SLOVO ŘEDITELKY EKONOMICKÝ START PRO ROK 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SLOVO ŘEDITELKY EKONOMICKÝ START PRO ROK 2010"

Transkript

1 SLOVO ŘEDITELKY V dubnu letošního roku jsem se ujala řízení Obchodní akademie a Střední zemědělské školy v Bruntále. Mým základním východiskem je navázat na již stanovené strategické cíle školy, které naplňují všestranný rozvoj osobnosti žáka: - otevřená škola (směrem ven i dovnitř) - kvalitní škola (s kvalitními pedagogy, výukou, vybavením i řízením) - trvale progresivní škola (pružně se rozvíjející). Tyto strategické cíle jsou základem pro střednědobé i operativní řízení, kdy se škola nutně musí adaptovat na změněné demografické podmínky, tj. na pokles žáků a tudíž i pokles finančních prostředků, které budeme mít k dispozici. Již při organizaci školního roku 2010/2011 bylo nutno tento fakt promítnout např. do tvorby úvazků pro pedagogy. Abychom zajistili běžný provoz školy, budeme hledat cesty úspor provozních nákladů, např. výměnou oken a zateplením budov. Pokud v červenci ministerstvo životního prostředí vypíše výzvu na energetické úspory budov také pro příspěvkové organizace, zpracujeme o prázdninách projekt a pokusíme se takto získat prostředky na tato úsporná opatření. Dalším krátkodobým cílem je vstoupit do projektu Leonardo a získat tak prostředky na výměnné pobyty v zahraničí s účelem zdokonalovat jazykovou výbavu našich žáků. V rámci našeho dalšího cíle, dobudovat školu jako bezbariérovou pro znevýhodněné žáky regionu, jsme podali projekt Oranžové schody u společnosti ČEZ, bohužel, prostředky nám nebyly přiznány. Budeme průběžně hledat další možnosti financování bezbariérového pohybu školou. Na úseku personálním jsme přivítali mezi sebou RNDr. Luďka Šnircha, který se od září stane koordinátorem ICT a posílí tak oblast informatiky. Po Ing. Karle Hynštové (ekonomika), Ing. Barboře Friedlové (ekonomika), Květoslavě Zahradníkové (školní jídelna), to bude již čtvrtá nová tvář školy. Na úseku řízení jsme byli v posledních třech měsících podrobeni celé řadě kontrol. Především to byla kontrola hospodaření s veřejnými prostředky provedená krajským úřadem, dále byla ministerstvem zemědělství kontrolována organizace zemědělských kurzů, školní inspekce si vyžádala ke kontrole školní vzdělávací programy a rovněž proběhla závěrečná kontrola projektu Modernizace zemědělského vzdělávání pro LFA. Zatím známá kontrolní zjištění neodhalila žádné závažné nedostatky. Věřím, že díky spolupráci svých kolegů, rodičů a konečně také žáků, naplníme všechny cíle a úkoly, ať už strategické nebo operativní. Přeji všem hezké prázdniny a v září se na Vás, odpočaté a plné elánu, budu těšit. Ing. Zuzana Urbanková, ředitelka školy EKONOMICKÝ START PRO ROK 2010 Ministerstvo financí pro rok 2010 přichystalo jednu zásadní změnu a tou bylo zavedení jednotného účetnictví státu, to znamená pro nás nové změny v účtové osnově a nový způsob sběru finančních a účetních výkazů do Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS). První sběr účetních dat se uskuteční za 1. pololetí 2010 v první polovině července. I letošní rok byl nastartován v systému úsporných opatření ve všech provozních oblastech. Hlavním velkým výdajem v 1. Q byl nezbytný nákup kolového traktoru (1.008 tis. Kč), který byl potřebný pro využití nových zemědělských strojů, které jsme získali z projektu ROP. Na rok 2010 jsme dostali přidělené finanční prostředky na financování platů a odvodů v základní výši tis. Kč včetně odvodů, což je přibližně stejný objem jako v minulém roce. Z toho prostředky na mzdy činí tis. Kč. Dotaci na provoz dostaneme v celkové výši tis. Kč, z toho tis. Kč na provozní výdaje, 204 tis.kč na provoz autoškoly, 704 tis. Kč na odpisy, 650 tis. Kč na opravu střechy. Pozitivní také je to, že oddělení financování škol na KÚ MSK ze svých rezerv poskytlo školám finanční prostředky na prezentační výdaje školních výročí, naše škola obdržela příspěvek 40 tis. Kč na výročí 50 let školy. Letos škola dostane finanční prostředky, které byly profinancované v souvislosti s projektem ROP Modernizace zemědělského vzdělávání. První platba již byla Regionální radou regionu proplacena (922 tis. Kč) a v nejbližší době očekáváme proplacení 2. části plateb (4.104 tis. Kč). Následně splatíme úvěr, který nám zajišťoval dofinancování projektu. V tomto roce očekáváme zvýšené náklady na opravy budov. Je třeba provést nákladné malování poškozených zdí prosakováním vody v zimě, úpravy sociálního zařízení, opravu střechy, opravy na domově mládeže. V oblasti tzv. vlastních příjmů hlavní činnosti financujeme některé provozní náklady z tzv. vlastních zdrojů, do nichž jsou zahrnovány příjmy ze stravování a ubytování žáků.

2 V doplňkové činnosti (DČ) se snažíme maximálně využít poptávky na realizaci kurzů, abychom získali více prostředků na pokrytí nákladů DČ než loni, kdy jsme zaznamenali pokles zisků právě z rekvalifikačních kurzů. Letos jsou nově dle zřizovací listiny do DČ zařazeny výnosy z pronájmů. Pokrytí nákladů v DČ není snadné, zde nás zatěžují zejména odpisy majetku v komunitním centru a mzdy lektorů. Nabízíme řadu vzdělávacích kurzů, jejich otevření ale záleží na počtu přihlášených účastníků. Vzdělávací kurzy jsou hlavním příjmem v doplňkové činnosti a od letošního roku také výnosy z pronájmu a služeb spojených s pronájmy. Přidělená dotace pro rok 2010 v tis. Kč Přímé náklady na vzdělávání Z toho: prostředky na platy ostatní platby za provedené práce 40 zákonné odvody 4111 FKSP 241 přímý ONIV (uč. pom., cest., DHM, aj.) 143 přímý ONIV náhrady za nemoc 53 Provozní náklady celkem Z toho: provozní náklady náklady ICT 50 na ocenění pedagoga 7 prostředky na odpisy DHM 704 financování výuky a výcvik ŘMV 204 oprava střechy účelově určeno 650 příspěvek na 50. výročí školy účelově určeno 40 Celková dotace od zřizovatele Věra Bílková, vedoucí TEÚ VEŘEJNOSPRÁVNÍ KONTROLA HOSPODAŘENÍ Z pověření ředitelky krajského úřadu proběhla v měsíci květnu hloubková kontrola hospodaření s veřejnými prostředky. Kontrolovány byly oblasti: - vnitřní kontrolní systém (vnitřní předpisy organizace, řídící kontrola, řízení rizik, ) - hospodaření s veřejnými prostředky (čerpání rozpočtu, dodržení účelovosti čerpání, cestovní náhrady, ) - hospodaření s veřejnými fondy (fond odměn, rezervní fond, investiční fond, FKSP, odpisový plán) - doplňková činnost (živnostenské listy, kalkulace, účtování a fakturace) - hospodaření s majetkem organizace (inventarizace, evidence majetku dlouhodobého i krátkodobého, pronájmy majetku, pojištění, náhrady škod) - účetní postupy a náležitosti účetních dokladů (časové rozlišení, průkaznost účetních operací) - domov mládeže (vyúčtování přeplatků, evidence ubytovaných, ) - personální a mzdová agenda (zařazení zaměstnanců, příplatky za vedení, odměny, pracovní náplně, náležitosti osobních složek, dohody) - zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu - autoprovoz - počty žáků Kontrolním zjištěním byly konstatovány některé formální nedostatky zvláště v oblasti vnitřního kontrolního systému, ale k porušení rozpočtové kázně nedošlo. Ing. Zuzana Urbanková, ŘŠ

