Výroční zpráva 2011/2012 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lipnice nad Sázavou

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2011/2012 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lipnice nad Sázavou"

Transkript

1 Výroční zpráva 2011/2012 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lipnice nad Sázavou Lipnice nad Sázavou 213, PSČ: , tel , , e-amil: IČO: , IZO:

2 Charakteristika školy Název: Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lipnice nad Sázavou Sídlo: Lipnice nad Sázavou 213, PSČ: Zřizovatel školy: Obec Lipnice nad Sázavou, IČO , , PSČ Statutární orgán organizace: ředitelka Mgr. Marie Opršálová Součásti školy: ZŠ: IZO: ZUŠ: IZO: MŠ: IZO: Školní družina: IZO: Školní jídelna: IZO: Škola je příspěvkovou organizací od Má několik součástí MŠ, ZŠ, ZUŠ, ŠJ a ŠD - vše v jedné budově. Další částí školy je doplňková činnost, ze které nejvíce využívá tyto zřizovatelem povolené okruhy hostinská činnost, výuka jazyků a pořádání odborných kurzů. Informace o škole, dokumenty a potřebné kontakty jsou na stránkách školy Školská rada: Byla zřizovatelem ze zákona ustanovena od Členové rady se scházejí nejméně 2 krát ve školním roce. Zápisy ze schůzek ŠR jsou vyvěšovány na webových stránkách školy. Složení ŠR v současné době je následující: Ing. Ivan Dolejš za rodiče předseda Jana Kučírková za rodiče Bc. Marek Hanzlík za obec Ing. Tomáš Ledvinka za obec Mgr. Jaroslava Jonášová za školu Jan Svoboda za školu

3 Počet tříd Základní škola je plně organizovaná. Vzhledem k nízkému počtu žáků byly na prvním stupni spojené ročníky. První stupeň tvořily dvě třídy - I.třída ( 1. a 2.ročník), II.třída (3.,4. a 5.ročník). Druhý stupeň tvořily čtyři třídy. Celkem 6 tříd. Počty žáků jsou uvedeny v následující tabulce. Počty žáků První stupeň 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník Celkem Dívky Chlapci Celkem Druhý stupeň 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník Celkem Dívky Chlapci Celkem Celkový počet žáků základní školy byl 69, z toho dívek 34 a chlapců 35. Počet žáků v MŠ byl 40 dětí, v ZUŠ 70 žáků, ve školní družině bylo zapsáno 50 dětí v těchto součástech byla naplněnost 100%. Vybavenost školy Škola disponuje celkem 9 učebnami. Z toho 6 tříd bylo kmenových, jedna učebna je jazyková, jedna slouží pro provoz školní družiny, jedna jako učebna ZUŠ, z dalších odborných učeben vlastníme učebnu informatiky, školní dílny a cvičnou kuchyňku. Škola má k dispozici hřiště a školní zahradu. Učebny jsou vybaveny klasickým školním nábytkem. Jedna třída druhého stupně je vybavena výškově nastavitelným nábytkem, v ostatním třídách jsou běžné školní lavice a židle. Dále má škola několik kabinetů matematika a fyziky, Čj a občanské výchovy, dějepisu a zeměpisu, chemie a přírodopisu, kabinet TV, I.stupně a kabinet speciální pedagogiky. Pomůcky pro výuku se snažíme postupně obnovovat. Vybavenost školy audio a videotechnikou, PC a další ICT technikou je pro potřeby školy dostačující, avšak, vzhledem k neustálému technickému vývoji, je potřebná její postupná obnova a doplňování. Na základě projektu Peníze EU školám vlastníme interaktivní tabuli, dva dataprojektory, další PC,

