Informativní zpráva o plnění Akčního plánu sociálních služeb města Brna v roce 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informativní zpráva o plnění Akčního plánu sociálních služeb města Brna v roce 2013"

Transkript

1 Informativní zpráva o plnění Akčního plánu sociálních služeb města Brna v roce 2013 Magistrát města Brna Odbor sociální péče Oddělení koncepce a plánování služeb Referát komunitního plánování sociálních služeb Malinovského nám Brno

2 Obsah: Úvod... 3 Systémové priority... 4 Cílová skupina Senioři... 6 Cílová skupina Děti, mládež a rodiny Cílová skupina Osoby s duševním onemocněním Cílová skupina Osoby s mentálním postižením Cílová skupina Osoby se zdravotním postižením Cílová skupina Osoby se smyslovým postižením Pracovní skupina Osoby ohrožené sociálním vyloučením Pracovní skupina Romové a cizinci ohrožení sociálním vyloučením Závěr

3 Úvod Akční plán sociálních služeb města Brna pro rok 2013 je dokument, který se v rámci brněnského procesu komunitního plánování zpracovával poprvé. Jeho vytvoření je důsledkem potřeby reagovat na skutečnost, že rozpočet města je plánován na jeden rok a že v komunitním plánu (který je střednědobého charakteru) jsou jednotlivá opatření rigidně ukotvena na celé plánovací období a nemohou tak v průběhu tohoto období reagovat na změny či nové skutečnosti. Akční plán představuje tedy prováděcí dokument 3. Komunitního plánu sociálních služeb města Brna pro období , který formuluje konkrétní kroky plánované na daný rok. Umožňuje tak dílčí změny ve vztahu ke střednědobé strategii a přizpůsobení měnícím se podmínkám. Tato informativní zpráva obsahuje kompletní vyhodnocení plnění všech opatření zpracovaných v Akčním plánu pro rok 2013, včetně celkového zhodnocení. U každého z opatření se hodnotilo, zda bylo zcela naplněno nebo naplněno nebylo, případně bylo naplněno pouze částečně. V případě nesplněného či částečně splněného opatření, jsou v rámci jejich hodnocení připojeny doplňující komentáře. 3

4 Systémové priority Priorita B - Podpora procesu plánování sociálních služeb na úrovni města Brna Během roku 2013 bylo zorganizováno 11 setkání koordinační skupiny (metodické vedení pracovních skupin a koordinace procesu komunitního plánování sociálních služeb ve městě Brně - dále jen KPSS). V rámci zkvalitňování procesu KPSS také proběhly vzdělávací semináře pro členy koordinační skupiny. Uskutečnila se tři setkání osmi pracovních skupin, která se věnovala plánování sociálních služeb, bylo také zhodnoceno naplňování priorit a opatření z roku 2013 a vytyčeny priority a opatření na rok Pracovními skupinami ustanovené priority a opatření pak byly zapracovány do Akčního plánu sociálních služeb města Brna pro rok Proběhla dvě setkání tří úkolových pracovních skupin, zabývajících se problematikou bydlení s doprovodnou sociální službou, zaměstnáváním osob se zdravotním postižením a propojováním sociálních a zdravotních služeb. V rámci těchto skupin byly vypracované odborné expertízy, včetně expertízy týkající se problematiky pečujících osob. Výstupem úkolových skupin jsou shrnutí uvedená v závěrečných informativních zprávách, vypracovaných jednotlivými vedoucími skupin. Dne 29. května 2013 byla ve Sněmovním sále na Nové radnici v Brně uspořádána konference, na které byl představen 3. Komunitní plán sociálních služeb města Brna pro období , Akční plán sociálních služeb města Brna pro rok 2013 a Adresář organizací působících v sociální oblasti ve městě Brně. Odbor sociální péče i nadále při KPSS aktivně spolupracoval s Krajským úřadem JMK Systémová priorita B splněna Priorita C - Spolupráce s JMK při plánování sociálních služeb V roce 2013 i nadále probíhala aktivní spolupráce mezi OSP MMB a OSV JMK v oblasti plánování sociálních služeb. Koordinátor KPSS ve městě Brně se účastnil setkávání koordinátorů KPSS 21 obcí s rozšířenou působností v Jihomoravském kraji, která probíhala na Krajském úřadě. Pokračovala spolupráce s JMK při plánování a nastavování sítě sociálních služeb v JMK a při tvorbě související metodiky hodnocení sociálních služeb. V rámci nastavování sítě sociálních služeb a tvorby související metodiky hodnocení služeb se koordinátor procesu KPSS ve městě Brně účastnil panelových diskusí, kulatých stolů, konference s workshopem a dalších souvisejících aktivit, které JMK pořádal. Zástupci OSP MMB prezentovali na veletrhu sociálních služeb JMK služby poskytované ve městě Brně. Systémová priorita C splněna 4

5 Specifické oblasti přesahující sociální služby V rámci této podkapitoly jsou uváděna mnohá problémová a specifická témata, která často přesahují oblast poskytování sociálních služeb. Z důvodu tohoto přesahu se daná témata v rámci procesu KPSS těžce ovlivňují, přesto se tato závažná a komplikovaná témata v rámci procesu KPSS diskutují a zpracovávají jak v rámci komunitního plánu, tak i plánu Akčního. Potřeba zvyšování komplexní informovanosti o sociálních službách včetně informovanosti z dalších oblastí, které se sociálními službami souvisí Socio-info centrum plnilo během roku 2013 svoji poradenskou a informační funkci. V roce 2013 poskytly pracovnice SIC pomoc a radu klientům (z toho mužů a ženy) a řešily dotazy spadající do různých oblastí (sociální dávky, sociální služby, oblast sociálně právní, občansko-právní, důchodového pojištění atd.). Převažovaly osobní návštěvy klientů (4 497), telefonicky kontaktovalo SIC klientů, elektronickou formou bylo řešeno 146 dotazů. Byla zajišťována informovanost do dalších oblastí, zejména zdravotnické, a to skrze distribuci Adresářů organizací působících v sociální oblasti ve městě Brně (zdravotnická zařízení, nemocnice, zdravotní pojišťovny, jednotlivé městské části, Městská a Okresní správa sociálního zabezpečení v Brně, KÚ JMK, ÚP, NNO, příspěvkové organizace a další). V roce 2013 pokračovala spolupráce s partnery a neziskovými organizacemi v oblasti aktualizace a udržování údajů a jejich další propagace na internetovém Portálu sociální péče ve městě Brně. Byl vytvořen banner tohoto portálu, který mohou organizace volně využít. Nadále v roce 2013 pokračovala spolupráce s poskytovateli soc. služeb a dalšími partnery v rámci zkvalitňování vzájemné informovanosti a dalšího zveřejňování těchto informací. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením a osob ohrožených sociálním vyloučením, včetně problematiky sociálního podnikání V roce 2013 proběhla dvě setkání úkolové pracovní skupiny Zaměstnávání osob se zdravotním postižením, a to dne 12. března a 10. listopadu na MMB, Malinovského nám. 3. Na dané téma byla vyhotovena expertní studie FSS MU s názvem Postavení osob se zdravotním postižením na trhu práce v městě Brně, jejíž výsledky jsou součástí závěrečné informativní zprávy. Ta byla předložena orgánům města Brna a rovněž poskytnuta KÚ JMK. V roce 2013 proběhly aktivity realizované sdružením Liga vozíčkářů, které byly zaměřeny na výměnu zkušeností mezi organizacemi poskytujícími sociální služby nezaměstnaným, a to Úřadem práce Brno, Ligou vozíčkářů a dalšími NNO. Řešení problematiky bydlení s doprovodnou sociální službou pro určité cílové skupiny V roce 2013 proběhla dvě setkání úkolové pracovní skupiny Bydlení s doprovodnou sociální službou, a to 8. března a 2. listopadu na MMB, Malinovského nám. 3. Na dané téma byla vyhotovena expertní studie z FSS MU s názvem Problematika bydlení s doprovodnou sociální službou, jejíž výsledky jsou součástí závěrečné informativní zprávy. Ta byla předložena orgánům města Brna a rovněž poskytnuta KÚ JMK. Řešení problematiky pečujících osob Na téma problematiky pečujících osob byla vyhotovena expertní studie FSS MU s názvem Problematika lidí pečujících o blízkou osobu v městě Brně, jejíž výsledky jsou součástí závěrečné informativní zprávy. Ta byla předložena orgánům města Brna a rovněž poskytnuta KÚ JMK. 5

6 Cílová skupina Senioři Priorita 1 - Rozvoj odborného sociálního poradenství pro specifické cílové skupiny 1.1 Navýšení personální kapacity pro poskytování odborného sociálního poradenství v rámci hospicové péče Hospic sv. Alžběty o. p. s (dříve Gabriela o. s.) Záměrem bylo navýšit počet pracovníků o pracovnice na DPP (celkem 2), které by zastupovaly v době dovolených a pracovních neschopností pracovníky ve stálém pracovním poměru. Opatření bylo částečně splněno. Vzhledem k nedostatku finančních prostředků byla uzavřena DPP jen s jednou pracovnicí, která zastupovala v době plánovaných dovolených zaměstnance ve stálém pracovním poměru. Počet klientů se zvýšil z klientů v roce 2012 na v roce 2013, čímž došlo ke splnění cíle uvedeného v Akčním plánu. 1.2 Vznik odborného sociálního poradenství pro celiatiky Brigancia, o. s. (Klub celiakie) Zaregistrování a zahájení provozu služby 1 2x týdně. NE Dosud se nepodařilo službu zaregistrovat. Priorita 2 - Podpora setrvání seniorů v přirozeném prostředí 2.1 Zvýšení personální kapacity pečovatelské služby vedoucí k pokrytí poptávky po službě poskytované po celých 24 hodin Brigancia, o. s. Do konce roku 2013 stabilizovat personál na počet 4 5 pečovatelek s úvazky 4,0 a snížit počet pracovníků na DPP. 6

