EKONOMICKÁ ANALÝZA PODNIKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EKONOMICKÁ ANALÝZA PODNIKU"

Transkript

1 Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podnikové hospodářství EKONOMICKÁ ANALÝZA PODNIKU Economic analysis of company Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Petra ŠTAMFESTOVÁ Autor: Eliška BALUNOVÁ Brno, 2010

2 Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Katedra podnikového hospodářství Akademický rok 2009/2010 ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Pro: Obor: Název tématu: BALUNOVÁ Eliška Podnikové hospodářství EKONOMICKÁ ANALÝZA PODNIKU Economic analysis of company Zásady pro vypracování Problémová oblast: Výkonnost podniku. Cíl práce: Na základě účetních dat minimálně za pět účetních období provést zhodnocení finančního zdraví podniku, zhodnotit vývojové trendy v konstruovaných ukazatelích a případně doporučit opatření vedoucí ke stabilizaci majetkové a kapitálové struktury podniku. Postup práce: Vymezení cíle práce. Teoretické vymezení použitých metod. Představení analyzovaného podniku. Praktická aplikace metod ekonomické analýzy, interpretace výsledků. Zhodnocení naplnění cílů práce. Pouţité metody: Standardní analýza obsahuje rozbor absolutních a poměrových ukazatelů, analýzu potřeby pracovního kapitálu, vyhodnocení zlatých bilančních pravidel, konstrukci ekonomické přidané hodnoty, aplikaci vybraných souhrnných indexů hodnocení podniku a spider analýzu.

3 Rozsah grafických prací: (Předpoklad cca 10 tabulek a grafů) Rozsah práce bez příloh: stran Seznam odborné literatury: Ekonomická analýza. Edited by Miloslav Synek. Vyd. 1. V Praze : Vysoká škola ekonomická v Praze, s. ISBN Finanční analýza :krok za krokem. Edited by Eva Kislingerová - Jiří Hnilica. 2. vyd. Praha : C.H. Beck, xiii, 135. ISBN Manažerská ekonomika. Edited by Miloslav Synek. 4., aktualiz. a rozš. vyd. Praha : Grada, s. ISBN Manažerské finance. Edited by Eva Kislingerová. 2. přeprac. a dopl. vyd. Praha : C.H. Beck, xl, 745 s. ISBN Podniková ekonomika. Edited by Miloslav Synek. 3. přeprac. a dopl. vyd. Praha : C.H. Beck, xxv, 479 s. ISBN Vedoucí bakalářské práce: Ing. Petra Štamfestová Datum zadání bakalářské práce: Termín odevzdání bakalářské práce a vloţení do IS je uveden v platném harmonogramu akademického roku. vedoucí katedry děkan V Brně dne

4 Jméno a příjmení autora: Eliška Balunová Název bakalářské práce: Ekonomická analýza podniku Název práce v angličt ině: Economic analysis of company Katedra: podnikového hospodářství Vedoucí bakalářské práce: Ing. Petra Štamfestová Rok obhajo by: 2010 Anotace Předmětem bakalářské práce Ekonomická analýza podniku je zhodnotit ekonomickou výkonnost podniku Jihomoravská armaturka spol. s r.o. Teoretická část se zabývá pojetím ekonomické analýzy, jejíž důležitou součástí je analýza finanční. V praktické části jsou aplikovány jednotlivé metody finanční analýzy na zkoumaný podnik. V závěru je zhodnocena jeho celková finanční situace a nastíněny návrhy na zlepšení. Annotation The subject of the thesis Economic analysis of company is to evaluate economic efficiency of the company Jihomoravská armaturka spol. s r.o. The theoretical part deals with conception of the economic analysis, whose important component is financial analysis. In the practical part individual methods of the financial analysis are applied to surveyed company. At the close its overall financial situation is evaluated and proposals for improvement are outlined. Klíčová slova Ekonomická analýza, finanční analýza, výkonnost, fúze, průmyslový podnik Keywords Economic analysis, financial analysis, efficiency, merger, industrial company

5 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci Ekonomická analýza podniku vypracovala samostatně pod vedením Ing. Petry Štamfestové a uvedla v ní všechny použité literární a jiné odborné zdroje v souladu s právními předpisy, vnitřními předpisy Masarykovy univerzity a vnitřními akty řízení Masarykovy univerzity a Ekonomicko-správní fakulty MU. V Brně dne 15. května 2010 vl a st n or učn í podpis a utor a

6 Poděkování Na tomto místě bych ráda poděkovala Ing. Petře Štamfestové za cenné připomínky a odborné rady, kterými přispěla k vypracování této bakalářské práce. Dále děkuji managementu Jihomoravské armaturky spol. s r.o. za vstřícný přístup a poskytnutí potřebných informací a konzultací.

7 OBSAH ÚVOD... 9 TEORETICKÁ ČÁST EKONOMICKÁ ANALÝZA POJETÍ EKONOMICKÉ ANALÝZY FINANČNÍ ANALÝZA VYBRANÉ METODY FINANČNÍ ANALÝZY Analýza absolutních ukazatelů Analýza poměrových ukazatelů Analýza potřeby pracovního kapitálu Vyhodnocení bilančních pravidel Ekonomická přidaná hodnota (Economic Value Added EVA) Souhrnné indexy hodnocení podniku bonitní a bankrotní modely Spider analýza PRAKTICKÁ ČÁST ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI HISTORIE SPOLEČNOSTI FINANČNÍ ANALÝZA SPOLEČNOSTI JIHOMORAVSKÁ ARMATURKA SPOL. S R.O ANALÝZA ROZVAHY Vertikální analýza aktiv Horizontální analýza aktiv Vertikální analýza pasiv Horizontální analýza pasiv ANALÝZA VÝKAZU ZISKŮ A ZTRÁT Vertikální analýza výkazu zisků a ztrát Horizontální analýza výkazu zisků a ztrát ANALÝZA POMĚROVÝCH UKAZATELŮ Ukazatele finanční stability a zadluženosti Ukazatele rentability Ukazatele likvidity Ukazatele aktivity ANALÝZA POTŘEBY PRACOVNÍHO KAPITÁLU Čistý pracovní kapitál Potřeba pracovního kapitálu VYHODNOCENÍ BILANČNÍCH PRAVIDEL Zlaté pravidlo financování Zlaté pravidlo vyrovnávání rizik Zlaté pari pravidlo EKONOMICKÁ PŘIDANÁ HODNOTA (EVA)... 48

8 4.7 BONITNÍ A BANKROTNÍ MODELY Kralickův rychlý test Altmanovo Z-skóre SPIDER GRAF...50 ZÁVĚR...53 SEZNAM POUŢITÉ LITERATURY...55 INTERNETOVÉ ZDROJE...56 OSTATNÍ ZDROJE...56 SEZNAM TABULEK...56 SEZNAM GRAFŮ...57 SEZNAM POUŢITÝCH ZKRATEK...58 SEZNAM PŘÍLOH...59

9 ÚVOD Ekonomická analýza podává poměrně detailní obraz o tom, jak jsou jednotlivé podniky úspěšné, popřípadě jakým problémům musí čelit. Na jejím základě lze zjistit v jaké situaci se konkrétní podnik nachází a jaký byl jeho dosavadní vývoj. Zároveň lze pomocí určitých trendů předpovědět jakým směrem bude pravděpodobně dále směřovat. Z těchto důvodů lze ekonomickou analýzu považovat za velmi důležitý nástroj pro posuzování ekonomické situace podniku. Cílem této bakalářské práce je zhodnotit ekonomickou výkonnost podniku Jihomoravská armaturka spol. s r.o. za pět účetních období. Po zhodnocení finanční situace a vývoje vybraných ukazatelů, budou následovat doporučení na zlepšení současného stavu analyzovaného podniku. V teoretické části jsou vymezeny základní poznatky o ekonomické analýze a předmětu jejího zkoumání. Větší část je pak věnována finanční analýze a jejím metodám. Konkrétně se práce zaměřuje na analýzu absolutních a poměrových ukazatelů, analýzu potřeby pracovního kapitálu, vyhodnocení zlatých bilančních pravidel a konstrukci ekonomické přidané hodnoty. Dále je zde použit jeden bonitní a jeden bankrotní model pro souhrnné hodnocení podniku. Poslední použitou metodou je spider graf, pomocí něhož je zkoumaný podnik graficky porovnán s odvětvím. V praktické části je nejprve představen analyzovaný podnik. Poté jsou na něho aplikovány jednotlivé metody finanční analýzy popsané v teoretické části práce. Vybrané ukazatele jsou porovnány s odvětvovými průměry. V závěru práce jsou shrnuty zjištěné výsledky a navržena doporučení pro zlepšení výkonnosti podniku. Zároveň je provedeno zhodnocení naplnění cíle práce. 9

10 TEORETICKÁ ČÁST 1 EKONOMICKÁ ANALÝZA 1.1 Pojetí ekonomické analýzy Podle Synka 1 lze chápat ekonomickou analýzu jako pozorování vybraného ekonomického celku rozloženého na menší části, které jsou dále zkoumány a hodnoceny za účelem nalezení možností jejich zlepšení. Tyto části jsou pak následně znovu složeny do upraveného celku s cílem zvýšení jeho výkonnosti. Ekonomická analýza se může týkat celého podniku, jeho výsledků a všech jeho činností nebo jednotlivých útvarů a některých činností v nich probíhajících, předmětem mohou být nejen finanční, ale také neekonomické ukazatele 2. 2 FINANČNÍ ANALÝZA Kislingerová 3 definuje finanční analýzu jako soubor činností, jejíchž cílem je zjistit a vyhodnotit komplexně finanční situaci podniku. Jedná se o metodu, pomocí které lze mezi sebou vzájemně porovnávat údaje získané z účetních výkazů a na jejich základě získat celkový obraz o hospodaření podniku, podle něhož lze přijímat různá finanční rozhodnutí. Finanční analýza má široký okruh uživatelů, jako jsou např. investoři, banky, stát, manažeři, zaměstnanci apod. Každá tato skupina se zajímá o informace z finanční analýzy ze svých specifických důvodů, jak uvádí např. Kislingerová 4 v Manažerských financích 2. Zdroje informací pro finanční analýzu dělí Synek na interní a externí. Mezi interní se řadí především finanční výkazy (rozvaha, výkaz zisků a ztrát, výkaz cash flow), výroční zprávy, aj. Mezi externí patří údaje o jiných podnicích, které umožňují mezipodnikové srovnání, např. různé statistiky 5. 1 SYNEK, Miloslav. Ekonomická analýza. Vyd. 1. V Praze : Vysoká škola ekonomická v Praze, s. ISBN s. 7 2 SYNEK, Miloslav; KOPKÁNĚ, Heřman; KUBÁLKOVÁ, Markéta. Manažerské výpočty a ekonomická analýza. Vyd. 1. Praha: C. H. Beck, s. ISBN s KISLINGEROVÁ, Eva. Manažerské finance. 2. přeprac. a dopl. vyd. Praha : C.H. Beck, s. ISBN s KISLINGEROVÁ, Eva, cit. 3, s SYNEK, Miloslav. Podniková ekonomika. 3. přeprac. a dopl. vyd. Praha : C.H. Beck, s. ISBN s

11 2.1 Vybrané metody finanční analýzy Analýza absolutních ukazatelů Tato metoda vychází z používání údajů přímo zjištěných v účetních výkazech. Absolutní ukazatele vyjadřují určitý jev bez vztahu k jinému jevu. Tyto ukazatele lze členit na tokové a stavové. Stavové představují stav k určitému časovému okamžiku (např. stav majetku a zdrojů v rozvaze). Tokové ukazatele zaznamenávají vývoj nějaké ekonomické skutečnosti v určitém časovém intervalu (např. výnosy a náklady) 6. Analýzu absolutních ukazatelů tvoří: horizontální analýza (analýza trendů) vertikální analýza (procentní analýza) Horizontální analýza porovnává změny položek účetních výkazů v časové posloupnosti. Z těchto změn lze dále vyvodit další pravděpodobný vývoj jednotlivých ukazatelů. Záleží však na tom, zda se bude podnik v budoucnosti chovat stejně jako doposud 7. Jednou z možností jak vyjádřit jednotlivé meziroční změny je využití tzv. indexů a diferencí (rozdílů). Index udává, o kolik procent se jednotlivé položky oproti minulému roku nebo základnímu období změnily. Diference zjišťuje, o kolik se jednotlivé položky změnily v absolutních číslech 8. U vertikální analýzy se jednotlivé položky účetních výkazů vyjádří jako procentní podíl k jediné zvolené základně tvořící 100%. Tato analýza se někdy označuje jako strukturální. U rozvahy bývá jako základ zvolena celková výše aktiv (či pasiv), u výkazu zisků a ztrát velikost celkového obratu, tedy výnosy celkem Analýza poměrových ukazatelů Jedná se o nejoblíbenější a nejrozšířenější metodu finanční analýzy. Důvodem je možnost rychle a nenákladně získat představu o základních finančních charakteristikách podniku. Poměrové ukazatele vyjadřují jaký mají mezi sebou vztah dva nebo více absolutních ukazatelů a to pomocí jejich podílu. Nejčastěji vycházejí z účetních dat rozvahy a výkazu zisků a ztrát GRÜNWALD, Rolf; HOLEČKOVÁ, Jaroslava. Finanční analýza a plánování podniku. Vyd. 1. Praha : Ekopress, s. ISBN s MRKVIČKA, Josef; KOLÁŘ, Pavel. Finanční analýza. 2. přeprac. vyd. Praha : ASPI, s. ISBN s KISLINGEROVÁ, Eva; HNILICA, Jiří. Finanční analýza : krok za krokem. Vyd. 1. Praha : C.H. Beck, s. ISBN s MRKVIČKA, Josef; KOLÁŘ, Pavel, cit. 7, s SEDLÁČEK, Jaroslav. Finanční analýza podniku. Vyd. 1. Brno : Computer Press, s. ISBN s