4 notebook a další techniku, která pomáhá vyučujícím i dětem k přípravám na vyučování nebo v jeho průběhu. Škola nemá vlastní tělocvičnu. Pro výuku Tv využívá pronajatých prostor místní TJ Sokol. Tyto prostory sice postačují pro výuku, ale nejsou odpovídající standartu školní tělocvičny (rozměry, vytápění, zastaralé či chybějící nářadí a náčiní). Integrovaní žáci Základní škola má již dlouholeté zkušenosti se vzděláváním integrovaných žáků žáků s problémy v učení, s vadami řeči, s autismem, se zrakovým postižením, žáků s problémy v chování, žáků s tělesným postižením a žáků s lehkým mentálním postižením. Pro tyto žáky jsou, v závislosti na jejich postižení, vypracovávány individuální vzdělávací plány a upravován rozvrh hodin. U dvou žáků v tomto školním roce jejich míra postižení dovolovala zřídit funkci asistenta, pro jednoho žáka jsme využili možnost přijmout osobu z úřadu práce v rámci veřejně prospěšných prací. Všichni, tzv. individuálně integrovaní žáci, jsou zařazeni do běžných tříd. Metody práce, přístup k těmto žákům a jejich hodnocení je záležitostí vyučujících v daném předmětu, kteří si v této oblasti doplňují vzdělávání v různých kurzech, individuálně či spoluprácí s odborným poradenským zařízením. Bohužel od letošního školního roku nemáme školního speciálního pedagoga. V tomto školním roce jsme vzdělávali celkem 10 žáků se zdravotním postižením ( I.stupeň 3 žáci, II.stupeň 7 žáků). Zdravotní postižení zahrnovala tyto diagnózy - vývojové poruchy učení (dyslexie, dysortografie, dysgrafie), vady řeči (vývojová dysfázie, těžké vady řeči), lehké mentální postižení. Práce s nadanými žáky V tomto školním roce nebyli na škole žáci s výrazným nadáním. Pro rozvoj nadání či schopností nabízíme žákům účast v různých soutěžích olympiády ( M, Čj, F, Ch, Z, D), jazykové soutěže, výtvarné soutěže, recitační soutěž, soutěže v oblasti přírodních věd a logického myšlení, finanční gramotnost, soutěže o zdravém životním stylu, atd. Přehled učebních plánů Ve školním roce probíhala výuka ve všech ročnících podle školního vzdělávacího programu S úctou k tradicím, s respektem k individualitám vzděláváme pro budoucnost, který byl zpracován na základě RVP ZV. Tento školní vzdělávací program je veřejně přístupný a je k dispozici v budově školy.

5 Přehled pracovníků školy Ve škole pracovalo celkem 25 zaměstnanců, z toho 7 provozních pracovníků. Přehled je v následující tabulce: Pedagogičtí zaměstnanci: Mgr. Černá Jitka Mgr. Dlesková Lenka Bc. Dolejšová Pavlína Chvalkovská Šárka Mgr. Jonášová Jaroslava Mgr. Kolčavová Zuzana Koníčková Jana Mgr. Kubátová Petra Mgr. Machálek Roman Melounová Petra Mgr. Opršálová Marie Pavlíčková Eva Mgr. Roček František Svoboda Jan Mgr. Šidláková Iva Tejkalová Marie Tvrdík Milan BcA. Viterová Markéta učitelství pro I.stupeň učitelství pro 1.stupeň ZŠ lektorství Aj předškolní vých., vychovatelství učitelství pro 1.stupeň učitelství pro II.stupeň (Z, Př, pěstitelství) vychovatel - pedagog vol. Času učitelství pro 1.stup.ZŠ, Nj kavlifikovaná konzervatoř + učitel.studium Hv pro ZŠ,SŠ a ZUŠ kvalifikovananý SŠ + studium pedagogiky na uč. pro II.a III.stupeň (M-Ch) učitelství pro MŠ učitelství pro II.stupeň (M,Z) kvalifikovaný učitelství všeob.vzděl. předm. (F- Základy techniky) kvalifikovaný učitelství všeob.vzděl.předm. (Čj-Ov) vychovatelství Konzervatoř + stud. pedagogiky kvalifikovaný hudební umění,obor Zpěv pomocný asistent pedagoga učitelka 1.stupně učitel 2.stupně (Aj, D, Tv, Vv) učitelka MŠ učitelka 1.stupně učitelka 2.stupně (Z,Př, Pč) vychovatelka ŠD učitelka 2.stupně (Nj, Vv) učitel 2.stupně (Hv) vedoucí učitel ZUŠ učitelka MŠ ředitelka školy vedoucí učitelka MŠ učitel 2.stupně (M, Z, Inf), výchovný poradce, správce ICT učitel 2.stupně (F, Pč, Aj, Tv), preventista soc.-patol.jevů učitel 2.stupně (Čj, Ov, Rv) vychovatelka ŠD, asistent pedagoga učitel ZUŠ učitelka ZUŠ

