Zprávy ze SEVEn. Všechno nejlepší v novém roce, mnoho úspìchù a radosti Vám pøeje SEVEn, o.p.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zprávy ze SEVEn. Všechno nejlepší v novém roce, mnoho úspìchù a radosti Vám pøeje SEVEn, o.p.s."

Transkript

1 Zprávy ze SEVEn ROČNÍK 9 ČÍSLO 4 prosinec 2001 Všechno nejlepší v novém roce, mnoho úspìchù a radosti Vám pøeje SEVEn, o.p.s. Soutìž Úsporná svítidla Ètyøicet sedm návrhù svítidel vhodných k použití s energeticky úspornými svìtelnými zdroji se ucházelo o ocenìní ve tøech kategoriích soutìže "Úsporná svítidla", kterou v rámci projektu ELI - Iniciativa pro energeticky úsporné osvìtlování vyhlásilo SEVEn ve spolupráci s Design Centrem ÈR. Cílem soutìže bylo navrhnout nové svítidlo pro praktické využití v domácnosti, které by respektovalo vlastnosti úsporných záøivek, nízkou výrobní cenu ašetrný vztah k životnímu prostøedí. Pøestože lze vhodnì zvolenou úspornou záøivku bez problémù použít do vìtšiny bìžných svítidel, pro nìkteré spotøebitele zùstává velikost a tvar úsporných záøivek jednou Ministerstvo prùmyslu aobchodu ÈR, Delegace Evropské komise v Praze a Èeskoslovenská obchodní banka, a.s. (ÈSOB) spolupracují již ètyøi roky na Fondu PHARE ESF (Energy Saving Fund), v jehož rámci ÈSOB poskytla 37 úvìrù se zvýhodnìným úrokem, urèených na realizaci energeticky úsporných projektù, v celkové èástce 360 milionù Kè. Tyto úvìry jsou financovány z èásti prostøedky ÈSOB a z èásti zdroji fondu PHARE ESF (v pomìru 1:1), pøièemž prostøedky fondu PHARE ESF jsou uskuteèòovány formou revolvingového fondu, tzn., že polovina z každé splátky jistiny poskytnutého úvìru je vrácena na úèet ESF a znovu využívána k financování nových projektù. V rámci programu PHARE ESF jsou poskytovány úvìry støednìdobé, urèené k realizaci energeticky úsporných projektù, s celkovými investièními náklady od 2 do 50 milionù Kè. Díky pøíspìvku ze zdrojù PHARE ESF jsou tyto úvìry úroèeny zvýhodnìnou z bariér širšího využití tohoto svìtelného zdroje. Pomocí této soutìže proto chtìli organizátoøi upozornit na výhody a specifika úsporných svìtelných zdrojù a pøedstavit návrhy svítidel "šitých na míru" úsporným záøivkám. Rùzné tvary a velikosti, v nichž jsou dnes úsporné záøivky vyrábìny, totiž dávají dostatek pøíležitostí pro jejich použití. Soutìž byla vypsána ve tøech kategoriích: ELI, Philips a Osram - pro svítidlo s úspornou záøivkou bìžného trubièkového tvaru, pro zdroj ve tvaru klasické žárovky a pro zdroj s oddìleným elektronickým pøedøadníkem, vhodným i pro stmívání. Vítìzné i další modely svítidel byly vystaveny v prostorách Design Centra ÈR v Praze a Brnì a budou vystaveny na výstavì Prago- Interier New-Design na Výstavišti Praha - Holešovice ve dnech února Fotografie jednotlivých soutìžních modelù je možné si prohlédnout i na internetové adrese -jaghttp://www.designcentrum.cz Úvìry na nižší spotøebu energií sazbou, která se v souèasnosti pohybuje kolem 6,5% roènì. Mezi úspìšnými žadateli o tyto prostøedky jsou pøedevším malé prùmyslové podniky, obce, bytová družstva, nemocnice, nebo napøíklad mìstské teplárny. V roce 2001 bylo v rámci tohoto projektu provedeno hodnocení 21 dokonèených projektù, ve kterých jednotliví klienti dosáhli úspory prostøedkù v hodnotì 3 až 9,8 milionù Kè roènì. Jak stanovují podmínky dané Evropskou komisí, vždy minimálnì 40% této sumy pøedstavovaly úspory energie. V souèasné dobì se v rámci Fondu ESF pøipravují ètyøi nové projekty a je možné zažádat o další úvìry, i když finanèní možnosti fondu jsou omezené. Kontakt: ÈSOB, a.s. Praha Miroslava Novotná tel: 02/ Pøeètìte si Soutìž Úsporná svítidla...1 Úvìry na nižší spotøebu energií...1 Nízkonákladový nízkoenergetický bytový dùm v Železném Brodì...1 Bude v nových podmínkách elektroenergetiky trh opravdu otevøený?...2 Brožura o klimatických zmìnách...2 Zabezpeèení zkoušek energetických auditorù...2 Projekt rozvoje využívání biomasy na Slovensku...2 Zlatá pecka Program SAVE v Èeské republice...3 Podpora EU obnovitelným zdrojùm energie v dopravì...3 Energetická politika místních zastupitelstev v Polsku a Èeské republice..3 Nižší ceny elektøiny?...3 Prvenství ve vývozu elektøiny...3 Omezení dovozu špinavé elektøiny?...3 Snížení provozních nákladù v 15. ZŠ v Plzni metodou EPC...4 Aplikace metody EPC v pražských školách...4 EMAS pro mìsta...4 International Slovak Biomass Forum...4 ÈEA ÈR v roce Burza se zelenou elektøinou...5 EEBW: Energie Efektivnì Konference, výstavy a prezentace ve støední a východní Evropì...6 Nízkonákladový nízkoenergetický bytový dùm v Železném Brodì Železný Brod, mìsto v Libereckém kraji v podhùøí Jizerských hor, bylo vybráno jako místo realizace jednoho z projektù nízkoenergetického nízkonákladového bytového domu, které budou realizovány v roce Projekt se uskuteèní ve spolupráci s investorem tohoto demonstraèního øešení - mìstem Železný Brod aseven, které stálo u zrodu celé myšlenky. Stavba bytového domu bude umístìna v centrální zónì mìsta Železný Brod, severnì od námìstí, pøi hlavní komunikaci - Štefánikovì ulici. Smìr ulice urèuje orientaci domu, takže místnosti se pøevážnì orientují na východ a západ. Svah na západní stranì domu zajistí "gabionova stìna", tj. opìrná tížná stìna z místního kamene rovnaného do nerezových roštù, která postupnì zaroste a splyne pokr. na str.5

