Výroční zpráva 2011/2012 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lipnice nad Sázavou

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2011/2012 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lipnice nad Sázavou"

Transkript

1 Výroční zpráva 2011/2012 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lipnice nad Sázavou Lipnice nad Sázavou 213, PSČ: , tel , , e-amil: IČO: , IZO:

2 Charakteristika školy Název: Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lipnice nad Sázavou Sídlo: Lipnice nad Sázavou 213, PSČ: Zřizovatel školy: Obec Lipnice nad Sázavou, IČO , , PSČ Statutární orgán organizace: ředitelka Mgr. Marie Opršálová Součásti školy: ZŠ: IZO: ZUŠ: IZO: MŠ: IZO: Školní družina: IZO: Školní jídelna: IZO: Škola je příspěvkovou organizací od Má několik součástí MŠ, ZŠ, ZUŠ, ŠJ a ŠD - vše v jedné budově. Další částí školy je doplňková činnost, ze které nejvíce využívá tyto zřizovatelem povolené okruhy hostinská činnost, výuka jazyků a pořádání odborných kurzů. Informace o škole, dokumenty a potřebné kontakty jsou na stránkách školy Školská rada: Byla zřizovatelem ze zákona ustanovena od Členové rady se scházejí nejméně 2 krát ve školním roce. Zápisy ze schůzek ŠR jsou vyvěšovány na webových stránkách školy. Složení ŠR v současné době je následující: Ing. Ivan Dolejš za rodiče předseda Jana Kučírková za rodiče Bc. Marek Hanzlík za obec Ing. Tomáš Ledvinka za obec Mgr. Jaroslava Jonášová za školu Jan Svoboda za školu

3 Počet tříd Základní škola je plně organizovaná. Vzhledem k nízkému počtu žáků byly na prvním stupni spojené ročníky. První stupeň tvořily dvě třídy - I.třída ( 1. a 2.ročník), II.třída (3.,4. a 5.ročník). Druhý stupeň tvořily čtyři třídy. Celkem 6 tříd. Počty žáků jsou uvedeny v následující tabulce. Počty žáků První stupeň 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník Celkem Dívky Chlapci Celkem Druhý stupeň 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník Celkem Dívky Chlapci Celkem Celkový počet žáků základní školy byl 69, z toho dívek 34 a chlapců 35. Počet žáků v MŠ byl 40 dětí, v ZUŠ 70 žáků, ve školní družině bylo zapsáno 50 dětí v těchto součástech byla naplněnost 100%. Vybavenost školy Škola disponuje celkem 9 učebnami. Z toho 6 tříd bylo kmenových, jedna učebna je jazyková, jedna slouží pro provoz školní družiny, jedna jako učebna ZUŠ, z dalších odborných učeben vlastníme učebnu informatiky, školní dílny a cvičnou kuchyňku. Škola má k dispozici hřiště a školní zahradu. Učebny jsou vybaveny klasickým školním nábytkem. Jedna třída druhého stupně je vybavena výškově nastavitelným nábytkem, v ostatním třídách jsou běžné školní lavice a židle. Dále má škola několik kabinetů matematika a fyziky, Čj a občanské výchovy, dějepisu a zeměpisu, chemie a přírodopisu, kabinet TV, I.stupně a kabinet speciální pedagogiky. Pomůcky pro výuku se snažíme postupně obnovovat. Vybavenost školy audio a videotechnikou, PC a další ICT technikou je pro potřeby školy dostačující, avšak, vzhledem k neustálému technickému vývoji, je potřebná její postupná obnova a doplňování. Na základě projektu Peníze EU školám vlastníme interaktivní tabuli, dva dataprojektory, další PC,