6 Provozní zaměstnanci: Bolechová Ilona Doležal Petr Endrlová Marie Kubátová Hana Ondráková Helena Pazderková Marie Tůmová Eva kuchařka školník, topič kuchařka uklízečka hospodářka vedoucí ŠJ, pomocná kuchařka uklízečka, asistent pedagoga v MŠ Zápis do prvního ročníku ZŠ Zápis do prvního ročníku školního roku 2012/2013 proběhl 9.února K zápisu se dostavilo celkem 14 dětí. Z toho u 12 dětí bylo ředitelkou školy rozhodnuto o přijetí ke školnímu vzdělávání a u 2 dětí bylo, na žádost rodičů, doporučení poradenského centra a odborného lékaře, rozhodnuto o odkladu povinné školní docházky. Údaje o aktivitách žáků a o prezentaci školy na veřejnosti Olympiády Logická olympiáda pro žáky 5., 7., 8. a 9.ročníků, soutěž pořádaná organizací Mensa ČR Dějepisná olympiáda, školní kolo, okresní kolo, 4.místo z 20 účastníků,potup do krajského kola zde 11.místo Olympiáda z Českého jazyka, školní kolo, okresní kolo 11.místo Fyzikální olympiáda, 5.místo Vědomostní soutěže Přírodovědný klokan, soutěž v přírodních oborech (Př, Fy, Ch, Z, M, ), pro žáky 8. a 9. ročníků Pythagoriáda matematická soutěž(logika, dobrý odhad, zdravý selský rozum), pro žáky 5., 6., 7.a 8.ročníku, školní kolo, okresní kolo 8.ročník, místo z 67 soutěžících Matematický klokan, pro 2.-9.ročník, celosvětově pořádaná matem. soutěž Soutěž Před námi je celý svět, organizátor SŠ ekonomiky a cestovního ruchu Žďár n. Sázavou, 2 tříčlenná družstva z žáků 9.ročníku prezentovala ve svých pracích obec Lipnici n. Sázavou, postup do finálového kola z celkového počtu 260 škol z kraje Vysočina i mimo kraj

7 Soutěž Poznej Vysočinu, organizátor Krajský úřad Vysočina, krajské kolo v Jihlavě, 2 žáci opět získali účast na dvoudenním zájezdu do Prahy, což je odměna pro 40 nejlepších účastníků z celkových 112 soutěžících Soutěž o zdravém životním stylu Sapere, školní kolo, postup do okresního kola, 2 družstva (1.a2.stupeň), v okresním kole obě družstva nejlepší, postup do krajského kola, v krajském kole získalo družstvo 2.stupně 2.místo, žáci 1.stupně získali 1.místo a postup do celostátního finále, zde získáno 11. místo Finanční gramotnost, školní kolo, okresní kolo 2.místo Košík plný rozumu, soutěž na podporu zdraví, pro 1.stupěň,školní kolo, postup 2 žáků do krajského kola kde získali 1.a 2.místo, postup vítěze do celostátního kola do Prahy Internetová soutěž Seznam, najdu tam co neznám, 2.-5.místo v okrese Evropské srdce, internetová soutěž vyžadující znalosti z historie, chemie, zeměpisu, přírodopisu, astronomie a logiky, pro 8.a9.ročník, vítězné družstvo postoupilo do krajského kola, kde získalo 9.místo z celkových 68 družstev Další soutěže Recitační soutěž, školní kolo,okrskové kolo ve světlé n. S. Dopravní soutěž, testy + jízda zručnosti, školní kolo, postup do okresního kola Fotosoutěž, téma Jaro, školní akce Zdravotnická soutěž, ZŠ Nuselská Havl.Brod, 3 hlídky,které obsadily 2.,4.a 7.místo Videopohlednice z našeho města soutěž,která prezentovala obec Lipnici n.s., vše v anglickém jazyce, žáci 9.ročníku obsadili 14.místo z 18 skupin Školní výlety Kunětická hora,prohlídka hradu, muzikálová pohádka, návštěva perníkové chaloupky, 1.stupeň + ZŠ Krásná Hora Lanové centrum Počátky, celodenní program na téma Cesta pralesem, překonávání nízkých i vysokých lanových překážek a další soutěže a úkoly, žáci 6.a7.ročníku Praha, prohlídka Prahy ( Prašná brána, Obecní dům, Staroměstské nám., Karlův most, Černínský palác, Loreta, Pražský hrad, Národní divadlo), žáci 8.ročníku Žďárské vrchy (Polnička), dvoudenní cyklistický výlet žáků 9.ročníku cyklotrasa z Přibyslavi a okolí Hamrů prohlídka soch M.Olšiaka

