Strategie a strategická analýza

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Strategie a strategická analýza"

Transkript

1

2 Strategie a strategická analýza VŠEM Ing. Zdeněk Moravec

3 Základní a doporučená literaturat Základní literatura: t Kovář, Strategický management, skripta VŠEM 2007 Moravec, Strategie a strategická analýza, studijní text, VŠEM 2008 Mallya, Strategie a strategická analýza, studijní text, VŠEM 2008 Doporučená literatura Mallya Th. Základy strategického řízení a rozhodování Porter, M.E. Konkurenční strategie Kotler, Ph. Marketing management

4 Ukončení č předmětuř Způsob ukončení předmětu: zkouška - písemný zaškrtávací test (kalkulačka)

5 Cíl přednášek k čemu to je? k čemu to je studentovi VŠEM? základy mng. vs. strategický mng úroveň znalostí strategického mng. v ČR základy vs. moderní trendy

6 Rozčlenění ě přednášekř 1) Definice i zákl. pojmů, ů cíle, proces tvorby strategie 2) Analýza externího prostředí podniku 3) Analýza odvětví 4) Analýza interního prostředí podniku 5) Formulace strategie 6) Realizace strategie t 7) Kontrola o a zhodnocení oce strategie e

7 Vymezení pojmů ů v oblasti strategie t Strategie a strategický management Ing. Zdeněk Moravec

8 Strategie Strategie = unikátní a trvale rozvíjené mechanizmy, skrze které firma vytváří hodnoty. Robert S. Kaplan, David P. Norton Strategické plánování = je řídící proces rozvíjení a udržování životaschopné shody mezi cíli a zdroji organizace a jejími měnícími se tržními příležitostmi. Cílem strategického plánování je vytvářet a přetvářet obchody a výrobky firmy tak, aby jejich kombinace, zabezpečovala uspokojivé zisky a růst. Philip Kotler, Marketing Management, 7th Edition, 1991 Cíle ukazují, čeho chce podnikatelská jednotka dosáhnout. Strategie je Z1 hrací plán, jak se k těmto cílům dostat. Philip Kotler, Marketing Management 12th Edition, 2006 => Strategie t není oborem jednoznačných č odpovědí.

9 Snímek 7 Z1 Strategie bývá firemní dokument, kde jsou popsána vychodiska a cíle firmy/sbu/výrobkového oboru Zdenda;

10 Strategie definice skripta: Strategie posláním strategie je formulace takového cílového chování strategického subjektu, které řeší vzájemné postavení minimálně dvou subjektů v neindiferentním vztahu. Strategický subjekt může se jím stát jen a pouze jakýkoli živý objekt, který je k jinému objektu v neindiferentním vztahu.

11 Strategie podniku Původ slova strategie hledejme v antice(z řeckého strategos, generál = stratos (vojsko,výprava) + agein, vést). Strategie = formulace cílů a způsobu jejich dosažení Strategie podniku = zformulovaný způsob dosažení dlouhodobých cílů podniku Jaké jsou cíle? Kolik je cílů? otázka koncentrace pozornosti Co ovlivňuje strategii? vnější faktory Kolik je cest k cíli? Co nám brání naplnit strategii, co nám pomáhá? Co dělat, když strategie selže?

12 Strategické t řízení/managementí/ t = proces tvorby a realizace strategie Charakteristiky ik Opatřeníř Pracuje s nejistotou Nespojitý charakter Časový posun Protichůdné reakce Investice do budoucnosti Odhadování rizika Trvalý proces Vytváření variant budoucnosti Víceoborový proces Koncentrace zdrojů

13 Strategické t myšlení Liedtka, J.M. definice i složek myšlení stratéga: té - Komplexnost - Dlouhodobý horizont - Cílevědomost - Pružnost - Práce s hypotézami Rozpor: Osvícený stratég vs. vyučený stratég Liedtka, J.M. Strategic thinking: Can it be taught?

14 Strategie konkurence Strategií se podnik typicky vymezuje vůči svým konkurentům = konkurenční strategie Opakem je strategie spolupráce může být předmětem taktiky Z těchto faktů jsou odvozeny: Strategické vztahy Indiferentní Neindiferentní Strategické vazby Konkurence Kooperace Neutralizovaná vazba

15 Konkurenční č efekt Základním cílem strategického řízení je vytvoření konkurenčního efektu, který při porovnání s konkurenčními efekty ostatních strategických subjektů (konkurentů) vytváří pozitivní komparativní efekt. Takový konkurenční efekt je nazýván konkurenční výhoda. (negativní konkurenční efekt potom konkurenční nevýhoda)

16 Konkurenční č výhoda Identifikace, vybudování a udržení si konkurenční výhody je pilířem pro zajištění prosperity Konkurenční výhoda je založena většinou na: Výjimečných zdrojích Výjimečných schopnostech Výjimečném postavení Firma dělá nebo vlastní něco, co je ostatním těžko dostupné nebo nedosažitelné

17 Konkurenční strategie masa a míra efektu zvláštní a mimořádný efekt strategie účinnosti a účelnosti

18 Vztah masy a míry efektu malá Míra efektu Firmy dravě vstupující do Neúspěšná strategie - nových trhů dumping, příštipkáři za účelem získání objemu Výlučné postavení na trhu Kusová výroba, vysoce goodwill, image specializovaná, omezený počet zákazníků velká velká Masa efektu celkový objem efektu Masa efektu malá Míra efektu poměr mezi efekty a vynaloženými zdroji

