Fundamentální analýza Philip Morris ČR a.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Fundamentální analýza Philip Morris ČR a.s."

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Bankovnictví a pojišťovnictví Fundamentální analýza Philip Morris ČR a.s. Bakalářská práce Autor: Bořek Sokol Makléř Vedoucí práce: Ing. Jan Vejmělek, Ph.D., CFA Praha Duben 2011

2 Prohlášení: Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci zpracoval samostatně a v seznamu uvedl veškerou pouţitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, ţe odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí a jsem seznámen se skutečností, ţe se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Praze duben 2011 podpis autora

3 Poděkování: Rád bych poděkoval Ing. Janu Vejmělkovi, Ph.D., CFA za odborný dohled a věnovaný čas při zpracování mé Bakalářské práce.

4 Anotace: V mé bakalářské práci jsem provedl fundamentální analýzu společnosti Philip Morris ČR a.s., která je kotovaná na Burze cenných papírů Praha. V teoretické části jsem vysvětlil nejzákladnější metody fundamentální analýzy, kterými jsou: globální makroekonomická analýza, analýza odvětví, finanční analýza a modely pro kvantifikaci vnitřní hodnoty akcií. V praktické části jsem tyto metody a modely aplikoval na Philip Morris ČR a.s., abych mohl co nejpřesněji určit správnou cenu akcií této společnosti. Nakonec jsem stanovil cenu akcií Philip Morris ČR a.s. pro druhé pololetí roku Annotation: In my bachelor s work I did fundamental analysis of company Philip Morris ČR a.s., which is quoted on Prague stock exchange. In the theoretical part I explained the most esential methods of fundamental analysis, that are: global macroeconomical analysis, branch analysis, financial analysis and models for quantification of inner value of shares. In the practical part I applied these methods and models to Philip Morris ČR a.s., in order to be able to determine the most correct value of shares of this company. In the end I dermined the price of Philip Morris ČR a.s. shares for the the second half year 2010.

5 Obsah: ÚVOD... 7 TEORETICKÁ ČÁST Hlavní analytické metody na finančním trhu Fundamentální analýza akcií Globální fundamentální analýza Odvětvová fundamentální analýza Nejdůleţitější faktory odvětvové analýzy Vliv hospodářského cyklu na odvětví Akcie s typickým chováním výnosových měr ve fázích hospodářského cyklu Struktura trhu v odvětví Státní regulace v odvětví Firemní fundamentální analýza Finanční analýza podniku Analýza absolutních ukazatelů Analýza poměrových ukazatelů Ukazatele likvidity (liquidity ratio) Ukazatele aktivity (activity ratios) Ukazatele zadluţenosti (financial leverage ratio) Ukazatele rentability (výnosnosti) (profitability ratios) Ukazatele trţní hodnoty (market value ratios) Bonitní model Metody kvantifikující vnitřní hodnotu akcie Diskontní míra Míra růstu dividend, zisku a cash-flow Dividendové diskontní modely Dividendové diskontní modely s nekonečnou dobou drţby Dividendový diskontní model s konečnou dobou drţby Model diskontovaných cash flow Ziskové modely... 36

6 PRAKTICKÁ ČÁST Fundamentální analýza Philip Morris (ČR) Základní identifikace společnosti Základní informace o společnosti Globální fundamentální analýza ČR Analýza odvětví Situace na trhu Výsledky za období 2007 aţ první polovina roku Relativní cenový vývoj akcií v odvětví Vývoj poměru P/E v odvětví Vývoj poměru P/BV v odvětví Vývoj P/Cash flow na akcii v odvětví Vývoj finančních ukazatelů v odvětví Finanční analýza Philip Morris ČR a.s Poměrová analýza Ukazatele likvidity Ukazatele aktivity Ukazatele rentability Ukazatele zadluţenosti Ukazatele kapitálového trhu Bonitní model Závěr finanční analýzy Kvantifikace vnitřní hodnoty společnosti Diskont Míra růstu dividend, zisku a cash flow Dividendový diskontní model Model diskontovaných cash-flow Ziskový model Vnitřní hodnota akcií Philip Morris ČR a.s Závěr Seznam pouţité literatury Příloha

