Zpracování analýz výzkumu a vývoje pro podnikatelské subjekty část A: Analýza inovačního potenciálu pro transfer technologií

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpracování analýz výzkumu a vývoje pro podnikatelské subjekty část A: Analýza inovačního potenciálu pro transfer technologií"

Transkript

1 Zpracování analýz výzkumu a vývoje pro podnikatelské subjekty část A: Analýza inovačního potenciálu pro transfer technologií Resumé připravila společnost Červen 2013 Dílo je součástí projektu Propojení VaV pro MSP v sasko-českém příhraničí, který byl podpořen z prostředků Evropské unie.

2 1 Úvod Tato analýza je zpracována v rámci projektu Propojení VaV pro malé a střední podnikání v saskočeském příhraničí a skládá se z 3 hlavních částí, které jsou zaměřeny v první řadě na obecné zhodnocení Inovačního potenciálu ČR a regionu s využitím agregovaných statistických dat a rovněž informací o dotacích poskytnutých na projekty VaVaI. Dále jsou popsáni jednotliví aktéři výzkumu, vývoje a inovací v regionu a v sousedních krajích. Informace byly čerpány jak z otevřených zdrojů, tak z osobních návštěv ve všech relevantních institucích VaVaI v Ústeckém kraji. V kapitole 6 jsou uvedeny nástroje podpory ze strany veřejných zdrojů na úrovni EU a ČR. 2 Inovační výkonnost České republiky Dlouhodobě udržitelná konkurenceschopnost a úspěšný hospodářský vývoj států i re gionů je závislý zejména na konkurenceschopnosti zde působících firem. Ta je dnes ve vyspělých ekonomikách spojena především se schopností vytvářet nové znalosti a inovace a zhodnocovat je na trhu. 2.1 Makroekonomický vývoj ČR Ekonomika České republiky procházela mezi roky 2003 a 2007 velmi dobrým růstovým obdobím, kdy HDP rostl reálně meziročním tempem kolem 6 %. Vrcholu dosáhl ekonomický růst v roce 2006, pokles vyvrcholil krizovým rokem 2009, kdy ekonomika klesala meziročně ve všech čtvrtletích. Pokrizové oživení trvalo pouze krátkou dobu a od 4. čtvrtletí 2010 tempo růstu ekonomiky znovu zpomaluje a nyní klesá již páté čtvrtletí po sobě. 2.2 Souhrnná inovační výkonnost ČR K určení souhrnné inovační výkonnosti České republiky bylo využito hodnocení Innovation Union Scoreboard z roku ČR patří v inovační výkonnosti mezi průměrné země v EU. Při porovnání s ostatními zeměmi ve střední Evropě (Slovensko, Polsko, Maďarsko) je inovační výkonnost Česka nejlepší. V dynamice inovační výkonnosti mezi roky ale Česko za některými novými zeměmi EU27 zaostává v kvalitě a otevřenosti výzkumného systému zejména v propojenosti s globálně excelentními vědeckými pracovišti a v otevřenosti pro studenty a vědce ze zemí mimo EU. 2.3 Vstupy do inovačního systému ČR Rozvoj výzkumných a vývojových (VaV) aktivit, měřený výdaji a počty zaměstnanců, má v Česku rostoucí tendenci. Pozitivní je rychle rostoucí objem soukromých investic do výzkumu a vývoje. Významným příspěvkem jsou také veřejné zahraniční zdroje, které vzrostly z 600 mil. Kč v roce 2005 na 6,1 mld. kč v roce Výstupy inovačního systému ČR Měření výstupů inovačních aktivit a jejich přínosu pro regionální ekonomiku je podle dostupných statistických dat velmi obtížné. Jedním z možných ukazatelů jsou počty patentových přihlášek, jejichž Propojení VaV pro MSP v sasko-českém příhraničí 2

3 počet v ČR dlouhodobě mírně roste, což ukazuje na zvyšující se inovační aktivitu, ale i na rostoucí míru ochrany duševního vlastnictví firmami i dalšími institucemi. V porovnání s ostatními státy EU ale Česko stále zaostává, v relativním vyjádření dosahuje pouze 1/5 patentové aktivity, která je v průměru v EU Subjekty inovační infrastruktury v České republice Tento přehled potvrzuje koncentraci nejvýznamnějších subjektů aktivních především v základním výzkumu do metropolitních oblastí. Z pouhého počtu subjektů však nelze usuzovat na vliv VaVaI infrastruktury na ekonomický rozvoj krajů ČR a jejich samotná existence je pouze jedním z vstupních předpokladů pro změny vedoucí k rozvoji znalostní ekonomiky. 3 Inovační potenciál Ústeckého kraje 3.1 Makroekonomický vývoj Ekonomická výkonnost Ústeckého kraje prodělala v porovnání s ostatními regiony Česka specifický vývoj. Rychlý propad v druhé polovině 90. let byl vystřídán obdobím průměrného růstu v letech 2002 až Na rozdíl od většiny regionů zaznamenal Ústecký kraj v roce 2009 absolutní i relativní hospodářský růst. Příčinou byla především specifická struktura hospodářství s vysokým podílem některých průmyslových odvětví, která v období krize nezaznamenala výraznější poklesy (chemický průmysl, těžba, energetika). HDP Ústeckého kraje významně posiluje vysoká produktivita práce, která je třetí nejvyšší v ČR. Příčinou je odvětvové zaměření zpracovatelského průmyslu v kraji, ve kterém mají významný podíl kapitálově náročná odvětví s vysokou produktivitou spočívající především ve vysoké výrobní automatizaci a menším využívání pracovní síly a také rychle rostoucích cenách koncových produktů, kterými jsou převážně suroviny a komodity sloužící k dalšímu zpracování. Problémy na trhu práce v Ústeckém kraji jsou dlouhodobé a vychází především ze zděděné hospodářské struktury a její restrukturalizace v posledních 20 letech. Míra nezaměstnanosti se v kraji stále drží vysoko nad průměrem ČR, i když dochází k jejímu postupnému snižování. Vysoký je také podíl dlouhodobé nezaměstnanosti, který se sice postupně daří snižovat, stále je ale 40 % nezaměstnaných déle než rok bez práce. 3.2 Inovační výkonnost Ústeckého kraje Ústeckému kraji s 856 zaměstnanci ve VaV patří v absolutních počtech mezi kraji ČR 3. nejhorší pozice. V posledních 6 letech došlo v Ústeckém kraji k mírnému nárůstu počtu pracovníků ve VaV, ale tempo je nižší než v průměru v ČR. Výdaje na VaV dosahují v Ústeckém kraji 2. nejnižší hodnoty mezi regiony ČR a to absolutně i relativně ve vztahu k regionálnímu HDP. Nepříznivým faktorem ovlivňujícím celkovou výši výdajů na VaV i počty výzkumníků je také malý počet veřejných vědeckovýzkumných institucí a nízká intenzita univerzitního výzkumu v kraj. Pro dlouhodobou konkurenceschopnost regionálního hospodářství je klíčová kvalita a kvalifikace lidských zdrojů. Základním ukazatelem kvality lidských zdrojů v krajích je podíl VŠ vzdělaných Propojení VaV pro MSP v sasko-českém příhraničí 3

