Fundamentální analýza Philip Morris ČR a.s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Fundamentální analýza Philip Morris ČR a.s."

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Bankovnictví a pojišťovnictví Fundamentální analýza Philip Morris ČR a.s. Bakalářská práce Autor: Bořek Sokol Makléř Vedoucí práce: Ing. Jan Vejmělek, Ph.D., CFA Praha Duben 2011

2 Prohlášení: Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci zpracoval samostatně a v seznamu uvedl veškerou pouţitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, ţe odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí a jsem seznámen se skutečností, ţe se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Praze duben 2011 podpis autora

3 Poděkování: Rád bych poděkoval Ing. Janu Vejmělkovi, Ph.D., CFA za odborný dohled a věnovaný čas při zpracování mé Bakalářské práce.

4 Anotace: V mé bakalářské práci jsem provedl fundamentální analýzu společnosti Philip Morris ČR a.s., která je kotovaná na Burze cenných papírů Praha. V teoretické části jsem vysvětlil nejzákladnější metody fundamentální analýzy, kterými jsou: globální makroekonomická analýza, analýza odvětví, finanční analýza a modely pro kvantifikaci vnitřní hodnoty akcií. V praktické části jsem tyto metody a modely aplikoval na Philip Morris ČR a.s., abych mohl co nejpřesněji určit správnou cenu akcií této společnosti. Nakonec jsem stanovil cenu akcií Philip Morris ČR a.s. pro druhé pololetí roku Annotation: In my bachelor s work I did fundamental analysis of company Philip Morris ČR a.s., which is quoted on Prague stock exchange. In the theoretical part I explained the most esential methods of fundamental analysis, that are: global macroeconomical analysis, branch analysis, financial analysis and models for quantification of inner value of shares. In the practical part I applied these methods and models to Philip Morris ČR a.s., in order to be able to determine the most correct value of shares of this company. In the end I dermined the price of Philip Morris ČR a.s. shares for the the second half year 2010.

5 Obsah: ÚVOD... 7 TEORETICKÁ ČÁST Hlavní analytické metody na finančním trhu Fundamentální analýza akcií Globální fundamentální analýza Odvětvová fundamentální analýza Nejdůleţitější faktory odvětvové analýzy Vliv hospodářského cyklu na odvětví Akcie s typickým chováním výnosových měr ve fázích hospodářského cyklu Struktura trhu v odvětví Státní regulace v odvětví Firemní fundamentální analýza Finanční analýza podniku Analýza absolutních ukazatelů Analýza poměrových ukazatelů Ukazatele likvidity (liquidity ratio) Ukazatele aktivity (activity ratios) Ukazatele zadluţenosti (financial leverage ratio) Ukazatele rentability (výnosnosti) (profitability ratios) Ukazatele trţní hodnoty (market value ratios) Bonitní model Metody kvantifikující vnitřní hodnotu akcie Diskontní míra Míra růstu dividend, zisku a cash-flow Dividendové diskontní modely Dividendové diskontní modely s nekonečnou dobou drţby Dividendový diskontní model s konečnou dobou drţby Model diskontovaných cash flow Ziskové modely... 36

6 PRAKTICKÁ ČÁST Fundamentální analýza Philip Morris (ČR) Základní identifikace společnosti Základní informace o společnosti Globální fundamentální analýza ČR Analýza odvětví Situace na trhu Výsledky za období 2007 aţ první polovina roku Relativní cenový vývoj akcií v odvětví Vývoj poměru P/E v odvětví Vývoj poměru P/BV v odvětví Vývoj P/Cash flow na akcii v odvětví Vývoj finančních ukazatelů v odvětví Finanční analýza Philip Morris ČR a.s Poměrová analýza Ukazatele likvidity Ukazatele aktivity Ukazatele rentability Ukazatele zadluţenosti Ukazatele kapitálového trhu Bonitní model Závěr finanční analýzy Kvantifikace vnitřní hodnoty společnosti Diskont Míra růstu dividend, zisku a cash flow Dividendový diskontní model Model diskontovaných cash-flow Ziskový model Vnitřní hodnota akcií Philip Morris ČR a.s Závěr Seznam pouţité literatury Příloha

7 ÚVOD V úvodu bych chtěl vyzdvihnout význam práce fundamentálních analytiků. V důsledku veliké poptávky investorů po investičních příleţitostech se fundamentální analytici snaţí co nejpřesněji analyzovat a prognózovat vývoj cenných papírů. Dobře odvedená práce fundamentálního analytika přispívá k eliminaci kurzových výkyvů na trhu a je základním pilířem správného investičního rozhodnutí. Cílem bakalářské práce je stanovení vnitřní hodnoty akcií společnosti Philip Morris ČR a.s.. V kapitole Teoretická část popíši analytické přístupy na finančním trhu a jednotlivé přístupy akciové fundamentální analýzy. Těmito přístupy jsou globální makroekonomická analýza vnějšího prostředí společnosti a její vlivy na pohyb akciových kurzů. Dále odvětvová analýza, která je nezbytná k identifikaci a vyhodnocení situace na trhu, na kterém společnost působí. Analýzu odvětví se pokusím popsat tak, aby mohla být vodítkem dalších analytických postupů nezbytných k ohodnocení společnosti. Dalším zmíněným přístupem fundamentální analýzy je firemní finanční analýza společnosti, ve které uvedu významné finanční ukazatele poměrové analýzy a bonitní model. Nakonec se zmíním o nejdůleţitějších metodách kvantifikace vnitřní hodnoty akciové společnosti. Z těchto metod jsem si vybral pouze některé metody, které respektují časovou hodnotu peněz. V kapitole Praktická část budu aplikoval výše uvedené přístupy fundamentální analýzy na společnost Philip Morris ČR a.s., která je kótovaná na praţské burze. Nejprve zhodnotím makroekonomickou situaci v České republice a následně se zaměřím na analýzu odvětví společnosti. V analýze odvětví bude společnost Philip Morris ČR a.s. porovnána s jinými společnostmi z odvětví tabáku pomocí ukazatelů kapitálového trhu. Potom bude aplikována finanční poměrová analýza, která by měla objasnit finanční situaci podniku. Dále budou pouţity nejdůleţitější analytické postupy a přístupy k stanovení vnitřní hodnoty společnosti Philip Morris ČR a.s.. Nakonec bude zacílena vnitřní hodnota akciové společnosti Philip Morris ČR a.s.. V samotném závěru bakalářské práce se pokusím komplexně zhodnotit celou praktickou část a na základě toho uvedu doporučení k nákupu nebo k prodeji akcií Philip Morris ČR a.s.. 7

