VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY"

Transkript

1 VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY za období školních let: Změny vzhledem k předchozímu hodnocení: Snaha o srovnávání (se standardy, předpisy, pravidly, časem, hodnotiteli ap.) Přehledné uspořádání (tabulky, procenta, kvantifikace apod.) Eliminace přílišného počtu opatření (zaměřit se na to podstatné) Hodnocení navrţených opatření z minulé autoevaluace Hodnocení dosahování cílů školy (dle Strategického plánu) Struktura hodnotícího indikátoru: Název Nástroje a podklady Zjištění (tabulka) Komentář (stručné vysvětlení, okomentování čísel a údajů) Hodnocení (škála A, B,C, D, E) Návrh opatření (nutnost v případě, bude-li hodnocení C-E) Hodnotící škála: Hodnocení Kvalita Klasifikace Četnost Pozitiva/negativa Opatření A velmi kvalitní vynikající vţdy zásadní P Pokračovat stejně B kvalitní velmi dobré často významná P Rozvíjet C méně kvalitní dobré někdy P i N Hledat zlepšení D málo kvalitní dostatečné zřídka významná N Stanovit opatření E nekvalitní nevyhovující vůbec zásadní N Stanovit opatření Obsah: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Výsledky vzdělávání 4. Podpora školy ţákům, spolupráce s rodiči, vzájemné vztahy a klima 5. Řízení školy, kvalita personální práce a DVPP 6. Výsledky práce školy, zejména vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům 7. Závěr 8. Přílohy Autoevaluační tým: Libor Mandovec, Stanislava Pincová, Jaroslav Smrčina, Libuše Randová Pozn.: Procenta uvedená v tabulkách vycházejí z dotazníkového šetření číslo vlevo je součet vyjádření Rozhodně ano a Většinou ano, číslo za lomítkem je součet vyjádření Rozhodně ne a Většinou ne. Odpověď Nevím uvedena není (je to případný zbytek do 100). V Kovářově dne

2 1. PODMÍNKY KE VZDĚLÁVÁNÍ 1.1 Materiální, technické a hygienické podmínky (Pi) Materiálně technické zázemí pro realizaci ŠVP Nástroje a podklady: inventarizace, RVP, ŠVP Poţadavky dle RVP kmenové učebny pro kaţdou třídu vybavené funkčním zařízením speciální učebny a prostory nebo kmenové učebny upravené pro speciální výuku: cizího jazyka, ICT, přírodovědných a společenskovědných předmětů, pro výuku Hv, Vv a Pč, prostory pro zajištění povinné TV prostory pro uloţení pomůcek a přípravnou práci učitele prostory pro nenáročné pohybové aktivity v průběhu vyučování a pro zájmovou činnost po vyučování prostory pro hromadné setkávání ţáků celé školy (vlastní či pronajaté) prostory pro odkládání oděvu a obuvi (šatny), včetně prostor pro převlékání ţáků před tělesnou výchovou a po ní v počtu, který odpovídá počtu cvičících ţáků a oddělené činnosti chlapců a děvčat prostory pro osobní hygienu ţáků a učitelů WC a umývárny, vybavené dostatečným počtem hygienických zařízení odpovídajících příslušným normám prostory pro společné stravování prostory určené k ošetření úrazu a ke krátkodobému pobytu zraněného, popřípadě k poskytnutí další pomoci při zdravotních problémech učebnice, didaktické pomůcky, informační a komunikační technika a další potřeby a pomůcky umoţňující efektivní vyučování a podporující aktivitu a tvořivost ţáků Splnění ano/ne částečně částečně Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano částečně Komentář: Hodnocení je provedeno vzhledem k moţnostem stávající budovy. Hodnocení : B Jednat se zřizovatelem o zvýšení objemu prostředků ve smyslu investic: splněno Poznámky třídy jsou postupně vybavovány výškově stavitelným nábytkem, na prvním stupni skříňkami ano - Cj, ICT, Tv, Pč, Př, ne - Hv, Vv, Sp (kmenové tř), nutno zlepšit: Př, Pč (kuchyňka) vyuţívána tělocvična, funguje ŠD, moţnost vyuţívání učeben, o přestávkách stoly na stolní tenis na chodbách školní jídelna, tělocvična kabinety, ŠD Pomůcky a učebnice odpovídající moderní didaktice Nástroje a podklady: inventarizace, názory pedagogů Učebnice vyhovující nevyhovující potřeba 1.st. Ano 2.st. Ano - 2 -

3 Did. technika vyhovující nevyhovující potřeba 1.st. Ano kvalitní CD přehrávače 2.st. Ano kvalitní CD přehrávač Pomůcky vyhovující nevyhovující potřeba 1.st. 2.st. Ano Ano Komentář: Na 1. stupni stoprocentní spokojenost, na druhém stupni většinou nebo rozhodně spokojenost. Učebnice i pomůcky jsou průběţně obnovovány podle poţadavku vyučujících i finančních moţností Standardní vybavení ICT odpovídající technologickému vývoji Nástroje a podklady: ICT standard, inventarizace, ICT plán školy Ukazatel stav ICT standard Komentář PC stanice pouţívané ţáky v počítačových učebnách zkvalitňování PC stanic PC stanice pouţívané učiteli a vedením školy potřeba nákup notebooků 5 8 k přípravě (PC jiţ v obou sborovnách) PC stanice vyuţívané k výuce mimo pouţívat notebook a 4 4 počítačovou učebnu interaktivní tabule Dataprojektory 2 2 nákup 1 další Interaktivní tabule 1 0 nákup 2 další Komentář: Vzhledem k vývoji technologií je i přes snahu a finanční podporu této oblasti stále co zlepšovat moţností jsou peníze z evropských fondů. Hodnocení: C Návrh opatření: Nákup interaktivní tabule učebna přírodopisu a jazyková 1. stupeň, nákup notebooků pro učitele, nákup pracovních stanic do PC učebny Plnění podmínek BOZP a BOZ ţáků Nástroje a podklady: vyhláška (evidence úrazů), směrnice k BOZ, zákoník práce, předpisy k BOZP Oblast ano/ne nedostatky Plnění Směrnice k BOZ ţáků Ano - Plnění vyhlášky (úrazy) Ano - Plnění zákoníku práce Ano - Plnění platných předpisů k BOZP Ano - Provádění bezpečnostn. prověrek Ano - Hodnocení: A Dobré pracovní zázemí pro zaměstnance Nástroje a podklady: inventarizace, dotazníky Podmínky Přístup k ICT (internet, kopírka, tiskárna) a telefonu Přístup ke zdrojům (odb. literatura, časopisy, informace) Prostory pro uloţení pomůcek Hygienické zázemí Plnění podmínek na obou stupních PC s internetem, kopírkou, tiskárnou, telefon 2. stupeň v informačním centru kabinety dostatečně odpovídající potřebám na obou stupních samostatné hyg. zařízení - 3 -

