VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY"

Transkript

1 VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY za období školních let: Změny vzhledem k předchozímu hodnocení: Snaha o srovnávání (se standardy, předpisy, pravidly, časem, hodnotiteli ap.) Přehledné uspořádání (tabulky, procenta, kvantifikace apod.) Eliminace přílišného počtu opatření (zaměřit se na to podstatné) Hodnocení navrţených opatření z minulé autoevaluace Hodnocení dosahování cílů školy (dle Strategického plánu) Struktura hodnotícího indikátoru: Název Nástroje a podklady Zjištění (tabulka) Komentář (stručné vysvětlení, okomentování čísel a údajů) Hodnocení (škála A, B,C, D, E) Návrh opatření (nutnost v případě, bude-li hodnocení C-E) Hodnotící škála: Hodnocení Kvalita Klasifikace Četnost Pozitiva/negativa Opatření A velmi kvalitní vynikající vţdy zásadní P Pokračovat stejně B kvalitní velmi dobré často významná P Rozvíjet C méně kvalitní dobré někdy P i N Hledat zlepšení D málo kvalitní dostatečné zřídka významná N Stanovit opatření E nekvalitní nevyhovující vůbec zásadní N Stanovit opatření Obsah: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Výsledky vzdělávání 4. Podpora školy ţákům, spolupráce s rodiči, vzájemné vztahy a klima 5. Řízení školy, kvalita personální práce a DVPP 6. Výsledky práce školy, zejména vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům 7. Závěr 8. Přílohy Autoevaluační tým: Libor Mandovec, Stanislava Pincová, Jaroslav Smrčina, Libuše Randová Pozn.: Procenta uvedená v tabulkách vycházejí z dotazníkového šetření číslo vlevo je součet vyjádření Rozhodně ano a Většinou ano, číslo za lomítkem je součet vyjádření Rozhodně ne a Většinou ne. Odpověď Nevím uvedena není (je to případný zbytek do 100). V Kovářově dne

2 1. PODMÍNKY KE VZDĚLÁVÁNÍ 1.1 Materiální, technické a hygienické podmínky (Pi) Materiálně technické zázemí pro realizaci ŠVP Nástroje a podklady: inventarizace, RVP, ŠVP Poţadavky dle RVP kmenové učebny pro kaţdou třídu vybavené funkčním zařízením speciální učebny a prostory nebo kmenové učebny upravené pro speciální výuku: cizího jazyka, ICT, přírodovědných a společenskovědných předmětů, pro výuku Hv, Vv a Pč, prostory pro zajištění povinné TV prostory pro uloţení pomůcek a přípravnou práci učitele prostory pro nenáročné pohybové aktivity v průběhu vyučování a pro zájmovou činnost po vyučování prostory pro hromadné setkávání ţáků celé školy (vlastní či pronajaté) prostory pro odkládání oděvu a obuvi (šatny), včetně prostor pro převlékání ţáků před tělesnou výchovou a po ní v počtu, který odpovídá počtu cvičících ţáků a oddělené činnosti chlapců a děvčat prostory pro osobní hygienu ţáků a učitelů WC a umývárny, vybavené dostatečným počtem hygienických zařízení odpovídajících příslušným normám prostory pro společné stravování prostory určené k ošetření úrazu a ke krátkodobému pobytu zraněného, popřípadě k poskytnutí další pomoci při zdravotních problémech učebnice, didaktické pomůcky, informační a komunikační technika a další potřeby a pomůcky umoţňující efektivní vyučování a podporující aktivitu a tvořivost ţáků Splnění ano/ne částečně částečně Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano částečně Komentář: Hodnocení je provedeno vzhledem k moţnostem stávající budovy. Hodnocení : B Jednat se zřizovatelem o zvýšení objemu prostředků ve smyslu investic: splněno Poznámky třídy jsou postupně vybavovány výškově stavitelným nábytkem, na prvním stupni skříňkami ano - Cj, ICT, Tv, Pč, Př, ne - Hv, Vv, Sp (kmenové tř), nutno zlepšit: Př, Pč (kuchyňka) vyuţívána tělocvična, funguje ŠD, moţnost vyuţívání učeben, o přestávkách stoly na stolní tenis na chodbách školní jídelna, tělocvična kabinety, ŠD Pomůcky a učebnice odpovídající moderní didaktice Nástroje a podklady: inventarizace, názory pedagogů Učebnice vyhovující nevyhovující potřeba 1.st. Ano 2.st. Ano - 2 -

