využitelné metody PrO HODnOcení KOnKUrenceScHOPnOSti PODniKŮ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "využitelné metody PrO HODnOcení KOnKUrenceScHOPnOSti PODniKŮ"

Transkript

1 využitelné metody PrO HODnOcení KOnKUrenceScHOPnOSti PODniKŮ USaBLe MeTHODS for assessing THe competitivness Of enterprises Hana Štverková, Blanka Poczatková Ekonomická fakulta Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Abstrakt: Stojíme na prahu nového světa, v němž se sbližují až dosud odlišné role firmy a zákazníka a zásadním a zcela nevídaným způsobem se proměňují zdroje vytváření hodnoty. V současném superkonkurenčním globálním prostředí nemůže přežít žádná firma, která nemá určité specifické přednosti nebo určitou konkurenční výhodu. Tento příspěvek prezentuje využitelné metody pro hodnocení konkurenceschopnosti podniků, mezi něž jsou zařazeny ekonomická a sekundární analýza a také analýza spokojenosti zákazníků se službami, a to především pro hodnocení podnikatelského prostředí malých a středních podniků. Pro vyhodnocení spokojenosti zákazníků je možné aplikovat techniku QFD, upravenou metodiku VDA 6.1 a statistické techniky ANOVA pro verifikaci dat. Následně je možné pro syntézu dat použít SWOT analýzu. V praktickém příkladu je uvedena aplikovaná metodika konkurence v odvětví, zpracovaná na základě Fišerovy dynamické strategické rovnováhy, která byla použitá pro zpracování procesu hodnocení konkurenceschopnosti podniků. Mezi další využitelné metody jsou zařazeny také PESTE analýza, 4C analýza, Porterova analýza podnikatelského prostředí a TOWS analýza (SWOT). Uvedené metody mohou pomoci podnikatelům při vytváření svých specifických předností, které si firma musí vytvořit především svou aktivní činností, protože pouze tak může uspět ve stále se měnícím podnikatelském prostředí. Klíčová slova: konkurenceschopnost, metodika, metoda, konkurence Abstract: We stand on the threshold of a new world in which the approximate far different role of the company and a major customer, and completely unprecedented manner, shifting sources of value creation. In the current global environment, no company can survive, which has certain specific qualities or a competitive advantage. This contribution presents a useful method for assessing the competitiveness of enterprises, among which are included in economic analysis and secondary and analysis of customer satisfaction with services, especially for assessing the business environment for small and medium-sized enterprises. For the evaluation of 54

2 customer satisfaction can be applied QFD technique, a modified methodology VDA 6.1 and ANOVA statistical techniques for verification of data. Subsequently, the data used for the synthesis of SWOT analysis. The practical example is presented the methodology applied in the competition, worked on the basis Fišer s dynamic strategic balance, which was used for the processing process of evaluation of the competitiveness of enterprises. Among other useful methods are included in the PEST analysis, 4C analysis Porter Analysis of the business environment and tows analysis (SWOT). These methods can help entrepreneurs to create their own specific advantages, which the company must develop its active operations in particular, because only thus can succeed in the ever-changing business environment. Key words: Competitiveness, methodology, method, competition JEL Classification: M2, M29 Úvod Pod pojmem metodika chápeme systém logicky uspořádaných poznatků získaných empirickou, zkušenostní a kritickou metodou. 1 Metodika je pracovní postup, nauka o metodě vědecké práce. Jedná se o metodologický postup pro získávání a zpracování dat - např. metoda rozhovoru, studia písemných pramenů apod., kde tyto poznatky jsou závěry logicky vyvozené z premis, opřených o spolehlivá data nashromážděna výzkumnými metodami. Metoda je dána účelem (cílem) a předmětem výzkumu. Termín technika potom označuje konkrétní způsob praktické aplikace metody. Jedná se o určitý výzkumný nástroj, vycházející z principů a zásad metody, umožňující získání konkrétních údajů o zkoumaných jevech - např. technika skrytého pozorování apod. 2 Tento příspěvek je zaměřen na prezentaci využitelných metod pro hodnocení konkurenceschopnosti podniků aplikovaných v rámci institucionálního výzkumu provedeného na katedře podnikohospodářské VŠB TU Ostrava. Konkurence, konkurenceschopnost a konkurenční výhoda jsou pojmy, které prostupují každodenním životem nejen firem, ale celých regionů, států a i všech lidí. Svět se však mění a soudobé pojetí konkurence získává nové dimenze. Stará známá konkurence na sebe bere novou podobu, je vyšší, intenzivnější, pronikavější, slibnější, ale i ničivější. 1 PROcHOVníK, Štěpán. Metody a techniky sociologického výzkumu. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská Ostrava, ISBn řezník, Jiří. Ekonomická analýza příležitostí: Časový a prostorový aspekt - prolegomena k teoretickému zkoumání. Ostrava: Montanex, Ostrava, ISBn