7 Stav k je: 4 pečovatelky s úvazky celkem 3,25. Počet pracovníků na DPP se na konci roku podařilo snížit ze 4 na Zvýšení personální kapacity pečovatelské služby vedoucí k pokrytí poptávky po službě poskytované po celých 24 hodin Diecézní charita Brno Charitní pečovatelská služba Navýšení 1 pracovnice v přímé péči na víkendové a odpolední služby. Zvýšení úvazku sociální pracovnice o 0,1. Vzhledem ke snížení dotací pro pečovatelskou službu v roce 2013 se nepodařilo navýšit úvazek sociální pracovnice o 0,1 a částečné zvýšení personální kapacity o pracovnici v přímé péči organizace v průběhu roku řešila vytvořením míst na DPP a DPČ. 2.1 Zvýšení personální kapacity pečovatelské služby vedoucí k pokrytí poptávky po službě poskytované po celých 24 hodin Sanus Brno Sanus Brno usiluje o navýšení personální kapacity o 1 úvazek, 1 pracovníka, navýšení kapacity uživatelů o 5 uživatelů NE Z finančních důvodů zůstal zachován stávající stav pracovníků. Organizace navýšila kapacitu o 1 uživatele ve večerních hodinách. 2.3 Další rozšíření terénní odlehčovací služby Sanus Brno Rozšíření služby buď přijetím nového zaměstnance, nebo navýšením úvazku stávajícím zaměstnancům. Navýšit kapacitu hlavně v odpoledních hodinách, přes noc a o víkendu. Navýšení úvazku o 0,2 stávajícímu zaměstnanci. Navýšení kapacity o noční služby - dle aktuální domluvy (není příliš využíváno) a o 1 7

8 uživatele ve večerních hodinách. 2.3 Další rozšíření terénní odlehčovací služby Diakonie ČCE středisko v Brně Zřízení terénní odlehčovací služby organizace zvažuje delší dobu, a to s ohledem na potřeby některých klientů pečovatelské služby a jejich rodinných příslušníků na celodenní poskytování asistence. V současnosti však službu nelze zřídit, nicméně se stávající pečovatelská služba klientům snaží vyjít vstříc a plnit jejich potřeby dle jejích možností. NE Nad zřízením odlehčovací služby v organizaci váhali a nakonec ji neregistrovali, a to vzhledem k tomu, že potřeby klientů lze plnit i skrze poskytování stávající pečovatelské služby (přizpůsobit potřebám stávající službu považuje organizace za racionálnější a efektivnější, než nově registrovat samostatnou službu). Organizace se zaměří na to, aby zvláštní potřeby klientů do budoucna řešila systémově v rámci pečovatelské služby (včetně možného navýšení úvazků této služby). 2.3 Další rozšíření terénní odlehčovací služby Hospic sv. Alžběty o. p. s. (dříve Gabriela o. s.) Terénní odlehčovací služba bude rozšířena na 2,8 úvazku pečovatele, 4 pečovatele na DPP a 2 na DPČ (proti roku 2012, kdy byl na konci roku stav pečovatelů 2,2 úvazků, 4 DPP a 1 DPČ), aby bylo možné poskytnout zájemcům službu ve večerních a nočních hodinách a o víkendu. Plánováno bylo alespoň 65 uživatelů. V roce 2012 snížila organizace z důvodu zhoršené ekonomické situace úvazky pečovatelů o 0,8 úvazku na výsledných 2,2 úvazku (průměrný přepočtený stav úvazků za celý rok 2012 přitom činil 2,73 úvazku). V průběhu roku 2013 se podařilo zvýšit objem činnosti pečovatelů spolupracujících na základě DPP a DPČ z 1 269,25 hodin v roce 2012 (celkem 9 pečovatelů) na hodin v roce 2013 (celkem 11 pečovatelů). Zároveň byla od listopadu 2013 přijata do pracovního poměru další zkušená pečovatelka na 0,5 úvazku. Na konci roku 2013 pracovali pečovatelé v pracovním poměru celkem na 2,7 úvazku. Celkově byl navýšen počet hodin péče poskytnutých pečovateli ze 4 574,50 hod. v roce 2012 na hod. v roce Zároveň se zvýšil počet uživatelů služby 8

9 za rok na 69 uživatelů (oproti plánovaným 65 uživatelům). Reálně se nám podařilo navýšit počet hodin péče poskytnutých v odpoledních, večerních hodinách a o víkendu. 2.4 Realizace služby tísňové péče Domov pro seniory Vychodilova, p. o., OSP MMB Funkční služba tísňové péče zajišťovaná nepřetržitým dispečinkem (6 pracovnic) a propojená s Městskou policií Brno. Ke konci roku 2013 se předpokládalo dosažení částečné kapacity služby 100 klientů. NE RMB rozhodla v květnu 2013 o zrušení vypsaného výběrového řízení na dodavatele technologie pro zahájení provozu služby. V průběhu roku byla přepracována koncepce poskytování této služby. Dne bude RMB rozhodovat o novém vypsání výběrového řízení. 2.5 Rozvoj sociálně aktivizačních programů pro seniory a rozšíření center denních služeb Centrum pro rodinu a sociální péči Plánovaný stav na konci roku ) Cíl: zkvalitnění systému celkové podpory seniorů, rozšíření dostupnosti aktivizačních činností skrze terénní formu. 2) Kritéria hodnocení: navýšená kapacita služby o 15 klientů, 3 DPP, navýšení úvazku o 1,25 HPP, metodika a portfolio aktivizační činností se seniory terénní formou, evaluační dotazníky. 3) Navýšení personálního zabezpečení: vedoucí služby 0,7 (o 0,1); Sociální pracovník 0,8 (o 0,2); Pracovník v sociálních službách 0,75 (o 0,225). Další pracovníci v přímé péči: 3 x 300 hod. na DPP. 1) Cíl: splněno: v rámci poskytování Sociálně aktivizačních služeb pro seniory došlo k celkovému zkvalitnění podpory seniorů, jejichž životní situace vyžadovala terénní formu podpory. 2) Kritéria hodnocení: splněno - navýšená kapacita o 15 klientů; - 3 DPP, navýšení úvazku o 1, 25 HPP (celkově 3 DPP); - metodika a portfolio aktivizačních činností se seniory terénní formou (aktualizace metodiky i portfolií); - zpracované evaluační dotazníky - závěrečné písemné, ústní hodnocení. 3) Personální zabezpečení: splněno částečně. 9

10 - vedoucí služby 0,8; sociální pracovník 0,6; pracovník v sociálních službách 0,90; další pracovníci v přímé péči 3xDPP. Zdůvodnění: k navýšení úvazku u sociálního pracovníka z 0,6 na 0,8 nedošlo a úvazek zůstal na 0,6. Celkově lze považovat opatření za splněné. 2.5 Rozvoj sociálně aktivizačních programů pro seniory a rozšíření center denních služeb Občanské sdružení Logo (Soukromá klinika LOGO s. r. o.) Rozšíření centra denních služeb o 0,5 úvazek ergoterapeuta. Nárůst kapacity uživatelů o 10 v rámci denních programů. Vytvoření zájmových skupin (2 klubů) pro seniory a jejich rodinné příslušníky. Individuální a skupinová ergoterapeutická cvičení. Propojení se službami poskytovanými v domácím prostředí osob postižených CMP. V rámci služeb pro seniory se podařilo výrazné propojení se službami v domácím prostředí, zejména v oblasti rozvoje komunikačních dovedností a nácviku soběstačnosti a pohybového rozvoje. Tyto služby jsou zajišťovány dvěma logopedy a dvěma fyzioterapeutkami (na DPP). Zde byl nárůst klientů více než dvojnásobný. Nepodařilo se zajistit ergoterapeuta, úkol nadále trvá, zároveň s rozvojem ergoterapeutických cvičení individuální a kolektivní formou. Priorita 3 - Zkvalitňování, humanizace a rozvoj pobytových zařízení pro seniory 3.1 Rozšíření kapacity domovů pro seniory BETANIE křesťanská pomoc Přestavba uvolněného kadeřnictví a ordinace internistky na jedno a dvoulůžkové pokoje, čímž dojde k navýšení kapacity ošetřovatelské jednotky Domu důstojného stáří v Brně - Maloměřicích na 75 osob, tj. oproti roku 2012 o 5 seniorů více. 10

11 3. 4 Rozšíření chráněného bydlení a jeho další zkvalitňování Diecézní charita Brno Chráněné bydlení sv. Anežky Rozšířit kapacitu o dva byty, zvýšit personální kapacitu o 1,5 úvazku a úvazek vedoucí zvýšit o 0,1. ČÁSTEČNĚ Kapacita služby rozšířena o 3 byty, personální kapacita navýšena o 0,75 úvazku. Senioři 25% 12% splněno částečně splněno nesplněno 63% 11

12 Cílová skupina Děti, mládež a rodiny Priorita 1 - Zkvalitňování a další rozvoj nízkoprahových zařízení pro děti a mládež v Brně 1.1 Vznik nového nízkoprahového zařízení pro děti a mládež RATOLEST BRNO, o. s. (realizátor) + ÚMČ Nový Lískovec (partner) Aktivity, které budou směřovat ke vzniku nového nízkoprahového zařízení pro děti a mládež. V průběhu roku 2013 dojde k zajištění finančních i materiálních zdrojů, a k pronájmu prostor od Tepláren Brno. Na podzim 2013 dojde k otevření ambulantní formy služby a ke vzniku nového pracovního místa. ČÁSTEČNĚ Splněno: zajištění financí na provoz terénní formy služby pro 2.0 úvazky sociálního pracovníka. Zajištěno další materiální vybavení pro budoucí ambulantní formu. Prodloužení nájmu kanceláře pro terénní sociální pracovníky v prostorách úřadu MČ. Nesplněno: ze strany ÚMČ a Tepláren Brno rekonstrukce prostor pro budoucí ambulanci. 1.2 Rozšíření kapacity nízkoprahového zařízení pro děti a mládež "Pestrá klubovna" Sdružení pěstounských rodin, spolek - NZDM Pestrá klubovna 1) 20% navýšení času provozní doby služby na pondělí až čtvrtek v časech 14:00-18:00; 2) 60% navýšení uživatelů během jednoho roku (stanovená kapacita pro rok 2013 bude 80 uživatelů); 3) navýšení intervencí (počet intervencí v roce 2013 bude 2 000); 4) navýšení kontaktů (počet kontaktů v roce 2013 bude 5 000); 5) 50% navýšení personálního zajištění pro chod služby (dva sociální pracovníci na 2,0 HPP, tři sociální pracovníci na DPP (300h/rok) a jeden pracovník v sociálních službách (300h/rok); 6) zkvalitnění projektového týmu, programů NZDM Pestrá klubovna a evidenčních záznamů v rámci kontaktní práce. ad1) - od do měla klubovna otevřeno od pondělí do čtvrtka v čase 14:00-18:00, celkem 152 dnů v roce ad2) - v roce 2013 měla služba celkem 218 uživatelů. ad3) - počet intervencí v roce 2013 byl

