FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU"

Transkript

1 Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podniková ekonomika a management FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU Financial analysis of the company Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Ing. Milan Sedláček Autor: Erika KOHOUTKOVÁ Brno, 2012

2

3 Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Katedra podnikového hospodářství Akademický rok 2011/2012 ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Pro: Obor: Název tématu: KOHOUTKOVÁ Erika Podniková ekonomika a management FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU Financial analysis of the company Zásady pro vypracování Cíl práce: Provést analýzu finančního zdraví konkrétního podniku na základě účetních dat za nejméně pět účetních období a vyslovit se o aktuální finanční situaci podniku včetně návrhu možné optimalizace jeho finančního zdraví. Postup práce: Úvod; Teoretická část - definování metod a dalších (v práci využitých) východisek a postupů; Praktická část - aplikace v teoretické části popsaných postupů na konkrétní podnik - provedení komplexní finanční analýzy vedoucí autora k závěrům o aktuální finanční situaci podniku s případnými návrhy do budoucnosti; Závěr. Použité metody: Literární rešerše, deskripce, analýza, syntéza.

4 Rozsah grafických prací: (Předpoklad cca 10 tabulek a grafů) Rozsah práce bez příloh: stran Seznam odborné literatury: KISLINGEROVÁ, Eva - HNILICA, Jiří. Finanční analýza :krok za krokem. 2. vyd. Praha: C.H. Beck, xiii, 135. ISBN KISLINGEROVÁ, Eva. Manažerské finance. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, s. ISBN SEDLÁČEK, Jaroslav. Účetní data v rukou manažera: finanční analýza v řízení firmy. 2. doplněné vyd. Brno: Computer Press, s. ISBN SYNEK, Miloslav. Ekonomická analýza. Vyd. 1. V Praze : Vysoká škola ekonomická v Praze, s. ISBN SYNEK, Miloslav. Manažerská ekonomika. 5. vyd. Praha: Grada, s. ISBN SYNEK, Miloslav. Podniková ekonomika. 3. přeprac. a dopl. vyd. Praha: C.H. Beck, xxv, 479 s. ISBN Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Ing. Milan Sedláček Datum zadání bakalářské práce: Termín odevzdání bakalářské práce a vložení do IS je uveden v platném harmonogramu akademického roku. vedoucí katedry děkan V Brně dne

5 Jméno a příjmení autora: Erika Kohoutková Název bakalářské práce: Finanční analýza podniku Název práce v angličtině: Financial analysis of the company Katedra: podnikového hospodářství Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Ing. Milan Sedláček Rok obhajoby: 2012 Anotace Předmětem bakalářské práce Finanční analýza podniku je aplikace vybraných nástrojů finanční analýzy na konkrétní podnik za účelem zhodnocení jeho aktuální finanční situace. V teoretické části jsou definovány jednotlivé metody finanční analýzy. Praktická část se zabývá aplikací vybraných metod finanční analýzy ve společnosti Nová Mosilana, a.s., jsou zde identifikovány silné a slabé stránky této společnosti a navrhnuta opatření pro zlepšení její finanční situace. Annotation The aim of the bachelor thesis Financial Analysis of the Company is to apply selected methods of financial analysis on a chosen company in order to evaluate its present financial situation. Particular methods of financial analysis are defined in the theoretical part. The practical part deals with application of selected methods on company Nová Mosilana, a.s., there are identified company s strengths and weaknesses and suggested measures to improve its financial situation. Klíčová slova Finanční analýza, poměrové ukazatele, likvidita, rentabilita, aktivita, zadluženost, produktivita práce Keywords Financial analysis, financial ratios, liquidity, profitability, activity, indebtedness, labour productivity

6 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci Finanční analýza podniku vypracovala samostatně pod vedením Mgr. Ing. Milana Sedláčka a uvedla v ní všechny použité literární a jiné odborné zdroje v souladu s právními předpisy, vnitřními předpisy Masarykovy univerzity a vnitřními akty řízení Masarykovy univerzity a Ekonomicko-správní fakulty MU. V Brně dne 7. května 2012 vlastnoruční podpis autora

7 Poděkování Na tomto místě bych ráda poděkovala Mgr. Ing. Milanu Sedláčkovi za cenné připomínky a odborné rady, kterými přispěl k vypracování této bakalářské práce. Dále bych chtěla vyjádřit poděkování vedoucí oddělení controlling paní Ing. Haně Glembové za poskytnuté informace a konzultace týkající se společnosti Nová Mosilana, a.s.

8 OBSAH ÚVOD TEORETICKÁ ČÁST Pojem finanční analýza Uživatelé finanční analýzy Externí uživatelé finanční analýzy Interní uživatelé finanční analýzy Zdroje informací pro finanční analýzu Rozvaha Výkaz zisku a ztráty Analýza absolutních ukazatelů Horizontální analýza Vertikální analýza Analýza rozdílových ukazatelů Čistý pracovní kapitál Analýza poměrových ukazatelů Ukazatele likvidity Ukazatele rentability Ukazatele aktivity Ukazatele zadluženosti Ukazatele produktivity práce Analýza soustav ukazatelů Pyramidový rozklad rentability vlastního kapitálu ROE Bonitní model Kralicekův Quicktest Bankrotní modely PRAKTICKÁ ČÁST Společnost Nová Mosilana, a.s Základní informace o společnosti Nová Mosilana, a.s Historie společnosti Nová Mosilana, a.s Koncern Marzotto Postavení společnosti Nová Mosilana, a.s. v rámci koncernu Marzotto Analýza absolutních ukazatelů Rozvaha Vertikální analýza rozvahy Horizontální analýza rozvahy... 35

9 2.2.2 Výkaz zisku a ztráty Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty Analýza rozdílových ukazatelů Čistý pracovní kapitál Analýza poměrových ukazatelů Ukazatele likvidity Ukazatele rentability Ukazatele aktivity Ukazatele zadluženosti Ukazatele produktivity práce Analýza soustav ukazatelů Pyramidový rozklad rentability vlastního kapitálu ROE Bonitní model Kralicekův Quicktest Bankrotní modely ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ SEZNAM TABULEK SEZNAM GRAFŮ SEZNAM OBRÁZKŮ SEZNAM SCHÉMAT SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK SEZNAM PŘÍLOH... 61

