Strategie a strategická analýza

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Strategie a strategická analýza"

Transkript

1

2 Strategie a strategická analýza VŠEM Ing. Zdeněk Moravec

3 Základní a doporučená literaturat Základní literatura: t Kovář, Strategický management, skripta VŠEM 2007 Moravec, Strategie a strategická analýza, studijní text, VŠEM 2008 Mallya, Strategie a strategická analýza, studijní text, VŠEM 2008 Doporučená literatura Mallya Th. Základy strategického řízení a rozhodování Porter, M.E. Konkurenční strategie Kotler, Ph. Marketing management

4 Ukončení č předmětuř Způsob ukončení předmětu: zkouška - písemný zaškrtávací test (kalkulačka)

5 Cíl přednášek k čemu to je? k čemu to je studentovi VŠEM? základy mng. vs. strategický mng úroveň znalostí strategického mng. v ČR základy vs. moderní trendy

6 Rozčlenění ě přednášekř 1) Definice i zákl. pojmů, ů cíle, proces tvorby strategie 2) Analýza externího prostředí podniku 3) Analýza odvětví 4) Analýza interního prostředí podniku 5) Formulace strategie 6) Realizace strategie t 7) Kontrola o a zhodnocení oce strategie e

7 Vymezení pojmů ů v oblasti strategie t Strategie a strategický management Ing. Zdeněk Moravec

8 Strategie Strategie = unikátní a trvale rozvíjené mechanizmy, skrze které firma vytváří hodnoty. Robert S. Kaplan, David P. Norton Strategické plánování = je řídící proces rozvíjení a udržování životaschopné shody mezi cíli a zdroji organizace a jejími měnícími se tržními příležitostmi. Cílem strategického plánování je vytvářet a přetvářet obchody a výrobky firmy tak, aby jejich kombinace, zabezpečovala uspokojivé zisky a růst. Philip Kotler, Marketing Management, 7th Edition, 1991 Cíle ukazují, čeho chce podnikatelská jednotka dosáhnout. Strategie je Z1 hrací plán, jak se k těmto cílům dostat. Philip Kotler, Marketing Management 12th Edition, 2006 => Strategie t není oborem jednoznačných č odpovědí.

9 Snímek 7 Z1 Strategie bývá firemní dokument, kde jsou popsána vychodiska a cíle firmy/sbu/výrobkového oboru Zdenda;

10 Strategie definice skripta: Strategie posláním strategie je formulace takového cílového chování strategického subjektu, které řeší vzájemné postavení minimálně dvou subjektů v neindiferentním vztahu. Strategický subjekt může se jím stát jen a pouze jakýkoli živý objekt, který je k jinému objektu v neindiferentním vztahu.

11 Strategie podniku Původ slova strategie hledejme v antice(z řeckého strategos, generál = stratos (vojsko,výprava) + agein, vést). Strategie = formulace cílů a způsobu jejich dosažení Strategie podniku = zformulovaný způsob dosažení dlouhodobých cílů podniku Jaké jsou cíle? Kolik je cílů? otázka koncentrace pozornosti Co ovlivňuje strategii? vnější faktory Kolik je cest k cíli? Co nám brání naplnit strategii, co nám pomáhá? Co dělat, když strategie selže?

12 Strategické t řízení/managementí/ t = proces tvorby a realizace strategie Charakteristiky ik Opatřeníř Pracuje s nejistotou Nespojitý charakter Časový posun Protichůdné reakce Investice do budoucnosti Odhadování rizika Trvalý proces Vytváření variant budoucnosti Víceoborový proces Koncentrace zdrojů

13 Strategické t myšlení Liedtka, J.M. definice i složek myšlení stratéga: té - Komplexnost - Dlouhodobý horizont - Cílevědomost - Pružnost - Práce s hypotézami Rozpor: Osvícený stratég vs. vyučený stratég Liedtka, J.M. Strategic thinking: Can it be taught?

14 Strategie konkurence Strategií se podnik typicky vymezuje vůči svým konkurentům = konkurenční strategie Opakem je strategie spolupráce může být předmětem taktiky Z těchto faktů jsou odvozeny: Strategické vztahy Indiferentní Neindiferentní Strategické vazby Konkurence Kooperace Neutralizovaná vazba

15 Konkurenční č efekt Základním cílem strategického řízení je vytvoření konkurenčního efektu, který při porovnání s konkurenčními efekty ostatních strategických subjektů (konkurentů) vytváří pozitivní komparativní efekt. Takový konkurenční efekt je nazýván konkurenční výhoda. (negativní konkurenční efekt potom konkurenční nevýhoda)

16 Konkurenční č výhoda Identifikace, vybudování a udržení si konkurenční výhody je pilířem pro zajištění prosperity Konkurenční výhoda je založena většinou na: Výjimečných zdrojích Výjimečných schopnostech Výjimečném postavení Firma dělá nebo vlastní něco, co je ostatním těžko dostupné nebo nedosažitelné

17 Konkurenční strategie masa a míra efektu zvláštní a mimořádný efekt strategie účinnosti a účelnosti

18 Vztah masy a míry efektu malá Míra efektu Firmy dravě vstupující do Neúspěšná strategie - nových trhů dumping, příštipkáři za účelem získání objemu Výlučné postavení na trhu Kusová výroba, vysoce goodwill, image specializovaná, omezený počet zákazníků velká velká Masa efektu celkový objem efektu Masa efektu malá Míra efektu poměr mezi efekty a vynaloženými zdroji

19 Zvláštní a mimořádný efekt Zvláštní efekt konkurenční výhoda je dosažena na straně jednotkových nákladů nižší náklady než konkurence = absolutní zvláštní efekt snižování nákladů = relativní zvláštní efekt způsoby: nákup, využití kapacit, efektivní řízení procesů uvnitř firmy Mimořádný efekt konkurenční výhoda je dosažena na straně ceny vyšší cena než konkurence = absolutní mimořádný efekt (úspěšné) zvyšování ceny = relativní mimořádný efekt způsoby: diferenciace, skutečné nebo vnímané zlepšení vlastností prodávaného produktu

20 Strategie t účelnosti a účinnosti Strategie účelnosti dělat správné věci souvisí s cílovou alokací zdrojů důsledné zkoumání, které činnosti firmy přinášejí zisk (efekt) a na ty se soustředit úkol vrcholového managementu Strategie účinosti dělat věci správně provádění činností co nejlépe s ohledem na cílový parametr (nakupovat co nejlevněji x nejkvalitněji x nejrychleji. úkol nižšího a středního managementu

21 Časový ýhorizont Strategické řízení dlouhodobý horizont na celopodnikové úrovni více než 5 let Taktické řízení střednědobý horizont 1-5 let může obsahovat dílčí strategie pro výrobkové obory Operativa krátkodobý horizont denní či měsíční

22 Časový horizont Typ řízení Strategické řízení Taktické řízení Operativní řízení Faktory vyžadující určitý typ řízeníí Dlouhodobý vývoj tržních trendů Vývoj techniky a technologií Změny ekonomických podmínek Celkový vývoj okolí podniku Vývoj konkurence Poptávka po výrobku Dosažitelnost a ocenění zdrojů Finanční situace Změny materiálů Změny specifikací Změny v čase dodávek Poruchy ve výrobě či zásobování

23 Oblasti a úrovně ě strategie t Ve složitějších organizacích platí, že to, co je vymezeno z pohledu nižší úrovně jako strategie, je z pohledu vyšší úrovně pouze taktikou. V jednotlivých funkčních oblastech jsou zpracovávány funkční strategie: - marketingová - finanční - investičníič - výzkumná Komplexní strategie rozvoje podniku není jen syntézou strategií nižších úrovní, ale přináší synergický efekt.