12 Dluhošová 11 uvádí tyto základní oblasti ukazatelů finanční analýzy: Ukazatele finanční stability a zadluženosti Ukazatele rentability Ukazatele likvidity Ukazatele aktivity (obratu) Ukazatele finanční stability a zadluženosti Finanční stabilitu lze charakterizovat strukturou zdrojů financování. Hodnocena může být na základě analýzy vztahů aktiv podniku a zdrojů jejich krytí (pasiv). Níže jsou vypsány nejdůležitější ukazatele finanční stability a zadluženosti. Podíl vlastního kapitálu na aktivech (Equity Ratio) vyjadřuje dlouhodobou finanční stabilitu. Uvádí jak moc je podnik schopen krýt svůj majetek vlastními zdroji. Obecně platí, že pokud dochází ke zvyšování tohoto ukazatele, finanční stabilita podniku se upevňuje. Ukazatel celkové zadluženosti je dán podílem celkových dluhů k celkovým aktivům. Čím vyšší je hodnota ukazatele, tím větší je riziko věřitelů. Ukazatel zadluženosti vlastního kapitálu (Debt/Equity Ratio) představuje podíl celkových dluhů k vlastnímu kapitálu. U stabilních společností je tato zadluženost akceptovatelná mezi 80% - 120%. Úrokové krytí udává, kolikrát jsou úroky kryty výší provozního zisku. Čím je ukazatel vyšší, tím je finanční situace podniku lepší. Pokud se rovná 100%, podnik si vydělává pouze na úroky (vytvořený zisk je nulový). Pokud je úrokové krytí nižní než 100%, podnik si nevydělá ani na úroky. Ukazatele rentability Pro hodnocení rentability (ziskovosti) se používá rentabilita vloženého kapitálu. Jedná se tedy o poměr zisku a kapitálu, který byl vložen. Mezi ukazatele rentability patří: Rentabilita aktiv (Return on Assets, ROA) poměřuje zisk (před úhradou úroků a daní) s celkovými aktivy, které byly investovány do podnikání. Rentabilita vlastního kapitálu (Return on equity, ROE) určuje celkovou výnosnost vlastního kapitálu. 11 DLUHOŠOVÁ, Dana. Finanční řízení a rozhodování podniku : analýza, investování, oceňování, riziko, flexibilita. 2. upr. vyd. Praha : Ekopress, s. ISBN s

13 Rentabilita tržeb (Return on Sales, ROS) vyjadřuje množství zisku v Kč na 1 Kč tržeb. Nízká hodnota tohoto ukazatele znamená špatné řízení podniku, vysoká naopak nadprůměrnou práci managementu. Ukazatele likvidity Likviditu lze definovat jako schopnost podniku hradit své závazky 12. Mezi základní ukazatele likvidity patří: Ukazatel celkové likvidity (Current Ratio) poměřuje potencionální objem peněžních prostředků (oběžná aktiva) s objemem závazků, které jsou splatné v krátké budoucnosti. Přiměřená výše tohoto ukazatele odpovídá rozmezí od 1,5 do 2,5. Problém spočívá především v nemožnosti přeměny všech oběžných aktiv v krátkém čase na hotovost (některé zásoby mohou být např. již nepoužitelné). Pohotová likvidita (Quick Ratio Acid Test Ratio) bere v úvahu z oběžných aktiv pouze pohotové prostředky (peníze na pokladně a na bankovních účtech, pohledávky očištěné o opravnou položku, obchodovatelné cenné papíry). Optimální hodnoty se u tohoto ukazatele pohybují ve výši 1 až 1,5. Okamžitá likvidita (Cash Ratio) zahrnuje nejlikvidnější prostředky jako jsou peníze na bankovních účtech, pokladní hotovost a šeky. Optimální hodnoty leží mezi 0,2 0,5. Ukazatele aktivity Ukazatele aktivity vyjadřují vázanost kapitálu v různých formách aktiv. Patří sem ukazatele doby obratu a obratovosti. Obrat celkových aktiv (počet obratů za rok) udává míru využití celkového majetku. Čím větší hodnota, tím je využití majetku efektivnější. Doba obratu zásob vyjadřuje úroveň běžného provozního řízení. Projevuje se vysokou citlivostí na změny v dynamice výkonů. Doba obratu pohledávek znázorňuje průměrnou dobu za jakou jsou splaceny faktury od odběratelů. Doba obratu závazků vystihuje dobu, na kterou dodavatelé poskytli obchodní úvěr. Jedná se v podstatě o platební morálku společnosti vůči jejím dodavatelům. 12 DLUHOŠOVÁ, Dana. Finanční řízení a rozhodování podniku : analýza, investování, oceňování, riziko, flexibilita. 2. upr. vyd. Praha : Ekopress, s. ISBN s s

14 V následující tabulce jsou shrnuty vzorce pro výpočet jednotlivých poměrových ukazatelů: Tabulka č. 1: Vzorce poměrových ukazatelů UKAZATEL ČITATEL JMENOVATEL Podíl vlastního kapitálu na aktivech vlastní kapitál celková aktiva Ukazatel celkové zadluženosti cizí kapitál celková aktiva Ukazatel zadluženosti vlastního kapitálu cizí kapitál vlastní kapitál Úrokové krytí EBIT úroky Rentabilita aktiv EBIT aktiva Rentabilita vlastního kapitálu EAT vlastní kapitál Rentabilita tržeb čistý zisk tržby Ukazatel celkové likvidity oběžná aktiva krátkodobé závazky Pohotová likvidita oběžná aktiva - zásoby krátkodobé závazky Okamžitá likvidita pohotové platební prostředky krátkodobé závazky Obrat celkových aktiv tržby celková aktiva Doba obratu zásob (dny) zásoby x 360 tržby Doba obratu pohledávek (dny) pohledávky x 360 tržby Doba obratu závazků (dny) závazky x 360 tržby Pramen: vlastní konstrukce na základě vzorců z Finančního řízení a rozhodování podniku Analýza potřeby pracovního kapitálu Zjištěním kapitálové potřeby pro oběžný majetek a jejím financováním se zabývá tzv. řízení pracovního kapitálu. Pojem pracovní kapitál vyjadřuje, že tento kapitál neustále obíhá (pracuje) z peněz se stávají zásoby, pak nedokončená výroba, hotové výrobky, pohledávky a nakonec opět peníze. Pracovní kapitál lze rozlišovat jako hrubý pracovní kapitál, který představuje všechna oběžná aktiva v podniku, a čistý pracovní kapitál, který je dán rozdílem mezi oběžnými aktivy a krátkodobými závazky 14 : čistý pracovní kapitál (NWC) = oběžná aktiva krátkodobé závazky Čistý pracovní kapitál souvisí se zlatým pravidlem financování. Z něho vyplývá, že pokud nemá být financování majetku podniku dražší než je nezbytně nutné, mělo by platit 15 : dlouhodobá aktiva jsou financována dlouhodobými zdroji krátkodobá aktiva jsou financována krátkodobými zdroji Podle hodnoty čistého pracovního kapitálu lze rozlišit tři strategie financování podniku. Jedná se o strategii 16 : 13 DLUHOŠOVÁ, Dana. Finanční řízení a rozhodování podniku : analýza, investování, oceňování, riziko, flexibilita. 2. upr. vyd. Praha : Ekopress, s. ISBN s SYNEK, Miloslav. Manažerská ekonomika. 4., aktualiz. a rozš. vyd. Praha : Grada, s. ISBN s KALOUDA, František. Základy firemních financí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, s. ISBN s

15 a) konzervativní b) agresivní c) neutrální Pro konzervativní strategii financování podniku platí, že NWC > 0. Krátkodobý majetek podniku je financován i dlouhodobými zdroji. Jedná se o situaci, která je sice bezpečnější (je zde nižší riziko nedostatečných finančních zdrojů), na druhou stranu je relativně dražší (dlouhodobé zdroje jsou oproti zdrojům krátkodobým dražší). Pokud je NWC < 0 jedná se o strategii agresivní. Z důvodu relativního nedostatku dlouhodobých pasiv se podnik zaměřuje především na krátkodobé zdroje financování. I pro tuto strategie platí určitá pozitiva a negativa. Jedná se o financování, které je levnější díky nižší ceně krátkodobých zdrojů. Je zde však vyšší riziko než u strategie konzervativní (výpadek krátkodobých zdrojů může způsobit ohrožení stability podniku). O strategii neutrální se jedná pokud NWC = 0. Znamená to, že dlouhodobá aktiva jsou financována dlouhodobými zdroji a krátkodobá aktiva krátkodobými zdroji. Tato strategie tedy odpovídá zlatému pravidlu financování. Kapitálová potřeba peněz pro financování oběžného majetku se určí pomocí těchto dvou činitelů 17 : obratovým cyklem peněz, jednodenními náklady na prodané zboží. Obratový cyklus peněz (OCP) vyjadřuje dobu mezi zaplacením nakoupeného materiálu a přijetím inkasa z prodeje výrobků. Skládá se z těchto položek: 1. Z doby obratu zásob (DOZ), která představuje dobu, která uplyne od nákupu materiálu do prodeje výrobků. 2. Z doby obratu pohledávek (doba inkasa DI), což je doba od fakturace výrobků do dne inkasa. 3. Z doby odkladu plateb (DOP), což je doba, která uplyne mezi nákupem materiálu a práce a platbou za ně. Obratový cyklus peněz je pak dán tímto vzorcem: OCP = DOZ + DI DOP Čím kratší je OCP, tím méně peněz (pracovního kapitálu) podnik potřebuje. 16 KALOUDA, František. Základy firemních financí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, s. ISBN s SYNEK, Miloslav. Manažerská ekonomika. 4., aktualiz. a rozš. vyd. Praha : Grada, s. ISBN s

16 Druhým činitelem, který ovlivňuje kapitálovou potřebu jsou jednodenní náklady na prodané zboží, které zjistíme pomocí tohoto vzorce: jednodenní náklady = celkov é náklady 360 Výsledná kapitálová potřeba na oběžný majetek je pak dána součinem obratového cyklu peněž a jednodenními náklady: kapitálová potřeba = obratový cyklus peněž jednodenní náklady Vyhodnocení bilančních pravidel 18 Bilanční pravidla jsou obecným doporučením pro finanční manažery při rozhodování o financování podniku. Neurčují optimální velikost kapitálové potřeby, ale její strukturu. Jedná se o tato pravidla: Zlaté pravidlo financování Jedná se o pravidlo již jednou výše zmíněné, tedy dlouhodobá aktiva mají být kryta dlouhodobými zdroji. V mírnějším pojetí jsou dlouhodobými aktivy chápána stálá aktiva a dlouhodobými zdroji je vlastní kapitál. V přísnějším pojetí jsou součástí dlouhodobých aktiv také trvale vázaná oběžná aktiva, v dlouhodobých zdrojích je zahrnut i dlouhodobý cizí kapitál. Zlaté pravidlo vyrovnávání rizik V mírnějším pojetí toto pravidlo vyžaduje, aby vlastní kapitál byl k cizímu kapitálu v poměru 1:1. V přísnější podobě musí být vlastní zdroje vyšší než jsou zdroje cizí. Zlaté pari pravidlo Základem tohoto pravidla je, že dlouhodobý majetek je kryt pouze vlastním kapitálem Ekonomická přidaná hodnota (Economic Value Added EVA) Ukazatel EVA měří, jak společnost za dané období přispěla svými aktivitami ke zvýšení či snížení hodnoty pro své vlastníky 19. V případě kladné hodnoty to tedy znamená, že vlastníci 18 SYNEK, Miloslav. Manažerská ekonomika. 4., aktualiz. a rozš. vyd. Praha : Grada, s. ISBN s PAVELKOVÁ, Drahomíra; KNÁPKOVÁ, Adriana. Výkonnost podniku z pohledu finančního manažera. Praha : Linde, s. ISBN s

17 získají za investovaný kapitál více než kolik činily náklady na kapitál, u záporného výsledku dochází k ničení investovaného kapitálu 20. EVA vychází z ekonomického pojetí zisku. To znamená, že zisk není dán rozdílem pouze mezi výnosy a účetními náklady (účetní zisk), ale mezi výnosy a ekonomickými náklady. Jejich součástí jsou kromě účetních nákladů také náklady obětovaných příležitostí. Tyto náklady zahrnují peníze, kterých jsme se vzdali tím, že jsme zdroje nevynaložili na nejlepší alternativní použití 21. Výpočet EVA znázorňuje následující vzorec 22 : EVA = NOPAT WACC C, kde NOPAT je čistý provozní zisk po zdanění (Net Operating Profit after Tax), WACC průměrné náklady kapitálu (Weighted Average Cost of Capital), C celkový investovaný kapitál (Capital Employed). Čistý provozní zisk NOPAT lze vypočítat tímto způsobem: NOPAT = EBIT (1 - t), kde EBIT je provozní zisk, t je sazba daně z příjmů právnických osob. Čistý provozní zisk NOPAT je spojen s hlavní činností podniku. Nejedná se však o tradiční pojetí provozního zisku, cílem je zobrazit skutečný přínos vlastníkům podniku. Součástí výpočtu jsou některé speciální úpravy, které se snaží přiblížit účetní pojetí zisku pojetí zisku ekonomickému. NOPAT nezahrnuje např. zisk z prodeje dlouhodobého hmotného majetku a zásob, které jsou mimořádnými položkami a nejsou tedy spojeny s hlavní provozní činností. Celkový investovaný kapitál C zahrnuje všechny zpoplatněné zdroje, které byly investovány do podniku. Výpočet lze vyjádřit pomocí dvou způsobů, a to buď přes aktiva nebo pasiva: Investovaný kapitál C = Dlouhodobý majetek + Čistý pracovní kapitál Investovaný kapitál C = Pasiva Krátkodobé závazky z obchodního styku Průměrné náklady kapitálu WACC jsou dány tímto vzorcem: 20 KISLINGEROVÁ, Eva. Manažerské finance. 2. přeprac. a dopl. vyd. Praha : C.H. Beck, s. ISBN s KISLINGEROVÁ, Eva, cit. 19, s KISLINGEROVÁ, Eva, cit. 19, s

