OBLASTNÍ SPOLEK ČČK ÚSTÍ NAD ORLICÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBLASTNÍ SPOLEK ČČK ÚSTÍ NAD ORLICÍ"

Transkript

1

2 OBLASTNÍ SPOLEK ČČK ÚSTÍ NAD ORLICÍ Váţená paní, váţený pane, dovolujeme si Vám předloţit výroční zprávu Oblastního spolku Českého červeného kříţe Ústí nad Orlicí za rok Český červený kříţ je jednou z největších humanitárních organizací na území České republiky. Následující stránky Vám pomohou nastínit aktivity Oblastního spolku Českého červeného kříţe Ústí nad Orlicí za rok Děkujeme upřímně všem členům a dobrovolníkům za vykonanou práci v roce 2012.

3 CHARAKTERISTIKA NÁRODNÍ SPOLEČNOSTI nestátní nezisková organizace, jejíţ postavení je vymezeno zákonem č. 126/1992 Sb. o ochraně znaku a názvu Červeného kříţe a o Československém červeném kříţi občanské sdruţení registrované u Ministerstva vnitra ČR jedna z největších humanitárních organizací působících na území ČR jedna ze 188 národních společností Mezinárodního hnutí ČK a ČP ČLENSKÁ ZÁKLADNA OS ČČK ÚSTÍ NAD ORLICÍ Členskou základnu Oblastního spolku ČČK Ústí nad Orlicí tvoří k celkem 883 členů sdruţených ve 26 Místních skupinách ČČK. Při Oblastním spolku ČČK Ústí nad Orlicí zároveň pracovalo přibliţně dalších 98 dobrovolníků (nečlenů), kteří napomáhali realizovat jednotlivé programy a aktivity ČČK. ORGÁNY OS ČČK ÚSTÍ NAD ORLICÍ Nejvyšším orgánem Oblastního spolku ČČK je Valné shromáţdění OS ČČK, kde kaţdý zástupce Místní skupiny ČČK volí členy Výkonné rady OS ČČK na čtyřleté funkční období. Výkonná rada OS ČČK řídí po dobu svého mandátu činnost Oblastního spolku Českého červeného kříţe. OBLASTNÍ VÝKONNÁ RADA ČČK Předsedkyně: Místopředseda: Čestná předsedkyně: Členové: Kroulíková Hana Hodoval Martin Urbanová Marie Dolečková Ivana, Kacrová Jana, Ing. Staňková Jarmila, Sýkorová Jitka, Šilarová Věra Preclík Jiří ředitel Úřadu OS ČČK

4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE OS ČČK ÚSTÍ NAD ORLICÍ OS ČČK Ústí nad Orlicí je organizační sloţka národní společnosti se samostatnou právní a ekonomickou subjektivitou, jejíţ postavení je vymezeno Stanovami Českého červeného kříţe Právní forma: Název: organizační jednotka občanského sdruţení Oblastní spolek ČČK Ústí nad Orlicí IČ: DIČ: Registrace: Působnost: Bankovní účet: Adresa: CZ registrován v souladu s usnesením Hlavy II. části B Stanov ČČK Výkonnou radou ČČK pod č. registrace 61 dne 1. ledna 1994 Ministerstvo vnitra ČR čj. VS/ /93-R okres Ústí nad Orlicí č.ú /0300 ČSOB - Poštovní spořitelna Oblastní spolek ČČK Ústí nad Orlicí Kopeckého ulice č.p. 840, Ústí nad Orlicí Telefon: , , Fax: Internet : Datová schránka: wwqmxmw

5 BUDOVA OS ČČK ÚSTÍ NAD ORLICÍ Budova KOLÁŘOVA VILA byla Oblastnímu spolku ČČK Ústí nad Orlicí bezúplatně převedena na základě zákona č. 219/2000 Sb. v závěru roku Budova do roku 2007 patřila České správě sociálního zabezpečení, která v roce 2008 budovu předala OS ČČK Ústí nad Orlicí. Budova byla slavnostně otevřena veřejnosti Činnost OS ČČK se tak můţe výrazně rozvíjet. V budově ČČK v Kopeckého ulici je zřízena administrativní část OS ČČK Ústí nad Orlicí, Ošacovací středisko ČČK pro sociálně slabé občany, Senior doprava ČČK a Senior centrum ČČK volnočasové aktivity pro seniory a centrum humanitární pomoci pro okres Ústí nad Orlicí. V roce 2012 byla provedena výměna oken a luxferů v hale budovy, proběhla rekonstrukce parket v zasedací místnosti. Velká část úprav byla věnovaná zahradě, kde byla vysázena nová zeleň, vybudováno ohniště a jezírko. Na rok 2013 plánujeme vybudovat bezbariérový vstup do budovy, pokračovat v rekonstrukci Ošacovacího střediska ČČK vstupní prostor dlaţba, dokončení opravy stropů v hale budovy a úpravou zahradních prostor výsadba zeleně.

