Strategie a strategická analýza

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Strategie a strategická analýza"

Transkript

1

2 Strategie a strategická analýza VŠEM Ing. Zdeněk Moravec

3 Základní a doporučená literaturat Základní literatura: t Kovář, Strategický management, skripta VŠEM 2007 Moravec, Strategie a strategická analýza, studijní text, VŠEM 2008 Mallya, Strategie a strategická analýza, studijní text, VŠEM 2008 Doporučená literatura Mallya Th. Základy strategického řízení a rozhodování Porter, M.E. Konkurenční strategie Kotler, Ph. Marketing management

4 Ukončení č předmětuř Způsob ukončení předmětu: zkouška - písemný zaškrtávací test (kalkulačka)

5 Cíl přednášek k čemu to je? k čemu to je studentovi VŠEM? základy mng. vs. strategický mng úroveň znalostí strategického mng. v ČR základy vs. moderní trendy

6 Rozčlenění ě přednášekř 1) Definice i zákl. pojmů, ů cíle, proces tvorby strategie 2) Analýza externího prostředí podniku 3) Analýza odvětví 4) Analýza interního prostředí podniku 5) Formulace strategie 6) Realizace strategie t 7) Kontrola o a zhodnocení oce strategie e

7 Vymezení pojmů ů v oblasti strategie t Strategie a strategický management Ing. Zdeněk Moravec

8 Strategie Strategie = unikátní a trvale rozvíjené mechanizmy, skrze které firma vytváří hodnoty. Robert S. Kaplan, David P. Norton Strategické plánování = je řídící proces rozvíjení a udržování životaschopné shody mezi cíli a zdroji organizace a jejími měnícími se tržními příležitostmi. Cílem strategického plánování je vytvářet a přetvářet obchody a výrobky firmy tak, aby jejich kombinace, zabezpečovala uspokojivé zisky a růst. Philip Kotler, Marketing Management, 7th Edition, 1991 Cíle ukazují, čeho chce podnikatelská jednotka dosáhnout. Strategie je Z1 hrací plán, jak se k těmto cílům dostat. Philip Kotler, Marketing Management 12th Edition, 2006 => Strategie t není oborem jednoznačných č odpovědí.

9 Snímek 7 Z1 Strategie bývá firemní dokument, kde jsou popsána vychodiska a cíle firmy/sbu/výrobkového oboru Zdenda;

10 Strategie definice skripta: Strategie posláním strategie je formulace takového cílového chování strategického subjektu, které řeší vzájemné postavení minimálně dvou subjektů v neindiferentním vztahu. Strategický subjekt může se jím stát jen a pouze jakýkoli živý objekt, který je k jinému objektu v neindiferentním vztahu.

11 Strategie podniku Původ slova strategie hledejme v antice(z řeckého strategos, generál = stratos (vojsko,výprava) + agein, vést). Strategie = formulace cílů a způsobu jejich dosažení Strategie podniku = zformulovaný způsob dosažení dlouhodobých cílů podniku Jaké jsou cíle? Kolik je cílů? otázka koncentrace pozornosti Co ovlivňuje strategii? vnější faktory Kolik je cest k cíli? Co nám brání naplnit strategii, co nám pomáhá? Co dělat, když strategie selže?

12 Strategické t řízení/managementí/ t = proces tvorby a realizace strategie Charakteristiky ik Opatřeníř Pracuje s nejistotou Nespojitý charakter Časový posun Protichůdné reakce Investice do budoucnosti Odhadování rizika Trvalý proces Vytváření variant budoucnosti Víceoborový proces Koncentrace zdrojů

13 Strategické t myšlení Liedtka, J.M. definice i složek myšlení stratéga: té - Komplexnost - Dlouhodobý horizont - Cílevědomost - Pružnost - Práce s hypotézami Rozpor: Osvícený stratég vs. vyučený stratég Liedtka, J.M. Strategic thinking: Can it be taught?

14 Strategie konkurence Strategií se podnik typicky vymezuje vůči svým konkurentům = konkurenční strategie Opakem je strategie spolupráce může být předmětem taktiky Z těchto faktů jsou odvozeny: Strategické vztahy Indiferentní Neindiferentní Strategické vazby Konkurence Kooperace Neutralizovaná vazba

15 Konkurenční č efekt Základním cílem strategického řízení je vytvoření konkurenčního efektu, který při porovnání s konkurenčními efekty ostatních strategických subjektů (konkurentů) vytváří pozitivní komparativní efekt. Takový konkurenční efekt je nazýván konkurenční výhoda. (negativní konkurenční efekt potom konkurenční nevýhoda)

16 Konkurenční č výhoda Identifikace, vybudování a udržení si konkurenční výhody je pilířem pro zajištění prosperity Konkurenční výhoda je založena většinou na: Výjimečných zdrojích Výjimečných schopnostech Výjimečném postavení Firma dělá nebo vlastní něco, co je ostatním těžko dostupné nebo nedosažitelné

17 Konkurenční strategie masa a míra efektu zvláštní a mimořádný efekt strategie účinnosti a účelnosti

18 Vztah masy a míry efektu malá Míra efektu Firmy dravě vstupující do Neúspěšná strategie - nových trhů dumping, příštipkáři za účelem získání objemu Výlučné postavení na trhu Kusová výroba, vysoce goodwill, image specializovaná, omezený počet zákazníků velká velká Masa efektu celkový objem efektu Masa efektu malá Míra efektu poměr mezi efekty a vynaloženými zdroji

19 Zvláštní a mimořádný efekt Zvláštní efekt konkurenční výhoda je dosažena na straně jednotkových nákladů nižší náklady než konkurence = absolutní zvláštní efekt snižování nákladů = relativní zvláštní efekt způsoby: nákup, využití kapacit, efektivní řízení procesů uvnitř firmy Mimořádný efekt konkurenční výhoda je dosažena na straně ceny vyšší cena než konkurence = absolutní mimořádný efekt (úspěšné) zvyšování ceny = relativní mimořádný efekt způsoby: diferenciace, skutečné nebo vnímané zlepšení vlastností prodávaného produktu

20 Strategie t účelnosti a účinnosti Strategie účelnosti dělat správné věci souvisí s cílovou alokací zdrojů důsledné zkoumání, které činnosti firmy přinášejí zisk (efekt) a na ty se soustředit úkol vrcholového managementu Strategie účinosti dělat věci správně provádění činností co nejlépe s ohledem na cílový parametr (nakupovat co nejlevněji x nejkvalitněji x nejrychleji. úkol nižšího a středního managementu

21 Časový ýhorizont Strategické řízení dlouhodobý horizont na celopodnikové úrovni více než 5 let Taktické řízení střednědobý horizont 1-5 let může obsahovat dílčí strategie pro výrobkové obory Operativa krátkodobý horizont denní či měsíční

22 Časový horizont Typ řízení Strategické řízení Taktické řízení Operativní řízení Faktory vyžadující určitý typ řízeníí Dlouhodobý vývoj tržních trendů Vývoj techniky a technologií Změny ekonomických podmínek Celkový vývoj okolí podniku Vývoj konkurence Poptávka po výrobku Dosažitelnost a ocenění zdrojů Finanční situace Změny materiálů Změny specifikací Změny v čase dodávek Poruchy ve výrobě či zásobování

23 Oblasti a úrovně ě strategie t Ve složitějších organizacích platí, že to, co je vymezeno z pohledu nižší úrovně jako strategie, je z pohledu vyšší úrovně pouze taktikou. V jednotlivých funkčních oblastech jsou zpracovávány funkční strategie: - marketingová - finanční - investičníič - výzkumná Komplexní strategie rozvoje podniku není jen syntézou strategií nižších úrovní, ale přináší synergický efekt.

