Zprávy ze SEVEn. Všechno nejlepší v novém roce, mnoho úspìchù a radosti Vám pøeje SEVEn, o.p.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zprávy ze SEVEn. Všechno nejlepší v novém roce, mnoho úspìchù a radosti Vám pøeje SEVEn, o.p.s."

Transkript

1 Zprávy ze SEVEn ROČNÍK 9 ČÍSLO 4 prosinec 2001 Všechno nejlepší v novém roce, mnoho úspìchù a radosti Vám pøeje SEVEn, o.p.s. Soutìž Úsporná svítidla Ètyøicet sedm návrhù svítidel vhodných k použití s energeticky úspornými svìtelnými zdroji se ucházelo o ocenìní ve tøech kategoriích soutìže "Úsporná svítidla", kterou v rámci projektu ELI - Iniciativa pro energeticky úsporné osvìtlování vyhlásilo SEVEn ve spolupráci s Design Centrem ÈR. Cílem soutìže bylo navrhnout nové svítidlo pro praktické využití v domácnosti, které by respektovalo vlastnosti úsporných záøivek, nízkou výrobní cenu ašetrný vztah k životnímu prostøedí. Pøestože lze vhodnì zvolenou úspornou záøivku bez problémù použít do vìtšiny bìžných svítidel, pro nìkteré spotøebitele zùstává velikost a tvar úsporných záøivek jednou Ministerstvo prùmyslu aobchodu ÈR, Delegace Evropské komise v Praze a Èeskoslovenská obchodní banka, a.s. (ÈSOB) spolupracují již ètyøi roky na Fondu PHARE ESF (Energy Saving Fund), v jehož rámci ÈSOB poskytla 37 úvìrù se zvýhodnìným úrokem, urèených na realizaci energeticky úsporných projektù, v celkové èástce 360 milionù Kè. Tyto úvìry jsou financovány z èásti prostøedky ÈSOB a z èásti zdroji fondu PHARE ESF (v pomìru 1:1), pøièemž prostøedky fondu PHARE ESF jsou uskuteèòovány formou revolvingového fondu, tzn., že polovina z každé splátky jistiny poskytnutého úvìru je vrácena na úèet ESF a znovu využívána k financování nových projektù. V rámci programu PHARE ESF jsou poskytovány úvìry støednìdobé, urèené k realizaci energeticky úsporných projektù, s celkovými investièními náklady od 2 do 50 milionù Kè. Díky pøíspìvku ze zdrojù PHARE ESF jsou tyto úvìry úroèeny zvýhodnìnou z bariér širšího využití tohoto svìtelného zdroje. Pomocí této soutìže proto chtìli organizátoøi upozornit na výhody a specifika úsporných svìtelných zdrojù a pøedstavit návrhy svítidel "šitých na míru" úsporným záøivkám. Rùzné tvary a velikosti, v nichž jsou dnes úsporné záøivky vyrábìny, totiž dávají dostatek pøíležitostí pro jejich použití. Soutìž byla vypsána ve tøech kategoriích: ELI, Philips a Osram - pro svítidlo s úspornou záøivkou bìžného trubièkového tvaru, pro zdroj ve tvaru klasické žárovky a pro zdroj s oddìleným elektronickým pøedøadníkem, vhodným i pro stmívání. Vítìzné i další modely svítidel byly vystaveny v prostorách Design Centra ÈR v Praze a Brnì a budou vystaveny na výstavì Prago- Interier New-Design na Výstavišti Praha - Holešovice ve dnech února Fotografie jednotlivých soutìžních modelù je možné si prohlédnout i na internetové adrese -jaghttp://www.designcentrum.cz Úvìry na nižší spotøebu energií sazbou, která se v souèasnosti pohybuje kolem 6,5% roènì. Mezi úspìšnými žadateli o tyto prostøedky jsou pøedevším malé prùmyslové podniky, obce, bytová družstva, nemocnice, nebo napøíklad mìstské teplárny. V roce 2001 bylo v rámci tohoto projektu provedeno hodnocení 21 dokonèených projektù, ve kterých jednotliví klienti dosáhli úspory prostøedkù v hodnotì 3 až 9,8 milionù Kè roènì. Jak stanovují podmínky dané Evropskou komisí, vždy minimálnì 40% této sumy pøedstavovaly úspory energie. V souèasné dobì se v rámci Fondu ESF pøipravují ètyøi nové projekty a je možné zažádat o další úvìry, i když finanèní možnosti fondu jsou omezené. Kontakt: ÈSOB, a.s. Praha Miroslava Novotná tel: 02/ Pøeètìte si Soutìž Úsporná svítidla...1 Úvìry na nižší spotøebu energií...1 Nízkonákladový nízkoenergetický bytový dùm v Železném Brodì...1 Bude v nových podmínkách elektroenergetiky trh opravdu otevøený?...2 Brožura o klimatických zmìnách...2 Zabezpeèení zkoušek energetických auditorù...2 Projekt rozvoje využívání biomasy na Slovensku...2 Zlatá pecka Program SAVE v Èeské republice...3 Podpora EU obnovitelným zdrojùm energie v dopravì...3 Energetická politika místních zastupitelstev v Polsku a Èeské republice..3 Nižší ceny elektøiny?...3 Prvenství ve vývozu elektøiny...3 Omezení dovozu špinavé elektøiny?...3 Snížení provozních nákladù v 15. ZŠ v Plzni metodou EPC...4 Aplikace metody EPC v pražských školách...4 EMAS pro mìsta...4 International Slovak Biomass Forum...4 ÈEA ÈR v roce Burza se zelenou elektøinou...5 EEBW: Energie Efektivnì Konference, výstavy a prezentace ve støední a východní Evropì...6 Nízkonákladový nízkoenergetický bytový dùm v Železném Brodì Železný Brod, mìsto v Libereckém kraji v podhùøí Jizerských hor, bylo vybráno jako místo realizace jednoho z projektù nízkoenergetického nízkonákladového bytového domu, které budou realizovány v roce Projekt se uskuteèní ve spolupráci s investorem tohoto demonstraèního øešení - mìstem Železný Brod aseven, které stálo u zrodu celé myšlenky. Stavba bytového domu bude umístìna v centrální zónì mìsta Železný Brod, severnì od námìstí, pøi hlavní komunikaci - Štefánikovì ulici. Smìr ulice urèuje orientaci domu, takže místnosti se pøevážnì orientují na východ a západ. Svah na západní stranì domu zajistí "gabionova stìna", tj. opìrná tížná stìna z místního kamene rovnaného do nerezových roštù, která postupnì zaroste a splyne pokr. na str.5