4 notebook a další techniku, která pomáhá vyučujícím i dětem k přípravám na vyučování nebo v jeho průběhu. Škola nemá vlastní tělocvičnu. Pro výuku Tv využívá pronajatých prostor místní TJ Sokol. Tyto prostory sice postačují pro výuku, ale nejsou odpovídající standartu školní tělocvičny (rozměry, vytápění, zastaralé či chybějící nářadí a náčiní). Integrovaní žáci Základní škola má již dlouholeté zkušenosti se vzděláváním integrovaných žáků žáků s problémy v učení, s vadami řeči, s autismem, se zrakovým postižením, žáků s problémy v chování, žáků s tělesným postižením a žáků s lehkým mentálním postižením. Pro tyto žáky jsou, v závislosti na jejich postižení, vypracovávány individuální vzdělávací plány a upravován rozvrh hodin. U dvou žáků v tomto školním roce jejich míra postižení dovolovala zřídit funkci asistenta, pro jednoho žáka jsme využili možnost přijmout osobu z úřadu práce v rámci veřejně prospěšných prací. Všichni, tzv. individuálně integrovaní žáci, jsou zařazeni do běžných tříd. Metody práce, přístup k těmto žákům a jejich hodnocení je záležitostí vyučujících v daném předmětu, kteří si v této oblasti doplňují vzdělávání v různých kurzech, individuálně či spoluprácí s odborným poradenským zařízením. Bohužel od letošního školního roku nemáme školního speciálního pedagoga. V tomto školním roce jsme vzdělávali celkem 10 žáků se zdravotním postižením ( I.stupeň 3 žáci, II.stupeň 7 žáků). Zdravotní postižení zahrnovala tyto diagnózy - vývojové poruchy učení (dyslexie, dysortografie, dysgrafie), vady řeči (vývojová dysfázie, těžké vady řeči), lehké mentální postižení. Práce s nadanými žáky V tomto školním roce nebyli na škole žáci s výrazným nadáním. Pro rozvoj nadání či schopností nabízíme žákům účast v různých soutěžích olympiády ( M, Čj, F, Ch, Z, D), jazykové soutěže, výtvarné soutěže, recitační soutěž, soutěže v oblasti přírodních věd a logického myšlení, finanční gramotnost, soutěže o zdravém životním stylu, atd. Přehled učebních plánů Ve školním roce probíhala výuka ve všech ročnících podle školního vzdělávacího programu S úctou k tradicím, s respektem k individualitám vzděláváme pro budoucnost, který byl zpracován na základě RVP ZV. Tento školní vzdělávací program je veřejně přístupný a je k dispozici v budově školy.

5 Přehled pracovníků školy Ve škole pracovalo celkem 25 zaměstnanců, z toho 7 provozních pracovníků. Přehled je v následující tabulce: Pedagogičtí zaměstnanci: Mgr. Černá Jitka Mgr. Dlesková Lenka Bc. Dolejšová Pavlína Chvalkovská Šárka Mgr. Jonášová Jaroslava Mgr. Kolčavová Zuzana Koníčková Jana Mgr. Kubátová Petra Mgr. Machálek Roman Melounová Petra Mgr. Opršálová Marie Pavlíčková Eva Mgr. Roček František Svoboda Jan Mgr. Šidláková Iva Tejkalová Marie Tvrdík Milan BcA. Viterová Markéta učitelství pro I.stupeň učitelství pro 1.stupeň ZŠ lektorství Aj předškolní vých., vychovatelství učitelství pro 1.stupeň učitelství pro II.stupeň (Z, Př, pěstitelství) vychovatel - pedagog vol. Času učitelství pro 1.stup.ZŠ, Nj kavlifikovaná konzervatoř + učitel.studium Hv pro ZŠ,SŠ a ZUŠ kvalifikovananý SŠ + studium pedagogiky na uč. pro II.a III.stupeň (M-Ch) učitelství pro MŠ učitelství pro II.stupeň (M,Z) kvalifikovaný učitelství všeob.vzděl. předm. (F- Základy techniky) kvalifikovaný učitelství všeob.vzděl.předm. (Čj-Ov) vychovatelství Konzervatoř + stud. pedagogiky kvalifikovaný hudební umění,obor Zpěv pomocný asistent pedagoga učitelka 1.stupně učitel 2.stupně (Aj, D, Tv, Vv) učitelka MŠ učitelka 1.stupně učitelka 2.stupně (Z,Př, Pč) vychovatelka ŠD učitelka 2.stupně (Nj, Vv) učitel 2.stupně (Hv) vedoucí učitel ZUŠ učitelka MŠ ředitelka školy vedoucí učitelka MŠ učitel 2.stupně (M, Z, Inf), výchovný poradce, správce ICT učitel 2.stupně (F, Pč, Aj, Tv), preventista soc.-patol.jevů učitel 2.stupně (Čj, Ov, Rv) vychovatelka ŠD, asistent pedagoga učitel ZUŠ učitelka ZUŠ