2 ročník 9, číslo 4, strana 2 Zprávy ze SEVEn prosinec 2001 Bude v nových podmínkách elektroenergetiky trh opravdu otevøený? Zákon o hospodaøení energií, který vstoupil v platnost k , ustanovuje kromì jiného povinnost nechat vypracovat energetické audity pouze auditory, kteøí složili zkoušku azískali osvìdèení o zápisu do Seznamu energetických auditorù. Poèet zájemcù o kvalifikaci energetického auditora je v øádu nìkolika stovek, od doby platnosti tohoto zákona není ale možné v jeho smyslu energetické audity vykonávat, z dùvodu neuskuteènìných zkoušek. Od února 2002 bude navíc i žádosti do Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojù energie nutné doložit provedeným energetickým auditem. Pokud by nedošlo k výraznému urychlení procesu zkoušek a zápisù, bude k tomuto termínu certifikován pouze omezený poèet auditorù. Na Ministerstvo prùmyslu a obchodu se proto v listopadu 2001 dopisem obrátila Asociace energetických auditorù ÈR (AEA), ve kterém vyjádøila obavy, že pomalý postup zkoušek brání nejen naplòování zákona, ale zároveò deformuje i konkurenèní prostøedí. Možných øešení je podle AEA nìkolik. Nejlepším øešením by bylo urychlit celý proces natolik, aby do konce roku 2001 bylo možné zapsat do seznamu stovky energetických auditorù. Toto tempo by zaruèilo, že nej- Jak všichni víme, s 1. lednem roku 2002 se mìní po desetiletí zažitý zpùsob fungování elektroenergetiky a do èeské pøenosové soustavy vnikne svìží vítr otevøeného trhu s elektøinou. Otázkou zùstává, zda se mu podaøí odvanout i všechny nešvary souèasné situace. Jedním z nich je i níže uvedený pokus o omezení konkurence: Denní tisk, 47. týden r. 2001: "ÈEZ a.s. požádal prostøednictvím dceøiné spoleènosti ÈEPS (Èeská pøenosová a.s.) ministerstvo prùmyslu aobchodu, aby omezilo pro pøíští rok konkurenèní dovozy energie ze zahranièí. Z návrhu vyplývá, že by se mìly v nìkterých mìsících atýdnech omezit dovozy nanulu z dùvodu nedostateèné kapacity pøenosové sítì. ÈEZ uvádí, že toto opatøení požaduje v souvislosti s liberalizací trhu, avšak jde o krok, kterým reaguje na dovoz energie na objednávku nìkterých distribuèních spoleèností. Dlouhodobì však tento zámìr mùže ÈEZ ohrozit, protože v Nìmecku, které je nejvìtším odbìratelem èeské elektøiny, bude platit od 1. ledna 2002 revidovaný energetický zákon, podle kterého mùže být uplatnìn princip reciprocity. Žádost ÈEZ pobouøila distributory energie, zejména Severomoravskou energetiku, která nakoupila na volném trhu EU elektøinu pro pøíští rok za velmi výhodné ceny." Protože èeská pøenosová soustava disponuje rezervou pøenosové kapacity v roèním úhrnu mnohonásobnì vyšším, než jsou povolená dovozní maxima, zveøejnìná mj. na stránkách ÈEPS (www.ceps.cz), vyvstává otázka, co mohou odbìratelé, oèekávající od volného trhu zejména zmìny v cenové hladinì elektøiny díky zvýšení konkurence, pøedpokládat za další vývoj. Pokud již v zaèátku volného obchodování stát takto výraznì omezuje volný trh, zdá se jeho fungování velmi ohroženo. Zabezpeèení zkoušek energetických auditorù Televizní reklamní spot Žravá žárovka, který propaguje energeticky úsporné osvìtlování, získal první cenu v soutìži Zlatá pecka 2001 za nejlepší kreativitu v kategorii TV spoty a audiovizuální díla pro rok TV spot, stejnì jako ostatní propagaèní materiály, vznikly v rámci programu ELI - Zlatá pecka 2001 pozdìji v prvních týdnech roku 2002 budou všichni zájemci o absolvování zkoušek uspokojeni a budou se moci podílet na zpracování auditù, pøedkládaných již poèátkem roku V odpovìdi ministerstva z se uvádí, že navržen je již Metodický pokyn upravující postup pro vydání osvìdèení o zápisu do Seznamu energetických auditorù, Zkušební øád pro zkoušky energetických auditorù, který upravuje podmínky složení odborné zkoušky, vzory souvisejících dokumentù a složení zkušební komise. Návrhy uvedených dokumentù a související agendy byly projednány vedením ministerstva a následnì pøedloženy ministrovi k podpisu. Bezprostøednì potom mají být provedeny kroky smìøující k realizaci Seznamu energetických auditorù a související agendy, tzn. i zahájení zkoušek. Ministerstvo prùmyslu a obchodu zveøejní Metodický pokyn a Zkušební øád ve Vìstníku ministerstva a na internetových stránkách a kde navíc budou uvádìny termíny zkoušek a zkušební otázky. Další informace: Iniciativa pro energeticky úsporné osvìtlování v dílnì reklamní agentury Remmark. Soutìž Zlatá pecka organizuje Asociace èeských reklamních agentur (AÈRA) a další informace o ní je možné získat na internetové adrese zlatapecka.asp. Brožura o klimatických zmìnách V èervnu 2001 dosáhli zástupci 178 zemí svìta dohody o dalším postupu pøi úsilí omezit klimatické zmìny a oživili tak protokol uzavøený v Kjótu. Dokument, který byl v Bonnu pøijat, je ale napsán ve vysoce technickém stylu. Mezinárodní energetická agentura (IEA) proto vypracovala brožuru, která poskytuje jednoduché vysvìtlení Bonské dohody ve srozumitelném jazyce. Dvanáctistránkový materiál "Co se stalo v Bonnu? - Východiska a základy historické dohody" je dostupný na internetu: Projekt rozvoje využívání biomasy na Slovensku Je velkou chybou, když stát dlouhodobì dotoval a dotuje cizí zdroj paliva - zemní plyn aže v horách hnije palivo, které je schopné pokrýt až 20% energetických zdrojù na Slovensku. V souèasnosti je to asi 0,5% spotøeby energie, zaznìlo na nedávné konferenci Biomasa na Slovensku - nejen vize, ale realita organizované sdružením Biomasa Slovensko. Sdružení Biomasa Slovensko je organizátorem projektu zvýšení využití døevní biomasy v centrálních a objektových kotelnách. Sdružení, jehož èlenem je 24 obcí, 2 zdravotní støediska, prùmyslová škola a další nevládní organizace, plánuje s celkovým rozpoètem 234 milionù slovenských korun zorganizovat trh s døevními peletami, vybudovat centrální zpracovatelskou a øídící jednotku pro výrobu døevních pelet a postupnì rekonstruovat až 44 kotelen, momentálnì spalujících uhlí nebo koks ve školách a zdravotnických nebo obecních objektech. Na celkovém rozpoètu projektu se dotacemi ze 65% podílí dánské finanèní zdroje, 21% zdrojù poskytl mezinárodní fond GEF a 14% postupnì pokryjí domácí zdroje. Cílem projektu je jeho opakování v jiných regionech Slovenska i v dalších zemích støední Evropy. Sdružení biomasa proto hledá partnerskou organizaci i v Èeské republice, pøedevším obchodní organizaci nebo potenciálního velkého odbìratele pelet. Podle organizátorù projektu je prodejní cena vèetnì 50 km dopravy 1,78 slovenských korun za kg pøi balení 1000 kg, 2,50 Sk/kg pøi balení po 800 kg a 3,50 Sk/kg pøi balení po 15 kg. Cena tepla tak vychází na 105 Sk/GJ palivových nákladù. Ladislav Židek Kontakt: Združenie Biomasa, Žilina

