FINANNÍ ANALÝZA SOUSTAVY UKAZATEL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FINANNÍ ANALÝZA SOUSTAVY UKAZATEL"

Transkript

1 FINANNÍ ANALÝZA SOUSTAVY UKAZATEL Doporuený postup: 1) Agregace ukazatel rozvahy, výsledovky a výkazu cash flow (nap. vlastní kapitál) 2) Analýza absolutních ukazatel v ase (pomocí index etzových, bazických, odvození trend pomocí regresní a korelaní analýzy, grafy) 3) Analýza výkaz sestavených v procentním vyjádení (v ase i mezipodnikov) 4) Výpoet pomrových ukazatel 5) Srovnání pomrových ukazatel s odvtvovými prmry (komparativní, sektorová analýza, standardní, prahové hodnoty) 6) Hodnocení pomrových ukazatel v ase (základ finanního hodnocení podniku) 7) Hodnocení vzájemných vztah mezi pomrovými ukazateli (pyramidové soustavy ukazatel) 8) Výpoet a hodnocení dalších ukazatel (MVA, EVA) 9) Aplikace specifických postup (modely predikce finanní tísn, SWOT analýza, spider grafy) 10) Návrh na opatení (podklad pro finanní ízení, plánování a prognózování) SOUSTAVY UKAZATEL K posouzení celkové finanní situace firmy se vytváí soustavy ukazatel (výbrové soubory), oznaované také asto jako analytické systémy nebo modely finanní analýzy. Rostoucí poet ukazatel v souboru umožuje detailnjší zobrazení finann-ekonomické situace firmy, avšak souasn velký poet ukazatel ztžuje orientaci a zejména výsledné hodnocení firmy. Z tchto dvod existují jak modely založené na vtším potu ukazatel (20 až 200), tak i modely ústící do jediného ísla (hodnotícího koeficientu, syntetického ukazatele). Typy soustav ukazatel: 1) Soustavy hierarchicky uspoádaných ukazatel Typickým pípadem jsou pyramidové soustavy, které slouží k identifikaci logických a ekonomických vazeb mezi ukazateli jejich rozkladem. 2) Úelové výbry ukazatel Jsou sestavované na bázi komparativn-analytických nebo matematicko-statistických metod. Cílem je sestavit takové výbry ukazatel, které by dokázaly kvalitn diagnostikovat finanní situaci firmy (finanní zdraví), resp. predikovat její krizový vývoj (finanní tíse). Dlení soustav podle zpsobu jejich tvorby: Jednorozmrné modely Snaží se nalézt jednoduchou charakteristiku, jež by souhrnn vyjadovala finann-ekonomickou situaci firmy a dokázala by relativn spolehliv rozlišit prosperující a neprosperující firmy. Tato charakteristika se zpravidla vytváí tak, že se vyberou urité typické pomrové ukazatele, jejichž vyíslená hodnota (za jiných okolností neagregovatelná) se transformuje na body, ze kterých se potom vypoítá jednoduchý, resp. vážený souet. Body se pitom piazují pomocí bodových stupnic, které se obvykle sestavují expertními metodami. Z jednorozmrných model se asto používají nap. modely vyvinuté Kralickem, Beaverem a Tamarim

2 Vícerozmrné modely U tohoto typu model je výbr pomrových ukazatel (i jejich váhy) stanoven pomocí složitjších matematicko-statistických metod. Nejastji se pi jejich konstrukci používá diskriminaní analýza. Mezi nejznámjší vícerozmrné modely predikce patí Altmanova formule bankrotu (tzv. Z-skóre), Index bonity, Taflerv model a Beermanova diskriminaní funkce. Pokud se matematicko-statistické metody kombinují navíc s expertním hodnocením, hovoíme o expertních systémech (nap.revalex), které pomocí multikriteriálního hodnocení stanoví index celkové výkonnosti firmy. Z asového hlediska bychom mohli bonitní modely zaadit do analýzy ex post, která je orientována retrospektivn a vede k poznání píin, jež podmínily souasnou finanní situaci firmy. Tedy pouze popisují skuten dosažené výsledky, na kterých se již nedá nic mnit. Naopak predikní modely, vhodné nejenom pro souasné, ale i budoucí rozhodování, umožují managementu separovat správn interpretovat indikátory pípadných budoucích problém tak, aby negativní tendence mohly být vas identifikovány a upraveny díve, než vyústí do vážnjších finann-ekonomických poruch, i dokonce do bankrotu firmy. Cílem finanní analýzy nazývané ex ante je proto prolongovat souasnou situaci do budoucnosti a pedvídat (s píslušnou stochasticitou), jak se firma bude v nejbližších 3 až 5 letech vyvíjet, a poukázat s asovým pedstihem na pípadné ohrožení finanního zdraví firmy. Finanní analýza tak implikuje uskuteování rzných ozdravných opatení díve, než dojde ke krizové situaci, a proto se asto oznauje jako systémy vasného varování, resp. predikní modely. Zdrojem informací a výchozí bází predikování finann-ekonomického vývoje mohou být zejména: informace o souasných a budoucích penžních tocích a jejich analýzy výkaz z úetní závrky firmy a jejich analýza další interní informace a plány managementu firmy analýza souasného postavení dané firmy na trhu externí informace, které poskytuje hlavn finanní trh informaci a prognózy makroekonomického vývoje prostedí, ve kterém daná firma psobí, ale i pedpoklady sociáln-politické stability daného regionu A) PYRAMIDOVÉ SOUSTAVY UKAZATEL Jednotlivé pomrové ukazatele hodnotí stav firmy nebo její vývoj jediným íslem, mí pouze jediný rys velmi složitého procesu. Ekonomický proces má ovšem nesmírn mnoho vlastností, a není divu, že i ukazatel mže být velmi mnoho. Mezi ukazateli existují vzájemné závislosti, ale i sám popisovaný proces se vyznauje složitými vnitními vztahy. Jakýkoliv zásah do tohoto procesu vyvolá proto nejen požadovaný úinek, ale má i adu dalších dsledk. Z toho dvodu se k analyzování a hodnocení tohoto procesu používá soustav ukazatel, které v jedné tabulce strun a pehledn zachycují souvislosti mezi výnosností a finanní stabilitou firmy. Oblíbené jsou pyramidové soustavy ukazatel, které rozkládají ukazatele na vrcholu pyramidy do dalších dílích ukazatel pomocí multiplikativních (násobení nebo dlení) nebo aditivních (sítání nebo odítání) vazeb. Rozklad ukazatele ROE byl vyvinut a poprvé použit v nadnárodní chemické spolenosti Du Pont de Nomeurs. Levá strana diagramu odvozuje ziskovou marži. Odspodu jsou seítány nákladové položky a jejich odetením od výnos se získá istý zisk. Zisková marže se vypoítá jako zisk dlený tržbami. Je-li zisková marže nízká nebo jestliže vykazuje klesající tendenci, je teba zamit se na analýzu jednotlivých druh náklad

3 ROE ROA x Multiplikátor kapitálu akcioná kapitál/vlastní kapitál Zisková marže zisk/tržby X Obrat aktiv tržby/aktiva istý zisk isté tržby Tržby - Celkové náklady : Celková aktiva Stálá aktiva : Provozní náklady + Obžná aktiva Náklady na prodané zboží Zásoby Nákladové úroky Pohledávky Da z píjm Penžní prostedky Tržby Obchodovatelné CP - 3 -

4 Pravá strana diagramu pracuje s rozvahovými položkami a vyísluje rzné druhy aktiv, sítá je a ukazuje obrat celkových aktiv. Zisková marže násobená obratem celkových aktiv se rovná výnosnosti aktiv (ROA). Tato ást Du Pont diagramu se nazývá Du Pont rovnice: ROA = zisková marže * obrat celkových aktiv = (istý zisk : tržby) / (tržby : celková aktiva) Kdyby zkoumaná spolenost používala pro financování svých aktiv jen vlastní kapitál, rentabilita aktiv (ROA) by se rovnala rentabilit vlastního kapitálu (ROE). Ale protože vitelé poskytli urité procento finanních zdroj a akcionái také uritou ást, projeví se v hospodaení firmy finanní páka. Efektem finanní páky je, že výnosnost vlastního kapitálu je vyšší než výnosnost celkových aktiv, kterou vypoteme vynásobením ukazatele ROA finanní pákou K/VK. ROE = ROA * (A : VK) Finanní páka mže pi rstu cizího kapitálu (a tím i celkových aktiv) nad vlastní kapitál zvyšovat ROE. Avšak ani ukazatel ROA nezstává v tomto pípad nezmnn. Zadluženost se promítne jak do ukazatele Z/T (sníží se zisk v dsledku vyšších úrok pipadajících na pírstek CK), tak i do ukazatele T/A (zvýší se hodnota je jmenovatele o pírstek CK). Vidíme, že zadluženost bude mít na ROE pozitivní vliv jen tehdy, jestliže dokáže vyprodukovat o tolik více zisku, aby jím vykompenzovala pokles obou initel ukazatele ROA. Jinak eeno, zvyšování zadluženosti bude pro firmu píznivé, když dokáže každou další korunu dluhu zhodnotit více, než iní úroková sazba dluhu. Rozklad ukazatele ROE nám ukazuje, kam je teba zamit úsilí o zvyšování rentability. Zlepšení lze dosáhnout nejen zvýšením rentability tržeb (ziskové marže), ale i zrychlením obratu kapitálu (aktiv) a odvážnjším využitím cizího kapitálu, zmnou struktury finanních zdroj. Zkoumáním dalších ukazatel diagramu lze analyzovat efekt zvyšování i snižování ceny produktu na objem prodeje. Hledat možnosti snižování nákladových položek. Minimalizovat dlužnické riziko a souasn využít dluh jako finanní páku ke zvyšování rentability vlastního kapitálu. Zavádt nové výrobky nebo pesunout výrobu do oblastí, kde je zisková marže dostaten vysoká. Jiný rozklad ukazatele ROE vhodný k hodnocení asového vývoje firmy: Z/Z podíl Z na zisku ke zdanní Z/VK ROE A/VK multiplikátor vlastního kapitálu Z/T rentabilita tržeb N/T haléový ukazatel nákladovosti T/A obrat aktiv Mz.N/poet pr. prmrná mzda pracovníka T/ZAS obrat zásob T/Po.prac. produktivita práce ZAS/A podíl zásob na aktivech CK/VK míra zadluženosti Mat.N/T materiálová nákladovost (OA-ZAS)/Kr.zá. rychlá likvidita Mz.N/T mzdová nákladovost Ost.N/T podíl ost.náklad na tržbách FN/T finanní nákladovost O/T podíl odpis na tržbách - 4 -

5 ROE Z/Z Z/T T/A A/VK X X X 1- N/T T/ZAS ZAS/A X Mat.N/T + O/T CK/VK X (OA-ZAS) /Kr.záv X Kr.záv/CK + FN/T : (OA-ZAS)/A + Ost.N/T + Mz.N/T Mz.N /Poet prac. : T/Poet prac

