Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace"

Transkript

1 Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce školní rok 2009/2010 Strana:1/10

2 O B S A H Obsah: Část Strana 1. Základní údaje Základní údaje o škole Základní údaje o zřizovateli Základní údaje o radě školy Obory vzdělávání Obory vzdělávání v mateřské škole Obory vzdělávání v základní škole 4 3. Přehled pracovníků školy Pedagogičtí pracovníci Nepedagogičtí pracovníci 5 4. Údaje o zápisu k povinné školní docházce 5 5. Údaje o vzdělávání Výsledky vzdělávání podle tříd v programu Základní škola, resp. Mravnost, lidskost, vzdělanost Počty žáků přijatých ke studiu do středních škol ve školním roce 2008/ Volitelné předměty Kroužky v rámci školního klubu Výchovné poradenství Prevence sociálně patologických jevů Snížené stupně z chování v pololetí a na konci školního roku Zameškané hodiny za školní rok 2007/ Výchovná opatření (udělená v průběhu školního roku) Údaje o integrovaných žácích 8 6. Údaje o vzdělávání pedagogických pracovníků 8 7. Údaje o aktivitách školy a prezentaci školy na veřejnosti Mezinárodní spolupráce Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI Základní údaje o hospodaření školy 10 školní rok 2009/2010 Strana:2/10

3 1. Základní údaje 1.1. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Adresa organizace: Tupesy 112, Právní forma: Součásti: Identifikátor zařízení: IZO základní školy: IZO mateřské školy: IZO školní družiny: IZO školního klubu: IZO školní jídelny: IČO: příspěvková organizace Základní škola, mateřská škola, školní družina, školní klub, školní jídelna Telefonní čísla: základní škola mateřská škola školní družina školní klub školní jídelna ová adresa: Ředitel školy,stat.org.: Mgr. Marie Rybářová, Mgr.Štěpán Kubiš (od ) Zástupce stat.org.: Mgr. Antonín Ťuhýček Internetová adresa: Základní údaje o zřizovateli Zřizovatel školy: Obec Tupesy Právní forma: Obec, IČO: Adresa zřizovatele: Tupesy 135, Základní údaje o radě školy zřízena ke dni Zástupci zřizovatele: Bronislav Lapčík, Renata Hřebíčková Zástupci pedagogických pracovníků školy: Hana Kočendová, Sylva Hnátíková Zástupci rodičů a nezletilých žáků: Alena Macková, Lenka Vlčková Školská rada se zřizuje při všech ZŠ a SŠ podle 167 i 168 zák.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Školskou radu zřizuje zřizovatel. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel. Funkční období členů školské rady je tři roky. Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně. První zasedání školské rady svolává ředitel školy. Školská rada na svém prvním zasedání stanoví svůj jednací řád a zvolí předsedu. Funkce školské rady Vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování. Schvaluje výroční zprávu o činnosti školy. školní rok 2009/2010 Strana:3/10

4 Schvaluje školní řád a navrhuje změny. Schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy. Projednává návrh rozpočtu na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření. Projednává inspekční zprávy České školní inspekce. Podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům správy. 2. Obory vzdělávání 2.1. Obory vzdělávání v mateřské škole: Název vzdělávacího programu: Máme své místo na Zemi (ve všech třídách) 2.2. Obory vzdělávání v základní škole: Název vzdělávacího programu: Mravnost, lidskost, vzdělanost ( ročník) Název vzdělávacího programu: Základní škola č.j /96-2 ( ročník) 3. Přehled pracovníků školy 3.1. Pedagogičtí pracovníci Součást základní škola, mateřská škola a školní družina p.p. pracovní zařazení, funkce úvazek kvalifikace, stupeň vzdělání, obor, aprobace 1 učitelka 1 VŠ učitelství 1.st 2 učitelka 1 VŠ učitelství 1.st 3 učitelka 1 VŠ učitelství 1.st 4 učitelka 1 VŠ učitelství 1.st + AJ 5 učitel 1 VŠ učitelství 1.st + VV 6 učitel 1 VŠ učitelství Tv-Př 7 učitelka, výchovná poradkyně 1 VŠ učitelství Jč-Ov 8 učitelka 1 VŠ učitelství Č-Hv 9 učitelka 0,59 VŠ speciální pedagogika 10 učitelka 0,18 UMPRUM 11 ředitelka 1 VŠ učitelství M-F (do) 12 ředitel 1 VŠ učitelství D-Ov (od ) 13 zástupce ředitele 1 VŠ učitelství M-Z-Inf 14 vychovatelka 0,89 Střední ped.škola-vychovatelství 15 učitelka MŠ 1 Střední ped.škola - učitelství MŠ 16 učitelka MŠ 1 Střední ped.škola - učitelství MŠ 17 učitelka MŠ 0,65 Střední ped.škola - učitelství MŠ Průměrný věk pedagogických pracovníků na 1. stupni byl 39 let. Ve sboru pracoval na I.stupni jeden muž. Na II. stupni byl průměrný věk 38,5 let, pracovali zde 3 muži. V MŠ byl průměrný věk 39 let. věk počet školní rok 2009/2010 Strana:4/10