7 ÚVOD V úvodu bych chtěl vyzdvihnout význam práce fundamentálních analytiků. V důsledku veliké poptávky investorů po investičních příleţitostech se fundamentální analytici snaţí co nejpřesněji analyzovat a prognózovat vývoj cenných papírů. Dobře odvedená práce fundamentálního analytika přispívá k eliminaci kurzových výkyvů na trhu a je základním pilířem správného investičního rozhodnutí. Cílem bakalářské práce je stanovení vnitřní hodnoty akcií společnosti Philip Morris ČR a.s.. V kapitole Teoretická část popíši analytické přístupy na finančním trhu a jednotlivé přístupy akciové fundamentální analýzy. Těmito přístupy jsou globální makroekonomická analýza vnějšího prostředí společnosti a její vlivy na pohyb akciových kurzů. Dále odvětvová analýza, která je nezbytná k identifikaci a vyhodnocení situace na trhu, na kterém společnost působí. Analýzu odvětví se pokusím popsat tak, aby mohla být vodítkem dalších analytických postupů nezbytných k ohodnocení společnosti. Dalším zmíněným přístupem fundamentální analýzy je firemní finanční analýza společnosti, ve které uvedu významné finanční ukazatele poměrové analýzy a bonitní model. Nakonec se zmíním o nejdůleţitějších metodách kvantifikace vnitřní hodnoty akciové společnosti. Z těchto metod jsem si vybral pouze některé metody, které respektují časovou hodnotu peněz. V kapitole Praktická část budu aplikoval výše uvedené přístupy fundamentální analýzy na společnost Philip Morris ČR a.s., která je kótovaná na praţské burze. Nejprve zhodnotím makroekonomickou situaci v České republice a následně se zaměřím na analýzu odvětví společnosti. V analýze odvětví bude společnost Philip Morris ČR a.s. porovnána s jinými společnostmi z odvětví tabáku pomocí ukazatelů kapitálového trhu. Potom bude aplikována finanční poměrová analýza, která by měla objasnit finanční situaci podniku. Dále budou pouţity nejdůleţitější analytické postupy a přístupy k stanovení vnitřní hodnoty společnosti Philip Morris ČR a.s.. Nakonec bude zacílena vnitřní hodnota akciové společnosti Philip Morris ČR a.s.. V samotném závěru bakalářské práce se pokusím komplexně zhodnotit celou praktickou část a na základě toho uvedu doporučení k nákupu nebo k prodeji akcií Philip Morris ČR a.s.. 7

8 TEORETICKÁ ČÁST 1 Hlavní analytické metody na finančním trhu Fundamentální analýza Fundamentální analýza je analýza finančních instrumentů, která vyuţívá různých metod k nalezení vnitřní hodnoty (správné hodnoty) konkrétního finančního instrumentu. Fundamentální analýza pracuje s fundamentálními daty (úrokové sazby, zisky, trţby, očekávaný růst zisku, dividend, finanční analýza dat a podobně) a vychází z předpokladu moţnosti špatně ohodnocených finančních instrumentů na finančním trhu. Na základě porovnání vnitřní hodnoty s aktuálním kurzem zjistí analytik, zda je finanční instrument na trhu podhodnocený, nadhodnocený nebo správně oceněný. Po té následuje investiční doporučení koupit, prodat nebo drţet. Technická analýza Technická analýza je postavena na publikovaných trţních datech. To znamená, ţe vychází z historických časových řad parametrů, které souvisejí s obchodováním na finančním trhu. Těmito parametry jsou zejména kurz finančního instrumentu, objem obchodovaných obchodů (transakcí) na burze a další ukazatele. Za základní metody jsou povaţovány grafické metody: (formace vedoucí ke změně trendu a formace potvrzující trend), metody zaloţené na technických indikátorech: (šíře trhu, nová maxima a nová minima, relativní síla, index důvěry, momentum, klouzavé průměry, anticyklické indikátory atd.). Technická analýza se snaţí předpovědět budoucí vývoj na základě historického vývoje daného instrumentu a z hlediska fundamentálního analytika je podpůrným prostředkem investičního rozhodnutí ke správnému načasování nákupu či prodeje. Nejvíce se technická analýza pouţívá na měnovém a akciovém trhu. Psychologická analýza Psychologická analýza předpokládá, ţe lidské myšlenky jsou v procesu investování přítomny a proto je psychologie důleţitou součástí dění na finančních trzích. V některých obdobích je vliv psychologie více patrný a v jiných méně. Předmětem zkoumání této analýzy je člověk a jeho chování na finančních trzích. 8

9 2 Fundamentální analýza akcií Fundamentální analýzu /Fundamental analysis/ lze povaţovat za nejkomplexnější druh akciové analýzy, jeţ se v investiční praxi pouţívá při přípravě zásadních investičních rozhodnutí. Je zaloţena na předpokladu, ţe vnitřní hodnoty (teoretické ceny) akcií se liší od jejich aktuálních trţních cen (kurzů), za něţ jsou obchodovány na veřejných (organizovaných) trzích. 1 Snaţí se odpovědět na otázku, které akcie je vhodné koupit a které naopak prodat. Fundamentální analýza se provádí na třech základních úrovních: Globální analýza - Zkoumá makroekonomické vlivy na kurz akcie. Odvětvová analýza - Zabývá se konkrétním odvětvím. Firemní analýza - Snaţí se najít vnitřní hodnotu akcie. Termín vnitřní hodnota (správná hodnota) akcie Kaţdá akcie má svojí vnitřní hodnotu, kterou je moţné kvantifikovat a akciový kurz kolísá kolem této správné ceny. V krátkém období je tato správná cena akcie neměnná, ale zveřejněním nových kurzových informací získá novou hodnotu. Tuto novou hodnotu je moţné srovnat se současnou cenou akcí. Na základě tohoto srovnání se zjistí, zda je vnitřní hodnota akci vyšší nebo niţší neţ trţní cena. V případě, ţe je vnitřní hodnota niţší neţ trţní cena, tak je akcie na trhu nadhodnocená. U nadhodnocené akcie dochází k růstu prodejních příkazů investorů. To má za následek pokles kurzu akcie a přiblíţení se k její vnitřní hodnotě. V případě, ţe je trţní kurz niţší neţ vnitřní hodnota, tak je akcie na trhu podhodnocená. U podhodnocené akcie dojde k nárůstu nákupních příkazů investorů a následně k vzestupu akciového kurzu. Tento vzestup zapříčiní přiblíţení se akcie k vnitřní hodnotě. Kdyţ se kurz akcie rovná vnitřní hodnotě, tak se jedná o správně oceněnou akcii na trhu. Vnitřní hodnota akcie je ovlivněna interními faktory, které pocházejí zevnitř akciové společnosti a i externími faktory pocházejícími z vnějšího prostředí firmy. 1 REJNUŠ. O., Finanční trhy, 1.vyd. Ostrava: KEY Publishing, s ISBN