6 Pi analýze syntetického ukazatele nás zajímá, jaká je intenzita vlivu analytických ukazatel získaných pyramidovým rozkladem na tento ukazatel, resp. na jeho zmnu. Pírstek syntetického ukazatele X nebo index syntetického ukazatele IX je funkcí pírstk analytických ukazatel: X = f (a, b,. s ) I x = f (I a, I b,.i s ) Hledáme, jakou ást pírstku hodnoty syntetického ukazatele lze pipsat pírstkm hodnot jednotlivých analytických ukazatel a, b až s. tj. X a, X b.. x s Existují-li aditivní vazby mezi analytickými ukazateli, potom jejich vliv je dán pímo absolutními pírstky, tzn. že vliv ukazatele a na pírstek ukazatele X je: X a = a X b = b Zetelnji lze vliv jednotlivých analytických ukazatel na zmnu syntetického ukazatele vyjádit jejich podílem, tj.: X a = a / X X b = b / X Jde-li o kladné i záporné pírstky, jejich porovnáním s hodnotou X 0 : X a = a / X 0 X b = - b / X 0 Pi existenci multiplikativních vazeb mezi analytickými ukazateli se pro analýzu jejich vlivu používají ti metody: 1) METODA ETZOVÉHO DOSAZOVÁNÍ Pedpokládá postupnou zmnu jednotlivých initel podle zásady ceteris paribus (mní se vždy jeden initel, ostatní zstávají nezmnny). Platí: X = a * b * c X a = (a 1 a 0 ) * b 0 * c 0 X b = a 1 * (b 1 b 0 ) * c 0 X c = a 1 * b 1 * (c 1 c 0 ) Vliv jednotlivých analytických ukazatel je závislý na jejich poadí ve výpotu (první je podhodnocený a poslední nadhodnocený). Pi ešení uvedeného píkladu mžeme získat šest rzných výsledk, ale pouze jeden odpovídá ekonomické realit. Výhodou metody etzového dosazování je její jednoduchost. 2) LOGARITMICKÁ METODA Tato metoda se opírá o index zmn jednotlivých analytických ukazatel. X 0 = a 0 * b 0 * c 0 X 1 = a 1 * b 1 * c 1 X = X 1 X 0 = [(X 0 * X 1 )/ X 0 ] X 0 = X 0 * [(a 1 :a 0 ) * (b 1 :b 0 ) * (c 1 :c 0 )] - X 0 X = X 0 * [(a 1 :a 0 ) * (b 1 :b 0 ) * (c 1 :c 0 )] 1-6 -

7 Jelikož vliv jednotlivých analytických ukazatel je úmrný logaritmm jejich index, mžeme rovnici zapsat ve tvaru: X a = X * [(log I a )/(log I x )] X b = X * [(log I b )/(log I x )] X c = X * [(log I c )/(log I x )] Logaritmická metoda vede k pesnjším výsledkm (odstranilo se podhodnocení prvního a nadhodnocení posledního ukazatele), avšak nelze ji použít v pípad záporného indexu (tj. když itatel i jmenovatel mají rzná znaménka) nebo má-li nulovou hodnotu. 3) FUNKCIONÁLNÍ METODA Tato metoda piazuje zmnu syntetického ukazatele X k jednotlivým analytickým ukazatelm dlením. X = X 1 X 0 = a 1 * b 1 * c 1 a 0 * b 0 * c 0 Kde a 1 = a 0 + a b 1 = b 0 + b c 1 = c 0 + c X = X 0 * [(a : a 0 )+(b : b 0 )+(c : c 0 )+(ab : a 0 b 0 )+(ac : a 0 c 0 )+(bc : b 0 c 0 )+(abc : a 0 b 0 c 0 )] Zlomky s více initeli rozdlíme na poloviny, resp. na tetiny, aby mohla být provedena zmna každého initele v kombinaci s ostatními. X = X a + X b + x c X a = X 0 * a / a 0 * [1 + (b : 2b 0 ) + (c : 2c 0 ) + (bc : 3b 0 c 0 )] X b = X 0 * b / b 0 * [1 + (a : 2a 0 ) + (c : 2c 0 ) + (ac : 3a 0 c 0 )] X c = X 0 * c / c 0 * [1 + (a : 2a 0 ) + (b : 2b 0 ) + (ab : 3a 0 b 0 )] Zavedeme substituci: a / a 0 = A b / b 0 = B c / c 0 = C Potom: X a = X 0 * A * [1 + (B + C)/2 + (B * C)/3] X b = X 0 * B * [1 + (A + C)/2 + (A * C)/3] X c = X 0 * C * [1 + (A + B)/2 + (A * B)/3] Funkcionální metodu lze použít i v pípad záporných index, a není citlivá na poadí initel pi výpotu. Uritou nevýhodou jsou rozsáhlé matematické výrazy pi vtším potu initel. Pokud je syntetický ukazatel vyjáden jako funkce analytických ukazatel, mezi nimiž jsou aditivní i multiplikativní vazby, je teba pírstek syntetického ukazatele rozkládat postupn, podle tvaru funkce

8 METODY VYTVÁ ENÍ ÚELOVÝCH VÝBR UKAZATEL Mezi bonitními a bankrotními modely neexistuje jednoznan vymezená hranice. Oba typy mají mnoho spoleného, zejména schopnost piadit firm jeden výsledný hodnotící koeficient. Rozdíly jsou v úelu, ke kterému byly vytvoeny, a v datech, z nichž vychází. BONITNÍ MODELY Jde o diagnostické modely, které odpovídají na otázku, zda je o dobrou anebo špatnou firmu. Mají schopnost ohodnotit firmu jedním koeficientem (syntetickým ukazatelem) na základ úelového výbru ukazatel, které nejvýstižnji pispívají k její klasifikaci. Pro bžné ízení se používá zpravidla širší výbr ukazatel s vyšší frekvencí zpracování pro rozbor kritického vývoje nkterého z vrcholových ukazatel bude naopak žádoucí jeho detailnjší rozklad. Bonitní modely jsou na rozdíl od bankrotních model založeny pevážn na teoretických poznatcích. Umožují posoudit pozici firmy v komparaci s vtším souborem porovnávaných podnikatelských subjekt, resp. s oborovými výsledky (etalony). Jsou závislé na množství dat o výsledcích v daném oboru, segmentu trhu i v databázi porovnávaných firem. Pro konstrukci modelu je teba stanovit rozsah a obsah ukazatel, výbrový soubor porovnávaných firem a zvolit píslušnou analytikou metodu. V zásad lze použít komparativn-analytické a matematickostatistické metody. Komparativn-analytické metody Pro tyto metody je typické používání hlavn verbálních ukazatel (nap. kvalifikaní struktura pracovník, kvalita výrobk, servis apod.). Dosažená úrove se vyjaduje zpravidla slovn: slabá-prmrná-dobrá-výborná atd. Mezi komparativn-analytické metody patí zejména: a) SWOT analýza Je založena na identifikaci silných a slabých stránek sledované firmy s nejvýznamnjšími konkurenty a jejich píležitostí a ohrožením. Píkladem mže být Argentiho model, který vznikl empiricky, na základ diskusí s bankami, podnikateli a uživateli finanních informací. Profesor Argenti hodnotí zjištné nedostatky, chyby a píznaky pomocí bod, které pidluje bu v plném potu, nebo žádné. Firma je klasifikována: - jako bezproblémová, dosáhne-li mén než 25 bod - poet bod nad 25 signalizuje možnost bankrotu v prbhu 5 let (tato doba se zkracuje s rostoucím potem bod). - o špatné úrovni managementu hovoíme pi potu více než 10 bod v sektoru nedostatky - více než 15 bod v sektoru chyby (a souasn 10 bod v sektoru nedostatky) pedstavuje ízení firmy kompetentním managementem pi uritém riziku, kterého si je management pravdpodobn vdom. b) Metoda kritických faktor úspšnosti Jde o analýzu faktor, které považujeme z hlediska hodnocení postavení firmy na trhu za rozhodující

9 U této metody se sestavuje tzv. tabulka kritických faktor úspšnosti, která slouží k: vlastnímu hodnocení firmy tzv. strategický profil firmy komparaci kritických faktor úspšnosti sledované firmy s rozhodujícími konkurenty v odvtví c) Metoda analýzy portfolia dvou dimenzí Dv dimenze pedstavují atraktivnost trhu a konkurenní zpsobilost firmy. Pro každou dimenzi zjistíme výsledné bodové hodnocení (tj. souet bod, pípadn násobený váhami jednotlivých kritérií), které nanášíme do dvojrozmrného grafu (matice). Z polohy prseíku v grafu (matici) pak zjišujeme pozici naší firmy na trhu. Mezi základní výhody komparativn-analytických metod patí pehlednost a názornost výstup analýzy, jakož i možnost kombinování kvalitativních a kvantitativních ukazatel. Jejich nejvtší nevýhoda je v subjektivní zatíženosti, která je determinována píslušnou odborností expert, resp. klient uskuteujících hodnocení. Matematicko-statistické metody Výchozím bodem všech diagnostických model je matice objekt a jejich ukazatel. Její konstrukce je následující: a) výbr vhodných ukazatel charakterizujících innosti firmy b) výbr firem zaazených do analyzovaného souboru pi dodržení podmínek srovnatelnosti c) stanovení vah ukazatel vyjadujících dležitost píslušného ukazatele d) urení charakteru všech ukazatel: - je-li žádoucí, aby ukazatel rostl, piadíme mu charakteristiku je-li žádoucí, aby ukazatel klesal, piadíme mu charakteristiku - 1 e) sestavení výchozí matice Pi sestavování modelu se pak aplikují metody: jednoduchého (resp.váženého) soutu poadí jednoduchého (resp.váženého) podílu bodovací normované promnné vzdálenosti od fiktivního objektu Cílem metod je transformace a syntetizace rzných ukazatel do jednoho, tzv.integrálního ukazatele, který komplexn vyjaduje úrove jednotlivých firem ve výbrovém souboru zkoumaných firem. METODA JEDNODUCHÉHO SOUTU POADÍ Pi aplikaci této metody seadíme firmy v souboru podle každého ukazatele. Firma s nejlepší hodnotou píslušného ukazatele dostane poadí n, další n-1, až firma s nejhorší hodnotou bude mít poadí 1. V pípad stejné hodnoty ukazatele se stanoví poadí firmy jako prmr z poadí firem, které tuto hodnotu dosáhly. Pak integrální ukazatel d 1i vypoítáme jako jednoduchý souet poadí (v pípad jednotkových vah), resp. jako vážený souet poadí (v pípad rzných vah), tj.: d 1i = s ij * p j - 9 -