24 Další typologie strategií t Reaktivní strategie t vs. Kreativní strategie t - strategie by měla principielně být kreativní, neboť tak vytváří lepší konkurenční výhodu Globální, mezinárodní, národní a lokální strategie

25 Vývoj chápání á pojmu strategie t Původ slova je ve vojenství cílem strategie t je zde zničení protivníka V období rozvoje kapitalismu na principu laissez-faire bylo cílem podniků zničit své konkurenty V dnešní regulované ekonomice je tento cíl přeformulován na vytvoření a využití konkurenční výhody Odvozené pojmy: Strategické řízení: Pravé antagonistická vazba Nepravé neantagonistická vazba Strategické operace: Pravé Nepravé Falešné

26 Vývoj přístupů k strategickému managementu 4 koncepce škol strategického t managementu dle Whittingtona (1993) 1) Klasická škola 2) Procesní přístup 3) Evoluční přístup 4) Systémový přístup Novodobé trendy

27 Klasická škola 60. léta 20. století období růstu Východiskem je vojenské pojetí Podnikatel jako generál Cílem je co nejvýhodněji využít jakýkoli kapitál Management zaměřen na max. návratnost investic Nové přístupy: Chandler (1962) změny org. struktury a interních procesů za účelem dosažení cílů Andrews silné a slabé stránky Ansoff synergie uvnitř firmy, šíře portfolia, konkurenční výhoda

28 Procesní přístup 70. léta 1. ropná krize Počátky yglobalizace Univerzální strategie Větší náročnost na komplexnost a informace vznik konzultačních firem McKinsey, BCG Nová témata: informace, znalosti nákladů, diversifikace vs. integrace

29 Evoluční č přístup 80. léta Manažeři vs. ekonomové Japonské modely řízení Plochá organizační struktura Výroba bez zmetků Výrobní týmy Nové trendy: Michael E. Porter Model 5 sil působících na podnik

30 Systémový přístup Zahrnutí sociálního hlediska Protiklad chladných firemních kalkulací sociální faktory formují procesy v ekonomii Důraz ů na vnitropodnikovou o ou kulturu u

31 Novodobé trendy Strategie dominuje managementu Důraznapraktickoustránkuvěci spíše osvědčené postupy než zaručené recepty Strategický t výzkum Spolupráce s poradenskými centry a univerzitami Růst využití nástrojů IT Rethinking The Future

32 Význam informace ve strategickém řízení V dnešní době existuje a pracujeme s mnohem větším množstvím informací - Nová média větší pokrytí a rychlost - Informace jsou zbožím samy o sobě - Většina oborů má dnes svou formu organizace a různá média zprostředkování informací periodika, weby, výměna dat v rámci oborových seskupení - K tomu přibývají informace z nezávislých uskupení, webů a přelévání ř informací mezi jednotlivými i médii - Narůstá objem informací subjektivního charakteru či záměrně zkreslené (placení bloggeři atd.)

33 Význam informace ve strategickém řízení neurčitost určitost nejistota jistota

34 Ekonomický organismus jako strategický subjekt Definice: i Ekonomický ký organismus je systém spojený s vnějším prostředím prostřednictvím vstupů a výstupů, přičemž četnost a intenzita vazeb mezi prvky tohoto systému je větší ve vnitřní struktuře než při jeho propojení s okolím Prvky: Kv pracovníci určité kvalifikace, množství a struktuře S suroviny, materiály P stroje zařízení, budovy Vazby: E energetická vazba T technologická vazba O organizace K konstrukce výrobků a služeb

35 Strategie v různých formách organizací Podnikatelský subjekt cílem je zisk - Různé prostředí, velikost, předmět podnikaní zásadně mění rozsah a proces tvorby strategie, nemění se však základní principy (komplexnost, dlouhodobost, sdílenost, informovanost, uvědomělost) ě ě Státní a veřejné organizace, nevládní organizace, vojenství, osobní strategie

36 Proces tvorby firemní strategie t 1. Stanovení firemních cílů a formulace vize 2. Analýza vnitřního a vnějšího okolí podniku 3. Formulace strategie 4. Implementace strategie 5. Kontrola a hodnocení

37 Stanovení cílů Strategie a strategický management Ing. Zdeněk Moravec

38 Stanovení cílů a formulace poslání Cíl je začátek a konec strategie Očekávané budoucí výsledky představující žádoucí stav, kterého chce firma dosáhnout. Zároveň je cíl východiskem k formulování strategie k čemu má strategie sloužit Součástí je formulace vize firmy a její poslání

39 Cíle Cíle podniku Kontrola a revize strategie Podstatným rysem moderní strategie je, že strategický cíl není apriori určen, ale vzniká v průběhu tvorby strategie jako její produkt. Tento zdánlivě nepodstatný rozdíl má zásadní význam nejen na profitabilitu firmy, ale také na její j neustálou přestavbu a vůbec na samotnou schopnost dosahovat cílů a uspět na daných trzích. Jak jich dosáhnout? Tvorba strategie

40 Cíle Jedná se o kvantifikaci i poslání a vize společnosti. Na základě této kvantifikace může ů dojít k vyhodnocení plnění cílů ů společnosti. - ekonomické - ekonomické - společenské - ekologické - etické

41 Cíle Při stanovování cílů je nutné dbát, aby byly: S stimulating motivující í M measurable měřitelné A acceptable přijaté a sdílené těmi, kteří je budou plnit R realistic splnitelné T time vymezené v čase

42 Klasifikace cílů Dle časového horizontu strategické, t taktické, ké operativní Dle hloubky, detailnosti: Otevřené vymezeny obecně Uzavřené vymezeny velmi detailně - co, kolik, kdy, jak Dle obsahu: ekonomické, technické, sociální Dle podnikové úrovně: korporátní, podnikové, SBU, výrobkové Dle geografické úrovně: globální, regionální, národní, místní

43 Poslání = vymezuje smysl existence podniku, účel a funkce, které by měl plnit - Směřuje do budoucna - Rovnováha mezi širokým a úzkým vymezením - Pozor na frázovitost - Ztotožnění napříč firmou Time Warner Mission statement We strive to be the most respected and successful media company the leader in each of our businesses renowned for quality, excitement and performance Finanční úřad USA (Internal Revenue Service) Poskytnout americkým daňovým poplatníkům tu nejlepší kvalitu služeb tím, že jim pomůžeme porozumět a plnit jejich daňové povinnosti a tím, že budeme uplatňovat daňové zákony jednotně a spravedlivě. Abrahams, Jeffrey: Mission i Statement t t Book

44 and some more Poslání Anheuser-Busch h Companies, Inc. Vision: Through all our products, services and relationships, we will add to life s enjoyment. Mission: - Be the world s beer company - Enrich and entertain global audience - Deliver superior returns to our shareholders Values: We believe in - Everything we do - Exceeding customers expectation - Trust, respect and integrity in all our relationships -

45 Poslání and some more Northwestern Mutual Life (Severozápadní vzájemná životní pojišťovna) Northwestern Mutual Way: Ambicí Severozápadní je spíše být bezpečnou než velkou. Jejím záměrem je spíše být první v prospěchu pro své pojištěnce než ve velikosti. Upřednostňováním kvality před kvantitou, Severozápadní preferuje spíše chránit své obchody dobrovolnými omezeními, než uzavírat mnohem větší obchody s rizikem obětování těch hodnot, které Severozápadní učinily firmou jejích klientů. Výkonný výbor, 1888

46 Vize = vyjadřuje j představu o budoucí strategické pozici podniku Zatímco podnik se musí neustále přizpůsobovat změnám v okolním prostředím, určité základní ideály zůstávají neměnné a slouží jako vodítko při tvorbě strategických rozhodnutí. Tyto neměnné ideály formují podnikatelskou vizi a jsou vyjádřeny v podnikovém poslání. Vodítka ke stanovení vize: - použití vzoru z jiného oboru - vymezení se vůči konkurentům -vnitřní přerod - supercíl

47 Analýza vnějšího prostředí Strategie a strategický management Ing. Zdeněk Moravec

48 Strategická t pozice podniku Určení strategické pozice podniku je výsledkem externí strategické analýzy resp. jejích dvou zákl. složek: analýzy odvětví a analýzy makrookolí. 1. Pochopení povahy prostředí 2. Prověřování vlivů na prostředí 3. Identifikace klíčových konkurenčních sil 4. Identifikace konkurenční pozice 5. Identifikace klíčových příležitostí tí a hrozeb Strategická pozice Jaká je naše pozice? Kde jsou naši konkurenti? Kam se chceme posunout?