3 Z ČINNOSTI ŠKOLSKÉ RADY Poslední schůze školské rady se konala 29. března Čestným hostem byla Ing. Zuzana Urbanková, která zvítězila v konkurzu na místo ředitele školy a členům školské rady se přišla představit. Kromě pravidelných činností, kterými se rada zabývá (personální zabezpečení výuky, výroční zpráva), byla projednána příprava na 50. výročí školy, na kterou přispěl KÚ Ostrava částkou Kč, a potřeba opravy střechy, na kterou škola také získala příspěvek kraje. Ředitel školy Ing. Ladislav Konopka členy rady seznámil s přijímacím řízením, kdy se podle počtu přihlášených žáků předpokládá otevření 2 velkých a jedné malé třídy. Na dotazy členů rady vyslovil pochybnosti o zavedení státních maturit v příštím roce. Ing. Radka Kotoučková, místopředseda ŠR MATURITNÍ ZKOUŠKY 2010 V tomto školním roce studovalo ve třídě 4.OA 27 studentů. Písemnou i praktickou maturitní zkoušku skládali všichni studenti. Písemná maturitní zkouška se konala a praktická K ústní maturitní zkoušce, která se konala ve dnech , nastoupilo 26 studentů. Předsedou maturitní komise byl RNDr. Zdeněk Románek z MOG Bruntál, místopředsedkyní Mgr. Dana Juříčková. Ve třídě 4.OA prospělo 23 studentů, z toho 5 s vyznamenáním, 3 neprospěli z jednoho předmětu. Průměrný prospěch maturitních zkoušek v této třídě je 2,39. Ve třídě 4.OAi studovalo v tomto roce 25 studentů. Písemnou i praktickou maturitní zkoušku skládali všichni studenti. Písemná maturitní zkouška se konala a praktická K ústní maturitní zkoušce, která se konala ve dnech , nastoupilo 22 studentů. Předsedkyní maturitní komise byla RNDr. Helena Hanzelková ze SOŠ Bruntál, místopředsedkyní Mgr. Hana Machová. Ve třídě 4.OAi prospělo 20 studentů, z toho 6 s vyznamenáním, 2 neprospěli z jednoho předmětu. Průměrný prospěch maturitních zkoušek v této třídě je 2,42. Ve třídě 4.AP studovalo v tomto školním roce 17 studentů. Písemnou maturitní zkoušku psali všichni studenti této třídy a jedna studentka, která opakovala celou maturitní zkoušku. Ústní maturitní zkoušku skládalo 9 studentů. Praktická část se konala , ústní Předsedou maturitní komise byl Ing. Aleš Macek ze SOŠ Šumperk, místopředsedkyní Mgr. Ludmila Flosová. Celkem prospělo 6 studentů, 3 studentky neprospěly, z toho 2 z jednoho předmětu. Průměrný prospěch maturitních zkoušek v této třídě je 3,30. Studenti, kteří neprospěli z jednoho předmětu, budou skládat opravnou maturitní zkoušku z tohoto předmětu v podzimním termínu. Na slavnostním vyřazení, které se konalo , byli vyhlášeni i absolventi roku za obor obchodní akademie Helga Bedáňová ze 4.OA a za obor agropodnikání Monika Černecká. Hana Machová, vyučující ČJ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ V ROCE 2010 Přijímací řízení bylo pro školní rok 2010/2011 organizováno tříkolově s tím, že 3. kolo stále ještě probíhá. S ohledem na probíhající demografickou krizi jsme nuceni otevřít dvě dvouoborové třídy: 1.OA (obchodní akademie a obchodní akademie se zaměřením na informatiku), 1.AOP (obchodně podnikatelská činnost a agropodnikání). Pouze ekonomické lyceum bude vyučováno jako samostatný obor. Protože už letos bylo velkým problémem naplnění tří tříd, v dalších letech budeme otevírat s velmi vysokou pravděpodobností pouze 2 třídy. Škola se tak bude muset postupně adaptovat na tento stav. Ing. Zuzana Urbanková

4 MAG 10 Pod tímto názvem na podzim proběhne generálka státní maturitní zkoušky. Studenti třetích ročníků se již přihlásili na 1. povinnou zkoušku ČJL (34 žáků zvolilo vyšší úroveň a 36 žáků základní). Jako 2. povinnou zkoušku žáci nejčastěji volili anglický jazyk (36 žáků, z toho 14 zvolilo vyšší verzi), pak matematiku (23 žáků, z toho 11 volilo vyšší verzi) a jen 11 žáků si zvolilo německý jazyk (všichni základní verzi). Nepovinnou zkoušku si vyzkouší 41 studentů dle své volby. Ing. Marie Slánská, stat. zástupce ředitele PROSPĚCH VE DRUHÉM POLOLETÍ ŠK. ROKU 2009/10 1. AOP Roman Brázda, ve třídě jsou 2 studijní obory: OPČ (obchodně podnikatelská činnost), 17 studentů. Průměrný prospěch 2,82. Nikdo nemá vyznamenání, nejlepším studentem je Miroslava Samčíková. AP (agropodnikání), 12 studentů. Průměrný prospěch třídy: 2,70. Vyznamenání má Ondřej Hoško. 1. OA Helga Šedková, 29 studentů. Průměrný prospěch 2,96. Vyznamenaní nejsou, nejlepší studentkou je Lenka Kotrčová. 1. EL Ludmila Flosová, 24 studentů. Průměrný prospěch třídy 2,17. Vyznamenání: Barbora Gomolová, Lenka Klenorová, Eva Mislíková a Aneta Kormanová. 2. OA Jarmila Pánková, 25 studentů. Průměrný prospěch 2,41. Vyznamenání nejsou, nejlepší jsou Iveta Olejníková, Michaela Zbranková. 2. OA inf. Jakub Kozelský, 29 studentů. Průměrný prospěch třídy: 2,63. Vyznamenání má Kristýna Zachová. 2. AP (agropodnikání) Dana Juříčková, 20 studentů. Průměrný prospěch třídy: 2,87. Nikdo nemá vyznamenání, nejlepšími studenty jsou Vendula Žáková a Martin Hoško. 2. OPČ Zuzana Urbanková, 20 studentů. Průměr: 2,33. Vyznamenání má Dominika Foltýnová. 2. EL Jitka Kusendová, 21 studentů. Průměrný prospěch třídy: 2,13. Studentky s vyznamenáním: Nikola Kočařová a Jana Křiváková, které mají jen dvě dvojky. Druhá nejlepší třída na škole. 3. OA Ingrid Raabová, 27 studentů. Průměrný prospěch třídy: 2,15. Studenti s vyznamenáním: Hana Rychtáriková (samé výborné), Lucie Kurečková, Lenka Gadzialová a Magdaléna Pasecká. Třetí nejlepší třída na škole. 3. OA inf. Jakub Černoch, 24 studentů. Průměrný prospěch třídy: 2,37. Vyznamenání: Jitka Křivohlavá a Sára Hybnarová, obě se samými jedničkami. 3. EL Dagmar Liberdová, 20 studentů. Průměrný prospěch třídy: 2,00. Vyznamenání: Lucie Bartoňová a Jana Zipperová samé jedničky, Lenka Doričáková 2 dvojky a Veronika Kolaříková 5 dvojek. Vyznamenání uteklo dalším třem studentkám (prospěch do 1,50), ale měly nějakou trojku. Prospěchově nejlepší třída na škole. 4. OA Irena Kučminová, 27 studentů. Průměrný prospěch třídy: 2,25. Vyznamenání: Helga Bedáňová - samé výborné a Michaela Poláková. 4. OA inf. Radek Černý, 25 studentů. Průměrný prospěch třídy: 2,44. Vyznamenání není, nejlepším studentem je Ondřej Hochman. 4. AP Marek Uhlíř, 17 studentů. Průměrný prospěch třídy: 3,31. Nikdo nemá vyznamenání, nejlepší studentkou je Monika Čokrevská. Mgr. Ladislav Pacvoň, pedagogický zástupce ředitele ABSENCE JEŠTĚ VZROSTLA Celkem 337 žáků naší školy za 2. pololetí zameškalo hodin, což je 90,6 hodiny na žáka, neomluveno bylo 153 hodin. Přibylo žáků s absencí nad 100 hodin (97 žáků), nad 200 hodin (18 žáků), nad 300 hodin (6 žáků) a dokonce jeden případ nad 400 hodin. Tato vysoká absence úzce souvisí se studijními výsledky. Třídy s nejhorší průměrnou absencí jsou 1. OPČ (144,3 hod.), 4. AP (114,4 hod.) a 3. OAi (112,8 hod.). Naopak nejnižší průměrnou absenci mají třídy 2. AP (56,4 hod.), 4. OA (59,3 hod.) a 2. EL (63,3 hod.). Na celé škole se v tomto pololetí nenašel jediný žák s nulovou absencí. Ing. Marie Slánská, výchovný poradce

