ANALÝZA VTAHŮ MEZI PŘÍLIVEM PŘÍMÝCH ZAHRANIČNÍCH INVESTIC A ČESKÝMI INVESTICEMI V ZAHRANIČÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ANALÝZA VTAHŮ MEZI PŘÍLIVEM PŘÍMÝCH ZAHRANIČNÍCH INVESTIC A ČESKÝMI INVESTICEMI V ZAHRANIČÍ"

Transkript

1 ANALÝZA VTAHŮ MEZI PŘÍLIVEM PŘÍMÝCH ZAHRANIČNÍCH INVESTIC A ČESKÝMI INVESTICEMI V ZAHRANIČÍ ANALYSIS OF RELATIONS BETWEEN FOREIGN DIRECT INVESTMENT AND OUTWARD DIRECT INVESTMENT IN THE CZECH REPUBLIC Irena Petráková Anotace: Od roku 1998 v České republice významně stoupl deficit bilance výnosů platební bilance způsobený zejména odlivem výnosů z PZI. Důležitým faktorem který ovlivňuje výnosy z PZI je zejména finanční cyklus zahraniční investice. Odliv výnosů by měl být vyrovnáván v budoucnu přílivem výnosů z českých investic umístěných v zahraničí. Podmínkou pro růst investic v zahraničí je nejen ekonomická síla podniků ale široké znalosti o investování v zahraničí. Klíčová slova: Přímé zahraniční investice, finanční život investice, reinvestované výnosy, repatriace zisku, modifikovaná současná hodnota Summary: The Czech economy has been characterized by a rapidly increasing external income balance deficit since 1998, which was caused by an increasing outflow FDI earnings. Important factors which determs the total amount is FDI financial life cycle. The outflow of FDI earnings should been balanced by inflow outward FDI. The way haw to reach the increase OFDI is economical power of the firms and sou knowledge of complicated phases of investment in foreign county. Key words: Foreign, direct investment, financial life of investment, reinvested, earnings, repatriate, profits, adapted present value ÚVOD Pro transformující se země střední a východní Evropy se přímé zahraniční investice staly symbolem restrukturalizace jejich ekonomik. Přímé zahraniční investice (PZI) ovlivňují ekonomický růst a zaměstnanost, a to primárně zvýšením produkce zboží a služeb. Pro hostitelskou zemi je podstatné, kolik z nově vytvořené hodnoty v zemi zůstane v podobě daní a plateb za využívání výrobních faktorů. Podstatnou formou udržení si hodnoty v zemi je reinvestice zisku. Její výše je závislá nejen na zkušenostech firmy a investičním prostředí hostitelské země, ale i na fázi, ve které se PZI nachází. Sekundární vlivy vznikají navazováním obchodních a výrobních vazeb s podniky v hostitelské zemi. Pokud domácí podniky začínají používat moderní technologie, zvyšují produktivitu práce i kvalitu výrobků a služeb, dochází k žádoucímu kladnému efektu PZI. Zvýšená poptávka podniku se zahraničním kapitálem však může na trhu výrobních faktorů hostitelské země způsobovat inflační tlaky. 239