5 3.2. Nepedagogičtí pracovníci p.p. pracovní zařazení, funkce úvazek 1 školník 1 2 topič 0,2 3 uklízečka 1 4 uklízečka 1 5 Uklízečka 1 6 vedoucí školní jídelny 1 7 kuchařka 1 8 kuchařka 1 9 pomocná kuchařka 0,5 Funkci hospodářky plnila vedoucí školní jídelny. 4. Údaje o zápisu k povinné školní docházce Zápis k povinné školní docházce 2008/2009 Termín zápisu: Počet příchozích dětí: 20 Z toho s odloženou docházkou: 5 Zapsáno: 17 Z toho s odloženou docházkou: 5 Odložená docházka: 3 5. Údaje o vzdělávání 5.1. Výsledky vzdělávání podle tříd v programu Základní škola, resp. Mravnost, lidskost, vzdělanost. třída prospělo s vyznamenáním prospělo neprospělo neomluvených hodin I II III IV V VI VII VIII IX školní rok 2009/2010 Strana:5/10

6 5.2. Počty žáků přijatých ke studiu na střední školy ve školním roce 2008/2009 Počty žáků přijatých ke studiu do středních škol ve školním roce 2008/2009 Název školy Přijato Gymnázium Uherské Hradiště 4 Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město - gymnázium 1 Gymnázium Jana Blahoslava a SPŠ - pedagogické liceum 1 Střední zdravotnická škola UH - Zdravotnické liceum 1 SOŠ technická Uherské Hradiště - pozemní stavitelství, automechanik 5 SŠ průmyslová a hotelová - hotelnictví a turismus, kuchař-číšník, cukrář 3 SŠ služeb s.r.o. - kosmetička, aranžér, kadeřník 3 SOŠ oděvní - Grafický design 1 SPŠ Zlín - stavebnictví 1 Střední zdravotnická škola a Vyšší zdrav. škola - masér sportovní a rekondiční 1 SOŠ Otrokovice - mechanik-elektronik 1 SŠ Mesit, o.p.s. - elektrikář, mechanik číslicově řízených strojů 2 Gymnázia SŠ s maturitou SOU celkem 5.3. Volitelné předměty třída 8. třída 9. třída Informatika (2h) Německý jazyk (2h) Německý jazyk (2h) Přírodovědné praktikum (2h) Mediální výchova (1h) Volba povolání (1h) Konverzace z AJ (1h) Zeměpisný seminář (1h) Sportovní hry (1h) 5.4. Kroužky v rámci školního klubu kroužek počet přihlášených dětí Náboženství (3 skupiny) 23 dramatický 8 angličtina 17 hra na flétnu 8 vaření 9 Čutora 13 keramický 5 softbal 9 turistický 13 cvičení z Matematiky 12 digitální fotografie 10 florbal 11 Taneční kroužek 10 školní rok 2009/2010 Strana:6/10