10 3 Globální fundamentální analýza Globální fundamentální analýza je makroekonomická analýza, která zkoumá vliv domácí, ale i zahraniční ekonomiky na změnu akciových kurzů. Jejím úkolem je řešit vztah mezi vývojem globálních makroekonomických agregátů a pohybem akciových kurzů. Mezi významné globální makroekonomické faktory patří: Reálný výstup ekonomiky Akciové kurzy v kratším období předbíhají vývoj ekonomiky o 3 aţ 9 měsíců a. V delším období existuje vztah mezi budoucí očekávanou ekonomickou prosperitou a vnitřní hodnotou akcií. Růst reálného výstupu ekonomiky má za následek zvýšení: očekávaného růstu příjmů, dividend, vnitřní hodnoty, poptávky po akciích a ceny akcie. Státní rozpočet Státem poţadované zvýšení příjmu státního rozpočtu je často důsledkem vyššího zdanění firem. Vyšší daňové zatíţení firem sniţuje čisté zisky, prostředky pro výplatu dividend a budoucí reinvestice akciové společnosti. Na tyto zprávy reagují akciové kurzy poklesem. V opačném případě sníţení daňového zatíţení firem má kladný vliv na vnitřní hodnotu akcií a kurz akcií. Sníţení daňového zatíţení firemních zisků společnosti má za následek zvýšení příjmů: dividend, operativního cash flow nebo free cash flow, vnitřní hodnoty a ceny akcie. Deficit státního rozpočtu Způsob krytí deficitu státního rozpočtu je velmi významný z hlediska kapitálových trhů. Nejběţnější způsob je emise státních dluhopisů. Státní dluhopisy jsou velmi atraktivní cenné papíry pro investory a jejich emise má za následek odlákání části akciových investorů z akciových trhů. Emise státních dluhopisů je negativní faktor a znamená sníţení poptávky po akciích. Navýšení dluhu státního rozpočtu má za následek více emisí státních dluhopisů, zvýší se úrokové sazby, poţadovaná výnosová míra a sníţí se dividendy, vnitřní hodnota i cena akcií. a Zdroj: VESELÁ. J., Burzy a burzovní obchody, 1.vyd. Praha: Oeconomica s. 74. ISBN

11 Úrokové sazby Růst úrokových sazeb má za následek pokles akciových kurzů. Zvýšení úrokových sazeb je důvodem pro zvýšení poţadované výnosové míry, coţ vede k poklesu vnitřní hodnoty a následně ceny akcií. V opačném případě pokles úrokových sazeb je dobrou zprávou pro investory a způsobuje růst akciových kurzů. Peněžní nabídka Peněţní nabídka a její změny jsou povaţovány za jeden z nejdůleţitějších faktorů ovlivňujících chování akciových kursů. 2 Růst peněţní nabídky má pozitivní vliv na poptávku po akciích. Dojde ke sníţení úrokových sazeb, poţadované výnosové míry, růstu vnitřní hodnoty a kurzu akcie. Na trhu je víc volných peněţních prostředků a investoři mají dostatek likvidity. Nečekaný pokles peněţní nabídky vede k nedostatku peněţních prostředků u ekonomických subjektů a dochází k poklesu akciových kurzů. Inflace Rostoucí inflace má negativní vliv na akciové trhy a v opačném případě pozitivní. Vysoká inflace vede k růstu poţadované výnosové míry a poklesu vnitřní hodnoty, dividend a kurzu akcí. Hyperinflace má negativní dopad na cenu akcií. Někteří ekonomové povaţují akcie za inflačně neutrální. Příliv a odliv zahraničního kapitálu Příliv zahraničních peněz vede k růstu tuzemského akciového trhu a naopak odliv zahraničního kapitálu způsobí pokles. Vývoj na světových akciových trzích Příznivý vývoj na akciových trzích ve světě přináší optimismus na domácí akciový trh a dochází ke zvýšení vnitřní hodnoty a cen akcií. Naopak negativní vývoj na světových trzích vede k pesimismu na domácích akciových trzích a k sníţení cen akcií. 2 MUSÍLEK, P., Trhy cenných papírů, nakladatelství. 1.vyd. Praha: Ekopress s ISBN