4 zaměstnanců. Ten činil v roce 2011 v Ústeckém kraji 12,1 % a kraj se tak nachází na předposledním místě mezi regiony ČR. VŠ zaměstnanost dlouhodobě roste jak na národní úrovni, tak v krajích. Nepříznivě pro Ústecký kraj vyznívá i situace v přípravě lidských zdrojů v terciárním vzdělávání, která ovlivňuje budoucí dostupnost vysoce kvalifikovaných odborníků pro potřeby regionální ekonomiky. V oborech přírodních a technických věd je v Ústeckém kraji podprůměrný počet studentů. 3.3 Inovační infrastruktura v Ústeckém kraji Inovační infrastruktura v Ústeckém kraji zahrnuje 4 subjekty typu podnikatelského inkubátoru/ vědeckotechnického parku. Obsazenost inkubátorů a parků je v porovnání s ostatními kraji Česka průměrná, nepříznivá je ale struktura usídlených firem z pohledu inovačnosti jejich aktivit. Největším subjektem VaVaI v kraji je Univerzita Jana Evangelisty Purkyně (UJEP) v Ústí nad Labem. Univerzita je centrem základního a částečně také aplikovaného výzkumu se zaměřením především na humanitní a přírodovědné vědní obory. V rámci UJEP funguje i Vědeckotechnický park Ústí nad Labem. Dále v kraji sídlí Vysoká škola aplikované psychologie v Terezíně a několik poboček vysokých škol, které se zaměřují především na výuku. V kraji je několik soukromých nebo veřejných výzkumných organizací, které se soustředí především na aplikovaný výzkum orientovaný na potřeby komerční sféry a oborovým zaměřením většinou odpovídají dlouhodobým specializacím regionálního hospodářství Výzkumný ústav anorganické chemie, Výzkumný ústav hnědého uhlí, Chmelařský institut, Agrobiotechnologické výzkumné centrum pro revitalizaci a trvale udržitelný rozvoj, Výzkumný ústav balneologický. K významnému posílení potenciálu VaVaI v Ústeckém kraji v příštích letech přispějí některé velké projekty, které jsou ve stádiu realizace. Jedná se například o centrum UniCRE v Záluží u Litvínova (Centrum výzkumu a vzdělávání firmy Unipetrol) jehož cílem je udržení a rozvoj chemického výzkumu a vzdělávání v ČR a dosažení evropské úrovně v této oblasti. Dalším projektem, který by měl v horizontu příštích 2 3 let posílit inovační potenciál Ústeckého kraje, je park Nupharo. 4 Inovační infrastruktura v Ústeckém kraji a v sousedících krajích Mezi Ústeckým krajem a srovnávanými regiony jsou značné rozdíly v četnosti zastoupení subjektů inovační infrastruktury. Podnikatelské inkubátory, vědeckotechnické parky, centra transferu technologií a technologická centra byly v minulosti nejčastěji lokalizovány (mimo Prahu) v Moravskoslezském, Jihomoravském a Středočeském kraji. Příčinou je jejich úzká vazba na metropolitní oblasti s vysokou koncentrací univerzit a vědecko-výzkumných ústavů. Největší rozdíl mezi subjekty inovační infrastruktury ve vybraných krajích je v kvalitě firem usídlených ve VTP a PI a povaze jejich aktivit. Nejvyšší míru znalostní náročnosti svých aktivit vykazují firmy v Jihomoravském, Středočeském a Plzeňském kraji, kde také došlo mezi roky 2010 a 2013 k největší pozitivní změně. Naopak v Ústeckém kraji patří převážná většina z nich do kategorie neinovačních podniků. Propojení VaV pro MSP v sasko-českém příhraničí 4

5 4.1 Sítě spolupráce a projekty v oblasti VaVaI Cílem této části je zmapovat rámcově sítě spolupráce subjektů inovační infrastruktury v Ústeckém kraji a sousedních krajích nebo krajích významných z hlediska VaVaI. Počty výzkumných a vývojových projektů univerzit závisí do značné míry na jejich velikosti a také významu a aktivitě jed notlivých výzkumných týmů. Jednoznačně nejčastějšími příjemci externích grantů a dotací na své výzkumné projekty jsou Masarykova univerzita a Vysoké učení technické v Brně, největší školy ve vybraných krajích. Ale i Mendelova Univerzita a TU Liberec, které jsou velikostně srovnatelné s UJEP, vykazují v získávání vnějších zdrojů mnohem větší aktivitu. Kvůli koncentraci veřejných výzkumných institucí především do metropolitních oblastí Prahy a Brna a jejich okolí mají výzkumné instituce ve Středočeském a Jihomoravském kraji i nejvíce projektů z veřejných programů podpory VaV. V Ústeckém kraji jsou pouze dvě veřejné výzkumné instituce, které řeší zejména kvůli svému malému rozsahu v porovnání s institucemi v ostatních krajích jen minimum projektů. VaVaI aktivity v soukromých výzkumných organizacích jsou dominantně financovány ze soukromých prostředků, proto není počet projektů realizovaných z veřejných programů podpory nijak vysoký. Tři soukromé výzkumné organizace v Ústeckém kraji (VÚAnCh, VÚHU, CHI Žatec) však mají ve srovnání s ostatními nadprůměrný počet projektů. 4.2 Sousedící kraje a kraje významné z pohledu VaVaI infrastruktury stručný přehled Tato kapitola prezentuje VaVaI infrastrukturu ve vybraných krajích Karlovarském, Plzeňském, Středočeském, Libereckém, Jihomoravském a Moravskoslezském. V profilu jsou zahrnuty nejvýznamnější subjekty inovační infrastruktury poskytující specializované služby firmám (inkubátory, vědeckotechnické parky, centra transferu technologií, technologická centra), univerzity a vysoké školy a aktivně fungující klastry, které svým zaměřením mohou být potenciálně přínosné pro přenos technologií a znalostí v Ústeckém kraji. 4.3 Hodnocení kvality výzkumných aktivit v ČR Studie Kde se v ČR dělá nejlepší výzkum Jurajdy a Münicha z roku 2012 srovnává výzkumná pracoviště s cílem poskytnout jednoduchý a přesto výstižný přehled jejich výsledků. Výsledkem srovnání je vytvoření oborového přehledu nejexcelentnějších výzkumných pracovišť v ČR. Studie hodnotí výzkumná pracoviště podle jejich publikační kvality měřené impakt faktorem (IF). Z hodnocení vyplývá, že fakulty UJEP dosahují v oborovém porovnání s ostatními pracovišti v ČR podprůměrných výsledků v kvalitě publikačních výstupů a za nejlepšími výrazně zaostávají zejména v počtu publikací v nejvíce impaktovaných periodikách. Nejlepších výsledků uvnitř UJEP dosahuje Přírodovědecká fakulta a Fakulta životního prostředí. Hodnocení je nutné interpretovat obezřetně, neboť bere v úvahu pouze články a příspěvky v odborných periodikách a neuvažuje další výstupy výzkumných aktivit (patenty, technologie, užitné Propojení VaV pro MSP v sasko-českém příhraničí 5