5 POCHVALY ŘEDITELE Těší nás, že za 2. pololetí 2009/2010 bylo uděleno celkem 13 pochval ředitele školy. Za prospěch 1,00 Jitce Křivohlavé 3. OAi, Sáře Hybnarové 3. OAi, Lucii Bartoňové 3. EL, Janě Zipperové 3. EL, Haně Rychtárikové 3. OA a Helze Bedáňové 4. OA. Za nejlepší výsledky v charitativní akci Červená stužka získali tři pochvaly ŘŠ žáci třídy 1. EL: Tomáš Mísař, Martin Vach a Ondřej Pavliš. Za vzorné plnění úkolů na praxi byl oceněn Robin Kopec 2. AP, za čestné chování Jakub Tomeček 2. EL a za 1. místo v grafické soutěži a postup na mistrovství republiky Jitka Křivohlavá 3. OAi a Martin Kusmič. Blahopřejeme!!! Na celkovém počtu 102 udělených pochval třídního učitele se významně podílely třídy 1. OA (15) a 2. OPČ (22) a to za prospěch s vyznamenáním, reprezentaci školy v soutěžích, za pomoc při dnech otevřených dveří, olympiádách a dobrou práci pro třídu. Tresty jsou udělovány za pozdní omlouvání absence, odchod ze školy o obědové přestávce, pozdní příchody do hodin, vyrušování v hodinách apod. Bylo uděleno 61 napomenutí třídního učitele a 47 důtek třídního učitele. Vyšší tresty (10 důtek ředitele školy a 6 podmíněných vyloučení ze školy) byly udělovány za neomluvenou absenci, podvody při omlouvání, nevhodné vyjadřování o učitelích na Facebooku. Tyto tresty se promítly do hodnocení chování. Ing. Marie Slánská, výchovný poradce A CO EKOLOGIE? V průběhu 2. pololetí proběhla ekologická přednáška pro 3. ročníky. Informace studentům sdělovali zaměstnanci ekologického centra Sluňákov. Tento rok jsme se účastnili Dne Země pouze na straně organizátorů, kdy naši žáci pomohli při organizaci Městskému úřadu v Bruntále. Naopak proběhl první ročník oslav Dne Země přímo na naší škole. Zapojeni byli skutečně všichni jak studenti, tak i učitelé. Přesto bych ráda poděkovala hlavním strůjcům tohoto úžasného dne a těmi byli Mgr. Ludmila Flosová, Mgr. Jitka Kusendová a třída 3.EL. Byla nám nabídnuta spolupráce na vytváření ekomapy města Bruntál. Bohužel ze strany studentů o tuto akci nebyl zájem. V neposlední řadě na škole proběhl ekologický audit. Na jeho výsledky netrpělivě čekáme a doufáme, že se ekologie na škole ještě zlepší. Koordinátor EVVO Mgr. Ingrid Raabová DEN S POLSKÝMI PŘÁTELI Dne se uskutečnil zájezd našich studentů do Opole, kde jsme se utkali ve sportovních a vědomostních soutěžích s našimi polskými kamarády ze Zespol skol ekonomicnych v Opoli. Po milém přivítání a pohoštění následovaly soutěže. Vzájemně jsme si změřili síly ve fotbale (hoši), volejbale (dívky) a ve vědomostní soutěži Milionář. Fotbal naši kluci vyhráli, dívky naopak prohrály, a protože vědomostní soutěže se účastnila smíšená česko-polská družstva, rozcházeli jsme se všichni spokojeni a se slibem, že v podzimním termínu proběhnou odvetná utkání. Mgr. Ludmila Flosová, vyučující BIO, TV UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU MÁ ÚSPĚCH Již druhým rokem spolupracuje Obchodní akademie a Střední zemědělská škola v Bruntále s Mendelu Brno na pořádání zájmového studia Univerzity třetího věku, která je určena občanům starších 50 let. Nynější první ročník navštěvuje 24 posluchačů, a druhý ročník 29 posluchačů. Posluchači si během roku vyslechli například přednášky Anglická krajinářská zahrada, Méně známé druhy zeleniny, Myslivost v regionu, Funkce lesů, Horniny ČR, a mnoho dalších. Na závěr semestru oba ročníky vyrazily na společnou exkurzi do Lednicko-valtického areálu, kde se seznámili s tamějšími zahradami, a poté navštívili skleníky Zahradnické fakulty Mendelu Brno. Vše zakončili ochutnávkou vína ve Valticích.

6 Studium probíhá ve dvou semestrech, a to od října do prosince, a od února do dubna, vždy jedenkrát týdně od 15:00 17:30 hodin. K ukončení ročníku je nutná 60% účast na přednáškách. V říjnu 2010 bude otevřen znovu 1. ročník. Zájemci mohou podávat přihlášky do 3. září. Přihlášky jsou ke stažení na webových stránkách školy v sekci Další vzdělávání. Ing. Radka Mikudíková, koordinátorka studia KURZY V LETOŠNÍM ŠKOLNÍM ROCE V tomto roce naše škola velice úzce spolupracovala s Úřadem práce v Bruntále. Bylo podáno 6 nabídek k výběrovému řízení, z nichž čtyři byly zvoleny za nejvhodnější nabídku. Během školního roku proběhlo 6 rekvalifikačních kurzů. Jednalo se o Účetnictví s využitím výpočetní techniky, které úspěšně ukončilo 6 lidí, dále Účetnictví a daňová evidence s využitím výpočetní techniky, kde úspěšně ukončilo 38 lidí, a v neposlední řadě i Účetnictví a daňová evidence s využitím výpočetní techniky pro SŠ, které ukončilo 26 lidí. Všem, co úspěšně ukončili, bylo rozdáno Osvědčení s celostátní platností. Ještě jednou gratulujeme. Dále na naší škole proběhl Kurz pro výkon obecných zemědělských činností a kurz Anglického jazyka v úrovni pokročilí. Kurz pro výkon obecných zemědělských činností je důležitý zejména pro uchazeče o podporu z opatření Program rozvoje venkova, kde se tito žadatelé musí prokázat buď minimální zemědělskou kvalifikací, nebo právě absolvováním tohoto kurzu. Ing. Radka Mikudíková, koordinátorka kurzů ZAČÍNÁME ADAPTAČNÍM KURZEM Po slavnostním zahájení školního roku 2010/2011 nasednou studenti prvních ročníků se svými třídními učiteli do autobusů a odjedou do areálu hotelu Paramon v Suché Rudné na adaptační kurz. Třídní učitelé Mgr. Hana Machová 1. OA, Ing. Marcela Mlčuchová 1. EL a Ing. Marie Slánská 1. AOP a další vyučující organizačně zajišťující kurz Mgr. Ludmila Flosová, Mgr. Jitka Kusendová a Bc. Jakub Černoch mají pro žáky připravené hry, soutěže a různé aktivity, při kterých se všichni vzájemně poznají. Žáci tak budou lépe připraveni zahájit studium na nové škole v novém kolektivu. Ing. Marie Slánská, výchovný poradce NUDÍME SE NA DOMOVĚ MLÁDEŽE - ANO NEBO NE? Nejen školou živ je student!!! Na DM máme v nabídce 5 zájmových kroužků. Z těchto volnočasových aktivit je nejvíce oblíben filmový klub. Studenti si sami vybírají filmy, které chtějí zhlédnout. Již tradičně se studenti, hlavně dívky, věnují výrobě různých dárků a výrobků v kroužku kreativních činností. Malbu na břidlici a ubrouskovou techniku už ovládáme bravurně. Letos jsme si vyzkoušeli i techniku zvanou encaustika-malba horkým voskem. Hodně se ujala také výroba ozdobných kornoutů, které slouží jako obal na dárky pro blízké. V neposlední řadě jsme se seznámili i s technikou mozaiky. Zdobili jsme jí květináče. V druhé polovině roku jsme se také několikrát sešli v kroužku relaxačním. Protáhli jsme se při nápravných cvičeních a hlavně jsme si výborně zarelaxovali. Smyslem relaxačních technik je dosažení lepší psychické pohody a odpočinku za pomoci hudby a slova. Také kroužek střelecký se několikrát sešel při střelbě ze vzduchovky vleže a ve střelbě z pistole. Střelby probíhají bezpečně bez ztrát na životech a majetku. V druhé polovině školního roku probíhal také nový kroužek karate s externím trenérem. Proběhlo pouze několik hodin tréninku. Snad se návštěvnost tohoto zajímavého kroužku v příštím roce zlepší. Každé pondělí se konalo v tělocvičně školy cvičení aerobiku za vedení naší dnes již bývalé studentky Magdaleny Ochotské. Jelikož v květnu úspěšně odmaturovala, tato aktivita na škole končí. Moc děkujeme! Tak jako každý rok jsme měli naplánované sportovní odpoledne s grilováním k ukončení školního roku, ale pro malý zájem ubytovaných studentů se akce nekonala. Tak co myslíte, pokud pociťujete nudu, nedalo by se s tím něco dělat? Třeba tím, že budete něco dělat!!! Iva Vojčiniaková, vychovatelka