24 Další typologie strategií t Reaktivní strategie t vs. Kreativní strategie t - strategie by měla principielně být kreativní, neboť tak vytváří lepší konkurenční výhodu Globální, mezinárodní, národní a lokální strategie

25 Vývoj chápání á pojmu strategie t Původ slova je ve vojenství cílem strategie t je zde zničení protivníka V období rozvoje kapitalismu na principu laissez-faire bylo cílem podniků zničit své konkurenty V dnešní regulované ekonomice je tento cíl přeformulován na vytvoření a využití konkurenční výhody Odvozené pojmy: Strategické řízení: Pravé antagonistická vazba Nepravé neantagonistická vazba Strategické operace: Pravé Nepravé Falešné

26 Vývoj přístupů k strategickému managementu 4 koncepce škol strategického t managementu dle Whittingtona (1993) 1) Klasická škola 2) Procesní přístup 3) Evoluční přístup 4) Systémový přístup Novodobé trendy

27 Klasická škola 60. léta 20. století období růstu Východiskem je vojenské pojetí Podnikatel jako generál Cílem je co nejvýhodněji využít jakýkoli kapitál Management zaměřen na max. návratnost investic Nové přístupy: Chandler (1962) změny org. struktury a interních procesů za účelem dosažení cílů Andrews silné a slabé stránky Ansoff synergie uvnitř firmy, šíře portfolia, konkurenční výhoda

28 Procesní přístup 70. léta 1. ropná krize Počátky yglobalizace Univerzální strategie Větší náročnost na komplexnost a informace vznik konzultačních firem McKinsey, BCG Nová témata: informace, znalosti nákladů, diversifikace vs. integrace

29 Evoluční č přístup 80. léta Manažeři vs. ekonomové Japonské modely řízení Plochá organizační struktura Výroba bez zmetků Výrobní týmy Nové trendy: Michael E. Porter Model 5 sil působících na podnik

30 Systémový přístup Zahrnutí sociálního hlediska Protiklad chladných firemních kalkulací sociální faktory formují procesy v ekonomii Důraz ů na vnitropodnikovou o ou kulturu u

31 Novodobé trendy Strategie dominuje managementu Důraznapraktickoustránkuvěci spíše osvědčené postupy než zaručené recepty Strategický t výzkum Spolupráce s poradenskými centry a univerzitami Růst využití nástrojů IT Rethinking The Future

32 Význam informace ve strategickém řízení V dnešní době existuje a pracujeme s mnohem větším množstvím informací - Nová média větší pokrytí a rychlost - Informace jsou zbožím samy o sobě - Většina oborů má dnes svou formu organizace a různá média zprostředkování informací periodika, weby, výměna dat v rámci oborových seskupení - K tomu přibývají informace z nezávislých uskupení, webů a přelévání ř informací mezi jednotlivými i médii - Narůstá objem informací subjektivního charakteru či záměrně zkreslené (placení bloggeři atd.)

33 Význam informace ve strategickém řízení neurčitost určitost nejistota jistota

34 Ekonomický organismus jako strategický subjekt Definice: i Ekonomický ký organismus je systém spojený s vnějším prostředím prostřednictvím vstupů a výstupů, přičemž četnost a intenzita vazeb mezi prvky tohoto systému je větší ve vnitřní struktuře než při jeho propojení s okolím Prvky: Kv pracovníci určité kvalifikace, množství a struktuře S suroviny, materiály P stroje zařízení, budovy Vazby: E energetická vazba T technologická vazba O organizace K konstrukce výrobků a služeb

35 Strategie v různých formách organizací Podnikatelský subjekt cílem je zisk - Různé prostředí, velikost, předmět podnikaní zásadně mění rozsah a proces tvorby strategie, nemění se však základní principy (komplexnost, dlouhodobost, sdílenost, informovanost, uvědomělost) ě ě Státní a veřejné organizace, nevládní organizace, vojenství, osobní strategie

36 Proces tvorby firemní strategie t 1. Stanovení firemních cílů a formulace vize 2. Analýza vnitřního a vnějšího okolí podniku 3. Formulace strategie 4. Implementace strategie 5. Kontrola a hodnocení

37 Stanovení cílů Strategie a strategický management Ing. Zdeněk Moravec

38 Stanovení cílů a formulace poslání Cíl je začátek a konec strategie Očekávané budoucí výsledky představující žádoucí stav, kterého chce firma dosáhnout. Zároveň je cíl východiskem k formulování strategie k čemu má strategie sloužit Součástí je formulace vize firmy a její poslání

39 Cíle Cíle podniku Kontrola a revize strategie Podstatným rysem moderní strategie je, že strategický cíl není apriori určen, ale vzniká v průběhu tvorby strategie jako její produkt. Tento zdánlivě nepodstatný rozdíl má zásadní význam nejen na profitabilitu firmy, ale také na její j neustálou přestavbu a vůbec na samotnou schopnost dosahovat cílů a uspět na daných trzích. Jak jich dosáhnout? Tvorba strategie

40 Cíle Jedná se o kvantifikaci i poslání a vize společnosti. Na základě této kvantifikace může ů dojít k vyhodnocení plnění cílů ů společnosti. - ekonomické - ekonomické - společenské - ekologické - etické

41 Cíle Při stanovování cílů je nutné dbát, aby byly: S stimulating motivující í M measurable měřitelné A acceptable přijaté a sdílené těmi, kteří je budou plnit R realistic splnitelné T time vymezené v čase

42 Klasifikace cílů Dle časového horizontu strategické, t taktické, ké operativní Dle hloubky, detailnosti: Otevřené vymezeny obecně Uzavřené vymezeny velmi detailně - co, kolik, kdy, jak Dle obsahu: ekonomické, technické, sociální Dle podnikové úrovně: korporátní, podnikové, SBU, výrobkové Dle geografické úrovně: globální, regionální, národní, místní

43 Poslání = vymezuje smysl existence podniku, účel a funkce, které by měl plnit - Směřuje do budoucna - Rovnováha mezi širokým a úzkým vymezením - Pozor na frázovitost - Ztotožnění napříč firmou Time Warner Mission statement We strive to be the most respected and successful media company the leader in each of our businesses renowned for quality, excitement and performance Finanční úřad USA (Internal Revenue Service) Poskytnout americkým daňovým poplatníkům tu nejlepší kvalitu služeb tím, že jim pomůžeme porozumět a plnit jejich daňové povinnosti a tím, že budeme uplatňovat daňové zákony jednotně a spravedlivě. Abrahams, Jeffrey: Mission i Statement t t Book