6 Provozní zaměstnanci: Bolechová Ilona Doležal Petr Endrlová Marie Kubátová Hana Ondráková Helena Pazderková Marie Tůmová Eva kuchařka školník, topič kuchařka uklízečka hospodářka vedoucí ŠJ, pomocná kuchařka uklízečka, asistent pedagoga v MŠ Zápis do prvního ročníku ZŠ Zápis do prvního ročníku školního roku 2012/2013 proběhl 9.února K zápisu se dostavilo celkem 14 dětí. Z toho u 12 dětí bylo ředitelkou školy rozhodnuto o přijetí ke školnímu vzdělávání a u 2 dětí bylo, na žádost rodičů, doporučení poradenského centra a odborného lékaře, rozhodnuto o odkladu povinné školní docházky. Údaje o aktivitách žáků a o prezentaci školy na veřejnosti Olympiády Logická olympiáda pro žáky 5., 7., 8. a 9.ročníků, soutěž pořádaná organizací Mensa ČR Dějepisná olympiáda, školní kolo, okresní kolo, 4.místo z 20 účastníků,potup do krajského kola zde 11.místo Olympiáda z Českého jazyka, školní kolo, okresní kolo 11.místo Fyzikální olympiáda, 5.místo Vědomostní soutěže Přírodovědný klokan, soutěž v přírodních oborech (Př, Fy, Ch, Z, M, ), pro žáky 8. a 9. ročníků Pythagoriáda matematická soutěž(logika, dobrý odhad, zdravý selský rozum), pro žáky 5., 6., 7.a 8.ročníku, školní kolo, okresní kolo 8.ročník, místo z 67 soutěžících Matematický klokan, pro 2.-9.ročník, celosvětově pořádaná matem. soutěž Soutěž Před námi je celý svět, organizátor SŠ ekonomiky a cestovního ruchu Žďár n. Sázavou, 2 tříčlenná družstva z žáků 9.ročníku prezentovala ve svých pracích obec Lipnici n. Sázavou, postup do finálového kola z celkového počtu 260 škol z kraje Vysočina i mimo kraj

7 Soutěž Poznej Vysočinu, organizátor Krajský úřad Vysočina, krajské kolo v Jihlavě, 2 žáci opět získali účast na dvoudenním zájezdu do Prahy, což je odměna pro 40 nejlepších účastníků z celkových 112 soutěžících Soutěž o zdravém životním stylu Sapere, školní kolo, postup do okresního kola, 2 družstva (1.a2.stupeň), v okresním kole obě družstva nejlepší, postup do krajského kola, v krajském kole získalo družstvo 2.stupně 2.místo, žáci 1.stupně získali 1.místo a postup do celostátního finále, zde získáno 11. místo Finanční gramotnost, školní kolo, okresní kolo 2.místo Košík plný rozumu, soutěž na podporu zdraví, pro 1.stupěň,školní kolo, postup 2 žáků do krajského kola kde získali 1.a 2.místo, postup vítěze do celostátního kola do Prahy Internetová soutěž Seznam, najdu tam co neznám, 2.-5.místo v okrese Evropské srdce, internetová soutěž vyžadující znalosti z historie, chemie, zeměpisu, přírodopisu, astronomie a logiky, pro 8.a9.ročník, vítězné družstvo postoupilo do krajského kola, kde získalo 9.místo z celkových 68 družstev Další soutěže Recitační soutěž, školní kolo,okrskové kolo ve světlé n. S. Dopravní soutěž, testy + jízda zručnosti, školní kolo, postup do okresního kola Fotosoutěž, téma Jaro, školní akce Zdravotnická soutěž, ZŠ Nuselská Havl.Brod, 3 hlídky,které obsadily 2.,4.a 7.místo Videopohlednice z našeho města soutěž,která prezentovala obec Lipnici n.s., vše v anglickém jazyce, žáci 9.ročníku obsadili 14.místo z 18 skupin Školní výlety Kunětická hora,prohlídka hradu, muzikálová pohádka, návštěva perníkové chaloupky, 1.stupeň + ZŠ Krásná Hora Lanové centrum Počátky, celodenní program na téma Cesta pralesem, překonávání nízkých i vysokých lanových překážek a další soutěže a úkoly, žáci 6.a7.ročníku Praha, prohlídka Prahy ( Prašná brána, Obecní dům, Staroměstské nám., Karlův most, Černínský palác, Loreta, Pražský hrad, Národní divadlo), žáci 8.ročníku Žďárské vrchy (Polnička), dvoudenní cyklistický výlet žáků 9.ročníku cyklotrasa z Přibyslavi a okolí Hamrů prohlídka soch M.Olšiaka