49 Pochopení povahy prostředí Prostředí statické budoucí vývoj lze predikovat ze znalosti minulosti P tř dí d i ké b d í ý j Prostředí dynamické budoucí vývoj ovlivňují nové skutečnosti. Při predikci je nutné pracovat se scénáři

50 Okolí firmy

51 Analýza dimenzí vnějšího prostředí PEST nejčastěji používaná analýza vnějšího prostředí P politické faktory E ekonomické faktory S sociální faktory T technologické faktory Takový výčet by ovšem neměl omezovat a analýza by měla být připravena zahrnout veškeré externí vlivy (příkladem může být olympiáda, prasečí chřipka či změny klimatu) Odvozené analýzy: STEP, PESTEL

52 Obsah PEST analýzy Politika Ekonomika Legislativní změny daňová reforma, Makroekonomické ukazatele: inflace, unijní legislativa, programy EU, zaměstnanost, úrokové míry, kurz vztahy s místní správou, volební měny, výše přímých a nepřímých cykly daní, úroveň agregátní poptávky a Při zahr. investicích stabilita vlády, zahraniční politika, mezinárodní vymahatelnost práva, celní politika nabídky, výše mezd, ekonomický cyklus Sociální vlivy Technologické vlivy Demografické změny hustota Technologický vývoj, státní a soukromé obyvatelstva, věk, vzdělání, výdaje na výzkum, zahraniční nezaměstnanost, civilizační úroveň, investice do výzkumu, nadnárodní změna postojů k práci, ekologii, programy a granty, patentní řízení, trávení volného času, úroveň dopravní a informační životosprávě infrastruktury

53 Kritické otázky k PEST analýze 1) Pokrývá PEST opravdu vše? rozšíření např. PESTEL 2) Jsou zkoumané faktory opravdu důležité pro naší firmu a jaká je míra jejich vlivu? 3) Nejen minulost, ale hlavně budoucnost! Jak dokážeme predikovat? 4) Pasivní postoj k high level oblastem. Je lépe být hybatelem věcí!

54 Efektivní přístup k PEST analýze Metoda MAP M Monitoring identifikace konkrétních faktorů A Analýza dosavadní vývoj P Predikce odhad budoucího vývoje Součástí může být přiřazení vah jednotlivým faktorům.

55 ETOP metoda Analýza příležitostí tí a hrozeb v externím prostředí (Environmental Threat and Opportunity Profile) Přiřazení hodnocení vlivu jednotlivým faktorům 0/+/- žádný vliv, příležitost, hrozba Vhodné pro velký počet faktorů V kombinaci s MAP metodou vznikne matice faktorů s jejich oceněním

56 Metoda tvorby scénářů Definice: i Umožňuje vytvářet thodnověrné ě varianty budoucího vývoje prostředí a pozice podniku v tomto prostředí na základě seskupování klíčových a řídících vlivů. Odpovídá na otázku: Co kdyby?/what if? Z faktorů identifikovaných metodou PEST vytváří scénáře budoucího vývoje. Výhody: umožňuje vizualizaci mnoha verzí budoucnosti, včetně dlouhodobé projekce. Názornost. Nevýhody: schopnost ocenit pravděpodobnost, d s jakou jednotlivé scénáře nastanou

57 Metoda tvorby scénářů Dle množství faktorů volíme metodu: 1) Scénáře na základě faktorů faktorů je omezený počet a omezený je i počet variant budoucího vývoje jednotlivých faktorů 2) Tvorba předem stanoveného počtu scénářů např. optimistický, pesimistický, kvalifikovaně odhadnutý scénář Častým prostředkem je využití různých výpočetních nástrojů k sestavování modelů s několika snadno nastavitelnými parametry. Výsledkem je např. citlivostní analýza doby dosažení cílů při různých vstupech. Při predikci jednotlivých faktorů lze využít expertní firmy. Vodítka pro pohled do daleké budoucnosti: - kdo bude vítěz? - oddálení pohledu zoom out - pohled na dnešek z perspektivy před x lety

58 Metoda 4C Typicky využívaná při přechodu z lokální působnosti ů na globální Customers - zákazníci Country - země Competition - konkurence Costs - náklady

59 Metoda 4C Customers - zákazníci - požadavky zákazníků jsou homogenní, nebo jsou v novém prostředí odlišné? Uspokojí existující produkt spotřebitele ve všech regionech? - je naše marketingová strategie funkční v novém prostředí?

60 Metoda 4C Country národní specifika - Kulturní tradice a společenské normy mohou bránit jednotnému marketingovému přístupu - Obchodní politika obchodní bariéry, vznik nových překážek, máme nástroje, znalosti k jejich překonání? - Technické standardy normy EU, ISO certifikáty, ochrana živ. prostředí

61 Metoda 4C Competition - konkurence - Globální konkurence globální firmy těží z univerzálního pokrytí svých trhů, výnosů z rozsahu, kupní síly, vliv na legislativu států - Integrace činností firma vs. konkurence Downward integration integrace odbytišť Upward integration integrace vstupů

62 Metoda 4C Costs náklady -Úspory z rozsahu souvisí s obratem a vyjednávací silou vůči dodavatelům - Náklady na technický vývoj hlavní zdroj růstu, ale jen největší firmy si ho mohou dovolit - Náklady na dopravu vytvářejí rozdíl v nákladech mezi lokálními výrobci a dovozci

63 Metoda 4C Závěry: Výsledek 4C analýzy určuje přístup ke globalizaci firmy, formuluje 3 různé strategie: 1. Globální strategie není potřebná ani efektivní 2. Multiregionální strategie 3. Globální homogenní strategie

64 Analýza odvětví Strategie a strategický management Ing. Zdeněk Moravec

65 Analýza odvětví Definice a charakteristiky odvětví Analýza konkurenčního odvětví Porterův model 5ti sil Mapa konkurenčních k č skupin Klíčové faktory úspěchu v odvětví Segmentace

66 Analýza odvětví Definice: i odvětví ě íje skupina firem, jejichž ji produkty si jsou svými charakteristikami podobné Vymezení odvětví, ve kterém firma působí je základním předpokladem úspěšného pochopení p své konkurenční pozice.