19 Zvláštní a mimořádný efekt Zvláštní efekt konkurenční výhoda je dosažena na straně jednotkových nákladů nižší náklady než konkurence = absolutní zvláštní efekt snižování nákladů = relativní zvláštní efekt způsoby: nákup, využití kapacit, efektivní řízení procesů uvnitř firmy Mimořádný efekt konkurenční výhoda je dosažena na straně ceny vyšší cena než konkurence = absolutní mimořádný efekt (úspěšné) zvyšování ceny = relativní mimořádný efekt způsoby: diferenciace, skutečné nebo vnímané zlepšení vlastností prodávaného produktu

20 Strategie t účelnosti a účinnosti Strategie účelnosti dělat správné věci souvisí s cílovou alokací zdrojů důsledné zkoumání, které činnosti firmy přinášejí zisk (efekt) a na ty se soustředit úkol vrcholového managementu Strategie účinosti dělat věci správně provádění činností co nejlépe s ohledem na cílový parametr (nakupovat co nejlevněji x nejkvalitněji x nejrychleji. úkol nižšího a středního managementu

21 Časový ýhorizont Strategické řízení dlouhodobý horizont na celopodnikové úrovni více než 5 let Taktické řízení střednědobý horizont 1-5 let může obsahovat dílčí strategie pro výrobkové obory Operativa krátkodobý horizont denní či měsíční

22 Časový horizont Typ řízení Strategické řízení Taktické řízení Operativní řízení Faktory vyžadující určitý typ řízeníí Dlouhodobý vývoj tržních trendů Vývoj techniky a technologií Změny ekonomických podmínek Celkový vývoj okolí podniku Vývoj konkurence Poptávka po výrobku Dosažitelnost a ocenění zdrojů Finanční situace Změny materiálů Změny specifikací Změny v čase dodávek Poruchy ve výrobě či zásobování

23 Oblasti a úrovně ě strategie t Ve složitějších organizacích platí, že to, co je vymezeno z pohledu nižší úrovně jako strategie, je z pohledu vyšší úrovně pouze taktikou. V jednotlivých funkčních oblastech jsou zpracovávány funkční strategie: - marketingová - finanční - investičníič - výzkumná Komplexní strategie rozvoje podniku není jen syntézou strategií nižších úrovní, ale přináší synergický efekt.

24 Další typologie strategií t Reaktivní strategie t vs. Kreativní strategie t - strategie by měla principielně být kreativní, neboť tak vytváří lepší konkurenční výhodu Globální, mezinárodní, národní a lokální strategie

25 Vývoj chápání á pojmu strategie t Původ slova je ve vojenství cílem strategie t je zde zničení protivníka V období rozvoje kapitalismu na principu laissez-faire bylo cílem podniků zničit své konkurenty V dnešní regulované ekonomice je tento cíl přeformulován na vytvoření a využití konkurenční výhody Odvozené pojmy: Strategické řízení: Pravé antagonistická vazba Nepravé neantagonistická vazba Strategické operace: Pravé Nepravé Falešné

26 Vývoj přístupů k strategickému managementu 4 koncepce škol strategického t managementu dle Whittingtona (1993) 1) Klasická škola 2) Procesní přístup 3) Evoluční přístup 4) Systémový přístup Novodobé trendy

27 Klasická škola 60. léta 20. století období růstu Východiskem je vojenské pojetí Podnikatel jako generál Cílem je co nejvýhodněji využít jakýkoli kapitál Management zaměřen na max. návratnost investic Nové přístupy: Chandler (1962) změny org. struktury a interních procesů za účelem dosažení cílů Andrews silné a slabé stránky Ansoff synergie uvnitř firmy, šíře portfolia, konkurenční výhoda

28 Procesní přístup 70. léta 1. ropná krize Počátky yglobalizace Univerzální strategie Větší náročnost na komplexnost a informace vznik konzultačních firem McKinsey, BCG Nová témata: informace, znalosti nákladů, diversifikace vs. integrace

29 Evoluční č přístup 80. léta Manažeři vs. ekonomové Japonské modely řízení Plochá organizační struktura Výroba bez zmetků Výrobní týmy Nové trendy: Michael E. Porter Model 5 sil působících na podnik

30 Systémový přístup Zahrnutí sociálního hlediska Protiklad chladných firemních kalkulací sociální faktory formují procesy v ekonomii Důraz ů na vnitropodnikovou o ou kulturu u

31 Novodobé trendy Strategie dominuje managementu Důraznapraktickoustránkuvěci spíše osvědčené postupy než zaručené recepty Strategický t výzkum Spolupráce s poradenskými centry a univerzitami Růst využití nástrojů IT Rethinking The Future

32 Význam informace ve strategickém řízení V dnešní době existuje a pracujeme s mnohem větším množstvím informací - Nová média větší pokrytí a rychlost - Informace jsou zbožím samy o sobě - Většina oborů má dnes svou formu organizace a různá média zprostředkování informací periodika, weby, výměna dat v rámci oborových seskupení - K tomu přibývají informace z nezávislých uskupení, webů a přelévání ř informací mezi jednotlivými i médii - Narůstá objem informací subjektivního charakteru či záměrně zkreslené (placení bloggeři atd.)