8 Vzdělávací a výchovné pořady Filmové představení Lidice, kino Havlíčkův Brod, pro žáky 8. a 9.ročníku Návštěva Krajské knihovny Vysočiny v Havlíčkově Brodě ( provoz knihovny), žáci 8. a 9.ročníku Beseda na Úřadu práce Havlíčkův Brod k volbě povolání žáci 9.ročníku Bezpečnost silničního provozu, pro žáky 3., 4. a 5.ročníku, teorie + praktické cvičení na dopravním hřišti Dvě návštěvy Krajské knihovny Vysočiny v Havl. Brodě na témata -beseda o bajkách + seznámení s provozem knihovny) a Staré řecké báje a pověsti, žáci 6. a 7.ročníku Soutěž o zdravém životním stylu Sapere, pro žáky 2.stupně +5.ročník, školní kolo Výstava Neztratit víru v člověka Protektorát očima židovských dětí, organizátor střední škola SČMSD Humpolec + prezentace školy Beseda se zástupci policie ČR, protiprávní jednání dospívajících a jejich postihy, pro žáky 8.a 9.ročníků Návštěva Krajské knihovny Vysočiny v Havl. Brodě, povídání o pohádkových bytostech, žáci 1.a2.ročníku Návštěva Krajské knihovny Vysočiny, žáci 3.,4.a 5.ročníku, téma-slušné chování Filmové představení Nickyho rodina, kino ostrov Havl. Brod + výstava Muzea Vysočiny Krysáci z Vizovic + prohlídka havlíčkobrodského podzemí, pro žáky 8.a 9.ročníku Guatemala, organizace agentura Pohodáři, cestopisné pásmo, kino Ostrov Havl. Brod, pro 2.stupeň Výstava Hry a klamy, pořadatel Muzeum vysočiny v Havl.Brodě, 8.a 9.ročník a žáci 1.stupně Exotická zvířata, naučný program o životě 5 exotických zvířat, pořadatel manželé Hořákovi, záchranná stanice Pelhřimov Akce Veselé zoubky, program,který upozorňoval na důležitost péče o zuby, pro 1.ročník Anglické divadelní představení Slapstick (Groteska), sál radnice v Havl. Brodě, 9.ročník První pomoc do škol- školení žáků 8.ročníku o poskytování 1.pomoci a informace jak postupovat v krizových situacích + prohlídka vozu RZ, školili kvalifikovaní zachranáři, členové ČČK Přednáška o Evropské unii, 5.-9.ročník Karel IV. program o jeho životě a době ve které žil, žáci 3.-7.ročníku, lipnický hrad