44 and some more Poslání Anheuser-Busch h Companies, Inc. Vision: Through all our products, services and relationships, we will add to life s enjoyment. Mission: - Be the world s beer company - Enrich and entertain global audience - Deliver superior returns to our shareholders Values: We believe in - Everything we do - Exceeding customers expectation - Trust, respect and integrity in all our relationships -

45 Poslání and some more Northwestern Mutual Life (Severozápadní vzájemná životní pojišťovna) Northwestern Mutual Way: Ambicí Severozápadní je spíše být bezpečnou než velkou. Jejím záměrem je spíše být první v prospěchu pro své pojištěnce než ve velikosti. Upřednostňováním kvality před kvantitou, Severozápadní preferuje spíše chránit své obchody dobrovolnými omezeními, než uzavírat mnohem větší obchody s rizikem obětování těch hodnot, které Severozápadní učinily firmou jejích klientů. Výkonný výbor, 1888

46 Vize = vyjadřuje j představu o budoucí strategické pozici podniku Zatímco podnik se musí neustále přizpůsobovat změnám v okolním prostředím, určité základní ideály zůstávají neměnné a slouží jako vodítko při tvorbě strategických rozhodnutí. Tyto neměnné ideály formují podnikatelskou vizi a jsou vyjádřeny v podnikovém poslání. Vodítka ke stanovení vize: - použití vzoru z jiného oboru - vymezení se vůči konkurentům -vnitřní přerod - supercíl

47 Analýza vnějšího prostředí Strategie a strategický management Ing. Zdeněk Moravec

48 Strategická t pozice podniku Určení strategické pozice podniku je výsledkem externí strategické analýzy resp. jejích dvou zákl. složek: analýzy odvětví a analýzy makrookolí. 1. Pochopení povahy prostředí 2. Prověřování vlivů na prostředí 3. Identifikace klíčových konkurenčních sil 4. Identifikace konkurenční pozice 5. Identifikace klíčových příležitostí tí a hrozeb Strategická pozice Jaká je naše pozice? Kde jsou naši konkurenti? Kam se chceme posunout?

49 Pochopení povahy prostředí Prostředí statické budoucí vývoj lze predikovat ze znalosti minulosti P tř dí d i ké b d í ý j Prostředí dynamické budoucí vývoj ovlivňují nové skutečnosti. Při predikci je nutné pracovat se scénáři

50 Okolí firmy

51 Analýza dimenzí vnějšího prostředí PEST nejčastěji používaná analýza vnějšího prostředí P politické faktory E ekonomické faktory S sociální faktory T technologické faktory Takový výčet by ovšem neměl omezovat a analýza by měla být připravena zahrnout veškeré externí vlivy (příkladem může být olympiáda, prasečí chřipka či změny klimatu) Odvozené analýzy: STEP, PESTEL

52 Obsah PEST analýzy Politika Ekonomika Legislativní změny daňová reforma, Makroekonomické ukazatele: inflace, unijní legislativa, programy EU, zaměstnanost, úrokové míry, kurz vztahy s místní správou, volební měny, výše přímých a nepřímých cykly daní, úroveň agregátní poptávky a Při zahr. investicích stabilita vlády, zahraniční politika, mezinárodní vymahatelnost práva, celní politika nabídky, výše mezd, ekonomický cyklus Sociální vlivy Technologické vlivy Demografické změny hustota Technologický vývoj, státní a soukromé obyvatelstva, věk, vzdělání, výdaje na výzkum, zahraniční nezaměstnanost, civilizační úroveň, investice do výzkumu, nadnárodní změna postojů k práci, ekologii, programy a granty, patentní řízení, trávení volného času, úroveň dopravní a informační životosprávě infrastruktury

53 Kritické otázky k PEST analýze 1) Pokrývá PEST opravdu vše? rozšíření např. PESTEL 2) Jsou zkoumané faktory opravdu důležité pro naší firmu a jaká je míra jejich vlivu? 3) Nejen minulost, ale hlavně budoucnost! Jak dokážeme predikovat? 4) Pasivní postoj k high level oblastem. Je lépe být hybatelem věcí!

54 Efektivní přístup k PEST analýze Metoda MAP M Monitoring identifikace konkrétních faktorů A Analýza dosavadní vývoj P Predikce odhad budoucího vývoje Součástí může být přiřazení vah jednotlivým faktorům.

55 ETOP metoda Analýza příležitostí tí a hrozeb v externím prostředí (Environmental Threat and Opportunity Profile) Přiřazení hodnocení vlivu jednotlivým faktorům 0/+/- žádný vliv, příležitost, hrozba Vhodné pro velký počet faktorů V kombinaci s MAP metodou vznikne matice faktorů s jejich oceněním

56 Metoda tvorby scénářů Definice: i Umožňuje vytvářet thodnověrné ě varianty budoucího vývoje prostředí a pozice podniku v tomto prostředí na základě seskupování klíčových a řídících vlivů. Odpovídá na otázku: Co kdyby?/what if? Z faktorů identifikovaných metodou PEST vytváří scénáře budoucího vývoje. Výhody: umožňuje vizualizaci mnoha verzí budoucnosti, včetně dlouhodobé projekce. Názornost. Nevýhody: schopnost ocenit pravděpodobnost, d s jakou jednotlivé scénáře nastanou

57 Metoda tvorby scénářů Dle množství faktorů volíme metodu: 1) Scénáře na základě faktorů faktorů je omezený počet a omezený je i počet variant budoucího vývoje jednotlivých faktorů 2) Tvorba předem stanoveného počtu scénářů např. optimistický, pesimistický, kvalifikovaně odhadnutý scénář Častým prostředkem je využití různých výpočetních nástrojů k sestavování modelů s několika snadno nastavitelnými parametry. Výsledkem je např. citlivostní analýza doby dosažení cílů při různých vstupech. Při predikci jednotlivých faktorů lze využít expertní firmy. Vodítka pro pohled do daleké budoucnosti: - kdo bude vítěz? - oddálení pohledu zoom out - pohled na dnešek z perspektivy před x lety

58 Metoda 4C Typicky využívaná při přechodu z lokální působnosti ů na globální Customers - zákazníci Country - země Competition - konkurence Costs - náklady

59 Metoda 4C Customers - zákazníci - požadavky zákazníků jsou homogenní, nebo jsou v novém prostředí odlišné? Uspokojí existující produkt spotřebitele ve všech regionech? - je naše marketingová strategie funkční v novém prostředí?