6 VÝUKA PRVNÍ POMOCI Výuka a vzdělávání v poskytování první pomoci Oblastní spolek ČČK Ústí nad Orlicí nabízí školení první pomoci v různých normách jednotlivcům, organizacím, firmám a institucím. V roce 2012 proškolil celkem 474 osob. K praktické části výuky vyuţívá moderní resuscitační loutky, standardních obvazových materiálů a potřeb pro realistické znázornění poranění. Český červený kříţ je drţitelem Evropských certifikátů první pomoci EK Brusel Oblastní spolek ČČK Ústí nad Orlicí je drţitelem: - Akreditace MŠMT ČR na kurzy první pomoci pro pedagogické pracovníky. - Akreditace MPSV se zaměřením na vzdělávání první pomoci v oblasti sociálních sluţeb. Jednotlivé normy první pomoci a počet proškolených osob v roce 2012: Ţivot zachraňující úkony 108 Základní norma zdravotnických znalostí 71 Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky 30 Základní norma zdravotnických znalostí v oblasti sociálních sluţeb 28 Doškolovací kurz Základní normy zdravotnických znalostí 64 Zdravotník zotavovacích akcí 55 Zdravotník zotavovacích akcí pro pedagogické pracovníky 7 Doškolovací kurz Zdravotníka zotavovacích akcí 22 Automatická externí defibrilace 89

7 UKÁZKY PRVNÍ POMOCI PRO VEŘEJNOST První pomoc a my pro širokou veřejnost Akce První pomoc a my jedná se o ukázky první pomoci pro širokou veřejnost. Ukázky jsou zařazeny do sportovních a kulturních akcí v jednotlivých městech a obcích. Cílem akce je seznámit veřejnost s první pomocí. Na akci byla připravena i prezentace OS ČČK Ústí nad Orlicí nejrůznějšími fotkami a upoutávkami z akcí ČK, je zde prezentována i sluţba OS ČČK Ústí nad Orlicí - Senior doprava ČČK. Zároveň se rozdávaly informační letáky s první pomocí Zásady první pomoci. V roce 2012 OS ČČK v Ústí nad Orlicí uspořádal ukázky první pomoci např. v Ústí nad Orlicí, České Třebové, Lanškrouně, Ţamberku, Potštejně. Počet akcí: 14 počet účastníků: cca První pomoc a my pro školská zařízení Ukázky první pomoci ve školských zařízeních. Zmíněný projekt vychází ze ZDRAVÍ 21, z cíle č. 9 - sníţení výskytu poranění způsobených násilím a úrazy. Projekt se uskutečnil za finanční podpory města Ústí nad Orlicí (ve městě Ústí nad Orlicí). Počet akcí: 51 počet účastníků: 3 281

8 HLÍDKY MLADÝCH ZDRAVOTNÍKŮ Uskutečňuje se zejména školením v normách znalostí Mladý zdravotník I. a II. stupně. V roce 2012 bylo v těchto normách vyškoleno celkem 92 ţáků základních škol. Z vyškolených dětí jsou na školách vytvářeny hlídky mladých zdravotníků. Jejich znalosti jsou pravidelně prověřovány v soutěţích Hlídek mladých zdravotníků. Oblastní kolo soutěţe Hlídek mladých zdravotníků proběhlo dne 10. května Soutěţe se zúčastnilo celkem za I. stupeň 8 hlídek a za II. stupeň 7 hlídek. Oblastní kolo proběhlo v centru města Ústí nad Orlicí. Vítězné hlídky reprezentovaly náš OS ČČK na regionálním kole HMZ Pardubického a Královéhradeckého kraje v Ústí nad Orlicí I. stupeň ZŠ Bratří Čapků Ústí nad Orlicí a za II. stupeň pak ZŠ Javornického Vysoké Mýto. REGIONÁLNÍ KOLO SOUTĚŢE Hlídek mladých zdravotníků pro Pardubický a Královéhradecký kraj Místem pro regionální kolo soutěţe Hlídek mladých zdravotníků (Pardubického a Královéhradeckého kraje) se stalo centrum města Ústí nad Orlicí - veřejné prostranství Kociánka. Soutěţ se konala 24. května 2012 pod záštitou hejtmana Pardubického kraje pana Mgr. Radko Martínka a starosty města Ústí nad Orlicí pana Petra Hájka. Do soutěţe bylo přihlášeno za I. stupeň 9 druţstev a za II. stupeň pak rovněţ 9 druţstev vţdy po 5 dětech. Jednalo se o druţstva, která vyhrála v jednotlivých oblastních kolech ve svých regionech. Pro děti bylo připraveno několik soutěţních stanovišť s první pomocí, kde musely prokázat své znalosti např. ošetření tepenného krvácení, trţná rána na čele, cizí těleso v dlani - střep, vymknutý kotník, bezvědomí, zástava dechu a krevního oběhu atd., dále znalosti z obvazové techniky, dopravy postiţených nebo znalosti z dopravní výchovy.