4 Společná místnost s moţností přípravy občerstvení Školní kuchyňka Komentář: Většina pracovníků spokojená, doplněny kopírky na 1., 2.st. a do informačního centra. Vybudovat sborovnu pro 2. stupeň: splněno 1.2 Personální podmínky (Mc) Maximální kvalifikovanost a aprobovanost pedagogů Nástroje a podklady: personální přehled, učební plán, výroční zpráva Kvalifikovanost výukové hodiny v Aprobovanost výukové hodiny v Komentář: Kvalifikovanost pedagogů (splnění poţadavků na vzdělání dle zákona o pedagogických pracovnících) se zvýšila z 81 před třemi roky o 10, neboť se podařilo odstranit nekvalifikovanou výuku vychovatelek školní druţiny. Míra nekvalifikovanosti je v současnosti dána především tím, ţe učitel 2. stupně učí některé hodiny na 1. stupni a obráceně (zvláště jazyky). V podmínkách venkovské školy je tento stav dobrý Různorodost sloţení pedagogického sboru Nástroje a podklady: personální přehled, učební plán, výroční zpráva Věkový průměr 46,2 45,2 46,2 Poměr ţeny x muţi výukové hodiny v 83 x x x 17 Komentář: Základ sboru je stabilizovaný a v průměru dochází k obměně jednoho pracovníka za rok. Nachází se v něm mladí i zkušení pedagogové, pouze poměr muţů a ţen je nevyváţený Průběţné vzdělávání pedagogů Nástroje a podklady: personální přehled, učební plán, výroční zpráva, přehled DVPP Jednodenní semináře průměr na pedagoga 1,1 1,2 1,1 Vícedenní semináře a kurzy - počet 2 2 2*15 Dlouhodobé studium - počet Komentář: Naprostá většina pedagogů se dle poţadavků pracovního řádu i potřeb školy dále vzdělává. V rámci dalšího vzdělávání převládají jednodenní semináře k rozšiřování didaktických kompetencí hlavními tématy byly aktivizační metody učení v rámci konkrétního předmětu (oboru). Oblíbené byly téţ semináře zaměřené obecně pedagogicky (témata agresivity, speciálních potřeb ţáků apod.). Je nutné však počítat s tím, ţe prostředků na DVPP v budoucnu vzhledem k niţšímu objemu financí v rámci ONIV méně. Ředitel školy úspěšně absolvoval na UK v Praze Funkční studium II, které podává hlubší vhled do praktické i teoretické stránky školského managementu. Zástupce ředitele absolvovala jiţ čtvrtý rok studia anglického jazyka, které začalo jako projekt Brána jazyků. Koordinátor tvorby ŠVP Libuše Randová dokončila specializační studium k výkonu funkce. Realizovat cílené hodnocení pracovníků na počátku školního roku diskuse o jejich dalším rozvoji a kariéře: splněno v zamýšleném rozsahu Podporovat případnými organizačními změnami dlouhodobé studium pracovníků: realizováno částečně v případě studia koordinátora tvorby ŠVP - 4 -

5 1.3 Finanční podmínky (Mc) Dostatek financí na nenárokové sloţky platu Nástroje a podklady: rozpočtové výkazy, mzdové sestavy Průměrná výše nenárokové sloţky Komentář: Výše nenárokové sloţky na naší škole je nad krajským průměrem (obecní školy 13 v roce 2008). Objem prostředků na platy je tak zatím v rámci moţností dostačující a umoţňuje na dobré úrovni oceňování práce navíc Cílené vyuţívání prostředků ONIV Nástroje a podklady: rozpočtové výkazy, účetní sestavy, výroční zpráva o hospodaření školy Výše ONIV rozpočet , , ,- Celková výše ONIV , , ,- Učebnice , , ,- Učební pomůcky , , ,- Odborná literatura 968, , ,- Ochranné pracovní prostředky 6.569, , ,- Další vzdělávání pedagogů (vč. cest. náhrad) , , ,- Pojištění zaměstnanců , , ,- Výuka plavání , , ,- Pracovně právní vztahy 3.578, , ,- Náhrady nemoc ,- Komentář: Prostředky na ONIV v monitorovaném období byly vyuţity účelně. Velmi se investovalo zejména do nákupu učebnic, v roce 2007 došlo také k nákupu interaktivní tabule. Jednotlivá přání pedagogů na nákup pomůcek byla vţdy plněna, přesto je na nákup moderního výukového vybavení v důsledku nízkého normativu poměrně málo financí Dostatečné pokrytí provozních potřeb Nástroje a podklady: rozpočtové výkazy, účetní sestavy, výroční zpráva o hospodaření školy Výše dotace na provoz od zřizovatele , , ,- Výše financí z dalších provozních zdrojů (ŠD apod.) , , ,- Výše provozních výdajů bez částky na vybavení učeben , , ,- Komentář: V roce 2008 došlo k navýšení dotace na provoz a díky tomu byly po několika letech konečně pokryty provozní potřeby školy s tím, ţe kladný zisk z doplňkové činnosti poslouţil k nákupu vybavení tříd (výškově stavitelný nábytek apod.) Hodnocení: C Přesvědčit zřizovatele o nutnosti pokrýt celý objem nezbytných provozních výdajů: realizováno v roce 2008 a 2009 Hospodařit s omezenými prostředky maximálně efektivně a plánovaně: průběţně plněno Návrh opatření: Nadále usilovat o zvýšení provozních výdajů především v oblasti investic Vyuţívání projektů a grantů Nástroje a podklady: rozpočtové výkazy, účetní sestavy, výroční zpráva o hospodaření školy Název projektu či Výše Výše Přínos pro školu grantu grantu vlastních Rok - 5 -