60 Metoda 4C Country národní specifika - Kulturní tradice a společenské normy mohou bránit jednotnému marketingovému přístupu - Obchodní politika obchodní bariéry, vznik nových překážek, máme nástroje, znalosti k jejich překonání? - Technické standardy normy EU, ISO certifikáty, ochrana živ. prostředí

61 Metoda 4C Competition - konkurence - Globální konkurence globální firmy těží z univerzálního pokrytí svých trhů, výnosů z rozsahu, kupní síly, vliv na legislativu států - Integrace činností firma vs. konkurence Downward integration integrace odbytišť Upward integration integrace vstupů

62 Metoda 4C Costs náklady -Úspory z rozsahu souvisí s obratem a vyjednávací silou vůči dodavatelům - Náklady na technický vývoj hlavní zdroj růstu, ale jen největší firmy si ho mohou dovolit - Náklady na dopravu vytvářejí rozdíl v nákladech mezi lokálními výrobci a dovozci

63 Metoda 4C Závěry: Výsledek 4C analýzy určuje přístup ke globalizaci firmy, formuluje 3 různé strategie: 1. Globální strategie není potřebná ani efektivní 2. Multiregionální strategie 3. Globální homogenní strategie

64 Analýza odvětví Strategie a strategický management Ing. Zdeněk Moravec

65 Analýza odvětví Definice a charakteristiky odvětví Analýza konkurenčního odvětví Porterův model 5ti sil Mapa konkurenčních k č skupin Klíčové faktory úspěchu v odvětví Segmentace

66 Analýza odvětví Definice: i odvětví ě íje skupina firem, jejichž ji produkty si jsou svými charakteristikami podobné Vymezení odvětví, ve kterém firma působí je základním předpokladem úspěšného pochopení p své konkurenční pozice.

67 Analýza odvětví Šíře vymezení odvětví Nejužší 1) Firmy, které nabízejí podobný produkt podobným zákazníkům s podobnou strategií Coca-cola vs PepsiCola 2) Firmy, které nabízejí podobné výrobky Coca-cola vs místní výrobci limonád 3) Firmy, které nabízejí výrobky s podobným užitkem Coca-cola vs výrobci nápojů, zmrzliny, osvěžení Nejširší 4) Firmy, které usilují o tytéž zákazníkovy peníze Coca-cola vs výrobky hrazené z disponibilního příjmu

68 Analýza odvětví Základní charakteristiky odvětví: velikost trhu, konkurence, zákazníci, míra integrace, vstupní bariéry, výstupní bariéry, stupeň diferenciace, efektivnost

69 Charakteristiky odvětví Velikost trhu celkový obrat Celková velikost trhu = celková poptávka - Objem - Počet zákazníků - Geografická oblast Růst trhu - Demografické faktory - Změny potřeb - Navazující odvětví - Nové segmenty zákazníků Velký a rostoucí trh = vyšší konkurence

70 Konkurenti Často opomíjená složka analýzy odvětví Informace o konkurentech: Počet Velikost Nákladová struktura Portfolio klíčových zákazníků Marketingová strategie čím více konkurentů tím je konkurence vyšší

71 Zákazníci Klíčový faktor pro vymezení konkurenčního odvětví - Počet - Velikost - Diferenciace potřeb - Kupní síla - Spotřebitelský trh x B2B Malý ýpočet velkých zákazníků = vyšší konkurence (Trh kupujícího) Trh prodávajícího malý počet velkých dodavatelů

72 Stupeň ň integrace Vertikální integrace způsobuje nákladové rozdíly Výhody: nižší náklady, v případě monopolu na vstupy má firma snadný vstup na rostoucí trh výrobků Nevýhody: v době poklesu poptávky po výrobcích klesá i odbyt vstupů

73 Bariéry vstupu do odvětví Faktory bránící vstupu do odvětví: - Vysoké investiční náklady - Potřebná velikost - Dostupnost zdrojů - Vlastnictví technologie - Celní či legislativní ochrana domácích firem - Úroveň konkurence Nízké bariéry vstupu = vyšší konkurence

74 Bariéry výstupu z odvětví Typické pro těžký průmyslů - náklady ukončení činnosti, - provázanost s ostatními funkčními jednotkami, - jednostranně ě orientované investice, Vysoké bariéry výstupu z trhu = vyšší konkurence

75 Míra diferenciace i Schopnost výrobců odlišit své výrobky od konkurence Funkčnost Značka Postoj Distribuce Servis Nízká diferenciace = vyšší konkurence

76 Efektivnost t Efektivnost roste spolu s - Zkušenostmi zralé trhy většinou prošly několika vlnami optimalizace - Velikostí economy of scale - Využitím kapacit flexibilnost, tržní podíl Dosažená míra efektivity působí jako bariéra vstupu do odvětví a snižuje tím úroveň konkurence

77 Analýza konkurenčního prostředí Navazuje na analýzu odvětví Zkoumá pozici firmy z pohledu hlavních sil, které ovlivňují konkurenční schopnost firmy 5 hlavních sil dle Michaela E. Portera: Stávající konkurence Noví konkurenti (bariéry vstupu do odvětví) Dodavatelé Zákazníci Možné substituty t

78 Hrozba nových konkurentů Vyjednávací síla dodavatelů konkurence uvnitř odvětví Vyjednávací síla zákazníků Hrozba nových substitutů

79 Konkurence v odvětví Rozhodující í činitelé: it Růst odvětví Fixní náklady/přidaná yp hodnota Občasný přebytek kapacity Rozdíly mezi výrobky Rozdíly mezi konkurenty Informační složitost Kapitálová účast velkých společností Překážky odchodu z odvětví/ změnu orientace Náklady na přechod zákazníka mezi konkurenty

80 Vyjednávací síla dodavatelů Diferenciace vstupů Náklady na změnu dodavatele Existence substitutů surovin Koncentrace dodavatelů Důležitost objemu dodávek pro dodavatele Podíl nákladů vstupů na celkových nákladech Závislost ceny a vlastností výrobku na vstupech Hrozba vstupu dodavatelů do odvětví

81 Vjdá Vyjednávací síla zákazníků Hlavní páky dohadovací d síly: Koncentrace zákazníků Koncentrace výrobců Objem nákupů kupujících Náklady ypřechodu Informovanost kupujících Hrozba integrace s výrobci Substituce

82 Vjdá Vyjednávací síla zákazníků Citlivost na ceny: Cena/celkové náklady Rozdíly ve výrobcích Dopad na kvalitu výkon Zisky kupujících Motivy těch kdo rozhodují o nákupu

83 Hrozba nových konkurentůk Překážky vstupu: Úspory z rozsahu Rozdíly ve značkových výrobcích Podobnost výrobků Náklady na vstup do odvětví Nutné investice Distribuční kanály Důležitost nízkých nákladů Přístup ke vstupům Vládní politiky Očekávaná odvetná opatření

84 Hrozba substitutů tů Ocenění výhod z přechodu na substituty Substituce potřeb Potřeba specifických vlastností Vyvolaná substituce nové stroje fungující na nových materiálech Absolutní substituce původní ů výrobek přestane ř být vnímán jako substitut náhrady Bariéry vstupu Náklady přechoduř Sklon kupujících ke změnám

85 Model pěti sil Sumarizace výsledků analýzy: 1) které konkurenční síly yjsou klíčové 2) další vlivy, které zesilují konkurenční síly 3) očekávané změny 4) Máme možnost tyto síly ovlivňovat? 5) Reakce ostatních konkurentů 6) Specifické vztahy mezi zúčastněnými subjekty 7) Nová odvětví

