Zprávy ze SEVEn. Všechno nejlepší v novém roce, mnoho úspìchù a radosti Vám pøeje SEVEn, o.p.s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zprávy ze SEVEn. Všechno nejlepší v novém roce, mnoho úspìchù a radosti Vám pøeje SEVEn, o.p.s."

Transkript

1 Zprávy ze SEVEn ROČNÍK 9 ČÍSLO 4 prosinec 2001 Všechno nejlepší v novém roce, mnoho úspìchù a radosti Vám pøeje SEVEn, o.p.s. Soutìž Úsporná svítidla Ètyøicet sedm návrhù svítidel vhodných k použití s energeticky úspornými svìtelnými zdroji se ucházelo o ocenìní ve tøech kategoriích soutìže "Úsporná svítidla", kterou v rámci projektu ELI - Iniciativa pro energeticky úsporné osvìtlování vyhlásilo SEVEn ve spolupráci s Design Centrem ÈR. Cílem soutìže bylo navrhnout nové svítidlo pro praktické využití v domácnosti, které by respektovalo vlastnosti úsporných záøivek, nízkou výrobní cenu ašetrný vztah k životnímu prostøedí. Pøestože lze vhodnì zvolenou úspornou záøivku bez problémù použít do vìtšiny bìžných svítidel, pro nìkteré spotøebitele zùstává velikost a tvar úsporných záøivek jednou Ministerstvo prùmyslu aobchodu ÈR, Delegace Evropské komise v Praze a Èeskoslovenská obchodní banka, a.s. (ÈSOB) spolupracují již ètyøi roky na Fondu PHARE ESF (Energy Saving Fund), v jehož rámci ÈSOB poskytla 37 úvìrù se zvýhodnìným úrokem, urèených na realizaci energeticky úsporných projektù, v celkové èástce 360 milionù Kè. Tyto úvìry jsou financovány z èásti prostøedky ÈSOB a z èásti zdroji fondu PHARE ESF (v pomìru 1:1), pøièemž prostøedky fondu PHARE ESF jsou uskuteèòovány formou revolvingového fondu, tzn., že polovina z každé splátky jistiny poskytnutého úvìru je vrácena na úèet ESF a znovu využívána k financování nových projektù. V rámci programu PHARE ESF jsou poskytovány úvìry støednìdobé, urèené k realizaci energeticky úsporných projektù, s celkovými investièními náklady od 2 do 50 milionù Kè. Díky pøíspìvku ze zdrojù PHARE ESF jsou tyto úvìry úroèeny zvýhodnìnou z bariér širšího využití tohoto svìtelného zdroje. Pomocí této soutìže proto chtìli organizátoøi upozornit na výhody a specifika úsporných svìtelných zdrojù a pøedstavit návrhy svítidel "šitých na míru" úsporným záøivkám. Rùzné tvary a velikosti, v nichž jsou dnes úsporné záøivky vyrábìny, totiž dávají dostatek pøíležitostí pro jejich použití. Soutìž byla vypsána ve tøech kategoriích: ELI, Philips a Osram - pro svítidlo s úspornou záøivkou bìžného trubièkového tvaru, pro zdroj ve tvaru klasické žárovky a pro zdroj s oddìleným elektronickým pøedøadníkem, vhodným i pro stmívání. Vítìzné i další modely svítidel byly vystaveny v prostorách Design Centra ÈR v Praze a Brnì a budou vystaveny na výstavì Prago- Interier New-Design na Výstavišti Praha - Holešovice ve dnech února Fotografie jednotlivých soutìžních modelù je možné si prohlédnout i na internetové adrese -jaghttp://www.designcentrum.cz Úvìry na nižší spotøebu energií sazbou, která se v souèasnosti pohybuje kolem 6,5% roènì. Mezi úspìšnými žadateli o tyto prostøedky jsou pøedevším malé prùmyslové podniky, obce, bytová družstva, nemocnice, nebo napøíklad mìstské teplárny. V roce 2001 bylo v rámci tohoto projektu provedeno hodnocení 21 dokonèených projektù, ve kterých jednotliví klienti dosáhli úspory prostøedkù v hodnotì 3 až 9,8 milionù Kè roènì. Jak stanovují podmínky dané Evropskou komisí, vždy minimálnì 40% této sumy pøedstavovaly úspory energie. V souèasné dobì se v rámci Fondu ESF pøipravují ètyøi nové projekty a je možné zažádat o další úvìry, i když finanèní možnosti fondu jsou omezené. Kontakt: ÈSOB, a.s. Praha Miroslava Novotná tel: 02/ Pøeètìte si Soutìž Úsporná svítidla...1 Úvìry na nižší spotøebu energií...1 Nízkonákladový nízkoenergetický bytový dùm v Železném Brodì...1 Bude v nových podmínkách elektroenergetiky trh opravdu otevøený?...2 Brožura o klimatických zmìnách...2 Zabezpeèení zkoušek energetických auditorù...2 Projekt rozvoje využívání biomasy na Slovensku...2 Zlatá pecka Program SAVE v Èeské republice...3 Podpora EU obnovitelným zdrojùm energie v dopravì...3 Energetická politika místních zastupitelstev v Polsku a Èeské republice..3 Nižší ceny elektøiny?...3 Prvenství ve vývozu elektøiny...3 Omezení dovozu špinavé elektøiny?...3 Snížení provozních nákladù v 15. ZŠ v Plzni metodou EPC...4 Aplikace metody EPC v pražských školách...4 EMAS pro mìsta...4 International Slovak Biomass Forum...4 ÈEA ÈR v roce Burza se zelenou elektøinou...5 EEBW: Energie Efektivnì Konference, výstavy a prezentace ve støední a východní Evropì...6 Nízkonákladový nízkoenergetický bytový dùm v Železném Brodì Železný Brod, mìsto v Libereckém kraji v podhùøí Jizerských hor, bylo vybráno jako místo realizace jednoho z projektù nízkoenergetického nízkonákladového bytového domu, které budou realizovány v roce Projekt se uskuteèní ve spolupráci s investorem tohoto demonstraèního øešení - mìstem Železný Brod aseven, které stálo u zrodu celé myšlenky. Stavba bytového domu bude umístìna v centrální zónì mìsta Železný Brod, severnì od námìstí, pøi hlavní komunikaci - Štefánikovì ulici. Smìr ulice urèuje orientaci domu, takže místnosti se pøevážnì orientují na východ a západ. Svah na západní stranì domu zajistí "gabionova stìna", tj. opìrná tížná stìna z místního kamene rovnaného do nerezových roštù, která postupnì zaroste a splyne pokr. na str.5

