Město Lipník nad Bečvou

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Lipník nad Bečvou"

Transkript

1 Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 47. schůzi následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a s ohledem na stanovisko Úřadu na ochranu osobních údajů č. 2/2004. Neupravené verze těchto dokumentů jsou uloženy k nahlédnutí oprávněným osobám podle ust. 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na Městském úřadě Lipník nad Bečvou, kancelář starosty, nám. T.G. Masaryka 89, Lipník nad Bečvou. 1459/2017 RM 47 Program schůze RM RM po projednání schválila program schůze RM. 1460/2017 RM 47 Ověřovatelé zápisu schůze RM RM schválila ověřovatele zápisu schůze RM : Ing. Radko Černocký, Ing. Vilém Zeiner. 1461/2017 RM 47 Kontrola plnění usnesení ze schůzí RM RM po projednání: 1. bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení rady města dle důvodové zprávy 2. vypouští ze sledování tato svá usnesení: 1392/2017-RM 45, 1407/2017-RM 45, 1408/2017-RM 45, 1415/2017-RM 45, 1419/2017-RM 45, 1420/2017-RM 45, 1421/2017-RM 45, 1422/2017-RM 45, 1423/2017-RM 45, 1428/2017-RM 46, 1429/2017-RM 46, 1430/2017-RM 46, 1431/2017-RM 46, 1432/2017-RM 46, 1433/2017-RM 46, 1435/2017-RM 46, 1436/2017-RM 46, 1437/2017-RM 46, 1438/2017-RM 46, 1439/2017-RM 46, 1440/2017-RM 46, 1442/2017-RM 46, 1443/2017-RM 46, 1444/2017-RM 46, 1445/2017-RM 46, 1447/2017-RM 46, 1448/2017-RM 46, 1449/2017-RM 46, 1454/2017-RM 46, 1458/2017-RM 46. 1

2 1462/2017 RM 47 Doplněk č. 11 Organizačního řádu Městského úřadu Lipník nad Bečvou RM po projednání schvaluje na základě ust. 102 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Doplněk č. 11 Organizačního řádu Městského úřadu Lipník nad Bečvou s účinností dle důvodové zprávy. 1463/2017 RM 47 Schválení Dodatku č. 1 k Rámcové dohodě číslo O2OP / o podmínkách poskytování mobilních služeb elektronických komunikací 1. RM po projednání schvaluje Dodatek č. 1 k Rámcové dohodě číslo O2OP / o podmínkách poskytování mobilních služeb elektronických komunikací uzavřený mezi městem Lipník nad Bečvou, IČO a O2 Czech Republic a.s., IČO RM pověřuje starostu podpisem: a) výše uvedeného Dodatku č. 1, b) případných dalších dodatků k výše uvedené Rámcové dohodě číslo O2OP / T: a dle dodatků 1464/2017 RM 47 Personální záležitosti 1. RM po projednání schvaluje odměny ředitelům příspěvkových organizací zřízených městem Lipník nad Bečvou dle přílohy. 2. RM ukládá starostovi informovat ředitele příspěvkových organizací. T: ihned 1465/2017 RM 47 Personální záležitosti 1. RM po projednání schvaluje s účinností od změny platových výměrů ředitelů příspěvkových organizací zřízených městem Lipník nad Bečvou dle přílohy. 2. RM ukládá vedoucí Odboru školství a kultury, vedoucí Odboru správy majetku a vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví zajistit vystavení platových výměrů. T: ihned 2