3 1 Přehled metodiky Obsahová analýza Obsahová analýza představuje jeden z nejčastěji používaných přístupů v analýze různých textů, dokumentů a sdělení. Usiluje o systematický, exaktní, kvantitativní a objektivní popis založený nikoli na analýze dat (jako např. sekundární analýza), ale právě dokumentů kvalitativní povahy. Metoda obsahové analýzy umožňuje registrovat výskyt určitých pojmů, témat v textech, nezdůvodňuje však jejich skutečný smysl, individuální a sociální význam, čímž vnáší do výzkumu vysoké riziko, že bude opominuta řada důležitých detailů i dílčích souvislostí. Metoda generování tzv. grounded teorie Metoda generování neboli tzv. grounded teorie bývá obvykle používána k analýze přepisů kvalitativních rozhovorů, případně ji lze použít jako nástroj analýzy údajů získaných zúčastněným pozorováním. celý postup generování je poměrně komplikovaný, časově náročný a vyžaduje jisté zkušenosti s kvalitativním výzkumem. Proces vyvíjení tzv. grounded teorie lze charakterizovat následujícími kroky: (a) úvodní průzkum dat situace, (b) reflexe, (c) konceptualizace a otevřené kódování, (d) katalogizace pojmů a kategorií, (e) revize a korekce výsledků kódování, (f) spojení kategorií a pojmů do teorie, (g) re-evaluace teorie. Metoda analýzy diskursu Pojem diskurs v překladu označuje rozhovor, rozmluvu. V tomto pojetí je jazyk považován za základní médium, jehož prostřednictvím je konstruována, případně rekonstruována sociální realita. Diskurs lze definovat jako systém tvrzení, která konstruují objekt, v obecnějším pojetí systém symbolických, obvykle jazykových prostředků, vyjadřujících a tvořících určité společné téma. V obecné rovině je cílem analýzy diskursu identifikace různých sociálních objektů (témat) objevujících se v datech a rozbor způsobů, jimiž jsou zjištěné objekty konstruovány. na rozdíl od grounded teorie, která se zaměřuje na identifikaci víceméně jednoznačně definovaných pojmů a kategorií, se metoda analýzy diskursu soustředí na zjišťování a sociálně-praktický rozbor variability různých jazykových forem, které určití lidé (popř. skupiny lidí) používají při konstrukci reality. Součástí této metody je také kritická reflexe širších sociálních zdrojů, souvislostí a důsledků praktického používání jednotlivých diskursů. Proces analýzy diskursu je značně intuitivní a ve velké míře závisí na sociální a jazykové kompetenci výzkumníka. 3 Sekundární analýza je případem kvantitativní empirické metody, která fakticky nepřekračuje ve svém výsledku empirickou rovinu procesu poznání, produkuje totiž jen fakta. Dokonce i v rámci jiných šetření (např. při aplikaci obsahové analýzy) se využívá kvantifikace jako nástroj uspořádání, utřídění a analýzy materiálů a předpokládá se zde i určitá kvantita analyzovaných dat. Tato metoda produkuje (nová) fakta a empirické generalizace vyššího řádu, aniž by přesáhla rovinu empirického poznání. Její předností je, že: 3 PaVLIca, Karel a kol. Sociální výzkum podniku a management průvodce manažera v oblasti výzkumu hospodářských organizací. 1. vydání. Praha: ekopress, ISBn