2 ročník 9, číslo 4, strana 2 Zprávy ze SEVEn prosinec 2001 Bude v nových podmínkách elektroenergetiky trh opravdu otevøený? Zákon o hospodaøení energií, který vstoupil v platnost k , ustanovuje kromì jiného povinnost nechat vypracovat energetické audity pouze auditory, kteøí složili zkoušku azískali osvìdèení o zápisu do Seznamu energetických auditorù. Poèet zájemcù o kvalifikaci energetického auditora je v øádu nìkolika stovek, od doby platnosti tohoto zákona není ale možné v jeho smyslu energetické audity vykonávat, z dùvodu neuskuteènìných zkoušek. Od února 2002 bude navíc i žádosti do Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojù energie nutné doložit provedeným energetickým auditem. Pokud by nedošlo k výraznému urychlení procesu zkoušek a zápisù, bude k tomuto termínu certifikován pouze omezený poèet auditorù. Na Ministerstvo prùmyslu a obchodu se proto v listopadu 2001 dopisem obrátila Asociace energetických auditorù ÈR (AEA), ve kterém vyjádøila obavy, že pomalý postup zkoušek brání nejen naplòování zákona, ale zároveò deformuje i konkurenèní prostøedí. Možných øešení je podle AEA nìkolik. Nejlepším øešením by bylo urychlit celý proces natolik, aby do konce roku 2001 bylo možné zapsat do seznamu stovky energetických auditorù. Toto tempo by zaruèilo, že nej- Jak všichni víme, s 1. lednem roku 2002 se mìní po desetiletí zažitý zpùsob fungování elektroenergetiky a do èeské pøenosové soustavy vnikne svìží vítr otevøeného trhu s elektøinou. Otázkou zùstává, zda se mu podaøí odvanout i všechny nešvary souèasné situace. Jedním z nich je i níže uvedený pokus o omezení konkurence: Denní tisk, 47. týden r. 2001: "ÈEZ a.s. požádal prostøednictvím dceøiné spoleènosti ÈEPS (Èeská pøenosová a.s.) ministerstvo prùmyslu aobchodu, aby omezilo pro pøíští rok konkurenèní dovozy energie ze zahranièí. Z návrhu vyplývá, že by se mìly v nìkterých mìsících atýdnech omezit dovozy nanulu z dùvodu nedostateèné kapacity pøenosové sítì. ÈEZ uvádí, že toto opatøení požaduje v souvislosti s liberalizací trhu, avšak jde o krok, kterým reaguje na dovoz energie na objednávku nìkterých distribuèních spoleèností. Dlouhodobì však tento zámìr mùže ÈEZ ohrozit, protože v Nìmecku, které je nejvìtším odbìratelem èeské elektøiny, bude platit od 1. ledna 2002 revidovaný energetický zákon, podle kterého mùže být uplatnìn princip reciprocity. Žádost ÈEZ pobouøila distributory energie, zejména Severomoravskou energetiku, která nakoupila na volném trhu EU elektøinu pro pøíští rok za velmi výhodné ceny." Protože èeská pøenosová soustava disponuje rezervou pøenosové kapacity v roèním úhrnu mnohonásobnì vyšším, než jsou povolená dovozní maxima, zveøejnìná mj. na stránkách ÈEPS (www.ceps.cz), vyvstává otázka, co mohou odbìratelé, oèekávající od volného trhu zejména zmìny v cenové hladinì elektøiny díky zvýšení konkurence, pøedpokládat za další vývoj. Pokud již v zaèátku volného obchodování stát takto výraznì omezuje volný trh, zdá se jeho fungování velmi ohroženo. Zabezpeèení zkoušek energetických auditorù Televizní reklamní spot Žravá žárovka, který propaguje energeticky úsporné osvìtlování, získal první cenu v soutìži Zlatá pecka 2001 za nejlepší kreativitu v kategorii TV spoty a audiovizuální díla pro rok TV spot, stejnì jako ostatní propagaèní materiály, vznikly v rámci programu ELI - Zlatá pecka 2001 pozdìji v prvních týdnech roku 2002 budou všichni zájemci o absolvování zkoušek uspokojeni a budou se moci podílet na zpracování auditù, pøedkládaných již poèátkem roku V odpovìdi ministerstva z se uvádí, že navržen je již Metodický pokyn upravující postup pro vydání osvìdèení o zápisu do Seznamu energetických auditorù, Zkušební øád pro zkoušky energetických auditorù, který upravuje podmínky složení odborné zkoušky, vzory souvisejících dokumentù a složení zkušební komise. Návrhy uvedených dokumentù a související agendy byly projednány vedením ministerstva a následnì pøedloženy ministrovi k podpisu. Bezprostøednì potom mají být provedeny kroky smìøující k realizaci Seznamu energetických auditorù a související agendy, tzn. i zahájení zkoušek. Ministerstvo prùmyslu a obchodu zveøejní Metodický pokyn a Zkušební øád ve Vìstníku ministerstva a na internetových stránkách a kde navíc budou uvádìny termíny zkoušek a zkušební otázky. Další informace: Iniciativa pro energeticky úsporné osvìtlování v dílnì reklamní agentury Remmark. Soutìž Zlatá pecka organizuje Asociace èeských reklamních agentur (AÈRA) a další informace o ní je možné získat na internetové adrese zlatapecka.asp. Brožura o klimatických zmìnách V èervnu 2001 dosáhli zástupci 178 zemí svìta dohody o dalším postupu pøi úsilí omezit klimatické zmìny a oživili tak protokol uzavøený v Kjótu. Dokument, který byl v Bonnu pøijat, je ale napsán ve vysoce technickém stylu. Mezinárodní energetická agentura (IEA) proto vypracovala brožuru, která poskytuje jednoduché vysvìtlení Bonské dohody ve srozumitelném jazyce. Dvanáctistránkový materiál "Co se stalo v Bonnu? - Východiska a základy historické dohody" je dostupný na internetu: Projekt rozvoje využívání biomasy na Slovensku Je velkou chybou, když stát dlouhodobì dotoval a dotuje cizí zdroj paliva - zemní plyn aže v horách hnije palivo, které je schopné pokrýt až 20% energetických zdrojù na Slovensku. V souèasnosti je to asi 0,5% spotøeby energie, zaznìlo na nedávné konferenci Biomasa na Slovensku - nejen vize, ale realita organizované sdružením Biomasa Slovensko. Sdružení Biomasa Slovensko je organizátorem projektu zvýšení využití døevní biomasy v centrálních a objektových kotelnách. Sdružení, jehož èlenem je 24 obcí, 2 zdravotní støediska, prùmyslová škola a další nevládní organizace, plánuje s celkovým rozpoètem 234 milionù slovenských korun zorganizovat trh s døevními peletami, vybudovat centrální zpracovatelskou a øídící jednotku pro výrobu døevních pelet a postupnì rekonstruovat až 44 kotelen, momentálnì spalujících uhlí nebo koks ve školách a zdravotnických nebo obecních objektech. Na celkovém rozpoètu projektu se dotacemi ze 65% podílí dánské finanèní zdroje, 21% zdrojù poskytl mezinárodní fond GEF a 14% postupnì pokryjí domácí zdroje. Cílem projektu je jeho opakování v jiných regionech Slovenska i v dalších zemích støední Evropy. Sdružení biomasa proto hledá partnerskou organizaci i v Èeské republice, pøedevším obchodní organizaci nebo potenciálního velkého odbìratele pelet. Podle organizátorù projektu je prodejní cena vèetnì 50 km dopravy 1,78 slovenských korun za kg pøi balení 1000 kg, 2,50 Sk/kg pøi balení po 800 kg a 3,50 Sk/kg pøi balení po 15 kg. Cena tepla tak vychází na 105 Sk/GJ palivových nákladù. Ladislav Židek Kontakt: Združenie Biomasa, Žilina