8 TEORETICKÁ ČÁST 1 Hlavní analytické metody na finančním trhu Fundamentální analýza Fundamentální analýza je analýza finančních instrumentů, která vyuţívá různých metod k nalezení vnitřní hodnoty (správné hodnoty) konkrétního finančního instrumentu. Fundamentální analýza pracuje s fundamentálními daty (úrokové sazby, zisky, trţby, očekávaný růst zisku, dividend, finanční analýza dat a podobně) a vychází z předpokladu moţnosti špatně ohodnocených finančních instrumentů na finančním trhu. Na základě porovnání vnitřní hodnoty s aktuálním kurzem zjistí analytik, zda je finanční instrument na trhu podhodnocený, nadhodnocený nebo správně oceněný. Po té následuje investiční doporučení koupit, prodat nebo drţet. Technická analýza Technická analýza je postavena na publikovaných trţních datech. To znamená, ţe vychází z historických časových řad parametrů, které souvisejí s obchodováním na finančním trhu. Těmito parametry jsou zejména kurz finančního instrumentu, objem obchodovaných obchodů (transakcí) na burze a další ukazatele. Za základní metody jsou povaţovány grafické metody: (formace vedoucí ke změně trendu a formace potvrzující trend), metody zaloţené na technických indikátorech: (šíře trhu, nová maxima a nová minima, relativní síla, index důvěry, momentum, klouzavé průměry, anticyklické indikátory atd.). Technická analýza se snaţí předpovědět budoucí vývoj na základě historického vývoje daného instrumentu a z hlediska fundamentálního analytika je podpůrným prostředkem investičního rozhodnutí ke správnému načasování nákupu či prodeje. Nejvíce se technická analýza pouţívá na měnovém a akciovém trhu. Psychologická analýza Psychologická analýza předpokládá, ţe lidské myšlenky jsou v procesu investování přítomny a proto je psychologie důleţitou součástí dění na finančních trzích. V některých obdobích je vliv psychologie více patrný a v jiných méně. Předmětem zkoumání této analýzy je člověk a jeho chování na finančních trzích. 8

9 2 Fundamentální analýza akcií Fundamentální analýzu /Fundamental analysis/ lze povaţovat za nejkomplexnější druh akciové analýzy, jeţ se v investiční praxi pouţívá při přípravě zásadních investičních rozhodnutí. Je zaloţena na předpokladu, ţe vnitřní hodnoty (teoretické ceny) akcií se liší od jejich aktuálních trţních cen (kurzů), za něţ jsou obchodovány na veřejných (organizovaných) trzích. 1 Snaţí se odpovědět na otázku, které akcie je vhodné koupit a které naopak prodat. Fundamentální analýza se provádí na třech základních úrovních: Globální analýza - Zkoumá makroekonomické vlivy na kurz akcie. Odvětvová analýza - Zabývá se konkrétním odvětvím. Firemní analýza - Snaţí se najít vnitřní hodnotu akcie. Termín vnitřní hodnota (správná hodnota) akcie Kaţdá akcie má svojí vnitřní hodnotu, kterou je moţné kvantifikovat a akciový kurz kolísá kolem této správné ceny. V krátkém období je tato správná cena akcie neměnná, ale zveřejněním nových kurzových informací získá novou hodnotu. Tuto novou hodnotu je moţné srovnat se současnou cenou akcí. Na základě tohoto srovnání se zjistí, zda je vnitřní hodnota akci vyšší nebo niţší neţ trţní cena. V případě, ţe je vnitřní hodnota niţší neţ trţní cena, tak je akcie na trhu nadhodnocená. U nadhodnocené akcie dochází k růstu prodejních příkazů investorů. To má za následek pokles kurzu akcie a přiblíţení se k její vnitřní hodnotě. V případě, ţe je trţní kurz niţší neţ vnitřní hodnota, tak je akcie na trhu podhodnocená. U podhodnocené akcie dojde k nárůstu nákupních příkazů investorů a následně k vzestupu akciového kurzu. Tento vzestup zapříčiní přiblíţení se akcie k vnitřní hodnotě. Kdyţ se kurz akcie rovná vnitřní hodnotě, tak se jedná o správně oceněnou akcii na trhu. Vnitřní hodnota akcie je ovlivněna interními faktory, které pocházejí zevnitř akciové společnosti a i externími faktory pocházejícími z vnějšího prostředí firmy. 1 REJNUŠ. O., Finanční trhy, 1.vyd. Ostrava: KEY Publishing, s ISBN

10 3 Globální fundamentální analýza Globální fundamentální analýza je makroekonomická analýza, která zkoumá vliv domácí, ale i zahraniční ekonomiky na změnu akciových kurzů. Jejím úkolem je řešit vztah mezi vývojem globálních makroekonomických agregátů a pohybem akciových kurzů. Mezi významné globální makroekonomické faktory patří: Reálný výstup ekonomiky Akciové kurzy v kratším období předbíhají vývoj ekonomiky o 3 aţ 9 měsíců a. V delším období existuje vztah mezi budoucí očekávanou ekonomickou prosperitou a vnitřní hodnotou akcií. Růst reálného výstupu ekonomiky má za následek zvýšení: očekávaného růstu příjmů, dividend, vnitřní hodnoty, poptávky po akciích a ceny akcie. Státní rozpočet Státem poţadované zvýšení příjmu státního rozpočtu je často důsledkem vyššího zdanění firem. Vyšší daňové zatíţení firem sniţuje čisté zisky, prostředky pro výplatu dividend a budoucí reinvestice akciové společnosti. Na tyto zprávy reagují akciové kurzy poklesem. V opačném případě sníţení daňového zatíţení firem má kladný vliv na vnitřní hodnotu akcií a kurz akcií. Sníţení daňového zatíţení firemních zisků společnosti má za následek zvýšení příjmů: dividend, operativního cash flow nebo free cash flow, vnitřní hodnoty a ceny akcie. Deficit státního rozpočtu Způsob krytí deficitu státního rozpočtu je velmi významný z hlediska kapitálových trhů. Nejběţnější způsob je emise státních dluhopisů. Státní dluhopisy jsou velmi atraktivní cenné papíry pro investory a jejich emise má za následek odlákání části akciových investorů z akciových trhů. Emise státních dluhopisů je negativní faktor a znamená sníţení poptávky po akciích. Navýšení dluhu státního rozpočtu má za následek více emisí státních dluhopisů, zvýší se úrokové sazby, poţadovaná výnosová míra a sníţí se dividendy, vnitřní hodnota i cena akcií. a Zdroj: VESELÁ. J., Burzy a burzovní obchody, 1.vyd. Praha: Oeconomica s. 74. ISBN

11 Úrokové sazby Růst úrokových sazeb má za následek pokles akciových kurzů. Zvýšení úrokových sazeb je důvodem pro zvýšení poţadované výnosové míry, coţ vede k poklesu vnitřní hodnoty a následně ceny akcií. V opačném případě pokles úrokových sazeb je dobrou zprávou pro investory a způsobuje růst akciových kurzů. Peněžní nabídka Peněţní nabídka a její změny jsou povaţovány za jeden z nejdůleţitějších faktorů ovlivňujících chování akciových kursů. 2 Růst peněţní nabídky má pozitivní vliv na poptávku po akciích. Dojde ke sníţení úrokových sazeb, poţadované výnosové míry, růstu vnitřní hodnoty a kurzu akcie. Na trhu je víc volných peněţních prostředků a investoři mají dostatek likvidity. Nečekaný pokles peněţní nabídky vede k nedostatku peněţních prostředků u ekonomických subjektů a dochází k poklesu akciových kurzů. Inflace Rostoucí inflace má negativní vliv na akciové trhy a v opačném případě pozitivní. Vysoká inflace vede k růstu poţadované výnosové míry a poklesu vnitřní hodnoty, dividend a kurzu akcí. Hyperinflace má negativní dopad na cenu akcií. Někteří ekonomové povaţují akcie za inflačně neutrální. Příliv a odliv zahraničního kapitálu Příliv zahraničních peněz vede k růstu tuzemského akciového trhu a naopak odliv zahraničního kapitálu způsobí pokles. Vývoj na světových akciových trzích Příznivý vývoj na akciových trzích ve světě přináší optimismus na domácí akciový trh a dochází ke zvýšení vnitřní hodnoty a cen akcií. Naopak negativní vývoj na světových trzích vede k pesimismu na domácích akciových trzích a k sníţení cen akcií. 2 MUSÍLEK, P., Trhy cenných papírů, nakladatelství. 1.vyd. Praha: Ekopress s ISBN