6 vzory apod.). Proto vypovídá spíše o charakteru a kvalitě základního výzkumu, nikoliv o výsledcích aplikovaného výzkumu orientovaného na konkrétní požadavky aplikační sféry. 4.4 Využití operačních programů OPPI (Prosperita, Potenciál, Spolupráce, Technoparky) a VaVpI V Ústeckém kraji se mezi klíčovými aktéry VaVaI infrastruktury úspěšně realizovalo či stále realizuje 5 projektů podpořených z operačních programů OPPI a VaVpI za zhruba 1,6 miliardy Kč. Z těchto pěti projektů se dva realizovaly na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a 3 v soukromých organizacích, které mohou mít přímý pozitivní dopad na rozvoj jak výzkumu, tak ekonomiky v kraji. Tyto projekty jsou navíc finančně náročnější a tak i státní podpora dosahuje vyššího objemu. Pokud tyto projekty naplní své očekávané cíle, mohou se stát silným impulsem pro dynamický rozvoj vědy a výzkumu v kraji. 5 Detailní popis jednotlivých aktérů VaVaI infrastruktury 5.1 Ústecký kraj Aktéři VaVaI infrastruktury v Ústeckém kraji a v ostatních krajích jsou představováni tabelární formou. Výsledky VaV a popis spolupráce s aplikovanou sférou byly vytvořeny na základě analýzy dat IS VaVaI, která umožňuje identifikaci výsledků právní ochrany (patenty, užitné a průmyslové vzory) a výsledků s aplikačním potenciálem. Pokud pracoviště vykazuje velké množství výsledků aplikovaného výzkumu, lze usuzovat na jeho silnou orientaci do aplikační sféry. Výstupem základního výzkumu pak jsou především publikace. Ty nejsou do hodnocení zahrnuty, neboť potenciál jejich využití je vzhledem k absorpčním kapacitám českých podniků i poboček zahraničních firem omezený. Přehled uskutečněných přenosů poznatků do praxe (transfery technologií) byl vytvořen pomocí výročních zpráv institucí. Při interpretaci výstupů analýzy dat z IS VaVaI je nutné si uvědomit povahu samotného informačního systému. IS VaVaI shromažďuje informace o všech projektech podpořených z veřejných zdrojů. Z toho vyplývá, že pokud organizace nevykazuje žádné výsledky, neznamená to, že neprovádí VaV aktivity s patřičnými výsledky. K výzkumné činnosti může využívat pouze soukromé prostředky. Právě tento nedostatek eliminuje provedený průzkum inovační infrastruktury v Ústeckém kraji. Výsledky VaV dle IS VaVaI V Ústeckém kraji lze identifikovat pět hlavních aktérů. Nejvíce výsledků je vedeno pod UJEP, jejíž výsledky jsou však zejména neaplikačního charakteru. Významný počet výsledků vykázaly taktéž Chmelařský institut a Výzkumný ústav pro hnědé uhlí. Tyto instituce disponují především neaplikačními výsledky. Naproti tomu Výzkumný ústav anorganické chemie a pobočka Výzkumného ústavu rostlinné výroby v Chomutově dosahují podílu potenciálně aplikovatelných výsledků okolo 40 %, což je nejvíce mezi všemi organizacemi v Ústeckém kraji. Je však nutné uvažovat jejich celkově menší počet výsledků. Nejvíce se na VaV činnosti podpořené z veřejných zdrojů podílí Fakulta technologií výroby a managementu (FTVM) a Fakulta životního prostředí (FŽP). Nejvíce výsledků však vykazuje Propojení VaV pro MSP v sasko-českém příhraničí 6

7 Pedagogická fakulta, ale zmíněné fakulty (FTVM a FŽP) vykazují nejvyšší podíl výsledků s aplikačním potenciálem. 5.2 Sousedící kraje, resp. kraje ČR významné z hlediska VaVaI Na základě přehledu všech subjektů věnujících se VaVaI činnosti bylo vybráno 45 organizací, které jsou klíčovými aktéry inovační infrastruktury jednotlivých krajů. Mezi vysokými školami mají největší podíl výsledků aplikačního charakteru technické univerzity v Ostravě, Liberci a Brně. Naproti tomu humanitně či přírodovědně orientované univerzity mají vysoký podíl neaplikačních výsledků. Největší podíl aplikačních výsledků ze všech univerzit vykázala Západočeská univerzita v Plzni, která se zaměřením pohybuje mezi technickými a netechnickými vědami. Srovnání veřejných výzkumných institucí oproti srovnání vysokých škol ukazuje, že největší podíl výsledků aplikačního charakteru mají organizace zaměřené na přírodní vědy, teprve za nimi následují technicky zaměřené instituce. Při pohledu na soukromé výzkumné instituce se ukazuje obecně vyšší tendence k aplikaci výsledků v porovnání s veřejnými výzkumnými institucemi. Tato skutečnost je dána především technickým zaměřením výzkumu, ale i jejich základní orientací na zisk z hlediska jejich udržitelnosti a rozvoje. 6 Podpora VaVaI aktivit v ČR z veřejných zdrojů Výdaje na aktivity v oblasti VaVaI v ČR i v Ústeckém kraji každoročně rostou a velká část z nich je financována právě z veřejných zdrojů státních (37 % v roce 2011) nebo veřejných zahraničních zdrojů (8,6 % v roce 2011). VaVaI aktivity podnikatelských i nepodnikatelských subjektů v ČR jsou tak z více než 45 % financovány z veřejných zdrojů. Seznam nástrojů podpory VaVaI aktivit zahrnuje všechny programy podpory poskytované na národní úrovni a financované jak státním rozpočtem, tak Evropskou Unií. Celkem jde o 5 programů SF EU, 14 národních programů podpory VaVaI a 9 mezinárodních programů na podporu spolupráce ve VaVaI. 7 Závěr Výsledky makroanalýzy inovační výkonnosti ČR Souhrnná inovační výkonnost České republiky patří v EU 27 k průměru. V dynamice inovační výkonnosti mezi roky ale Česko zaostává za Slovenskem a Pobaltskými zeměmi. V dílčích aspektech inovační výkonnosti Česko nejvíce zaostává za ostatními zeměmi EU 27 v kvalitě a otevřenosti výzkumného systému zejména v propojenosti s globálně excelentními vědeckými pracovišti a v otevřenosti pro studenty a vědce ze zemí mimo EU. Inovační výkonnost ČR dále sráží špatná dostupnost rizikového kapitálu pro firmy s inovačním potenciálem a začínající podnikatele a nízká aktivita v oblasti ochrany duševního vlastnictví. Naopak dobrých výsledků ČR dosahuje v oblasti lidských zdrojů, kde jsou ale hodnoceny pouze počty VŠ/doktorských studentů, nikoliv jejich kvalita a zaměření odpovídající potřebám trhu práce. Dále také v investicích firem do VaV a zavádění inovací u MSP, kde hodnocení Propojení VaV pro MSP v sasko-českém příhraničí 7

8 vychází především z dat šetření CIS, které má určitá metodická specifika ovlivňující jeho výsledky. Na straně vstupů do inovačního systému mají v ČR rostoucí tendenci výdaje na VaV i počty zaměstnanců ve VaV. K nejvyššímu nárůstu došlo v podnikatelském a vysokoškolském sektoru. Objem výstupů inovačního systému v ČR také mírně roste, v porovnání s ostatními státy EU ale Česko stále zaostává, v relativním vyjádření dosahuje pouze 1/5 patentové aktivity, která je v průměru v EU27. Rostou i zisky z vývozu technologických služeb, nejvíce u zahraničních firem, což může indikovat postupné zvyšování znalostní náročnosti aktivit zahraničních firem v ČR. Výsledky makroanalýzy inovačního potenciálu Ústeckého kraje Regionální ekonomika Ústeckého kraje dosahuje průměrné výkonnosti v ČR. Jejím specifikem je vysoká míra nezaměstnanosti, zejména její dlouhodobé složky a struktura ekonomiky s výrazným podílem low- a medium-tech odvětví (těžba, energetika, chemický průmysl). Výraznou bariérou pro rozvoj znalostně založené konkurenceschopnosti je nízká vzdělanost a kvalifikační úroveň lidských zdrojů. Negativně k tomu přispívá i nízký počet studentů technických a přírodovědných oborů v kraji, po kterých je na regionálním trhu práce nejvyšší poptávka. Inovační systém Ústeckého kraje trpí velmi nízkým objemem vstupů. Zejména výdaje na VaV a počet zaměstnanců ve VaV patří mezi kraji ČR k nejnižším. Negativní je velmi nízký podíl výzkumníků mezi již tak malým počtem zaměstnanců ve VaV. Lidské zdroje i finance ve VaV se koncentrují dominantně do podnikatelského sektoru. Ačkoliv v kraji sídlí univerzita, výdaje vysokoškolského sektoru na VaV jsou zanedbatelné a to jak v porovnání s podnikatelským sektorem, tak v porovnání s ostatními srovnatelnými kraji Česka (např. Liberecký kraj, kde sídlí také pouze jedna univerzita, má výdaje vysokoškolského sektoru pětinásobné). Tržby za inovované produkty (podle CIS) jsou v Ústeckém kraji v porovnání s ostatními regiony ČR vysoké, jedná se však především o inovace, které jsou nové pouze pro podnik a slouží tak zejména k dohánění náskoku konkurence na trhu. Aktivita v podávání patentů a jiných způsobů ochrany duševního vlastnictví je v kraji nízká a koncentruje se téměř výhradně do sektoru firem a fyzických osob. Výsledky analýzy inovační infrastruktury v Ústeckém kraji a vybraných krajích Subjekty inovační infrastruktury (podnikatelské inkubátory, vědeckotechnické parky, centra transferu technologií a technologická centra) jsou nejvíce koncentrovány v Moravskoslezském, Jihomoravském a Středočeském kraji. Propojení VaV pro MSP v sasko-českém příhraničí 8