2 ročník 9, číslo 4, strana 2 Zprávy ze SEVEn prosinec 2001 Bude v nových podmínkách elektroenergetiky trh opravdu otevøený? Zákon o hospodaøení energií, který vstoupil v platnost k , ustanovuje kromì jiného povinnost nechat vypracovat energetické audity pouze auditory, kteøí složili zkoušku azískali osvìdèení o zápisu do Seznamu energetických auditorù. Poèet zájemcù o kvalifikaci energetického auditora je v øádu nìkolika stovek, od doby platnosti tohoto zákona není ale možné v jeho smyslu energetické audity vykonávat, z dùvodu neuskuteènìných zkoušek. Od února 2002 bude navíc i žádosti do Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojù energie nutné doložit provedeným energetickým auditem. Pokud by nedošlo k výraznému urychlení procesu zkoušek a zápisù, bude k tomuto termínu certifikován pouze omezený poèet auditorù. Na Ministerstvo prùmyslu a obchodu se proto v listopadu 2001 dopisem obrátila Asociace energetických auditorù ÈR (AEA), ve kterém vyjádøila obavy, že pomalý postup zkoušek brání nejen naplòování zákona, ale zároveò deformuje i konkurenèní prostøedí. Možných øešení je podle AEA nìkolik. Nejlepším øešením by bylo urychlit celý proces natolik, aby do konce roku 2001 bylo možné zapsat do seznamu stovky energetických auditorù. Toto tempo by zaruèilo, že nej- Jak všichni víme, s 1. lednem roku 2002 se mìní po desetiletí zažitý zpùsob fungování elektroenergetiky a do èeské pøenosové soustavy vnikne svìží vítr otevøeného trhu s elektøinou. Otázkou zùstává, zda se mu podaøí odvanout i všechny nešvary souèasné situace. Jedním z nich je i níže uvedený pokus o omezení konkurence: Denní tisk, 47. týden r. 2001: "ÈEZ a.s. požádal prostøednictvím dceøiné spoleènosti ÈEPS (Èeská pøenosová a.s.) ministerstvo prùmyslu aobchodu, aby omezilo pro pøíští rok konkurenèní dovozy energie ze zahranièí. Z návrhu vyplývá, že by se mìly v nìkterých mìsících atýdnech omezit dovozy nanulu z dùvodu nedostateèné kapacity pøenosové sítì. ÈEZ uvádí, že toto opatøení požaduje v souvislosti s liberalizací trhu, avšak jde o krok, kterým reaguje na dovoz energie na objednávku nìkterých distribuèních spoleèností. Dlouhodobì však tento zámìr mùže ÈEZ ohrozit, protože v Nìmecku, které je nejvìtším odbìratelem èeské elektøiny, bude platit od 1. ledna 2002 revidovaný energetický zákon, podle kterého mùže být uplatnìn princip reciprocity. Žádost ÈEZ pobouøila distributory energie, zejména Severomoravskou energetiku, která nakoupila na volném trhu EU elektøinu pro pøíští rok za velmi výhodné ceny." Protože èeská pøenosová soustava disponuje rezervou pøenosové kapacity v roèním úhrnu mnohonásobnì vyšším, než jsou povolená dovozní maxima, zveøejnìná mj. na stránkách ÈEPS (www.ceps.cz), vyvstává otázka, co mohou odbìratelé, oèekávající od volného trhu zejména zmìny v cenové hladinì elektøiny díky zvýšení konkurence, pøedpokládat za další vývoj. Pokud již v zaèátku volného obchodování stát takto výraznì omezuje volný trh, zdá se jeho fungování velmi ohroženo. Zabezpeèení zkoušek energetických auditorù Televizní reklamní spot Žravá žárovka, který propaguje energeticky úsporné osvìtlování, získal první cenu v soutìži Zlatá pecka 2001 za nejlepší kreativitu v kategorii TV spoty a audiovizuální díla pro rok TV spot, stejnì jako ostatní propagaèní materiály, vznikly v rámci programu ELI - Zlatá pecka 2001 pozdìji v prvních týdnech roku 2002 budou všichni zájemci o absolvování zkoušek uspokojeni a budou se moci podílet na zpracování auditù, pøedkládaných již poèátkem roku V odpovìdi ministerstva z se uvádí, že navržen je již Metodický pokyn upravující postup pro vydání osvìdèení o zápisu do Seznamu energetických auditorù, Zkušební øád pro zkoušky energetických auditorù, který upravuje podmínky složení odborné zkoušky, vzory souvisejících dokumentù a složení zkušební komise. Návrhy uvedených dokumentù a související agendy byly projednány vedením ministerstva a následnì pøedloženy ministrovi k podpisu. Bezprostøednì potom mají být provedeny kroky smìøující k realizaci Seznamu energetických auditorù a související agendy, tzn. i zahájení zkoušek. Ministerstvo prùmyslu a obchodu zveøejní Metodický pokyn a Zkušební øád ve Vìstníku ministerstva a na internetových stránkách a kde navíc budou uvádìny termíny zkoušek a zkušební otázky. Další informace: Iniciativa pro energeticky úsporné osvìtlování v dílnì reklamní agentury Remmark. Soutìž Zlatá pecka organizuje Asociace èeských reklamních agentur (AÈRA) a další informace o ní je možné získat na internetové adrese zlatapecka.asp. Brožura o klimatických zmìnách V èervnu 2001 dosáhli zástupci 178 zemí svìta dohody o dalším postupu pøi úsilí omezit klimatické zmìny a oživili tak protokol uzavøený v Kjótu. Dokument, který byl v Bonnu pøijat, je ale napsán ve vysoce technickém stylu. Mezinárodní energetická agentura (IEA) proto vypracovala brožuru, která poskytuje jednoduché vysvìtlení Bonské dohody ve srozumitelném jazyce. Dvanáctistránkový materiál "Co se stalo v Bonnu? - Východiska a základy historické dohody" je dostupný na internetu: Projekt rozvoje využívání biomasy na Slovensku Je velkou chybou, když stát dlouhodobì dotoval a dotuje cizí zdroj paliva - zemní plyn aže v horách hnije palivo, které je schopné pokrýt až 20% energetických zdrojù na Slovensku. V souèasnosti je to asi 0,5% spotøeby energie, zaznìlo na nedávné konferenci Biomasa na Slovensku - nejen vize, ale realita organizované sdružením Biomasa Slovensko. Sdružení Biomasa Slovensko je organizátorem projektu zvýšení využití døevní biomasy v centrálních a objektových kotelnách. Sdružení, jehož èlenem je 24 obcí, 2 zdravotní støediska, prùmyslová škola a další nevládní organizace, plánuje s celkovým rozpoètem 234 milionù slovenských korun zorganizovat trh s døevními peletami, vybudovat centrální zpracovatelskou a øídící jednotku pro výrobu døevních pelet a postupnì rekonstruovat až 44 kotelen, momentálnì spalujících uhlí nebo koks ve školách a zdravotnických nebo obecních objektech. Na celkovém rozpoètu projektu se dotacemi ze 65% podílí dánské finanèní zdroje, 21% zdrojù poskytl mezinárodní fond GEF a 14% postupnì pokryjí domácí zdroje. Cílem projektu je jeho opakování v jiných regionech Slovenska i v dalších zemích støední Evropy. Sdružení biomasa proto hledá partnerskou organizaci i v Èeské republice, pøedevším obchodní organizaci nebo potenciálního velkého odbìratele pelet. Podle organizátorù projektu je prodejní cena vèetnì 50 km dopravy 1,78 slovenských korun za kg pøi balení 1000 kg, 2,50 Sk/kg pøi balení po 800 kg a 3,50 Sk/kg pøi balení po 15 kg. Cena tepla tak vychází na 105 Sk/GJ palivových nákladù. Ladislav Židek Kontakt: Združenie Biomasa, Žilina

3 ročník 9, číslo 4, strana 3 Zprávy ze SEVEn prosinec 2001 Program SAVE v Èeské republice Program SAVE jako podpora aktivit v oblasti efektivního využívání energie tvoøí spolu s programem Altener hlavní nástroj Evropské komise pro uplatòování cílù energetické politiky Evropské unie. Hlavní cíl programu SAVE je podpora snižování energetické nároènosti. Typické projekty pro program SAVE jsou studie nebo konkrétní pilotní projekty. Program je urèen pro jakoukoliv instituci, vèetnì privátních podnikù a poradenských firem. Více informací o tomto programu naleznete na: Program SAVE za Èeskou republiku koordinuje MPO ÈR a zúèastòují se ho i èeské spoleènosti, a již jako navrhovatelé nebo èlenové konsorcií. Mezi oblasti, kterými se projekty SA- VE v Èeské republice vìnují, patøí pøedevším vyhodnocování programù úspor energie, financování tøetí stranou, kombinovaná výroba elektøiny a tepla, štítkování energetických spotøebièù, snižování spotøeby energie v budovách a energetické audity budov, mezinárodní spolupráce nebo energetická nároènost osvìtlování. Na adrese si mùžete prohlédnout kompletní seznam projektù schválených a uskuteènìných v letech 1999 až 2001 v programu SAVE za úèasti èeských subjektù. -mdahttp://www.svn.cz Otevøený pøístup konkurence do elektroenergetiky se zavádí s pragmatickým cílem snížit ceny elektøiny pro zákazníky. Od mají velcí zákazníci se spotøebou nad 40 GWh pøístup na konkurenèní trh. Cena elektøiny, alespoò pro tyto zákazníky, by tedy mìla pøi souèasné nadkapacitì zdrojù klesnout. Informace z podnikové sféry však signalizují pravý opak. Celková koneèná cena Podpora EU obnovitelným zdrojùm energie v dopravì Evropská komise pøijala akèní plán a dva návrhy smìrnic na podporu alternativních paliv v dopravì, poèínající regulaèní a fiskální podporou pro biopaliva. Komise zastává názor, že podpora palivùm získaných ze zemìdìlských zdrojù (biopaliva) je technologií s nejvìtším potenciálem v krátko- a støednìdobém hledisku. Akèní plán navrhuje strategii na dosažení 20% náhrady dieslových a benzínových paliv alternativními palivy v sektoru dopravy do roku Dochází k závìru, že pouze tøi strategie mají každá samostatnì šanci dosáhnout více než 5% podíl z celkové spotøeby paliv v pøíštích 20 letech: biopaliva, která jsou již dostupná, zemní plyn ze støednìdobého hlediska a vodík a palivové èlánky v dlouhodobém mìøítku. Smìrnice stanovují minimální podíl biopaliv na celkové spotøebì paliv v roce 2005 na 2% a v roce 2010 na 5,75% a dávají èlenským zemím EU možnost snížit sazby cel pro dovoz biopaliv v pøípadì, že budou využity pro vytápìní nebo pohon motorù. Další informace: /taxation_customs/taxation /information_notes/fuel.htm Nižší ceny elektøiny? elektøiny nabízená podnikùm pro dodávku na volném trhu je na rok 2002 vyšší, nikoliv nižší. To je vážný signál pro všechny, kdo liberalizaci elektroenergetiky pøipravují. Máme tedy v ruce dùkaz, že konkurenèní trh s elektøinou nemùže fungovat efektivnì? Nikoliv. Rozhodující je totiž konkrétní zpùsob provedení reformy. Energetická politika místních zastupitelstev v Polsku a Èeské republice Vyhodnocení energetické politiky místních zastupitelstev pøi ovlivòování spotøeby energie v Polsku a Èechách a možná spolupráce na státní a evropské úrovni bylo pøedmìtem projektu, který vznikl za spolupráce Energie-Cités (koalice 88 místních zastupitelstev v evropských zemích), PNEC (polské sítì 44 místních zastupitelstev), Islenet (sítì ostrovních místních zastupitelstev se zájmem o energetiku) a SEVEn, o.p.s. Souhrnná zpráva projektu obsahuje možnosti zvýšení efektivního využívání energie a obnovitelných zdrojù energie na místní úrovni v obou zemích a její text je možné najít na internetové adrese: Prvenství ve vývozu elektøiny Èeská republika se dostala na první místo v Evropì ve vývozu elektøiny v pøepoètu na obyvatele. V absolutním mìøítku jí patøí druhá pøíèka za Francií. I bez jaderné elektrárny Temelín tak Èesko vyváží mnohem více elektrické energie než napøíklad Nìmecko nebo Švýcarsko, v roce 2000 jsme vyvezli 19,2 % své vlastní spotøeby elektøiny, což je o 2 % více než druhá Francie a o 13 % více než tøetí Švédsko. Zdroj: Lidové noviny , Na spoleèném evropském vnitøním trhu s elektøinou by jistì byla narušena pravidla nediskriminaèní soutìže, pokud by elektøinì z elektráren splòujících pøísné ekologické normy konkurovala elektøina dovážená ze zneèiš ujících nebo nebezpeèných elektráren (napøíklad Èernobyl). Nìmecké Ministerstvo hospodáøství se snaží zformulovat omezení dovozu špinavé elektøiny z Východu, jako reakci na odpor obyvatel vùèi dovozùm elektøiny z ÈEZu, respektive z jaderné elektrárny Temelín. Èeské Ministerstvo prùmyslu aobchodu pøipravuje obdobnou vyhlášku na omezení dovozu elektøiny. Jak lze zajistit omezení dovozu špinavé elektøiny, aniž by byla narušena hospodáøská soutìž na domácím trhu, vèetnì možností konkurovat dovozem èisté elektøiny? Omezit dovoz elektøiny od jednoho výrobce nebo z jedné zemì není øešením, protože není nic snazšího, než uzavøít obchod pøes prostøedníka, napøíklad se sídlem v jiné zemi, než je zemì pùvodu elektøiny. Na domácím trhu, Omezení dovozu špinavé elektøiny? respektive na spoleèném evropském vnitøním trhu s elektøinou, lze teoreticky zajistit odlišení špinavé elektøiny od èisté zavedením certifikátù pùvodu elektøiny. Garanci pùvodu by bylo možné zajistit pøi bilaterálním obchodování. Avšak pøi obchodování na burze s elektøinou vyvstávají potíže, protože se jedná o anonymní burzy. Øešením by mohlo být, kdyby podmínkou úèasti na všech burzách bylo i doložení pùvodu veškeré elektøiny na burze obchodované. To však není pøípad velkých evropských burz s elektøinou, které takovou certifikaci nevyžadují. Není v silách èeské vlády ji na soukromých evropských burzách prosadit a zbývá tedy jediná možnost: omezit dovoz elektøiny obecnì, bez ohledu na èistost èi špinavost elektøiny. To však naráží na další problémy. Takové omezení by se muselo týkat dovozù veškeré elektøiny ze zahranièí, tj. i ze zemí Evropské unie se spoleèným vnitøním trhem s elektøinou. Odhlédneme-li od legislativních problémù a asociaèních dohod, je tu vážnìjší problém. Hrozilo by riziko, že zemì Evropské unie by na základì reciprocity uvalily obdobné omezení i na náš vývoz elektøiny do Nìmecka a dalších zemí EU. Omezit dovoz pouze špinavé elektøiny není tedy prakticky možné, aniž by došlo i k omezení dovozu èisté elektøiny (napøíklad nakupované na burzách v Nìmecku). Pokud Ministerstvu prùmyslu a obchodu nepùjde o to, omezit dovoz elektøiny alespoò po pøechodnou dobu za každou cenu, pøedpokládáme, že k urèité dohodì mùže dojít až na úrovni spoleèného vnitøního trhu Evropské unie. Taková dohoda by mohla spoèívat v tom, že saldo dovozu elektøiny z oblastí mimo spoleèný trh by bylo absolutnì omezeno. Tím by se riziko ekologického dumpingu minimalizovalo. Problémem by však i v takovém pøípadì zùstala nutnost zahrnout do takové dohody i neèlenské evropské zemì, pøedevším Norsko a Švýcarsko.