18 WACC = r d 1 t. D + r C e. E/C, kde r d jsou náklady na cizí kapitál, tj. úrok, t sazba daně z příjmu právnických osob, D (Debt) cizí kapitál (dluhy), C celkový dlouhodobě investovaný kapitál, r e - náklady na vlastní kapitál (očekávaná výnosnost vlastního kapitálu), E (Equity) vlastní kapitál. Náklady na vlastní kapitál následující 23 : lze vypočítat pomocí modelu CAPM. Vzorec pro r e je r e = r f + β. r m r f, kde: r f... bezriziková míra výnosu β... tržní riziko r m r f... tržní riziková prémie. Bezrizikovou míru výnosu reprezentují např. státní dluhopisy. Tržní riziková prémie se stanovuje na základě ratingového hodnocení země 24. Tržní riziko se vypočítá pomocí tohoto vzorce: β = 1 + obchodní riziko + finanční riziko Finanční riziko představuje zadlužení podniku. Obchodní riziko se odhaduje na základě externího odhadu a hodnoty se pohybují v intervalu 0,5 (nejnižší riziko) až 0,5 (nejvyšší riziko) Souhrnné indexy hodnocení podniku bonitní a bankrotní modely Souhrnné indexy hodnocení podniku slouží k zobrazení celkové finanční situace podniku. Pomocí nich lze výkonnost firmy vyjádřit jedním číslem. Bonitní indikátory reflektují hodnotu firmy podle její výkonnosti, jsou zásadní zejména pro vlastníky a investory, kteří nedisponují informacemi potřebnými pro ocenění firmy běžnými metodami. Bankrotní 23 SUCHÁNEK, Peter. Finanční management. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, s. ISBN s Viz např. 18

19 indikátory vyjadřují schopnost firmy dostát svým platebním závazkům a jsou tedy důležité především pro věřitele 25. Bonitních a bankrotních modelů existuje celá řada. Práce se zaměřuje na Kralickův rychlý test a Altmanovo Z-skóre. Kralickův rychlý test (Quick test) 26 Autorem rychlého testu je Peter Kralicek. Pro jeho sestavení byly použity ukazatele, které nesmějí podléhat rušivým vlivům a navíc musí v co největší míře vyčerpat celý informační potenciál rozvahy a výkazu zisků a ztrát. Proto byl z každé ze čtyř oblastí analýzy (financování, likvidita, rentabilita, hospodářský výsledek) vybrán jeden ukazatel. Mezi tyto ukazatele patří: kvóta vlastního kapitálu = (vlastní kapitál / celkový kapitál) x 100 cash-flow v % podnikového výkonu = (cash-flow / podnikový výkon) x 100 ROA = EBIT / aktiva doba splácení dluhu v letech = ((cizí kapitál likvidní prostředky) / roční cash-flow) x 100 Ukazatele kvóta vlastního kapitálu a doba splácení dluhu vypovídají o finanční stabilitě, cashflow v % podnikového výkonu a rentabilita celkového kapitálu o výnosové situaci firmy. K výslednému hodnocení se pak použije následující tabulka. Každý ukazatel je ohodnocen známkou 1-5. Součet jednotlivých známek je následně vydělen čtyřmi. Tím je získáno celkové hodnocení podniku. Tabulka č. 2: Quick test ukazatel velmi dobrý (1) dobrý (2) stupnice hodnocení (známky) střední (3) špatný (4) ohrožen insolvencí kvóta vlastního > 30% > 20% > 10% < 10% neg. (5) kapitálu cash-flow v % > 10% > 8% > 5% < 5% neg. podnikového výkonu rentabilita celkového > 15% > 12% > 8% < 8% neg. kapitálu doba splácení dluhu < 3 r. < 5 r. < 12 r. > 12 r. > 30 r. v letech Pramen: Kralicek, Peter; SPAL, Josef, Základy finančního hospodaření, s SYNEK, Miloslav; KOPKÁNĚ, Heřman; KUBÁLKOVÁ, Markéta. Manažerské výpočty a ekonomická analýza. Vyd. 1. Praha: C. H. Beck, s. ISBN s KRALICEK, Peter; SPAL, Josef. Základy finančního hospodaření: bilance, účet zisků a ztrát, cash-flow, základy kalkulace, finanční plánování, systémy včasného varování. Praha: Linde, s. ISBN s

20 Altmanovo Z-skóre 27 Autorem tzv. Z-skóre je profesor E. I. Altman 28. Jedná se o bankrotní model, jehož základ tvoří diskriminační analýza, pomocí níž byly odhadnuty váhy jednotlivých poměrových ukazatelů, které byly zahrnuty do Altmanova modelu jako proměnné veličiny. Altman vycházel ze dvou skupin podniků. Za prvé se jednalo o podniky, které ve sledovaném období prosperovaly, za druhé o podniky, které zbankrotovaly. Na základě výsledků pak vyvinul model, jehož hlavním cílem bylo rozlišit podniky s velkou pravděpodobností bankrotu od podniků, které jsou finančně stabilní. První model byl publikován v roce 1968 a platí pro podniky kótované na kapitálovém trhu. Z- skóre má následující tvar: Z = 1,2 X 1 + 1,4 X 2 + 3,3 X 3 + 0,6 X 4 + 1,0 X 5, kde: X 1 = čistý pracovní kapitál / celková aktiva X 2 = zadržené výdělky / celková aktiva X 3 = EBIT / celková aktiva X 4 = tržní hodnota vlastního kapitálu / účetní hodnota dluhu X 5 = tržby / celková aktiva Výsledné hodnocení finančního zdraví podniku dle indexu Z je následující: Z > 2,99 podnik je finančně stabilní Z < 1,81 podniku hrozí bankrot Z leží v intervalu <1,81; 2,99> - neexistuje statisticky průkazná prognóza (šedá zóna) Pro podniky neobchodovatelné na trhu byla vytvořena nová varianta Z-skóre: Z = 0,717 X 1 + 0,847 X 2 + 3,107 X 3 + 0,420 X 4 + 0,998 X 5, kde proměnné jsou stejné jako v předchozím modelu, výjimkou je X 4 : X 4 = základní kapitál / celkové dluhy Hodnocení podniku je odlišné a to: 27 MRKVIČKA, Josef; KOLÁŘ, Pavel. Finanční analýza. 2. přeprac. vyd. Praha : ASPI, s. ISBN s KOTULIČ, Rastislav; KIRÁLY, Péter; RAJČÁNIOVÁ, Miroslava. Finančná analýza podniku. 1. vyd. Bratislava : Iura Edition, s. ISBN s ALTAM, E. I. Financial Ratios, Discriminant Analysis and the Prediction of Corporate Bankruptcy. Journal of Finance 23, s

21 Z > 2,9 podnik je finančně stabilní Z < 1,2 podniku hrozí bankrot Z leží v intervalu <1,2; 2,9> - šedá zóna Pro nevýrobní, obchodní a začínající podniky byl v roce 1995 tento index aktualizován: Z = 6,56 X 1 + 3,26 X 2 + 6,72 X 3 + 1,05 X 4, kde proměnné X 1 až X 4 jsou totožné jako v předchozím modelu, X 5 chybí. Pro tento model je stanoveno následující hodnocení: Z > 2,6 podnik je finančně stabilní Z < 1,1 podniku hrozí bankrot Z leží v intervalu <1,1; 2,6> - šedá zóna Spider analýza 29 Spider analýza zobrazuje soustavu ukazatelů pomocí grafu, který se často nazývá jako pavučinový graf či spider graf. Soustavu ukazatelů tvoří čtyři skupiny ukazatelů, které mají v grafickém znázornění podobu čtyř kvadrantů. Jedná se o ukazatele rentability, likvidity, finančních zdrojů a strukturu majetku: Graf č. 1: Spider graf D1 - podíl stálých aktiv D2 - obrátka aktiv D3 - doba inkasa pohledávek D4 - doba obratu zásob C1 ukazatel zadluženosti C2 krytí stálých aktiv C3 doba obratu závazků C4 vlastní financování A1 rentabilita vlastního kap. A2 rentabilita tržeb A3 rentabilita provozní činnosti A4 rentabilita aktiv B1 krytí zdrojů B2 peněžní likvidita B3 pohotová likvidita B4 běžná likvidita Pramen: SYNEK, Miloslav; KOPKÁNĚ, Heřman; KUBÁLKOVÁ, Markéta. Manažerské výpočty a ekonomická analýza, s SYNEK, Miloslav; KOPKÁNĚ, Heřman; KUBÁLKOVÁ, Markéta. Manažerské výpočty a ekonomická analýza. Vyd. 1. Praha: C. H. Beck, s. ISBN s

22 Základem grafu jsou soustředné kružnice, z jejichž středu vychází 16 paprsků. Tyto paprsky zastupují jednotlivé ukazatele. Počet paprsků a zároveň tedy ukazatelů však lze zvolit jiný než je tomu v zobrazeném grafu. Soustředné kružnice znázorňují v procentech hodnotu ukazatelů vztaženou k základu srovnávání. Základem pro srovnávání může být odvětvový průměr, konkurenční podnik nebo nejlepší podnik v oboru. Základní kružnice tedy vyjadřuje hodnotu podniku (odvětvového průměru), který byl vzat za základ srovnání (100%). Hodnoty ukazatelů srovnávaného podniku jsou označovány na jednotlivých paprscích při odpovídajících kružnicích. Po spojení těchto vyznačených bodů se získá výsledný spider graf. Pokud je podnik srovnáván s nejlepším podnikem v oboru, pak platí, že čím jsou hodnoty srovnávaného podniku od středu kružnic dále, tím lépe. Při srovnávání podniku s průměrnými hodnotami odvětví je na tom podnik lépe, čím jsou jeho hodnoty více nad kružnicí 100%. 22

23 PRAKTICKÁ ČÁST 3 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI 30 Název společnosti: Jihomoravská armaturka spol. s r.o. Sídlo: Lipová alej 3087/1 Hodonín Česká republika Právní forma: Společnost s ručením omezeným IČO: Základní kapitál: Kč Den vzniku: 29. listopad 1995 Předmět podnikání: - výroba průmyslových armatur - velkoobchod a zprostředkování obchodu - realitní činnost - provozování čerpacích stanic s palivy 30 Účetní závěrka a zpráva auditora k 31. prosinci s

24 3.1 Historie společnosti Jihomoravská armaturka spol. s r.o. vznikla dne 29. listopadu Hlavním předmětem její činnosti je výroba vodárenských armatur. V roce 1996 se stává většinovým vlastníkem akciová společnost Bopp & Reuther, na kterou o tři roky později přechází 100% podíl V roce 2001 se stává mateřskou společností Jihomoravské armaturky VAG Armaturen GmbH. Mateřskou společností celé skupiny VAG je od roku 2005 EQUITA V tomto roce bylo otevřeno Evropské logistické centrum (ELC). Jedná se o distribuční a skladovací centrum pro evropský trh. Před vybudováním ELC bylo zásobování plánováno zvlášť ve VAG Group i Jihomoravské armaturce. Balení zboží probíhalo nejdříve v JMA, následně bylo přepraveno a skladováno v mateřské společnosti VAG, ze které bylo také rozváženo k zákazníkům. ELC umožnilo sjednocení plánování zásob u obou společností EQUITA prodává VAG Armaturen GmbH včetně Jihomoravské armaturky nizozemské investiční společnosti HALDER Group V roce 2009 došlo k vnitrostátní fúzi společností Jihomoravská armaturka spol. s r.o., JMA Holding 1 s.r.o. a JMA Holding 2 s.r.o., při níž došlo k zániku společností Jihomoravská armaturka spol. s r.o. a JMA Holding 2 s.r.o. Jmění, práva a povinnosti zanikajících společností přechází na JMA Holding 1 s.r.o. V roce 2009 taktéž dochází ke změně jména společnosti JMA Holding 1 s.r.o. na Jihomoravská armaturka spol. s r.o. Název Jihomoravská armaturka spol. s r.o. před uskutečním a po uskutečnění fúze tedy neodpovídá stejným společnostem a účetní výkazy za rok 2009 se tedy již vztahují ke třem společnostem, ve kterých proběhla fúze sloučením. 33 Práce je zaměřena na původní Jihomoravskou armaturku, která vystupovala samostatně ve zkoumaném období v letech 2005 až V roce 2009 je již promítnut vliv fúze. 31 Internetové stránky společnosti [online]. [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.jmahod.cz/unternehmen/historie.php> 32 Výroční zpráva Jihomoravské armaturky spol. s r.o. za rok s Účetní závěrka a zpráva auditora k 31. prosinci

25 4 Finanční analýza společnosti Jihomoravská armaturka spol. s r.o. 4.1 Analýza rozvahy Prvním účetním výkazem, který bude analyzován je rozvaha, u níž bude provedena vertikální a horizontální analýza. Nejdříve se práce zaměřuje na aktiva, následně na pasiva společnosti. Vstupem pro rozbor jsou účetní data Jihomoravské armaturky spol. s r.o. za rok 2005 až Vertikální analýza aktiv Pro vertikální analýzu aktiv jsou jednotlivé položky vztaženy k celkové bilanční sumě. Podíly základních složek aktiv na celkových aktivech jsou zobrazeny v následujícím grafu. Graf č. 2: Vertikální analýza celkových aktiv 100% 0,10% 0,10% 0,10% 0,00% 0,00% 90% 80% 43% 39,50% 51% 51% 47% 70% 60% 50% 40% 30% 56,90% 60,50% 48,90% 48,90% 52,90% 20% 10% 0% OSTATNÍ AKTIVA OBĚŽNÁ AKTIVA DLOUHODOBÝ MAJETEK Pramen: Zpracováno autorem na základě účetních výkazů společnosti V letech 2006 a 2007 lze pozorovat mírnou převahu oběžných aktiv nad dlouhodobým majetkem. Od roku 2008 však již dochází k nárůstu podílu stálých aktiv, která v posledním zkoumaném roce tvoří více jak 60% bilanční sumy. Za jednu z příčin tohoto vývoje lze označit vznik oceňovacího rozdílu k nabytému majetku ve výši 115 milionů Kč v roce 2008 a 107 milionů Kč v roce 2009 v souvislosti s projektem fúze sloučením. Ostatní aktiva tvoří jen velmi zanedbatelnou část, která se u společnosti vztahuje pouze k nákladům příštích období (především leasingové splátky). 25