33 Význam informace ve strategickém řízení neurčitost určitost nejistota jistota

34 Ekonomický organismus jako strategický subjekt Definice: i Ekonomický ký organismus je systém spojený s vnějším prostředím prostřednictvím vstupů a výstupů, přičemž četnost a intenzita vazeb mezi prvky tohoto systému je větší ve vnitřní struktuře než při jeho propojení s okolím Prvky: Kv pracovníci určité kvalifikace, množství a struktuře S suroviny, materiály P stroje zařízení, budovy Vazby: E energetická vazba T technologická vazba O organizace K konstrukce výrobků a služeb

35 Strategie v různých formách organizací Podnikatelský subjekt cílem je zisk - Různé prostředí, velikost, předmět podnikaní zásadně mění rozsah a proces tvorby strategie, nemění se však základní principy (komplexnost, dlouhodobost, sdílenost, informovanost, uvědomělost) ě ě Státní a veřejné organizace, nevládní organizace, vojenství, osobní strategie

36 Proces tvorby firemní strategie t 1. Stanovení firemních cílů a formulace vize 2. Analýza vnitřního a vnějšího okolí podniku 3. Formulace strategie 4. Implementace strategie 5. Kontrola a hodnocení

37 Stanovení cílů Strategie a strategický management Ing. Zdeněk Moravec

38 Stanovení cílů a formulace poslání Cíl je začátek a konec strategie Očekávané budoucí výsledky představující žádoucí stav, kterého chce firma dosáhnout. Zároveň je cíl východiskem k formulování strategie k čemu má strategie sloužit Součástí je formulace vize firmy a její poslání

39 Cíle Cíle podniku Kontrola a revize strategie Podstatným rysem moderní strategie je, že strategický cíl není apriori určen, ale vzniká v průběhu tvorby strategie jako její produkt. Tento zdánlivě nepodstatný rozdíl má zásadní význam nejen na profitabilitu firmy, ale také na její j neustálou přestavbu a vůbec na samotnou schopnost dosahovat cílů a uspět na daných trzích. Jak jich dosáhnout? Tvorba strategie

40 Cíle Jedná se o kvantifikaci i poslání a vize společnosti. Na základě této kvantifikace může ů dojít k vyhodnocení plnění cílů ů společnosti. - ekonomické - ekonomické - společenské - ekologické - etické

41 Cíle Při stanovování cílů je nutné dbát, aby byly: S stimulating motivující í M measurable měřitelné A acceptable přijaté a sdílené těmi, kteří je budou plnit R realistic splnitelné T time vymezené v čase

42 Klasifikace cílů Dle časového horizontu strategické, t taktické, ké operativní Dle hloubky, detailnosti: Otevřené vymezeny obecně Uzavřené vymezeny velmi detailně - co, kolik, kdy, jak Dle obsahu: ekonomické, technické, sociální Dle podnikové úrovně: korporátní, podnikové, SBU, výrobkové Dle geografické úrovně: globální, regionální, národní, místní

43 Poslání = vymezuje smysl existence podniku, účel a funkce, které by měl plnit - Směřuje do budoucna - Rovnováha mezi širokým a úzkým vymezením - Pozor na frázovitost - Ztotožnění napříč firmou Time Warner Mission statement We strive to be the most respected and successful media company the leader in each of our businesses renowned for quality, excitement and performance Finanční úřad USA (Internal Revenue Service) Poskytnout americkým daňovým poplatníkům tu nejlepší kvalitu služeb tím, že jim pomůžeme porozumět a plnit jejich daňové povinnosti a tím, že budeme uplatňovat daňové zákony jednotně a spravedlivě. Abrahams, Jeffrey: Mission i Statement t t Book

44 and some more Poslání Anheuser-Busch h Companies, Inc. Vision: Through all our products, services and relationships, we will add to life s enjoyment. Mission: - Be the world s beer company - Enrich and entertain global audience - Deliver superior returns to our shareholders Values: We believe in - Everything we do - Exceeding customers expectation - Trust, respect and integrity in all our relationships -

45 Poslání and some more Northwestern Mutual Life (Severozápadní vzájemná životní pojišťovna) Northwestern Mutual Way: Ambicí Severozápadní je spíše být bezpečnou než velkou. Jejím záměrem je spíše být první v prospěchu pro své pojištěnce než ve velikosti. Upřednostňováním kvality před kvantitou, Severozápadní preferuje spíše chránit své obchody dobrovolnými omezeními, než uzavírat mnohem větší obchody s rizikem obětování těch hodnot, které Severozápadní učinily firmou jejích klientů. Výkonný výbor, 1888

46 Vize = vyjadřuje j představu o budoucí strategické pozici podniku Zatímco podnik se musí neustále přizpůsobovat změnám v okolním prostředím, určité základní ideály zůstávají neměnné a slouží jako vodítko při tvorbě strategických rozhodnutí. Tyto neměnné ideály formují podnikatelskou vizi a jsou vyjádřeny v podnikovém poslání. Vodítka ke stanovení vize: - použití vzoru z jiného oboru - vymezení se vůči konkurentům -vnitřní přerod - supercíl

47 Analýza vnějšího prostředí Strategie a strategický management Ing. Zdeněk Moravec

48 Strategická t pozice podniku Určení strategické pozice podniku je výsledkem externí strategické analýzy resp. jejích dvou zákl. složek: analýzy odvětví a analýzy makrookolí. 1. Pochopení povahy prostředí 2. Prověřování vlivů na prostředí 3. Identifikace klíčových konkurenčních sil 4. Identifikace konkurenční pozice 5. Identifikace klíčových příležitostí tí a hrozeb Strategická pozice Jaká je naše pozice? Kde jsou naši konkurenti? Kam se chceme posunout?