4 otevírá prostor pro historické a průřezové komparace, poskytuje širší kontexty analýzy jednotlivých témat, rozšiřuje možnosti verifikace složitějších hypotéz, prohlubuje a specifikuje poznatky, dohledává skrytou informaci, umožňuje metodologicky zaměřené analýzy. Použití sekundární analýzy (často označované také jako reanalýza) je smysluplné pouze v případě, že v již provedených výzkumech lze hledat skryté, dosud nevyužité, a přitom objevné informace, které svým spojováním mohou vytvořit prostor pro zobecňování. Výzkumník před použitím této metody musí stanovit relativně přesná kritéria, podle nichž je schopen objektivně posoudit vhodnost či nevhodnost této metody. Obrázek 1: zjednodušený model výzkumu 4 PEST analýza Každý podnik je ovlivněn charakterem okolí, v němž se nachází a v němž působí. Za klíčové jsou považovány politické a legislativní, ekonomické, sociální a kulturní, technické a technologické faktory makrookolí. analýza, která dělí vlivy makrookolí do čtyř základních skupin, se nazývá PeST analýza. Základním úkolem PeST analýzy je identifikovat oblasti, jejichž změna by mohla mít významný dopad na podnik a odhadovat, jaké změny by v těchto oblastech mohly nastat. Tyto změny mohou mít obrovský vliv na konkurenční pozici podniku na trhu a signalizují tedy potenciální potřebu změny strategie. Upozorňují podnik na příležitosti a varují před riziky. Podniky, které jsou vnímavější vůči svému okolí, zcela jistě dosahují lepších výsledků, než ty, které vnímají své okolí méně citlivě. 4 Zpracováno dle ŠafaříČeK, Roman a kolektiv. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. 1. vyd. Praha: Portál, s. ISBn

5 SWOT analýza SWOT analýza podává přehled o vztazích mezi vnitřní silou a slabostí podniku k příležitostem a ohrožením, které vycházejí z vnějšího prostředí. Je zde prováděna jako součást komplexní analýzy, využívá tedy informace zjištěných v předchozích analýzách (viz obrázek 2). Obrázek 2: využití výsledků komplexní analýzy pro SWOt analýzu 5 Za silné stránky jsou považovány ty interní faktory, díky kterým má podnik silnou pozici na trhu. Představují oblasti, ve kterých je podnik dobrý. Lze je použít jako podklad pro stanovení konkurenční výhody. Jedná se o posouzení podnikových schopností, dovedností, zdrojových možností a potenciálu. Slabé stránky jsou opakem silných stránek. Podnik je v něčem slabý, úroveň některých faktorů je nízká, někdy nedostatek určité silné stránky znamená slabou stránku, což brání efektivnímu výkonu. Příležitosti představují možnosti, s jejichž realizací stoupají vyhlídky na růst či lepší využití disponibilních zdrojů a účinnější splnění cílů. Zvýhodňují podnik vůči konkurenci. Ohrožení představuje nepříznivou situaci či změnu v podnikovém okolí znamenající překážky pro činnost. Mohou znamenat hrozbu úpadku či nebezpečí neúspěchu. 6 5 Vlastní zpracování dle SeDLáČKOVá, Helena a BUcHTa, Karel. Strategická analýza. 2. vyd. Praha: c.h. Beck, 2006, 121 s. ISBn BLaŽKOVá, Martina. Marketingové řízení a plánování pro malé a střední firmy. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, s. ISBn s. 58

6 Obrázek 3: matice SWOt analýzy 7 2 Praktický příklad na základě zmapování poznatků týkajících se malých a středních podniků, služeb a konkurenceschopnosti byl na základě kritické analýzy zpracován proces pro hodnocení konkurenceschopnosti podniků. Postup zpracování je uveden v následujícím obrázku. Obrázek 4: Postup zpracování 8 7 Vlastní zpracování dle SeDLáČKOVá, Helena a BUcHTa, Karel. Strategická analýza. 2. vyd. Praha: c.h. Beck, 2006, 121 s. ISBn ŠTVeRKOVá, Hana. Konkurenceschopnost malých a středních firem v oblasti poskytování služeb. Doktorská disertační práce,