7 TALENTOVÁ SOUTĚŽ ŽÁKŮ ZŠ 2010 Talentové soutěže žáků základních škol v psaní na počítačové klávesnici se zúčastnilo 147 soutěžících z 8 ZŠ. Zvítězila Kateřina Kovalčíková ze ZŠ Šrámkova Opava, která za 30 minut zvládla 132 cvičení v programu ZAV. 2/3 soutěžících napsalo více než 40 cvičení. Tento výkon byl vicemistrem v psaní na psacím stroji panem Jaroslavem Zaviačičem hodnocen jako nadstandardní. Velmi důležité je, aby mladí lidé získávali tzv. klávesnicovou gramotnost, proto již některé základní školy začínají s výukou psaní. 2. KOLO TALENTOVÉ SOUTĚŽE PRO ŽÁKY ZÁKLADNÍCH ŠKOL - KVĚTEN žáků se v pondělí 17. května 2010 sešlo, aby si změřili své síly v psaní na klávesnici počítače. 16 žáků přišlo ze ZŠ a MOG v Bruntále, ze ZŠ Andělská Hora přijelo 9. I přes problém s cestováním z Jindřichova dorazilo 6 žáků a z Opavy přijelo 24 žáků. Soutěžící měli během 30 minut napsat co největší počet cvičení (začínali na 1. cvičení). 5 soutěžících překonalo hranici 100 cvičení za danou dobu. Nejlépe si vedli žáci ZŠ Opava, Šrámkova. Nejlepší byl žák Petr Hendrych ze 7. třídy se 118 cvičeními za 30 minut. Je to velmi talentovaný žák, který se již nyní připravuje na MS, které se v roce 2011 uskuteční v Paříži. 1. místo Petr Hendrych 118 cvičení 2. místo Klára Gorčáková 113 cvičení 3. místo Karolína Diatilová 102 cvičení, Kateřina Kovalčíková 102 cvičení Všichni 4 z rukou zástupkyně školy Ing. Marie Slánské obdrželi diplom a drobné ceny. Účastníci soutěže prohlásili, že se těší na talentovku v dalším školním roce. ZAV BRUNTÁL 2010 ZAV Bruntál 2010 je soutěž pro 3. ročníky středních škol a mladší talentované. Z naší školy soutěžilo 6 dívek (2 z 3. ročníku a 4 z 2. ročníku). Ve velmi silné konkurenci 25 škol z celé ČR se naše studentky umístily na 10. místě (družstvo ve složení Lucie Kurečková, Lenka Gadzialová - obě 3. OA a Sára Sidorová z 2. OA) a na 18. místě (družstvo ve složení Silvie Czaschová, Věra Platošová z 2. OA a Andrea Prášilová z 2. EL). V konkurenci 75 soutěžících si Lucie Kurečková vybojovala 24. místo, Lenka Gadzialová 29. místo, Sára Sidorová 53. místo, Silvie Czaschová 64. místo, Věra Platošová 66. místo a Andrea Prášilová 73. místo. KRAJSKÁ SOUTĚŽ V GRAFICKÝCH DISCIPLINÁCH OPIS Krajské soutěže v Orlové se zúčastnila 2 děvčata z 3. OA. Lucie Kurečková se z 34 soutěžících umístila na 14. místě a Lenka Gadzialová na místě 25. Soutěž je vypisována MŠMT. MEZINÁRODNÍ INTERNETOVÁ SOUTĚŽ INTERSTENO 2010 Mezinárodní internetová soutěž je již tradičně pořádána světovou organizací Intersteno. Mezinárodní soutěže se zúčastnilo 10 studentů naší školy. 3 soutěžili v kategorii žák (do 16 let) a 7 v kategorii junior (17-20 let). Ve výsledkové listině žákovské kategorie je zapsáno 420 soutěžících. Naši studenti obsadili: Eva Havlíčková z 1. OA 116. místo, Ondřej Hoško z 1. AP 172. místo, Nikola Šarmanová z 1. OA 182. místo. V kategorii juniorů jsou výsledky 764 účastníků. Naši studenti se umístili: Lucie Kurečková z 3. OA 121. místo, Markéta Danečková z 3. OA 185. místo, Veronika Weiserová z 1. AOP 201. místo, Lenka Gadzialová z 3. OA 241. místo, Kateřina Valůšková z 2. EL 438. místo, Monika Dvořáková z 2. EL 479. místo, Kristýna Zachová z 2. OAi 543. místo. Soutěže se zúčastnili závodníci z Turecka, Brazílie, Polska, Ruska, Slovenska, Německa, Francie, Itálie, Chorvatska, Belgie, Maďarska. Z České republiky byli soutěžící ze škol základních i středních. Výhodou bylo domácí prostředí, soutěžící psali ve svých učebnách jen pod dozorem svého vyučujícího.