10 kde i = 1,2,., n sij = poadí i-té firmy pro j-tý ukazatel pj = váha j-tého ukazatele Nejlepší je ta firma, pro kterou je integrální ukazatel maximální. Výhodou této metody je její jednoduchost a možnost použití nejen pro kvantitativní, ale i pro kvalitativní charakteristiky. Její základní nevýhodou je skutenost, že tato metoda sice umožuje stanovit poadí firem, ale nekvantifikuje, o kolik je jedna firma lepší než druhá. METODA JEDNODUCHÉHO PODÍLU Používá stední hodnotu jednotlivých ukazatel, kterou se podlí hodnota každého ukazatele v modelu. Podle toho, je-li požadován rst nebo pokles, se ukazatel pronásobí koeficientem + 1 nebo 1 a v pípad diferencovaných vah i váhou ukazatele. Integrální ukazatel d 2i vypoítáme jako souet za jednotlivé ukazatele: D 2i = [( x ij * p j ) : ( x pj )] * (±1) kde x ij hodnota j-tého ukazatele v i-té firm x pj aritmetický prmr vypoítaný z hodnot j-tého ukazatele Pedností této metody je, že na rozdíl od metody jednoduchého soutu poadí bere v úvahu i odchylky hodnot ukazatel (jejich vzdálenost) od prmru. Nejvyšší hodnota integrálního ukazatele opt znamená nejlepší firmu. BODOVACÍ METODA Firm, která v daném ukazateli dosáhla nejlepší hodnotu, pidlíme 100 bod. Ostatním firmám piadíme v tomto ukazateli poet bod následovn: Pi charakteru ukazatele + 1: b = x ij / x i,max * 100 Pi charakteru ukazatele 1: b = x i,min / x i,j * 100 kde x i,j = hodnota j-tého ukazatele v i-té firm x i,max = nejvyšší hodnota j-tého ukazatele(ohodnocená 100 body),v pípad ukazatele s charakterem +1 x i,min = nejnižší hodnota j-tého ukazatele (ohodnocená 100 body),v pípad ukazatele s charakterem -1 b i,j = bodové ohodnocení i-tého podniku pro j-tý ukazatel Integrální ukazatel D 3i potom vypoítáme jako vážený aritmetický prmr bod za jednotlivé ukazatele, tj.: D 3i = [( b ij * p j ) : ( p j )]

11 Nejlepší bude ta firma, jejíž integrální ukazatel dosáhne maximální hodnotu. Bodovací hodnota obdobn jako metoda jednoduchého podílu do jisté míry i kvantifikuje velikost rozdíl v rámci jednotlivých ukazatel. METODA NORMOVANÉ PROMNNÉ U této metody transformujeme pvodní hodnoty ukazatel x i,j na tvar normované promnné u i,j, a to: Pi charakteru ukazatele + 1: u i,j = (x ij x pj )/ s xj Pi charakteru ukazatele 1: u i,j = (x pj x ij )/ s xj kde x ij = hodnota j-tého ukazatele v i-té firm x pj = aritmetický prmr vypoítaný z hodnot j-tého ukazatele s xj = smrodatná odchylka vypoítaná z hodnot j-tého ukazatele Integrální ukazatel vypoítáme jako vážený aritmetický prmr z normovaných hodnot vypoítaných za jednotlivé ukazatele v i-té firm, tj.: D 4i = [( u ij * p j ) : ( p j )] Normovaná promnná odstrauje nejvtší nedostatek pedchozích metod, kterým byla necitlivost vi rozptylu hodnot. Proto i výsledky této metody jsou mén citlivé na extrémní hodnoty ukazatel ve výbrovém souboru firem. METODA VZDÁLENOSTI OD FIKTIVNÍHO OBJEKTU Metoda vzdálenosti od fiktivního objektu je filozoficky velmi blízká pedchozí metod. Opt budeme pracovat s normovanými tvary hodnot jednotlivých ukazatel, ale do výbrového souboru firem zavedeme i tzv. fiktivní firmu. Ukazatel fiktivní firmy dostaneme tak, že u každého ukazatele najdeme tu firmu, která mla nejlepší hodnotu toho kterého ukazatele, a tuto hodnotu vezmeme za hodnotu, kterou má naše fiktivní firma. Takovýmto zpsobem dostaneme fiktivní firmu, která bude mít ve všech ukazatelích nejlepší hodnoty. Potom vypoítáme aritmetické prmry a smrodatné odchylky za jednotlivé ukazatele a pevedeme všechny ukazatele na normovaný tvar: Jde-li o normování ukazatele, který nebyl nejlepší u i,j = (x ij x pj )/ s xj Jde-li o normování ukazatele, který byl nejlepší u 0,j = (x 0j x pj )/ s xj kde x ij = hodnota j-tého ukazatele pro i-tou firmu x 0j = hodnota j-tého ukazatele u fiktivní firmy, tj. x 0j = x i,max pro ukazatele, které se mají maximalizovat = x i,min pro ukazatele, které se mají minimalizovat x 0j

12 Integrální ukazatel potom sestavíme jako prmrnou euklidovskou vzdálenost naší firmy od fiktivní firmy, tj. D 5i = [ (u ij - u 0j ) 2 * p j ] : ( p j ) Nejlepší je ta firma, jejíž vzdálenost od fiktivní firmy je nejmenší, tj. jejíž integrální ukazatel je minimální. Bonitní modely reagují na vztahy mezi ukazateli rzn, proto mohou mít rznou vypovídací schopnost pro výsledné poadí. Z toho vyplývá, že je vhodné zkoumat i tzv. míru shody poadí (postupn po dvojicích). K tomu mžeme použít tzv. Spearmanv koeficient poadové korelace, definovaný jako: R s = 1 - [( d i 2 ) / n * (n 2 1)] kde d i = rozdíl mezi poadím získaným podle první a poadím získaným podle druhé metody n = rozsah výbrového souboru (poet srovnávaných firem) Tento koeficient mže nabývat hodnoty z intervalu 1;+1, piemž interpretace výsledk je identická jako u známých Pearsonových koeficient párové korelace. Výhodou bonitních model je, že vedle stanovení diagnózy firmy umožují urit její pozici v rámci konkrétního odvtví nebo oboru. V modelu pak musíme nahradit vypoítané statistické veliiny oborovými hodnotami ukazatel. K hodnocení finanní situace a pozice firmy je teba znát rozložení alespo ty percentil, které ohranií pt kategorií. Umístní v každé kategorii bude ohodnoceno uritým potem bod, které se pak pronásobí charakterem ukazatele a jeho váhou. Celkový koeficient získáme jako souet bod všech vybraných ukazatel. Vlenním skutených oborových hodnot do konkrétního bonitního modelu získáme objektivnjší kritérium pro hodnocení firmy (její pozice mezi ostatními firmami v daném oboru). BANKROTNÍ MODELY Mají informovat své uživatele o tom, zda firm hrozí v blízké budoucnosti bankrot. Byly odvozeny na základ skutených dat (se všemi výhodami, jako nap. reálnost, a nevýhodami, jako nap. vysoká specifinost na jistý typ firem) u firem, které v minulosti zbankrotovaly, nebo naopak dobe prosperovaly. Vychází z pedpokladu, že ve firm dochází již nkolik let ped úpadkem k jistým anomáliím, ve kterých jsou obsaženy symptomy budoucích problém, které jsou charakteristické práv pro ohrožené firmy. Tyto symptomy mají zpravidla podobu rozdílné úrovn, variability a dynamiky vývoje ve vybraných finanních ukazatelích odrážejících finann-ekonomický stav sledované firmy. Sledování vývoje pomrových ukazatel v ase se zabýval W.H.Beavere, který jich u 158 firem vybral 30. Firmy byly rozdleny tak, aby polovina byla problémových, tj.takových, které v letech ohlásily úpadek, nedodržely závazky vyplývající z emise obligací, peerpaly bankovní konto nebo nevyplatily dividendu z prioritních akcií, a polovina bezproblémových. Každé bezproblémové pidlil jednu problémovou firmu pibližn stejné velikosti a psobící ve stejném oboru innosti. Za každý rok z 5 let, které pedcházely okamžiku zaazení píslušné firmy mezi problémové, vypoítal Beaver jednoduché aritmetické prmry postupn pro všech 30 pomrových ukazatel. Tento postup nazval tzv.profilovou analýzou a zjišoval, zda prmrné hodnoty ukazatel v obou souborech statisticky významn liší, resp. zda rozdíly v jejich hodnotách jsou statisticky nevýznamné

13 Statisticky významný rozdíl zjistil Beaver mezi ukazateli: 1) Cash flow/cizí kapitál 2) istý zisk/celková aktiva 3) Cizí kapitál/celková aktiva 4) istý pracovní kapitál/celková aktiva 5) Current ratio (likvidita III.stupn) 6) No credit interval (rychle likvidní prostedky minus celkové krátkodobé dluhy) Z prbhu vývoje ukazatel vyplynulo, že prmrné hodnoty ukazatel u firem, které pozdji zbankrotovaly, se výrazn liší od tch, které pežily. Ze statistického hlediska je ale samozejmé, že vypovídací schopnost íselných charakteristik úrovn (mezi které patí i prmry) je úzce spjata s variabilitou hodnot sledovaného souboru. Finanní vývoj firmy tedy nelze pedvídat jen na základ prmrných hodnot, ale je teba zkoumat i variabilitu hodnot ukazatel. ím více bude zkoumaný soubor variabilní, tím horší další finanní vývoj ve sledované firm lze oekávat. Beaver proto ve svém dalším postupu použil tzv. dichotomický klasifikaní test. Beaver nazval tuto optimální hodnotu tzv. dlící hodnotou a spolehlivost predikce testoval na svém souboru firem na základ této dlící hodnoty tak, že soubor rozdlil na pibližn dv pibližn stejn velké podskupiny, piemž první z nich nazval odhadovací a druhou verifikaní skupinou. Odhadovací skupinu použil na výpoet dlící hodnoty, která mu umožovala pedvídat finanní vývoj firem. Na verifikaní skupin ovil získané hodnoty. Z výsledk Beaver zjistil, že ím více se firma blíží k okamžiku vzniku finanních potíží, tím nižší je procento chybného zaazení firmy pedevším u ukazatel cash flow/cizí kapitál a ROA, a to i pi dlouhodobém asovém horizontu. V historii se této problematice vnovalo mnoho rzných autor, kteí ve svých výzkumních pracích testovali více než 100 rzných pomrových ukazatel a jiných promnných. Zmijewsky (1983) zkoumal 75 ukazatel, rozdlených do 10 skupin v 75 zbankrotovaných a 3573 nezbankrotovaných firmách v období Zjistil, že 4 skupiny ukazatel vykázaly statisticky významný rozdíl mezi bankrotujícími a pežívajícími firmami. Šlo o: ukazatel míry zisku ukazatel zadluženosti variabilitu výnosnosti akcií ukazatel krytí stálých plateb Naproti tomu dospl k závru, že klasické ukazatele likvidity a ukazatele vázanosti kapitálu nepatí mezi dobré indikátory finanní tísn. Další autoi: Deakin (1972) Marais (1979) Ohlson (1980) Bleier (1985) K sestavení predikního modelu, který vychází ze stedních hodnot pomrových ukazatel obou sledovaných skupin firem, se používá tzv. diskriminaní analýza. Patí mezi metody, které zkoumají závislost mezi skupinou p kvantitativních promnných na jedné stran a jednou kvalitativní promnnou