12 Efektivní ochrana práv vnějších investorů b V případě, ţe vnější investoři financují deficitní firmu, tak se vystavují většímu nebezpečí ze strany vnitřních akcionářů. Nebezpečí spočívá v tom, ţe majoritní akcionáři a manaţeři si nelegálně přivlastní výnos z investic. Špatná ochrana vnějších investorů zvyšuje rizikovou prémii a poţadovanou výnosovou míru, coţ sniţuje vnitřní hodnotu akcie a tedy i kurz akcie. Likvidita a nelikvidita V případě, ţe se na trhu obchodují malé objemy akcií, je velmi pravděpodobné, ţe se na trhu vyskytuje větší mnoţství špatně ohodnocených akcií neţ na likvidním trhu. S nelikvidními akciemi je spojené také větší riziko, protoţe v případě nutného odprodeje se na trhu nemusí najít kupec. Nízká likvidita můţe také zapříčinit vysokou volatilitu kurzu a můţe dojít k odchýlení kurzu od správné ceny. Čím je niţší likvidita sekundárního trhu, tím je vyšší riziková prémie, poţadovaná výnosová míra akcie a niţší vnitřní hodnota, dividenda a kurz akcie. Politické a ekonomické šoky Jsou to nečekané významné události, které negativně ovlivňují fungování ekonomiky. Na základě těchto šoků dochází většinou k dočasným poklesům kurzů akciových instrumentů. Nečekané ekonomické a politické šoky nejsou kontrolovatelné vedením akciové společnosti. Příkladem ekonomických šoků můţou být ropné šoky, obchodní a cenové války, hyperinflace, masová nezaměstnanost a výrazné změny devizových kurzů. Mezi politické šoky patří zejména válečné konflikty, demise vlád a volební výsledky. Negativní šok znamená vyšší rizikovou prémii a vyšší poţadovaný výnos z akcie, coţ sniţuje vnitřní hodnotu, dividendu a kurz dané akciové společnosti. Úroveň investičního prostředí Úroveň investičního prostředí je neopomenutelnou součástí investičního rozhodování investora. Negativní můţe být například cenová regulace a malá úroveň právního systému. b Vnější investor je akcionář, který nemá podíl na majoritním kapitálu společnosti. 12

13 4 Odvětvová fundamentální analýza Odvětvová analýza se provádí z toho důvodu, ţe jednotlivá odvětví (resp. obory) nejsou stejně citlivé na celkový vývoj ekonomiky; existuje u nich různá míra zisku, jsou různě regulovány státem a existují u nich mnohdy i značně rozdílné perspektivy jejich dalšího rozvoje. V rámci tohoto zkoumání se však nemusí jednat pouze o odvětví v pravém slova smyslu, nýbrţ i o obory, nebo podobory. 3 Nejdůleţitějším úkolem odvětvové analýzy je identifikovat charakteristické znaky odvětví. Analytik zkoumá vliv odvětvových faktorů na vnitřní hodnotu akcie a měl by být schopen odhadnout trend, jak v domácím, tak mezinárodním měřítku daného sektoru. 4.1 Nejdůležitější faktory odvětvové analýzy Životní cyklus odvětví Ţivotní cyklus odvětví patří k významným odvětvovým faktorům, který v různých fázích ţivotního cyklu působí rozdílným způsobem na zisky, vnitřní hodnotu a akciové kurzy. Ţivotní cyklus odvětví se skládá ze čtyř vývojových fází, kterými jsou počáteční fáze, fáze růstu, fáze dospělosti a fáze poklesu. Počáteční fáze životního cyklu odvětví V této fázi ţivotního cyklu odvětví je veliká poptávka po výrobcích dané firmy. Firma vyrábí nové výrobky, které jsou pro zákazníka přínosné. Díky navyšující se poptávce firmě v počáteční fázi roste zisk a konkurence. Typická je vysoká volatilita zisků, vnitřní hodnoty a akciového kurzu. Investování do odvětví v počáteční fázi ţivotního cyklu je velmi riskantní a výnosné. Růstová fáze životního cyklu odvětví Firmy v růstové fázi ţivotního cyklu odvětví umocňují své postavení na trhu a expandují. Firmám ubývá volatilita zisků, a to se projevuje menšími výkyvy vnitřní hodnoty a ceny akcií neţ v počáteční fázi. V odvětví působí veliká konkurence, a to působí negativně na cenu výrobku. Riziko i výnos jsou menší neţ v počáteční fázi. Nicméně růst odvětví je rychlejší neţ průměr v celé ekonomice. 3 REJNUŠ. O., Finanční trhy, 1.vyd. Ostrava: KEY Publishing, s ISBN

14 Fáze dospělosti životního cyklu odvětví V této fázi ţivotního cyklu je růst v odvětví úměrný růstu celé ekonomiky. Hlavní postavení na trhu mají silné stabilní firmy. Typické jsou stabilní anebo klesající zisky, vnitřní hodnota a kurzy akcií. Fáze poklesu životního cyklu odvětví Většina firem v odvětví směřuje k zániku a klesá poptávka po výrobku a zisky. 4.2 Vliv hospodářského cyklu na odvětví Jednotlivá odvětví se dělí podle míry závislosti na hospodářském cyklu na odvětví cyklická, neutrální a anticyklická. Odvětví cyklická Cyklická odvětví mají velmi dobré kurzové výsledky v období expanze, ale v recesi mají problémy a výrazně klesají. Firmám z cyklických odvětví v období recese klesá odbyt, sniţují se zisky a kurzy akcií. Příkladem cyklického odvětví můţe být průmysl dlouhodobých spotřebních statků, strojírenství, elektrotechniky, automobilový průmysl. Odvětví neutrální Neutrální odvětví jsou odvětví, která nejsou příliš ovlivněna hospodářským cyklem. Patří sem zejména odvětví nezbytných statků, jako jsou potravinářský a farmaceutický průmysl. Dále pak odvětví produkující výrobky s nízkou cenovou elasticitou. Příkladem jsou noviny, časopisy, alkohol. Odvětví anticyklická Tato odvětví mají dobré hospodářské výsledky v období recese a horší výsledky v období expanze. Příkladem můţou být firmy provozující kabelové televize nebo nejlevnější ţivotně důleţité věci, Giffenův statek zboţí nouze, jako například pečivo. 14