3 Did. technika vyhovující nevyhovující potřeba 1.st. Ano kvalitní CD přehrávače 2.st. Ano kvalitní CD přehrávač Pomůcky vyhovující nevyhovující potřeba 1.st. 2.st. Ano Ano Komentář: Na 1. stupni stoprocentní spokojenost, na druhém stupni většinou nebo rozhodně spokojenost. Učebnice i pomůcky jsou průběţně obnovovány podle poţadavku vyučujících i finančních moţností Standardní vybavení ICT odpovídající technologickému vývoji Nástroje a podklady: ICT standard, inventarizace, ICT plán školy Ukazatel stav ICT standard Komentář PC stanice pouţívané ţáky v počítačových učebnách zkvalitňování PC stanic PC stanice pouţívané učiteli a vedením školy potřeba nákup notebooků 5 8 k přípravě (PC jiţ v obou sborovnách) PC stanice vyuţívané k výuce mimo pouţívat notebook a 4 4 počítačovou učebnu interaktivní tabule Dataprojektory 2 2 nákup 1 další Interaktivní tabule 1 0 nákup 2 další Komentář: Vzhledem k vývoji technologií je i přes snahu a finanční podporu této oblasti stále co zlepšovat moţností jsou peníze z evropských fondů. Hodnocení: C Návrh opatření: Nákup interaktivní tabule učebna přírodopisu a jazyková 1. stupeň, nákup notebooků pro učitele, nákup pracovních stanic do PC učebny Plnění podmínek BOZP a BOZ ţáků Nástroje a podklady: vyhláška (evidence úrazů), směrnice k BOZ, zákoník práce, předpisy k BOZP Oblast ano/ne nedostatky Plnění Směrnice k BOZ ţáků Ano - Plnění vyhlášky (úrazy) Ano - Plnění zákoníku práce Ano - Plnění platných předpisů k BOZP Ano - Provádění bezpečnostn. prověrek Ano - Hodnocení: A Dobré pracovní zázemí pro zaměstnance Nástroje a podklady: inventarizace, dotazníky Podmínky Přístup k ICT (internet, kopírka, tiskárna) a telefonu Přístup ke zdrojům (odb. literatura, časopisy, informace) Prostory pro uloţení pomůcek Hygienické zázemí Plnění podmínek na obou stupních PC s internetem, kopírkou, tiskárnou, telefon 2. stupeň v informačním centru kabinety dostatečně odpovídající potřebám na obou stupních samostatné hyg. zařízení - 3 -

4 Společná místnost s moţností přípravy občerstvení Školní kuchyňka Komentář: Většina pracovníků spokojená, doplněny kopírky na 1., 2.st. a do informačního centra. Vybudovat sborovnu pro 2. stupeň: splněno 1.2 Personální podmínky (Mc) Maximální kvalifikovanost a aprobovanost pedagogů Nástroje a podklady: personální přehled, učební plán, výroční zpráva Kvalifikovanost výukové hodiny v Aprobovanost výukové hodiny v Komentář: Kvalifikovanost pedagogů (splnění poţadavků na vzdělání dle zákona o pedagogických pracovnících) se zvýšila z 81 před třemi roky o 10, neboť se podařilo odstranit nekvalifikovanou výuku vychovatelek školní druţiny. Míra nekvalifikovanosti je v současnosti dána především tím, ţe učitel 2. stupně učí některé hodiny na 1. stupni a obráceně (zvláště jazyky). V podmínkách venkovské školy je tento stav dobrý Různorodost sloţení pedagogického sboru Nástroje a podklady: personální přehled, učební plán, výroční zpráva Věkový průměr 46,2 45,2 46,2 Poměr ţeny x muţi výukové hodiny v 83 x x x 17 Komentář: Základ sboru je stabilizovaný a v průměru dochází k obměně jednoho pracovníka za rok. Nachází se v něm mladí i zkušení pedagogové, pouze poměr muţů a ţen je nevyváţený Průběţné vzdělávání pedagogů Nástroje a podklady: personální přehled, učební plán, výroční zpráva, přehled DVPP Jednodenní semináře průměr na pedagoga 1,1 1,2 1,1 Vícedenní semináře a kurzy - počet 2 2 2*15 Dlouhodobé studium - počet Komentář: Naprostá většina pedagogů se dle poţadavků pracovního řádu i potřeb školy dále vzdělává. V rámci dalšího vzdělávání převládají jednodenní semináře k rozšiřování didaktických kompetencí hlavními tématy byly aktivizační metody učení v rámci konkrétního předmětu (oboru). Oblíbené byly téţ semináře zaměřené obecně pedagogicky (témata agresivity, speciálních potřeb ţáků apod.). Je nutné však počítat s tím, ţe prostředků na DVPP v budoucnu vzhledem k niţšímu objemu financí v rámci ONIV méně. Ředitel školy úspěšně absolvoval na UK v Praze Funkční studium II, které podává hlubší vhled do praktické i teoretické stránky školského managementu. Zástupce ředitele absolvovala jiţ čtvrtý rok studia anglického jazyka, které začalo jako projekt Brána jazyků. Koordinátor tvorby ŠVP Libuše Randová dokončila specializační studium k výkonu funkce. Realizovat cílené hodnocení pracovníků na počátku školního roku diskuse o jejich dalším rozvoji a kariéře: splněno v zamýšleném rozsahu Podporovat případnými organizačními změnami dlouhodobé studium pracovníků: realizováno částečně v případě studia koordinátora tvorby ŠVP - 4 -