9 Kulturní akce Divadelní představení Aladinova kouzelná lampa, pro děti MŠ a žáky 1.stupně Abonentní představení Horáckého divadla v Jihlavě, celkem 6 divadelních představení v průběhu školního roku Adventní zpívání, cyklus 4 pořadů povídání o adventním čase a zpívání vánočních koled, pro 1.stupeň a děti MŠ Muzikál Princ a chuďas v KD Ostrov Havl. Brod, pro žáky 6.a7.ročníku 3 předvánoční koncerty ZUŠ - pro veřejnost, pro spolužáky, pro seniory v místním Domově s pečovatelskou službou Divadelní představení divadla Krapet Kocour modroočko, kinosál Havl.Brod, pro 1.stupeň Kulturní představení s tematikou historie filmu Tajemství stříbrného plátna, celoškolní akce Koncert ZUŠ na hradě Lipnice pro širokou veřejnost a koncert ZUŚ ve škole pro spolužáky Nabídka knih, audio a videonahrávek Podpora čtenářské gramotnosti- nabídka knih z knižního klubu Albatros, Fragment, Mladá Fronta, škola je členem těchto knižních klubů Sportovní akce Podzimní a jarní přebor školy v nohejbale Přebor školy ve vybíjené a turnaj 5.a6.ročníků ve vybíjené v ZŠ Wolkerova Havl.Brod Přebor školy v branném závodě Bruslařský výcvik na stadionu ve Světlé n. S., 6 výcvikových kurzů, listopad leden, pro 1.a2.stupeň + žáci ze ZŠ Krásná Hora Lyžařský výcvikový kurz, Zdobnice v Orlických horách, organizátor AZ centrum Havlíčkův Brod Plavecký výcvik, pro žáky 3.a4.ročníků, bazén Havl.Brod Přebor školy ve stolním tenisu, 29 utkání Školní extraliga ve stolním tenisu, postup 16 nejlepších hráčů ze školního přeboru Přebor školy ve čtyřhře ve stolním tenisu 34.přebor školy v šachu ( 4 turnaje ) Okresní přebor družstev v šachu

10 16.ročník velkého šachového turnaje Velká cena ZŠ Lipnice n. S., organizátor ZŠ Lipnice n.s., účast 8 škol, Školní přebor v dámě, pro žáky 1.stupně Atletická olympiáda pro 1.a2.stupeň, organizuje škola, pozvání přijala i ZŠ Dolní Město Sportovní trojutkání malých škol (Lipnice, Vilémov, Maleč)- soutěže v atletice, vybíjené a kopané, tentokrát pořádala ZŠ Vilémov Ostatní akce Sběr starého papíru ( 2x ročně podzim, jaro) Sběr léčivých bylin Projekt Recyklohraní sběr použitých baterií el.spotřebičů Projekt Ovoce do škol Sběr použitého oleje z vývařoven (školní jídelny, restaurace, závodní jídelny) Cvičení v přírodě Burza středních škol, pro žáky 9.ročníku Návštěva pí.ředitelky Mgr. Opršálové a pana starosty Ing. Bláhy v ZŠ Dolní Město, prezentace a ekonomické zajištění školy Mikulášské nadělování ve škole Předvánoční jarmark, pořadatel Obec lipnice n. S., podílení se na programu- koncertní vystoupení žáků ZUŠ v kostele sv. Víta, živý betlém, prodej výrobků žáků školy Den otevřených dveří, ukázka výuky na 1.a2.stupni,prezentace školy,vybrané aktivity školy, hudební vystoupení žáků ZUŠ, občerstvení pro návštěvníky, ukázka třídy za starých časů Vánoční besídky, poslední školní den před vánočními prázdninami, každá třída si připravila svůj vlastní dopolední program Tříkrálová sbírka, dobročinná akce pořádaná Charitou ČR, aktivita školní družiny Charitativní sbírka použitého oblečení, pořadatel Diakonie Broumov Den Země - Akce Čistá Vysočina + sportovní a znalostní soutěže Projektový den Rakouská spolková republika + Den otevřených dveří,žáci 1.stupně-dramatizace pohádky, televizní zpravodajství a hudební vystoupení, žáci 2.stupně prezentovali Rakousko v tématech hudba, jídlo, informace o Rakousku soutěže a kvízy, rakouská kuchyně i ve školní jídelně