26 Dlouhodobý hmotný majetek Největší položku ve stálých aktivech tvoří dlouhodobý hmotný majetek, jehož podíl na celkové bilanční sumě dosahuje v roce ,1%. Skládá se především ze staveb a samostatných movitých věcí a souborů věcí movitých, což také odpovídá předmětu podnikání společnosti, která disponuje výrobními halami a mnohými stroji a zařízeními pro výrobu armatur. V roce 2005 tvoří vysoký podíl ve výši 11,7% také nedokončený dlouhodobý hmotný majetek. Ten vznikl v souvislosti s budováním nových výrobních hal pro výrobu hydrantů. Na konci roku 2006 se také začalo stavět Evropské logistické centrum. S jeho postupným dokončováním dochází k poklesu nedokončeného dlouhodobého majetku. V letech 2008 a 2009 také vzniká již výše zmíněný oceňovací rozdíl k nabytému majetku. Ve zkoumaném období nedochází k žádnému prodeji či nákupu pozemků a jejich podíl na bilanční sumě se výrazně nemění. Graf č. 3: Největší položky dlouhodobého hmotného majetku a jejich podíl na bilanční sumě 1,0% 0,8% 0,7% 0,7% 0,8% 0,0% 0,0% 0,0% 2,3% 11,7% 7,5% 9,8% 11,1% 23,4% 20,0% ,4% 22,9% ,2% 20,1% ,4% 16,5% 23,8% ,6% 19,7% 27,7% % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Pozemky Oceňovací rozdíl k nabytému majetku Nedokončený dlouh. hmotný majetek Samostatné movité věci a soubory mov. věcí Stavby Pramen: Zpracována autorem na základě účetních dat společnosti Oběžná aktiva Graf č. 4 zobrazuje strukturu oběžných aktiv. Z něho je patrné, že hlavními položkami oběžných aktiv společnosti jsou zásoby a krátkodobé pohledávky. V letech 2005 až 2008 lze pozorovat růst podílu zásob, což jak vyplyne z horizontální analýzy bylo způsobeno především zvýšením množství materiálu a výrobků. Současně lze sledovat postupný pokles podílu krátkodobých pohledávek, přestože se jejich absolutní výše v letech 2005 až 2008 zvyšuje. 26

27 Graf č. 4: Základní položky oběžných aktiv a jejich podíl na bilanční sumě 2,5% 19,5% 0,0% 21,0% ,0% 19,5% 1,4% 27,0% ,4% 18,8% 0,4% 27,4% ,8% 18,2% 0,0% 28,1% ,6% 14,4% 0,0% 24,5% % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Finanční majetek Krátkodobé pohledávky Dlouhodobé pohledávky Zásoby Pramen: Zpracována autorem na základě účetních dat společnosti Horizontální analýza aktiv Vývoj celkových aktiv je zobrazen na následujícím grafu. Z něho je patrné, že v letech 2005 až 2008 vykazují celková aktiva rostoucí trend. Největší růst nastal v roce 2007, kdy se bilanční suma zvýšila o 147,2 milionů Kč oproti předchozímu roku (navýšení o 15,9%). Hlavní příčinou růstu celkových aktiv byly investice směřující na vybudování nových výrobních hal pro výrobu hydrantů a Evropského logistického centra. V roce 2009 již nastává pokles celkových aktiv o 17,5%. Důvodem poklesu bilanční sumy je provedená fúze, kdy došlo k vyloučení velké části základního kapitálu Jihomoravské armaturky při sloučení. Více viz horizontální analýza pasiv. Graf č. 5: Vývoj celkových aktiv aktiva celkem Pramen: Zpracováno autorem na základě účetních výkazů společnosti 27

28 Dlouhodobý hmotný majetek Jak již bylo výše zmíněno, dlouhodobý hmotný majetek představuje nejpodstatnější část stálých aktiv společnosti. Vývoj DHM a jeho největších položek zobrazuje graf č. 6. Pozemky vykazují konstantní hodnotu milionů Kč. Naopak u staveb lze pozorovat v letech 2005 až 2008 rostoucí trend související s výstavbou nových prostor pro výrobu hydrantů a investicemi do Evropského logistického centra. Samostatné movité věci a soubory věcí movitých se pohybují v podobné výši kolem 200 milionů Kč. V souvislosti s připravovanou fúzí musela Jihomoravská armaturka nechat ocenit svůj majetek posudkem znalce, který byl poměřován s účetní hodnotou tohoto majetku. Proto je v roce 2008 vykázán oceňovací rozdíl k nabytému majetku. V roce 2009 se jedná již o posuzování jmění tří sloučených společností. Jelikož však měly společnosti JMA Holding 1 a JMA Holding 2 nízký majetek (ve výši Kč u Holdingu 1 a Kč u Holdingu 2), není oceňovací rozdíl k nabytému majetku v roce 2009 příliš odlišný od minulého roku. Graf č. 6: Vývoj dlouhodobého hmotného majetku a jeho hlavních položek Pozemky Stavby Samostatné movité věci a soubory věcí movitých Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Oceňovací rozdíl k nabytému majetku Dlouhodobý hmotný majetek 0 Pramen: Zpracováno autorem na základě účetních výkazů společnosti Oběžná aktiva Z vertikální analýzy vyplynulo, že nejdůležitější položky oběžných aktiv jsou zásoby a krátkodobé pohledávky. Strukturu zásob a vývoj pohledávek z obchodních vztahů, které představují většinu krátkodobých pohledávek, zachycuje graf č. 7. Příčinu růstu zásob v letech 2005 až 2007 lze spatřovat v prudkém nárůstu materiálu na skladě, jehož objem se téměř ztrojnásobil (z 41 v roce 2005 na 117 milionů v roce 2007). Tento růst byl způsoben přesuny zásob materiálu z VAG Armaturen Gmbh jak pro novou výrobu hydrantů, tak pro nové Evropské logistické centrum. Dalším významným faktorem jsou výrobky, jejichž růst lze sledovat až do roku Důvodem byla potřeba naplnění kvót, kdy se musely zvyšovat pojistné zásoby hotových výrobků. 28

29 Graf č. 7: Vývoj hlavních položek zásob a pohledávek z obchodních vztahů Materiál Nedokončená výroba a polotovary Výrobky Zboží Pohledávky z obchodních vztahů Pramen: Zpracováno autorem na základě účetních výkazů společnosti V letech 2005 až 2008 dochází k růstu pohledávek z obchodních vztahů. Důvodem bylo zvyšování obratu a prodloužení platebních podmínek (především u dodávek do velkých projektů). V roce 2009 je zaznamenán jejich prudký pokles, který souvisí s menšími tržbami oproti předcházejícímu roku Vertikální analýza pasiv Všechny položky pasiv jsou opět zkoumány jako podíl jejich hodnoty k celkové bilanční sumě. Nejdříve je zobrazena vertikální analýza základního dělení pasiv na vlastní kapitál, cizí zdroje a ostatní pasiva: Graf č. 8: Vertikální analýza celkových pasiv 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 0,4% 0,1% 0,1% 0,0% 0,1% 68,6% 63,6% 64,1% 30,9% 36,4% 35,8% 78,0% 21,9% 88,5% 11,4% OSTATNÍ PASIVA CIZÍ ZDROJE VLASTNÍ KAPITÁL Pramen: Zpracováno autorem na základě účetních výkazů společnosti Z grafu vyplývá, že podstatnou část pasiv tvoří cizí zdroje, přičemž se v posledních letech projevuje tendence k růstu jejich podílu. Vlastní kapitál vykazuje opačný trend. Příčinou velkého nárůstu cizích zdrojů je přijetí dlouhodobého bankovního úvěru v roce 2008 od 29

30 Landesbank Baden-Würtenberg ve výši přes 551 milionů Kč. Jihomoravská armaturka přešla v této době od úvěrů poskytovaných mateřskou společností k úvěrům bankovním. V roce 2009 se navíc velkou měrou snižuje základní kapitál, který vede k dalšímu poklesu podílu vlastního kapitálu na kapitálu celkovém. Ostatní pasiva tvoří jen nepatrnou část a skládají se z výdajů příštích období (především sem patří náklady na služby). V následující grafu jsou zobrazeny největší položky vlastního kapitálu: Graf č. 9: Největší položky vlastního kapitálu a jejich podíl na bilanční sumě 100% 80% 60% 40% 20% 0% -20% -40% 3,5% 7,3% 19,0% 9,5% 9,3% 4,4% 15,8% 16,5% 14,2% 2,5% 2,9% 1,2% 12,9% 7,8% -4,0% Pramen: Zpracováno autorem na základě účetních výkazů společnosti Výsledek hospodaření běžného účetního období Nerozdělený zisk minulých let Základní kapitál Z grafu vyplývá, že hlavní položkou vlastního kapitálu je základní kapitál. Jeho podíl vykazuje od roku 2005 do současnosti klesající tendenci, jelikož dochází k postupnému nárůstu cizích zdrojů. Dále lze vyčíst, že společnost v roce 2008 dosáhla ztráty, a proto je podíl hospodářského výsledku na bilanční sumě záporný. V ostatních letech byla Jihomoravská armaturka zisková. Hlavní položky cizího kapitálu jsou krátkodobé závazky a bankovní úvěry a výpomoci. Jejich podíl na celkové bilanční sumě je zobrazen v grafu: Graf č. 10: Největší položky cizího kapitálu a jejich podíl na bilanční sumě 100% 0,8% 0,4% 1,9% 80% 60% 40% 63,8% 60,0% 55,1% 50,9% 56,1% Bankovní úvěry a výpomoci Krátkodobé závazky 20% 0% 25,0% 28,8% Pramen: Zpracováno autorem na základě účetních výkazů společnosti 30

31 V letech 2008 a 2009 dochází k vysokému nárůstu bankovních úvěrů a to dokonce nad 50%. Společnosti byl v roce 2008 poskytnut od Landesbank Baden-Würtenberg dlouhodobý bankovní úvěr činící více jak půl miliardy Kč. Struktura hlavních položek krátkodobých závazků je vyjádřena v grafu č. 11. Největší část představují závazky k ovládajícím a řídícím osobám. Jedná se o úvěry, které společnosti poskytla VAG Armaturen. Jejich podíl v roce 2008 dosáhl nulové hodnoty z důvodu jejich splacení. Druhou nejvýznamnější položkou jsou závazky z obchodních vztahů. Jejich podíl na bilanční sumě narůstal téměř až do roku Důvodem bylo zvyšování výroby a tím i závazků, které vznikaly v souvislosti s nákupem většího množství materiálu a energie. Graf č. 11: Hlavní položky krátkodobých závazků a jejich podíl na bilanční sumě 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 46,5% 15,3% 38,2% 18,2% 31,9% 21,5% 0,0% 21,4% 18,8% 6,4% Pramen: Zpracováno autorem na základě účetních výkazů společnosti Dohadné účty pasivní Jiné závazky Závazky k zaměstnancům Závazky - ovládající a řídící osoba Závazky z obchodních vztahů Horizontální analýza pasiv Vývoj vlastního kapitálu a jeho hlavních položek je zobrazen na grafu č. 12. Hodnota základního kapitálu v letech 2005 až 2008 zůstává stejná ve výši 152,1 milionů Kč. V roce 2009 je už jeho výše pouze Kč. Důvodem této změny je uskutečněná fúze. Společnost JMA Holding 1 s.r.o., která měla převzít všechen majetek a povinnosti zanikajících společností (Jihomoravská armaturka spol. s r.o. a JMA Holding 2 s.r.o.), disponovala původně základním kapitálem ve výši Kč. Ze základního kapitálu Jihomoravské armaturky, bylo převedeno do základního kapitálu JMA Holding 1 pouze Kč. Dalších tis. Kč bylo přesunuto do nerozděleného zisku minulých let. Zbytek v hodnotě tis. Kč byl vyloučen. Základní kapitál společnosti JMA Holding 2 v hodnotě Kč byl vyloučen zcela. Následně bylo v červnu roku 2009 rozhodnuto o navýšení základního kapitálu společnosti JMA Holding 1 o Kč. Proto byla jeho hodnota v roce 2009 vykázána v rozvaze jen ve výši Kč. 31

32 V letech 2005 až 2007 dosahuje společnost kladného výsledku hospodaření a proto se zároveň zvyšuje nerozdělený zisk minulých let, který vzniká kumulací těchto výsledků. V roce 2008 se dostává Jihomoravská armaturka do ztráty a nerozdělený zisk minulých let klesá. Ztráta byla způsobena několika faktory. Jedním z nich bylo posilování české koruny, které zásadním způsobem ovlivnilo příjmy Jihomoravské armaturky exportující do zahraničí přibližně 80% své výroby (ztráta se pohybovala kolem 30 až 40 milionů Kč). Dalším problémem byly opravdu vysoké ceny materiálů a energií, jež se projevily především ve výrobní spotřebě. V tomto roce byl navíc změněn způsob financování, kdy úvěry od mateřské společnosti nahradily úvěry bankovní, s nimiž byly spojeny podstatně vyšší finanční náklady. Z výkazu zisků a ztrát lze zjistit, že finanční výsledek hospodaření dosáhl v tomto roce ztráty cca 60 milionů Kč. Přestože je v roce 2009 dosažen opět zisk, nerozdělený zisk minulých let stále klesá. Je to z toho důvodu, že vlivem fúze byla ztráta z roku 2008 ve výši skoro 47 milionů Kč převedena do tohoto nerozděleného zisku. Graf č. 12: Vývoj vlastního kapitálu a jeho hlavních položek VLASTNÍ KAPITÁL Základní kapitál Nerozdělený zisk minulých let Výsledek hospodaření běžného účetního období Pramen: Zpracováno autorem na základě účetních výkazů společnosti U cizích zdrojů lze sledovat rostoucí trend až do roku Největší přírůstek nastává právě v roce 2008 a to o 33,92% oproti předchozímu roku (v absolutním vyjádření o 232,9 milionů). Tento vysoký nárůst je způsoben především přijetím dlouhodobého bankovního úvěru ve výši 551 milionů Kč. Ve dvou posledních letech se také zvětšuje objem krátkodobých bankovních úvěrů, jejichž výše dosáhla v roce ,6 milionů Kč. Dalším faktorem, který způsobuje zvyšování cizích zdrojů v letech 2005 až 2008 jsou závazky z obchodních vztahů. V následujícím roce jsou však rapidně sníženy z důvodu poklesu výroby. Závazky k zaměstnancům v letech 2005 až 2008 mírně narůstají s najímáním dalších pracovníků, v roce 2009 naopak tyto závazky klesají kvůli jejich nižšímu počtu. Závazky k ovládajícím a řídícím osobám vykazují postupně klesající tendenci, přičemž v roce 2008 je jejich hodnota nulová, jelikož byly tyto závazky zcela zaplaceny. V roce 2009 se dostávají opět do kladných čísel v důsledku sloučení tří společností. 32