3 ročník 9, číslo 4, strana 3 Zprávy ze SEVEn prosinec 2001 Program SAVE v Èeské republice Program SAVE jako podpora aktivit v oblasti efektivního využívání energie tvoøí spolu s programem Altener hlavní nástroj Evropské komise pro uplatòování cílù energetické politiky Evropské unie. Hlavní cíl programu SAVE je podpora snižování energetické nároènosti. Typické projekty pro program SAVE jsou studie nebo konkrétní pilotní projekty. Program je urèen pro jakoukoliv instituci, vèetnì privátních podnikù a poradenských firem. Více informací o tomto programu naleznete na: Program SAVE za Èeskou republiku koordinuje MPO ÈR a zúèastòují se ho i èeské spoleènosti, a již jako navrhovatelé nebo èlenové konsorcií. Mezi oblasti, kterými se projekty SA- VE v Èeské republice vìnují, patøí pøedevším vyhodnocování programù úspor energie, financování tøetí stranou, kombinovaná výroba elektøiny a tepla, štítkování energetických spotøebièù, snižování spotøeby energie v budovách a energetické audity budov, mezinárodní spolupráce nebo energetická nároènost osvìtlování. Na adrese si mùžete prohlédnout kompletní seznam projektù schválených a uskuteènìných v letech 1999 až 2001 v programu SAVE za úèasti èeských subjektù. -mdahttp://www.svn.cz Otevøený pøístup konkurence do elektroenergetiky se zavádí s pragmatickým cílem snížit ceny elektøiny pro zákazníky. Od mají velcí zákazníci se spotøebou nad 40 GWh pøístup na konkurenèní trh. Cena elektøiny, alespoò pro tyto zákazníky, by tedy mìla pøi souèasné nadkapacitì zdrojù klesnout. Informace z podnikové sféry však signalizují pravý opak. Celková koneèná cena Podpora EU obnovitelným zdrojùm energie v dopravì Evropská komise pøijala akèní plán a dva návrhy smìrnic na podporu alternativních paliv v dopravì, poèínající regulaèní a fiskální podporou pro biopaliva. Komise zastává názor, že podpora palivùm získaných ze zemìdìlských zdrojù (biopaliva) je technologií s nejvìtším potenciálem v krátko- a støednìdobém hledisku. Akèní plán navrhuje strategii na dosažení 20% náhrady dieslových a benzínových paliv alternativními palivy v sektoru dopravy do roku Dochází k závìru, že pouze tøi strategie mají každá samostatnì šanci dosáhnout více než 5% podíl z celkové spotøeby paliv v pøíštích 20 letech: biopaliva, která jsou již dostupná, zemní plyn ze støednìdobého hlediska a vodík a palivové èlánky v dlouhodobém mìøítku. Smìrnice stanovují minimální podíl biopaliv na celkové spotøebì paliv v roce 2005 na 2% a v roce 2010 na 5,75% a dávají èlenským zemím EU možnost snížit sazby cel pro dovoz biopaliv v pøípadì, že budou využity pro vytápìní nebo pohon motorù. Další informace: /taxation_customs/taxation /information_notes/fuel.htm Nižší ceny elektøiny? elektøiny nabízená podnikùm pro dodávku na volném trhu je na rok 2002 vyšší, nikoliv nižší. To je vážný signál pro všechny, kdo liberalizaci elektroenergetiky pøipravují. Máme tedy v ruce dùkaz, že konkurenèní trh s elektøinou nemùže fungovat efektivnì? Nikoliv. Rozhodující je totiž konkrétní zpùsob provedení reformy. Energetická politika místních zastupitelstev v Polsku a Èeské republice Vyhodnocení energetické politiky místních zastupitelstev pøi ovlivòování spotøeby energie v Polsku a Èechách a možná spolupráce na státní a evropské úrovni bylo pøedmìtem projektu, který vznikl za spolupráce Energie-Cités (koalice 88 místních zastupitelstev v evropských zemích), PNEC (polské sítì 44 místních zastupitelstev), Islenet (sítì ostrovních místních zastupitelstev se zájmem o energetiku) a SEVEn, o.p.s. Souhrnná zpráva projektu obsahuje možnosti zvýšení efektivního využívání energie a obnovitelných zdrojù energie na místní úrovni v obou zemích a její text je možné najít na internetové adrese: Prvenství ve vývozu elektøiny Èeská republika se dostala na první místo v Evropì ve vývozu elektøiny v pøepoètu na obyvatele. V absolutním mìøítku jí patøí druhá pøíèka za Francií. I bez jaderné elektrárny Temelín tak Èesko vyváží mnohem více elektrické energie než napøíklad Nìmecko nebo Švýcarsko, v roce 2000 jsme vyvezli 19,2 % své vlastní spotøeby elektøiny, což je o 2 % více než druhá Francie a o 13 % více než tøetí Švédsko. Zdroj: Lidové noviny , Na spoleèném evropském vnitøním trhu s elektøinou by jistì byla narušena pravidla nediskriminaèní soutìže, pokud by elektøinì z elektráren splòujících pøísné ekologické normy konkurovala elektøina dovážená ze zneèiš ujících nebo nebezpeèných elektráren (napøíklad Èernobyl). Nìmecké Ministerstvo hospodáøství se snaží zformulovat omezení dovozu špinavé elektøiny z Východu, jako reakci na odpor obyvatel vùèi dovozùm elektøiny z ÈEZu, respektive z jaderné elektrárny Temelín. Èeské Ministerstvo prùmyslu aobchodu pøipravuje obdobnou vyhlášku na omezení dovozu elektøiny. Jak lze zajistit omezení dovozu špinavé elektøiny, aniž by byla narušena hospodáøská soutìž na domácím trhu, vèetnì možností konkurovat dovozem èisté elektøiny? Omezit dovoz elektøiny od jednoho výrobce nebo z jedné zemì není øešením, protože není nic snazšího, než uzavøít obchod pøes prostøedníka, napøíklad se sídlem v jiné zemi, než je zemì pùvodu elektøiny. Na domácím trhu, Omezení dovozu špinavé elektøiny? respektive na spoleèném evropském vnitøním trhu s elektøinou, lze teoreticky zajistit odlišení špinavé elektøiny od èisté zavedením certifikátù pùvodu elektøiny. Garanci pùvodu by bylo možné zajistit pøi bilaterálním obchodování. Avšak pøi obchodování na burze s elektøinou vyvstávají potíže, protože se jedná o anonymní burzy. Øešením by mohlo být, kdyby podmínkou úèasti na všech burzách bylo i doložení pùvodu veškeré elektøiny na burze obchodované. To však není pøípad velkých evropských burz s elektøinou, které takovou certifikaci nevyžadují. Není v silách èeské vlády ji na soukromých evropských burzách prosadit a zbývá tedy jediná možnost: omezit dovoz elektøiny obecnì, bez ohledu na èistost èi špinavost elektøiny. To však naráží na další problémy. Takové omezení by se muselo týkat dovozù veškeré elektøiny ze zahranièí, tj. i ze zemí Evropské unie se spoleèným vnitøním trhem s elektøinou. Odhlédneme-li od legislativních problémù a asociaèních dohod, je tu vážnìjší problém. Hrozilo by riziko, že zemì Evropské unie by na základì reciprocity uvalily obdobné omezení i na náš vývoz elektøiny do Nìmecka a dalších zemí EU. Omezit dovoz pouze špinavé elektøiny není tedy prakticky možné, aniž by došlo i k omezení dovozu èisté elektøiny (napøíklad nakupované na burzách v Nìmecku). Pokud Ministerstvu prùmyslu a obchodu nepùjde o to, omezit dovoz elektøiny alespoò po pøechodnou dobu za každou cenu, pøedpokládáme, že k urèité dohodì mùže dojít až na úrovni spoleèného vnitøního trhu Evropské unie. Taková dohoda by mohla spoèívat v tom, že saldo dovozu elektøiny z oblastí mimo spoleèný trh by bylo absolutnì omezeno. Tím by se riziko ekologického dumpingu minimalizovalo. Problémem by však i v takovém pøípadì zùstala nutnost zahrnout do takové dohody i neèlenské evropské zemì, pøedevším Norsko a Švýcarsko.

