OBSAH. Obsah 5. S h r n u tí Literatura... 32

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH. Obsah 5. S h r n u tí... 53. Literatura... 32"

Transkript

1 I Obsah 5 OBSAH Ú V O D JA K STU D O V A T TU TO K N IH U M A N A G EM EN T A M A N A Ž E Ř I M anagem ent...24 M anažeři.) M anažerské ro le...27 Interpersonální ro le...27 Informační role Rozhodovací ro le Kritéria práce m an a ž e rů...29 O tázky Přehled důležitých p o jm ů S h r n u tí Literatura ?. ( 2. V Ý V O J T E O R IE Ř ÍZ E N Í M echanistický p řís tu p Teorie byrokracie (Max W eber)...34 Klasické řízení Vědecké řízení (Frederick Taylor) Škola lidských v z ta h ů Hum anistický p řístu p Teorie X a Y (Douglas McGregor)...38 Sebeaktualizace (Abraham M aslow) M oderní názo ry Obecná teorie systém ů (Ludwig von B ertalanffy)...39 Teorie kontingence...40 Populační ekologie Kybernetické p rin cip y Teorie Z (William O uchi)...43 Postmoderní p řís tu p...44 Racionalita, jazyk a m oc Chaos (Tom P eters) Organizační metafory (Gareth M organ) Postmoderní organizace (Stuart R. Clegg)...47 Učící se organizace (Peter Senge) O tázky Případová stu d ie Přehled důležitých p o jm ů...52 S h r n u tí Literatura... 54

2 6 M ANAG EM ENT 3. L ID É V O R G A N IZ A C I Osobnost člověka v organizaci...56 Schopnosti...57 Inteligence...57 Znalosti, dovednosti a zkušenosti...58 V lastnosti osobnosti...58 Motivy a potřeb y...60 P ostoje...61 H odnoty Zvláštní dimenze osobnosti...63 Aplikace poznatků a osobnosti lidí v m anažerské p r a x i...64 Vztahy mezi lid m i...65 R ole Psychologická sm louva...66 Přetížení ro le...67 Konflikt ro le...67 M o c K onflikty Pozitivní a negativní působení konfliktu...71 Příčiny konfliktů...72 M anagem ent konfliktu...72 Organizační p o litik a...73 H ry...74 Politické jednání m an ažera Organizační k u ltu ra...76 Vytváření a udržování organizační k u ltu ry...78 Prvky kultury Různé ty p y...79 Organizační kultury různých z e m í Transformace organizační k u ltu ry O tázky Případová stu d ie Případová stu d ie Přehled důležitých p o jm ů S h r n u tí L iteratura P L Á N O V Á N Í Prvky plánování Základní koncept říz e n í Význam plánování...97 Proces plánování Druhy p lá n ů...99

3 Obsah 7 Organizační cíle Typy c ílů Přenášení cílů Význam cílů pro organizaci Pravidlo SM ART Řízení podle c ílů Proces řízení podle c ílů Zavádění řízení podle cílů Přednosti řízení podle c ílů Nedostatky v řízení podle c ílů...: Bariéry p lánování Zásady efektivního plánování O tázky Případová stu d ie Přehled důležitých p o jm ů S h r n u tí Literatura O R G A N IZ O V Á N Í Organizační s tru k tu ra Typy organizačních s tru k tu r Lidé v organizační stru k tu ře Chování lidí ve funkcionální stru k tu ře Chování lidí v divizionální stru k tu ře Problémy maticového uspořádání Zavádění změn organizačního usp o řád án í Pracovní m ísta a popisy p ráce Kom petence Potenciál Srovnání požadované kompetence a skutečné úrovně schopností Rozšiřování a obohacování p rá c e Postup při zm ěnách p rá c e Analýza pracovního m ís ta Analýza funkce (profese) Analýza nároků funkce O tázky Případová stu d ie Případová stu d ie Přehled důležitých p o jm ů S h r n u tí Literatura