86 Mapa strategických konkurenčních skupin Význam, popis Tvorba: - segmentace trhu Příklad klíčové faktory úspěchu

87 Mapa strategických konkurenčních Význam, použití skupin Pomáhá určit nejbližší konkurenty Pomáhá identifikovat mezery na trhu Pomáhá identifikovat oblasti s největším konkurenčním bojem Názorné grafické zobrazení s možností další vizualizace záměrů Odkrývá další vazby v odvětví síla zákazníků a dodavatelů

88 Analýza strategických konkurenčních skupin Cíle: - identifikace skutečných konkurentů - sledování chování těchto konkurentů a - předpokládané reakce - vymezení rozdílů mezi jednotlivými konkurenty Identifikace strategických příležitostí a hrozeb

89 Mapa strategických konkurenčních skupin Odvětví vs. konkurenční odvětví. Identifikace firem, které jsou našimi skutečnými č konkurenty k - Podobná tržní strategie e - Podobné cíle - Podobné konkurenční výhody

90 Mapa strategických konkurenčních skupin Mapa vzniká vynesením faktorů, ů které charakterizují naše konkurenty, do grafu se dvěmi osami souřadnic. Výběr faktorů: - Obrat - Prostorové pokrytí segmentů - Celkový kapitál - Distribuční kanály - Cenová politika - Prvky marketingové strategie - Počet pracovníků - Marketingové výdaje - Šíře sortimentu - Zaměření na cílové segmenty Výběr klíčových faktorů!!!

91 Mapa strategických t konkurenčních k č skupin Ke správné identifikaci a výběru rozhodujících faktorů pro tvorbu mapy strategických konkurenčních skupin jsou nezbytné: Umění segmentace Rozpoznání klíčových faktorů úspěchu

92 Segmentace trhu Definice: Rozčlenění trhu do jednotlivých skupin dle typu zákazníka Umožňuje vynakládat marketingové úsilí na ty skupiny zákazníků, u kterých firma dosahuje maximální efekt.

93 Tž Tržní segment Definice: i Skupina jednotlivců ů nebo organizací, které sdílejí jednu nebo více podobných charakteristik, což vede k tomu, že mají podobné potřeby výrobků či služeb. Typické charakteristiky: Jednotlivci: věk, pohlaví, stupeň vzdělání, povolání, vyznání, region, příjem, životní postoje, rodina. Organizace: velikost, obor, státní/soukromá, právní forma, rozhodovací proces, působnost, země.

94 6 otázek segmentace jaké potřeby zákazník uspokojuje? kdo je náš zákazník? jak se zákazník rozhoduje? kde zákazník nakupuje? kdy zákazník nakupuje? proč zákazník nakupuje?

95 Klíčové éfaktory úspěchu ě Jsou hlavními determinantami úspěšnosti firmy v odvětví. Většinou specifická přednost, plynoucí z určitých dovedností nebo vlastnictví zdrojů. Mohou se vztahovat k: - Organizačním schopnostem - Technologii - Výrobě - Marketingu - Distribuci ib i

96 Klíčové éfaktory úspěchu ě Organizace a řízení Připravenost na změny Zkušený management Moderní řídící přístupy - 6 sigma Informační systém Marketing Znalost trhu Cenová politika Prodejní personál a služby zákazníkům Marketingové nástroje segmentace, řízení značky Technologie Výzkum nových aplikací Zlepšování stávajících výrobků Optimalizace procesu výroby Účast v rozvojových programech, granty Distribuce Vlastní síť maloobchodu Kvalitní distribuční síť Pokrytí trhu Optimalizace zásobování trhu Výroba nízké náklady eliminace zmetků bezporuchovost zkušený personál Ostatní tradice přístup ke kapitálu přístup k informacím monopolní postavení

97 Mapa strategických konkurenčních skupin Postupné kroky: 4) Určit velikost podílu na trhu jednotlivých clusterů 1) Určení strategických t proměnných 2) Vynesení souřadnic pro jednotlivé konkurenty 3) Označení jednotlivých clusterů

98 Mapa strategických konkurenčních skupin Rozhlasové stanice Hudba Zábava Zpravodajství 1 region více regionů všechny regiony Navazující analýza: podíl reklamy, nákladovost, programová struktura

99 Analýza vnitřního prostředí Strategie t a strategický t management Ing. Zdeněk Moravec

100 Interní strategická analýza podniku SWOT analýza Hodnotový řetězec Finanční analýza firmy Analýza nákladovosti Analýza kritických faktorů úspěchu

101 Interní strategická analýza podniku Slouží k identifikaci konkurenční pozice firmy pohledem do vnitřních struktur a procesů - analýza kompetencí v jednotlivých činnostech - analýza příležitostí a hrozeb - analýza zdrojů - finanční analýza firmy - srovnání s konkurencí

102 Identifikace klíčových silných a slabých stránek podniku SWOT analýzaa S Strengths silné stránky W Weaknesses slabé stránky O opportunities příležitosti ti T Threats - hrozby

103 SWOT analýza Zdánlivá jednoduchost metody je zároveň jejím limitem: Limity metody: - setrvačnost naší silnou stránkou je to, co vždy bylo - subjektivita ita důležité je identifikovat nejprve e všechny klíčové funkce firmy a pak jim teprve přiřazovat příznak silné nebo slabé stránky - provádění nutná je kvantifikace efektů

104 SWOT analýza Důležitou složkou SWOT analýzy je spojení výsledků do funkčních strategií: Strengths Weaknesses Opportunities SO - Využití silných stránek k růstu a naplnění příležitostí WO - Náprava slabých stránek a směrování k budoucím potřebám Threats ST - Využití silných stránek k eliminaci hrozeb WT - Důkladná analýza a případná aplikace únikových scénářů

105 Analýza zdrojů podniku Fyzické zdroje Stroje a zařízení Výrobní kapacity Přístup k surovinám Možnosti rozšíření Finanční zdroje Finanční prostředky Dostupnost úvěru Přístup k ostatním zdrojů financování (akcie, obligace) Working capital Lidské zdroje Množství zaměstnanců Vzdělání Nezaměstnanostě t Motivace Organizace Nehmotné zdroje Výrobní technologie Patenty, ochr. známky Know-how Image Informační systém

106 Analýza hodnotového řetězce angl. ekvivalent - value chain analysis Vychází z publikace M.E. Portera Konkurenční výhoda (Jak si vytvořit a udržet nadprůměrný výkon) Zkoumá jednotlivé činnosti firmy a způsob, jakým přispívají k tvorbě přidané hodnoty produktu.