3 ročník 9, číslo 4, strana 3 Zprávy ze SEVEn prosinec 2001 Program SAVE v Èeské republice Program SAVE jako podpora aktivit v oblasti efektivního využívání energie tvoøí spolu s programem Altener hlavní nástroj Evropské komise pro uplatòování cílù energetické politiky Evropské unie. Hlavní cíl programu SAVE je podpora snižování energetické nároènosti. Typické projekty pro program SAVE jsou studie nebo konkrétní pilotní projekty. Program je urèen pro jakoukoliv instituci, vèetnì privátních podnikù a poradenských firem. Více informací o tomto programu naleznete na: Program SAVE za Èeskou republiku koordinuje MPO ÈR a zúèastòují se ho i èeské spoleènosti, a již jako navrhovatelé nebo èlenové konsorcií. Mezi oblasti, kterými se projekty SA- VE v Èeské republice vìnují, patøí pøedevším vyhodnocování programù úspor energie, financování tøetí stranou, kombinovaná výroba elektøiny a tepla, štítkování energetických spotøebièù, snižování spotøeby energie v budovách a energetické audity budov, mezinárodní spolupráce nebo energetická nároènost osvìtlování. Na adrese si mùžete prohlédnout kompletní seznam projektù schválených a uskuteènìných v letech 1999 až 2001 v programu SAVE za úèasti èeských subjektù. -mdahttp://www.svn.cz Otevøený pøístup konkurence do elektroenergetiky se zavádí s pragmatickým cílem snížit ceny elektøiny pro zákazníky. Od mají velcí zákazníci se spotøebou nad 40 GWh pøístup na konkurenèní trh. Cena elektøiny, alespoò pro tyto zákazníky, by tedy mìla pøi souèasné nadkapacitì zdrojù klesnout. Informace z podnikové sféry však signalizují pravý opak. Celková koneèná cena Podpora EU obnovitelným zdrojùm energie v dopravì Evropská komise pøijala akèní plán a dva návrhy smìrnic na podporu alternativních paliv v dopravì, poèínající regulaèní a fiskální podporou pro biopaliva. Komise zastává názor, že podpora palivùm získaných ze zemìdìlských zdrojù (biopaliva) je technologií s nejvìtším potenciálem v krátko- a støednìdobém hledisku. Akèní plán navrhuje strategii na dosažení 20% náhrady dieslových a benzínových paliv alternativními palivy v sektoru dopravy do roku Dochází k závìru, že pouze tøi strategie mají každá samostatnì šanci dosáhnout více než 5% podíl z celkové spotøeby paliv v pøíštích 20 letech: biopaliva, která jsou již dostupná, zemní plyn ze støednìdobého hlediska a vodík a palivové èlánky v dlouhodobém mìøítku. Smìrnice stanovují minimální podíl biopaliv na celkové spotøebì paliv v roce 2005 na 2% a v roce 2010 na 5,75% a dávají èlenským zemím EU možnost snížit sazby cel pro dovoz biopaliv v pøípadì, že budou využity pro vytápìní nebo pohon motorù. Další informace: /taxation_customs/taxation /information_notes/fuel.htm Nižší ceny elektøiny? elektøiny nabízená podnikùm pro dodávku na volném trhu je na rok 2002 vyšší, nikoliv nižší. To je vážný signál pro všechny, kdo liberalizaci elektroenergetiky pøipravují. Máme tedy v ruce dùkaz, že konkurenèní trh s elektøinou nemùže fungovat efektivnì? Nikoliv. Rozhodující je totiž konkrétní zpùsob provedení reformy. Energetická politika místních zastupitelstev v Polsku a Èeské republice Vyhodnocení energetické politiky místních zastupitelstev pøi ovlivòování spotøeby energie v Polsku a Èechách a možná spolupráce na státní a evropské úrovni bylo pøedmìtem projektu, který vznikl za spolupráce Energie-Cités (koalice 88 místních zastupitelstev v evropských zemích), PNEC (polské sítì 44 místních zastupitelstev), Islenet (sítì ostrovních místních zastupitelstev se zájmem o energetiku) a SEVEn, o.p.s. Souhrnná zpráva projektu obsahuje možnosti zvýšení efektivního využívání energie a obnovitelných zdrojù energie na místní úrovni v obou zemích a její text je možné najít na internetové adrese: Prvenství ve vývozu elektøiny Èeská republika se dostala na první místo v Evropì ve vývozu elektøiny v pøepoètu na obyvatele. V absolutním mìøítku jí patøí druhá pøíèka za Francií. I bez jaderné elektrárny Temelín tak Èesko vyváží mnohem více elektrické energie než napøíklad Nìmecko nebo Švýcarsko, v roce 2000 jsme vyvezli 19,2 % své vlastní spotøeby elektøiny, což je o 2 % více než druhá Francie a o 13 % více než tøetí Švédsko. Zdroj: Lidové noviny , Na spoleèném evropském vnitøním trhu s elektøinou by jistì byla narušena pravidla nediskriminaèní soutìže, pokud by elektøinì z elektráren splòujících pøísné ekologické normy konkurovala elektøina dovážená ze zneèiš ujících nebo nebezpeèných elektráren (napøíklad Èernobyl). Nìmecké Ministerstvo hospodáøství se snaží zformulovat omezení dovozu špinavé elektøiny z Východu, jako reakci na odpor obyvatel vùèi dovozùm elektøiny z ÈEZu, respektive z jaderné elektrárny Temelín. Èeské Ministerstvo prùmyslu aobchodu pøipravuje obdobnou vyhlášku na omezení dovozu elektøiny. Jak lze zajistit omezení dovozu špinavé elektøiny, aniž by byla narušena hospodáøská soutìž na domácím trhu, vèetnì možností konkurovat dovozem èisté elektøiny? Omezit dovoz elektøiny od jednoho výrobce nebo z jedné zemì není øešením, protože není nic snazšího, než uzavøít obchod pøes prostøedníka, napøíklad se sídlem v jiné zemi, než je zemì pùvodu elektøiny. Na domácím trhu, Omezení dovozu špinavé elektøiny? respektive na spoleèném evropském vnitøním trhu s elektøinou, lze teoreticky zajistit odlišení špinavé elektøiny od èisté zavedením certifikátù pùvodu elektøiny. Garanci pùvodu by bylo možné zajistit pøi bilaterálním obchodování. Avšak pøi obchodování na burze s elektøinou vyvstávají potíže, protože se jedná o anonymní burzy. Øešením by mohlo být, kdyby podmínkou úèasti na všech burzách bylo i doložení pùvodu veškeré elektøiny na burze obchodované. To však není pøípad velkých evropských burz s elektøinou, které takovou certifikaci nevyžadují. Není v silách èeské vlády ji na soukromých evropských burzách prosadit a zbývá tedy jediná možnost: omezit dovoz elektøiny obecnì, bez ohledu na èistost èi špinavost elektøiny. To však naráží na další problémy. Takové omezení by se muselo týkat dovozù veškeré elektøiny ze zahranièí, tj. i ze zemí Evropské unie se spoleèným vnitøním trhem s elektøinou. Odhlédneme-li od legislativních problémù a asociaèních dohod, je tu vážnìjší problém. Hrozilo by riziko, že zemì Evropské unie by na základì reciprocity uvalily obdobné omezení i na náš vývoz elektøiny do Nìmecka a dalších zemí EU. Omezit dovoz pouze špinavé elektøiny není tedy prakticky možné, aniž by došlo i k omezení dovozu èisté elektøiny (napøíklad nakupované na burzách v Nìmecku). Pokud Ministerstvu prùmyslu a obchodu nepùjde o to, omezit dovoz elektøiny alespoò po pøechodnou dobu za každou cenu, pøedpokládáme, že k urèité dohodì mùže dojít až na úrovni spoleèného vnitøního trhu Evropské unie. Taková dohoda by mohla spoèívat v tom, že saldo dovozu elektøiny z oblastí mimo spoleèný trh by bylo absolutnì omezeno. Tím by se riziko ekologického dumpingu minimalizovalo. Problémem by však i v takovém pøípadì zùstala nutnost zahrnout do takové dohody i neèlenské evropské zemì, pøedevším Norsko a Švýcarsko.