9 SVĚTOVÝ DEN PRVNÍ POMOCI Oblastní spolek ČČK Ústí nad Orlicí pořádá jiţ od roku 2000 Světový den první pomoci ve spolupráci s dobrovolnými i profesionálními sloţkami Integrovaného záchranného systému ČR. V loňském roce se konal 6. září 2012 v České Třebové na Starém náměstí, 11. září 2012 v Lanškrouně na náměstí J.M. Marků a 13. září 2012 v Ústí nad Orlicí na veřejném prostranství Kociánka. Během dopoledního i odpoledního programu se představily profesionální i dobrovolné sloţky IZS - Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje územní pracoviště Ústí nad Orlicí a Lanškroun, Hasičský záchranný sbor SŢDC Česká Třebová, Zdravotnická záchranná sluţba Pardubického kraje územní pracoviště Ústí nad Orlicí a Lanškroun, Policie ČR okresní oddělení Ústí nad Orlicí, Vodní záchranná sluţba ČČK Pastviny, Sbor dobrovolných hasičů Česká Třebová, Horní Třešňovec, Černovír, Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí Hylváty, Městská Policie Ústí nad Orlicí, Lanškroun a Česká Třebová, Horská záchranná sluţba ČR a společností BESIP. Všechny sloţky vystavovaly záchrannou techniku a seznámily veřejnost s činností a vybavením jednotlivých sloţek. OS ČČK v Ústí nad Orlicí pro veřejnost připravil čtyři stany - tři s první pomocí, kde si veřejnost mohla vyzkoušet, co si ještě pamatuje z první pomoci 1. stan krvácení, 2. stan zástava dechu a krevního oběhu, 3. stan zlomeniny a pod 4. stanem probíhala ukázka maskování poranění. Akce byla doplněna i o prezentaci činnosti OS ČČK Ústí nad Orlicí, např. Senior doprava ČČK a o soutěţe pro děti, které zajistil Dům dětí a mládeţe Kamarád Česká Třebová. Pro děti byla připravena i výtvarná soutěţ, která byla vyhodnocena, a děti dostaly odměny. Na závěr byla uspořádána v prostorách OS ČČK výstava obrázků a fotografií z akce.

10 DÁRCOVSTVÍ KRVE Prostřednictvím Českého červeného kříţe děkuje společnost mnohonásobným bezpříspěvkovým dárcům krve za jejich ochotu pomoci druhým, za obětavost a vytrvalost, se kterou k dárcovství krve přistupují. Kodex bezpříspěvkového dárcovství poukazuje na to, ţe pouze krev darovaná bez nároku na odměnu můţe být pro příjemce krve bezpečná (pojetí Ligy společností Červeného kříţe a Červeného půlměsíce). Oblastní spolek ČČK Ústí nad Orlicí ocenil mnohonásobné bezpříspěvkové dárce krve. V roce 2012 bylo uděleno celkem 572 Medailí prof. Dr. Janského, českého objevitele čtvrté krevní skupiny. Počet slavnostních předávání medailí: 5 - za 10 bezplatných odběrů - bronzová medaile Dr. Janského za 20 bezplatných odběrů - stříbrná medaile Dr. Janského za 40 bezplatných odběrů - zlatá medaile Dr. Janského za 80 bezplatných odběrů - Zlatý kříţ III. stupně 66 Počet registrovaných dárců celkem Počet nově registrovaných dárců 443 Počet odběrů krve celkem Počet odběrů plazmy celkem 5 748

11 LETNÍ REKONDIČNÍ POBYTY PRO DĚTI Rekondiční pobyt ČČK pro zdravotně oslabené děti OS ČČK Ústí nad Orlicí v roce 2012 uspořádal tuzemský rekondiční pobyt ČČK pro zdravotně oslabené děti diagnóza s onemocněním ENURESIS NOCTURNA pomočování v noci. Letní rekondiční tábor se uskutečnil v druhé polovině srpna od 5. srpna 2012 do 15. srpna Pobyt se uskutečnil v rekreačním zařízení Penzionu Jívka v obci Jívka nedaleko Adršpašsko teplických skal. Pobytu se zúčastnilo celkem 14 dětí. Pro děti bylo připraveno spoustu soutěţí, her, celotáborová hra PEVNOST BOYARD. Letní tábor ČČK - se uskutečnil od 5. srpna 2012 do 15. srpna 2012 v rekreačním zařízení Penzionu Jívka v obci Jívka nedaleko Adršpašsko teplických skal. Pobytu se zúčastnilo celkem 30 dětí. Letní tábor ČČK - se uskutečnil od 5. srpna 2012 do 12. srpna 2012 v rekreačním zařízení Penzionu Jívka v obci Jívka nedaleko Adršpašsko teplických skal. Pobytu se zúčastnilo celkem 24 dětí. Oblastní studijní středisko - Kurz první pomoci pro děti a mládeţ se v roce 2012 uskutečnil od 5. srpna 2012 do 12. srpna 2012 v rekreačním zařízení Penzionu Jívka v obci Jívka nedaleko Adršpašsko teplických skal. Pobytu se zúčastnilo celkem 15 dětí. Příměstský tábor - v roce 2012 připravil příměstský tábor ČČK OS ČČK poprvé a to v termínu od 16. do 20. července Tábor se konal v Ústí nad Orlicí a okolí se zázemím v budově OS ČČK. Pobytu se zúčastnilo celkem 26 dětí.

12 HUMANITÁRNÍ JEDNOTKA OS ČČK ÚSTÍ NAD ORLICÍ Od roku 2001 ČČK postupně vytváří druhosledové sloţky - Humanitární jednotky ČČK pro zařazení do Integrovaného záchranného systému ČR. Velitel humanitárních jednotek: Martin Hodoval Počet členů v HJ ČČK k celkem: 37 Velitel HJ ČČK - řídí činnost HJ ČČK 1 Zdravotnická sekce - poskytuje první pomoc 10 Sociální sekce - poskytuje potřebnou sociální výpomoc 13 Stravovací sekce - zajišťuje nouzové stravování osob 4 Ubytovací sekce - zabezpečuje nouzové ubytování osob 4 Technická sekce - zajišťuje technické zázemí celé HJ ČČK 5 Taktické cvičení Humanitární pomoc 2012 Dne proběhlo v Poličce v areálu letiště taktické cvičení s názvem Humanitární pomoc Cílem bylo procvičit komunikaci sloţek IZS a orgánů krizového řízení, procvičit součinnost zasahujících sloţek IZS v rámci Pardubického kraje. Akce se účastnili členové Humanitárních jednotek ČČK Svitavy, Ústí nad Orlicí, Chrudim a Pardubice. Za ČČK Svitavy se zúčastnili tři členové Humanitární jednotky, kteří poskytovali zdravotní péči evakuovaným figurantům. Činnost Humanitární jednotky je zaměřená na druhosledovou pomoc evakuovaným osobám při hromadných neštěstích. Cvičení prokázalo bezproblémovou schopnost spolupráce a komunikace mezi sloţkami IZS. V omově důchodců v Ústí nad Orlicí proběhl nácvik evakuace