10 ÚVOD Podnik je považován za úspěšný tehdy, pokud se mu dlouhodobě daří naplňovat své předem stanovené cíle. Úkolem manažera je tyto cíle definovat a rozhodovat o tom, jaká bude nejlepší cesta k jejich dosažení. Pro provedení optimálního rozhodnutí je ovšem nutné mít k dispozici dostatečné množství relevantních informací. Nástrojem, který poskytuje manažerům informace pro jejich strategické i operativní rozhodování, je finanční analýza. Finanční analýza zkoumá vývoj ekonomické situace podniku v minulosti a na základě toho umožňuje posoudit jeho finanční zdraví. S její pomocí je možné odhalit problémové oblasti podniku, na které by měl finanční manažer zaměřit svoji pozornost. Výsledkem finanční analýzy je komplexní vyhodnocení finanční situace podniku, určení silných a slabých stránek analyzovaného podniku a návrh řešení problémových oblastí. Cílem této bakalářské práce je vyhodnotit finanční zdraví vybraného podniku prostřednictvím finanční analýzy, identifikovat jeho silné a slabé stránky a navrhnout možné zlepšení jeho finanční situace. V rámci této práce bude detailněji analyzována problematika rentability a produktivity práce ve vybraném podniku zabývajícím se textilní výrobou, jelikož nízké hodnoty těchto ukazatelů jsou klíčovými problémy textilního průmyslu v České republice. V letech byla globální i česká ekonomika zasažena hospodářskou krizí, proto budou v průběhu celé práce zkoumány dopady této krize na daný podnik. Konkrétně pak bude zjišťováno, zda podniku v období let hrozil bankrot či nikoli. Pro naplnění cíle této práce byly definovány následující tři hypotézy: Hypotéza č. 1: Rentabilita celkového kapitálu v podniku ve sledovaném období rostla. Hypotéza č. 2: Produktivita práce z přidané hodnoty v podniku ve sledovaném období rostla. Hypotéza č. 3: Podnik ve sledovaném období nebyl ohrožen bankrotem. Tato práce je rozdělena na dvě části, na část teoretickou a praktickou. V teoretické části budou blíže specifikovány pojmy finanční analýza, uživatelé finanční analýzy a zdroje informací nezbytné pro její vypracování. Poté budou představeny vybrané metody finanční analýzy. Konkrétně bude blíže charakterizována analýza absolutních, rozdílových a poměrových ukazatelů. Následovat bude analýza soustav ukazatelů, kde bude popsán rozklad rentability vlastního kapitálu a vybraný bonitní a dva bankrotní modely. V této části budou uvedeny podmínky, za nichž dojde k potvrzení či vyvrácení jednotlivých hypotéz. V praktické části budou jednotlivé metody finanční analýzy aplikovány na vybraný podnik, kterým je společnost Nová Mosilana, a.s. zabývající se textilní výrobou. Nejprve budou uvedeny základní informace o této společnosti, její historie a charakteristika jejího postavení v rámci koncernu, jehož je součástí. Poté bude provedena samotná finanční analýza této společnosti na základě účetních výkazů z let V průběhu této analýzy budou postupně ověřovány jednotlivé hypotézy. V závěru práce bude provedeno shrnutí výsledků předchozí analýzy, jednotlivé hypotézy budou potvrzeny či vyvráceny, bude zhodnocena aktuální finanční situace společnosti včetně identifikace jejích silných a slabých stránek a dále budou představeny návrhy na možné zlepšení její budoucí finanční situace. Výsledky této práce mohou posloužit analyzované firmě jako podklad pro další hlubší analýzu konkrétních oblastí a mohou být užitečné pro její management. 10

11 1 TEORETICKÁ ČÁST 1.1 Pojem finanční analýza Finanční analýzu již definovalo mnoho autorů, a proto se můžeme setkat s celou řadou definic tohoto pojmu. V zásadě se tyto definice shodují v tom, že finanční analýza využívá údajů z finančního účetnictví, tyto údaje porovnává a dává je do vzájemných souvislostí, čímž zvyšuje jejich vypovídací hodnotu. Výsledkem finanční analýzy je zhodnocení minulé či současné finanční situace podniku. Na základě tohoto zhodnocení autor finanční analýzy navrhuje možná řešení problémových oblastí podniku. Finanční analýza současně slouží managementu podniku jako podklad pro finanční plánování a řízení. Podle Holečkové je finanční analýza úzce spojena s účetnictvím a finančním řízením podniku. 1 Pokud na údaje z finančních výkazů pohlížíme izolovaně, tak mají pouze omezenou vypovídací schopnost, neposkytují úplný obraz o finanční situaci podniku a nelze z nich vyčíst, jaké jsou silné a slabé stránky podniku. 2 K tomu slouží finanční analýza, která poměřuje získané údaje mezi sebou navzájem a rozšiřuje tak jejich vypovídací schopnost, umožňuje dospět k určitým závěrům o celkovém hospodaření, majetkové a finanční situaci podniku. 3 Finanční analýza hodnotí minulost podniku i jeho současnou situaci a doporučuje vhodná řešení do budoucnosti. Cílem finanční analýzy je zjistit, jestli je podnik finančně zdravý, rozpoznat jeho silné a slabé stránky. 4 Podnik je považován za finančně zdravý, pokud se nachází v uspokojivé finanční situaci. Ta nastává tehdy, pokud je podnik schopen vzhledem k výši rizika dosahovat takové míry zhodnocení vloženého kapitálu, kterou od něj vyžadují investoři. 5 Finanční zdraví záleží především na výnosnosti (rentabilitě) s přihlédnutím k riziku. Čím větší rentabilita vloženého kapitálu, tím lépe pro finanční zdraví podniku. 6 Podle Sedláčka je finanční analýza podniku pojímána jako metoda hodnocení finančního hospodaření podniku, při které se získaná data třídí, agregují, poměřují mezi sebou navzájem, kvantifikují se vztahy mezi nimi, hledají kauzální souvislosti mezi daty a určuje se jejich vývoj Uživatelé finanční analýzy Výsledky finanční analýzy jsou využívány různorodými subjekty. Uživatele finanční analýzy můžeme rozdělit na externí a interní. Holečková 8 je definuje následovně: Externí uživatelé finanční analýzy Externí uživatelé finanční analýzy vychází při jejím zpracování z veřejně dostupných zdrojů, kterými jsou povinně zveřejňované finanční výkazy podniku (povinnost zveřejnit účetní závěrku a výroční zprávu mají ty účetní jednotky, které jsou zapsány v obchodním rejstříku 9 ). Na základě těchto 1 HOLEČKOVÁ, J. Finanční analýza firmy. Str HOLEČKOVÁ, J. Finanční analýza firmy. Str HOLEČKOVÁ, J. Finanční analýza firmy. Str HOLEČKOVÁ, J. Finanční analýza firmy. Str HOLEČKOVÁ, J. Finanční analýza firmy. Str HOLEČKOVÁ, J. Finanční analýza firmy. Str SEDLÁČEK, J. Finanční analýza podniku. Str HOLEČKOVÁ, J. Finanční analýza firmy. Str Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví. 11

12 informací externí uživatelé vyhodnocují finanční důvěryhodnost podniku. Mezi externí uživatele patří investoři, banky a jiní věřitelé, obchodní partneři, konkurenti, stát a jeho orgány. Investoři jsou primárními uživateli finanční analýzy. O výsledky finanční analýzy se zajímají jak akcionáři a vlastníci, kteří do podniku vložili kapitál, tak i potenciální investoři, kteří uvažují o investování do společnosti a chtějí se ujistit o správnosti svého rozhodnutí. Investoři využívají výsledky finanční analýzy z hlediska investičního a kontrolního. Z hlediska investičního se akcionáři soustředí na míru výnosnosti a rizika jimi vloženého kapitálu. Pomocí finanční analýzy se ujišťují o správnosti výběru své investice a výsledky finanční analýzy jim usnadňují rozhodování o budoucích investicích. V rámci kontrolního hlediska se akcionáři zajímají zejména o disponibilní zisk, který určuje výši jejich dividend, ale i o stabilitu a likviditu podniku. Toto hledisko akcionáři uplatňují vůči manažerům podniku, jehož akcie vlastní. Banky se zajímají o finanční situaci potenciálního dlužníka, aby byly schopny správně rozhodnout o poskytnutí či neposkytnutí úvěru, jeho výši a době splatnosti. Před poskytnutí úvěru banka posuzuje bonitu dlužníka, což znamená, že analyzuje strukturu jeho aktiv, pasiv a výsledky hospodaření. Banky vyhodnocují, zda je podnik schopen splácet své závazky a zda bude v budoucnu schopen splácet úvěr i s úroky. Mezi obchodní partnery zahrnujeme dodavatele a odběratele. Dodavatelé pomocí finanční analýzy zjišťují, zda podnik bude schopen dostát svým splatným závazkům. Odběratelé sledují finanční situaci dodavatele z toho důvodu, aby při případném bankrotu dodavatele nebyli poškozeni výpadkem dodávek. Tento problém je výrazný zejména u odběratelů, kteří jsou závislí na dodávce specifických vstupů, které produkuje málo podniků nebo dokonce jen jediný podnik. Konkurenti se zajímají o finanční situaci podniků působících ve stejném odvětví za účelem vzájemného srovnávání a vyhodnocování konkurence na trhu. Stát a jeho orgány sledují informace o podnicích z mnoha důvodů. Stát pomocí těchto údajů sestavuje statistická šetření, kontroluje, zda podniky plní své daňové povinnosti, kontroluje podniky se státní majetkovou účastí. Pomocí těchto informací rozhoduje o udělení finanční výpomoci (dotace, vládou garantované úvěry), získává přehled o podnicích, kterým byly uděleny státní zakázky, a v neposlední řadě pomocí těchto informací formuluje hospodářskou politiku státu Interní uživatelé finanční analýzy Interní finanční analýzu provádí podnikové útvary a povolané osoby jako jsou např. auditoři. Těmto subjektům jsou k dispozici nejen údaje z finančního účetnictví, ale i údaje z vnitropodnikového účetnictví. Mezi interní uživatele řadíme manažery, zaměstnance a odbory. Manažeři využívají závěrů finanční analýzy pro operativní i strategické finanční řízení podniku. Management podniku má přístup i k interním informacím, které nejsou dostupné veřejnosti a navíc získává informace o podnikových financích v průběhu celého roku, prostřednictvím oddělení controllingu. Tyto informace umožňují manažerům činit správná rozhodnutí. Zaměstnanci mají zájem na dobrém hospodářském výsledku a finanční stabilitě svého podniku, protože tyto faktory úzce souvisí se mzdovými podmínkami a zachováním pracovních míst. 12