13 Důvodem byl nedostatek pracovníků, kteří by intervence s klienty vedli a také je zaznamenávali. Nedostatek způsobila častá fluktuace pracovníků. ad4) - počet kontaktů v roce 2013 byl Důvody stejné jako bod ad3. ad5) - Leden - září 2013 jeden sociální pracovník na 1,0 HPP, říjen až prosinec 2013 jeden sociální pracovník a jeden pracovník v sociálních službách, celkem 2,0 HPP. V průběhu roku tři sociální pracovnice na DPP do 100h/rok a pět pracovníků v sociálních službách na DPP do 100h/rok. U pracovníků zaměstnaných na DPP se projevovala vysoká fluktuace, proto v roce 2013 bylo zaměstnáno celkem 8 pracovníků na DPP. ad6) zkvalitnění projektového týmu: proběhlo doplňující a další vzdělávání projektového pracovníka (dva školící kurzy), úspěšnost uznaných podaných projektů je stejná jako v roce zkvalitněné programu: v roce 2013 bylo realizováno celkem 6 preventivních programů, v rámci realizace aktivit vycházelo převážně ze zakázek uživatelů (36 aktivit pořádaných na zakázky uživatelů či jejich samotnou realizací a 9 aktivit pořádaných pracovníky). - zkvalitnění evidenčních záznamů: zavedeny pravidelné intervize k řešení klientských situací a zakázek (13:00-14:00, vždy před otevřením služby), tvorba internetové evidence pro zaznamenávání intervencí, kontaktů, uzavřených dohod o službě a individuálních plánů, vytvořená metodika pro záznam evidence. 1.3 Zkvalitnění a další rozvoj terénní práce při nízkoprahových zařízení pro děti a mládež ARMÁDA SPÁSY ČR (NZDM Jonáš), SDRUŽENÍ PĚSTOUNSKÝCH RODIN (NZDM Pestrá klubovna), RATOLEST BRNO, o. s. (NK Likusák) + Masarykova univerzita (partner) Všechny 3 spolupracující subjekty budou během roku 2013 pracovat na: - vypracování metodiky terénní formy služby; - uvedení metodiky do praxe; - samotné realizaci terénní práce; - monitoringu sousedních lokalit pro realizaci terénní práce. ARMÁDA SPÁSY ČR (NZDM Jonáš): Splněno ve vypracování metodiky, uvedení do praxe, samotná realizace terénní práce. Částečně splněno monitoring sousedních lokalit. V roce 2013 nastoupil nový terénní pracovník a jeho hlavním úkolem bylo zpravidelnit terénní práci v okolí centra a v lokalitě, kde se vyskytuje. Monitoring sousedních lokalit byl okrajovou záležitostí, v letošním roce bude podrobnější. 13

14 ČÍSLO A NÁVZEV 1.3 Zkvalitnění a další rozvoj terénní práce při nízkoprahových zařízení pro děti a mládež Realizátoři: ARMÁDA SPÁSY ČR (NZDM Jonáš), SDRUŽENÍ PĚSTOUNSKÝCH RODIN (NZDM Pestrá klubovna), RATOLEST BRNO, o. s. (NK Likusák) + Masarykova univerzita (partner) Všechny 3 spolupracující subjekty budou během roku 2013 pracovat na: - vypracování metodiky terénní formy služby; - uvedení metodiky do praxe; - samotné realizaci terénní práce; - monitoringu sousedních lokalit pro realizaci terénní práce. NK Likusák: splněno ve všech 4 bodech. Byla dopracována metodika terénní sociální práce s touto cílovou skupinou od 12 do 26 let. Metodika byla průběžně zavedena do praxe a je sladěna s realitou v terénu a ve službě. Celoročně probíhala terénní sociální práce v 6 lokalitách Brna. Byl realizován hlubší monitoring částí Židenice (zejména Juliánov, Bílá hora, SK8 park Židenice, okolí ubytovny Markéta Kuncové), Bohunice (zejména Kampus), Starý Lískovec (okolí Osové a hřiště v meziblocích), Slatina (Stránská skála atd.). 1.3 Zkvalitnění a další rozvoj terénní práce při nízkoprahových zařízení pro děti a mládež Sdružení pěstounských rodin, spolek - NZDM Pestrá klubovna 2012 Prozatím v zařízení neexistuje terénní práce. V roce 2012 probíhala terénní práce experimentálně, a to na zakázku uživatelů, kdy pracovníci za nimi vyráželi do přirozeného prostředí Společnou prací (Ratolest Brno, o. s., Armáda spásy ČR a Sdružení pěstounských rodin, o. s.) vzniknou metodiky terénní formy služby (1x za 2 měsíce na 2h). Poté bude průběžně uvedena metodika do praxe. Spolu s tím bude realizována terénní práce, jež bude rozšířena o monitoring sousedních lokalit pro terénní práci. Na tom budou spolupracovat všechny 3 výše uvedené služby. 1) Částečně splněno - proběhla 3 setkání za rok Společnou prací nevznikla společná metodika, ale každé zařízení si mělo vytvořit metodiku vlastní, to NZDM Pestrá klubovna splnila částečně, z poloviny jsou metodiky vytvořené. Odůvodněním částečného splnění je nedostatek personálních kapacit, zajišťujících práci pro realizaci přípravy terénní formy práce. 2) Splněno - uvedení do praxe realizováno následovně: pravidelná terénní forma práce přes jarní a letní období každé úterý (

15 ), náplň vycházela ze zakázky uživatelů a jednalo se převážně o podporu k realizaci outdoorových sportů s příležitostnou prezentací služby NZDM a kontaktováním potenciálních zájemců. Od listopadu 2013 zahájen monitoring lokalit vytypovaných přes jarní a letní období za účelem navazování kontaktů s potencionálními uživateli. Terénní práce probíhala každé úterý až do měsíce prosince ) Částečně splněno - samotná realizace terénní formy práce a monitoring byl naplněn pravidelnou formou (každé úterý, 15:00-18:00 ve vytčených lokalitách MČ Brno střed a Staré Brno). Problémem bylo nedostatečné personální zajištění služby, terénní forma práce tak nemohla probíhat kontinuálně přes celý rok Priorita 3 - Obnova narušených funkcí rodiny 3.1 Podpora rozvoje a zkvalitnění Sociálně aktivizačních a dalších služeb pro rodiny s dětmi prostřednictvím metody case management Ratolest Brno Vytvořen základ pro sjednocené standardy zavádění a fungování metody,,case management v rámci poskytování služeb (SAS). Setkávání pracovní řešitelské skupiny je využíváno také jako podpora v řešení konkrétních případů klientů. počet setkání pracovní skupiny: rok x, rok x, SPLNĚNA PLÁNOVANÁ FREKVENCE Obsah setkávání prac. skupiny sjednocení metodických postupů poskytovatelů soc. služeb (ochrana osobních údajů, mlčenlivost, prolomení mlčenlivosti atd.) ve vztahu k uživatelům, k OSPOD, dalším subjektům; sdílení zkušeností poskytovatelů soc. služeb při spolupráci s OSPOD; návrhy na systémové změny při spolupráci s OSPOD; 1x setkání s vedoucí OSPOD; 1x setkání s metodičkou sociální služby skupina se odchýlila od vytváření a zavádění standardů metody case management. AKTUALIZOVANÝ ZÁMĚR sdílení případů dobré praxe; tematická setkání zaměřená na problémy při doprovázení uživatelů v daném systému s cílem se vzájemně edukovat, sdílet jednotlivé postoje členů skupiny, získat náměty pro inovace, výstupy eventuálně přenášet dále do systému péče o ohrožené rodiny (př. metodik OSPOD atd.) s cílem přispět ke zlepšení fungování daného systému 3.2 Rozšíření asistovaných kontaktů a předávání v přirozeném prostředí klientů Spondea, o. p. s. 15

16 Předpoklad na rok 2013: většina vytipovaných asistovaných kontaktů a předávání realizovaných v prostorách Spondey bude přecházet do terénu. Vyjíždět bude vždy jeden odborný pracovník, který bude rodině přidělen jako klíčový pracovník (1 psycholog, 1 sociální pracovnice u obou v rámci aktivity úvazek cca 0,2). Předpokládaný počet podpořených rodin: rodin. NE Asistované kontakty a předávání probíhající standardně v prostorách Spondea, o. p. s. byly většinou úspěšné (navázání vztahu s jedním z rodičů a schopnost rodičů předat si bezkonfliktně dítě) a nebyla potřeba pokračovat v přirozeném prostředí. V současné době probíhá intenzivní nabídka služby pracovníkům OSPOD jednotlivých městských částí města Brna, kteří tuto službu pro své klienty poptávají; v současné době přijat sociální pracovník, který částečným úvazkem tuto službu posílí. Priorita 4 - Rozvoj služeb komplexní péče pro osoby dotčené násilím 4.1 Práce s osobou násilnou v kontextu blízkých vztahů Persefona z. s. Naplnění kapacity služby, stabilizace týmu zajištujícího službu, vytvoření standardů. Kapacita: v roce 2013 byly podpořené 3 osoby v celkovém počtu 39 intervencí, a 4 osoby v rámci telefonického kontaktu. Stabilizace týmu: nepodařilo se rozšířit tým o interní pozice sociálního pracovníka a psychologa, nadále byly využívaný služby externích terapeutů organizace Podané ruce 3 osoby. Vytvoření standardů: byla vytvořená pilotní verze standardů. 4.1 Práce s osobou násilnou v kontextu blízkých vztahů Spondea, o. p. s. - partner Stabilizace týmu zajišťující službu pro násilné osoby/osoby nezvládající agresi; vytvoření metodik pro práci s násilnými osobami/osobami nezvládajícími agresi; realizace programů pro násilné osoby/osoby nezvládající agresi. 16