49 Pochopení povahy prostředí Prostředí statické budoucí vývoj lze predikovat ze znalosti minulosti P tř dí d i ké b d í ý j Prostředí dynamické budoucí vývoj ovlivňují nové skutečnosti. Při predikci je nutné pracovat se scénáři

50 Okolí firmy

51 Analýza dimenzí vnějšího prostředí PEST nejčastěji používaná analýza vnějšího prostředí P politické faktory E ekonomické faktory S sociální faktory T technologické faktory Takový výčet by ovšem neměl omezovat a analýza by měla být připravena zahrnout veškeré externí vlivy (příkladem může být olympiáda, prasečí chřipka či změny klimatu) Odvozené analýzy: STEP, PESTEL

52 Obsah PEST analýzy Politika Ekonomika Legislativní změny daňová reforma, Makroekonomické ukazatele: inflace, unijní legislativa, programy EU, zaměstnanost, úrokové míry, kurz vztahy s místní správou, volební měny, výše přímých a nepřímých cykly daní, úroveň agregátní poptávky a Při zahr. investicích stabilita vlády, zahraniční politika, mezinárodní vymahatelnost práva, celní politika nabídky, výše mezd, ekonomický cyklus Sociální vlivy Technologické vlivy Demografické změny hustota Technologický vývoj, státní a soukromé obyvatelstva, věk, vzdělání, výdaje na výzkum, zahraniční nezaměstnanost, civilizační úroveň, investice do výzkumu, nadnárodní změna postojů k práci, ekologii, programy a granty, patentní řízení, trávení volného času, úroveň dopravní a informační životosprávě infrastruktury

53 Kritické otázky k PEST analýze 1) Pokrývá PEST opravdu vše? rozšíření např. PESTEL 2) Jsou zkoumané faktory opravdu důležité pro naší firmu a jaká je míra jejich vlivu? 3) Nejen minulost, ale hlavně budoucnost! Jak dokážeme predikovat? 4) Pasivní postoj k high level oblastem. Je lépe být hybatelem věcí!

54 Efektivní přístup k PEST analýze Metoda MAP M Monitoring identifikace konkrétních faktorů A Analýza dosavadní vývoj P Predikce odhad budoucího vývoje Součástí může být přiřazení vah jednotlivým faktorům.

55 ETOP metoda Analýza příležitostí tí a hrozeb v externím prostředí (Environmental Threat and Opportunity Profile) Přiřazení hodnocení vlivu jednotlivým faktorům 0/+/- žádný vliv, příležitost, hrozba Vhodné pro velký počet faktorů V kombinaci s MAP metodou vznikne matice faktorů s jejich oceněním

56 Metoda tvorby scénářů Definice: i Umožňuje vytvářet thodnověrné ě varianty budoucího vývoje prostředí a pozice podniku v tomto prostředí na základě seskupování klíčových a řídících vlivů. Odpovídá na otázku: Co kdyby?/what if? Z faktorů identifikovaných metodou PEST vytváří scénáře budoucího vývoje. Výhody: umožňuje vizualizaci mnoha verzí budoucnosti, včetně dlouhodobé projekce. Názornost. Nevýhody: schopnost ocenit pravděpodobnost, d s jakou jednotlivé scénáře nastanou

57 Metoda tvorby scénářů Dle množství faktorů volíme metodu: 1) Scénáře na základě faktorů faktorů je omezený počet a omezený je i počet variant budoucího vývoje jednotlivých faktorů 2) Tvorba předem stanoveného počtu scénářů např. optimistický, pesimistický, kvalifikovaně odhadnutý scénář Častým prostředkem je využití různých výpočetních nástrojů k sestavování modelů s několika snadno nastavitelnými parametry. Výsledkem je např. citlivostní analýza doby dosažení cílů při různých vstupech. Při predikci jednotlivých faktorů lze využít expertní firmy. Vodítka pro pohled do daleké budoucnosti: - kdo bude vítěz? - oddálení pohledu zoom out - pohled na dnešek z perspektivy před x lety

58 Metoda 4C Typicky využívaná při přechodu z lokální působnosti ů na globální Customers - zákazníci Country - země Competition - konkurence Costs - náklady

59 Metoda 4C Customers - zákazníci - požadavky zákazníků jsou homogenní, nebo jsou v novém prostředí odlišné? Uspokojí existující produkt spotřebitele ve všech regionech? - je naše marketingová strategie funkční v novém prostředí?

60 Metoda 4C Country národní specifika - Kulturní tradice a společenské normy mohou bránit jednotnému marketingovému přístupu - Obchodní politika obchodní bariéry, vznik nových překážek, máme nástroje, znalosti k jejich překonání? - Technické standardy normy EU, ISO certifikáty, ochrana živ. prostředí

61 Metoda 4C Competition - konkurence - Globální konkurence globální firmy těží z univerzálního pokrytí svých trhů, výnosů z rozsahu, kupní síly, vliv na legislativu států - Integrace činností firma vs. konkurence Downward integration integrace odbytišť Upward integration integrace vstupů

62 Metoda 4C Costs náklady -Úspory z rozsahu souvisí s obratem a vyjednávací silou vůči dodavatelům - Náklady na technický vývoj hlavní zdroj růstu, ale jen největší firmy si ho mohou dovolit - Náklady na dopravu vytvářejí rozdíl v nákladech mezi lokálními výrobci a dovozci

63 Metoda 4C Závěry: Výsledek 4C analýzy určuje přístup ke globalizaci firmy, formuluje 3 různé strategie: 1. Globální strategie není potřebná ani efektivní 2. Multiregionální strategie 3. Globální homogenní strategie

64 Analýza odvětví Strategie a strategický management Ing. Zdeněk Moravec

65 Analýza odvětví Definice a charakteristiky odvětví Analýza konkurenčního odvětví Porterův model 5ti sil Mapa konkurenčních k č skupin Klíčové faktory úspěchu v odvětví Segmentace

66 Analýza odvětví Definice: i odvětví ě íje skupina firem, jejichž ji produkty si jsou svými charakteristikami podobné Vymezení odvětví, ve kterém firma působí je základním předpokladem úspěšného pochopení p své konkurenční pozice.