5 1.3 Finanční podmínky (Mc) Dostatek financí na nenárokové sloţky platu Nástroje a podklady: rozpočtové výkazy, mzdové sestavy Průměrná výše nenárokové sloţky Komentář: Výše nenárokové sloţky na naší škole je nad krajským průměrem (obecní školy 13 v roce 2008). Objem prostředků na platy je tak zatím v rámci moţností dostačující a umoţňuje na dobré úrovni oceňování práce navíc Cílené vyuţívání prostředků ONIV Nástroje a podklady: rozpočtové výkazy, účetní sestavy, výroční zpráva o hospodaření školy Výše ONIV rozpočet , , ,- Celková výše ONIV , , ,- Učebnice , , ,- Učební pomůcky , , ,- Odborná literatura 968, , ,- Ochranné pracovní prostředky 6.569, , ,- Další vzdělávání pedagogů (vč. cest. náhrad) , , ,- Pojištění zaměstnanců , , ,- Výuka plavání , , ,- Pracovně právní vztahy 3.578, , ,- Náhrady nemoc ,- Komentář: Prostředky na ONIV v monitorovaném období byly vyuţity účelně. Velmi se investovalo zejména do nákupu učebnic, v roce 2007 došlo také k nákupu interaktivní tabule. Jednotlivá přání pedagogů na nákup pomůcek byla vţdy plněna, přesto je na nákup moderního výukového vybavení v důsledku nízkého normativu poměrně málo financí Dostatečné pokrytí provozních potřeb Nástroje a podklady: rozpočtové výkazy, účetní sestavy, výroční zpráva o hospodaření školy Výše dotace na provoz od zřizovatele , , ,- Výše financí z dalších provozních zdrojů (ŠD apod.) , , ,- Výše provozních výdajů bez částky na vybavení učeben , , ,- Komentář: V roce 2008 došlo k navýšení dotace na provoz a díky tomu byly po několika letech konečně pokryty provozní potřeby školy s tím, ţe kladný zisk z doplňkové činnosti poslouţil k nákupu vybavení tříd (výškově stavitelný nábytek apod.) Hodnocení: C Přesvědčit zřizovatele o nutnosti pokrýt celý objem nezbytných provozních výdajů: realizováno v roce 2008 a 2009 Hospodařit s omezenými prostředky maximálně efektivně a plánovaně: průběţně plněno Návrh opatření: Nadále usilovat o zvýšení provozních výdajů především v oblasti investic Vyuţívání projektů a grantů Nástroje a podklady: rozpočtové výkazy, účetní sestavy, výroční zpráva o hospodaření školy Název projektu či Výše Výše Přínos pro školu grantu grantu vlastních Rok - 5 -

6 Druhová skladba dřevin na Kovářovsku Hlavně legálně aneb Kriminalita mládeţe Učíme se, jak zachránit ţivot Ohroţené organismy v zoologických a botanických zahradách ČR Společně s rodiči o legálních drogách Najdeme společnou řeč Nebojme se mluvit o šikaně Informační a čtenářská výchova na základní škole zdrojů , , , , , , , , , , ,- 0, , , ,- 0,- zmapování dřevin v regionu, rozvíjení praktických dovedností ţáků, zakoupené atlasy a výukové programy zvýšení informovanosti ţáků v oblasti kriminálního jednání, nastartování spolupráce s obecní policií, proškolení pedagogů a ţáků nákup resuscitační panny, roušek a zdravotnického materiálu, vytvoření vrstevnického programu Základy první pomoci pro ostatní ţáky školy zmapování zoologických a botanických zahrady v ČR, vytvoření atlasu ohroţených druhů, vytvoření výukového materiálu do hodin přírodovědy na 1. stupni, exkurze ţáků realizace programu na 2. stupni, prezentace pro rodiče na téma legálních drog na společném setkání, dotazníky výměna zkušeností a rozvoj přátelství, koordinace výuky cizích jazyků, elektronická komunikace, tvorba společných tematických prezentací, výstavy a vzájemné pobyty ţáků dotazníkové šetření, beseda se ţáky 2. stupně, seminář pro pedagogy na téma šikana zprovoznění informačního centra školy, vytvoření programu Informační a čtenářská výchova, proškolení pedagogů v oblasti metod práce s informacemi, textem Komentář: Ve výčtu jsou uvedeny pouze projekty, jejichţ dotace přesahuje 5.000,- Kč a které musela škola získat vlastní aktivitou. Vzhledem k velikosti školy lze celkový objem projektů hodnotit velice kladně. Hodnocení: A Proškolovat pedagogy v oblasti psaní grantů: částečně realizováno, dvoudenní kurz absolvoval pouze ředitel školy, pedagogové získávají zkušenosti s psaním grantů na základě praktických pokusů Snažit se získávat finanční prostředky na vybavení prostřednictvím grantů: realizováno Efektivní fungování doplňkové činnosti Nástroje a podklady: rozpočtové výkazy, účetní sestavy, výroční zpráva o hospodaření školy Zisk z vaření obědů pro cizí strávníky , , ,- Zisk z pronájmů (tělocvična, třídy) , , ,- Zisk ze vzdělávacích kurzů 0,- 834, ,- Komentář: K potěšitelnému nárůstu zisku došlo ve školní jídelně, důvodem bylo mimo jiné zdraţení obědů v průběhu roku Vzdělávací program (Ra) Soulad ŠVP a RVP Nástroje a podklady: ŠVP, RVP Kapitola ŠVP Charakteristika školy Charakteristika ŠVP Plnění poţadavků RVP ano ano - 6 -