9 Kapacita subjektů inovační infrastruktury (VTP/PI) je v Ústeckém kraji a vybraných krajích naplněna v průměru mezi %. I přesto bude jejich síť v příštích letech značně rozšířena (ve vybraných krajích dohromady o 21 subjektů). Nejvíce inovačně/technologicky orientovaných firem je usídleno v podnikatelských inkubátorech a vědeckotechnických parcích, které jsou přímo navázány na univerzitu nebo VaV organizaci. Z vybraných krajů je nejvíce inovačně orientovaných firem v Jihomoravském a Středočeském kraji. Naopak ve VTP/PI v Ústeckém kraji převažují firmy neinovačního charakteru. Nejčastější spolupráci v oblasti VaV s externími subjekty (financovanou z veřejných zdrojů) mají v Ústeckém kraji UJEP, VÚAnCh, VÚHU a Chmelařský institut Žatec. Největší část z těchto výzkumných projektů realizuje s partnery z podnikatelské sféry VÚAnCh. Informace o inovační infrastruktuře Ústeckého kraje Největší institucí VaVaI je Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, která realizuje 16 projektů vědy a výzkumu ve spolupráci s právnickými osobami dotovaných z veřejných zdrojů. Další projekty komerční spolupráce existují, ale obvykle se soustředí na aktivity s nižší přidanou hodnotou (měření). Jedním z problémů, který brání větší míře spolupráce UJEP s podniky, je přetrvávající image školy jako pedagogické fakulty a malá informovanost firem o skutečné nabídce a možnostech školy. Dalším problémem je přetrvávající nesoulad mezi poptávkou podniků po okamžitých výsledcích a obtížnou využitelností zaměstnanců školy na krátkodobé úkoly. Škola preferuje spolupráci na dlouhodobé bázi (minimálně jeden rok, optimálně 3 a více), zatímco jen velmi málo firem je schopno a ochotno takto dlouhodobě investovat do VaV. Pobočky vysokých škol, které v kraji sídlí, jsou víceméně jenom učebními středisky bez vlastního výzkumu a spolupráce s aplikační sférou. Jedinou výjimkou je na detašovaném pracovišti Fakulty dopravní ČVUT v Děčíně připravovaný projekt výzkumného centra "Specializované centrum pro aplikovanou simulaci a vizualizaci" ve spolupráci s partnery ze Zwickau. Největší počet patentů, užitných vzorů a partnerů ve firemní sféře vykazuje Výzkumný ústav anorganické chemie, jehož většina projektů směřuje do oblasti průmyslové a anorganické chemie. Přestože má partnery i mimo Ústecký kraj, stává se zde jádrem nejvýznamnější sítě spolupráce. Tato role by měla být posílena dobudováním výzkumného a vzdělávacího centra Unicre v Litvínově. Druhou organizací obdobného významu pro aplikační sféru je Výzkumný ústav pro hnědé uhlí v Mostě, jehož více jak polovina projektů směřuje do oblasti těžby/rekultivací krajiny po těžbě. Třetím soukromým subjektem VaV v kraji je Chmelařský institut, jehož činnost se zaměřuje na pěstování, zpracování a posklizňové úpravy chmele a který dosahuje významných výsledků v oblasti prodeje licencí a užitných vzorů. Propojení VaV pro MSP v sasko-českém příhraničí 9

10 Nadprůměrných výsledků vzhledem ke své velikosti dosahuje i Agrobiotechnologické výzkumné centrum pro revitalizaci a trvale udržitelný rozvoj Severočeského regionu Chomutov. Pokud bude realizován projekt NUPHARO Parku v plánovaném rozsahu (16,000 m 2 ploch pro výzkum), stane se jedním z klíčových hráčů na poli VaV v kraji. Pozitivním závěrem z rozhovorů je ochota řady představitelů navštívených subjektů podílet se na aktualizaci Regionální inovační strategie a zapojit se do podpory rozvoje inovační ekonomiky v kraji. Srovnání inovační infrastruktury Ústeckého a dalších krajů Subjekty v Libereckém a Plzeňském kraji jsou silně zaměřeny na spolupráci s aplikovanou sférou. Síť partnerů tamních organizací je výrazně hustší. Na druhé straně, organizace ve Středočeském kraji vykazují nejvyšší podíl potenciálně aplikovatelných výsledků mezi zájmovými kraji. Tyto organizace disponují relativně tenkou sítí partnerů. Pozice Ústeckého kraje mezi ostatními kraji indikuje jak velmi slabou síť partnerských organizací, tak i relativně nízký podíl projektů s aplikačním potenciálem. Jihomoravský a Moravskoslezský kraj se pohybují na teoretickém průměru sledované souboru a z jejich pozice lze usuzovat na orientaci činnosti směrem k základnímu výzkumu. Podpora VaVaI aktivit z veřejných zdrojů V České republice existuje několik desítek programů, které disponují několika miliardami korun na podporu aktivit výzkumu, vývoje a inovací. V Ústeckém kraji nicméně neexistuje instituce na podporu inovací a transferu technologií typu krajského inovačního centra, která by (vedle dalších aktivit) uměla zprostředkovat zájemcům přístup k těmto dotacím. Závěr Analýza konstatuje nelichotivé výsledky Ústeckého kraje v oblasti výzkumu a vývoje a inovací, která souvisí s nízkými výdaji na VaV, nízkým počtem pracovníků a nízkou mírou spolupráce akademického a podnikového sektoru při transferu technologií. Tuto situaci může změnit jenom výrazná politická podpora představitelů kraje a velkých (statutárních měst), spolupráce všech klíčových aktérů veřejné, podnikové a akademické sféry na realizaci inovační strategie a vytvoření efektivních nástrojů podpory VaVaI včetně chybějící institucionální kapacity. Propojení VaV pro MSP v sasko-českém příhraničí 10

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj REGIONÁLNÍ OBSERVATOŘ KONKURENCESCHOPNOSTI oblast VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE Moravskoslezský kraj se vyznačuje silným potenciálem v oblasti výzkumných, vývojových a inovačních aktivit. Je to dáno existencí

Více

SEZNAM GRAFŮ: I. INVESTICE V OBLASTI VĚDY, TECHNOLOGIÍ A NOVÝCH ZNALOSTÍ I.1

SEZNAM GRAFŮ: I. INVESTICE V OBLASTI VĚDY, TECHNOLOGIÍ A NOVÝCH ZNALOSTÍ I.1 SEZNAM GRAFŮ: I. INVESTICE V OBLASTI VĚDY, TECHNOLOGIÍ A NOVÝCH ZNALOSTÍ I.1 Výdaje na výzkum a vývoj Graf 1: Celkové výdaje na VaV v ČR; 1995-2005 (v mld. Kč v b.c. a jako % HDP) Graf 2: Meziroční procentní

Více

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Petr Prášek Obsah Úvod Politika MŠMT v oblasti IPR OP VK OP VaVpI Vize pro nové programové období Východiska Strategie hospodářského rozvoje

Více

Možnosti spolupráce s VT parky, záměry samospráv na úrovni kraje

Možnosti spolupráce s VT parky, záměry samospráv na úrovni kraje Možnosti spolupráce s VT parky, záměry samospráv na úrovni kraje 28.6.2016 Vědeckotechnické parky a vysoké školy Nabídka VŠ - MU v prostoru výzkumných aktivit je umístěn BTP Park. Aplikace biochemických

Více

STÁTNÍ ROZPOČTOVÉ VÝDAJE NA VÝZKUM A VÝVOJ V ČR

STÁTNÍ ROZPOČTOVÉ VÝDAJE NA VÝZKUM A VÝVOJ V ČR STÁTNÍ ROZPOČTOVÉ VÝDAJE NA VÝZKUM A VÝVOJ V ČR Základní údaje V České republice v roce 2014 dosáhly státní rozpočtové výdaje na výzkum a vývoj (dále jen GBARD) částky 27 284 mil. Kč 1. Státní rozpočet

Více

Sekce Výzkum, vývoj, inovace. Ing. Radek NOVOTNÝ, PhD.