15 4.3 Akcie s typickým chováním výnosových měr ve fázích hospodářského cyklu Akciové společnosti působí v různých odvětvích a tato odvětví jsou rozdílně ovlivněna hospodářským cyklem. Existují odvětví, která vykazují nejlepší výsledky na začátku nebo na konci vzestupného trendu, ale stejně tak existují odvětví, která produkují nejlepší výsledky ve fázi sestupného trendu. Z tohoto důvodu je moţné akcie z jednotlivých odvětví rozdělit na: Cyklické akcie Jsou to akcie s největší volatilitou kurzu na trhu. Nejvyšších kurzových vzestupů tyto akcie dosahují zpravidla na začátku či v první polovině vzestupného trendu (konjunktury). Nejhlubší poklesy cyklické akcie naopak zaznamenávají na začátku nebo ve střední části sestupného trendu (recese). 4 Cyklické akcie mívají hodnotu beta faktoru c vyšší neţ 1, coţ je typické pro akcie, které rostou nebo klesají rychleji neţ trh. Mezi cyklické akcie patří akcie z finančního průmyslu, základního průmyslu, z odvětví energetiky, firem produkující kapitálové statky, firem vyrábějící spotřební statky či akcie dopravních společností. Defenzivní akcie Defenzivní akcie jsou mnohem méně spjaty s hospodářským cyklem neţ cyklické akcie a pohybují se i v protisměru hospodářského cyklu. Hodnota beta faktoru u těchto akcií je menší neţ 1. Tyto akcie mají nejlepší výkonnost v konečné fázi býčího (vzestupného) trendu nebo v začínající první fázi medvědího (sestupného) trendu. Mezi defenzivní akcie patří akcie z odvětví: spotřebitelského průmyslu, energetiky a sluţeb. Růstové akcie Pro růstové akcie je typické, ţe mívají vysoké zisky a vnitřní hodnotu. Mezi růstové akcie patří akcie spotřebitelského průmyslu, firem produkující technologii pro kapitálové statky a energetické akcie. 4 VESELÁ. J., Investování na kapitálových trzích, 1.vyd. Praha: ASPI, s ISBN c Beta faktor plní funkci systematického rizika a vyjadřuje riziko akcie dané firmy k riziku kapitálového trhu. 15

16 Hodnotové akcie Hodnotové akcie jsou akcie, které je moţné v současné době povaţovat za levné. Zda jsou akcie levné, je zjistitelné na základě nízkého poměru fundamentů. Těmito fundamenty jsou cena k zisku na akcii, účetní hodnotě, trţbám a další. Levný nákup akcií se stabilní dividendovou politikou a následným trţním zhodnocením je dobrou investiční strategii. 4.4 Struktura trhu v odvětví Struktura trhu odvětví vypovídá o situaci na trhu, kde firma působí. Identifikace trţní struktury odvětví, ve kterém daná akciová společnost působí, je nutným předpokladem správného vyhodnocení stavu vnějšího prostředí dané společnosti. Druh (typ) trţní struktury odvětví je moţné rozpoznat podle počtu firem působících v daném odvětví, podle charakteru vyráběných produktů, podle existence či neexistence překáţek vstupu do daného odvětví a podle způsobu tvorby cen v daném odvětví. 5 Existují tři druhy struktury trhu v odvětví, které jsou významné pro fundamentální analýzu. d Monopolní struktura trhu Tato struktura je typická tím, ţe v odvětví je přítomna jediná firma, která vyrábí daný produkt nebo sluţbu. Vstup ostatních firem do odvětví je velmi obtíţný. Díky tomu monopol dosahuje stabilně vysokého zisku. Do monopolní struktury patří zejména odvětví, která vyrábějí a rozvádějí plyn a elektřinu, poštovní sluţby a ţeleznice. Oligopolní struktura trhu Oligopol je trţní struktura, pro kterou je typický malý počet firem produkujících celou nebo většinu nabídky v odvětví. Některé z těchto firem mají značný podíl na trhu a můţou ovlivňovat cenu výrobku. Vstup do odvětví je relativně volný, bariéry se dají překonat. Na oligopolním trhu se často prosazuje cenové vůdcovství, kdy ostatní firmy následují vůdce ve směru poklesu i vzestupu cen. Pokud je shoda narušena vzniká cenová válka a firmám vznikají ztráty. Většina odvětví v České republice má oligopolní strukturu. Do oligopolní struktury patří: odvětví finančních sluţeb, automobilový průmysl, mobilní telefonní operátoři, chemický průmysl, letecká doprava, odvětví těţící ropu, zemní plyn, drahých kamenů, počítačový průmysl. 5 VESELÁ. J., Investování na kapitálových trzích, 1.vyd. Praha: ASPI, s ISBN d Dokonalá konkurence je teoretickým modelem, který v reálném světě neexistuje. 16

17 Nedokonalá konkurence Je to struktura, kde je v odvětví velké mnoţství firem a ţádná z firem v odvětví nemá rozhodující postavení. Velmi typická je veliká proměnlivost zisku, která můţe být ovlivněna mírou závislosti odvětví na hospodářském cyklu. Vstup do odvětví je poměrně snadný. Patří sem například: odvětví základních potravin, drogistického a kosmetického zboţí, sluţeb a zemědělství. 4.5 Státní regulace v odvětví Vládní regulace je významným odvětvovým faktorem a nedílnou součástí kaţdého odvětví v ekonomice. Práva a povinnosti firem v odvětví jsou stanovena zákony. Z pohledu fundamentální odvětvové analýzy jsou podstatné dopady případných opatření, které mají vliv na vývoj akciových kurzů. Negativní regulace má negativní dopad na akciové kurzy a pozitivní regulace má pozitivní dopad na akciové kurzy. Příklady státní regulace: licence, cenové stropy, vládní dotace, vládní preference, sankce. 17

18 5 Firemní fundamentální analýza Firemní fundamentální analýza se zabývá identifikací a ohodnocením nejdůleţitějších firemních faktorů, které mají vliv na vnitřní hodnotu akciového titulu. Hlavním úkolem této akciové analýzy je prověření finančního zdraví firmy a co nejpřesnější stanovení vnitřní hodnoty dané akcie. Metody fundamentální analýzy firmy obsahují kapitoly 5.1 a Finanční analýza podniku Finanční analýza podniku je důleţitou součástí firemní fundamentální analýzy, která umoţňuje rozsáhlou analýzu finančního hospodaření akciové společnosti. Tato metoda nepočítá přímo vnitřní hodnotu akcií, ale umoţňuje předpovídat očekávanou výnosnost a rizikovost daného akciového titulu. Cílem finanční analýzy je důkladný rozbor různých interních a externích vstupních dat, který mají vliv na vnitřní hodnotu akciové společnosti. Nejběţněji je vyuţívána vedením podniku k vytvoření finančního plánu, ale také věřiteli spolu s investory k ověření finančního zdraví a výkonnosti firmy. Interní vstupní data Patří sem data z účetní závěrky (viz příloha praktická část). Účetní závěrka zahrnuje hlavní vstupní data jako je rozvaha (bilance), výkaz zisku a ztrát (výsledovka) včetně přílohy, která zahrnuje přehled o peněţních tocích a přehled o změně vlastního kapitálu. Dále do interních dat patří vnitropodnikové účetnictví, podklady z úseku práce a mezd, vnitřní směrnice podniku a podnikové statistiky. Externí vstupní data Jsou to data nebo informace pocházející z vnějšího ekonomického, domácího i zahraničního prostředí podniku. Do externích dat patří informace z mezinárodních analýz, národních hospodářských analýz, odvětvových analýz, informace z burz a státních statistik. Dále sem patří informace o kvalitě managementu, postavení na trhu, konkurenci a opatření vlád. 18