14 na stran druhé. Diskriminaní analýza se používá v pípadech, kdy máme data, která jsou rozdlená do dvou nebo více skupin, a chceme najít jednu nebo více kvantitativních mr jako funkcí, které budou pomáhat lenit nové údaje tchto skupin. Cílem je obvykle stanovit metodu na urení, do které skupiny zaadit nové pozorování. Vstupní data jsou pedstavována hodnotami numerických promnných zjištných v souborech objekt a hodnotou tzv. klasifikaní promnné, která uruje píslušnost objektu do dané skupiny. Takto získané funkce potom zpravidla používáme pro zaazování nových objekt do skupin. Napíklad pi navazování obchodních kontakt mžeme prbžn zaazovat firmy, které nám nabízejí spolupráci, do skupin podle jejich solidnosti na základ souboru ekonomických ukazatel, které nám poskytnou na základ informativního souboru o tchto ukazatel o firmách, se kterými již spolupracujeme a které již svoji solidnost prokázaly. Píkladem diskriminaní analýzy mže být: D 1 = d i1 * Z 1 + d i2 * Z d ip * Z p kde d 1 až d p = jsou standardní klasifikaní koeficienty vypoítané pi maximalizaci pomr meziskupinové a vnitroskupinové variability Z 1 až Z p = jsou standardní hodnoty promnných p P ÍKLADY KONKRÉTNÍCH BONITNÍCH A BANKROTNÍCH MODEL K diagnóze i predikci finanní situace firem se používá v souasnosti znané množství výbrových soustav ukazatel. Mnoho tchto úelov vytvoených soustav ukazatel pedstavuje aplikaci zahraniních model, jejichž transformace na podmínky eské ekonomiky naráží na vážné problémy, zejména na: absenci dostaten dlouhé asové ady sledovaných finanních ukazatel problematiku validity dat dynamicky se mnící sociáln-ekonomické prostedí Pejímané modely vznikaly a byly verifikovány pro urité stadium spoleensko-ekonomického vývoje tržn vysplých zemí, pro urité konkrétní typy podnik, pro danou etapu jejich rozvoje a jejich psobení v tržním prostedí. Je nesporné, že žádný model není schopen vystihnout specifika jednotlivých firem a jejich podmínek, jakož i odlišnosti v úetních postupech mezi jednotlivými zemmi (a to i pes veškeré snahy o jejich harmonizaci). RYCHLÝ TEST Rychlý test navrhl v roce 1990 P.Kralicek, poskytuje rychlou možnost s pomrn velmi dobrou vypovídací schopností oklasifikovat analyzovanou firmu. Pi jeho konstrukci bylo použito ukazatel, které nesmjí podléhat rušivým vlivm a navíc musí vyerpávajícím zpsobem reprezentovat celý informaní potenciál rozvahy a výsledovky. Z tohoto dvodu byl z každé ze 4 základních oblastí analýzy zvolen jeden ukazatel tak, aby byla zabezpeena vyvážená analýza jak finanní stability, tak i výnosové situace firmy. Rychlý test pracuje s následujícími ukazateli: Kvóta vlastního kapitálu = vlastní kapitál/celková aktiva Doba splácení dluhu z CF = (krátkodobé a dlouhodobé závazky + finanní majetek)/bilanní cash flow Cash flow v % tržeb = cash flow/tržby

15 Rentabilita celkového kapitálu (ROA) = [HV po zdanní + úroky (1-daová sazba)]/celková aktiva Ukazatel VÝBORNÝ VELMI DOBRÝ DOBRÝ ŠPATNÝ INSOLVENCE KVÓTA VLAST.KAP. > 30 % > 20 % > 10 % > 0 % negativní DOBA SPLÁC.DLUHU < 3 roky < 5 let < 12 let > 12 let > 30 let CF V % Z TRŽEB > 10 % > 8 % > 5 % > 0 % negativní ROA > 15 % > 12 % > 8 % > 0 % negativní Bonita se stanoví tak, že každý ukazatel se podle dosaženého výsledku nejprve oklasifikuje podle tabulky a výsledná známka se pak urí jako jednoduchý aritmetický prmr známek získaných za jednotlivé ukazatele. Doporuuje se vypoítat i prmrnou známku zvláš pro finanní stabilitu a zvláš pro výnosovou situaci. Výhodou tohoto testu je jeho jednoduchost a rychlost. TAMARIHO MODEL M.Tamari pracoval jako bankovní úedník a z vlastních zkušeností pišel k závru, že finanní situaci lze pedvídat na základ 6 ukazatel: T1 T2 T3 T4 T5 T6 vlastní kapitál/cizí zdroje vývoj zisku s dvma možnostmi vyjádení: a) absolutní vyjádení b) ukazatel ROA current ratio (bžná likvidita) výrobní spoteba/prmrný stav nedokonené výroby tržby/prmrný stav pohledávek výrobní spoteba/pracovní kapitál Tamariho považuje za rozhodující pro prosperitu firmy finanní samostatnost, hospodáský výsledek a vázanost vlastního kapitálu. Na další úrove položil ukazatel bžné likvidity a bodov nejmén ukazatele. Tato tvrzení dokumentuje bodová stupnice, kterou sestavil Tamari na základ vlastních empirických pozorování. Výsledkem bodování je tzv. Tamariho rizikový index, který má maximální hodnotu 100 bod. Svj rizikový index Tamari verifikoval retrospektivn na 130 prmyslových firmách a jejich dosažených výsledcích za léta Pravdpodobnost vzniku insolventnosti je podstatn akutnjší ve firmách s nízkou hodnotou Tamariho rizikového indexu než u firem se stedn vysokou nebo vysokou hodnotou tohoto indexu. Tamariho model mže být univerzálním nástrojem pro kterýkoliv obor nebo skupinu firem, i když byl sestaven v 60. letech, díky tomu, že ve svém hodnocení vychází ze skuteného rozložení hodnot ukazatel v hodnotící skupin

16 UKAZATEL INTERVAL HODNOT BODY T1 0,51 a více 25 0,41 0, ,31 0, ,21 0, ,11 0,20 5 Do 0,10 0 T2 Posledních 5 let kladné a) a b) > HK 25 Posledních 5 let kladné a) a b) > Me 20 Posledních 5 let kladné a) 15 b) > HK 10 b) > Me 5 Jinak 0 T3 2,01 a více 20 1,51 2, ,11 1, ,51 1,10 5 Do 0,50 0 T4 HK a více 10 Me HK 6 DK Me 3 DK a mén 0 T5 HK a více 10 Me HK 6 DK Me 3 DK a mén 0 T6 HK a více 10 Me HK 6 DK Me 3 DK a mén 0 Maximáln dosažitelný poet bod 100 Legenda: HK = horní kvartil; Me = medián; DK = dolní kvartil

17 INDEX BONITY Index bonity je založen na multivarianí diskriminaní analýze podle zjednodušené metody. Používá se hlavn v nmecky mluvících zemích. Pracuje s následujícími 6 ukazateli: X1 = cash flow/cizí zdroje X2 = celková aktiva/cizí zdroje X3 = zisk ped zdanním/celková aktiva X4 = zisk ped zdanním/celkové výnosy X5 = zásoby/celkové výkony X6 = celkové výkony/celková aktiva IB = 1,5 * X1 + 0,09 * X * X3 + 5 * X4 + 0,3 * X5 + 0,1 * X6 ím vtší hodnotu IB dostaneme, tím je finann-ekonomická situace hodnocené firmy lepší. -3;-2 extrémn špatná -2;-1 velmi špatná -1;0 špatná +0;+1 urité problémy +1;+2 dobrá +2;+3 velmi dobrá +3 a více extrémn dobrá ALTMANOVA FORMULE BANKROTU (Z-SKÓRE) Altmanova formule bankrotu vychází z diskriminaní analýzy uskutenné koncem 60. a v 80. letech u nkolika desítek zbankrotovaných a nezbankrotovaných firem. Profesor Altman stanovil diskriminaní funkci vedoucí k výpotu z-skóre diferencovan pro firmy s akciemi veejn obchodovatelnými na burze a zvláš pro pedvídání finanního vývoje ostatních firem. Rzn stanovil i hranice pásem pro predikci finanního vývoje firmy. Veejn obchodovatelné akcie: Z = 1,2 * A + 1,4 * B + 3,3 * C + 0,6 * D + 1 * E A B C D E = pracovní kapitál/celková aktiva = zisk po zdanní/celková aktiva = zisk ped zdanním a úroky/celková aktiva = tržní hodnota vlastního kapitálu/celkové dluhy = celkové tržby/celková aktiva Z-skóre vyjaduje finanní situaci firmy a je uritým doplujícím faktorem pi finanní analýze firmy. Uspokojivá finanní situace 2,99 a více Nevyhranná finanní situace (šedá zóna) 1,81 až 2,99 Silné finanní problémy menší než 1,

18 Ostatní podniky: Z = 0,717 * A + 0,847 * B + 3,107 * C + 0,42 * D + 0,998 * E D = základní kapitál/celkové dluhy Uspokojivá finanní situace 2,9 a více Šedá zóna 1,2 až 2,9 Silné finanní problémy menší než 1,2 INDEX IN95 Je výsledkem analýzy 24 empiricko-induktivních ukazatelových systém, které vznikly na základ model, ratingu a praktické zkušenosti pi analýze finanního zdraví podnik. Obdobn jako Altmanovo Z-skóre obsahuje index dvryhodnosti IN standardní pomrové ukazatele z oblasti aktivity, výnosnosti, zadluženosti a likvidity a urí se ze vztahu. IN95 = V1 * A + V2 * B + V3 * C + V4 * D + V5 * E V6 * F A B C D E F = aktiva/cizí kapitál = EBIT/nákladové úroky = EBIT/celková aktiva = tržby/celková aktiva = obžná aktiva/krátkodobé závazky = závazky po lht splatnosti/tržby Váhy se vypotou jako podíl významnosti ukazatele ke kriteriální hodnot ukazatele. Významnost jednotlivých ukazatel je výsledkem analýzy empiricko-induktivních ukazatelových systém a je urena podle etnosti výskytu ukazatele. Kriteriální hodnoty jsou stanoveny jako vážený aritmetický prmr za jednotlivá odvtví. Hodnoty vah jsou vypotené pro jednotlivé obory ekonomických inností OKE. IN>2 1<IN<2 IN<1 mžeme pedvídat uspokojivou finanní situaci šedá zóna nevyhranných výsledk firma je ohrožena vážnými finanními problémy Pro rychlou identifikaci tvorby hodnoty firmou sestavili autoi zjednodušený výpoet indexu IN. Vychází z toho, že existuje korelace mezi tvorbou hodnoty a vybranými kvantitativními promnnými, které byly ureny pomocí diskriminaní analýzy, na základ údaj z 1698 eských prmyslových podnik. IN99 = - 0,017 A/CK + 4,573 EBIT/A + 0,481 V/A + 0,015 OA/CKkr Index IN je vhodné používat jako indikátor tvorby hodnoty zejména když nelze pracovat s tržními cenami akcií firmy kvli jejich nízké vypovídací schopnosti a nebo když nelze stanovit náklad vlastního kapitálu. Index dokázal s úspšností 86,4 % identifikovat tvorbu hodnoty a s úspšností 98,9 % identifikovat, že nedochází k tvorb hodnoty. IN>2,07 1,42<IN<2,07 1,089<IN<1,42 0,684<IN<1,089 IN<0,684 firma vytváí hodnotu spíše tvoí hodnotu nelze urit, zda tvoí i ne spíše netvoí hodnotu firma netvoí hodnotu