33 Graf č. 13: Vývoj cizích zdrojů a jeho hlavních položek CIZÍ ZDROJE Závazky z obchodních vztahů Závazky - ovládající a řídící osoba Závazky k zaměstnancům Bankovní úvěry dlouhodobé Krátkodobé bankovní úvěry Pramen: Zpracováno autorem na základě účetních výkazů společnosti 4.2 Analýza výkazu zisků a ztrát Dalším účetním výkazem, který bude analyzován je výkaz zisků a ztrát. Opět bude provedena jeho vertikální a následně horizontální analýza za pět účetních období Vertikální analýza výkazu zisků a ztrát Jednotlivé položky výkazu zisků a ztrát jsou ve vertikální analýze vyjádřeny jako procento k tržbám, které souvisí s hlavní činností podniku. Jedná se tedy o součet tržeb za prodej zboží a tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb. Vertikální analýza výkazu zisků a ztrát je součástí přílohy. Hlavní položkou tržeb jsou tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb, které dosahují více jak 80%. Proti těmto výkonům stojí výkonová spotřeba s podílem na tržbách okolo 50 až 60%. Růst výkonové spotřeby až do roku 2008 je způsoben rostoucím množstvím spotřebovaného materiálu a energie s rozšiřující se výrobou. Přidaná hodnota naopak vykazuje do tohoto roku opačnou tendenci, příčinou jejího postupného poklesu jsou právě vyšší náklady na spotřebu materiálu a energie. Osobní náklady se nejčastěji pohybují okolo 17%. Jejich největší položkou jsou mzdové náklady. Zajímavou skutečností je také vývoj finančního výsledku hospodaření. Jeho podíl na tržbách dosahuje kromě roku 2006 záporných hodnot, jelikož jedině v tomto roce byl vykázán zisk z finanční oblasti. Ostatní roky zaznamenaly ztrátu a to především z důvodu vysokých ostatních finančních nákladů. Mimořádný výsledek hospodaření tvoří jen velmi malé hodnoty, a proto je jeho podíl na tržbách nulový. Největší podíl na tržbách u výsledku hospodaření byl vytvořen v roce 2006 ve výši 8,7% po zdanění a 11,4% před zdaněním. V následujícím grafu je porovnáván podíl jednotlivých druhů tržeb na celkových tržbách. Součástí nejsou tržby z prodeje cenných papírů a podílů, které jsou po celé zkoumané období nulové. Největší tržby získává společnost za prodej svých vlastních výrobků a služeb. Na 33

34 celkových tržbách se podílejí z více jak 80%. Tržby za prodej zboží se pohybují kolem 11 až 16% a nejsou tedy prvořadým příjmem pro společnost. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu nesouvisí s hlavní činností podniku a jejich podíl tak nedosahuje ani 2%. Graf č. 14: Podíl jednotlivých druhů tržeb na celkových tržbách 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1,4% 1,6% 1,7% 1,9% 1,6% 82,4% 85,6% 86,4% 85,0% 83,9% 16,2% 12,8% 11,9% 13,1% 14,5% Tržby z prodeje dl. majetku a materiálu Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb Tržby za prodej zboží Pramen: Zpracováno autorem na základě účetních výkazů společnosti Další graf znázorňuje největší položky nákladů. Významná je především spotřeba materiálu a energie, která tvoří kromě roku 2005 více jak 50% největších nákladů. Na druhém místě se nacházejí mzdové náklady, které se již pohybují pouze kolem 13%. Náklady na prodané zboží a náklady na služby vykazují v prvních třech letech podobných hodnot. Poté již získávají převahu náklady na zboží. Graf č. 15: Největší položky nákladů 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 4,7% 4,2% 4,6% 4,2% 4,6% 8,2% 6,0% 6,4% 5,8% 8,1% 12,1% 13,6% 13,3% 12,8% 14,3% 10,1% 9,1% 7,9% 12,4% 7,1% 48,4% 57,1% 57,2% 59,2% 52,5% 12,5% 10,5% 9,5% 10,0% 13,3% Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Odpisy dl. nehmot. a hmotného majetku Mzdové náklady Služby Spotřeba materiálu a energie Náklady vynaložené na prodané zboží Pramen: Zpracováno autorem na základě účetních výkazů společnosti 34

35 4.2.2 Horizontální analýza výkazu zisků a ztrát Nejdříve bude proveden rozbor přidané hodnoty a jejích hlavních složek, což znázorňuje graf č. 16. Obchodní marže, která vyplývá z tržeb a nákladů na zboží vykazuje relativně podobných hodnot za sledované období a to ve výši kolem 30 milionů Kč. V letech 2005 až 2008 dochází k růstu výkonů především v podobě větších tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb. Současně se v těchto letech zvyšuje výkonová spotřeba, která souvisí s rozšiřováním výroby. Spotřebováván je stále více materiál a energie. V roce 2009 kdy byla snížena výroba v důsledku hospodářské krize a odbytových problémů, výkony i výkonová spotřeba klesají. U vývoje přidané hodnoty lze sledovat rostoucí trend. Výjimkou je rok 2008, kde výkony sice dosáhly nejvyšší hodnoty ve výši 1062 milionů, ale zároveň došlo také k největšímu navýšení výkonové spotřeby na 815 milionů, což mělo za následek, že přidaná hodnota celkově poklesla oproti předchozímu roku o 9,6%. Graf č. 16: Vývoj přidané hodnoty a jejích hlavních položek Obchodní marže Výkony Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb Výkonová spotřeba Spotřeba materiálu a energie Pramen: Zpracováno autorem na základě účetních výkazů společnosti Tabulka č. 3 udává vývoj počtu zaměstnanců ve společnosti. Do roku 2008 se počet zaměstnanců zvyšuje, po uskutečnění fúze je zaznamenán pokles. Růst byl způsoben zejména třemi faktory. Za prvé bylo potřeba najmout pracovníky pro nově vyráběné hydranty. Za druhé bylo nutné personálně obsadit Evropské logistické centrum. Třetím faktorem je dotace v celkové částce 9,6 milionů Kč, kterou společnost získala od státu na vytvoření zhruba 48 nových pracovních míst. Pokles počtu zaměstnanců souvisí s hospodářskou krizí, kdy nastaly problémy s odbytem a společnost byla nucena propouštět. S vývojem počtu zaměstnanců jsou úzce spjaty mzdové náklady a náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění. Jak je možno sledovat na grafu č. 17, postupné zvyšování počtu zaměstnanců až do roku 2008 vyvolává také nárůst mzdových nákladů a nákladů na sociální a zdravotní pojištění. Naopak v roce 2009 vlivem nižšího počtu pracovníků výše těchto nákladů klesla. 35

36 Tabulka č. 3: Vývoj počtu zaměstnanců Počet pracovníků Pramen: Zpracováno autorem na základě příloh k účetním závěrkám Graf č. 17: Vývoj mzdových nákladů a nákladů na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Mzdové náklady Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Pramen: Zpracováno autorem na základě účetních výkazů společnosti Pro posouzení provozního výsledku hospodaření je důležitý vývoj celkových provozních výnosů a nákladů. Z grafu č. 18 je patrné, že provozní náklady vykazují do roku 2008 rostoucí tendenci. Zatímco v roce 2005 dosahují hodnoty 212 milionů, v roce 2008 se jedná již o 312,7 milionů. Důvodem pro tento růst jsou především již výše zmíněné mzdové náklady, které se se do tohoto roku zvyšovaly. Provozní výnosy jsou kromě tržeb z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu a ostatní provozních výnosů tvořeny přidanou hodnotou. Ta také tvoří největší část těchto výnosů a proto lze pozorovat podobný vývoj u provozních výnosů a přidané hodnoty. Největšího provozního výsledku hospodaření bylo dosaženo v roce 2006, kdy jeho výše činila 104,7 milionů Kč. V tomto roce rostly provozní výnosy mnohem rychlejším tempem než rostly provozní náklady. Nejnižší hospodářský výsledek z provozní činnosti byl naopak dosažen v roce 2008, kde se provozní výnosy a náklady relativně vyrovnávaly. 36

37 Graf č. 18: Vývoj provozního výsledku hospodaření Provozní výnosy Provozní náklady Provozní výsledek hospodaření Pramen: Zpracováno autorem na základě účetních výkazů společnosti Finanční výsledek hospodaření u zkoumané společnosti tvoří pouze pět položek, z nichž čtyři jsou zobrazeny v následujícím grafu. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti byla vynechána, protože kromě roku 2007 (pouze Kč) dosahovala nulových hodnot. Graf č. 19: Vývoj finančního výsledku hospodaření a jeho položek Výnosové úroky Nákladové úroky Ostatní finanční výnosy 0 Ostatní finanční náklady Finanční výsledek hospodaření Pramen: Zpracováno autorem na základě účetních výkazů společnosti Kromě roku 2006 byl finanční výsledek hospodaření záporný. Nejhorší situace nastala v letech 2008 a 2009, kdy ztráta z finanční oblasti dosahovala 60 milionů Kč. Důvodem byly především vysoké ostatní finanční náklady, které souvisely s přechodem na externí financování. Další negativní dopad způsobují nákladové úroky, u nichž se projevuje tendence k růstu. Na straně výnosů jsou významné hlavně ostatní finanční výnosy. Jejich největší navýšení nastalo v roce 2008, a to o 168,4%. Výsledek hospodaření za účetní období a jeho vývoj je zobrazen v grafu č. 20. Jedná se o čistý zisk či ztrátu, neboť od hospodářského výsledku byla již odečtena daň z příjmu 37

38 právnických osob. Největšího zisku bylo dosaženo v roce 2006, který souvisí s nejvyšším vytvořeným provozním ziskem za sledované období. K velikosti zisku přispěl také finanční výsledek hospodaření, který byl pouze v tomto roce kladný. Ztrátu vykázala společnost pouze v roce Důvody záporného výsledku hospodaření byly již popsány výše. Graf č. 20: Vývoj výsledku hospodaření za účetní období Výsledek hospodaření za účetní období Pramen: Zpracováno autorem na základě účetních výkazů společnosti 4.3 Analýza poměrových ukazatelů U zkoumané společnosti byly postupně vypočítány a analyzovány jednotlivé ukazatele finanční stability a zadluženosti, rentability, likvidity a aktivity. Ukazatele byly také porovnány s odvětvím Ukazatele finanční stability a zadluženosti Finanční stabilita společnosti a odvětví pomocí podílu vlastního kapitálu na aktivech je zobrazena v následujícím grafu. Zatímco v odvětví se hodnota tohoto ukazatele postupně zvyšuje a finanční stabilita se upevňuje, u Jihomoravské armaturky dochází k opačnému trendu. Od roku 2006 se podíl vlastního kapitálu na celkových aktivech neustále zmenšuje. Společnost je tak financována především cizími zdroji. Velký nárůst cizího kapitálu nastal v roce 2008 a 2009, kdy společnost přijala dlouhodobý bankovní úvěr v hodnotě kolem půl miliardy Kč. 38

39 Graf č. 21: Podíl vlastního kapitálu na aktivech 60,00% 50,00% 44,39% 45,81% 47,37% 52,87% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% 36,36% 35,80% 30,94% 21,94% 11,39% Podíl vlastního kapitálu na aktivech - odvětví Podíl vlastního kapitálu na aktivech - JMA Pramen: Zpracováno autorem na základě účetních výkazů společnosti a údajů MPO [online] Graf č. 22 pojednává o dalších ukazatelích. Celková zadluženost vyjadřuje pouze protipól k předcházejícímu ukazateli podílu vlastního kapitálu na aktivech. Jak již bylo zmíněno v teoretické části práce, s růstem celkové zadluženosti se zvyšuje riziko věřitelů. Tento jev lze sledovat u zkoumaného podniku od roku Ukazatel zadluženosti vlastního kapitálu jen dále popisuje, kolikrát je cizí kapitál vyšší než kapitál vlastní a jak se postupně od roku 2006 tyto násobky zvyšují. V roce 2009 se jedná téměř o osminásobek vlastního kapitálu. Graf č. 22: Další ukazatele zadluženosti společnosti Jihomoravská armaturka 900,00% 800,00% 700,00% 600,00% 500,00% 400,00% 300,00% 200,00% 100,00% 0,00% -100,00% Ukazatel celkové zadluženosti Ukazatel zadluženosti vlastního kapitálu Úrokové krytí Pramen: Zpracováno autorem na základě účetních výkazů společnosti Ukazatel úrokové krytí až na rok 2008 vykazuje pro společnost příznivé hodnoty, jelikož dosahuje výše větší než 100%. To znamená, že společnost vydělá na úroky a ještě vytvoří zisk. V roce 2008 se však Jihomoravská armaturka dostala do ztráty a úrokové krytí má tedy zápornou hodnotu. 39