19 5.1.1 Analýza absolutních ukazatelů Obsahem analýzy absolutních (stavových) ukazatelů je vertikální a horizontální analýza. Vertikální analýza Vertikální analýza porovnává technikou procentního rozboru účetní výkazy daného roku s výkazy z minulých let. Nachází velikost procentních podílů dílčích poloţek bilance na celkových aktivech vypovídajících o tom, do jakých aktiv společnost investovala svůj kapitál. Rovněţ nachází velikost procentních podílů dílčích poloţek bilance na celkových pasivech, která informují o zdrojích financování podnikových aktiv. Dále počítá i procentní podíly poloţek výsledovky na celkových výnosech. Vertikální analýzou lze srovnávat i postavení společnosti v rámci odvětví. Horizontální analýza Je analýzou trendů, která si klade za cíl identifikovat změnu určité poloţky ve výkazu oproti roku předcházejícímu. Horizontální analýza se provádí po řádcích a zjišťuje se procentní změna poloţky i změna v absolutních číslech. Při absolutním vyjádření se postupuje: Absolutní změna = hodnota v běţném období - hodnota v předchozím období Procentuelní změna = (Absolutní změna / předchozí období) * 100 Pokud existuje dostatečně dlouhá časová řada, je moţné srovnávat vývoj s odvětvím Analýza poměrových ukazatelů Tato analýza vychází z údajů ze základních účetních výkazů a pouţívá se i při odvětvové analýze. Poměrový ukazatel se vypočítá jako poměr jedné nebo několika účetních poloţek základních účetních výkazů k jiné poloţce nebo k jejich skupině Ukazatele likvidity (liquidity ratio) Tyto ukazatele měří schopnost firmy vyrovnat své splatné závazky Celková likvidita = oběžná aktiva / krátkodobé dluhy 6 RŮČKOVÁ. P., Finanční analýza, 3.vyd. Praha: GRADA Publishing, s. 47. ISBN

20 Odpovídá na otázku kolika jednotkami oběţných aktiv je kryta jedna jednotka krátkodobých závazků. Tento ukazatel je obecně povaţován za měřítko krátkodobé solventnosti. Doporučená hodnota zdravé firmy 2 aţ 2,5. e Pohotová likvidita = obežná akt iva -zásob krátkodobé dluhy y Vyšší hodnota je příznivá pro věřitele, ale není příznivá z hlediska akcionářů a vedení firmy, protoţe to značí neproduktivní vyuţívání do podniku vloţených prostředků a negativně to ovlivňuje výnosnost celkových vloţených prostředků. Doporučená hodnota je 1. f Okamžitá likvidita = Pohotové platební prostředky / okamžitě splatné dluhy Tento ukazatel je často označován jako hotovostní nebo peněţní likvidita. Ukazuje pokrytí krátkodobých závazků firmy jeho disponibilními peněţními prostředky a obchodovatelnými cennými papíry. Hodnota by měla být vyšší neţ 0,2 a doporučená hodnota 0,5. g Ukazatele aktivity (activity ratios) Ukazatele aktivity měří schopnost a efektivnost hospodaření s aktivy podniku. Odpovídají na otázku, jaký vliv má hospodaření s aktivy na výnosnost a likviditu dané akciové společnosti. Nadbytek aktiv znamená vyšší náklady a niţší zisk. Nedostatek aktiv znamená niţší trţby Obrat celkových aktiv = tržby celková ak tiva Tento ukazatel měří produktivnost vloţeného kapitálu. Ukazatel měří, kolikrát se celková aktiva promítnou v trţbách za rok. Doporučené hodnoty jsou 1,6 aţ 2,9. h e ZDROJ: RŮČKOVÁ. P., Finanční analýza, 3.vyd. Praha: GRADA Publishing, s. 50. ISBN f ZDROJ: RŮČKOVÁ. P., Finanční analýza, 3.vyd. Praha: GRADA Publishing, s. 50. ISBN g ZDROJ: REJNUŠ. O., Finanční trhy, 1.vyd. Ostrava: KEY Publishing, s ISBN h ZDROJ: REJNUŠ. O., Finanční trhy, 1.vyd. Ostrava: KEY Publishing, s ISBN

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy)

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) FINANČNÍ ANALÝZA Cíle a možnosti finanční analýzy finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) podklady

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Finanční

Více

Poměrové ukazatele - Ukazatele kapitálového trhu

Poměrové ukazatele - Ukazatele kapitálového trhu 4. přednáška 4. 4. Poměrové ukazatele - Ukazatele kapitálového trhu Finanční analýza nachází své využití i na trhu cenných papírů. Tzv. fundamentální analýza cenných papírů si klade za cíl stanovení vnitřní

Více

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU seminární práce OBSAH ÚVOD... 1 1. Fiskální politika... 1 2. Monetární politika... 3 3. Dopad nástrojů fiskální politiky na řízení podniku... 4 4. Dopad

Více

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní)

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní) 4. přednáška Finanční analýza podniku - FucAn Návaznost na minulou přednášku Elementární metody a) analýza absolutních ukazatelů b) analýza rozdílových a tokových ukazatelů c) analýza poměrových ukazatelů

Více

Majetková a kapitálová struktura firmy

Majetková a kapitálová struktura firmy ČVUT v Praze fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Majetková a kapitálová struktura firmy Podnikový management - X16PMA Doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc. Podnikový management

Více

Principy oceňování a value management. Úvod do problematiky

Principy oceňování a value management. Úvod do problematiky Principy oceňování a value management Úvod do problematiky Obsah Principy oceňování společností Principy oceňování DCF Chování klíčových faktorů Finanční trhy a hodnota firmy Value based management Dluh

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

Finanční řízení podniku

Finanční řízení podniku Finanční řízení podniku Finance podniku úzce navazují a vycházejí z: - Podnikové ekonomiky - Finančního účetnictví - Manažerského účetnictví - Marketingu Dále využívají poznatky a metody: - Statistky a

Více

Peněžní toky v podniku

Peněžní toky v podniku Financování podniku Financování podniku a úkoly FM Druhy financování podniku Běžné (krátkodobé) financování Řízení cash flow Hodnocení finanční výkonnosti podniku finanční analýza Finanční plánování Peněžní

Více

SEMINÁŘ PRO POKROČILÉ INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ. Milan Vaníček Petr Sklenář

SEMINÁŘ PRO POKROČILÉ INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ. Milan Vaníček Petr Sklenář SEMINÁŘ PRO POKROČILÉ INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ Milan Vaníček Petr Sklenář 1 Riziko a horizont určuje nástroje a techniku Rizikový profil Investiční horizont Technika Aktiva Dynamický Dlouhodobý -roky -investování

Více

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. VÝKAZ CASH FLOW Řízení finančních toků Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Peněžní a materiálové toky v podniku Hotové výrobky Nedokončená výroba

Více

3. POMĚROVÉ UKAZATELE (financial ratios)

3. POMĚROVÉ UKAZATELE (financial ratios) 3. POMĚROVÉ UKAZATELE (financial ratios) Jsou základem finanční analýzy a pomocí nich můžeme podniky mezi sebou navzájem porovnávat. Analýza pomocí poměrových ukazatelů je nejběžněji používanou technikou

Více

2-1. Úvod proč odborový funkcionář potřebuje mít základní znalosti v oblasti mzdové analýzy a finanční analýzy firmy

2-1. Úvod proč odborový funkcionář potřebuje mít základní znalosti v oblasti mzdové analýzy a finanční analýzy firmy 2-1 Úvod proč odborový funkcionář potřebuje mít základní znalosti v oblasti mzdové analýzy a finanční analýzy firmy 2-2 Program našeho školení : dnes : a) Úvod proč odborový funkcionář potřebuje mít základní

Více

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech - fce: alokační, redistribuční (soustřeďuje, přerozděluje, rozmisťuje) - peněžní: KRÁTKODOBÉ peníze, fin.