13 17. října 2012 simulovaný poţár sesterny ve 3. poschodí měl prověřit součinnost zaměstnanců a záchranných sloţek. Zásah prověřil dojezdové časy, evakuační plány a skutečnou kapacitu únikových východů. O provedení cvičení záchranných sloţek jsme poţádali proto, ţe cítíme zodpovědnost za bezpečí obyvatel Domova. V situaci, kdy většina obyvatel není schopna samostatně opustit ohroţený prostor, závisí na efektivitě spolupráce zaměstnanců s hasiči desítky ţivotů. Zároveň jsme potřebovali otestovat nově zakoupené evakuační podloţky, které umoţňují pouţít i se zcela nepohyblivým obyvatelem k úniku běţné schodiště." uvedl Jan Vojvodík, ředitel domova důchodců. Cvičení záchranných sloţek se zúčastnilo pět zásahových jednotek profesionálních i dobrovolných hasičů, městská policie, záchranná sluţba a zaměstnanci a členové Humanitární jednotky Českého červeného kříţe. V budově byl simulován poţární útok a bylo evakuováno patnáct figurantů z řad studentek zdravotní školy. OŠACOVACÍ STŘEDISKO ČČK Ošacovací středisko ČČK je zřízeno pro potřeby sociálně slabších spoluobčanů. Je vyuţíváno lidmi při návratu z výkonu trestu, vícečlennými rodinami a bezdomovci. Do střediska přijímáme obnošené pouţitelné šatstvo od veřejnosti a bezplatně jej vydáváme na základě ţádostí soc. referátů. Ve středisku umoţňujeme téţ nákup ošacení za symbolické ceny. Výtěţek z prodeje vyuţíváme na částečné pokrytí nákladů a další humanitární činnost. Celkový počet obslouţených osob 197 Počet osob s doporučením soc. odborů 105

14 SENIOR DOPRAVA ČČK Senior doprava ČČK byla zaloţena v závěru roku 2005 ve městě Ústí nad Orlicí. V roce 2007 byla za přispění města Česká Třebová rozšířena pro občany města Česká Třebová. V roce 2008 se podařilo Senior dopravu ČČK zahájit ve městě Lanškroun a okolí. Doprava je realizována na základě telefonického objednání: např. k lékaři, na vyšetření a případné ošetření v nemocnici a ve zdravotnickém zařízení, na nákupy a další sluţby, které zkvalitní ţivot výše uvedených osob. Sluţba je postupně doplňována o další činnosti vyzvedávání léků, rozvoz nákupů atd. dle potřeb výše uvedených skupin obyvatelstva. Jedná se o sluţbu nehrazenou zdravotní pojišťovnou. Z tohoto důvodu je prováděna za příspěvek poplatek na dopravu. V průběhu roku 2012 bylo zakoupeno nové vozidlo pro Senior dopravu. Došlo tak k výměně osobního vozidla Škody Fabie za Citroen C3, které je vyuţíváno jako náhradní vozidlo pro všechna města. Financováno bylo z prostředků OS ČČK Ústí nad Orlicí a zbývající část je kryta úvěrem. V první polovině roku 2012 pokračovala jednání o zahájení provozu Senior dopravy ČČK pro město Vysoké Mýto s pozitivním výsledkem a zahájením sluţby od Sluţba je realizována od na dobu určitou a to do , jako zkušební provoz, z cílem vyhodnocení, zda bude o sluţbu zájem. Na závěr roku proběhla jednání o převzetí svozu dětí do speciální základní školy v Lanškrouně, a to od od společnosti Gaudium o.p.s. Lanškroun, který sluţbu ruší. OS ČČK Ústí nad Orlicí od přebírá sluţbu v plném rozsahu a bude zajišťovat kaţdodenní svoz dětí do Speciální základní školy v Lanškrouně z okolních obcí. Na financování sluţby se v roce 2012 podílel Pardubický kraj, Město Ústí nad Orlicí, Město Česká Třebová, Město Lanškroun, Město Vysoké Mýto, Úřad práce, klienti, Český červený kříţ a OS ČČK Ústí nad Orlicí. Statistika za rok 2012: Ústí nad Orlicí a okolí Česká Třebová a okolí Lanškroun a okolí Vysoké Mýto a okolí Počet klientů Počet jízd Počet dní provozu Telefonní číslo celoročně celoročně celoročně od