7 Učební plán Učební osnovy Hodnocení ţáků a autoevaluace školy Komentář: Soulad ŠVP a RVP potvrdila také ČŠI. Hodnocení: A ano ano ano Realizace ŠVP v praxi Nástroje a podklady: ŠVP, dotazníky Kapitola ŠVP Realizace v praxi - skutečnost zaměření školy, vých.-vzděl. strategie, výuka ţáků se Charakteristika školy spec.vzděl.potř., průřezová témata, profil absolventa Charakteristika ŠVP metody výuky, spolupráce, motivace, slušné chování Učební plán změny Výchova ke zdraví přesun učiva/ti/, vypuštění učiva/ko, No, ŠP/, 4.tř. Vl+Př Učební osnovy = 3h celkem Hodnocení ţáků a autoevaluace školy dle dokumetu Komentář: V dotazníku uvedli učitelé, ţe cíl výuky odpovídá ŠVP a tematickému plánu na 100. V budoucnu je třeba dle návrhů učitelů revidovat ŠVP a znovu prokonzultovat výchovně vzdělávací strategie Dosahování školních výstupů dle ŠVP Nástroje a podklady: monitorování výsledků výuky dle ŠVP 1.ročník A A A 2.ročník - A A 3.ročník - - A 6.ročník A A A 7.ročník - B B 8.ročník - - B Komentář: Monitorování školních výstupů/míra ověření, zvládnutí a hodnocení/ve všech předmětech v ročnících realizujících výuku podle ŠVP. Monitorování frekvence uţívaných strategií pro rozvoj kompetencí ţáků Pestrá a smysluplná volitelná a mimoškolní část programu Nástroje a podklady: výroční zprávy Volitelné předměty na 2. stupni Sportovní a branné kurzy Výlety a exkurze branný den, lyţařský výcvik, plavecký výcvik, cyklovýlet 1 den 1.st., 2 3 dny branný den, lyţařský výcvik, plavecký výcvik, cyklovýlet 1 den 1.st., 2 3 dny branný den, lyţařský výcvik, plavecký výcvik, cyklovýlet 1 den 1.st., 2 3 dny 2..st., 9 exkurzí 2..st., 9 exkurzí 2..st., 10 exkurzí Kulturní představení Projekty Přednášky, besedy Sběry byliny, papír, kaštany byliny, papír, kaštany byliny, papír, kaštany Komentář: V dotazníku uvedli rodiče, ţe školní aktivity pro ně nejsou většinou finančně náročné 14 ano, jsou, 86 ne, nejsou

8 2.2 Výuka (Mc) Příprava a organizace výuky Nástroje a podklady: dotazníky, hospitace, pozorování Oblast Učitelé Naplňování oblasti Stanovení jasných cílů výuky Soulad cílů se ŠVP a tem. plánem Připravenost, promyšlen. hodiny Účelné vyuţití času 100/0 100/0 100/0 100/0 v naprosté většině hodin je cíl jasně formulován, někdy je ztotoţňován se samotným tématem výuky, méně je záměrně zacílen na rozvíjení klíčových kompetencí, v mírné většině je cíl formulován i ţákům cíle v naprosté většině v souladu s ŠVP, odchylky od tematického plánu způsobovány časovým skluzem, někdy méně kvalitně vypracovaným plánem ve většině hodin výuka předem promyšlena a připravena ve většině hodin čas účelně vyuţíván, výjimky způsobeny nevhodnou metodikou, nízkou diferenciací učiva vzhledem ke schopnostem ţáků, frontální výukou či preferencí učebnice Komentář: Většina vyučovacích hodin je v souladu s ŠVP dobře připravena a zacílena na rozvíjení znalostí a dovedností ţáků. Určité rezervy lze hledat v tom, jak učitelé formulují cíle vzhledem k výstupům pro ţáka co konkrétně si ţák vzhledem k hodině osvojí doporučeno je méně se řídit diktátem učebnice a vţdy formulovat jasné výstupy pro ţáka Aktivizace ţáků a komunikace Nástroje a podklady: dotazníky, hospitace, pozorování Oblast Učitelé Ţáci Naplňování oblasti Pouţívání aktivizačních metod (skup. práce, hra, diskuse apod.) Diferenciace ţáků dle schopností 92/8 90/9 82/9 43/49 ve většině hodin aktivizační metody pouţívány, ovšem spíše jako doplněk, časově i principielně převládá frontální způsob výuky ve většině hodin se všichni ţáci učí všechno stejně, diferenciace uplatňována spíše individuálně u ţáků s poruchami učení či u výrazně slabých ţáků 76/17 Rozvíjení komunikace 92/0 ve většině hodin je podporována komunikace ţáků 82/18 pro většinu ţáků je samozřejmě kontaktovat učitele, Vzájemná důvěra 92/8 pokud něčemu nerozumí Komentář: Učitelé se snaţí zavádět takové metody, které nutí ţáky k aktivitě a nikoli pasivnímu přijímání informací samozřejmě těţší je to u ţáků 2. stupně, u nichţ se vytrácí přirozená touha po aktivním poznávání. Rezervy lze spatřit u diferenciace učiva vzhledem ke schopnostem ţáků (výrazná disproporce v hodnocení ţáků a učitelů), coţ souvisí s frontálním způsobem výuky. -C Návrh opatření: Rozvíjet uplatňování aktivizačních metod, ve vhodných příleţitostech více diferencovat (skupiny, víceúrovňové úkoly, různě obtíţná cvičení, ). Cíleně zařazovat metody aktivizace a vzdělávat se v oblasti činnostního učení: částečně realizováno Maximálně usilovat o standard v oblasti komunikace žák-učitel a vytvořit společně univerzální komunikační pravidla v různých situacích nerealizováno, příliš velká individualizace výukových stylů učitelů, někdy nechuť ke konsensu s ostatními Diferencovat učivo a úkoly v případě různých schopností žáků realizováno částečně - 8 -