6 Druhová skladba dřevin na Kovářovsku Hlavně legálně aneb Kriminalita mládeţe Učíme se, jak zachránit ţivot Ohroţené organismy v zoologických a botanických zahradách ČR Společně s rodiči o legálních drogách Najdeme společnou řeč Nebojme se mluvit o šikaně Informační a čtenářská výchova na základní škole zdrojů , , , , , , , , , , ,- 0, , , ,- 0,- zmapování dřevin v regionu, rozvíjení praktických dovedností ţáků, zakoupené atlasy a výukové programy zvýšení informovanosti ţáků v oblasti kriminálního jednání, nastartování spolupráce s obecní policií, proškolení pedagogů a ţáků nákup resuscitační panny, roušek a zdravotnického materiálu, vytvoření vrstevnického programu Základy první pomoci pro ostatní ţáky školy zmapování zoologických a botanických zahrady v ČR, vytvoření atlasu ohroţených druhů, vytvoření výukového materiálu do hodin přírodovědy na 1. stupni, exkurze ţáků realizace programu na 2. stupni, prezentace pro rodiče na téma legálních drog na společném setkání, dotazníky výměna zkušeností a rozvoj přátelství, koordinace výuky cizích jazyků, elektronická komunikace, tvorba společných tematických prezentací, výstavy a vzájemné pobyty ţáků dotazníkové šetření, beseda se ţáky 2. stupně, seminář pro pedagogy na téma šikana zprovoznění informačního centra školy, vytvoření programu Informační a čtenářská výchova, proškolení pedagogů v oblasti metod práce s informacemi, textem Komentář: Ve výčtu jsou uvedeny pouze projekty, jejichţ dotace přesahuje 5.000,- Kč a které musela škola získat vlastní aktivitou. Vzhledem k velikosti školy lze celkový objem projektů hodnotit velice kladně. Hodnocení: A Proškolovat pedagogy v oblasti psaní grantů: částečně realizováno, dvoudenní kurz absolvoval pouze ředitel školy, pedagogové získávají zkušenosti s psaním grantů na základě praktických pokusů Snažit se získávat finanční prostředky na vybavení prostřednictvím grantů: realizováno Efektivní fungování doplňkové činnosti Nástroje a podklady: rozpočtové výkazy, účetní sestavy, výroční zpráva o hospodaření školy Zisk z vaření obědů pro cizí strávníky , , ,- Zisk z pronájmů (tělocvična, třídy) , , ,- Zisk ze vzdělávacích kurzů 0,- 834, ,- Komentář: K potěšitelnému nárůstu zisku došlo ve školní jídelně, důvodem bylo mimo jiné zdraţení obědů v průběhu roku Vzdělávací program (Ra) Soulad ŠVP a RVP Nástroje a podklady: ŠVP, RVP Kapitola ŠVP Charakteristika školy Charakteristika ŠVP Plnění poţadavků RVP ano ano - 6 -

7 Učební plán Učební osnovy Hodnocení ţáků a autoevaluace školy Komentář: Soulad ŠVP a RVP potvrdila také ČŠI. Hodnocení: A ano ano ano Realizace ŠVP v praxi Nástroje a podklady: ŠVP, dotazníky Kapitola ŠVP Realizace v praxi - skutečnost zaměření školy, vých.-vzděl. strategie, výuka ţáků se Charakteristika školy spec.vzděl.potř., průřezová témata, profil absolventa Charakteristika ŠVP metody výuky, spolupráce, motivace, slušné chování Učební plán změny Výchova ke zdraví přesun učiva/ti/, vypuštění učiva/ko, No, ŠP/, 4.tř. Vl+Př Učební osnovy = 3h celkem Hodnocení ţáků a autoevaluace školy dle dokumetu Komentář: V dotazníku uvedli učitelé, ţe cíl výuky odpovídá ŠVP a tematickému plánu na 100. V budoucnu je třeba dle návrhů učitelů revidovat ŠVP a znovu prokonzultovat výchovně vzdělávací strategie Dosahování školních výstupů dle ŠVP Nástroje a podklady: monitorování výsledků výuky dle ŠVP 1.ročník A A A 2.ročník - A A 3.ročník - - A 6.ročník A A A 7.ročník - B B 8.ročník - - B Komentář: Monitorování školních výstupů/míra ověření, zvládnutí a hodnocení/ve všech předmětech v ročnících realizujících výuku podle ŠVP. Monitorování frekvence uţívaných strategií pro rozvoj kompetencí ţáků Pestrá a smysluplná volitelná a mimoškolní část programu Nástroje a podklady: výroční zprávy Volitelné předměty na 2. stupni Sportovní a branné kurzy Výlety a exkurze branný den, lyţařský výcvik, plavecký výcvik, cyklovýlet 1 den 1.st., 2 3 dny branný den, lyţařský výcvik, plavecký výcvik, cyklovýlet 1 den 1.st., 2 3 dny branný den, lyţařský výcvik, plavecký výcvik, cyklovýlet 1 den 1.st., 2 3 dny 2..st., 9 exkurzí 2..st., 9 exkurzí 2..st., 10 exkurzí Kulturní představení Projekty Přednášky, besedy Sběry byliny, papír, kaštany byliny, papír, kaštany byliny, papír, kaštany Komentář: V dotazníku uvedli rodiče, ţe školní aktivity pro ně nejsou většinou finančně náročné 14 ano, jsou, 86 ne, nejsou