67 Analýza odvětví Šíře vymezení odvětví Nejužší 1) Firmy, které nabízejí podobný produkt podobným zákazníkům s podobnou strategií Coca-cola vs PepsiCola 2) Firmy, které nabízejí podobné výrobky Coca-cola vs místní výrobci limonád 3) Firmy, které nabízejí výrobky s podobným užitkem Coca-cola vs výrobci nápojů, zmrzliny, osvěžení Nejširší 4) Firmy, které usilují o tytéž zákazníkovy peníze Coca-cola vs výrobky hrazené z disponibilního příjmu

68 Analýza odvětví Základní charakteristiky odvětví: velikost trhu, konkurence, zákazníci, míra integrace, vstupní bariéry, výstupní bariéry, stupeň diferenciace, efektivnost

69 Charakteristiky odvětví Velikost trhu celkový obrat Celková velikost trhu = celková poptávka - Objem - Počet zákazníků - Geografická oblast Růst trhu - Demografické faktory - Změny potřeb - Navazující odvětví - Nové segmenty zákazníků Velký a rostoucí trh = vyšší konkurence

70 Konkurenti Často opomíjená složka analýzy odvětví Informace o konkurentech: Počet Velikost Nákladová struktura Portfolio klíčových zákazníků Marketingová strategie čím více konkurentů tím je konkurence vyšší

71 Zákazníci Klíčový faktor pro vymezení konkurenčního odvětví - Počet - Velikost - Diferenciace potřeb - Kupní síla - Spotřebitelský trh x B2B Malý ýpočet velkých zákazníků = vyšší konkurence (Trh kupujícího) Trh prodávajícího malý počet velkých dodavatelů

72 Stupeň ň integrace Vertikální integrace způsobuje nákladové rozdíly Výhody: nižší náklady, v případě monopolu na vstupy má firma snadný vstup na rostoucí trh výrobků Nevýhody: v době poklesu poptávky po výrobcích klesá i odbyt vstupů

73 Bariéry vstupu do odvětví Faktory bránící vstupu do odvětví: - Vysoké investiční náklady - Potřebná velikost - Dostupnost zdrojů - Vlastnictví technologie - Celní či legislativní ochrana domácích firem - Úroveň konkurence Nízké bariéry vstupu = vyšší konkurence

74 Bariéry výstupu z odvětví Typické pro těžký průmyslů - náklady ukončení činnosti, - provázanost s ostatními funkčními jednotkami, - jednostranně ě orientované investice, Vysoké bariéry výstupu z trhu = vyšší konkurence

75 Míra diferenciace i Schopnost výrobců odlišit své výrobky od konkurence Funkčnost Značka Postoj Distribuce Servis Nízká diferenciace = vyšší konkurence

76 Efektivnost t Efektivnost roste spolu s - Zkušenostmi zralé trhy většinou prošly několika vlnami optimalizace - Velikostí economy of scale - Využitím kapacit flexibilnost, tržní podíl Dosažená míra efektivity působí jako bariéra vstupu do odvětví a snižuje tím úroveň konkurence

77 Analýza konkurenčního prostředí Navazuje na analýzu odvětví Zkoumá pozici firmy z pohledu hlavních sil, které ovlivňují konkurenční schopnost firmy 5 hlavních sil dle Michaela E. Portera: Stávající konkurence Noví konkurenti (bariéry vstupu do odvětví) Dodavatelé Zákazníci Možné substituty t

78 Hrozba nových konkurentů Vyjednávací síla dodavatelů konkurence uvnitř odvětví Vyjednávací síla zákazníků Hrozba nových substitutů

79 Konkurence v odvětví Rozhodující í činitelé: it Růst odvětví Fixní náklady/přidaná yp hodnota Občasný přebytek kapacity Rozdíly mezi výrobky Rozdíly mezi konkurenty Informační složitost Kapitálová účast velkých společností Překážky odchodu z odvětví/ změnu orientace Náklady na přechod zákazníka mezi konkurenty

80 Vyjednávací síla dodavatelů Diferenciace vstupů Náklady na změnu dodavatele Existence substitutů surovin Koncentrace dodavatelů Důležitost objemu dodávek pro dodavatele Podíl nákladů vstupů na celkových nákladech Závislost ceny a vlastností výrobku na vstupech Hrozba vstupu dodavatelů do odvětví

81 Vjdá Vyjednávací síla zákazníků Hlavní páky dohadovací d síly: Koncentrace zákazníků Koncentrace výrobců Objem nákupů kupujících Náklady ypřechodu Informovanost kupujících Hrozba integrace s výrobci Substituce

82 Vjdá Vyjednávací síla zákazníků Citlivost na ceny: Cena/celkové náklady Rozdíly ve výrobcích Dopad na kvalitu výkon Zisky kupujících Motivy těch kdo rozhodují o nákupu

83 Hrozba nových konkurentůk Překážky vstupu: Úspory z rozsahu Rozdíly ve značkových výrobcích Podobnost výrobků Náklady na vstup do odvětví Nutné investice Distribuční kanály Důležitost nízkých nákladů Přístup ke vstupům Vládní politiky Očekávaná odvetná opatření

84 Hrozba substitutů tů Ocenění výhod z přechodu na substituty Substituce potřeb Potřeba specifických vlastností Vyvolaná substituce nové stroje fungující na nových materiálech Absolutní substituce původní ů výrobek přestane ř být vnímán jako substitut náhrady Bariéry vstupu Náklady přechoduř Sklon kupujících ke změnám

85 Model pěti sil Sumarizace výsledků analýzy: 1) které konkurenční síly yjsou klíčové 2) další vlivy, které zesilují konkurenční síly 3) očekávané změny 4) Máme možnost tyto síly ovlivňovat? 5) Reakce ostatních konkurentů 6) Specifické vztahy mezi zúčastněnými subjekty 7) Nová odvětví

86 Mapa strategických konkurenčních skupin Význam, popis Tvorba: - segmentace trhu Příklad klíčové faktory úspěchu

87 Mapa strategických konkurenčních Význam, použití skupin Pomáhá určit nejbližší konkurenty Pomáhá identifikovat mezery na trhu Pomáhá identifikovat oblasti s největším konkurenčním bojem Názorné grafické zobrazení s možností další vizualizace záměrů Odkrývá další vazby v odvětví síla zákazníků a dodavatelů

88 Analýza strategických konkurenčních skupin Cíle: - identifikace skutečných konkurentů - sledování chování těchto konkurentů a - předpokládané reakce - vymezení rozdílů mezi jednotlivými konkurenty Identifikace strategických příležitostí a hrozeb

89 Mapa strategických konkurenčních skupin Odvětví vs. konkurenční odvětví. Identifikace firem, které jsou našimi skutečnými č konkurenty k - Podobná tržní strategie e - Podobné cíle - Podobné konkurenční výhody

90 Mapa strategických konkurenčních skupin Mapa vzniká vynesením faktorů, ů které charakterizují naše konkurenty, do grafu se dvěmi osami souřadnic. Výběr faktorů: - Obrat - Prostorové pokrytí segmentů - Celkový kapitál - Distribuční kanály - Cenová politika - Prvky marketingové strategie - Počet pracovníků - Marketingové výdaje - Šíře sortimentu - Zaměření na cílové segmenty Výběr klíčových faktorů!!!

91 Mapa strategických t konkurenčních k č skupin Ke správné identifikaci a výběru rozhodujících faktorů pro tvorbu mapy strategických konkurenčních skupin jsou nezbytné: Umění segmentace Rozpoznání klíčových faktorů úspěchu

92 Segmentace trhu Definice: Rozčlenění trhu do jednotlivých skupin dle typu zákazníka Umožňuje vynakládat marketingové úsilí na ty skupiny zákazníků, u kterých firma dosahuje maximální efekt.

93 Tž Tržní segment Definice: i Skupina jednotlivců ů nebo organizací, které sdílejí jednu nebo více podobných charakteristik, což vede k tomu, že mají podobné potřeby výrobků či služeb. Typické charakteristiky: Jednotlivci: věk, pohlaví, stupeň vzdělání, povolání, vyznání, region, příjem, životní postoje, rodina. Organizace: velikost, obor, státní/soukromá, právní forma, rozhodovací proces, působnost, země.

94 6 otázek segmentace jaké potřeby zákazník uspokojuje? kdo je náš zákazník? jak se zákazník rozhoduje? kde zákazník nakupuje? kdy zákazník nakupuje? proč zákazník nakupuje?