67 Analýza odvětví Šíře vymezení odvětví Nejužší 1) Firmy, které nabízejí podobný produkt podobným zákazníkům s podobnou strategií Coca-cola vs PepsiCola 2) Firmy, které nabízejí podobné výrobky Coca-cola vs místní výrobci limonád 3) Firmy, které nabízejí výrobky s podobným užitkem Coca-cola vs výrobci nápojů, zmrzliny, osvěžení Nejširší 4) Firmy, které usilují o tytéž zákazníkovy peníze Coca-cola vs výrobky hrazené z disponibilního příjmu

68 Analýza odvětví Základní charakteristiky odvětví: velikost trhu, konkurence, zákazníci, míra integrace, vstupní bariéry, výstupní bariéry, stupeň diferenciace, efektivnost

69 Charakteristiky odvětví Velikost trhu celkový obrat Celková velikost trhu = celková poptávka - Objem - Počet zákazníků - Geografická oblast Růst trhu - Demografické faktory - Změny potřeb - Navazující odvětví - Nové segmenty zákazníků Velký a rostoucí trh = vyšší konkurence

70 Konkurenti Často opomíjená složka analýzy odvětví Informace o konkurentech: Počet Velikost Nákladová struktura Portfolio klíčových zákazníků Marketingová strategie čím více konkurentů tím je konkurence vyšší

71 Zákazníci Klíčový faktor pro vymezení konkurenčního odvětví - Počet - Velikost - Diferenciace potřeb - Kupní síla - Spotřebitelský trh x B2B Malý ýpočet velkých zákazníků = vyšší konkurence (Trh kupujícího) Trh prodávajícího malý počet velkých dodavatelů

72 Stupeň ň integrace Vertikální integrace způsobuje nákladové rozdíly Výhody: nižší náklady, v případě monopolu na vstupy má firma snadný vstup na rostoucí trh výrobků Nevýhody: v době poklesu poptávky po výrobcích klesá i odbyt vstupů

73 Bariéry vstupu do odvětví Faktory bránící vstupu do odvětví: - Vysoké investiční náklady - Potřebná velikost - Dostupnost zdrojů - Vlastnictví technologie - Celní či legislativní ochrana domácích firem - Úroveň konkurence Nízké bariéry vstupu = vyšší konkurence

74 Bariéry výstupu z odvětví Typické pro těžký průmyslů - náklady ukončení činnosti, - provázanost s ostatními funkčními jednotkami, - jednostranně ě orientované investice, Vysoké bariéry výstupu z trhu = vyšší konkurence

75 Míra diferenciace i Schopnost výrobců odlišit své výrobky od konkurence Funkčnost Značka Postoj Distribuce Servis Nízká diferenciace = vyšší konkurence

76 Efektivnost t Efektivnost roste spolu s - Zkušenostmi zralé trhy většinou prošly několika vlnami optimalizace - Velikostí economy of scale - Využitím kapacit flexibilnost, tržní podíl Dosažená míra efektivity působí jako bariéra vstupu do odvětví a snižuje tím úroveň konkurence

77 Analýza konkurenčního prostředí Navazuje na analýzu odvětví Zkoumá pozici firmy z pohledu hlavních sil, které ovlivňují konkurenční schopnost firmy 5 hlavních sil dle Michaela E. Portera: Stávající konkurence Noví konkurenti (bariéry vstupu do odvětví) Dodavatelé Zákazníci Možné substituty t

78 Hrozba nových konkurentů Vyjednávací síla dodavatelů konkurence uvnitř odvětví Vyjednávací síla zákazníků Hrozba nových substitutů

79 Konkurence v odvětví Rozhodující í činitelé: it Růst odvětví Fixní náklady/přidaná yp hodnota Občasný přebytek kapacity Rozdíly mezi výrobky Rozdíly mezi konkurenty Informační složitost Kapitálová účast velkých společností Překážky odchodu z odvětví/ změnu orientace Náklady na přechod zákazníka mezi konkurenty

80 Vyjednávací síla dodavatelů Diferenciace vstupů Náklady na změnu dodavatele Existence substitutů surovin Koncentrace dodavatelů Důležitost objemu dodávek pro dodavatele Podíl nákladů vstupů na celkových nákladech Závislost ceny a vlastností výrobku na vstupech Hrozba vstupu dodavatelů do odvětví

81 Vjdá Vyjednávací síla zákazníků Hlavní páky dohadovací d síly: Koncentrace zákazníků Koncentrace výrobců Objem nákupů kupujících Náklady ypřechodu Informovanost kupujících Hrozba integrace s výrobci Substituce

82 Vjdá Vyjednávací síla zákazníků Citlivost na ceny: Cena/celkové náklady Rozdíly ve výrobcích Dopad na kvalitu výkon Zisky kupujících Motivy těch kdo rozhodují o nákupu

83 Hrozba nových konkurentůk Překážky vstupu: Úspory z rozsahu Rozdíly ve značkových výrobcích Podobnost výrobků Náklady na vstup do odvětví Nutné investice Distribuční kanály Důležitost nízkých nákladů Přístup ke vstupům Vládní politiky Očekávaná odvetná opatření