8 Vzdělávací a výchovné pořady Filmové představení Lidice, kino Havlíčkův Brod, pro žáky 8. a 9.ročníku Návštěva Krajské knihovny Vysočiny v Havlíčkově Brodě ( provoz knihovny), žáci 8. a 9.ročníku Beseda na Úřadu práce Havlíčkův Brod k volbě povolání žáci 9.ročníku Bezpečnost silničního provozu, pro žáky 3., 4. a 5.ročníku, teorie + praktické cvičení na dopravním hřišti Dvě návštěvy Krajské knihovny Vysočiny v Havl. Brodě na témata -beseda o bajkách + seznámení s provozem knihovny) a Staré řecké báje a pověsti, žáci 6. a 7.ročníku Soutěž o zdravém životním stylu Sapere, pro žáky 2.stupně +5.ročník, školní kolo Výstava Neztratit víru v člověka Protektorát očima židovských dětí, organizátor střední škola SČMSD Humpolec + prezentace školy Beseda se zástupci policie ČR, protiprávní jednání dospívajících a jejich postihy, pro žáky 8.a 9.ročníků Návštěva Krajské knihovny Vysočiny v Havl. Brodě, povídání o pohádkových bytostech, žáci 1.a2.ročníku Návštěva Krajské knihovny Vysočiny, žáci 3.,4.a 5.ročníku, téma-slušné chování Filmové představení Nickyho rodina, kino ostrov Havl. Brod + výstava Muzea Vysočiny Krysáci z Vizovic + prohlídka havlíčkobrodského podzemí, pro žáky 8.a 9.ročníku Guatemala, organizace agentura Pohodáři, cestopisné pásmo, kino Ostrov Havl. Brod, pro 2.stupeň Výstava Hry a klamy, pořadatel Muzeum vysočiny v Havl.Brodě, 8.a 9.ročník a žáci 1.stupně Exotická zvířata, naučný program o životě 5 exotických zvířat, pořadatel manželé Hořákovi, záchranná stanice Pelhřimov Akce Veselé zoubky, program,který upozorňoval na důležitost péče o zuby, pro 1.ročník Anglické divadelní představení Slapstick (Groteska), sál radnice v Havl. Brodě, 9.ročník První pomoc do škol- školení žáků 8.ročníku o poskytování 1.pomoci a informace jak postupovat v krizových situacích + prohlídka vozu RZ, školili kvalifikovaní zachranáři, členové ČČK Přednáška o Evropské unii, 5.-9.ročník Karel IV. program o jeho životě a době ve které žil, žáci 3.-7.ročníku, lipnický hrad

9 Kulturní akce Divadelní představení Aladinova kouzelná lampa, pro děti MŠ a žáky 1.stupně Abonentní představení Horáckého divadla v Jihlavě, celkem 6 divadelních představení v průběhu školního roku Adventní zpívání, cyklus 4 pořadů povídání o adventním čase a zpívání vánočních koled, pro 1.stupeň a děti MŠ Muzikál Princ a chuďas v KD Ostrov Havl. Brod, pro žáky 6.a7.ročníku 3 předvánoční koncerty ZUŠ - pro veřejnost, pro spolužáky, pro seniory v místním Domově s pečovatelskou službou Divadelní představení divadla Krapet Kocour modroočko, kinosál Havl.Brod, pro 1.stupeň Kulturní představení s tematikou historie filmu Tajemství stříbrného plátna, celoškolní akce Koncert ZUŠ na hradě Lipnice pro širokou veřejnost a koncert ZUŚ ve škole pro spolužáky Nabídka knih, audio a videonahrávek Podpora čtenářské gramotnosti- nabídka knih z knižního klubu Albatros, Fragment, Mladá Fronta, škola je členem těchto knižních klubů Sportovní akce Podzimní a jarní přebor školy v nohejbale Přebor školy ve vybíjené a turnaj 5.a6.ročníků ve vybíjené v ZŠ Wolkerova Havl.Brod Přebor školy v branném závodě Bruslařský výcvik na stadionu ve Světlé n. S., 6 výcvikových kurzů, listopad leden, pro 1.a2.stupeň + žáci ze ZŠ Krásná Hora Lyžařský výcvikový kurz, Zdobnice v Orlických horách, organizátor AZ centrum Havlíčkův Brod Plavecký výcvik, pro žáky 3.a4.ročníků, bazén Havl.Brod Přebor školy ve stolním tenisu, 29 utkání Školní extraliga ve stolním tenisu, postup 16 nejlepších hráčů ze školního přeboru Přebor školy ve čtyřhře ve stolním tenisu 34.přebor školy v šachu ( 4 turnaje ) Okresní přebor družstev v šachu