Sekce Výzkum, vývoj, inovace. Ing. Radek NOVOTNÝ, PhD. Veřejn ejné projednání Kulatý stůl Programové dokumenty ČR R pro období 2007 2013 2013 - Sekce Výzkum, vývoj, inovace Ing. Radek NOVOTNÝ, PhD. Obsah presentace 1. SWOT analýza oblasti Výzkum, vývoj, inovace

Více

Jan Marek S3 manažer pro Liberecký kraj. Krajská příloha k národní RIS 3 Liberecký kraj Verze k

Jan Marek S3 manažer pro Liberecký kraj. Krajská příloha k národní RIS 3 Liberecký kraj Verze k Jan Marek S3 manažer pro Liberecký kraj Krajská příloha k národní RIS 3 Liberecký kraj Verze k 1.5.2014 Cíl setkání Vysvětlit co je RIS 3 proces RIS 3 na národní úrovni a operační programy Struktura RIS

Více

A. Transfer technologií

A. Transfer technologií A. Transfer technologií Ověření / zdroj informace Potřeba / cílový stav Absence cílené politiky pro podporu inovací Absence vhodných programů pro podporu inovativního malého a středního podnikání (nedostatečná

Více

Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz

Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz Ročenka konkurenceschopnosti 2006-2007 Růst a stabilita Globalizace Konkurenceschopnost Institucionální

Více

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK 1 Vymezení pomoci strukturálně postiženým krajům ( MSK, ÚK a KVK)

Více

KOMERCIALIZACE VÝSLEDKŮ VÝZKUMU A VÝVOJE V KONTEXTU DOTACÍ POSKYTOVANÝCH Z PROSTŘEDKŮ SF EU

KOMERCIALIZACE VÝSLEDKŮ VÝZKUMU A VÝVOJE V KONTEXTU DOTACÍ POSKYTOVANÝCH Z PROSTŘEDKŮ SF EU KOMERCIALIZACE VÝSLEDKŮ VÝZKUMU A VÝVOJE V KONTEXTU DOTACÍ POSKYTOVANÝCH Z PROSTŘEDKŮ SF EU Ing. Tomáš Lafek EC CONSULTING A.S. Národní obrany 45 160 00 Praha 6 tomas.lafek@ecconsulting.cz www.ecconsulting.cz

Více

Projekt BRIS a jeho přínos Zahajovací konference projektu RIS Zlínského kraje

Projekt BRIS a jeho přínos Zahajovací konference projektu RIS Zlínského kraje Projekt BRIS a jeho přínos Zahajovací konference projektu RIS Zlínského kraje Ing. Daniela Váchová Technologické centrum AV ČR, Praha BRIS - info v Bohemian Regional Innovation Strategy v Hlavní cíl -

Více

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Konference Rozdíly v konkurenceschopnosti mezi státy EU předpoklady a bariéry jejich překonání 11.dubna 2014, Brno Konkurenceschopnost - srovnání ČR s vybranými

Více

David Marek 20. dubna 2012

David Marek 20. dubna 2012 INFRASTRUKTURY pro výzkum a vývoj podpořené z OP VaVpI otázka udržitelnosti David Marek 20. dubna 2012 Úvodem deficit v kvalitě VaV infrastruktury investiční prostředky z OP VaVpI masivní rozvoj (činnosti?)

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací

Podpora výzkumu, vývoje a inovací Podpora výzkumu, vývoje a inovací Ing. Martin Štícha Ministerstvo průmyslu a obchodu Zkušenosti MPO s operačními programy OPPP 2004-2006 Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI 2007-2013

Více

Má smysl vkládat finanční prostředky do aplikovaného výzkumu? Ing. Marian Piecha, Ph.D., LLM. CzechInvest Brno, 8. října 2013

Má smysl vkládat finanční prostředky do aplikovaného výzkumu? Ing. Marian Piecha, Ph.D., LLM. CzechInvest Brno, 8. října 2013 Má smysl vkládat finanční prostředky do aplikovaného výzkumu? Ing. Marian Piecha, Ph.D., LLM. CzechInvest Brno, 8. října 2013 Růst konkurenceschopnosti ČR, podpora schopnosti českých podniků vyrábět špičkové

Více

S3 STRATEGIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE

S3 STRATEGIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE S3 STRATEGIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE PhDr. Mgr. Ivo Říha S3 manažer pro Středočeský kraj Praha, 17. října 2013 Co je S3 (RIS3)? = strategie systémové podpory inovačního podnikání a konkurenceschopnosti kraje

Více

Česká konference rektorů. 3. prosince 2015

Česká konference rektorů. 3. prosince 2015 Česká konference rektorů 3. prosince 2015 Hlavní témata jednání Role vysokých škol ve společnosti Financování veřejných vysokých škol Srovnání českého vysokého školství s mezinárodním prostředím Vědecká

Více

Podpora podnikatelských projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Podpora podnikatelských projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Podpora podnikatelských projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Ing. Ondřej Ptáček odbor inovačního podnikání a investic 22. května 2014, Praha Konference Financování

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele 19. května 2014, Ostrava ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu

Více

Michaela Novotná S3 manažer pro Jihočeský kraj novotna@jaip.cz. RIS3 Smart specialization strategy pro Jihočeský kraj

Michaela Novotná S3 manažer pro Jihočeský kraj novotna@jaip.cz. RIS3 Smart specialization strategy pro Jihočeský kraj Michaela Novotná S3 manažer pro Jihočeský kraj novotna@jaip.cz RIS3 Smart specialization strategy pro Jihočeský kraj Strategie Evropské unie Evropská unie připravuje strategii podpory regionů v novém programovacím

Více

Současná situace. Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR. Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje

Současná situace. Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR. Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Současná situace Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Nízká úroveň vzdělanosti Neexistence veřejné vysoké školy a výzkumných center

Více

Technologické Inovační Centrum

Technologické Inovační Centrum Technologické Inovační Centrum Profil společnosti Technologické inovační centrum bylo založeno v roce 2005 Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně Zlínským krajem. Tyto dva subjekty hrají významnou roli při rozvoji

Více

SEZNAM GRAFŮ A INVESTICE DO VĚDY A VZDĚLÁVÁNÍ

SEZNAM GRAFŮ A INVESTICE DO VĚDY A VZDĚLÁVÁNÍ SEZNAM GRAFŮ A INVESTICE DO VĚDY A VZDĚLÁVÁNÍ A.1 Celkové výdaje na výzkum a vývoj Graf A1-1 Celkové výdaje na VaV, 1998 2008 Graf A1-2 Celkové výdaje na VaV podle sektorů užití, 2000 2008 Graf A1-3 Celkové

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Seminář OD SLOV K ČINU ANEB DEJTE ŠANCI SVÉ INOVACI

Seminář OD SLOV K ČINU ANEB DEJTE ŠANCI SVÉ INOVACI Seminář OD SLOV K ČINU ANEB DEJTE ŠANCI SVÉ INOVACI Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Nízká úroveň vzdělanosti Neexistence veřejné

Více

2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016

2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016 2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra průmyslu a obchodu Sekce fondů EU, VaVaI a investičních pobídek 13. 14. června 2016, Ústí nad Labem Strategie

Více

Výkonnost Karlovarského kraje, její řešení a vliv na tvorbu pracovních míst. 28. dubna 2012, České Budějovice

Výkonnost Karlovarského kraje, její řešení a vliv na tvorbu pracovních míst. 28. dubna 2012, České Budějovice Výkonnost Karlovarského kraje, její řešení a vliv na tvorbu pracovních míst 28. dubna 2012, České Budějovice Vývoj HDP v KV kraji V polovině 90 let patřil KV kraj k bohatším krajům V dalších letech ale

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více

Čerpání OPPI a příprava OP PIK

Čerpání OPPI a příprava OP PIK Čerpání OPPI a příprava OP PIK Ing. Zuzana Matějíčková ředitelka odboru implementace SF, MPO OPPI stručné shrnutí Alokace 3,67 mld. = 101,3 mld. Kč Vyhlášeny výzvy o celkové alokaci převyšující 104,8 mld.