13 1.3 Zdroje informací pro finanční analýzu Základní informace pro vytvoření finanční analýzy nám poskytují účetní výkazy, které lze rozdělit na účetní výkazy finanční a vnitropodnikové. Mezi finanční účetní výkazy řadíme rozvahu, výkaz zisku a ztráty a výkaz cash flow (přehled o peněžních tocích). Tyto výkazy jsou základem informací pro finanční analýzu podniku. Firmy tyto výkazy povinně zveřejňují nejméně jednou za rok, jedná se tedy o informace, které jsou veřejně dostupné. Vnitropodnikové účetní výkazy vychází z vnitřních potřeb každé firmy a nemají právně závaznou strukturu. Využití těchto informací vede ke zpřesnění závěrů finanční analýzy. 10 Informace v praktické části této práce budou čerpány pouze z rozvahy a výkazu zisku a ztráty, nikoli z výkazu cash flow, proto budou v následující části specifikovány pouze první dva finanční výkazy Rozvaha Rozvaha vyjadřuje stav aktiv a pasiv k určitému datu. Na levé straně rozvahy jsou zobrazena aktiva podniku (struktura jeho majetku) a na pravé straně se nachází pasiva (zdroje krytí majetku, kapitál). Schéma č. 1 Zjednodušená struktura rozvahy AKTIVA Pohledávky za upsaný základní kapitál Dlouhodobý majetek Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Oběžná aktiva Zásoby Dlouhodobé pohledávky Krátkodobé pohledávky Krátkodobý finanční majetek Vlastní kapitál Základní kapitál PASIVA Kapitálové fondy Fondy ze zisku Výsledek hospodaření minulých let Výsledek hospodaření běžného období Cizí zdroje Rezervy Dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky Bankovní úvěry a výpomoci Časové rozlišení Časové rozlišení Pramen: SEDLÁČEK, J. Účetnictví podnikatelů. Po vstupu do Evropské unie. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, Str , upraveno. Aktiva podniku se dělí na stálá aktiva a oběžná. Sedláček 11 je vymezuje následovně: Stálá aktiva (dlouhodobý majetek) představují majetek, který slouží podniku dlouhodobě, zpravidla po dobu delší než jeden rok. Spotřebovávají se postupně, ve formě odpisů (kromě dlouhodobého majetku neodepisovaného). Dlouhodobý majetek rozdělujeme na dlouhodobý nehmotný majetek (nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, software ), dlouhodobý hmotný majetek (pozemky, stavby, samostatné movité věci ) a dlouhodobý finanční majetek (dlouhodobé cenné papíry a podíly, poskytnuté dlouhodobé půjčky ). Oběžná aktiva představují majetek, který se v podniku spotřebuje najednou nebo majetek, který se během jednoho roku přemění na jinou formu majetku. V podniku dochází ke koloběhu oběžných aktiv, jelikož tato aktiva se v průběhu provozního cyklu podniku postupně přeměňují z jedné formy na druhou. Peníze slouží k nákupu materiálu, materiál se výrobou přeměňuje 10 RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. Str SEDLÁČEK, J. Účetnictví podnikatelů. Po vstupu do Evropské unie. Str

14 na výrobky, prodejem výrobků vznikají podniku pohledávky a inkasem pohledávek do podniku přitékají zpět peněžní prostředky. Do oběžných aktiv řadíme zásoby (materiál, nedokončená výroba, výrobky, zboží ), krátkodobé a dlouhodobé pohledávky a krátkodobý finanční majetek (peníze, účty v bankách ). Ostatní aktiva zahrnují účty časového rozlišení, kam řadíme náklady příštích období (např. předem placené nájemné), komplexní náklady příštích období a příjmy příštích období. Tato položka představuje zpravidla malou část podílu na celkových aktivech. Pasiva vyjadřují původ majetku a dávají tak najevo, z jakých finančních zdrojů byl majetek pořízen. Představují závazky či dluhy podniku. Pasiva rozdělujeme na vlastní kapitál a cizí zdroje. Sedláček 12 je blíže charakterizuje následovně: Vlastní kapitál představuje nárok vlastníků (společníků) podniku na aktiva, která podnik spravuje. 13 Podíl vlastního kapitálu na celkovém kapitálu je ukazatelem finanční nezávislosti podniku. Do vlastního kapitálu řadíme základní kapitál (je tvořen peněžitými i nepeněžitými vklady společníků do podniku), kapitálové fondy (jsou vytvářeny z kapitálových vkladů, které nezvyšují základní kapitál společnosti), fondy ze zisku (např. rezervní fond), výsledek hospodaření běžného období a nerozdělený zisk (neuhrazená ztráta) minulých let. Cizí zdroje představují závazky vůči věřitelům. Firma si cizí zdroje zapůjčuje, proto za ně musí platit úroky a ostatní výdaje spojené se získáváním tohoto kapitálu. Do cizích zdrojů zařazujeme rezervy (zákonné a ostatní), dlouhodobé závazky (např. emitované dluhopisy, přijaté zálohy, směnky k úhradě se splatností delší než jeden rok ), krátkodobé závazky (dlužné částky dodavatelům, nevyplacené mzdy a platy ) a bankovní úvěry (běžné nebo dlouhodobé). Ostatní pasiva zahrnují výdaje příštích období a výnosy příštích období Výkaz zisku a ztráty Výkaz zisku a ztráty poskytuje informace o nákladech, výnosech a výsledku hospodaření podniku za určité období. Může být uspořádán v druhovém nebo účelovém členění. Veškeré výkazy zisku a ztráty v této práci budou uvedeny v druhovém členění. Výkaz má vertikální podobu a je uspořádán stupňovitě tak, že umožňuje postupně vypočítat obchodní marži, přidanou hodnotu a výsledky hospodaření (VH) z jednotlivých fází podnikové činnosti SEDLÁČEK, J. Účetnictví podnikatelů. Po vstupu do Evropské unie. Str SEDLÁČEK, J. Účetnictví podnikatelů. Po vstupu do Evropské unie. Str SEDLÁČEK, J. Účetnictví podnikatelů. Po vstupu do Evropské unie. Str