4 ročník 9, číslo 4, strana 4 Zprávy ze SEVEn prosinec 2001 Snížení provozních nákladù v 15. ZŠ v Plzni metodou EPC Energy Performance Contracting (EPC) pøedstavuje metodu, na základì které poskytovatel energetických služeb nabízí na klíè komplexní služby s cílem snížit spotøebu energie v objektu zákazníka. V jedné ze základních škol mìsta Plzeò probìhl projekt, v rámci kterého zde v platbách za energii ušetøili jen v období dubna až záøí 2001 èástku vyšší než 700 tisíc Kè. Projektu úspor energie metodou EPC na 15. základní škole v Plzni pøedcházelo výbìrové øízení, kterého se zúèastnily tøi firmy energetických služeb. Z navrhovaných projektù vybírala komise, složená ze zástupcù mìsta a školy samotné. Cílem projektu bylo snížení energetických a provozních nákladù v objektech základní školy. Realizované opatøení zahrnovalo instalaci smìšovacích armatur na páteøní vìtve rozvodù topné vody. Armatury jsou øízeny ekvitermnì na základì venkovních teplot. Nové postupy v oblasti úspor energie se rozhodlo uplatnit zastupitelstvo mìstské èásti Praha 12 a vyhlásilo výbìrové øízení na aplikaci metody EPC ve ètyøech základních školách (Angelovova, Mráèkova, Pertoldova arakovského). Bìhem jara roku 2000 zpracovala vítìzná spoleènost pro všechny ètyøi školy energetické audity, hrazené z následnì uspoøených nákladù na spotøebu energie. Náležitosti smluvního vztahu byly sjednány do konce èervna 2000, v prùbìhu léta došlo k realizaci energeticky úsporných opatøení a bìhem záøí a øíjna byl proveden zkušební provoz rekonstruovaných energetických systémù. Poèínaje listopadem 2000 pak zaèalo šestileté období zaruèených úspor energie a splácení vynaložených finanèních prostøedkù. Naèasování výbìru dodavatele v rámci výbìrového øízení je dùležité a je vhodné je smìrovat pøed konec roku, pøedcházejícímu termín pøedpokládané instalace opatøení. Dùvodù je hned nìkolik. Potøebné energetické audity (nebo ovìøení údajù z již hotových auditù) je vhodnìjší provádìt v zimním období (bìhem topné sezóny). Vhodná je také dostateèná doba na energetické šetøení a na pøípravu projektové dokumentace. Lze uvést, že doba trvání výbìrového øízení pøi aplikaci metody EPC je obecnì delší, než pøi bìžném dodavatelském zpùsobu, protože fáze pøípravy projektu zahrnuje více krokù. Ve ètyøech modøanských školách byl realizován komplex energeticky úsporných opatøení. Zahrnuje izolace èásti konstrukcí a zejména opatøení, týkající se mìøení a regulace spotøeby tepelné energie. Technické øešení zahrnovalo mimo jiné úpravu rozvodù, instalaci okruhù adaptivní ekvitermní regulace, optimalizaci pøípravy a cirkulaci TUV, odpojení bytu školníka od otopné soustavy školy a energetické manažerství s dalším zpracováním a využitím získaných dat. Ve smlouvì sjednané zaruèené úspory energie èiní 15% referenèní normované spotøeby energie roku 1999, ve finanèním Odlišný èasový provoz jednotlivých pavilonù je zajištìn uzavíracími klapkami na pøívodních vìtvích jednotlivých pavilonù. Klapky se servopohony jsou øízeny programovatelnými termostaty v referenèních místnostech v jednotlivých pavilonech. Opatøení rovnìž zahrnovalo komplexní výmìnu armatur u radiátorù za termostatické ventily a aplikaci termostatických hlavic na tìlesa u jižních a východních fasád. Celá topná soustava byla hydraulicky vyvážena. Dvì bytové jednotky školníkù byly vybaveny nástìnnými plynovými kotli a jejich vytápìní bylo oddìleno od topného systému školy. Stávající odbìr TUV od místního distributora tepla byl nahrazen lokální pøípravou TUV v areálu školy pomocí plynového zásobníkového ohøívaèe. Výstavba projektu byla zahájena v listopadu 2000 a dokonèena v bøeznu Celkový objem investic byl 2,5 mil. Kè, oèekávaná návratnost projektu je asi 2,5 roku. Úspory nákladù v období dubna záøí 2001 dosáhly hodnot uvedených v tabulce. Projekt byl financován kombinací úvìru, který byl firmì MVV EPS poskytnut z Fondu Phare ESF, a z vlastních zdrojù MVV EPS. Úspory nákladù za spotøebu energie mìsíciv.2001 V.2001 VI.2001 Kè mìsícvii.2001 VIII.2001 IX.2001 Kè Miroslav Votápek Další informace: MVV EPS s.r.o., Nuselská 39, Praha 4 tel.: 02/ , fax.: 02/ Aplikace metody EPC v pražských školách vyjádøení jde pøibližnì o èástku 1,1 milionu korun roènì. Finanèní prostøedky, vynaložené na instalaci opatøení budou, podle smlouvy plnì kryty z uspoøených nákladù. Od doby instalace energeticky úsporných opatøení ubìhl již celý rok. V uvedeném grafu jsou znázornìny hodnoty úspor (kumulované po mìsících), o které se firma energetických služeb smluvnì zaruèila snížit spotøebu energie, a hodnoty, o které byla spotøeba energie skuteènì snížena. Celkovì byla snížena spotøeba tepelné energie za prvních jedenáct mìsícù o 1684 GJ navíc, než bylo zaruèeno. To se již za uvedenou dobu odráží do mìstského rozpoètu úsporou témìø jeden milión korun, která byla z podstatné èásti použita na splátky úvodní investice, a další èástkou ve výši pøes 200 tisíc vytvoøenou uspoøenou energií nad rámec zaruèených úspor. Vladimír Sochor Další informace: Landis & Staefa ESCO (CZ), s.r.o. Novodvorská 1010/14, Praha 4 Lhotka Tel.: , Fax: EMAS pro mìsta Jak známo, místní zastupitelstva mohou hrát dùležitou roli pøi rozvoji místní ekonomiky, ale i v ochranì životního prostøedí. V roce 1993 pøijala Evropská komise Smìrnici o Evropském schématu eko-managementu a auditech (EMAS è. 1836/93), která pøedstavovala nástroj pro dobrovolné vyhodnocení environmentálních dopadù prùmyslových celkù. Prostøednictvím nìkolika projektù se koncept environmentálního managementu a auditorství rozšíøil i na mìsta, která mohou jeho pomocí snížit své negativní vlivy na životní prostøedí. Tyto vlivy vyplývají z pøímých a nepøímých aspektù èinností mìsta, zasahujících do životního prostøedí, a napøíklad prostøednictvím projektu EURO-EMAS si zúèastnìná mìsta z Velké Británie dala za cíl snížení svých negativných dopadù na životní prostøedí v prùbìhu tøí let o 33%. Internetová stránka projektu pøináší informace, podklady, zkušenosti a konkrétní pøíklady pro zastupitele mìst o tom, jak iniciovat projekt EMAS. -jkhttp://www.eurocities.org/emas/ International Slovak Biomass Forum Vzhledem k tomu, že až 40% území Slovenska je pokryto lesy, k množství døevaøských spoleèností a k pøedpokládanému rùstu cen fosilních paliv se na Slovensku pøedpokládá i rozvoj využití biomasy pro energetické úèely. Ve dnech 4. a 5. února 2002 se v Bratislavì uskuteèní mezinárodní konference, zamìøená právì na možnosti využití biomasy, vznik a rozvoj trhu s tímto palivem a rozšíøení spolupráce jednotlivých úèastníkù trhu s biomasou. Na konferenci se pøedpokládá úèast asi 120 hostù z øad výrobcù technologií, zpracovatelù døeva, energetických spoleèností, konzultantù, investorù, vlády, místních zastupitelstev a spotøebitelù. Organizátorem konference je Energy Centre Bratislava a termín pøihlášky vlastního pøíspìvku je 28. prosinec Další informace o konferenci: tel:

5 ročník 9, číslo 4, strana 5 Zprávy ze SEVEn prosinec 2001 Nízkonákladový nízkoenergetický bytový dùm v Železném Brodì pokr. ze str. 1 s terénem. V místì svahu se v blízké budoucnosti plánuje zástavba rodinnými domky, které tak vytvoøí celek pro klidné bydlení. Návrh pøedstavuje ètyøpodlažní nepodsklepený schodiš ový dùm s dvanácti bytovými jednotkami a dvìma obchody v parteru. Stavba má tvar kvádru s podélnou osou sever-jih se skupinou solárních kolektorù na jihu budovy. Pøízemí zaujímají obchody se zázemím a sklepy bytù. V patrech jsou vždy ètyøi byty, dva vìtší na koncích chodby a dva menší mezi nimi. Výjimku tvoøí poslední patro, kde je na jižní stranì umístìna centrální strojovna (plynová kotelna, solární systémy, zásobníky TUV), proto je na konci umístìna garsoniéra. Úspor energie v domì bylo dosaženo použitím lehkých døevìných tepelnì-izolaèních panelù na tepelnou obálku domu. Objekt je zónován na teplé - obytné èásti (západ) a studené - komunikaèní prostory (východ, smìr do frekventované ulièní komunikace na Harrachov, kde vytváøí bariéru proti hluku). Vytápìní bytového domu je øešeno centrálnì s kondenzaèním plynovým kotlem, umístìným v posledním podlaží objektu. Vìtrání se uvažuje jako pøirozené. Teplá užitková voda bude ohøívána samostatným plynovým ohøívaèem (zásobník na 500 l) s využitím dvou 1000 l akumulaèních nádob na teplou vodu ze solárního systému. Ten tvoøí 24 ks solárních panelù ve sklonu 60. Celková spotøeba tepla na vytápìní objektu je 45,6 kwh/m 2 /rok, co je asi o 50% ménì, než je prùmìrná spotøeba energie novì stavìných obytných budov. Investièní náklady tohoto bytového domu s 12-ti bytovými jednotkami jsou kalkulovány ve výši 16 mil. Kè. V této èástce není zahrnuta cena pøípojek, zpevnìných ploch apod. Investièní náklady odpovídající jedné bytové jednotce tak pøedstavují ,- Kè/b.j., tj. nižší než ,- Kè/m 2 vytápìné plochy bytu. David Jansa Poznamenejte si do svého nového kalendáøe termín konání pøíštího, již osmého roèníku mezinárodní konference avýstavy EEBW: Energie Efektivnì 2002, poøádané v Kongresovém centru Praha ve dnech listopadu Odborná konference a výstava bude vyvrcholením celého Týdne hospodárného zacházení s energií, který bude zahrnovat i další aktivity, zamìøené na propagaci hospodárného využívání tradièních i obnovitelných zdrojù energie. Souèástí konference budou specializované semináøe urèené pro odborníky a rozhodovatele ve veøejném i v soukromém sektoru zastupitele mìst a obcí, malých i velkých podnikù, dodavatelù energie i pøíspìvkových organizací. Doprovodná výstava bude zamìøená prioritnì na tematické oblasti jednotlivých semináøù. To umožní návštìvníkùm získat na EEBW: Energie Efektivnì 2002 jak nejnovìjší praktické informace z oboru, tak zároveò i pøehled o konkrétních výrobcích a nabízených službách. Souèástí konference EEBW: Energie Efektivnì 2002 budou specializované semináøe zahrnující tato témata: n Nízkoenergetické nízkonákladové obytné domy ÈEA ÈR v roce 2002 Èeská energetická agentura zveøejnila znìní Státního programu na podporu úspor energie avyužití obnovitelných adruhotných zdrojù energie pro rok 2002, èást A program Ministerstva prùmyslu a obchodu. Termín podání pøihlášek podle konkrétního podprogramu je do , v pøípadì energetických koncepcí, auditù, prùkazù a projektù v oblasti poradenství do Agentura celkovì poskytuje 15 % investièních nákladù a podle dané kategorie 30 až 100% nákladù dalších projektù, s horní hranicí podpory od 300 tisíc Kè do 3 milionù Kè. Mezi druhy aktivit, které ÈEA v roce 2002 podpoøí, patøí zpracovávání energetických koncepcí, auditù a prùkazù, zvýšení úèinnosti užití energie ve výrobních a rozvodních zaøízení energie, kombinovaná výroba elektrické energie a tepla, vyšší využití obnovitelných a druhotných zdrojù energie, opatøení ke snížení energetické nároènosti v prùmyslovém a veøejném sektoru, projekty EPC financované z úspor energie, vývoj a využití moderních technologií a materiálù, jakož i poradenství, vzdìlávání a propagaci hospodárného užití energie. Souèástí èinnosti ÈEA ÈR je i nadále podpora aktivit tzv. støedisek EKIS, poskytujících konzultaèní služby. Kontakt: ÈEA ÈR tel.: EEBW: Energie Efektivnì 2002 Praktické zkušenosti s návrhem a výstavbou obytných domù s polovièní spotøebou energie na vytápìní, ale zároveò bez jakéhokoliv navýšení bìžných investièních nákladù v èeských podmínkách. n Využití biomasy pro vytápìní Vše, co potøebujete vìdìt pro využívání biomasy pro vytápìní v komunální sféøe i v domácnostech. n Elektøina z obnovitelných zdrojù energie na liberalizovaném trhu První zkušenosti z obchodování na konkurenèním trhu, "zelená" elektøina jako nástroj marketingu, nediskriminaèní politika na podporu obnovitelných zdrojù v konkurenèním prostøedí. n Energeticky úsporné osvìtlení Efektivní osvìtlení: vše pro starosty, manažery komerèních budov i domácnosti. n Financování projektù, EPC Financování projektù z garantovaných úspor, energetické audity a výbìrová øízení ve veøejném sektoru pøi EPC. n Energetické audity a rozhodování o investicích, investièní poradenství Zkušenosti z nové energetické legislativy s povinnými audity, staèí energetický audit Burza se zelenou elektøinou Jedním z mechanizmù, který by mohl ekonomicky efektivním zpùsobem podpoøit rozvoj obnovitelných zdrojù energie, je obchodování s certifikáty "zelené elektøiny" formou burzovních obchodù. V tomto roce probìhl tzv. RECerT projekt (European Renewable Electricity Certificate Trading Project), který simuloval nákup a prodej certifikátù "zelené elektøiny" na celoevropské úrovni. Cílem projektu bylo nauèit výrobce elektøiny z obnovitelných zdrojù, investory, prodejce energie, obchodníky a další zájemce, jak by mohl fungovat jednotný trh se "zelenými" certifikáty, jak se orientovat v jejich cenách a rizicích, jak lze využívat spotové a futures certifikáty a jak efektivnì by fungovala centrální burza. Projektu se zúèastnili zástupci všech zemí EU, Norska, Švýcarska, Maïarska a za Èeskou republiku SEVEn, o.p.s. Bližší popis projektu: pro kvalifikované investièní rozhodování?, studie proveditelnosti. n Cesty ke snížení energetické nároènosti v dopravì Nástroje moderní dopravní politiky pro 3. tisíciletí, dopravní politika ve mìstech, zahranièní zkušenosti a domácí pøíklady. n Zkušenosti s energetickou legislativou v mezinárodním kontextu Zkušenosti s novou energetickou legislativou, jak efektivní je nová regulace, srovnání èeských a zahranièních zkušeností, cukr a biè možnost volby? Chcete se aktivnì úèastnit EEBW: Energie Efektivnì 2002 jako vystavovatel, pøednášející na konferenci, sponzor, èi jinak? Kontaktujte, prosím, SEVEn pro bližší informace. Jiøí Zeman