9 2.2.3 Motivování ţáků Nástroje a podklady: dotazníky, hospitace, pozorování Oblast Učitelé Ţáci Naplňování oblasti 69/28 je potěšitelné, ţe dvě třetiny ţáků výuka spíše zajímá a baví Zájem ţáků o výuku 67/0 (negativně se vyjadřují spíše ţáci vyšších ročníků 2. stupně) 87/13 pomůcky vyuţívány jsou, ovšem i zde jsou u některých Vyuţívání pomůcek 92/8 Vzdělávání pro ţivot - praktičnost Porozumění učivu 75/8 100/0 75/24 84/14 předmětů rezervy názory ţáků i učitelů na praktickou vyuţitelnost osvojovaného učiva jsou podobné (3/4 spíše kladné) to, ţe vyučujícím jde o porozumění ţáků učivu, potvrzuje většina z nich Využít intra-organizační školení (využití didaktické techniky v praxi) realizováno částečně Vytvořit plán využití PC programů během 1. stupně realizováno částečně (reference o programech ano, metodika ne) Odborná a kulturní úroveň výuky Nástroje a podklady: dotazníky, hospitace, pozorování Oblast Učitelé Ţáci Naplňování oblasti Soulad výuky s úrovní 67/0 90/8 naprostá většina ţáků (90) tvrdí, ţe vysvětlovanému věku ţáků Objasnění činností a poţadavků Vedení písemností (sešity, zápisy, testy) Adekvátní domácí příprava 100/0 100/0 100/0 86/10 85/9 72/26 učivu většinou rozumí desetina dotazovaných ţáků uvedla, ţe neví, co se po nich při výuce chce a co mají dělat učitelé podle svého vyjádření dbají na řádné vedení písemností a většina ţáků si myslí, ţe jejich poţadavky plní jedna čtvrtina ţáků si na rozdíl od učitelů a rodičů myslí, ţe domácí příprava poţadovaná školou není přiměřeného rozsahu (rodiče uvedli 93 / 6 ) Efektivnost výuky a její vyhodnocování Nástroje a podklady: dotazníky, hospitace, pozorování Oblast Učitelé Ţáci Naplňování oblasti Hodnocení ţáků dle 100/0 85/8 pocit spravedlivého a objektivního známkování mají hodnotícího řádu Průběţné hodnocení ţáků 100/0 Sebehodnocení 92/8 87/10 86/11 učitelé, ţáci i rodiče (88 / 3 ) většina ţáků se shoduje s učiteli, ţe jsou kromě klasifikace hodnoceni také průběţně slovně ţáci potvrzují vyjádření učitelů o vedení k sebehodnocení, většinou uvádějí, ţe mají moţnost vyjádřit se ke svému výkonu Plnění naplánovaných cílů 100/0 77/15 menší rozdíl existuje mezi ţákovým a učitelovým vnímáním plnění naplánovaných cílů hodiny Komentář: Dotázaní většinou vnímají klasifikaci a hodnocení ţáků v souladu s pravidly hodnocení uvedenými ve školním řádu. 3. VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ - 9 -

10 3.1 Úroveň znalostí a dovedností (Pi) Nízký počet neúspěšných ţáků Nástroje a podklady: přehledy prospěchu Počet ţáků 2007/ / /1010 Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli Opakují ročník Průměrný prospěch ţáků 1,6 1,69 1, Dobré výsledky ve srovnávacích testech Nástroje a podklady: výsledky srovnávacích testů Scio Percentil 2007/2008 Percentil 2008/2009 Percentil 2009/2010 OSP třída M ČJ AJ/NJ AJ 22 42/34 30/36 5. třída OSP M ČJ Komentář: - C Návrh opatření: Vypořádat se s plánovaným celostátním povinným testováním priority, vazby na výuku a učební plán. Před testováním zkusit srovnávací testy nanečisto z předchozích let realizováno Úspěchy v soutěţích a olympiádách Nástroje a podklady: výsledkové listiny soutěţí 2007/ / /1010 Počet ţáků v soutěţích (okres) Počet obsazení místa Počet týmů v soutěţích (okres) Počet obsazení 1.-3.místa Oblasti úspěchů zdravotníci, biologie-chemie, dopravní soutěţ, recitace, zpěv Komentář: V některých soutěţích se naše škola účastní jako jedna z mála vesnických škol. 3.2 Chování a kázeň ţáků (Pi) Dobrá kázeň ţáků při výuce Nástroje a podklady: dotazníky, zápisy z porad Učitelé Ţáci Respektování pravidel vzájemné komunikace učitel-ţák 100 / 0 88 /11 Dodrţování pravidel školního řádu 84 / 8 61 / 39 Pracovní morálka ţáků při výuce 73 / 27 uč. vynakládá úsilí, 75 /22 ţ. se snaţí aby ţáci aktivně pracovali pracovat naplno

