtu má za následek více emisí státních dluhopisů, zvýší se úrokové sazby, poţadovaná výnosová míra a sníţí se dividendy, vnitřní hodnota i cena akcií. a Zdroj: VESELÁ. J., Burzy a burzovní obchody, 1.vyd. Praha: Oeconomica s. 74. ISBN

11 Úrokové sazby Růst úrokových sazeb má za následek pokles akciových kurzů. Zvýšení úrokových sazeb je důvodem pro zvýšení poţadované výnosové míry, coţ vede k poklesu vnitřní hodnoty a následně ceny akcií. V opačném případě pokles úrokových sazeb je dobrou zprávou pro investory a způsobuje růst akciových kurzů. Peněžní nabídka Peněţní nabídka a její změny jsou povaţovány za jeden z nejdůleţitějších faktorů ovlivňujících chování akciových kursů. 2 Růst peněţní nabídky má pozitivní vliv na poptávku po akciích. Dojde ke sníţení úrokových sazeb, poţadované výnosové míry, růstu vnitřní hodnoty a kurzu akcie. Na trhu je víc volných peněţních prostředků a investoři mají dostatek likvidity. Nečekaný pokles peněţní nabídky vede k nedostatku peněţních prostředků u ekonomických subjektů a dochází k poklesu akciových kurzů. Inflace Rostoucí inflace má negativní vliv na akciové trhy a v opačném případě pozitivní. Vysoká inflace vede k růstu poţadované výnosové míry a poklesu vnitřní hodnoty, dividend a kurzu akcí. Hyperinflace má negativní dopad na cenu akcií. Někteří ekonomové povaţují akcie za inflačně neutrální. Příliv a odliv zahraničního kapitálu Příliv zahraničních peněz vede k růstu tuzemského akciového trhu a naopak odliv zahraničního kapitálu způsobí pokles. Vývoj na světových akciových trzích Příznivý vývoj na akciových trzích ve světě přináší optimismus na domácí akciový trh a dochází ke zvýšení vnitřní hodnoty a cen akcií. Naopak negativní vývoj na světových trzích vede k pesimismu na domácích akciových trzích a k sníţení cen akcií. 2 MUSÍLEK, P., Trhy cenných papírů, nakladatelství. 1.vyd. Praha: Ekopress s ISBN

12 Efektivní ochrana práv vnějších investorů b V případě, ţe vnější investoři financují deficitní firmu, tak se vystavují většímu nebezpečí ze strany vnitřních akcionářů. Nebezpečí spočívá v tom, ţe majoritní akcionáři a manaţeři si nelegálně přivlastní výnos z investic. Špatná ochrana vnějších investorů zvyšuje rizikovou prémii a poţadovanou výnosovou míru, coţ sniţuje vnitřní hodnotu akcie a tedy i kurz akcie. Likvidita a nelikvidita V případě, ţe se na trhu obchodují malé objemy akcií, je velmi pravděpodobné, ţe se na trhu vyskytuje větší mnoţství špatně ohodnocených akcií neţ na likvidním trhu. S nelikvidními akciemi je spojené také větší riziko, protoţe v případě nutného odprodeje se na trhu nemusí najít kupec. Nízká likvidita můţe také zapříčinit vysokou volatilitu kurzu a můţe dojít k odchýlení kurzu od správné ceny. Čím je niţší likvidita sekundárního trhu, tím je vyšší riziková prémie, poţadovaná výnosová míra akcie a niţší vnitřní hodnota, dividenda a kurz akcie. Politické a ekonomické šoky Jsou to nečekané významné události, které negativně ovlivňují fungování ekonomiky. Na základě těchto šoků dochází většinou k dočasným poklesům kurzů akciových instrumentů. Nečekané ekonomické a politické šoky nejsou kontrolovatelné vedením akciové společnosti. Příkladem ekonomických šoků můţou být ropné šoky, obchodní a cenové války, hyperinflace, masová nezaměstnanost a výrazné změny devizových kurzů. Mezi politické šoky patří zejména válečné konflikty, demise vlád a volební výsledky. Negativní šok znamená vyšší rizikovou prémii a vyšší poţadovaný výnos z akcie, coţ sniţuje vnitřní hodnotu, dividendu a kurz dané akciové společnosti. Úroveň investičního prostředí Úroveň investičního prostředí je neopomenutelnou součástí investičního rozhodování investora. Negativní můţe být například cenová regulace a malá úroveň právního systému. b Vnější investor je akcionář, který nemá podíl na majoritním kapitálu společnosti. 12

13 4 Odvětvová fundamentální analýza Odvětvová analýza se provádí z toho důvodu, ţe jednotlivá odvětví (resp. obory) nejsou stejně citlivé na celkový vývoj ekonomiky; existuje u nich různá míra zisku, jsou různě regulovány státem a existují u nich mnohdy i značně rozdílné perspektivy jejich dalšího rozvoje. V rámci tohoto zkoumání se však nemusí jednat pouze o odvětví v pravém slova smyslu, nýbrţ i o obory, nebo podobory. 3 Nejdůleţitějším úkolem odvětvové analýzy je identifikovat charakteristické znaky odvětví. Analytik zkoumá vliv odvětvových faktorů na vnitřní hodnotu akcie a měl by být schopen odhadnout trend, jak v domácím, tak mezinárodním měřítku daného sektoru. 4.1 Nejdůležitější faktory odvětvové analýzy Životní cyklus odvětví Ţivotní cyklus odvětví patří k významným odvětvovým faktorům, který v různých fázích ţivotního cyklu působí rozdílným způsobem na zisky, vnitřní hodnotu a akciové kurzy. Ţivotní cyklus odvětví se skládá ze čtyř vývojových fází, kterými jsou počáteční fáze, fáze růstu, fáze dospělosti a fáze poklesu. Počáteční fáze životního cyklu odvětví V této fázi ţivotního cyklu odvětví je veliká poptávka po výrobcích dané firmy. Firma vyrábí nové výrobky, které jsou pro zákazníka přínosné. Díky navyšující se poptávce firmě v počáteční fázi roste zisk a konkurence. Typická je vysoká volatilita zisků, vnitřní hodnoty a akciového kurzu. Investování do odvětví v počáteční fázi ţivotního cyklu je velmi riskantní a výnosné. Růstová fáze životního cyklu odvětví Firmy v růstové fázi ţivotního cyklu odvětví umocňují své postavení na trhu a expandují. Firmám ubývá volatilita zisků, a to se projevuje menšími výkyvy vnitřní hodnoty a ceny akcií neţ v počáteční fázi. V odvětví působí veliká konkurence, a to působí negativně na cenu výrobku. Riziko i výnos jsou menší neţ v počáteční fázi. Nicméně růst odvětví je rychlejší neţ průměr v celé ekonomice. 3 REJNUŠ. O., Finanční trhy, 1.vyd. Ostrava: KEY Publishing, s ISBN