4 ročník 9, číslo 4, strana 4 Zprávy ze SEVEn prosinec 2001 Snížení provozních nákladù v 15. ZŠ v Plzni metodou EPC Energy Performance Contracting (EPC) pøedstavuje metodu, na základì které poskytovatel energetických služeb nabízí na klíè komplexní služby s cílem snížit spotøebu energie v objektu zákazníka. V jedné ze základních škol mìsta Plzeò probìhl projekt, v rámci kterého zde v platbách za energii ušetøili jen v období dubna až záøí 2001 èástku vyšší než 700 tisíc Kè. Projektu úspor energie metodou EPC na 15. základní škole v Plzni pøedcházelo výbìrové øízení, kterého se zúèastnily tøi firmy energetických služeb. Z navrhovaných projektù vybírala komise, složená ze zástupcù mìsta a školy samotné. Cílem projektu bylo snížení energetických a provozních nákladù v objektech základní školy. Realizované opatøení zahrnovalo instalaci smìšovacích armatur na páteøní vìtve rozvodù topné vody. Armatury jsou øízeny ekvitermnì na základì venkovních teplot. Nové postupy v oblasti úspor energie se rozhodlo uplatnit zastupitelstvo mìstské èásti Praha 12 a vyhlásilo výbìrové øízení na aplikaci metody EPC ve ètyøech základních školách (Angelovova, Mráèkova, Pertoldova arakovského). Bìhem jara roku 2000 zpracovala vítìzná spoleènost pro všechny ètyøi školy energetické audity, hrazené z následnì uspoøených nákladù na spotøebu energie. Náležitosti smluvního vztahu byly sjednány do konce èervna 2000, v prùbìhu léta došlo k realizaci energeticky úsporných opatøení a bìhem záøí a øíjna byl proveden zkušební provoz rekonstruovaných energetických systémù. Poèínaje listopadem 2000 pak zaèalo šestileté období zaruèených úspor energie a splácení vynaložených finanèních prostøedkù. Naèasování výbìru dodavatele v rámci výbìrového øízení je dùležité a je vhodné je smìrovat pøed konec roku, pøedcházejícímu termín pøedpokládané instalace opatøení. Dùvodù je hned nìkolik. Potøebné energetické audity (nebo ovìøení údajù z již hotových auditù) je vhodnìjší provádìt v zimním období (bìhem topné sezóny). Vhodná je také dostateèná doba na energetické šetøení a na pøípravu projektové dokumentace. Lze uvést, že doba trvání výbìrového øízení pøi aplikaci metody EPC je obecnì delší, než pøi bìžném dodavatelském zpùsobu, protože fáze pøípravy projektu zahrnuje více krokù. Ve ètyøech modøanských školách byl realizován komplex energeticky úsporných opatøení. Zahrnuje izolace èásti konstrukcí a zejména opatøení, týkající se mìøení a regulace spotøeby tepelné energie. Technické øešení zahrnovalo mimo jiné úpravu rozvodù, instalaci okruhù adaptivní ekvitermní regulace, optimalizaci pøípravy a cirkulaci TUV, odpojení bytu školníka od otopné soustavy školy a energetické manažerství s dalším zpracováním a využitím získaných dat. Ve smlouvì sjednané zaruèené úspory energie èiní 15% referenèní normované spotøeby energie roku 1999, ve finanèním Odlišný èasový provoz jednotlivých pavilonù je zajištìn uzavíracími klapkami na pøívodních vìtvích jednotlivých pavilonù. Klapky se servopohony jsou øízeny programovatelnými termostaty v referenèních místnostech v jednotlivých pavilonech. Opatøení rovnìž zahrnovalo komplexní výmìnu armatur u radiátorù za termostatické ventily a aplikaci termostatických hlavic na tìlesa u jižních a východních fasád. Celá topná soustava byla hydraulicky vyvážena. Dvì bytové jednotky školníkù byly vybaveny nástìnnými plynovými kotli a jejich vytápìní bylo oddìleno od topného systému školy. Stávající odbìr TUV od místního distributora tepla byl nahrazen lokální pøípravou TUV v areálu školy pomocí plynového zásobníkového ohøívaèe. Výstavba projektu byla zahájena v listopadu 2000 a dokonèena v bøeznu Celkový objem investic byl 2,5 mil. Kè, oèekávaná návratnost projektu je asi 2,5 roku. Úspory nákladù v období dubna záøí 2001 dosáhly hodnot uvedených v tabulce. Projekt byl financován kombinací úvìru, který byl firmì MVV EPS poskytnut z Fondu Phare ESF, a z vlastních zdrojù MVV EPS. Úspory nákladù za spotøebu energie mìsíciv.2001 V.2001 VI.2001 Kè mìsícvii.2001 VIII.2001 IX.2001 Kè Miroslav Votápek Další informace: MVV EPS s.r.o., Nuselská 39, Praha 4 tel.: 02/ , fax.: 02/ Aplikace metody EPC v pražských školách vyjádøení jde pøibližnì o èástku 1,1 milionu korun roènì. Finanèní prostøedky, vynaložené na instalaci opatøení budou, podle smlouvy plnì kryty z uspoøených nákladù. Od doby instalace energeticky úsporných opatøení ubìhl již celý rok. V uvedeném grafu jsou znázornìny hodnoty úspor (kumulované po mìsících), o které se firma energetických služeb smluvnì zaruèila snížit spotøebu energie, a hodnoty, o které byla spotøeba energie skuteènì snížena. Celkovì byla snížena spotøeba tepelné energie za prvních jedenáct mìsícù o 1684 GJ navíc, než bylo zaruèeno. To se již za uvedenou dobu odráží do mìstského rozpoètu úsporou témìø jeden milión korun, která byla z podstatné èásti použita na splátky úvodní investice, a další èástkou ve výši pøes 200 tisíc vytvoøenou uspoøenou energií nad rámec zaruèených úspor. Vladimír Sochor Další informace: Landis & Staefa ESCO (CZ), s.r.o. Novodvorská 1010/14, Praha 4 Lhotka Tel.: , Fax: EMAS pro mìsta Jak známo, místní zastupitelstva mohou hrát dùležitou roli pøi rozvoji místní ekonomiky, ale i v ochranì životního prostøedí. V roce 1993 pøijala Evropská komise Smìrnici o Evropském schématu eko-managementu a auditech (EMAS è. 1836/93), která pøedstavovala nástroj pro dobrovolné vyhodnocení environmentálních dopadù prùmyslových celkù. Prostøednictvím nìkolika projektù se koncept environmentálního managementu a auditorství rozšíøil i na mìsta, která mohou jeho pomocí snížit své negativní vlivy na životní prostøedí. Tyto vlivy vyplývají z pøímých a nepøímých aspektù èinností mìsta, zasahujících do životního prostøedí, a napøíklad prostøednictvím projektu EURO-EMAS si zúèastnìná mìsta z Velké Británie dala za cíl snížení svých negativných dopadù na životní prostøedí v prùbìhu tøí let o 33%. Internetová stránka projektu pøináší informace, podklady, zkušenosti a konkrétní pøíklady pro zastupitele mìst o tom, jak iniciovat projekt EMAS. -jkhttp://www.eurocities.org/emas/ International Slovak Biomass Forum Vzhledem k tomu, že až 40% území Slovenska je pokryto lesy, k množství døevaøských spoleèností a k pøedpokládanému rùstu cen fosilních paliv se na Slovensku pøedpokládá i rozvoj využití biomasy pro energetické úèely. Ve dnech 4. a 5. února 2002 se v Bratislavì uskuteèní mezinárodní konference, zamìøená právì na možnosti využití biomasy, vznik a rozvoj trhu s tímto palivem a rozšíøení spolupráce jednotlivých úèastníkù trhu s biomasou. Na konferenci se pøedpokládá úèast asi 120 hostù z øad výrobcù technologií, zpracovatelù døeva, energetických spoleèností, konzultantù, investorù, vlády, místních zastupitelstev a spotøebitelù. Organizátorem konference je Energy Centre Bratislava a termín pøihlášky vlastního pøíspìvku je 28. prosinec Další informace o konferenci: tel:

5 ročník 9, číslo 4, strana 5 Zprávy ze SEVEn prosinec 2001 Nízkonákladový nízkoenergetický bytový dùm v Železném Brodì pokr. ze str. 1 s terénem. V místì svahu se v blízké budoucnosti plánuje zástavba rodinnými domky, které tak vytvoøí celek pro klidné bydlení. Návrh pøedstavuje ètyøpodlažní nepodsklepený schodiš ový dùm s dvanácti bytovými jednotkami a dvìma obchody v parteru. Stavba má tvar kvádru s podélnou osou sever-jih se skupinou solárních kolektorù na jihu budovy. Pøízemí zaujímají obchody se zázemím a sklepy bytù. V patrech jsou vždy ètyøi byty, dva vìtší na koncích chodby a dva menší mezi nimi. Výjimku tvoøí poslední patro, kde je na jižní stranì umístìna centrální strojovna (plynová kotelna, solární systémy, zásobníky TUV), proto je na konci umístìna garsoniéra. Úspor energie v domì bylo dosaženo použitím lehkých døevìných tepelnì-izolaèních panelù na tepelnou obálku domu. Objekt je zónován na teplé - obytné èásti (západ) a studené - komunikaèní prostory (východ, smìr do frekventované ulièní komunikace na Harrachov, kde vytváøí bariéru proti hluku). Vytápìní bytového domu je øešeno centrálnì s kondenzaèním plynovým kotlem, umístìným v posledním podlaží objektu. Vìtrání se uvažuje jako pøirozené. Teplá užitková voda bude ohøívána samostatným plynovým ohøívaèem (zásobník na 500 l) s využitím dvou 1000 l akumulaèních nádob na teplou vodu ze solárního systému. Ten tvoøí 24 ks solárních panelù ve sklonu 60. Celková spotøeba tepla na vytápìní objektu je 45,6 kwh/m 2 /rok, co je asi o 50% ménì, než je prùmìrná spotøeba energie novì stavìných obytných budov. Investièní náklady tohoto bytového domu s 12-ti bytovými jednotkami jsou kalkulovány ve výši 16 mil. Kè. V této èástce není zahrnuta cena pøípojek, zpevnìných ploch apod. Investièní náklady odpovídající jedné bytové jednotce tak pøedstavují ,- Kè/b.j., tj. nižší než ,- Kè/m 2 vytápìné plochy bytu. David Jansa Poznamenejte si do svého nového kalendáøe termín konání pøíštího, již osmého roèníku mezinárodní konference avýstavy EEBW: Energie Efektivnì 2002, poøádané v Kongresovém centru Praha ve dnech listopadu Odborná konference a výstava bude vyvrcholením celého Týdne hospodárného zacházení s energií, který bude zahrnovat i další aktivity, zamìøené na propagaci hospodárného využívání tradièních i obnovitelných zdrojù energie. Souèástí konference budou specializované semináøe urèené pro odborníky a rozhodovatele ve veøejném i v soukromém sektoru zastupitele mìst a obcí, malých i velkých podnikù, dodavatelù energie i pøíspìvkových organizací. Doprovodná výstava bude zamìøená prioritnì na tematické oblasti jednotlivých semináøù. To umožní návštìvníkùm získat na EEBW: Energie Efektivnì 2002 jak nejnovìjší praktické informace z oboru, tak zároveò i pøehled o konkrétních výrobcích a nabízených službách. Souèástí konference EEBW: Energie Efektivnì 2002 budou specializované semináøe zahrnující tato témata: n Nízkoenergetické nízkonákladové obytné domy ÈEA ÈR v roce 2002 Èeská energetická agentura zveøejnila znìní Státního programu na podporu úspor energie avyužití obnovitelných adruhotných zdrojù energie pro rok 2002, èást A program Ministerstva prùmyslu a obchodu. Termín podání pøihlášek podle konkrétního podprogramu je do , v pøípadì energetických koncepcí, auditù, prùkazù a projektù v oblasti poradenství do Agentura celkovì poskytuje 15 % investièních nákladù a podle dané kategorie 30 až 100% nákladù dalších projektù, s horní hranicí podpory od 300 tisíc Kè do 3 milionù Kè. Mezi druhy aktivit, které ÈEA v roce 2002 podpoøí, patøí zpracovávání energetických koncepcí, auditù a prùkazù, zvýšení úèinnosti užití energie ve výrobních a rozvodních zaøízení energie, kombinovaná výroba elektrické energie a tepla, vyšší využití obnovitelných a druhotných zdrojù energie, opatøení ke snížení energetické nároènosti v prùmyslovém a veøejném sektoru, projekty EPC financované z úspor energie, vývoj a využití moderních technologií a materiálù, jakož i poradenství, vzdìlávání a propagaci hospodárného užití energie. Souèástí èinnosti ÈEA ÈR je i nadále podpora aktivit tzv. støedisek EKIS, poskytujících konzultaèní služby. Kontakt: ÈEA ÈR tel.: EEBW: Energie Efektivnì 2002 Praktické zkušenosti s návrhem a výstavbou obytných domù s polovièní spotøebou energie na vytápìní, ale zároveò bez jakéhokoliv navýšení bìžných investièních nákladù v èeských podmínkách. n Využití biomasy pro vytápìní Vše, co potøebujete vìdìt pro využívání biomasy pro vytápìní v komunální sféøe i v domácnostech. n Elektøina z obnovitelných zdrojù energie na liberalizovaném trhu První zkušenosti z obchodování na konkurenèním trhu, "zelená" elektøina jako nástroj marketingu, nediskriminaèní politika na podporu obnovitelných zdrojù v konkurenèním prostøedí. n Energeticky úsporné osvìtlení Efektivní osvìtlení: vše pro starosty, manažery komerèních budov i domácnosti. n Financování projektù, EPC Financování projektù z garantovaných úspor, energetické audity a výbìrová øízení ve veøejném sektoru pøi EPC. n Energetické audity a rozhodování o investicích, investièní poradenství Zkušenosti z nové energetické legislativy s povinnými audity, staèí energetický audit Burza se zelenou elektøinou Jedním z mechanizmù, který by mohl ekonomicky efektivním zpùsobem podpoøit rozvoj obnovitelných zdrojù energie, je obchodování s certifikáty "zelené elektøiny" formou burzovních obchodù. V tomto roce probìhl tzv. RECerT projekt (European Renewable Electricity Certificate Trading Project), který simuloval nákup a prodej certifikátù "zelené elektøiny" na celoevropské úrovni. Cílem projektu bylo nauèit výrobce elektøiny z obnovitelných zdrojù, investory, prodejce energie, obchodníky a další zájemce, jak by mohl fungovat jednotný trh se "zelenými" certifikáty, jak se orientovat v jejich cenách a rizicích, jak lze využívat spotové a futures certifikáty a jak efektivnì by fungovala centrální burza. Projektu se zúèastnili zástupci všech zemí EU, Norska, Švýcarska, Maïarska a za Èeskou republiku SEVEn, o.p.s. Bližší popis projektu: pro kvalifikované investièní rozhodování?, studie proveditelnosti. n Cesty ke snížení energetické nároènosti v dopravì Nástroje moderní dopravní politiky pro 3. tisíciletí, dopravní politika ve mìstech, zahranièní zkušenosti a domácí pøíklady. n Zkušenosti s energetickou legislativou v mezinárodním kontextu Zkušenosti s novou energetickou legislativou, jak efektivní je nová regulace, srovnání èeských a zahranièních zkušeností, cukr a biè možnost volby? Chcete se aktivnì úèastnit EEBW: Energie Efektivnì 2002 jako vystavovatel, pøednášející na konferenci, sponzor, èi jinak? Kontaktujte, prosím, SEVEn pro bližší informace. Jiøí Zeman

6 ročník 9, číslo 4, strana 6 Zprávy ze SEVEn prosinec 2001 KONFERENCE, VÝSTAVY A PREZENTACE VE STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPĚ leden březen 2002 I III DLOUHODOBÉ ZABEZPEÈENÍ DODÁVEK ENERGIE V EVROPÌ Brusel, Belgie, Kontakt: Suzanne Singleton, Day Robinson International Consulting Ltd. Fays Business Centre Bedford Road Guilford GU1 4SJ, UK Tel: Fax: EKO Výstava zaøízení zamìøených na vodní hospodáøství a ochranu životního prostøedí KLIMATHERM Výstava klimatizaèní a vytápìcí techniky ENERGO Výstava zaøízení zamìøených na energetické systémy Košice - Dom techniky ZSVTS, Slovensko, Kontakt: Južná trieda 2IA, Košice, Tel. :+421/55/ , , Fax: +421/55/ , AQUA - THERM NITRA Mezinárodní odborný veletrh vytápìní, ventilace, klimatizaèní, mìøící, regulaèní, sanitární a ekologické techniky Nitra - Agrokomplex, Slovensko, Kontakt: Progres Partners Advertising, s.r.o., Opletalova 55, Praha 1 Tel. : +420/2/ , , Fax: +420/2/ , ELEKTRA Veletrh prùmyslové elektrotechniky a spotøební elektroniky Olomouc - Výstavištì Flora, Èeská republika, Kontakt: Omnis Olomouc, a.s., Kosmonautù 8, Olomouc Tel.: +420/68/ , Fax: +420/68/ , PRAGOINTERIÉR IX. mezinárodní veletrh nábytku, interiérového designu, svítidel, bytového textilu a doplòkù Praha - Výstavištì, Èeská republika, Kontakt: Incheba Praha, spol. s r.o., areál Výstavištì Praha, Praha 7 - Holešovice, Tel.: +420/2/ , Fax: +420/2/ AQUA - THERM VÍDEÒ Mezinárodní veletrh pro vytápìní, sanitu, klimatizaci a techniku pro dùm Vídeò, Rakousko, Kontakt: Progres Partners Advertising, s.r.o., Opletalova 55, Praha 1 Tel.: +420/2/ , , Fax: +420/2/ , E - WORLD OF ENERGY Mezinárodní fórum a kongres Essen, Nìmecko, Kontakt: Messe Essen GmbH, Postfach , D Essen Tel. : +049/201/ , Fax: +049/201/ , BAUEN & ENERGIE Nejvìtší rakouský veletrh stavebnictví, renovací a úspory energií Vídeò, Rakousko, Kontakt: Progres Partners Advertising, s.r.o., Opletalova 55, Praha 1 Tel.: +420/2/ , , Fax: +420/2/ , FOR ARCH PLZEÒ Stavební výstava Plzeò - DK Inwest, Èeská republika, Kontakt: ABF, a.s., Václavské nám Praha 1, Tel.: +420/2/ , Fax: +420/2/ , INTERGAS Mezinárodní plynárenský veletrh PRAGOREGULA / ELEXPO Mezinárodní veletrh mìøící, regulaèní a elektronické automatizaèní techniky PRAGOTHERM Mezinárodní veletrh energií, vytápìní, sanitární techniky, úspor energie, technického zaøízení budov, izolací a ekologie Praha - Výstavištì, Èeská republika, Kontakt: Incheba Praha, spol. s r.o., areál Výstavištì Praha administrativní budova D, Praha 7 - Holešovice, Tel.: +420/2/ , Fax: +420/2/ AMPER mezinárodní veletrh elektrotechniky a elektroniky Pražský veletržní areál Letòany, Èeská republika Kontakt: Terinvest s.r.o. Tel.: , 34 Fax: TEPLÁRENSKÉ DNY Výstava Alternativní zdroje energie Energie sluneèní, vodní, geotermální, vìtrná a z biomasy. Hradec Králové, Èeská republika, Kontakt: Parexpo s.r.o. Bìlehradská Pardubice tel: Fax: Zprávy ze SEVEn vydává ètvrtletnì SEVEn, Støedisko pro efektivní využívání energie,o.p.s. nákladem 2500 výtiskù v èeské a 2500 výtiskù v anglické verzi. SEVEn je nevládní a nezisková organizace, jejímž hlavním posláním je pøispìt k ekonomickému rozvoji a zlepšení životního prostøedí zvýšením úèinnosti využívání energie. Zpravodaj informuje èleny energetické obce o souèasném dìní v oblasti úspor energie v Èeské republice a uvítá pøíspìvky na toto téma. SEVEn sídlí na adrese Slezská 7, Praha 2. Tel.: (02) , , Fax: (02) , Internet: http//www.svn.cz. Pøetiskování pøíspìvkù povoleno s uvedením pramene. Podávání novinových zásilek povoleno Èeskou poštou, s. p., odštìpný závod Pøeprava, èj. 1009/96, dne ISSN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s.

