FINANNÍ ANALÝZA SOUSTAVY UKAZATEL

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FINANNÍ ANALÝZA SOUSTAVY UKAZATEL"

Transkript

1 FINANNÍ ANALÝZA SOUSTAVY UKAZATEL Doporuený postup: 1) Agregace ukazatel rozvahy, výsledovky a výkazu cash flow (nap. vlastní kapitál) 2) Analýza absolutních ukazatel v ase (pomocí index etzových, bazických, odvození trend pomocí regresní a korelaní analýzy, grafy) 3) Analýza výkaz sestavených v procentním vyjádení (v ase i mezipodnikov) 4) Výpoet pomrových ukazatel 5) Srovnání pomrových ukazatel s odvtvovými prmry (komparativní, sektorová analýza, standardní, prahové hodnoty) 6) Hodnocení pomrových ukazatel v ase (základ finanního hodnocení podniku) 7) Hodnocení vzájemných vztah mezi pomrovými ukazateli (pyramidové soustavy ukazatel) 8) Výpoet a hodnocení dalších ukazatel (MVA, EVA) 9) Aplikace specifických postup (modely predikce finanní tísn, SWOT analýza, spider grafy) 10) Návrh na opatení (podklad pro finanní ízení, plánování a prognózování) SOUSTAVY UKAZATEL K posouzení celkové finanní situace firmy se vytváí soustavy ukazatel (výbrové soubory), oznaované také asto jako analytické systémy nebo modely finanní analýzy. Rostoucí poet ukazatel v souboru umožuje detailnjší zobrazení finann-ekonomické situace firmy, avšak souasn velký poet ukazatel ztžuje orientaci a zejména výsledné hodnocení firmy. Z tchto dvod existují jak modely založené na vtším potu ukazatel (20 až 200), tak i modely ústící do jediného ísla (hodnotícího koeficientu, syntetického ukazatele). Typy soustav ukazatel: 1) Soustavy hierarchicky uspoádaných ukazatel Typickým pípadem jsou pyramidové soustavy, které slouží k identifikaci logických a ekonomických vazeb mezi ukazateli jejich rozkladem. 2) Úelové výbry ukazatel Jsou sestavované na bázi komparativn-analytických nebo matematicko-statistických metod. Cílem je sestavit takové výbry ukazatel, které by dokázaly kvalitn diagnostikovat finanní situaci firmy (finanní zdraví), resp. predikovat její krizový vývoj (finanní tíse). Dlení soustav podle zpsobu jejich tvorby: Jednorozmrné modely Snaží se nalézt jednoduchou charakteristiku, jež by souhrnn vyjadovala finann-ekonomickou situaci firmy a dokázala by relativn spolehliv rozlišit prosperující a neprosperující firmy. Tato charakteristika se zpravidla vytváí tak, že se vyberou urité typické pomrové ukazatele, jejichž vyíslená hodnota (za jiných okolností neagregovatelná) se transformuje na body, ze kterých se potom vypoítá jednoduchý, resp. vážený souet. Body se pitom piazují pomocí bodových stupnic, které se obvykle sestavují expertními metodami. Z jednorozmrných model se asto používají nap. modely vyvinuté Kralickem, Beaverem a Tamarim

2 Vícerozmrné modely U tohoto typu model je výbr pomrových ukazatel (i jejich váhy) stanoven pomocí složitjších matematicko-statistických metod. Nejastji se pi jejich konstrukci používá diskriminaní analýza. Mezi nejznámjší vícerozmrné modely predikce patí Altmanova formule bankrotu (tzv. Z-skóre), Index bonity, Taflerv model a Beermanova diskriminaní funkce. Pokud se matematicko-statistické metody kombinují navíc s expertním hodnocením, hovoíme o expertních systémech (nap.revalex), které pomocí multikriteriálního hodnocení stanoví index celkové výkonnosti firmy. Z asového hlediska bychom mohli bonitní modely zaadit do analýzy ex post, která je orientována retrospektivn a vede k poznání píin, jež podmínily souasnou finanní situaci firmy. Tedy pouze popisují skuten dosažené výsledky, na kterých se již nedá nic mnit. Naopak predikní modely, vhodné nejenom pro souasné, ale i budoucí rozhodování, umožují managementu separovat správn interpretovat indikátory pípadných budoucích problém tak, aby negativní tendence mohly být vas identifikovány a upraveny díve, než vyústí do vážnjších finann-ekonomických poruch, i dokonce do bankrotu firmy. Cílem finanní analýzy nazývané ex ante je proto prolongovat souasnou situaci do budoucnosti a pedvídat (s píslušnou stochasticitou), jak se firma bude v nejbližších 3 až 5 letech vyvíjet, a poukázat s asovým pedstihem na pípadné ohrožení finanního zdraví firmy. Finanní analýza tak implikuje uskuteování rzných ozdravných opatení díve, než dojde ke krizové situaci, a proto se asto oznauje jako systémy vasného varování, resp. predikní modely. Zdrojem informací a výchozí bází predikování finann-ekonomického vývoje mohou být zejména: informace o souasných a budoucích penžních tocích a jejich analýzy výkaz z úetní závrky firmy a jejich analýza další interní informace a plány managementu firmy analýza souasného postavení dané firmy na trhu externí informace, které poskytuje hlavn finanní trh informaci a prognózy makroekonomického vývoje prostedí, ve kterém daná firma psobí, ale i pedpoklady sociáln-politické stability daného regionu A) PYRAMIDOVÉ SOUSTAVY UKAZATEL Jednotlivé pomrové ukazatele hodnotí stav firmy nebo její vývoj jediným íslem, mí pouze jediný rys velmi složitého procesu. Ekonomický proces má ovšem nesmírn mnoho vlastností, a není divu, že i ukazatel mže být velmi mnoho. Mezi ukazateli existují vzájemné závislosti, ale i sám popisovaný proces se vyznauje složitými vnitními vztahy. Jakýkoliv zásah do tohoto procesu vyvolá proto nejen požadovaný úinek, ale má i adu dalších dsledk. Z toho dvodu se k analyzování a hodnocení tohoto procesu používá soustav ukazatel, které v jedné tabulce strun a pehledn zachycují souvislosti mezi výnosností a finanní stabilitou firmy. Oblíbené jsou pyramidové soustavy ukazatel, které rozkládají ukazatele na vrcholu pyramidy do dalších dílích ukazatel pomocí multiplikativních (násobení nebo dlení) nebo aditivních (sítání nebo odítání) vazeb. Rozklad ukazatele ROE byl vyvinut a poprvé použit v nadnárodní chemické spolenosti Du Pont de Nomeurs. Levá strana diagramu odvozuje ziskovou marži. Odspodu jsou seítány nákladové položky a jejich odetením od výnos se získá istý zisk. Zisková marže se vypoítá jako zisk dlený tržbami. Je-li zisková marže nízká nebo jestliže vykazuje klesající tendenci, je teba zamit se na analýzu jednotlivých druh náklad

3 ROE ROA x Multiplikátor kapitálu akcioná kapitál/vlastní kapitál Zisková marže zisk/tržby X Obrat aktiv tržby/aktiva istý zisk isté tržby Tržby - Celkové náklady : Celková aktiva Stálá aktiva : Provozní náklady + Obžná aktiva Náklady na prodané zboží Zásoby Nákladové úroky Pohledávky Da z píjm Penžní prostedky Tržby Obchodovatelné CP - 3 -