15 Schéma č. 2 Zjednodušená struktura výkazu zisku a ztráty v druhovém členění + Tržby za prodej zboží - Náklady na prodané zboží = OBCHODNÍ MARŽE + Výkony - Výkonová spotřeba = PŘIDANÁ HODNOTA + Provozní výnosy - Provozní náklady = PROVOZNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ + Finanční výnosy - Finanční náklady = FINANČNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ - Daň z příjmu za běžnou činnost = VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA BĚŽNOU ČINNOST + Mimořádné výnosy - Mimořádné náklady - Daň z mimořádné činnosti = MIMOŘÁDNÝ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ = VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ Pramen: SEDLÁČEK, J. Účetnictví podnikatelů. Po vstupu do Evropské unie. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, Str. 216, upraveno. Obchodní marže se vypočítá jako rozdíl mezi tržbami za prodané zboží a náklady vynaloženými na prodané zboží. Přidaná hodnota se vypočítá sečtením obchodní marže s výkony a odečtením výkonové spotřeby. Mezi výkony patří tržby za prodej vlastních výrobků a služeb, změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace. Do výkonové spotřeby spadá spotřeba materiálu, energie a služby. Provozní výsledek hospodaření se získá jako součet přidané hodnoty a provozních výnosů a od této částky se odečtou provozní náklady. Mezi provozní výnosy patří např. tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu. Do provozních nákladů řadíme osobní náklady, odpisy, daně a poplatky. Finanční výsledek hospodaření se vypočítá jako rozdíl mezi finančními výnosy (tržby z prodeje cenných papírů a podílů, výnosové úroky ) a finančními náklady (prodané cenné papíry a podíly, nákladové úroky ). Výsledek hospodaření za běžnou činnost je roven součtu provozního VH a finančního VH přičemž se ještě musí odečíst daň z příjmu za běžnou činnost. Mimořádný výsledek hospodaření se vypočítá jako rozdíl mezi mimořádnými výnosy a mimořádnými náklady. Od této částky je nutné ještě odečíst daň z příjmu z mimořádné činnosti. Výsledek hospodaření za účetní období je roven součtu VH za běžnou činnost a mimořádnému VH. 1.4 Analýza absolutních ukazatelů Při analýze absolutních ukazatelů se přímo využívají údaje z účetních výkazů. Tyto údaje slouží k vytvoření horizontální analýzy (analýzy trendů) a vertikální analýzy (procentní analýzy komponent). Provedení těchto analýz umožňuje nahlédnout na údaje z účetních výkazů v širších souvislostech a často vede k odhalení problémových oblastí podniku. 15 Horizontální a vertikální analýzy slouží zejména k rozboru minulého vývoje finanční situace podniku a jeho příčin HOLEČKOVÁ, J. Finanční analýza firmy. Str GRÜNWALD, R., HOLEČKOVÁ, J. Finanční analýza a plánování podniku. Str

16 1.4.1 Horizontální analýza Horizontální analýza (analýza trendů) sleduje vývoj absolutních ukazatelů v čase a informuje nás tedy o tom, jak se určitá položka v daném účetním období změnila oproti předchozímu účetnímu období. Zjišťujeme absolutní změnu i relativní změnu (procentní změnu) jednotlivých položek. Jednotlivé položky účetních výkazů mezi sebou porovnáváme po řádcích neboli horizontálně. 17 absolutní změna = hodnota položky v běžném období hodnota absolutní změna procentní změna = 100 hodnota položky v minulém období položky v minulém období Vertikální analýza Vertikální analýza (procentní analýza komponent) na rozdíl od horizontální analýzy studuje strukturu účetních výkazů ve sloupcích, nikoli napříč jednotlivými roky. Zjišťuje, jak velký je procentuální podíl jednotlivých položek účetních výkazů na předem určeném základu. Při analýze rozvahy je základem hodnota celkových aktiv, u výkazu zisku a ztráty je základem velikost tržeb nebo velikost celkových výnosů. 18 Synek 19 uvádí, že při vertikální analýze rozvahy bychom měli mít na paměti následující skutečnosti: Struktura aktiv a změny této struktury v čase podávají informaci o tom, do čeho podnik investoval své prostředky. Pokud podnik investoval do dlouhodobého majetku, mělo by se to projevit nárůstem zisku a rentability. Při investování do oběžného majetku dochází obvykle ke zlepšení likvidity, které ovšem může být doprovázeno snížením rentability. Struktura pasiv podává informaci o tom, z jakých zdrojů je financován majetek podniku a jeho činnost. Financování podnikové činnosti vlastním kapitálem je drahé, ale málo rizikové. Financování dlouhodobým cizím kapitálem, kam řadíme např. dluhopisy, je sice levnější, ale více rizikové. Nejlevnější a zároveň nejrizikovější je financování krátkodobým cizím kapitálem. 1.5 Analýza rozdílových ukazatelů Rozdílovým ukazatelům se také někdy říká fondy finančních prostředků a jsou významné pro řízení likvidity. Vypočítají se jako rozdíl dvou absolutních ukazatelů Čistý pracovní kapitál čistý pracovní kapitál = oběžná aktiva krátkodobé dluhy Čistý pracovní kapitál (net working capital) je nejčastěji používaným rozdílovým ukazatelem. Vypočítá se jako rozdíl mezi celkovými oběžnými aktivy (bez dlouhodobých pohledávek) a celkovými krátkodobými dluhy (krátkodobé závazky a krátkodobé bankovní úvěry a výpomoci). Představuje tu část oběžného majetku, která je financována dlouhodobým kapitálem. Jedná se o relativně volný kapitál, který slouží k zabezpečení bezproblémového průběhu podnikové činnosti. Čím vyšší je jeho hodnota, tím vyšší je schopnost podniku platit včas své závazky SEDLÁČEK, J. Účetní data v rukou manažera: finanční analýza v řízení firmy. Str HOLEČKOVÁ, J. Finanční analýza firmy. Str SYNEK, M. Ekonomická analýza. Str SEDLÁČEK, J. Účetní data v rukou manažera: finanční analýza v řízení firmy. Str HOLEČKOVÁ, J. Finanční analýza firmy. Str

17 Podle Sedláčka 22 představuje finanční polštář, který firmě umožní pokračovat ve svých aktivitách i v případě, že by ji potkala nějaká nepříznivá událost, jež by vyžadovala vysoký výdej peněžních prostředků. Čistý pracovní kapitál vypovídá o strategii financování firmy. Pokud je kladný, společnost uplatňuje konzervativní strategii financování, při které je oběžný majetek financován i dlouhodobým kapitálem. Tato strategie je relativně bezpečná, ale drahá (dlouhodobý kapitál je dražší než krátkodobý). Pokud je čistý pracovní kapitál záporný, tak podnik využívá pro své financování agresivní strategii, kdy jsou stálá aktiva financována nejen dlouhodobými, ale i krátkodobými zdroji. Tato strategie je rizikovější, ale zároveň levnější Analýza poměrových ukazatelů Poměrové ukazatele patří k nejoblíbenějším a nejrozšířenějším metodám finanční analýzy, jelikož jejich výpočet je nenáročný a zároveň poskytují cenné informace o základních finančních charakteristikách podniku. 24 Vypočítají se vydělením jedné položky z účetních výkazů druhou položkou, případně se dělí skupiny položek. 25 Údaje získané z rozvahy jsou stavové veličiny, zachycující okamžitý stav veličiny k určitému datu. Údaje z výkazu zisku a ztráty jsou tokové veličiny, které se vztahují k výsledku činnosti za určité období. Z důvodu zpřesnění výpočtu a dosažení větší srovnatelnosti stavových a tokových veličin je vhodné počítat s průměrem stavových veličin na počátku a na konci účetního období. 26 Existuje velké množství poměrových ukazatelů, které se dělí do těchto základních skupin: ukazatele likvidity ukazatele rentability ukazatele aktivity ukazatele zadluženosti ukazatele produktivity práce Ukazatele likvidity Ukazatele likvidity charakterizují schopnost podniku splácet své závazky. Na tomto místě je třeba si ujasnit pojmy solventnost, likvidita a likvidnost. Solventnost je schopnost podniku hradit včas své splatné závazky. Podmínkou solventnosti je likvidita. Likvidita je schopnost podniku přeměnit svá aktiva na peněžní prostředky a jimi uhradit včas své splatné závazky. Likvidita je důležitou podmínkou úspěšné a dlouhodobé existence podniku. Likvidnost je vlastnost majetku, která vypovídá o tom, jak obtížné je přeměnit majetek do peněžní podoby a jak rychle je toho podnik schopen. Nejméně likvidní jsou stálá aktiva. Z oběžných aktiv je nejlikvidnější krátkodobý finanční majetek, poté krátkodobé pohledávky a nejméně likvidní součástí oběžného majetku jsou zásoby. 27 Výše ukazatelů likvidity v konkrétním podniku je ovlivněna několika faktory. Prvním z nich je strategie firmy. Rozlišujeme strategii agresivní, v rámci které si podnik volí nižší likviditu, a strategii konzervativní, v rámci které podnik udržuje likviditu na vyšší úrovni. Likvidita je v rozporu s rentabilitou, jelikož aby byl podnik likvidní, musí mít část kapitálu vázanou v oběžných aktivech, která produkují pouze minimální nebo žádný zisk. Dále má na výši likvidity vliv vnějšího 22 SEDLÁČEK, J. Účetní data v rukou manažera: finanční analýza v řízení firmy. Str KALOUDA, F. Základy firemních financí. Str SEDLÁČEK, J. Finanční analýza podniku. Str HOLEČKOVÁ, J. Finanční analýza firmy. Str SEDLÁČEK, J. Finanční analýza podniku. Str HOLEČKOVÁ, J. Finanční analýza firmy. Str