84 Hrozba substitutů tů Ocenění výhod z přechodu na substituty Substituce potřeb Potřeba specifických vlastností Vyvolaná substituce nové stroje fungující na nových materiálech Absolutní substituce původní ů výrobek přestane ř být vnímán jako substitut náhrady Bariéry vstupu Náklady přechoduř Sklon kupujících ke změnám

85 Model pěti sil Sumarizace výsledků analýzy: 1) které konkurenční síly yjsou klíčové 2) další vlivy, které zesilují konkurenční síly 3) očekávané změny 4) Máme možnost tyto síly ovlivňovat? 5) Reakce ostatních konkurentů 6) Specifické vztahy mezi zúčastněnými subjekty 7) Nová odvětví

86 Mapa strategických konkurenčních skupin Význam, popis Tvorba: - segmentace trhu Příklad klíčové faktory úspěchu

87 Mapa strategických konkurenčních Význam, použití skupin Pomáhá určit nejbližší konkurenty Pomáhá identifikovat mezery na trhu Pomáhá identifikovat oblasti s největším konkurenčním bojem Názorné grafické zobrazení s možností další vizualizace záměrů Odkrývá další vazby v odvětví síla zákazníků a dodavatelů

88 Analýza strategických konkurenčních skupin Cíle: - identifikace skutečných konkurentů - sledování chování těchto konkurentů a - předpokládané reakce - vymezení rozdílů mezi jednotlivými konkurenty Identifikace strategických příležitostí a hrozeb

89 Mapa strategických konkurenčních skupin Odvětví vs. konkurenční odvětví. Identifikace firem, které jsou našimi skutečnými č konkurenty k - Podobná tržní strategie e - Podobné cíle - Podobné konkurenční výhody

90 Mapa strategických konkurenčních skupin Mapa vzniká vynesením faktorů, ů které charakterizují naše konkurenty, do grafu se dvěmi osami souřadnic. Výběr faktorů: - Obrat - Prostorové pokrytí segmentů - Celkový kapitál - Distribuční kanály - Cenová politika - Prvky marketingové strategie - Počet pracovníků - Marketingové výdaje - Šíře sortimentu - Zaměření na cílové segmenty Výběr klíčových faktorů!!!

91 Mapa strategických t konkurenčních k č skupin Ke správné identifikaci a výběru rozhodujících faktorů pro tvorbu mapy strategických konkurenčních skupin jsou nezbytné: Umění segmentace Rozpoznání klíčových faktorů úspěchu

92 Segmentace trhu Definice: Rozčlenění trhu do jednotlivých skupin dle typu zákazníka Umožňuje vynakládat marketingové úsilí na ty skupiny zákazníků, u kterých firma dosahuje maximální efekt.

93 Tž Tržní segment Definice: i Skupina jednotlivců ů nebo organizací, které sdílejí jednu nebo více podobných charakteristik, což vede k tomu, že mají podobné potřeby výrobků či služeb. Typické charakteristiky: Jednotlivci: věk, pohlaví, stupeň vzdělání, povolání, vyznání, region, příjem, životní postoje, rodina. Organizace: velikost, obor, státní/soukromá, právní forma, rozhodovací proces, působnost, země.

94 6 otázek segmentace jaké potřeby zákazník uspokojuje? kdo je náš zákazník? jak se zákazník rozhoduje? kde zákazník nakupuje? kdy zákazník nakupuje? proč zákazník nakupuje?

95 Klíčové éfaktory úspěchu ě Jsou hlavními determinantami úspěšnosti firmy v odvětví. Většinou specifická přednost, plynoucí z určitých dovedností nebo vlastnictví zdrojů. Mohou se vztahovat k: - Organizačním schopnostem - Technologii - Výrobě - Marketingu - Distribuci ib i

96 Klíčové éfaktory úspěchu ě Organizace a řízení Připravenost na změny Zkušený management Moderní řídící přístupy - 6 sigma Informační systém Marketing Znalost trhu Cenová politika Prodejní personál a služby zákazníkům Marketingové nástroje segmentace, řízení značky Technologie Výzkum nových aplikací Zlepšování stávajících výrobků Optimalizace procesu výroby Účast v rozvojových programech, granty Distribuce Vlastní síť maloobchodu Kvalitní distribuční síť Pokrytí trhu Optimalizace zásobování trhu Výroba nízké náklady eliminace zmetků bezporuchovost zkušený personál Ostatní tradice přístup ke kapitálu přístup k informacím monopolní postavení

97 Mapa strategických konkurenčních skupin Postupné kroky: 4) Určit velikost podílu na trhu jednotlivých clusterů 1) Určení strategických t proměnných 2) Vynesení souřadnic pro jednotlivé konkurenty 3) Označení jednotlivých clusterů

98 Mapa strategických konkurenčních skupin Rozhlasové stanice Hudba Zábava Zpravodajství 1 region více regionů všechny regiony Navazující analýza: podíl reklamy, nákladovost, programová struktura

99 Analýza vnitřního prostředí Strategie t a strategický t management Ing. Zdeněk Moravec

100 Interní strategická analýza podniku SWOT analýza Hodnotový řetězec Finanční analýza firmy Analýza nákladovosti Analýza kritických faktorů úspěchu

101 Interní strategická analýza podniku Slouží k identifikaci konkurenční pozice firmy pohledem do vnitřních struktur a procesů - analýza kompetencí v jednotlivých činnostech - analýza příležitostí a hrozeb - analýza zdrojů - finanční analýza firmy - srovnání s konkurencí

102 Identifikace klíčových silných a slabých stránek podniku SWOT analýzaa S Strengths silné stránky W Weaknesses slabé stránky O opportunities příležitosti ti T Threats - hrozby