8 ZAV OSTRAVA 2010 Soutěž v Ostravě je pro soutěžící 1. ročníků a mladší talentované, i žáky ZŠ. Družstvo školy se umístilo na 13. místě. Soutěžilo 20 úplných soutěžících škol (musí mít 3 soutěžící). Celkem soutěžilo 22 škol, soutěžících bylo 73. Jednotlivci v kombinaci: Veronika Waiserová 30. místo, Eva Havlíčková 46. místo, Nikola Šarmanová 57. místo, Ondřej Hoško 59. místo. MEZIŠKOLNÍ SOUTĚŽ ZAV 2009/2010 V meziškolní soutěži ZAV jsme obsadili 14. místo v republice. Toto umístění znamená pro příští školní rok dotaci, o kterou se snižuje cena programu ZAV. Ing. Marcela Mlčuchová a Ing. Anděla Sedláčková vyučující PEKu a OBK MATEMATICKÉ SOUTĚŽE V minulém zpravodaji jsem psal, že Barbora Gomolová a Lenka Klenorová úspěšně vyřešily domácí část a 21. ledna 2010 řešily klauzurní část matematické olympiády. Po zaslání řešení k opravě Lenka Klenorová postoupila do krajského kola matematické olympiády, které se konalo na VŠB-TU v Ostravě. Tam už se jí tolik nedařilo, ale je to cenná zkušenost a příští školní rok, doufám, obě studentky i další budou řešit matematickou olympiádu znovu. Tradičně jsme se účastnili celostátní Matematické soutěže středních škol, jejíž přípravě se věnoval Mgr. Roman Brázda a do Olomouce 26. března 2010 jel s osmi studenty (z každého ročníku po dvou) Mgr. Ladislav Pacvoň. Tam se letos nedařilo, nemáme úspěšného řešitele, jako minulá léta, ale přesto se v dalším roce také této soutěže opět zúčastníme. Mgr. Ladislav Pacvoň, vyučující MAT, FYZ SOUTĚŽE ČESKÉHO JAZYKA Ve druhém pololetí tohoto školního roku se čtyři studenti naší školy zúčastnili okresního kola soutěže v uměleckém přednesu Wolkerův Prostějov, které se konalo v Krnově. Byli to Lucie Bartoňová ze 3.EL, Laura Blažková ze 2.OA, Sandra Gičová ze 2.EL a Jan Rychta z 1.AOP. Studenti Filip Mura ze 4.AP a Lucie Bartoňová reprezentovali naši školu v okresním kole olympiády v českém jazyce. Hana Machová, vedoucí PK ČJ BESEDY VE ŠKOLNÍM ROCE Únor Všechny čtvrté ročníky přednášky: VŠB TU Ostrava a Mendelova univerzita Brno Březen Všechny čtvrté ročníky besedy: Osram Bruntál 4.AP beseda: Agrární komora Všechny čtvrté ročníky beseda: ČSSZ Bruntál Všechny čtvrté ročníky beseda: ČSOB Bruntál 2.OA, 3.EL besedy: Sudetoněmecká otázka od Protektorátu po současnost Všechny 3. ročníky besedy: Environmentální výchova Duben Všechny druhé ročníky besedy ELPIS: Prevence domácího násilí Všechny čtvrté ročníky beseda: Živnostenský úřad Bruntál, Finanční úřad Bruntál 4.AP beseda: VOŠ Opava Všechny čtvrté ročníky beseda: Finanční gramotnost Mgr. Irena Kučminová, koordinátorka besed

9 ÚSPĚŠNÍ FUTSÁLISTÉ Přes okrskové kolo, okresní až do krajského. Naši fotbalisté resp. futsalisté byli letos velmi úspěšní. Přes okrskové kolo, vyhráli okresní a postoupili do krajského kola přeboru středních škol ve futsálu, které se konalo ve Frýdku-Místku. Krajského kola se zúčastnilo celkem 7 škol. Naše družstvo sehrálo vynikající zápasy ve skupině, kde neprohrálo ani jeden zápas (se SŠ Opava 0:0, s Třincem 3:3, - vítěz celého turnaje) a postoupilo ze skupiny k utkání o finálový zápas. Tam jsme narazili na SPŠ Ostrava. Zápas se soupeři podařilo vyhrát především díky velmi aktivní hře brankáře, který naší obranu přečísloval. Vidina účasti ve finále, která byla na dosah a nepovedla se, družstvo silně demoralizovala a v boji o 3. místo jsme již podali pouze průměrný výkon a s družstvem domácích futsálistů z Frýdku-Místku jsme prohráli 0:6. 4. místo, které jsme si však z této naší první účasti v krajském kole dovezli, je velmi cenné a podepřené velmi silnou sestavou našeho družstva: Adam Dluhoš, Tomáš Mikeska, Filip Stoklasa, Tomáš Korytár, Jan Bláha, Jiří Maněk, Petr Motúz, Radim Kubečka, Marek Kubes, Tomáš Mísař, Robert Klech a z okresního kola pomohl postoupit ještě Lukáš Ondra. Všem futsálistům blahopřejeme a věříme, že toto nebyl jejich poslední velký výkon, který předvedli!!! Mgr. Ludmila Flosová, vyučující TV TESTY KVALITY Ve dnech proběhlo Testování žáků 3. ročníků oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou a zjištění relativního přírůstku znalostí. V rámci testování se zjišťovaly vědomosti a dovednosti jednotlivých žáků. Test byl pouze jeden, nepřesáhl 80 minut a skládal se z následujících částí: - test z českého jazyka, - test z matematiky, - test z cizího jazyka (anglického jazyka nebo německého jazyka), - test z obecných studijních předpokladů. Výsledky budou srovnány s podobným testem z prvního ročníku, přičemž výstupem budou informace o přírůstku znalostí v průběhu studia na naší škole. K výstupům testů pro jednotlivého žáka bude mít přístup v souladu s ochranou osobních údajů pouze tento žák, jeho rodiče, třídní učitel, učitel daného předmětu, ředitel školy. Po ukončení samotného testování byl každému žákovi přidělen identifikační kód, pod kterým se mu zpřístupnily jeho výsledky. Více informací najdete na Bc. Jakub Černoch, vyučující ICT PREZENTIÁDA: STŘEDOŠKOLSKÁ SOUTĚŽ V PREZENTOVÁNÍ Pod záštitou několika partnerů proběhlo krajské kolo soutěže v prezentování - Prezentiáda. Prezentiáda je třetí projekt studentského občanského sdružení Student Cyber Games. Každá škola mohla do soutěže nominovat 1 tým o 3 členech. Za naši školu byli do užšího výběru vybráni Matěj Glinz (3. OAi), Kristýna Fialová (3. OAi) a Lenka Gadzialová (3. OA), kteří v krajském kole, které proběhlo 30. dubna 2010 v Ostravě, skončili na 5. místě. Soutěžící měli za úkol vytvořit prezentaci s názvem Moje škola o maximální velikosti 5MB. Prezentace v prvním kole musela splňovat zásady prezentování (viz hodiny ITE). V krajském kole pak kromě prezentačních zásad hodnotily rétorické a přednesové schopnosti účastníků. Více informací na webu prezentiada.cz. Bc. Jakub Černoch, vyučující ICT MISTROVSTVÍ REPUBLIKY V GRAFICKÝCH DISCIPLÍNÁCH: WORDPROCESSING Jitka Křivohlavá (3. OAi) a Martin Kusmič (3. OAi) reprezentovali naši školu na Mistrovství republiky v grafických disciplínách v Pelhřimově poté, co postoupili z krajského kola (Jitka Křivohlavá z 1. místa, Martin Kusmič ze 4. místa). Mistrovství probíhalo ve dnech 28. a 29. dubna 2010, proběhlo na OA Pelhřimov. Nejlépe se prosadila Jitka Křivohlavá, která skončila na 10. místě. Martin Kusmič se umístil na krásném 23. místě. Na mistrovství republiky se objevila celkem slušná konkurence, ve které se objevili i 2 soutěžící z minulého mistrovství světa v grafických disciplínách v Pekingu, v Pelhřimově skončili 2. a 11. Bc. Jakub Černoch, vyučující ICT

10 ŠKOLNÍ JÍDELNA Školní jídelna připravuje celodenní stravování pro ubytované žáky a pro docházející žáky obědy. Žáci mají možnost výběru ze dvou druhů jídel. Jeden oběd je vždy masitý a druhý bývá zpravidla bezmasý. Jídelní lístek na celý měsíc je k dispozici na internetu dva týdny dopředu, kde si strávník vybere oběd č. 1 nebo oběd č. 2. Pokud si oběd neobjedná, při zakoupení stravenek má automaticky oběd č. 1. Pokud se nám podaří aspoň částečně vybavit kuchyň novými spotřebiči, chtěli bychom nabídku jídel zpestřit o nová jídla, která za stávajícího stavu není možné připravovat. Kolektiv kuchyně přeje svým strávníkům hezké prázdniny a v září se na Vás budeme těšit. Hedvika Kafurová, vedoucí ŠJ HOSPODAŘENÍ SDRUŽENÍ PŘÁTEL OA a SZeŠ Celkové vynaložené náklady za 1. pol činí knižní odměny kulturní akce soutěž informatiky 52 - prospěchové stipendium odborné exkurze recitační soutěž soutěž ZAV vratka příspěvku ostatní soutěže odborné exkurze interinfo členský přísp matematická soutěž maturitní zkoušky mimořádné odměny sportovní soutěže PEK odborná přednáška konkurz pro každého státní maturity vedení účtu 31 - provozní režie 40 Celkové výnosy úroky z BÚ 30 - pořádané soutěže ZAV interinfo přijaté členské příspěvky Ing. Dagmar Liberdová, pokladník Sdružení