4 8 M ANAG EM ENT У 6. V E D E N Í P o třeb y Základní pojmy: motiv, potřeba, incentiv, fru stra c e Hierarichie potřeb (Abraham M aslow ) ERG: existence - vztahy - rů st (Clayton A lderfer) Satisfaktory a faktory hygienické (Frederick Herzberg) Facetizace pracovních h o d n o t Průběh motivace. M otivování Teorie expektance (Victor Vroom) O. B. MOD: modifikace organizačního chování (B. F. Skinner) Teorie spravedlnosti (J. Stacy A dam s) Kauzální atribuce 1. (Fritz H eider) Kauzální atribuce 2. (Harold H. K elley) Styl vedení Teorie r y s ů Způsob chování Úcta a stru k tu ra (Ohio) Orientace na pracovníka - orientace na výrobu (M ichigan) GRID (Blake a M outon) Kontingenční (situacionalistický) p řístu p Fiedlerův kontingenční m odel Rozhodovací model (Vroom a Y etton) Situační vedení (Hersey a B lanchard) Vedení cesta - úkol (Robert H ouse) Transakční a transform ační styl vedení (Bernard M. B ass) Transform ační vedení Transakční vedení Styl jednání podřízených O tázky Případová stu d ie Případová stu d ie Přehled důležitých p o jm ů S h r n u tí Literatura í\< {. ' 7. K O N T R O L O V Á N Í Význam kontroly Kontrolní proces Funkce kontrolního procesu Průběh kontrolního procesu Úrovně kontroly Činnosti v kontrolním procesu Slabiny kontrolních procesů...180

5 Obsah 9 Zásady efektivní kontroly O tázky Případová stu d ie Přehled důležitých p o jm ů S h r n u tí L iteratura S T R A T E G IC K É Ř ÍZ E N Í Strategické plánování Základní strategický plánovací m o d el...' Úloha vrcholového m anagem entu Poslání společnosti Předběžné strategické c íle Strategická a n a lý z a Analýza okolního prostředí společnosti Typy pro střed í Vlivy p ro stře d í PEST an alý za Plánování scénářů Strukturální analýza konkurenčního p ro střed í...í Konkurenční an alý za Analýza k o n k u ren tů Strategická skupinová a n a lý z a Podíl na trh u a růst t r h u Analýza vnitřních zdrojů a schopností společnosti Audit zd ro jů Analýza hodnotového řetězce SWOT analýza Očekávání zájmových sk u p in Strategická vize a cíle organizace Strategická vize Cíle organizace Hodnoty a zásady firm y Vypracování alternativních stra te g ií Porterovy generické s tra te g ie Ansoffův model produkt/růst t r h u Vyhodnocení strategických možností a výběr stra te g ie Implementace stra te g ie Otázky Případová stu d ie Přehled důležitých p o jm ů S h r n u tí Literatura

6 10- M ANAG EM ENT 9. K R IZO V É Ř Í Z E N Í Krizový proces Prvky krizového řízen í Analýza ohrožení Stanovení krizové strateg ie Realizace krizové strateg ie Likvidace násled k ů Vývojové krize organizace Růst firm y Problémy r ů s t u Hlavní příčiny problém ů Růstová k řiv k a Krize r ů s t u Fáze r ů s t u Vývojové k rize Překonávání krizí rů s tu O tázky Případová stu d ie Přehled důležitých p o jm ů S h r n u tí Literatura Ř ÍZ E N Í Z M Ě N Síly vyvolávající potřebu zm ěny Vnější síly V nitřní s íly Proces zm ěny Kroky procesu z m ě n y Kroky úspěšné zm ěny Bariéry zm ěn Příčiny odporu ke zm ěn ě Strategie zm ěn y Techniky organizačních z m ě n Změny v technologii Adm inistrativní zm ěny Změny v lid ech Radikální zm ěn y Podnikový reengineering Reengineering procesů (BPR) Znaky procesů po reengineeringu Procesní řízení Změny v říz e n í Přínosy procesního říz e n í...:

7 Obsah 11 O tázky Případová stu d ie Přehled důležitých p o jm ů S h r n u tí Literatura M A R K E T IN G M arketing co to vlastně je? M arketingová segm entace Ja k segm entovat? Pozice p ro d u k tu M arketingový m ix P rodukt C ena Nákladové stanovení ceny Stanovení ceny orientované na poptávku Propagace R ek lam a Výdaje na reklam u Efektivnost re k la m y Osobní p ro d ej Podpora prodeje P u b licita D istribuce M arketingový výzkum Systematický přístup к marketingovému výzkum u Průmyslový m ark e tin g Ja k segm entovat průmyslový tr h? Kdo skutečně rozhoduje o nákupu? M arketing - organizační s tru k tu ra Trendy v m arketingu Loajalita zák azn ík ů Diferenciace zákazníků Internet a m ark etin g O tázky Případová stu d ie Přehled důležitých p o jm ů S h r n u tí Literatura FIN A N Č N Í Ř ÍZ E N Í Účetnictví a finanční říz e n í Finanční výkazy (Financial S tatem en ts) R ozvaha

8 12 M ANAG EM ENT A ktiva P a siv a Nedostatky rozvahy Tržní hodnota a účetní h o d n o ta Výkaz zisků a ztrát (Profit and Loss Statem ent) Nedostatky výkazu zisků a z trá t Výkaz zisků a z tr á t Odpisy investičního m ajetk u Výkaz toku peněz (Cash flow statem ent) Zdroje finanční hotovosti a jejich použití Finanční analýza firm y Odkud čerpat informace a jak postupovat při finanční an alý ze? Ú prava účetních výkazů pro potřebu analýzy Pracovní k a p itá l Tok peněžní hotovosti - Cash flow Finanční poměrová analýza Doba inkasa pohledávek (collection period) Doba splatnosti závazků (Paybles period) Finanční sam ostatnost/páka (Financial leverage) Úrokové krytí (time interest earned, interest coverage) Likvidita společnosti ROE a jeho spolehlivost jako kritéria finanční výkonnosti firm y Du Pont diagram Bod zlomu (Break-even point)...: Finanční plán, rozpočet O tázky Případová stu d ie Přehled důležitých p o jm ů S h r n u tí Literatura Ř ÍZ E N Í LID SK Ý C H Z D R O J Ů Strategie lidských zdrojů Byrokratický přístup к řízení lidských zdrojů Operativní přístup к řízení lidských zdrojů Strategický přístup к řízení lidských zd ro jů Systém řízení lidských z d ro jů Zpracování strategie lidských zdrojů Plánování pracovních s il Získávání pracovníků Uvolňování pracovníků Personální v ý b ě r Validita personálního v ý b ěru Postup personálního výběru

9 Obsah 13 Metody personálního v ý b ěru Výběrový rozhovor Reference Psychologické te s ty Osobní dotazníky a biografické informace (biodata) A ssessm ent c e n tra Strategie rozhodování o personálním v ý b ěru Hodnocení pracovního výkonu Typy hodnocení System atické hodnocení pracovníků Systémy hodnocení a) Grafické š k á ly b) Srovnávací systém y c) Seznamy projevů chování V zdělávání Učení ze zkušen o sti Ja k se lidé u č í System atický přístup ke vzdělávání Analýza vzdělávacích p o tře b Metody vzdělávání Hodnocení vzdělávání Řízení kariéry V nitřní a vnější k a rié ra Kariérový pohyb Kariérové ty p y Typy profesionální osobnosti (J. Holland) Kariérové kotvy (E. H. Schein) Postup řízení k a rié ry Vývoj kariéry v průběhu zam ěstnání O tázky Případová stu d ie Přehled důležitých p o jm ů S h r n u tí Literatura...Л Ř ÍZ E N Í IN F O R M A C Í Informace a m an a ž e r Údaje a inform ace Hodnota inform ace M anažerské informační systémy (M IS) Problémy s M IS Návrh m anažerských informačních sy stém ů Stanovení cíle pro M IS Identifikace omezení systém u