12 Efektivní ochrana práv vnějších investorů b V případě, ţe vnější investoři financují deficitní firmu, tak se vystavují většímu nebezpečí ze strany vnitřních akcionářů. Nebezpečí spočívá v tom, ţe majoritní akcionáři a manaţeři si nelegálně přivlastní výnos z investic. Špatná ochrana vnějších investorů zvyšuje rizikovou prémii a poţadovanou výnosovou míru, coţ sniţuje vnitřní hodnotu akcie a tedy i kurz akcie. Likvidita a nelikvidita V případě, ţe se na trhu obchodují malé objemy akcií, je velmi pravděpodobné, ţe se na trhu vyskytuje větší mnoţství špatně ohodnocených akcií neţ na likvidním trhu. S nelikvidními akciemi je spojené také větší riziko, protoţe v případě nutného odprodeje se na trhu nemusí najít kupec. Nízká likvidita můţe také zapříčinit vysokou volatilitu kurzu a můţe dojít k odchýlení kurzu od správné ceny. Čím je niţší likvidita sekundárního trhu, tím je vyšší riziková prémie, poţadovaná výnosová míra akcie a niţší vnitřní hodnota, dividenda a kurz akcie. Politické a ekonomické šoky Jsou to nečekané významné události, které negativně ovlivňují fungování ekonomiky. Na základě těchto šoků dochází většinou k dočasným poklesům kurzů akciových instrumentů. Nečekané ekonomické a politické šoky nejsou kontrolovatelné vedením akciové společnosti. Příkladem ekonomických šoků můţou být ropné šoky, obchodní a cenové války, hyperinflace, masová nezaměstnanost a výrazné změny devizových kurzů. Mezi politické šoky patří zejména válečné konflikty, demise vlád a volební výsledky. Negativní šok znamená vyšší rizikovou prémii a vyšší poţadovaný výnos z akcie, coţ sniţuje vnitřní hodnotu, dividendu a kurz dané akciové společnosti. Úroveň investičního prostředí Úroveň investičního prostředí je neopomenutelnou součástí investičního rozhodování investora. Negativní můţe být například cenová regulace a malá úroveň právního systému. b Vnější investor je akcionář, který nemá podíl na majoritním kapitálu společnosti. 12

13 4 Odvětvová fundamentální analýza Odvětvová analýza se provádí z toho důvodu, ţe jednotlivá odvětví (resp. obory) nejsou stejně citlivé na celkový vývoj ekonomiky; existuje u nich různá míra zisku, jsou různě regulovány státem a existují u nich mnohdy i značně rozdílné perspektivy jejich dalšího rozvoje. V rámci tohoto zkoumání se však nemusí jednat pouze o odvětví v pravém slova smyslu, nýbrţ i o obory, nebo podobory. 3 Nejdůleţitějším úkolem odvětvové analýzy je identifikovat charakteristické znaky odvětví. Analytik zkoumá vliv odvětvových faktorů na vnitřní hodnotu akcie a měl by být schopen odhadnout trend, jak v domácím, tak mezinárodním měřítku daného sektoru. 4.1 Nejdůležitější faktory odvětvové analýzy Životní cyklus odvětví Ţivotní cyklus odvětví patří k významným odvětvovým faktorům, který v různých fázích ţivotního cyklu působí rozdílným způsobem na zisky, vnitřní hodnotu a akciové kurzy. Ţivotní cyklus odvětví se skládá ze čtyř vývojových fází, kterými jsou počáteční fáze, fáze růstu, fáze dospělosti a fáze poklesu. Počáteční fáze životního cyklu odvětví V této fázi ţivotního cyklu odvětví je veliká poptávka po výrobcích dané firmy. Firma vyrábí nové výrobky, které jsou pro zákazníka přínosné. Díky navyšující se poptávce firmě v počáteční fázi roste zisk a konkurence. Typická je vysoká volatilita zisků, vnitřní hodnoty a akciového kurzu. Investování do odvětví v počáteční fázi ţivotního cyklu je velmi riskantní a výnosné. Růstová fáze životního cyklu odvětví Firmy v růstové fázi ţivotního cyklu odvětví umocňují své postavení na trhu a expandují. Firmám ubývá volatilita zisků, a to se projevuje menšími výkyvy vnitřní hodnoty a ceny akcií neţ v počáteční fázi. V odvětví působí veliká konkurence, a to působí negativně na cenu výrobku. Riziko i výnos jsou menší neţ v počáteční fázi. Nicméně růst odvětví je rychlejší neţ průměr v celé ekonomice. 3 REJNUŠ. O., Finanční trhy, 1.vyd. Ostrava: KEY Publishing, s ISBN

14 Fáze dospělosti životního cyklu odvětví V této fázi ţivotního cyklu je růst v odvětví úměrný růstu celé ekonomiky. Hlavní postavení na trhu mají silné stabilní firmy. Typické jsou stabilní anebo klesající zisky, vnitřní hodnota a kurzy akcií. Fáze poklesu životního cyklu odvětví Většina firem v odvětví směřuje k zániku a klesá poptávka po výrobku a zisky. 4.2 Vliv hospodářského cyklu na odvětví Jednotlivá odvětví se dělí podle míry závislosti na hospodářském cyklu na odvětví cyklická, neutrální a anticyklická. Odvětví cyklická Cyklická odvětví mají velmi dobré kurzové výsledky v období expanze, ale v recesi mají problémy a výrazně klesají. Firmám z cyklických odvětví v období recese klesá odbyt, sniţují se zisky a kurzy akcií. Příkladem cyklického odvětví můţe být průmysl dlouhodobých spotřebních statků, strojírenství, elektrotechniky, automobilový průmysl. Odvětví neutrální Neutrální odvětví jsou odvětví, která nejsou příliš ovlivněna hospodářským cyklem. Patří sem zejména odvětví nezbytných statků, jako jsou potravinářský a farmaceutický průmysl. Dále pak odvětví produkující výrobky s nízkou cenovou elasticitou. Příkladem jsou noviny, časopisy, alkohol. Odvětví anticyklická Tato odvětví mají dobré hospodářské výsledky v období recese a horší výsledky v období expanze. Příkladem můţou být firmy provozující kabelové televize nebo nejlevnější ţivotně důleţité věci, Giffenův statek zboţí nouze, jako například pečivo. 14