7 Pro analýzu a hodnocení podnikatelského prostředí malých a středních podniků, jsou aplikovatelné ekonomická a sekundární analýza a také analýza spokojenosti zákazníků se službami v tomto odvětví. Pro vyhodnocení spokojenosti zákazníků je vhodné provést sběr dat a základní zpracování primárních dat týkajících se potřeb zákazníků. Pro tento účel je možné aplikovat techniku QfD, upravenou metodiku VDa 6.1 a statistické techniky anova pro verifikaci dat. Syntézu zjištěných požadavků a skutečností na základě uskutečněných průzkumů je vhodné provést pomocí SWOT analýzy a verifikaci dat aplikovat na konkrétním subjektu. 2.1 Fišerova dynamická strategická rozvaha na základě fišerovy dynamické strategické rozvahy 9 byla zpracována metodika konkurence a konkurenceschopnosti v odvětví. Proces praktické aplikace vychází z následujícího schématu. Obrázek 5: metodika konkurence v odvětví 10 Časy se mění a mění se tak rychle, že jsme jen stěží schopni držet s nimi krok. To představuje nové netušené možnosti pro firmy, které vědí, jak využít novodobý svět ve svůj prospěch. Budoucnost patří těm, kteří jsou pružní, umějí experimentovat a jsou připraveni dopouštět se chyb. Podniky musí změnit vnitřní vzorce myšlení a přizpůsobit se neplánovatelnosti, riziku a nepředvídatelnosti. Budoucnost již nepatří vlastníkovi výroby, nýbrž vlastníkovi přidané hodnoty. 9 fišera, Ivan. Dynamická strategická rozvaha jako nástroj, který umístí malé a střední podniky v globálním kontextu. Moderní řízení 4/2007. Praha: economia, ISSn ŠTVeRKOVá, Hana. Konkurenceschopnost malých a středních firem v oblasti poskytování služeb. Doktorská disertační práce,

8 Je nutné, aby si podnikatelé zanalyzovali podnikatelské prostředí dané země - pomocí PeSTe analýzy, popřípadě analýzy 4c, mezzo prostředí zhodnotili na základě Porterovy analýzy podnikatelského prostředí. na základě znalosti obecných podmínek podnikání v daném odvětví si podnikatelé sestaví TOWS 11 analýzu, požadavky zákazníků a míru uspokojení těchto atributů. Tyto znaky tvoří prvky konkurenceschopnosti podniků, jejich využívání jsou konkurenční výhody. V současném superkonkurenčním globálním prostředí nemůže přežít žádná firma, která nemá určité specifické přednosti nebo-li určitou konkurenční výhodu. Specifickou předností se rozumějí určité osobité vlastnosti, jimiž se firma odlišuje od ostatních podniků. Je nezbytné, aby tyto vlastnosti zákazníci vnímali, brali je v úvahu při svém rozhodování o koupi a byli za ně ochotni přiměřeně zaplatit. Tyto specifické přednosti si musí firma vytvořit především svou aktivní činností. Samozřejmě, že konkurence bude usilovat o napodobení specifických předností úspěšné firmy. Proto se podnik musí snažit, aby jeho konkurenční výhoda nebyla snadno, rychle a levně napodobitelná, a aby se zapsala hluboko do povědomí zákazníků. Podnik musí také počítat s tím, že zákazníkům je nutné nabízet stále nové specifické přednosti. Podstata vzniku konkurenčních výhod je spojována se schopností rychle, pružně a především inteligentně reagovat na změny v podnikatelském prostředí, které jsou zdrojem nových, vysoce ziskových avšak současně i značně rizikových podnikatelských příležitostí. Dnes by důležitost konkurenční výhody mohla být stěží větší. závěr na data získaná kvalitativními výzkumnými metodami je vhodné nahlížet spíše jako na konkrétní texty, které představují různé způsoby interpretace a konstrukce sociální reality. Výzkumník se snaží tyto texty uchopit a analyzovat v co největší šíři jejich aktuálních i potenciálních významových rovin. Mezi metody analýzy dat, které jsou v poslední době nejčastěji spojovány s kvalitativní výzkumnou metodologií, patří obsahová analýza, metoda generování a analýza diskursu. 12 Stojíme na prahu nového světa, v němž se sbližují až dosud odlišné role firmy a zákazníka a zásadním a zcela nevídaným způsobem se proměňují zdroje vytváření hodnoty. Tradiční pojetí vytváření hodnoty, jehož středem a východiskem je firma, se otřásá pod tlakem stále zkušenějších, informovanějších, aktivnějších a organizovanějších zákazníků a také v důsledku sbližování a prolínání technologií a odvětví. Hodnota pro zákazníky již nespočívá ve výrobcích a službách, které jim jednostranně dodávají a poskytují firmy. Znamená to, že největší šance budou mít ty podniky, které budou nabízet víc než jen holý produkt. V konkurenci budou rozhodovat jiné zbraně, jako např. dodatečný servis, čtyřiadvacetihodinové služby a kompletní řešení. 11 SWOT analýza, ale stěžejní jsou vnější podmínky. 12 PaVLIca, Karel a kol. Sociální výzkum podniku a management průvodce manažera v oblasti výzkumu hospodářských organizací. 1. vydání. Praha: ekopress, ISBn