95 Klíčové éfaktory úspěchu ě Jsou hlavními determinantami úspěšnosti firmy v odvětví. Většinou specifická přednost, plynoucí z určitých dovedností nebo vlastnictví zdrojů. Mohou se vztahovat k: - Organizačním schopnostem - Technologii - Výrobě - Marketingu - Distribuci ib i

96 Klíčové éfaktory úspěchu ě Organizace a řízení Připravenost na změny Zkušený management Moderní řídící přístupy - 6 sigma Informační systém Marketing Znalost trhu Cenová politika Prodejní personál a služby zákazníkům Marketingové nástroje segmentace, řízení značky Technologie Výzkum nových aplikací Zlepšování stávajících výrobků Optimalizace procesu výroby Účast v rozvojových programech, granty Distribuce Vlastní síť maloobchodu Kvalitní distribuční síť Pokrytí trhu Optimalizace zásobování trhu Výroba nízké náklady eliminace zmetků bezporuchovost zkušený personál Ostatní tradice přístup ke kapitálu přístup k informacím monopolní postavení

97 Mapa strategických konkurenčních skupin Postupné kroky: 4) Určit velikost podílu na trhu jednotlivých clusterů 1) Určení strategických t proměnných 2) Vynesení souřadnic pro jednotlivé konkurenty 3) Označení jednotlivých clusterů

98 Mapa strategických konkurenčních skupin Rozhlasové stanice Hudba Zábava Zpravodajství 1 region více regionů všechny regiony Navazující analýza: podíl reklamy, nákladovost, programová struktura

99 Analýza vnitřního prostředí Strategie t a strategický t management Ing. Zdeněk Moravec

100 Interní strategická analýza podniku SWOT analýza Hodnotový řetězec Finanční analýza firmy Analýza nákladovosti Analýza kritických faktorů úspěchu

101 Interní strategická analýza podniku Slouží k identifikaci konkurenční pozice firmy pohledem do vnitřních struktur a procesů - analýza kompetencí v jednotlivých činnostech - analýza příležitostí a hrozeb - analýza zdrojů - finanční analýza firmy - srovnání s konkurencí

102 Identifikace klíčových silných a slabých stránek podniku SWOT analýzaa S Strengths silné stránky W Weaknesses slabé stránky O opportunities příležitosti ti T Threats - hrozby

103 SWOT analýza Zdánlivá jednoduchost metody je zároveň jejím limitem: Limity metody: - setrvačnost naší silnou stránkou je to, co vždy bylo - subjektivita ita důležité je identifikovat nejprve e všechny klíčové funkce firmy a pak jim teprve přiřazovat příznak silné nebo slabé stránky - provádění nutná je kvantifikace efektů

104 SWOT analýza Důležitou složkou SWOT analýzy je spojení výsledků do funkčních strategií: Strengths Weaknesses Opportunities SO - Využití silných stránek k růstu a naplnění příležitostí WO - Náprava slabých stránek a směrování k budoucím potřebám Threats ST - Využití silných stránek k eliminaci hrozeb WT - Důkladná analýza a případná aplikace únikových scénářů

105 Analýza zdrojů podniku Fyzické zdroje Stroje a zařízení Výrobní kapacity Přístup k surovinám Možnosti rozšíření Finanční zdroje Finanční prostředky Dostupnost úvěru Přístup k ostatním zdrojů financování (akcie, obligace) Working capital Lidské zdroje Množství zaměstnanců Vzdělání Nezaměstnanostě t Motivace Organizace Nehmotné zdroje Výrobní technologie Patenty, ochr. známky Know-how Image Informační systém

106 Analýza hodnotového řetězce angl. ekvivalent - value chain analysis Vychází z publikace M.E. Portera Konkurenční výhoda (Jak si vytvořit a udržet nadprůměrný výkon) Zkoumá jednotlivé činnosti firmy a způsob, jakým přispívají k tvorbě přidané hodnoty produktu.

Ing. Lucie Vokáčov. ová, vokacova@pef.czu.cz

Ing. Lucie Vokáčov. ová, vokacova@pef.czu.cz Strategické plánov nování Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Podstata marketingového řízení Marketingové řízení je proces vedoucí při uvažování vnitřních podmínek i zdrojů a vnějších příležitostí

Více

Marketingové strategie

Marketingové strategie Marketingové strategie 1 Podnikové strategické plánování Marketingové strategické plánování Marketingové operativní plánování Poslání Volba trhu Definice trhu a oborů podnikání Strategické směry a alokace

Více

ČVUT FEL K 316. Marketing MARKETINGOVÝ VÝZKUM. Tomek - Vávrová

ČVUT FEL K 316. Marketing MARKETINGOVÝ VÝZKUM. Tomek - Vávrová MARKETINGOVÝ VÝZKUM Transakce mezi podnikem a trhem Komunikace Komunikace Nákupní trh Úhrada Zboží Podnik Úhrada Zboží Odbytový trh Nákupní informace Odbytové informace zbožní transakce informační transakce

Více

STRATEGIE A PROJEKTOVÁNÍ FIRMY

STRATEGIE A PROJEKTOVÁNÍ FIRMY 01 A PROJEKTOVÁNÍ FIRMY DEFINICE ZÁKLADNÍCH POJMŮ (1) - ŘECKY STRATOS (VOJSKO); AGOS (VŮDCE) STRATEGOS (UMĚNÍ VOJEVŮDCE) - DO ROKU 450 (př. n. l.) ZMĚNA VÝZNAMU: SPRÁVA, VEDENÍ, MLUVENÝ PROJEV, MOC - DOBA

Více

MANŽERSKÁ EKONOMIKA. O autorech Úvod... 13

MANŽERSKÁ EKONOMIKA. O autorech Úvod... 13 SYNEK Miloslav a kolektiv MANŽERSKÁ EKONOMIKA Obsah O autorech... 11 Úvod... 13 1. Založení podniku... 19 1.1 Úvod... 20 1.2 Činnosti související se založením podniku... 22 1.3 Volba právní formy podniku...

Více

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Management Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a

Více

O autorech Úvod Založení podniku... 19

O autorech Úvod Založení podniku... 19 SYNEK Miloslav MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Obsah O autorech... 11 Úvod... 13 1. Založení podniku... 19 1.1 Úvod... 19 1.2 Činnosti související se založením podniku... 22 1.3 Volba právní formy podniku.....24

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v procesech, které

Více

Management. Ing. Jan Pivoňka

Management. Ing. Jan Pivoňka Management Ing. Jan Pivoňka Stanovení osobní vize V souladu s kotvou Konkrétní představa Citový náboj Stimul pro aktivní jednání Krátkodobější cíle motivace Výjimky Jasná vize Pohodoví lidé Úspěch bez

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Mar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 2/0/0

Více

Marketingové řízení. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Marketingové řízení. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_MAR_88 Marketingové řízení Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 10/2012

Více

Přednáška č. 6 Analýza odvětví

Přednáška č. 6 Analýza odvětví Přednáška č. 6 Analýza odvětví základní charakteristika odvětví struktura odvětví hybné změnotvorné síly odvětví klíčové faktory úspěchu základní charakteristika odvětví Za odvětví v tomto případě považujeme

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

1. Strategické řízení firmy v tržní ekonomice... 1 Shrnutí... 3

1. Strategické řízení firmy v tržní ekonomice... 1 Shrnutí... 3 Předmluva ke třetímu přepracovanému vydání... VII Seznam obrázků... XVII Seznam tabulek... XXI 1. Strategické řízení firmy v tržní ekonomice... 1 Shrnutí... 3 2. Strategické řízení, strategie, hierarchie

Více

Marketingový výzkum Tomek - Vávrová Y16MVY

Marketingový výzkum Tomek - Vávrová Y16MVY Marketingový výzkum Poznávací stránka marketingu Tomek - Vávrová YMVY Otázky k řešení KDE JSME NYNÍ? KDE BYCHOM CHTĚLI BÝT? JAK SE TAM DOSTANEME? JAK ZJISTÍME, ŽE SE TAM DOSTANEME? JAK ZJISTÍME, ŽE JSME

Více

Přednáška č. 6. Analýza odvětví

Přednáška č. 6. Analýza odvětví Přednáška č. 6 Analýza odvětví základní charakteristika odvětví struktura odvětví hybné změnotvorné síly odvětví klíčové faktory úspěchu základní charakteristika odvětví Za odvětví v tomto případě považujeme

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Informační strategie Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 23 1 Firemní strategie Firma Poslání Vize Strategie Co chceme? Kam směřujeme? Jak toho dosáhneme? Kritické faktory úspěchu CSF 23 2 Strategie

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Zmar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 6 (KS)

Více

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu MANAGEMENT I PLÁNOVÁNÍ VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ PROSTŘEDÍ ORGANIZACE, SWOT ANALÝZA Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

Více

Principy oceňování a value management. Úvod do problematiky

Principy oceňování a value management. Úvod do problematiky Principy oceňování a value management Úvod do problematiky Obsah Principy oceňování společností Principy oceňování DCF Chování klíčových faktorů Finanční trhy a hodnota firmy Value based management Dluh

Více

BĚLEČ Zájmové sdružení právnických osob VENKOVSKÁ TURISTIKA A AGROTURISTIKA. Podnikatelský plán a jeho zpracování Ing.