7 5.5. Výchovné poradenství Výchovnou poradkyní pro školní rok 2008/2009 byla Mgr. Jana Hrabcová. Jejím primárním úkolem byla péče o integrované žáky. Ve spolupráci s třídními učiteli navrhovala vyšetření žáků při poruchách chování a učení v PPP, popř. v HELPu. Na základě těchto vyšetření se společně s dyslektickým asistentem a s ostatními vyučujícími podílela na vypracování individuálních výchovně-vzdělávacích plánů. Výchovná poradkyně rovněž kontrolovala platnost pedagogické dokumentace integrovaných žáků a odesílala je ke kontrolnímu vyšetření. Integrovaní žáci z 1. a 2. stupně pracovali ve skupinách, které sloužily jako nápravná péče při ZŠ pod vedením dyslektického asistenta Mgr. Vlastimila Kořínka. Výchovná poradkyně úzce spolupracovala se školní psycholožkou v PPP v Uherském Hradišti. Důležitou roli hrálo výchovné poradenství při výběru střední školy a volbě povolání. Žákům byly v maximální možné míře předávány informace o přijímacích řízeních na SŠ Prevence sociálně patologických jevů Garantem prevence sociálně patologických jevů byla pro školní rok 2008/2009 Mgr. Jana Hrabcová. Důležitou roli hrála spolupráce s odborníky z PPP či střediska HELP v Uherském Hradišti. Jako peer aktivistky pracovaly na naší škole deváťačky - Šárka Kršková a Monika Áronová. Postupně je doplňovali i žáci 6. třídy. Žáky práce velmi bavila, což se projevilo na pozitivní odezvě ze třídních kolektivů. Garantem těchto aktivit byl školní preventista, ale do prevence sociálně patologických jevů se zapojovali i ostatní vyučující. Ve školním roce 2008/2009 si peer-aktivistky v rámci peer-programů připravily pro žáky 6. a 7. ročníku program - Kouření a já, v 8. třídě se věnovaly prevenci negativních jevů v programu - Kouření a návykové látky a v 9. třídě věnovaly několik hodin problematice rasismu. Jejich příprava byla vždy pečlivá, žáci dokázali spolupracovat, aktivně se zapojovali do diskuze a nebáli se vyjádřit svůj názor. Preventivní aktivity se promítaly i do jiných předmětů, např. do výtvarné výchovy, kde mohli žáci různými formami, metodami či technikami zpracovávat témata týkající se kouření, alkoholismu či zdravého životního stylu. Preventivní aktivity byly a budou i nadále pravidelnou součástí hodin občanské a rodinné výchovy respektive výchovy ke zdraví. Naše škola kladla důraz na smysluplné využití volného času našich žáků. Žáci měli možnost navštěvovat kroužky v rámci školního klubu. Připravili jsme také jednorázové volno-časové aktivity: např. podzimní drakiádu, lampiónový průvod ke dni vzniku ČSR, Mikulášskou nadílku, vánoční besídky, karneval masek, spaní ve škole, jízdu zručnosti Aktuální informace jsme rodičům pravidelné podávali na třídních schůzkách, konzultačních odpoledních a webových stránkách školy Snížené stupně z chování v pololetí a na konci školního roku 1.pololetí 2.pololetí 2 uspokojivé neuspokojivé Zameškané hodiny za školní rok 2008/2009 zameškané hod. neomluvené hod. na žáka zameškané na žáka-neomluvené 1. pol , pol ,05 0,06 školní rok 2009/2010 Strana:7/10

8 5.9. Výchovná opatření (udělená v průběhu školního roku) pochvaly napomenutí tř. učitele důtka tř. učitele důtka ředitele Celkem Údaje o integrovaných žácích druh postižení : počet žáků zdravotně znevýhodněný 1 s vývojovými poruchami učení 6 6. Údaje o vzdělávání pedagogických pracovníků Název kurzu DVPP počet účastníků Instruktor školního lyžování - doškolovací kurz 2 Aktivní učení v matematice 1 Hudební rok v rámcovém vzdělávacím programu 1 Naplňování ŠVP vyžaduje aktivní přístup pedagogů k DVPP. Do budoucna proto chceme podporovat další vzdělávání pedagogických pracovníků směřující k uplatnění moderních přístupů a metod ve výuce. Naší další prioritou je další vzdělávaní pedagogických pracovníků v oblasti cizích jazyků a projektového vyučování. 7. Údaje o aktivitách školy a prezentaci školy na veřejnosti měsíc název akce cílová skupina září říjen listopad Úřad práce Burza kroužků Jazykově-adaptační kurz Den otevřených dveří Geologická exkurze Dopravní hřiště Lanové centrum Drakiáda Muzeum J.A.K. - exkurze Filmové představení Dýňová slavnost Burza středních škol Návštěva Knihovny BBB Slovácké muzeum - exkurze Týká se to také tebe - projekt Scio - testy žáků 9. tříd 9.třída 6.+7.třída občané Tupes a okolních vesnic 8.+9.třída 1.stupeň 1.stupeň 5.-7.třída 8.třída 1.stupeň 9.třída 8.+9.třída 7.třída 9.třída školní rok 2009/2010 Strana:8/10