4 Pravá strana diagramu pracuje s rozvahovými položkami a vyísluje rzné druhy aktiv, sítá je a ukazuje obrat celkových aktiv. Zisková marže násobená obratem celkových aktiv se rovná výnosnosti aktiv (ROA). Tato ást Du Pont diagramu se nazývá Du Pont rovnice: ROA = zisková marže * obrat celkových aktiv = (istý zisk : tržby) / (tržby : celková aktiva) Kdyby zkoumaná spolenost používala pro financování svých aktiv jen vlastní kapitál, rentabilita aktiv (ROA) by se rovnala rentabilit vlastního kapitálu (ROE). Ale protože vitelé poskytli urité procento finanních zdroj a akcionái také uritou ást, projeví se v hospodaení firmy finanní páka. Efektem finanní páky je, že výnosnost vlastního kapitálu je vyšší než výnosnost celkových aktiv, kterou vypoteme vynásobením ukazatele ROA finanní pákou K/VK. ROE = ROA * (A : VK) Finanní páka mže pi rstu cizího kapitálu (a tím i celkových aktiv) nad vlastní kapitál zvyšovat ROE. Avšak ani ukazatel ROA nezstává v tomto pípad nezmnn. Zadluženost se promítne jak do ukazatele Z/T (sníží se zisk v dsledku vyšších úrok pipadajících na pírstek CK), tak i do ukazatele T/A (zvýší se hodnota je jmenovatele o pírstek CK). Vidíme, že zadluženost bude mít na ROE pozitivní vliv jen tehdy, jestliže dokáže vyprodukovat o tolik více zisku, aby jím vykompenzovala pokles obou initel ukazatele ROA. Jinak eeno, zvyšování zadluženosti bude pro firmu píznivé, když dokáže každou další korunu dluhu zhodnotit více, než iní úroková sazba dluhu. Rozklad ukazatele ROE nám ukazuje, kam je teba zamit úsilí o zvyšování rentability. Zlepšení lze dosáhnout nejen zvýšením rentability tržeb (ziskové marže), ale i zrychlením obratu kapitálu (aktiv) a odvážnjším využitím cizího kapitálu, zmnou struktury finanních zdroj. Zkoumáním dalších ukazatel diagramu lze analyzovat efekt zvyšování i snižování ceny produktu na objem prodeje. Hledat možnosti snižování nákladových položek. Minimalizovat dlužnické riziko a souasn využít dluh jako finanní páku ke zvyšování rentability vlastního kapitálu. Zavádt nové výrobky nebo pesunout výrobu do oblastí, kde je zisková marže dostaten vysoká. Jiný rozklad ukazatele ROE vhodný k hodnocení asového vývoje firmy: Z/Z podíl Z na zisku ke zdanní Z/VK ROE A/VK multiplikátor vlastního kapitálu Z/T rentabilita tržeb N/T haléový ukazatel nákladovosti T/A obrat aktiv Mz.N/poet pr. prmrná mzda pracovníka T/ZAS obrat zásob T/Po.prac. produktivita práce ZAS/A podíl zásob na aktivech CK/VK míra zadluženosti Mat.N/T materiálová nákladovost (OA-ZAS)/Kr.zá. rychlá likvidita Mz.N/T mzdová nákladovost Ost.N/T podíl ost.náklad na tržbách FN/T finanní nákladovost O/T podíl odpis na tržbách - 4 -

5 ROE Z/Z Z/T T/A A/VK X X X 1- N/T T/ZAS ZAS/A X Mat.N/T + O/T CK/VK X (OA-ZAS) /Kr.záv X Kr.záv/CK + FN/T : (OA-ZAS)/A + Ost.N/T + Mz.N/T Mz.N /Poet prac. : T/Poet prac

6 Pi analýze syntetického ukazatele nás zajímá, jaká je intenzita vlivu analytických ukazatel získaných pyramidovým rozkladem na tento ukazatel, resp. na jeho zmnu. Pírstek syntetického ukazatele X nebo index syntetického ukazatele IX je funkcí pírstk analytických ukazatel: X = f (a, b,. s ) I x = f (I a, I b,.i s ) Hledáme, jakou ást pírstku hodnoty syntetického ukazatele lze pipsat pírstkm hodnot jednotlivých analytických ukazatel a, b až s. tj. X a, X b.. x s Existují-li aditivní vazby mezi analytickými ukazateli, potom jejich vliv je dán pímo absolutními pírstky, tzn. že vliv ukazatele a na pírstek ukazatele X je: X a = a X b = b Zetelnji lze vliv jednotlivých analytických ukazatel na zmnu syntetického ukazatele vyjádit jejich podílem, tj.: X a = a / X X b = b / X Jde-li o kladné i záporné pírstky, jejich porovnáním s hodnotou X 0 : X a = a / X 0 X b = - b / X 0 Pi existenci multiplikativních vazeb mezi analytickými ukazateli se pro analýzu jejich vlivu používají ti metody: 1) METODA ETZOVÉHO DOSAZOVÁNÍ Pedpokládá postupnou zmnu jednotlivých initel podle zásady ceteris paribus (mní se vždy jeden initel, ostatní zstávají nezmnny). Platí: X = a * b * c X a = (a 1 a 0 ) * b 0 * c 0 X b = a 1 * (b 1 b 0 ) * c 0 X c = a 1 * b 1 * (c 1 c 0 ) Vliv jednotlivých analytických ukazatel je závislý na jejich poadí ve výpotu (první je podhodnocený a poslední nadhodnocený). Pi ešení uvedeného píkladu mžeme získat šest rzných výsledk, ale pouze jeden odpovídá ekonomické realit. Výhodou metody etzového dosazování je její jednoduchost. 2) LOGARITMICKÁ METODA Tato metoda se opírá o index zmn jednotlivých analytických ukazatel. X 0 = a 0 * b 0 * c 0 X 1 = a 1 * b 1 * c 1 X = X 1 X 0 = [(X 0 * X 1 )/ X 0 ] X 0 = X 0 * [(a 1 :a 0 ) * (b 1 :b 0 ) * (c 1 :c 0 )] - X 0 X = X 0 * [(a 1 :a 0 ) * (b 1 :b 0 ) * (c 1 :c 0 )] 1-6 -

7 Jelikož vliv jednotlivých analytických ukazatel je úmrný logaritmm jejich index, mžeme rovnici zapsat ve tvaru: X a = X * [(log I a )/(log I x )] X b = X * [(log I b )/(log I x )] X c = X * [(log I c )/(log I x )] Logaritmická metoda vede k pesnjším výsledkm (odstranilo se podhodnocení prvního a nadhodnocení posledního ukazatele), avšak nelze ji použít v pípad záporného indexu (tj. když itatel i jmenovatel mají rzná znaménka) nebo má-li nulovou hodnotu. 3) FUNKCIONÁLNÍ METODA Tato metoda piazuje zmnu syntetického ukazatele X k jednotlivým analytickým ukazatelm dlením. X = X 1 X 0 = a 1 * b 1 * c 1 a 0 * b 0 * c 0 Kde a 1 = a 0 + a b 1 = b 0 + b c 1 = c 0 + c X = X 0 * [(a : a 0 )+(b : b 0 )+(c : c 0 )+(ab : a 0 b 0 )+(ac : a 0 c 0 )+(bc : b 0 c 0 )+(abc : a 0 b 0 c 0 )] Zlomky s více initeli rozdlíme na poloviny, resp. na tetiny, aby mohla být provedena zmna každého initele v kombinaci s ostatními. X = X a + X b + x c X a = X 0 * a / a 0 * [1 + (b : 2b 0 ) + (c : 2c 0 ) + (bc : 3b 0 c 0 )] X b = X 0 * b / b 0 * [1 + (a : 2a 0 ) + (c : 2c 0 ) + (ac : 3a 0 c 0 )] X c = X 0 * c / c 0 * [1 + (a : 2a 0 ) + (b : 2b 0 ) + (ab : 3a 0 b 0 )] Zavedeme substituci: a / a 0 = A b / b 0 = B c / c 0 = C Potom: X a = X 0 * A * [1 + (B + C)/2 + (B * C)/3] X b = X 0 * B * [1 + (A + C)/2 + (A * C)/3] X c = X 0 * C * [1 + (A + B)/2 + (A * B)/3] Funkcionální metodu lze použít i v pípad záporných index, a není citlivá na poadí initel pi výpotu. Uritou nevýhodou jsou rozsáhlé matematické výrazy pi vtším potu initel. Pokud je syntetický ukazatel vyjáden jako funkce analytických ukazatel, mezi nimiž jsou aditivní i multiplikativní vazby, je teba pírstek syntetického ukazatele rozkládat postupn, podle tvaru funkce