6 ročník 9, číslo 4, strana 6 Zprávy ze SEVEn prosinec 2001 KONFERENCE, VÝSTAVY A PREZENTACE VE STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPĚ leden březen 2002 I III DLOUHODOBÉ ZABEZPEÈENÍ DODÁVEK ENERGIE V EVROPÌ Brusel, Belgie, Kontakt: Suzanne Singleton, Day Robinson International Consulting Ltd. Fays Business Centre Bedford Road Guilford GU1 4SJ, UK Tel: Fax: EKO Výstava zaøízení zamìøených na vodní hospodáøství a ochranu životního prostøedí KLIMATHERM Výstava klimatizaèní a vytápìcí techniky ENERGO Výstava zaøízení zamìøených na energetické systémy Košice - Dom techniky ZSVTS, Slovensko, Kontakt: Južná trieda 2IA, Košice, Tel. :+421/55/ , , Fax: +421/55/ , AQUA - THERM NITRA Mezinárodní odborný veletrh vytápìní, ventilace, klimatizaèní, mìøící, regulaèní, sanitární a ekologické techniky Nitra - Agrokomplex, Slovensko, Kontakt: Progres Partners Advertising, s.r.o., Opletalova 55, Praha 1 Tel. : +420/2/ , , Fax: +420/2/ , ELEKTRA Veletrh prùmyslové elektrotechniky a spotøební elektroniky Olomouc - Výstavištì Flora, Èeská republika, Kontakt: Omnis Olomouc, a.s., Kosmonautù 8, Olomouc Tel.: +420/68/ , Fax: +420/68/ , PRAGOINTERIÉR IX. mezinárodní veletrh nábytku, interiérového designu, svítidel, bytového textilu a doplòkù Praha - Výstavištì, Èeská republika, Kontakt: Incheba Praha, spol. s r.o., areál Výstavištì Praha, Praha 7 - Holešovice, Tel.: +420/2/ , Fax: +420/2/ AQUA - THERM VÍDEÒ Mezinárodní veletrh pro vytápìní, sanitu, klimatizaci a techniku pro dùm Vídeò, Rakousko, Kontakt: Progres Partners Advertising, s.r.o., Opletalova 55, Praha 1 Tel.: +420/2/ , , Fax: +420/2/ , E - WORLD OF ENERGY Mezinárodní fórum a kongres Essen, Nìmecko, Kontakt: Messe Essen GmbH, Postfach , D Essen Tel. : +049/201/ , Fax: +049/201/ , BAUEN & ENERGIE Nejvìtší rakouský veletrh stavebnictví, renovací a úspory energií Vídeò, Rakousko, Kontakt: Progres Partners Advertising, s.r.o., Opletalova 55, Praha 1 Tel.: +420/2/ , , Fax: +420/2/ , FOR ARCH PLZEÒ Stavební výstava Plzeò - DK Inwest, Èeská republika, Kontakt: ABF, a.s., Václavské nám Praha 1, Tel.: +420/2/ , Fax: +420/2/ , INTERGAS Mezinárodní plynárenský veletrh PRAGOREGULA / ELEXPO Mezinárodní veletrh mìøící, regulaèní a elektronické automatizaèní techniky PRAGOTHERM Mezinárodní veletrh energií, vytápìní, sanitární techniky, úspor energie, technického zaøízení budov, izolací a ekologie Praha - Výstavištì, Èeská republika, Kontakt: Incheba Praha, spol. s r.o., areál Výstavištì Praha administrativní budova D, Praha 7 - Holešovice, Tel.: +420/2/ , Fax: +420/2/ AMPER mezinárodní veletrh elektrotechniky a elektroniky Pražský veletržní areál Letòany, Èeská republika Kontakt: Terinvest s.r.o. Tel.: , 34 Fax: TEPLÁRENSKÉ DNY Výstava Alternativní zdroje energie Energie sluneèní, vodní, geotermální, vìtrná a z biomasy. Hradec Králové, Èeská republika, Kontakt: Parexpo s.r.o. Bìlehradská Pardubice tel: Fax: Zprávy ze SEVEn vydává ètvrtletnì SEVEn, Støedisko pro efektivní využívání energie,o.p.s. nákladem 2500 výtiskù v èeské a 2500 výtiskù v anglické verzi. SEVEn je nevládní a nezisková organizace, jejímž hlavním posláním je pøispìt k ekonomickému rozvoji a zlepšení životního prostøedí zvýšením úèinnosti využívání energie. Zpravodaj informuje èleny energetické obce o souèasném dìní v oblasti úspor energie v Èeské republice a uvítá pøíspìvky na toto téma. SEVEn sídlí na adrese Slezská 7, Praha 2. Tel.: (02) , , Fax: (02) , Internet: http//www.svn.cz. Pøetiskování pøíspìvkù povoleno s uvedením pramene. Podávání novinových zásilek povoleno Èeskou poštou, s. p., odštìpný závod Pøeprava, èj. 1009/96, dne ISSN

Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH

Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH RESORTNÍ PØEDPISY 1. Pøílohy II. Smìrnice MŽP o poskytování finanèních prostøedkù ze Státního fondu životního prostøedí ÈR na opatøení v rámci Státního programu na

Více

Jak vyu ívat obnovitelné zdroje energie Praktický rádce pro domácnosti a obce

Jak vyu ívat obnovitelné zdroje energie Praktický rádce pro domácnosti a obce Jak využívat obnovitelné zdroje energie Praktický rádce pro domácnosti a obce 2 3 Podìkování Rádi bychom podìkovali za cenné rady Edvardu Sequensovi, Yvonnì Gailly, Alenì Jiroušové, Vasilu Hutníkovi, Janu

Více

Oborová kontaktní organizace pro prùmyslový výzkum a vývoj Svaz prùmyslu a dopravy Èeské republiky

Oborová kontaktní organizace pro prùmyslový výzkum a vývoj Svaz prùmyslu a dopravy Èeské republiky Oborová kontaktní organizace pro prùmyslový výzkum a vývoj Svaz prùmyslu a dopravy Èeské republiky Oborová kontaktní organizace pro výzkum materiálù a technologií Èeská spoleènost pro nové materiály a

Více

Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU

Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU Informační brožura pro podnikatele Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU Vydavatel: Ministerstvo zahranièních

Více

Spolupracující regiony

Spolupracující regiony Pøedstavení projektu MATEO MATEO (Matching Technologies and Opportunities) je souèástí programu Evropské unie Interreg IIIC. Jedná se o unikátní projekt, který se zaslouží o to, že do Jihoèeského a Plzeòského

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH SITUACE V ODBORNÉM ŠKOLSTVÍ

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH SITUACE V ODBORNÉM ŠKOLSTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH SITUACE V ODBORNÉM ŠKOLSTVÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21 113 60 Praha 1 tel.: 222 324 985 fax: 224

Více

4. Marketingová strategie destinace Èeská republika 189

4. Marketingová strategie destinace Èeská republika 189 Obsah webové èásti 4. Marketingová strategie destinace Èeská republika...189 4.1 Marketingová strategie destinace Èeská republika úvod...190 4.2 Vybrané problémy øízení destinace Èeská republika...191

Více

ZBYNÌK IBLER A KOL TECHNICKÝ PRÙVODCE ENERGETIKA Praha 2002 Publikace Technický prùvodce energetika obsahuje souhrn dùležitých informací z oblasti elektrárenství a teplárenství, potøebných pro pracovníky

Více

Roèník VIII - èíslo 6: èerven - èervenec 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18

Roèník VIII - èíslo 6: èerven - èervenec 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18 Roèník VIII - èíslo 6: èerven - èervenec 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18 Vážení spoluobèané, tento rok probíhaly volby klidnì. Pøesto jsme nebyli ušetøeni nìkterých neobvyklých postupù od nìkterých

Více

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6. Zastupitelé rozhodli o budoucím odprodeji

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6. Zastupitelé rozhodli o budoucím odprodeji http://obzor.muhorazdovice.cz ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6 Mìsto zdobí novì opravený ocelový pøíhradový most pøes Otavu pocházející z r. 1909. Promìny Horaāïovic Dne

Více

Prostředky deponované ve fondu jsou nevyužité

Prostředky deponované ve fondu jsou nevyužité 9/kvìten/2004 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 7. kvìtna 2004 Prostředky deponované ve fondu jsou nevyužité Mìsto Èeská Lípa vypoví smlouvu s Ministerstvem

Více

PRO-BIO VÝROČNÍ ZPRÁVA. www.pro-bio.cz SVAZ PRO-BIO

PRO-BIO VÝROČNÍ ZPRÁVA. www.pro-bio.cz SVAZ PRO-BIO Nejlepší ekologický zemědělec za uplynulý rok - farma Borová 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA Slovo předsedy Struktura členské základny Poradenství Projekty Propagace a podpora odbytu Zastupování členů svazu Zahraniční

Více

Šest desítek let boje o kvalitu

Šest desítek let boje o kvalitu 14 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 18. srpna 2014 CENA: 6 KÈ 7 9 Odbory 11 12 Zdravotní Regiony Co se dìje na severu Èech plus Pøedstavujeme program plný výhod Výmìna zkušeností Jak získávat

Více

METODIKA STACIONÁØE. poskytujícího respitní služby rodinám peèujícím o nesobìstaèné seniory

METODIKA STACIONÁØE. poskytujícího respitní služby rodinám peèujícím o nesobìstaèné seniory METODIKA STACIONÁØE poskytujícího respitní služby rodinám peèujícím o nesobìstaèné seniory Autoøi a spolupracovníci: Drahomíra Ziffrová Jana Pecháèková Zuzana Paverová Michaela Mošová Kateøina Lamèíková

Více

www.sbdcv.cz prosinec 2007, roèník 7, èíslo 3 NEPØEHLÉDNÌTE Informace o nové budovì SBD Zdražování od ledna 2008 Úspìšná rekonstrukce

www.sbdcv.cz prosinec 2007, roèník 7, èíslo 3 NEPØEHLÉDNÌTE Informace o nové budovì SBD Zdražování od ledna 2008 Úspìšná rekonstrukce Zwww.sbdcv.cz prosinec 2007, roèník 7, èíslo 3 pravodaj SBD Chomutov NEPØEHLÉDNÌTE Informace o nové budovì SBD Na stranì 4 se mùžete podívat, co se dìje s novou správní budovou, kam se bude družstvo stìhovat.