9 prosinec leden únor březen duben květen Planetárium - exkurze Technické muzeum - exkurze Mikuláš Peer program - návykové látky Vánoční dílničky - jarmark Vánoční besídky jednotlivých tříd Výukový koncert Den zimních radovánek Peer program - SVP-HELP Návštěva soudního přelíčení Softbalový turnaj Divadlo Zlín - návštěva představení Zápis žáků do 1. ročníku Lyžařský výcvikový kurz Karneval Návštěva Knihovny BBB Filmové představení Beseda o knihách Významné osobnosti obce - projekt Návštěva dětí MŠ Břestek Farma Zlechov - exkurze Velikonoce - projekt Husité - výukový program Velikonoční dílničky Pletení žil - projekt Geologická exkurze Den Země - výukový program EVVO Výchovný koncert Jízda zručnosti Tupeský džbáneček - školní kolo Májový turnaj v přehazované Den Matek Škola v přírodě Turnaj družin - floorbal Okresní kolo dopravní soutěže 6.+7.třída 6.+7.třída 7.třída 8.třída děti MŠ 7.třída 6.+7.třída 9.třída 1.třída 1.stupeň 4.třída občané Tupes 8.třída 7.+8.třída občané Tupes 1. stupeň družina 4. třída školní rok 2009/2010 Strana:9/10

10 červen Fotbalový turnaj MŠ UH Výlet MŠ - ZOO Hodonín Vystoupení v rádiu Buchlovice - přírodovědná praktika Den dětí Turisticko-poznávací exkurze - Slovensko školní výlety Triatlon Velehrad Návštěva myslivců - Salaš Táborák s dětmi a rodiči MŠ Rozloučení s žáky 9.tříd Hurá na prázdniny děti MŠ děti MŠ děti MŠ a ZŠ třída 8.třída 1.stupeň děti a rodiče MŠ 9.třída 7.1. Mezinárodní spolupráce Ve školní roce 2008/2009 jsme dále rozvíjeli dlouholetou spolupráci se slovenskou školou ve Velkém Slavkově, okres Poprad. Tradičně proběhl výměnný pobyt žáků 8.třídy, v rámci kterého byla uskutečněna turisticko-poznávací expedice po Vysokých Tatrách. 8. Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI ve školním roce 2008/2009 neproběhla kontrola ČŠI 9. Základní údaje o hospodaření školy výsledek hospodaření za rok 2008 činil ,- Kč, na pokyn zřizovatele byla tato částka převedena do rezervního fondu. podrobnější informace jsou součástí řádné účetní uzávěrky za rok O průběhu hospodaření v roce 2009 vypovídají mezitímní účetní uzávěrky za období 1-3 a Datum zpracování zprávy: září 2009 Mgr. Štěpán Kubiš, ředitel školy školní rok 2009/2010 Strana:10/10

O B S A H. Obsah: Část

O B S A H. Obsah: Část Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011-2012 Strana:1/17 O B S A H Obsah: Část Strana 1. Základní údaje 3 1.1. Základní údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti ZŠ za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti ZŠ za školní rok 2013/2014 Z á k l a d n í š k o l a B a b i c e, o k r e s U h e r s k é H r a d i š t ě, p ř í s p ě v k o v á o r g a n i z a c e ZŠ Babice, Babice 377, 687 03 Babice 572585065, e-mail: zsbabice@zsbabice.cz, web.