14 Fáze dospělosti životního cyklu odvětví V této fázi ţivotního cyklu je růst v odvětví úměrný růstu celé ekonomiky. Hlavní postavení na trhu mají silné stabilní firmy. Typické jsou stabilní anebo klesající zisky, vnitřní hodnota a kurzy akcií. Fáze poklesu životního cyklu odvětví Většina firem v odvětví směřuje k zániku a klesá poptávka po výrobku a zisky. 4.2 Vliv hospodářského cyklu na odvětví Jednotlivá odvětví se dělí podle míry závislosti na hospodářském cyklu na odvětví cyklická, neutrální a anticyklická. Odvětví cyklická Cyklická odvětví mají velmi dobré kurzové výsledky v období expanze, ale v recesi mají problémy a výrazně klesají. Firmám z cyklických odvětví v období recese klesá odbyt, sniţují se zisky a kurzy akcií. Příkladem cyklického odvětví můţe být průmysl dlouhodobých spotřebních statků, strojírenství, elektrotechniky, automobilový průmysl. Odvětví neutrální Neutrální odvětví jsou odvětví, která nejsou příliš ovlivněna hospodářským cyklem. Patří sem zejména odvětví nezbytných statků, jako jsou potravinářský a farmaceutický průmysl. Dále pak odvětví produkující výrobky s nízkou cenovou elasticitou. Příkladem jsou noviny, časopisy, alkohol. Odvětví anticyklická Tato odvětví mají dobré hospodářské výsledky v období recese a horší výsledky v období expanze. Příkladem můţou být firmy provozující kabelové televize nebo nejlevnější ţivotně důleţité věci, Giffenův statek zboţí nouze, jako například pečivo. 14

15 4.3 Akcie s typickým chováním výnosových měr ve fázích hospodářského cyklu Akciové společnosti působí v různých odvětvích a tato odvětví jsou rozdílně ovlivněna hospodářským cyklem. Existují odvětví, která vykazují nejlepší výsledky na začátku nebo na konci vzestupného trendu, ale stejně tak existují odvětví, která produkují nejlepší výsledky ve fázi sestupného trendu. Z tohoto důvodu je moţné akcie z jednotlivých odvětví rozdělit na: Cyklické akcie Jsou to akcie s největší volatilitou kurzu na trhu. Nejvyšších kurzových vzestupů tyto akcie dosahují zpravidla na začátku či v první polovině vzestupného trendu (konjunktury). Nejhlubší poklesy cyklické akcie naopak zaznamenávají na začátku nebo ve střední části sestupného trendu (recese). 4 Cyklické akcie mívají hodnotu beta faktoru c vyšší neţ 1, coţ je typické pro akcie, které rostou nebo klesají rychleji neţ trh. Mezi cyklické akcie patří akcie z finančního průmyslu, základního průmyslu, z odvětví energetiky, firem produkující kapitálové statky, firem vyrábějící spotřební statky či akcie dopravních společností. Defenzivní akcie Defenzivní akcie jsou mnohem méně spjaty s hospodářským cyklem neţ cyklické akcie a pohybují se i v protisměru hospodářského cyklu. Hodnota beta faktoru u těchto akcií je menší neţ 1. Tyto akcie mají nejlepší výkonnost v konečné fázi býčího (vzestupného) trendu nebo v začínající první fázi medvědího (sestupného) trendu. Mezi defenzivní akcie patří akcie z odvětví: spotřebitelského průmyslu, energetiky a sluţeb. Růstové akcie Pro růstové akcie je typické, ţe mívají vysoké zisky a vnitřní hodnotu. Mezi růstové akcie patří akcie spotřebitelského průmyslu, firem produkující technologii pro kapitálové statky a energetické akcie. 4 VESELÁ. J., Investování na kapitálových trzích, 1.vyd. Praha: ASPI, s ISBN c Beta faktor plní funkci systematického rizika a vyjadřuje riziko akcie dané firmy k riziku kapitálového trhu. 15

16 Hodnotové akcie Hodnotové akcie jsou akcie, které je moţné v současné době povaţovat za levné. Zda jsou akcie levné, je zjistitelné na základě nízkého poměru fundamentů. Těmito fundamenty jsou cena k zisku na akcii, účetní hodnotě, trţbám a další. Levný nákup akcií se stabilní dividendovou politikou a následným trţním zhodnocením je dobrou investiční strategii. 4.4 Struktura trhu v odvětví Struktura trhu odvětví vypovídá o situaci na trhu, kde firma působí. Identifikace trţní struktury odvětví, ve kterém daná akciová společnost působí, je nutným předpokladem správného vyhodnocení stavu vnějšího prostředí dané společnosti. Druh (typ) trţní struktury odvětví je moţné rozpoznat podle počtu firem působících v daném odvětví, podle charakteru vyráběných produktů, podle existence či neexistence překáţek vstupu do daného odvětví a podle způsobu tvorby cen v daném odvětví. 5 Existují tři druhy struktury trhu v odvětví, které jsou významné pro fundamentální analýzu. d Monopolní struktura trhu Tato struktura je typická tím, ţe v odvětví je přítomna jediná firma, která vyrábí daný produkt nebo sluţbu. Vstup ostatních firem do odvětví je velmi obtíţný. Díky tomu monopol dosahuje stabilně vysokého zisku. Do monopolní struktury patří zejména odvětví, která vyrábějí a rozvádějí plyn a elektřinu, poštovní sluţby a ţeleznice. Oligopolní struktura trhu Oligopol je trţní struktura, pro kterou je typický malý počet firem produkujících celou nebo většinu nabídky v odvětví. Některé z těchto firem mají značný podíl na trhu a můţou ovlivňovat cenu výrobku. Vstup do odvětví je relativně volný, bariéry se dají překonat. Na oligopolním trhu se často prosazuje cenové vůdcovství, kdy ostatní firmy následují vůdce ve směru poklesu i vzestupu cen. Pokud je shoda narušena vzniká cenová válka a firmám vznikají ztráty. Většina odvětví v České republice má oligopolní strukturu. Do oligopolní struktury patří: odvětví finančních sluţeb, automobilový průmysl, mobilní telefonní operátoři, chemický průmysl, letecká doprava, odvětví těţící ropu, zemní plyn, drahých kamenů, počítačový průmysl. 5 VESELÁ. J., Investování na kapitálových trzích, 1.vyd. Praha: ASPI, s ISBN d Dokonalá konkurence je teoretickým modelem, který v reálném světě neexistuje. 16