10 14 M ANAG EM ENT Identifikace informačních p o třeb Určení informačních zdrojů N ávrh, kompletizace a implementace sy stém u Základní požadavky na vědomosti pro M IS Údaje, informace a kom unikace Všeobecní teorie systémů a MIS Organizační struktury a procesy Funkční oblasti m anagem entu a úrovně říz e n í Plánování, rozhodování a M IS Informační technologie (IT) a M IS In te rn e t Ochrana ú d a jů O tázky Případová stu d ie Přehled důležitých p o jm ů S h r n u tí Literatura Ř ÍZ E N Í K V A L IT Y V čem spočívá význam řízení kvality pro organizaci? Vývoj řízení kvality v organizaci Překážky při zavádění TQM Základní principy řízení kvality Orientace n a zák azn ík a Čtyři aspekty k v a lity Organizační s tru k tu ra Týmová p ráce Rozvoj kompetence jednotlivců Orientace na postup Systémy a nástroje na podporu řízení T Q M Zavádění systém u řízení kvality do organizace O tázky Případová stu d ie Přehled důležitých p o jm ů S h r n u tí Literatura (l6?}řízení Č A S U Využívání č a s u Klasické znaky špatného řízení č a s u Pracovní ty p y Problem atické oblasti pracovních ty p ů : Rady pro typ chování A Rady pro typ chování В...445

11 Obsah 15 Čím jsm e ovlivňováni Základní asertivní p r á v a Ja k se zbavit špatných zvyků O dkládání Techniky řízení č a s u Stanovování cílů Paretovo pravidlo Plánování cílů Stanovování p rio rit Eisenhowerův princip ABC analýza Bariéry dosahování c ílů Naše interní h o d in y Z tráta koncentrace V yrušování Konzumenti č a s u Ja k řík a t ne Ja k zvládnout krizovou situaci O tázky Případová stu d ie Přehled důležitých p o jm ů S h r n u tí Literatura \ Ь- 17. K O M U N IK O V Á N Í Proces kom unikace Zpětná v a zb a Přenos inform ací Volba m é d ií Volba komunikačního k a n á lu Působení osobnosti na přenos inform ací Komunikační s ty l Komunikační dovednosti Naslouchání Sdělování Neverbální kom unikace O tázky Případová stu d ie Přehled důležitých p o jm ů S h r n u tí Literatura

12 16 M ANAG EM ENT 18. P R E Z E N T O V Á N Í P říprava Stavba projevu Úvod Hlavní část (stať) Z ávěr Techniky projevu Zvládání nervozity Techniky překonávání tré m y H la s Ja k zlepšit svůj h la s Řeč tě la Technika řeči Typy prezentace Mezi čtyřm a očim a Neformální vystoupení Formální projev před malou skupinou Vystoupení před velkým publik em Analýza pro jev u O tázky Případová stu d ie Přehled důležitých p o jm ů S h r n u tí Literatura V E D E N Í P O R A D Přínos porady Co může přinést účastníkovi Co může získat předsedající Přínos pro firm u Časté chyby a nedostatky porad N edostatky v organizaci Chyby ve vedení p o ra d Chyby, kterých se dopouštějí účastníci Příprava p o rad y Sestavení program u p o rad y Zásady vedení p o rad y Vyhodnocení porady Typy předsedajících Typy účastníků O tázky Případová stu d ie Případová stu d ie...523

13 Obsah 17 Přehled důležitých p o jm ů S h r n u tí Literatura TÝMOVÁ P R Á C E Tým a skupina Stadia vývoje tý m u Proč je týmová práce efektivní? Synergický efekt zvyšuje účinek týmové p rá c e Podmínky efektivní týmové p ráce Spolupráce D ůvěra Soudržnost Proč nem usí být týmová práce efektivní? Sociální le n o st Skupmysl Role v tý m u Týmy v organizaci Interdisciplinární tým y Výchova pracovníků к týmové p rá c i Učící se organizace O tázky Případová stu d ie Přehled důležitých p o jm ů S h r n u tí Literatura J ö. 2í: D E L E G O V Á N Í Proč delegovat Výhody delegování Výhrady vůči delegování Příčiny odporu vůči delegování Postup gelegování Analýza práce Plánování delegování Výběr vhodného pracovníka Jak delegovat Podpora delegování Problémy delegování O tázky Případová stu d ie Přehled důležitých p o jm ů S h r n u tí Literatura i i" K N W O V N A V * JÚ

