Vychází v prosinci /2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vychází v prosinci 2005 4/2005"

Transkript

1 1 Kobeřické noviny Vydává Obecní úřad Kobeřice Vychází v prosinci /2005 SLOVO STAROSTY... DRAZÍ SPOLUOBČANÉ, na sklonku každého roku, v příjemném očekávání nejkrásnějších svátků v roce, si každý z nás najde chvilku na vzpomínku a ohlédnutí za uplynulým rokem. Tak je tomu i u nás, kdy zastupitelé obce bilancují co se jim v letošním roce povedlo uskutečnit, na co si musíme ještě počkat, co jsme připravili do dalšího období a podobně. Nechci se dnes ve svém vystoupení věnovat číslům, ty ostatně máte v usneseních ZO z a 8. prosince S ekonomickou uzávěrkou výsledků za rok 2005 budete seznámeni v prvním vydání Kobeřických novin na jaře příštího roku. Vážení spoluobčané, chtěl bych se s Vámi ohlédnout za rokem Začali jsme rok tradičně již 2.obecním plesem v lednu. Ples získal na prestiži a i v letošním roce se vydařil. Chtěl bych Vás touto cestou všechny pozvat na již v pořadí 3. obecní ples plánovaný na 28.ledna Budeme se těšit na Vaší návštěvu! Druhou událostí bylo Vítání občánků z druhé poloviny roku Přivítali jsme 22 nových Kobeřánků. Touto cestou jim přejeme, ať se jim u nás líbí a prožijí krásný a bohatý život. Již tradiční slavností v naší obci je i oslava Dne matek. Babičky a maminky se přišly podívat na krásná vystoupení svých vnoučků pod vedením jejich učitelek. Spolu s vystoupením zpěváků opavského divadla se odpolední program protáhl do pozdních hodin. Slavnostní předávání posledních vysvědčení žákům devátých tříd a ukončení školního roku patří rovněž mezi hezké vzpomínky každého roku. Další slavností, na které se obec nemalou měrou podílí, je sportovní slavnost. Pro naše občany a sportovní fanoušky se slavnost vydařila, přejeme tímto všem, aby bohatá sportovní činnost naší obce měla stále dobré výsledky. Tradiční Odpust patří mezi neodmyslitelné vyvrcholení každého léta. I v letošním roce byl pro naše občany i hosty připraven bohatý program, u kterého bylo pamatováno na všechny věkové skupiny. V průběhu pátku až do neděle se vystřídaly hudební skupiny všech žánrů, byl připraven již tradiční ohňostroj a další atrakce i pro naše nejmenší. Letošní Odpust byl navíc zpestřen dvěmi výstavami Madona v obrazech byla nainstalována v prostorách obecního úřadu, druhá Putování hlučínskými chodníčky, kterou si naší pořadatelé přejmenovali na Kusek koberské minulosti byla v prostorách klubovny TJ SOKOL. Na této výstavě se řada občanů našla na dobových fotografiích a na vystavených předmětech denní potřeby si připomněli svoje mládí a také těžký život svých rodičů. Family- fest již jeho druhý ročník spadá do konce srpna. Jednalo se o zábavné odpoledne a podvečer, kdy skupina mladých nadšenců bavila svým programem děti a jejich rodiče si mohli poslechnou pěknou hudbu, u které si mohli i se svými dětmi zatančit. Vítání prvňáčků a zahájení nového školního roku je rovněž nedílnou součástí slavnostních dní v naší obci. V září jsme přivítali nové občánky Kobeřic narozené v prvním pololetí letošního roku. 2.listopadu u příležitosti Památky zesnulých jsme si připomenuli 60. výročí konce 2. světové války a vzpomněli na všechny kobeřické občany padlé v obou válečných konfliktech minulého století, jejichž jména jsou vytesána v deskách našeho památníku. Konec roku bývá uzavřen adventním, nebo vánočním koncertem. V loňském roce jsme hostili folklórní cimbálovou skupinu Šmykňa,která se předvedla vánočními písněmi a koledami z našeho Slovácka a ze Slovenska. V letošním roce vystoupila Základní umělecká škola z Háje ve Slezsku s bohatým repertoárem od J.S. Bacha, A.Vivaldiho,W.A.Mozarta a dalších. Věříme, že si hosté odnesli z koncertu bohatý umělecký zážitek a prožili klidnou chvíli v předvánočním shonu. Vážení spoluobčané, závěrem mi dovolte, abych Vám jménem svým a jménem celého zastupitelstva naší obce popřál příjemné prožití svátků vánočních, bohatého Ježíška a šťastné vykročení do Nového roku. Vrbický Lubomír starosta obce

2 2 Bilance roku 2005 Počet dětí narozených k Zemřelí spoluobčané k Civilní svatbu uzavřeli.. 2 manželské páry Zlatou svatbu oslavili v letošním roce.. 4 manželské páry Zprávy obecního úřadu Zasedání obecního zastupitelstva Konalo se v zasedací místnosti obecního úřadu ve čtvrtek 29. září. Jednání 20. zasedání zastupitelstva obce zahájil starosta obce, který přítomné seznámil s programem schůze. Zprávu o činnosti rady obce přednesl Ing. Kubný. Byl projednán také rozpočtový výhled obce do roku 2010 a byla přijata některá rozpočtová opatření. Členové zastupitelstva obce také rozhodli o zakoupení podílových listů SPOROINVESTU. Starosta obce seznámil zastupitele s dopisem Okresního soudu v Opavě o volbě přísedících na období Přednesl návrh na zastoupení obce panem Helmutem Bernardem a na žádost soudu do vyřízení rozpracovaných případů by měl zůstat přísedícím p. Erich Krautwurst. Návrh byl zastupiteli schválen. Zasedání zastupitelstva obce se také zabývalo změnami územního plánu a dalšími body týkající se chodu obce. Usnesení ZO č /20 ZO schvaluje : 1. Návrhovou komisi ve složení Ing. Kubný Jan, Mgr. Werner Josef 2. Ověřovatele zápisu ve složení Kamrád Josef, Ing. Kubný Pavel 3. Program jednání ZO 4. Rozpočtová opatření dle přílohy č Rozpočtový výhled do roku Nákup podílových listů SPOROINVEST 7. Žádost na odkoupení pozemku manželů Lamchových parc.č o výměře 10 m2 8. Variantu zklidnění provozu v obci umístění retardérů v lokalitách, kde si to přeje převážná část obyvatel dané lokality poté řešeno v ZO 9. Doplnění do změny územního plánu č. 4 zrušení podnikatelské zóny v lokalitě Sedliska zrušení bude provedeno bez náhrady a plocha přejde do zóny sídelní zeleně neurbanizované 10.Doplnění do změny územního plánu č. 4 prověření koncepce zásobování vodou přepracovat v rozsahu Studie zvýšení kapacity akumulace pitné vody v Obci Kobeřice, zpracované ing. Kalusovou v září Doplnění do změny územního plánu č. 4 prověřit možnost rozšíření zóny zemědělské výroby o zónu průmyslovou v lokalitě Střední dvůr 12. Doplnění změny územního plánu č. 4 rozšíření podnikatelské zóny v lokalitě CETA směrem k vodojemu, dle geometrického plánu 13. Odkup pozemku manželů Panocových, parc.č. o výměře cca 90 m2 14. Bezúplatný převod pozemku manželů Panocových - část chodníku na ul. Poštovní 15. Bezúplatný převod dýchacích přístrojů z majetku HZS do majetku obce 16. Uvolnit částku ,- Kč na přeložení 2 sloupů vysokého napětí v úseku Mlýnská směr Dubová 17. Předložení nabídky realitní kanceláři k prodeji stavebních míst v lokalitě Jasanová 18. Soudní přísedící u Okresního soudu v Opavě pro volební období p.Ericha Krautwursta, bytem Slezská 81 a p. Helmuta Bernharda, bytem Osmilány 21.