11 DOTOVANÉ MLÉKO DO ŠKOL Připojili jsme se mezi odběratele dotovaného mléka a mléčných výrobků pro školy. Ve druhém pololetí jsme realizovali tři dodávky ochuceného a čistého mléka, jogurtů a smetanových krémů. Studenti si mohli výrobky zakoupit ve školním bufetu. Pokud bude státní zemědělský fond mléko a mléčné výrobky pro školy dále dotovat, žáci si budou moci tyto výrobky ve školním bufetu zakoupit i v dalším školním roce. Ing. Zuzana Urbanková, ŘŠ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2010/2011 Školní rok 2010/2011 zahájí 14 tříd denního studia naší školy ve středu 1. září 2010 v 9 hodin v aule školy. Podzimní prázdniny jsou ve středu a v pátek 27. a 29. října, takže se státním svátkem 28. října bude i se sobotou a nedělí 5-denní souvislé volno. Vánoční prázdniny jsou od čtvrtka 23. prosince do neděle 2. ledna Do školy nastoupíme v pondělí 3. ledna První pololetí bude ukončeno v pondělí 31. ledna, v pátek 4. února jsou pololetní prázdniny. Druhé pololetí začne v úterý 1. února Jarní prázdniny připadají na týden od do Velikonoční prázdniny budou ve čtvrtek a v pátek 21. a 22. dubna 2011, takže po velikonocích nastoupíme do školy v úterý 26. dubna. Školní rok zakončíme vydáním vysvědčení ve čtvrtek 30. června O podobě maturitní zkoušky se zřejmě rozhodne až po maturitní generálce MAG 10 ve dnech října Mgr. Ladislav Pacvoň, ZŘŠ BURZA UČEBNIC V pondělí 28. června 2010 od 14 hodin proběhla burza učebnic. Děkujeme všem, kteří se zúčastnili a protože všichni neprodali a ani nekoupili to, co potřebovali, tak budeme burzu opakovat ve středu 8. září 2010 od 14 hodin. Vaši vyučující vám řeknou, které učebnice a učební materiály budete potřebovat a připravte si také učebnice pro prodej. Nevnucujte, prosím, prvákům učebnice, které nepotřebují seznam učebnic pro prváky je na našich webových stránkách. Mgr. Ladislav Pacvoň, ZŘŠ

12 TŘI DŮVODY PROČ VOLIT KURZ U NÁS: 1. JSME ZAVEDENOU VZDĚLÁVACÍ INSTITUCÍ 2. NABÍZÍME OSVĚDČENÉ LEKTORY 3. MÁME ŠPIČKOVÉ VYBAVENÍ PRO VÝUKU NABÍDKA KURZŮ Cizí jazyky angličtina, němčina Stupeň pokročilosti: začátečníci, mírně pokročilí I, II; středně pokročilí I, II, III; pokročilí, konverzace. Cena od 3 500,- Kč do 4 000,- Kč podle pokročilosti. Při pololetní platbě se částka zvýší o 20%. 2. Rekvalifikační: Účetnictví s využitím výpočetní techniky (144 hodin) (4 950,- Kč) Účetnictví a daňová evidence s využitím výpočetní techniky (174 hodin) (6 600,- Kč) Daňová evidence s využitím výpočetní techniky (84 hodin) (3 300,- Kč) Základy obsluhy osobního počítače (40 hodin) (2 300,- Kč) Základy obsluhy osobního počítače dle osnov ECDL Start, následně s možností získání certifikátu ECDL Start (84 hodin) (4 600,- Kč) Obsluha osobního počítače (80 hodin) (4 200,- Kč) Obsluha osobního počítače dle osnov ECDL Certifikát, následně s možností získání certifikátu ECDL Certifikát (127 hodin) (6 700,- Kč) Základy podnikání (126 hodin) (8 860,- Kč) Kurz pro výkon obecných zemědělských činností (9 000,- Kč) 3. Dalších ICT kurzů: Základy tvorby www stránek (18 hodin) (1 800,- Kč) Základy počítačové grafiky (12 hodin) (1 450,- Kč) Zpracování digitální fotografie (16 hodin) (1 700,- Kč) Tvorba dokumentů v CorelDraw (18 hodin) (1 600,- Kč) Excel I, II, III (5h kurzy) (á 875,- Kč) Access I, II, III (5h kurzy) (á 875,- Kč) U všech kurzů bude studentům naší školy poskytnuta sleva ve výši 50%. Minimální počet účastníků je 8. Do jednotlivých kurzů je možné se přihlásit kdykoliv na telefonním čísle (Ing. Mikudíková) nebo na

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2016-2017 Lutín, září 2016 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2017-2018 Lutín, srpen 2017 Mgr. Pavel Michalí k, v. r. ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2011-2012 Lutín, září 2011 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán práce pro školní rok 2015-2016

Plán práce pro školní rok 2015-2016 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2015-2016 Lutín, září 2015 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Plán práce pro školní rok 2014-2015

Plán práce pro školní rok 2014-2015 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2014-2015 Lutín, září 2014 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 (1. 9. 2015 až 31. 8. 2016)

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 (1. 9. 2015 až 31. 8. 2016) ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 (1. 9. 2015 až 31. 8. 2016) 1. Školní vyučování První pololetí: úterý 1. září 2015 až čtvrtek 28. ledna 2016 Druhé pololetí: pondělí 1. února 2016 až čtvrtek 30. června

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně Organizace školního roku 2013/14 v datech Zahájení školního roku pondělí 2. září 2013 Ukončení 1. pololetí a termín vydávaní vysvědčení čtvrtek 30. ledna 2014 Ukončení školního roku a termín vydávaní vysvědčení

Více

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne v úterý 1. září 2015. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno

Více

EKONOMICKÝ START PRO ROK

EKONOMICKÝ START PRO ROK JAKÝ BUDE ŠKOLNÍ ROK 2011/2012? Dělat jakoukoli prognózu pro další školní rok je trošku podobné věštění z křišťálové koule. České i moravskoslezské školství existuje v prostředí nejistoty. Nevíme např.,

Více

Organizace školního roku 2016/2017

Organizace školního roku 2016/2017 Organizace školního roku 2016/2017 1. pololetí SRPEN: Úvodní porada 24/8 - povinnosti a náplň v přípravném týdnu - organizace školního roku Školení BOZP pro pedagogické i nepedagogické pracovníky 25/8

Více

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: ,

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: , Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: 371 728 523, stredni@skola-rokycany.cz www.skola-rokycany.cz 1. Období školního vyučování ve školním roce 2016/2017 začne ve čtvrtek 1. září 2016. Vyučování

Více

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 V následujícím přehledu jsou uvedené některé podstatné body výroční zprávy. Pět největších úspěchů

Více

Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47

Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47 Organizace školního roku 2017/2018 1. pololetí SRPEN: Úvodní porada 28/8 - povinnosti a náplň v přípravném týdnu - organizace školního roku Zahájení práce v předmětových komisích srpen Příprava učeben

Více

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy.

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy. Žáci a zaměstnanci školy Vás zvou na Dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 10:30 do 16:00 hodin ve čtvrtek 14. ledna 2016 od 14: 00 do 16:30 hodin Den otevřených dveří je

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice Organizace školního roku 2012/2013 PŘEHLED TŘÍD Třída Výuka Třídní učitel Učebna Šatna Obor EK1 Ekonomika

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice.