2 Příliv PZI podstatným způsobem ovlivňuje platební bilanci. Z krátkodobého hlediska jednoznačně pozitivní vliv přináší růst zásoby PZI. Tento pozitivní vliv může být snížen, je-li PZI financována částečně úvěrem poskytovaným subjekty hostitelské země, nebo zařízení a technologie jsou nakupovány v zahraničí. Z dlouhodobého hlediska primární pozitivní účinek PZI na platební bilanci hostitelské země je možná substituce importu přímou zahraniční investicí, druhotně pak růst exportu ze země. Naopak negativní dopad na platební bilanci má repatriace zisku z PZI. CÍL A METODIKA Cílem příspěvku je vymezení základních vztahů a vývojových tendencí mezi přílivem PZI a efekty, které přinášení, včetně možného rozvoje přímého investování domácích firem v zahraničí. Metodický postup při zpracování příspěvku vychází z jeho teoretického zaměření. Použitou metodou je analytický a syntetický postup při hledání obecných rysů a zvláštností při řešení konkrétních problémů. Základní teoretické aspekty přímých zahraničních investic Fungování PZI v hostitelské zemi má své obecné zákonitosti, jejichž respektování je užitečné. Časové rozložení finančních toků, které plynou z umístění PZI je v ekonomické teorii nazýváno finančním životním cyklem investice*. Základem této teorie je časové zpoždění mezi realizací PZI, tvorbou zisku a rozdělením zisku na reinvestice a repatriace. Vývoj finančního životního cyklu investice je možno rozdělit do tří fází: V první fázi dochází k umísťování investice v hostitelské zemi. toto období je pro investici zpravidla ztrátové, délka tohoto období závisí na charakteru investice. Druhá fáze představuje přechod k tvorbě zisku. V tomto období roste výkonnost, podnik se stává konkurenceschopným. Úspěšní investoři se snaží získat větší podíl na trhu a proto značné části zisků reinvestují. Výše reinvestovaného zisku závisí na velikosti trhu hostitelské země, na investičním klimatu i na možnostech exportu. Ve třetí fázi životního cyklu PZI, období zralosti, dochází ke značné repatriaci zisků a minimálním reinvesticím. Tyto obecné prokázané vztahy v rozdělení zisku z PZI nabývají různé formy projevu v reálné situaci jednotlivých hostitelských zemí. Na základě zkušeností řady zemí je možno konstatovat, že např. PZI realizované formou akvizic, zejména v privatizačním procesu tranzitivních zemí, mají zpravidla kratší finanční životní cyklus než investice budované na zelené louce. Značný vliv má i důvěra zahraničních investorů v dlouhodobou perspektivu ekonomiky hostitelské země. Tak např. zisky z přímých investic, které USA v minulých letech umístily do Japonska, Německa a Francie byly velice brzy repatriovány. Jako důvody byly uváděny: nízké tempo ekonomického růstu, rigidní trhy práce a pomalé tempo hospodářských reforem v těchto zemích. Příliv PZI do ČR dosáhl v roce ,2 bil.kč, což představuje 51% HDP[6]. Počínaje rokem 1998 do konce roku 2003 tak rostla zásoba PZI v ročním průměru o 150 mld. Kč. Tento masivní růst byl způsoben jak zkvalitňováním makroekonomického prostředí realizací privatizačních programů, tak zavedeným souborem investičních pobídek (daňové prázdniny, bezcelní dovoz technologií, vytváření bezcelních zón a dotace pro školení). V roce 2003 však nastal pokles přílivu PZI na 66 mld. Kč. Tento pokles lze přičíst jak ukončování privatizačních programů, tak i tendenci zahraničních investorů k posunu do zemí s levnější pracovní silou. Růst produktu, přesouvání těžiště poptávky k poptávce investiční, další snižování obchodního deficitu díky nadprůměrnému růstu vývozu zejména do původní EU15 je možno do značné 240