17 Nedokonalá konkurence Je to struktura, kde je v odvětví velké mnoţství firem a ţádná z firem v odvětví nemá rozhodující postavení. Velmi typická je veliká proměnlivost zisku, která můţe být ovlivněna mírou závislosti odvětví na hospodářském cyklu. Vstup do odvětví je poměrně snadný. Patří sem například: odvětví základních potravin, drogistického a kosmetického zboţí, sluţeb a zemědělství. 4.5 Státní regulace v odvětví Vládní regulace je významným odvětvovým faktorem a nedílnou součástí kaţdého odvětví v ekonomice. Práva a povinnosti firem v odvětví jsou stanovena zákony. Z pohledu fundamentální odvětvové analýzy jsou podstatné dopady případných opatření, které mají vliv na vývoj akciových kurzů. Negativní regulace má negativní dopad na akciové kurzy a pozitivní regulace má pozitivní dopad na akciové kurzy. Příklady státní regulace: licence, cenové stropy, vládní dotace, vládní preference, sankce. 17

18 5 Firemní fundamentální analýza Firemní fundamentální analýza se zabývá identifikací a ohodnocením nejdůleţitějších firemních faktorů, které mají vliv na vnitřní hodnotu akciového titulu. Hlavním úkolem této akciové analýzy je prověření finančního zdraví firmy a co nejpřesnější stanovení vnitřní hodnoty dané akcie. Metody fundamentální analýzy firmy obsahují kapitoly 5.1 a Finanční analýza podniku Finanční analýza podniku je důleţitou součástí firemní fundamentální analýzy, která umoţňuje rozsáhlou analýzu finančního hospodaření akciové společnosti. Tato metoda nepočítá přímo vnitřní hodnotu akcií, ale umoţňuje předpovídat očekávanou výnosnost a rizikovost daného akciového titulu. Cílem finanční analýzy je důkladný rozbor různých interních a externích vstupních dat, který mají vliv na vnitřní hodnotu akciové společnosti. Nejběţněji je vyuţívána vedením podniku k vytvoření finančního plánu, ale také věřiteli spolu s investory k ověření finančního zdraví a výkonnosti firmy. Interní vstupní data Patří sem data z účetní závěrky (viz příloha praktická část). Účetní závěrka zahrnuje hlavní vstupní data jako je rozvaha (bilance), výkaz zisku a ztrát (výsledovka) včetně přílohy, která zahrnuje přehled o peněţních tocích a přehled o změně vlastního kapitálu. Dále do interních dat patří vnitropodnikové účetnictví, podklady z úseku práce a mezd, vnitřní směrnice podniku a podnikové statistiky. Externí vstupní data Jsou to data nebo informace pocházející z vnějšího ekonomického, domácího i zahraničního prostředí podniku. Do externích dat patří informace z mezinárodních analýz, národních hospodářských analýz, odvětvových analýz, informace z burz a státních statistik. Dále sem patří informace o kvalitě managementu, postavení na trhu, konkurenci a opatření vlád. 18

19 5.1.1 Analýza absolutních ukazatelů Obsahem analýzy absolutních (stavových) ukazatelů je vertikální a horizontální analýza. Vertikální analýza Vertikální analýza porovnává technikou procentního rozboru účetní výkazy daného roku s výkazy z minulých let. Nachází velikost procentních podílů dílčích poloţek bilance na celkových aktivech vypovídajících o tom, do jakých aktiv společnost investovala svůj kapitál. Rovněţ nachází velikost procentních podílů dílčích poloţek bilance na celkových pasivech, která informují o zdrojích financování podnikových aktiv. Dále počítá i procentní podíly poloţek výsledovky na celkových výnosech. Vertikální analýzou lze srovnávat i postavení společnosti v rámci odvětví. Horizontální analýza Je analýzou trendů, která si klade za cíl identifikovat změnu určité poloţky ve výkazu oproti roku předcházejícímu. Horizontální analýza se provádí po řádcích a zjišťuje se procentní změna poloţky i změna v absolutních číslech. Při absolutním vyjádření se postupuje: Absolutní změna = hodnota v běţném období - hodnota v předchozím období Procentuelní změna = (Absolutní změna / předchozí období) * 100 Pokud existuje dostatečně dlouhá časová řada, je moţné srovnávat vývoj s odvětvím Analýza poměrových ukazatelů Tato analýza vychází z údajů ze základních účetních výkazů a pouţívá se i při odvětvové analýze. Poměrový ukazatel se vypočítá jako poměr jedné nebo několika účetních poloţek základních účetních výkazů k jiné poloţce nebo k jejich skupině Ukazatele likvidity (liquidity ratio) Tyto ukazatele měří schopnost firmy vyrovnat své splatné závazky Celková likvidita = oběžná aktiva / krátkodobé dluhy 6 RŮČKOVÁ. P., Finanční analýza, 3.vyd. Praha: GRADA Publishing, s. 47. ISBN

20 Odpovídá na otázku kolika jednotkami oběţných aktiv je kryta jedna jednotka krátkodobých závazků. Tento ukazatel je obecně povaţován za měřítko krátkodobé solventnosti. Doporučená hodnota zdravé firmy 2 aţ 2,5. e Pohotová likvidita = obežná akt iva -zásob krátkodobé dluhy y Vyšší hodnota je příznivá pro věřitele, ale není příznivá z hlediska akcionářů a vedení firmy, protoţe to značí neproduktivní vyuţívání do podniku vloţených prostředků a negativně to ovlivňuje výnosnost celkových vloţených prostředků. Doporučená hodnota je 1. f Okamžitá likvidita = Pohotové platební prostředky / okamžitě splatné dluhy Tento ukazatel je často označován jako hotovostní nebo peněţní likvidita. Ukazuje pokrytí krátkodobých závazků firmy jeho disponibilními peněţními prostředky a obchodovatelnými cennými papíry. Hodnota by měla být vyšší neţ 0,2 a doporučená hodnota 0,5. g Ukazatele aktivity (activity ratios) Ukazatele aktivity měří schopnost a efektivnost hospodaření s aktivy podniku. Odpovídají na otázku, jaký vliv má hospodaření s aktivy na výnosnost a likviditu dané akciové společnosti. Nadbytek aktiv znamená vyšší náklady a niţší zisk. Nedostatek aktiv znamená niţší trţby Obrat celkových aktiv = tržby celková ak tiva Tento ukazatel měří produktivnost vloţeného kapitálu. Ukazatel měří, kolikrát se celková aktiva promítnou v trţbách za rok. Doporučené hodnoty jsou 1,6 aţ 2,9. h e ZDROJ: RŮČKOVÁ. P., Finanční analýza, 3.vyd. Praha: GRADA Publishing, s. 50. ISBN f ZDROJ: RŮČKOVÁ. P., Finanční analýza, 3.vyd. Praha: GRADA Publishing, s. 50. ISBN g ZDROJ: REJNUŠ. O., Finanční trhy, 1.vyd. Ostrava: KEY Publishing, s ISBN h ZDROJ: REJNUŠ. O., Finanční trhy, 1.vyd. Ostrava: KEY Publishing, s ISBN