17 Vytvořen tým zajišťující službu násilným osobám/osobám nezvládající agresi (psycholog, sociální pracovnice). Realizace odborných zahraničních i tuzemských stáží v zařízeních, které pracují s násilnými osobami (Praha, Ostrava, Londýn, Utrecht, Kaunas). Vytvoření metodik práce s násilnou osobou; realizace individuálních programů pro násilné osoby. 4.2 Rozšíření služeb odborného poradenství obětem domácího násilí, sexuálního zneužívání a znásilnění o práci v terénu Persefona z. s. Naplnění kapacity služby, částečné rozšíření a finanční zajištění pozic terénních sociálních pracovníků (úvazek 0,5 a 0,3). Z hlediska naplnění kapacity služby: bylo uskutečněno 248 intervencí (oproti plánovaným 350) Z hlediska rozšíření pozic terénních sociálních pracovníků: jeden úvazek byl navýšen na plánovanou hodnotu 0,5. Další úvazek byl pokryt pracovními pozicemi právniček, které vyjížděli na kontaktní místa, zajišťovaly doprovod uživatele služeb k soudnímu stání (objem práce odpovídal úvazku 0,3) 4.3 Zajištění krizových lůžek včetně utajovaného bydlení pro osoby ohrožené domácím násilím Spondea, o. p. s. Zajištění utajovaného bydlení pro osoby ohrožené domácím násilím mimo sídlo organizace Spondea o. p. s., včetně zajištění krizového lůžka. NE Spondea iniciovala diskuzi o naplnění aktivit tohoto opatření diskuze byla otevřena v rámci IDT města Brna s tím, že by tato služba měla být primárně zajištěna pobytovými službami. Bylo navrženo využít již stávajících služeb azylových domů s cílovou skupinou osob ohrožených domácím násilím s utajenou adresou, které by vyčlenily krizová lůžka. Diskuze je stále otevřená. 17

18 Priorita 5 - Náhradní péče o ohrožené děti 5.1 Rozšíření kapacity zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a pěstounskou péči na přechodnou dobu FOD Klokánek Brno Sdružení pěstounských rodin Zvýšení kapacity zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Klokánek Brno: navýšení lůžkové kapacity o 8 lůžek. Celková kapacita zařízení Klokánek FOD Brno vzroste o cca 20 %, ze 43 lůžek v roce 2012 na 51 lůžek v r Odborné poradenství pro zájemce o NRP: 30 intervencí, vyhledávání nových rodin: 100 kontaktů. ČÁSTEČNĚ Plán navýšení kapacity ZDVOP Klokánek Brno nebyl realizován z důvodů zákonného omezení kapacity ZDVOP v novele zákona o SPOD. SPR realizovalo plán odborného poradenství (počet intervencí a vyhledávání nových rodin) v plné výši. Děti, mládež a rodiny 0% 22% splněno částečně splněno nesplněno 78% 18

19 Cílová skupina Osoby s duševním onemocněním Priorita 1 - Zajištění specifických služeb pro osoby s duševním onemocněním 1.1 Podpora a zachování činnosti svépomocných sdružení a pacientských důvěrníků Realizátor: o. s. KOLUMBUS, z. s. (neregistrovaná služba) Partner: Sdružení Práh, z. s. Cílový stav ke konci roku 2013 Předpokládaný rozvoj na rok 2013: hodin, 460 osob (skutečnost 453hod., 79 osob). NE Dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav pacientských důvěrníků + odhad rozvoje na rok 2013 nebyl reálný. 1.2 Rozvoj motivačních, vzdělávacích a dalších služeb pro osoby s poruchami příjmu potravy Občanské sdružení Anabell Jsou provozovány individuální služby pro osoby s poruchami příjmu potravy, konkrétně odborné sociální poradenství, psychologické poradenství a psychoterapie a nutriční poradenství. Průběžně, v návaznosti na získané finanční prostředky, jsou nabízeny skupinové aktivity s motivačními prvky a podporou k seberozvoji (v roce 2013 nebyl o skupinové aktivity tak velký zájem, aby vedl k otevření skupiny). Ke konci roku 2013 byly získány finanční prostředky na edukačně-rekondiční a rozvojový program pro 10 klientek. Program je naplánován k realizaci až na 4/2014. Organizace nezískala dostatek finančních prostředků na provoz skupinových motivačně-rozvíjejících služeb pro klienty s poruchami příjmu potravy. Dotace, která byla na takovou aktivitu získána, byla přijata až v závěru roku 2013 a budou díky ní podpořeny aktivity pro klienty v roce Dále se ukazuje, že klienti více vítají individuální než skupinovou pomoc. Individuální podpora byla v roce 2013 poskytnuta napříč všemi službami v Anabell v počtu intervencí. 19

20 Priorita 2 - Podpora a rozvoj chráněného a podporovaného bydlení 2.1 Rozšíření kapacity chráněného bydlení v prostorách Diakonie ČCE střediska v Brně Diakonie ČCE středisko v Brně Provést rekonstrukci bytů v sídle Diakonie ČCE střediska v Brně a rozšířit kapacitu služby o 6 nových míst. Kapacita služby byla dle plánu rozšířena. Vznikl nový byt s 6 samostatnými jednolůžkovými pokoji, společnou kuchyní, obývacím pokojem a velkým balkónem. Kapacita byla záhy po zahájení provozu nového bytu naplněna. 2.2 Vybudování chráněného bydlení skupinového typu s vyšší mírou podpory Sdružení Práh Administrativní práce související se zařazením projektu do IPRM. Získání finančních prostředků pro rekonstrukci. Projekt byl zařazen do IPRM. Byly získány finanční prostředky pro rekonstrukci (Adventní koncert ČT, Investiční projekt OP ROP NUTS II Jihovýchod). Priorita 3 - Rozvoj sociální rehabilitace 3.1 Zaměstnávání osob s duševním onemocněním a sociální rehabilitace DOTYK II, o. p. s. Zvýšení počtu zaměstnaných osob s duševním onemocněním o 1,5 úvazku a umožnit rekvalifikaci na PSS prostřednictví projektu (zahájení rekvalifikace ). 20

21 3.1 Zaměstnávání osob s duševním onemocněním a sociální rehabilitace Sdružení Práh Tři pracovníci budou dávat podporu 20 osobám s duševním onemocněním. Sdružení Práh v rámci projektu OPLZZ Práh, podpora zaměstnávání, zaměstnalo 30 osob s duševním onemocněním na otevřeném trhu práce za podpory tří pracovníků. 3.3 Podpora a rozvoj terénní sociální rehabilitace DOTYK II, o. p. s. Rozšíření kapacity terénní sociální rehabilitace pro duševně nemocné o 20 uživatelů a personální zabezpečení o 2,0 úvazky. Priorita 4 - Rozvoj a zpřístupnění CDS pro osoby s duševním onemocněním 4.1 Rozšíření kapacity Centra denních služeb Liga vozíčkářů Centrum denních služeb Rozšíření prostor Centra denních služeb (CDS) - rekonstrukce prostor + 1 místnost navíc oproti roku Dále změna provozní doby a personálního zajištění služby a to následujícím způsobem: 3 pracovníci v přímé péči, z toho 2 sociální pracovníci a jeden pracovník v sociálních službách na celkem 2,75 úvazku oproti roku 2012, kdy byly pouze 2 sociální pracovnice na 2,0 úvazek. Provoz CDS v roce 2012 byl pondělí - pátek, od 8.00 do 13.00, v roce 2013 bylo plánováno po- pá, od 8.00 do Maximální denní kapacita měla být v roce klientů. 21

22 Díky evropskému projektu Liga vozíčkářů zrekonstruovala své prostory a CDS má od září 2013 k dispozici dvě místnosti pro práci s klienty. Z důvodu nedostatečného finančního zabezpečení služby nemohl být přijat další pracovník na 0,75 úvazku, proto nemohla být navýšena denní kapacita z 8 klientů na 10 a nedošlo ani k rozšíření provozní doby služby. Osoby s duševním onemoněním 14% 29% 57% splněno částečně splněno nesplněno 22

23 Cílová skupina Osoby s mentálním postižením Priorita 1 - Další rozvoj terénních služeb osobní asistence, odlehčovacích služeb rané péče, sociální rehabilitace, DS a DOZP 1.1 Další rozvoj terénních služeb v denních i večerních hodinách, o víkendech a prázdninách navýšením počtu zaměstnanců DCHB OCHB, Asistenční služba sv. Rafaela Cílem osobní asistence je poskytnout v roce 2013 služby celkem 25 uživatelům - přes asistenčních hodin. Službu budou zajišťovat pracovníci v rozsahu 2 úvazků a 16 asistentů na DPP. Služba poskytla hodin asistence 22 uživatelům, služba byla zajištěna pouze 1,2 úvazkem a 10 asistenty na DPP. Počet uživatelů i pracovníků nebyl navýšen z finančních důvodů. 1.1 Další rozvoj terénních služeb v denních i večerních hodinách, o víkendech a prázdninách navýšením počtu zaměstnanců Domov pro mne, o. s. Na konci roku 2013 je cílem rozšířit personální kapacitu o dva úvazky na hlavní pracovní poměr a jeden úvazek na dohodu o provedení práce a tím přijímat více klientů. NE Na konci roku 2012 otevřela organizace v rámci sociální služby osobní asistence nový program Nezávislé bydlení, který je určen osobám s tělesným postiženým. Program byl natolik finančně náročný, že organizace nemohla naplnit opatření Další rozvoj terénních služeb v denních i večerních hodinách, o víkendech a prázdninách navýšením počtu zaměstnanců Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o. s. Organizace chce zajistit nárazové asistence požadované ve večerních hodinách od 18 do 7 hodin a o víkendech s kapacitou 1 klient. Víkendovou službu budou zajišťovat asistenti/ asistentky formou DPP (2*300h). 23

24 1.2 Podpora rozšíření nabídky výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činností DCHB Služby Brno, Kavárna Anděl sociální rehabilitace V organizaci bude vytvořen a odzkoušen komplexní program pro vzdělávání a aktivizaci osob s mentálním postižením v oblasti zvýšení samostatnosti na trhu práce. Organizace poskytuje vzdělávací a aktivizační činnosti, zaměřené na rozvoj funkční a počítačové gramotnosti, praktických návyků a komunikačních dovedností usnadňující vstup na volný trh práce. Kapacita služby: 64 intervencí/ měsíčně. Personální zajištění služby v přímé péči s uživateli: 3 pracovníci/2,75 úvazku na hlavní pracovní poměr. 1.2 Podpora rozšíření nabídky výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činností Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o. s. Sdružení bude po dobu školního roku realizovat 2 zájmové kroužky v odpoledních hodinách. (v roce 2013 bylo realizováno 5 zájmových kroužků) 1.2 Podpora rozšíření nabídky výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činností Občanské sdružení Logo (Soukromá klinika LOGO s. r. o.) Bude realizovat školení pro rodiče s celkovou kapacitou 80 míst (4x20); školení pro odborné pracovníky ze SPC, MŠ a MC s kapacitou 60 míst (4x15); zimní i letní rekondiční a edukační pobyt pro děti s autismem. 24