15 SENIOR CENTRUM ČČK Senior centrum ČČK provozuje OS ČČK Ústí nad Orlicí od roku Pro seniory a nejen pro ně je připraven velmi pestrý program a řada volnočasových, vzdělávacích a relaxačních aktivit. OS ČČK Ústí nad Orlicí se velmi aktivně snaţí zapojit samotné seniory při přípravě jednotlivých aktivit. - přednášky a besedy (cestopisné, lékařské, povídání s hosty o kosmetice, zdravotnictví, o bezpečnosti seniorů, vitamínech.) - výtvarné činnosti dílnička šikovné ručičky drátkování, výroba dekorace vánoční, velikonoční, pletení z papíru, hedvábí, - posezení loučení s létem, vánoční a valentýnské posezení, masopustní rej, zahradní posezení,. - výlety po okolí (Litomyšl, ZOO Jihlava, zámek Potštejn, Polsko Kudowa Zdroj, Zubr Kamieńczyk, Kuks vánoční jarmark) - cvičení, relaxace (cvičení na gymnastických míčích, relaxační cvičení) - masáţe pro seniory (klasické, havajské masáţe a reflexní terapie) - kavárnička centrum setkávání, senior internet internetová kavárna - sportovní aktivity (sportovní den, společenské hry) - výstavy (práce našich babiček, vánoční cukroví, velikonoční a vánoční výstava) - zapojení seniorů do činnosti výstava fotografií, kreseb. - cyklovýlety do okolí města Ústí nad Orlicí - vaření našich babiček - kurzy sebeobrany nejen pro seniory - aktivity pro děti burza čajových sáčků, výtvarné činnosti, sportovní odpoledne,.

16 MEZINÁRODNÍ DEN SENIORŮ 27. září 2012 na zahradě ČČK v Ústí nad Orlicí se konal mezinárodní den seniorů, který připadá na 1. října. Akce se účastnili zástupci Senior klubu, Abraham klubu, Svazu invalidů, Červený kříţ a senioři z polské Bystřice Kladské. Pro všechna druţstva byly připraveny stany, dřevo, kotlíky a potřebné ingredience pro uvaření soutěţního guláše. Odpolední část programu patřila vyhlášení vítězů ve vaření guláše a sportovním a vědomostním soutěţím. Akce, kterou pořádala Komise rady města pro práci se seniory, sdruţující všechny kluby ve městě, měla u všech příchozích úspěch. Tato akce se konala v rámci realizace mikroprojektu "Společná komunikace boří hranice", která je spolufinancována z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Euroregionu Glacensis. KAVÁRNA V DOMOVĚ DŮCHODCŮ V úterý byla otevřena Kavárnička v Domově důchodců v Ústí nad Orlicí. Provozovatelem je Oblastní spolek ČČK Ústí nad Orlicí. V kavárničce si obyvatelé a návštěvy mohou posedět u kávy a čaje. Obyvatelé si zde mohou také zakoupit občerstvení, minerálky, drobnou drogérii, pohledy a známky. Věříme, ţe kavárnička bude zpestřením pro kaţdodenní ţivot v Domově důchodců. Kavárnička má otevřeno od úterý do neděle vţdy hodin

17 MÍSTNÍ SKUPINY ČČK Činnost Místních skupin ČČK spočívá především v široké nabídce sportovních a kulturních akcí. Pořádají plesy, karnevaly, závody, zájezdy na kulturní představení (divadla, koncerty) i výlety do přírody, burzy a humanitu sběr ošacení. Věnují se také zdravotnickému dozoru a šíření základů první pomoci nejen mezi svými členy. Nezapomínají ani na sousedskou výpomoc a péči o nemocné. Navazují spolupráci s občanskými sdruţeními v místě, především těmi, která jsou ve svých programech sociálně zaměřena. Místní skupina ČČK je tvořena členy, kteří volí své představenstvo. Řada Místních skupin ČČK uspořádala sbírku ošacení pro OS ČČK Ústí nad Orlicí nebo Diakonii Broumov. MS ČČK se zapojují i do akcí OS ČČK ukázky první pomoci, Pochod proti diabetu, Květinový den POČITAČOVÁ UČEBNA PRO SENIORY Místní skupina ČČK Mladkov v rámci svých aktivit pro seniory otevřela v roce 2012 za přispění Konta Bariéry a obce Mladkou počítačovou učebnu pro seniory. Senioři se zde naučí nejen základům na počítači, ale i seznámení s internetem a základy vyhledávání na internetu a posílání a přijímání u.

18 MATEŘSKÉ CENTRUM U KRTEČKA Mateřské centrum U krtečka otevřela a provozuje od roku 2006 MS ČČK Dolní Dobrouč. Centrum působí jako informativní, výchovné, vzdělávací a oddechové centrum zejména pro maminky na mateřské dovolené a jejich malé děti. Malým dětem nabízí vzájemná setkávání se svými vrstevníky, moţnost hrát si jinak neţ doma. MLÁDEŢ ČČK Ústí nad Orlicí Mládeţ jako samostatná sloţka Českého červeného kříţe má svůj specifický okruh činností, kterými se zabývá. Oblastní skupina M-ČČK Ústí nad Orlicí v roce 2012 sdruţovala celkem 11 členů převáţně ze středních škol. Help Trans Pomoc v pohybu Středoškoláci nabízejí svou pomoc lidem s různým handicapem. Jedná se především o jednorázové sluţby, doprovody k lékaři, za kulturou a nákupy, drobné domácí práce, pomoc při osobní hygieně atd. Sluţby jsou poskytovány bezplatně, pro zájemce slouţí telefonický dispečink v Ústí nad Orlicí. Další aktivity: - akce pro seniory domov důchodců atd. - výcvik první pomoci modelové situace - výpomoc při akcích pořádaných OS ČČK