Finanční řízení podniku

Finanční řízení podniku Finanční řízení podniku Finanční řízení Základním úkolem je zajištění kapitálu a koordinace peněžních toků podnikání s cílem dosáhnout co nejlepšího zhodnocení kapitálu při zachování platební schopnosti

Více

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy)

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) FINANČNÍ ANALÝZA Cíle a možnosti finanční analýzy finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) podklady

Více

Finanční trhy. Fundamentální analýza

Finanční trhy. Fundamentální analýza Finanční trhy Fundamentální analýza Charakteristika fundamentální analýzy (I) FA je nejvíce používanou analýzou akcií. Vychází z předpokladu, že na trhu existují cenné papíry podhodnocené a nadhodnocené.

Více

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní)

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní) 4. přednáška Finanční analýza podniku - FucAn Návaznost na minulou přednášku Elementární metody a) analýza absolutních ukazatelů b) analýza rozdílových a tokových ukazatelů c) analýza poměrových ukazatelů

Více

Hodnocení pomocí metody EVA - základ

Hodnocení pomocí metody EVA - základ Hodnocení pomocí metody EVA - základ 13. Metoda EVA Základní koncept, vysvětlení pojmů, zkratky Řízení hodnoty pomocí EVA Úpravy účetních hodnot pro EVA Náklady kapitálu pro EVA jsou WACC Způsob výpočtu

Více

FINANČNÍ A SPRÁVNÍ. Metodický list č. 1. Název tématického celku: Vymezení problematiky oceňování podniku. Analýza makroprostředí a odvětví

FINANČNÍ A SPRÁVNÍ. Metodický list č. 1. Název tématického celku: Vymezení problematiky oceňování podniku. Analýza makroprostředí a odvětví Metodický list č. 1 Vymezení problematiky oceňování podniku. Analýza makroprostředí a odvětví Studenti by měli pochopit pojem oceňování podniku, jeho účel, kdo oceňování provádí, rozlišit pojmy cena a

Více

3.1.1. Výpočet vnitřní hodnoty obligace (dluhopisu)

3.1.1. Výpočet vnitřní hodnoty obligace (dluhopisu) Využití poměrových ukazatelů pro fundamentální analýzu cenných papírů Principem této analýzy je stanovení, zda je cenný papír na kapitálovém trhu podhodnocen, správně oceněn, nebo nadhodnocen. Analýza

Více

28.1.2012. Finanční analýza. 1. Podstata, význam a cíle finanční analýzy. Struktura kapitoly

28.1.2012. Finanční analýza. 1. Podstata, význam a cíle finanční analýzy. Struktura kapitoly Finanční analýza Struktura kapitoly 1. Podstata význam a cíle finanční analýzy. 2. Uživatelé finanční analýzy. 3. Zdroje pro finanční analýzu. 4. Analýza rozvahy. 5. Analýza výsledovky. 6. Analýza CASH

Více

Principy oceňování a value management. Úvod do problematiky

Principy oceňování a value management. Úvod do problematiky Principy oceňování a value management Úvod do problematiky Obsah Principy oceňování společností Principy oceňování DCF Chování klíčových faktorů Finanční trhy a hodnota firmy Value based management Dluh

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Finanční

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

Téma 13: Oceňování podniku

Téma 13: Oceňování podniku Téma 13: Oceňování podniku 1. Důvody zjišťování tržní hodnoty podniku 2. Postup při oceňování 3. Metody oceňování podniku: A) Výnosové metody B) Metody tržního srovnání C) Majetkové ocenění (substanční

Více

Majetková a kapitálová struktura firmy

Majetková a kapitálová struktura firmy ČVUT v Praze fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Majetková a kapitálová struktura firmy Podnikový management - X16PMA Doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc. Podnikový management

Více

Mezinárodní finanční trhy

Mezinárodní finanční trhy Úvod Ing. Jan Vejmělek, Ph.D., CFA jan_vejmelek@kb.cz Investiční bankovnictví Náplň kurzu Úvod do mezinárodních finančních trhů Devizový trh a jeho instrumenty Mezinárodní finanční instituce Teorie mezinárodního

Více

Akcie obsah přednášky

Akcie obsah přednášky obsah přednášky 1) Úvod do akcií (definice, druhy, základní principy) 2) Akciové analýzy 3) Cena akcie 4) Výnosnost akcie 5) Štěpení akcií 6) definice je cenný papír dokládající podíl akcionáře na základním

Více

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU seminární práce OBSAH ÚVOD... 1 1. Fiskální politika... 1 2. Monetární politika... 3 3. Dopad nástrojů fiskální politiky na řízení podniku... 4 4. Dopad

Více

obchodních společností

obchodních společností Finanční výkazy obchodních společností Ladislav Šiška Obchodní společnosti založení vznik zápisem do obchodního rejstříku veřejný seznam podnikatelů + sbírka listin ochrana třetích osob členění českých:

Více

1 Finanční analýza. 1.1 Poměrové ukazatele

1 Finanční analýza. 1.1 Poměrové ukazatele 1 Finanční analýza Hlavním úkolem finanční analýzy, jako nástroj řízení společnosti, je komplexní posouzení současné finanční a ekonomické situace společnosti za pomoci specifických postupů a metod. Finanční

Více

Předmět: Účetnictví Ročník: 2-4 Téma: Účetnictví. Vypracoval: Rychtaříková Eva Materiál: VY_32_INOVACE 470 Datum: 12.3.2013. Anotace: Finanční analýza

Předmět: Účetnictví Ročník: 2-4 Téma: Účetnictví. Vypracoval: Rychtaříková Eva Materiál: VY_32_INOVACE 470 Datum: 12.3.2013. Anotace: Finanční analýza Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch 65-41-L/01 Gastronomie Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Účetnictví Ročník:

Více

Peněžní toky v podniku

Peněžní toky v podniku Financování podniku Financování podniku a úkoly FM Druhy financování podniku Běžné (krátkodobé) financování Řízení cash flow Hodnocení finanční výkonnosti podniku finanční analýza Finanční plánování Peněžní

Více

Základní druhy finančních investičních instrumentů

Základní druhy finančních investičních instrumentů Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Základní druhy finančních investičních instrumentů strana 2 strana 3 Akcie Vymezení a legislativa Majetkový

Více

OCEŇOVÁNÍ PODNIKU. Magisterský kurz VŠFS Zima 2012. Irena Jindřichovská. irena.jindrichovska@mail.vsfs.cz. Dr Irena Jindrichovska Oceňování podniku 1

OCEŇOVÁNÍ PODNIKU. Magisterský kurz VŠFS Zima 2012. Irena Jindřichovská. irena.jindrichovska@mail.vsfs.cz. Dr Irena Jindrichovska Oceňování podniku 1 OCEŇOVÁNÍ PODNIKU Magisterský kurz VŠFS Zima 2012 Irena Jindřichovská irena.jindrichovska@mail.vsfs.cz Dr Irena Jindrichovska Oceňování podniku 1 Literatura KISLINGEROVÁ, E. Oceňování podniku. Praha: C.H.Beck,

Více

CASH FLOW. CF = příjmy výdaje = tok hotovosti

CASH FLOW. CF = příjmy výdaje = tok hotovosti CASH FLOW Cash Flow Výsledovka výsledek hospodaření (zisk/ztráta) Výkaz cash flow přehled pěněžních toků. Podává přehled o skutečných příjmech a výdajích peněžních prostředků účetní jednotky za určité

Více

Multiprodukčnífirma. Diverzifikace a

Multiprodukčnífirma. Diverzifikace a Růst firmy. Příčiny a limity růstu firmy. Dynamický pohled na firmu. Marrisůvmodel a převzetí firmy. Vertikální růst a transferové ceny. Multiprodukčnífirma. Diverzifikace a volba výrobního programu. Mezinárodní

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Finanční management I

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Finanční management I Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 Finanční management I Finanční řízení Finanční řízení efektivní financování splnění cílů podniku Manažerské

Více

AGRO PODLUŽAN, A.S. REPORT FINANČNÍCH UKAZATELŮ

AGRO PODLUŽAN, A.S. REPORT FINANČNÍCH UKAZATELŮ AGRO PODLUŽAN, A.S. REPORT FINANČNÍCH UKAZATELŮ 2007-2011 Obsah Finanční analýza společnosti Agro Podlužan... 3 Ukazatele rentability... 4 Ukazatele aktivity... 5 Ukazatele likvidity... 7 Ukazatele zadluženosti...

Více

UKAZATELE RENTABILITY A AKTIVITY

UKAZATELE RENTABILITY A AKTIVITY UKAZATELE RENTABILITY A AKTIVITY 1. Ukazatele rentability, výnosnosti, ziskovosti (profitability ratios) poměřují zisk dosažený podnikáním s výší zdrojů podniku, jichž bylo užito k jeho dosažení. Ukazatele

Více

Poměrové ukazatele - Ukazatele kapitálového trhu

Poměrové ukazatele - Ukazatele kapitálového trhu 4. přednáška 4. 4. Poměrové ukazatele - Ukazatele kapitálového trhu Finanční analýza nachází své využití i na trhu cenných papírů. Tzv. fundamentální analýza cenných papírů si klade za cíl stanovení vnitřní

Více

Financování podniku Fin i an an ování ován í p od od i n k i u

Financování podniku Fin i an an ování ován í p od od i n k i u Financování podniku Financování podniku Vztah mezi věcnými a peněžními toky v podniku práce suroviny stroje výroba výrobky a služby peněžní příjmy prodej peněžní výdaje peníze (cash flow) Úkoly finančního

Více

Charakteristika rizika

Charakteristika rizika Charakteristika rizika Riziko je možnost, že se dosažené výsledky podnikání budou příznivě či nepříznivě odchylovat od předpokládaných výsledků. Odchylky od předpokladu jsou: a) příznivé b) nepříznivé

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU (FAP) (aktualizovaná verze 01-09)

Metodické listy pro kombinované studium předmětu FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU (FAP) (aktualizovaná verze 01-09) Metodické listy pro kombinované studium předmětu FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU (FAP) (aktualizovaná verze 01-09) Přednášející: Ing. Jana Kotěšovcová Způsob zakončení předmětu: Zápočet formou zápočtového testu

Více

I) Vlastní kapitál 1) Základní jmění /upsaný kapitál/ 2) Kapitálové fondy: - ážio/disážio - dary - vklady společníků 3)Fondy ze zisku: - rezervní

I) Vlastní kapitál 1) Základní jmění /upsaný kapitál/ 2) Kapitálové fondy: - ážio/disážio - dary - vklady společníků 3)Fondy ze zisku: - rezervní Náklady na kapitál I) Vlastní kapitál 1) Základní jmění /upsaný kapitál/ 2) Kapitálové fondy: - ážio/disážio - dary - vklady společníků 3)Fondy ze zisku: - rezervní fond - statutární a ostatní fondy 4)

Více

Finanční analýza. 1. Předmět a účel finanční analýzy. 2. Zdroje informací pro finanční analýzu. 3. Finanční účetní výkazy

Finanční analýza. 1. Předmět a účel finanční analýzy. 2. Zdroje informací pro finanční analýzu. 3. Finanční účetní výkazy Finanční analýza 1. Předmět a účel finanční analýzy Finanční analýza souží především pro ekonomické rozhodování a posouzení úrovně hospodaření podniku bonity a úvěruschopnosti dlužníka posouzení finanční

Více

Podnikem se rozumí: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které

Podnikem se rozumí: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které Oceňování podniku Podnikem se rozumí: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží k provozování

Více

Otázka č. 2: Ekonomická analýza banky, analýza aktiv, pasiv, nákladů a výnosů.