3 1466/2017 RM 47 Doporučení města ve smyslu ust. 33 odst. 6 zákona o pomoci v hmotné nouzi 1. RM po projednání žádosti Úřadu práce ČR, Krajská pobočka v Olomouci, evidována pod čj. MU/11447/2017, nedoporučuje, aby Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Olomouci určil, že za osobu užívající byt považuje p. Michala Antalíka (generálie dle důvodové zprávy), který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení na adrese Tyršova č. 1369, Lipník nad Bečvou, jehož provozovatelem je p. Miroslav Zdráhal, IČO , dle důvodové zprávy. 2. RM vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví: a) ukládá zpracovat vyjádření města dle důvodové zprávy, b) pověřuje podpisem vyjádření města, c) ukládá zaslat vyjádření Úřadu práce ČR, Krajská pobočka v Olomouci. T: /2017 RM 47 Nájemní smlouva k bytu v Domě s pečovatelskou službou v Lipníku nad Bečvou 1. RM po projednání rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 16 v Domě s pečovatelskou službou, ul. Zahradní 1335, Lipník nad Bečvou, s paní Jiřinou Vidličkovou, a to od RM pověřuje ředitelku Sociálních služeb Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, podpisem nájemní smlouvy. T: RM ukládá vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví informovat žadatele o výsledku jednání. T: /2017 RM 47 Nájemní smlouva k bytu v Domě s pečovatelskou službou v Lipníku nad Bečvou 1. RM po projednání rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 30 v Domě s pečovatelskou službou, ul. Zahradní 1335, Lipník nad Bečvou, s paní Drahomírou Frydrychovou, a to od RM pověřuje zástupkyni ředitelky Sociálních služeb Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, podpisem nájemní smlouvy. T:

4 3. RM ukládá vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví informovat žadatele o výsledku jednání. T: /2017 RM 47 Nájemní smlouva k bytu v Domě s pečovatelskou službou v Lipníku nad Bečvou 1. RM po projednání rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 4 v Domě s pečovatelskou službou, ul. Zahradní 1335, Lipník nad Bečvou, s paní Jiřinkou Dvořákovou, a to od RM pověřuje ředitelku Sociálních služeb Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, podpisem nájemní smlouvy. T: RM ukládá vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví informovat žadatele o výsledku jednání. T: /2017 RM 47 Nájemní smlouva k bytu v Domě s pečovatelskou službou v Lipníku nad Bečvou 1. RM po projednání rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 23 v Domě s pečovatelskou službou, ul. Zahradní 1335, Lipník nad Bečvou, s paní Zdenkou Skyvovou, a to od RM pověřuje ředitelku Sociálních služeb Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, podpisem nájemní smlouvy. T: RM ukládá vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví informovat žadatele o výsledku jednání. T:

5 1471/2017 RM 47 Podpora z IROP 62. výzva IROP Sociální infrastruktura integrované projekty CLLD - stanovisko 1. RM po projednání vyjadřuje souhlas s projektem Zvýšení kvality poskytovaných služeb azylového domu ELIM Hranice Venedik Lipník, předkladatel ELIM Hranice o.p.s., IČO , z dotace 62. výzvy IROP Sociální infrastruktura integrované projekty CLLD, dle důvodové zprávy. 2. RM pověřuje starostu podpisem Souhlasného stanoviska dle důvodové zprávy. T: /2017 RM 47 Podpora z IROP 62. výzva IROP Sociální infrastruktura integrované projekty CLLD - stanovisko 1. RM po projednání vyjadřuje souhlas s projektem Nákup osobních automobilů do sociálních služeb, předkladatel Charita Hranice, IČO , z dotace 62. výzvy IROP Sociální infrastruktura integrované projekty CLLD, dle důvodové zprávy. 2. RM pověřuje starostu podpisem Souhlasného stanoviska dle důvodové zprávy. T: /2017 RM 47 Smlouva o výpůjčce exponátů 1. RM po projednání schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce exponátů dle důvodové zprávy. 2. RM pověřuje starostu podpisem smlouvy o výpůjčce exponátů. T: /2017 RM 47 Bezúplatný převod majetku 1. RM po projednání bezúplatně převádí do vlastnictví Městské knihovny Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, IČ , movitý majetek dle důvodové zprávy. 2. RM ukládá: a) vedoucí Odboru školství a kultury informovat ředitelku příspěvkové organizace, T:

6 b) ředitelce Městské knihovny Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, zajistit zařazení převedeného majetku do vlastnictví příspěvkové organizace. T: /2017 RM 47 Souhlas zřizovatele Mateřská škola Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace 1. RM po projednání uděluje souhlas subjektu Mateřská škola Lipník nad Bečvou, ulice Na Zelince 1185, příspěvková organizace, IČO , k použití finančních prostředků z fondu investic ve výši ,- Kč dle důvodové zprávy. 2. RM ukládá vedoucí Odboru školství a kultury informovat ředitelku příspěvkové organizace. T: /2017 RM 47 Souhlas se začleněním peněžitého účelově určeného daru - Základní škola a Mateřská škola Loučka, příspěvková organizace 1. RM po projednání uděluje souhlas subjektu Základní škola a Mateřská škola Loučka, příspěvková organizace, IČ , s přijetím peněžitého účelově určeného daru ve výši Kč dle důvodové zprávy. 2. RM ukládá: a) vedoucí Odboru školství a kultury informovat ředitelku příspěvkové organizace, T: b) ředitelce příspěvkové organizace zajistit zařazení daru do rezervního fondu organizace. T: /2017 RM 47 Schválení cen Základní škola Lipník nad Bečvou, ulice Osecká 315, okres Přerov, příspěvková organizace 1. RM po projednání schvaluje subjektu Základní škola Lipník nad Bečvou, ulice Osecká 315, okres Přerov, příspěvková organizace, IČ , předložené ceny za předškolní vzdělávání na školní rok 2017/2018 dle důvodové zprávy. 6

7 2. RM ukládá vedoucí Odboru školství a kultury informovat ředitele příspěvkové organizace. T: /2017 RM 47 Odstranění objektu k bydlení č.p. 658, ulice Nádražní, Lipník nad Bečvou - vyhodnocení veřejné zakázky 1. RM po projednání a na základě provedeného výběru nejvýhodnější nabídky ve veřejné zakázce s názvem Odstranění objektu k bydlení č.p. 658, ulic Nádražní, Lipník nad Bečvou schvaluje: a) jako vítěze obchodní společnost L.N.O., s.r.o., Podpěrova 439/2, Brno, IČO: , b) další pořadí dle důvodové zprávy 2. RM zmocňuje starostu: a) podpisem Oznámení o výběru dodavatele T: ihned b) podpisem Smlouvy o dílo T: /2017 RM 47 Suchá nádrž na toku Loučka, Lipník nad Bečvou vyhodnocení veřejné soutěže 1. RM po projednání a na základě provedeného výběru nejvýhodnější nabídky ve veřejné zakázce s názvem Suchá nádrž na toku Loučka, Lipník nad Bečvou schvaluje: a) jako vítěze obchodní společnost AGPOL s.r.o., Jungmannova 153/12, Olomouc IČO: , b) další pořadí dle důvodové zprávy 2. RM zmocňuje starostu: a) sdělit uchazečům výsledek výběrového řízení T: ihned b) podpisem Smlouvy o dílo T:

8 1480/2017 RM 47 Plná moc RM po projednání pověřuje starostu podpisem plné moci Ing. Lucii Dusíkové, projektovému manažeru TIZZI engineering s.r.o., IČO: se sídlem Bílanská 1861/61, Kroměříž k daným úkonům souvisejícím se zpracováním žádosti o dotaci na akci Křižovatka u sokolovny. T: ihned 1481/2017 RM 47 Plná moc RM po projednání pověřuje starostu podpisem plné moci Ing. Veronice Studynkové, se sídlem Kabelíkova 2408/4, Přerov k právním úkonům vůči MěÚ Lipník nad Bečvou a ostatním dotčeným orgánům spojených s akcí: a) Stavební úpravy suterénních prostor, stavba občanského vybavení objekt sociální služby, Zahradní 1335, Lipník nad Bečvou b) Stavební úpravy hygienické zázemí, stavba občanského vybavení objekt sociální služby, Souhradní 1393, Lipník nad Bečvou T: ihned 1482/2017 RM 47 Rekonstrukce ul. Na Kopečku, Lipník nad Bečvou Dodatek č. 1 k SOD č. S ze dne RM po projednání schvaluje Dodatek č. 1 k SOD č ze dne ze dne na akci Rekonstrukce ul. Na Kopečku, Lipník nad Bečvou. 2. RM zmocňuje starostu podpisem výše uvedeného dodatku. T: /2017 RM 47 Vnitřní směrnice Příkazové bloky RM po projednání schvaluje vnitřní směrnici Příkazové bloky. 8