3 3 58/20 ZO bere na vědomí 1. Zprávu o činnosti rady 2. Zprávu finančního výboru 3. Varianty řešení zklidnění provozu v obci 4. Zprávu starosty o volbě nového soudního přísedícího u Okresního soudu v Opavě 5. Informaci p. Holečka o bezdrátové internetové síti 59/20 ZO pověřuje : 1. Starostu obce zaslat doporučený dopis předsedovi revizního výboru Ing. Mrowtzovi, ohledně dosazování nečinnosti a případně navrhl nového předsedu revizního výboru do 20. října Radu obce schválením nového předsedy revizního výboru - bude-li navržen ing.mrowtzem 60/20 ZO zamítá : 1. Nabídku firmy Malchar na odkoupení sběrny. Vrbický Lubomír Starosta obce Jašek Hubert Místostarosta obce 58/21 ZO bere na vědomí: Usnesení ZO č. 21 ze dne Zprávu o činnosti obecní rady. 2. Zprávu finančního výboru. 3. Plnění příjmů a výdajů k viz příloha č Připravovanou rekonstrukci stavebního dvora. 5. Zprávu o veřejnoprávním projednání upraveného návrhu zadání změny č. 3 územního plánu obce Kobeřice s dotčenými orgány státní správy, ostatními orgány, orgány územního plánování sousedních územních obvodů, právnickými a fyzickými osobami a občany a vyhodnocení jejich stanovisek, připomínek a podnětů. 6. Stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování, vydané dle 20 odst. 6 zák. č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavením řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů a dle 11 odst. 3 vyhl. č. 135/2001 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci, ve znění vyhl. č. 570/2002 Sb., které je obsahem přílohy č Informaci o vydání almanachu o ZŠ Kobeřice k 40. výročí otevření nové budovy školy. 8. Změnu trasy vedení vysokého napětí dle předloženého výkresu v trase ul. Mlýnská- Dubová. 59/21 ZO schvaluje: 1. Program jednání OZ č Návrhovou komisi ve složení Ing. Pavel Kubný, Bruno Holeček 3. Ověřovatele zápisu ve složení Ing. arch. Karel Komárek, Jiří Jamnický 4. Rozpočtová opatření dle přílohy č ZO dává předběžný souhlas s předpokládanými změnami rozpočtu roku 2005 v oblasti příjmů, kdy případné změny odsouhlasí na 1. zasedání roku Rozpočtové provizorium na 1.Q/2006 Rozpočtové provizorium do výše jedné dvanáctiny schváleného rozpočtu bez investic předchozího roku (tj. Kč ,-Kč/1 měsíc) Investiční výdaje pro 1.Q/2006 ve výši Kč ,- výstavba nájemních bytů nad zdravotním střediskem. Celková výše rozpočtového provizoria pro období 1-3/2006 činí Kč ,-Kč 7. Cenu vodného pro rok 2006 ve výši 11,-Kč/m 3 8. Cenu stočného pro rok 2006 ve výši 120,-Kč/rok/osoba + poplatek za vodoměr ve výši 100,-Kč/rok.

4 4 9. Svoz odpadů žetonovým systémem pro rok 2006 a ceny za svoz dle přílohy č Dodatek ke smlouvám s občany o svozu odpadů pro rok Změnu ceny obec oznámí vždy na každý další rok na úřední desce a dalšími informačními zdroji obecní rozhlas, televize, noviny a to vždy do konce roku, který předchází roku změny ceny. 11. Dle 84 odst. 2 písm. b) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a dle 20 odst. 7 a 31 odst. 2 zák. č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, upravený návrh zadání změny č. 3 územního plánu obce Kobeřice. 12. Rozhodnutí o změně chráněného ložiskového území. 13. Nové umístění ČOV na parc. č /361 a 40672/ Zrušení podnikatelské zóny v lokalitě Sedliska a převedení do zóny bydlení. 15. Záměr na výstavbu dvou nájemních bytů nad zdravotním střediskem bývalou kotelnou. 16. Posunutí počátku lhůty pro výstavbu rodinných domků na termín pro 4 zaplacené parcely v lokalitě 23 rodinných domků Javorová Topolová. 17. Prodej pozemků parc. č. 77/6 o výměře 57m 2 - Ing. Gerhard Kubný. a parc. č. 77/7 o výměře 21 m 2 - Benno Bernard. 60/21 ZO ruší: 1. Bod č. 9/20 ZO ze dne Hubert Jašek místostarosta Lubomír Vrbický starosta Bude vás zajímat Svoz popelnic v roce 2004 a v roce 2005 rok 2004 rok 2005 Rozdíl leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec celkem Řada 1 = rok 2004 Řada 2 = rok 2005

5 5 Čerpání rozpočtu obce Kobeřice za rok 2005 ( údaje ke dni ) Příjmy OdPa/Pol Popis Rozpočet Příjmy % 2005 k Daň z příjmů fyzic.osob ze záv. činnosti , ,00 94, Daň z příjmů fyzic.osob ze SVČ , ,00 64, Daň z příjmů fyzic.osob z kapit.výnosů , ,00 79, Daň z příjmů právnických osob , ,00 97, Daň z příjmů právnických osob za obce , ,00 100, Daň z přidané hodnoty , ,00 110, Odvody za odnětí půdy , ,00 102, Poplatek za likvidaci komunál. odpadu , ,00 115, Poplatek ze psů , ,00 116, Poplatek za využívání veřej.prostranství , ,00 91, Poplatek za VHP , ,00 167, Správní poplatky , ,00 80, Daň z nemovitosti , ,00 71, Neinvestiční přijaté dotace ze SR , ,00 91, Ostatní neinv.dotace (Úřad práce) , ,00 100, Neinvest.dotace přijaté od obcí , ,47 100, Převody z rozpočtových účtů , ,89 100, Investiční přijaté dotace - SFRB , ,00 43, Ostatní záležitosti pozemních komunikací 6 400, ,50 135, Pitná voda , ,00 106, Odvádění a čištění odpadních vod , ,00 97, Základní škola-tělocvična , ,00 122, Činnosti knihovnické , ,00 118, Ostatní záležitosti kultury , ,00 204, Rozhlas a televize , ,00 65, Záležitosti sdělovacích prostředků 0, ,00 ***** 3419 Tělovýchovná činnost 5 000, ,00 98, Ostatní zájmová činnost a rekreace 0, ,00 ***** 3511 Všeobecná ambulatní péče , ,47 79, Bytové hospodářství , ,86 103, Nebytové hospodářství , ,75 69, Veřejné osvětlení 800,00 839,50 104, Pohřebnictví , ,00 463, Komunální služby , ,50 111, Sběr a svoz komunálních odpadů , ,00 58, Sběr a svoz ostatních odpadů , ,00 101, Domovy-penziony pro staré občany (DPS) , ,30 104, Požární ochrana 300, ,00 640, Činnost místní správy , ,42 132, Obecné příjmy a výdaje , ,19 31, Ostatní činnosti , ,00 106,71 Příjmy celkem , ,85 95,79

6 6 Výdaje Od/Pa Popis Rozpočet Výdaje % 2005 k Vnitřní obchod, služby, turismus , ,00 87, Silnice , ,55 91, Ostatní záležitosti pozemních komun , ,76 96, Provoz veřejné silniční dopravy , ,00 71, Ostatní záležitosti v silniční dopravě , ,50 45, Pitná voda , ,28 59, Odvádění a čištění odpadních vod , ,70 93, Základní školy , ,80 72, Činnosti knihovnické , ,58 87, Ostatní záležitosti kultury , ,50 85, Pořízení, zachování a obnova hodnot , ,00 2, Činnost registrovaných církví , ,00 100, Rozhlas a televize , ,86 97, Ostatní záležitosti sdělovacích prostřed , ,50 59, Ostatní záležitosti kultury, církví , ,50 68, Ostatní tělovýchovná činnost , ,50 94, Ostatní zájmová činnost , ,76 54, Všeobecná ambulantní péče , ,26 62, Bytové hospodářství , ,25 66, Nebytové hospodářství , ,89 59, Veřejné osvětlení , ,90 69, Pohřebnictví , ,63 73, Výstavba a údržba inženýrských sítí , ,00 95, Komunální služby , ,63 108, Sběr a svoz komunálních odpadů , ,46 82, Sběr a svoz ostatních odpadů , ,28 90, Rekultivace půdy po skládkách , ,85 91, Péče o vzhled obcí a veřejná zeleň , ,76 93, Příspěvek na individuální dopravu ,00 0,00 ***** 4317 Domovy-penziony pro staré občany (DPS) , ,18 58, Ost.soc.péče a pomoc zdrav.postiž , ,00 100, Požární ochrana , ,15 71, Zastupitelstva obcí , ,00 86, Činnost místní správy , ,59 90, Obecné příjmy a výdaje z finan.operací 2 000,00 32,80 1, Převod vlastním fondům , ,89 100, Ostatní finanční operace , ,01 94, Finanční vypořádání minulých let , ,00 98, Ostatní činnosti , ,50 93,32 Výdaje celkem , ,82 82,19

7 7 Navrhovaná rozpočtová opatření pro zasedání ZO dne Příjmy OdPa Položka Popis Částka Poznámka **** 1337 odpady ,00 svoz odpadů záležitosti sdělovacích prostředků 1 550,00 Kobeřické noviny zájmová činnost a rekreace 7 150, pohřebnictví ,00 nájem hrobů činnost místní správy ,00 příjmy z prodeje pozemků Příjmy celkem ,00 Výdaje OdPa Položka Popis Částka Poznámka 2321 odvádění a čištění odpad.vod ,00 SE consulting - ČOV 3341 rozhlas a televize , komunální služby ,00 nákup materiálu 3745 zeleň ,00 výsadba stromků platby daní a poplatků ,00 daň z prodeje pozemků 3723 svoz odpadů , záležitosti pozemních komunikací , pohřebnictví , místní skládka ,00 Výdaje celkem ,00 Příjem - výdej - sociální fond 4134 převody z rozpočtových účtů ,00 příjem převody vlastním rozpočt.účtům ,00 výdej