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. 2 0 1 0 Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Obsah ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI ORGÁNY SPOLEÈNOSTI, ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA ZPRÁVA PØEDSTAVENSTVA

Více

Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH

Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH RESORTNÍ PØEDPISY 1. Pøílohy II. Smìrnice MŽP o poskytování finanèních prostøedkù ze Státního fondu životního prostøedí ÈR na opatøení v rámci Státního programu na

Více

Již více než 20 let na adrese

Již více než 20 let na adrese 01/014 INFORMACE nové služby akèní nabídky novinky KONTAKT Díky naším informacím mají klienti vždy na realitním trhu náskok pøed ostatními!!! Nová služba pro naše klienty Pøipravili jsme pro Vás zcela

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 70983810 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka nemá informace o tom,

Více

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby SEKTOROVÁ DOHODA pro obor fitness industry na období 2011 až 2015 v Èeské republice Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby Sektorová dohoda je politicko-spoleèenskou úmluvou zapojených stran aktérù

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Projekty EPC projekty s garantovanými úsporami ve veřejném sektoru

Projekty EPC projekty s garantovanými úsporami ve veřejném sektoru Projekty EPC projekty s garantovanými úsporami ve veřejném sektoru Profil společnosti ENESA a.s. Společnost ENESA byla založena v srpnu 2005 Hlavním předmětem naší práce je vyvíjet a realizovat projekty

Více

ENERGIE Z BIOMASY. Øada vysoce úèinných kotlù o výkonu 1 až 3 MW pro energetické využití rùzných druhù biomasy a fytomasy. Dodavatelský tým VHS

ENERGIE Z BIOMASY. Øada vysoce úèinných kotlù o výkonu 1 až 3 MW pro energetické využití rùzných druhù biomasy a fytomasy. Dodavatelský tým VHS Dodavatelský tým ENERGIE Z BIOMASY EVECO Brno, s.r.o. Øada vysoce úèinných kotlù o výkonu 1 až 3 MW pro energetické využití rùzných druhù biomasy a fytomasy Ústav procesního a ekologického inženýrství,

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací Ivanèice Sestavená k rozvahovému

Více

Komplexní vzdělávací program pro. technologií ve výstavbě a provozování budov

Komplexní vzdělávací program pro. technologií ve výstavbě a provozování budov Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně ě šetrných technologií ve výstavbě a provozování budov 1 EPC principy a příklady Úvod do problematiky jedinečnost metody EPC Ing. Vladimír Sochor

Více

ABN AMRO LifeCycle Fund 2015

ABN AMRO LifeCycle Fund 2015 ABN AMRO LifeCycle Fund 2015 Podfond investièní spoleènosti ABN AMRO Funds, založené jako podnik pro kolektivní investování do pøevoditelných cenných papírù podle lucemburského práva Èesky Portfolia s

Více

Vyhodnocení programu Efekt 2007

Vyhodnocení programu Efekt 2007 Vyhodnocení programu Efekt 2007 Program EFEKT (dále jen Program) je součástí Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie vyhlašovaného každoročně vládou ČR. Program

Více

O technických firmách Deset krokù k akreditaci 1) Kontakt GS1 Czech Republic, pøedstavení zapojené technické firmy - uchazeèe o akreditaci.

O technických firmách Deset krokù k akreditaci 1) Kontakt GS1 Czech Republic, pøedstavení zapojené technické firmy - uchazeèe o akreditaci. Partnerský program Partnerský program GS1 Czech Republic pøedstavuje, v souladu s celosvìtovými vývojovými trendy v oblasti obchodnì-technických vztahù, pokroèilý stupeò spolupráce mezi nositelem standardù

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

Licence: D90D XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D90D XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00302538 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Dubicko *Úèetní

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

Omlouváme se všem ètenáøùm a autorùm knihy!

Omlouváme se všem ètenáøùm a autorùm knihy! Vážení ètenáøi, v textu publikace Projektový management podle IPMA (ISBN 978-80-247-2848-3) jsme po jejím vytištìní zjistili, že na stranì 80 je chyba v tabulce 1.04.6, na stranì 168 je chyba v obrázku

Více

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1 PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-381315/2007/00PNI/EIA/473-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 14.02.2008 ZÁVÌR ZJIŠ OV ACíHO

Více

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70305587 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ropice Nejsou

Více

PØÍLOHA za období : 12/2014

PØÍLOHA za období : 12/2014 Zpracoval: Dana Milotová Okamžik sestavení: 22.01.2015 11h44m15s Strana: 1 PØÍLOHA za období : 12/2014 I È O :48897426 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Základní škola Žïár nad Sázavou, Komenského 2 Žïár nad Sázavou

Více

Zprávy ze SEVEn ÚSPORY ENERGIE V ÈESKÉ REPUBLICE

Zprávy ze SEVEn ÚSPORY ENERGIE V ÈESKÉ REPUBLICE Zprávy ze SEVEn ROČNÍK 10 ČÍSLO 1 březen 2002 ÚSPORY ENERGIE V ÈESKÉ REPUBLICE První zkušenosti s otevøením trhu s elektrickou energií Od nového roku zaèalo otevírání trhu s elektrickou energií, které

Více

Elektrárny Opatovice, a.s. èlen skupiny International Power VÝROÈNÍ ZPRÁVA

Elektrárny Opatovice, a.s. èlen skupiny International Power VÝROÈNÍ ZPRÁVA Elektrárny Opatovice, a.s. èlen skupiny International Power VÝROÈNÍ ZPRÁVA Vývoj vybraných ukazatelù EOP, a.s.... 2 Úvodní slovo pøedsedy pøedstavenstva... 3 Zpráva pøedstavenstva o podnikatelské èinnosti

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70941912 Název: Zakladni skola Mlada Vozice, okres Tabor A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00493619 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Janovice Úèetní

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010)

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010) A.1. ------------- A.2. -------------- A.3. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00532177 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Informace podle

Více

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71209921 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s.