8 METODY VYTVÁ ENÍ ÚELOVÝCH VÝBR UKAZATEL Mezi bonitními a bankrotními modely neexistuje jednoznan vymezená hranice. Oba typy mají mnoho spoleného, zejména schopnost piadit firm jeden výsledný hodnotící koeficient. Rozdíly jsou v úelu, ke kterému byly vytvoeny, a v datech, z nichž vychází. BONITNÍ MODELY Jde o diagnostické modely, které odpovídají na otázku, zda je o dobrou anebo špatnou firmu. Mají schopnost ohodnotit firmu jedním koeficientem (syntetickým ukazatelem) na základ úelového výbru ukazatel, které nejvýstižnji pispívají k její klasifikaci. Pro bžné ízení se používá zpravidla širší výbr ukazatel s vyšší frekvencí zpracování pro rozbor kritického vývoje nkterého z vrcholových ukazatel bude naopak žádoucí jeho detailnjší rozklad. Bonitní modely jsou na rozdíl od bankrotních model založeny pevážn na teoretických poznatcích. Umožují posoudit pozici firmy v komparaci s vtším souborem porovnávaných podnikatelských subjekt, resp. s oborovými výsledky (etalony). Jsou závislé na množství dat o výsledcích v daném oboru, segmentu trhu i v databázi porovnávaných firem. Pro konstrukci modelu je teba stanovit rozsah a obsah ukazatel, výbrový soubor porovnávaných firem a zvolit píslušnou analytikou metodu. V zásad lze použít komparativn-analytické a matematickostatistické metody. Komparativn-analytické metody Pro tyto metody je typické používání hlavn verbálních ukazatel (nap. kvalifikaní struktura pracovník, kvalita výrobk, servis apod.). Dosažená úrove se vyjaduje zpravidla slovn: slabá-prmrná-dobrá-výborná atd. Mezi komparativn-analytické metody patí zejména: a) SWOT analýza Je založena na identifikaci silných a slabých stránek sledované firmy s nejvýznamnjšími konkurenty a jejich píležitostí a ohrožením. Píkladem mže být Argentiho model, který vznikl empiricky, na základ diskusí s bankami, podnikateli a uživateli finanních informací. Profesor Argenti hodnotí zjištné nedostatky, chyby a píznaky pomocí bod, které pidluje bu v plném potu, nebo žádné. Firma je klasifikována: - jako bezproblémová, dosáhne-li mén než 25 bod - poet bod nad 25 signalizuje možnost bankrotu v prbhu 5 let (tato doba se zkracuje s rostoucím potem bod). - o špatné úrovni managementu hovoíme pi potu více než 10 bod v sektoru nedostatky - více než 15 bod v sektoru chyby (a souasn 10 bod v sektoru nedostatky) pedstavuje ízení firmy kompetentním managementem pi uritém riziku, kterého si je management pravdpodobn vdom. b) Metoda kritických faktor úspšnosti Jde o analýzu faktor, které považujeme z hlediska hodnocení postavení firmy na trhu za rozhodující

9 U této metody se sestavuje tzv. tabulka kritických faktor úspšnosti, která slouží k: vlastnímu hodnocení firmy tzv. strategický profil firmy komparaci kritických faktor úspšnosti sledované firmy s rozhodujícími konkurenty v odvtví c) Metoda analýzy portfolia dvou dimenzí Dv dimenze pedstavují atraktivnost trhu a konkurenní zpsobilost firmy. Pro každou dimenzi zjistíme výsledné bodové hodnocení (tj. souet bod, pípadn násobený váhami jednotlivých kritérií), které nanášíme do dvojrozmrného grafu (matice). Z polohy prseíku v grafu (matici) pak zjišujeme pozici naší firmy na trhu. Mezi základní výhody komparativn-analytických metod patí pehlednost a názornost výstup analýzy, jakož i možnost kombinování kvalitativních a kvantitativních ukazatel. Jejich nejvtší nevýhoda je v subjektivní zatíženosti, která je determinována píslušnou odborností expert, resp. klient uskuteujících hodnocení. Matematicko-statistické metody Výchozím bodem všech diagnostických model je matice objekt a jejich ukazatel. Její konstrukce je následující: a) výbr vhodných ukazatel charakterizujících innosti firmy b) výbr firem zaazených do analyzovaného souboru pi dodržení podmínek srovnatelnosti c) stanovení vah ukazatel vyjadujících dležitost píslušného ukazatele d) urení charakteru všech ukazatel: - je-li žádoucí, aby ukazatel rostl, piadíme mu charakteristiku je-li žádoucí, aby ukazatel klesal, piadíme mu charakteristiku - 1 e) sestavení výchozí matice Pi sestavování modelu se pak aplikují metody: jednoduchého (resp.váženého) soutu poadí jednoduchého (resp.váženého) podílu bodovací normované promnné vzdálenosti od fiktivního objektu Cílem metod je transformace a syntetizace rzných ukazatel do jednoho, tzv.integrálního ukazatele, který komplexn vyjaduje úrove jednotlivých firem ve výbrovém souboru zkoumaných firem. METODA JEDNODUCHÉHO SOUTU POADÍ Pi aplikaci této metody seadíme firmy v souboru podle každého ukazatele. Firma s nejlepší hodnotou píslušného ukazatele dostane poadí n, další n-1, až firma s nejhorší hodnotou bude mít poadí 1. V pípad stejné hodnoty ukazatele se stanoví poadí firmy jako prmr z poadí firem, které tuto hodnotu dosáhly. Pak integrální ukazatel d 1i vypoítáme jako jednoduchý souet poadí (v pípad jednotkových vah), resp. jako vážený souet poadí (v pípad rzných vah), tj.: d 1i = s ij * p j - 9 -