8 2.2 Výuka (Mc) Příprava a organizace výuky Nástroje a podklady: dotazníky, hospitace, pozorování Oblast Učitelé Naplňování oblasti Stanovení jasných cílů výuky Soulad cílů se ŠVP a tem. plánem Připravenost, promyšlen. hodiny Účelné vyuţití času 100/0 100/0 100/0 100/0 v naprosté většině hodin je cíl jasně formulován, někdy je ztotoţňován se samotným tématem výuky, méně je záměrně zacílen na rozvíjení klíčových kompetencí, v mírné většině je cíl formulován i ţákům cíle v naprosté většině v souladu s ŠVP, odchylky od tematického plánu způsobovány časovým skluzem, někdy méně kvalitně vypracovaným plánem ve většině hodin výuka předem promyšlena a připravena ve většině hodin čas účelně vyuţíván, výjimky způsobeny nevhodnou metodikou, nízkou diferenciací učiva vzhledem ke schopnostem ţáků, frontální výukou či preferencí učebnice Komentář: Většina vyučovacích hodin je v souladu s ŠVP dobře připravena a zacílena na rozvíjení znalostí a dovedností ţáků. Určité rezervy lze hledat v tom, jak učitelé formulují cíle vzhledem k výstupům pro ţáka co konkrétně si ţák vzhledem k hodině osvojí doporučeno je méně se řídit diktátem učebnice a vţdy formulovat jasné výstupy pro ţáka Aktivizace ţáků a komunikace Nástroje a podklady: dotazníky, hospitace, pozorování Oblast Učitelé Ţáci Naplňování oblasti Pouţívání aktivizačních metod (skup. práce, hra, diskuse apod.) Diferenciace ţáků dle schopností 92/8 90/9 82/9 43/49 ve většině hodin aktivizační metody pouţívány, ovšem spíše jako doplněk, časově i principielně převládá frontální způsob výuky ve většině hodin se všichni ţáci učí všechno stejně, diferenciace uplatňována spíše individuálně u ţáků s poruchami učení či u výrazně slabých ţáků 76/17 Rozvíjení komunikace 92/0 ve většině hodin je podporována komunikace ţáků 82/18 pro většinu ţáků je samozřejmě kontaktovat učitele, Vzájemná důvěra 92/8 pokud něčemu nerozumí Komentář: Učitelé se snaţí zavádět takové metody, které nutí ţáky k aktivitě a nikoli pasivnímu přijímání informací samozřejmě těţší je to u ţáků 2. stupně, u nichţ se vytrácí přirozená touha po aktivním poznávání. Rezervy lze spatřit u diferenciace učiva vzhledem ke schopnostem ţáků (výrazná disproporce v hodnocení ţáků a učitelů), coţ souvisí s frontálním způsobem výuky. -C Návrh opatření: Rozvíjet uplatňování aktivizačních metod, ve vhodných příleţitostech více diferencovat (skupiny, víceúrovňové úkoly, různě obtíţná cvičení, ). Cíleně zařazovat metody aktivizace a vzdělávat se v oblasti činnostního učení: částečně realizováno Maximálně usilovat o standard v oblasti komunikace žák-učitel a vytvořit společně univerzální komunikační pravidla v různých situacích nerealizováno, příliš velká individualizace výukových stylů učitelů, někdy nechuť ke konsensu s ostatními Diferencovat učivo a úkoly v případě různých schopností žáků realizováno částečně - 8 -

9 2.2.3 Motivování ţáků Nástroje a podklady: dotazníky, hospitace, pozorování Oblast Učitelé Ţáci Naplňování oblasti 69/28 je potěšitelné, ţe dvě třetiny ţáků výuka spíše zajímá a baví Zájem ţáků o výuku 67/0 (negativně se vyjadřují spíše ţáci vyšších ročníků 2. stupně) 87/13 pomůcky vyuţívány jsou, ovšem i zde jsou u některých Vyuţívání pomůcek 92/8 Vzdělávání pro ţivot - praktičnost Porozumění učivu 75/8 100/0 75/24 84/14 předmětů rezervy názory ţáků i učitelů na praktickou vyuţitelnost osvojovaného učiva jsou podobné (3/4 spíše kladné) to, ţe vyučujícím jde o porozumění ţáků učivu, potvrzuje většina z nich Využít intra-organizační školení (využití didaktické techniky v praxi) realizováno částečně Vytvořit plán využití PC programů během 1. stupně realizováno částečně (reference o programech ano, metodika ne) Odborná a kulturní úroveň výuky Nástroje a podklady: dotazníky, hospitace, pozorování Oblast Učitelé Ţáci Naplňování oblasti Soulad výuky s úrovní 67/0 90/8 naprostá většina ţáků (90) tvrdí, ţe vysvětlovanému věku ţáků Objasnění činností a poţadavků Vedení písemností (sešity, zápisy, testy) Adekvátní domácí příprava 100/0 100/0 100/0 86/10 85/9 72/26 učivu většinou rozumí desetina dotazovaných ţáků uvedla, ţe neví, co se po nich při výuce chce a co mají dělat učitelé podle svého vyjádření dbají na řádné vedení písemností a většina ţáků si myslí, ţe jejich poţadavky plní jedna čtvrtina ţáků si na rozdíl od učitelů a rodičů myslí, ţe domácí příprava poţadovaná školou není přiměřeného rozsahu (rodiče uvedli 93 / 6 ) Efektivnost výuky a její vyhodnocování Nástroje a podklady: dotazníky, hospitace, pozorování Oblast Učitelé Ţáci Naplňování oblasti Hodnocení ţáků dle 100/0 85/8 pocit spravedlivého a objektivního známkování mají hodnotícího řádu Průběţné hodnocení ţáků 100/0 Sebehodnocení 92/8 87/10 86/11 učitelé, ţáci i rodiče (88 / 3 ) většina ţáků se shoduje s učiteli, ţe jsou kromě klasifikace hodnoceni také průběţně slovně ţáci potvrzují vyjádření učitelů o vedení k sebehodnocení, většinou uvádějí, ţe mají moţnost vyjádřit se ke svému výkonu Plnění naplánovaných cílů 100/0 77/15 menší rozdíl existuje mezi ţákovým a učitelovým vnímáním plnění naplánovaných cílů hodiny Komentář: Dotázaní většinou vnímají klasifikaci a hodnocení ţáků v souladu s pravidly hodnocení uvedenými ve školním řádu. 3. VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ - 9 -

10 3.1 Úroveň znalostí a dovedností (Pi) Nízký počet neúspěšných ţáků Nástroje a podklady: přehledy prospěchu Počet ţáků 2007/ / /1010 Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli Opakují ročník Průměrný prospěch ţáků 1,6 1,69 1, Dobré výsledky ve srovnávacích testech Nástroje a podklady: výsledky srovnávacích testů Scio Percentil 2007/2008 Percentil 2008/2009 Percentil 2009/2010 OSP třída M ČJ AJ/NJ AJ 22 42/34 30/36 5. třída OSP M ČJ Komentář: - C Návrh opatření: Vypořádat se s plánovaným celostátním povinným testováním priority, vazby na výuku a učební plán. Před testováním zkusit srovnávací testy nanečisto z předchozích let realizováno Úspěchy v soutěţích a olympiádách Nástroje a podklady: výsledkové listiny soutěţí 2007/ / /1010 Počet ţáků v soutěţích (okres) Počet obsazení místa Počet týmů v soutěţích (okres) Počet obsazení 1.-3.místa Oblasti úspěchů zdravotníci, biologie-chemie, dopravní soutěţ, recitace, zpěv Komentář: V některých soutěţích se naše škola účastní jako jedna z mála vesnických škol. 3.2 Chování a kázeň ţáků (Pi) Dobrá kázeň ţáků při výuce Nástroje a podklady: dotazníky, zápisy z porad Učitelé Ţáci Respektování pravidel vzájemné komunikace učitel-ţák 100 / 0 88 /11 Dodrţování pravidel školního řádu 84 / 8 61 / 39 Pracovní morálka ţáků při výuce 73 / 27 uč. vynakládá úsilí, 75 /22 ţ. se snaţí aby ţáci aktivně pracovali pracovat naplno