14 18 M ANAG EM ENT 22. Ř E Š E N Í P R O B L É M Ů Přístup к řešení problém ů AJ Tvůrčí m yšlení Kreativní proces Bariéry k re a tiv ity K reativní techniky B rainstorm ing B rain w ritin g Think Tank (zásobárna n áp ad ů ) S y n ek tik a Delfská technik a K reativní organizace В/ Analytické m yšlení Vypracování teze Ověřování te z e Klamné arg u m en ty Kroky řešení problém u Definování p roblém u Analýza problém u Produkce a lte rn a tiv Hodnocení a výběr Implementace rozhodnutí Sledování a vyhodnocení Faktory ovlivňující hledání ře š e n í Bariéry efektivního řešení problém ů O tázky Případová stu d ie Případová stu d ie Přehled důležitých p o jm ů S h r n u tí Literatura O D PO V Ě D I NA O T Á Z K Y JM E N N Ý R E JS T Ř ÍK PŘ ED M ĚTO V Ý R E J S T Ř ÍK...629

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti,

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, Vážení přátelé, Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, pokud nevynalezne způsob, jak měnit nádeníky v ředitele. Tento přístup dokonale ilustruje

Více

Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část 00. Úvodní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu

Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část 00. Úvodní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část ní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu 02. Informace o kurzu 01. Úvod do managementu ve veřejné správě

Více

Management a marketing pro neziskové organizace

Management a marketing pro neziskové organizace Management a marketing pro neziskové organizace Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Management a marketing

Více

Hodnotící standardy CS CIMA Marketing CIMA-A

Hodnotící standardy CS CIMA Marketing CIMA-A Český institut pro marketing, o.s. Člen EMC-evropské marketingové konfederace QP 75-01-04 Hodnotící standardy CS CIMA Marketing CIMA-A Tento dokument je určen výhradně pro služební potřebu a včetně příloh

Více

ZNALOSTMI K PROSPERITĚ

ZNALOSTMI K PROSPERITĚ Znalostmi k prosperitě Znalostmi k prosperitě ZNALOSTMI K PROSPERITĚ vzdělávací program Předkladatel projektu: Sídlo: Tyršova 106, 261 01 Příbram Adresa pro doručování korespondence pro projekt: Pražská

Více

7.1 MARKETING A MARKETINGOVÉ DOVEDNOSTI II. ING. ŠÁRKA ZAPLETALOVÁ, PH.D.

7.1 MARKETING A MARKETINGOVÉ DOVEDNOSTI II. ING. ŠÁRKA ZAPLETALOVÁ, PH.D. 7.1 MARKETING A MARKETINGOVÉ DOVEDNOSTI II. ING. ŠÁRKA ZAPLETALOVÁ, PH.D. OSTRAVA 2006 Název: Marketing a marketingové dovednosti II. Autor: Ing. Šárka Zapletalová, Ph.D. Vydání: první, 2006 Počet stran:

Více

STRATEGICKÝ MANAGEMENT

STRATEGICKÝ MANAGEMENT Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava STRATEGICKÝ MANAGEMENT učební text Miloslav Konečný, Markéta Gregušová Ostrava 2012 Recenze: doc. Ing. Josef Novák, CSc. VŠB Technická univerzita Ostrava,

Více

Dušan Šimo Věra Plhoňová Ladislava Kuchynková MANAGEMENT. (Elektronická forma učební pomůcky)

Dušan Šimo Věra Plhoňová Ladislava Kuchynková MANAGEMENT. (Elektronická forma učební pomůcky) Dušan Šimo Věra Plhoňová Ladislava Kuchynková MANAGEMENT (Elektronická forma učební pomůcky) SVŠE Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo spol. s r. o. Znojmo 2012 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo

Více

Zkouška management 51.Uveďte přístupy ke klasifikaci změn a uveďte a zdůvodněte druhy změn, které považujete za nejdůležitější

Zkouška management 51.Uveďte přístupy ke klasifikaci změn a uveďte a zdůvodněte druhy změn, které považujete za nejdůležitější Zkouška management 51.Uveďte přístupy ke klasifikaci změn a uveďte a zdůvodněte druhy změn, které považujete za nejdůležitější Základní důvody ke změnám organizací - Vývoj a změny vnějšího prostředí (vývoj

Více

Václav Vostrovský, Jaromír Štůsek. Strategické plánování neziskových organizací v podmínkách znalostní společnosti

Václav Vostrovský, Jaromír Štůsek. Strategické plánování neziskových organizací v podmínkách znalostní společnosti Václav Vostrovský, Jaromír Štůsek Strategické plánování neziskových organizací v podmínkách znalostní společnosti Tato publikace byla vydána v rámci projektu 3 stupně řízení 3 kroky ke stabilitě, který

Více

MENDELOVA UNIVERZITA V BRN

MENDELOVA UNIVERZITA V BRN MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ Provozně ekonomická fakulta Ústav managementu DIPLOMOVÁ PRÁCE Strategické rozhodování vybraného ekonomického subjektu Vedoucí práce: prof. Ing. Emil Svoboda, CSc. Vypracovala:

Více

Projektový management podle IPMA

Projektový management podle IPMA , Pavel Máchal, Branislav Lacko a kolektiv Projektový management podle IPMA 2., aktualizované a doplněné vydání Kompetence podle IPMA Competence Baseline ver. 3.1 Podpora pro certifikaci projektových manažerů

Více

PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU

PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU Personální řízení podniku Modul: KLZ Personalistika PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU Ing. Stanislav Hapal (stanislav.hapal@vsem.cz) ak. rok 2011-12 1 Plán výuky předmětu PŘP Blok I- 14.1.2012 1. Úvod 2. Řízení

Více

NÁZEV VZDĚLÁVACÍ AKCE "PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ- MARKETING ORGANIZACE"

NÁZEV VZDĚLÁVACÍ AKCE PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ- MARKETING ORGANIZACE NÁZEV PROJEKTU: PROJEKTY ROZVOJE VENKOVA A JEJICH UDRŽITELNOST REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: 09/008/3310A/563/001394 NÁZEV VZDĚLÁVACÍ AKCE "PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ- MARKETING ORGANIZACE" TERMÍN KONÁNÍ: 2.9.2011

Více

Základy řízení lidských zdrojů

Základy řízení lidských zdrojů Základy řízení lidských zdrojů Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Základy řízení lidských zdrojů Obsah 1.

Více

Cíl workshopu KONTAKT. Podnikání a podnik Přípravný workshop k SZZ. Tomáš TYKVA tomas.tykva@vsp.cz

Cíl workshopu KONTAKT. Podnikání a podnik Přípravný workshop k SZZ. Tomáš TYKVA tomas.tykva@vsp.cz Podnikání a podnik Přípravný workshop k SZZ Tomáš Tykva vedoucí prezenčního studia koordinátor výuky koordinátor SZZ garant OZ SZ KONTAKT Tomáš TYKVA tomas.tykva@vsp.cz kancelář č. 524 tel.: (+420) 595

Více

Personální řízení podniku. Modul: PPE Management lidských zdrojů PKLZ Personalistika

Personální řízení podniku. Modul: PPE Management lidských zdrojů PKLZ Personalistika Personální řízení podniku Modul: PPE Management lidských zdrojů PKLZ Personalistika PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU Ing. Stanislav Hapal (stanislav.hapal@vsem.cz) ak. rok 2011-1212 1 Lektor: Stanislav Hapal

Více

ZÁKLADY OBECNÉHO MANAGEMENTU

ZÁKLADY OBECNÉHO MANAGEMENTU UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA ZÁKLADY OBECNÉHO MANAGEMENTU Kolektiv autorů Olomouc 2006 1 Oponenti: Ing. RNDr. Lenka Cimbálníková PhDr. Eva Šmelová, Ph.D. Autoři: doc. PhDr. Otto