9 Literatura [1] BLaŽKOVá, Martina. Marketingové řízení a plánování pro malé a střední firmy. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, s. ISBn [2] fišera, Ivan. Dynamická strategická rozvaha jako nástroj, který umístí malé a střední podniky v globálním kontextu. Moderní řízení 4/2007. Praha: economia, ISSn [3] PaVLIca, Karel a kol. Sociální výzkum podniku a management průvodce manažera v oblasti výzkumu hospodářských organizací. 1. vydání. Praha: ekopress, ISBn [4] PROcHOVníK, Štěpán. Metody a techniky sociologického výzkumu. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská Ostrava, ISBn [5] řezník, Jiří. Ekonomická analýza příležitostí: Časový a prostorový aspekt - prolegomena k teoretickému zkoumání. Ostrava: Montanex, Ostrava, ISBn [6] SeDLáČKOVá, Helena a BUcHTa, Karel. Strategická analýza. 2. vyd. Praha: c.h. Beck, 2006, 121 s. ISBn [7] ŠafaříČeK, Roman a kolektiv. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. 1. vyd. Praha: Portál, s. ISBn [8] ŠTVeRKOVá, Hana. Konkurenceschopnost malých a středních firem v oblasti poskytování služeb. Doktorská disertační práce,

ROZVOJ KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKU DEVELOPMENT OF THE COMPETITIVENESS OF COMPANY

ROZVOJ KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKU DEVELOPMENT OF THE COMPETITIVENESS OF COMPANY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT ROZVOJ KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKU DEVELOPMENT

Více

MENDELOVA UNIVERZITA V BRN

MENDELOVA UNIVERZITA V BRN MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ Provozně ekonomická fakulta Ústav managementu DIPLOMOVÁ PRÁCE Strategické rozhodování vybraného ekonomického subjektu Vedoucí práce: prof. Ing. Emil Svoboda, CSc. Vypracovala:

Více

Strategická analýza vybraného zařízení sociálních služeb

Strategická analýza vybraného zařízení sociálních služeb Bankovní institut vysoká škola Praha Ekonomie a management sociálních a zdravotních služeb Strategická analýza vybraného zařízení sociálních služeb Bakalářská práce Autor: Kateřina Hrabánková Ekonomie

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT DEPARTMENT OF MANAGEMENT PŘEDPOKLADY VÝVOJE ORGANIZAČNÍCH STRUKTUR

Více

EVALUAČNÍ PŘÍSTUPY K INFORMAČNÍMU MANAGEMENTU VE STÁTNÍ SPRÁVĚ

EVALUAČNÍ PŘÍSTUPY K INFORMAČNÍMU MANAGEMENTU VE STÁTNÍ SPRÁVĚ Zuzana Šidlichovská EVALUAČNÍ PŘÍSTUPY K INFORMAČNÍMU MANAGEMENTU VE STÁTNÍ SPRÁVĚ Abstrakt: Informační i komunikační management by měly být v prostředí informační společnosti běžnou součástí strategického