10 16.ročník velkého šachového turnaje Velká cena ZŠ Lipnice n. S., organizátor ZŠ Lipnice n.s., účast 8 škol, Školní přebor v dámě, pro žáky 1.stupně Atletická olympiáda pro 1.a2.stupeň, organizuje škola, pozvání přijala i ZŠ Dolní Město Sportovní trojutkání malých škol (Lipnice, Vilémov, Maleč)- soutěže v atletice, vybíjené a kopané, tentokrát pořádala ZŠ Vilémov Ostatní akce Sběr starého papíru ( 2x ročně podzim, jaro) Sběr léčivých bylin Projekt Recyklohraní sběr použitých baterií el.spotřebičů Projekt Ovoce do škol Sběr použitého oleje z vývařoven (školní jídelny, restaurace, závodní jídelny) Cvičení v přírodě Burza středních škol, pro žáky 9.ročníku Návštěva pí.ředitelky Mgr. Opršálové a pana starosty Ing. Bláhy v ZŠ Dolní Město, prezentace a ekonomické zajištění školy Mikulášské nadělování ve škole Předvánoční jarmark, pořadatel Obec lipnice n. S., podílení se na programu- koncertní vystoupení žáků ZUŠ v kostele sv. Víta, živý betlém, prodej výrobků žáků školy Den otevřených dveří, ukázka výuky na 1.a2.stupni,prezentace školy,vybrané aktivity školy, hudební vystoupení žáků ZUŠ, občerstvení pro návštěvníky, ukázka třídy za starých časů Vánoční besídky, poslední školní den před vánočními prázdninami, každá třída si připravila svůj vlastní dopolední program Tříkrálová sbírka, dobročinná akce pořádaná Charitou ČR, aktivita školní družiny Charitativní sbírka použitého oblečení, pořadatel Diakonie Broumov Den Země - Akce Čistá Vysočina + sportovní a znalostní soutěže Projektový den Rakouská spolková republika + Den otevřených dveří,žáci 1.stupně-dramatizace pohádky, televizní zpravodajství a hudební vystoupení, žáci 2.stupně prezentovali Rakousko v tématech hudba, jídlo, informace o Rakousku soutěže a kvízy, rakouská kuchyně i ve školní jídelně

11 Školní třídenní zájezd do rakouské spolkové republiky Salzbursko, navazující akce na projektový den, celkem 42 účastníků z řad žáků, zaměstnanců školy, bývalých žáků a přátel školy Různé tipovací soutěže pořádané při příležitosti významných sportovních událostí (MS v hokeji, ME v kopané) Fotografování tříd ZŠ, MŠ a skupin ke konci školního roku. Celostátní testování žáků 5.a 9.ročníků z M, Čj a Aj, naši žáci se zařadili rozhodně mezi ty úspěšnější Návštěva žáků 8.ročníku SPŠ stavební v Havl.Brodě, prezentace stavební školy spojená se soutěžemi a sportem Výtvarná soutěž Švejk 100 krát jinak, jako doprovodný program Haškovy Lipnice, organizovala škola, nejlepší výtvarné práce byly oceněny a všechny práce vystaveny v době konání festivalu. Slavnostní zakončení školního roku na hradě Lipnice, předávání pochvalných listů žákům školy a předávání vysvědčení žákům 9.ročníku Akce školy a výsledky práce jsou nepřetržitě prezentovány na internetových stránkách školy Rodičům, kteří poskytli svůj , jsou informace předávány elektronicky, zpravidla 2x za měsíc, s klasifikací svých dětí se mohou rodiče průběžně seznamovat prostřednictvím internetového systému I-skoly. Největší úspěchy školy Škola se zapojuje do různých aktivit, kde získává menší či větší úspěchy. Mezi ty nejvýraznější úspěchy patří tyto: Soutěž v psaní na stroji Psaní všemi deseti, v letošním roce jsme obsadili, již opakovaně, přední místa. Z celkového počtu 48 soutěžících jsme obsadili 3., 8. a 12.místo. Pokud by byla hodnocena i soutěž družstev, patřili bychom k těm nejlepším v okrese. Historie šachových turnajů je dlouhá, což se jistě projevuje na zájmu žáků o tuto disciplínu. Nejen že organizujeme různé školní turnaje, případně turnaje pro více školy, ale také zúčastňujeme okresní šachových turnajů. V letošním roce jsme v okresním přeboru družstev v šachu byli třetí nejúspěšnější. V soutěži Před námi je celý svět 2 družstva žáků 9.ročníku prezentovala svoji obec, místo kde žijí. Obě dvě družstva se dostala z celkového počtu 260 na okrese do finálového kola. V dějepisné olympiádě naše žákyně obsadila 4.místo v okrese z 20 účastníků a 11.místo v kraji.