25 Podařilo se velmi dobře zrealizovat dva pobyty pro děti s poruchami autistického spektra a jejich rodiče (v březnu a září 2013). Pobyty měly velmi pozitivní ohlasy a budou se realizovat i nadále (v dubnu a srpnu 2014). Pro rodiče dětí s autismem je to jedinečná možnost terapeutického pobytu s aktivním programem. V roce 2013 bylo zrealizováno několik přednášek v oblasti zdravé výživy a speciálních diet pro děti s PAS. Pro odborné pracovníky (logopedy, pedagogické pracovníky) byla uspořádaná odborná konference o koktavosti u příležitosti Mezinárodního dne porozumění koktavosti, v prostorách Kongresového centra Brno dne za účasti japonských odborníků na tuto oblast. 1.2 Podpora rozšíření nabídky výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činností Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením Brno Plán vzdělávacích aktivit na rok 2014, podaný projekt do dotačního paragramu SSII na rok 2014 zaměřený na vzdělávání. 1.3 Další rozvoj zkvalitnění služby rané péče pro děti s mentálním a kombinovaným postižením a PAS včetně její propagace Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o. s. Organizace bude poskytovat terénní konzultace v rodinách 1x měsíčně, ambulantní nácviky ve středisku a pravidelná měsíční setkávání rodičovské skupiny a) terénní konzultace 1x měsíčně splněno b) ambulantní nácviky ve středisku splněno c) pořádání pravidelných měsíčních setkání rodičovské skupiny nesplněno (Organizace nerealizovala rodičovské skupiny z finančních důvodů. V rámci aktivit služby upřednostnila výše uvedené činnosti. Zájemcům o službu byla nabídnuta možnost účasti ve skupině pořádné Centrem pro rodinu a sociální péči v rámci služby SASR). 25

26 1.3 Další rozvoj a zkvalitnění služby rané péče pro děti s mentálním a kombinovaným postižením a PAS včetně její propagace Slezská diakonie, Poradna rané péče DOREA 1) Metodika služby (aktualizována, audit v 5/2013); 2) zajištění vhodných prostor pro poskytování služby; 3) informační kampaně v rámci JMK (proběhlo 6 akcí 2x účast na veletrh PRODÍTĚ 2013, veletrh Medical Fair, 2x výstava fotografií ve vybraných městech, 2x distribuce letáků v rámci vybraných ORP). 1) splněno 2) nesplněno 3) splněno 1.3 Další rozvoj a zkvalitnění služby rané péče pro děti s mentálním a kombinovaným postižením a PAS včetně její propagace Občanské sdružení Logo (Soukromá klinika LOGO s. r. o.) Bude mít na konci r navýšen počet úvazků poradců rané péče ze 1,3 úvazku na 3 úvazky, bude mít zajištěný nákup nového automobilu pro terénního pracovníka, rozšíří poskytovanou péče pro dalších 35 rodin. Bude disponovat fungující elektronickou poradnou s diskusním fórem pod stránkami a online přehledem pomůcek k vypůjčení. ČÁSTEČNÉ K výraznějšímu navýšení úvazků v rámci rané péče zatím nedošlo. Pracovníci rané péče mají k dispozici dva automobily pro dopravu ke klientům do domácího prostředí. Poradna funguje v rámci ové komunikace s klienty, kdy jim odborní pracovníci radí a doporučují další možnosti řešení. 1.3 Další rozvoj a zkvalitnění rané péče pro děti s mentálním a kombinovaným postižením a PAS včetně její propagace DOTYK II, o. p. s. 26

27 Poskytování volnočasových aktivit na rozvoj hry pro děti s PAS prostřednictvím zájmových kroužků. Rozšíření personální kapacity o 0,4 úvazku. Priorita 2 Zajištění a rozvoj ambulantních a pobytových služeb 2.2 Materiální a personální zajištění chráněného bydlení a navýšení kapacity formou hledání nových prostor Diecézní charita Brno, Chráněné bydlení sv. Michaela (realizátor) Diecézní charita Brno, Effeta denní stacionář (partner) Rekonstrukci objektu ve Vranově u Brna na chráněné bydlení s celodenním provozem pro 7 uživatelů, personální zajištění stálé osobní asistence. V souhrnu bylo plánováno navýšení kapacity z 35 na 42 lůžek, počet úvazků pro zajištění služby by vzrostl z 25,1 na 32 úvazků. NE Při přípravných pracích došlo k novému, důkladnějšímu posouzení technického stavu budovy, který se ukázal být výrazně horší, než se předpokládalo. Vícenáklady spojené s nutnou změnou postupu rekonstrukce objektu by převyšovaly možnosti alokované částky z fondu ROP. Diecézní charita Brno proto od realizace projektu odstoupila. Osoby s mentálním postižením 25% 25% splněno částečně splněno nesplněno 50% 27

28 Cílová skupina Osoby se zdravotním postižením Priorita 1 Podpora informovanosti v oblasti kompenzačních pomůcek včetně servisu 1.1 Průběžná aktualizace databáze rehabilitačních a zdravotních pomůcek a zkvalitnění spolupráce v oblasti informovanosti lékařů Svaz tělesně postižených v České republice, o. s. městská organizace Brno Vytvoření metodiky toku informací v rámci oslovení lékařů Brna a okolí, spolupráce s odbornými lékaři, komunikace se zdravotními pojišťovnami, s dodavateli /výdejci/distributory a příjemci kompenzačních pomůcek (dále KP). Kvantitativní vyhodnocení oslovených lékařů. Další kritéria na základě praxe. Databáze KP byla průběžně aktualizovaná, v roce 2013 bylo 28 zájemců o KP, počet dnů zapůjčených KP: Vytváření metodiky: bylo osloveno 42 lékařů z lokalit Brno město a Brno-venkov, lékaři neměli zájem o spolupráci na základě vytvoření metodiky z důvodu, že existuje mnoho metodik a obávají se, že by je omezovala. Proto by upřednostňovali formu získávání informací o KP a vytvoření spolupráce na základě oslovení organizace a předání konkrétních klientů. Metodika nebyla vypracována, ale byla navázána spolupráce s lékaři a byly řešeny individuální případy potřebných klientů. Počet kontaktů ze strany lékařů: 6; ze strany organizace: 8 ČÍSLO A NÁVZEV 1.1. Průběžná aktualizace databáze rehabilitačních a zdravotních pomůcek a zkvalitnění spolupráce v oblasti informovanosti lékařů Sdružení Veleta, o. s. Pravidelná aktualizace databáze, každý rok bude přidáno minimálně 20 nových kontaktů. 28

29 1.1 Průběžná aktualizace databáze rehabilitačních a zdravotních pomůcek a zkvalitnění spolupráce v oblasti informovanosti lékařů Sanus Brno Zmapování půjčoven a prodejen v rámci Brna, včetně internetových obchodů. Vytvoření databáze 5 půjčoven, 5 prodejen a 5 internetových obchodů. Je vytvořena databáze v rámci Brna a zaměřena na cílovou skupinu. Informace jsou dále předávány uživatelům. 1.1 Průběžná aktualizace databáze rehabilitačních a zdravotních pomůcek a zkvalitnění spolupráce v oblasti informovanosti lékařů ParaCENTRUM Fenix Funkční a aktuální databáze dostupná přes webové stránky. Newsletter rozesílán minimálně 25 členům odborné veřejnosti. Rozvoj spolupráce se spolurealizátory a partnery opatření. ČÁSTEČNĚ Newsletter je ve stadiu přípravy, první číslo je plánované na září Databáze je připravena, momentálně se pracuje na formátování pro web a zveřejňování. Priorita 2 Podpora a další rozvoj terénních služeb 2.1 Další rozvoj terénních odlehčovacích služeb Hospic sv. Alžběty o. p. s. (dříve Gabriela o. s.) Terénní odlehčovací služba bude rozšířena na 2,8 úvazku pečovatele, 4 pečovatele na DPP a 2 na DPČ (proti roku 2012, kdy byl na konci roku stav pečovatelů 2,2 úvazků, 4 DPP a 1 DPČ), aby bylo možné poskytnout zájemcům službu ve večerních a nočních hodinách a o víkendu. Plánováno bylo alespoň 65 uživatelů. V roce 2012 snížila organizace z důvodu zhoršené ekonomické situace úvazky pečovatelů o 0,8 úvazku na výsledných 2,2 úvazku (průměrný přepočtený stav úvazků za celý rok 2012 přitom činil 2,73 úvazku). V průběhu roku 2013 se podařilo 29

30 zvýšit objem činnosti pečovatelů spolupracujících na základě DPP a DPČ z 1 269,25 hodin v roce 2012 (celkem 9 pečovatelů) na hodin v roce 2013 (celkem 11 pečovatelů). Od listopadu 2013 byla přijata do HPP zkušená pečovatelka na 0,5 úvazku. Na konci roku 2013 pracovali pečovatelé v pracovním poměru celkem na 2,7 úvazku. Celkově se zvýšil počet hodin péče poskytnutých pečovateli ze 4 574,50 hod. v roce 2012 na hod. v roce Zároveň se zvýšil počet uživatelů služby za rok na 69 uživatelů (oproti plánovaným 65 uživatelům). Reálně se podařilo navýšit počet hodin péče poskytnutých v odpoledních, večerních hodinách a o víkendu. 2.1 Další rozvoj terénních odlehčovacích služeb Sanus Brno Navýšení personální kapacity o 0,5 úvazku - 1pracovníka, navýšení o 2 uživatele. Kapacita je navýšena o 2 uživatele - využíváno zejména v létě, v době dovolených. Personální kapacita nenavýšena. 2.2 Další rozvoj osobní asistence ParaCENTRUM Fenix Navýšení úvazků o 1,0 na PS, 25 uživatelů, hodin služby (přímé asistence). ČÁSTEČNĚ. Úvazky byly navýšeny o 1,5, počet uživatelů vzrostl na 34. Nepodařilo se splnit limit hodin asistence organizace poskytla pouze 5 636,5 hodiny. Jedním z důvodů bylo, že část poskytnutých služeb (535,5 hodiny) bylo klasifikováno jako fakultativní služba, a proto nebyla do celkového součtu započítána. Organizace musela v několika případech odmítat klienty z kapacitních důvodů. 30