11 Počet váţnějších incidentů (slovní či fyzické 0 napadnutí učitele apod.) Komentář: Pracovní morálku ţáků při výuce zhoršuje celkový stav společnosti, hlavně to, ţe okolo sebe nevidí důleţitost vzdělání. Přijímací řízení na střední školy značně zhoršuje situaci. Vůle k aktivnímu vzdělávání je horší na druhém stupni, hlavně pak vţdy v 8. a 9. třídě. Sjednotit požadavky na chování žáků realizováno částečně Kulturní chování ţáků Nástroje a podklady: dotazníky, zápisy z porad Učitelé Ţáci Slušné a kulturní jednání a vystupování 75 / / 32 Vzájemné vztahy ţáků 64 / / 21 Respekt k pracovníkům školy 100 / 0 85 / 15 Vztah k zařízení školy a majetku 83 / / 25 Komentář: Chování ţáků se celkově zhoršuje, je to celospolečenský problém, 25 ţáků si myslí, ţe někteří ţáci vědomě provokují učitele. Hodnocení: C Návrh opatření: Uplatňovat různé způsoby morálního působení na ţáky při všech vyskytnuvších se příleţitostech, reagovat na negativní chování (přiměřeně i jenom slovně) důsledně + všichni Maximálně při řešení problémového chování spolupracovat s rodiči průběţně plněno Kladně se prezentovat na veřejnosti a působit na žáky příkladem - průběţně plněno Důsledně zasahovat proti všem přestupkům proti školnímu řádu - průběţně plněno Cílené vyuţívání pochval a výchovných opatření Nástroje a podklady: přehledy o prospěchu a chování ţáků, zápisy z porad 2007/ / /1010 Počet pochval TU/ŘŠ 40/8 38/8 41/13 Počet napomenutí/důtek TU/důtek ŘŠ 16/2 14/2 7/1 Počet sníţených známek 2/ Způsoby pozitivního oceňování pochvaly před třídou, v rozhlase, v rámci shromáţdění školy Způsoby kárání a řešení přestupků systém napomenutí a důtek, pohovory s rodiči Komentář: Řešíme problémy běţného typu, závaţnější řešeny s vedením školy. Důraz na pozitivní výchovné působení dokladuje výrazní převaha pochval nad výchovnými opatřeními. Podporovat udělování pochval - průběţně plněno Vybírat vhodné přiměřené a účelné tresty - průběţně plněno Konkretizovat pravidla udělování důtek a pochval realizováno Úspěšná prevence sociálně patologických jevů Nástroje a podklady: minimální preventivní program a jeho vyhodnocení 2007/ / /1010 Počet řešených případů (šikana, náv. látky, záškoláctví ap.) Realizace programu ano ano ano Úspěšnost programu spíše ano spíše ano spíše ano

12 3.3 Absolventi školy (Sm) Úspěšnost ţáků v přijímacím řízení Nástroje a podklady: zprávy výchovného poradce Úspěšnost v 1.kole Úspěšnost v 2.kole Úspěšnost v 3.kole Komentář: Od školního roku 2008/2009 byl změněn způsob přijímacího řízení na SŠ. Ţáci mají moţnost podávat si v prvním kole 3 přihlášky na SŠ. Změny byly i v samotném přijímacím řízení, kde většina SŠ upustila od přijímacích zkoušek a přihlášené ţáky řadí do pořadníku podle prospěchu. Hodnocení: A Rozmístění a uplatnění absolventů v dalším studiu Nástroje a podklady: zprávy výchovného poradce Gymnázium Střední odborné vzdělání s maturitou Střední odborné vzdělání s výučním listem Komentář: Pokus o kontaktování absolventů po roce jejich dalšího studia em malá návratnost dotazníku, nelze vyvozovat závěry. Kontaktovat SŠ a pokusit se získat informace o studijních výsledcích našich absolventů: nerealizováno, místo toho kontaktováni sami absolventi Vysoká úroveň absolventských prací Nástroje a podklady: výroční zprávy Hodnocení vynikající Hodnocení velmi dobré Hodnocení dobré Hodnocení dostatečné Hodnocení nevyhovující PODPORA ŠKOLY ŢÁKŮM, SPOLUPRÁCE S RODIČI, VZÁJEMNÉ VZTAHY A KLIMA 4.1 Spolupráce s rodiči (Sm) Efektivní spolupráce a komunikace s rodiči Nástroje a podklady: výroční zpráva o činnosti školy Rodičovské schůzky 2x 2x 2x Školní zpravodaje 4x 4x 4x Školská rada 2x 2x 2x Občanské sdruţení rodičů 1x 1x 1x