103 SWOT analýza Zdánlivá jednoduchost metody je zároveň jejím limitem: Limity metody: - setrvačnost naší silnou stránkou je to, co vždy bylo - subjektivita ita důležité je identifikovat nejprve e všechny klíčové funkce firmy a pak jim teprve přiřazovat příznak silné nebo slabé stránky - provádění nutná je kvantifikace efektů

104 SWOT analýza Důležitou složkou SWOT analýzy je spojení výsledků do funkčních strategií: Strengths Weaknesses Opportunities SO - Využití silných stránek k růstu a naplnění příležitostí WO - Náprava slabých stránek a směrování k budoucím potřebám Threats ST - Využití silných stránek k eliminaci hrozeb WT - Důkladná analýza a případná aplikace únikových scénářů

105 Analýza zdrojů podniku Fyzické zdroje Stroje a zařízení Výrobní kapacity Přístup k surovinám Možnosti rozšíření Finanční zdroje Finanční prostředky Dostupnost úvěru Přístup k ostatním zdrojů financování (akcie, obligace) Working capital Lidské zdroje Množství zaměstnanců Vzdělání Nezaměstnanostě t Motivace Organizace Nehmotné zdroje Výrobní technologie Patenty, ochr. známky Know-how Image Informační systém

106 Analýza hodnotového řetězce angl. ekvivalent - value chain analysis Vychází z publikace M.E. Portera Konkurenční výhoda (Jak si vytvořit a udržet nadprůměrný výkon) Zkoumá jednotlivé činnosti firmy a způsob, jakým přispívají k tvorbě přidané hodnoty produktu.

MENDELOVA UNIVERZITA V BRN

MENDELOVA UNIVERZITA V BRN MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ Provozně ekonomická fakulta Ústav managementu DIPLOMOVÁ PRÁCE Strategické rozhodování vybraného ekonomického subjektu Vedoucí práce: prof. Ing. Emil Svoboda, CSc. Vypracovala:

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky MARKETING I VRATISLAV KOZÁK PAVLA STAÒKOVÁ

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky MARKETING I VRATISLAV KOZÁK PAVLA STAÒKOVÁ Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky MARKETING I VRATISLAV KOZÁK PAVLA STAÒKOVÁ ZLÍN 2008 Recenzovala: Hana Lošťáková Vratislav Kozák, Pavla Staňková, 2008 ISBN 978 80 7318 698

Více

Strategické řízení. Studijní dokumentace projektu. Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje

Strategické řízení. Studijní dokumentace projektu. Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Strategické řízení Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento studijní materiál

Více

ROZVOJ KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKU DEVELOPMENT OF THE COMPETITIVENESS OF COMPANY

ROZVOJ KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKU DEVELOPMENT OF THE COMPETITIVENESS OF COMPANY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT ROZVOJ KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKU DEVELOPMENT

Více

Analýza konkurenceschopnosti společnosti XY, s.r.o.

Analýza konkurenceschopnosti společnosti XY, s.r.o. , Analýza konkurenceschopnosti společnosti XY, s.r.o. Michaela Ždánská Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Tématem bakalářské práce je analýza konkurenceschopnosti společnosti XY, s.r.o. Hlavním cílem je

Více

Strategická analýza vybraného zařízení sociálních služeb

Strategická analýza vybraného zařízení sociálních služeb Bankovní institut vysoká škola Praha Ekonomie a management sociálních a zdravotních služeb Strategická analýza vybraného zařízení sociálních služeb Bakalářská práce Autor: Kateřina Hrabánková Ekonomie

Více

7.1 MARKETING A MARKETINGOVÉ DOVEDNOSTI II. ING. ŠÁRKA ZAPLETALOVÁ, PH.D.

7.1 MARKETING A MARKETINGOVÉ DOVEDNOSTI II. ING. ŠÁRKA ZAPLETALOVÁ, PH.D. 7.1 MARKETING A MARKETINGOVÉ DOVEDNOSTI II. ING. ŠÁRKA ZAPLETALOVÁ, PH.D. OSTRAVA 2006 Název: Marketing a marketingové dovednosti II. Autor: Ing. Šárka Zapletalová, Ph.D. Vydání: první, 2006 Počet stran:

Více

TVORBA POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE PODNIKU

TVORBA POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE PODNIKU TVORBA POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE PODNIKU ÚVOD 1. ZÁKLADNÍ ÚKOLY MANAGEMENTU 1.1 Trendy na pozítří 2. PROCES TVORBY POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE 2.1 Vytvoření poslání 2.2 Vytvoření vize 2.2.1 Základní cíle

Více

Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s.

Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s. Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Finančnictví a ekonomických disciplín Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s. Bakalářská práce Autor: Martin Dráha Bankovní management Vedoucí

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN A ZAKLÁDÁNÍ MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKU V OBLASTI E-BUSINESSU

PODNIKATELSKÝ PLÁN A ZAKLÁDÁNÍ MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKU V OBLASTI E-BUSINESSU Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor : Podnikové hospodářství PODNIKATELSKÝ PLÁN A ZAKLÁDÁNÍ MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKU V OBLASTI E-BUSINESSU Business plan and founding of a small

Více

ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA

ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ PRAHA 2011 Název studijní opory Název: Základy

Více

Podnikatelský plán na založení malého nebo středního podniku

Podnikatelský plán na založení malého nebo středního podniku Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podnikové hospodářství Podnikatelský plán na založení malého nebo středního podniku Business Plan for Establishing of a Small or Medium Enterprise