Otázka č. 2: Ekonomická analýza banky, analýza aktiv, pasiv, nákladů a výnosů. Otázka č. 2: Ekonomická analýza banky, analýza aktiv, pasiv, nákladů a výnosů. je součástí kontrolního systému v bankách a podstatná část bank. řízení je kontrola průběhu bankovních činností z ekonomického

Více

Hodnocení ekonomické efektivnosti projektů Průměrný výnos z investice, doba návratnosti, ČSH, VVP

Hodnocení ekonomické efektivnosti projektů Průměrný výnos z investice, doba návratnosti, ČSH, VVP Hodnocení ekonomické efektivnosti projektů Průměrný výnos z investice, doba návratnosti, ČSH, VVP Investice je charakterizována jako odložená spotřeba. Podnikové investice jsou ty statky, které nejsou

Více

Specifické dividendové diskontní modely Metody založené na ukazateli P/E ratio

Specifické dividendové diskontní modely Metody založené na ukazateli P/E ratio Specifické dividendové diskontní modely Metody založené na ukazateli P/E ratio Specifické dividendové diskontní modely Omítají nereálnou skokovou změnu mezi jednotlivými fázemi Zavádějí lineární změnu

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

Finanční analýza 2. přednáška. b) Přidaná hodnota a její modifikace

Finanční analýza 2. přednáška. b) Přidaná hodnota a její modifikace Finanční analýza 2. přednáška b) Přidaná hodnota a její modifikace Přidaná hodnota - je chápána jako hodnota přidaná zpracováním v daném podniku, popř. odvětví. - lze ji zjistit jako rozdíl mezi hodnotou

Více

Otázka: Cenné papíry kapitálového trhu a burzy. Předmět: Ekonomie a bankovnictví. Přidal(a): Lenka CENNÉ PAPÍRY KAPITÁLOVÉHO TRHU

Otázka: Cenné papíry kapitálového trhu a burzy. Předmět: Ekonomie a bankovnictví. Přidal(a): Lenka CENNÉ PAPÍRY KAPITÁLOVÉHO TRHU Otázka: Cenné papíry kapitálového trhu a burzy Předmět: Ekonomie a bankovnictví Přidal(a): Lenka CENNÉ PAPÍRY KAPITÁLOVÉHO TRHU Jsou vydávány na dobu delší než 1 rok Stejně jako šeky a směnky mají zákonem

Více

PROVOZNÍ EKONOMIE 6. Finanční management podniku

PROVOZNÍ EKONOMIE 6. Finanční management podniku PROVOZNÍ EKONOMIE 6. Finanční management podniku PODNIK = systém m s cílovým c chováním 1. Organizace 2. Stanovení cílů 3. Systém řízení (vedoucí k dosažen ení cílů) PŘEDPOKLAD: Založen ení,, fungování

Více

Vysoká škola ekonomická Fakulta financí a účetnictví

Vysoká škola ekonomická Fakulta financí a účetnictví Vysoká škola ekonomická Fakulta financí a účetnictví PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA INŢENÝRSKÉ STUDIUM specializace Učitelství ekonomických předmětů pro střední školy školní rok 2006/2007 TEST Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Finanční analýza pojišťoven Hlavní úkoly finanční analýzy neustále vyhodnocovat, na základě finančních ukazatelů, ekonomickou situaci pojišťovny, současně, pomocí poměrových ukazatelů finanční analýzy,

Více

Hospodářský výsledek (HV, účet 431) prochází schvalovacím řízením:

Hospodářský výsledek (HV, účet 431) prochází schvalovacím řízením: Alokace zisků Hospodářský výsledek (HV, účet 431) prochází schvalovacím řízením: a) krytí ztráty minulých let b) tvorba zákonem předepsaných i dobrovolných rezerv (pro částečné krytí rizik z podnikání)

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR)

Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR) Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR) (Aktualizovaná verze 04/05) Úvodní charakteristika předmětu: Cílem jednosemestrálního předmětu Investiční a finanční

Více

Analýzy a doporučení

Analýzy a doporučení Fio Analýzy a doporučení Komerční banka Fio banka, a.s. 15.3.2011 Aktualizace ocenění společnosti Komerční banka, a.s. Nové doporučení akumulovat Předešlé doporučení držet Nová cílová cena 4 549,- Kč Předešlá

Více

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE Jméno a příjmení: Datum narození: Datum testu: 1. Akcie jsou ve své podstatě: a) cenné papíry nesoucí fixní výnos b) cenné papíry jejichž hodnota v čase vždy roste c)

Více

položky rozvahy a výsledovky obsahují stejné číselné údaje jako účty 702 a 710

položky rozvahy a výsledovky obsahují stejné číselné údaje jako účty 702 a 710 22. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A FINANČNÍ ANALÝZA na základě účetní uzávěrky se sestavuje účetní závěrka, která podle zákona o účetnictví zahrnuje: rozvahu (bilanci) výkaz zisku a ztráty (výsledovka) příloha, jejíž

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Podnikové finance a finanční plánování 2. Metodický list č. 1

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Podnikové finance a finanční plánování 2. Metodický list č. 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu Podnikové finance a finanční plánování 2 Metodický list č. 1 Druhy financování podniku Co rozumíme financováním a jaké jsou úkoly finančního managementu.

Více

SEMINÁŘ PRO POKROČILÉ INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ. Milan Vaníček Petr Sklenář

SEMINÁŘ PRO POKROČILÉ INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ. Milan Vaníček Petr Sklenář SEMINÁŘ PRO POKROČILÉ INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ Milan Vaníček Petr Sklenář 1 Riziko a horizont určuje nástroje a techniku Rizikový profil Investiční horizont Technika Aktiva Dynamický Dlouhodobý -roky -investování

Více

Investiční instrumenty a portfolio výnos, riziko, likvidita Úvod do finančních aktiv. Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni.

Investiční instrumenty a portfolio výnos, riziko, likvidita Úvod do finančních aktiv. Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni. Finanční trhy Investiční instrumenty a portfolio výnos, riziko, likvidita Úvod do finančních aktiv Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup

Více

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. VÝKAZ CASH FLOW Řízení finančních toků Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Peněžní a materiálové toky v podniku Hotové výrobky Nedokončená výroba

Více

Obor účetnictví a finanční řízení podniku

Obor účetnictví a finanční řízení podniku Obor účetnictví a finanční řízení podniku TEST Z FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ celkem 40 bodů Zvolte nejvhodnější odpověď na následující otázky (otázky se nevztahují k žádnému z početních příkladů a nijak na sebe

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

Cíl: seznámení s pojetím peněz v ekonomické teorii a s fungováním trhu peněz. Peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty.