Ing. Lucie Vokáčov. ová, vokacova@pef.czu.cz

Ing. Lucie Vokáčov. ová, vokacova@pef.czu.cz Strategické plánov nování Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Podstata marketingového řízení Marketingové řízení je proces vedoucí při uvažování vnitřních podmínek i zdrojů a vnějších příležitostí

Více

STRATEGIE A PROJEKTOVÁNÍ FIRMY

STRATEGIE A PROJEKTOVÁNÍ FIRMY 01 A PROJEKTOVÁNÍ FIRMY DEFINICE ZÁKLADNÍCH POJMŮ (1) - ŘECKY STRATOS (VOJSKO); AGOS (VŮDCE) STRATEGOS (UMĚNÍ VOJEVŮDCE) - DO ROKU 450 (př. n. l.) ZMĚNA VÝZNAMU: SPRÁVA, VEDENÍ, MLUVENÝ PROJEV, MOC - DOBA

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Plánování

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Plánování Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Plánování Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: listopad 2013 Klíčová slova: plánování,

Více

Strategický management a strategické řízení

Strategický management a strategické řízení Přednáška č. 2 Strategický management a strategické řízení vymezení principů paradigmatu strategického managementu pojetí a obsah strategického managementu, strategie a strategické analýzy vymezení strategického

Více

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Management Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a

Více

Klasifikace a význam cílů Struktura plánu

Klasifikace a význam cílů Struktura plánu PLÁNOVÁNÍ Co je to plá Klasifikace a význam cílů Struktura plánu Strategické plá Postup při sestavování plánu Metody plá Bariéry plá - definice manažerská aktivita zaměřená na budoucí vývoj firmy, určující

Více

Ing. Miroslav Albrecht, MBA Leden 2012

Ing. Miroslav Albrecht, MBA Leden 2012 Ing. Miroslav Albrecht, MBA Leden 2012 Blok 1 Externí analýzy jako nástroj pro tvorbu strategie. Interní analýzy jako nástroj pro tvorbu strategie. Blok 2 Analýza SWOT. Portfolio analýzy - model BCG, metodologie

Více

Principy oceňování a value management. Úvod do problematiky

Principy oceňování a value management. Úvod do problematiky Principy oceňování a value management Úvod do problematiky Obsah Principy oceňování společností Principy oceňování DCF Chování klíčových faktorů Finanční trhy a hodnota firmy Value based management Dluh

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 4 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 Marketingové strategie ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Klasifikace marketingových strategií

Více

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu MANAGEMENT I PLÁNOVÁNÍ VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ PROSTŘEDÍ ORGANIZACE, SWOT ANALÝZA Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

Více

Metodika SWOT analýzy

Metodika SWOT analýzy Metodika SWOT analýzy Praha, 7. 1. 2011, 23:42 Strategické řízení firmy využívá pro svá rozhodování několik analýz. K těm nejvíce známým patří SWOT analýza. Její význam je neoddiskutovatelný, neboť její

Více

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

Řízení podniku a prvky strategického plánování

Řízení podniku a prvky strategického plánování 6.2.2009 Řízení podniku a prvky strategického plánování Semestrální práce z předmětu KMA/MAB Vypracoval: Tomáš Pavlík Studijní č.: Obor: E-mail: A05205 GEMB - Geomatika pavlikt@students.zcu.cz 1 Úvod Podnikové

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice PROCES STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ, HIERARCHIE STRATEGIE (KOMPLEXNÍ PODNIKOVÁ STRATEGIE CORPORATE STRATEGY,, OBCHODNÍ STRATEGIE, DÍLČÍ STRATEGIE) Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Osnova prezentace: důvody podnikatelského plán osnova podnikatelského plánu finanční plán PODNIKATELSKÝ

Více

Peněžní toky v podniku

Peněžní toky v podniku Financování podniku Financování podniku a úkoly FM Druhy financování podniku Běžné (krátkodobé) financování Řízení cash flow Hodnocení finanční výkonnosti podniku finanční analýza Finanční plánování Peněžní

Více

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda. Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda. Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy PODNIKATEL Vytváří podnikatelský model v daném oboru podnikání Definuje svého zákazníka

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Informační strategie Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 23 1 Firemní strategie Firma Poslání Vize Strategie Co chceme? Kam směřujeme? Jak toho dosáhneme? Kritické faktory úspěchu CSF 23 2 Strategie

Více

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy)

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) FINANČNÍ ANALÝZA Cíle a možnosti finanční analýzy finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) podklady

Více

Obsah Podnikové účetnictví Hlavní účetní pojmy Typy a obsah fi nančních výkazů iii

Obsah Podnikové účetnictví Hlavní účetní pojmy Typy a obsah fi nančních výkazů iii Obsah Jak pracovat s elektronickou aplikací.................................................... ix Předmluva............................................................................ xiii Úvod................................................................................

Více

Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_MAR_89 Analýzy Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 10/2012 Ročník:

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

M A N A G E M E N T. Akad. rok 2010/2011, Letní semestr. MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 1

M A N A G E M E N T. Akad. rok 2010/2011, Letní semestr. MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 1 M A N A G E M E N T 3 MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 1 V Ý Z N A M S T R A T E G I C K É H O M A N A G E M E N T U MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 2 Strategický management Představuje souhrn aktivit jako

Více

Certifikační orgán CIMA

Certifikační orgán CIMA Český institut pro marketing (CIMA), o.s. Certifikační orgán CIMA člen EMC - Evropské marketingové konfederace Těšnov 5, 110 00 Praha 1 Tel.: +420 224 805 543 E-mail: cima@cima.cz Fax: +420 224 805 544

Více

Úloha manažerů v řízení podniku

Úloha manažerů v řízení podniku Úloha manažerů v řízení podniku Úloha manažerů ve finančním řízení a v řízení kvality Finanční management Je tvořen v kontextu s obchodní strategií, řízením finančních vstupů a dlouhodobou koncepcí financování

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO

Více

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Výzkum trhu Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Výukový materiál je výstupem projektu

Více

ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku

ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb Odbyt = završení podnikového reprodukčního

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla Podnikatelský záměr = Podnikatelský plán = business pla Základní části realizační resumé zpracovává se na závěr, rozsah 2-3 stránky charakteristiku firmy a jejích cílů organizační řízení a manažerský tým

Více

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování..

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování.. Obsah Úvodem.................................................. 15 KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie.................... 17 1 Předmět a základní pojmy národohospodářské

Více

Dopady globalizačních vlivů na odvětví českého textilního a oděvního průmyslu a možnosti, jak na ně reagovat v období příštích 10 let

Dopady globalizačních vlivů na odvětví českého textilního a oděvního průmyslu a možnosti, jak na ně reagovat v období příštích 10 let Studie č. 12 Dopady globalizačních vlivů na odvětví českého textilního a oděvního průmyslu a možnosti, jak na ně reagovat v období příštích 10 let Vytvořeno pro: Projekt reg.č.: CZ.1.04/1.1.01/02.00013

Více

Osnova studie proveditelnosti pro inovace produktu a procesu

Osnova studie proveditelnosti pro inovace produktu a procesu Osnova studie proveditelnosti pro inovace produktu a procesu Titulní stránka Na titulní straně by měl být uveden název projektu, název programu, název žadatele, identifikační údaje zpracovatele, datum

Více

5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI

5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI 5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI Obsah kapitoly: Řízení podniku Výrobní činnost Nákupní činnosti Prodejní činnost Personální činnost Financování Investiční činnost Řízení Vrcholové řízení podniku řeší základní

Více

VYUŽITÍ SWOT ANALÝZY PRO DLOUHODOBÉ PLÁNOVÁNÍ

VYUŽITÍ SWOT ANALÝZY PRO DLOUHODOBÉ PLÁNOVÁNÍ OBRANA A STRATEGIE Anotace: VYUŽITÍ SWOT ANALÝZY PRO DLOUHODOBÉ PLÁNOVÁNÍ Ing. Monika Grasseová, Ph.D. Cílem příspěvku je informovat o praktickém postupu použití SWOT analýzy při dlouhodobém plánování,