9 1484/2017 RM 47 Návrh rozpočtu na rok stanovení objemu provozních výdajů 1. RM po projednání schvaluje pro sestavení návrhu provozní části rozpočtu města Lipník nad Bečvou na rok 2018 objem provozních výdajů ve výši provozních výdajů schválené v rozpočtu města na rok 2017 (nárůst 0,00%). 2. RM ukládá vedoucímu Odboru finančního zabezpečit zaslání zadání pro sestavení provozní části rozpočtu na rok 2018 všem ředitelům příspěvkových organizací, předsedům osadních výborů, vrchnímu strážníkovi městské policie a vedoucím odborů městského úřadu. T: /2017 RM 47 Vyřazení majetku 1. RM po projednání schvaluje vyřazení majetku dle přílohy. 2. RM ukládá: a) vedoucím odborů zabezpečit doložení dokladů o provedených likvidacích vyřazeného majetku Odboru finančnímu k dalšímu řízení. T: b) vedoucí Odboru finančního zabezpečit vyřazení majetku z účetní evidence města. T: /2017 RM 47 Rozpočtové opatření č RM po projednání schvaluje rozpočtové opatření zvyšující rozpočet města na straně příjmů vč. financování i na straně výdajů shodně o částku ,00 Kč v členění dle důvodové zprávy. 2. RM ukládá vedoucí Odboru finančního začlenit rozpočtové opatření do rozpočtu města. T:

10 1487/2017 RM 47 Nájemní smlouva k bytu č. 6 v domě č.p. 992, ul. Hranická, Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 6, o velikosti 2+1, v III. NP domu č.p. 992, ul. Hranická, Lipník nad Bečvou, situovaného na pozemku parc. č. st zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Lipník nad Bečvou s panem Petrem Chlápkem, bytem.. V případě, že nájemní smlouva nebude podepsána do jednoho měsíce ode dne rozhodnutí rady města uzavřít nájemní smlouvu, pozbude tento bod usnesení platnosti. 2. RM pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy a smlouvy o jistotě. T: RM po projednání rozhodla neuzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 6, o velikosti 2+1, v III. NP domu č.p. 992, ul. Hranická, Lipník nad Bečvou, situovaného na pozemku parc. č. st zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Lipník nad Bečvou: s paní Ivanou Debnárovou, bytem., s paní Lucií Šindlerovou, bytem., s panem Petrem Šulcem, bytem.., s paní Zdenou Zedkovou, bytem.., s paní Janou Pacáčkovou, bytem.., s paní Kamilou Biňasovou, bytem.., s paní Kristýnou Ježkovou, bytem.., s paní Michaelou Černekovou, bytem.., s panem Jakubem Kalivodou, bytem.., s paní Boženou Haluškovou, bytem.., s paní Ing. Libuší Drtilovou, bytem.., s panem Jiřím Malochem, bytem.., s panem Vojtěchem Judasem, bytem.., s paní Lenkou Čudovou, bytem.., s panem Karlem Demeterem, bytem.., s panem Karolem Demeterem, bytem.., s panem Michalem Musilem, bytem.., s paní Janou Zacharkovou, bytem RM ukládá vedoucí Odboru správy majetku informovat žadatele. T: /2017 RM 47 Nájemní smlouva k bytu č. 6 v domě č.p. 997, ul. Hranická, Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 6, o velikosti 2+1, v III. NP domu č.p. 997, ul. Hranická, Lipník nad Bečvou, situovaného na pozemku parc. č. st zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Lipník nad Bečvou s paní Lucií Šindlerovou, bytem.. 10