11 Školní třídenní zájezd do rakouské spolkové republiky Salzbursko, navazující akce na projektový den, celkem 42 účastníků z řad žáků, zaměstnanců školy, bývalých žáků a přátel školy Různé tipovací soutěže pořádané při příležitosti významných sportovních událostí (MS v hokeji, ME v kopané) Fotografování tříd ZŠ, MŠ a skupin ke konci školního roku. Celostátní testování žáků 5.a 9.ročníků z M, Čj a Aj, naši žáci se zařadili rozhodně mezi ty úspěšnější Návštěva žáků 8.ročníku SPŠ stavební v Havl.Brodě, prezentace stavební školy spojená se soutěžemi a sportem Výtvarná soutěž Švejk 100 krát jinak, jako doprovodný program Haškovy Lipnice, organizovala škola, nejlepší výtvarné práce byly oceněny a všechny práce vystaveny v době konání festivalu. Slavnostní zakončení školního roku na hradě Lipnice, předávání pochvalných listů žákům školy a předávání vysvědčení žákům 9.ročníku Akce školy a výsledky práce jsou nepřetržitě prezentovány na internetových stránkách školy Rodičům, kteří poskytli svůj , jsou informace předávány elektronicky, zpravidla 2x za měsíc, s klasifikací svých dětí se mohou rodiče průběžně seznamovat prostřednictvím internetového systému I-skoly. Největší úspěchy školy Škola se zapojuje do různých aktivit, kde získává menší či větší úspěchy. Mezi ty nejvýraznější úspěchy patří tyto: Soutěž v psaní na stroji Psaní všemi deseti, v letošním roce jsme obsadili, již opakovaně, přední místa. Z celkového počtu 48 soutěžících jsme obsadili 3., 8. a 12.místo. Pokud by byla hodnocena i soutěž družstev, patřili bychom k těm nejlepším v okrese. Historie šachových turnajů je dlouhá, což se jistě projevuje na zájmu žáků o tuto disciplínu. Nejen že organizujeme různé školní turnaje, případně turnaje pro více školy, ale také zúčastňujeme okresní šachových turnajů. V letošním roce jsme v okresním přeboru družstev v šachu byli třetí nejúspěšnější. V soutěži Před námi je celý svět 2 družstva žáků 9.ročníku prezentovala svoji obec, místo kde žijí. Obě dvě družstva se dostala z celkového počtu 260 na okrese do finálového kola. V dějepisné olympiádě naše žákyně obsadila 4.místo v okrese z 20 účastníků a 11.místo v kraji.

12 V internetové soutěži Poznej Vysočinu se již potřetí probojovali i naši dva žáci, dostali se mezi 40 nejúspěšnějších řešitelů z celkových 112 a získali dvoudenní poznávací zájezd do Prahy. Soutěž o zdravém životním stylu Sapere se naši žáci přes školní a okresní kolo probojovali až do krajského kola. Zde žáci 2.stupně obsadili 2.místo a žáci 1.stupně 1.místo. Vítězné družstvo postupovalo do finálového, kteří v tomto celostátním finále skončili na 11.místě z celkových 14 družstev. Také jde o opakovaný úspěch naší školy. Opakovaný úspěch z předešlých ročníků je i 2. místo družstva 2.stupně v soutěži Finanční gramotnost. Úspěch jsme slavili i v nové soutěži, opět zaměřené na naše zdraví - Košík plný rozumu. Přes postup v okresním kole jsme obsadili i 1. a 2. místo v krajském kole. Vítěz postoupil do celostátního finále v Praze. Jeden z posledních výrazných úspěchů bylo 2. místo v krajském kole soutěže Evropské srdce. Přehled dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Jméno: Zařazení: Název vzdělávání: Období: 1. Mgr. M. Opršálová ředitelka Školení ved.pracovníků v oblasti BOZP září 2. Školská legislativa - aktuální změny únor 3. Zdrav. živ. styl z pohledu bezpečnosti únor 4. Úlohy a jednoduch. experimenty v Ch květen 5. Práce s interaktivní tabulí říjen-list. 6. Mgr. L. Dlesková 1.stup. Jak přispívá čtenář.gramotnost k pravopisnému výcviku říjen 7. Vánoční čarování říjen 8. Kurz -digitální fotografie duben 9. Práce s interaktivní tabulí říjen-list. 10. Kurz -tvorba prezentace duben 11. Mgr. F. Roček 2.stup. Google - media a komunikace listopad 12. Mediální výchova říjen 13. Kariérové poradentství listopad 14. Regionální cenrum mediální výchovy červen 15. Práce s interaktivní tabulí říjen-list. 16. Š. Chvalkovská MŠ Pohybem a hrou listopad 17. Hudba v ekologii,ekologie v hudbě březen