40 V následující tabulce jsou zobrazeny hodnoty ukazatelů zadluženosti v odvětví. Ukazatel zadluženosti vlastního kapitálu se pohybuje v odvětví téměř vždy v rozmezí 80% až 120%, což je výše akceptovaná u stabilních společností. Celková zadluženost se pohybuje většinou kolem 50%, což jsou hodnoty nižší než vykazuje Jihomoravská armaturka. Úrokové krytí je vždy vyšší než 100% a proto jsou vždy zaplaceny úroky a navíc vytvořen zisk. Tabulka č. 4: Ukazatele zadluženosti v odvětví Ukazatel zadluženosti VK 123% 116% 108% 88% - Ukazatel celkové zadluženosti 54% 53% 51% 47% - Úrokové krytí 723% 995% 1226% 944% - Pramen: Zpracováno autorem na základě údajů MPO [online] Ukazatele rentability Na grafu č. 23 je zachycen vývoj jednotlivých ukazatelů rentability. Pouze v roce 2008 lze u nich pozorovat záporné hodnoty. Důvodem je ztráta, kterou společnost v tomto roce vykázala. Graf č. 23: Ukazatele rentability společnosti Jihomoravská armaturka 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% -5,00% -10,00% -15,00% -20,00% -25,00% Rentabilita aktiv - ROA Rentabilita vlastního kapitálu - ROE Rentabilita tržeb - ROS Pramen: Zpracováno autorem na základě účetních výkazů společnosti Rentabilita aktiv dosáhla nejvyšší hodnoty v roce 2006 a to ve výši 14,6%. Oproti roku 2005, kdy ROA činila pouze 6,58%, se tedy jedná o velký nárůst. Příčinou tohoto vývoje bylo rychlejší tempo růstu zisku před zdaněním a úroky (EBIT) oproti tempu růstu celkových aktiv. I u rentability vlastního kapitálu lze pozorovat nejvyšší hodnotu v roce Důvodem je větší zisk oproti předchozímu roku. Tento zisk je navíc největší za celé sledované období. Zároveň však také došlo k navýšení podílu vlastního kapitálu na kapitálu celkovém z původních 30,94% v roce 2005 na 36,36% v roce To mělo za následek celkové zpomalení tempa růstu ROE. 40

41 Posledním zkoumaným ukazatelem rentability je rentabilita tržeb. Opět lze sledovat, že v roce 2006 je dosáhnuto nejvyšší hodnoty. Přestože se tržby za zboží a vlastní výrobky a služby v průběhu let 2005 až 2006 zvyšují, tempo tohoto růstu je pomalejší než tempo, jakým dochází k navyšování čistého zisku, a proto rentabilita tržeb roste. Pro srovnání ukazatelů rentability s odvětvím slouží následující tabulka. V roce 2006, kdy se společnosti mimořádně dařilo, lze sledovat mnohem nižší hodnoty v odvětví. U rentability aktiv a tržeb však ve zbývajících letech Jihomoravská armaturka vždy zaostává a to především v roce 2008, kdy se dostává do červených čísel. Na druhou stranu i odvětví zaznamenává v tomto roce pokles ROA a ROS (a zároveň ROE), přestože v minulých letech všechny ukazatele rostly. Příčinou tohoto jevu může být projevující se ekonomická krize a její dopady na průmyslové podniky. K dispozici bohužel zatím nejsou data z roku 2009, která by ilustrovala další vývoj. Tabulka č. 5: Ukazatele rentability v odvětví Rentabilita aktiv - ROA 7,88% 9,44% 11,89% 8,96% - Rentabilita vlastního kapitálu - ROE 10,60% 13,41% 17,23% 11,64% - Rentabilita tržeb - ROS 5,24% 6,18% 7,91% 7,06% - Pramen: Zpracováno autorem na základě údajů MPO [online] Ukazatele likvidity Celková, pohotová a okamžitá likvidita je zachycena v grafu č. 24. Přestože v teorii bylo zmíněno, že optimální hodnoty pro celkovou likviditu leží mezi 1,5 až 2,5, zkoumané společnosti se to podařilo pouze v roce 2008 a to ve výši 1,62. Po bližším prozkoumání rozvahy lze zjistit, že oběžná aktiva v tomto roce dosáhla největšího objemu a to především díky zvýšení množství výrobků na skladě o více jak 23 milionů Kč. Naopak rozsah krátkodobých dluhů zaznamenal v tomto roce velké snížení oproti předchozímu roku. Hlavním důvodem je pokles závazků k ovládajícím a řídícím osobám z 342 milionů na nulovou hodnotu díky jejich úplnému splacení. Při srovnávání celkové likvidity společnosti s odvětvím (tabulka č. 6) je možno říci, že kromě roku 2008 všechny odvětvové hodnoty dosahují optimální výše. Pohotová likvidita také nedosahuje doporučených hodnot v rozmezí 1 až 1,5. Na druhou stranu lze až do roku 2008 pozorovat pozitivní vývoj tohoto ukazatele, jelikož dochází k jeho růstu. Příčinou je zvyšování objemu krátkodobých pohledávek, zejména se jedná o pohledávky z obchodních vztahů. Průměrné hodnoty odvětví se pohybují kolem výše 0,9. Společnost tak vykazuje oproti jiným podnikům z oboru určité problémy s likviditou. Okamžitá likvidita společnosti dosahuje mnohem nižších hodnot oproti odvětví. Jihomoravská armaturka se tak může lehce dostat do problémů, pokud bude muset rychle 41

42 splácet své závazky. Největší pokles tohoto ukazatele nastal v roce 2008 z hodnoty 0,08 na pouhých 0,03. Peníze na bankovních účtech v té době poklesly ze 47 milionů na pouhých 9 milionů Kč. Jelikož byla v tomto roce společnost ztrátová, lze říci, že mnohé závazky musely být pokryty právě z peněz na bankovním účtu. Graf č. 24: Ukazatele likvidity společnosti Jihomoravská armaturka 1,80 1,60 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 1,62 1,18 0,84 0,89 0,67 0,65 0,34 0,37 0,41 0,45 0,04 0,05 0,08 0,03 0,02 Celková likvidita Pohotová likvidita Okamžitá likvidita Pramen: Zpracováno autorem na základě účetních výkazů společnosti Tabulka č. 6: Ukazatele likvidity v odvětví Celková likvidita 1,54 1,53 1,54 1,41 - Pohotová likvidita 0,94 0,93 0,89 0,97 - Okamžitá likvidita 0,23 0,21 0,18 0,21 - Pramen: Zpracováno autorem na základě údajů MPO [online] Ukazatele aktivity Vývoj obratu celkových aktiv společnosti a jeho srovnání s průměrem odvětví zachycuje následující graf. Jihomoravská armaturka v tomto ukazateli jasně zaostává za průměrem podniků ze stejného oboru podnikání. Přesto lze sledovat pozitivní vývoj v posledních letech, kdy se hodnota obratu postupně zvyšuje. Zajímavý je především rok 2009, kdy se snižuje nejen objem celkových aktiv, ale také objem celkových tržeb. Jelikož je však tempo poklesu aktiv vyšší než u tržeb, obrat celkových aktiv roste. 42

43 Graf č. 25: Obrat celkových aktiv 1,80 1,60 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 Obrat aktiv - Jihomoravská armaturka Obrat aktiv - odvětví Pramen: Zpracováno autorem na základě účetních výkazů společnosti a údajů MPO [online] Doba obratu zásob se až na poslední rok vyvíjela negativně (graf č. 26). Počet dnů, který uplynul mezi uskladněním a vydáním zásob do spotřeby se totiž postupně zvyšoval. Přestože společnost v letech 2005 až 2008 realizovala zboží a výrobky ve stále vyšší hodnotě a tedy i více vyráběla, zásoby na jejích skladech ležely neúměrně dlouho. Situaci se podařilo zlepšit až v roce 2009, kdy společnost snížila nejen objem výrobků a zboží na skladech, ale také množství nedokončené výroby a nakoupeného materiálu, což pak urychlilo jejich výdej do spotřeby. Graf č. 26: Doba obratu zásob ve společnosti Jihomoravská armaturka (ve dnech) 120,00 100,44 100,63 100,00 88,38 76,87 79,47 80,00 60,00 40,00 Doba obratu zásob 20,00 0,00 Pramen: Zpracováno autorem na základě účetních výkazů společnosti Doba obratu pohledávek (graf č. 27) se v letech 2005 až 2008 pohybovala v podobném rozmezí a to mezi 65 až 71 dny. V roce 2009 se podařilo společnosti dobu, za kterou jsou jí splaceny faktury zkrátit. Naopak doba obratu závazků vykazuje ve všech letech větší počet dní než je tomu u pohledávek. Nepříznivý vývoj nastal především v letech 2005 až 2007, kdy se všechny hodnoty pohybovaly nad 200 dny. V dalších dvou letech však společnost snížila 43

44 výrazně dobu zaplacení faktur na 96 dní v roce 2008 a 104 dní v roce Příčina poklesu doby obratu závazků v roce 2008 spočívala především v eliminaci závazků k ovládajícím a řídícím osobám, v roce 2009 pak šlo hlavně o pokles závazků z obchodních vztahů. Graf č. 27: Doba obratu pohledávek a závazků ve společnosti Jihomoravská armaturka (ve dnech) 300,00 250,00 200,00 242,50 204,54 227,18 150,00 100,00 96,40 104,15 Doba obratu pohledávek Doba obratu závazků 50,00 0,00 71,19 68,47 70,41 65,05 46,79 Pramen: Zpracováno autorem na základě účetních výkazů společnosti Na základě následující tabulky lze porovnat s odvětvím i ostatní ukazatele aktivity. Doba obratu závazků je vždy vyšší u Jihomoravské armaturky a to především v prvních třech letech. V dřívějším inkasu pohledávek si společnost vedla lépe v roce 2005 a Doba obratu zásob je ve zkoumané společnosti oproti odvětví vysoká. Tabulka č. 7: Ostatní ukazatele aktivity v odvětví Doba obratu závazků 84,71 82,50 86,04 92,42 - Doba obratu pohledávek 75,22 67,29 67,15 67,42 - Doba obratu zásob 56,92 55,76 62,96 61,42 - Pramen: Zpracováno autorem na základě údajů MPO [online] 4.4 Analýza potřeby pracovního kapitálu Čistý pracovní kapitál Čistý pracovní kapitál a jeho vývoj je zachycen v tabulce č. 8. V prvních třech zkoumaných letech dosahuje záporných hodnot, v roce 2008 již přechází do kladných čísel. Lze tedy pozorovat dvě strategie, které Jihomoravská armaturka během sledovaného období použila pro financování podniku. V letech 2005 až 2007 se jedná o strategii agresivní. To znamená, že více využívala krátkodobých zdrojů i pro krytí fixních aktiv. V roce 2008 a 2009 se tato 44

45 strategie mění na strategii konzervativní a krátkodobá aktiva jsou tak financována i z dlouhodobých zdrojů. Tento přechod lze hodnotit pozitivně. Jak se ukázalo v analýze poměrových ukazatelů, společnost by mohla mít určité problémy s likviditou, kdyby musela okamžitě splácet své závazky. V případě agresivní strategie by tak nemusela být schopna krátkodobé zdroje uhradit. Tabulka č. 8: Čistý pracovní kapitál Čistý pracovní kapitál Pramen: Zpracováno autorem na základě účetních výkazů společnosti Potřeba pracovního kapitálu Obratový cyklus peněz dosahoval v letech 2005 až 2008 podobných hodnot ve výši kolem 80 dní. V roce 2009 však dochází k jeho prodloužení na více jak 100 dní. Příčinu lze najít ve složkách, které vstupují do výpočtu tohoto cyklu. Tabulka č. 9: Obratový cyklus peněz a složky pro jeho výpočet Doba obratu zásob 76,87 88,38 100,44 100,63 79,47 Doba inkasa 60,63 54,84 57,63 57,22 42,94 Doba odkladu plateb 55,86 59,38 78,79 76,65 20,77 Obratový cyklus peněz 81,64 83,84 79,28 81,20 101,63 Pramen: Zpracováno autorem na základě účetních výkazů společnosti 34 Doba obratu zásob se až do roku 2008 zvyšovala. To je pro společnost nevýhodné, jelikož výrobky leží delší dobu na skladě než se dostanou do výroby a následně k zákazníkovi. Jak už ale bylo popsáno výše v poměrové analýze, v roce 2009 se podařilo tuto dobu zkrátit na necelých 80 dní. O době inkasa se dá říci, že se vyvíjí pozitivně. Zatímco na začátku zkoumaného období dosahovala délky 60 dní, v roce 2009 se jedná již o 43 dní. Projevuje se zde tedy určitá tendence ke zkracování doby inkasa a společnost tak získává od svých odběratelů peníze za své výrobky dříve. Doba odkladu plateb se zpočátku vyvíjela rostoucím tempem. V roce 2008 došlo k mírnému snížení o zhruba dva dny. Rapidní zkrácení doby odkladu plateb však nastalo až v roce Společnost splácela své závazky v průměru za 21 dnů. Po bližších prozkoumání rozvahy lze ale zjistit, že v té době měla Jihomoravská armaturka nejnižší závazky k dodavatelům za celé zkoumané období. 34 Do výpočtu doby inkasa nebyly zahrnuty příjmy příštích období a do doby odkladu plateb výdaje příštích období. 45

46 Ze zjištěného vyplývá, že příčinou zvýšení obratového cyklu peněz v posledním roce je především prudké snížení doby odkladu plateb. Jednodenní náklady na prodané zboží (graf č. 28) rostly až do roku Za příčinu lze označit především postupné zvyšování výkonové spotřeby z 462 milionů Kč v roce 2005 na 815 milionů Kč v roce Společnost spotřebovávala s rozšiřováním výroby stále více materiálu a energie na výrobu výrobků. V roce 2009 byly tyto jednodenní náklady sníženy na podobnou úroveň roku Tento pokles souvisí s hospodářskou krizí a omezením výroby. Výkonová spotřeba se snížila na hodnotu 574 milionů Kč. Graf č. 28: Vývoj jednodenních nákladů Jednodenní náklady Pramen: Zpracováno autorem na základě účetních výkazů společnosti Pomocí obratového cyklu peněz a jednodenních nákladů byla zjištěna kapitálová potřeba pro financování oběžného majetku. Její vývoj je zachycen v následujícím grafu. Největších hodnot bylo dosaženo v roce 2008, kdy kapitálová potřeba činila přes 310 milionů Kč. Způsobily to opravdu vysoké jednodenní náklady na prodané zboží, jejichž vývoj byl zobrazen v předcházejícím grafu. V roce 2009 kapitálová potřeba poklesla o zhruba 2 miliony Kč. Důvodem je velký propad jednodenních nákladů. Proti tomuto poklesu však působil růst obratového cyklu peněz, který tempo tohoto úbytku zpomalil. Graf č. 29: Kapitálová potřeba Kapitálová potřeba Pramen: Zpracováno autorem na základě účetních výkazů společnosti 46