19 BEERMANOVA DISKRIMINANÍ FUNKCE Beermanova diskriminaní funkce se velmi asto používá pro hodnocení souasné finanní situace a prognózu vývoje v emeslných a výrobních firmách. Relevantními initeli je podle Beermana následujících 10 pomrových ukazatel: X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 = odpisy DHM/(poátení stav DHM + pírstek) = pírstek DHM/odpisy DHM = zisk ped zdanním/tržby = závazky vi bankám/celkové dluhy = zásoby/tržby = cash flow/celkové dluhy = celkové dluhy/aktiva = zisk ped zdanním/celková aktiva = tržby/celková aktiva = zisk ped zdanním/celkové dluhy BDF = 0,217 * X1 + (-0,063) * X2 + 0,012 * X3 +0,077 * X4 + (-0,105) * X5 + (-0,813) * X6 + 0,165 * X7 + 0,161 * X8 + 0,268 * X9 + 0,124 * X10 Dlící hodnotou oddlující prosperující firmy od neprosperujících, je v pípad Beermanovy diskriminaní funkce hodnota 0,3. Platí, že ím je nižší hodnota BDF oproti 0,3, tím lepší finanní vývoj mžeme predikovat pro danou firmu. BDF<0,2 velmi dobe 0,2<BDF<0,25 dobe 0,25<BDF<0,3 prmrn 0,3<BDF<0,35 horší 0,35< špatn TAFLERV BANKROTNÍ MODEL Byl publikován v roce 1977 a využívá 4 pomrové ukazatele: R1 = zisk ped zdanním/krátkodobé závazky R2 = obžná aktiva/cizí kapitál R3 = krátkodobé závazky/celková aktiva R4 = tržby celkem/celková aktiva Z = 0,53 * R1 + 0,13 * R2 + 0,18 * R3 + 0,16 * R4 Z>0,3 Z<0,2 malá pravdpodobnost bankrotu lze oekávat bankrot s vyšší pravdpodobností EKONOMICKÁ PIDANÁ HODNOTA (EVA) Model EVA byl publikován newyorskou konzultaní firmou Stern Stewart & Co. v roce Model je založen na ekonomickém zisku, který na rozdíl od úetního zisku pedstavuje pebytek výnos, zstávající firm po zaplacení služeb výrobních faktor. Jde o hodnotu, která byla pidána hospodáskou inností firmy nad úrove nákladu kapitálu vázaného v jejích aktivech. Náklad kapitálu je chápán jako míra výnos akceptovatelná investory (viteli i vlastníky)

20 Ukazatel se vypoítá podle následujících rovnic: EVA = NOPAT WACC * C nebo EVA = (ROIC WACC) * C EVA NOPAT WACC C ROIC = ekonomická pidaná hodnota = istý provozní zisk za sledované období = vážený prmr náklad na kapitál = investovaný kapitál ve firm = výnosnost investovaného kapitálu (NOPAT/C) Firma vytváí hodnotu pro vlastníky, jestliže EVA > 0, nebo když istý provozní zisk, který mžeme zjednodušen vypoítat jako EBIT * (1 DS) je vtší než náklady kapitálu nk = (1 D S ) * CK/K + N vk * VK/K násobené kapitálem C * (C = A CK kr nebo C = SA + PK). Bude-li istý provozní zisk firmy odpovídat práv minimálnímu výnosu požadovanému vlastníky (EVA = 0), firma nebude vytváet pidanou hodnotu. V podmínkách tradiních ukazatel vycházejících z úetního zisku se bude firma jevit jako zisková, avšak ve skutenosti bude niit hodnotu, nap. pokud vyprodukuje istý provozní zisk, ale ten bude menší než výnosy oekávané vlastníky, potom vlastníci ztratili oproti výnosm dosažitelným na kapitálovém trhu pi srovnatelném riziku. Tato podmínka vyplývá z upravené rovnice pro výpoet EVA: EVA = (ROE r e ) * VK Má-li ekonomická pidaná hodnota firmy vzrst, pak výnosnost vlastního kapitálu (ROE) musí pevyšovat alternativní náklad tohoto kapitálu (re) neboli požadovanou výnosnost odpovídající srovnatelnému riziku. Z této podmínky zejm vycházelo MPO R, které ve svých analýzách kvalifikuje prmyslové podniky na tyi skupiny: SK. T ÍDÍCÍ ZNAK SLOVNÍ CHARAKTERISTIKA 1. ROE > r e Podniky tvoící hodnotu 2. r e > ROE > r f Netvoí hodnotu, ale ROE pevyšuje bezrizikovou sazbu r f 3. r f > ROE > 0 Netvoí hodnotu, ale dosahují kladné ROE 4. ROE < 0 Ztrátové podniky, výnosnost VK je záporná Hlavní pedností EVA je, že poskytuje managementu reálnjší informace o výkonnosti firmy a souasn jej motivuje k rozhodování, které vede k rstu tržní hodnoty firmy. Zainteresováním managementu na rstu pidané hodnoty je souasn i naplnn zájem vlastník firmy. EVA tak pispívá k odstranní konfliktu zájm mezi vlastníky a manažery. Kritikové modelu EVA mu vyítají, že nepracuje s tržními hodnotami firemních aktiv a nebo, že nevyjaduje tvorbu skutené hodnoty, ale pouze úetní realitu. Známé jsou zejména úpravy nazvané: a) REVA t = upravená ekonomická pidaná hodnota na konci sledovaného období REVA t = NOPAT t WACC * MV (t-1)

Obsah: OBSAH:...2 1 ÚVOD...3 2 FINANČNÍ ANALÝZA...4

Obsah: OBSAH:...2 1 ÚVOD...3 2 FINANČNÍ ANALÝZA...4 Seminární práce ze Základů firemních financí Téma: Finanční analýza podniku Zpracovali: Vidlák Tomáš Zlámalová Věra Sedlák Michal Datum prezentace: 21. 4. 2005 V Brně dne...... P o d p i s Obsah: OBSAH:...2

Více

PŘEDMLUVA 1 PŘEDMĚT A CÍL FINANČNÍ ANALÝZY 3 METODY FINANČNÍ ANALÝZY 7

PŘEDMLUVA 1 PŘEDMĚT A CÍL FINANČNÍ ANALÝZY 3 METODY FINANČNÍ ANALÝZY 7 OBSAH III PŘEDMLUVA 1 PŘEDMĚT A CÍL FINANČNÍ ANALÝZY 3 METODY FINANČNÍ ANALÝZY 7 2.1 Fundamentální analýza podniku 7 2.2 Technická analýza podniku 9 Kritéria srovnatelnosti podniků 10 HORIZONTÁLNÍ ANALÝZA

Více

PYRAMIDOVÝ ROZKLAD. Pravá strana diagramu pracuje s rozvahovými položkami a vyčísluje různé druhy aktiv, sčítá je a ukazuje obrat celkových aktiv.

PYRAMIDOVÝ ROZKLAD. Pravá strana diagramu pracuje s rozvahovými položkami a vyčísluje různé druhy aktiv, sčítá je a ukazuje obrat celkových aktiv. PYRAMIDOVÝ ROKLAD Soustava hierarchicky uspořádaných ukazatelů pyramidová soustava, rozklad slouží k identifikaci logických a ekonomických vazeb mezi ukazateli jejich rozkladem. K analyzování a hodnocení

Více

Soustavy poměrových ukazatelů

Soustavy poměrových ukazatelů 4.přednáška Soustavy poměrových ukazatelů Jednotlivé pom. ukazatele jeden rys, jedna oblast - hodnocení mohou vycházet různá snahy sloučit všechna hodnocení do soustav ukazatelů - mnoha druhů a popisujících

Více

Finanční řízení podniku

Finanční řízení podniku Finanční řízení podniku Finanční řízení Základním úkolem je zajištění kapitálu a koordinace peněžních toků podnikání s cílem dosáhnout co nejlepšího zhodnocení kapitálu při zachování platební schopnosti

Více

PREDIKCE FINANČNÍ TÍSNĚ

PREDIKCE FINANČNÍ TÍSNĚ PREDIKCE FINANČNÍ TÍSNĚ možnosti předvídání finanční tísně podniků byly vždy předmětem zájmu a výzkumu mnohým by velmi vyhovovalo, kdyby bylo možné prohlásit, že se podnik během jednoho roku dostane do

Více

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi Podílový fond PLUS komplexní zabezpeení na penzi Aleš Poklop, generálníeditel Penzijního fondu eské spoitelny Martin Burda, generálníeditel Investiní spolenosti eské spoitelny Praha 29. ervna 2010 R potebuje

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU (FAP) (aktualizovaná verze 01-09)

Metodické listy pro kombinované studium předmětu FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU (FAP) (aktualizovaná verze 01-09) Metodické listy pro kombinované studium předmětu FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU (FAP) (aktualizovaná verze 01-09) Přednášející: Ing. Jana Kotěšovcová Způsob zakončení předmětu: Zápočet formou zápočtového testu

Více

soubor činností, jejichž cílem je zjistit a vyhodnotit komplexně finanční situaci podniku Systematický rozbor dat, získaných především z účetních

soubor činností, jejichž cílem je zjistit a vyhodnotit komplexně finanční situaci podniku Systematický rozbor dat, získaných především z účetních Soňa Bartáková soubor činností, jejichž cílem je zjistit a vyhodnotit komplexně finanční situaci podniku Systematický rozbor dat, získaných především z účetních výkazů posouzení základních vývojových tendencí

Více

VI. VÝNOSY, NÁKLADY, ANALÝZA VÝVOJE HOSPODÁSKÉHO VÝSLEDKU

VI. VÝNOSY, NÁKLADY, ANALÝZA VÝVOJE HOSPODÁSKÉHO VÝSLEDKU VI. VÝOSY, ÁKLADY, AALÝZA VÝVOJE HOSPODÁSKÉHO VÝSLEDKU VÝOSY Jedná se o veškeré penžní ástky, které podnik získal ze svých inností za urité období bez ohledu na to, zda došlo v tomto období k k jejich

Více

7.5 Závěry pro všechny metody hodnocení efektivnosti investic Příklady 86 8 MAJETKOVÁ STRUKTURA FIRMY Definice a obsah pojmů 88 8.