4 ročník 9, číslo 4, strana 4 Zprávy ze SEVEn prosinec 2001 Snížení provozních nákladù v 15. ZŠ v Plzni metodou EPC Energy Performance Contracting (EPC) pøedstavuje metodu, na základì které poskytovatel energetických služeb nabízí na klíè komplexní služby s cílem snížit spotøebu energie v objektu zákazníka. V jedné ze základních škol mìsta Plzeò probìhl projekt, v rámci kterého zde v platbách za energii ušetøili jen v období dubna až záøí 2001 èástku vyšší než 700 tisíc Kè. Projektu úspor energie metodou EPC na 15. základní škole v Plzni pøedcházelo výbìrové øízení, kterého se zúèastnily tøi firmy energetických služeb. Z navrhovaných projektù vybírala komise, složená ze zástupcù mìsta a školy samotné. Cílem projektu bylo snížení energetických a provozních nákladù v objektech základní školy. Realizované opatøení zahrnovalo instalaci smìšovacích armatur na páteøní vìtve rozvodù topné vody. Armatury jsou øízeny ekvitermnì na základì venkovních teplot. Nové postupy v oblasti úspor energie se rozhodlo uplatnit zastupitelstvo mìstské èásti Praha 12 a vyhlásilo výbìrové øízení na aplikaci metody EPC ve ètyøech základních školách (Angelovova, Mráèkova, Pertoldova arakovského). Bìhem jara roku 2000 zpracovala vítìzná spoleènost pro všechny ètyøi školy energetické audity, hrazené z následnì uspoøených nákladù na spotøebu energie. Náležitosti smluvního vztahu byly sjednány do konce èervna 2000, v prùbìhu léta došlo k realizaci energeticky úsporných opatøení a bìhem záøí a øíjna byl proveden zkušební provoz rekonstruovaných energetických systémù. Poèínaje listopadem 2000 pak zaèalo šestileté období zaruèených úspor energie a splácení vynaložených finanèních prostøedkù. Naèasování výbìru dodavatele v rámci výbìrového øízení je dùležité a je vhodné je smìrovat pøed konec roku, pøedcházejícímu termín pøedpokládané instalace opatøení. Dùvodù je hned nìkolik. Potøebné energetické audity (nebo ovìøení údajù z již hotových auditù) je vhodnìjší provádìt v zimním období (bìhem topné sezóny). Vhodná je také dostateèná doba na energetické šetøení a na pøípravu projektové dokumentace. Lze uvést, že doba trvání výbìrového øízení pøi aplikaci metody EPC je obecnì delší, než pøi bìžném dodavatelském zpùsobu, protože fáze pøípravy projektu zahrnuje více krokù. Ve ètyøech modøanských školách byl realizován komplex energeticky úsporných opatøení. Zahrnuje izolace èásti konstrukcí a zejména opatøení, týkající se mìøení a regulace spotøeby tepelné energie. Technické øešení zahrnovalo mimo jiné úpravu rozvodù, instalaci okruhù adaptivní ekvitermní regulace, optimalizaci pøípravy a cirkulaci TUV, odpojení bytu školníka od otopné soustavy školy a energetické manažerství s dalším zpracováním a využitím získaných dat. Ve smlouvì sjednané zaruèené úspory energie èiní 15% referenèní normované spotøeby energie roku 1999, ve finanèním Odlišný èasový provoz jednotlivých pavilonù je zajištìn uzavíracími klapkami na pøívodních vìtvích jednotlivých pavilonù. Klapky se servopohony jsou øízeny programovatelnými termostaty v referenèních místnostech v jednotlivých pavilonech. Opatøení rovnìž zahrnovalo komplexní výmìnu armatur u radiátorù za termostatické ventily a aplikaci termostatických hlavic na tìlesa u jižních a východních fasád. Celá topná soustava byla hydraulicky vyvážena. Dvì bytové jednotky školníkù byly vybaveny nástìnnými plynovými kotli a jejich vytápìní bylo oddìleno od topného systému školy. Stávající odbìr TUV od místního distributora tepla byl nahrazen lokální pøípravou TUV v areálu školy pomocí plynového zásobníkového ohøívaèe. Výstavba projektu byla zahájena v listopadu 2000 a dokonèena v bøeznu Celkový objem investic byl 2,5 mil. Kè, oèekávaná návratnost projektu je asi 2,5 roku. Úspory nákladù v období dubna záøí 2001 dosáhly hodnot uvedených v tabulce. Projekt byl financován kombinací úvìru, který byl firmì MVV EPS poskytnut z Fondu Phare ESF, a z vlastních zdrojù MVV EPS. Úspory nákladù za spotøebu energie mìsíciv.2001 V.2001 VI.2001 Kè mìsícvii.2001 VIII.2001 IX.2001 Kè Miroslav Votápek Další informace: MVV EPS s.r.o., Nuselská 39, Praha 4 tel.: 02/ , fax.: 02/ Aplikace metody EPC v pražských školách vyjádøení jde pøibližnì o èástku 1,1 milionu korun roènì. Finanèní prostøedky, vynaložené na instalaci opatøení budou, podle smlouvy plnì kryty z uspoøených nákladù. Od doby instalace energeticky úsporných opatøení ubìhl již celý rok. V uvedeném grafu jsou znázornìny hodnoty úspor (kumulované po mìsících), o které se firma energetických služeb smluvnì zaruèila snížit spotøebu energie, a hodnoty, o které byla spotøeba energie skuteènì snížena. Celkovì byla snížena spotøeba tepelné energie za prvních jedenáct mìsícù o 1684 GJ navíc, než bylo zaruèeno. To se již za uvedenou dobu odráží do mìstského rozpoètu úsporou témìø jeden milión korun, která byla z podstatné èásti použita na splátky úvodní investice, a další èástkou ve výši pøes 200 tisíc vytvoøenou uspoøenou energií nad rámec zaruèených úspor. Vladimír Sochor Další informace: Landis & Staefa ESCO (CZ), s.r.o. Novodvorská 1010/14, Praha 4 Lhotka Tel.: , Fax: EMAS pro mìsta Jak známo, místní zastupitelstva mohou hrát dùležitou roli pøi rozvoji místní ekonomiky, ale i v ochranì životního prostøedí. V roce 1993 pøijala Evropská komise Smìrnici o Evropském schématu eko-managementu a auditech (EMAS è. 1836/93), která pøedstavovala nástroj pro dobrovolné vyhodnocení environmentálních dopadù prùmyslových celkù. Prostøednictvím nìkolika projektù se koncept environmentálního managementu a auditorství rozšíøil i na mìsta, která mohou jeho pomocí snížit své negativní vlivy na životní prostøedí. Tyto vlivy vyplývají z pøímých a nepøímých aspektù èinností mìsta, zasahujících do životního prostøedí, a napøíklad prostøednictvím projektu EURO-EMAS si zúèastnìná mìsta z Velké Británie dala za cíl snížení svých negativných dopadù na životní prostøedí v prùbìhu tøí let o 33%. Internetová stránka projektu pøináší informace, podklady, zkušenosti a konkrétní pøíklady pro zastupitele mìst o tom, jak iniciovat projekt EMAS. -jkhttp://www.eurocities.org/emas/ International Slovak Biomass Forum Vzhledem k tomu, že až 40% území Slovenska je pokryto lesy, k množství døevaøských spoleèností a k pøedpokládanému rùstu cen fosilních paliv se na Slovensku pøedpokládá i rozvoj využití biomasy pro energetické úèely. Ve dnech 4. a 5. února 2002 se v Bratislavì uskuteèní mezinárodní konference, zamìøená právì na možnosti využití biomasy, vznik a rozvoj trhu s tímto palivem a rozšíøení spolupráce jednotlivých úèastníkù trhu s biomasou. Na konferenci se pøedpokládá úèast asi 120 hostù z øad výrobcù technologií, zpracovatelù døeva, energetických spoleèností, konzultantù, investorù, vlády, místních zastupitelstev a spotøebitelù. Organizátorem konference je Energy Centre Bratislava a termín pøihlášky vlastního pøíspìvku je 28. prosinec Další informace o konferenci: tel:

5 ročník 9, číslo 4, strana 5 Zprávy ze SEVEn prosinec 2001 Nízkonákladový nízkoenergetický bytový dùm v Železném Brodì pokr. ze str. 1 s terénem. V místì svahu se v blízké budoucnosti plánuje zástavba rodinnými domky, které tak vytvoøí celek pro klidné bydlení. Návrh pøedstavuje ètyøpodlažní nepodsklepený schodiš ový dùm s dvanácti bytovými jednotkami a dvìma obchody v parteru. Stavba má tvar kvádru s podélnou osou sever-jih se skupinou solárních kolektorù na jihu budovy. Pøízemí zaujímají obchody se zázemím a sklepy bytù. V patrech jsou vždy ètyøi byty, dva vìtší na koncích chodby a dva menší mezi nimi. Výjimku tvoøí poslední patro, kde je na jižní stranì umístìna centrální strojovna (plynová kotelna, solární systémy, zásobníky TUV), proto je na konci umístìna garsoniéra. Úspor energie v domì bylo dosaženo použitím lehkých døevìných tepelnì-izolaèních panelù na tepelnou obálku domu. Objekt je zónován na teplé - obytné èásti (západ) a studené - komunikaèní prostory (východ, smìr do frekventované ulièní komunikace na Harrachov, kde vytváøí bariéru proti hluku). Vytápìní bytového domu je øešeno centrálnì s kondenzaèním plynovým kotlem, umístìným v posledním podlaží objektu. Vìtrání se uvažuje jako pøirozené. Teplá užitková voda bude ohøívána samostatným plynovým ohøívaèem (zásobník na 500 l) s využitím dvou 1000 l akumulaèních nádob na teplou vodu ze solárního systému. Ten tvoøí 24 ks solárních panelù ve sklonu 60. Celková spotøeba tepla na vytápìní objektu je 45,6 kwh/m 2 /rok, co je asi o 50% ménì, než je prùmìrná spotøeba energie novì stavìných obytných budov. Investièní náklady tohoto bytového domu s 12-ti bytovými jednotkami jsou kalkulovány ve výši 16 mil. Kè. V této èástce není zahrnuta cena pøípojek, zpevnìných ploch apod. Investièní náklady odpovídající jedné bytové jednotce tak pøedstavují ,- Kè/b.j., tj. nižší než ,- Kè/m 2 vytápìné plochy bytu. David Jansa Poznamenejte si do svého nového kalendáøe termín konání pøíštího, již osmého roèníku mezinárodní konference avýstavy EEBW: Energie Efektivnì 2002, poøádané v Kongresovém centru Praha ve dnech listopadu Odborná konference a výstava bude vyvrcholením celého Týdne hospodárného zacházení s energií, který bude zahrnovat i další aktivity, zamìøené na propagaci hospodárného využívání tradièních i obnovitelných zdrojù energie. Souèástí konference budou specializované semináøe urèené pro odborníky a rozhodovatele ve veøejném i v soukromém sektoru zastupitele mìst a obcí, malých i velkých podnikù, dodavatelù energie i pøíspìvkových organizací. Doprovodná výstava bude zamìøená prioritnì na tematické oblasti jednotlivých semináøù. To umožní návštìvníkùm získat na EEBW: Energie Efektivnì 2002 jak nejnovìjší praktické informace z oboru, tak zároveò i pøehled o konkrétních výrobcích a nabízených službách. Souèástí konference EEBW: Energie Efektivnì 2002 budou specializované semináøe zahrnující tato témata: n Nízkoenergetické nízkonákladové obytné domy ÈEA ÈR v roce 2002 Èeská energetická agentura zveøejnila znìní Státního programu na podporu úspor energie avyužití obnovitelných adruhotných zdrojù energie pro rok 2002, èást A program Ministerstva prùmyslu a obchodu. Termín podání pøihlášek podle konkrétního podprogramu je do , v pøípadì energetických koncepcí, auditù, prùkazù a projektù v oblasti poradenství do Agentura celkovì poskytuje 15 % investièních nákladù a podle dané kategorie 30 až 100% nákladù dalších projektù, s horní hranicí podpory od 300 tisíc Kè do 3 milionù Kè. Mezi druhy aktivit, které ÈEA v roce 2002 podpoøí, patøí zpracovávání energetických koncepcí, auditù a prùkazù, zvýšení úèinnosti užití energie ve výrobních a rozvodních zaøízení energie, kombinovaná výroba elektrické energie a tepla, vyšší využití obnovitelných a druhotných zdrojù energie, opatøení ke snížení energetické nároènosti v prùmyslovém a veøejném sektoru, projekty EPC financované z úspor energie, vývoj a využití moderních technologií a materiálù, jakož i poradenství, vzdìlávání a propagaci hospodárného užití energie. Souèástí èinnosti ÈEA ÈR je i nadále podpora aktivit tzv. støedisek EKIS, poskytujících konzultaèní služby. Kontakt: ÈEA ÈR tel.: EEBW: Energie Efektivnì 2002 Praktické zkušenosti s návrhem a výstavbou obytných domù s polovièní spotøebou energie na vytápìní, ale zároveò bez jakéhokoliv navýšení bìžných investièních nákladù v èeských podmínkách. n Využití biomasy pro vytápìní Vše, co potøebujete vìdìt pro využívání biomasy pro vytápìní v komunální sféøe i v domácnostech. n Elektøina z obnovitelných zdrojù energie na liberalizovaném trhu První zkušenosti z obchodování na konkurenèním trhu, "zelená" elektøina jako nástroj marketingu, nediskriminaèní politika na podporu obnovitelných zdrojù v konkurenèním prostøedí. n Energeticky úsporné osvìtlení Efektivní osvìtlení: vše pro starosty, manažery komerèních budov i domácnosti. n Financování projektù, EPC Financování projektù z garantovaných úspor, energetické audity a výbìrová øízení ve veøejném sektoru pøi EPC. n Energetické audity a rozhodování o investicích, investièní poradenství Zkušenosti z nové energetické legislativy s povinnými audity, staèí energetický audit Burza se zelenou elektøinou Jedním z mechanizmù, který by mohl ekonomicky efektivním zpùsobem podpoøit rozvoj obnovitelných zdrojù energie, je obchodování s certifikáty "zelené elektøiny" formou burzovních obchodù. V tomto roce probìhl tzv. RECerT projekt (European Renewable Electricity Certificate Trading Project), který simuloval nákup a prodej certifikátù "zelené elektøiny" na celoevropské úrovni. Cílem projektu bylo nauèit výrobce elektøiny z obnovitelných zdrojù, investory, prodejce energie, obchodníky a další zájemce, jak by mohl fungovat jednotný trh se "zelenými" certifikáty, jak se orientovat v jejich cenách a rizicích, jak lze využívat spotové a futures certifikáty a jak efektivnì by fungovala centrální burza. Projektu se zúèastnili zástupci všech zemí EU, Norska, Švýcarska, Maïarska a za Èeskou republiku SEVEn, o.p.s. Bližší popis projektu: pro kvalifikované investièní rozhodování?, studie proveditelnosti. n Cesty ke snížení energetické nároènosti v dopravì Nástroje moderní dopravní politiky pro 3. tisíciletí, dopravní politika ve mìstech, zahranièní zkušenosti a domácí pøíklady. n Zkušenosti s energetickou legislativou v mezinárodním kontextu Zkušenosti s novou energetickou legislativou, jak efektivní je nová regulace, srovnání èeských a zahranièních zkušeností, cukr a biè možnost volby? Chcete se aktivnì úèastnit EEBW: Energie Efektivnì 2002 jako vystavovatel, pøednášející na konferenci, sponzor, èi jinak? Kontaktujte, prosím, SEVEn pro bližší informace. Jiøí Zeman