47 4.5 Vyhodnocení bilančních pravidel Zlaté pravidlo financování Podle tohoto pravidla by měla být dlouhodobá aktiva kryta dlouhodobými zdroji. Optimální hodnota tedy odpovídá maximálně jedné. Přestože v prvních třech letech je tato výše překročena, hodnota postupně klesala a v letech 2008 a 2009 již společnost plní zlaté pravidlo financování. Důvodem pro tento vývoj v posledních dvou letech jsou přijaté dlouhodobé bankovní úvěry v hodnotě kolem půl miliardy Kč. Graf č. 30: Podíl stálých aktiv k vlastníku kapitálu s cizími dlouhodobými zdroji 2,00 1,50 1,00 0,50 1,63 1,24 1,14 0,75 0,91 Podíl stálých aktiv k vlastnímu kapitálu s cizími dlouhodobými zdroji 0,00 Pramen: Zpracováno autorem na základě účetních výkazů společnosti Zlaté pravidlo vyrovnávání rizik Jak již bylo zmíněno v teorii, zlaté pravidlo vyrovnávání rizik v mírnější podobě vyžaduje, aby se výše vlastního kapitálu rovnala výši kapitálu cizího. Přísnější podání vychází z vyššího objemu vlastních zdrojů oproti zdrojům cizím. Optimálně by tedy měla být dosáhnuta hodnota minimálně 1. Společnosti se to nepodařilo ani v jednom roce. Nejedná se však o žádnou překvapivou skutečnost, jelikož již z vertikální analýzy celkových pasiv vyplynulo, že cizí zdroje tvoří převážnou část pasiv společnosti a tento podíl se navíc v dalších letech postupně zvyšuje. Graf č. 31: Podíl vlastního kapitálu a cizích zdrojů 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0,00 0,45 0,57 0,56 0,28 0,13 Podíl vlastního kapitálu a cizích zdrojů Pramen: Zpracováno autorem na základě účetních výkazů společnosti 47

Finanční řízení podniku

Finanční řízení podniku Finanční řízení podniku Finanční řízení Základním úkolem je zajištění kapitálu a koordinace peněžních toků podnikání s cílem dosáhnout co nejlepšího zhodnocení kapitálu při zachování platební schopnosti

Více

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy)

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) FINANČNÍ ANALÝZA Cíle a možnosti finanční analýzy finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) podklady

Více

1 Finanční analýza. 1.1 Poměrové ukazatele

1 Finanční analýza. 1.1 Poměrové ukazatele 1 Finanční analýza Hlavním úkolem finanční analýzy, jako nástroj řízení společnosti, je komplexní posouzení současné finanční a ekonomické situace společnosti za pomoci specifických postupů a metod. Finanční

Více

Finanční analýza. 1. Předmět a účel finanční analýzy. 2. Zdroje informací pro finanční analýzu. 3. Finanční účetní výkazy

Finanční analýza. 1. Předmět a účel finanční analýzy. 2. Zdroje informací pro finanční analýzu. 3. Finanční účetní výkazy Finanční analýza 1. Předmět a účel finanční analýzy Finanční analýza souží především pro ekonomické rozhodování a posouzení úrovně hospodaření podniku bonity a úvěruschopnosti dlužníka posouzení finanční

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Finanční

Více

Financování podniku Fin i an an ování ován í p od od i n k i u

Financování podniku Fin i an an ování ován í p od od i n k i u Financování podniku Financování podniku Vztah mezi věcnými a peněžními toky v podniku práce suroviny stroje výroba výrobky a služby peněžní příjmy prodej peněžní výdaje peníze (cash flow) Úkoly finančního

Více

Předmět: Účetnictví Ročník: 2-4 Téma: Účetnictví. Vypracoval: Rychtaříková Eva Materiál: VY_32_INOVACE 470 Datum: 12.3.2013. Anotace: Finanční analýza

Předmět: Účetnictví Ročník: 2-4 Téma: Účetnictví. Vypracoval: Rychtaříková Eva Materiál: VY_32_INOVACE 470 Datum: 12.3.2013. Anotace: Finanční analýza Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch 65-41-L/01 Gastronomie Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Účetnictví Ročník:

Více

položky rozvahy a výsledovky obsahují stejné číselné údaje jako účty 702 a 710

položky rozvahy a výsledovky obsahují stejné číselné údaje jako účty 702 a 710 22. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A FINANČNÍ ANALÝZA na základě účetní uzávěrky se sestavuje účetní závěrka, která podle zákona o účetnictví zahrnuje: rozvahu (bilanci) výkaz zisku a ztráty (výsledovka) příloha, jejíž

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní)

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní) 4. přednáška Finanční analýza podniku - FucAn Návaznost na minulou přednášku Elementární metody a) analýza absolutních ukazatelů b) analýza rozdílových a tokových ukazatelů c) analýza poměrových ukazatelů

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze. Provozně ekonomická fakulta. Katedra ekonomiky

Česká zemědělská univerzita v Praze. Provozně ekonomická fakulta. Katedra ekonomiky Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra ekonomiky Teze diplomové práce ROZBOR HOSPODAŘENÍ PODNIKU MEZIPODNIKOVÉ SROVNÁNÍ Bc. Petr Koten 2011 ČZU v Praze Souhrn Předmětem

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Finanční management I

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Finanční management I Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 Finanční management I Finanční řízení Finanční řízení efektivní financování splnění cílů podniku Manažerské

Více

AGRO PODLUŽAN, A.S. REPORT FINANČNÍCH UKAZATELŮ

AGRO PODLUŽAN, A.S. REPORT FINANČNÍCH UKAZATELŮ AGRO PODLUŽAN, A.S. REPORT FINANČNÍCH UKAZATELŮ 2007-2011 Obsah Finanční analýza společnosti Agro Podlužan... 3 Ukazatele rentability... 4 Ukazatele aktivity... 5 Ukazatele likvidity... 7 Ukazatele zadluženosti...

Více

Poznámky k současné situaci podniku

Poznámky k současné situaci podniku Poznámky k současné situaci podniku Název podniku: Plzeňský Prazdroj, a.s. OKEČ: Rozvaha v plném rozsahu (k 31.12. v tis. Kč ) AKTIVA 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 AKTIVA CELKEM 0 0 0 15,170,444

Více

Majetková a kapitálová struktura firmy

Majetková a kapitálová struktura firmy ČVUT v Praze fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Majetková a kapitálová struktura firmy Podnikový management - X16PMA Doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc. Podnikový management

Více

Hospodářský výsledek (HV, účet 431) prochází schvalovacím řízením:

Hospodářský výsledek (HV, účet 431) prochází schvalovacím řízením: Alokace zisků Hospodářský výsledek (HV, účet 431) prochází schvalovacím řízením: a) krytí ztráty minulých let b) tvorba zákonem předepsaných i dobrovolných rezerv (pro částečné krytí rizik z podnikání)

Více

UKAZATELE RENTABILITY A AKTIVITY

UKAZATELE RENTABILITY A AKTIVITY UKAZATELE RENTABILITY A AKTIVITY 1. Ukazatele rentability, výnosnosti, ziskovosti (profitability ratios) poměřují zisk dosažený podnikáním s výší zdrojů podniku, jichž bylo užito k jeho dosažení. Ukazatele

Více

28.1.2012. Finanční analýza. 1. Podstata, význam a cíle finanční analýzy. Struktura kapitoly

28.1.2012. Finanční analýza. 1. Podstata, význam a cíle finanční analýzy. Struktura kapitoly Finanční analýza Struktura kapitoly 1. Podstata význam a cíle finanční analýzy. 2. Uživatelé finanční analýzy. 3. Zdroje pro finanční analýzu. 4. Analýza rozvahy. 5. Analýza výsledovky. 6. Analýza CASH

Více

CASH FLOW. CF = příjmy výdaje = tok hotovosti

CASH FLOW. CF = příjmy výdaje = tok hotovosti CASH FLOW Cash Flow Výsledovka výsledek hospodaření (zisk/ztráta) Výkaz cash flow přehled pěněžních toků. Podává přehled o skutečných příjmech a výdajích peněžních prostředků účetní jednotky za určité

Více

Peněžní toky v podniku

Peněžní toky v podniku Financování podniku Financování podniku a úkoly FM Druhy financování podniku Běžné (krátkodobé) financování Řízení cash flow Hodnocení finanční výkonnosti podniku finanční analýza Finanční plánování Peněžní

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA - AKTIVA A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ ZÁKLADNÍ KAPITÁL B. STÁLÁ AKTIVA B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (DNM): - nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

Více

Příloha 1: Vzorce pro poměrové ukazatele a index důvěryhodnosti

Příloha 1: Vzorce pro poměrové ukazatele a index důvěryhodnosti Příloha 1: Vzorce pro poměrové ukazatele a index důvěryhodnosti Tabulka 1: Ukazatele rentability ukazatel vzorec rentabilita celkového vloženého kapitálu (ROA): Z + U (1 d) CA rentabilita vlastního kapitálu

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA I. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL II. STÁLÁ AKTIVA 1) Dlouhodobý nehmotný majetek 2) Dlouhodobý hmotný majetek 3) Dlouhodobý finanční

Více

obchodních společností

obchodních společností Finanční výkazy obchodních společností Ladislav Šiška Obchodní společnosti založení vznik zápisem do obchodního rejstříku veřejný seznam podnikatelů + sbírka listin ochrana třetích osob členění českých:

Více

INFORMACE. ÚČETNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH KANCELÁŘÍ KOMPLEXNÍ SYSTÉM PRO VEDENÍ ÚČETNICTVÍ www.okuok.cz

INFORMACE. ÚČETNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH KANCELÁŘÍ KOMPLEXNÍ SYSTÉM PRO VEDENÍ ÚČETNICTVÍ www.okuok.cz ÚČETNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH KANCELÁŘÍ KOMPLEXNÍ SYSTÉM PRO VEDENÍ ÚČETNICTVÍ www.okuok.cz INFORMACE Základní vzorce finanční analýzy v návaznosti na účetní výkazy a na aplikaci UOK Zpracoval: Ing. Pavel Říha

Více

Ekonomika Finanční analýza podniku. Ing. Ježková Eva

Ekonomika Finanční analýza podniku. Ing. Ježková Eva Ekonomika Finanční analýza podniku Ing. Ježková Eva Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost..

Více

Vybrané ukazatele z výročních zpráv společnosti PILANA Saw Bodies s.r.o.

Vybrané ukazatele z výročních zpráv společnosti PILANA Saw Bodies s.r.o. PILANA SAW BODIES Vybrané ukazatele z výročních zpráv společnosti PILANA Saw Bodies s.r.o. Příloha A Dostálová Silvie Zpracování výročních zpráv pro potřeby BP, analýza ukazatelů řízení OA Obsah Vývoj

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU (FAP) (aktualizovaná verze 01-09)

Metodické listy pro kombinované studium předmětu FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU (FAP) (aktualizovaná verze 01-09) Metodické listy pro kombinované studium předmětu FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU (FAP) (aktualizovaná verze 01-09) Přednášející: Ing. Jana Kotěšovcová Způsob zakončení předmětu: Zápočet formou zápočtového testu

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč Příloha č. 17: Rozvaha účetní jednotky: Aktiva ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období 2005 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 515 569-190 742 324 827 532 019 A. POHLEDÁVKY

Více

ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura

ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 1. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Majetek podniku (obchodní majetek) Souhrn věcí, peněz, pohledávek a

Více

soubor činností, jejichž cílem je zjistit a vyhodnotit komplexně finanční situaci podniku Systematický rozbor dat, získaných především z účetních

soubor činností, jejichž cílem je zjistit a vyhodnotit komplexně finanční situaci podniku Systematický rozbor dat, získaných především z účetních Soňa Bartáková soubor činností, jejichž cílem je zjistit a vyhodnotit komplexně finanční situaci podniku Systematický rozbor dat, získaných především z účetních výkazů posouzení základních vývojových tendencí

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

ROZUMÍME ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PODNIKATELŮ

ROZUMÍME ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PODNIKATELŮ ROZUMÍME ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PODNIKATELŮ Rozumíme účetní závěrce podnikatelů HANA BŘEZINOVÁ Vzor citace: BŘEZINOVÁ, H. Rozumíme účetní závěrce podnikatelů. Praha: Wolters Kluwer, 2014. 224 s. KATALOGIZACE

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. období 2013 Minulé úč. období 2012 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 138 087-363 027 775 060 763 997 749 352 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ

Více

PŘEDMLUVA 1 PŘEDMĚT A CÍL FINANČNÍ ANALÝZY 3 METODY FINANČNÍ ANALÝZY 7

PŘEDMLUVA 1 PŘEDMĚT A CÍL FINANČNÍ ANALÝZY 3 METODY FINANČNÍ ANALÝZY 7 OBSAH III PŘEDMLUVA 1 PŘEDMĚT A CÍL FINANČNÍ ANALÝZY 3 METODY FINANČNÍ ANALÝZY 7 2.1 Fundamentální analýza podniku 7 2.2 Technická analýza podniku 9 Kritéria srovnatelnosti podniků 10 HORIZONTÁLNÍ ANALÝZA

Více

Majetková a kapitálová struktura podniku

Majetková a kapitálová struktura podniku Majetková a kapitálová struktura podniku Aktiva Na zahájení činnosti potřebuje podnik finanční zdroje kapitál, peníze vlastní x cizí (dluhy, závazky). Výrobní podnik přemění tento kapitál ve výrobní faktory.