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010 Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice Obsah: 1) Hospodaření jednotlivých zařízení PO 2) Čerpání prostředků státního

Více

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 GYMNÁZIUM A SOŠ, ROKYCANY MLÁDEŽNÍKŮ 1115, 337 01 ROKYCANY telefon, fax 371 725 363 IČO : 48 38 02 96 www: www.gasos-ro.cz rancova@gasos-ro.cz Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE:

Více

Základní škola Klatovy, Tolstého 765. za rok 2014

Základní škola Klatovy, Tolstého 765. za rok 2014 ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 765 za Adresa organizace: Tolstého 765, 339 01 Klatovy IČ: 49207440 Tel. a fax. spojení 376312352 Mail. spojení zstolsteho@klatovynet.cz Ředitel /ka rganizace:

Více

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014 DUBEN 2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond Střední průmyslové školy Hranice (NF SPŠ) byl

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

Výroční zpráva o hospodaření za rok Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2015 Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Obsah: 1. Přehled příjmů za r. 2015 str. 3 2. Výdaje od KÚ Moravskoslezského

Více

Organizace školního roku

Organizace školního roku Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okr. Břeclav, příspěvková organizace PSČ 691 11 ZŠ tel: 519 423 237 e-mail: zs.brumovice@tiscali.cz www.zsbrumovice.cz ŠJ tel.: 519 423 283 MŠ tel.: 511 110 617

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

PLÁN PRÁCE - DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2016/2017

PLÁN PRÁCE - DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2016/2017 PLÁN PRÁCE - DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2016/2017 Zahájení školního roku: čtvrtek 1. září 2016 Konec 1. pololetí: úterý 31. ledna 2017 Ukončení školního roku: pátek 30. června 2017 Prázdniny Podzimní:

Více

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013 DUBEN 2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond Střední průmyslové školy Hranice (NF SPŠ) byl

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Bruntál, příspěvková organizace, nám. J. Žižky 10. Zpravodaj č. 51

Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Bruntál, příspěvková organizace, nám. J. Žižky 10. Zpravodaj č. 51 Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Bruntál, příspěvková organizace, nám. J. Žižky 10 Zpravodaj č. 51 leden 2009 STAV ŠKOLY VÝBORNÝ, EKONOMIKA NEUTĚŠENÁ Rok 2008 byl druhým rokem po sobě, který

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Údaje o

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát PROTOKOL. Základní škola Loučovice, okres Český Krumlov Loučovice 231

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát PROTOKOL. Základní škola Loučovice, okres Český Krumlov Loučovice 231 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát PROTOKOL Základní škola Loučovice, okres Český Krumlov 382 76 Loučovice 231 Identifikátor školy: 600 059 138 Termín kontroly na místě: 18.-21. říjen 2004 Čj.:

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

Sigmundova SŠs, Lutín

Sigmundova SŠs, Lutín SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, J. Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2008-2009 Lutín, září 2008 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce ŘPV

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Adresa: Komenského 873, 517 41 Kostelec nad

Více

Organizace školního roku 2013/2014

Organizace školního roku 2013/2014 Organizace školního roku 2013/2014 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování začne v pondělí 2. září 2013. První pololetí končí ve čtvrtek 30. ledna 2014. Období školního vyučování ve druhém pololetí

Více

SLOVO ŘEDITELE (TENTOKRÁT POSLEDNÍ ) NEJVÝZNAMNĚJŠÍ PROJEKT PRO ZEMĚDĚLSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ V ČR

SLOVO ŘEDITELE (TENTOKRÁT POSLEDNÍ ) NEJVÝZNAMNĚJŠÍ PROJEKT PRO ZEMĚDĚLSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ V ČR SLOVO ŘEDITELE (TENTOKRÁT POSLEDNÍ ) Vážení kolegové, studenti, rodiče a všichni přátelé školy, kterým je náš Zpravodaj určen, jak jistě víte, ze zdravotních důvodů jsem k 31. 3. 2010 požádal o uvolnění

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Adresa: Osvoboditelů 497, 440 64 Louny Identifikátor:

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

d) průměr žáků na třídu 12,00 2. Zaměstnanci školy a) pedagogičtí pracovníci ( PP) 6 b) nepedagogičtí pracovníci (NP) 4 Mgr. A.

d) průměr žáků na třídu 12,00 2. Zaměstnanci školy a) pedagogičtí pracovníci ( PP) 6 b) nepedagogičtí pracovníci (NP) 4 Mgr. A. Organizační zabezpečení školního roku 2017/2018 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 36 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 12,00 2.

Více

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme!

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme! Fokus divadlo 2014 Pod tímto názvem Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě vyhlásila na podzim 1. ročník soutěže o nejlepší divadelní recenzi a kritiku. Jelikož se v literárním semináři

Více

VÍTEJTE!!! Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně Ruská 355, Mariánské Lázně

VÍTEJTE!!! Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně Ruská 355, Mariánské Lázně VÍTEJTE!!! Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně Ruská 355, 353 69 Mariánské Lázně Vedení školy Ředitel školy Mgr. Miloslav Pelc ZŘ Mgr. Klára Tesařová - rozvrh - dálkový informační systém Bakaláři

Více

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav JOSEFA PEKAŘE GYMNÁZIUM DR. osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav WWW.PEKARGMB.CZ Kdo jsme? Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná po významném historikovi Poskytuje středoškolské

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personální zabezpečení

Více

GYMNÁZIUM, OLOMOUC, ČAJKOVSKÉHO 9 Kriteria hodnocení pro 1. kolo přijímacích zkoušek pro školní rok 2015/16

GYMNÁZIUM, OLOMOUC, ČAJKOVSKÉHO 9 Kriteria hodnocení pro 1. kolo přijímacích zkoušek pro školní rok 2015/16 GYMNÁZIUM, OLOMOUC, ČAJKOVSKÉHO 9 Kriteria hodnocení pro 1. kolo přijímacích zkoušek pro školní rok 2015/16 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 se na doporučení Rady Olomouckého kraje zapojilo do Pilotního

Více

Střední škola automobilní Ústí nad Orlicí, Dukelská 313, Ústí nad Orlicí Organizace školního roku 2017/2018

Střední škola automobilní Ústí nad Orlicí, Dukelská 313, Ústí nad Orlicí Organizace školního roku 2017/2018 Organizace školního roku 2017/2018 Ing.Petr Vojtěch ředitel školy PŘEHLED OBORŮ A PEDAGOGICKÉ DOKUMENTACE Čtyřleté maturitní obory : 23-45-M/01 Dopravní prostředky ŠVP, č.j.: 1326/2015 1.A, 2.A, 3.A, 4.A

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 2013-2014 Obsah a průběh studia: Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských

Více

Nástup pedagogických pracovníků, zahajovací ZŘTV, ZŘPV. Didaktické testy a písemné práce společné části MZ v náhradním a opravném termínu

Nástup pedagogických pracovníků, zahajovací ZŘTV, ZŘPV. Didaktické testy a písemné práce společné části MZ v náhradním a opravném termínu TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ SRPEN 2015 25.08. Nástup pedagogických pracovníků, zahajovací porady ZŘTV, ZŘPV 26.08-28.08. Komisionální zkoušky, opravné zkoušky ZŘTV, ZŘPV 25.08-29.08. Příprava Domova mládeže k ubytování

Více

Rozbor hospodaření za rok 2015

Rozbor hospodaření za rok 2015 Město Hrádek Náměstí 8. Května 338 42 Hrádek Hrádek 09.02.2016 Rozbor hospodaření za rok 2015 Výsledek hospodaření PO k 31.12.2015 činí 341 692,59 Kč, z toho z hlavní činnosti zisk 297 991,40 Kč a zisk

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST RODIČŮ A PŘÍZNIVCŮ GYMNÁZIA ŠTERNBERK. Výroční zpráva O.p.s. rodičů a příznivců Gymnázia Šternberk za rok 2012

OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST RODIČŮ A PŘÍZNIVCŮ GYMNÁZIA ŠTERNBERK. Výroční zpráva O.p.s. rodičů a příznivců Gymnázia Šternberk za rok 2012 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST RODIČŮ A PŘÍZNIVCŮ GYMNÁZIA ŠTERNBERK Horní náměstí č. 5, 785 01 Šternberk tel.: 588 001 080, Fax: 588 001 059 e-mail: visnovska@sternberk.cz, novakova@gymst.cz Bankovní spojení:

Více

Organizace školního roku

Organizace školního roku Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okr. Břeclav, příspěvková organizace PSČ 691 11 ZŠ tel: 519 423 237 e-mail: zs.brumovice@tiscali.cz www.zsbrumovice.cz ŠJ tel.: 519 423 283 MŠ tel.: 511 110 617

Více

Komentář k rozboru hospodaření ZŠ Klatovy, Plánická ul. 194

Komentář k rozboru hospodaření ZŠ Klatovy, Plánická ul. 194 Komentář k rozboru hospodaření ZŠ Klatovy, Plánická ul. 194 Škola spravuje majetek města v hodnotě 96 985 674 Kč. Jedná se o budovy Plánická 194/I, Komenského 134/IV, tělocvična a sportovní areál Na Vodojemu

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Setkání s rodiči. 23. listopadu 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AO, 2. AM, 3. AM, 4. AN

Setkání s rodiči. 23. listopadu 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AO, 2. AM, 3. AM, 4. AN Setkání s rodiči 23. listopadu 2015 Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AO, 2. AM, 3. AM, 4. AN Obsah setkání: Výsledky klasifikace - první čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy v uplynulém čtvrtletí

Více

Výroční zpráva. o hospodaření za rok a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem

Výroční zpráva. o hospodaření za rok a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Charakteristika příspěvkové organizace a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem Sídlo: Adolfovice 170, 790 01 Jeseník Právní forma:

Více

Rámcový plán práce úseku OV

Rámcový plán práce úseku OV Rámcový plán práce úseku OV Číslo vydání: 2. Účinnost od: do: 1. 9. 2016 30. 6. 2017 Obsah : 1. Rámcový plán školní rok 2016/2017 ZPRACOVAL: OVĚŘIL: SCHVÁLIL: ZÁVAZNÝ PRO: Ing. Ivan Halavín Ing. Ivana

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2014/2015 V Chrudimi dne 28.srpna 2014 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády

Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády Koncem února proběhla školní kola biologické olympiády i na naší škole. Zejména o kategorii B byl mimořádný zájem. Studenti tradičně změřili své síly v testu

Více

KLOKAN. Blahopřejeme. za PK matematiky : Zuzana Římanová

KLOKAN. Blahopřejeme. za PK matematiky : Zuzana Římanová KLOKAN Mezinárodní soutěž Klokan je mezi našimi studenty velmi oblíbená, o čemž svědčí už tradiční masová účast. Letos se jí zúčastnilo 149 studentů, 78 v kategorii Kadet, 38 v kategorii Junior a 33 v

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Vydaná dne 27. března 2016 Schválená školskou radou

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2010/2011 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Kladno Havířská 1141, 272 01, KLADNO Tel/fax: 312 243 123 E-mail:svzs@svzskladno.cz www.svzskladno.cz Organizace školního roku 2015/2016 Školní

Více

Rámcový plán úseku TV

Rámcový plán úseku TV Rámcový plán úseku TV Číslo vydání: 1. Účinnost od: do: 1. 9. 2016 30. 6. 2017 Obsah: Rámcový plán úseku TV školní rok 2016/2017 ZPRACOVAL: OVĚŘIL: SCHVÁLIL: ZÁVAZNÝ PRO: Mgr. Zdeněk Měřinský Ing. Ivana

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Obsah a průběh studia Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení,

Více

Ve školním roce 2012/2013 se na ZŠ Rosice vyučovalo ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Rosice.

Ve školním roce 2012/2013 se na ZŠ Rosice vyučovalo ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Rosice. Ve školním roce 2012/2013 se na ZŠ Rosice vyučovalo ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Rosice. Školu navštěvovalo celkem 468 žáků, z toho 283 žáků pracovalo

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2009

Zpráva o činnosti organizace za rok 2009 Zpráva o činnosti organizace za rok 2009 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Identifikátor: 600 018 202

Více

Setkání s rodiči. 7. dubna 2014. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 7. dubna 2014. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 7. dubna 2014 Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve 4. čtvrtletí Souvislá

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010 Vydaná dne 20. září 2011 Schválená školskou radou dne

Více

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min.

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min. Organizace školního roku 2014 / 2015 Učební plán na školní rok ŠVP Cesty min. hodin disponibilní hod. Český jazyk 9 10 8 7 7 35 6 Angličtina -- -- 3 3 3 9 0 Matematika 4 5 5 5 5 20 4 Prvouka 2 2 3 -- --

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Setkání s rodiči. 14. listopadu 2013. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 14. listopadu 2013. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 14. listopadu 2013 Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Jazyková škola Výsledky klasifikace - první čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

Proč studovat na GJKT. Prezentace ke dni otevřených dveří dne 27.ledna 2010

Proč studovat na GJKT. Prezentace ke dni otevřených dveří dne 27.ledna 2010 Proč studovat na GJKT Prezentace ke dni otevřených dveří dne 27.ledna 2010 Maturitní video Co je naším hlavním cílem? poskytnout všeobecné vzdělání a rozvinout specifické dovednosti umožnit absolventům

Více

ORGANIZAČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY V DATECH na školní rok 2017/2018

ORGANIZAČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY V DATECH na školní rok 2017/2018 Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY V DATECH na školní rok 2017/2018 Mgr. Ludmila Pavlátová, v. r. ředitelka školy MANAGEMENT ŠKOLY Ředitelka

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2010

Zpráva o činnosti organizace za rok 2010 Zpráva o činnosti organizace za rok 2010 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace sídlo: Charbulova 106, Brno

Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace sídlo: Charbulova 106, Brno 1 Časový harmonogram školního roku 2016/17 Začátek školního roku: 1. 9. 2016 Konec školního roku: 31. 8. 1.1 Pololetí ve školním roce 2016/17 Období Začátek vyučování Konec vyučování I. pololetí 1. 9.

Více

Terminář na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská)

Terminář na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská) na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská) Měsíc Den Činnost Srpen 25. Pedagogická porada 25. 28. Opravné zkoušky a zkoušky v náhradním termínu Přípravné práce na nový školní rok 2014/2015

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK

STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK Čtyřleté denní studium INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2009-2010 010 www.zas-me.cz Informace o studiu Střední zahradnická škola v Mělníku (SZaŠ) je největší a nejstarší

Více

Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace sídlo: Charbulova 106, Brno

Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace sídlo: Charbulova 106, Brno 1 Časový harmonogram školního roku 2017/18 Začátek školního roku: 4. 9. 2017 Konec školního roku: 31. 8. 1.1 Pololetí ve školním roce 2017/18 Období Začátek vyučování Konec vyučování I. pololetí 4. 9.

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A. o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A. o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007. Mgr. Gajdušek Zdeněk V Opavě dne 28.2.2008 Vypracoval : Bc. Renáta

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Znojmo, Jana Palacha 8 Jana Palacha 8, 669 33 Znojmo Příloha č. 1 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 I. Charakteristika školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

Newsletter Gymnázia Thomase Manna

Newsletter Gymnázia Thomase Manna Newsletter Gymnázia Thomase Manna 2/2016 www.gtmskola.cz www.facebook.com/gtmskola Vážení rodiče, v dnešním newsletteru najdete výběr z našich aktivit z ledna 2016, důležité informace týkající se nejbližších

Více

Zásady. Zásady pro poskytování účelových dotací na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky ve školách se sídlem na území SMO pro rok 2015

Zásady. Zásady pro poskytování účelových dotací na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky ve školách se sídlem na území SMO pro rok 2015 Zásady pro poskytování účelových dotací na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky ve školách se sídlem na území SMO pro rok 2015 I. Úvodní ustanovení Zastupitelstvo města Ostravy rozhodlo svým usnesením

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2016/2017 V Chrudimi dne 28.srpna 2016 Mgr.JindřichVyhnánek

Více