6 ročník 9, číslo 4, strana 6 Zprávy ze SEVEn prosinec 2001 KONFERENCE, VÝSTAVY A PREZENTACE VE STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPĚ leden březen 2002 I III DLOUHODOBÉ ZABEZPEÈENÍ DODÁVEK ENERGIE V EVROPÌ Brusel, Belgie, Kontakt: Suzanne Singleton, Day Robinson International Consulting Ltd. Fays Business Centre Bedford Road Guilford GU1 4SJ, UK Tel: Fax: EKO Výstava zaøízení zamìøených na vodní hospodáøství a ochranu životního prostøedí KLIMATHERM Výstava klimatizaèní a vytápìcí techniky ENERGO Výstava zaøízení zamìøených na energetické systémy Košice - Dom techniky ZSVTS, Slovensko, Kontakt: Južná trieda 2IA, Košice, Tel. :+421/55/ , , Fax: +421/55/ , AQUA - THERM NITRA Mezinárodní odborný veletrh vytápìní, ventilace, klimatizaèní, mìøící, regulaèní, sanitární a ekologické techniky Nitra - Agrokomplex, Slovensko, Kontakt: Progres Partners Advertising, s.r.o., Opletalova 55, Praha 1 Tel. : +420/2/ , , Fax: +420/2/ , ELEKTRA Veletrh prùmyslové elektrotechniky a spotøební elektroniky Olomouc - Výstavištì Flora, Èeská republika, Kontakt: Omnis Olomouc, a.s., Kosmonautù 8, Olomouc Tel.: +420/68/ , Fax: +420/68/ , PRAGOINTERIÉR IX. mezinárodní veletrh nábytku, interiérového designu, svítidel, bytového textilu a doplòkù Praha - Výstavištì, Èeská republika, Kontakt: Incheba Praha, spol. s r.o., areál Výstavištì Praha, Praha 7 - Holešovice, Tel.: +420/2/ , Fax: +420/2/ AQUA - THERM VÍDEÒ Mezinárodní veletrh pro vytápìní, sanitu, klimatizaci a techniku pro dùm Vídeò, Rakousko, Kontakt: Progres Partners Advertising, s.r.o., Opletalova 55, Praha 1 Tel.: +420/2/ , , Fax: +420/2/ , E - WORLD OF ENERGY Mezinárodní fórum a kongres Essen, Nìmecko, Kontakt: Messe Essen GmbH, Postfach , D Essen Tel. : +049/201/ , Fax: +049/201/ , BAUEN & ENERGIE Nejvìtší rakouský veletrh stavebnictví, renovací a úspory energií Vídeò, Rakousko, Kontakt: Progres Partners Advertising, s.r.o., Opletalova 55, Praha 1 Tel.: +420/2/ , , Fax: +420/2/ , FOR ARCH PLZEÒ Stavební výstava Plzeò - DK Inwest, Èeská republika, Kontakt: ABF, a.s., Václavské nám Praha 1, Tel.: +420/2/ , Fax: +420/2/ , INTERGAS Mezinárodní plynárenský veletrh PRAGOREGULA / ELEXPO Mezinárodní veletrh mìøící, regulaèní a elektronické automatizaèní techniky PRAGOTHERM Mezinárodní veletrh energií, vytápìní, sanitární techniky, úspor energie, technického zaøízení budov, izolací a ekologie Praha - Výstavištì, Èeská republika, Kontakt: Incheba Praha, spol. s r.o., areál Výstavištì Praha administrativní budova D, Praha 7 - Holešovice, Tel.: +420/2/ , Fax: +420/2/ AMPER mezinárodní veletrh elektrotechniky a elektroniky Pražský veletržní areál Letòany, Èeská republika Kontakt: Terinvest s.r.o. Tel.: , 34 Fax: TEPLÁRENSKÉ DNY Výstava Alternativní zdroje energie Energie sluneèní, vodní, geotermální, vìtrná a z biomasy. Hradec Králové, Èeská republika, Kontakt: Parexpo s.r.o. Bìlehradská Pardubice tel: Fax: Zprávy ze SEVEn vydává ètvrtletnì SEVEn, Støedisko pro efektivní využívání energie,o.p.s. nákladem 2500 výtiskù v èeské a 2500 výtiskù v anglické verzi. SEVEn je nevládní a nezisková organizace, jejímž hlavním posláním je pøispìt k ekonomickému rozvoji a zlepšení životního prostøedí zvýšením úèinnosti využívání energie. Zpravodaj informuje èleny energetické obce o souèasném dìní v oblasti úspor energie v Èeské republice a uvítá pøíspìvky na toto téma. SEVEn sídlí na adrese Slezská 7, Praha 2. Tel.: (02) , , Fax: (02) , Internet: http//www.svn.cz. Pøetiskování pøíspìvkù povoleno s uvedením pramene. Podávání novinových zásilek povoleno Èeskou poštou, s. p., odštìpný závod Pøeprava, èj. 1009/96, dne ISSN

KLASTRY. Spoleènosti se spojují lokálnì, aby rostly globálnì. Ifor-Ffowcs Williams, Cluster Navigators,

KLASTRY. Spoleènosti se spojují lokálnì, aby rostly globálnì. Ifor-Ffowcs Williams, Cluster Navigators, KLASTRY Spoleènosti se spojují lokálnì, aby rostly globálnì. Ifor-Ffowcs Williams, Cluster Navigators, 2004 www.klastr.cz CO JSOU TO KLASTRY? Regionální seskupení firem a pøidružených organizací pùsobících

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

Novela zákona o hospodaření energií

Novela zákona o hospodaření energií Novela zákona o hospodaření energií Vládní návrh novely zákona o hospodaøení energií (è. 406/2000 Sb.) bude znamenat výrazný posun k vyšším energetickým standardùm budov v Èeské republice. Reaguje na evropskou

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren 0 Rada mìsta na své schùzi dne 11.6.2013 pøijala usnesení è. ve znìní: Rada mìsta doporuèuje zastupitelstvu mìsta deklarovat zámìr prodeje všech doposud neprodaných pozemkù - zahrádek v lokalitì Mutìnka

Více

Zprávy ze SEVEn ÚSPORY ENERGIE V ÈESKE REPUBLICE. Celý zákon je již pøipraven v paragrafovém. pro budoucí zacházení s energetickými zdroji.

Zprávy ze SEVEn ÚSPORY ENERGIE V ÈESKE REPUBLICE. Celý zákon je již pøipraven v paragrafovém. pro budoucí zacházení s energetickými zdroji. Zprávy ze SEVEn ROČNÍK 7 ČÍSLO 3 ŘÍJEN 1999 ÚSPORY ENERGIE V ÈESKE REPUBLICE Návrh vyhlášek k návrhu zákona o hospodaøení energií K návrhu Zákona o hospodaøení energií pøipraveného v gesci Ministerstva

Více

Termostatické smìšovací ventily

Termostatické smìšovací ventily Termostatické smìšovací ventily Opaøení horkou vodou je èastou pøíèinou opaøení dìtí v pøedškolním vìku. Aby byla voda ochránìna pøed bakteriemi rodu Legionella, musí být ohøáta nejménì na 60 C. V mnoha

Více

EPC DLOUHODOBÁ GARANCE ENERGETICKÝCH A FINANČNÍCH ÚSPOR

EPC DLOUHODOBÁ GARANCE ENERGETICKÝCH A FINANČNÍCH ÚSPOR EPC DLOUHODOBÁ GARANCE ENERGETICKÝCH A FINANČNÍCH ÚSPOR EPC je partnerství mezi poskytovatelem energetických služeb a subjekty ve veřejném či soukromém sektoru. Cílem je prokazatelné zvýšení energetické

Více

OBJEDNÁVKOVÝ A POPTÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM topenáøská, sanitární a instalaèní technika. www.gcpartner.cz

OBJEDNÁVKOVÝ A POPTÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM topenáøská, sanitární a instalaèní technika. www.gcpartner.cz OBJEDNÁVKOVÝ A POPTÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM topenáøská, sanitární a instalaèní technika ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA Objednávkový a poptávkový systém je internetový elektronický obchod (dále jen e-shop) urèen

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

EU Legal Update EVROPSKÝ SYSTÉM OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. Èervenec 2003 VYBRANÉ OKRUHY OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

EU Legal Update EVROPSKÝ SYSTÉM OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. Èervenec 2003 VYBRANÉ OKRUHY OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ Èervenec 2003 David Emr david.emr@wl.ey.cz Weinhold Legal, v.o.s. Charles Square Center Karlovo námìstí 0 20 00 Praha 2 Èeská republika Tel.: (420) 225 335 333 Fax: (420) 225 335 444 Weinhold Legal, v.o.s.