8 8 Pečovatelská služba Vážení občané, jak jste již byli v minulých číslech Kobeřických novin informováni, probíhá v naší obci zkušební provoz pečovatelské služby. V první fázi se za finanční podpory obce začalo s rozvozem obědů a poskytováním pomoci při běžném chodu domácnosti. Výhledově se uvažuje o rozšíření poskytovaných služeb. Pro zmapování zájmu našich občanů o tyto služby proběhne dotazníková akce. Od této akce očekáváme získání informací zejména o tom, které sociální služby našim občanům chybí, resp. které jsou poskytované v nedostatečném rozsahu. Jednou z otázek v dotazníku je, zda by občané uvítali zřízení denního stacionáře v domě s pečovatelskou službou na ulici Mlýnské. Věříme, že po vyhodnocení akce zjistíme další konkrétnější potřeby uživatelů a přání občanů v oblasti sociálních služeb. Pro vysvětlení uvádíme některé druhy sociálních služeb: Základními činnostmi při poskytování sociálních služeb jsou pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování nebo pomoc při zajištění bydlení, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů. Osobní asistence Osobní asistence se poskytuje v přirozeném sociálním prostředí osobám se zdravotním postižením a seniorům, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby, a to v předem dohodnutém rozsahu a čase. Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje za úplatu. Pečovatelská služba Pečovatelská služba se poskytuje dětem, osobám se zdravotním postižením a seniorům, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby, a to v přirozeném prostředí i ve specializovaných zařízeních. Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje za úplatu. Bezúplatně se poskytuje rodinám s nezaopatřenými dětmi v hmotné nouzi, rodinám, ve kterých se narodily současně tři nebo více dětí, účastníkům odboje a pozůstalým manželům (manželkám) po účastnících odboje starším 70 let. Odlehčovací služby Odlehčovací služby jsou ambulantní nebo pobytové služby poskytované osobám se zdravotním postižením a seniorům, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby, o které jinak pečuje osoba blízká v domácnosti; cílem služby je umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek. Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje za úplatu. Denní stacionář Denní stacionář poskytuje ambulantní služby ve specializovaném zařízení seniorům, osobám se zdravotním postižením a osobám ohroženým užíváním návykových látek, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby. Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování nebo pomoc při zajištění bydlení a výchovné, vzdělávací,či aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti, pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje za úplatu. (Šárka Vehovská odbor sociálních věcí)

9 9 Zprávy z kostela a Farní úřad Dušičková pobožnost V neděli 30. října se konala na místním hřbitově Dušičková pobožnost, která je vzpomínkou na ty, jež nejsou již mezi námi. I v letošním roce se sešlo u hrobů svých blízkých poměrně hodně lidí. Dušičkovou pobožnost sloužil důstojný pan Marek Pawlica. Fara má nová okna Budova farního úřadu má nová okna. Stará okna byla vyměněna za okna plastová. Výměna oken byla provedena v přízemí ze západní strany tj. od ulice Slezské, a také na protilehlé straně východní ze dvora fary. Provedením úpravy - výměny oken - by mělo dojít při vytápění fary k úspoře plynu. Čas, lidství a naděje. zdá se, že někdy běží, někdy se vleče a občas, při letmém pohledu, se může zdát, že se dokonce zastavil. To je však pouhé zdání, protože on jde stále stejně rychlým krokem. Klidně a snad i spokojeně si v něm žijeme jako ryba ve vodě. Je neúprosný a ke všem stejně spravedlivý. Jako sochař tesá svým dlátem tvar a podobu sochy, tak i on zanechává na nás stopy svého působení. Jeho údery jsou někdy tvrdé, jindy se mění v pohlazení. O kom, že je to řeč? O nikom jiném než o čase, o věrném poutníkovi lidských životů, který provází každého z nás.je velmi cenný, protože nikdo nevíme, kolik ho máme a kolik nám jej ještě zbývá. Je zapotřebí s časem zacházet opatrně, jako s velmi vzácným darem. Klidně se může stát, že nám proteče mezi prsty stejně, jako písek v přesýpacích hodinách a ani nepostřehneme, že jsme žili. Naštěstí právě ten čas, pod jehož vládou nám přibývají vrásky a snad i zkušenosti s životní moudrostí, ovlivňuje stejnou měrou přírodu kolem nás. A tak při pohledu z okna na ulici a na teploměr za oknem zaregistroval každý, že tu máme opravdovou zimu a s ní po týdnech příprav, vánoční čas. Možnost zastavit se a prožít něco zvláštního v tom, jak se nám často zdá, stále stejném a stereotypním životním shonu. Možnost naplnit drahocenný čas věcmi, na které nemáme čas nebo se tváříme, že ho nemáme. Často slýchávám od druhých lidí: Teď ne, nemám čas. Nestíhám. Udělám to později. Musím vydělávat peníze. Udělám si čas příště. Po takovýchto slovech si vždycky v duchu položím otázku, zda si je ten dotyčný opravdu tak jistý tím, že nějaké ono Později a Příště bude. Říkám to jen proto, abychom si nenechali vzít vším tím shonem, neustálou prací, hektickým nakupováním a pečením cukroví krásu vánočních svátků, které mají být plné naděje pro tento svět i pro každého z nás. Vánoce nás vybízejí, abychom byli milí, štědří, dělali druhým radost, prožívali čas s rodinou a přáteli. Ne z nějakého sladkého sentimentu, vždyť život bývá často jiný než milý a štědrý, ale proto abychom nechali alespoň na chvíli, než nás znovu pohltí povinnosti, zazářit naše lidství v upřímné snaze najít cestu ke všem, kteří s námi vytvářejí jedno společenství, jednu obec, jednu rodinu dětí Božích. Hledejme cestu ke druhým lidem a hledejme cestu i do vlastního nitra. Můžeme tam najít mnohé: starosti, smutek, vzpomínky na to, co bylo a už není. Ale chci věřit, že tam najdeme i radost ze života, radost z toho, že žiji. Vždyť vánoce jsou oslavou narození, oslavou příchodu nového života na tento svět. To před téměř 2000 lety se Bůh rozhodl vstoupit naplno do lidských dějin a dovolil, aby se věčnost alespoň na okamžik prolomila a triumfovala v příchodu malého dítěte, které změnilo tvář světa. Pro křesťany je to podstata a tajemství vánoc, o kterém se nedá mnoho říci, protože nenacházíme slova, ale ze kterého se dá žít a obdarovávat druhé. Jeden moudrý muž říkával: Mám jen to, co jsem dal druhým. Kéž by pro nás všechny byl letošní čas vánoc příležitostí k tomu, abychom obdarovávali lidi kolem sebe a sami se nechali obdarovávat. Nemyslím tím hmotnými a peněžitými dárky, ale především skrze vzájemnou přítomnost, pochopení, povzbuzení. To jsou věci, které každý z nás potřebuje a které tolik chybí v našich životech a v našich rodinách. Podaří se nám prožít letošní vánoce? Snad ano. Přejme si to navzájem. Přejme si na chvíli vymanit se z područí času a zahlédnout něco víc, než vidíme jen svýma očima. Pokusme se zahlédnout tajemství lidského rodu hluboce ukrytého v dřevěných jeslích Betléma, které k nám znovu vztahuje své ruce, aby nás mohlo obejmout nadějí, přinesenou tomuto světu. Mgr. Tomáš Jeroným Mlýnek, OP