12 V internetové soutěži Poznej Vysočinu se již potřetí probojovali i naši dva žáci, dostali se mezi 40 nejúspěšnějších řešitelů z celkových 112 a získali dvoudenní poznávací zájezd do Prahy. Soutěž o zdravém životním stylu Sapere se naši žáci přes školní a okresní kolo probojovali až do krajského kola. Zde žáci 2.stupně obsadili 2.místo a žáci 1.stupně 1.místo. Vítězné družstvo postupovalo do finálového, kteří v tomto celostátním finále skončili na 11.místě z celkových 14 družstev. Také jde o opakovaný úspěch naší školy. Opakovaný úspěch z předešlých ročníků je i 2. místo družstva 2.stupně v soutěži Finanční gramotnost. Úspěch jsme slavili i v nové soutěži, opět zaměřené na naše zdraví - Košík plný rozumu. Přes postup v okresním kole jsme obsadili i 1. a 2. místo v krajském kole. Vítěz postoupil do celostátního finále v Praze. Jeden z posledních výrazných úspěchů bylo 2. místo v krajském kole soutěže Evropské srdce. Přehled dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Jméno: Zařazení: Název vzdělávání: Období: 1. Mgr. M. Opršálová ředitelka Školení ved.pracovníků v oblasti BOZP září 2. Školská legislativa - aktuální změny únor 3. Zdrav. živ. styl z pohledu bezpečnosti únor 4. Úlohy a jednoduch. experimenty v Ch květen 5. Práce s interaktivní tabulí říjen-list. 6. Mgr. L. Dlesková 1.stup. Jak přispívá čtenář.gramotnost k pravopisnému výcviku říjen 7. Vánoční čarování říjen 8. Kurz -digitální fotografie duben 9. Práce s interaktivní tabulí říjen-list. 10. Kurz -tvorba prezentace duben 11. Mgr. F. Roček 2.stup. Google - media a komunikace listopad 12. Mediální výchova říjen 13. Kariérové poradentství listopad 14. Regionální cenrum mediální výchovy červen 15. Práce s interaktivní tabulí říjen-list. 16. Š. Chvalkovská MŠ Pohybem a hrou listopad 17. Hudba v ekologii,ekologie v hudbě březen

13 18. J. Svoboda 2.stup. Záškoláctví- legislativní rámec (řešení, vedení rozhovoru s rodiči) listopad 19. Speaking Activities prosinec 20. Návykové látky - postup při zjištění nebo podezření leden 21. Role škol.metodika -prevence v případech dětí zanedbávaných, týraných, zneužívaných březen 22. Zvyšování kvality výuky cizího j.na ZŠ duben 23. Kurz -natáčíme a stříháme video květen 24. Vytváření, adaptace a hodnocení učeb.materiálů duben 25. Alternativní metody ve výuce Aj na ZŠ (10 lekcí) červen 26. Práce s interaktivní tabulí říjen-list. 27. Mgr. Z. Kolčavová 2.stup. Ochrana reprodukčního zdraví listopad 28. Práce s interaktivní tabulí říjen-list. 29. Bc. P. Dolejšová 2.stup. Jednodenní seminář pro uč. Aj březen 30. Efektivní výuka a nácvik jazykových dovedností -poslech a mluvení duben Organizace a řízení vyučování, prakt. 31. typy pro efektivní vedení výuky Aj leden 32. Práce s interaktivní tabulí říjen-list. 33. Mgr. I. Šidláková 2.stup. Evropslé jazykové portfolio - využití aplikace EJP ve výuce na 2.stup. duben 34. Práce s interaktivní tabulí říjen-list. 35. Mgr. J.Jonášová 1.stup. Práce s interaktivní tabulí říjen-list. 36. Mgr. P.Kubátová 2.stup. Práce s interaktivní tabulí říjen-list. Údaje o inspekční činnosti Kontrola ČŠI proběhla ve dnech března 2012n a podnět Krajského úřadu Kraje Vysočina. Předmětem kontroly byl výkaz počtu žáků ZUŠ k a oprávněnost poskytnutých finančních prostředků státního rozpočtu.

14 Kontrolní zjištění: Při kontrole bylo zjištěno, že výkonové výkazy za základní uměleckou školu byly vyplněny dle skutečnosti a že škola přijala finanční prostředky ze státního rozpočtu ve správné výši a v souladu s právními předpisy. Finanční prostředky státního rozpočtu byly přijaty oprávněně. Doplňková činnost Škola může na základě povolení zřizovatele školy vykonávat doplňkovou činnost. Okruhy doplňkové činnosti jsou uvedeny ve zřizovací listině školy. Z těchto okruhů škola využívá především hostinskou činnost. Doplňková činnost nesmí narušovat plnění hlavních úkolů organizace a sleduje se odděleně. Zisk z této činnosti se využívá k podpoře hlavní činnosti školy. Zisk z této činnosti činil ,-Kč. V letošním školním roce, resp. o hlavních prázdninách jsme zajišťovali ubytování a stravování pro: - přírodovědný dětský tábor Protěž z Trutnova - pěvecký soubor Besharmonie - pěvecký soubor Bohemiachor - pěvecký sbor Lucky Voice Band - mužský pěvecký sbor pod vedení pana Sládka Dodatek Součástí výroční zprávy školy jsou: - výroční zpráva MŠ - výroční zpráva ZUŠ - údaje o výsledcích vzdělávání žáků (součást písemného vyhotovení výroční zprávy) - údaje o rozmístnění vycházejících žáků (součást písemného vyhotovení výroční zprávy) - výroční zpráva o hospodaření školy (součást písemného vyhotovení výroční zprávy) Výroční zpráva je veřejně přístupný dokument, který je v plné verzi uložen v budově školy. Výroční zpráva je ve zkrácené podobě zveřejněna také na stránkách školy byla schválena školskou radou dne a předána zřizovateli školy.