18 ekonomického prostředí. Čím turbulentnější toto prostředí je, tím více jsou firmy opatrné a udržují likviditu na vyšší úrovni. Výše likvidity se také významně liší v závislosti na odvětví, ve kterém podnik působí. 28 Běžná likvidita (Current Ratio) oběžná aktiva bě žná likvidita = krátkodobé závazky Běžná likvidita neboli likvidita 3. stupně udává, kolikrát by byl podnik schopen zaplatit své krátkodobé závazky, kdyby veškerá oběžná aktiva přeměnil v peníze. Pokud podnik upřednostňuje nízké riziko a volí konzervativní strategii, doporučená hodnota tohoto ukazatele je vyšší než 2,5. V rámci průměrné strategie se doporučují hodnoty v rozmezí 1,6 až 2,5. Pokud podnik preferuje vysoký výnos a volí agresivní strategii, doporučují se hodnoty v rozmezí 1 až 1,6. 29 Vývoj hodnoty ukazatele běžné likvidity se obtížně interpretuje. Pokud je ukazatel větší než 1 a dojde k poklesu oběžných aktiv i krátkodobých dluhů o stejnou částku, běžné likvidita vzroste. Z toho plyne, že v období recese, kdy dochází k útlumu výroby, snížení oběžných aktiv i krátkodobých závazků, může tento ukazatel výrazně vzrůst. 30 Pohotová likvidita (Quick Asset Ratio, Acid test) oběžná aktiva zásoby pohotová likvidita = krátkodobé závazky Pohotová likvidita bývá také označována jako likvidita 2. stupně. Při výpočtu pohotové likvidity dochází k vyloučení nejméně likvidní složky oběžných aktiv, kterou jsou zásoby. Za ideální výši se považuje hodnota 1,0 až 1,5. Pokud je rovna jedné, znamená to, že by byl podnik schopen splatit své závazky, aniž by musel prodávat zásoby. Věřitelé upřednostňují vyšší hodnotu tohoto ukazatele, vedení podniku by mělo usilovat o optimální úroveň. Nadměrná hodnota vypovídá o vázanosti velkého objemu oběžných aktiv v pohotových prostředcích, které přináší minimální úrok a dochází tak k neproduktivnímu využívání vložených prostředků. 31 Peněžní likvidita (Cash Position Ratio) peněžní prostředky peně žní likvidita = krátkodobé závazky Peněžní likvidita se označuje také jako hotovostní likvidita nebo likvidita 1. stupně. Do čitatele zahrnuje pouze nejlikvidnější položku oběžných aktiv, kterou tvoří krátkodobý finanční majetek, tedy peníze, účty v bankách, krátkodobé cenné papíry a šeky. Minimální požadovaná hodnota tohoto ukazatele je 0, KISLINGEROVÁ, E. Manažerské finance. Str KISLINGEROVÁ, E. Manažerské finance. Str HOLEČKOVÁ, J. Finanční analýza firmy. Str RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. Str KISLINGEROVÁ, E. Manažerské finance. Str

19 1.6.2 Ukazatele rentability Ukazatele rentability, které bývají v literatuře označovány též jako ukazatele výnosnosti či návratnosti, měří schopnost podniku dosahovat zisku použitím investovaného kapitálu. Rentabilita se obecně počítá jako poměr zisku k vloženému kapitálu. 33 Do čitatele ukazatelů rentability lze dosazovat různé podoby zisku, které Kislingerová 34 definuje následovně: EAT (Earnings after Taxes) = čistý zisk, zisk po zdanění, hospodářský výsledek za účetní období EBT (Earnings before Taxes) = zisk před zdaněním, EAT zvýšený o daň z příjmu za mimořádnou činnost a o daň z příjmu za běžnou činnost EBIT (Earnings before Interest and Taxes) = zisk před úhradou úroků a daní, EBT zvýšený o nákladové úroky Pro přehlednost je uvedena následující tabulka, popisující výpočet jednotlivých kategorií zisku: Schéma č. 3 Výpočet jednotlivých kategorií zisku EAT hospodářský výsledek za účetní období (čistý zisk) + daň z příjmu za mimořádnou činnost + daň z příjmu za běžnou činnost EBT zisk před zdaněním + nákladové úroky EBIT zisk před úroky a zdaněním Pramen: SYNEK, Miloslav. Ekonomická analýza. Vyd. 1. V Praze: Vysoká škola ekonomická v Praze, Str. 40, upraveno. Volba konkrétní kategorie zisku pro výpočet ukazatelů rentability závisí na tom, k jakému účelu a pro jaké uživatele je finanční analýza určena. Rentabilita celkového kapitálu ROA (Return on Assets) EBIT ROA = 100 [%] aktiva Rentabilita celkového kapitálu nebo také rentabilita aktiv je klíčovým měřítkem rentability celkových zdrojů investovaných do podnikání. ROA poměřuje zisk k celkové sumě aktiv, bez ohledu na to, zda tato aktiva byla financována kapitálem vlastním nebo cizím. 35 ROA umožňuje porovnávat podniky s rozdílnou strukturou vlastního kapitálu a cizích zdrojů. 36 Pro srovnatelnost údajů s odvětvovými hodnotami ROA je vhodné do čitatele dosadit EBIT. Ukazatel ROA v této podobě nám umožní srovnávat podniky s rozdílným daňovým a úrokovým zatížením. 37 K tomuto ukazateli se váže první hypotéza, která zní následovně: Hypotéza č. 1: Rentabilita celkového kapitálu v podniku ve sledovaném období rostla. Pokud bude rentabilita celkového kapitálu ve většině let sledovaného období růst, pak bude tato hypotéza potvrzena. Pod pojmem většina je zde myšleno, že poroste alespoň ve čtyřech letech z pěti. Pro potvrzení hypotézy je zároveň potřeba, aby hodnota tohoto ukazatele na konci období byla nejvyšší ze všech let sledovaného období. 33 GRÜNWALD, R., HOLEČKOVÁ, J. Finanční analýza a plánování podniku. Str KISLINGEROVÁ, E. Manažerské finance. Str KISLINGEROVÁ, E. Manažerské finance. Str SUCHÁNEK, P. Finanční management. Str RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. Str