7.5 Závěry pro všechny metody hodnocení efektivnosti investic Příklady 86 8 MAJETKOVÁ STRUKTURA FIRMY Definice a obsah pojmů 88 8. OBSAH PŘEDMLUVA 9 1 ÚVOD DO PODNIKOVÝCH FINANCÍ A FINANČNÍHO ŘÍZENÍ PODNIKU 11 1.1 Pojem, funkce a struktura podnikových financí a finančního řízení. 11 1.2 Finanční cíle podnikání, finanční politika podniku

Více

CÍLE A ZÁKLADNÍ NÁSTROJE FINANČNÍ ANALÝZY

CÍLE A ZÁKLADNÍ NÁSTROJE FINANČNÍ ANALÝZY CÍLE A ZÁKLADNÍ NÁSTROJE FINANČNÍ ANALÝZY Úvodem: - Za základní cíl podnikání každého podniku je považováno zvýšení její tržní hodnoty v delším časovém období. - Zdrojem pro rozvoj podniku je kapitál.

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

1 ÚVOD DO PODNIKOVÝCH FINANCÍ A FINANČNÍHO ŘÍZENÍ PODNIKU 1.1 Pojem a funkce podnikových financí a finančního řízení 1.2 Finanční cíle podnikání,

1 ÚVOD DO PODNIKOVÝCH FINANCÍ A FINANČNÍHO ŘÍZENÍ PODNIKU 1.1 Pojem a funkce podnikových financí a finančního řízení 1.2 Finanční cíle podnikání, 1 ÚVOD DO PODNIKOVÝCH FINANCÍ A FINANČNÍHO ŘÍZENÍ PODNIKU 1.1 Pojem a funkce podnikových financí a finančního řízení 1.2 Finanční cíle podnikání, finanční politika podniku 1.3 Zdroje financování podnikatelských

Více

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy)

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) FINANČNÍ ANALÝZA Cíle a možnosti finanční analýzy finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) podklady

Více

Peněžní toky v podniku

Peněžní toky v podniku Financování podniku Financování podniku a úkoly FM Druhy financování podniku Běžné (krátkodobé) financování Řízení cash flow Hodnocení finanční výkonnosti podniku finanční analýza Finanční plánování Peněžní

Více

1 Finanční analýza. 1.1 Poměrové ukazatele

1 Finanční analýza. 1.1 Poměrové ukazatele 1 Finanční analýza Hlavním úkolem finanční analýzy, jako nástroj řízení společnosti, je komplexní posouzení současné finanční a ekonomické situace společnosti za pomoci specifických postupů a metod. Finanční

Více

Finanční analýza a modely finančního zdraví

Finanční analýza a modely finančního zdraví Finanční analýza a modely finančního zdraví Význam lze shrnout do následujících bodů: 1)Finanční analýza napomáhá zjišťovat pozitivní a negativní trendy ve vývoji firmy. 2)Jednotlivé finanční ukazatele

Více

Obsah. Seznam obrázků... XV. Seznam tabulek... XV

Obsah. Seznam obrázků... XV. Seznam tabulek... XV Obsah Seznam obrázků... XV Seznam tabulek... XV 1. Úvod.... 1 1.1 Benchmarking, benchmarkingové modely... 3 1.1.1 Teorie benchmarkingu... 4 1.1.2 Základní typy benchmarkingu a jeho další modifikace...

Více

pro platební neschopnost dostát splatným pro předlužení, kdy hodnota závazků převzetím (takeover)

pro platební neschopnost dostát splatným pro předlužení, kdy hodnota závazků převzetím (takeover) 6. přednáška Predikce finanční tísně Zabývá se rizikem úpadku hrozí: pro platební neschopnost dostát splatným závazkům pro předlužení, kdy hodnota závazků převyšuje hodnotu aktiv (avizuje chronická ztrátovost)

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Podnikové finance a finanční plánování 2. Metodický list č. 1

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Podnikové finance a finanční plánování 2. Metodický list č. 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu Podnikové finance a finanční plánování 2 Metodický list č. 1 Druhy financování podniku Co rozumíme financováním a jaké jsou úkoly finančního managementu.

Více

Finanční analýza. Finanční analýza a modely finančního zdraví

Finanční analýza. Finanční analýza a modely finančního zdraví Finanční analýza Finanční analýza a modely finančního zdraví Význam a využití FA ve finančním řízení Význam lze shrnout do následujících bodů: 1) Finanční analýza napomáhá zjišťovat pozitivní a negativní

Více

FINANCE 8. ást FINANNÍ ANALÝZA A FINANNÍ PLÁNOVÁNÍ. Eva Kociánová

FINANCE 8. ást FINANNÍ ANALÝZA A FINANNÍ PLÁNOVÁNÍ. Eva Kociánová Kociánová, E. Finanní analýza a finanní plánování 1 FINANCE 8. ást FINANNÍ ANALÝZA A FINANNÍ PLÁNOVÁNÍ Eva Kociánová Ostrava 2006 Kociánová, E. Finanní analýza a finanní plánování 2 OBSAH MODULU FINANNÍ

Více

Finanční analýza. 1. Předmět a účel finanční analýzy. 2. Zdroje informací pro finanční analýzu. 3. Finanční účetní výkazy

Finanční analýza. 1. Předmět a účel finanční analýzy. 2. Zdroje informací pro finanční analýzu. 3. Finanční účetní výkazy Finanční analýza 1. Předmět a účel finanční analýzy Finanční analýza souží především pro ekonomické rozhodování a posouzení úrovně hospodaření podniku bonity a úvěruschopnosti dlužníka posouzení finanční

Více

AGRO PODLUŽAN, A.S. REPORT FINANČNÍCH UKAZATELŮ

AGRO PODLUŽAN, A.S. REPORT FINANČNÍCH UKAZATELŮ AGRO PODLUŽAN, A.S. REPORT FINANČNÍCH UKAZATELŮ 2007-2011 Obsah Finanční analýza společnosti Agro Podlužan... 3 Ukazatele rentability... 4 Ukazatele aktivity... 5 Ukazatele likvidity... 7 Ukazatele zadluženosti...

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Finanční management I

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Finanční management I Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 Finanční management I Finanční řízení Finanční řízení efektivní financování splnění cílů podniku Manažerské

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU. VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s.

Metodické listy pro kombinované studium předmětu FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU. VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Metodické listy pro kombinované studium předmětu FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU (Verze 05/06) Úvodní charakteristika předmětu: Cílem předmětu je zprostředkovat studentu poznání a osvojení metodického aparátu,

Více

FINANCE PODNIKU A FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ 2

FINANCE PODNIKU A FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ 2 Anotace: Cíle předmětu FINANCE PODNIKU A FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ 2 (Verze 04/05) Předmět navazuje na předmět Podnikové finance a finanční plánování 1, kde se student seznámil se základy podnikového financování

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Finanční analýza pojišťoven Hlavní úkoly finanční analýzy neustále vyhodnocovat, na základě finančních ukazatelů, ekonomickou situaci pojišťovny, současně, pomocí poměrových ukazatelů finanční analýzy,

Více

INFORMACE. ÚČETNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH KANCELÁŘÍ KOMPLEXNÍ SYSTÉM PRO VEDENÍ ÚČETNICTVÍ www.okuok.cz

INFORMACE. ÚČETNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH KANCELÁŘÍ KOMPLEXNÍ SYSTÉM PRO VEDENÍ ÚČETNICTVÍ www.okuok.cz ÚČETNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH KANCELÁŘÍ KOMPLEXNÍ SYSTÉM PRO VEDENÍ ÚČETNICTVÍ www.okuok.cz INFORMACE Základní vzorce finanční analýzy v návaznosti na účetní výkazy a na aplikaci UOK Zpracoval: Ing. Pavel Říha

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze. Provozně ekonomická fakulta. Katedra ekonomiky

Česká zemědělská univerzita v Praze. Provozně ekonomická fakulta. Katedra ekonomiky Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra ekonomiky Teze diplomové práce ROZBOR HOSPODAŘENÍ PODNIKU MEZIPODNIKOVÉ SROVNÁNÍ Bc. Petr Koten 2011 ČZU v Praze Souhrn Předmětem

Více

Hospodářský výsledek (HV, účet 431) prochází schvalovacím řízením:

Hospodářský výsledek (HV, účet 431) prochází schvalovacím řízením: Alokace zisků Hospodářský výsledek (HV, účet 431) prochází schvalovacím řízením: a) krytí ztráty minulých let b) tvorba zákonem předepsaných i dobrovolných rezerv (pro částečné krytí rizik z podnikání)

Více

IV. přednáška FAP Komplexní způsoby využití poměrových ukazatelů

IV. přednáška FAP Komplexní způsoby využití poměrových ukazatelů IV. přednáška FAP Komplexní způsoby využití poměrových ukazatelů 1. SOUSTAVA POMĚROVÝCH UKAZATELŮ 1.1. Du Pontův rozklad ukazatele rentability Součástí analýzy je také rozklad syntetických ukazatelů na

Více

5 INVESTIČNÍ RIZIKO, ČISTÝ PRACOVNÍ KAPITÁL A STRATEGIE FINANCOVÁNÍ, FINANČNĚ-ANALYTICKÁ KRITÉRIA VÝKONNOSTI PODNIKU

5 INVESTIČNÍ RIZIKO, ČISTÝ PRACOVNÍ KAPITÁL A STRATEGIE FINANCOVÁNÍ, FINANČNĚ-ANALYTICKÁ KRITÉRIA VÝKONNOSTI PODNIKU 5 INVESTIČNÍ RIZIKO, ČISTÝ PRACOVNÍ KAPITÁL A STRATEGIE FINANCOVÁNÍ, FINANČNĚ-ANALYTICKÁ KRITÉRIA VÝKONNOSTI PODNIKU 5.1 Investiční riziko (měření a ochrana) 5.1.1 Měření investičního rizika Definovat

Více

Podle vztahu ukazatelů, zahrnutých do soustavy, lze rozlišit různé druhy soustav poměrových ukazatelů:

Podle vztahu ukazatelů, zahrnutých do soustavy, lze rozlišit různé druhy soustav poměrových ukazatelů: 3.konzultace Soustavy ukazatelů Analýza finanční situace pomocí soustav ukazatelů patří k náročnějším rozborovým metodám. Zatímco rozdílové ukazatele postihují určitou oblast finanční situace podniku jedinou

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. HODNOCENÍ INVESTIC Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Metody hodnocení efektivnosti investic Při posuzování investice se vychází ze strategických

Více

D3 Doba obratu pohledávek A3 Rentabilita provozní.