BĚLEČ Zájmové sdružení právnických osob VENKOVSKÁ TURISTIKA A AGROTURISTIKA. Podnikatelský plán a jeho zpracování Ing. VENKOVSKÁ TURISTIKA A AGROTURISTIKA Podnikatelský plán a jeho zpracování Ing. Vladislav Smolík Úvod Podnikatelský plán (business plan) je základní dokument podnikatele shrnující podstatné aspekty podnikání,

Více

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

2. Podnik a jeho řízení

2. Podnik a jeho řízení 2. Podnik a jeho řízení Řízení podniku Rozvoj podniku Vazba strategie procesy Strategie podniku SWOT analýza Podnik a IS Strategie IS/ICT Projekty 1/35 Řízení podniku - 1 Vrcholové vedení Řídící aktivity

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 4 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 Marketingové strategie ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Klasifikace marketingových strategií

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_06_PLÁNOVÁNÍ II_P2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

PŘEDMLUVA 1 PŘEDMĚT A CÍL FINANČNÍ ANALÝZY 3 METODY FINANČNÍ ANALÝZY 7

PŘEDMLUVA 1 PŘEDMĚT A CÍL FINANČNÍ ANALÝZY 3 METODY FINANČNÍ ANALÝZY 7 OBSAH III PŘEDMLUVA 1 PŘEDMĚT A CÍL FINANČNÍ ANALÝZY 3 METODY FINANČNÍ ANALÝZY 7 2.1 Fundamentální analýza podniku 7 2.2 Technická analýza podniku 9 Kritéria srovnatelnosti podniků 10 HORIZONTÁLNÍ ANALÝZA

Více

Řízení podniku a prvky strategického plánování

Řízení podniku a prvky strategického plánování 6.2.2009 Řízení podniku a prvky strategického plánování Semestrální práce z předmětu KMA/MAB Vypracoval: Tomáš Pavlík Studijní č.: Obor: E-mail: A05205 GEMB - Geomatika pavlikt@students.zcu.cz 1 Úvod Podnikové

Více

MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ

MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ Plánování kvalita kvantita prostředky čas kompetence a odpovědnost 2 Podnikové strategické plánování poslání podniku obory podnikání alokace prostředků politika zaměstnanosti 3 ové

Více

Okruhy ke státním závěrečným zkouškám Platnost: od leden 2017

Okruhy ke státním závěrečným zkouškám Platnost: od leden 2017 Okruh I: Řízení podniku a projektů: strategický management, inovační management a manažerské rozhodování 1. Základní struktura strategického managementu a popis jednotlivých fází, zhodnocení výstupů a

Více

Management. Tvorba a struktura plánu

Management. Tvorba a struktura plánu Management Tvorba a struktura plánu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu:

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice PROCES STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ, HIERARCHIE STRATEGIE (KOMPLEXNÍ PODNIKOVÁ STRATEGIE CORPORATE STRATEGY,, OBCHODNÍ STRATEGIE, DÍLČÍ STRATEGIE) Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute

Více

Finanční plány a rozpočty

Finanční plány a rozpočty Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D. Finanční plány a rozpočty 26. listopadu 2015 Obsah Rozpočetnictví v rámci finančního řízení: Ekonomické vyhodnocení rozpočtů: Systém plánů a rozpočtů Hlavní podnikový rozpočet

Více

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ Projekt č. CZ.1.07/3.2.09/03.0015 PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ http://www.vspj.cz/skola/evropske/opvk Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Přednáška č.13. Organizace firmy při zahraniční činnosti

Přednáška č.13. Organizace firmy při zahraniční činnosti Přednáška č.13 Organizace firmy při zahraniční činnosti Organizační struktura Organizační struktura je vedením určený systém hierarchicky rozčleněných míst, útvarů, skupin (organizačních jednotek). Cílem

Více

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy)

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) FINANČNÍ ANALÝZA Cíle a možnosti finanční analýzy finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) podklady

Více

Finanční řízení podniku

Finanční řízení podniku Finanční řízení podniku Finanční řízení Základním úkolem je zajištění kapitálu a koordinace peněžních toků podnikání s cílem dosáhnout co nejlepšího zhodnocení kapitálu při zachování platební schopnosti

Více

Marketingové plánování

Marketingové plánování Marketingové plánování Úkol plánování vytvořit a udržet vztah mezi stanovenými cíli podniku a strategiemi zvolenými pro dosažení cílů je to impuls k inovacím, dokáže nasměrovat firmu správným směrem Marketingové

Více

Podnikem se rozumí: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které

Podnikem se rozumí: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které Oceňování podniku Podnikem se rozumí: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží k provozování

Více

MARKETING 4 Segmentace, marketingový mix, marketingový plán.

MARKETING 4 Segmentace, marketingový mix, marketingový plán. MARKETING 4 Segmentace, marketingový mix, marketingový plán. Ing. Hlavní pojmy Marketingu co je nutné umět aplikovat Metody analýzy PPO PZ/EZ Maslowova pyramida potřeb Produkt a analýza produktu Produktový

Více

7) ANALÝZA KONKURENCE - ANALÝZA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU - ANALÝZA VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU

7) ANALÝZA KONKURENCE - ANALÝZA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU - ANALÝZA VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU 7) ANALÝZA KONKURENCE - ANALÝZA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU - ANALÝZA VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ UVĚDOMĚNÍ SI TRŽNÍ POZICE - VIDĚT SE OČIMA SVÉ KONKURENCE A UVĚDOMIT SI SVÉ POSTAVENÍ

Více

MANAGEMENT PLÁNOVÁNÍ

MANAGEMENT PLÁNOVÁNÍ MANAGEMENT PLÁNOVÁNÍ Plán Zaměření na účel (cíle, poslání) řízeného procesu nebo organizační jednotky Stanovení cesty, jak ho ve stanoveném čase a na požadované úrovni dosáhnout Podstatné východisko úspěšné

Více

B104MFS Marketing finančních služeb

B104MFS Marketing finančních služeb B104MFS Marketing finančních služeb - vyučující předmětu - osnova předmětu/is BIVŠ - ukončení předmětu Václav Kupec Předmět - představení předmětu Holistická koncepce marketingu je dynamická koncepce opírající

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Plánování

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Plánování Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Plánování Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: listopad 2013 Klíčová slova: plánování,

Více

Plánování. Pracovní list 3. Vytvořeno v rámci projektu Nové výzvy, nové příležitosti, nová škola

Plánování. Pracovní list 3. Vytvořeno v rámci projektu Nové výzvy, nové příležitosti, nová škola Vytvořeno v rámci projektu Nové výzvy, nové příležitosti, nová škola Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Pracovní list 3 Plánování 1. Vysvětlete