10 kde i = 1,2,., n sij = poadí i-té firmy pro j-tý ukazatel pj = váha j-tého ukazatele Nejlepší je ta firma, pro kterou je integrální ukazatel maximální. Výhodou této metody je její jednoduchost a možnost použití nejen pro kvantitativní, ale i pro kvalitativní charakteristiky. Její základní nevýhodou je skutenost, že tato metoda sice umožuje stanovit poadí firem, ale nekvantifikuje, o kolik je jedna firma lepší než druhá. METODA JEDNODUCHÉHO PODÍLU Používá stední hodnotu jednotlivých ukazatel, kterou se podlí hodnota každého ukazatele v modelu. Podle toho, je-li požadován rst nebo pokles, se ukazatel pronásobí koeficientem + 1 nebo 1 a v pípad diferencovaných vah i váhou ukazatele. Integrální ukazatel d 2i vypoítáme jako souet za jednotlivé ukazatele: D 2i = [( x ij * p j ) : ( x pj )] * (±1) kde x ij hodnota j-tého ukazatele v i-té firm x pj aritmetický prmr vypoítaný z hodnot j-tého ukazatele Pedností této metody je, že na rozdíl od metody jednoduchého soutu poadí bere v úvahu i odchylky hodnot ukazatel (jejich vzdálenost) od prmru. Nejvyšší hodnota integrálního ukazatele opt znamená nejlepší firmu. BODOVACÍ METODA Firm, která v daném ukazateli dosáhla nejlepší hodnotu, pidlíme 100 bod. Ostatním firmám piadíme v tomto ukazateli poet bod následovn: Pi charakteru ukazatele + 1: b = x ij / x i,max * 100 Pi charakteru ukazatele 1: b = x i,min / x i,j * 100 kde x i,j = hodnota j-tého ukazatele v i-té firm x i,max = nejvyšší hodnota j-tého ukazatele(ohodnocená 100 body),v pípad ukazatele s charakterem +1 x i,min = nejnižší hodnota j-tého ukazatele (ohodnocená 100 body),v pípad ukazatele s charakterem -1 b i,j = bodové ohodnocení i-tého podniku pro j-tý ukazatel Integrální ukazatel D 3i potom vypoítáme jako vážený aritmetický prmr bod za jednotlivé ukazatele, tj.: D 3i = [( b ij * p j ) : ( p j )]

11 Nejlepší bude ta firma, jejíž integrální ukazatel dosáhne maximální hodnotu. Bodovací hodnota obdobn jako metoda jednoduchého podílu do jisté míry i kvantifikuje velikost rozdíl v rámci jednotlivých ukazatel. METODA NORMOVANÉ PROMNNÉ U této metody transformujeme pvodní hodnoty ukazatel x i,j na tvar normované promnné u i,j, a to: Pi charakteru ukazatele + 1: u i,j = (x ij x pj )/ s xj Pi charakteru ukazatele 1: u i,j = (x pj x ij )/ s xj kde x ij = hodnota j-tého ukazatele v i-té firm x pj = aritmetický prmr vypoítaný z hodnot j-tého ukazatele s xj = smrodatná odchylka vypoítaná z hodnot j-tého ukazatele Integrální ukazatel vypoítáme jako vážený aritmetický prmr z normovaných hodnot vypoítaných za jednotlivé ukazatele v i-té firm, tj.: D 4i = [( u ij * p j ) : ( p j )] Normovaná promnná odstrauje nejvtší nedostatek pedchozích metod, kterým byla necitlivost vi rozptylu hodnot. Proto i výsledky této metody jsou mén citlivé na extrémní hodnoty ukazatel ve výbrovém souboru firem. METODA VZDÁLENOSTI OD FIKTIVNÍHO OBJEKTU Metoda vzdálenosti od fiktivního objektu je filozoficky velmi blízká pedchozí metod. Opt budeme pracovat s normovanými tvary hodnot jednotlivých ukazatel, ale do výbrového souboru firem zavedeme i tzv. fiktivní firmu. Ukazatel fiktivní firmy dostaneme tak, že u každého ukazatele najdeme tu firmu, která mla nejlepší hodnotu toho kterého ukazatele, a tuto hodnotu vezmeme za hodnotu, kterou má naše fiktivní firma. Takovýmto zpsobem dostaneme fiktivní firmu, která bude mít ve všech ukazatelích nejlepší hodnoty. Potom vypoítáme aritmetické prmry a smrodatné odchylky za jednotlivé ukazatele a pevedeme všechny ukazatele na normovaný tvar: Jde-li o normování ukazatele, který nebyl nejlepší u i,j = (x ij x pj )/ s xj Jde-li o normování ukazatele, který byl nejlepší u 0,j = (x 0j x pj )/ s xj kde x ij = hodnota j-tého ukazatele pro i-tou firmu x 0j = hodnota j-tého ukazatele u fiktivní firmy, tj. x 0j = x i,max pro ukazatele, které se mají maximalizovat = x i,min pro ukazatele, které se mají minimalizovat x 0j

12 Integrální ukazatel potom sestavíme jako prmrnou euklidovskou vzdálenost naší firmy od fiktivní firmy, tj. D 5i = [ (u ij - u 0j ) 2 * p j ] : ( p j ) Nejlepší je ta firma, jejíž vzdálenost od fiktivní firmy je nejmenší, tj. jejíž integrální ukazatel je minimální. Bonitní modely reagují na vztahy mezi ukazateli rzn, proto mohou mít rznou vypovídací schopnost pro výsledné poadí. Z toho vyplývá, že je vhodné zkoumat i tzv. míru shody poadí (postupn po dvojicích). K tomu mžeme použít tzv. Spearmanv koeficient poadové korelace, definovaný jako: R s = 1 - [( d i 2 ) / n * (n 2 1)] kde d i = rozdíl mezi poadím získaným podle první a poadím získaným podle druhé metody n = rozsah výbrového souboru (poet srovnávaných firem) Tento koeficient mže nabývat hodnoty z intervalu 1;+1, piemž interpretace výsledk je identická jako u známých Pearsonových koeficient párové korelace. Výhodou bonitních model je, že vedle stanovení diagnózy firmy umožují urit její pozici v rámci konkrétního odvtví nebo oboru. V modelu pak musíme nahradit vypoítané statistické veliiny oborovými hodnotami ukazatel. K hodnocení finanní situace a pozice firmy je teba znát rozložení alespo ty percentil, které ohranií pt kategorií. Umístní v každé kategorii bude ohodnoceno uritým potem bod, které se pak pronásobí charakterem ukazatele a jeho váhou. Celkový koeficient získáme jako souet bod všech vybraných ukazatel. Vlenním skutených oborových hodnot do konkrétního bonitního modelu získáme objektivnjší kritérium pro hodnocení firmy (její pozice mezi ostatními firmami v daném oboru). BANKROTNÍ MODELY Mají informovat své uživatele o tom, zda firm hrozí v blízké budoucnosti bankrot. Byly odvozeny na základ skutených dat (se všemi výhodami, jako nap. reálnost, a nevýhodami, jako nap. vysoká specifinost na jistý typ firem) u firem, které v minulosti zbankrotovaly, nebo naopak dobe prosperovaly. Vychází z pedpokladu, že ve firm dochází již nkolik let ped úpadkem k jistým anomáliím, ve kterých jsou obsaženy symptomy budoucích problém, které jsou charakteristické práv pro ohrožené firmy. Tyto symptomy mají zpravidla podobu rozdílné úrovn, variability a dynamiky vývoje ve vybraných finanních ukazatelích odrážejících finann-ekonomický stav sledované firmy. Sledování vývoje pomrových ukazatel v ase se zabýval W.H.Beavere, který jich u 158 firem vybral 30. Firmy byly rozdleny tak, aby polovina byla problémových, tj.takových, které v letech ohlásily úpadek, nedodržely závazky vyplývající z emise obligací, peerpaly bankovní konto nebo nevyplatily dividendu z prioritních akcií, a polovina bezproblémových. Každé bezproblémové pidlil jednu problémovou firmu pibližn stejné velikosti a psobící ve stejném oboru innosti. Za každý rok z 5 let, které pedcházely okamžiku zaazení píslušné firmy mezi problémové, vypoítal Beaver jednoduché aritmetické prmry postupn pro všech 30 pomrových ukazatel. Tento postup nazval tzv.profilovou analýzou a zjišoval, zda prmrné hodnoty ukazatel v obou souborech statisticky významn liší, resp. zda rozdíly v jejich hodnotách jsou statisticky nevýznamné