Více

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v organizaci Education Process in the Organization Jitka Sadílková Cheb 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

PRAVIDLA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU V BAKALÁŘSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH. Článek 1 Přihlášky ke studiu

PRAVIDLA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU V BAKALÁŘSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH. Článek 1 Přihlášky ke studiu OPATŘENÍ DĚKANA EF č. 67/2014 k pravidlům pro přijímací řízení a podmínkám pro přijetí ke studiu do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů a oborů pro akademický rok 2015/2016 30.

Více

Kompetenční profil projektového manažera ve školství

Kompetenční profil projektového manažera ve školství Kompetenčníprofil projektovéhomanažeraveškolství Národníinstitutprodalšívzdělávání 2010 Kompetenční profil projektového manažera ve školství verze 4 1 Obsah: Obsah:... 2 Předmluva... 3 Úvod... 4 1. Východiska,

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky MARKETING I VRATISLAV KOZÁK PAVLA STAÒKOVÁ

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky MARKETING I VRATISLAV KOZÁK PAVLA STAÒKOVÁ Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky MARKETING I VRATISLAV KOZÁK PAVLA STAÒKOVÁ ZLÍN 2008 Recenzovala: Hana Lošťáková Vratislav Kozák, Pavla Staňková, 2008 ISBN 978 80 7318 698

Více

Státní závěrečná zkouška

Státní závěrečná zkouška JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Státní závěrečná zkouška studijní program: Ekonomika a management studijní obor: Řízení a ekonomika podniku, spec. 0, 10, 20, verze 1, 2 bakalářské

Více

Management změn. Richard Machan

Management změn. Richard Machan Management změn Richard Machan Obsah přednášek 1. blok 12.30-15.30 Případová studie 1 Fáze pozitivně vnímané změny (D. Conner) Teoret.-metod. základy Systémy a změny 2. blok 9.00-16.00 Manag. změn v ek.

Více

ALTUS Training Center. katalog kurzů

ALTUS Training Center. katalog kurzů ALTUS Training Center katalog kurzů 2015 Obsah Obsah... 2 Představení společnosti... 5 Proč si vybrat ALTUS Training Center?... 6 Učební prostory... 7 Foto... 8 Naše služby... 9 Certifikace... 11 Zaměstnanecké

Více

Úlohy a formy aktivit systému řízení lidských zdrojů v moderní firmě

Úlohy a formy aktivit systému řízení lidských zdrojů v moderní firmě Bankovní institut vysoká škola Praha Bankovní management Úlohy a formy aktivit systému řízení lidských zdrojů v moderní firmě Bakalářská práce Autor: Jana Žemličková Vedoucí práce: Ing. Evžen Sýkora, CSc.

Více

Základní trendy současného firemního managementu

Základní trendy současného firemního managementu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Základní trendy současného firemního managementu Bakalářská práce Autor: Pavel Ţůrek makléř, finanční makléř Vedoucí práce: Ing.

Více

Projektový. management

Projektový. management Základní kurz Projektový pro interní auditory management ISO/TS 16 949:2002 Dr. Ing. Petr ŘEHÁČEKEK Consulting Group for Success PROJEKT Jedinečný proces koordinovaných činností s daty zahájení a ukončení,

Více

Obecné principy řízení projektů

Obecné principy řízení projektů CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Obecné principy řízení projektů Studijní text část 1 Komplexní vzdělávací program pro lektory zaměřený na Evropskou unii a zpracování evropských projektů

Více

OBSAH Průvodce leden červen 2015

OBSAH Průvodce leden červen 2015 OBSAH Průvodce leden červen 2015 KVALITA MANAŽER KVALITY... 6 TECHNIK A KONTROLOR KVALITY... 6 PRACOVNÍ PRÁVO... 7 VEDOUCÍ PROVOZU MISTR / MISTROVÁ REKVALIFIKAČNÍ KURZ... 8 PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ, PROJEKTOVÝ

Více