10 10 Videoklip Ti Koberští synci Zprávy a události V neděli 4. září byl na slavnostní premiéře uveden videoklip " Ti Koberšti synci". Natočil je Tomáš Kočko se svým orchestrem. V klipu vystoupili také naši občané a herci z ostravské Janáčkovy univerzity muzických umění. Tomáš Kočko se svým orchestrem si za dobu svého vystupování v Kobeřicích získal spoustu příznivců. Ti také přišli do areálu hasičského domu, aby si znovu poslechli příjemné písničky a skladby v jeho podání a také byli svědky slavnostní premiéry videoklipu "Ti Koberští synci". Koncertu s premiérou videoklipu se zúčastnilo více jak 200 hostů. Videoklip vznikl za podpory obecního úřadu a natáčel se na statku manželů Stříbných a na dalších místech Kobeřic. Poděkování patří také ing. Josefu Baránkovi, který se velkou měrou zasloužil o realizaci natočení tohoto videoklipu. Nové chodníky Rozsáhlou rekonstrukci podstoupil chodník na ulici Hlučínské. Celý terén byl znovu vyrovnáván a pracovníci zde položili nové dlaždice. Nově byly upraveny také vjezdy do jednotlivých rodinných domků. Na ulici Topolové byl vybudován chodník zcela nový. Měl by přispět k větší bezpečnosti v těchto místech. Vynikající úlovek Koníčkem zvaným rybolov se baví nejeden občan naší obce. Patří mezi ně také pánové Josef Halfar a Jan Šíma. V minulých dnech se jim podařil vynikající úlovek. Tohoto úspěchu dosáhli na rybníku zvaném Balaton. Jejich úlovek Amura měřil více jak 85 centimetrů. Na tomto úlovku si pak společně pochutnali při přátelském posezení. Výstava Kusek koberské minulosti V pondělí 5. září se uskutečnila v základní škole vernisáž výstavy Kusek Koberské minulosti. Zahájila ji ředitelka školy Mgr. Marie Kubánková. Poděkovala, jak panu Hanzlíkovi, tak paní Lacinové, Librové a dalším, kteří se na přípravě této zdařilé výstavě podíleli. Přítomné také pozdravil starosta obce pan Lubomír Vrbický a přivítal i nového Jahna Mgr.Tomáše Mlýnka, který působí v naší farnosti. Součásti vernisáže byl také krásný kulturní program.

11 11 Odstavná plocha V prostoru u hřbitova byla zhotovena nová odstavná plocha. Budou ji využívat zejména návštěvníci hřbitova. Jedno parkovací místo je vyhrazeno zdravotně postiženým řidičům, což by zdraví řidiči měli respektovat. Ve větší míře byla tato odstavná plocha využita v době svátku Všech svatých a po celé období vzpomínky na zemřelé Dušiček. Opravená cesta V úseku od Cety Kobeřice až po místní hřbitov došlo k opravě povrchu vozovky. Občané se tak konečné dočkali kvalitní cesty i v tomto místě. Využívají ji především návštěvníci hřbitova,ale i další, kteří již po nové vozovce volali dávno. Oprava vozovky v těchto místech navázala hned po dohotovení komunikace ulice Jasanová. Rovněž se provedla oprava poškozených míst vozovky, která vede od Cety směrem na ulici Slezskou. Tato nově zrekonstruovaná cesta láká řidiče k rychlé jízdě v tomto úseku. Řidiči však mnohdy nedodržují dopravní značení a nerespektují značku Stop, dej přednost v jízdě. Hlavní silnice je od výjezdu areálu CETY a ne opačně, jak se mnozí řidiči domnívají. Rychlou jízdou a nerespektováním dopravního značení by mohlo dojít k dopravní nehodě. V těchto místech musí řidič zastavit a dát přednost vozidlům vyjíždějícím z areálu Cety, či přijíždějícím z ulice Slezské. Internetová síť v obci Na zasedání obecního zastupitelstva byla podána panem Holečkem zpráva týkající bezdrátové internetové sítě. Pan Holeček mimo jiné informoval, že další bod byl umístěn ve věži kostela. Jedná se o možnost napojení až 50 osob. V současné době je možnost napojení až 150 zájemců. Případní zájemci o napojení na bezdrátovou internetovou síť se mohou hlásit u pana Holečka na ulici Slezské. Vítání občánků Vítání dětí do občanského života se koná v obřadní síni dvakrát ročně. Na neděli 2. října byli tentokrát pozváni rodiče s dětmi narozenými v I.pololetí roku V malém kulturním programu vystoupily děti ZŠ, starosta obce pan Lubomír Vrbický měl připraveno uvítání a po zápisu dětí a rodičů do pamětní knihy, obdržely děti malý dáreček,který by jim měl připomínat slavnostní chvíli. Velkoplošné kontejnery Ve dnech 14. a 15. října byly na stavebním dvoře umístěny velkoplošné kontejnery. Občané tak měli možnost zbavit se nepotřebných věcí, které nelze uložit do popelnice, ani do sběrny.velkoplošné kontejnery jsou přistavovány 3x ročně a jsou do nich ukládány ledničky, televizory, ale také i nebezpečný odpad. Nejinak tomu bylo i tentokrát.o pořádek se po dva dny, kdy byl sběr organizován, starali pracovníci stavebního dvora.

12 12 Světluškový večer V pondělí 7. listopadu se konal každoroční světluškový večer. Stalo se již tradicí, že mateřská škola pořádá světluškový večer určený především pro děti a nejinak tomu bylo i v letošním roce. Děti v maskách berušek a broučků se vydaly v průvodu směrem na dětské hřiště na Osmilánech. Tam je čekaly různé soutěže a hry. Celý večer byl zakončen ohňostrojem. Úprava plotu mateřské školy V souvislosti s úpravou terénu před našim hřbitovem došlo také k úpravě plotu zahrady mateřské školy ze strany od hřbitova. Pracovníci stavebního dvora zde instalovali nově průchodovou branku a nové pletivo. Dětem mateřské školy se tak umožní bezpečný průchod přes zahradu mateřské školy směrem k CETĚ a ke hřbitovu při každodenních vycházkách.. Černá skládka Jsou jevy, které nás mrzí dvojnásobně. Tímto jevem je také chování některých jedinců k životnímu prostředí. Ti totiž, aby ušetřili nějakou tu korunu, neváhají odhodit odpad do volné přírody. Černou skládku jsme objevili na ulici Hlučínské směrem k Bolaticím. Odpad byl v příkopě, jak před značkou naší obce, tak také za ní. Každý občan, který takto jedná, by si měl uvědomit, že škodí nejen ostatním, ale i sobě. Setkání seniorů TJ Sokol Kobeřice Loni byla výborem TJ Sokol Kobeřice založena nová tradice a to setkání seniorů, při kterém se sejdou bývalí i současní členové starší 50 let. Také v letošním roce se toto setkání uskutečnilo a to v pátek 18. listopadu ve velmi srdečné atmosféře, kdy byli přítomní seznámeni s činnosti TJ Sokol.U malého občerstvení měli možnost zavzpomínat na dobu, kdy byli ještě sami aktivní. Setkání je plánováno i na příští rok.

13 13 Turnaj v bowlingu Volno o státním svátku využili členové svazu tělesně postižených k uspořádání turnaje v bowlingu, který se konal na zimním stadionu v Kravařích. Zúčastnilo se jej osm členů. Nejlépe si vedl Leonard Hanzlík, který získal 206 bodů, o šest bodů za nim skončil Josef Hartmann a na třetím místě se 195 body se umístil Antonín Lamcha. Turnaj byl výborným vyplněním volného času o státním svátku 17. listopadu. Utkání Kobeřice-Opava za přísných bezpečnostních opatření V neděli 20. listopadu se hrálo dlouho očekávané utkání našeho celku s Opavou. Vzhledem k počasí se do poslední chvíle nevědělo, zda se vůbec bude hrát. Obětaví pořadatelé však nenechali nic náhodě a od ranních hodin připravovali hrací plochu. Ta byla perfektně připravena. Utkání doprovázela řada bezpečnostních opatření včetně posílení policejních jednotek. Samotné utkání si však větší zásahy nevyžádalo. Opavští fanoušci ke konci utkání vypustili na oslavu vítězství svého mužstva několik dýmovnic a rozsvítili pochodně. V samotném utkání se naši ujali vedení ve druhé minutě brankou Miroslava Hanzlíka, ale po remízovém poločase 1:1 vyhrála Opava 4:1. Aranžování vánočních ozdob V pátek 25. listopadu se sešly členky klubu žen tentokrát při vánočním aranžování. Techniku aranžování vánočních ozdob jim předvedla paní Štenclová, rovněž členkou tohoto klubu. Vánoční ozdoby mohou mít různou podobu. Jak si připravit netradiční vánoční ozdoby se mohli dozvědět všichni, kteří se aranžování vánočních ozdob mašličkovou metodou zúčastnili.při tomto setkání si každý mohl vyrobit své vlastní vánoční ozdoby. Výroba adventních věnců Vánoční atmosféra vládla také ve školní družině. V sobotu 26. listopadu zde proběhlo setkání, při kterém se vyráběly adventní věnce. Je tady doba předvánoční a s ní je spjato hodně zvyků a tradic a k této atmosféře patří také adventní věnec. Jak se takový věnec vyrábí se mohli dovědět všichni, kteří o víkendu zavítali do školní družiny. Názorně se mohli poučit o této výrobě. Adventní věnec patří k nejznámějším symbolům předvánočního času. Svíčky si na něm zapalují i nevěřící. A proč se zapalují svíčky? Dny se zkracují, tmy přibývá. Svíce jsou čtyři jako čtyři adventní neděle. Základem věnce je jakákoliv zelená dřevina - jedle, smrk, borovice, ale i některá zahradní dřevina.