D3 Doba obratu pohledávek A3 Rentabilita provozní. VII. VYBRANÉ METODY MENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU SPIDER ANALÝZA (grafická analýza) Ke zvýšení názornosti ve finanní analýze používáme rzných graf, nejbžnjší jsou sloupkové, spojnicové a výseové grafy. V poslední

Více

TÉMATA BAKALÁSKÝCH PRACÍ OBORU 6208R123 EKONOMIKA A MANAGEMENT V PRMYSLU PRO AKADEMICKÝ ROK 2009/2010

TÉMATA BAKALÁSKÝCH PRACÍ OBORU 6208R123 EKONOMIKA A MANAGEMENT V PRMYSLU PRO AKADEMICKÝ ROK 2009/2010 TÉMATA BAKALÁSKÝCH PRACÍ OBORU 6208R123 EKONOMIKA A MANAGEMENT V PRMYSLU PRO AKADEMICKÝ ROK 2009/2010 Rámcové téma 1. Analýza podmínek založení nového podnikatelského subjektu 2. Píprava podnikatelského

Více

FINANCOVÁNÍ DLOUHODOBÝMI INSTRUMENTY

FINANCOVÁNÍ DLOUHODOBÝMI INSTRUMENTY FINANCOVÁNÍ DLOUHODOBÝMI INSTRUMENTY Zpsob financování spolenosti hraje dležitou roli v rozhodovacím procesu. V této souvislosti hovoíme o kapitálové struktue firmy. Kapitálová struktura je složení dlouhodobých

Více

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu PROFI-TEN a.s. Účetní závěrka k 31.12.2015 ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu k... 3... 1...... 1... 2....... 2... 0... 1... 5.... Obchodní firma nebo jiný název úetní jednotky PROFI-TEN a.s. I v tisících

Více

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní)

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní) 4. přednáška Finanční analýza podniku - FucAn Návaznost na minulou přednášku Elementární metody a) analýza absolutních ukazatelů b) analýza rozdílových a tokových ukazatelů c) analýza poměrových ukazatelů

Více

obchodních společností

obchodních společností Finanční výkazy obchodních společností Ladislav Šiška Obchodní společnosti založení vznik zápisem do obchodního rejstříku veřejný seznam podnikatelů + sbírka listin ochrana třetích osob členění českých:

Více

UKAZATELE RENTABILITY A AKTIVITY

UKAZATELE RENTABILITY A AKTIVITY UKAZATELE RENTABILITY A AKTIVITY 1. Ukazatele rentability, výnosnosti, ziskovosti (profitability ratios) poměřují zisk dosažený podnikáním s výší zdrojů podniku, jichž bylo užito k jeho dosažení. Ukazatele

Více

Poměrové ukazatele - Ukazatele kapitálového trhu

Poměrové ukazatele - Ukazatele kapitálového trhu 4. přednáška 4. 4. Poměrové ukazatele - Ukazatele kapitálového trhu Finanční analýza nachází své využití i na trhu cenných papírů. Tzv. fundamentální analýza cenných papírů si klade za cíl stanovení vnitřní

Více

! " " # ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0, " &

!   # ( '&! )'& #!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0,  & ! " " # $!%& '& ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - $!%& &./,,*% 0, *+& 1"% " & Úvod... 3 Metodologie sbru dat k vyhodnocení tezí a ke zpracování analýzy... 5 Analýza dokumentu... 5 Dotazník... 6 ízené

Více

FINANNÍ ANALÝZA ZÁKLADNÍ ASPEKTY

FINANNÍ ANALÝZA ZÁKLADNÍ ASPEKTY FINANNÍ ANALÝZA ZÁKLADNÍ ASPEKTY PROBLÉMY 1) V ekonomii neexistují teoretické modely vzorových firem (na rozdíl od pírodních vd) 2) Neexistují zde ani obecn platné normální hodnoty ukazatel (nap.elektrický

Více

I) Vlastní kapitál 1) Základní jmění /upsaný kapitál/ 2) Kapitálové fondy: - ážio/disážio - dary - vklady společníků 3)Fondy ze zisku: - rezervní

I) Vlastní kapitál 1) Základní jmění /upsaný kapitál/ 2) Kapitálové fondy: - ážio/disážio - dary - vklady společníků 3)Fondy ze zisku: - rezervní Náklady na kapitál I) Vlastní kapitál 1) Základní jmění /upsaný kapitál/ 2) Kapitálové fondy: - ážio/disážio - dary - vklady společníků 3)Fondy ze zisku: - rezervní fond - statutární a ostatní fondy 4)

Více

Analýza rozvahy a výkazu zisků a ztrát. Vertikální a horizontální analýza

Analýza rozvahy a výkazu zisků a ztrát. Vertikální a horizontální analýza Analýza rozvahy a výkazu zisků a ztrát Vertikální a horizontální analýza Členění rozvahy Položky na straně aktiv jsou členěny podle likvidnosti - od položek nejméně likvidních (stálá aktiva) k položkám

Více

10. PREDIKCE FINANČNÍ TÍSNĚ I - MODELY

10. PREDIKCE FINANČNÍ TÍSNĚ I - MODELY 10. PREDIKCE FINANČNÍ TÍSNĚ I - MODELY 10.1 Úvod Již v úvodní přednášce bylo definováno finanční zdraví podniku jako jedno ze syntetických kritérií zvláštního významu (syntetické finanční cíle či syntetická

Více

Mýty ekonomických analýz. Jak je to v praxi?

Mýty ekonomických analýz. Jak je to v praxi? Mýty ekonomických analýz Jak je to v praxi? Co analyzujeme Podnik a jeho vnější vazby přímá konkurence nepřímá (substituční) konkurence Životní prostředí Trh pracovní silou PODNIK Odbytový trh Nákupní

Více

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 l. 1 Informace o úetní jednotce Název úetní jednotky : Msto Vimperk sídlo : Steinbrenerova 6, Vimperk, 385 17 Identifikaní íslo : 00250805 právní forma

Více

Materiál ke cvičení 2 Výpočet rozdílových ukazatelů, rentabilita

Materiál ke cvičení 2 Výpočet rozdílových ukazatelů, rentabilita Materiál ke cvičení 2 Výpočet ových ukazatelů, rentabilita Posuďte vývoj rentability v Severočeských dolech, a.s. Zjistěte úrovně zisku v jednotlivých letech Pomocné výpočty zisk v různých úrovních r.

Více

Předmět: Účetnictví Ročník: 2-4 Téma: Účetnictví. Vypracoval: Rychtaříková Eva Materiál: VY_32_INOVACE 470 Datum: 12.3.2013. Anotace: Finanční analýza

Předmět: Účetnictví Ročník: 2-4 Téma: Účetnictví. Vypracoval: Rychtaříková Eva Materiál: VY_32_INOVACE 470 Datum: 12.3.2013. Anotace: Finanční analýza Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch 65-41-L/01 Gastronomie Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Účetnictví Ročník:

Více

Hodnocení firem aneb co znamená úspěšná firma? Tomáš Vrána 2017 /2018 MSFN

Hodnocení firem aneb co znamená úspěšná firma? Tomáš Vrána 2017 /2018 MSFN Hodnocení firem aneb co znamená úspěšná firma? Tomáš Vrána 2017 /2018 MSFN Obsah Druhy hodnocení firem Hodnotící kritéria pro hodnocení firmy Možnosti úspěchu firmy Úspěšný podnik Úspěšné firma Metrostav

Více

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Jaroslav Šmarda, smarda@vema.cz Vema, a. s., www.vema.cz Abstrakt Spolenost Vema patí mezi pední dodavatele informaních systém v eské a Slovenské republice.

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

MANŽERSKÁ EKONOMIKA. O autorech Úvod... 13

MANŽERSKÁ EKONOMIKA. O autorech Úvod... 13 SYNEK Miloslav a kolektiv MANŽERSKÁ EKONOMIKA Obsah O autorech... 11 Úvod... 13 1. Založení podniku... 19 1.1 Úvod... 20 1.2 Činnosti související se založením podniku... 22 1.3 Volba právní formy podniku...

Více

EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.6

EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.6 EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.6 Ing. Jan TICHÝ, Ph.D. FINANČNÍ VÝKAZY Ing. Jan Tichý, Ph.D. PODNIK Podnik je ve své podstatě systém s cílovým chováním. 1. Stanovení cílů podniku 2. Organizace činností

Více

Semestrální projekt Podnikatelský zámr: Prodejní stánek na Hlavním nádraží v Praze

Semestrální projekt Podnikatelský zámr: Prodejní stánek na Hlavním nádraží v Praze FEL, VUT X16EPD Ekonomika Podnikání vypracoval Tomáš Jukl Semestrální projekt Podnikatelský zámr: Prodejní stánek na Hlavním nádraží v Praze 1. Profil firmy Ve stánku se bude prodávat rychlé oberstvení

Více

IV. CVIENÍ ZE STATISTIKY

IV. CVIENÍ ZE STATISTIKY IV. CVIENÍ ZE STATISTIKY Vážení studenti, úkolem dnešního cviení je nauit se analyzovat data kvantitativní povahy. K tomuto budeme opt používat program Excel 2007 MS Office. 1. Jak mžeme analyzovat kvantitativní

Více

Hodnocení pomocí metody EVA - základ

Hodnocení pomocí metody EVA - základ Hodnocení pomocí metody EVA - základ 13. Metoda EVA Základní koncept, vysvětlení pojmů, zkratky Řízení hodnoty pomocí EVA Úpravy účetních hodnot pro EVA Náklady kapitálu pro EVA jsou WACC Způsob výpočtu

Více

Pravdpodobnost výskytu náhodné veliiny na njakém intervalu urujeme na základ tchto vztah: f(x)

Pravdpodobnost výskytu náhodné veliiny na njakém intervalu urujeme na základ tchto vztah: f(x) NÁHODNÁ VELIINA Náhodná veliina je veliina, jejíž hodnota je jednoznan urena výsledkem náhodného pokusu (je-li tento výsledek dán reálným íslem). Jde o reálnou funkci definovanou na základním prostoru

Více

2. Posouzení efektivnosti investice do malé vtrné elektrárny

2. Posouzení efektivnosti investice do malé vtrné elektrárny 2. Posouzení efektvnost nvestce do malé vtrné elektrárny Cíle úlohy: Posoudt ekonomckou výhodnost proektu malé vtrné elektrárny pomocí základních metod hodnocení efektvnost nvestních proekt ako sou metoda

Více

2.1 Pokyny k otev eným úlohám. 2.2 Pokyny k uzav eným úlohám. Testový sešit neotvírejte, po kejte na pokyn!

2.1 Pokyny k otev eným úlohám. 2.2 Pokyny k uzav eným úlohám. Testový sešit neotvírejte, po kejte na pokyn! MATEMATIKA základní úrove obtížnosti DIDAKTICKÝ TEST Maximální bodové hodnocení: 50 bod Hranice úspšnosti: 33 % Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje 26 úloh. asový limit pro ešení

Více

CASH FLOW. CF = příjmy výdaje = tok hotovosti

CASH FLOW. CF = příjmy výdaje = tok hotovosti CASH FLOW Cash Flow Výsledovka výsledek hospodaření (zisk/ztráta) Výkaz cash flow přehled pěněžních toků. Podává přehled o skutečných příjmech a výdajích peněžních prostředků účetní jednotky za určité

Více

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 1. ngelova kivka x poptávka po statku, M- dchod x luxusní komodita ( w >1) standardní komodita (0< w 1) podadná komodita ( w < 0) 2. Dchodový a substituní

Více

1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012

1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012 1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012 1. Charakteristika a hlavní aktivity Založení a charakteristika spolenosti 1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. (dále jen spolenost