Více

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola O s větimany Výroční zpráva o činnosti základní školy a mateřské školy ve školním roce 2013/2014 Část I. 1. Základní údaje o škole Základní charakteristika

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Boršice, okres Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 zpracovaná podle zákona 561/2004 Sb., par.7, odst. 1, písm. a-h, o základním, středním,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013/2014 Komenského 1720, 686 03 Staré Město telefon: 702 278 873 zsstmesto@zsstmesto.cz www.zsstmesto.cz bankovní spojení: KB Uherské Hradiště, č.ú. 11631721/0100, IČ: 75022567

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Boršice, okres Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 zpracovaná podle zákona 561/2004 Sb., par.7, odst. 1, písm. a-h, o základním, středním,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola, Uherské Hradiště, Sportovní 777, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Zprávu předkládá: Mgr. Milan Melichárek, ředitel školy 1 Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009 Základní údaje Název školy: Sídlo školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Základní škola, Komenského 720, 686 0, Staré Město

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace Zahradní 10, PSČ 747 28, IČO 70984565 Tel.: 553 675 129, E-mail: zsstepankovice@volny.cz www.zsstepankovice.skolniweb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA POZLOVICE, okres Zlín, příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ ŠKOLA POZLOVICE, okres Zlín, příspěvková organizace , Výroční zpráva o činnosti Základní školy Pozlovice,, Výroční zpráva je vypracována v souladu s ustanovením 10 zákona 561/2004 Sb., 7 vyhlášky č.15/2005 Sb. a zahrnuje období školního roku 2012/2013 Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1. Údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Píšť,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Školní rok 2003/2004

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Školní rok 2003/2004 VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Školní rok 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Sídlo školy:

Více

Základní škola a mateřská škola Bystřice 848, okr. Frýdek-Místek, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Bystřice 848, okr. Frýdek-Místek, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Bystřice 848, okr. Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva základní školy : - základní údaje - vzdělávací program - přehled

Více

Základní škola Strančice, okres Praha východ Revoluční 170 251 63 Strančice t: 323 640 564 e: info@skolastrancice.cz www.skolastrancice.

Základní škola Strančice, okres Praha východ Revoluční 170 251 63 Strančice t: 323 640 564 e: info@skolastrancice.cz www.skolastrancice. Základní škola Strančice, okres Praha východ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRANČICE, OKRES PRAHA - VÝCHOD 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY STRANČICE, OKRES PRAHA VÝCHOD ZA ŠKOLNÍ ROK

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY č.j.: 85/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 2012 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program školy 3. Přehled pracovníků školy 4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ostrava - Krásné Pole Zpracovala a předkládá: 16. září 2014 RNDr. Věra Havelková Osnova výroční zprávy a) Základní údaje o škole b) Přehled oboru

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 [srpen 2013] Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50 Tř. Dr. E. Beneše 50/II, 392 01 Soběslav

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ve Zlíně dne 1. září 2014-0 - Obsah: ČÁST A Základní údaje o škole str. 1 ČÁST B Vzdělávací

Více

za školní rok 2011/2012

za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Skřipov, okres Opava, příspěvková organizace, 747 45 Skřipov č. 120 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Mgr.et Bc. Eva Víchová ředitelka školy 1 Obsah:

Více

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Základní škola Břest, okres Kroměříž Výroční zpráva Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Adresa IČO tel.: email:; web: Břest 61;768 23 709 912 51 +420573354031 zs@zsbrest.cz www.zsbrest.cz

Více

Základní škola Štětí, Školní 559 okres Litoměřice, příspěvková organizace výroční zpráva o činnosti školy, školní rok 2012-2013

Základní škola Štětí, Školní 559 okres Litoměřice, příspěvková organizace výroční zpráva o činnosti školy, školní rok 2012-2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012 / 2013 Základní škola Štětí Školní 559 příspěvková organizace OBSAH I. Základní charakteristika školy...3 II. Vzdělávací programy školy...6 1. Vzdělávací program školy...6

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 1 Obsah: 1. Charakteristika školy str. 3 1.1 Aktivity školního roku 2013-2014 str. 4 1.2 Spolupráce s jinými ZŠ, MŠ, ZUŠ str. 6 1.3 Materiální zabezpečení vzdělávacího procesu str. 7 2. Učební plán str.

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou,okres Přerov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011/2012 (zákon č. 561/2004 Sb., vyhláška 15/2005 Sb.) Výroční zpráva ZŠ za školní rok 2011/2012

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více