3 míry přičíst efektům z PZI, kdy významná část zahraničních investorů modernizuje a rozšiřuje své kapacity se zaměřením na vývoz. Podniky se zahraničním kapitálem mají více než padesátiprocentní podíl na českém exportu. Lze konstatovat, že postupně dochází k uplatňování sekundárních vlivů PZI na ekonomiku, kdy pozitivní efekty jejich působení se přelévají do podniků s domácími vlastníky, kteří navazují a upevňují kooperační vazby. Zatímco v roce 2001 byla obchodní bilance nejvýznamnější zátěží pro běžný účet, v dalších letech to byla bilance výnosů. Hlavní položkou růstu výdajů bilance výnosů jsou reinvestice a repatriace zisků. Potvrzují se zkušenosti ostatních hostitelských ekonomik, že pozitivní vlivy PZI jsou doprovázeny s určitým časovým zpožděním a negativním dopadem na bilanci výnosů. Reinvestice zisku dosáhly v letech 2002 a mld. Kč a představovaly cca 1/3 plateb bilance výnosů. I když reinvestovaný zisk představuje v platební bilanci podvojně zapsanou položku, která se na finančním účtu zapisuje na kreditní straně a na běžném účtu bilance výnosu na straně debetní, zvyšuje deficit běžného účtu. Vzhledem k tomu, že tato položka nepředstavuje reálný finanční tok, nepředstavuje riziko pro vnější stabilitu ekonomiky. Závažným problémem však je repatriace zisku (dividendy), která představuje reálný finanční tok. Objem této položky se zvyšuje. Mezinárodní zkušenosti ukazují, že v příštích letech bude hodnota repatriovaných zisků vyšší než hodnota přílivu PZI. Tento předpokládaný vývoj bude zřejmě souviset s procesem dozrávání PZI v ČR. Odliv zisků bude zatěžovat běžný účet platební bilance. To bude klást značné nároky na výkonovou bilanci, tedy na nutnost zvýšení exportu zboží a služeb. Postupné přenášení pozitivních efektů PZI do ekonomiky hostitelské země by mělo vytvářet podmínky pro vznik konkurenceschopných podniků, které by vyvážely zboží a služby na náročné, ale i na rizikové trhy, a postupně umísťovaly investice mimo území státu. V moderním světě je podnik hodnocen nejen podle dosažené rentability, ale jeho prestiž stoupá s realizovaným exportem a celkovým působením na zahraničních trzích. Na základě zkušeností řady zemí s využíváním PZI je možno charakterizovat základní etapy vztahů mezi fungováním přímých zahraničních investic v hostitelské zemi a následujícímu umísťování investic hostitelských zemí v zahraničí. V první etapě je příliv PZI do hostitelské země v počátcích, místní podniky nejsou schopny realizovat své konkurenční výhody, v zahraničí příliš neinvestují, jen postupně rozvíjejí export zboží a služeb. Druhá etapa je charakteristická tím že, v hostitelské zemi dochází k vytváření vhodných investičních podmínek: roste objem výroby, tím i trhu, zvyšuje se kvalita výrobních sil, příliv PZI se zvyšuje. V tomto období PZI v hostitelské zemi dosud nejsou dostatečně provázané v rámci ekonomiky s navazujícími obory. Dosud existují značné rozdíly v ekonomické úrovní podniků se zahraničním kapitálem a podniků domácích. V této situaci místní podniky v zahraničí investují jen sporadicky, neboť dosud nedisponují potřebnými specifickými výhodami, jako jsou mezinárodně uznávané značky, kvalita, mezinárodní distribuční sítě apod. Ve třetí etapě dochází k prohlubování ekonomických kontaktů mezi podniky se zahraničním kapitálem a domácími podniky. V ekonomice dochází k růstu produktivity práce v důsledku aplikace moderních technologií i k dalšímu růstu kvalifikace. Následný růst mezd však představuje pro zahraniční investory pokles výhody původně relativně levné pracovní síly. Přestože zahraniční investoři jsou motivováni i jinými výhodami, než je levná pracovní síla vysokou poptávkou, moderní infrastrukturou apod., přesto příliv PZI v této fázi klesá. Vzhledem ke kvalitativnímu růstu domácích firem dochází v této etapě k jejich zvýšenému investování v zahraničí. 241