Více

Investiční instrumenty a portfolio výnos, riziko, likvidita Úvod do finančních aktiv. Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni.

Investiční instrumenty a portfolio výnos, riziko, likvidita Úvod do finančních aktiv. Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni. Finanční trhy Investiční instrumenty a portfolio výnos, riziko, likvidita Úvod do finančních aktiv Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup

Více

MANAGEMENT RIZIKA LIKVIDITY

MANAGEMENT RIZIKA LIKVIDITY MANAGEMENT RIZIKA LIKVIDITY 5.1 Podstata a obsah řízení rizika likvidity Riziko likvidity ohrožuje do jisté míry každou banku. Znamená, že banka není schopna na požádání vyplácet vklady svým klientům.

Více

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Obchody s investičními nástroji jsou nejen příležitostí

Více

N i investiční náklady, U roční úspora ročních provozních nákladů

N i investiční náklady, U roční úspora ročních provozních nákladů Technicko-ekonomická optimalizace cílem je určení nejvýhodnějšího řešení pro zamýšlenou akci Vždy existují nejméně dvě varianty nerealizace projektu nulová varianta realizace projektu Konstrukce variant

Více

Finanční analýza. Finanční analýza. Prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc.

Finanční analýza. Finanční analýza. Prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. Finanční analýza Finanční analýza Prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. Eva Kislingerová Vysoká škola ekonomická v Praze 2004 1-2 Účel finanční analýzy Odpověď na otázku jak podnik naplňuje smysl své existence

Více

Analýzy a doporučení

Analýzy a doporučení Fio banka, a.s. Fio Fundamentální analýza společnosti RWE AG Analýzy a doporučení Doporučení: akumulovat Cílová cena: 43,- EUR 6.6.2011 RWE AG Nové doporučení akumulovat Předešlé doporučení akumulovat

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

Ocenění firem. náš základní přístup

Ocenění firem. náš základní přístup Ocenění firem náš základní přístup Typy ocenění Existují v zásadě 3 typy ocenění: 1. Na základě analýzy výnosů 2. Na základě analýzy majetku 3. Metody založené na trhu - analýza kapitálového trhu a trhu

Více

Obsah Podnikové účetnictví Hlavní účetní pojmy Typy a obsah fi nančních výkazů iii

Obsah Podnikové účetnictví Hlavní účetní pojmy Typy a obsah fi nančních výkazů iii Obsah Jak pracovat s elektronickou aplikací.................................................... ix Předmluva............................................................................ xiii Úvod................................................................................

Více

Základy teorie finančních investic

Základy teorie finančních investic Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Základy teorie finančních investic strana 2 Úvod do teorie investic Pojem investice Rozdělení investic a)

Více

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky Stabilitou banky obecně rozumíme její solventnost a likviditu. Vzhledem

Více

Analýzy a doporučení

Analýzy a doporučení Fio Analýzy a doporučení Analýza společnosti Exxon Mobil Společnost Exxon Mobil Corporation se zabývá výzkumem, těžbou, distribucí a prodejem ropy, zemního plynu a ropných produktů. Také se podílí na těžbě

Více

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Strojírenství Ostrava Ostrava, 22. dubna 215 Konkurenceschopnost - definice Konkurenceschopnost

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

Analýza návratnosti investic/akvizic

Analýza návratnosti investic/akvizic Analýza návratnosti investic/akvizic Klady a zápory Hana Rýcová Charakteristika investice: Investice jsou ekonomickou činností, kterou se subjekt (stát, podnik, jednotlivec) vzdává své současné spotřeby

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015

PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015 PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015 Obsah pololetní zprávy: strana 1. Obecné údaje o otevřeném podílovém fondu. 2 1.1. Název

Více

Téma 7: FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU

Téma 7: FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU Téma 7: FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU OSNOVA: 1. Finanční řízení a jeho základní úkoly 2. Finanční analýza 3. Finanční plánování 4. Čas a riziko ve finančním řízení 5. Strategické finanční rozhodování 6. Krátkodobé

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR)

Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR) Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR) (Aktualizovaná verze 04/05) Úvodní charakteristika předmětu: Cílem jednosemestrálního předmětu Investiční a finanční

Více

ROZVAHA STRUKTURA, OBSAH, VÝZNAM PRO UŽIVATELE. ANALÝZA MAJETKOVÉ STRUKTURY. OPTIMÁLNÍ KAPITÁLOVÁ STRUKTURA 4.1 Podstata podvojného účetnictví. 4.2 Rozvaha, její funkce a druhy. 4.3 Obsah a uspořádání

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného bakalářského studia předmětu Finanční investování

Metodický list pro první soustředění kombinovaného bakalářského studia předmětu Finanční investování Metodický list pro první soustředění kombinovaného bakalářského studia předmětu Finanční investování Název tématického celku: Tendence ve vývoji systémů kapitálových trhů ve světě Cíl: Cílem studia je

Více

FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOST PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ

FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOST PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOST PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ Cíle FŘP: udržení finanční stability, maximalizace hodnoty majetku (akcionářů), integrace činností, uspokojení zákazníků, dosahovat stálé likvidity.

Více

1 Vypovídací schopnost účetních výkazů. 2 Finanční analýza základní charakteristika

1 Vypovídací schopnost účetních výkazů. 2 Finanční analýza základní charakteristika 1 Vypovídací schopnost účetních výkazů Účetní výkazy jsou v mnoha případech východiskem pro řešení různých rozhodovacích úloh. Při vyhodnocování podnikatelského úspěchu dané účetní jednotky je nutné posuzovat

Více

1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2009

1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2009 POLOLETNÍ ZPRÁVA k 30.6.2009 ENERGOAQUA, a.s. Popisná část 1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2009 a) Stav podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků

Více

Finanční controlling PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Finanční controlling PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Finanční controlling PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Osnova prezentace: důvody podnikatelského plán osnova podnikatelského plánu finanční plán PODNIKATELSKÝ

Více

Výnosové metody oceňování podniku. Tomáš Buus

Výnosové metody oceňování podniku. Tomáš Buus Výnosové metody oceňování podniku Tomáš Buus Jsou schopny zachytit dynamiku vývoje podniku hodnotu nehmotných aktiv (know-how, fungující organizační struktura, schopnosti manažerů, dobré jméno) V současnosti

Více

Moderní metody ve finanční analýze a plánování ARC Consulting Czech Republic, s.r.o. Petra Oceláková 13.9.2012

Moderní metody ve finanční analýze a plánování ARC Consulting Czech Republic, s.r.o. Petra Oceláková 13.9.2012 Moderní metody ve finanční analýze a plánování ARC Consulting Czech Republic, s.r.o. Petra Oceláková 13.9.2012 Překážková sazba Plánované cash flow Riziko Interní projekty Zpětné vyhodnocení Alokace &

Více

Základní pojmy. Dividenda - je podíl na zisku společnosti vyplývající z vlastnictví akcie. Forma dividend

Základní pojmy. Dividenda - je podíl na zisku společnosti vyplývající z vlastnictví akcie. Forma dividend Akcie Akciová společnost- je obchodní společnost, jejíž kapitál je rozdělen na stejné podíly, obchodovatelné akcie. Ty se kupují a prodávají na kapitálových trzích. Akciová společnost patří k nejrozšířenějším

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

9. FINANCOVÁNÍ PODNIKU

9. FINANCOVÁNÍ PODNIKU 9. FINANCOVÁNÍ PODNIKU 1. Výrobní faktory a jejich řízení podnikem... 2 2. Členění financování... 2 3. Směnka... 4 4. Hotovostní a bezhotovostní platební styk... 6 5. Finanční analýza její význam a úlohy...