15 Zapsala Mgr. Marie Opršálová (ředitelka školy):.. Kulaté razítko školy: Výroční zpráva byla předložena ke schválení školské radě Byli jsme seznámeni s výroční zprávou pro školní rok Za školskou radu: Dne..Předseda školské rady Za zřizovatele: Dne Starosta obce Lipnice N.S..

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU pro základní vzdělávání KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ č. j. TZŠ 450/2013 platný od 1. 9. 2014 Dodatek č. 1 k ŠVP pro základní vzdělávání 1 Kuldovka svět poznání,

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Září 1. 9. Zahájení školního roku 2015/2016 v tělocvičně školy 3. 9. Schůzka s rodiči v MŠ 4. 9. Návštěva farmy u Struhů - MŠ 18. 9. Fotografování tříd 20. 27. 9.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Charakteristika školského zařízení Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské

Více

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika Úprava č. 3 4. Učební plán (úpravy modře, změny zvýrazněny žlutě) 4.1 Učební plán pro 1. stupeň 1. stupeň Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 Zpracovala: Mgr. Eva Motalová 1 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

ZŠ SENOŽATY. školní rok

ZŠ SENOŽATY. školní rok VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZŠ SENOŽATY školní rok 2005 2006 Mgr. Zdeněk Vaněk Zprávu zpracoval: ředitel ZŠ Senožaty Mgr. Zdeněk Vaněk Zpráva byla uzavřena: 31. 08. 2006 Zpráva byla předána: Městskému úřadu-odbor

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 Dodatek č. 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne 1. 9. 2007 Úprava ŠVP pro školní rok

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Adresa: Nový Oldřichov 86, 471 13 Telefon: 487 767 515, 736

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Základní škola a Mateřská škola Lenora okres Prachatice příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Lenora okres Prachatice příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Lenora okres Prachatice příspěvková organizace Lenora 86, 384 42, tel.: 388 438 822 e-mail: reditel@zsamslenora.cz web: www.zsamslenora.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ve školním

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2015/2016 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 8. 9. Fotografování prvňáčků TU 14. 9. Zahájení plaveckého výcviku 2.r., 3.r., MŠ Kom 22. 9. Měsíční porada všichni

Více

Organizace školního roku 2012/2013

Organizace školního roku 2012/2013 Organizace školního roku 2012/2013 Časový plán zahájení školního roku pondělí 3. září 2012 podzimní prázdniny čtvrtek 25. října a pátek 26. října 2012 vánoční prázdniny sobota 22. prosince 2012 až středa

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8,

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8, Plán práce školy na školní rok 2016/2017 1. Měsíční plány Září 8. 9. v 16,00 hod. schůzka s rodiči ( seznámení s plány, organizací školního roku, informace ke změnám plateb) 26. 9. - Focení prvňáčků 23.

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

PŘÍLOHA KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU ŠKOLA PRO VŠECHNY NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PŘÍLOHA KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU ŠKOLA PRO VŠECHNY NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PŘÍLOHA KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU ŠKOLA PRO VŠECHNY NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Organizace vyučování ve školním roce 2016/2017 Ve školním roce 2016/2017 dochází z důvodu nízkého počtu žáků ve třídách

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (úprava

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Základní škola a mateřská škola Brtnice

Základní škola a mateřská škola Brtnice Základní škola a mateřská škola Brtnice Program práce ZŠ na školní rok 2013 2014 Program práce školy schválen na pedagogické radě 26. 8. 2013 Mgr. Blanka Čerklová ředitelka školy VIZE 1. Komunitní škola

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice, příspěvková organizace

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2016/2017 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

Základní škola Železný Brod, Pelechovská

Základní škola Železný Brod, Pelechovská Základní škola Železný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 205 žáků v 11 třídách 17 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců vybavení tříd (lavice, židle, dataprojektory,