4 DISKUSE A VÝSLEDKY Na začátku 90. let se objevily první ambiciózní pokusy několika velkých českých, zejména strojírenských firem, o přímé investice do zahraničí (PIZ). Tyto pokusy byly většinou neúspěšné. Jako příčiny jsou uváděny zejména nedostatek kapitálu a nedostatečná znalost podnikatelského prostředí [5]. V současné době je možno charakterizovat toky českého kapitálu do zahraničí jako nízké a nerovnoměrné. V letech celkové ztráty firem operujících v zahraničí převyšovaly dosahované zisky. Od roku 2002 dochází k postupnému zvyšování českých PIZ v zahraničí. Do konce roku 2003 představoval objem těchto investic 1,3 mld. USD. Investování v zahraničí patří mezi nejsložitější a nejrizikovější podnikatelské aktivity. Je náročné nejen na kapitálové zdroje, ale i na schopnosti a znalosti investorů orientovat se v cizím teritoriu. Toto tvrzení je možno dokumentovat na uzlových fázích přípravy procesu investování na zahraničních trzích. Potencionální investoři by měli respektovat specifické charakteristiky studie proveditelnosti pro zahraniční trhy. Uzlovými problémy jsou zejména rozhodovací procesy spojené s výběrem teritoria a nutné modifikace při propočtu efektivnosti investice. Toto je možné dokumentovat na složitosti fází přípravy procesu investování na zahraničních trzích a na propočtu upravené čisté současné hodnoty. Fáze přípravy procesu investování na zahraničích trzích Analýza motivů vstupu na zahraniční trhy Rozhodnutí o realizaci expanze Výběr teritoria Analýza firmy a okolí Investiční projekt Propočty efektivnosti Segmentace trhu Předvýběr Hrubá analýza a mezivýběr Jemná analýza - konečný výběr Stanovení cílů Předinvestiční fáze Investiční fáze Provozní fáze Proces výběru teritoria probíhá v několika krocích. V první fázi je třeba vytvořit seznam dostupných trhů a pomocí několika málo kritérií (např. geografického, sociodemografického, politického, právního) se určí tržní segmenty relativně homogenní skupiny zemí s podobnými vlastnosti z hlediska subjektivně zvolených segmentačních kritérií. Dalším krokem je selekce trhů, kdy investorská firma postupným výběrem pospěje ke skupině pro ni atraktivních trhů: V předvýběru se vyloučí teritoria, která nejsou pro danou investici vhodná Hrubá analýza a mezivýběr: v této fázi se vybraná kriteria důkladně zkoumají na základě výběrových kritérií dle odvětví či druhu firmy. Nejdůležitějšími charakteristikami jsou: geografická poloha, charakter tržního prostředí, bariery vstupu na trh, geopolitická stabilita regionu. Mezivýběr obsahuje analýzu a průzkum teritorií podle subjektivně zvolených kritérií (např. geografická dostupnost, znalost území, tempo růstu HDP, kontakty, možnost prosazení se na trhu, rizika spojená s realizací investice Jemná analýza a konečný výběr: v této, rozhodující fázi, se zbývající země důkladně analyzují což vede ke rozhodnutí o sestavení konečného pořadí trhů. Za nejdůležitější kritéria jsou považována: růst trhu, velikost trhu, perspektiva zisku, přístup k trhům, politická a sociální 242