13 Akce ve spolupráci s rodiči Komentář: Nadále se nedaří získat rodiče pro spolupráci při různých školních aktivitách. Snažit se více rodiče zapojovat do aktivní spolupráce se školou: nedaří se Spokojenost rodičů s informováním školy Nástroje a podklady: dotazníky, záznamy o stíţnostech Počet stíţností rodičů Spokojenost s informováním o prospěchu a chování dítěte 97 / 3 Spokojenost s informováním o činnosti a organizaci školy 94 / 4 Komentář: V dotazníku zjišťován zájem o větší informovanost prostřednictvím ICT ( , webové stránky) zatím zhruba 15 rodičů nepracuje s internetem, proto zatím odloţeno Realizace výchovného poradenství dle standardů Nástroje a podklady: plán práce výchovného poradce, zpráva o plnění plánu, vyhláška č. 72/2005 Poradenské činnosti Způsob realizace Kariérové poradenství exkurze ÚP, burza SŠ, profesní testy, individuální konzultace Péče o ţáky se spec. vzdělávacími potřebami spolupráce s PPP a speciálně pedagogickými centry, tvorba IVP Péče o ţáky s výchovnými problémy schůzky s rodiči (TU, ŘŠ, ZŘŠ výchovná komise) Metodické a informační činnosti Způsob realizace Metodická pomoc a informování pedagogům zpráva VP, konzultace na schůzkách sekce učitelů 2.stupně Poskytování informací rodičům a konzultace individuální konzultace, společná schůzka rodičů ţáků 9.ročníku Vedení zpráv a písemných záznamů dle platné legislativy a vnitřních pokynů 4.2 Volný čas ţáků a servisní sluţby (Mc) Pestrá nabídka zájmových krouţků Nástroje a podklady: výroční zpráva o činnosti školy, třídní knihy zájmových krouţků, dotazníky Počet krouţků Umělecké krouţky Sportovní krouţky Vzdělávací krouţky Počet ţáků Spokojenost ţáků s nabídkou 66 / 23 Spokojenost rodičů s nabídkou 84 / 16 Komentář: Vzhledem k velikosti školy lze rozsah nabídky zájmové činnosti hodnotit celkem dobře, koresponduje s tím i vysoká spokojenost rodičů. V dotazníku se objevil dvakrát návrh na výtvarný krouţek pro 1. stupeň, který byl záhy naplněn otevřením krouţku ručních prací. Pokusit se vyjít vstříc poptávce ze strany rodičů a žáků po zájmových kroužcích (výuka na hudební nástroj, keramika na 1. stupni, sportovní aktivity): splněno, ve škole probíhá výuka hry na hudební nástroj, kterou vede paní Jitka Hejdová, keramický kroužek je obsazen hlavně žáky z 1. stupně, na škole funguje několik sportovních kroužků

14 4.2.2 Fungování školní druţiny dle potřeb a zájmu ţáků a rodičů Nástroje a podklady: výroční zpráva o činnosti školy, dotazníky Počet ţáků/počet oddělení/počet hodin 90/3/42 74/3/39 74/3/41 Spokojenost ţáků s činností ŠD 32 / 3 Spokojenost rodičů s činností ŠD 82 / 1 Komentář: Na škole fungují tři oddělení školní druţiny, které navštěvuje celkem 90 ţáků. První dvě oddělení slouţí zvláště nejmladším ţákům prvního stupně (odpoledne se slučují do jednoho oddělení), třetí (nazývané školní klub) je k dispozici také ţákům 2. stupně. Ve spolupráci se žáky nabídnout smysluplné trávení volného času v ŠD III.: realizováno díky modernizaci informačního centra Spokojenost ţáků se školní jídelnou Nástroje a podklady: výroční zpráva o činnosti školy, dotazníky, výkazy ŠJ Počet strávníků - ţáků Podíl strávníků k počtu ţáků celkem Počet stíţností ţáků, rodičů Spokojenost ţáků se ŠJ 49 / 35 Spokojenost rodičů se ŠJ 76 / 20 Komentář: Obědy ve školní jídelně jsou předmětem častých debat kvůli chutnosti, sloţení jídelníčku apod. Je mnohdy těţké dostát všem normám a přesto vařit tak, aby všem chutnalo. Úkolem vedoucí školní jídelny je, aby se invencí, ale i komunikací se strávníky o toto pokusila. Hodnocení: C Návrh opatření: Zvýšit spokojenost strávníků s obědy komunikace, zvýšení kvality obědů Dbát na dodržování pravidel výdeje v ŠJ a kontrolovat jej (hlavní jídlo dle normy, příloha dle přání strávníka): průběţně plněno Rekonstruovat výdejní okénko v ŠJ (čtečku karet přemístit, umožnit úplný kontakt strávník-kuchařka): realizováno, zbývá pouze přemístit čtečku Studijní sluţby dostupné ţákům Nástroje a podklady: výroční zpráva o činnosti školy, dotazníky, záznamy o docházce a výpůjčkách Internet návštěvnost/dostupnost 15 denně / 2 hod denně 15 denně/ 2 hod denně Knihovna výpůjčky/dostupnost 89 / 1 hod denně 50 / 1 hod denně 15 denně/ 2 hod denně 173 / 1 hod denně Spokojenost ţáků s internetovou 74 / 16 učebnou Spokojenost ţáků s knihovnou 48 / 8 Komentář: Oproti minulému období se zvýšila spokojenost ţáků s internetovou učebnou o 11. Studijní sluţby jsou v rámci projektu rozšířeny (knihovní fond, PC pracoviště v informačním centru). Byla renovována dosluhující internetová počítačová učebna. Rozšířit možnosti přístupu žáků do internetové učebny, stanovit jasná pravidla přístupu (přednost, zapisování) a vytvořit spolupracující tým z řad žáků: realizováno

STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY

STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Oblast 1.Podmínky ke vzdělávání Podoblast 1.1 Lidské zdroje 1.2 Materiální zdroje 1.3 Finanční zdroje

Více

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy)

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) 8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) Autoevaluace školy je vlastní hodnocení školy podle vytvořených kritérií a stanovených oblastí. Poskytuje škole zpětnou vazbu o kvalitě a úrovni dosažených

Více

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Oblasti hodnocení podmínky vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

*přehledy o pracovnících školy *sebehodnocení a zdokonalování pracovníků

*přehledy o pracovnících školy *sebehodnocení a zdokonalování pracovníků Příloha ŠVP (Autoevaluace) AUTOEVALUACE V ROVINĚ ŠKOLY Oblast Cíl Kritéria, Indikátory kvality školy Dílčí cíl Nástroje Četnost Podmínky Lidské zdroje Složení ped. sboru a dalších pracov. Zajistit ke vzdělávání

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 OBSAH: I. Analýza II. Strategické cíle a vize III. Povinné přílohy a) Rozpracování úkolů b) Plán pedagogických

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989 Nymburk, Letců R.A.F. 1989 Termín vlastního hodnocení: 17. 6. 2007 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY Soulad školního programu s

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) 6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) Výsledkem autoevaluace školy je strategický plán na pětileté období, který je též samostatnou přílohou ŠVP a je každoročně vyhodnocován

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ZŠ KOVÁŘOV V LETECH 2010 2015

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ZŠ KOVÁŘOV V LETECH 2010 2015 Základní škola Kovářov, okres Písek 398 55 Kovářov 80 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ZŠ KOVÁŘOV V LETECH 2010 2015 KONCEPCE ZÁKLADNÍ ŠKOLY KOVÁŘOV Koncepce dalšího rozvoje školy vychází z pěti základních oblastí.