Více

Výkaz o peněžních tocích

Výkaz o peněžních tocích Výkaz o peněžních tocích Výkaz CF používaný ve vyspělých zemích Evropské unie od poloviny 60. let minulého století se opíral o zkušenosti z amerického vývoje výkaznictví. V ČR je Opatřením MF ČR čj. 281/50

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Účetní toky a) ve všech případech jsou doprovázeny současně fyzickou změnou nebo změnou, kterou bychom mohli klasifikovat jako reálnou b) mají nebo bu

Účetní toky a) ve všech případech jsou doprovázeny současně fyzickou změnou nebo změnou, kterou bychom mohli klasifikovat jako reálnou b) mají nebo bu PŘÍSTUP FINANČNÍ ANALÝZY ORIENTOVANÝ NA POTŘEBY MEZIPODNIKOVÉ KOMPARACE EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI 15.1 Základní pojmy, úprava účetních výkazů 15.2 Základní ukazatele 15.1 Základní pojmy, úprava účetních výkazů

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Podnikové finance a finanční plánování 2. Metodický list č. 1

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Podnikové finance a finanční plánování 2. Metodický list č. 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu Podnikové finance a finanční plánování 2 Metodický list č. 1 Druhy financování podniku Co rozumíme financováním a jaké jsou úkoly finančního managementu.

Více

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 2003 2002 2001 AKTIVA CELKEM 4 026 021 3 993 316 3 793 930 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 5 940 0 0 B. Dlouhodobý majetek 1 531 885 1 510 678 1 494 555 B. I.

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ: ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.14 Na Bílé 1231, PSČ 56501 Choceň (tis. Kč) IČ: 49286854 Označ. AKTIVA řádek 31.12.14 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V A C E

Více

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. VÝKAZ CASH FLOW Řízení finančních toků Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Peněžní a materiálové toky v podniku Hotové výrobky Nedokončená výroba

Více

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56 ROZVAHA A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.4. Ocenitelná práva 008 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 B.II.

Více

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ:

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: ROZVAHA k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: 452 74 649 Minulé účetní Označ. A K T I V A Běžné účetní období období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 330 487 646 110

Více

Finanční řízení podniku cvičení 1. I) Vývoj vztahů mezi celkovým majetkem a kapitálem má svá ustálená pravidla.

Finanční řízení podniku cvičení 1. I) Vývoj vztahů mezi celkovým majetkem a kapitálem má svá ustálená pravidla. Finanční řízení podniku cvičení 1 I) Vývoj vztahů mezi celkovým majetkem a kapitálem má svá ustálená pravidla. Některé vztahy mezi majetkem a kapitálem 1) Majetek je ve stejné výši jako kapitál, proto

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

Hodnocení pomocí metody EVA - základ

Hodnocení pomocí metody EVA - základ Hodnocení pomocí metody EVA - základ 13. Metoda EVA Základní koncept, vysvětlení pojmů, zkratky Řízení hodnoty pomocí EVA Úpravy účetních hodnot pro EVA Náklady kapitálu pro EVA jsou WACC Způsob výpočtu

Více

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310 ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesy voda s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 7 4 2 2 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Lesnická ekonomika Připravil: Ing. Tomáš Badal Lesnická ekonomika Financování podniku Finanční

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ: ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2013 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek k 31.12.2013 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.2010 Choceň, Na Bílé 1231, PSČ 56501 v tis. Kč IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4

Více

KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU

KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU Eva Štichhauerová Technická univerzita v Liberci Nauka

Více

FINANCE PODNIKU A FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ 2

FINANCE PODNIKU A FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ 2 Anotace: Cíle předmětu FINANCE PODNIKU A FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ 2 (Verze 04/05) Předmět navazuje na předmět Podnikové finance a finanční plánování 1, kde se student seznámil se základy podnikového financování

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

Rozvaha - Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období

Rozvaha - Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období Rozvaha Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období 2002 2007 AKTIVA Účet: 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Aktiva celkem 3731 3838 3735 3810 4626 5107 Pohledávky za upsané jmění Stálá aktiva 1549 1549 1549

Více

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Označ. 2012 Vertikální analýza 2012 AKTIVA CELKEM 001 242 229 274 515 290 011 266 109 269 096 100% 100% 100% 100% 100% A. Pohledávky za upsaný základní kapitál

Více

ROZVAHA. AGRO Chomutice a.s Chomutice

ROZVAHA. AGRO Chomutice a.s Chomutice ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014 A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 013

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA I. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL II. STÁLÁ AKTIVA 1) Dlouhodobý nehmotný majetek 2) Dlouhodobý hmotný majetek 3) Dlouhodobý finanční

Více

Analýza rozvahy a výkazu zisků a ztrát. Vertikální a horizontální analýza

Analýza rozvahy a výkazu zisků a ztrát. Vertikální a horizontální analýza Analýza rozvahy a výkazu zisků a ztrát Vertikální a horizontální analýza Členění rozvahy Položky na straně aktiv jsou členěny podle likvidnosti - od položek nejméně likvidních (stálá aktiva) k položkám

Více

Controlling Modul 10 Economic Value Added cvičení Reporting - Opakování Výpočet EVA KLESLA KLESLA

Controlling Modul 10 Economic Value Added cvičení Reporting - Opakování Výpočet EVA KLESLA KLESLA Controlling Modul 10 Economic Value Added cvičení 10.1. Reporting - Opakování 10.2. Výpočet EVA Reporting - Kontrolní otázky 1. Reporting je A. vlastně realizací controllingu v podniku B. jedinou a nejdůležitější

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2007 v tis. Kč BOR, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T

Více

Finanční analýza 2. přednáška. b) Přidaná hodnota a její modifikace

Finanční analýza 2. přednáška. b) Přidaná hodnota a její modifikace Finanční analýza 2. přednáška b) Přidaná hodnota a její modifikace Přidaná hodnota - je chápána jako hodnota přidaná zpracováním v daném podniku, popř. odvětví. - lze ji zjistit jako rozdíl mezi hodnotou

Více

A Uspořádání a označování položek rozvahy

A Uspořádání a označování položek rozvahy Přílohy 2 A Uspořádání a označování položek rozvahy AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I. 1. Zřizovací výdaje 2. Nehmotné výsledky

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

EKONOMICKÁ ANALÝZA CHEMICKÉHO PRŮMYSLU. JOSEF KRAUSE a JINDŘICH ŠPIČKA. 1. Úvod klasifikace ekonomických činností

EKONOMICKÁ ANALÝZA CHEMICKÉHO PRŮMYSLU. JOSEF KRAUSE a JINDŘICH ŠPIČKA. 1. Úvod klasifikace ekonomických činností EKONOMICKÁ ANALÝZA CHEMICKÉHO PRŮMYSLU JOSEF KRAUSE a JINDŘICH ŠPIČKA Katedra podnikové ekonomiky, Fakulta podnikohospodářská, Vysoká škola ekonomická v Praze, nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 josef.krause@vse.cz,

Více

PROVOZNÍ EKONOMIE 6. Finanční management podniku

PROVOZNÍ EKONOMIE 6. Finanční management podniku PROVOZNÍ EKONOMIE 6. Finanční management podniku PODNIK = systém m s cílovým c chováním 1. Organizace 2. Stanovení cílů 3. Systém řízení (vedoucí k dosažen ení cílů) PŘEDPOKLAD: Založen ení,, fungování

Více

ROZVAHA Czech Airlines Handling, a.s. v plném rozsahu IČ 25674285 k datu Aviatická 1017/2 31.12.2013 160 08 Praha 6 (v tisících Kč) 31.12.2013 31.12.2012 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 314

Více

Moderní metody ve finanční analýze a plánování ARC Consulting Czech Republic, s.r.o. Petra Oceláková 13.9.2012

Moderní metody ve finanční analýze a plánování ARC Consulting Czech Republic, s.r.o. Petra Oceláková 13.9.2012 Moderní metody ve finanční analýze a plánování ARC Consulting Czech Republic, s.r.o. Petra Oceláková 13.9.2012 Překážková sazba Plánované cash flow Riziko Interní projekty Zpětné vyhodnocení Alokace &

Více

Příklady k T 1 (platí pro seminární skupiny 1,4,10,11)!!!

Příklady k T 1 (platí pro seminární skupiny 1,4,10,11)!!! Příklady k T 1 (platí pro seminární skupiny 1,4,10,11)!!! Příklad 1.: Podnik zvažuje dvě varianty (A z vlastních zdrojů, B s použitím cizího kapitálu) za těchto podmínek: Varianta A Varianta B Celkový

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2014 ( v tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2014 ( v tisících Kč ) ROZVAHA v plném rozsahu ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Geewa a.s. Identifikační číslo Sokolovská 366/84 186 00 Praha 8 256 17 036 Česká republika Označ. A K T I V A řád. Běžné Brutto Korekce

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Vysoká škola ekonomická Fakulta financí a účetnictví

Vysoká škola ekonomická Fakulta financí a účetnictví Vysoká škola ekonomická Fakulta financí a účetnictví PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA INŢENÝRSKÉ STUDIUM specializace Učitelství ekonomických předmětů pro střední školy školní rok 2006/2007 TEST Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky BREDERODE a.s. za období 01.01.2012 31.12012 (v celých

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

- 2. ukazatele dluhové schopnosti podniku měřící schopnost podniku přijmout dluh a závazky z něj vyplývající.

- 2. ukazatele dluhové schopnosti podniku měřící schopnost podniku přijmout dluh a závazky z něj vyplývající. Finanční analýza 3. přednáška 21. 3. 07 3. Ukazatelé finanční struktury (zadluženosti) 2 skupiny ukazatelů: - 1. ukazatele zadluženosti poměry různých složek pasiv mezi sebou nebo ve vztahu k pasivům celkem

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Náklady, výnosy a zisk

Náklady, výnosy a zisk Náklady, výnosy a zisk Základní prvky účetních výkazů Účetní výkazy shrnují výsledky hospodářské činnosti podniku. Jedná se o: Rozvahu (bilance aktiv a pasiv) zachycení majetku a závazků firmy; informuje

Více

Financování podniku. Finanční řízení podniku

Financování podniku. Finanční řízení podniku Financování podniku Finanční řízení podniku Peněžní toky v podniku NÁKUP výrobní faktory - práce - materiál - stroje VÝROBA výrobky a služby peněžní příjmy PRODEJ peněžní výdaje PENÍZE (CASH FLOW) Úkoly

Více

Účetnictví 3. přednáška 13.3.08

Účetnictví 3. přednáška 13.3.08 Účetnictví 3. přednáška 13.3.08 Osnova přednášky: 1) Změny rozvahových položek 2) Účet a jeho účel, popis, obsah, forma 3) Účty aktiv a pasiv, způsob zápisu na účtech aktiv a na účtech pasiv Ad 1) Změny

Více

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D.

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D. EKONOMIKA PODNIKU I 2. přednáška Ing. Josef Krause, Ph.D. Majetková a kapitálová struktura Rozvaha ROZVAHA účetní přehled majetku podniku, zachycující bilanční formou stav podnikových prostředků (aktiv)

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží PŘÍLOHA 1 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Označ. TEXT (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží 01 429 794 484 852 377 846 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 380 590 476 201

Více

DETAILY OBJEDNÁVKY REŠERŠOVANÁ SPOLEČNOST. DETAILY OBJEDNÁVKY: Zákazník: Coface Czech Credit Management Services, spol. s r.o.

DETAILY OBJEDNÁVKY REŠERŠOVANÁ SPOLEČNOST. DETAILY OBJEDNÁVKY: Zákazník: Coface Czech Credit Management Services, spol. s r.o. Kreditní informace Coface Czech Credit Management Services, spol. s r.o. email: info-cz@coface.com 30.03.2015 12:15 document id: 1741187-3-P01-1.12.6-16244 DETAILY OBJEDNÁVKY DETAILY OBJEDNÁVKY: Zákazník:

Více

I) Vlastní kapitál 1) Základní jmění /upsaný kapitál/ 2) Kapitálové fondy: - ážio/disážio - dary - vklady společníků 3)Fondy ze zisku: - rezervní

I) Vlastní kapitál 1) Základní jmění /upsaný kapitál/ 2) Kapitálové fondy: - ážio/disážio - dary - vklady společníků 3)Fondy ze zisku: - rezervní Náklady na kapitál I) Vlastní kapitál 1) Základní jmění /upsaný kapitál/ 2) Kapitálové fondy: - ážio/disážio - dary - vklady společníků 3)Fondy ze zisku: - rezervní fond - statutární a ostatní fondy 4)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2013 ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Severočeské vodovody

Více

SEVEROMORAVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE OSTRAVA A.S. se sídlem v Ostravě, ul. 28.října 169, PSČ

SEVEROMORAVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE OSTRAVA A.S. se sídlem v Ostravě, ul. 28.října 169, PSČ Výkaz zisku a ztráty -IFRS - druhové členění k 31.12.2010 v Kč IFRS sledované období k 31.12.2010 I. Tržby za prodej zboží 01 0 A Náklady vynaložené na prodané zboží 02 0 + Obchodní marže 03 0 II. Výkony

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Konsolidovaná rozvaha k

Konsolidovaná rozvaha k Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2002 AKTIVA CELKEM 3 993 316 3 800 365 3 206 238 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0 0 16 B. Stálá aktiva 1 510 678 1 499 941 1 502 466 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

Svitavou Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč)

Svitavou Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

15.3.2011. Kontrolní otázky (1/2) Kontrolní otázky (2/2) Podnik. Majetková a kapitálová struktura podniku. Rozvaha a rozvahové změny.

15.3.2011. Kontrolní otázky (1/2) Kontrolní otázky (2/2) Podnik. Majetková a kapitálová struktura podniku. Rozvaha a rozvahové změny. Podnik. Majetková a kapitálová struktura podniku. Rozvaha a rozvahové změny. Manažerská ekonomika Kontrolní otázky (1/2) 1. Charakterizujte majetek podniku a popište jeho jednotlivé složky. 2. Jak členíme

Více

PROZAPO a.s. Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč)

PROZAPO a.s. Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více