5 stabilita, právní prostředí, kvalita práce, infrastruktura, mzdové náklady, přístup k hi-tech, míra protekcionismu, přístup k finančním zdrojům a surovinám Dalším problematickým bodem je propočet efektivnosti investice pomocí upravené čisté současné hodnoty T T T T t t t t ( t t) ( 1 ) ( 1 ) τ ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ANPV = KE AF E + CF AS t + r + DA + r + TS + r + CFS + r t= 1 t= 1 t= 1 t= 1 ANPV upravená čistá současná hodnota T doba používání investice K 0 - pořizovací náklady investice v zahraničí AF - blokované pohledávky CF - Cash Flow vyjádřené v zahraniční měně LS - ztracené příjmy τ - daňová sazba TS - daňové úspory CFS - úspory CFS E - měnový kurz výchozího období 0 E - očekávaná hodnota kurzu v t-tém období n t - domácí úroková míra r Při výpočtu upravené čisté současné hodnoty je nutné pracovat s predikcí měnových kurzů a daňovými zátěžemi. Dalším faktorem mohou být nedobytné pohledávky v zemi zamýšlené investice. Ty mohou vzniknou jako následek např. restriktivních opatření tamější vlády a to např. při omezování převodů zisků. ZÁVĚR Znalost průběhu finančního cyklu investice potvrzuje, že v určité fázi vývoje PZI podstatná část zisků opouští hostitelskou zemi, což může vytvářet problémy na straně bilance výnosů běžného účtu platební bilance. Tuto situaci je možno registrovat i v České republice. Efekty přímých zahraničních investic zvyšují v hostitelských zemích konkurenceschopnost domácích podniků a vytvářejí podmínky pro to, aby mohli operovat na zahraničních trzích a to nejen jako exportéři, ale také jako investoři. Zvýšení doposud nízkých objemů českých zahraničních investic předpokládá nejen růst jejich kapitálové vybavenosti, ale také zvyšování znalostí a dovedností. LITERATURA 1. Natura, R Dunning, J. H.: Industrial Development, Globalization and Multinational Enterprises, Oxford Development Studies, č Newton Holding, a.s.: Efekty PZI na platební bilanci, Ekonomická analýza Praha, Srpen Novotný Filip: Výnosy z PZI a jejich rozdělení v ČR, Politická ekonomie, č Brada, J. C., Tomšík, V.: Zahraniční investice a náchylnost k měnovým krizím, zkušenosti tranzitivních ekonomik 5. Bohatá, M., Zemplínová, A.: Investice českých firem v zahraničí, Politická ekonomie, č ČNB, odbor platební bilance, Vývoj platební bilance, Kontaktní adresa: Doc. Ing. Irena Petráková, CSc., Katedra ekonomických teorií, Provozně ekonomická fakulta, ČZU, Kamýcká 129, Praha 6 Suchdol, tel: , 243

Trendy ekonomického růstu v České republice

Trendy ekonomického růstu v České republice Trendy ekonomického růstu v České republice 221 Doc. Ing. Pavlína Pellešová, Ph.D. Katedra ekonomie Slezská univerzita v Opavě Obchodně pdnikatelská fakulta v Karviné Trendy ekonomického růstu v České

Více

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 ČERVEN 2008 NÁRODNÍHO ODBOJE 17, 400 03 ÚSTÍ NAD LABEM Obsah: 1. Úvod 2. Orgány CES VŠEM a jejich personální složení

Více

Analýza konkurenceschopnosti ČR v mezinárodním srovnání Analysis of the Czech Republic Competitiveness in International Comparison

Analýza konkurenceschopnosti ČR v mezinárodním srovnání Analysis of the Czech Republic Competitiveness in International Comparison Analýza konkurenceschopnosti ČR v mezinárodním srovnání Analysis of the Czech Republic Competitiveness in International Comparison Anna Kadeřábková 1 a kol. Abstrakt Příspěvek prezentuje přístupy použité

Více

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů Evaluation of economic effectiveness of investment projects Petra Voříšková Plzeň

Více

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s.

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. MANAGEMENT INOVACÍ Jiří Dvořák a kolektiv Praha 2006 Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. MANAGEMENT INOVACÍ Jiří Dvořák, 2006 Tato

Více

Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013

Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013 Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013 duben 2006 Obsah 2 1. Úvod 3 2. Výsledky realizace Koncepce podpory malého a středního 3 podnikání v letech 2005-2006 2.1 Výsledky realizace

Více

Postavení vědy a výzkumu v ČR; riziko odchodu vědců, výzkumných a vývojových pracovníků

Postavení vědy a výzkumu v ČR; riziko odchodu vědců, výzkumných a vývojových pracovníků Riziko odlivu kvalifikovaných odborníků z ČR do zahraničí Program Moderní společnost a její proměny T5-5 Výzkum v roce 2007 Postavení vědy a výzkumu v ČR; riziko odchodu vědců, výzkumných a vývojových

Více

VÝVOJ HDP V ČR PŘED A PO VSTUPU DO EU

VÝVOJ HDP V ČR PŘED A PO VSTUPU DO EU JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH EKONOMICKÁ FAKULTA Studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Řízení a ekonomika podniku VÝVOJ HDP V ČR PŘED A PO VSTUPU DO EU Vedoucí diplomové