Více

Hodnocení firem aneb co znamená úspěšná firma? Tomáš Vrána 2017 /2018 MSFN

Hodnocení firem aneb co znamená úspěšná firma? Tomáš Vrána 2017 /2018 MSFN Hodnocení firem aneb co znamená úspěšná firma? Tomáš Vrána 2017 /2018 MSFN Obsah Druhy hodnocení firem Hodnotící kritéria pro hodnocení firmy Možnosti úspěchu firmy Úspěšný podnik Úspěšné firma Metrostav

Více

Struktura odvětví Odvětvová struktura. Ing. Ladislav Tyll, MBA, Ph.D. Vysoká škola ekonomická v Praze

Struktura odvětví Odvětvová struktura. Ing. Ladislav Tyll, MBA, Ph.D. Vysoká škola ekonomická v Praze Odvětvová struktura Ing. Ladislav Tyll, MBA, Ph.D. Vysoká škola ekonomická v Praze Obsah přednášky Odvětvová struktura Struktura odvětví Strukturální politika Struktura = prvky a vztahy mezi nimi Národohospodářská

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Finanční management I

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Finanční management I Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 Finanční management I Finanční řízení Finanční řízení efektivní financování splnění cílů podniku Manažerské

Více

Peněžní toky v podniku

Peněžní toky v podniku Financování podniku Financování podniku a úkoly FM Druhy financování podniku Běžné (krátkodobé) financování Řízení cash flow Hodnocení finanční výkonnosti podniku finanční analýza Finanční plánování Peněžní

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Příloha č.2 - Výběrová kritéria

Příloha č.2 - Výběrová kritéria Příloha č.2 - Výběrová kritéria Program INOVACE-inovační projekty Výzva č. I Dělení výběrových kritérií Pro každý projekt existují tyto typy kritérií: I. Binární kritéria - kritéria typu ANO/NE. Aby projekt

Více

Klasifikace a význam cílů Struktura plánu

Klasifikace a význam cílů Struktura plánu PLÁNOVÁNÍ Co je to plá Klasifikace a význam cílů Struktura plánu Strategické plá Postup při sestavování plánu Metody plá Bariéry plá - definice manažerská aktivita zaměřená na budoucí vývoj firmy, určující

Více

Business Development Rozvoj podniku

Business Development Rozvoj podniku Marketing vytváření obchodních příležitostí pomocí: udržením stávajících zákazníků přilákáním nových zákazníků Tržby vyhráním zakázky Zákaznická služba Cíle společnosti, které ovlivňují marketingové činnosti:

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 7 LS, akad.rok 2014/2015 Strategtický management - VŽ 1 Analýza obecného (generálního) okolí podniku LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Analýza

Více

Úvod... VII. 1. Podstata marketingu Shrnutí... 8 Klíčová slova... 9 Otázky... 9 Literatura Strategické marketingové řízení...

Úvod... VII. 1. Podstata marketingu Shrnutí... 8 Klíčová slova... 9 Otázky... 9 Literatura Strategické marketingové řízení... BOUČKOVÁ Jana MARKETING Obsah Úvod... VII Oddíl A Pojetí marketingu a marketingového řízení 1. Podstata marketingu... 3 Shrnutí... 8 Klíčová slova... 9 Otázky... 9 Literatura... 9 2. Strategické marketingové

Více

Marketingové řízení podniku

Marketingové řízení podniku Marketingové řízení podniku Marketingové okolí a nástroje situační analýzy, analýzy produktového portfolia Aktuální tržní situace Firmy se dnes ocitají před různými výzvami a možnostmi, včetně globalizace

Více

Balanced Scorecard (vyvážený soubor měřítek)

Balanced Scorecard (vyvážený soubor měřítek) Balanced Scorecard (vyvážený soubor měřítek) ESF MU J.Skorkovský KPH Cíle a měřítka BSC Cíle a měřítka BSC zbavit se strnulého modelu finančního účetnictví a přitom zachovat tradiční finanční měřítka Tato

Více

Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_MAR_89 Analýzy Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 10/2012 Ročník:

Více

ÚVOD DO BSC - základy metody vyvážených ukazatelů. Ing. Petra Plevová

ÚVOD DO BSC - základy metody vyvážených ukazatelů. Ing. Petra Plevová ÚVOD DO BSC - základy metody vyvážených ukazatelů Ing. Petra Plevová Kvalita Norma ČSN EN ISO 9000:2001 Jakost (resp. synonymum kvalita) je stupeň splnění požadavků souborem typických znaků. Požadavkem

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

Základy marketingu (B_Mar) ZS Metodický list č. 1 (pro KS)

Základy marketingu (B_Mar) ZS Metodický list č. 1 (pro KS) Základy marketingu (B_Mar) ZS 2011 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing. Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. Miloslav Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:..

Více

Marketingový plán pro B2B

Marketingový plán pro B2B Marketingový plán pro B2B ZDARMA od desinners.cz Úvod do vyplnění plánu Nyní máte k dispozici vzor marketingového plánu B2B. Tady je pár rad, jak plán vyplnit. Přejeme hodně úspěchů! 1. Nesnažte se vyplnit

Více

VNITŘNÍ ZDROJE A SCHOPNOSTI ORGANIZACE

VNITŘNÍ ZDROJE A SCHOPNOSTI ORGANIZACE VNITŘNÍ ZDROJE A SCHOPNOSTI ORGANIZACE Ú V O D 1. VÝVOJ STRATEGICKÝCH PŘÍSTUPŮ 1.1 Historický přehled strategických přístupů 1.2 Přehled významných strategických přístupů 1.2.1 Hierarchické pojetí strategie

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

10/3.5 MARKETINGOVÉ STRATEGICKÉ KONCEPCE

10/3.5 MARKETINGOVÉ STRATEGICKÉ KONCEPCE MANAGEMENT PROCESŮ část 10, díl 3, kapitola 5, str. 1 10/3.5 MARKETINGOVÉ STRATEGICKÉ KONCEPCE Strategické marketingové plánování musí rozhodnout o volbě a pokrytí trhu, stanovení chování vůči tržním subjektům

Více

Podnik jako předmět ocenění

Podnik jako předmět ocenění Oceňování podniku Podnik jako předmět ocenění Podnikem se rozumí: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli

Více

Význam inovací pro firmy v současném období

Význam inovací pro firmy v současném období Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 25. říjen 2013 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného projektu FPH VŠE "Konkurenceschopnost" (projekt IGA 2, kód projektu VŠE IP300040). 2

Více

ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku

ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb Odbyt = završení podnikového reprodukčního

Více

Strategický management a strategické řízení

Strategický management a strategické řízení Přednáška č. 2 Strategický management a strategické řízení vymezení principů paradigmatu strategického managementu pojetí a obsah strategického managementu, strategie a strategické analýzy vymezení strategického

Více

Organizační výstavba podniku

Organizační výstavba podniku Organizační výstavba podniku Proč je potřeba organizovat Jak se postupuje při tvorbě organizační struktury Co je výsledkem organizování Ovlivňují organizaci právní předpisy? Proč je potřeba organizovat

Více

Management kontrola, operativní management, management hodnotového řetězce, kontrola výkonnosti organizace. Ing. Jan Pivoňka

Management kontrola, operativní management, management hodnotového řetězce, kontrola výkonnosti organizace. Ing. Jan Pivoňka Management kontrola, operativní management, management hodnotového řetězce, kontrola výkonnosti organizace Ing. Jan Pivoňka Kontrola Monitorování činností za účelem zajištění plánu a opravení odchylek

Více

Plánování MANAGEMENT I TVORBA A STRUKTURA PLÁNU. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Plánování MANAGEMENT I TVORBA A STRUKTURA PLÁNU. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost MANAGEMENT I TVORBA A STRUKTURA PLÁNU Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

ra e IC. Dagmar Jakubíková

ra e IC. Dagmar Jakubíková I mar Dagmar Jakubíková. ra e IC. e In Strategické plánování Situační analýza a predikce vývoje Marketingové che a strategie Produktová, distribuční, cenová a komunikační politika a strategie Grada Publishing