13 18. J. Svoboda 2.stup. Záškoláctví- legislativní rámec (řešení, vedení rozhovoru s rodiči) listopad 19. Speaking Activities prosinec 20. Návykové látky - postup při zjištění nebo podezření leden 21. Role škol.metodika -prevence v případech dětí zanedbávaných, týraných, zneužívaných březen 22. Zvyšování kvality výuky cizího j.na ZŠ duben 23. Kurz -natáčíme a stříháme video květen 24. Vytváření, adaptace a hodnocení učeb.materiálů duben 25. Alternativní metody ve výuce Aj na ZŠ (10 lekcí) červen 26. Práce s interaktivní tabulí říjen-list. 27. Mgr. Z. Kolčavová 2.stup. Ochrana reprodukčního zdraví listopad 28. Práce s interaktivní tabulí říjen-list. 29. Bc. P. Dolejšová 2.stup. Jednodenní seminář pro uč. Aj březen 30. Efektivní výuka a nácvik jazykových dovedností -poslech a mluvení duben Organizace a řízení vyučování, prakt. 31. typy pro efektivní vedení výuky Aj leden 32. Práce s interaktivní tabulí říjen-list. 33. Mgr. I. Šidláková 2.stup. Evropslé jazykové portfolio - využití aplikace EJP ve výuce na 2.stup. duben 34. Práce s interaktivní tabulí říjen-list. 35. Mgr. J.Jonášová 1.stup. Práce s interaktivní tabulí říjen-list. 36. Mgr. P.Kubátová 2.stup. Práce s interaktivní tabulí říjen-list. Údaje o inspekční činnosti Kontrola ČŠI proběhla ve dnech března 2012n a podnět Krajského úřadu Kraje Vysočina. Předmětem kontroly byl výkaz počtu žáků ZUŠ k a oprávněnost poskytnutých finančních prostředků státního rozpočtu.

14 Kontrolní zjištění: Při kontrole bylo zjištěno, že výkonové výkazy za základní uměleckou školu byly vyplněny dle skutečnosti a že škola přijala finanční prostředky ze státního rozpočtu ve správné výši a v souladu s právními předpisy. Finanční prostředky státního rozpočtu byly přijaty oprávněně. Doplňková činnost Škola může na základě povolení zřizovatele školy vykonávat doplňkovou činnost. Okruhy doplňkové činnosti jsou uvedeny ve zřizovací listině školy. Z těchto okruhů škola využívá především hostinskou činnost. Doplňková činnost nesmí narušovat plnění hlavních úkolů organizace a sleduje se odděleně. Zisk z této činnosti se využívá k podpoře hlavní činnosti školy. Zisk z této činnosti činil ,-Kč. V letošním školním roce, resp. o hlavních prázdninách jsme zajišťovali ubytování a stravování pro: - přírodovědný dětský tábor Protěž z Trutnova - pěvecký soubor Besharmonie - pěvecký soubor Bohemiachor - pěvecký sbor Lucky Voice Band - mužský pěvecký sbor pod vedení pana Sládka Dodatek Součástí výroční zprávy školy jsou: - výroční zpráva MŠ - výroční zpráva ZUŠ - údaje o výsledcích vzdělávání žáků (součást písemného vyhotovení výroční zprávy) - údaje o rozmístnění vycházejících žáků (součást písemného vyhotovení výroční zprávy) - výroční zpráva o hospodaření školy (součást písemného vyhotovení výroční zprávy) Výroční zpráva je veřejně přístupný dokument, který je v plné verzi uložen v budově školy. Výroční zpráva je ve zkrácené podobě zveřejněna také na stránkách školy byla schválena školskou radou dne a předána zřizovateli školy.

15 Zapsala Mgr. Marie Opršálová (ředitelka školy):.. Kulaté razítko školy: Výroční zpráva byla předložena ke schválení školské radě Byli jsme seznámeni s výroční zprávou pro školní rok Za školskou radu: Dne..Předseda školské rady Za zřizovatele: Dne Starosta obce Lipnice N.S..