20 Rentabilita investovaného kapitálu ROCE (Return on Capital Employed) EBIT ROCE = vlastní kapitál + rezervy+ dlouhodobé závazky+ bankovní úvěry dlouhodobé 100 [%] Tento ukazatel bývá označován také jako rentabilita dlouhodobých zdrojů, jelikož ve jmenovateli jsou uvedeny veškeré dlouhodobé finanční prostředky podniku, které do něj investovali akcionáři i věřitelé. Slouží k hodnocení dlouhodobého investování. 38 ROCE má podobnou vypovídací schopnost jako ROA s tím rozdílem, že zatímco ROA měří výnosnost celkového kapitálu, ROCE se zaměřuje pouze na výnosnost dlouhodobého kapitálu. 39 Rentabilita vlastního kapitálu ROE (Return on Equity) EAT ROE = 100 [%] vlastní kapitál ROE vyjadřuje výnosnost kapitálu, který do podniku vložili vlastníci či akcionáři. Tento ukazatel by měl být vyšší než úroky, které by mohl investor získat při bezrizikové formě investování (např. výnos z pětiletých státních dluhopisů). 40 Držitel akcií nese riziko, že v případě špatného hospodaření podniku přijde o svůj vklad. Z tohoto důvodu je cena vlastního kapitálu v podobě vyplácených dividend a podílů na zisku vyšší než cena, kterou podnik platí za cizí kapitál v podobě úroku. 41 Pokud chceme daný podnik srovnávat s odvětvovými průměry, je vhodné do čitatele dosadit EAT. Rentabilita tržeb ROS (Return on Sales) EAT ROS = tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb + tržby z prodeje zboží 100 Ukazatel rentability tržeb udává, kolik korun čistého zisku připadá na jednu korunu tržeb. Tento ukazatel bývá také označován jako zisková marže. Je vhodné jej porovnávat s odvětvím. Pokud je nižší než odvětvový průměr, tak podnik prodává své produkty za příliš nízkou cenu s vynaložením příliš vysokých nákladů Ukazatele aktivity Ukazatele aktivity podávají informaci o tom, jak efektivně podnik hospodaří se svými aktivy. Pokud má podnik více aktiv, než lze považovat za optimální, vznikají mu zbytečné náklady a zároveň nízký zisk. Má-li jich naopak příliš málo, přichází o potenciální výnosy. 43 Rozlišujeme dva typy ukazatelů aktivity, jednak obrat a jednak dobu obratu. Obrat neboli rychlost obratu vyjadřuje, kolikrát se určitá položka přemění do jiné položky za jeden rok. Informuje nás o tom, kolikrát hodnota tržeb převyšuje hodnotu určité položky aktiv. Doba obratu je délka období, které je zapotřebí k uskutečnění jednoho obratu. Vyjadřuje se zpravidla ve dnech. 44 Jelikož se při výpočtu ukazatelů aktivity poměřují stavové a tokové veličiny, pro zpřesnění výsledků bude v této práci počítáno s průměrnými hodnotami rozvahových položek na začátku a na konci období (totéž platí i pro ukazatele rentability). [%] 38 DLUHOŠOVÁ, D. a kol. Finanční řízení a rozhodování podniku: analýza, investování, oceňování, riziko, flexibilita. Str SUCHÁNEK, P. Finanční management. Str SUCHÁNEK, P. Finanční management. Str SEDLÁČEK, J. Finanční analýza podniku. Str RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. Str SYNEK, M. Manažerská ekonomika. Str HOLEČKOVÁ, J. Finanční analýza firmy. Str

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní)

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní) 4. přednáška Finanční analýza podniku - FucAn Návaznost na minulou přednášku Elementární metody a) analýza absolutních ukazatelů b) analýza rozdílových a tokových ukazatelů c) analýza poměrových ukazatelů

Více

Finanční řízení podniku

Finanční řízení podniku Finanční řízení podniku Finanční řízení Základním úkolem je zajištění kapitálu a koordinace peněžních toků podnikání s cílem dosáhnout co nejlepšího zhodnocení kapitálu při zachování platební schopnosti

Více

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy)

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) FINANČNÍ ANALÝZA Cíle a možnosti finanční analýzy finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) podklady

Více

Finanční analýza. 1. Předmět a účel finanční analýzy. 2. Zdroje informací pro finanční analýzu. 3. Finanční účetní výkazy

Finanční analýza. 1. Předmět a účel finanční analýzy. 2. Zdroje informací pro finanční analýzu. 3. Finanční účetní výkazy Finanční analýza 1. Předmět a účel finanční analýzy Finanční analýza souží především pro ekonomické rozhodování a posouzení úrovně hospodaření podniku bonity a úvěruschopnosti dlužníka posouzení finanční

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Finanční

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

Poznámky k současné situaci podniku

Poznámky k současné situaci podniku Poznámky k současné situaci podniku Název podniku: Plzeňský Prazdroj, a.s. OKEČ: Rozvaha v plném rozsahu (k 31.12. v tis. Kč ) AKTIVA 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 AKTIVA CELKEM 0 0 0 15,170,444

Více

28.1.2012. Finanční analýza. 1. Podstata, význam a cíle finanční analýzy. Struktura kapitoly

28.1.2012. Finanční analýza. 1. Podstata, význam a cíle finanční analýzy. Struktura kapitoly Finanční analýza Struktura kapitoly 1. Podstata význam a cíle finanční analýzy. 2. Uživatelé finanční analýzy. 3. Zdroje pro finanční analýzu. 4. Analýza rozvahy. 5. Analýza výsledovky. 6. Analýza CASH

Více

Majetková a kapitálová struktura firmy

Majetková a kapitálová struktura firmy ČVUT v Praze fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Majetková a kapitálová struktura firmy Podnikový management - X16PMA Doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc. Podnikový management

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU (FAP) (aktualizovaná verze 01-09)

Metodické listy pro kombinované studium předmětu FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU (FAP) (aktualizovaná verze 01-09) Metodické listy pro kombinované studium předmětu FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU (FAP) (aktualizovaná verze 01-09) Přednášející: Ing. Jana Kotěšovcová Způsob zakončení předmětu: Zápočet formou zápočtového testu

Více

1 Finanční analýza. 1.1 Poměrové ukazatele

1 Finanční analýza. 1.1 Poměrové ukazatele 1 Finanční analýza Hlavním úkolem finanční analýzy, jako nástroj řízení společnosti, je komplexní posouzení současné finanční a ekonomické situace společnosti za pomoci specifických postupů a metod. Finanční

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Finanční management I

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Finanční management I Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 Finanční management I Finanční řízení Finanční řízení efektivní financování splnění cílů podniku Manažerské

Více

AGRO PODLUŽAN, A.S. REPORT FINANČNÍCH UKAZATELŮ

AGRO PODLUŽAN, A.S. REPORT FINANČNÍCH UKAZATELŮ AGRO PODLUŽAN, A.S. REPORT FINANČNÍCH UKAZATELŮ 2007-2011 Obsah Finanční analýza společnosti Agro Podlužan... 3 Ukazatele rentability... 4 Ukazatele aktivity... 5 Ukazatele likvidity... 7 Ukazatele zadluženosti...

Více

soubor činností, jejichž cílem je zjistit a vyhodnotit komplexně finanční situaci podniku Systematický rozbor dat, získaných především z účetních

soubor činností, jejichž cílem je zjistit a vyhodnotit komplexně finanční situaci podniku Systematický rozbor dat, získaných především z účetních Soňa Bartáková soubor činností, jejichž cílem je zjistit a vyhodnotit komplexně finanční situaci podniku Systematický rozbor dat, získaných především z účetních výkazů posouzení základních vývojových tendencí

Více

položky rozvahy a výsledovky obsahují stejné číselné údaje jako účty 702 a 710

položky rozvahy a výsledovky obsahují stejné číselné údaje jako účty 702 a 710 22. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A FINANČNÍ ANALÝZA na základě účetní uzávěrky se sestavuje účetní závěrka, která podle zákona o účetnictví zahrnuje: rozvahu (bilanci) výkaz zisku a ztráty (výsledovka) příloha, jejíž

Více

UKAZATELE RENTABILITY A AKTIVITY

UKAZATELE RENTABILITY A AKTIVITY UKAZATELE RENTABILITY A AKTIVITY 1. Ukazatele rentability, výnosnosti, ziskovosti (profitability ratios) poměřují zisk dosažený podnikáním s výší zdrojů podniku, jichž bylo užito k jeho dosažení. Ukazatele