19 OSTATNÍ ČINNOSTI OS ČČK - Společenský večer ČČK - odměňování zaslouţilých členů OS ČČK - výstavy ČČK (vánoční, velikonoční a ruční práce) - Květinový den PŘEHLED HOSPODAŘENÍ OS ČČK ÚSTÍ NAD ORLICÍ ZA ROK 2012 Oblastní spolek ČČK Ústí nad Orlicí v roce 2012 hospodařil se záporným výsledkem hospodaření. OS ČČK Ústí nad Orlicí byla v roce 2009 poskytnuta finanční bezúročná půjčka od Úřadu ČČK ve výši ,- Kč na rekonstrukci budovy se splatností do Do konce roku 2012 byla splacena částka ve výši ,-. Financování OS ČČK Ústí nad Orlicí bylo prostřednictvím státních zakázek (prostřednictvím Úřadu ČČK) na jednotlivé projekty Českého červeného kříţe, z prostředků územně samosprávních celků kraje, obce a vlastních prostředků, např. z výuky první pomoci pro firmy, společenské večery atd. Výsledek hospodaření v korunách příjmy výdaje Státní zakázky , ,82 Příspěvek Úřadu práce , ,00 Granty Pardubického kraje , ,00 Granty města Ústí nad Orlicí , ,00 Granty města Česká Třebová , ,00 Granty města Lanškroun , ,00 Granty města Vysoké Mýto , ,00 OS ČČK + ostatní , ,77 CELKEM , ,59 Hospodářský výsledek: ,88 Kč

20 PŘEHLED VÝDAJŮ A PŘÍJMŮ

21 SPONZOŘI A PARTNEŘI OS ČČK Podnikatelské subjekty: Tiskárna Jiří Horáček Vamberk, Oční optika Janečková Ústí nad Orlicí, Konzum o.d. Ústí nad Orlicí, Hračkárna Ústí nad Orlicí, Cukrovinky Ústí nad Orlicí, Tipo Ústí nad Orlicí, Kompakt spol. s.r.o. Poděbrady, EKOLA České Libchavy, s.r.o., ALEMA Lanškroun a.s., Kabelová televize Ústí nad Orlicí, spol. s r.o., Moldex / Metric v.o.s. Ústí nad Orlicí, UO TEX, s.r.o. Ústí nad Orlicí, Dlouhý a spol, spol. s r.o. Lanškroun, TEZA, s.r.o. Česká Třebová, GASET, s.r.o. Dlouhoňovice, Stavona, spol s.r.o. České Libchavy, VELEBNÝ FAM, s.r.o. Ústí nad Orlicí, ORLING, spol. s r.o. Ústí nad Orlicí, RIETER CZ, s.r.o. Ústí nad Orlicí, Lékárna U Perly s.r.o. Ústí nad Orlicí, INOB spol. s r.o. Libchavy, ECOTEX s.r.o. Vysoké Mýto, ELESTAV s.r.o. Vysoké Mýto, EKOMETAL-E, spol.s.r.o. Vysoké Mýto, Ivan Ševčuk Vysoké Mýto, CEREBRUS-Moto Trade s.r.o. Vysoké Mýto, KAJA UNO s.r.o. Ústí nad Orlicí, AUTOSERVIS MŇUK spol.s.r.o. Vysoké Mýto, CK Jiří Kalousek s.r.o. Letohrad, Laba Milan Vysoké Mýto, AGILE spol.s.r.o. Ústí nad Orlicí, NOPEK a.s. Vysoké Mýto, TEPVOS, spol.s.r.o. Ústí nad Orlicí, IVECO Czech Republic, a.s. Vysoké Mýto Ostatní: Krajský úřad Pardubického kraje, Česká správa sociálního zabezpečení, Úřad práce Ústí nad Orlicí, Město Ústí nad Orlicí, Město Česká Třebová, Město Lanškroun, Město Vysoké Mýto, Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje - územní pracoviště Ústí nad Orlicí, Policie ČR okresní oddělení Ústí nad Orlicí, Zdravotnická záchranná sluţba Pardubického kraje územní pracoviště Ústí nad Orlicí, Lanškroun, Městská policie Ústí nad Orlicí, Městská policie Česká Třebová, Městská policie Lanškroun, Sbor dobrovolných hasičů Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí Hylváty, Černovír, Česká Třebová, Horní Třešňovec a Dolní Dobrouč, Základní škola Bratří Čapků Ústí nad Orlicí, Základní škola Komenského Ústí nad Orlicí, Speciální základní škola Ústí nad Orlicí, Základní umělecká škola Jaroslava Kociána Ústí nad Orlicí, Mateřské centrum Medvídek, Klub Hvězdička, Klub KLUS, Orlickoústecká nemocnice, a.s. Ústí nad Orlicí transfúzní oddělení, Litomyšlská nemocnice, a.s. Litomyšl transfúzní oddělení, Střední zdravotnická škola Ústí nad Orlicí, OIK TV Česká Třebová, Orlický deník, Gaudium o.p.s. Lanškroun a Římskokatolická farnost děkanství Lanškroun. Sdruţení přátel Konta Bariéry Výše jmenovaným i všem ostatním, kteří jen malou měrou pomohli našim aktivitám v roce 2012 patří obrovské poděkování.

22

OBLASTNÍ SPOLEK ČČK ÚSTÍ NAD ORLICÍ

OBLASTNÍ SPOLEK ČČK ÚSTÍ NAD ORLICÍ OBLASTNÍ SPOLEK ČČK ÚSTÍ NAD ORLICÍ Vážená paní, vážený pane, dovolujeme si Vám předložit výroční zprávu Oblastního spolku Českého červeného kříže Ústí nad Orlicí za rok 2014. Český červený kříž je jednou

Více

ČČK je dobrovolnou humanitární společností, která je uznaná vládou ČR jako jediná organizace Červeného kříže s působností na celém území ČR.