Více

Finanční řízení podniku

Finanční řízení podniku Finanční řízení podniku Finance podniku úzce navazují a vycházejí z: - Podnikové ekonomiky - Finančního účetnictví - Manažerského účetnictví - Marketingu Dále využívají poznatky a metody: - Statistky a

Více

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI 1. PODSTATA MARKETINGU 1.1 DEFINOVÁNÍ MARKETINGU 1.2 MARKETINGOVÝ MIX - 4 P MARKETINGU 1.3 PODNIKATELSKÉ KONCEPCE - HISTORIE MARKETINGU

Více

1 ÚVOD DO PODNIKOVÝCH FINANCÍ A FINANČNÍHO ŘÍZENÍ PODNIKU 1.1 Pojem a funkce podnikových financí a finančního řízení 1.2 Finanční cíle podnikání,

1 ÚVOD DO PODNIKOVÝCH FINANCÍ A FINANČNÍHO ŘÍZENÍ PODNIKU 1.1 Pojem a funkce podnikových financí a finančního řízení 1.2 Finanční cíle podnikání, 1 ÚVOD DO PODNIKOVÝCH FINANCÍ A FINANČNÍHO ŘÍZENÍ PODNIKU 1.1 Pojem a funkce podnikových financí a finančního řízení 1.2 Finanční cíle podnikání, finanční politika podniku 1.3 Zdroje financování podnikatelských

Více

1. Stavební management

1. Stavební management 1. Stavební management Klíčová slova: Management, podstata managementu, organizační uspořádání podniku, organizační struktura, rozhodování, osobnost manažera, projektové a procesní řízení. Anotace textu:

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_06_PLÁNOVÁNÍ II_P2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Zvládání finančních krizí: evropský a americký

Více

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY 29 HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY POKORNÝ Karel Abstrakt: Metoda Balanced Scorecard (BSC) její podstata, obsah a principy. Vztah BSC ke strategickému a operativnímu řízení

Více

Marketing Marketingové strategické plánování

Marketing Marketingové strategické plánování Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Marketing Marketingové

Více

Podniková logistika 2

Podniková logistika 2 Podniková logistika 2 Podniková strategie a logistika DNES -Kupující jsou ochotni platit stále více za individuální výrobky a služby, za vysokou kvalitu a pohotovost nabídky Nízké ceny mohou být pro někoho

Více

Manažerské účetnictví

Manažerské účetnictví Manažerské účetnictví Program 1. Úvod 2. Význam manažerského účetnictví pro řízení 3. Několik definic 4. Řízení nákladů 5. Podpora typických rozhodování manažerským účetnictvím 6. Jednotlivé složky manažerského

Více

Manažerské účetnictví v praxi Tomáš Petřík

Manažerské účetnictví v praxi Tomáš Petřík Manažerské účetnictví v praxi Tomáš Petřík Moderní metoda řízení podniku jde za hranice pouhého informačního nástroje. Nástroj, který se vyvíjel už od první poloviny minulého století představuje Tomáš

Více

Vlivy vnější Makroprostředí. Partneři Zákazníci Konkurence Veřejnost

Vlivy vnější Makroprostředí. Partneři Zákazníci Konkurence Veřejnost Marketingové prostředí Podnik je při své činnosti a rozhodování ovlivňován prostředím ve kterém působí. Marketingové prostředí společnosti zahrnuje aktéry a síly, které ovlivňují schopnost firmy rozvíjet

Více

Management. Ing. Martin Kocman

Management. Ing. Martin Kocman Management Ing. Martin Kocman XX. hodina 6.10.2011 Plánování Definice: Plánování je činnost, kdy řídící pracovník formuluje cíle a také cesty, které vedou k dosažení těchto cílů. Plánování je základní

Více

- jak toho chceme dosáhnout

- jak toho chceme dosáhnout Plánování = cílově orientovaný rozhodovací proces (volba z variant budoucích cílů a volba z variant postupů jak cílů dosáhnout) - předchází výkonu všech ostatních manažerských funkcí (všechny manažerské

Více

Moderní metody ve finanční analýze a plánování ARC Consulting Czech Republic, s.r.o. Petra Oceláková 13.9.2012

Moderní metody ve finanční analýze a plánování ARC Consulting Czech Republic, s.r.o. Petra Oceláková 13.9.2012 Moderní metody ve finanční analýze a plánování ARC Consulting Czech Republic, s.r.o. Petra Oceláková 13.9.2012 Překážková sazba Plánované cash flow Riziko Interní projekty Zpětné vyhodnocení Alokace &

Více

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje?

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013 Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ AL-Consulting s.r.o. Metody strategického poradenství v dnešní době

Více

Trendy: Růst významu analytického reportingu. Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014

Trendy: Růst významu analytického reportingu. Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014 Trendy: Růst významu analytického reportingu Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014 Témata Údaje, informace, poznání Analytický reporting opravdu to někdo potřebuje? Aktivní

Více

7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

Štěpánka Chaloupková

Štěpánka Chaloupková Štěpánka Chaloupková Akvizice a fúze: definice základních pojmů Akvizice je proces získávání či nabytí nějakého aktiva (předmětu, věci, osoby) nebo cíl tohoto procesu Označuje převzetí firmy nebo její

Více

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11.

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11. PODSTATA OBSAH KAPITOLY historická východiska marketingu základní podnikatelské úloha a postavení marketingu ve firmě marketingové prostředí firmy Ing. Lukáš Kučera SOŠ Velešín výroba sama o sobě nepřináší

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

Základy ekonomie. Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com

Základy ekonomie. Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com Základy ekonomie Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com Obsah 1. Dělba práce 2. Směna, peníze 3. Trh 4. Cena 5. Nabídka 6. Poptávka 7. Tržní rovnováha 8. Konkurence Dělba

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika MANAŽERSKÁ EKONOMIKA (zkouška č. 4) Cíl předmětu Pochopit principy ekonomického stylu myšlení a seznámit se s příklady jeho aplikace v ekonomických analýzách profesního účetního. Porozumět fungování ekonomiky

Více

MARKETINGOVÝ PLÁN. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod. Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013

MARKETINGOVÝ PLÁN. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod. Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 MARKETINGOVÝ PLÁN Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Stanovení marketingových cílů Čeho si podnik přeje dosáhnout v rámci

Více

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora.

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. Co je podnikatelský plán? Specifikace podnikatelského plánu

Více

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. VÝKAZ CASH FLOW Řízení finančních toků Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Peněžní a materiálové toky v podniku Hotové výrobky Nedokončená výroba

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOST PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ

FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOST PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOST PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ Cíle FŘP: udržení finanční stability, maximalizace hodnoty majetku (akcionářů), integrace činností, uspokojení zákazníků, dosahovat stálé likvidity.