Více

Koncepce školy. Dvě úrovně koncepce 1. základní vize 2. sledované oblasti. Období: 2012 2016

Koncepce školy. Dvě úrovně koncepce 1. základní vize 2. sledované oblasti. Období: 2012 2016 Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 www.zszitomirska.wz. cz zsaprsceskybrod@seznam.cz IČO : 70829489 REDIZO : 600021670 Ředitelka školy : Mgr. Marie Šnajdrová Zřizovatel : Středočeský

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Školní vzdělávací program obsahuje základní pravidla pro hodnocení žáků, podrobněji jsou rozpracovaná v klasifikačním řádu školy. Zde především vymezujeme způsoby

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY A U T O E V A L U A Č N Í Z P R Á V A INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA CHEB OBRNĚNÉ BRIGÁDY 6, 350 11 CHEB ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Zpracoval: PhDr. Bc. Miroslav Liška V Chebu dne 31. 10. 2011 Razítko

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ KOVÁŘOV pro období 2012 2018

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ KOVÁŘOV pro období 2012 2018 Základní škola Kovářov, okres Písek 398 55 Kovářov 80 KONCEPCE ROZVOJE ZŠ KOVÁŘOV pro období 2012 2018 V plánovaném období bude regionální školství pravděpodobně procházet reformou financování, která bude

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

PLÁN KONTROLNÍ A HOSPITAČNÍ ČINNOSTI 2012-13

PLÁN KONTROLNÍ A HOSPITAČNÍ ČINNOSTI 2012-13 Sportovní soukromá základní škola s.r.o. Podkrušnohorská 1677, 436 01 Litvínov Organizační řád školy Část č. 42 - plán kontrolní a hospitační činnosti na školní rok 2012-13 Čj.: 4/2012-13 Vypracoval: Schválil:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

3 priorita období. 2 příprava, stanovování záměrů 1. Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy

3 priorita období. 2 příprava, stanovování záměrů 1. Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy Lektor: RNDr. Jiří Herman, Ph. D., Gymnázium, Brno, tř. Kpt. Jaroše Plán autoevaluačních činností Oblasti evaluace 006/7 007/8 008/9 009/0 Podmínky ke vzdělávání

Více

Autoevaluace školy. Část čtvrtá vlastní hodnocení školy 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy

Autoevaluace školy. Část čtvrtá vlastní hodnocení školy 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy Autoevaluace školy 1. Právní vymezení I. Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 12 1) Hodnocení školy se uskutečňuje jako vlastní hodnocení

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 Platnost od 1. 9. 2012 Platnost

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Signatura: bg1fs201 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Obchodní akademie, Husova 1, 370

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-584/08-11. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-584/08-11. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-584/08-11 Základní škola Krucemburk, okres Havlíčkův Brod Adresa: Školní 440, 582 66 Krucemburk Identifikátor: 600

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků 7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 7.1 Hodnocení žáků 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků Účelem hodnocení je poskytnout žákům i jejich rodičům co nejčastější zpětnou vazbu. Hodnocení současně přispívá i

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Krouna Krouna 303, 539 43 Krouna Identifikátor školy: 650 045 564 Termín konání inspekce: 10. 12. květen 2006

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy Vlastní Při procesu sebe systematicky shromažďujeme a analyzujeme řadu informací a podkladů, včetně zpětných vazeb od i rodičů. Na začátku každého školního roku je vypracováván roční plán rozvoje. Jedenkrát

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice. Žalhostice 126, PSČ 411 01. Identifikátor školy: 600081842

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice. Žalhostice 126, PSČ 411 01. Identifikátor školy: 600081842 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice Žalhostice 126, PSČ 411 01 Identifikátor školy: 600081842 Termín konání inspekce: 28. únor

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE PŘEDMĚT INSPEKCE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE PŘEDMĚT INSPEKCE ZÁKLADNÍ ÚDAJE Škola není zařazena do sítě Škol podporujících zdraví. Obec Hrádek u Sušice není zařazena do národní sítě zdravých měst České republiky. Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy je

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Ostravská 1710 okres Karviná MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2009/2010 Platnost od 1. 9. 2009 Ředitel školy: Mgr. Rudolf Fiedler Vypracovala: Mgr. Ingrid

Více

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti.

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti. Pravidla pro hodnocení ţáka Úvod Hodnocení ţáků je součástí běţné výchovně vzdělávací činnosti pedagogických pracovníků, kterou vykonávají podle dohodnutých pravidel ve výuce i mimo ni. Hodnocení, probíhající

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-2048/10-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-2048/10-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIT-2048/10-T Základní škola Hladké Životice okres Nový Jičín, příspěvková organizace Adresa: Hlavní 188, 742 47 Hladké

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

CHARAKTERISTIKA ŠVP CELKOVÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ

CHARAKTERISTIKA ŠVP CELKOVÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHARAKTERISTIKA ŠVP CELKOVÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ Pojetí vzdělávacího programu STROJÍRENSTVÍ je zaměřeno nejen na osvojování teoretických poznatků, ale zejména na rozvíjení klíčových a odborných kompetencí

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55, Kovářov 80 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Mandovec Telefon na ředitele

Více

ŠVP Škola poznání a pohody

ŠVP Škola poznání a pohody ŠVP Škola poznání a pohody Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod Charakteristika školy Základní údaje o škole Adresa: Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod

Více

Minimální program protidrogové prevence

Minimální program protidrogové prevence Minimální program protidrogové prevence Hlavní práce spočívá na třídních vyučujících 1. a 2. stupně a na vychovatelkách školní druţiny, kteří tráví s ţáky nejvíce času. Také je důleţité jednat okamţitě,

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

Plán rozvoje školy na období 2012-2017

Plán rozvoje školy na období 2012-2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠUMPERK, SLUNEČ NÍ 38 Sluneční 38 E-mail: skola@iv-zs-sumperk.cz 787 01 Šumperk WWW: http://www.iv-zs-sumperk.cz tel. 583250402 fax : 583250401 IČ O: 00852864 DIČ :CZ00852864 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-470/07-13 Název školy: Střední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4 Adresa: Kosinova 4, 772 00 Olomouc Identifikátor: 600