13 Statisticky významný rozdíl zjistil Beaver mezi ukazateli: 1) Cash flow/cizí kapitál 2) istý zisk/celková aktiva 3) Cizí kapitál/celková aktiva 4) istý pracovní kapitál/celková aktiva 5) Current ratio (likvidita III.stupn) 6) No credit interval (rychle likvidní prostedky minus celkové krátkodobé dluhy) Z prbhu vývoje ukazatel vyplynulo, že prmrné hodnoty ukazatel u firem, které pozdji zbankrotovaly, se výrazn liší od tch, které pežily. Ze statistického hlediska je ale samozejmé, že vypovídací schopnost íselných charakteristik úrovn (mezi které patí i prmry) je úzce spjata s variabilitou hodnot sledovaného souboru. Finanní vývoj firmy tedy nelze pedvídat jen na základ prmrných hodnot, ale je teba zkoumat i variabilitu hodnot ukazatel. ím více bude zkoumaný soubor variabilní, tím horší další finanní vývoj ve sledované firm lze oekávat. Beaver proto ve svém dalším postupu použil tzv. dichotomický klasifikaní test. Beaver nazval tuto optimální hodnotu tzv. dlící hodnotou a spolehlivost predikce testoval na svém souboru firem na základ této dlící hodnoty tak, že soubor rozdlil na pibližn dv pibližn stejn velké podskupiny, piemž první z nich nazval odhadovací a druhou verifikaní skupinou. Odhadovací skupinu použil na výpoet dlící hodnoty, která mu umožovala pedvídat finanní vývoj firem. Na verifikaní skupin ovil získané hodnoty. Z výsledk Beaver zjistil, že ím více se firma blíží k okamžiku vzniku finanních potíží, tím nižší je procento chybného zaazení firmy pedevším u ukazatel cash flow/cizí kapitál a ROA, a to i pi dlouhodobém asovém horizontu. V historii se této problematice vnovalo mnoho rzných autor, kteí ve svých výzkumních pracích testovali více než 100 rzných pomrových ukazatel a jiných promnných. Zmijewsky (1983) zkoumal 75 ukazatel, rozdlených do 10 skupin v 75 zbankrotovaných a 3573 nezbankrotovaných firmách v období Zjistil, že 4 skupiny ukazatel vykázaly statisticky významný rozdíl mezi bankrotujícími a pežívajícími firmami. Šlo o: ukazatel míry zisku ukazatel zadluženosti variabilitu výnosnosti akcií ukazatel krytí stálých plateb Naproti tomu dospl k závru, že klasické ukazatele likvidity a ukazatele vázanosti kapitálu nepatí mezi dobré indikátory finanní tísn. Další autoi: Deakin (1972) Marais (1979) Ohlson (1980) Bleier (1985) K sestavení predikního modelu, který vychází ze stedních hodnot pomrových ukazatel obou sledovaných skupin firem, se používá tzv. diskriminaní analýza. Patí mezi metody, které zkoumají závislost mezi skupinou p kvantitativních promnných na jedné stran a jednou kvalitativní promnnou

14 na stran druhé. Diskriminaní analýza se používá v pípadech, kdy máme data, která jsou rozdlená do dvou nebo více skupin, a chceme najít jednu nebo více kvantitativních mr jako funkcí, které budou pomáhat lenit nové údaje tchto skupin. Cílem je obvykle stanovit metodu na urení, do které skupiny zaadit nové pozorování. Vstupní data jsou pedstavována hodnotami numerických promnných zjištných v souborech objekt a hodnotou tzv. klasifikaní promnné, která uruje píslušnost objektu do dané skupiny. Takto získané funkce potom zpravidla používáme pro zaazování nových objekt do skupin. Napíklad pi navazování obchodních kontakt mžeme prbžn zaazovat firmy, které nám nabízejí spolupráci, do skupin podle jejich solidnosti na základ souboru ekonomických ukazatel, které nám poskytnou na základ informativního souboru o tchto ukazatel o firmách, se kterými již spolupracujeme a které již svoji solidnost prokázaly. Píkladem diskriminaní analýzy mže být: D 1 = d i1 * Z 1 + d i2 * Z d ip * Z p kde d 1 až d p = jsou standardní klasifikaní koeficienty vypoítané pi maximalizaci pomr meziskupinové a vnitroskupinové variability Z 1 až Z p = jsou standardní hodnoty promnných p P ÍKLADY KONKRÉTNÍCH BONITNÍCH A BANKROTNÍCH MODEL K diagnóze i predikci finanní situace firem se používá v souasnosti znané množství výbrových soustav ukazatel. Mnoho tchto úelov vytvoených soustav ukazatel pedstavuje aplikaci zahraniních model, jejichž transformace na podmínky eské ekonomiky naráží na vážné problémy, zejména na: absenci dostaten dlouhé asové ady sledovaných finanních ukazatel problematiku validity dat dynamicky se mnící sociáln-ekonomické prostedí Pejímané modely vznikaly a byly verifikovány pro urité stadium spoleensko-ekonomického vývoje tržn vysplých zemí, pro urité konkrétní typy podnik, pro danou etapu jejich rozvoje a jejich psobení v tržním prostedí. Je nesporné, že žádný model není schopen vystihnout specifika jednotlivých firem a jejich podmínek, jakož i odlišnosti v úetních postupech mezi jednotlivými zemmi (a to i pes veškeré snahy o jejich harmonizaci). RYCHLÝ TEST Rychlý test navrhl v roce 1990 P.Kralicek, poskytuje rychlou možnost s pomrn velmi dobrou vypovídací schopností oklasifikovat analyzovanou firmu. Pi jeho konstrukci bylo použito ukazatel, které nesmjí podléhat rušivým vlivm a navíc musí vyerpávajícím zpsobem reprezentovat celý informaní potenciál rozvahy a výsledovky. Z tohoto dvodu byl z každé ze 4 základních oblastí analýzy zvolen jeden ukazatel tak, aby byla zabezpeena vyvážená analýza jak finanní stability, tak i výnosové situace firmy. Rychlý test pracuje s následujícími ukazateli: Kvóta vlastního kapitálu = vlastní kapitál/celková aktiva Doba splácení dluhu z CF = (krátkodobé a dlouhodobé závazky + finanní majetek)/bilanní cash flow Cash flow v % tržeb = cash flow/tržby

15 Rentabilita celkového kapitálu (ROA) = [HV po zdanní + úroky (1-daová sazba)]/celková aktiva Ukazatel VÝBORNÝ VELMI DOBRÝ DOBRÝ ŠPATNÝ INSOLVENCE KVÓTA VLAST.KAP. > 30 % > 20 % > 10 % > 0 % negativní DOBA SPLÁC.DLUHU < 3 roky < 5 let < 12 let > 12 let > 30 let CF V % Z TRŽEB > 10 % > 8 % > 5 % > 0 % negativní ROA > 15 % > 12 % > 8 % > 0 % negativní Bonita se stanoví tak, že každý ukazatel se podle dosaženého výsledku nejprve oklasifikuje podle tabulky a výsledná známka se pak urí jako jednoduchý aritmetický prmr známek získaných za jednotlivé ukazatele. Doporuuje se vypoítat i prmrnou známku zvláš pro finanní stabilitu a zvláš pro výnosovou situaci. Výhodou tohoto testu je jeho jednoduchost a rychlost. TAMARIHO MODEL M.Tamari pracoval jako bankovní úedník a z vlastních zkušeností pišel k závru, že finanní situaci lze pedvídat na základ 6 ukazatel: T1 T2 T3 T4 T5 T6 vlastní kapitál/cizí zdroje vývoj zisku s dvma možnostmi vyjádení: a) absolutní vyjádení b) ukazatel ROA current ratio (bžná likvidita) výrobní spoteba/prmrný stav nedokonené výroby tržby/prmrný stav pohledávek výrobní spoteba/pracovní kapitál Tamariho považuje za rozhodující pro prosperitu firmy finanní samostatnost, hospodáský výsledek a vázanost vlastního kapitálu. Na další úrove položil ukazatel bžné likvidity a bodov nejmén ukazatele. Tato tvrzení dokumentuje bodová stupnice, kterou sestavil Tamari na základ vlastních empirických pozorování. Výsledkem bodování je tzv. Tamariho rizikový index, který má maximální hodnotu 100 bod. Svj rizikový index Tamari verifikoval retrospektivn na 130 prmyslových firmách a jejich dosažených výsledcích za léta Pravdpodobnost vzniku insolventnosti je podstatn akutnjší ve firmách s nízkou hodnotou Tamariho rizikového indexu než u firem se stedn vysokou nebo vysokou hodnotou tohoto indexu. Tamariho model mže být univerzálním nástrojem pro kterýkoliv obor nebo skupinu firem, i když byl sestaven v 60. letech, díky tomu, že ve svém hodnocení vychází ze skuteného rozložení hodnot ukazatel v hodnotící skupin