Více

Přehled. Přímé zahraniční investice do rozvoje

Přehled. Přímé zahraniční investice do rozvoje Přehled Přímé zahraniční investice do rozvoje Maximalizace přínosů, minimalizace výdajů Overview Foreign Direct Investment for Development: Maximising Benefits, Minimising Costs Czech Translation Přehledy

Více

Management sociálního rozvoje a regionální politika zaměstnanosti. Daniel Toth

Management sociálního rozvoje a regionální politika zaměstnanosti. Daniel Toth Management sociálního rozvoje a regionální politika zaměstnanosti Daniel Toth 2012 ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA KATEDRA ŘÍZENÍ OBOR MANAGEMENT DIZERTAČNÍ PRÁCE Management

Více

Konkurenční schopnost. České republiky VÝVOJ HLAVNÍCH INDIKÁTORŮ

Konkurenční schopnost. České republiky VÝVOJ HLAVNÍCH INDIKÁTORŮ 2010 Konkurenční schopnost České republiky VÝVOJ HLAVNÍCH INDIKÁTORŮ Z H KONKURENČNÍ SCHOPNOST ČESKÉ REPUBLIKY KONKURENČNÍ SCHOPNOST ČESKÉ REPUBLIKY 2010 VÝVOJ HLAVNÍCH INDIKÁTORŮ KONKURENČNÍ SCHOPNOST

Více

Konvergenční program České republiky

Konvergenční program České republiky Konvergenční program České republiky leden 2010 Obsah: Úvod... 5 1 Hospodářská politika... 6 1.1 Fiskální politika... 6 1.2 Měnová politika... 7 1.3 Strukturální politiky... 7 2 Makroekonomický scénář...

Více

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Úvod...2 KAPITOLA 1 Česká republika v globalizovaném světě a Evropské unii...6 1.1 Šance pro Českou republiku...6 1.2 Hlavní cíl: Dosažení úrovně EU-25

Více

Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020

Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020 Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020 Národní program reforem České republiky 2011 Obsah: I. Úvod I.1. Česká republika a Strategie Evropa 2020...5

Více

Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta. Studijní obor: Veřejná ekonomika

Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta. Studijní obor: Veřejná ekonomika Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Veřejná ekonomika CO VIME O VÝVOJI SOCIÁLNÍCH A EKONOMICKÝCH NEROVNOSTÍ V ČESKÉ SPOLEČNOSTI OD ROKU 1989? What do we know about the trends

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020 2012 OBSAH ÚVOD... 3 PRINCIP PARTNERSTVÍ PŘI PŘÍPRAVĚ KONCEPCE MSP 2014+...

Více

K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu

K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu Ohlédneme-li se za sebou, můžeme jistě konstatovat dobré výsledky. Růst české ekonomiky atakuje hranici pěti procent, veřejné finance se postupně ozdravují,

Více

KRIZE VEŘEJNÝCH FINANCÍ A JEJÍ DOPAD NA PODNIKÁNÍ

KRIZE VEŘEJNÝCH FINANCÍ A JEJÍ DOPAD NA PODNIKÁNÍ KRIZE VEŘEJNÝCH FINANCÍ A JEJÍ DOPAD NA PODNIKÁNÍ Analýza zpracovaná v rámci projektu Udržitelnost sociálního dialogu v ČR rozvoj kvality služeb zástupců zaměstnavatelů, reg. č. CZ.1.04/1.1.01/02.00012.