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Hodnocení žáků a autoevaluace školy

Hodnocení žáků a autoevaluace školy Hodnocení žáků a autoevaluace školy Pravidla pro hodnocení žáků Základní východiska pro hodnocení a klasifikace Cílem hodnocení je zpětná vazba, prostřednictvím které žák získává informace o tom, jak danou

Více

KONCEPCE ROZVOJE. Základní školy Šatov, Šatov 398. Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová

KONCEPCE ROZVOJE. Základní školy Šatov, Šatov 398. Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová KONCEPCE ROZVOJE Základní školy Šatov, Šatov 398 Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová ÚVOD Tato koncepce vychází z mých osobních poznatků, znalosti místního prostředí, poměrů, zvyklostí i možností

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

6 Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6 Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6 Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6.1 Hodnocení žáka 6.1.1 Cíl hodnocení žáka Cílem hodnocení je poskytnout žákovi zpětnou vazbu, prostřednictvím níž získá informace o tom, jak danou problematiku zvládá,

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 042 110/99-5077 Signatura: ad2ns201 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Klatovy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola, Kašperské Hory, Bohdana

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018

Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018 Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018 Motto: Otvíráme cestu k hodnotám života. Vize školy Chceme rozvíjet školu, která si drží pověst dobré základní i mateřské školy a z jejíhož působení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1028/08-04. okres Tachov, příspěvková organizace Adresa:

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1028/08-04. okres Tachov, příspěvková organizace Adresa: Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1028/08-04 Název školy: Základní škola a mateřská škola Chodová Planá, okres Tachov, příspěvková organizace Adresa: Pohraniční stráže

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Škola Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace. Svatoplukova 277/2, 691 83 Drnholec

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Škola Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace. Svatoplukova 277/2, 691 83 Drnholec Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace Svatoplukova 277/2, 691 83 Drnholec Identifikátor školy:

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 062 145/99-3411 Oblastní pracoviště č. 6 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 062 145/99-3411 Oblastní pracoviště č. 6 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 062 145/99-3411 Oblastní pracoviště č. 6 Signatura: af3ws201 Okresní pracoviště Litoměřice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Gymnázium Václava Hlavatého Louny, Poděbradova

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 I. Úvod, zaměření plánu a hlavní cíl Minimální preventivní program školy

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

6. Hodnocení ţáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení ţáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení ţáků a autoevaluace školy 6.1. Pravidla pro hodnocení ţáků Hodnocení ţáků se řídí Vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním, pokud není zvláštním právním předpisem stanoveno jinak. Rozpracováno

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-xxxx/10-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-xxxx/10-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIT-xxxx/10-T Název školy Jubilejní základní škola prezidenta Masaryka a Mateřská škola Trojanovice, okres Nový Jičín, příspěvková

Více

Vlastní hodnocení Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Vlastní hodnocení Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Rudolfovská 92 372 16 České Budějovice www.soscb.cz Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Radvanice, okres Trutnov Adresa: 542 12 Radvanice v Čechách 171 Identifikátor školy: 650 060 831 Vedoucí týmu: Mgr. Pavel

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1489/09-P Název školy: Základní škola Tachov, Hornická 1325, příspěvková organizace Adresa: Hornická 1325, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

Koncepce rozvoje příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Radostice, okr. Brno - venkov

Koncepce rozvoje příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Radostice, okr. Brno - venkov Koncepce rozvoje příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Radostice, okr. Brno - venkov 2014 2017 Učit se bez přemýšlení je zbytečné. Přemýšlet bez učení je nebezpečné. Každá chyba je příležitostí

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIP-152/10-P

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIP-152/10-P Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIP-152/10-P Základní škola Holýšov, okres Domažlice Adresa: Táborová 428, Holýšov, 345 62 Identifikátor: 600 065 413 IČ: 48

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Praha 9 Černý Most, Gen. Janouška 1006. Gen. Janouška 1006, 198 00 Praha 9 Černý Most

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Praha 9 Černý Most, Gen. Janouška 1006. Gen. Janouška 1006, 198 00 Praha 9 Černý Most Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Praha 9 Černý Most, Gen. Janouška 1006 Gen. Janouška 1006, 198 00 Praha 9 Černý Most Identifikátor školy: 600 040 577 Termín konání

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9. Čajkovského 9/68, 779 00 Olomouc

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9. Čajkovského 9/68, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 Čajkovského 9/68, 779 00 Olomouc Identifikátor: 600 016 935 Termín konání inspekce: 7. - 8. a 12. - 13. únor

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

ICT plán školy na školní rok 2011/2012

ICT plán školy na školní rok 2011/2012 1. Základní charakteristika Základní škola, Teplice, U Nových lázní 1102 ICT plán školy na školní rok 2011/2012 Základní škola, Teplice, U Nových lázní 1102 je úplnou základní školou s 19 třídami a 4 odděleními

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j. 021 66/98-2801 Inspektorát č. 02 Praha - západ INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Krhanice č.

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j. 021 66/98-2801 Inspektorát č. 02 Praha - západ INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Krhanice č. 1 Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j. 021 66/98-2801 Inspektorát č. 02 Praha - západ Signatura: ab1cr106.doc Okresní pracoviště Benešov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / škol. zařízení: Základní škola Krhanice

Více

Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016

Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016 Dlouhodobý plán Základní a mateřské školy Heřmánek Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016 Oblast řízení a správy - zlepšit a stále zlepšovat komunikaci v týmu a organizaci práce a vzájemnou vykazatelnost

Více

VI. Hodnocení žáků a autoevaluace školy:

VI. Hodnocení žáků a autoevaluace školy: VI. Hodnocení žáků a autoevaluace školy: 1. Pravidla pro hodnocení žáků: - způsoby hodnocení vyplývají ze Školského zákona č. 561/2004 Sb., z Vyhlášky o základní škole č. 48/2005 Sb., Vyhlášky o vzdělávání

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY Základní škola Tvarožná Lhota, příspěvková organizace, Tvarožná Lhota 275, 696 62 Strážnice KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY Obsah: Úvod- poslání školy 1. Oblast výchovně-vzdělávací 2. Oblast materiálně-technická

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav. Na Františku 32, 294 02 Kněžmost skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav. Na Františku 32, 294 02 Kněžmost skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Na Františku 32, 294 02 Kněžmost skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Koncepční záměr rozvoje školy pro období 2013 2019 1 Obsah

Více