16 UKAZATEL INTERVAL HODNOT BODY T1 0,51 a více 25 0,41 0, ,31 0, ,21 0, ,11 0,20 5 Do 0,10 0 T2 Posledních 5 let kladné a) a b) > HK 25 Posledních 5 let kladné a) a b) > Me 20 Posledních 5 let kladné a) 15 b) > HK 10 b) > Me 5 Jinak 0 T3 2,01 a více 20 1,51 2, ,11 1, ,51 1,10 5 Do 0,50 0 T4 HK a více 10 Me HK 6 DK Me 3 DK a mén 0 T5 HK a více 10 Me HK 6 DK Me 3 DK a mén 0 T6 HK a více 10 Me HK 6 DK Me 3 DK a mén 0 Maximáln dosažitelný poet bod 100 Legenda: HK = horní kvartil; Me = medián; DK = dolní kvartil

17 INDEX BONITY Index bonity je založen na multivarianí diskriminaní analýze podle zjednodušené metody. Používá se hlavn v nmecky mluvících zemích. Pracuje s následujícími 6 ukazateli: X1 = cash flow/cizí zdroje X2 = celková aktiva/cizí zdroje X3 = zisk ped zdanním/celková aktiva X4 = zisk ped zdanním/celkové výnosy X5 = zásoby/celkové výkony X6 = celkové výkony/celková aktiva IB = 1,5 * X1 + 0,09 * X * X3 + 5 * X4 + 0,3 * X5 + 0,1 * X6 ím vtší hodnotu IB dostaneme, tím je finann-ekonomická situace hodnocené firmy lepší. -3;-2 extrémn špatná -2;-1 velmi špatná -1;0 špatná +0;+1 urité problémy +1;+2 dobrá +2;+3 velmi dobrá +3 a více extrémn dobrá ALTMANOVA FORMULE BANKROTU (Z-SKÓRE) Altmanova formule bankrotu vychází z diskriminaní analýzy uskutenné koncem 60. a v 80. letech u nkolika desítek zbankrotovaných a nezbankrotovaných firem. Profesor Altman stanovil diskriminaní funkci vedoucí k výpotu z-skóre diferencovan pro firmy s akciemi veejn obchodovatelnými na burze a zvláš pro pedvídání finanního vývoje ostatních firem. Rzn stanovil i hranice pásem pro predikci finanního vývoje firmy. Veejn obchodovatelné akcie: Z = 1,2 * A + 1,4 * B + 3,3 * C + 0,6 * D + 1 * E A B C D E = pracovní kapitál/celková aktiva = zisk po zdanní/celková aktiva = zisk ped zdanním a úroky/celková aktiva = tržní hodnota vlastního kapitálu/celkové dluhy = celkové tržby/celková aktiva Z-skóre vyjaduje finanní situaci firmy a je uritým doplujícím faktorem pi finanní analýze firmy. Uspokojivá finanní situace 2,99 a více Nevyhranná finanní situace (šedá zóna) 1,81 až 2,99 Silné finanní problémy menší než 1,

18 Ostatní podniky: Z = 0,717 * A + 0,847 * B + 3,107 * C + 0,42 * D + 0,998 * E D = základní kapitál/celkové dluhy Uspokojivá finanní situace 2,9 a více Šedá zóna 1,2 až 2,9 Silné finanní problémy menší než 1,2 INDEX IN95 Je výsledkem analýzy 24 empiricko-induktivních ukazatelových systém, které vznikly na základ model, ratingu a praktické zkušenosti pi analýze finanního zdraví podnik. Obdobn jako Altmanovo Z-skóre obsahuje index dvryhodnosti IN standardní pomrové ukazatele z oblasti aktivity, výnosnosti, zadluženosti a likvidity a urí se ze vztahu. IN95 = V1 * A + V2 * B + V3 * C + V4 * D + V5 * E V6 * F A B C D E F = aktiva/cizí kapitál = EBIT/nákladové úroky = EBIT/celková aktiva = tržby/celková aktiva = obžná aktiva/krátkodobé závazky = závazky po lht splatnosti/tržby Váhy se vypotou jako podíl významnosti ukazatele ke kriteriální hodnot ukazatele. Významnost jednotlivých ukazatel je výsledkem analýzy empiricko-induktivních ukazatelových systém a je urena podle etnosti výskytu ukazatele. Kriteriální hodnoty jsou stanoveny jako vážený aritmetický prmr za jednotlivá odvtví. Hodnoty vah jsou vypotené pro jednotlivé obory ekonomických inností OKE. IN>2 1<IN<2 IN<1 mžeme pedvídat uspokojivou finanní situaci šedá zóna nevyhranných výsledk firma je ohrožena vážnými finanními problémy Pro rychlou identifikaci tvorby hodnoty firmou sestavili autoi zjednodušený výpoet indexu IN. Vychází z toho, že existuje korelace mezi tvorbou hodnoty a vybranými kvantitativními promnnými, které byly ureny pomocí diskriminaní analýzy, na základ údaj z 1698 eských prmyslových podnik. IN99 = - 0,017 A/CK + 4,573 EBIT/A + 0,481 V/A + 0,015 OA/CKkr Index IN je vhodné používat jako indikátor tvorby hodnoty zejména když nelze pracovat s tržními cenami akcií firmy kvli jejich nízké vypovídací schopnosti a nebo když nelze stanovit náklad vlastního kapitálu. Index dokázal s úspšností 86,4 % identifikovat tvorbu hodnoty a s úspšností 98,9 % identifikovat, že nedochází k tvorb hodnoty. IN>2,07 1,42<IN<2,07 1,089<IN<1,42 0,684<IN<1,089 IN<0,684 firma vytváí hodnotu spíše tvoí hodnotu nelze urit, zda tvoí i ne spíše netvoí hodnotu firma netvoí hodnotu