15 4.3 Akcie s typickým chováním výnosových měr ve fázích hospodářského cyklu Akciové společnosti působí v různých odvětvích a tato odvětví jsou rozdílně ovlivněna hospodářským cyklem. Existují odvětví, která vykazují nejlepší výsledky na začátku nebo na konci vzestupného trendu, ale stejně tak existují odvětví, která produkují nejlepší výsledky ve fázi sestupného trendu. Z tohoto důvodu je moţné akcie z jednotlivých odvětví rozdělit na: Cyklické akcie Jsou to akcie s největší volatilitou kurzu na trhu. Nejvyšších kurzových vzestupů tyto akcie dosahují zpravidla na začátku či v první polovině vzestupného trendu (konjunktury). Nejhlubší poklesy cyklické akcie naopak zaznamenávají na začátku nebo ve střední části sestupného trendu (recese). 4 Cyklické akcie mívají hodnotu beta faktoru c vyšší neţ 1, coţ je typické pro akcie, které rostou nebo klesají rychleji neţ trh. Mezi cyklické akcie patří akcie z finančního průmyslu, základního průmyslu, z odvětví energetiky, firem produkující kapitálové statky, firem vyrábějící spotřební statky či akcie dopravních společností. Defenzivní akcie Defenzivní akcie jsou mnohem méně spjaty s hospodářským cyklem neţ cyklické akcie a pohybují se i v protisměru hospodářského cyklu. Hodnota beta faktoru u těchto akcií je menší neţ 1. Tyto akcie mají nejlepší výkonnost v konečné fázi býčího (vzestupného) trendu nebo v začínající první fázi medvědího (sestupného) trendu. Mezi defenzivní akcie patří akcie z odvětví: spotřebitelského průmyslu, energetiky a sluţeb. Růstové akcie Pro růstové akcie je typické, ţe mívají vysoké zisky a vnitřní hodnotu. Mezi růstové akcie patří akcie spotřebitelského průmyslu, firem produkující technologii pro kapitálové statky a energetické akcie. 4 VESELÁ. J., Investování na kapitálových trzích, 1.vyd. Praha: ASPI, s ISBN c Beta faktor plní funkci systematického rizika a vyjadřuje riziko akcie dané firmy k riziku kapitálového trhu. 15

16 Hodnotové akcie Hodnotové akcie jsou akcie, které je moţné v současné době povaţovat za levné. Zda jsou akcie levné, je zjistitelné na základě nízkého poměru fundamentů. Těmito fundamenty jsou cena k zisku na akcii, účetní hodnotě, trţbám a další. Levný nákup akcií se stabilní dividendovou politikou a následným trţním zhodnocením je dobrou investiční strategii. 4.4 Struktura trhu v odvětví Struktura trhu odvětví vypovídá o situaci na trhu, kde firma působí. Identifikace trţní struktury odvětví, ve kterém daná akciová společnost působí, je nutným předpokladem správného vyhodnocení stavu vnějšího prostředí dané společnosti. Druh (typ) trţní struktury odvětví je moţné rozpoznat podle počtu firem působících v daném odvětví, podle charakteru vyráběných produktů, podle existence či neexistence překáţek vstupu do daného odvětví a podle způsobu tvorby cen v daném odvětví. 5 Existují tři druhy struktury trhu v odvětví, které jsou významné pro fundamentální analýzu. d Monopolní struktura trhu Tato struktura je typická tím, ţe v odvětví je přítomna jediná firma, která vyrábí daný produkt nebo sluţbu. Vstup ostatních firem do odvětví je velmi obtíţný. Díky tomu monopol dosahuje stabilně vysokého zisku. Do monopolní struktury patří zejména odvětví, která vyrábějí a rozvádějí plyn a elektřinu, poštovní sluţby a ţeleznice. Oligopolní struktura trhu Oligopol je trţní struktura, pro kterou je typický malý počet firem produkujících celou nebo většinu nabídky v odvětví. Některé z těchto firem mají značný podíl na trhu a můţou ovlivňovat cenu výrobku. Vstup do odvětví je relativně volný, bariéry se dají překonat. Na oligopolním trhu se často prosazuje cenové vůdcovství, kdy ostatní firmy následují vůdce ve směru poklesu i vzestupu cen. Pokud je shoda narušena vzniká cenová válka a firmám vznikají ztráty. Většina odvětví v České republice má oligopolní strukturu. Do oligopolní struktury patří: odvětví finančních sluţeb, automobilový průmysl, mobilní telefonní operátoři, chemický průmysl, letecká doprava, odvětví těţící ropu, zemní plyn, drahých kamenů, počítačový průmysl. 5 VESELÁ. J., Investování na kapitálových trzích, 1.vyd. Praha: ASPI, s ISBN d Dokonalá konkurence je teoretickým modelem, který v reálném světě neexistuje. 16