Více

èíslo 2/2011 Bahna 2011 akce s vojenskou tematikou

èíslo 2/2011 Bahna 2011 akce s vojenskou tematikou èíslo 2/2011 Bahna 2011 akce s vojenskou tematikou OBSAH èíslo 2/2011 Využívání psù u SBS 2 Bahna 2011 akce s vojenskou tematikou 3 Vážení ètenáøi, doba dovolených, èasu relaxování a užívání si zaslouženého

Více

místostarostka Marie Valachová,

místostarostka Marie Valachová, ZRCADLO ZRCADLO6 Nezávislý regionální ètrnáctideník Roèník II. èíslo DISTRIBUÈNÍ SÍ ZRCADLA Cílený roznos do schránek: Ivanèice - 3.550 ks Miroslav - 1.050 ks Mor. Krumlov - 2.000 ks Oslavany - 1.500 ks

Více

DIOSS Nýøany: všichni na jedné lodi

DIOSS Nýøany: všichni na jedné lodi 1 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 12. ledna 2015 CENA: 6 KÈ 2 Èeské 7 Budìjovice Ve slévárnì SCB Foundry hasnou pece 9 Ochrana Pøípravy dovolby místopøedsedy našeho svazu Vše, co je s

Více

KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE

KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE Joanna Trollopeová: DRUHÉ LÍBÁNKY Pøíbìh dvou generací stále se vracející literární téma, dokázala Trollopeová zpracovat s entuziasmem a mistrovstvím sobì vlastním. Ne nadarmo

Více

Úvod do. kolektiv autorù

Úvod do. kolektiv autorù Úvod do terénní sociální práce kolektiv autorù Brno 2002 Úvod do terénní sociální práce www.tspweb.cz Obsah Úvod Roman Krištof...1 Sociální vylouèení Mgr. Štìpán Moravec...3 Chudoba - globální problém

Více

Plastovým kovákùm se v Liberci daøí

Plastovým kovákùm se v Liberci daøí 4 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 23. února 2015 CENA: 6 KÈ Plastovým kovákùm se v Liberci daøí 2 Conta 5 Podboøany Stávka pomohla propouštìným zamìstnancùm BOZP Zamìstnavatel a osobní

Více

7Podpora v nezamìstnanosti

7Podpora v nezamìstnanosti 15 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 8. záøí 2014 CENA: 6 KÈ 2 5 6 Dialog Pøedsednictvo k jednání s odbory KOVO MB Regiony Co je nového v Jihomoravském kraji Kolektivní vyjednávání Uèíme

Více

Èervenec 2004/èíslo 7 Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè. Koncepce rozvoje cestovního ruchu na Králicku. Pracovní návrh k veøejné diskuzi:

Èervenec 2004/èíslo 7 Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè. Koncepce rozvoje cestovního ruchu na Králicku. Pracovní návrh k veøejné diskuzi: Králický zpravodaj 07/2004-1 Èervenec 2004/èíslo 7 Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè Koncepce rozvoje cestovního ruchu na Králicku Pracovní návrh k veøejné diskuzi: 1. Cíl koncepce Koncepce chce být

Více

Sborník materiálů projektu Zahraniční stáže v oblasti péče o duševní zdraví

Sborník materiálů projektu Zahraniční stáže v oblasti péče o duševní zdraví Sborník materiálů projektu Zahraniční stáže v oblasti péče o duševní zdraví (OP LZZ, CZ.1.04/5.1.01/12.00115) Centrum pro rozvoj péče Úvodní slovo Publikace, kterou právì držíte v rukou, vznikla v rámci

Více

Pøelet nad hypermarketovým hnízdem

Pøelet nad hypermarketovým hnízdem Filip Fuchs a kol. Pøelet nad hypermarketovým hnízdem Deset let budování hypermarketù v ÈR Filip Fuchs a kol. 4 N ESEHNUTÍ Vydání publikace bylo podpoøeno Nadací Open Society Fund Praha a Ministerstvem

Více

Problémy Úøadù práce zavinilo šetøení

Problémy Úøadù práce zavinilo šetøení 1 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 13. ledna 2014 CENA: 6 KÈ 3 4 6 10 Tipy Naše anketa Co vše oèekáváme od roku 2014 Seriál Jaké zmìny pøinese nový obèanský zákoník Oddlužení Pomáhají èlenùm

Více

Sbírka instrukcí a sdìlení

Sbírka instrukcí a sdìlení Roèník 2002 Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Èástka 6 Rozeslána dne 27. prosince 2002 Cena 46,- Kè OBSAH 48.Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 18. prosince

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2007/2008 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STØEDNÍ PRÙMYSLOVÁ ŠKOLA ŠUMPERK

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2007/2008 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STØEDNÍ PRÙMYSLOVÁ ŠKOLA ŠUMPERK ZPRÁVA VÝROÈNÍ 2007/2008 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STØEDNÍ PRÙMYSLOVÁ ŠKOLA ŠUMPERK VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STØEDNÍ PRÙMYSLOVÁ ŠKOLA ŠUMPERK Gen. Krátkého 1, 787 01 Šumperk Tel.: 583 326 111, fax: 583 213 265,

Více

Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. adec VÝROČNÍ ZPRÁVA. organizace zřizovaná Jihočeským krajem

Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. adec VÝROČNÍ ZPRÁVA. organizace zřizovaná Jihočeským krajem Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec adec d 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA organizace zřizovaná Jihočeským krajem ZÁKLADNÍ ÚDAJE ORGANIZACE Název: Centrum sociálních služeb Jindøichùv Hradec Sídlo: Èeská ulice

Více

Katalog aktivit SEVEn Energy s.r.o.

Katalog aktivit SEVEn Energy s.r.o. Katalog aktivit SEVEn Energy s.r.o. Katalog aktivit SEVEn Energy s.r.o. OBSAH ÚVODNÍ Úvodní slovo 3 O SEVEn 4 Politika SEVEn 4 Historie SEVEn 5 Konsorcium SEVEn 7 Oblasti aktivit SEVEn Energy s.r.o. 8

Více