11 Počet váţnějších incidentů (slovní či fyzické 0 napadnutí učitele apod.) Komentář: Pracovní morálku ţáků při výuce zhoršuje celkový stav společnosti, hlavně to, ţe okolo sebe nevidí důleţitost vzdělání. Přijímací řízení na střední školy značně zhoršuje situaci. Vůle k aktivnímu vzdělávání je horší na druhém stupni, hlavně pak vţdy v 8. a 9. třídě. Sjednotit požadavky na chování žáků realizováno částečně Kulturní chování ţáků Nástroje a podklady: dotazníky, zápisy z porad Učitelé Ţáci Slušné a kulturní jednání a vystupování 75 / / 32 Vzájemné vztahy ţáků 64 / / 21 Respekt k pracovníkům školy 100 / 0 85 / 15 Vztah k zařízení školy a majetku 83 / / 25 Komentář: Chování ţáků se celkově zhoršuje, je to celospolečenský problém, 25 ţáků si myslí, ţe někteří ţáci vědomě provokují učitele. Hodnocení: C Návrh opatření: Uplatňovat různé způsoby morálního působení na ţáky při všech vyskytnuvších se příleţitostech, reagovat na negativní chování (přiměřeně i jenom slovně) důsledně + všichni Maximálně při řešení problémového chování spolupracovat s rodiči průběţně plněno Kladně se prezentovat na veřejnosti a působit na žáky příkladem - průběţně plněno Důsledně zasahovat proti všem přestupkům proti školnímu řádu - průběţně plněno Cílené vyuţívání pochval a výchovných opatření Nástroje a podklady: přehledy o prospěchu a chování ţáků, zápisy z porad 2007/ / /1010 Počet pochval TU/ŘŠ 40/8 38/8 41/13 Počet napomenutí/důtek TU/důtek ŘŠ 16/2 14/2 7/1 Počet sníţených známek 2/ Způsoby pozitivního oceňování pochvaly před třídou, v rozhlase, v rámci shromáţdění školy Způsoby kárání a řešení přestupků systém napomenutí a důtek, pohovory s rodiči Komentář: Řešíme problémy běţného typu, závaţnější řešeny s vedením školy. Důraz na pozitivní výchovné působení dokladuje výrazní převaha pochval nad výchovnými opatřeními. Podporovat udělování pochval - průběţně plněno Vybírat vhodné přiměřené a účelné tresty - průběţně plněno Konkretizovat pravidla udělování důtek a pochval realizováno Úspěšná prevence sociálně patologických jevů Nástroje a podklady: minimální preventivní program a jeho vyhodnocení 2007/ / /1010 Počet řešených případů (šikana, náv. látky, záškoláctví ap.) Realizace programu ano ano ano Úspěšnost programu spíše ano spíše ano spíše ano

12 3.3 Absolventi školy (Sm) Úspěšnost ţáků v přijímacím řízení Nástroje a podklady: zprávy výchovného poradce Úspěšnost v 1.kole Úspěšnost v 2.kole Úspěšnost v 3.kole Komentář: Od školního roku 2008/2009 byl změněn způsob přijímacího řízení na SŠ. Ţáci mají moţnost podávat si v prvním kole 3 přihlášky na SŠ. Změny byly i v samotném přijímacím řízení, kde většina SŠ upustila od přijímacích zkoušek a přihlášené ţáky řadí do pořadníku podle prospěchu. Hodnocení: A Rozmístění a uplatnění absolventů v dalším studiu Nástroje a podklady: zprávy výchovného poradce Gymnázium Střední odborné vzdělání s maturitou Střední odborné vzdělání s výučním listem Komentář: Pokus o kontaktování absolventů po roce jejich dalšího studia em malá návratnost dotazníku, nelze vyvozovat závěry. Kontaktovat SŠ a pokusit se získat informace o studijních výsledcích našich absolventů: nerealizováno, místo toho kontaktováni sami absolventi Vysoká úroveň absolventských prací Nástroje a podklady: výroční zprávy Hodnocení vynikající Hodnocení velmi dobré Hodnocení dobré Hodnocení dostatečné Hodnocení nevyhovující PODPORA ŠKOLY ŢÁKŮM, SPOLUPRÁCE S RODIČI, VZÁJEMNÉ VZTAHY A KLIMA 4.1 Spolupráce s rodiči (Sm) Efektivní spolupráce a komunikace s rodiči Nástroje a podklady: výroční zpráva o činnosti školy Rodičovské schůzky 2x 2x 2x Školní zpravodaje 4x 4x 4x Školská rada 2x 2x 2x Občanské sdruţení rodičů 1x 1x 1x

13 Akce ve spolupráci s rodiči Komentář: Nadále se nedaří získat rodiče pro spolupráci při různých školních aktivitách. Snažit se více rodiče zapojovat do aktivní spolupráce se školou: nedaří se Spokojenost rodičů s informováním školy Nástroje a podklady: dotazníky, záznamy o stíţnostech Počet stíţností rodičů Spokojenost s informováním o prospěchu a chování dítěte 97 / 3 Spokojenost s informováním o činnosti a organizaci školy 94 / 4 Komentář: V dotazníku zjišťován zájem o větší informovanost prostřednictvím ICT ( , webové stránky) zatím zhruba 15 rodičů nepracuje s internetem, proto zatím odloţeno Realizace výchovného poradenství dle standardů Nástroje a podklady: plán práce výchovného poradce, zpráva o plnění plánu, vyhláška č. 72/2005 Poradenské činnosti Způsob realizace Kariérové poradenství exkurze ÚP, burza SŠ, profesní testy, individuální konzultace Péče o ţáky se spec. vzdělávacími potřebami spolupráce s PPP a speciálně pedagogickými centry, tvorba IVP Péče o ţáky s výchovnými problémy schůzky s rodiči (TU, ŘŠ, ZŘŠ výchovná komise) Metodické a informační činnosti Způsob realizace Metodická pomoc a informování pedagogům zpráva VP, konzultace na schůzkách sekce učitelů 2.stupně Poskytování informací rodičům a konzultace individuální konzultace, společná schůzka rodičů ţáků 9.ročníku Vedení zpráv a písemných záznamů dle platné legislativy a vnitřních pokynů 4.2 Volný čas ţáků a servisní sluţby (Mc) Pestrá nabídka zájmových krouţků Nástroje a podklady: výroční zpráva o činnosti školy, třídní knihy zájmových krouţků, dotazníky Počet krouţků Umělecké krouţky Sportovní krouţky Vzdělávací krouţky Počet ţáků Spokojenost ţáků s nabídkou 66 / 23 Spokojenost rodičů s nabídkou 84 / 16 Komentář: Vzhledem k velikosti školy lze rozsah nabídky zájmové činnosti hodnotit celkem dobře, koresponduje s tím i vysoká spokojenost rodičů. V dotazníku se objevil dvakrát návrh na výtvarný krouţek pro 1. stupeň, který byl záhy naplněn otevřením krouţku ručních prací. Pokusit se vyjít vstříc poptávce ze strany rodičů a žáků po zájmových kroužcích (výuka na hudební nástroj, keramika na 1. stupni, sportovní aktivity): splněno, ve škole probíhá výuka hry na hudební nástroj, kterou vede paní Jitka Hejdová, keramický kroužek je obsazen hlavně žáky z 1. stupně, na škole funguje několik sportovních kroužků