31 2.2 Další rozvoj osobní asistence Domov pro mne, o. s. Rozšíření personální kapacity o 2 HPP a 1 na DPP, aby bylo možné přijímat další klienty. Stav závisí na objemu prostředků od JMK, MMB, MPSV, nadací a sponzorů. ČÁSTEČNĚ SLNĚNO Úvazky se nerozšířily, snížily se o 1 na HPP. Přijali se 3 noví asistenti na DPP. Důvodem je nedostatečné financování služby osobní asistence komplexně, tak jak ji organizace poskytuje, včetně programu Nezávislé bydlení. Počty asistenčních hodin byly navýšeny na oproti původně plánovaným asistenčních hodin. 2.2 Další rozvoj osobní asistence Liga vozíčkářů (Osobní asistence) Oproti roku 2012 si Liga vozíčkářů naplánovala vyšší počty uživatelů a pracovníků. 50 uživatelů, 44 pracovníků v přímé péči Díky nepříznivé finanční situaci org. musela zastavit přijímání nových uživatelů, k navyšování počtů uživatelů a pracovníků došlo až ke konci roku 2013, smlouvy byly podepisovány v roce V roce 2013 došlo ke změně vedení Osobní asistence a byl naplánován vysoký záměr. Ke konci roku se počet uživatelů přirozeně snížil (2 úmrtí, 3 odstěhování do různých zařízení). Na další rok vznikla nová opatření, sloužící k zefektivnění služby a organizace je připravena nabírat nové klienty a poskytovat kvalitní službu. 31

32 Priorita 3 Rozvoj pobytových služeb 3.1 Nezávislé bydlení pro lidi s tělesným postižením s podporou osobní asistence a dalších navazujících služeb ParaCENTRUM Fenix Podpora samostatného bydlení v domácím prostředí pro cílovou skupinu osob ochrnutých v důsledku získaného poškození míchy. Získání jedné bytové jednotky pro přechodné ubytování této cílové skupiny do doby, než se podaří vyřešit úpravu jejich bydliště po ukončení poúrazového léčení. Dle AP 2013: - jeden funkční provozovaný byt tohoto typu; - obsazenost bytu min. 60%; - fungující provázanost s dalšími poskytovanými službami. ČÁSTEČNĚ Byla uzavřena dohoda s bytovým odborem MM Brna o přidělení jedné bytové jednotky na ulici Kosmonautů 19. Nyní probíhá jednání o provedení úprav v tomto bytě tak, aby bylo možno zabezpečit odpovídající prostředí pro lidi i s tím nejtěžším postižením (bytová jednotka vybudována v roce 1979 a je nutné ji rekonstruovat) předpoklad zprovoznění je pololetí Nezávislé bydlení pro lidi s tělesným postižením s podporou osobní asistence a dalších navazujících služeb Domov pro mne, o. s. Cílem je získat stabilní podporu od města, MPSV a dalších sponzorů. Dalšími cíli je bydlení stabilizovat, poskytnout informace veřejnosti, snažit se o vytvoření dobrého jména. Podpora od města Brna, MPSV a sponzorů je stabilní. Provoz programu Nezávislé bydlení je po provozní stránce stabilní. Informace o programu byly distribuovány klientům a veřejnosti. Problémy jsou jen se stránkou finanční. 32

33 3.2 Výstavba pobytového centra ParaCENTRUM Fenix ParaCENTRUM Fenix Cílem bylo získání budovy do majetku ParaCENTRA Fenix a vyhotovení projektu na přestavbu centra. Následně pak podání projektu na přestavbu centra. Dle AP 2013: - budova je v majetku ParaCENTRA Fenix; - finální verze projektu na přestavbu centra je hotova; - probíhají jednání o financování přestavby centra. NE V roce 2013 bylo nejprve rozhodnuto o prodeji budovy ve veřejné dražbě, kde by org. neměla šanci se ucházet o koupi v konkurenci komerčních firem. Po protestních akcích bylo rozhodnutí revokováno a na Ministerstvu zdravotnictví byl převod ve veřejném zájmu schválen, v současné době probíhají jednání o schválení převodu na Ministerstvu financí. Organizace plánuje, že proces bude dokončen do konce prvního čtvrtletí 2014 a následně bude probíhat příprava projektu na přestavbu. Priorita 4 Integrace a aktivizace osob se zdravotním postižením 4.1 Udržení a další rozvoj aktivizačních služeb pro zdravotně postižené (včetně zdravotně postižených seniorů) ParaCENTRUM Fenix Do služby se aktivně zapojí přibližně 250 osob ročně, 60 z nich se zapojuje pravidelně. ČÁSTEČNĚ Do aktivit SAS se v roce 2013 zapojilo celkem 230 klientů, z toho 91 klientů pravidelně. 4.1 Udržení a další rozvoj aktivizačních služeb pro zdravotně postižené (včetně zdravotně postižených seniorů) Svaz tělesně postižených v České republice, o. s. městská organizace Brno 33

34 Rozvoj zdravotního cvičení a plavání, ergoterapie, aquaerobiku, aerobiku, tvořivých dopolední, poznávacích vycházek a jednodenních zájezdů. Udržení a rozšíření nabídky aktivizačních služeb (AS), rozšíření okruhu uživatelů AS, zpřístupnění AS imobilním osobám zajištěním bezbariérové dopravy, nabídka komplexní služby zahrnující dopravu imobilních osob na AS. Udržení tradičních AS organizace, podařil se rozvoj plánovaných aktivit, organizace pracovala na zpřístupnění AS imobilním osobám. Nedařilo se navýšit počet klientů, naopak organizace zaznamenala nepatrný úbytek stávajících uživatelů. V roce 2013 zajistila organizace komplexní službu pro 67 držitelů průkazu ZTP a 50 držitelů průkazu ZTP/P. Celkově se aktivit v roce 2013 zúčastnilo uživatelů. ČÍSLO A NÁVZEV 4.2. Rozvoj sociální rehabilitace osob se zdravotním postižením především v pracovní oblasti Liga vozíčkářů Služba se více zaměří na spolupráci s přirozenými zdroji klienta, důraz bude kladen na postupy charakteristické pro case management, s cílem dosáhnout komplexního řešení situace klienta. U klientů budou rozvíjeny sociální dovednosti. Pracovníci v přímé péči = 4,25 úvazku, realizováno intervencí pro 45 klientů. Všichni zaměstnanci byli proškoleni v oblasti spolupráce s třetí osobou a principech case managementu. Byla navázána spolupráce s 15 novými subjekty z oblasti sociálních služeb, vzdělávání a zdravotnictví. Spolupráce probíhala na principech case managementu. Seminářů a aktivit zaměřených na rozvoj sociálních dovedností se zúčastnilo 47 klientů, ve 246 intervencích. Celkově službu zajišťovalo 6 pracovníků přímé péče na 4, 175 úvazku, kteří poskytli službu 152 klientům. 4.2 Rozvoj sociální rehabilitace osob se zdravotním postižením především v pracovní oblasti ParaCENTRUM Fenix Služba bude poskytována nadále ve stejném měřítku. Bude stanoven koncept sloučení se sociálně aktivizačními službami tak, aby mohly být zachovány aktivity obou služeb, ale provoz byl optimalizován a snížily se celkové finanční náklady 34

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Pracovní skupina č. 1 Děti, mládež, rodina 1. Priorita: Slabá finanční gramotnost občanů Cíl:

Více

VYHODNOCENÍ REALIZACE CÍLŮ A OPATŘENÍ

VYHODNOCENÍ REALIZACE CÍLŮ A OPATŘENÍ VYHODNOCENÍ REALIZACE CÍLŮ A OPATŘENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BLANSKO PRO ROK 2013 Úvod Komunitní plán sociálních služeb Blansko 2013-2016, schválený Zastupitelstvem města Blansko, definuje priority

Více

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 SYSTÉMOVÉ PRIORITY Priorita č. 1 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

Příloha č. 3 Priority a opatření veřejné finanční podpory města Tišnova pro oblast sociálních služeb na období 2013-2014

Příloha č. 3 Priority a opatření veřejné finanční podpory města Tišnova pro oblast sociálních služeb na období 2013-2014 Priorita č. 1 Opatření 1. 1 Opatření 1. 2 PLÁN VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY MĚSTA TIŠNOVA - oblast sociálních služeb 2013 2014 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

Akční plán sociálních služeb města Brna pro rok 2014. Prováděcí dokument ke Komunitnímu plánu sociálních služeb města Brna pro období 2013-2015

Akční plán sociálních služeb města Brna pro rok 2014. Prováděcí dokument ke Komunitnímu plánu sociálních služeb města Brna pro období 2013-2015 Akční plán sociálních služeb města Brna pro rok 2014 Prováděcí dokument ke Komunitnímu plánu sociálních služeb města Brna pro období 2013-2015 Proces komunitního plánování je od počátku otevřen všem, kdo

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS

Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS Datum konání: 19. 11. 2014 2014, 15:00 Místo konání: ÚMČ Praha 10, 1. patro, budova B Zasedací sál Přítomni: Pavel Petřík, vedoucí odboru sociálního,

Více

PRACOVNÍ SKUPINA OSOBY S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

PRACOVNÍ SKUPINA OSOBY S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM PRACOVNÍ SKUPINA OSOBY S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Zápis setkání Termín konání: pondělí 8. 10. 2012 Časové rozvržení: 9:00 11:00 (občerstvení zajištěno) Místo konání: budova Magistrátu města Brna, Malinovského

Více

ZÁPIS SETKÁNÍ. Pracovní skupina Děti, mládež a rodiny s dětmi

ZÁPIS SETKÁNÍ. Pracovní skupina Děti, mládež a rodiny s dětmi ZÁPIS SETKÁNÍ Pracovní skupina Číslo zápisu: 4 Datum: 14. ledna 2008 Místo setkání: Malinovského nám. 3 podskupina Rodiny s dětmi a oběti domácího násilí: místnost 111, 1.patro podskupina Děti a mládež

Více

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008.

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008. Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region za rok 2008. Vize komunitního plánování: Dosáhnout takového rozvoje sociální sféry, aby reagoval na zjištěné potřeby občanů.