14 14 Sbírka pro Fond ohrožených dětí V březnu 2005 byla v lékárně U Zlaté rybky v Kobeřicích umístěna pokladnička, do které mohli občané přispívat ve prospěch Fondu ohrožených dětí. Sbírka se setkala s velkým ohlasem a tak se v ní pokračuje. Dne 19. listopadu byla pokladnička za přítomností zástupců obecního úřadu otevřena a její obsah ,-Kč zaslána na Fond ohrožených dětí. Všichni, kdo chtějí přispět na toto konto mají i nadále možnost. Všem dárcům vyslovuje Lékárna U zlaté rybky poděkování. Vzpomínka na otce Alfreda Pohla, S.J. Alfred Teodor Georg Pohl se narodil dne 1.prosince 1890 v Kobeřicích, Horní Slezsko, (dříve okres Ratiboř, dnes Česká republika, SM kraj). Jeho rodiče Josef Pohl a Filoména, rozená Jonscher přišli do Kobeřic pravděpodobně ze Sattenau (dnes Zadziele v Polsku). Které okolnosti je do Kobeřic přivedly, se bohužel nepodařilo zjistit. Alfred nejdřív navštěvoval gymnasium v Kladsku (Glatz), později studoval na universitě ve Vratislavi, kde byl zapsán na fakultách filosofie, teologie a filologie. 13.září 1912 vstoupil do řádu Jesuitů (S.J.) a svá studia teologie a filosofie ukončil ve Valkenburgu v Holandsku. Na odborníka dějin Blízkého Východu byl vyškolen na universitě v Berlíně, kde získal pod vedením vynikajících učitelů až neuvěřitelné jazykovědné znalosti. Díky těmto schopnostem a vitalitě a originalitě jeho ducha vypracoval se brzy do vůdčího postavení mezi asyriology. V roce 1930 získal v Berlíně pod vedením profesora Bruno Meisnera doktorský titul a zároveň byl povolán do kněžského Biblického Institutu v Římě jako profesor akadského jazyka a literatury a starozákonních dějin. V roce 1932 se stal děkanem na fakultě orientalistiky, kde působil až do své smrti. Otec Pohl byl v akademickém světě velmi oblíbenou a ctěnou osobností. Jeho publicistická činnost byla enormní, vydal mnoho knih, většinou s tématikou antického Orientu. Vyjmenovat je zde všecky by překročilo rámec tohoto příspěvku. Jeho dílo Historia populi Israel inde a divisione regni usque ad exilium (Dějiny izraelského národa...) bylo a stále ještě je důležitou pomůckou při učení antických hebrejských dějin. Otec Pohl nikdy nezanedbával vědecká bádání, naopak ovoce jeho úsilí a námahy lze sledovat v mnoha článcích, ve kterých publikoval výsledky svých bádání a studií. Obec orientalistů v Biblickém Institutu získala pod vedením otce Pohla značně na významu. Přispěl tak více než kdokoliv jiný k vědeckému poznání antického Blízkého Východu. Jako hostující docent přednášel i na mnichovské universitě. Co se týče učení dokázal se obětovat do krajnosti. Otec Pohl nabízel studentům i kursy, které se zabývaly speciálními historickými problémy. Zajímaly ho především takové, které se vztahovaly na národ Aramejců. O dlouhých prázdninách se na kursy pečlivě připravoval, protože tyto byly často navštěvovány i studenty jiných oddělení Institutu a rovněž studenty mimo Institut, kteří chtěli jeho vynikající přednášky vyslechnout. Všem těmto studentům pomáhal a neodmítl nikdy jakoukoliv mimořádnou námahu. Pro svou moudrost a svoji ochotu být vždy a všem nápomocen byl všemi obdivován. Přesto všechno zůstal vždy velmi skromný. I když byl jakkoliv hodně zaměstnán (a to byl velmi často), našel si pro přání a potřeby svých studentů.vždy dostatek času. V dlouhých debatách po jeho přednáškách ukázal se vždy jako muž vysokých kvalit. Stále znovu prokazoval respekt k názorům a myšlenkám druhých. Kdykoliv byl požádán o radu, byl nápomocen nejen při vědeckých, ale i osobních problémech. Mnozí jeho žáci začali pak sami vyučovat, aby tak mohli moudrosti, které získali od otce Pohla dále předávat. Takový byl život otce Alfreda Teodora Georga Pohla. V ranních hodinách 23.října 1961 otec Alfred Pohl profesor asyriologie a děkan Orientální fakulty, vydavatel vědeckých časopisů Orientalia a Analecta Orientalia ve svém skromném pokoji v Kněžském Biblickém Institutu v Římě pokojně zemřel. Tak skončil život práce. Jakkoliv skromný a nenáročný, byl taktéž neúnavný a korunován úspěchem. Otec Pohl byl pro mnohé nejen Mistrem vědy, ale i Mistrem ve způsobu vedení života. Všichni jemu blízcí ještě i po jeho smrti pociťovali jeho kladný vliv na jejich myšlení i konání. I když otec Pohl nebyl pravým Kobeřanem, v Kobeřicích se pouze narodil, zaslouží si, aby s ohledem na jeho lidskou i vědeckou genialitu byl kobeřické veřejnosti připomenut. ( Příspěvek zaslal Ing. Josef Šíma)

15 15 Životní prostředí Spalování v topeništích pro vytápění rodinných domků (kamna, krby, kotle) Blíží se topná sezóna. Obecně lze říct, že domácí spalování odpadu v kamnech či jiných topeništích je příčinou lokálního znečištění ovzduší, které obtěžuje občany města, zvláště za inverse. Musíme si uvědomit, že domácí komíny nemají čističky spalin. Paradoxně pak z domácích topenišť zamořujeme ovzduší více, než je tomu u spaloven s dokonalým spalováním a při použití schválených lapačů spalin. Rádi bychom proto upozornili občany města na materiály, které se také občas spalují. Vždyť doma nás nikdo nevidí a co je komu do toho, co si doma spaluji. Platím daně. Skutečně, ale není jedno, co se v domácích topeništích spaluje. Kromě konečných produktů dokonalého spalování, kterými jsou oxid uhličitý, voda a chlorovodík, vznikají také vedlejší produkty nedokonalého spalování. Byly již identifikovány stovky látek. Nejznámější jsou saze, oxid uhelnatý a akrolein.oxid uhelnatý je známý krevní jed. Akrolein je dráždivá látka, která je příčinou štiplavého zápachu kouře. Saze nejsou jenom formou uhlíku, ale ve skutečnosti obsahují značné množství kondensovaných aromatických uhlovodíků (PAH), což jsou karcinogenní látky. I když nejsou akutně toxické, jejich dlouhodobá expozice ve větších dávkách již tak neškodná není. Záleží na podmínkách spalování, teplotě hoření, obsahu kyslíku, velikosti spalovaných částic a samozřejmě na spalovaném materiálu. U polyvinylchloridu (PVC), z něhož jsou vyráběny podlahové krytiny, ubrusy či hadice, tak také u chlorovaných organických sloučenin, které obsahují v molekule chlór, vznikají nebezpečné karcinogenní látky, které se ukládají v živých organismech v tucích a prakticky se neodbourávají. Musíme si uvědomit, že při spalování v domácích topeništích, např. v kamnech nedochází k dokonalému spalování. Emise jsou v každém případě toxické. Nelze také spalovat pryž (gumu). Jejím spalováním vznikají dráždivé oxidy síry a saze. Při použití méně kvalitního uhlí ( uhelné kaly, lignit, proplástky), ale i u hnědého uhlí energetického vzniká mimo další škodliviny i větší množství síry, která je v ovzduší silně dráždivým plynem. Moderní krabicové obalové materiály na potraviny Tetrapack se ke spalování nehodí. Většinou obsahují plastovou nebo kovovou fólii. Tyto materiály se v kamnech zvláště při zatápění seškvaří a čoudí. Vznikají již zmíněné produkty nedokonalého spalování. Pokud tyto krabice obsahují polypropylenovou fólii (PP) nebo fólii z polyethylenu (PE) lze v jednotlivých případech, ne však ve větším množství, krabici roztrhat na malé kousky a tyto kousky přidat do kamen již řádně roztopených, pak shoří Relativně čistě. Lepší je ale dávat krabice do směsného odpadu. Pokud krabice neobsahují fólii, lze je pálit jako papír či lepenku. Obecně lze říct, že z plastů se v domácích kamnech či topeništích prakticky nehodí spalovat nic. Už vůbec ne PET láhve a materiály z PVC. Co s nepotřebnými staršími textiliemi? Je mnoho způsobů likvidace. Na prvním místě je darování oblečení na humanitární cíle. Jinou možností je využití firem, které provádí recyklaci textilií. Výslednými produkty jsou čistící bavlněné hadry pro strojní upotřebení či pro úklidové firmy. Další možností je zbavit se textilií přírodního původu jejich kompostováním za obvyklých podmínek. (bavlna, vlna, len, konopí, juta). Poslední variantou je průmyslové spálení ve spalovně. Opět nedoporučujeme spalování textilií obsahujících umělá vlákna (silon, nylon) v kamnech za nedokonalého spalování. Při spalování se uvolňuje čpavek a kyanovodík dráždící oči i sliznice nosu a způsobujících bolesti hlavy, až nevolnost. Upozorňujeme majitele nemovitostí, že dle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší v otevřených ohništích, zahradních krbech nebo otevřených grilovacích zařízeních lze spalovat jen dřevo, dřevěné uhlí, suché rostlinné materiály, plynná paliva určená výrobcem přičemž uvedená paliva nebo materiály nesmějí být kontaminovány chemickými látkami. Apelujeme tímto na občany Kobeřic, aby byli v tomto směru vzájemně ohleduplní. Ing. Jiří Opatřil vedoucí odboru životního prostředí Ing. Jana Bernardová referent pro ochranu ovzduší a odpadového hospodářství (Článek převzat z Kravařského Besedníku)