14 4.2.2 Fungování školní druţiny dle potřeb a zájmu ţáků a rodičů Nástroje a podklady: výroční zpráva o činnosti školy, dotazníky Počet ţáků/počet oddělení/počet hodin 90/3/42 74/3/39 74/3/41 Spokojenost ţáků s činností ŠD 32 / 3 Spokojenost rodičů s činností ŠD 82 / 1 Komentář: Na škole fungují tři oddělení školní druţiny, které navštěvuje celkem 90 ţáků. První dvě oddělení slouţí zvláště nejmladším ţákům prvního stupně (odpoledne se slučují do jednoho oddělení), třetí (nazývané školní klub) je k dispozici také ţákům 2. stupně. Ve spolupráci se žáky nabídnout smysluplné trávení volného času v ŠD III.: realizováno díky modernizaci informačního centra Spokojenost ţáků se školní jídelnou Nástroje a podklady: výroční zpráva o činnosti školy, dotazníky, výkazy ŠJ Počet strávníků - ţáků Podíl strávníků k počtu ţáků celkem Počet stíţností ţáků, rodičů Spokojenost ţáků se ŠJ 49 / 35 Spokojenost rodičů se ŠJ 76 / 20 Komentář: Obědy ve školní jídelně jsou předmětem častých debat kvůli chutnosti, sloţení jídelníčku apod. Je mnohdy těţké dostát všem normám a přesto vařit tak, aby všem chutnalo. Úkolem vedoucí školní jídelny je, aby se invencí, ale i komunikací se strávníky o toto pokusila. Hodnocení: C Návrh opatření: Zvýšit spokojenost strávníků s obědy komunikace, zvýšení kvality obědů Dbát na dodržování pravidel výdeje v ŠJ a kontrolovat jej (hlavní jídlo dle normy, příloha dle přání strávníka): průběţně plněno Rekonstruovat výdejní okénko v ŠJ (čtečku karet přemístit, umožnit úplný kontakt strávník-kuchařka): realizováno, zbývá pouze přemístit čtečku Studijní sluţby dostupné ţákům Nástroje a podklady: výroční zpráva o činnosti školy, dotazníky, záznamy o docházce a výpůjčkách Internet návštěvnost/dostupnost 15 denně / 2 hod denně 15 denně/ 2 hod denně Knihovna výpůjčky/dostupnost 89 / 1 hod denně 50 / 1 hod denně 15 denně/ 2 hod denně 173 / 1 hod denně Spokojenost ţáků s internetovou 74 / 16 učebnou Spokojenost ţáků s knihovnou 48 / 8 Komentář: Oproti minulému období se zvýšila spokojenost ţáků s internetovou učebnou o 11. Studijní sluţby jsou v rámci projektu rozšířeny (knihovní fond, PC pracoviště v informačním centru). Byla renovována dosluhující internetová počítačová učebna. Rozšířit možnosti přístupu žáků do internetové učebny, stanovit jasná pravidla přístupu (přednost, zapisování) a vytvořit spolupracující tým z řad žáků: realizováno

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 261 01 Příbram VI tel. 318 623817; 607543945 tel., fax 318 635739 E-mail: 3zs@pbm.czn.cz www.zsbrezovehory.cz Vlastní hodnocení školy za období školního

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-546/08-09. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-546/08-09. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-546/08-09 Název školy: Gymnázium, Broumov, Hradební 218 Adresa: Hradební 218, 550 01 Broumov Identifikátor: 600 012 107 IČ: 48

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011-2012 Projednáno na pedagogické radě dne 31. 8. 2012 Schváleno školskou radou dne 31. 8. 2012 Zpracoval: Mgr. Libor Mandovec ředitel ZŠ Kovářov Výroční zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 (zpracována dle 10 odst. 3 školského zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění a podle 7 novely 225/2009 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Valašské Meziříčí, Ţerotínova 376, okres Vsetín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Kontakty: tel. 571 611 199 E-mail: zszerotinova@zszerotinova.cz Internet: www.zszerotinova.cz

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠaMŠ/GR/729/2013 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program Základní školy a Mateřské školy Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Obsah 1. Identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA POROZUMĚNÍ. 2. vydání (upravené) platnost od školního roku 2013/2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA POROZUMĚNÍ. 2. vydání (upravené) platnost od školního roku 2013/2014 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA POROZUMĚNÍ 2. vydání (upravené) platnost od školního roku 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2116 272 01 KLADNO - KROČEHLAVY Učební osnovy

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název vzdělávacího programu: Škola v pohybu Adresa školy: Sportovní soukromá základní škola s.r.o, Podkrušnohorská 1677, Litvínov Zřizovatelé školy: Veronika

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát. Předmět inspekční činnosti. Charakteristika školy. čj.