Více

B) cílová skupina osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby v krizi Podpora rozvoje nízkoprahových denních center

B) cílová skupina osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby v krizi Podpora rozvoje nízkoprahových denních center Podporované aktivity sociálních služeb pro výzvy ROP Jihovýchod vyhlášené dne 12. 9. 2011 (příloha výzev do oblastí podpory 3.2 Rozvoj regionálních středisek a 3.3 Rozvoj a stabilizace venkovských sídel

Více

Monitoring plnění KP

Monitoring plnění KP Příloha A stav k 19. 3. 2013 číslo opatření KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění KP název opatření plánované období realizace ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ stav plnění zásadní důvody

Více

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb Výstupy a shrnutí Veřejného projednání na téma Komunitní plán rozvoje sociálních služeb 1. ÚVOD MČ Praha 14 na svém území uplatňuje principy místní Agendy 21 a významnou části zapojuje veřejnost do procesu

Více

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko Op1-1 Zajištění pobytových odlehčovacích služeb Podpora vzniku sociální služby na základě zmapování skutečné poptávky pro osoby se zdravotním postižením i pro klienty cílové skupiny seniorů. Tento typ

Více

Priority v oblasti sociálních služeb pro připravované výzvy ROP Jihovýchod

Priority v oblasti sociálních služeb pro připravované výzvy ROP Jihovýchod Priority v oblasti sociálních služeb pro připravované výzvy ROP Jihovýchod Ve druhém pololetí 2011 plánuje Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod vyhlásit výzvy na aktivity sociální péče v následujících

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Posláním komunitního plánování je zajistit, aby sociální služby fungovaly a rozvíjely se podle potřeb těch, kdo je využívají

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

PRACOVNÍ SKUPINA DĚTI, MLÁDEŽ A RODINY

PRACOVNÍ SKUPINA DĚTI, MLÁDEŽ A RODINY PRACOVNÍ SKUPINA DĚTI, MLÁDEŽ A RODINY Zápis ze setkání Termín konání: pátek 5. 6. 2015 Časové rozvržení: 9:30 11:30 (občerstvení zajištěno) Místo konání: budova Magistrátu města Brna, Koliště 19 zasedací

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo 2012 Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Více

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje OSNOVA: 1. Úvod: 2. Popis územního a časového rozsahu jednotlivých komunitních plánů sociálních služeb /střednědobých plánů rozvoje

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

Analýza sociálních služeb obce Strahovice

Analýza sociálních služeb obce Strahovice Analýza sociálních služeb obce Strahovice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

Zásady Plzeňského kraje

Zásady Plzeňského kraje Zásady Plzeňského kraje k řízení o poskytnutí vyrovnávací platby formou neinvestiční dotace (dotační řízení) nebo formou neinvestičního příspěvku na provoz poskytovateli sociální služby, který je příspěvkovou

Více

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Azylové domy Celkové finanční zdroje v letech 2011-2014 1 Údaje ze žádostí poskytovatelů sociálních služeb

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU TURNOVSKO 2011-2015

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU TURNOVSKO 2011-2015 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU TURNOVSKO 2011-2015 Akční plán pro rok 2014 Obsah 1 Úvod 3 2 Východiska 4 3 Organizační a finanční zajištění pro plnění AP 5 4 Přílohy - 1 - Úvod Důvod zpracování

Více

Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015

Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015 Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015 15., 16., 17. 9. 2014 Z individuálního projektu Karlovarského kraje V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby II Systém financování 2015

Více

Sociální a zdravotní služby 2011

Sociální a zdravotní služby 2011 Sociální a zdravotní služby 2011 Hlavní činností Charity ČR je pomoc potřebným na celém území České republiky prostřednictvím zdravotních a sociálních služeb. Tyto služby jsou poskytovány spoluobčanům

Více

Aktualizace. Akčního plánu rozvoje sociálních služeba služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2015

Aktualizace. Akčního plánu rozvoje sociálních služeba služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2015 Aktualizace Akčního plánu rozvoje sociálních služeba služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok vypracoval Odbor sociální problematiky Obsah Úvod... 3 Přehled priorit... 4 Rozšířené priority o

Více

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra Sociální služby v Pardubickém kraji v kontextu péče o osoby s poruchou autistického spektra Bc. Edita Moučková Krajský úřad Pardubického kraje 20. 4. 2015 ÚVOD Poruchou autistického spektra trpí v ČR odhadem

Více

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, OSOBY V KRIZI, ETNICKÉ MENŠINY Priorita 1 Podpora ambulantních a terénních služeb pro osoby bez přístřeší Opatření 1.1. Zřízení centra

Více

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb Opatření VII.1.: Udržení a rozvoj kapacity domova pro seniory. Dům seniorů Mladá Boleslav v současné době poskytuje pobytovou službu osobám, které v důsledku složitého zdravotního stavu, omezené soběstačnosti,

Více

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi Opatření II. 1.: Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi V Mladé Boleslavi nyní chybí motivující systém nabídky prostupného bydlení. Systém prostupného bydlení lze rozdělit do tří stupňů:

Více

Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením dne 12. 5. 2014

Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením dne 12. 5. 2014 Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením dne 12. 5. 2014 Datum konání: 12. 5. 2014, 15:00 hodin Místo konání: ÚMČ Praha 10, budova B, 5. patro Radniční salonek Přítomni: Kateřina

Více

KONCEPCE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZAJIŠŤOVANÝCH PŘÍSPĚVKOVÝMI ORGANIZACEMI

KONCEPCE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZAJIŠŤOVANÝCH PŘÍSPĚVKOVÝMI ORGANIZACEMI Statutární město Ostrava KONCEPCE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZAJIŠŤOVANÝCH PŘÍSPĚVKOVÝMI ORGANIZACEMI DUBEN 2011 ZPRACOVAL: Odbor sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit, oddělení

Více

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Obsah prezentace Principy a předpoklady poskytování služeb v komunitě Základní rozdělení služeb v komunitě

Více

Průběžná informace o dotačním řízení MPSV ČR v oblasti podpory poskytování sociálních služeb

Průběžná informace o dotačním řízení MPSV ČR v oblasti podpory poskytování sociálních služeb Průběžná informace o dotačním řízení MPSV ČR v oblasti podpory poskytování sociálních služeb Tato informace je zpracována na základě usnesení č. 27 výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu

Více

Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji

Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji Dokumenty vztahující se ke změnám v systému péče o ohrožené děti 2 Úmluva o právech dítěte (ratifikovaná ČR 1994) Evropská úmluva o lidských právech Národní

Více

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ Vláda ČR na svém zasedání dne 14. května 2008 schválila usnesením č. 539 Zprávu vlády o realizaci Koncepce

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011

Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011 Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011 Shrnutí Dotazníkového šetření se zúčastnilo 23 ze 36 oslovených poskytovatelů PZ (včetně jejich poboček) Poskytovatelé PZ zastoupeni ve 13

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

SWOT ANALÝZA SYSTÉMU POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. (jednotlivých cílových skupin)

SWOT ANALÝZA SYSTÉMU POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. (jednotlivých cílových skupin) SWOT ANALÝZA SYSTÉMU POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (jednotlivých cílových skupin) SWOT ANALÝZA NA ZÁKLADĚ SITUAČNÍ ANALÝZY STATUTÁRNÍHO MĚSTA Mladá Boleslav zaměřeni na oblast sociálních služeb pro seniory

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev.

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015 Specifikace výzev Leden 2015 Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Výzvy prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost Aktualizace 23.1.2015

Více

PRACOVNÍ SKUPINA OSOBY SE SMYSLOVÝM POSTIŽENÍM

PRACOVNÍ SKUPINA OSOBY SE SMYSLOVÝM POSTIŽENÍM PRACOVNÍ SKUPINA OSOBY SE SMYSLOVÝM POSTIŽENÍM Zápis ze setkání Termín konání: středa 10. 6. 2015 Časové rozvržení: 9:00 11:00 (občerstvení zajištěno) Místo konání: budova Magistrátu města Brna, Koliště

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

ČÁST 3 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA RODINA A DĚTI:

ČÁST 3 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA RODINA A DĚTI: ČÁST 3 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA RODINA A DĚTI: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 3.1 Podpora stávající

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

REALIZAČNÍ PLÁN NA ROK 2014

REALIZAČNÍ PLÁN NA ROK 2014 REALIZAČNÍ PLÁN NA ROK 2014 Komunitní střednědobý plán rozvoje sociálních služeb a služeb návazných na Klatovsku pro období 2014 2019 Realizační plán byl zpracován v rámci projektu Podpora udržitelnosti

Více

systému péče o ohrožené děti

systému péče o ohrožené děti Seminář pro členy krajských koordinačních skupin k transformaci systému péče o ohrožené děti Transformace a sjednocení Síť služeb Transformace stávajících služeb systému péče o ohrožené děti Benešov 13.

Více

Komunitního plánu sociálních služeb města Brna do roku 2009

Komunitního plánu sociálních služeb města Brna do roku 2009 Zpráva o plnění Komunitního plánu sociálních služeb města Brna do roku 2009 Magistrát města Brna Odbor sociální péče Oddělení spolupráce a rozvoje Referát komunitního plánování a projektů Malinovského

Více

DOTACE. Účelové dotace v oblasti sociální péče pro rok 2015 (rozdělováno celkem Kč 400.000,--)

DOTACE. Účelové dotace v oblasti sociální péče pro rok 2015 (rozdělováno celkem Kč 400.000,--) Název organizace Požadované Poskytnutá Obsah projektu Kč 1. Sdružení zdravotně postižených občanů a jejich přátel Rehabilitační pobyt 20.000,-- 10.000,-- - doprava 2. Asociace rodičů a přátel zdravotně

Více

3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením

3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením 3.7.1 PRIORITA: Rozvoj služeb na Vlachovobřezsku 3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Malenicích pracuje Charita Malenice (je součást Diecézní

Více

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Příloha č. 6 Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Aktivita 01: Návrh optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené děti a rodiny

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje odbor sociálních věcí KÚ ÚK 8. 10. 2014 1 Odbory krajského úřadu (KÚ) vykonávají: 1. Samosprávu dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích., v platném znění tzv. samostatná působnost

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská, Třebíč, 2. patro

Více

TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2

TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2 TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2 Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 1 Strana 1 z 9 1. Základní údaje o zařízení 1.1 Identifikace zařízení Název organizace