16 16 Škola Slavnostní zahájení nového školního roku Nejvíce se do školy těšili prvňáčci, na které čekala slavnostně vyzdobená třída a také paní učitelka. Slavnostní chvíle zažívali prvňáčci se svými rodiči, kteří je poprvé do školy doprovázeli. Nejdříve se shromáždili ve školní jídelně, kde se setkali se zástupci obecního úřadu.,kteří jim popřáli vše nejlepší a z rukou starosty obce pana Lubomíra Vrbického si převzali malý dáreček, který jim bude připomínat tyto slavnostní chvíle. Poté se již šlo do tříd, kde budou budoucí školáčci trávit tento školní rok. Seznámili se svoji paní učitelkou. Ta jim mimo jiné rozdala školní sešity, učebnice a další pomůcky, které budou během školního roku potřebovat. Mnozí rodiče si první školní chvíle svých dětí natáčeli kamerou nebo si pořizovali fotografické snímky. Pasování prvňáčků V pondělí 12. září proběhlo v základní škole Pasování prvňáčků.pasovány byly děti, které nastoupily v září do prvních tříd Základní školy a byl jim na dobu 9-ti let propůjčen titul žák školy. Tohoto slavnostního aktu se účastnili také blízcí příbuzní dětí. Každý prvňáček obdržel po složení slibu pasovací dekret. Drakiáda V úterý 27. září se konala na školním hřišti Drakiáda pořádána Školní družinou a Školním klubem byla určena nejen pro školní děti. Drakiáda je mezi dětmi oblíbena, o čemž svědčí i letošní účast na této akci. K viděni byli draci, jak vlastnoručně vyrobeni, tak i draci zakoupeni v obchodech.hodnotilo se především komu drak vyletí nejvýše a komu drak vydrží nejdéle ve vzduchu. Caruso show Zahrát si na opravdové zpěváky měli možnost žáci základní školy.opět změřili své pěvecké možnosti v soutěži Caruso show. Tuto již tradiční soutěž pro ně opět připravily učitelky základní školy, které také zasedli do přísné poroty. Soutěž měla velmi dobrou úroveň a žáci se snažili podat co nejlepší pěvecké výkony. Ti nejlepší pak byli oceněni drobnými dárečky.

17 17 Oznámení ZUŠ Kobeřice Základní umělecká škola v Kobeřicích oznamuje rodičům a zájemcům o hru na klavír, kytaru, housle, zpěv, ryboard, že od ledna 2006 se mohou přihlásit na výuku těchto hudebních nástrojů a také pěveckého sboru Kopretinky a sboru při ZŠ. Přihlášky si vyzvedněte u vedoucí pobočky p. Lydie Hanslíkové. Program oslav 40 let nového školního areálu v Kobeřicích KUSEK KOBERSKE MINULOSTI výstava v učebně VV AKADEMIE ve školní tělocvičně, vstupenka = památka červen 2006 OLYMPIÁDA-sportování dětí VS i NS KONCERT ŽÁKŮ ŠKOLY a setkání bývalých a současných zaměstnanců školy ( prohlídka školy, výstavy, pohoštění ve ŠJ, upomínka, společenská zábava) PODĚKOVÁNÍ Děkujeme Honebnímu společenství za příspěvek na Mikulášskou nadílku. Žáci základní školy Děkujeme všem dětem a dospělým, kteří darovali a pomohli dětem v těžkých situacích k radosti u vánočního stromečku. Vychovatelky ŠD a ŠK Mateřská škola Burza v mateřské škole Ve dnech října se uskutečnila ve školce u kostela burza oblečení, bot a sportovních potřeb. Burzu využily zejména maminky s malými dětmi. Koupit se daly bundy, svetry a další druhy oblečení. Ke koupi byly také boty, ale i cukrovinky ke kávě. Burza, kterou pořádala mateřská škola byla velmi úspěšná, neboť splnila účel, ke kterému byla určena a to možnost levného nákupu.

18 18 Svaz tělesně postižených Něco pro zdraví V sobotu 3. září se zástupci Svazu tělesně postižených Kobeřice zúčastnili každoroční okresní soutěže zdravotně postižených pod názvem Něco pro zdraví". Letos se uskutečnil již 25. ročník a i tentokrát se tato populární soutěž konala v areálu chovatelů v Kylešovicích. Soutěž "Něco pro zdraví " se koná každoročně a to vždy první záříjovou sobotu. Naši organizaci tělesně postižených reprezentovalo jedno mužstvo, které v konkurenci uspělo se ziskem 333 bodů. Soutěžilo se například v rybolovu, jízdě na invalidním vozíku, věšení prádla a v dalších disciplínách. Týden se Svazem postižených civilizačními chorobami Dva dny měla veřejnost možnost seznámit se s historii a činnosti Svazu tělesně postižených ve Dnech otevřených dveří. Konaly se v úterý 18. a ve středu 19. října v klubovně této organizace. Slavnostní zahájení Dne otevřených dveří se konalo v úterý 18. října za přítomnosti starosty obce. Den otevřených dveří navštívili také zástupci okresního výboru Svazu postižených civilizačními Opava. Návštěvníci si mohli prohlédnout vybavení klubovny, či zastavit se nad fotografiemi z historie svazu, nebo se poučit z vystavených listin s různými radami pro zdravotně postižené. Akce byla připravena velmi pečlivě a tak o to více mrzí malý zájem zejména z řad členů STP Kobeřice. Ve čtvrtek 20. října se konala v zasedací místnosti obecního úřadu lékařská přednáška. Přednášejícím byl doktor Hlavinka. Přítomní se mohli seznámit s různými psychickými onemocněními, které mohou potkat každého jedince. Mudr. Hlavinka hovořil o stresu, depresi či úzkosti. Tyto faktory mohou v životě postihnout každého bez výjimky. Zajímavé bylo také vyprávění o jeho pobytu v Africe. Kobeřický půlmaraton Zprávy ze sportu V neděli 23. října se konal 9. ročník Kobeřického půlmaratonu. Jako obvykle se běželo v různých kategoriích. V hlavním závodě zvítězil Ivan Čotov z Bulharska. Ing. Jan Urbiš, který běžel v kategorii mužů do 59. let obsadil 11. místo. Z žen byla nejlepší Jana Glabazňová, která běžela za POBO Opava. Sponzorem byly Slezské stavby Opava.

19 19 Kategorie A - muži do 39 let Příjmení a jméno Oddíl Čas 1. Čotov Ivan Bulharsko 1:10:14 2. Kostrewski Jaroslaw Wakmet Bodzanow 1:13:37 3. Martinek Filip Sokol Vysoké Mýto 1:13:56 Kategorie B - muži do 49 let Příjmení a jméno Oddíl Čas 1. Kolich Rosťa Olympia Maraton 1:14:04 2. Stefaňski Marian Jastrzab Ruda 1:15:11 3. Velička Zdeněk X-Air Ostrava 1:18:01 Kategorie C - muži do 59 let Příjmení a jméno Oddíl Čas 1. Neuwirth Alexandr MK Kopřivnice 1:17:19 2. Kalus Karol Žory 1:23:43 3. Skrzypski Marian Jastrzab Ruda 1:24:22 Kategorie D - muži nad 60 let Příjmení a jméno Oddíl Čas 1. Bednařík Jiří Mniší 1:29:31 2. Rod Vladimír Lokomotiva Ostrava 1:36:13 3. Tsametis Nikolaos SAK Ložiska Karviná 1:36:47 Kategorie E - ženy Příjmení a jméno Oddíl Čas 1. Glabazňová Jana POBO Opava 1:44:04 2. Pokorová Jaroslava PIM Praha 1:47:05

20 20 Kobeřické noviny - vydává Obecní úřad Kobeřice, Slezská 195, Kobeřice, IČO: ,tel.: , fax: náklad 800 ks, evidenční číslo: MK ČR E 13076, vytiskl Luboš Šustek, Kobeřice - grafická úprava Aleš Černý, foto LocalTv a archiv redaktor Jan Lamcha

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích.