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát. Předmět inspekční činnosti. Charakteristika školy. čj. Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIB-461/10B Název školy Základní škola, Brno, Gajdošova 3 Adresa: Gajdošova 3, 615 00 Brno Identifikátor: 48510921 IČ: 600108007 Místo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ákladní škola T.G. Masaryka Podbořany, Husova 445, okres Louny VÝROČNÍ PRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK : 2011/2012 1.ákladní údaje o škole Název školy: Š T.G.Masaryka Podbořany, Husova 445,okres Louny

Více

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV JIRSÍKOVA 244

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV JIRSÍKOVA 244 GYMNÁZIUM PELHŘIMOV JIRSÍKOVA 244 Školní vzdělávací program Osmileté všeobecné studium Niţší stupeň vzdělávání I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1 Název ŠVP: Osmileté všeobecné studium pro niţší stupeň vzdělávání

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. Č. j. ČŠIH-171/12-H. Mgr. Jiřím Šimkem, ředitelem školy. Statutární město Hradec Králové

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. Č. j. ČŠIH-171/12-H. Mgr. Jiřím Šimkem, ředitelem školy. Statutární město Hradec Králové Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIH-171/12-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Hradec Králové, Habrmanova 130 Sídlo: 500 02 Hradec

Více

školní inspekce Královéhradecký inspektorát

školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce INSPEKČNÍ Čj. ČŠIH-951113-H ZPRÁ VA Název právnické osoby Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková vykonávající činnost školy škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec

Více

Základní škola a Mateřská škola Havířov-Bludovice Frýdecká ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Havířov-Bludovice Frýdecká ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Havířov-Bludovice Frýdecká ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 FRÝDECKÁ - ŠKOLA BAREV A POHODY CO O NÁS ŘEKLI JINÍ: akad. mal. Gabriel Filcík, ilustrátor dětských knížek V jubilejním roce

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO OBEC ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HRUBÝ JESENÍK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO OBEC ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HRUBÝ JESENÍK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO OBEC ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HRUBÝ JESENÍK Č.j.: Hru-4/11/3 Dokument vstupuje v platnost dnem 1.9.2011 a nahrazuje tímto dokument z 25.8.2010

Více

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Základní škola Břest, okres Kroměříž Výroční zpráva Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Adresa IČO tel.: email:; web: Břest 61;768 23 709 912 51 +420573354031 zs@zsbrest.cz www.zsbrest.cz

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-584/08-11. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-584/08-11. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-584/08-11 Základní škola Krucemburk, okres Havlíčkův Brod Adresa: Školní 440, 582 66 Krucemburk Identifikátor: 600

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Masarykova základní škola, Ždánice, okres Hodonín ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Identifikátor školy: 600116085 Termín vlastního hodnocení: 2005/2006, 2006/2007 Zpracoval: Mgr. František Markus Ve

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 9 SATALICE K Cihelně 137, 190 15 PRAHA 9 - SATALICE IČ: 65992911 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NASTARTUJ!

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 9 SATALICE K Cihelně 137, 190 15 PRAHA 9 - SATALICE IČ: 65992911 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NASTARTUJ! ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 9 SATALICE K Cihelně 137, 190 15 PRAHA 9 - SATALICE IČ: 65992911 V Praze dne 1. září 2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NASTARTUJ! ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV Obsah

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-154/10-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-154/10-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-154/10-M Název školy: Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace Adresa: 790 51 Supíkovice 129

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM č.j.: 205/2013

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM č.j.: 205/2013 Školní vzdělávací prgram Vzdělání pro budoucnost Základní škola a Mateřská škola Oty Pavla Buštěhrad, okres Kladno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM č.j.: 205/2013 VZDĚLÁNÍ PRO BUDOUCNOST zpracovaný dle Rámcového

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova 798 14 Olšany u Prostějova č. 3 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Eva Pluskalová, ředitelka školy Výroční zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014. Základní škola, Vlašim, Březinská 1702

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014. Základní škola, Vlašim, Březinská 1702 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Základní škola, Vlašim, Březinská 1702 Ve Vlašimi dne 17. 9. 2014 Č.j.: ZŠ/298/2014 Mgr.Ilona Benešová ředitelka 1 Obsah 1 Základní údaje o škole

Více

Gymnázium Josefa Kainara, Dr. E. Beneše 7/586, 748 01 Hlučín www.ghlucin.cz. Gymnázium s lidskou tváří a jeho zkušenosti při realizaci autoevaluace

Gymnázium Josefa Kainara, Dr. E. Beneše 7/586, 748 01 Hlučín www.ghlucin.cz. Gymnázium s lidskou tváří a jeho zkušenosti při realizaci autoevaluace Gymnázium Josefa Kainara, Dr. E. Beneše 7/586, 748 01 Hlučín www.ghlucin.cz Garant: Mgr. Pavla Mrůzková Dobří holubi se vracejí... Gymnázium s lidskou tváří a jeho zkušenosti při realizaci autoevaluace

Více

Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá.

Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá. VÝCHOVNÝ ÚSTAV, DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA, MÍSTO 66 Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá. 1

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Alšova 1123, 742 21 Kopřivnice Identifikátor

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO OBOR VZDĚLÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM.

Více

V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2008/2009

V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2008/2009 V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 (základní škola) 1. Charakteristika školy 1.1 Název školy: Tyršova základní škola a mateřská škola

Více