Více

Význam inovací pro firmy v současném období

Význam inovací pro firmy v současném období Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 25. říjen 2013 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného projektu FPH VŠE "Konkurenceschopnost" (projekt IGA 2, kód projektu VŠE IP300040). 2

Více

2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016

2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016 2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra průmyslu a obchodu Sekce fondů EU, VaVaI a investičních pobídek 13. 14. června 2016, Ústí nad Labem Stav MSP

Více

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Jak zvýšit konkurenceschopnost ČR a EU? Podnikatelské fórum: 10 let ČR v EU 30. dubna 2014, Praha Inovace mezinárodní srovnání ČESKÁ REPUBLIKA Zdroj: OECD Inovace

Více

Regionální inovační strategie RIS3

Regionální inovační strategie RIS3 Jihočeský kraj Rozloha: 10 056 m2 (12 % rozlohy ČR) Počet obyvatel: 637 tisíc (nejnižší hustota zasídlení) Důležitá centra: Č. Budějovice, Tábor, Písek, Strakonice, Jindřichův Hradec Výhodná geografická

Více

Smart akcelerátor Pardubického kraje

Smart akcelerátor Pardubického kraje Smart akcelerátor Pardubického kraje Mgr. Miroslav Smejkal Regionální inovační strategie Pardubického kraje Setkání inovačních platforem 14. 9. 15. 9. 2017 Vedoucí oddělení regionálního rozvoje Krajský

Více

PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST

PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST Ing. Petr Porák, Ministerstvo průmyslu a obchodu PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014-2020 MPO je Řídícím orgánem

Více

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Národní 3, 117 20 Praha 1 Zpracoval: Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail : preslickova@ kav.cas.cz str.1 1. Specifikace

Více

Programy podpory pro inovativní

Programy podpory pro inovativní technologie a výrobky OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Vodovody a kanalizace 2015 Praha 21.5. 2015 1 OP PIK - Cíl programu dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené

Více

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE - OPPI Program Prosperita

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE - OPPI Program Prosperita OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE - OPPI Program Prosperita OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A Shrnutí programu Prosperita za programovací období 2007 2013 OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A Program Prosperita

Více

Výzkum, vývoj, inovace a jejich podpora z fondů a politik EU

Výzkum, vývoj, inovace a jejich podpora z fondů a politik EU Výzkum, vývoj, inovace a jejich podpora z fondů a politik EU Petr Zahradník, EU Office České spořitelny Připraveno pro Inovační fórum 2008, Praha, Lichtenštejnský palác 10. ledna 2008 Rámec Výzkum, vývoj

Více

Strategie rozvoje města a jeho inovační potenciál

Strategie rozvoje města a jeho inovační potenciál Strategie rozvoje města a jeho inovační potenciál PhDr. Milan Turba Útvar rozvoje hl. m. Prahy Odbor strategické koncepce Smart specialisation strategies in Czech and Slovak Regions Brno, 14. května 2012

Více

Vědeckotechnický park Plzeň

Vědeckotechnický park Plzeň Prezentace na 9. setkání k problematice rozvoje lidských zdrojů 4. 11. 2005 RNDr. Emil Chochole,CSc. - VTP Plzeň, a.s. předseda představenstva, výkonný ředitel Cíle projektu Zvýšení potenciálu města i

Více

Možnosti financování výzkumu a vývoje. Prezentace pro seminář TAČR na téma. Od myšlenek k aplikacím, ale jak to provést?

Možnosti financování výzkumu a vývoje. Prezentace pro seminář TAČR na téma. Od myšlenek k aplikacím, ale jak to provést? Možnosti financování výzkumu a vývoje Prezentace pro seminář TAČR na téma Od myšlenek k aplikacím, ale jak to provést? 13.9.2012 PhDr.Mgr. Jana Chvalkovská Obsah 1. Zdroje financování VVaI v ČR 2. Mezinárodní

Více

A. Grafická příloha k potřebám v oblasti výzkumu a vývoje

A. Grafická příloha k potřebám v oblasti výzkumu a vývoje Lucembursko Kypr Velká Briátnie EU28 Česko Chorvatsko Lucembursko Česko EU28 Velká Briátnie Chorvatsko Kypr A. Grafická příloha k potřebám v oblasti výzkumu a vývoje Obrázek 1: Zaměstnanci ve výzkumu a

Více

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. www.truckjobs.cz 2012 Výsledky průzkumu za rok 2012 1 S t r á n k a INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. první specializovaná

Více

Obsah. Představení JAIP. RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa.

Obsah. Představení JAIP. RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa. Obsah Představení JAIP RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa Inovační vouchery Portál Gate2Biotech OP Výzkum, vývoj a vzdělávání Inovační

Více

Operační program Podnikání a inovace - nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů

Operační program Podnikání a inovace - nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů Operační program Podnikání a inovace - nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, MPO 3. prosince 2013, Praha Strategická orientace OPPI Klíčový

Více

Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti a Národní inovační strategie (souhrn úkolů pro Radu pro výzkum, vývoj a inovace)

Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti a Národní inovační strategie (souhrn úkolů pro Radu pro výzkum, vývoj a inovace) 272/B2 Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti a Národní inovační strategie (souhrn úkolů pro Radu pro výzkum, vývoj a inovace) 1. Úvod 1.1. Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR Materiál Strategie

Více

Zpráva o Digitální cestě k prosperitě

Zpráva o Digitální cestě k prosperitě Zpráva o Digitální cestě k prosperitě Milena Tvrdíková Milena Tvrdíková Katedra aplikované informatiky, VŠB- Technická Univerzita Ostrava Sokolská třída 33. 701 21Ostrava 1 milena.tvrdikova@vsb.cz Ve vyspělých

Více

24.-26.5.2005, Hradec nad Moravicí

24.-26.5.2005, Hradec nad Moravicí VEŔEJNÁ SOUTĚŽ VE VÝZKUMU A VÝVOJI VYHLAŠOVANÁ MPO ČR Chlumský Miroslav - MPO ČR, Praha, e-mail : chlumskym@mpo.cz Jedna z důležitých aktivit Ministerstva průmyslu a obchodu ve vztahu k podnikatelské sféře

Více

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Konference Zaměstnanost 2015 / Karlovy Vary Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK 1 Vymezení pomoci strukturálně

Více

Analýza věcných priorit a potřeb jednotlivých oblastí v působnosti MPO pro zaměření podpory ze strukturálních fondů EU v programovacím období (2014+)

Analýza věcných priorit a potřeb jednotlivých oblastí v působnosti MPO pro zaměření podpory ze strukturálních fondů EU v programovacím období (2014+) Analýza věcných priorit a potřeb jednotlivých oblastí v působnosti MPO pro zaměření podpory ze strukturálních fondů EU v programovacím období (2014+) RNDr. Jan Vozáb, PhD partner, hlavní konzultant pro

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací

Podpora výzkumu, vývoje a inovací Podpora výzkumu, vývoje a inovací Ing. Martin Štícha Ministerstvo průmyslu a obchodu Zkušenosti MPO s operačními programy OPPP 2004-2006 Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI 2007-2013

Více

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI

Více

Možnosti zapojení do Regionální inovační strategie Olomouckého kraje a RIS3 (S3) strategie Kamil Krč, MBA