Více

Financování podniku. Finanční řízení podniku

Financování podniku. Finanční řízení podniku Financování podniku Finanční řízení podniku Peněžní toky v podniku NÁKUP výrobní faktory - práce - materiál - stroje VÝROBA výrobky a služby peněžní příjmy PRODEJ peněžní výdaje PENÍZE (CASH FLOW) Úkoly

Více

Finanční management podniku

Finanční management podniku PROVOZNÍ EKONOMIE Finanční management podniku Výstavba v areálu Ústřední vojenské nemocnice v pražských Střešovicích měla původně stát pouze zhruba 800 milionů Kč, v průběhu let se ale vyšplhala až na

Více

D D P. e e e. ...požadovaná výnosová míra D...očekávané dividendy P. očekávaná prodejní cena. D n. n nekonečno. e e e e

D D P. e e e. ...požadovaná výnosová míra D...očekávané dividendy P. očekávaná prodejní cena. D n. n nekonečno. e e e e Téma 8: Chování cen akcií a investiční management Struktura přednášky: 1. Chování cen akcií fundamentální a technická analýza a teorie efektivních trhů. Riziko a výnos Markowitzův model 3. Kapitálový trh

Více

Kapitálová struktura a její optimalizace

Kapitálová struktura a její optimalizace Kapitálová struktura a její optimalizace Kapitálová struktura Charakteristika: V ČR: - Je charakterizována mnoha způsoby - Prof. Valach ji definuje jako strukturu dlouhodobého kapitálu podniku - Někteří

Více

Oceňování komerčních bank

Oceňování komerčních bank Oceňování komerčních bank V první řadě je důležité si uvědomit, že banka je velmi specifický podnikatelský subjekt, a že při jejím oceňování nemůžeme použít obecné postupy používané při oceňování běžných

Více

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování..

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování.. Obsah Úvodem.................................................. 15 KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie.................... 17 1 Předmět a základní pojmy národohospodářské

Více

Investičníčinnost. Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie. Podnikové pojetí investic

Investičníčinnost. Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie. Podnikové pojetí investic Investičníčinnost Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie Podnikové pojetí investic Klasifikace investic v podniku 1) Hmotné (věcné, fyzické, kapitálové) investice 2) Nehmotné

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

Majetková a kapitálová struktura podniku

Majetková a kapitálová struktura podniku Majetková a kapitálová struktura podniku Aktiva Na zahájení činnosti potřebuje podnik finanční zdroje kapitál, peníze vlastní x cizí (dluhy, závazky). Výrobní podnik přemění tento kapitál ve výrobní faktory.

Více

Obor účetnictví a finanční řízení podniku

Obor účetnictví a finanční řízení podniku Obor účetnictví a finanční řízení podniku TEST Z FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ celkem 40 bodů Zvolte nejvhodnější odpověď na následující otázky (otázky se nevztahují k žádnému z početních příkladů a nijak na sebe

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008 28.. května 2008 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první

Více

Jak mohu splnit svá očekávání

Jak mohu splnit svá očekávání Jak mohu splnit svá očekávání Investiční strategie SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Každý z nás má své specifické cíle, kterých může prostřednictvím investování dosáhnout. Pro někoho je důležité

Více

Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín

Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín Registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0412 Označení DUM Ročník VY_32_INOVACE_Úč24.02 První a druhý Tematická oblast a předmět Název učebního

Více

Externí financování. Externí financování umožňuje reagovat na potřebné změny podnikového majetku.

Externí financování. Externí financování umožňuje reagovat na potřebné změny podnikového majetku. Externí financování Externí financování umožňuje reagovat na potřebné změny podnikového majetku. Využití externího kapitálu je možné za předpokladu, že náklady na pořízení externího kapitálu jsou nižší,

Více

Jak splním svoje očekávání

Jak splním svoje očekávání Jak splním svoje očekávání Zlatá investice SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Proč investovat do zlata? Cena (USD) Vývoj ceny zlata v letech 2000 až 2012 Zdroj: Bloomberg Investice do zlata je

Více

Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%.

Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%. Fond korporátních dluhopisů ČP INVEST Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%. Důvodem poklesu FKD je zejména

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

Metodický list. Makroekonomie I METODICKÝ LIST

Metodický list. Makroekonomie I METODICKÝ LIST Metodický list pro 3. soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Makroekonomie I METODICKÝ LIST Předmět Makroekonomie I Typ studia KS Semestr 2. Způsob zakončení Zápočet, ústní zkouška Přednášející

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

III) Podle závislosti na celkovém ekonomickém vývoji či na vývoji v jednotlivé firmě a) systematické tržní, b) nesystematické jedinečné.

III) Podle závislosti na celkovém ekonomickém vývoji či na vývoji v jednotlivé firmě a) systematické tržní, b) nesystematické jedinečné. Měření rizika Podnikatelské riziko představuje možnost, že dosažené výsledky podnikání se budou kladně či záporně odchylovat od předpokládaných výsledků. Toto riziko vzniká např. při zavádění nových výrobků

Více

Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM

Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM Deutsche Telekom AG Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM Investice do zahraničních firem v českých korunách? Deutsche Telekom Deutsche Telekom patří mezi největší světové poskytovatele telekomunikačních

Více

5 INVESTIČNÍ RIZIKO, ČISTÝ PRACOVNÍ KAPITÁL A STRATEGIE FINANCOVÁNÍ, FINANČNĚ-ANALYTICKÁ KRITÉRIA VÝKONNOSTI PODNIKU

5 INVESTIČNÍ RIZIKO, ČISTÝ PRACOVNÍ KAPITÁL A STRATEGIE FINANCOVÁNÍ, FINANČNĚ-ANALYTICKÁ KRITÉRIA VÝKONNOSTI PODNIKU 5 INVESTIČNÍ RIZIKO, ČISTÝ PRACOVNÍ KAPITÁL A STRATEGIE FINANCOVÁNÍ, FINANČNĚ-ANALYTICKÁ KRITÉRIA VÝKONNOSTI PODNIKU 5.1 Investiční riziko (měření a ochrana) 5.1.1 Měření investičního rizika Definovat

Více

Vyjadřují se v procentech z hodnoty vloženého kapitálu. Někdy se pro jejich označení používá termín cena kapitálu.