Více

PŘEDMLUVA 1 PŘEDMĚT A CÍL FINANČNÍ ANALÝZY 3 METODY FINANČNÍ ANALÝZY 7

PŘEDMLUVA 1 PŘEDMĚT A CÍL FINANČNÍ ANALÝZY 3 METODY FINANČNÍ ANALÝZY 7 OBSAH III PŘEDMLUVA 1 PŘEDMĚT A CÍL FINANČNÍ ANALÝZY 3 METODY FINANČNÍ ANALÝZY 7 2.1 Fundamentální analýza podniku 7 2.2 Technická analýza podniku 9 Kritéria srovnatelnosti podniků 10 HORIZONTÁLNÍ ANALÝZA

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA - AKTIVA A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ ZÁKLADNÍ KAPITÁL B. STÁLÁ AKTIVA B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (DNM): - nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

Více

ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura

ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 1. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Majetek podniku (obchodní majetek) Souhrn věcí, peněz, pohledávek a

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA I. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL II. STÁLÁ AKTIVA 1) Dlouhodobý nehmotný majetek 2) Dlouhodobý hmotný majetek 3) Dlouhodobý finanční

Více

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. období 2013 Minulé úč. období 2012 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 138 087-363 027 775 060 763 997 749 352 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ

Více

Příloha 1: Vzorce pro poměrové ukazatele a index důvěryhodnosti

Příloha 1: Vzorce pro poměrové ukazatele a index důvěryhodnosti Příloha 1: Vzorce pro poměrové ukazatele a index důvěryhodnosti Tabulka 1: Ukazatele rentability ukazatel vzorec rentabilita celkového vloženého kapitálu (ROA): Z + U (1 d) CA rentabilita vlastního kapitálu

Více

Hospodářský výsledek (HV, účet 431) prochází schvalovacím řízením:

Hospodářský výsledek (HV, účet 431) prochází schvalovacím řízením: Alokace zisků Hospodářský výsledek (HV, účet 431) prochází schvalovacím řízením: a) krytí ztráty minulých let b) tvorba zákonem předepsaných i dobrovolných rezerv (pro částečné krytí rizik z podnikání)

Více

Peněžní toky v podniku

Peněžní toky v podniku Financování podniku Financování podniku a úkoly FM Druhy financování podniku Běžné (krátkodobé) financování Řízení cash flow Hodnocení finanční výkonnosti podniku finanční analýza Finanční plánování Peněžní

Více

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč Příloha č. 17: Rozvaha účetní jednotky: Aktiva ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období 2005 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 515 569-190 742 324 827 532 019 A. POHLEDÁVKY

Více

obchodních společností

obchodních společností Finanční výkazy obchodních společností Ladislav Šiška Obchodní společnosti založení vznik zápisem do obchodního rejstříku veřejný seznam podnikatelů + sbírka listin ochrana třetích osob členění českých:

Více

ROZUMÍME ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PODNIKATELŮ

ROZUMÍME ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PODNIKATELŮ ROZUMÍME ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PODNIKATELŮ Rozumíme účetní závěrce podnikatelů HANA BŘEZINOVÁ Vzor citace: BŘEZINOVÁ, H. Rozumíme účetní závěrce podnikatelů. Praha: Wolters Kluwer, 2014. 224 s. KATALOGIZACE

Více

Předmět: Účetnictví Ročník: 2-4 Téma: Účetnictví. Vypracoval: Rychtaříková Eva Materiál: VY_32_INOVACE 470 Datum: 12.3.2013. Anotace: Finanční analýza

Předmět: Účetnictví Ročník: 2-4 Téma: Účetnictví. Vypracoval: Rychtaříková Eva Materiál: VY_32_INOVACE 470 Datum: 12.3.2013. Anotace: Finanční analýza Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch 65-41-L/01 Gastronomie Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Účetnictví Ročník:

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Konsolidovaná rozvaha k

Konsolidovaná rozvaha k Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2002 AKTIVA CELKEM 3 993 316 3 800 365 3 206 238 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0 0 16 B. Stálá aktiva 1 510 678 1 499 941 1 502 466 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze. Provozně ekonomická fakulta. Katedra ekonomiky

Česká zemědělská univerzita v Praze. Provozně ekonomická fakulta. Katedra ekonomiky Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra ekonomiky Teze diplomové práce ROZBOR HOSPODAŘENÍ PODNIKU MEZIPODNIKOVÉ SROVNÁNÍ Bc. Petr Koten 2011 ČZU v Praze Souhrn Předmětem

Více

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ:

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: ROZVAHA k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: 452 74 649 Minulé účetní Označ. A K T I V A Běžné účetní období období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 330 487 646 110

Více

Rozvaha - Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období

Rozvaha - Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období Rozvaha Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období 2002 2007 AKTIVA Účet: 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Aktiva celkem 3731 3838 3735 3810 4626 5107 Pohledávky za upsané jmění Stálá aktiva 1549 1549 1549

Více

Analýza rozvahy a výkazu zisků a ztrát. Vertikální a horizontální analýza

Analýza rozvahy a výkazu zisků a ztrát. Vertikální a horizontální analýza Analýza rozvahy a výkazu zisků a ztrát Vertikální a horizontální analýza Členění rozvahy Položky na straně aktiv jsou členěny podle likvidnosti - od položek nejméně likvidních (stálá aktiva) k položkám

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží PŘÍLOHA 1 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Označ. TEXT (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží 01 429 794 484 852 377 846 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 380 590 476 201

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

Finanční analýza 2. přednáška. b) Přidaná hodnota a její modifikace

Finanční analýza 2. přednáška. b) Přidaná hodnota a její modifikace Finanční analýza 2. přednáška b) Přidaná hodnota a její modifikace Přidaná hodnota - je chápána jako hodnota přidaná zpracováním v daném podniku, popř. odvětví. - lze ji zjistit jako rozdíl mezi hodnotou

Více

Kapitálová struktura podniku. cv. 5

Kapitálová struktura podniku. cv. 5 Kapitálová struktura podniku cv. 5 Kapitálová struktura Struktura zdrojů, z nichž vznikl majetek podniku. Vlastní kapitál vložil majitel a je nositelem rizika. Cizí kapitál vložili věřitelé. Vlastní zdroje

Více

CÍLE A ZÁKLADNÍ NÁSTROJE FINANČNÍ ANALÝZY

CÍLE A ZÁKLADNÍ NÁSTROJE FINANČNÍ ANALÝZY CÍLE A ZÁKLADNÍ NÁSTROJE FINANČNÍ ANALÝZY Úvodem: - Za základní cíl podnikání každého podniku je považováno zvýšení její tržní hodnoty v delším časovém období. - Zdrojem pro rozvoj podniku je kapitál.

Více

Výkaz o peněžních tocích

Výkaz o peněžních tocích Výkaz o peněžních tocích Výkaz CF používaný ve vyspělých zemích Evropské unie od poloviny 60. let minulého století se opíral o zkušenosti z amerického vývoje výkaznictví. V ČR je Opatřením MF ČR čj. 281/50

Více

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Označ. 2012 Vertikální analýza 2012 AKTIVA CELKEM 001 242 229 274 515 290 011 266 109 269 096 100% 100% 100% 100% 100% A. Pohledávky za upsaný základní kapitál

Více

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 2003 2002 2001 AKTIVA CELKEM 4 026 021 3 993 316 3 793 930 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 5 940 0 0 B. Dlouhodobý majetek 1 531 885 1 510 678 1 494 555 B. I.