Možnosti zapojení do Regionální inovační strategie Olomouckého kraje a RIS3 (S3) strategie Kamil Krč, MBA Možnosti zapojení do Regionální inovační strategie Olomouckého kraje a RIS3 (S3) strategie Kamil Krč, MBA ředitel sdružení Problémy Olomouckého kraje Třetí nejnižší produktivita na obyvatele v ČR Nejnižší

Více

Aktuální výzvy programů podpory. Operační program Podnikání a inovace. Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008

Aktuální výzvy programů podpory. Operační program Podnikání a inovace. Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008 Aktuální výzvy programů podpory Operační program Podnikání a inovace Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008 Regionální kanceláře Karlovy Vary Ústí nad Labem Liberec Hradec Králové Pardubice

Více

Technologické platformy v OPPI. Mgr. Marie Danišová projektový manažer Praha, 21. února 2013

Technologické platformy v OPPI. Mgr. Marie Danišová projektový manažer Praha, 21. února 2013 Technologické platformy v OPPI Mgr. Marie Danišová projektový manažer Praha, 21. února 2013 Program Spolupráce - program podporuje vznik a rozvoj klastrů a technologických platforem (TP) - kooperační odvětvová

Více

Problematika důkazů v hodnocení programů a politik

Problematika důkazů v hodnocení programů a politik Problematika důkazů v hodnocení programů a politik RNDr. Jan Vozáb, PhD Způsoby a metodologie měření Indikátory CO měříme Odpovídají indikátory příslušným cílům? Měří indikátor to, čeho chceme intervencí

Více

Současná situace. Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR. Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje

Současná situace. Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR. Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Současná situace Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Nízká úroveň vzdělanosti Neexistence veřejné vysoké školy a výzkumných center

Více

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 ESF ERDF Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 Mgr. Zdeňka Bartošová vedoucí oddělení metodiky a strategie odbor evropských fondů Magistrát hl. města Prahy Východiska z programového

Více

Brno, 18. 9. 2012. Příprava budoucího období kohezní politiky EU 2014+

Brno, 18. 9. 2012. Příprava budoucího období kohezní politiky EU 2014+ Brno, 18. 9. 2012 Příprava budoucího období kohezní politiky EU 2014+ Program prezentace 1. Úvod 2. Přehled situace 3. Rámec pro přípravu operačního programu 4. Diskuse Úvod Vize 2020 pro oblast VaV a

Více

RNDr. I. Dvořák, CSc PGCertKT(Open) České Budějovice 7. října 2011

RNDr. I. Dvořák, CSc PGCertKT(Open) České Budějovice 7. října 2011 TTM v regionech Odborná náplň kurzu TTM-J Úvodní seminář kurzu TTM-J RNDr. I. Dvořák, CSc PGCertKT(Open) České Budějovice 7. října 2011 Cíl vzdělávacího modulu TTM-J Cílem tohoto úvodního vzdělávacího

Více

Zpracování analýz výzkumu a vývoje pro podnikatelské subjekty část A: Analýza inovačního potenciálu pro transfer technologií

Zpracování analýz výzkumu a vývoje pro podnikatelské subjekty část A: Analýza inovačního potenciálu pro transfer technologií Zpracování analýz výzkumu a vývoje pro podnikatelské subjekty část A: Analýza inovačního potenciálu pro transfer technologií Závěrečná zpráva připravila společnost Červen 2013 Dílo je součástí projektu

Více

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7 DOKUMENTY D O K U M E N T Y POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE Graf č. A.2.7 Poznámka: počet studentů k 31. prosinci kalendářního roku Vysokoškolské studium v České republice se uskutečňuje

Více

Podnikatelská univerzita - nejen univerzitní perspektiva, ale i nutnost nového tisíciletí. Karel Rais Vysoké učení technické v Brně

Podnikatelská univerzita - nejen univerzitní perspektiva, ale i nutnost nového tisíciletí. Karel Rais Vysoké učení technické v Brně Podnikatelská univerzita - nejen univerzitní perspektiva, ale i nutnost nového tisíciletí. Karel Rais Vysoké učení technické v Brně 2 role podnikatelské univerzity (Entrepreneurial University) roli klasické

Více

Krajské rozložení podpory podnikového výzkumu a inovací ( ) v high-tech a medium high-tech odvětvích

Krajské rozložení podpory podnikového výzkumu a inovací ( ) v high-tech a medium high-tech odvětvích Krajské rozložení podpory podnikového výzkumu a inovací (2007-2013) v high-tech a medium high-tech odvětvích Miroslav Kostić, Technologické centrum AV ČR Úvod Operační program Podnikání a inovace (dále

Více

ODVĚTVOVÁ ANALÝZA INOVAČNÍHO POTENCIÁLU PRAHY PRO TVORBU RIS3

ODVĚTVOVÁ ANALÝZA INOVAČNÍHO POTENCIÁLU PRAHY PRO TVORBU RIS3 ODVĚTVOVÁ ANALÝZA INOVAČNÍHO POTENCIÁLU PRAHY PRO TVORBU RIS3 Pokorný Ondřej Vladislav Čadil Technologické centrum AV ČR 10. prosince 2012 STRUKTURA PREZENTACE 1. Vymezení předmětu analýzy 2. Dostupnost

Více

Ing. Marian Piecha Ph.D. LLM

Ing. Marian Piecha Ph.D. LLM Ing. Marian Piecha Ph.D. LLM Ředitel odboru podpory MSP 5. května 2016, Praha Zkušenosti MPO s podporou z Evropských strukturálních a investičních fondů již od roku 2004 OP PIK OPPP 2004-2006 Důraz na

Více

Transfer technologií v praxi. Regionální kancelář pro Jihočeský kraj Ing. Iva Smudková, 3.11.2015

Transfer technologií v praxi. Regionální kancelář pro Jihočeský kraj Ing. Iva Smudková, 3.11.2015 Transfer technologií v praxi Regionální kancelář pro Jihočeský kraj Ing. Iva Smudková, 3.11.2015 Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest je státní příspěvková organizace podřízená Ministerstvu

Více

Příští výrobní revoluce příležitost nebo hrozba?

Příští výrobní revoluce příležitost nebo hrozba? Příští výrobní revoluce příležitost nebo hrozba? Martin Bunček Místopředseda TA ČR Technologická agentura ČR 24. 3. 2015 ČR je jedna z nejindustrializovanějších zemí Podíl zpracovatelského průmyslu na

Více

Možnosti financování MSP

Možnosti financování MSP Možnosti financování MSP Ing. Marian Piecha, Ph.D., L.LM ředitel sekce strategie mezinárodní konkurenceschopnosti, investic a inovací 4. listopadu 2014 ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA

Více

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace * *OBSAH PREZENTACE 1) Evropské dotace v novém programovacím období 2) Nástroj ITI 3) Hradecko-pardubická aglomerace 2 *EVROPSKÁ POLITIKA 2014-2020 STRATEGIE EVROPA 2020 Inteligentní růst» rozvíjet ekonomiku

Více

Počet poskytovatelů licencí Počet platných licencí Přijaté licenční poplatky (v mil. Kč) Nové odrůdy rostlin a plemen zvířat. Patent.