Více

DEFINICE MARKETINGU PODNIKATELSKÉ KONCEPCE A PŘÍSTUP K ZÁKAZNÍKŮM

DEFINICE MARKETINGU PODNIKATELSKÉ KONCEPCE A PŘÍSTUP K ZÁKAZNÍKŮM DEFINICE MARKETINGU Definic marketingu existuje celá řada, k nejznámějším a nejvýstižnějším z nich patří následující dvě: Z hlediska celospolečenského je marketing sociálním a manažerským procesem, jehož

Více

Záměr na založení nového podnikatelského subjektu v České republice

Záměr na založení nového podnikatelského subjektu v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra oceňování a podnikání Záměr na založení nového podnikatelského subjektu v České republice Bakalářská práce Autor: Elena Gombozhapova Ekonomika a management

Více

ZÁKLADY MARKETINGU (Texty pro distanční studium)

ZÁKLADY MARKETINGU (Texty pro distanční studium) OSTRAVSKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA ZÁKLADY MARKETINGU (Texty pro distanční studium) Dr. Ing. Hana Svobodová OSTRAVA 2007 Učební text byl vypracován s finanční podporou Evropského sociálního fondu

Více

Jak přetvořit strategii v konkrétní kroky PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Jak přetvořit strategii v konkrétní kroky PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Jak přetvořit strategii v konkrétní kroky PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM

Více

Návrh marketingové strategie firmy. Petr Králíček, DiS.

Návrh marketingové strategie firmy. Petr Králíček, DiS. Návrh marketingové strategie firmy Petr Králíček, DiS. Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Hlavním cílem bakalářské práce bylo zanalyzovat současný stav marketingové strategie. Vedlejšími cíli mé práce bylo

Více

STRATEGICKÝ MANAGEMENT

STRATEGICKÝ MANAGEMENT Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava STRATEGICKÝ MANAGEMENT učební text Miloslav Konečný, Markéta Gregušová Ostrava 2012 Recenze: doc. Ing. Josef Novák, CSc. VŠB Technická univerzita Ostrava,

Více

Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP

Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP Bakalářská práce Autor: Alexandra Manuylova Obor: Ekonomika a management malého a středního

Více

CO JE TO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ

CO JE TO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ CO JE TO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ Cíle kapitoly po prostudování kapitoly čtenář: Zná základní pojmy související se strategickým řízením. Chápe pojem strategie. Zná smysl a účel strategického řízení. Zná hierarchickou

Více

1 Strategické plánování

1 Strategické plánování 1 Strategické plánování 1.1 Podnikové strategie V odborné literatuře se pojem strategie zpravidla charakterizuje jako základní předpoklad o tom, jakou cestou budou dosaženy firemní strategické cíle. 1

Více

Management a marketing pro neziskové organizace

Management a marketing pro neziskové organizace Management a marketing pro neziskové organizace Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Management a marketing

Více

1 MARKETING 1.1 RŮZNÉ POJETÍ MARKETINGU A JEHO VÝZNAM

1 MARKETING 1.1 RŮZNÉ POJETÍ MARKETINGU A JEHO VÝZNAM 1 MARKETING V dnešní ekonomice se řada firem snaží chovat nejen tržně, ale i pružně se přizpůsobit danému trhu, na němž pozorně analyzují situaci, zjišťují své možnosti a snaží se jich využít ve svůj prospěch.

Více

2 INFORMAČNÍ CENTRUM V SYSTÉMU CESTOVNÍHO RUCHU, JEHO PROVOZ, ORGANIZACE PRÁCE A ŘÍZENÍ. 34

2 INFORMAČNÍ CENTRUM V SYSTÉMU CESTOVNÍHO RUCHU, JEHO PROVOZ, ORGANIZACE PRÁCE A ŘÍZENÍ. 34 1 1. ÚVOD DO MARKETINGU 10 1.1 Podstata marketingu 10 1.2 Trh cestovního ruchu a zvláštnosti služeb 11 1.3 Strategické řízení 13 1.4 Marketingové řízení 14 1.5 Marketingový mix 18 1.6 Marketing v informačním

Více

Zkouška management 51.Uveďte přístupy ke klasifikaci změn a uveďte a zdůvodněte druhy změn, které považujete za nejdůležitější

Zkouška management 51.Uveďte přístupy ke klasifikaci změn a uveďte a zdůvodněte druhy změn, které považujete za nejdůležitější Zkouška management 51.Uveďte přístupy ke klasifikaci změn a uveďte a zdůvodněte druhy změn, které považujete za nejdůležitější Základní důvody ke změnám organizací - Vývoj a změny vnějšího prostředí (vývoj

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL S R. O. Daniel Mucha

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL S R. O. Daniel Mucha VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL S R. O. Daniel Mucha Strategie modrého oceánu v praxi českých firem Diplomová práce 2014 Strategie modrého oceánu v praxi českých firem Diplomová práce Daniel Mucha

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS INOVACE VYBRANÝCH POJISTNÝCH PRODUKTŮ INOVATION

Více

Podnikatelský plán na založení malé firmy

Podnikatelský plán na založení malé firmy Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Podnikatelský plán na založení malé firmy Magisterská diplomová práce Studijní program: Odborná francouzština pro hospodářskou praxi Vedoucí práce: PhDr.

Více

Základní trendy současného firemního managementu

Základní trendy současného firemního managementu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Základní trendy současného firemního managementu Bakalářská práce Autor: Pavel Ţůrek makléř, finanční makléř Vedoucí práce: Ing.

Více

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bakalářská práce Autor: Petr Pavlas Bankovní management

Více