19 BEERMANOVA DISKRIMINANÍ FUNKCE Beermanova diskriminaní funkce se velmi asto používá pro hodnocení souasné finanní situace a prognózu vývoje v emeslných a výrobních firmách. Relevantními initeli je podle Beermana následujících 10 pomrových ukazatel: X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 = odpisy DHM/(poátení stav DHM + pírstek) = pírstek DHM/odpisy DHM = zisk ped zdanním/tržby = závazky vi bankám/celkové dluhy = zásoby/tržby = cash flow/celkové dluhy = celkové dluhy/aktiva = zisk ped zdanním/celková aktiva = tržby/celková aktiva = zisk ped zdanním/celkové dluhy BDF = 0,217 * X1 + (-0,063) * X2 + 0,012 * X3 +0,077 * X4 + (-0,105) * X5 + (-0,813) * X6 + 0,165 * X7 + 0,161 * X8 + 0,268 * X9 + 0,124 * X10 Dlící hodnotou oddlující prosperující firmy od neprosperujících, je v pípad Beermanovy diskriminaní funkce hodnota 0,3. Platí, že ím je nižší hodnota BDF oproti 0,3, tím lepší finanní vývoj mžeme predikovat pro danou firmu. BDF<0,2 velmi dobe 0,2<BDF<0,25 dobe 0,25<BDF<0,3 prmrn 0,3<BDF<0,35 horší 0,35< špatn TAFLERV BANKROTNÍ MODEL Byl publikován v roce 1977 a využívá 4 pomrové ukazatele: R1 = zisk ped zdanním/krátkodobé závazky R2 = obžná aktiva/cizí kapitál R3 = krátkodobé závazky/celková aktiva R4 = tržby celkem/celková aktiva Z = 0,53 * R1 + 0,13 * R2 + 0,18 * R3 + 0,16 * R4 Z>0,3 Z<0,2 malá pravdpodobnost bankrotu lze oekávat bankrot s vyšší pravdpodobností EKONOMICKÁ PIDANÁ HODNOTA (EVA) Model EVA byl publikován newyorskou konzultaní firmou Stern Stewart & Co. v roce Model je založen na ekonomickém zisku, který na rozdíl od úetního zisku pedstavuje pebytek výnos, zstávající firm po zaplacení služeb výrobních faktor. Jde o hodnotu, která byla pidána hospodáskou inností firmy nad úrove nákladu kapitálu vázaného v jejích aktivech. Náklad kapitálu je chápán jako míra výnos akceptovatelná investory (viteli i vlastníky)

20 Ukazatel se vypoítá podle následujících rovnic: EVA = NOPAT WACC * C nebo EVA = (ROIC WACC) * C EVA NOPAT WACC C ROIC = ekonomická pidaná hodnota = istý provozní zisk za sledované období = vážený prmr náklad na kapitál = investovaný kapitál ve firm = výnosnost investovaného kapitálu (NOPAT/C) Firma vytváí hodnotu pro vlastníky, jestliže EVA > 0, nebo když istý provozní zisk, který mžeme zjednodušen vypoítat jako EBIT * (1 DS) je vtší než náklady kapitálu nk = (1 D S ) * CK/K + N vk * VK/K násobené kapitálem C * (C = A CK kr nebo C = SA + PK). Bude-li istý provozní zisk firmy odpovídat práv minimálnímu výnosu požadovanému vlastníky (EVA = 0), firma nebude vytváet pidanou hodnotu. V podmínkách tradiních ukazatel vycházejících z úetního zisku se bude firma jevit jako zisková, avšak ve skutenosti bude niit hodnotu, nap. pokud vyprodukuje istý provozní zisk, ale ten bude menší než výnosy oekávané vlastníky, potom vlastníci ztratili oproti výnosm dosažitelným na kapitálovém trhu pi srovnatelném riziku. Tato podmínka vyplývá z upravené rovnice pro výpoet EVA: EVA = (ROE r e ) * VK Má-li ekonomická pidaná hodnota firmy vzrst, pak výnosnost vlastního kapitálu (ROE) musí pevyšovat alternativní náklad tohoto kapitálu (re) neboli požadovanou výnosnost odpovídající srovnatelnému riziku. Z této podmínky zejm vycházelo MPO R, které ve svých analýzách kvalifikuje prmyslové podniky na tyi skupiny: SK. T ÍDÍCÍ ZNAK SLOVNÍ CHARAKTERISTIKA 1. ROE > r e Podniky tvoící hodnotu 2. r e > ROE > r f Netvoí hodnotu, ale ROE pevyšuje bezrizikovou sazbu r f 3. r f > ROE > 0 Netvoí hodnotu, ale dosahují kladné ROE 4. ROE < 0 Ztrátové podniky, výnosnost VK je záporná Hlavní pedností EVA je, že poskytuje managementu reálnjší informace o výkonnosti firmy a souasn jej motivuje k rozhodování, které vede k rstu tržní hodnoty firmy. Zainteresováním managementu na rstu pidané hodnoty je souasn i naplnn zájem vlastník firmy. EVA tak pispívá k odstranní konfliktu zájm mezi vlastníky a manažery. Kritikové modelu EVA mu vyítají, že nepracuje s tržními hodnotami firemních aktiv a nebo, že nevyjaduje tvorbu skutené hodnoty, ale pouze úetní realitu. Známé jsou zejména úpravy nazvané: a) REVA t = upravená ekonomická pidaná hodnota na konci sledovaného období REVA t = NOPAT t WACC * MV (t-1)

2.1.1. Vymezení pojm - 1 -

2.1.1. Vymezení pojm - 1 - INVESTICE A INVESTINÍ ROZHODOVÁNÍ 2.1.1. Vymezení pojm Termín investice je jedním z nejkontroverznjších pojm. V hospodáské praxi se hojn používá v mnoha odlišných významech a v nejrznjších souvislostech.

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra finanního úetnictví a auditingu Studijní obor: Úetnictví a finanní ízení podniku Odpisování dlouhodobého majetku Autor diplomové práce:

Více

F01 - ANALÝZA NÁKLAD A VÝNOS Sourcebook II: Metody a techniky. Popis techniky

F01 - ANALÝZA NÁKLAD A VÝNOS Sourcebook II: Metody a techniky. Popis techniky F01 - ANALÝZA NÁKLAD A VÝNOS Sourcebook II: Metody a techniky Popis techniky Analýza náklad a výnos (Cost-benefit analysis, CBA) je metoda pro evaluaci istého ekonomického dopadu projekt ve veejném sektoru.

Více

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: JUDr. Jan Hubáek Vypracoval:

Více

Finanční analýza podniku Financial Analysis

Finanční analýza podniku Financial Analysis Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podnikové hospodářství Finanční analýza podniku Financial Analysis Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Doc. Ing. Petr Suchánek, Ph.D.

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Finanční analýza konkrétního podniku Financial analysis of concrete company Jakub Langmeier Plzeň 2014 Čestné prohlášení Prohlašuji, že

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE 2009 Bc. Adéla BROKEŠOVÁ Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Absence etiky v reklam firmy, nabízející bankovní produkty Neetické

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance SOUASNÉ OTÁZKY DISTRIBUCE POJISTNÉ SLUŽBY V ESKÉ REPUBLICE Autor diplomové práce:

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky DISERTANÍ PRÁCE. 2003 Petr Soukal - 1 -

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky DISERTANÍ PRÁCE. 2003 Petr Soukal - 1 - Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky DISERTANÍ PRÁCE 003 Petr Soukal - - VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta informatiky a statistiky Studijní program: Kvantitativní metody

Více

Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice

Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice (esej - pedmt HP_911 Hospodáská politika) Ing. Jakub Hejtmánek doktorand Katedra Informaních Technologií VŠE Praha Školní rok 2003/2004 Abstract

Více

Odpisy dlouhodobého majetku

Odpisy dlouhodobého majetku SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Úetnictví a finanní ízení podniku Odpisy dlouhodobého majetku BAKALÁSKÁ PRÁCE Autor: Miluše

Více

Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková

Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Cílem této práce je analýza finančních výkazů, výběr nejvhodnější varianty financování