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

Zprávy ze SEVEn ÚSPORY ENERGIE V ÈESKÉ REPUBLICE. autor prof. Ing. Arch. Ivan Ruller, Ing. Arch. Martin Borák. Zvláštní cena poroty

Zprávy ze SEVEn ÚSPORY ENERGIE V ÈESKÉ REPUBLICE. autor prof. Ing. Arch. Ivan Ruller, Ing. Arch. Martin Borák. Zvláštní cena poroty Zprávy ze SEVEn ROČNÍK 9 ČÍSLO 2 červen 2001 Již od roku 1999 SEVEn spolupracuje a koordinuje spolupráci mezi pøedními odborníky nejen z ÈR, ale i ze zahranièí na návrhu koncepèního øešení nízkoenergetického

Více

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH Èíslo objednávky (Vaše èíslo jednací) Øádné Opravné 1 1.1 Pøedmìt veøejné zakázky 1.2 Zadávací øízení 1.3 1.5 1.6 2 2.1 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3

Více

Energeticky úsporná obec

Energeticky úsporná obec Energeticky úsporná obec Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Dny malých obcí březen 2008 Vývoj spotřeby energie Evropa: v následujících 10 až 15 letech mírný růst

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH PRACOVNÌPRÁVNÍ VZTAHY V ODVÌTVÍ OBCHODU

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH PRACOVNÌPRÁVNÍ VZTAHY V ODVÌTVÍ OBCHODU PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH PRACOVNÌPRÁVNÍ VZTAHY V ODVÌTVÍ OBCHODU Manuál byl vytvoøen v rámci projektu CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvìtvích. Realizátorem

Více

Oblast úspor energie. aktuální informace pro obce. Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

Oblast úspor energie. aktuální informace pro obce. Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Oblast úspor energie aktuální informace pro obce Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Dny malých obcí březen 2009 Vývoj spotřeby energie Evropa: v následujících

Více

Energetické služby se zárukou a náležitosti smluvního vztahu

Energetické služby se zárukou a náležitosti smluvního vztahu Energetické služby se zárukou a náležitosti smluvního vztahu Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. listopad 2006 Praha, Aquatherm SEVEn, Středisko pro efektivní

Více

Projekty EPC projekty s garantovanými úsporami ve veřejném sektoru

Projekty EPC projekty s garantovanými úsporami ve veřejném sektoru Projekty EPC projekty s garantovanými úsporami ve veřejném sektoru Profil společnosti ENESA a.s. Společnost ENESA byla založena v srpnu 2005 Hlavním předmětem naší práce je vyvíjet a realizovat projekty

Více

Komplexní vzdělávací program pro. technologií ve výstavbě a provozování budov

Komplexní vzdělávací program pro. technologií ve výstavbě a provozování budov Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně ě šetrných technologií ve výstavbě a provozování budov 1 EPC principy a příklady Úvod do problematiky jedinečnost metody EPC Ing. Vladimír Sochor

Více

Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH

Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH RESORTNÍ PØEDPISY 1. Pøílohy II. Smìrnice MŽP o poskytování finanèních prostøedkù ze Státního fondu životního prostøedí ÈR na opatøení v rámci Státního programu na

Více

Zprávy ze SEVEn ÚSPORY ENERGIE V ÈESKE REPUBLICE

Zprávy ze SEVEn ÚSPORY ENERGIE V ÈESKE REPUBLICE Zprávy ze SEVEn ROČNÍK 7 ČÍSLO 4 PROSINEC 1999 ÚSPORY ENERGIE V ÈESKE REPUBLICE Energetické audity pro Kladno Mìsto Kladno má více jak 70 tisíc obyvatel. Èást obyvatel pocítila existenèní nejistotu po

Více

Zprávy ze SEVEn ÚSPORY ENERGIE V ÈESKÉ REPUBLICE

Zprávy ze SEVEn ÚSPORY ENERGIE V ÈESKÉ REPUBLICE Zprávy ze SEVEn ROČNÍK 9 ČÍSLO 1 březen 2001 ÚSPORY ENERGIE V ÈESKÉ REPUBLICE Energetické štítky a požadavky na energetickou úèinnost - je legislativa ÈR v souladu s pøedpisy EU? Energie Výrobce Model

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s.

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. 2 0 1 0 Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Obsah ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI ORGÁNY SPOLEÈNOSTI, ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA ZPRÁVA PØEDSTAVENSTVA

Více

Životní prostředí. města Plzně. díl 3. Statutární město Plzeň Odbor životního prostředí Magistrátu města Plzně

Životní prostředí. města Plzně. díl 3. Statutární město Plzeň Odbor životního prostředí Magistrátu města Plzně Životní prostředí města Plzně díl 3. Statutární město Plzeň Odbor životního prostředí Magistrátu města Plzně 10. Energetická koncepce Ladislava Vaňková HISTORIE Od roku 2000

Více

Èinnost nadace. Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology

Èinnost nadace. Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology Èinnost nadace Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology Spolupráce s èeskými a zahranièními onkologickými centry vèetnì studijních pobytù Zabezpeèení

Více

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby SEKTOROVÁ DOHODA pro obor fitness industry na období 2011 až 2015 v Èeské republice Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby Sektorová dohoda je politicko-spoleèenskou úmluvou zapojených stran aktérù

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn. SZn. S-M H M P-553908/2009/00PNI/E 1A/64 7-2/Be Vyøizuje/ linka Ing. Beranová / 4443 Datum 18.9.2009 ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO

Více

ENERGIE Z BIOMASY. Øada vysoce úèinných kotlù o výkonu 1 až 3 MW pro energetické využití rùzných druhù biomasy a fytomasy. Dodavatelský tým VHS

ENERGIE Z BIOMASY. Øada vysoce úèinných kotlù o výkonu 1 až 3 MW pro energetické využití rùzných druhù biomasy a fytomasy. Dodavatelský tým VHS Dodavatelský tým ENERGIE Z BIOMASY EVECO Brno, s.r.o. Øada vysoce úèinných kotlù o výkonu 1 až 3 MW pro energetické využití rùzných druhù biomasy a fytomasy Ústav procesního a ekologického inženýrství,

Více

Březen 2003 Ročník XIII Částka 3 OBSAH

Březen 2003 Ročník XIII Částka 3 OBSAH Březen 2003 Ročník XIII Částka 3 OBSAH RESORTNÍ PØEDPISY 4. Pøílohy I. Smìrnice MŽP o poskytování finanèních prostøedkù ze Státního fondu životního prostøedí ÈR platné od 1. 1. 2003... METODICKÉ POKYNY

Více

Zprávy ze SEVEn ROČNÍK 8 ČÍSLO 2 září 2000

Zprávy ze SEVEn ROČNÍK 8 ČÍSLO 2 září 2000 Zprávy ze SEVEn ROČNÍK 8 ČÍSLO 2 září 2000 Do konce záøí tohoto roku má Ministerstvo financí ve spolupráci s Ministerstvem životního prostøedí Èeské republiky pøedložit vládì ke schválení Návrh koncepce

Více

Zprávy ze SEVEn ÚSPORY ENERGIE V ÈESKE REPUBLICE. Støedisko SEVEn je otevøeno i dalším formám. spolupráci se Svazem mìst a obcí.

Zprávy ze SEVEn ÚSPORY ENERGIE V ÈESKE REPUBLICE. Støedisko SEVEn je otevøeno i dalším formám. spolupráci se Svazem mìst a obcí. Zprávy ze SEVEn ROČNÍK 7 ČÍSLO 2 ČERVENEC 1999 ÚSPORY ENERGIE V ÈESKE REPUBLICE První specializovaný EKIS pro mìsta a obce Støedisko SEVEn v posledních letech spolupracuje stále více s mìsty a obcemi pøi

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

PØÍLOHA za období : 12/2014

PØÍLOHA za období : 12/2014 Zpracoval: Ing. Kremerová Okamžik sestavení: 13.03.2015 11h16m 0s Strana: 1 PØÍLOHA za období : 12/2014 I È O :00083143 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Divadlo F.X.Šaldy Liberec,pøíspìvková organizace (v Kè, s

Více

Podpora využívání OZE a úspor energie

Podpora využívání OZE a úspor energie Podpora využívání OZE a úspor energie Seminář CEERES Praha, 22.listopadu 2005 Ing. Miroslav DOSTÁL Česká energetická agentura Obnovitelné zdroje Dosažení indikativního cíle 8% podílu výroby z OZE na hrubé

Více

Již více než 20 let na adrese

Již více než 20 let na adrese 01/014 INFORMACE nové služby akèní nabídky novinky KONTAKT Díky naším informacím mají klienti vždy na realitním trhu náskok pøed ostatními!!! Nová služba pro naše klienty Pøipravili jsme pro Vás zcela

Více

Úvod k EPC modely EPC a současný stav v podmínkách ČR

Úvod k EPC modely EPC a současný stav v podmínkách ČR Úvod k EPC modely EPC a současný stav v podmínkách ČR Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Workshop Perspektivy metody EPC v České republice, Praha, 29. dubna 2013

Více

Výroèní zpráva. spoleènosti Computer Agency o.p.s. se sídlem Merhautova 26, 613 00 Brno. za rok 2007

Výroèní zpráva. spoleènosti Computer Agency o.p.s. se sídlem Merhautova 26, 613 00 Brno. za rok 2007 Výroèní zpráva spoleènosti Computer Agency o.p.s. se sídlem Merhautova 26, 613 00 Brno za rok 2007 Úvodní slovo Computer Agency vznikla jako nezisková obecnì prospìšná spoleènost 22.12.1998 transformací