Více

ANALÝZA DAT V REGIONALISTICE

ANALÝZA DAT V REGIONALISTICE VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. ANALÝZA DAT V REGIONALISTICE SOCIOEKONOMICKÉ ANALÝZY

Více

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bakalářská práce Autor: Petr Pavlas Bankovní management

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky MARKETING I VRATISLAV KOZÁK PAVLA STAÒKOVÁ

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky MARKETING I VRATISLAV KOZÁK PAVLA STAÒKOVÁ Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky MARKETING I VRATISLAV KOZÁK PAVLA STAÒKOVÁ ZLÍN 2008 Recenzovala: Hana Lošťáková Vratislav Kozák, Pavla Staňková, 2008 ISBN 978 80 7318 698

Více

STRATEGICKÝ MANAGEMENT

STRATEGICKÝ MANAGEMENT Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava STRATEGICKÝ MANAGEMENT učební text Miloslav Konečný, Markéta Gregušová Ostrava 2012 Recenze: doc. Ing. Josef Novák, CSc. VŠB Technická univerzita Ostrava,

Více

VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ TECHNICKÝCH FAKULT K PODNIKÁNÍ

VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ TECHNICKÝCH FAKULT K PODNIKÁNÍ Lifelong Learning celoživotní vzdělávání, 2013, roč. 3, č. 3, s. 45 62 VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ TECHNICKÝCH FAKULT K PODNIKÁNÍ Petra Koudelková Abstrakt: V době, kdy na trhu zaniká stále více malých a středních

Více

Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP

Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP Bakalářská práce Autor: Alexandra Manuylova Obor: Ekonomika a management malého a středního

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN A ZAKLÁDÁNÍ MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKU V OBLASTI E-BUSINESSU

PODNIKATELSKÝ PLÁN A ZAKLÁDÁNÍ MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKU V OBLASTI E-BUSINESSU Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor : Podnikové hospodářství PODNIKATELSKÝ PLÁN A ZAKLÁDÁNÍ MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKU V OBLASTI E-BUSINESSU Business plan and founding of a small

Více

Analýza konkurenceschopnosti společnosti XY, s.r.o.

Analýza konkurenceschopnosti společnosti XY, s.r.o. , Analýza konkurenceschopnosti společnosti XY, s.r.o. Michaela Ždánská Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Tématem bakalářské práce je analýza konkurenceschopnosti společnosti XY, s.r.o. Hlavním cílem je

Více

CO JE TO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ

CO JE TO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ CO JE TO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ Cíle kapitoly po prostudování kapitoly čtenář: Zná základní pojmy související se strategickým řízením. Chápe pojem strategie. Zná smysl a účel strategického řízení. Zná hierarchickou

Více

Podnikatelský plán na založení malého nebo středního podniku

Podnikatelský plán na založení malého nebo středního podniku Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podnikové hospodářství Podnikatelský plán na založení malého nebo středního podniku Business Plan for Establishing of a Small or Medium Enterprise

Více

Identifikace cílových skupin pro komunikaci Letohradského soukromého gymnázia. Bc. Leona Matějíčková

Identifikace cílových skupin pro komunikaci Letohradského soukromého gymnázia. Bc. Leona Matějíčková Identifikace cílových skupin pro komunikaci Letohradského soukromého gymnázia Bc. Leona Matějíčková Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Diplomová práce s názvem Identifikace cílových skupin pro komunikaci

Více

Strategické řízení. Studijní dokumentace projektu. Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje

Strategické řízení. Studijní dokumentace projektu. Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Strategické řízení Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento studijní materiál

Více

VLIV ENVIRONMENTÁLNÍ VÝKONNOSTI PODNIKU NA VÝKONNOST EKONOMICKOU

VLIV ENVIRONMENTÁLNÍ VÝKONNOSTI PODNIKU NA VÝKONNOST EKONOMICKOU VLIV ENVIRONMENTÁLNÍ VÝKONNOSTI PODNIKU NA VÝKONNOST EKONOMICKOU Markéta Klímková, Jana Hornungová Klíčová slova: Životní prostředí, environmentální výkonnost, výkonnost, ekonomická výkonnost, měření,