Více

Mateřská škola Sluníčko Šumperk

Mateřská škola Sluníčko Šumperk Mateřská škola Sluníčko Šumperk Obsah Organizační struktura MŠ Sluníčko Základní informace o MŠ Sluníčko Hospodaření MŠ Sluníčko, dotace zřizovatele - město Šumperk Zápisy dětí Závěr Organizační struktura

Více

d) průměr žáků na třídu 12,00 2. Zaměstnanci školy a) pedagogičtí pracovníci ( PP) 6 b) nepedagogičtí pracovníci (NP) 4 Mgr. A.

d) průměr žáků na třídu 12,00 2. Zaměstnanci školy a) pedagogičtí pracovníci ( PP) 6 b) nepedagogičtí pracovníci (NP) 4 Mgr. A. Organizační zabezpečení školního roku 2017/2018 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 36 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 12,00 2.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva školní rok 2014/2015 1 1. Úvod Ředitelka Základní školy Chodov,

Více

Plánujeme: Exkurze do planetária v Hradci Králové Autoškolka. (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ) (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ)

Plánujeme: Exkurze do planetária v Hradci Králové Autoškolka. (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ) (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ) Plánujeme: v MFC 4. 4. Pořad Chovejte se jako člověk (Cena: 30 35 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ) 1. třídy v MFC 4. 4. 16. 4. 20. 4. Exkurze do planetária v Hradci Králové Autoškolka (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

4. UČEBNÍ PLÁN (č.j. 10-1/2011)

4. UČEBNÍ PLÁN (č.j. 10-1/2011) 4. UČEBNÍ PLÁN (č.j. 10-1/2011) 4.1. Učební plán I.stupeň povinná časová dotace RVP 18-22 18-22 22-26 22-26 22-26 118 14 vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 1 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 PROVOZNÍ ŘÁD dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

školní rok 2014 / 2015

školní rok 2014 / 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2014 / 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Č.j. 243/2015 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Adresa (sídlo) školy: Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV Název programu: TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení V Litvínově dne 1.9.2015..... Mgr. Pavla Tomášová, ředitelka školy OBSAH ŠVP 1. Identifikační

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

Výroční zpráva školy za rok 2006/2007

Výroční zpráva školy za rok 2006/2007 Výroční zpráva školy za rok 2006/2007 Název školy: Základní škola Hnátnice,okres Ústí nad Orlicí Adresa: Hnátnice 253 IČO : 70984913 Telefon: 465 548112 E-mail : zs.hnatni@worldonline.cz Škola sdružuje:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35. Palachova 2189/35, 591 01 Žďár nad Sázavou. Identifikátor školy: 650 069 722

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35. Palachova 2189/35, 591 01 Žďár nad Sázavou. Identifikátor školy: 650 069 722 Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35 Palachova 2189/35, 591 01 Žďár nad Sázavou Identifikátor školy: 650 069 722 Termín

Více

PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ

PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Organizace školního roku Období školního vyučování ve školním roce 2014/2015 začne v pondělí 1. září 2014. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek

Více

ICT plán školy. ZŠ Slovan Kroměříž, příspěvková organizace, Zeyerova 3354, Kroměříž. Ředitelka školy:... Mgr.

ICT plán školy. ZŠ Slovan Kroměříž, příspěvková organizace, Zeyerova 3354, Kroměříž. Ředitelka školy:... Mgr. ICT plán školy 2016 2018 ZŠ Slovan Kroměříž, příspěvková organizace, Zeyerova 3354, 767 01 Kroměříž Ředitelka školy:... Mgr. Hana Ginterová Úvod Základní škola Slovan Kroměříž, příspěvková organizace,

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 153 215/98-11006 Inspektorát č 15 Signatura: vo3bs302 Okresní pracoviště Uh. Hradiště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Soukromá svobodná základní

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

Základní škola a mateřská škola Brtnice

Základní škola a mateřská škola Brtnice Základní škola a mateřská škola Brtnice Program práce ZŠ na školní rok 2014 2015 Program práce školy schválen na pedagogické radě 26. 8. 2014 Mgr. Blanka Čerklová ředitelka školy VIZE 1. Komunitní škola

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01

Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01 délka a forma vzdělávání zkrácené studium 2 roky ve večerní formě pro absolventy oborů vzdělání ukončených maturitní zkouškou

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 byl projednán pedagogickou radou a zapsán pod čj. 159/30/8/2016.

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 byl projednán pedagogickou radou a zapsán pod čj. 159/30/8/2016. Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Učit se s radostí Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola T. G. Masaryka Borohrádek, příspěvková organizace Ředitelka

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j. 07/239 Škola: Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace Ředitelka školy: PhDr. Ivana Křížková

Více