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Finanční

Více

Statistická analýza volebních výsledk

Statistická analýza volebních výsledk Statistická analýza volebních výsledk Volby do PSP R 2006 Josef Myslín 1 Obsah 1 Obsah...2 2 Úvod...3 1 Zdrojová data...4 1.1 Procentuální podpora jednotlivých parlamentních stran...4 1.2 Údaje o nezamstnanosti...4

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

BANKROTNÍ A BONITNÍ MODELY PŘI HODNOCENÍ PRAVDĚPODOBNOSTI ÚPADKU FIRMY. Ing. Jana Kotěšovcová, Ing. Václav Leinweber, PhD., MBA

BANKROTNÍ A BONITNÍ MODELY PŘI HODNOCENÍ PRAVDĚPODOBNOSTI ÚPADKU FIRMY. Ing. Jana Kotěšovcová, Ing. Václav Leinweber, PhD., MBA BANKROTNÍ A BONITNÍ MODELY PŘI HODNOCENÍ PRAVDĚPODOBNOSTI ÚPADKU FIRMY Ing. Jana Kotěšovcová, Ing. Václav Leinweber, PhD., MBA Hlavní cíle zkoumání, výběr metodologie Hlavní cíle zkoumání: Cílem výzkumné

Více

TEXTOVÁ ÁST INFORMANÍ POVINNOSTI EMITENTA REGISTROVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU ZA I. POLOLETÍ 2003

TEXTOVÁ ÁST INFORMANÍ POVINNOSTI EMITENTA REGISTROVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU ZA I. POLOLETÍ 2003 TEXTOVÁ ÁST INFORMANÍ POVINNOSTI EMITENTA REGISTROVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU ZA I. POLOLETÍ 2003 Obchodní firma: Léebné lázn Jáchymov a.s. Sídlo: T.G. Masaryka 415, Jáchymov PS: 362 51 I: 45359229 Zápis v obchodním

Více

Moderní metody ve finanční analýze a plánování ARC Consulting Czech Republic, s.r.o. Petra Oceláková 13.9.2012

Moderní metody ve finanční analýze a plánování ARC Consulting Czech Republic, s.r.o. Petra Oceláková 13.9.2012 Moderní metody ve finanční analýze a plánování ARC Consulting Czech Republic, s.r.o. Petra Oceláková 13.9.2012 Překážková sazba Plánované cash flow Riziko Interní projekty Zpětné vyhodnocení Alokace &

Více

Příloha 1: Vzorce pro poměrové ukazatele a index důvěryhodnosti

Příloha 1: Vzorce pro poměrové ukazatele a index důvěryhodnosti Příloha 1: Vzorce pro poměrové ukazatele a index důvěryhodnosti Tabulka 1: Ukazatele rentability ukazatel vzorec rentabilita celkového vloženého kapitálu (ROA): Z + U (1 d) CA rentabilita vlastního kapitálu

Více

Otázka č. 2: Ekonomická analýza banky, analýza aktiv, pasiv, nákladů a výnosů.

Otázka č. 2: Ekonomická analýza banky, analýza aktiv, pasiv, nákladů a výnosů. Otázka č. 2: Ekonomická analýza banky, analýza aktiv, pasiv, nákladů a výnosů. je součástí kontrolního systému v bankách a podstatná část bank. řízení je kontrola průběhu bankovních činností z ekonomického

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Výkonnost podniku a její hodnocení

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Výkonnost podniku a její hodnocení JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH EKONOMICKÁ FAKULTA Katedra ekonomiky Studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku DIPLOMOVÁ PRÁCE Výkonnost podniku

Více

Úvodník. Globalizace: výzva a ešení

Úvodník. Globalizace: výzva a ešení OECD Employment Outlook 2005 Edition Summary in Czech Výhled zamstnanosti v zemích OECD vydání 2005 Pehled v eském jazyce Úvodník Globalizace: výzva a ešení John P. Martin editel zamstnanosti, práce a

Více

O autorech Úvod Založení podniku... 19

O autorech Úvod Založení podniku... 19 SYNEK Miloslav MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Obsah O autorech... 11 Úvod... 13 1. Založení podniku... 19 1.1 Úvod... 19 1.2 Činnosti související se založením podniku... 22 1.3 Volba právní formy podniku.....24

Více

Obsah Podnikové účetnictví Hlavní účetní pojmy Typy a obsah fi nančních výkazů iii

Obsah Podnikové účetnictví Hlavní účetní pojmy Typy a obsah fi nančních výkazů iii Obsah Jak pracovat s elektronickou aplikací.................................................... ix Předmluva............................................................................ xiii Úvod................................................................................

Více

28.1.2012. Finanční analýza. 1. Podstata, význam a cíle finanční analýzy. Struktura kapitoly

28.1.2012. Finanční analýza. 1. Podstata, význam a cíle finanční analýzy. Struktura kapitoly Finanční analýza Struktura kapitoly 1. Podstata význam a cíle finanční analýzy. 2. Uživatelé finanční analýzy. 3. Zdroje pro finanční analýzu. 4. Analýza rozvahy. 5. Analýza výsledovky. 6. Analýza CASH

Více

- 2. ukazatele dluhové schopnosti podniku měřící schopnost podniku přijmout dluh a závazky z něj vyplývající.

- 2. ukazatele dluhové schopnosti podniku měřící schopnost podniku přijmout dluh a závazky z něj vyplývající. Finanční analýza 3. přednáška 21. 3. 07 3. Ukazatelé finanční struktury (zadluženosti) 2 skupiny ukazatelů: - 1. ukazatele zadluženosti poměry různých složek pasiv mezi sebou nebo ve vztahu k pasivům celkem

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték

eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték Martin Techman, editel úseku rozvoje obchodu eské spoitelny David Navrátil, hlavní ekonom eské spoitelny Praha 16. srpna 2010 Program 1.

Více

KUSOVNÍK Zásady vyplování

KUSOVNÍK Zásady vyplování KUSOVNÍK Zásady vyplování Kusovník je základním dokumentem ve výrob nábytku a je souástí výkresové dokumentace. Každý výrobek má svj kusovník. Je prvotním dokladem ke zpracování THN, objednávek, ceny,

Více

NÁVRH FINANNÍ STRATEGIE VE FIRM BAUER-AGROMILK, A.S. PROPOSAL FINANCIAL STRATEGY IN COMPANY BAUER - AGROMILK INC.

NÁVRH FINANNÍ STRATEGIE VE FIRM BAUER-AGROMILK, A.S. PROPOSAL FINANCIAL STRATEGY IN COMPANY BAUER - AGROMILK INC. VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY (ÚE) FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF ECONOMICS NÁVRH FINANNÍ STRATEGIE VE FIRM BAUER-AGROMILK,

Více

Příklady k T 1 (platí pro seminární skupiny 1,4,10,11)!!!

Příklady k T 1 (platí pro seminární skupiny 1,4,10,11)!!! Příklady k T 1 (platí pro seminární skupiny 1,4,10,11)!!! Příklad 1.: Podnik zvažuje dvě varianty (A z vlastních zdrojů, B s použitím cizího kapitálu) za těchto podmínek: Varianta A Varianta B Celkový

Více

EKONOMIKY NEMOCNIC. Ing.Lubomír Vrána,MBA

EKONOMIKY NEMOCNIC. Ing.Lubomír Vrána,MBA NÁSTROJE PRO ŘÍZENÍ EKONOMIKY NEMOCNIC Ing.Lubomír Vrána,MBA Úvod Nemocnice v ČR měly v minulosti většinou charakter příspěvkové organizace, dnes je část obchodními společnostmi, případně mohou mít jinou

Více

XI. KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ - systémy financování krátkodobého majetku

XI. KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ - systémy financování krátkodobého majetku XI. KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ - systémy financování krátkodobého majetku Krátkodobé zdroje financování zajišují financování bžné innosti podniku k pokrytí krátkodobých aktiv. V této souvislosti vtšinou hovoíme

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Finanční analýza konkrétního podniku Bc. Zuzana Jozífová Diplomová práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

Metodický list č. 1 PODNIK, MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU

Metodický list č. 1 PODNIK, MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU Metodický list č. 1 PODNIK, MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU Úvod do předmětu, podnik, cíle podniku, okolí podniku, podstata podniku a podnikání, založení podniku, zakladatelský rozpočet, majetková

Více

položky rozvahy a výsledovky obsahují stejné číselné údaje jako účty 702 a 710

položky rozvahy a výsledovky obsahují stejné číselné údaje jako účty 702 a 710 22. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A FINANČNÍ ANALÝZA na základě účetní uzávěrky se sestavuje účetní závěrka, která podle zákona o účetnictví zahrnuje: rozvahu (bilanci) výkaz zisku a ztráty (výsledovka) příloha, jejíž

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT ÚSTAV EKONOMIKY INSTITUTE OF ECONOMICS HODNOCENÍ FINANČNÍ SITUACE PODNIKU A NÁVRHY NA

Více

1. Ukazatelé likvidity

1. Ukazatelé likvidity Finanční analýza Z údajů rozvahy lze vypočítat ukazatele likvidity, zadluženosti a finanční stability. 1. Ukazatelé likvidity Měří schopnost podniku spokojit (vyrovnat) své běžné (krátkodobé) finanční

Více

Financování podniku Fin i an an ování ován í p od od i n k i u

Financování podniku Fin i an an ování ován í p od od i n k i u Financování podniku Financování podniku Vztah mezi věcnými a peněžními toky v podniku práce suroviny stroje výroba výrobky a služby peněžní příjmy prodej peněžní výdaje peníze (cash flow) Úkoly finančního

Více

Principy oceňování a value management. Úvod do problematiky

Principy oceňování a value management. Úvod do problematiky Principy oceňování a value management Úvod do problematiky Obsah Principy oceňování společností Principy oceňování DCF Chování klíčových faktorů Finanční trhy a hodnota firmy Value based management Dluh

Více

Zbytky zákaznického materiálu

Zbytky zákaznického materiálu Autoi: V Plzni 31.08.2010 Obsah ZBYTKOVÝ MATERIÁL... 3 1.1 Materiálová žádanka na peskladnní zbytk... 3 1.2 Skenování zbytk... 7 1.3 Vývozy zbytk ze skladu/makulatura... 7 2 1 Zbytkový materiál V souvislosti

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K L E N S K U P I N Y V Y H O T O V E N Í. 1 2 3 4 Z N A L E C K Ý P O S U D E K. 1 5 6-1 5 / 2 0 0 6 O S T A N O V E N Í C E N Y A K C I Í S P O L E N O S T I Z á s o b o v á n í t e p l e m V s e t í n

Více

Podnikem se rozumí: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které

Podnikem se rozumí: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které Oceňování podniku Podnikem se rozumí: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží k provozování

Více

Výkaz o peněžních tocích

Výkaz o peněžních tocích Výkaz o peněžních tocích Výkaz CF používaný ve vyspělých zemích Evropské unie od poloviny 60. let minulého století se opíral o zkušenosti z amerického vývoje výkaznictví. V ČR je Opatřením MF ČR čj. 281/50

Více