Více

http://www.knihovny.cz Jindøiška POSPÍŠILOVÁ Karolína KOŠ ÁLOVÁ Knihovny v Èeské republice poskytují širokou paletu veøejných knihovnických a informaèních služeb. Každá vìtší knihovna dnes zpøístupòuje

Více

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 70983810 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka nemá informace o tom,

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Pardubický kraj EPC projekty. Ing. Milan Vich, energetický manažer Pk

Pardubický kraj EPC projekty. Ing. Milan Vich, energetický manažer Pk Ing. Milan Vich, energetický manažer Pk Pardubický kraj - EPC projekty EPC je Energy Performance Contracting Poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem ( pro budovy a objekty v majetku Pardubického

Více

NÌKTERÉ NÁSTROJE IMPLEMENTACE STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE DO PODNIKATELSKÉHO PROSTØEDÍ

NÌKTERÉ NÁSTROJE IMPLEMENTACE STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE DO PODNIKATELSKÉHO PROSTØEDÍ NÌKTERÉ NÁSTROJE IMPLEMENTACE STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE DO PODNIKATELSKÉHO PROSTØEDÍ Marcela Kožená Ústav ekonomie, Fakulta ekonomicko-správní, Univerzita Pardubice Abstract: Some implementation instruments

Více

Obec Ruda nad Moravou

Obec Ruda nad Moravou A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 00303313 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ruda nad Moravou

Více

Výroèní zpráva za rok 2005

Výroèní zpráva za rok 2005 Výroèní zpráva za rok 2005 Motto: Moudrost je cesta, kterou lidská duše jde za svou dokonalostí. A to je moné dvìma zpùsoby: vìdomím a èinností. Avicenna Pøedstavení spoleènosti: obecnì prospìšná spoleènost

Více

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací Ivanèice Sestavená k rozvahovému

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ing. Václav Pelikán Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a. s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420

Více

Číslo: 1/2002 15.1. 2002

Číslo: 1/2002 15.1. 2002 Číslo: 1/2002 15.1. 2002 Vydává: Energy Centre České Budějovice, Pražská 99, 370 04 České Budějovice tel.: 038 / 731 25 80, fax: 038 / 731 25 81, e-mail: office@eccb.cz, www.eccb.cz OBSAH: 1. World Sustainable

Více

Solární teplo pro rodinný dům - otázky / odpovědi

Solární teplo pro rodinný dům - otázky / odpovědi 1/24 Solární teplo pro rodinný dům - otázky / odpovědi Tomáš Matuška Československá společnost pro sluneční energii (ČSSE) Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 Česká republika info@solarnispolecnost.cz 2/24

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH VÝZNAM OBCHODU JAKO ZAMÌSTNAVATELE

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH VÝZNAM OBCHODU JAKO ZAMÌSTNAVATELE PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH VÝZNAM OBCHODU JAKO ZAMÌSTNAVATELE Tento manuál byl vytvoøen v rámci projektu CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvìtvích. Hlavním

Více

Zprávy ze SEVEn ÚSPORY ENERGIE V ÈESKÉ REPUBLICE

Zprávy ze SEVEn ÚSPORY ENERGIE V ÈESKÉ REPUBLICE Zprávy ze SEVEn ROČNÍK 9 ČÍSLO 3 říjen 2001 Energetický regulaèní úøad pøipravuje nový ceník, který má od nového roku stanovovat i cenu elektøiny vyrobenou zobnovitelných zdrojù a z kombinované výroby

Více

Aktuální trendy a zkušenosti s přípravou, financováním a realizací energeticky úsporných projektů

Aktuální trendy a zkušenosti s přípravou, financováním a realizací energeticky úsporných projektů Aktuální trendy a zkušenosti s přípravou, financováním a realizací energeticky úsporných projektů Tomáš Chadim, SEVEn, o.p.s. SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. SEVEn je česká nezávislá

Více

EPC. Energy Performance Contracting (EPC) je moderní model spolupráce mezi klientem a

EPC. Energy Performance Contracting (EPC) je moderní model spolupráce mezi klientem a EPC Energy Performance Contracting (EPC) je moderní model spolupráce mezi klientem a specializovaným dodavatelem, tj. firmou energetických služeb (ESCO Energy Services Company), zaměřený na zvyšování energetické

Více

Příkladná role státu? Naplňování EED a role energetických služeb se zárukou

Příkladná role státu? Naplňování EED a role energetických služeb se zárukou Příkladná role státu? Naplňování EED a role energetických služeb se zárukou Ing. Vladimír Sochor ředitel odboru energetické účinnosti a úspor 1 Směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti Směrnice Evropského

Více

Identifikaèní údaje: Název: Skladová hala EFES, spol. s r.0., Praha - Øeporyje

Identifikaèní údaje: Název: Skladová hala EFES, spol. s r.0., Praha - Øeporyje PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn È.j. MHMP-192143/2005/00PNI/EIA/156-2/Nov Vyøizuje/ linka Ing. Novotný/4278 Datum 7. 11. 2005 podle 7 zákona è.

Více

Petr Skalický Procesory øady 8051 Pøíruèka je urèena pøedevším studentùm a zaèáteèníkùm, kteøí se rozhodli proniknout alespoò na pokraj problematiky monolitických mikropoèítaèù øady 8051 Pomocí této pøíruèky

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

È.j. MHMP-O37895/2005/0ZPNI/EIA/126-2Nac. ZÁVÌR ZJIŠ OV AcíHO ØíZENí

È.j. MHMP-O37895/2005/0ZPNI/EIA/126-2Nac. ZÁVÌR ZJIŠ OV AcíHO ØíZENí HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNíHO PROSTØEDí Váš dopis zn. È.j. MHMP-O37895/2005/0ZPNI/EIA/126-2Nac Vyøizuje/linka Ing. Vaculová/4322 Datum 4.4. 2005 ZÁVÌR ZJIŠ OV AcíHO

Více

tlakové nad odbìrné místo tlakové pod odbìrné místo

tlakové nad odbìrné místo tlakové pod odbìrné místo EURO malé zásobníky 5 10 15 litru beztlakové nad odbìrné místo NOVÝ DESIGN Malý beztlakový zásobník EURO 5, 10, 15 je urèen pro jedno odbìrné místo: nad umyvadlo nebo kuchyòský døez. Vyžaduje instalaci

Více

SOUČ SOU ASNÝ ASNÝ STAV

SOUČ SOU ASNÝ ASNÝ STAV SOUČASNÝ STAV V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ ENERGETICKÝCH SLUŽEB METODOU EPC CHARAKTERISTIKA METODY EPC Energy Performance Contracting (EPC): smlouva na poskytování konkrétních služeb souvisejících se spotřebou

Více

Energetické služby v praxi

Energetické služby v praxi Energetické služby v praxi (zkušenosti z realizací projektů EPC) Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Stavební fórum 3. prosince 2008 Co jsou energetické služby?

Více

Potřebnost energetického managementu nejen měst a obcí

Potřebnost energetického managementu nejen měst a obcí Potřebnost energetického managementu nejen měst a obcí Ing. Vladimír Sochor ředitel odboru energetické účinnosti a úspor 1 Plnění cíle NAPEE alternativní schéma dle článku 7 ČR se rozhodla jít cestou alternativního

Více

INSPEKÈNí ZPRÁVA è. 63-5116/5

INSPEKÈNí ZPRÁVA è. 63-5116/5 / TI STROJíRENSKÝ ZKUŠEBNí ÚSTAV, s. p. TI - technická inspekce, akreditovaný inspekèní orgán è. 48 Hudcova 56b, 621 Brno Èj.: 2939/5/324/6.3/2 list è. ze6 INSPEKÈNí ZPRÁVA è. 63-5116/5 Výrobek: Elektrický

Více

metodou EPC/EC Ing. Jaroslav Maroušek, CSc.

metodou EPC/EC Ing. Jaroslav Maroušek, CSc. Financování projektů energetických úspor ve městech m metodou EPC/EC Ing. Jaroslav Maroušek, CSc. SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. listopad 2005 SEVEn, Středisko pro efektivní využívání

Více

Školení pro auditory,česká republika. 12. a 13. září Kongresové centrum Praha PROGRAM ŠKOLENÍ

Školení pro auditory,česká republika. 12. a 13. září Kongresové centrum Praha PROGRAM ŠKOLENÍ Školení pro auditory,česká republika 12. a 13. září 2013 Kongresové centrum Praha PROGRAM ŠKOLENÍ 1. PROJEKT ERASME ERASME je projekt v rámci Programu inteligentní energie pro Evropu (Intelligent Energy

Více

Identifikace postiženého úseku vn vedení

Identifikace postiženého úseku vn vedení Identifikace postiženého úseku vn vedení Ladislav POSPÍCHAL, Karel HODER, Drahomír PERNICA, Jan SOUÈEK 1. Úvod Úkolem distribuèních vn sítí je v maximální míøe trvalý a ekonomicky efektivní pøenos elektøiny

Více

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín INFORMACE URÈENÁ VEØEJNOSTI Krajský úøad Moravskoslezského kraje odbor životního prostøedí a zemìdìlství oddìlení ochrany ovzduší, EIA a IPPC EXPLOSIA a.s. - odbytový

Více

EPC projektů a další vývoj v České é republice

EPC projektů a další vývoj v České é republice Současné podmínky EPC projektů a další vývoj v České é republice Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Workshop Perspektivy metody EPC v České republice, Praha,