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

A Uspořádání a označování položek rozvahy

A Uspořádání a označování položek rozvahy Přílohy 2 A Uspořádání a označování položek rozvahy AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I. 1. Zřizovací výdaje 2. Nehmotné výsledky

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU

KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU Eva Štichhauerová Technická univerzita v Liberci Nauka

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

EKONOMIKY NEMOCNIC. Ing.Lubomír Vrána,MBA

EKONOMIKY NEMOCNIC. Ing.Lubomír Vrána,MBA NÁSTROJE PRO ŘÍZENÍ EKONOMIKY NEMOCNIC Ing.Lubomír Vrána,MBA Úvod Nemocnice v ČR měly v minulosti většinou charakter příspěvkové organizace, dnes je část obchodními společnostmi, případně mohou mít jinou

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky BREDERODE a.s. za období 01.01.2012 31.12012 (v celých

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ: ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2013 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek k 31.12.2013 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V

Více

Majetková a kapitálová struktura podniku

Majetková a kapitálová struktura podniku Podniková ekonomika Majetková a kapitálová struktura podniku Co je majetek? Jak je financován? Proč jsou tyto údaje důležité? 2 Rozvaha přehled majetkové a kapitálové struktury podniku stavový výkaz, kde

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.2010 Choceň, Na Bílé 1231, PSČ 56501 v tis. Kč IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4

Více

SEVEROMORAVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE OSTRAVA A.S. se sídlem v Ostravě, ul. 28.října 169, PSČ

SEVEROMORAVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE OSTRAVA A.S. se sídlem v Ostravě, ul. 28.října 169, PSČ Výkaz zisku a ztráty -IFRS - druhové členění k 31.12.2010 v Kč IFRS sledované období k 31.12.2010 I. Tržby za prodej zboží 01 0 A Náklady vynaložené na prodané zboží 02 0 + Obchodní marže 03 0 II. Výkony

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D.

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D. EKONOMIKA PODNIKU I 2. přednáška Ing. Josef Krause, Ph.D. Majetková a kapitálová struktura Rozvaha ROZVAHA účetní přehled majetku podniku, zachycující bilanční formou stav podnikových prostředků (aktiv)

Více

Majetková a kapitálová struktura podniku

Majetková a kapitálová struktura podniku Majetková a kapitálová struktura podniku Aktiva Na zahájení činnosti potřebuje podnik finanční zdroje kapitál, peníze vlastní x cizí (dluhy, závazky). Výrobní podnik přemění tento kapitál ve výrobní faktory.

Více

INFORMACE. ÚČETNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH KANCELÁŘÍ KOMPLEXNÍ SYSTÉM PRO VEDENÍ ÚČETNICTVÍ www.okuok.cz

INFORMACE. ÚČETNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH KANCELÁŘÍ KOMPLEXNÍ SYSTÉM PRO VEDENÍ ÚČETNICTVÍ www.okuok.cz ÚČETNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH KANCELÁŘÍ KOMPLEXNÍ SYSTÉM PRO VEDENÍ ÚČETNICTVÍ www.okuok.cz INFORMACE Základní vzorce finanční analýzy v návaznosti na účetní výkazy a na aplikaci UOK Zpracoval: Ing. Pavel Říha

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA I. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL II. STÁLÁ AKTIVA 1) Dlouhodobý nehmotný majetek 2) Dlouhodobý hmotný majetek 3) Dlouhodobý finanční

Více

Finanční analýza. Finanční analýza. Prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc.

Finanční analýza. Finanční analýza. Prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. Finanční analýza Finanční analýza Prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. Eva Kislingerová Vysoká škola ekonomická v Praze 2004 1-2 Účel finanční analýzy Odpověď na otázku jak podnik naplňuje smysl své existence

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2007 v tis. Kč BOR, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ: ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.14 Na Bílé 1231, PSČ 56501 Choceň (tis. Kč) IČ: 49286854 Označ. AKTIVA řádek 31.12.14 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V A C E

Více

Účetní závěrka Obsah semináře Účetní závěrka pojem, okamžik sestavení, postupy, účel Rozvaha Výkaz zisků a ztrát Cash-flow, přehled o změnách vlastního kapitálu Příloha k účetní závěrce Analýza výkazů,

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví pro OP Zemědělství

Metodika výpočtu finančního zdraví pro OP Zemědělství Příloha 19 pro OP Zemědělství Vyhodnocení finančního zdraví žadatele je: a) kriterium přijatelnosti b) bodovací kriterium u opatření 1.1., 1.2. a 2.1.5. (viz Příloha 3 Bodovací kritéria) Požadované dokumenty

Více

PYRAMIDOVÝ ROZKLAD. Pravá strana diagramu pracuje s rozvahovými položkami a vyčísluje různé druhy aktiv, sčítá je a ukazuje obrat celkových aktiv.

PYRAMIDOVÝ ROZKLAD. Pravá strana diagramu pracuje s rozvahovými položkami a vyčísluje různé druhy aktiv, sčítá je a ukazuje obrat celkových aktiv. PYRAMIDOVÝ ROKLAD Soustava hierarchicky uspořádaných ukazatelů pyramidová soustava, rozklad slouží k identifikaci logických a ekonomických vazeb mezi ukazateli jejich rozkladem. K analyzování a hodnocení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2013 ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Severočeské vodovody

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč)

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) označ. AKTIVA řád. Běžné účetní Minulé účetní Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 AKTIVA CELKEM (ř.002+003+037+073)=ř.077 001 A. Pohledávky za upsaný

Více

Úloha účetnictví. Účetní výkazy

Úloha účetnictví. Účetní výkazy Úloha účetnictví - informace o stavu majetku a závazků (registrační funkce) - informace o výsledcích hospodaření firmy - informace pro řízení firmy (náklady na výrobky) - podklady pro kontrolu a ochranu

Více

ZAU 2. přednáška ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ

ZAU 2. přednáška ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ ZAU 2. přednáška ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ Rozvaha jako hlavní účetní výkaz o Bilanční princip o Rozpis rozvahy do rozvahových účtů o Vliv hospodářských operací na rozvahu a jejich projev na rozvahových účtech

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ)

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá devět ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Žadatel splňuje podmínky FZ. Žadatel nesplňuje podmínky FZ

Žadatel splňuje podmínky FZ. Žadatel nesplňuje podmínky FZ Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ)

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá devět ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

CASH FLOW. CF = příjmy výdaje = tok hotovosti

CASH FLOW. CF = příjmy výdaje = tok hotovosti CASH FLOW Cash Flow Výsledovka výsledek hospodaření (zisk/ztráta) Výkaz cash flow přehled pěněžních toků. Podává přehled o skutečných příjmech a výdajích peněžních prostředků účetní jednotky za určité

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů Základní údaje IČ 45192570 Obchodní firma Lázně Teplice nad Bečvou a. s. Ulice Obec Teplice nad Bečvou č.p. 63 PSČ 753 51 E-mail

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví pro OP Zemědělství

Metodika výpočtu finančního zdraví pro OP Zemědělství pro OP Zemědělství Požadované dokumenty Žadatel, který do konce roku 2003 účtoval v podvojném účetnictví, předloží následující doklady: - rozvahu a výkaz zisků a ztrát za poslední tři účetně uzavřená období

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310 ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesy voda s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 7 4 2 2 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56 ROZVAHA A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.4. Ocenitelná práva 008 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 B.II.

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

Ekonomika Finanční analýza podniku. Ing. Ježková Eva

Ekonomika Finanční analýza podniku. Ing. Ježková Eva Ekonomika Finanční analýza podniku Ing. Ježková Eva Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost..

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2014 ( v tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2014 ( v tisících Kč ) ROZVAHA v plném rozsahu ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Geewa a.s. Identifikační číslo Sokolovská 366/84 186 00 Praha 8 256 17 036 Česká republika Označ. A K T I V A řád. Běžné Brutto Korekce

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) pro období 2014 2020

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) pro období 2014 2020 Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) pro období 2014 2020 Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Význam cash flow. nejsou totéž) Výkaz cash flow (přehled o peněžních tocích) Význam generátoru peněz

Význam cash flow. nejsou totéž) Výkaz cash flow (přehled o peněžních tocích) Význam generátoru peněz 5. přednáška Analýza peněžních toků cash flow Význam cash flow Proč se liší zisk a cash flow (zisk a peníze nejsou totéž) Výkaz cash flow (přehled o peněžních tocích) Jak využít výkaz cash flow Význam

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více