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. Město Kravaře U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. usn. čís. 17. 122/2012 17. 128/2012 Ing. Andreas Hahn starosta

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje

Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje v tis. Kč 1014 - Ozdravování speciálních plodin a zvláštní veterinární péče Likvidace ohnisek výskytu karanténních a zvláště nebezpečných organismů užitkových rostlin,

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

Návrh rozpočtu obce na rok 2008

Návrh rozpočtu obce na rok 2008 1 Návrh rozpočtu obce na rok 2008 Příjmy: Par. Pol. Název částka 0000 1111 daň z příjmu FO ze záv.činnosti 1 066 000,- 0000 1112 daň z příjmů FO ze SVČ 145 000,- 0000 1121 daň z příjmu PO 1 152 000,- 0000

Více

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křeč konaného dne 27. února 2014 Přítomní Čamra Josef Dvořáček Milan Petrů Václav Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef Truhlář František Program

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Město Buštěhrad Hřebečská 660, 273 43 Buštěhrad IČ 00234214 Rozpočet na rok 2014 schválen na zasedání zastupitelstva města dne 18. 12. 2013. Schválený rozpočet

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012 ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 580 000,-- Správní poplatky 80 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 30 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2009 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 1341 Poplatek ze psů 67 70 75 1343 Poplatky za užívání veřej. prostranství 3 3 3 1361 Správní poplatky 60 110 120 1511 Daň z nemovitých

Více

Schválený rozpočet roku 2013 zpracováno: 20.12.2012

Schválený rozpočet roku 2013 zpracováno: 20.12.2012 Obec Lužany KEO-W 1.6.179 / Uc19s Schválený rozpočet roku 2013 zpracováno: 20.12.2012 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Par Org Pol N+Z+Uz Popis Schválený rozpočet 0000 0000 0000 1111 00000000

Více

O b e c V o l á r n a R o z p o č e t n a r o k 2 0 1 2

O b e c V o l á r n a R o z p o č e t n a r o k 2 0 1 2 O b e c V o l á r n a R o z p o č e t n a r o k 2 0 1 2 1. Rozpočtové příjmy paragraf položka druh, popis příjmu MD (Kč) D (Kč) 3 63 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv. Činnosti 6 1112 Daň z příjmů

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Příjmy: rozpočet v tis. Kč

Příjmy: rozpočet v tis. Kč Rozpočet Obce Dolní Branná na rok 2012 V odvětvovém třídění Příjmy: Název rozpočet v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 13 565 2310 Příjmy z poskytování služeb (pitná voda) 720 3119 přijaté nekapitálové přísp.

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

Rozpočet města Nová Role na rok 2012 v členění OdPa odvětví (v Kč)

Rozpočet města Nová Role na rok 2012 v členění OdPa odvětví (v Kč) Rozpočet města Nová Role na rok 2012 v členění OdPa odvětví (v Kč) IČO: 00254819 Název: Město Nová Role ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 2012 OdPa Text Běžný rozpočet 1 Kapitálový rozpočet Poznámka 2 3 0000 Daňové příjmy,

Více

Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015

Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015 Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015 BĚŽNÉ VÝDAJE 5011 Platy zaměstnanců platy zaměstnanců (zimní údržba) 220 000,00 Kč 5031 Povinné poj.na soc.zabezp. odvody z platů

Více

Rozpočet obce Miličín na rok 2014 příjmy

Rozpočet obce Miličín na rok 2014 příjmy Rozpočet obce Miličín na rok 2014 příjmy Daňové příjmy tř.l v tis. Kč Daň z příjmu FO ze ZC 1.500,- Daň z příjmu FO z podnikání 200,- Daň z příjmu FO z kapit. výnosů 100,- Daň z příjmu právnických osob

Více

Materiál pro závěrečný účet obce za rok 2008

Materiál pro závěrečný účet obce za rok 2008 Materiál pro závěrečný účet obce za rok 2008 Příjmy obce za rok 2008 Rozpočet Skutečnost ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Daň

Více

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3 Rozpočet na rok : 2010 2015 Dolní Přím Příjmy SU PAR POL Text V tis. Kč 231 1111 Daň z př. fyz.os.ze závislé činnosti a funkč.pož. 1250 231 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze samostat. výděleč.činnosti 150

Více

Rozpočet města Bechyně na rok 2000

Rozpočet města Bechyně na rok 2000 Rozpočet města Bechyně na rok 2000 schváleno na zasedání ZM 5.4.2000 PŘÍJMY: položka 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 8 610 000 položka 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00 Návrh rozpočtu Obce Dolní Branná na rok 2015 Příjmy: rozpočet Název položky v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 15 573 Třída 2 nedaňové příjmy 1430 Třída 3 kapitálové příjmy 4 Třída 4 přijaté dotace 174 Úhrn

Více

ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY

ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY Par Pol Popis Rozpočet Kč 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 270 000 0000 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam výděl. činnosti 48 000 0000 1113

Více

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Obec Jezeřany-Maršovice Jezeřany-Maršovice 1, 671 75, IČ: 00292931 ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schválilo rozpočet obce pro rok 2013 na svém zasedání dne 13.12.2012

Více

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 par. pol. Název částka 0000 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1.050.000,- 1112 Daň z příjmů FO ze závislé

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 12 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1 5 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 5 0000

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE. U S N E S E N Í z 3. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného 28.12.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE. U S N E S E N Í z 3. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného 28.12. STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í z 3. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného 28.12.2006 24/3z program 3.zasedání Zastupitelstva městského obvodu

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

N Á VRH R O Z POČ T U roku: 2011

N Á VRH R O Z POČ T U roku: 2011 Obec Hradčovice N Á VRH R O Z POČ T U roku: 2011 KEO 7.73a / Uc19s zpracováno: 04.01.2011 Strana 1 PŘÍ J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Par Org Pol N+Z+Uz Popis Schválený rozpočet 0000 0000

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘÍJMY Paragraf Položka UZ Org. Orgnum Název účtu návrh Pokladní správa 2015 Pěstební činnost (1031) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2 400 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2008

Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2008 Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2008 Účetní jednotka: Obec Tvrdonice Nám.Míru 31/96 691 53 Tvrdonice IČO: 283631 Závěrečný účet se zpracovává dle 17, zák. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních

Více

ROZPOČET 2007 PŘÍJMY schválený 1. úprava 2.úprava 3. úprava 2212 Silnice 2272 Provoz ostatních drah 2310 Pitná voda 2412 Internet

ROZPOČET 2007 PŘÍJMY schválený 1. úprava 2.úprava 3. úprava 2212 Silnice 2272 Provoz ostatních drah 2310 Pitná voda 2412 Internet ROZPOČET 2007 PŘÍJMY schválený 1. úprava 2.úprava 3. úprava 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 1 050 000 100 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 700 000-250 000 1113 Daň k příjmů z kap.výnosů 50 000 10 000 1121

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2014 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 58 993 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 9 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 Město Bělá nad Radbuzou ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 OD/PA/POL PŘÍJMY Kč Daňové příjmy 25 790 000 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 4 700 000 1112 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné

Více

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Informace o konání zasedání zastupitelstva, podaná v souladu s ustanovením 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 11.11.2013 na obecním úřadě. Začátek jednání v 19 hodin. Přítomno: ZO

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 625 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 35 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2009 se konalo 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2015 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 61 819 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 10 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

Návrh rozpočtu obce Dolní Třebonín na rok 2015

Návrh rozpočtu obce Dolní Třebonín na rok 2015 Návrh rozpočtu obce Dolní Třebonín na rok 2015 Příjmy: Daně Fyzické osoby ze závislé činnosti. 2.000.000,- Fyzické osoby sam.výd.činné 50.000,- Daň z příjmu fyzických osob 280.000- Daň z příjmu právnických

Více

Obec Střítež Rozpočet na rok 2012

Obec Střítež Rozpočet na rok 2012 Obec Střítež Rozpočet na rok 2012 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Příjmy daňové rozpočet na rok návrh rozpočtu návrh rozpoču paragraf položka popis 2010* na rok 2011 na rok 2012 poznámka pro rok 2012 1111 Daň z příjmů

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 6 500 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob

Více

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012 Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012 2012 0000 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze záv.činností 900 000 0000 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze sam.činností 80 000 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00 Rozpočet na rok 2015 a)příjmy paragraf RS položka RS rok 2015 návrh název 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 2 800 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 380 000,00 1113 Daň z

Více

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku Rozpočet 2015 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY -návrh Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku XXXX XXXXXX 0 1111 Daň z příjmů FO ze záv. čin. 3 200 000 3 200 000 1112 Daň z

Více

Příloha č.1 ke Schválenému rozpočtu města Bechyně pro rok 2014

Příloha č.1 ke Schválenému rozpočtu města Bechyně pro rok 2014 Příloha č.1 ke Schválenému rozpočtu města Bechyně pro rok 2014 Třída 1 Daňové příjmy 72.400.000,- Kč Třída 2 Nedaňové příjmy 33.900.000,- Kč Třída 3 Kapitálové příjmy 5.000.000,- Kč Třída 4 Přijaté transfery

Více

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010.