Více

7.19 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

7.19 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 7.19 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 Marketing vznikl v USA na po I. světové válce, kdy začala převažovat nabídka nad poptávkou a

Více

1.5.2 âlenûní procesû

1.5.2 âlenûní procesû PROCESNÍ ÍZENÍ V PRAXI PODNIKÒ A VYSOK CH KOL Otázky, které si vedení organizace musí zodpovědět, znějí: proč organizace existuje a jak vydělává peníze. Jsou to základní existenční otázky a je pozoruhodné,

Více

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů V rámci tohoto dokumentu se předpokládá využití informací a dat, zjištěných v rámci projektu Vyhledávání vhodných firem pro klastry

Více

2-1. Úvod proč odborový funkcionář potřebuje mít základní znalosti v oblasti mzdové analýzy a finanční analýzy firmy

2-1. Úvod proč odborový funkcionář potřebuje mít základní znalosti v oblasti mzdové analýzy a finanční analýzy firmy 2-1 Úvod proč odborový funkcionář potřebuje mít základní znalosti v oblasti mzdové analýzy a finanční analýzy firmy 2-2 Program našeho školení : dnes : a) Úvod proč odborový funkcionář potřebuje mít základní

Více

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Koncept jádra j marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Pojetí marketingu Pohled ekonomů: Marketing je proces výměny užitné hodnoty, kterou kupující získává od prodejce ve

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Ekonomický systém a systém ekonomického řízení AČR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty

Více

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1 Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah teorie a empirie. Téma č. 1 Výzkum trhu Historický vývoj: Výzkum veřejného mínění, sociologický

Více

Outsourcing v údržbě

Outsourcing v údržbě Outsourcing v údržbě Program 1. Outsourcing jako součást podnikové strategie 2. Definice outsourcingu v údržbě 3. Proč outsourcing ano, proč ne? 4. Model volby outsourcingového řešení 5. Jak zajistit úspěch

Více

Financování podniku. Finanční řízení podniku

Financování podniku. Finanční řízení podniku Financování podniku Finanční řízení podniku Peněžní toky v podniku NÁKUP výrobní faktory - práce - materiál - stroje VÝROBA výrobky a služby peněžní příjmy PRODEJ peněžní výdaje PENÍZE (CASH FLOW) Úkoly

Více

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Agentura pro podporu a podnikání CzechInvest 15. 2. 21 Manažerské shrnutí Investiční pobídky

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1285_SWOT analýza_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1285_SWOT analýza_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1285_SWOT analýza_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název projektu: Číslo

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku

Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku Zefektivnění podniku Zajištění vyšší hodnoty pro vlastníky Důvody restrukturalizace podniku Sanace podniku Řešení podnikové krize při

Více

Literatura doporučená: Management změny. Prosperita organizace. Strategický management

Literatura doporučená: Management změny. Prosperita organizace. Strategický management Anotace předmětu: Předmět rozšiřuje poznatky základního kurzu managementu o témata zaměřená na management změny, prosperitu organizace, výkonnost organizace, strategický management a podnikatelský plán,

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Investiční činnost Pojem investování vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Druhy investic 1. Hmotné investice vytvářejí

Více

Management CK a CA (2. část): funkční vs procesní přístup.

Management CK a CA (2. část): funkční vs procesní přístup. Management CK a CA (2. část): funkční vs procesní přístup. Eva Štichhauerová 19. 11 2014 1 Obsah přednášky 1. Specifika managementu v CK/A. 2. Funkční vs procesní přístup k managementu CK/A. 3. Procesní

Více

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU Metodické listy pro kombinované studium předmětu MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Přednášející: Ing. Jana Kotěšovcová Metodický list č. 1 Název tematického celku: ZALOŽENÍ PODNIKU, VÝNOSY, NÁKLADY, NÁKLADOVÉ FUNKCE,

Více

MARKETING STAVEBNÍHO PODNIKU, ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ, CONTROLLING, EMS, RIZIKA

MARKETING STAVEBNÍHO PODNIKU, ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ, CONTROLLING, EMS, RIZIKA MARKETING STAVEBNÍHO PODNIKU, ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ, CONTROLLING, EMS, RIZIKA 126EMM - Ekonomika a management zimní semestr 2010/2011 Ing. Eduard Hromada, Ph.D. eduard.hromada@fsv.cvut.cz MARKETING je aktivita

Více

Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka

Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Obsah 1. Dělba práce 2. Směna, peníze 3. Trh 4. Cena a směnná hodnota 5. Nabídka 6. Poptávka 7. Tržní rovnováha 8. Konkurence Dělba práce Dělba práce Jednotliví lidé se

Více

Metoda výpočtu návratnosti investicí do přístrojové techniky ve zdravotnictví. Doc. Ing. J. Borovský, PhD.

Metoda výpočtu návratnosti investicí do přístrojové techniky ve zdravotnictví. Doc. Ing. J. Borovský, PhD. Metoda výpočtu návratnosti investicí do přístrojové techniky ve zdravotnictví Doc. Ing. J. Borovský, PhD. Přístupy k hodnocení návratnosti investic V tržních podmínkách je hlavním užitkem investic přírůstek

Více

Lenka Zahradníčková lenkazah@kpm.zcu.cz 16. 12. 2013

Lenka Zahradníčková lenkazah@kpm.zcu.cz 16. 12. 2013 Lenka Zahradníčková lenkazah@kpm.zcu.cz 16. 12. 2013 Opakování Test Jak je možné definovat marketing? Souhrn takových postupů a činností, jejichž cílem je uspokojování potřeb zákazníka. Filozofie úspěšného

Více

Market Intelligence Cesta k poznání trhu

Market Intelligence Cesta k poznání trhu Market Intelligence Cesta k poznání trhu Petr Šmíd, Consulting České spořitelny, a.s. smid@consultingcs.cz INSOURCE 2008:Konference o profesionálních informačních zdrojích pro obchod, management, marketing

Více

Strategické řízení podniku, podniková strategie. V.Pergl

Strategické řízení podniku, podniková strategie. V.Pergl Strategické řízení podniku, podniková strategie V.Pergl Podnik Podnik je ekonomicko právní subjekt, který tvoří základní jednotku ekonomiky, založené na výrobě výrobků a poskytování služeb. Podnik je uspořádaný

Více

1. Politika integrovaného systému řízení

1. Politika integrovaného systému řízení 1. Politika integrovaného systému řízení V rámci svého integrovaného systému řízení (IMS) deklaruje společnost AARON GROUP spol. s r.o. jednotný způsob vedení a řízení organizace, který splňuje požadavky

Více

Nové typy informací pro marketing a obchod

Nové typy informací pro marketing a obchod Nové typy informací pro marketing a obchod Lenka Mynářová leden 2008 1 Obsah 1. Jaká je role marketingových informací dnes? 1.1 Kde jsou marketingové informace opravdu klíčové? 2. Jaké jsou dnes obvyklé

Více

Team Consultancy Project - Koncepce strategie občanského sdružení CAIM

Team Consultancy Project - Koncepce strategie občanského sdružení CAIM Team Consultancy Project - Koncepce strategie občanského sdružení CAIM Team: Edita Řezáčová, Jaroslav Polívka, Igor Rabín, Michal Mačát, Petr Moravec Leden 2015 1 Agenda 1. Úvod Co je to interim management?

Více