Více

XI. KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ - systémy financování krátkodobého majetku

XI. KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ - systémy financování krátkodobého majetku XI. KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ - systémy financování krátkodobého majetku Krátkodobé zdroje financování zajišují financování bžné innosti podniku k pokrytí krátkodobých aktiv. V této souvislosti vtšinou hovoíme

Více

REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM NUTS II SEVEROVÝCHOD PRO OBDOBÍ 2007 2013

REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM NUTS II SEVEROVÝCHOD PRO OBDOBÍ 2007 2013 Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj REGIONÁLNÍ OPERANÍ PROGRAM NUTS II SEVEROVÝCHOD PRO OBDOBÍ 2007 2013 7. listopadu 2007 Obsah: 1 Úvod... 7 2 Metodické a personální zabezpeení tvorby

Více

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ. Ing. Amálie Hejduková Ing. Marta Hroníková Ing. Eva Šmajstrlová ÚETNICTVÍ STUDIJNÍ OPORA

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ. Ing. Amálie Hejduková Ing. Marta Hroníková Ing. Eva Šmajstrlová ÚETNICTVÍ STUDIJNÍ OPORA VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ Ing. Amálie Hejduková Ing. Marta Hroníková Ing. Eva Šmajstrlová ÚETNICTVÍ STUDIJNÍ OPORA STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Autoi:

Více

Vládní finanní statistika

Vládní finanní statistika Vládní finanní statistika Smysl a možnosti využití pro vládní hospodáskou politiku Vládní finanní statistika pedstavuje zvláštní makroekonomický statistický systém, jehož smyslem je podporovat analýzy

Více

odbor ZÁKLADNÍ SCÉNÁŘ VÝVOJE NAKLÁDÁNÍ S VODAMI, UŽÍVÁNÍ VOD A VLIVŮ NA VODY DO ROKU 2015

odbor ZÁKLADNÍ SCÉNÁŘ VÝVOJE NAKLÁDÁNÍ S VODAMI, UŽÍVÁNÍ VOD A VLIVŮ NA VODY DO ROKU 2015 odbor ZÁKLADNÍ SCÉNÁŘ VÝVOJE NAKLÁDÁNÍ S VODAMI, UŽÍVÁNÍ VOD A VLIVŮ NA VODY DO ROKU 2015 Květen 2004 Obsah Úvod... 12 1 Souasný stav a minulý vývoj... 13 1.1 Socio-ekonomický vývoj... 13 1.1.1 Ekonomický

Více

Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví. Ve znní:

Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví. Ve znní: Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví Ve znní: zákona. 117/1994 Sb., zákona. 227/1997 Sb., zákona. 492/2000 Sb., zákona. 353/2001 Sb., zákona. 575/2002 Sb., zákona. 437/2003 Sb. - pechodná ustanovení, zákona.

Více

Finanční analýza a zdraví podniku

Finanční analýza a zdraví podniku Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Finanční analýza a zdraví podniku Diplomová práce Autor: Bc. Jan Peleška Finance Vedoucí práce: Ing. Oldřich Knaifl, CSc. Praha Červen, 2015

Více

Rozptýlená výroba elektrické energie v ES- Obnovitelné zdroje energie a vliv na zamstnanost (náronost výstavby)

Rozptýlená výroba elektrické energie v ES- Obnovitelné zdroje energie a vliv na zamstnanost (náronost výstavby) ESKÉ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Katedra elektroenergetiky Studie disertaní práce: Rozptýlená výroba elektrické energie v ES- Obnovitelné zdroje energie a vliv na zamstnanost

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra ekonomiky a managementu FINANČNÍ ANALÝZA Ing. Petr Jiříček, Ing. Magda Morávková 2008 Recenzovali: Ing. Eliška Hořínková Ing. Anna Gregarová Za jazykovou a věcnou

Více

11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy

11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy 11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy Barbora Slintáková Cílem této pednásky je: vymezit organizaní složky státu a státní píspvkové organizace, popsat základní principy

Více

TÉMATA SEMINÁŘŮ A SEMINÁRNÍCH PRACÍ K PŘEDMĚTU

TÉMATA SEMINÁŘŮ A SEMINÁRNÍCH PRACÍ K PŘEDMĚTU TÉMATA SEMINÁŘŮ A SEMINÁRNÍCH PRACÍ K PŘEDMĚTU ZÁKLADY FIREMNÍCH FINANCÍ JARNÍ SEMESTR, AKADEMICKÝ ROK 2003/2004 Datum Téma semináře Téma písemného přezkoušení nebo seminární práce 25. 2. 26. 2. 3. 3.

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra politologie a evropských studií. Jana Sigmundová. Politická korupce

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra politologie a evropských studií. Jana Sigmundová. Politická korupce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra politologie a evropských studií Jana Sigmundová Politická korupce Stav korupce v R na lokální úrovni Bakaláská diplomová práce Vedoucí bakaláské

Více

Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení

Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Mzdové úetnictví, dan a personalistika Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení BAKALÁSKÁ

Více

Regionální funkce krajských knihoven v roce 2007

Regionální funkce krajských knihoven v roce 2007 Regionální funkce krajských knihoven v roce 2007 Výroní zpráva o plnní regionálních funkcí krajských knihoven na území R za rok 2007 Zpracováno na základ Roních zpráv o výkonu regionálních funkcí v roce

Více

RECENZOVANÝ ASOPIS PRO VÝSLEDKY VÝZKUMU A VÝVOJE PRO ODPADOVÉ HOSPODÁSTVÍ

RECENZOVANÝ ASOPIS PRO VÝSLEDKY VÝZKUMU A VÝVOJE PRO ODPADOVÉ HOSPODÁSTVÍ RECENZOVANÝ ASOPIS PRO VÝSLEDKY VÝZKUMU A VÝVOJE PRO ODPADOVÉ HOSPODÁSTVÍ strana 1 59 7. roník esko-slovenského symposia Výsledky výzkumu a vývoje pro odpadové hospodáství (25. 27. 4. 2012, Kouty nad Desnou)

Více

! "# $% &'(')!" $ &*)'+, """ " " -!&.)'! $# /0! ",/ " # $!$ 1 "0 "$"' 0 %/$ " 2 3"' 3,4," " " "/ 3# ' " " ' $!/ "2 $ 56 $ 7

! # $% &'(')! $ &*)'+,    -!&.)'! $# /0! ,/  # $!$ 1 0 $' 0 %/$  2 3' 3,4,   / 3# '   ' $!/ 2 $ 56 $ 7 Sociální služby poskytované v ústavních zaízeních Zpráva modulu 2 esko-britského projektu na podporu MPSV pi reform sociálních služeb Milena Johnová, Praha 2003 Úvod...1 Popis služeb poskytovaných v ústavech...2

Více

Vybrané techniky sbru dat v prostedí krajní pravice 1 Chosen Data Gathering Techniques in the Area of the Far Right

Vybrané techniky sbru dat v prostedí krajní pravice 1 Chosen Data Gathering Techniques in the Area of the Far Right Vybrané techniky sbru dat v prostedí krajní pravice 1 Chosen Data Gathering Techniques in the Area of the Far Right Autor: Josef Smolík, Petra Vejvodová Email: josef@mail.muni.cz, vejvodov@fss.muni.cz

Více

Analýza ekonomické a finanční situace podniku. Ing. Lenka Krutnorádová, MBA

Analýza ekonomické a finanční situace podniku. Ing. Lenka Krutnorádová, MBA Analýza ekonomické a finanční situace podniku Ing. Lenka Krutnorádová, MBA LEGISLATIVNÍ RÁMEC Zákon o účetnictví 353/2001 Sb. ve znění p.p. poslední novela 410/2010 a 188/2011 Sb. a prováděcí vyhláška

Více