11 V případě, že nájemní smlouva nebude podepsána do jednoho měsíce ode dne rozhodnutí rady města uzavřít nájemní smlouvu, pozbude tento bod usnesení platnosti. 2. RM pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy a smlouvy o jistotě. T: RM po projednání rozhodla neuzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 6, o velikosti 2+1, v III. NP domu č.p. 997, ul. Hranická, Lipník nad Bečvou, situovaného na pozemku parc. č. st zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Lipník nad Bečvou: s paní Marcelou Zavadilovou, bytem., s panem Petrem Šulcem, bytem., s paní Zdenou Zedkovou, bytem., s panem Petrem Chlápkem, bytem., s paní Veronikou Metelkovou, bytem., s paní Janou Pacáčkovou, bytem., s paní Kamilou Biňasovou, bytem., s paní Kristýnou Ježkovou, bytem., s paní Michaelou Černekovou, bytem., s panem Jakubem Kalivodou, bytem., s paní Ing. Libuší Drtilovou, bytem.., s panem Jiřím Malochem, bytem.., s panem Vojtěchem Judasem, bytem.., s paní Lenkou Tomášovou, bytem.., s paní Martinou Zigmundovou, bytem.., s paní Lenkou Čudovou, bytem.., s panem Karlem Demeterem, bytem.., s panem Karolem Demeterem, bytem.., s panem Michalem Musilem, bytem.., s paní Janou Zacharkovou, bytem. 4. RM ukládá vedoucí Odboru správy majetku informovat žadatele. T: /2017 RM 47 Zpětvzetí výpovědi nájemní smlouvy 1. RM po projednání schvaluje revokaci usnesení č. 1378/2017 RM 44 ze dne RM po projednání schválila zpětvzetí výpovědi nájemní smlouvy ze dne , která byla na základě usnesení č. 1378/2017 RM 44 ze dne doručena dne nájemci bytu č. 2 v domě č.p. 87, ul. Nerudova v Lipníku nad Bečvou. 3. RM ukládá starostovi zajistit zpětvzetí výpovědi nájemní smlouvy. T:

12 1490/2017 RM 47 Dodatek č. 8 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne Dodatek č. 6 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne RM po projednání schvaluje: a) předložený dodatek č. 8 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor uzavřené dne mezi Městem Lipník nad Bečvou, IČ , DIČ CZ se sídlem Městského úřadu v Lipníku nad Bečvou, část Lipník nad Bečvou I Město, náměstí T.G. Masaryka 89 (jako pronajímatelem) a Úřadem práce České republiky, se sídlem Praha 2, Karlovo náměstí 1359/1, IČ (jako nájemcem), týkající se změny měsíčních zálohových plateb, b) předložený dodatek č. 6 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor uzavřené dne mezi Městem Lipník nad Bečvou, IČ , DIČ CZ se sídlem Městského úřadu v Lipníku nad Bečvou, část Lipník nad Bečvou I Město, náměstí T.G. Masaryka 89 (jako pronajímatelem) a Úřadem práce České republiky, se sídlem Praha 2, Karlovo náměstí 1359/1, IČ (jako nájemcem), týkající se změny měsíčních zálohových plateb. 2. RM pověřuje starostu podpisem dodatku č. 8 a dodatku č. 6. T: /2017 RM 47 Vyhlášení záměru propachtování pozemků v k. ú. Podhoří na Moravě (lokalita pod lesem) 1. RM po projednání neschvaluje vyhlášení záměru propachtování pozemku p. č. 173/69 zahrada v k. ú. Podhoří na Moravě. 2. RM ukládá vedoucí Odboru správy majetku informovat žadatele. T: RM po projednání schvaluje vyhlášení záměru propachtování pozemků v k. ú. Podhoří na Moravě - p. č. 173/70 zahrada - p. č. 173/71 zahrada - p. č. 173/72 zahrada - p. č. 173/73 zahrada - p. č. 173/74 zahrada za níže uvedených podmínek. Předmětné nemovitosti budou využity k zemědělským účelům (sklizeň píce). Smlouva o pachtu bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou. Cena za propachtování je stanovena ve výši 100 Kč/parcelu/rok. Pachtýř je povinen uhradit pachtovné vždy k následujícího roku. Pachtýř není oprávněn přenechat předmět propachtování ani jeho části jinému. Pachtýř není oprávněn provádět na předmětu pachtu žádné terénní a stavební úpravy ani podstatné změny, které by měnily jeho hospodářské určení, ani měnit způsob jeho užívání bez souhlasu propachtovatele, a to ani na svůj náklad. 12