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. 1. Poøadatel akce: Výstavištì Flora Olomouc, a.s., Wolkerova 17, 771 11 Olomouc telefon: 585 726 111, fax: 585 413 370, e-mail: info@flora-ol.cz

Více

Energetický management města Litoměřice. Praha, 12. května 2015

Energetický management města Litoměřice. Praha, 12. května 2015 Energetický management města Litoměřice Praha, 12. května 2015 Strategický plán rozvoje Strat města Litoměřice Činnosti energetického managementu a ochrany klimatu A Energetický plán města Geotermální

Více

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic 14200 PRAHA - LIBUŠ INFORMACE Q ZÁMÌRU DLE ZÁKONA È. 100/2001 Sb. NÁZEV ZÁMÌRU: Nekryté víceúèelové sportovištì Kokotská, parc.è. 557/1, k.ú. Libuš.

Více

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 00667129 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka

Více

(Úspory energie a obnovitelné zdroje

(Úspory energie a obnovitelné zdroje Možnosti technické pomoci při zlepšov ování environmentáln lní výkonnosti (Úspory energie a obnovitelné zdroje energie v ubytovacích ch zařízen zeních) Jaroslav Jakubes, ENVIROS Obsah prezentace Kontext

Více

OSTROVSKÁ TEPLÁRENSKÁ, AKCIOVÁ SPOLEČNOST. Pøíloha k úèetní uzávìrce k 31. 12. 2000

OSTROVSKÁ TEPLÁRENSKÁ, AKCIOVÁ SPOLEČNOST. Pøíloha k úèetní uzávìrce k 31. 12. 2000 OSTROVSKÁ TEPLÁRENSKÁ, AKCIOVÁ SPOLEČNOST Pøíloha k úèetní uzávìrce k 31. 12. 2 I. OBECNÉ ÚDAJE SPOLEÈNOSTI 5. Èlenové správních orgánù spoleènosti k 31.12.2 1. 2. Název a sídlo spoleènosti Ostrovská teplárenská,

Více

Podpora využívání OZE a úspor energie

Podpora využívání OZE a úspor energie Podpora využívání OZE a úspor energie Seminář CEERES Praha, 22.listopadu 2005 Ing. Miroslav DOSTÁL Česká energetická agentura Obnovitelné zdroje Dosažení indikativního cíle 8% podílu výroby z OZE na hrubé

Více

Licence: D0NG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D0NG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00302970 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Mala Morava

Více

Energy Performance Contracting v budovách Pardubického kraje. 29.4.2013 Siemens, s.r.o., Building Technologies/ BAU/ LCM E

Energy Performance Contracting v budovách Pardubického kraje. 29.4.2013 Siemens, s.r.o., Building Technologies/ BAU/ LCM E Příklady dobré praxe ve veřejném sektoru Energy Performance Contracting v budovách Pardubického kraje 1 Budovy a energie Spotřebují 40% vyrobené energie Produkují 21% emisí CO 2 Industry (direct emissions

Více

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ,

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, Úmluva o zøízení Svìtové organizace duševního vlastnictví (WIPO*) ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, podepsaná ve Stockholmu dne 14. èervence 1967, zmìnìná dne 2. øíjna 1979 (vyhl.

Více

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 75021854 Název: Mateøská škola, Jamolice, okres Znojmo Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

1. Pravidla obezøetného podnikání 2 1. 1 Pøehled pravidel platných v roce 1997 3 1. 2 Pøíprava nových regulatorních opatøení Èeské národní banky 6

1. Pravidla obezøetného podnikání 2 1. 1 Pøehled pravidel platných v roce 1997 3 1. 2 Pøíprava nových regulatorních opatøení Èeské národní banky 6 BANKOVNÍ DOHLED V ÈESKÉ REPUBLICE VROCE 1997 OBSAH: A. BANKOVNÍ DOHLED V ROCE 1997 1 1. Pravidla obezøetného podnikání 2 1. 1 Pøehled pravidel platných v roce 1997 3 1. 2 Pøíprava nových regulatorních

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky doporučení JÁ AFFILIATE PARTNER KAMARÁD ZÁKAZNÍK I. Všeobecná ustanovení Vyplnìním registraèního formuláøe a souhlasem s Obchodními podmínkami, souhlasí registrující se uživatel

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

Zámìr: Pøemístìní 2 malých tiskových strojù z provozu Brandýs nad Labem do tiskárny ÈTK REPRO a.s., Praha 10, k.ú. Zábìhlice

Zámìr: Pøemístìní 2 malých tiskových strojù z provozu Brandýs nad Labem do tiskárny ÈTK REPRO a.s., Praha 10, k.ú. Zábìhlice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-MHMP-106348/2007/00PNI/EIN343-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 04.07.2007 ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO

Více

Spolupracující regiony

Spolupracující regiony Pøedstavení projektu MATEO MATEO (Matching Technologies and Opportunities) je souèástí programu Evropské unie Interreg IIIC. Jedná se o unikátní projekt, který se zaslouží o to, že do Jihoèeského a Plzeòského

Více

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI http://www.zcu.cz Historie Západoèeská univerzita v Plzni vznikla slouèením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Pedagogické fakulty v Plzni v roce 1991 na základì

Více

ÚVOD. Naší vizí je dynamicky se rozvíjející region.

ÚVOD. Naší vizí je dynamicky se rozvíjející region. ÚVOD Naší vizí je dynamicky se rozvíjející region. Moravská vysoká škola Olomouc byla založena v roce 2005. Hlavním impulsem jejího vzniku byl nedostatek specializovaných odborníkù s ekonomickým a manažerským

Více

Úvod k EPC modely EPC a současný stav v podmínkách ČR

Úvod k EPC modely EPC a současný stav v podmínkách ČR Úvod k EPC modely EPC a současný stav v podmínkách ČR Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Workshop Perspektivy metody EPC v České republice, Praha, 29. dubna 2013

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

Téma è. 3: 34 Úvod do agegátní poptávky a agregátní nabídky ÚVOD DO AGREGÁTNÍ POPTÁVKY A AGREGÁTNÍ NABÍDKY

Téma è. 3: 34 Úvod do agegátní poptávky a agregátní nabídky ÚVOD DO AGREGÁTNÍ POPTÁVKY A AGREGÁTNÍ NABÍDKY 34 Úvod do agegátní poptávky a agregátní nabídky Téma è. 3: ÚVOD DO AGRGÁTNÍ OTÁVK A AGRGÁTNÍ NABÍDK Klíèové pojmy k zapamatování: Agregátní poptávka Faktory pùsobící na agregátní poptávku (spotøeba, investice,

Více

Aktuální trendy a zkušenosti s přípravou, financováním a realizací energeticky úsporných projektů

Aktuální trendy a zkušenosti s přípravou, financováním a realizací energeticky úsporných projektů Aktuální trendy a zkušenosti s přípravou, financováním a realizací energeticky úsporných projektů Tomáš Chadim, SEVEn, o.p.s. SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. SEVEn je česká nezávislá

Více

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin 21. 12. 2014 Cílem VaV projektu LF13030 - Optimalizace výkonnosti pracovních týmù s využitím SW nástrojù pro analýzu sociálních a profesních vztahù v podnikových sítích (2013-2015, MSM/LF) - zkrácenì TeamNET

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

BYTOVÝ DÙM KAPLIÈKA-POVEL

BYTOVÝ DÙM KAPLIÈKA-POVEL Bytový dùm, rozdìlený do šesti sekcí, z nichž v pìti se nacházejí bytové jednotky. K dispozici jsou i nebytové prostory rùzných výmìr, které se nacházejí v pøízemí. Bytový dùm je rozdìlen na tøi èásti,

Více

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek 6 7 1 1/1 O koordinaci a navigaci 9 1 1/2 Navigace pøíruèkou 10 1 11 2 2/1 Case management a jeho rùznorodé chápání 13 2 14 2 Hlavním cílem

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI 21. 2. HRADEC KRÁLOVÉ 28. 2. OSTRAVA 12. 3. BRNO 19. 3. PRAHA PØEDEVŠÍM

Více

Energy Performance Contracting

Energy Performance Contracting Energy Performance Contracting dobré dělají dobré přátele Vladimír Sochor SEVEn, o.p.s. mezinárodní konference ENEF 2010, Banská Bystrica, 13. 10. 2010 Proces EPC 1. fáze Zákazník = vlastník nebo správce

Více

Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 2018 5 Obsah 7 1 Preambule 9 10 11 2 Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 2018 12 3 Základní východiska 13 4 Pøístupy k øešení

Více

ROLETY VOLEJTE ZDARMA. www.minirol.eu

ROLETY VOLEJTE ZDARMA. www.minirol.eu ROLETY VOLEJTE ZDARMA 800 400 115 www.minirol.eu www.minirol.eu Popruhem, šòùrou nebo klikou Ka dá variata má své specifické výhody. Popruh se mnohem lépe dr í v ruce, ale musí být vyveden z boxu pøímo.