Počet poskytovatelů licencí Počet platných licencí Přijaté licenční poplatky (v mil. Kč) Nové odrůdy rostlin a plemen zvířat. Patent. Analytická část Úvod Předmětem následujícího textu jsou zjištění, plynoucí ze statistického šetření Českého statistického úřadu o licencích za rok 2014, zaměřeného na poskytovatele licencí, počty platných

Více

Znalostně založené podnikání

Znalostně založené podnikání Znalostně založené podnikání Michal Beneš CES VŠEM www.cesvsem.cz Firma a konkurenční prostředí 13. 14. března 2008, Brno 1 Význam podnikání Transfer znalostí z organizace produkující znalosti do organizace,

Více

REGIONÁLNÍ ROZLOŽENÍ PROINOVAČNÍCH ZDROJŮ V ČR A JEJICH VAZBA NA VÝKONNOST

REGIONÁLNÍ ROZLOŽENÍ PROINOVAČNÍCH ZDROJŮ V ČR A JEJICH VAZBA NA VÝKONNOST doc. Ing. Ivana Kraftová, CSc. prof. Ing. Jiří Kraft, CSc. REGIONÁLNÍ ROZLOŽENÍ PROINOVAČNÍCH ZDROJŮ V ČR A JEJICH VAZBA NA VÝKONNOST XIX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách INOVATIVNOST PŘINÁŠÍ

Více

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 Regionální kancelář pro JMK 1. část Regionální kanceláře agentury CzechInvest

Více

Strategické plánování a management VaV v České republice ve světle nového finančního rámce EU 2014+

Strategické plánování a management VaV v České republice ve světle nového finančního rámce EU 2014+ Strategické plánování a management VaV v České republice ve světle nového finančního rámce EU 2014+ Konkurenceschopnost České republiky ve světle nového finančního rámce EU 2014+,, 30. května 2011 Ing.

Více

Krajská příloha k národní RIS 3 Ústecký kraj

Krajská příloha k národní RIS 3 Ústecký kraj Krajská příloha k národní RIS 3 Ústecký kraj PRACOVNÍ VERZE KE DNI 7. 5. 2014 neprojednaná v krajských strukturách, neschválená květen 2014 Obsah Analytická část... 3 1. Postavení kraje... 3 2. VaV v kraji,

Více

Jihomoravský 32, , Karlovarský 22, , Královéhradecký 29, , Liberecký 26, ,

Jihomoravský 32, , Karlovarský 22, , Královéhradecký 29, , Liberecký 26, , Příprava Olomouckého a Zlínského kraje na kohezní politiku EU 2014+ Analýza dopadů politiky soudržnosti v území NUTS2 Střední Morava A) Analýza využívání strukturálních fondů 2007 2011 Kohezní politika

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

KONCEPT INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE A JEHO VYUŽITÍ V REGIONÁLNÍCH ROZVOJOVÝCH STRATEGIÍCH

KONCEPT INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE A JEHO VYUŽITÍ V REGIONÁLNÍCH ROZVOJOVÝCH STRATEGIÍCH KONCEPT INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE A JEHO VYUŽITÍ V REGIONÁLNÍCH ROZVOJOVÝCH STRATEGIÍCH Vladislav Čadil Ondřej Pokorný Technologické centrum AV ČR 10. prosince 2012 Struktura prezentace 1. Vymezení konceptu

Více

VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE

VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE Projekt Tvorba Strategie a Společného akčního plánu v oblasti rozvoje lidských zdrojů v Libereckém kraji I CZ.1.04/4.1.01/C4.00015 I je financován

Více

Regionální podpora výzkumu, vývoje a inovací kde a jak získat finance. Ředitel Regionální kanceláře CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Regionální podpora výzkumu, vývoje a inovací kde a jak získat finance. Ředitel Regionální kanceláře CzechInvest pro Jihomoravský kraj Regionální podpora výzkumu, vývoje a inovací kde a jak získat finance Operační programy 2007 2013 Patrik Reichl 25. ledna 2007 Ředitel Regionální kanceláře CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační programy

Více

Národní vzdelávac fond. Evropský sociální fond investuje i do Vaší budoucnosti

Národní vzdelávac fond. Evropský sociální fond investuje i do Vaší budoucnosti í ac Evropský sociální investuje i do Vaší budoucnosti Co je to ESF? Jeden ze ctyr strukturálních u,, jejichž spolecným cílem je snížení rozdílu v životní úrovni,, které existují mezi regiony, skupinami

Více

Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020

Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020 Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020 Rámec přípravy programu Časový rámec Dohoda o partnerství v nové verzi zaslána na EK K 30. 11. 2013 (3. 12. 2013) odevzdaná 3. verze OP VVV Prosinec 2013 předpokládaný

Více

Technologické Inovační Centrum

Technologické Inovační Centrum Technologické Inovační Centrum Profil společnosti Technologické inovační centrum bylo založeno v roce 2005 Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně Zlínským krajem. Tyto dva subjekty hrají významnou roli při rozvoji

Více

Jan Marek S3 manažer pro Liberecký kraj. Krajská příloha k národní RIS 3 Liberecký kraj - Pracovní verze k

Jan Marek S3 manažer pro Liberecký kraj. Krajská příloha k národní RIS 3 Liberecký kraj - Pracovní verze k Jan Marek S3 manažer pro Liberecký kraj Krajská příloha k národní RIS 3 Liberecký kraj - Pracovní verze k 10.12.2013 Důležitost RIS 3 RIS 3, vč. krajských příloh je základním rámcem pro OP VVV a OPIK»

Více

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Dne: Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Bod programu: 29. 6. 2015 31.1 Věc: Projektové záměry Interreg Europe Důvod předložení: Schválení přípravy projektových záměrů Nárok na rozpočet Ústeckého kraje:

Více

V Y S O K Á Š K O L A E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM

V Y S O K Á Š K O L A E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM V Y S O K Á Š K O L A E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM ISSN 1801-1578 (elektronická verze) ISSN 1801-6871 (tištěná verze) 4 vydání 4 / ročník 2007 / 28. 2. 2007

Více

PROGRAM ALFA - STRUČNÝ SOUHRN STATISTICKÉHO ZHODNOCENÍ VEŘEJNÝCH SOUTĚŽÍ

PROGRAM ALFA - STRUČNÝ SOUHRN STATISTICKÉHO ZHODNOCENÍ VEŘEJNÝCH SOUTĚŽÍ PROGRAM ALFA - STRUČNÝ SOUHRN STATISTICKÉHO ZHODNOCENÍ VEŘEJNÝCH SOUTĚŽÍ Vypracovala: Technologická agentura České republiky Sekce I oddělení strategií a analýz V Praze dne: 25. 9. 2016 1 Stručný souhrn...

Více

AKTUÁLNÍ STAV ČERPÁNÍ OPPI Novinky připravované pro rok 2012

AKTUÁLNÍ STAV ČERPÁNÍ OPPI Novinky připravované pro rok 2012 AKTUÁLNÍ STAV ČERPÁNÍ OPPI Novinky připravované pro rok 2012 Ing. Zuzana Matějíčková ředitelka odboru implementace SF 5. prosince 2011, Praha OPPI Operační program Podnikání a inovace Základní programový

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

RIS3 strategie Plzeňský kraj. strategické intervence

RIS3 strategie Plzeňský kraj. strategické intervence RIS3 strategie Plzeňský kraj strategické intervence Role KRVVI návrh opatření (strategických projektů/intervencí) pro podporu implementace krajské RIS3 s ohledem na: Prokazatelný přínos k dosažení strategického

Více

Středočeské inovační centrum

Středočeské inovační centrum 12. 7. 2016 Mgr. Peter Svoboda RIS 3 strategie Strategie pro implementaci inovací jakožto zdroje růstu na národní i regionální úrovni Ex-ante kondicionalita EU při čerpání dotací OP IK, OP VVV Endogenní

Více

Rozvoj podnikatelského prostředí v Ústeckém kraji

Rozvoj podnikatelského prostředí v Ústeckém kraji Rozvoj podnikatelského prostředí v Ústeckém kraji 2015-2016 ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ V ÚSTECKÉM KRAJI 2015-2016 ÚVOD Závěry 1. Podnikatelského fóra Ústeckého kraje 2015 Podpořit další příliv investic

Více

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Dne: Bod programu: 29. 6. 2015 25 Věc: Inovační centrum Ústeckého kraje Důvod předložení: Založení spolku s názvem Inovační centrum Ústeckého kraje, z. s. Nárok

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky Úvodem V roce 2006 vyhlásilo MMR výzkumný program WD - Výzkum pro potřeby řešení regionálních

Více

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA Ředitel odboru koordinace strukturálních fondů 30. května 2012, Praha Operační program Podnikání a inovace

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více