Více

Technologické centrum Akademie věd ČR. Sociologické nakladatelství (SLON)

Technologické centrum Akademie věd ČR. Sociologické nakladatelství (SLON) Technologické centrum Akademie věd ČR Sociologické nakladatelství (SLON) analýza inovačního potenciálu krajů České republiky Ondřej Pokorný, Miroslav Kostić, Vladislav Čadil Ondřej Valenta, Lenka Hebáková,

Více

VÝVOJ ÚSPOR A FINAČNÍCH AKTIV DOMÁCNOSTÍ V LETECH 1993-1998

VÝVOJ ÚSPOR A FINAČNÍCH AKTIV DOMÁCNOSTÍ V LETECH 1993-1998 Ing. Jindra Čutková VÝVOJ ÚSPOR A FINAČNÍCH AKTIV DOMÁCNOSTÍ V LETECH 1993-1998 VP č. 8 Praha 1999 2 Názory a stanoviska v této studii jsou názory autorů a nemusí nutně odpovídat názorům ČNB. 3 4 Obsah

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 30/2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 30/2013 Kvita, Pawlita & Partneři, s. r.o. Olbrachtova 1334/27, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava Zapsaná v Obchodním rejstříku u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 6941. ZNALECKÝ POSUDEK č. 30/2013 VE VĚCI URČENÍ ZPENĚŽITELNÉ

Více

THE FOREIGN DIRECT INVESTMENTS IMPACT ON PERFORMANCE OF A REGIONAL ECONOMICS

THE FOREIGN DIRECT INVESTMENTS IMPACT ON PERFORMANCE OF A REGIONAL ECONOMICS VLIV PŘÍMÝCH ZAHRANIČNÍCH INVESTIC NA EKONOMICKOU VÝKONNOST REGIONU THE FOREIGN DIRECT INVESTMENTS IMPACT ON PERFORMANCE OF A REGIONAL ECONOMICS Bc. Aneta Hýblová Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní

Více

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. Zpráva o České republice 2015. {COM(2015) 85 final}

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. Zpráva o České republice 2015. {COM(2015) 85 final} EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.2.2015 SWD(2015) 23 final PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE Zpráva o České republice 2015 {COM(2015) 85 final} Tento dokument je pracovním dokumentem útvarů Komise. Nepředstavuje

Více

I.P.Pavlova 3 / 120 00 / Praha 2 / bulletin@vsem.cz / www.cesvsem.cz

I.P.Pavlova 3 / 120 00 / Praha 2 / bulletin@vsem.cz / www.cesvsem.cz V Y S O K Á Š K O L A E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U CENTRUM EKONOMICKÝ CH STUDIÍ VŠ EM ISSN 1801-1578 19 vydání 19 / ročník 2008 / 15.10.2008 Bulletin CES VŠEM V TOMTO VYDÁNÍ Aktuální vyhlídky

Více

Státní dluh a souvislosti jeho vývoje v České republice

Státní dluh a souvislosti jeho vývoje v České republice Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb Státní dluh a souvislosti jeho vývoje v České republice BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Vedoucí bakalářské

Více

1 Strategické plánování

1 Strategické plánování 1 Strategické plánování 1.1 Podnikové strategie V odborné literatuře se pojem strategie zpravidla charakterizuje jako základní předpoklad o tom, jakou cestou budou dosaženy firemní strategické cíle. 1

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ

FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ FAKULTA ÚSTAV LESNICKÉ A DŘEVAŘSKÉ EKONOMIKY A POLITIKY FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ Ing. Dalibor Šafařík, Ph.D. Brno 2014 Tato skripta byla vytvořena

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra ekonomiky a managementu FINANČNÍ ANALÝZA Ing. Petr Jiříček, Ing. Magda Morávková 2008 Recenzovali: Ing. Eliška Hořínková Ing. Anna Gregarová Za jazykovou a věcnou

Více

Financování malých a středních podniků

Financování malých a středních podniků Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Financování malých a středních podniků Bakalářská práce Autor: Radka Zemanová Bankovní management, Bankovní manažer Vedoucí práce:

Více

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 III. STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 duben 2013 1 1 ÚVOD... 4 1.1 Význam a kontext strategie... 4 1.2 Rozvojový rámec... 5 2 ANALYTICKÁ ČÁST... 7 2.1 Česká republika v evropském kontextu...

Více