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

MODEL nástroje energetického managementu. EPC Energy Performance Contracting

MODEL nástroje energetického managementu. EPC Energy Performance Contracting MODEL nástroje energetického managementu EPC Energy Performance Contracting 1 Dozvíte se... Co je to metoda EPC Průběh projektu EPC Ekonomické přínosy projektu Kdy je vhodné EPC použít Specifika projektů

Více

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013 :.j.è KUJCK 3,ykèinezU IÈ 067927 se uskuteènilo ve dnech: 31.3.2014, 7.8.2013, na základì zákona È. 420/2004 KSJARKÝ ÚØAD J I 23358/201 OEKO.PØ stejnopis è. 2 Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení

Více

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV Ing. Jiří Cihlář ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV Stavební veletrhy Seminář PERSPEKTIVY BYDLENÍ 24. dubna 2013, Brno 1 OSNOVA O čem budeme mluvit? - Hodnocení budov obecně přehled metod - Hodnocení energetické

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00576913 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Støítež Neoèekává

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

Možnost financování prostřednictvím metody EPC. na úspory energie

Možnost financování prostřednictvím metody EPC. na úspory energie Možnost financování prostřednictvím metody EPC ve financování komunálních projektů na úspory energie Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Pakt starostů a primátorů -příležitost

Více

Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie - Část A (resort MPO) -

Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie - Část A (resort MPO) - Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie - Část A (resort MPO) - Ing. Pavel Jirásek Ministerstvo průmyslu a obchodu odbor elektroenergetiky Obsah prezentace: 1. Státního

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557 Název: Mìsto Mladá Vožice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s.

10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s. Potenciál úspor a zvyšování účinnosti v energetice v kontextu nových technologií 10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s. 0 Energetické

Více

Polygrafický prùmysl. Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny

Polygrafický prùmysl. Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny Polygrafický prùmysl Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny Barvové hospodáøství LINCOLN Automatizace a centralizace zásobování barvami ve Vaší tiskárnì - to je naše úloha, náš cíl.

Více

Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem

Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem České vysoké učení technické v Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem prof.ing.karel 1 Energetický audit

Více

ěřených na úspory energie

ěřených na úspory energie Zdroje financování projektů zaměř ěřených na úspory energie EPC projekty jejich výhody a nevýhody Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Praha Libuš 17. dubna 2009

Více

Obec Hrušovany u Brna

Obec Hrušovany u Brna A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00281824 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Hrušovany u Brna

Více

Praha206. 23.-25. listopadu 2006. sbor CASD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov

Praha206. 23.-25. listopadu 2006. sbor CASD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov "Řeknitobezváhání." 2.unijnísetkáníSI 23.-25. listopadu 2006 sbor CSD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov inspirující øeèníci zkušenosti a svìdectví chvály a hudba duchovní obnova obchodní a neziskové prezentace

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 45 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 HARMONOGRAM VÝZEV ROP SEVEROZÁPAD NA ROK 2011 Úøad regionální rady regionu soudržnosti NUTS 2 Severozápad

Více

Èástka 4 Vìstník Nejvyššího kontrolního úøadu 2000 Strana 267 00/16 Investièní dotace poskytované Ministerstvem financí z kapitoly Všeobecná pokladní správa na program Výstavba a technická obnova zdravotnických

Více

EPC projektů a další vývoj v České é republice

EPC projektů a další vývoj v České é republice Současné podmínky EPC projektů a další vývoj v České é republice Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Workshop Perspektivy metody EPC v České republice, Praha,

Více

VÁŠ PODNIK A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PŘI VSTUPU ČESKÉ REPUBLIKY DO EVROPSKÉ UNIE. Ministerstvo životního prostředí. Příručka pro podnikatele

VÁŠ PODNIK A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PŘI VSTUPU ČESKÉ REPUBLIKY DO EVROPSKÉ UNIE. Ministerstvo životního prostředí. Příručka pro podnikatele vaspodnik_upr.qxd 8.1.2004 23:01 StrÆnka 1 Ministerstvo životního prostředí VÁŠ PODNIK A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PŘI VSTUPU ČESKÉ REPUBLIKY DO EVROPSKÉ UNIE Příručka pro podnikatele PRAHA 2004 vaspodnik_upr.qxd

Více

Optimalizace nákladů na energie v čistírně odpadních vod Holešov

Optimalizace nákladů na energie v čistírně odpadních vod Holešov Optimalizace nákladů na energie v čistírně odpadních vod Holešov Lumír ŠKVARLO Abstrakt Odborné kursy Manažer pro energetiku (European EnergyManager) poøádá v Èeské republice Èesko-nìmecká obchodní a prùmyslová

Více

EPC. Energy Performance Contracting (EPC) je moderní model spolupráce mezi klientem a

EPC. Energy Performance Contracting (EPC) je moderní model spolupráce mezi klientem a EPC Energy Performance Contracting (EPC) je moderní model spolupráce mezi klientem a specializovaným dodavatelem, tj. firmou energetických služeb (ESCO Energy Services Company), zaměřený na zvyšování energetické

Více

K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika

K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika Tel: +420 378 019 601 e-mail: info@smart-tech.cz web: www.smart-tech.cz DESIGN Design Jednání s klientem a pochopení

Více

SOUČ SOU ASNÝ ASNÝ STAV

SOUČ SOU ASNÝ ASNÝ STAV SOUČASNÝ STAV V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ ENERGETICKÝCH SLUŽEB METODOU EPC CHARAKTERISTIKA METODY EPC Energy Performance Contracting (EPC): smlouva na poskytování konkrétních služeb souvisejících se spotřebou

Více

Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN

Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN Lumír Pecold, Vladimír Tkáè Internet Geographic Magazine www.ingema.net Nìmecko VÖLKLINGEN 15 D SAARLAND SÁRSKO Hutì ve Völklingenu byly zahrnuty do seznamu UNESCO jako

Více

4. Marketingová strategie destinace Èeská republika 189

4. Marketingová strategie destinace Èeská republika 189 Obsah webové èásti 4. Marketingová strategie destinace Èeská republika...189 4.1 Marketingová strategie destinace Èeská republika úvod...190 4.2 Vybrané problémy øízení destinace Èeská republika...191

Více

Rozsah studia: 2 semestry, 8 modulù po 2,5 dnech. Cíl studia: komerèní úspìch! TERMÍNY STUDIJNÍCH MODULÙ. VŠB-TU Ostrava

Rozsah studia: 2 semestry, 8 modulù po 2,5 dnech. Cíl studia: komerèní úspìch! TERMÍNY STUDIJNÍCH MODULÙ. VŠB-TU Ostrava Rozsah studia: 2 semestry, 8 modulù po 2,5 dnech VŠB-TU Ostrava mediální partner 10. - 12. øíjna 2008 TERMÍNY STUDIJNÍCH MODULÙ 14. - 16. listopadu 2008 POPRVÉ V ÈESKÉ REPUBLICE 12. - 14. prosince 2008

Více

ZPRÁVA 2000 ÚVODNÍ SLOVO PØEDSEDY PØEDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍHO ØEDITELE... 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI... 4

ZPRÁVA 2000 ÚVODNÍ SLOVO PØEDSEDY PØEDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍHO ØEDITELE... 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI... 4 OMNIPOL a. s. Z p r á v a 2 0 0 0 ZPRÁVA 2000 ÚVODNÍ SLOVO PØEDSEDY PØEDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍHO ØEDITELE................................. 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI...................... 4 STRUKTURA

Více