Více

Zprávy ze SEVEn ROČNÍK 8 ČÍSLO 3 prosinec 2000

Zprávy ze SEVEn ROČNÍK 8 ČÍSLO 3 prosinec 2000 Zprávy ze SEVEn ROČNÍK 8 ČÍSLO 3 prosinec 2000 SEVEn po deseti letech Parlament a Senát Èeské republiky schválil nový zákon o hospodaøení s energií è. 406/2000 Sb., který vstoupil v platnost od 1. ledna

Více

Zprávy ze SEVEn ÚSPORY ENERGIE V ÈESKÉ REPUBLICE

Zprávy ze SEVEn ÚSPORY ENERGIE V ÈESKÉ REPUBLICE Zprávy ze SEVEn ROČNÍK 10 ČÍSLO 1 březen 2002 ÚSPORY ENERGIE V ÈESKÉ REPUBLICE První zkušenosti s otevøením trhu s elektrickou energií Od nového roku zaèalo otevírání trhu s elektrickou energií, které

Více

Energy Performance Contracting v budovách Pardubického kraje. 29.4.2013 Siemens, s.r.o., Building Technologies/ BAU/ LCM E

Energy Performance Contracting v budovách Pardubického kraje. 29.4.2013 Siemens, s.r.o., Building Technologies/ BAU/ LCM E Příklady dobré praxe ve veřejném sektoru Energy Performance Contracting v budovách Pardubického kraje 1 Budovy a energie Spotřebují 40% vyrobené energie Produkují 21% emisí CO 2 Industry (direct emissions

Více

MODEL nástroje energetického managementu. EPC Energy Performance Contracting

MODEL nástroje energetického managementu. EPC Energy Performance Contracting MODEL nástroje energetického managementu EPC Energy Performance Contracting 1 Dozvíte se... Co je to metoda EPC Průběh projektu EPC Ekonomické přínosy projektu Kdy je vhodné EPC použít Specifika projektů

Více

Efekt kogenerační jednotky v provozních nákladech podniku

Efekt kogenerační jednotky v provozních nákladech podniku Efekt kogenerační jednotky v provozních nákladech podniku 4. 10. 2016 AmperGeneration Amper Holding komplexní služby v energetice Zajištění dodávek elektrické energie pro všechny skupiny odběratelů Výkup

Více

vývoj metody EPC v ČR a možnosti jejího využití

vývoj metody EPC v ČR a možnosti jejího využití Poskytování energetických služeb, vývoj metody EPC v ČR a možnosti jejího využití Ing. Jaroslav MAROUŠEK, CSc. SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Solární energie, Energy Centre České

Více

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001 / MINISTERS' ZDRA VOTNICTVÍ, 128 01 Praha 2, Palackého nám. 4, pošt. pøihr. 81 Ministerstvo školství~ mládeže a tìlovýchovy øeditelka odboru 26 ing. Božena Suková Kannelitská 7 11 O 00 Praha 1 Vaše zn.:

Více

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Program EFEKT slouží k zvýšení úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Je zaměřen

Více

Omlouváme se všem ètenáøùm a autorùm knihy!

Omlouváme se všem ètenáøùm a autorùm knihy! Vážení ètenáøi, v textu publikace Projektový management podle IPMA (ISBN 978-80-247-2848-3) jsme po jejím vytištìní zjistili, že na stranì 80 je chyba v tabulce 1.04.6, na stranì 168 je chyba v obrázku

Více

Energy Performance Contracting

Energy Performance Contracting Energy Performance Contracting metoda financování úspor energie Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Konference energetického managementu, Litoměřice, 23.-24. října

Více

3.3.2 Základní pojmy a teorie Kódování Principy, znaky a využití genetických algoritmù Expertní systémy

3.3.2 Základní pojmy a teorie Kódování Principy, znaky a využití genetických algoritmù Expertní systémy OBSAH 1 STRUÈNÁ HISTORIE UMÌLÉ INTELIGENCE... 9 2 DIAGNOSTIKA ELEKTRICKÝCH STROJÙ... 13 2.1 Rozdìlení diagnostických metod... 14 2.2 Pøehled používaných diagnostických metod... 16 2.2.1 Diagnostické metody

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00578291 Název: Obec Èervená Tøemešná A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

POSÍLENÍ KOLEKTIVNÍHO VYJEDNÁVÁNÍ

POSÍLENÍ KOLEKTIVNÍHO VYJEDNÁVÁNÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH POSÍLENÍ KOLEKTIVNÍHO VYJEDNÁVÁNÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ PØEDSTAVENÍ PROJEKTU POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH Dovolujeme si Vám

Více

Manažer pro energetiku European EnergyManager

Manažer pro energetiku European EnergyManager Manažer pro energetiku European EnergyManager Doplňující vzdělání pro energetiky Seminář NSZM, Praha, 25. května 2010 Komu je vzdělání určeno? Organizacím/podnikům, které chtějí odhalit své rezervy v oblasti

Více

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1 PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-381315/2007/00PNI/EIA/473-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 14.02.2008 ZÁVÌR ZJIŠ OV ACíHO

Více

ABN AMRO LifeCycle Fund 2030

ABN AMRO LifeCycle Fund 2030 ABN AMRO LifeCycle Fund 2030 Podfond investièní spoleènosti ABN AMRO Funds, založené jako podnik pro kolektivní investování do pøevoditelných cenných papírù podle lucemburského práva Èesky Portfolia s

Více

Westpoint Distribution Park, administrativní budova Jih, Praha 6, k.ú. Ruzynì

Westpoint Distribution Park, administrativní budova Jih, Praha 6, k.ú. Ruzynì HLAVNi MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLA VNiHo MÌST A PRAHY ODBOR ŽIVOTNfHO PROSTØEDf V Praze dne 29. 11.2004 È.j.: MHMP-142090/2004/0ZPNI/EIA/11 0-2Nac Vyøizuje: Ing. Vaculová podle 7 zákona è. 100/2001 Sb.,

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

ENERGETICKÉ HODNOCENÍ BUDOV

ENERGETICKÉ HODNOCENÍ BUDOV Ing. Jiří Cihlář ENERGETICKÉ HODNOCENÍ BUDOV Požadavky legislativy a jejich dopad do navrhování a provozování budov Konference Energie pro budoucnost XII 24. dubna 2014, IBF Brno 1 OSNOVA O čem budeme

Více

Energetický management města Litoměřice. Praha, 12. května 2015

Energetický management města Litoměřice. Praha, 12. května 2015 Energetický management města Litoměřice Praha, 12. května 2015 Strategický plán rozvoje Strat města Litoměřice Činnosti energetického managementu a ochrany klimatu A Energetický plán města Geotermální

Více

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV Ing. Jiří Cihlář ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV Stavební veletrhy Seminář PERSPEKTIVY BYDLENÍ 24. dubna 2013, Brno 1 OSNOVA O čem budeme mluvit? - Hodnocení budov obecně přehled metod - Hodnocení energetické

Více

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu Rezidence Na hradì, Tøebíè Pojïte s námi oživit Borovinu LOKACE SOHO Tøebíè Zámìrem projektu SOHO Tøebíè je pøebudování celého území bývalé továrny BOPO na bydlení s obèanskou vybaveností. Borovina tím

Více

Vývody kontaktù ovládacích obvodù stykaèù a pomocného napájení jsou na svorkovém poli, jak je obvyklé u pøstrojù modulového provedení. Provedení èelní

Vývody kontaktù ovládacích obvodù stykaèù a pomocného napájení jsou na svorkovém poli, jak je obvyklé u pøstrojù modulového provedení. Provedení èelní REGULÁTORY ODBÌRU ELEKTRICKÉ ENERGIE ØADY HJ Úvodem Poplatky za odebranou elektrickou energii se stávají jednou z významných položek vydání jak podnikatelských subjektù, tak i každé domácnosti. Jsou složeny

Více

ABN AMRO LifeCycle Fund 2015

ABN AMRO LifeCycle Fund 2015 ABN AMRO LifeCycle Fund 2015 Podfond investièní spoleènosti ABN AMRO Funds, založené jako podnik pro kolektivní investování do pøevoditelných cenných papírù podle lucemburského práva Èesky Portfolia s

Více

Realizace EPC projektů ve veřejném sektoru

Realizace EPC projektů ve veřejném sektoru Realizace EPC projektů ve veřejném sektoru Vladimíra Henelová ENVIROS, s.r.o. Konference o EPC, Praha, 9. listopadu 2016 Obsah prezentace Dodávka zařízení a prací vs. energetické služby se zárukou Fáze

Více

Obnova bytových domov v nízkoenergetickom štandarde, Brno-Nový Lískovec

Obnova bytových domov v nízkoenergetickom štandarde, Brno-Nový Lískovec Obnova bytových domov v nízkoenergetickom štandarde, Brno-Nový Lískovec Trnava 23.10.2015 Jan Sponar, sponar@nliskovec.brno.cz úřad městské části Brno-Nový Lískovec Brno Nový Lískovec 1 z 29 městských

Více

Datový list. Systém øízení jakosti Oventrop je certifikován podle DIN-EN-ISO 9001.

Datový list. Systém øízení jakosti Oventrop je certifikován podle DIN-EN-ISO 9001. Systém øízení jakosti Oventrop je certifikován podle DIN-EN-ISO 9001 Armatury a systémy Premium Aquastrom T plus Termostatické hlavice ventilù s pøedvolbou pro cirkulaèní okruhy s vìtším zbytkovým em než

Více