Více

ČESKÁ ŠKOLA STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ INTEGRACE KONCEPTŮ

ČESKÁ ŠKOLA STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ INTEGRACE KONCEPTŮ Společnost pro strategické řízení, inovace a podnikatelství STRATEGIE A INOVACE V ŘÍZENÍ PRO GLOBÁLNÍ SÍŤOVOU EKONOMIKU Výroční konference SSŘIP 2001 ČESKÁ ŠKOLA STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ INTEGRACE KONCEPTŮ

Více

Marketingová koncepce managementu

Marketingová koncepce managementu Marketingová koncepce managementu 0 Tomek - Vávrová Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd FEL-ČVUT YMVY Definice managementu duševní a fyzická práce usilující o koordinaci různých činností za

Více

Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium

Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium 1. Mzdová politika rovnováha na trhu práce plán práce a mezd mzdy a mzdová politika propočty základních

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz

Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz Ročenka konkurenceschopnosti 2006-2007 Růst a stabilita Globalizace Konkurenceschopnost Institucionální

Více

7.5 Závěry pro všechny metody hodnocení efektivnosti investic Příklady 86 8 MAJETKOVÁ STRUKTURA FIRMY Definice a obsah pojmů 88 8.

7.5 Závěry pro všechny metody hodnocení efektivnosti investic Příklady 86 8 MAJETKOVÁ STRUKTURA FIRMY Definice a obsah pojmů 88 8. OBSAH PŘEDMLUVA 9 1 ÚVOD DO PODNIKOVÝCH FINANCÍ A FINANČNÍHO ŘÍZENÍ PODNIKU 11 1.1 Pojem, funkce a struktura podnikových financí a finančního řízení. 11 1.2 Finanční cíle podnikání, finanční politika podniku

Více

TRH A CÍLENÝ MARKETING

TRH A CÍLENÝ MARKETING TRH A CÍLENÝ MARKETING základní subjekty trhu: 1. domácnosti prodávají své výrobní faktory (práce, půda, kapitál), za získané důchody (mzda, renta, úrok) nakupují výrobky a služby 2. podniky prodávají

Více

Realizace kurzu proběhne ve 12 výukových dnech po 6 vyučovacích hodinách. Vyučovací den bude probíhat v rozmezí 9:30 17:00.

Realizace kurzu proběhne ve 12 výukových dnech po 6 vyučovacích hodinách. Vyučovací den bude probíhat v rozmezí 9:30 17:00. Certifikovaný kurz: CIMA A Termín: 27. 03. 2013-13. 06. 2013, 09:30 17:00 Místo: Centrum podpory projektů VUT v Brně, Kounicova 67a, 602 00 Brno učebna č. 128 - kolem Billy po schodech nahoru, na terase

Více

CELKOVÁ -souhrn všech zamýšlených prodejů, se kterými přichází výrobci na trh

CELKOVÁ -souhrn všech zamýšlených prodejů, se kterými přichází výrobci na trh Otázka: Trh Předmět: Ekonomie Přidal(a): Eli TRH= určitá oblast ekonomiky kde dochází k výměně činnosti mezi jednotlivými ekonomickými subjekty (je to určitý virtuální prostor, kde se střetává nabídka

Více

Cena z makroekonomického pohledu

Cena z makroekonomického pohledu Cena Definice ceny Cena je vyjádření hodnoty zboží nebo služby v peněžních či jiných jednotkách Mění se v čase podle momentální nabídky a poptávky a v závislosti na jejich očekávaném vývoji Cena má mnoho

Více

Výzvy Facility managera v integrované správě budov a majetku pro přidanou hodnotu služeb

Výzvy Facility managera v integrované správě budov a majetku pro přidanou hodnotu služeb Výzvy Facility managera v integrované správě budov a majetku pro přidanou hodnotu služeb Ing. Zdeněk Čežík zdenek@cezik.cz Konference IFMA CZ Přidaná hodnota Facility managementu 10. 11. 2015, Praha Výzvy

Více

Rozhodovací procesy 4

Rozhodovací procesy 4 Rozhodovací procesy 4 Situační analýza Příprava předmětu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253 IV rozhodování 1 Rozhodovací procesy Cíl přednášky 4: Situační analýza, identifikace rozhodovacího

Více

Strategický management

Strategický management Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Strategický management Matice hodnocení strategické pozice SPACE Chvála Martin ME, 25 % Jakubová Petra ME, 25 % Minx Tomáš

Více

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal Sociální inovace Mgr. Ivo Škrabal Obsah Sociální ekonomika Sociální podnikání Inovace Sociální inovace Příklady Sociální ekonomika teorie o má za úkol hledat a vytvářet příležitosti pro osoby ohrožené

Více

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI 1. PODSTATA MARKETINGU 1.1 DEFINOVÁNÍ MARKETINGU 1.2 MARKETINGOVÝ MIX - 4 P MARKETINGU 1.3 PODNIKATELSKÉ KONCEPCE - HISTORIE MARKETINGU

Více

SII - Ekonomika a management

SII - Ekonomika a management SII - Ekonomika a management Způsob vyhodnocení: Při vyhodnocení budou za nesprávné odpovědi strhnuty body. 1. Mezi sekvenční funkce nepatří: a) implementace, b) kontrola. c) personalistika a vedení, d)

Více

Význam marketingu Moderně pojatý marketing je důležitým prvkem řízení podniku s orientací na trh

Význam marketingu Moderně pojatý marketing je důležitým prvkem řízení podniku s orientací na trh MARKETING 1 Význam marketingu Podílí se na vývoji a zdokonalování výrobků a služeb Ovlivňuje distribuční a cenovou politiku Je těsně spjat s propagací Moderně pojatý marketing je důležitým prvkem řízení

Více

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012 Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 26. říjen 2012 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného záměru IGA 2 Inovační management, který je realizován v letech 2012 2013. Je registrován

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla Podnikatelský záměr = Podnikatelský plán = business pla Základní části realizační resumé zpracovává se na závěr, rozsah 2-3 stránky charakteristiku firmy a jejích cílů organizační řízení a manažerský tým

Více

Základy ekonomie. Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com

Základy ekonomie. Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com Základy ekonomie Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com Obsah 1. Dělba práce 2. Směna, peníze 3. Trh 4. Cena 5. Nabídka 6. Poptávka 7. Tržní rovnováha 8. Konkurence Dělba

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

Ing. Miroslav Albrecht, MBA Leden 2012

Ing. Miroslav Albrecht, MBA Leden 2012 Ing. Miroslav Albrecht, MBA Leden 2012 Blok 1 Externí analýzy jako nástroj pro tvorbu strategie. Interní analýzy jako nástroj pro tvorbu strategie. Blok 2 Analýza SWOT. Portfolio analýzy - model BCG, metodologie

Více

1 ÚVOD DO PODNIKOVÝCH FINANCÍ A FINANČNÍHO ŘÍZENÍ PODNIKU 1.1 Pojem a funkce podnikových financí a finančního řízení 1.2 Finanční cíle podnikání,

1 ÚVOD DO PODNIKOVÝCH FINANCÍ A FINANČNÍHO ŘÍZENÍ PODNIKU 1.1 Pojem a funkce podnikových financí a finančního řízení 1.2 Finanční cíle podnikání, 1 ÚVOD DO PODNIKOVÝCH FINANCÍ A FINANČNÍHO ŘÍZENÍ PODNIKU 1.1 Pojem a funkce podnikových financí a finančního řízení 1.2 Finanční cíle podnikání, finanční politika podniku 1.3 Zdroje financování podnikatelských

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Osnova prezentace: důvody podnikatelského plán osnova podnikatelského plánu finanční plán PODNIKATELSKÝ

Více

Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku

Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku Zefektivnění podniku Zajištění vyšší hodnoty pro vlastníky Důvody restrukturalizace podniku Sanace podniku Řešení podnikové krize při

Více