Více

Hanka Rabenhauptová Prachatice 28. dubna 2010

Hanka Rabenhauptová Prachatice 28. dubna 2010 Zapojení Města Prachatice do projektu Komunitní plánování sociálních služeb na území Chance in Nature Local Action Group a území správního obvodu obce s rozšířenou působností Prachatice 2008-2011 Hanka

Více

ZÁMĚRY TKS 14. charita záměr realizátor cílová skupina

ZÁMĚRY TKS 14. charita záměr realizátor cílová skupina ZÁMĚRY TKS 14 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Podpora provozu zařízení - Rekonstrukce koupelny v Noclehárně sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší Charita Bohumín

Více

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Centrum sociálně zdravotních služeb Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Praha 6 - Bendova 1121 / 5 tel. 235 314 141, fax 235 300 474 Úvodem Centrum sociálně zdravotních služeb (dále CSZS) je samostatná příspěvková

Více

NÁVRH 2. KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA OLOMOUCE NA OBDOBÍ LET 2010-2012

NÁVRH 2. KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA OLOMOUCE NA OBDOBÍ LET 2010-2012 NÁVRH 2. KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA OLOMOUCE NA OBDOBÍ LET 2010-2012 Vážení přátelé, předkládáme vám k připomínkování návrh 2. Komunitního plánu sociálních služeb města Olomouce na období

Více

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou Zahájení výuky na SZŠ ÚO 1. 9. 2010, 1 třída, 30 žáků Vznikl sloučením oboru 75-41-M/003 Sociální péče - pečovatelská

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier HISTORIE A SOUČASNOST OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ŽIVOT BEZ BARIÉR Registrace sdružení 10. února 2004 Účel vzniku podpora integrace zdravotně

Více

Městský úřad Znojmo odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Komunitní plánování sociálních služeb Znojemska nám. Armády 8, 669 02 Znojmo

Městský úřad Znojmo odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Komunitní plánování sociálních služeb Znojemska nám. Armády 8, 669 02 Znojmo Komunitní plánování sociálních služeb Znojemska název akce: datum: místo: Pracovní skupina Senioři - zápis 4.11.2014, 14.00-17.00 hod. Domov pro seniory Plaveč, p.o. Program: 1)Přivítání, prezence, zahájení

Více

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Pojem dlouhodobá péče ( long-term-care) OECD definuje LTC péči jako určité spektrum služeb určených lidem závislých na pomoci v některých ze

Více

Podpora sociálního začleňování osob se zdravotním postižením

Podpora sociálního začleňování osob se zdravotním postižením PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Priorita 1 Opatření 1.1. Opatření 1.2. Opatření 1.3. Opatření 1.4. Podpora sociálního začleňování osob se zdravotním postižením Udržení a rozšíření

Více

Zápis ze setkání pracovní skupiny KPSS Blansko. ze dne 19. 9. 2012

Zápis ze setkání pracovní skupiny KPSS Blansko. ze dne 19. 9. 2012 Zápis ze setkání pracovní skupiny KPSS Blansko ze dne 19. 9. 2012 v rámci projektu Komunitního plánování sociálních služeb města Blansko Registrační číslo CZ.1.04/3.1.03/78.00036 Místo konání: Blansko,

Více

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CO JSOU SOCIÁLNÍ SLUŽBY? Sociální služby se tedy snaží: podporovat rozvoj nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti uživatele, jeho návrat do vlastního domácího prostředí, obnovení

Více

Akč ní plá n sočiá lní čh služ eb Blánsko pro rok 2015. Prováděcí část

Akč ní plá n sočiá lní čh služ eb Blánsko pro rok 2015. Prováděcí část Akč ní plá n sočiá lní čh služ eb Blánsko pro rok 2015 Prováděcí část 3. Komunitního plánu sociálních služeb Blansko 2013-2016 Akční plán sociálních služeb byl schválen usnesením č. 9 na 6. schůzi Rady

Více

KONCEPCE A IMPLEMENTAČNÍ PLÁN

KONCEPCE A IMPLEMENTAČNÍ PLÁN Péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje KONCEPCE A IMPLEMENTAČNÍ PLÁN O.Pěč 17.3.2011 Karlovy Vary Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Zásobník projektů. Komunitní střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Rokycansku pro období 2008-2011. Autorka: Mgr. Naďa Kratochvílová

Zásobník projektů. Komunitní střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Rokycansku pro období 2008-2011. Autorka: Mgr. Naďa Kratochvílová Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. Zásobník projektů Komunitní

Více

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory 3.4.1 PRIORITA: Podpora seniorů - Prachatice 3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Prachaticích je zajištěna služba domovy pro seniory,

Více

Číslo zápisu: 2 Datum: 12. listopadu 2008 Místo setkání: místnost 153, 1.patro, Malinovské nám. 3

Číslo zápisu: 2 Datum: 12. listopadu 2008 Místo setkání: místnost 153, 1.patro, Malinovské nám. 3 ZÁPIS SETKÁNÍ Pracovní skupina Číslo zápisu: 2 Datum: 12. listopadu 2008 Místo setkání: místnost 153, 1.patro, Malinovské nám. 3 Program: 1. přivítání, představení programu, prezence 2. informace o Individuálním

Více

Rozvoj odborného právního poradenství pro specifické cílové skupiny

Rozvoj odborného právního poradenství pro specifické cílové skupiny PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU SENIOŘI Priorita 1 Rozvoj odborného právního poradenství pro specifické cílové skupiny Opatření 1.1. Zajištění právního poradenství pro seniory Priorita 2. Opatření 2.1 Udržení

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRHOVÉ SVINY NA OBDOBÍ 2011-2015

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRHOVÉ SVINY NA OBDOBÍ 2011-2015 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRHOVÉ SVINY NA OBDOBÍ 2011-2015 - MONITORING A VYHODNOCENÍ NÁVRHOVÉ ČÁSTI (2012) Verze 8.11.2012 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 3 VÝCHODISKA

Více

Oblast péče o osoby se zdravotním postižením včetně mentálního postižení, seniory a osoby dlouhodobě duševně nemocné

Oblast péče o osoby se zdravotním postižením včetně mentálního postižení, seniory a osoby dlouhodobě duševně nemocné Oblast péče o osoby se zdravotním postižením včetně mentálního postižení, seniory a osoby dlouhodobě duševně nemocné Priority 2012-2015 Opatření 2012-2015 Aktivity 2012-2015 Realizátor a partneři 1. 1.1.

Více

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Stejně jako jsme se potýkali loni v lednu se sociální reformou, kdy byly převáděny veškeré dávky na ÚP, tak od letošního ledna bojujeme s novelou zákona o

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Deinstitucionalizace v České republice 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Situace v České republice Nízký počet pracovníků v přímé péči Nedostatek odborných pracovníků Nedostatečná kvalifikace

Více

IP Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III CZ.1.04/3.1.00/A9.00011. lektor: Mgr. Jaroslava Krömerová

IP Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III CZ.1.04/3.1.00/A9.00011. lektor: Mgr. Jaroslava Krömerová Proces střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji v letech 2015 2020 v kontextu návaznosti na rozvoj a strategii komunitního plánování sociálních služeb v Ostravě IP Podpora

Více

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Název střediska: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Druh služby: Odborné sociální poradenství, id.č. 3721364 Kapacita služby: Okamžitá

Více

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003 Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Partner projektu: Člověk v tísni, o. p. s. 1 Východiska: o Právní

Více

Proces nastavení sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 5.6.

Proces nastavení sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 5.6. Proces nastavení sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 5.6.2012 Karlovy Vary, 5.6.2012 Termín realizace: červen 2012 prosinec

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 JESENÍK 2014 O B S A H: A. Úvodní slovo ředitelky společnosti B. Údaje o společnosti C. Cíle a poslání společnosti D. Struktura společnosti Správní rada Dozorčí rada Zaměstnanci E. Činnost společnosti

Více

Souhrnná zprá vá o č erpá ní dotáčí z rozpoč tu me stá Blánsko zá rok 2014 oblást sočiá lní čh sluz eb

Souhrnná zprá vá o č erpá ní dotáčí z rozpoč tu me stá Blánsko zá rok 2014 oblást sočiá lní čh sluz eb Souhrnná zprá vá o č erpá ní dotáčí z rozpoč tu me stá Blánsko zá rok oblást sočiá lní čh sluz eb Obsah Úvod... 2 Využití dotace jednotlivými sociálními službami... 4 Oblastní spolek Českého červeného

Více

Městský úřad Znojmo odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Komunitní plánování sociálních služeb Znojemska nám. Armády 8, 669 02 Znojmo

Městský úřad Znojmo odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Komunitní plánování sociálních služeb Znojemska nám. Armády 8, 669 02 Znojmo Komunitní plánování sociálních služeb Znojemska název akce: Organizační skupina KPSS - zápis datum a hodina: místo: 29. září 2014, 10.00-12.00 hod. Městský úřad Znojmo, nám. Armády 8 Zasedací místnost

Více

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 TENTO PROJEKT KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOLÍNA JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 Instrukce k

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

INFORMACE K REALIZOVANÉMU PROJEKTU

INFORMACE K REALIZOVANÉMU PROJEKTU Občanské sdružení na pomoc zdravotně postiženým LIPKA INFORMACE K REALIZOVANÉMU PROJEKTU Název projektu: Celoživotním vzděláváním ke zvýšení kvality sociálních služeb Zkrácený název projektu: Vzděláváním

Více

MĚSTO KRNOV a třetí věk Program Zdraví 21

MĚSTO KRNOV a třetí věk Program Zdraví 21 MĚSTO KRNOV a třetí věk Program Zdraví 21 Vlasta Patíková MěÚ Krnov, odbor sociální Tel.: 554 697 252 E-mail:vpatikova@mukrnov.cz Cíl 5 Zdravé stárnutí Do roku 2020 by měli mít lidé nad 65 let možnost

Více

PRACOVNÍ SKUPINA OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

PRACOVNÍ SKUPINA OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PRACOVNÍ SKUPINA OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Zápis setkání Termín konání: středa 14.11.2012 Časové rozvržení: 9:00 11:00 (občerstvení zajištěno) Místo konání: budova Magistrátu města Brna, Malinovského

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Zpráva o činnosti za období od 1.1.201 do 1.12.201 Název střediska: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Druh služby: Odborné sociální poradenství, id.č. 72164 Kapacita služby: Okamžitá kapacita

Více