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010. Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010 Rozpočet města Milevska na rok 2010 parag. polož. Schválený rozpočet 2010 Poznámka TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 92 360.00 1111 DP fyzických osob

Více

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Rozpočtové příjmy Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Paragraf Položka Název Plán RO1 Po úpravě 0000 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na běžném účtu 0,00 0,00 0,00 0000 8124 Splátky úvěru

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 31. řádné jednání rady městské části, konané dne 17. 10. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová,

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

Rozpočet ROK 2007. Rozpočet 2007

Rozpočet ROK 2007. Rozpočet 2007 OBEC: BUKOVNO Rozpočet ROK 2007 Projednáno na zasedání zastupitelstva obce dne 6.12.2006 Rozpočet zpracoval: Vinšová Starostka obce: Štechová Blanka Razítko obce: vyvěšeno dne: 21.2.2007 sejmuto dne: 7.3.2007

Více

Obec Oskava - Oficiální internetové stránky obce

Obec Oskava - Oficiální internetové stránky obce Obec Oskava - Oficiální internetové stránky obce Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2006 Licence: D0NV XCRGBA1A / A1A (01012006 / 01012006) Ministerstvo financí schv áleno č.j. 111/138 224/2002

Více

ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA

ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 1 350 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 150 000 1113 Daň k příjmů z kap.výnosů 120 000 1121 Daň z příjmů práv.osob 1 500 000 1122

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2014 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 184/23 dne 13. prosince 2013 PŘÍJEM Třída Třída

Více

Financování /předp. zůstatek účtu k 31.12.2010/ 8115 2.800.000,-- Kč

Financování /předp. zůstatek účtu k 31.12.2010/ 8115 2.800.000,-- Kč Návrh rozpočtu na rok 2011- příjmy Účetní případ položka MD Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 1111 560.000,-- Kč Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1112 150.000,-- Kč Daň z příjmů právnických

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

OBEC BANTICE ROZPOČET

OBEC BANTICE ROZPOČET OBEC BANTICE ROZPOČET OBCE BANTICE NA ROK 2015 Zpracoval: Ing. Šprencl Josef - starosta Předkládá: Ing. Šprencl Josef starosta Vyvěšeno dne: 2.4.2015 Sňato dne: Zveřejněno přístupem umožňující dálkový

Více

Plnění rozpočtu. I. Rozpočtové příjmy. Městys Nové Veselí. Výsledek od počátku roku. Rozpčet po změnách. rozpočet. Bez ODPA

Plnění rozpočtu. I. Rozpočtové příjmy. Městys Nové Veselí. Výsledek od počátku roku. Rozpčet po změnách. rozpočet. Bez ODPA Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 01 Období: Do 1. měsíce : 1..133;135..53;536..9999 I. Rozpočtové příjmy 1111 111 1113 111 11 111 133 1337 131 133 13 135 1351 1361 11 111 11 113 116 11 1 11

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet

Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet Příjmy: 1 000 Kč Daňové příjmy Daň z příjmu fyz.osob závislá činnost 231 15 0000

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Kapitola Položka Kod položka Kod kapitola Upr.rozp 2013 Skut 10/ 2013 Návrh 2014 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu 1111 0 2 000 000 1 997 728 2 500 000 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu FO 1112 0 500 000

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích. OBEC VLASTIBOŘICE Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov info@vlastiborice.cz www.vlastiborice.cz Tel.:485 146 025 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 18.4.2012 v kulturním domě ve

Více

Městys Boleradice. Schválený rozpočet na r. 2008 - podrobný VÝDAJE 2008

Městys Boleradice. Schválený rozpočet na r. 2008 - podrobný VÝDAJE 2008 Městys Boleradice Schválený rozpočet na r. 2008 - podrobný VÝDAJE 2008 Nákup materiálu jinde nezařaze 2 500,00 Kč 1039 Ostatní záležitosti lesního hosp. 2 500,00 Kč (opravy komunikací) (úklid sněhu) Nové

Více

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015 Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015 P Ř Í J M Y (v tis. Kč) A) Daňové příjmy a poplatky položka 1111 Daň z příjmů fyz.osob závislá činnost 2015 8 600 1112 Daň z příjmů fyz.osob z podnikání

Více

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf paragraf položka Příjmy v tis. Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činn. 914 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze samost. výděl. činn.

Více

Zasedání obecního zastupitelstva

Zasedání obecního zastupitelstva Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 8 Datum 22.11.2007 Zápis: Veřejné zasedání ZO Přezletice ze dne 22.11.2007 Program: (po změně) 1. Diskuze s občany k výstavbě VaK 2. Žádost p.bohmové 3. Dostavba

Více

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20 Schválený rozpočet na rok 2004 (v tis. Kč) Příjmy: Daňové příjmy 16 050,00 Nedaňové příjmy 1 547,00 Dotace 18 574,20 Příjmy z dobývaného prostoru 100,00 Pitná voda 17,00 Mateřská škola 65,00 Základní škola

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE 26.5. 2010 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE 26.5. 2010 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE 26.5. 2010 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Přítomni : Kubánek Jaroslav, Krnáč Jan, Návratová Dagmar, Kučavík Martin Chlebík Jiří a Do návrhové komise

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 podle zákona č.128/2000 Sb., 44 a zákona č.250/2000 Sb., 11 Stránka 1 z 8 částka celkem PŘÍJMOVÁ ČÁST (v tis.kč) (v tis.kč) 1111 - Daň z příjmu FO ze závislé činnosti

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 ---------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2003. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015 U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015 USNESENÍ č. 22/02-15 Z 1. Rozpočtové opatření č. 9/2015 pol. 4122 neinvestiční přijaté transfery od krajů - Jihočeský kraj

Více

Rozpočet města Staré Město na rok 2013 (v tis. Kč)

Rozpočet města Staré Město na rok 2013 (v tis. Kč) Rozpočet města Staré Město na rok 2013 (v tis. Kč) Par Pol ORJ Název položky RN 2013 Rozpočtové příjmy rozpočtových položek 111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 16 250,00

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 1 264 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 144 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

Návrh rozpočtu obce Sedlec na rok 2008 - příjmová část IČO 00283576. SÚ AÚ Paragraf Položka ÚZ Org. v tis. Kč Popis Součet v tis.

Návrh rozpočtu obce Sedlec na rok 2008 - příjmová část IČO 00283576. SÚ AÚ Paragraf Položka ÚZ Org. v tis. Kč Popis Součet v tis. Návrh rozpočtu obce Sedlec na rok 2008 - příjmová část 231 20 1111 1250Daň z příjmu fyz. osob ze záv.činosti a funk.pož. 231 20 1112 155Daň z příjmu fyz. osob ze sam.výděl.činnosti 231 20 1113 90 Daň z

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000 Rozpočet 2010 pracovní podklad položkově Příjmy OdPa Rozpočet pol 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv čin. 4 300 000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 500 000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit výnosů

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 4 133 200,00 0000 0000 1112 000000000

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 8 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 1 265 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

* ** Návrh rozpočtu roku 2015. P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek. zpracováno: 29.1.2015

* ** Návrh rozpočtu roku 2015. P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek. zpracováno: 29.1.2015 strana: 1 / 14 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 708 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

Příloha k hodnotící zprávě finančního hospodaření obce Teplice nad Bečvou. Příspěvková organizace Mateřská škola Teplice nad Bečvou, IČO 750 266 01

Příloha k hodnotící zprávě finančního hospodaření obce Teplice nad Bečvou. Příspěvková organizace Mateřská škola Teplice nad Bečvou, IČO 750 266 01 Příloha k hodnotící zprávě finančního hospodaření obce Teplice nad Bečvou Příspěvková organizace Mateřská škola Teplice nad Bečvou, IČO 750 266 01 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 Licence: D9TV XCRGBZUC / ZU2 (24012008 / 01012008) Obec Přerov nad Labem ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2008 Údaje o organizaci identifikační číslo 00239682 název Obec Přerov

Více