17 Nedokonalá konkurence Je to struktura, kde je v odvětví velké mnoţství firem a ţádná z firem v odvětví nemá rozhodující postavení. Velmi typická je veliká proměnlivost zisku, která můţe být ovlivněna mírou závislosti odvětví na hospodářském cyklu. Vstup do odvětví je poměrně snadný. Patří sem například: odvětví základních potravin, drogistického a kosmetického zboţí, sluţeb a zemědělství. 4.5 Státní regulace v odvětví Vládní regulace je významným odvětvovým faktorem a nedílnou součástí kaţdého odvětví v ekonomice. Práva a povinnosti firem v odvětví jsou stanovena zákony. Z pohledu fundamentální odvětvové analýzy jsou podstatné dopady případných opatření, které mají vliv na vývoj akciových kurzů. Negativní regulace má negativní dopad na akciové kurzy a pozitivní regulace má pozitivní dopad na akciové kurzy. Příklady státní regulace: licence, cenové stropy, vládní dotace, vládní preference, sankce. 17

18 5 Firemní fundamentální analýza Firemní fundamentální analýza se zabývá identifikací a ohodnocením nejdůleţitějších firemních faktorů, které mají vliv na vnitřní hodnotu akciového titulu. Hlavním úkolem této akciové analýzy je prověření finančního zdraví firmy a co nejpřesnější stanovení vnitřní hodnoty dané akcie. Metody fundamentální analýzy firmy obsahují kapitoly 5.1 a Finanční analýza podniku Finanční analýza podniku je důleţitou součástí firemní fundamentální analýzy, která umoţňuje rozsáhlou analýzu finančního hospodaření akciové společnosti. Tato metoda nepočítá přímo vnitřní hodnotu akcií, ale umoţňuje předpovídat očekávanou výnosnost a rizikovost daného akciového titulu. Cílem finanční analýzy je důkladný rozbor různých interních a externích vstupních dat, který mají vliv na vnitřní hodnotu akciové společnosti. Nejběţněji je vyuţívána vedením podniku k vytvoření finančního plánu, ale také věřiteli spolu s investory k ověření finančního zdraví a výkonnosti firmy. Interní vstupní data Patří sem data z účetní závěrky (viz příloha praktická část). Účetní závěrka zahrnuje hlavní vstupní data jako je rozvaha (bilance), výkaz zisku a ztrát (výsledovka) včetně přílohy, která zahrnuje přehled o peněţních tocích a přehled o změně vlastního kapitálu. Dále do interních dat patří vnitropodnikové účetnictví, podklady z úseku práce a mezd, vnitřní směrnice podniku a podnikové statistiky. Externí vstupní data Jsou to data nebo informace pocházející z vnějšího ekonomického, domácího i zahraničního prostředí podniku. Do externích dat patří informace z mezinárodních analýz, národních hospodářských analýz, odvětvových analýz, informace z burz a státních statistik. Dále sem patří informace o kvalitě managementu, postavení na trhu, konkurenci a opatření vlád. 18

19 5.1.1 Analýza absolutních ukazatelů Obsahem analýzy absolutních (stavových) ukazatelů je vertikální a horizontální analýza. Vertikální analýza Vertikální analýza porovnává technikou procentního rozboru účetní výkazy daného roku s výkazy z minulých let. Nachází velikost procentních podílů dílčích poloţek bilance na celkových aktivech vypovídajících o tom, do jakých aktiv společnost investovala svůj kapitál. Rovněţ nachází velikost procentních podílů dílčích poloţek bilance na celkových pasivech, která informují o zdrojích financování podnikových aktiv. Dále počítá i procentní podíly poloţek výsledovky na celkových výnosech. Vertikální analýzou lze srovnávat i postavení společnosti v rámci odvětví. Horizontální analýza Je analýzou trendů, která si klade za cíl identifikovat změnu určité poloţky ve výkazu oproti roku předcházejícímu. Horizontální analýza se provádí po řádcích a zjišťuje se procentní změna poloţky i změna v absolutních číslech. Při absolutním vyjádření se postupuje: Absolutní změna = hodnota v běţném období - hodnota v předchozím období Procentuelní změna = (Absolutní změna / předchozí období) * 100 Pokud existuje dostatečně dlouhá časová řada, je moţné srovnávat vývoj s odvětvím Analýza poměrových ukazatelů Tato analýza vychází z údajů ze základních účetních výkazů a pouţívá se i při odvětvové analýze. Poměrový ukazatel se vypočítá jako poměr jedné nebo několika účetních poloţek základních účetních výkazů k jiné poloţce nebo k jejich skupině Ukazatele likvidity (liquidity ratio) Tyto ukazatele měří schopnost firmy vyrovnat své splatné závazky Celková likvidita = oběžná aktiva / krátkodobé dluhy 6 RŮČKOVÁ. P., Finanční analýza, 3.vyd. Praha: GRADA Publishing, s. 47. ISBN