Výroční zpráva. o činnosti školy. ve školním roce 2013 2014

Výroční zpráva. o činnosti školy. ve školním roce 2013 2014 Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 PSČ 580 01 Havlíčkův Brod, telefon + fax 569 429 070, IČO 709 10 961 KB Havlíčkův Brod 128 38 521/0100, e-mail adresa zs.nuselska@worldonline.cz Č.j. 294/2014/ZSNU

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013/2014-1 - OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 1.1 Základní údaje o součástech školy ve škol. roce

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011-2012 Projednáno na pedagogické radě dne 31. 8. 2012 Schváleno školskou radou dne 31. 8. 2012 Zpracoval: Mgr. Libor Mandovec ředitel ZŠ Kovářov Výroční zpráva

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, příspěvková organizace ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, příspěvková organizace ADRESA A KONTAKTY Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace, Albertova 4062, 767 01 Kroměříž tel.: 573 503 250, fax: 573 503 251, mobil:

Více

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola O s větimany Výroční zpráva o činnosti základní školy a mateřské školy ve školním roce 2013/2014 Část I. 1. Základní údaje o škole Základní charakteristika

Více

za školní rok 2011/2012

za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Skřipov, okres Opava, příspěvková organizace, 747 45 Skřipov č. 120 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Mgr.et Bc. Eva Víchová ředitelka školy 1 Obsah:

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, ve znění vyhlášky

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591 OKRES PELHŘIMOV. Výroční zpráva. o činnosti školy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591 OKRES PELHŘIMOV. Výroční zpráva. o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591 OKRES PELHŘIMOV Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Obsah výroční zprávy o činnosti 1. Základní údaje o škole str. 3-4 2. Přehled oborů vzdělání, které

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

Výroční zpráva. o činnosti. Základní školy Velké Přílepy, okres Praha západ

Výroční zpráva. o činnosti. Základní školy Velké Přílepy, okres Praha západ Výroční zpráva o činnosti Základní školy Velké Přílepy, okres Praha západ Školní rok 2011/2012-1- Obsah: a. Základní údaje o škole str. 3 b. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje a jsou zařazeny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace Zahradní 10, PSČ 747 28, IČO 70984565 Tel.: 553 675 129, E-mail: zsstepankovice@volny.cz www.zsstepankovice.skolniweb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou,okres Přerov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011/2012 (zákon č. 561/2004 Sb., vyhláška 15/2005 Sb.) Výroční zpráva ZŠ za školní rok 2011/2012

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2013-2014

Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2013-2014 Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2013-2014 Základní škola praktická a Základní škola speciální Lužiny, Praha 5, Trávníčkova 1743 I. Základní údaje o škole 1. Přesný název právnické

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 2012/2013 Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec Zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 G Y M N Á Z I U M D R. A. H R D L I Č K Y, H U M P O L E C

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591 OKRES PELHŘIMOV. Výroční zpráva. o činnosti školy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591 OKRES PELHŘIMOV. Výroční zpráva. o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591 OKRES PELHŘIMOV Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy o činnosti 1. Základní údaje o škole str. 3-4 2. Přehled oborů vzdělání, které

Více

Č. j. ZS/208/2013 Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace Zahradní 403, Železná Ruda, 340 04

Č. j. ZS/208/2013 Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace Zahradní 403, Železná Ruda, 340 04 Č. j. ZS/208/2013 Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace Zahradní 403, Železná Ruda, 340 04 + 420 376 397 024 www.zszeleznaruda.maleskoly.info Výroční zpráva

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva je

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Zdeněk Šmída, ředitel

Více

I. Základní údaje o škole

I. Základní údaje o škole I. Základní údaje o škole Název školy Základní škola Karla staršího ze Žerotína Bludov Adresa školy Nová Dědina 368, 789 61 Bludov IČO 63696487 Bankovní spojení 220003510/0300, 220003590/0300- ŠJ DIČ CZ63696487

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2013-2014 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Školní rok 2003/2004

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Školní rok 2003/2004 VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Školní rok 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Sídlo školy:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2010/2011 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 [srpen 2013] Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50 Tř. Dr. E. Beneše 50/II, 392 01 Soběslav

Více