13 Pachtýř je povinen zajistit posečení propachtovaných pozemků minimálně 2x ročně. Ukončení smlouvy: dohodou obou smluvních stran, výpovědí kteréhokoliv z účastníků s tříměsíční výpovědní dobou, která počíná běžet prvním dnem následujícího měsíce po obdržení výpovědi, odstoupením propachtovatele v případě porušení kterékoliv z povinností pachtýře. V případě, že nebude v době vyvěšení záměru propachtování na úřední desce úřadu, nejpozději však do , doručena žádná žádost o propachtování, pozbude tento bod usnesení platnosti. Odbor správy majetku rozhodne o propachtování předmětných nemovitostí do 30 dnů ode dne sejmutí záměru z úřední desky. V případě, že zaviněním zájemce nedojde k podpisu smlouvy o pachtu do 30 dnů ode dne rozhodnutí Odboru správy majetku o propachtování předmětných nemovitostí, pozbude rozhodnutí schvalující pacht platnosti. 4. RM ukládá vedoucí Odboru správy majetku zajistit vyhlášení záměru propachtování. T: RM pověřuje starostu podpisem smlouvy o pachtu T: /2017 RM 47 Ukončení nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p. č. 273/13 a p. č. 620 v k. ú. Trnávka u Lipníka nad Bečvou Vyhlášení záměru pronájmu části pozemků p. č. 273/13 a p. č. 620 v k. ú. Trnávka u Lipníka nad Bečvou (ve středu obce) 1. RM po projednání schvaluje: a) ukončení nájemní smlouvy ze dne uzavřené mezi městem Lipník nad Bečvou a panem Antonínem Černým, bytem..., jejímž předmětem je pronájem části pozemků p. č. 273/13 a p. č. 620 v k. ú. Trnávka u Lipníka nad Bečvou, dohodou ke dni , b) předloženou dohodu o ukončení pronájmu. 2. RM pověřuje starostu podpisem dohody o ukončení pronájmu. T: RM po projednání schvaluje vyhlášení záměru pronájmu části pozemků p. č. 273/13 zahrada o výměře cca 300 m 2 a část pozemku p. č. 620 ostatní plocha jiná plocha o výměře cca 54 m 2 (viz situační plán) v k. ú. Trnávka u Lipníka nad Bečvou za níže uvedených podmínek. Předmětné nemovitosti budou využity za účelem zřízení zahrádky. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou. Cena za pronájem je stanovena ve výši 3 Kč/m 2 /rok. 13

14 Nájemné bude hrazeno vždy k běžného roku. Nájemné v prvním roce nájmu bude uhrazeno nejpozději do 30 dnů od podpisu nájemní smlouvy. Nájemce uhradí náhradu za bezesmluvní užívání pozemků za období od do doby podpisu nájemní smlouvy ve výši 3 Kč/m 2 /rok. Nájemce není oprávněn přenechat předmět nájmu nebo jeho části do podnájmu ani bezplatného užívání jiné osobě. Ukončení smlouvy: dohodou obou smluvních stran, výpovědí kteréhokoliv z účastníků s tříměsíční výpovědní dobou, která počíná běžet prvním dnem následujícího měsíce po obdržení výpovědi. odstoupením pronajímatele v případě prodlení uhrazení nájemného po dobu delší než dva měsíce. Odbor správy majetku rozhodne o pronájmu předmětné nemovitosti do 30 dnů ode dne sejmutí záměru z úřední desky. V případě, že zaviněním zájemce nedojde k podpisu nájemní smlouvy do 30 dnů ode dne rozhodnutí Odboru správy majetku o pronájmu předmětné nemovitosti, pozbude rozhodnutí schvalující pronájem platnosti. 4. RM ukládá vedoucí Odboru správy majetku zajistit vyhlášení záměru pronájmu. T: RM pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy. T: /2017 RM 47 Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku p. č. 3543/1 v k. ú. Lipník nad Bečvou (za tratí směrem na Loučku) 1. RM po projednání schvaluje vyhlášení záměru pronájmu části pozemku p. č. 3543/1 zahrada o výměře cca 180 m 2 (viz situační plán) v k. ú. Lipník nad Bečvou za níže uvedených podmínek. Předmětná nemovitost bude využita za účelem zřízení zahrádky. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou. Cena za pronájem je stanovena ve výši 3 Kč/m 2 /rok. Nájemné bude hrazeno vždy k běžného roku. Nájemné v prvním roce nájmu bude uhrazeno nejpozději do 30 dnů od podpisu nájemní smlouvy. Nájemce uhradí náhradu za bezesmluvní užívání pozemku za období od do doby podpisu nájemní smlouvy ve výši 3 Kč/m 2 /rok. Nájemce není oprávněn přenechat předmět nájmu nebo jeho část do podnájmu ani bezplatného užívání jiné osobě. Ukončení smlouvy: dohodou obou smluvních stran, výpovědí kteréhokoliv z účastníků s tříměsíční výpovědní dobou, která počíná běžet prvním dnem následujícího měsíce po obdržení výpovědi. odstoupením pronajímatele v případě prodlení uhrazení nájemného po dobu delší než dva měsíce. 14