20 Odpovídá na otázku kolika jednotkami oběţných aktiv je kryta jedna jednotka krátkodobých závazků. Tento ukazatel je obecně povaţován za měřítko krátkodobé solventnosti. Doporučená hodnota zdravé firmy 2 aţ 2,5. e Pohotová likvidita = obežná akt iva -zásob krátkodobé dluhy y Vyšší hodnota je příznivá pro věřitele, ale není příznivá z hlediska akcionářů a vedení firmy, protoţe to značí neproduktivní vyuţívání do podniku vloţených prostředků a negativně to ovlivňuje výnosnost celkových vloţených prostředků. Doporučená hodnota je 1. f Okamžitá likvidita = Pohotové platební prostředky / okamžitě splatné dluhy Tento ukazatel je často označován jako hotovostní nebo peněţní likvidita. Ukazuje pokrytí krátkodobých závazků firmy jeho disponibilními peněţními prostředky a obchodovatelnými cennými papíry. Hodnota by měla být vyšší neţ 0,2 a doporučená hodnota 0,5. g Ukazatele aktivity (activity ratios) Ukazatele aktivity měří schopnost a efektivnost hospodaření s aktivy podniku. Odpovídají na otázku, jaký vliv má hospodaření s aktivy na výnosnost a likviditu dané akciové společnosti. Nadbytek aktiv znamená vyšší náklady a niţší zisk. Nedostatek aktiv znamená niţší trţby Obrat celkových aktiv = tržby celková ak tiva Tento ukazatel měří produktivnost vloţeného kapitálu. Ukazatel měří, kolikrát se celková aktiva promítnou v trţbách za rok. Doporučené hodnoty jsou 1,6 aţ 2,9. h e ZDROJ: RŮČKOVÁ. P., Finanční analýza, 3.vyd. Praha: GRADA Publishing, s. 50. ISBN f ZDROJ: RŮČKOVÁ. P., Finanční analýza, 3.vyd. Praha: GRADA Publishing, s. 50. ISBN g ZDROJ: REJNUŠ. O., Finanční trhy, 1.vyd. Ostrava: KEY Publishing, s ISBN h ZDROJ: REJNUŠ. O., Finanční trhy, 1.vyd. Ostrava: KEY Publishing, s ISBN

Projekt zhodnocení osobních finančních prostředků na akciových trzích v ČR a v USA. Bc. Kamila Slováčková

Projekt zhodnocení osobních finančních prostředků na akciových trzích v ČR a v USA. Bc. Kamila Slováčková Projekt zhodnocení osobních finančních prostředků na akciových trzích v ČR a v USA Bc. Kamila Slováčková Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Tato diplomová práce se zabývá obchodováním na akciových trzích

Více

Finanční analýza a zdraví podniku

Finanční analýza a zdraví podniku Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Finanční analýza a zdraví podniku Diplomová práce Autor: Bc. Jan Peleška Finance Vedoucí práce: Ing. Oldřich Knaifl, CSc. Praha Červen, 2015

Více

FINANČNÍ ANALÝZA VYBRANÉ SPOLEČNOSTI

FINANČNÍ ANALÝZA VYBRANÉ SPOLEČNOSTI Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance FINANČNÍ ANALÝZA VYBRANÉ SPOLEČNOSTI The Financial analysis of the chosen company Diplomová práce Vedoucí práce: Ing. Petr VALOUCH,

Více

Finanční analýza podniku Financial Analysis

Finanční analýza podniku Financial Analysis Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podnikové hospodářství Finanční analýza podniku Financial Analysis Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Doc. Ing. Petr Suchánek, Ph.D.

Více

Analýza investiční příležitosti v oblasti obnovitelných zdrojů

Analýza investiční příležitosti v oblasti obnovitelných zdrojů VYSOKÁ ŠKOLA EKONOLMICKÁ V PRAZE FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ Katedra měnové teorie a politiky Hlavní specializace: Finance Analýza investiční příležitosti v oblasti obnovitelných zdrojů Autor diplomové

Více

Záměr na založení nového podnikatelského subjektu v České republice

Záměr na založení nového podnikatelského subjektu v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra oceňování a podnikání Záměr na založení nového podnikatelského subjektu v České republice Bakalářská práce Autor: Elena Gombozhapova Ekonomika a management

Více

ANALÝZA EFEKTIVNOSTI INVESTIČNÍHO ZÁMĚRU FIRMY MDC COMPANY XXI, S.R.O.

ANALÝZA EFEKTIVNOSTI INVESTIČNÍHO ZÁMĚRU FIRMY MDC COMPANY XXI, S.R.O. Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních sluţeb ANALÝZA EFEKTIVNOSTI INVESTIČNÍHO ZÁMĚRU FIRMY MDC COMPANY XXI, S.R.O. Bakalářská práce Vedoucí

Více

Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková

Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Cílem této práce je analýza finančních výkazů, výběr nejvhodnější varianty financování

Více

METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY. The methods of financial analysis of firm. Diplomová práce

METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY. The methods of financial analysis of firm. Diplomová práce Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY The methods of financial analysis of firm Diplomová práce Vedoucí diplomové práce:

Více

1 Strategické plánování

1 Strategické plánování 1 Strategické plánování 1.1 Podnikové strategie V odborné literatuře se pojem strategie zpravidla charakterizuje jako základní předpoklad o tom, jakou cestou budou dosaženy firemní strategické cíle. 1

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Finanční analýza konkrétního podniku Financial analysis of concrete company Jakub Langmeier Plzeň 2014 Čestné prohlášení Prohlašuji, že

Více

Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP

Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP Bakalářská práce Autor: Alexandra Manuylova Obor: Ekonomika a management malého a středního