Cíl: seznámení s pojetím peněz v ekonomické teorii a s fungováním trhu peněz. Peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty. Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. Akademický rok 2006/07, letní semestr Kombinované studium Předmět: Makroekonomie (Bc.) Metodický list č. 3 7) Peníze a trh peněz. 8) Otevřená ekonomika 7) Peníze

Více

Podnik jako předmět ocenění

Podnik jako předmět ocenění Oceňování podniku Podnik jako předmět ocenění Podnikem se rozumí: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli

Více

Poměrové ukazatele klasifikace

Poměrové ukazatele klasifikace FUcAn - 6.přednáška Návaznost na minulé přednášky Elementární metody a) analýza absolutních ukazatelů b) analýza rozdílových a tokových ukazatelů c) analýza poměrových ukazatelů d) analýza soustav ukazatelů

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru v ČR, které byly provedeny na datech ke konci

Více

ŠKODA AUTO a.s. Vysoká škola B A K A L Á Ř S K Á P R Á C E. 2012 Zoya Madytskaya

ŠKODA AUTO a.s. Vysoká škola B A K A L Á Ř S K Á P R Á C E. 2012 Zoya Madytskaya ŠKODA AUTO a.s. Vysoká škola B A K A L Á Ř S K Á P R Á C E 2012 Zoya Madytskaya ŠKODA AUTO a.s. Vysoká škola Studijní program: B6208 Ekonomika a management Studijní obor: 6208R163 Podniková ekonomika a

Více

Ocenění firem. náš základní přístup

Ocenění firem. náš základní přístup Ocenění firem náš základní přístup Typy ocenění Existují v zásadě 3 typy ocenění: 1. Na základě analýzy výnosů 2. Na základě analýzy majetku 3. Metody založené na trhu - analýza kapitálového trhu a trhu

Více

Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium

Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium 1. Mzdová politika rovnováha na trhu práce plán práce a mezd mzdy a mzdová politika propočty základních

Více

Základy teorie finančních investic

Základy teorie finančních investic Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Základy teorie finančních investic strana 2 Úvod do teorie investic Pojem investice Rozdělení investic a)

Více

Finanční trhy. Finanční aktiva

Finanční trhy. Finanční aktiva Finanční trhy Finanční aktiva Magický trojúhelník investování (I) Riziko Výnos Likvidita Magický trojúhelník investování (II) Tři prvky magického trojúhelníku (výnos, riziko a likvidita) vytváří určitý

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

Controlling Modul 10 Economic Value Added cvičení Reporting - Opakování Výpočet EVA KLESLA KLESLA

Controlling Modul 10 Economic Value Added cvičení Reporting - Opakování Výpočet EVA KLESLA KLESLA Controlling Modul 10 Economic Value Added cvičení 10.1. Reporting - Opakování 10.2. Výpočet EVA Reporting - Kontrolní otázky 1. Reporting je A. vlastně realizací controllingu v podniku B. jedinou a nejdůležitější

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 20. května 2010 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí roku

Více

Akciové společnosti (a. s.)

Akciové společnosti (a. s.) AKCIE Akciové společnosti (a. s.) Nejčastější právní forma průmyslových a finančních společností Kapitálově nejsilnější společnosti Nejdůvěryhodnější společnosti Mohou získat kapitál od investorské veřejnosti

Více

1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2009

1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2009 POLOLETNÍ ZPRÁVA k 30.6.2009 ENERGOAQUA, a.s. Popisná část 1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2009 a) Stav podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků

Více

(Verze 04/05) Metodický list č. 1

(Verze 04/05) Metodický list č. 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (Verze 04/05) Úvodní charakteristika předmětu: Cílem jednosemestrálního předmětu Investiční a finanční rozhodování (IFR)

Více

Význam cash flow. nejsou totéž) Výkaz cash flow (přehled o peněžních tocích) Význam generátoru peněz

Význam cash flow. nejsou totéž) Výkaz cash flow (přehled o peněžních tocích) Význam generátoru peněz 5. přednáška Analýza peněžních toků cash flow Význam cash flow Proč se liší zisk a cash flow (zisk a peníze nejsou totéž) Výkaz cash flow (přehled o peněžních tocích) Jak využít výkaz cash flow Význam

Více

Finanční řízení podniku cvičení 1. I) Vývoj vztahů mezi celkovým majetkem a kapitálem má svá ustálená pravidla.

Finanční řízení podniku cvičení 1. I) Vývoj vztahů mezi celkovým majetkem a kapitálem má svá ustálená pravidla. Finanční řízení podniku cvičení 1 I) Vývoj vztahů mezi celkovým majetkem a kapitálem má svá ustálená pravidla. Některé vztahy mezi majetkem a kapitálem 1) Majetek je ve stejné výši jako kapitál, proto

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

soubor činností, jejichž cílem je zjistit a vyhodnotit komplexně finanční situaci podniku Systematický rozbor dat, získaných především z účetních

soubor činností, jejichž cílem je zjistit a vyhodnotit komplexně finanční situaci podniku Systematický rozbor dat, získaných především z účetních Soňa Bartáková soubor činností, jejichž cílem je zjistit a vyhodnotit komplexně finanční situaci podniku Systematický rozbor dat, získaných především z účetních výkazů posouzení základních vývojových tendencí

Více

Základní funkce účetnictví Základní funkce účetnictví je (viz minulá přednáška): poskytovat informace o procesech v podniku potřebné pro jeho řízení a

Základní funkce účetnictví Základní funkce účetnictví je (viz minulá přednáška): poskytovat informace o procesech v podniku potřebné pro jeho řízení a Základy účetnictví 2.přednáška Bilance a bilanční princip Základní funkce účetnictví Základní funkce účetnictví je (viz minulá přednáška): poskytovat informace o procesech v podniku potřebné pro jeho řízení

Více

Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM

Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM Deutsche Telekom AG Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM Investice do zahraničních firem v českých korunách? Deutsche Telekom Deutsche Telekom patří mezi největší světové poskytovatele telekomunikačních

Více

Ekonomika Finanční analýza podniku. Ing. Ježková Eva

Ekonomika Finanční analýza podniku. Ing. Ježková Eva Ekonomika Finanční analýza podniku Ing. Ježková Eva Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost..