Více

Management sociálního rozvoje a regionální politika zaměstnanosti. Daniel Toth

Management sociálního rozvoje a regionální politika zaměstnanosti. Daniel Toth Management sociálního rozvoje a regionální politika zaměstnanosti Daniel Toth 2012 ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA KATEDRA ŘÍZENÍ OBOR MANAGEMENT DIZERTAČNÍ PRÁCE Management

Více

Aktuální otázky z veřejného sektoru

Aktuální otázky z veřejného sektoru Aktuální otázky z veřejného sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA PROJEKTOVÝ MANAGEMENT HANA BARTOŠOVÁ JAN BARTOŠ PRAHA 2011 Název: Projektový management Autor:

Více

ŘÍZENÍ ŠKOLY A VYTVÁŘENÍ UČÍCÍ SE ORGANIZACE

ŘÍZENÍ ŠKOLY A VYTVÁŘENÍ UČÍCÍ SE ORGANIZACE 37 ŘÍZENÍ ŠKOLY A VYTVÁŘENÍ UČÍCÍ SE ORGANIZACE LENKA SLAVÍKOVÁ Anotace: Článek se zabývá stručnou charakteristikou změn ve společnosti, které podmiňují proměnu školy, zmiňuje základní principy tvorby

Více

UNICORN COLLEGE Katedra ekonomiky a managementu

UNICORN COLLEGE Katedra ekonomiky a managementu UNICORN COLLEGE Katedra ekonomiky a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Analýza motivace a spokojenosti zaměstnanců ve vybrané leasingové společnosti Autor BP: Michal Opočenský Vedoucí BP: Ing. Jarmila Zouharová,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL S R. O. Daniel Mucha

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL S R. O. Daniel Mucha VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL S R. O. Daniel Mucha Strategie modrého oceánu v praxi českých firem Diplomová práce 2014 Strategie modrého oceánu v praxi českých firem Diplomová práce Daniel Mucha

Více

aktivizující metody výuky

aktivizující metody výuky aktivizující metody výuky PhDr. Jiřina Nováková Katedra informačních technologií a technické výchovy, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků na PedF

Více

Záměr na založení nového podnikatelského subjektu v České republice

Záměr na založení nového podnikatelského subjektu v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra oceňování a podnikání Záměr na založení nového podnikatelského subjektu v České republice Bakalářská práce Autor: Elena Gombozhapova Ekonomika a management

Více

Učící se organizace. Věra Dohnalová

Učící se organizace. Věra Dohnalová Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická Fakulta Katedra sociologie a andragogiky Učící se organizace Learning organization Magisterská diplomová práce Věra Dohnalová Vedoucí bakalářské diplomové práce:

Více

VYUŽITÍ SHLUKOVÉ ANALÝZY V MARKETINGU. České vysoké učení technické v Praze FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd

VYUŽITÍ SHLUKOVÉ ANALÝZY V MARKETINGU. České vysoké učení technické v Praze FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd České vysoké učení technické v Praze FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd VYUŽITÍ SHLUKOVÉ ANALÝZY V MARKETINGU Diplomová práce Diplomant: Mgr. David Vít Vedoucí diplomové

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN PRO HOTEL PANORAMA BUSINESS PLAN FOR HOTEL PANORAMA

PODNIKATELSKÝ PLÁN PRO HOTEL PANORAMA BUSINESS PLAN FOR HOTEL PANORAMA VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ÚSTAV SOUDNÍHO INŽENÝRSTVÍ INSTITUTE OF FORENSIC ENGINEERING PODNIKATELSKÝ PLÁN PRO HOTEL PANORAMA BUSINESS PLAN FOR HOTEL PANORAMA DIPLOMOVÁ

Více

Marketingová strategie vybraného podniku

Marketingová strategie vybraného podniku Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podnikové hospodářství Marketingová strategie vybraného podniku bakalářská práce Tomáš Pantůček Vedoucí práce: Ing. Petr Suchánek, Ph.D.

Více