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Jiří Číhal Majetek firmy jako zdroj prosperity Bakalářská práce 2014 Majetek firmy jako zdroj prosperity Bakalářská práce Jiří Číhal Vysoká škola hotelová

Více

Financování malých a středních podniků

Financování malých a středních podniků Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Financování malých a středních podniků Bakalářská práce Autor: Radka Zemanová Bankovní management, Bankovní manažer Vedoucí práce:

Více

ANALÝZA CEN BYDLENÍ V ČR

ANALÝZA CEN BYDLENÍ V ČR Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Veřejná ekonomika a správa ANALÝZA CEN BYDLENÍ V ČR Housing prices in the CR: Statistical Analysis Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce:

Více

UNICORN COLLEGE KATEDRA EKONOMIKY A MANAGEMENTU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Finanční analýza společnosti a rozvoj do budoucnosti

UNICORN COLLEGE KATEDRA EKONOMIKY A MANAGEMENTU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Finanční analýza společnosti a rozvoj do budoucnosti UNICORN COLLEGE KATEDRA EKONOMIKY A MANAGEMENTU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Finanční analýza společnosti a rozvoj do budoucnosti Autor BP: Tomáš Hloušek Vedoucí BP: Ing. Petr Boukal, Ph.D. 2014 Praha Čestné prohlášení

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Posouzení bonity podniku a jeho schopnost splatit úvěr Assess the creditworthiness of a company and its ability to repay the loan Bc. Hana

Více

Riziková analýza a finanční ohodnocení v podnikatelském záměru

Riziková analýza a finanční ohodnocení v podnikatelském záměru Bankovní institut vysoká škola Praha Riziková analýza a finanční ohodnocení v podnikatelském záměru Bakalářská práce Konstantin Podolyak 2012 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví a

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra Managementu firem a institucí. Rizikové úvěry. Bakalářská práce. František Zvěřina. Bankovní management

Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra Managementu firem a institucí. Rizikové úvěry. Bakalářská práce. František Zvěřina. Bankovní management Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Managementu firem a institucí Rizikové úvěry Bakalářská práce Autor: František Zvěřina Bankovní management Vedoucí práce: Ing. Hana Ţelezná Praha Červenec,

Více

TÉMATA SEMINÁŘŮ A SEMINÁRNÍCH PRACÍ K PŘEDMĚTU

TÉMATA SEMINÁŘŮ A SEMINÁRNÍCH PRACÍ K PŘEDMĚTU TÉMATA SEMINÁŘŮ A SEMINÁRNÍCH PRACÍ K PŘEDMĚTU ZÁKLADY FIREMNÍCH FINANCÍ JARNÍ SEMESTR, AKADEMICKÝ ROK 2003/2004 Datum Téma semináře Téma písemného přezkoušení nebo seminární práce 25. 2. 26. 2. 3. 3.

Více

Obchodování s cennými papíry v ČR

Obchodování s cennými papíry v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Obchodování s cennými papíry v ČR Bakalářská práce Autor: Miloš Veinlich bankovní management Vedoucí práce: Ing. Vladimír Šuchman

Více

3. POMĚROVÉ UKAZATELE (financial ratios)

3. POMĚROVÉ UKAZATELE (financial ratios) 3. POMĚROVÉ UKAZATELE (financial ratios) Jsou základem finanční analýzy a pomocí nich můžeme podniky mezi sebou navzájem porovnávat. Analýza pomocí poměrových ukazatelů je nejběžněji používanou technikou

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra ekonomiky a managementu FINANČNÍ ANALÝZA Ing. Petr Jiříček, Ing. Magda Morávková 2008 Recenzovali: Ing. Eliška Hořínková Ing. Anna Gregarová Za jazykovou a věcnou

Více

Analýza trhu a marketingový plán vybrané firmy MSP

Analýza trhu a marketingový plán vybrané firmy MSP Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Analýza trhu a marketingový plán vybrané firmy MSP Bakalářská práce Autor: Vít Matěja Ekonomika a management malého a středního podnikání

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT POSOUZENÍ FINANČNÍ

Více

FOREX trading v praxi

FOREX trading v praxi Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Finančních obchodů FOREX trading v praxi Diplomová práce Autor: Bc. Josef Němec Finance, Finanční obchody Vedoucí práce: doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D. Praha

Více

Analýza primární emise na Burze cenných papírů Praha

Analýza primární emise na Burze cenných papírů Praha Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Studijní program: B6208 Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Bakalářská práce Analýza primární emise

Více

EKONOMICKÝ VÝZNAM BURZOVNÍCH INDEXŮ

EKONOMICKÝ VÝZNAM BURZOVNÍCH INDEXŮ Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance EKONOMICKÝ VÝZNAM BURZOVNÍCH INDEXŮ The economic significance of stock indices Bakalářská práce Vedoucí práce: prof. Ing. Oldřich

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC /ZFF Základy firemních financí vyučující: Ing. Petr Bačík,Ph.D.

Více

Návrh a optimalizace investiční strategie na forexu s implementací zásad money managementu. Marián Baloga BA

Návrh a optimalizace investiční strategie na forexu s implementací zásad money managementu. Marián Baloga BA Návrh a optimalizace investiční strategie na forexu s implementací zásad money managementu Marián Baloga BA Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Cílem této práce je návrh investiční strategie, která při použití

Více