Více

19.10.2015. Finanční matematika. Čas ve finanční matematice. Finanční matematika v osobních a rodinných financích

19.10.2015. Finanční matematika. Čas ve finanční matematice. Finanční matematika v osobních a rodinných financích Finanční matematika v osobních a rodinných financích Garant: Ing. Martin Širůček, Ph.D. Lektor: Ing. Martin Širůček, Ph.D. - doktorské studium oboru Finance na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity

Více

Analýza návratnosti investic/akvizic

Analýza návratnosti investic/akvizic Analýza návratnosti investic/akvizic Klady a zápory Hana Rýcová Charakteristika investice: Investice jsou ekonomickou činností, kterou se subjekt (stát, podnik, jednotlivec) vzdává své současné spotřeby

Více

PE 301 Podniková ekonomika 2. Eva Kislingerová. Hodnota kmenových akcií a. obligací. Téma 2. Eva Kislingerová

PE 301 Podniková ekonomika 2. Eva Kislingerová. Hodnota kmenových akcií a. obligací. Téma 2. Eva Kislingerová PE 301 Podniková ekonomika 2 Eva Kislingerová Téma 2 obligací Hodnota kmenových akcií a Téma 2 2-2 Struktura přednášky Cenné papíry akcie, obligace Tržní míra kapitalizace (market capitalization rate)

Více

Téma Finanční plánování

Téma Finanční plánování PE 301 Podniková ekonomika 2 Garant: Eva KISLINGEROVÁ Téma Finanční plánování Eva Kislingerová Eva Kislingerová Vysoká škola ekonomická v Praze 2004 1-2 Finanční plán Rozvaha, výkaz zisků a ztrát, CF,

Více

Fiskální nerovnováha, veřejný dluh. Ing. Miroslav Červenka, VSFS, 2012

Fiskální nerovnováha, veřejný dluh. Ing. Miroslav Červenka, VSFS, 2012 Fiskální nerovnováha, veřejný dluh Ing. Miroslav Červenka, VSFS, 2012 Fiskální nerovnováha = stav nesouladu mezi rozpočtovými příjmy a výdaji P = V P > V P < V Krátkodobá: nesoulad v jednom rozpočtovém

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

INFORMACE O RIZICÍCH

INFORMACE O RIZICÍCH INFORMACE O RIZICÍCH PPF banka a.s. se sídlem Praha 6, Evropská 2690/17, PSČ: 160 41, IČ: 47116129, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1834 (dále jen Obchodník)

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY ÚNOR ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (ÚNOR ) SHRNUTÍ Výsledky aktuálních zátěžových testů bankovního sektoru

Více

Analýzy a doporučení

Analýzy a doporučení Fio banka, a.s. Fio Fundamentální analýza společnosti RWE AG Analýzy a doporučení Doporučení: akumulovat Cílová cena: 60,- EUR 31.1.2011 RWE AG Nové doporučení akumulovat Předešlé doporučení koupit Nová

Více

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech - fce: alokační, redistribuční (soustřeďuje, přerozděluje, rozmisťuje) - peněžní: KRÁTKODOBÉ peníze, fin.

Více

Manažerská ekonomika KM IT

Manažerská ekonomika KM IT KVANTITATIVNÍ METODY INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE (zkouška č. 3) Cíl předmětu Získat základní znalosti v oblasti práce s ekonomickými ukazateli a daty, osvojit si znalosti finanční a pojistné matematiky, zvládnout

Více

1. Ukazatelé likvidity

1. Ukazatelé likvidity Finanční analýza Z údajů rozvahy lze vypočítat ukazatele likvidity, zadluženosti a finanční stability. 1. Ukazatelé likvidity Měří schopnost podniku spokojit (vyrovnat) své běžné (krátkodobé) finanční

Více

Cíl: seznámení s pojetím peněz v ekonomické teorii a s fungováním trhu peněz. Peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty.

Cíl: seznámení s pojetím peněz v ekonomické teorii a s fungováním trhu peněz. Peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty. Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. Akademický rok 2007/08, letní semestr Kombinované studium Předmět: Makroekonomie (Bc.) Metodický list č. 3 7) Peníze a trh peněz 8) Otevřená ekonomika 9) Hospodářské

Více

Problematika časové hodnoty peněz Dagmar Linnertová Luděk Benada

Problematika časové hodnoty peněz Dagmar Linnertová Luděk Benada Problematika časové hodnoty peněz Dagmar Linnertová Dagmar.Linnertova@mail.muni.cz Luděk Benada 75970@mail.muni.cz Definujte zápatí - název prezentace / pracoviště 1 Hodnotící kritéria Úvod do problematiky

Více

Oceňování podniku. Základní metody oceňování podniku

Oceňování podniku. Základní metody oceňování podniku Oceňování podniku Základní metody oceňování podniku Postup při oceňování podniku Prvním krokem při oceňování podniku je vyjasnění důvodu, kvůli kterému je oceňování prováděno Druhým krokem je ujasnění

Více

Informace. o finančních nástrojích a rizicích spojených s investováním

Informace. o finančních nástrojích a rizicích spojených s investováním Informace o finančních nástrojích a rizicích spojených s investováním Společnost QuantOn Solutions, o. c. p., a. s. (Dále jen QuantOn Solutions nebo i obchodník) poskytuje klientovi v souladu s 73d odst.

Více

Výnosové metody oceňování podniku. Tomáš Buus

Výnosové metody oceňování podniku. Tomáš Buus Výnosové metody oceňování podniku Tomáš Buus Jsou schopny zachytit dynamiku vývoje podniku hodnotu nehmotných aktiv (know-how, fungující organizační struktura, schopnosti manažerů, dobré jméno) V současnosti

Více

Mýty ekonomických analýz. Jak je to v praxi?

Mýty ekonomických analýz. Jak je to v praxi? Mýty ekonomických analýz Jak je to v praxi? Co analyzujeme Podnik a jeho vnější vazby přímá konkurence nepřímá (substituční) konkurence Životní prostředí Trh pracovní silou PODNIK Odbytový trh Nákupní

Více

Výkaz o peněžních tocích

Výkaz o peněžních tocích Výkaz o peněžních tocích Výkaz CF používaný ve vyspělých zemích Evropské unie od poloviny 60. let minulého století se opíral o zkušenosti z amerického vývoje výkaznictví. V ČR je Opatřením MF ČR čj. 281/50

Více

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v čtvrtletí 2015 (mil. Kč) Výpůjční operace

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v čtvrtletí 2015 (mil. Kč) Výpůjční operace II. Vývoj státního dluhu V 1. 3. čtvrtletí 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,0 mld. Kč, tj. o 624 mil. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 6,6 mld. Kč, zatímco

Více

MANŽERSKÁ EKONOMIKA. O autorech Úvod... 13

MANŽERSKÁ EKONOMIKA. O autorech Úvod... 13 SYNEK Miloslav a kolektiv MANŽERSKÁ EKONOMIKA Obsah O autorech... 11 Úvod... 13 1. Založení podniku... 19 1.1 Úvod... 20 1.2 Činnosti související se založením podniku... 22 1.3 Volba právní formy podniku...

Více

Finanční řízení podniku

Finanční řízení podniku Finanční řízení podniku Finance podniku úzce navazují a vycházejí z: - Podnikové ekonomiky - Finančního účetnictví - Manažerského účetnictví - Marketingu Dále využívají poznatky a metody: - Statistky a

Více