ČČK je dobrovolnou humanitární společností, která je uznaná vládou ČR jako jediná organizace Červeného kříže s působností na celém území ČR. ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ OBLASTNÍ SPOLEK ČČK PRACHATICE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Dobrovolná obětavost není tak řídká, jak bychom myslili. Jistě podjalo by se mnoho lidí, a mnozí z nich na vlastní útraty, tohoto tak

Více

CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POTIŢENÉ PARDUBICKÉHO KRAJE Bělehradská 389, 530 09 Pardubice - Polabiny IČO: 265 94 625

CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POTIŢENÉ PARDUBICKÉHO KRAJE Bělehradská 389, 530 09 Pardubice - Polabiny IČO: 265 94 625 VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŢENÉ PARDUBICKÉHO KRAJE 2 0 1 1 slovo na úvod Váţení přátelé, dárci, příznivci, dovolte, abych se spolu s vámi ohlédla do minulého období roku 2011, zhodnotila,

Více

Výroční zpráva. o činnosti Vyšší odborné školy a Střední odborné školy, Březnice, Roţmitálská 340. za rok 2010/2011

Výroční zpráva. o činnosti Vyšší odborné školy a Střední odborné školy, Březnice, Roţmitálská 340. za rok 2010/2011 Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice, Roţmitálská 340 Roţmitálská 340, 262 72 Březnice tel.: 318 682 961, fax: 318 682 964, e-mail: skola@sbrez.cz stránky: www.sbrez.cz Výroční zpráva

Více

Výroční zpráva školy za rok 2013/2014

Výroční zpráva školy za rok 2013/2014 Výroční zpráva školy za rok 2013/2014 Úvodní slovo Předkládáme vám přehled naší pedagogické, výchovné a hospodářské činnosti. Přestoţe tato zpráva nemůţe podrobně zachytit všechny změny a události, které

Více

O R F E U S. Výroční zpráva

O R F E U S. Výroční zpráva O R F E U S občanské sdružení zdravotně postižených Výroční zpráva 2006 ORFEUS,Anastázová 23/5,Praha 6,PSČ 169 00,IČO 70893721, č.ú: 173081881/0300 www.orfeus-cr.cz e-mail: reditel@orfeus-cr.cz mob: 602

Více

Ročník 18 (38) červenec / srpen. Základní principy Červeného kříže a Červeného půlměsíce VI. PRINCIP DOBROVOLNOSTI

Ročník 18 (38) červenec / srpen. Základní principy Červeného kříže a Červeného půlměsíce VI. PRINCIP DOBROVOLNOSTI ČERVENÉHO KŘÍŽE Ročník 18 (38) červenec / srpen Číslo 4 2011 Základní principy Červeného kříže a Červeného půlměsíce VI. PRINCIP DOBROVOLNOSTI Principem dobrovolnosti, nazývaným též principem dobrovolné

Více

Centrum pro zdravotně postiţené a seniory Pardubického kraje, o.p.s. Bělehradská 389, 530 09 Pardubice - Polabiny IČO: 265 94 625

Centrum pro zdravotně postiţené a seniory Pardubického kraje, o.p.s. Bělehradská 389, 530 09 Pardubice - Polabiny IČO: 265 94 625 VÝROČNÍ ZPRÁVA Centrum pro zdravotně postiţené a seniory Pardubického kraje, o.p.s. 2 0 1 3 Váţení přátelé, dárci, příznivci, dovolte, abych se touto zprávou spolu s vámi ohlédla do minulého období roku

Více

Více než 20 let pomáháme lidem v nouzi

Více než 20 let pomáháme lidem v nouzi OBLASTNÍ CHARITA PARDUBICE V Ráji 732, 530 02 Pardubice Tel: 466 335 026, 777 736 015, 775 296 843 E-mail: info@charitapardubice.cz www.pardubice.charita.cz Působnost: Královéhradecká diecéze Pardubický

Více

Výroční zpráva. za rok 2009. Oblastní spolek Českého červeného kříže Praha 1

Výroční zpráva. za rok 2009. Oblastní spolek Českého červeného kříže Praha 1 Výroční zpráva za rok 2009 Oblastní spolek Českého červeného kříže Praha 1 Název: Oblastní spolek Českého červeného kříže Praha 1 (dále jen OS ČČK Praha 1) Právní forma: Občanské sdružení Adresa: Hellichova

Více

Vážení spoluobčané, Obsah:

Vážení spoluobčané, Obsah: Vážení spoluobčané, dostává se vám do rukou druhý Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících, který byl zpracován v rámci komunitního plánování sociálních služeb na Lipensku. První

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009 2010 dle 10 odst.3 zákona č. 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č.15 / 2005 Sb. Název školy : Základní škola a Mateřská škola, Strakonice, Plánkova 430 Identifikátor

Více

obsah: 1. Identifikační údaje MAS 2. Popis území MAS 3. Právní statut, členové a orgány MAS 4. Zaměstnanci MAS 5. Technické a finanční zdroje MAS

obsah: 1. Identifikační údaje MAS 2. Popis území MAS 3. Právní statut, členové a orgány MAS 4. Zaměstnanci MAS 5. Technické a finanční zdroje MAS 2012 výroční zpráva obsah: 1. Identifikační údaje MAS 3 2. Popis území MAS 4 3. Právní statut, členové a orgány MAS 7 4. Zaměstnanci MAS 12 5. Technické a finanční zdroje MAS 13 6. Partneři MAS 14 7. Činnost