Vyjadřují se v procentech z hodnoty vloženého kapitálu. Někdy se pro jejich označení používá termín cena kapitálu. 1. Cena kapitálu Náklady kapitálu představují pro podnik výdaj, který musí zaplatit za získání různých forem kapitálu (tj. za získání např. různých forem dluhů, akciového kapitálu, nerozděleného zisku

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Investice a investiční činnost Ekonomika lesního hospodářství 4. cvičení Investice Investice

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014 Představenstvo společnosti RMS Mezzanine, a.s., tímto předkládá Zprávu představenstva o podnikatelské

Více

Finanční analýza jako nástroj řízení podniku V současné době, kdy na naše dveře klepe finanční krize a firmy se začínají obávat o odbyt svých produktů i svoji finanční stabilitu, se začínají do popředí

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Postup hodnocení investic (investičních projektů) obvykle zahrnuje následující etapy:

HODNOCENÍ INVESTIC. Postup hodnocení investic (investičních projektů) obvykle zahrnuje následující etapy: HODNOCENÍ INVESTIC Podstatou hodnocení investic je porovnání vynaloženého kapitálu (nákladů na investici) s výnosy, které investice přinese. Jde o rozpočtování jednorázových (investičních) nákladů a ročních

Více

Ukazatelé krytí aktiv (coverage ratios)

Ukazatelé krytí aktiv (coverage ratios) 4. přednáška Ukazatelé krytí aktiv (coverage ratios) - doplňují charakteristiku finanční situace firmy a ukazatele likvidity a částečně i ukazatele zadluženosti (viz dále). - měří, zda a do jaké míry jsou

Více

EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.6

EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.6 EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.6 Ing. Jan TICHÝ, Ph.D. FINANČNÍ VÝKAZY Ing. Jan Tichý, Ph.D. PODNIK Podnik je ve své podstatě systém s cílovým chováním. 1. Stanovení cílů podniku 2. Organizace činností

Více

Semestrální práce z předmětu MAB

Semestrální práce z předmětu MAB Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Semestrální práce z předmětu MAB Modely investičního rozhodování Helena Wohlmuthová A07148 16. 1. 2009 Obsah 1 Úvod... 3 2 Parametry investičních

Více

Peníze a monetární politika

Peníze a monetární politika Peníze a monetární politika Komponenty nabídky peněz. Poptávka po penězích a motivy jejich držby. Bankovní sektor a nabídka peněz. Centrální banka, cíle a nástroje její monetární politika (operace na volném

Více

FINANCNÍ ANALÝZA PODNIKU

FINANCNÍ ANALÝZA PODNIKU " II FINANCNÍ ANALÝZA PODNIKU Financní analýza je oblast, která predstavuje významnou soucást komplexu financního rízení podniku, nebot zajištuje zpetnou vazbu mezi predpokládaným efektem rídících rozhodnutí

Více

Plán přednášek makroekonomie

Plán přednášek makroekonomie Plán přednášek makroekonomie Úvod do makroekonomie, makroekonomické agregáty Agregátní poptávka a agregátní nabídka Ekonomické modely rovnováhy Hospodářský růst a cyklus, výpočet HDP Hlavní ekonomické

Více

Účetnictví B 2.přednáška Bilance a bilanční princip Základní funkce účetnictví je (viz minulá přednáška) poskytovat informace o procesech v podniku potřebné pro jeho řízení a správu a pro další účely (např.

Více

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky 3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky Bilance banky, výkaz zisků a ztrát, podrozvahové položky Bilance banky - bilanční princip: AKTIVA=PASIVA bilanční

Více

Analýzy a doporučení. Analýza společnosti NUCOR Corp.

Analýzy a doporučení. Analýza společnosti NUCOR Corp. Fio Analýzy a doporučení Analýza společnosti NUCOR Corp. Společnost Nucor corp. vyrábí a prodává ocel a ocelové výrobky. Produkce společnosti je rozdělena do dvou částí, a to na výrobu a zpracování oceli

Více

Analýzy a doporučení. Analýza společnosti Micron Technology Inc.

Analýzy a doporučení. Analýza společnosti Micron Technology Inc. Fio Analýzy a doporučení Analýza společnosti Micron Technology Inc. Micron Technology, Inc. a jeho dceřiné společnosti konstruují, vyrábějí a prodávají polovodičové paměti a počítačové systémy. Mezi hlavní

Více

Pojem investování a druhy investic

Pojem investování a druhy investic Investiční činnost Pojem investování a druhy investic Rozhodování o investicích Zdroje financování investic Hodnocení efektivnosti investic Metody hodnocení investic Ukazatele hodnocení efektivnosti investic

Více

Finanční matematika v osobních a rodinných financích

Finanční matematika v osobních a rodinných financích Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Finanční matematika v osobních a rodinných financích Martin Širůček, garant předmětu strana 2 Doktorské

Více

Fiskální nerovnováha, veřejný dluh. Ing. Miroslav Červenka, VSFS, 2012

Fiskální nerovnováha, veřejný dluh. Ing. Miroslav Červenka, VSFS, 2012 Fiskální nerovnováha, veřejný dluh Ing. Miroslav Červenka, VSFS, 2012 Fiskální nerovnováha = stav nesouladu mezi rozpočtovými příjmy a výdaji P = V P > V P < V Krátkodobá: nesoulad v jednom rozpočtovém

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. HODNOCENÍ INVESTIC Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Metody hodnocení efektivnosti investic Při posuzování investice se vychází ze strategických

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

Řádná valná hromada akcionářů Philip Morris ČR a.s. Kutná Hora 25. dubna 2014. András Tövisi předseda představenstva

Řádná valná hromada akcionářů Philip Morris ČR a.s. Kutná Hora 25. dubna 2014. András Tövisi předseda představenstva Řádná valná hromada akcionářů Philip Morris ČR a.s. Kutná Hora 25. dubna 2014 András Tövisi předseda představenstva Philip Morris ČR a.s. Řádná valná hromada akcionářů 2014 2 Celkový trh cigaret Česká

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Lesnická ekonomika Připravil: Ing. Tomáš Badal Lesnická ekonomika Financování podniku Finanční

Více

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE Jméno a příjmení: Datum narození: Datum testu: 1. Akcie jsou ve své podstatě: a) cenné papíry nesoucí fixní výnos b) cenné papíry jejichž hodnota v čase vždy roste c)

Více

FINANČNÍ ANALÝZA A KAPITÁLOVÝ TRH: PRAKTICKÝ POHLED

FINANČNÍ ANALÝZA A KAPITÁLOVÝ TRH: PRAKTICKÝ POHLED FINANČNÍ ANALÝZA A KAPITÁLOVÝ TRH: PRAKTICKÝ POHLED VRATISLAV SVOBODA, J&T BANKA A.S. PRAHA 26.11.2013 1 Obsah Bilance (rozvaha) společnosti Akcie a dluhopisy Co se odehrává na finančních trzích v současné

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 28. května 2009 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své předběžné neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí

Více

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.)

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) 4. Účtování cenných papírů Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) Cenné papíry členění (v souladu s IAS 39) : k prodeji k obchodování

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MAKROEKONOMIE VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA, PLATEBNÍ BILANCE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR třída podílových listů Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA, ISIN LU0145374574 Investiční politika Cílem fondu je dosáhnout co nejlepšího zhodnocení investováním

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 9 MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového zadání:

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více