Více

NÁRODNÍ SPOLEČNOST ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ

NÁRODNÍ SPOLEČNOST ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ Sedmá kapitola ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ PREZENTACE 7.0. Cíl prezentace Seznámit se s historií a současnými aktivitami národní společnosti Českého červeného kříže. 2 PREZENTACE 7.2. Prezentace Činnost Červeného

Více

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. Karlínské náměstí 12, 186 00 Praha 8 - Karlín

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. Karlínské náměstí 12, 186 00 Praha 8 - Karlín Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. Karlínské náměstí 12, 186 00 Praha 8 - Karlín VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O STP V ČR, O.S.... 3 1.1 Historie... 3 1.2 Poslání a cíle...

Více

Obsah. Výroční zpráva 2

Obsah. Výroční zpráva 2 Výroční zpráva 1 Obsah 1 Základní údaje o škole... 4 1.1 Základní údaje... 4 1.2 Obecná charakteristika školy... 5 1.3 Prostorové a materiální zabezpečení výuky... 5 1.4 Současná situace školy... 7 2 Přehled

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 a zpráva o hospodaření školy za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 a zpráva o hospodaření školy za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 a zpráva o hospodaření školy za rok 2011 Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Tyršova 446 - příspěvková organizace Tyršova 446, 288 02 Nymburk tel.:

Více

občanské sdružení 155 00 Praha 5

občanské sdružení 155 00 Praha 5 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 7 N A D Ě J E K Brance 11/19e občanské sdružení 155 00 Praha 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Text: kolektiv autorů Foto: archiv Naděje Grafická úprava: Václav Grindler Sazba: DTP

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009 Základní škola Humpolec,Hradská 894,okres Pelhřimov PSČ 396 01 Humpolec,telefon 565532204,telefon i fax 565532041, IČO 70 50 45 47, KB Humpolec 1536-261/0100, e-mail: reditel@zshradska.cz, webové stránky

Více

Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje... 4 Bethesda domov pro seniory... 5 Kruh přátel Bethesdy... 7 Centrum Slunečnice... 8 Chráněné bydlení na

Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje... 4 Bethesda domov pro seniory... 5 Kruh přátel Bethesdy... 7 Centrum Slunečnice... 8 Chráněné bydlení na Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje... 4 Bethesda domov pro seniory... 5 Kruh přátel Bethesdy... 7 Centrum Slunečnice... 8 Chráněné bydlení na Xaverově... 11 Pobyty... 13 Pobočka Diakonie CB v Hrádku...

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBCHAVY DOLNÍ LIBCHAVY 153 561 16 LIBCHAVY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBCHAVY DOLNÍ LIBCHAVY 153 561 16 LIBCHAVY 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBCHAVY DOLNÍ LIBCHAVY 153 561 16 LIBCHAVY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2010 / 2011 2 Údaje o zařízení Druh školy : základní a mateřská Právní forma : příspěvková organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 2 Výroční zpráva o činnosti Dětského domova Zlín V souladu s ustanovením 10, odst. 3, zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Základní škola Bodláka a Pampelišky, o.p.s. Veliš 40, okr. Jičín, tel. 493 773 611, 605 960 279, e-mail: info@zsbp.cz

Základní škola Bodláka a Pampelišky, o.p.s. Veliš 40, okr. Jičín, tel. 493 773 611, 605 960 279, e-mail: info@zsbp.cz Základní škola Bodláka a Pampelišky, o.p.s. Veliš 40, okr. Jičín, tel. 493 773 611, 605 960 279, e-mail: info@zsbp.cz IČO: 259 94 581, č.ú. 185 078 487/0300 ČSOB a.s., IZO 650 059 794, www.zsbp.cz Obsah

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov Zpracovatel: Partner projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz Město Český Krumlov Projekt

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín Obsah 1. Úvod... 3 2. Vznik, poslání a zaměření STP v ČR z. s.... 4 3. Činnost STP v

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011 Základní škola T. G. Masaryka Otrokovice příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 zpracována dle 10 odst. 3, 12

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBCHAVY DOLNÍ LIBCHAVY 153 561 16 LIBCHAVY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBCHAVY DOLNÍ LIBCHAVY 153 561 16 LIBCHAVY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBCHAVY DOLNÍ LIBCHAVY 153 561 16 LIBCHAVY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Údaje o zařízení Druh školy : základní a mateřská Právní forma : příspěvková organizace

Více

Správní rada MCU o.p.s. k 31.12.2005. Dozorčí rada MCU o.p.s. k 31.12.2005. Ředitel společnosti: OBSAH. úvodní slovo. zpráva o činnosti společnosti

Správní rada MCU o.p.s. k 31.12.2005. Dozorčí rada MCU o.p.s. k 31.12.2005. Ředitel společnosti: OBSAH. úvodní slovo. zpráva o činnosti společnosti 1 OBSAH - úvodní slovo - zpráva o činnosti společnosti - bezbariérová doplňková doprava - zpráva o činnosti osobní asistence - auditorská zpráva za rok 2005 - zpráva o hospodaření společnosti 2005 - organizační

Více

Obsah: Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku

Obsah: Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BLANSKO, SALMOVA 17 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2013/2014 Obsah: I. Základní údaje o škole II. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 2 Základní údaje o organizaci 3 Obsah 4 Poslání a cíle MCHČB 5 Poděkování Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice

Více