15 Odbor správy majetku rozhodne o pronájmu předmětné nemovitosti do 30 dnů ode dne sejmutí záměru z úřední desky. V případě, že zaviněním zájemce nedojde k podpisu nájemní smlouvy do 30 dnů ode dne rozhodnutí Odboru správy majetku o pronájmu předmětné nemovitosti, pozbude rozhodnutí schvalující pronájem platnosti. 2. RM ukládá vedoucí Odboru správy majetku zajistit vyhlášení záměru pronájmu. T: RM pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy. T: /2017 RM 47 Propachtování nemovitostí v k. ú. Loučka (rybník) 1. RM po projednání schvaluje: a) propachtování pozemků - p. č. st. 308 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba vodního díla hráze ohrazující umělou vodní nádrž, - p. č vodní plocha vodní nádrž umělá v k. ú. Loučka Českému rybářskému svazu, z. s., IČO , Územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko, Ostrava Mariánské Hory, Jahnova 14, za podmínek uvedených v záměru schváleném usn. č. 1298/2017 RM 42 ze dne , změněném usn. č. 1417/2017 RM 45 ze dne , b) předloženou smlouvu o pachtu. 2. RM pověřuje starostu podpisem smlouvy o pachtu. T: /2017 RM 47 Dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene v rámci stavby: REKO MS Lipník nad Bečvou Na Kopečku k. ú. Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání schvaluje předložený Dodatek č. 1, ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene v rámci stavby REKO MS Lipník nad Bečvou Na Kopečku ze dne , mezi městem Lipník nad Bečvou, IČO , DIČ CZ (jako budoucím povinným), a společností GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, PSČ , IČO , DIČ CZ zastoupenou spol. GridServices, s.r.o., se sídlem Plynárenská 499/1, Brno, Zábrdovice, PSČ , IČO , DIČ CZ (jako budoucím oprávněným). 15

16 2. RM pověřuje starostu podpisem Dodatku č. 1. T: /2017 RM 47 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene v rámci stavby: REKO MS Lipník nad Bečvou Seminárka + 1, číslo stavby: k. ú. Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání: a) souhlasí s umístěním plynárenského zařízení v pozemcích p. č ostatní plocha ostatní komunikace, p. č. 2646/1 ostatní plocha ostatní komunikace, p. č. 2786/6 ostatní plocha ostatní komunikace, p. č. 2787/46 trvalý travní porost, p. č ostatní plocha silnice, p. č ostatní plocha silnice a p. č. 3954/1 ostatní plocha ostatní komunikace v k. ú. Lipník nad Bečvou společnosti GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, PSČ , IČO , DIČ CZ , zastoupené spol. GridServices, s.r.o., se sídlem Plynárenská 499/1, Brno, Zábrdovice, PSČ , IČO , DIČ CZ , v rámci stavby REKO MS Lipník nad Bečvou Seminárka +1, číslo stavby: dle předložené situace. b) schvaluje předloženou smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Městem Lipník nad Bečvou, IČO , DIČ CZ (jako budoucím povinným), a společností GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, PSČ , IČO , DIČ CZ zastoupenou spol. GridServices, s.r.o., se sídlem Plynárenská 499/1, Brno, Zábrdovice, PSČ , IČO , DIČ CZ (jako budoucím oprávněným), jejímž předmětem je právo k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování plynárenského zařízení v rámci stavby REKO MS Lipník nad Bečvou Seminárka +1, číslo stavby: dle předložené situace v pozemcích p. č ostatní plocha ostatní komunikace, p. č. 2646/1 ostatní plocha ostatní komunikace, p. č. 2786/6 ostatní plocha ostatní komunikace, p. č. 2787/46 trvalý travní porost, p. č ostatní plocha silnice, p. č ostatní plocha silnice a p. č. 3954/1 ostatní plocha ostatní komunikace v k. ú. Lipník nad Bečvou a právo přístupu k tomuto zařízení v předmětných pozemcích v souvislosti se zřízením, provozem, případnými opravami a údržbou uvedeného zařízení. 2. RM pověřuje starostu podpisem smlouvy. T:

17 1497/2017 RM 47 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouva o právu provést stavbu č. IE v rámci stavby Lipník n. B., přep. kuželny, NNv, NNk k. ú. Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání: a) souhlasí s umístěním zařízení distribuční soustavy přeložka nadzemního vedení NN na pozemcích p. č. st. 1471/2 zastavěná plocha a nádvoří, p. č. 353/3 ostatní plocha jiná plocha a p. č. 353/5 ostatní plocha ostatní komunikace v k. ú. Lipník nad Bečvou, společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem v Děčíně IV - Podmokly, Teplická 874/8, IČO , DIČ CZ , a to v rámci stavby Lipník n. B., přep. kuželny, NNv, NNk dle předložené situace. b) schvaluje předloženou smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IE mezi městem Lipník nad Bečvou, IČO , DIČ CZ (jako Budoucí povinnou) a společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem v Děčíně IV - Podmokly, Teplická 874/8, PSČ , IČO , DIČ CZ , zastoupenou na základě plné moci společností ERMONTA s. r. o., se sídlem Břest 79, PSČ , IČO , DIČ CZ (jako Budoucí oprávněnou), jejímž předmětem je strpění umístění, zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy přeložky nadzemního vedení NN na pozemcích p. č. st. 1471/2 zastavěná plocha a nádvoří, p. č. 353/3 ostatní plocha jiná plocha a p. č. 353/5 ostatní plocha ostatní komunikace v k. ú. Lipník nad Bečvou v rámci stavby Lipník n. B., přep. kuželny, NNv, NNk dle předložené situace, a právo přístupu k tomuto zařízení v souvislosti se zřízením, provozem, případnými opravami a údržbou distribuční soustavy. 2. RM pověřuje starostu podpisem smlouvy. T: /2017 RM 47 Příprava stavby Lipník nad Bečvou III Nové Dvory, obnova veřejného osvětlení na pozemku ČR - SPÚ 1. RM po projednání schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi Českou republikou Státním pozemkovým úřadem, IČO , se sídlem v Praze 3, Husinecká 1024/11a, PSČ (jako budoucím povinným) a městem Lipník nad Bečvou, IČO , (jako budoucím oprávněným), jejímž předmětem je umístění zemního kabelového vedení do pozemku p. č. 1796/9 ostatní plocha jiná plocha v k. ú. Nové Dvory nad Bečvou v rámci stavby Lipník nad Bečvou III Nové Dvory, obnova veřejného osvětlení. 2. RM pověřuje starostu podpisem smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. T:

18 1499/2017 RM 47 Příprava stavby Lipník nad Bečvou III Nové Dvory, obnova veřejného osvětlení na pozemku Olomouckého kraje 1. RM po projednání: a) schvaluje předloženou Nájemní smlouvu a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi Olomouckým krajem, IČO , se sídlem Krajského úřadu v Olomouci Hodolanech, Jeremenkova 40a, PSČ (jako vlastníkem nemovitosti a budoucím povinným) a městem Lipník nad Bečvou, IČO , (jako nájemcem a budoucím oprávněným) v rámci stavby Lipník nad Bečvou III Nové Dvory, obnova veřejného osvětlení na pozemku p. č. 2562/6 ostatní plocha silnice v k. ú. Nové Dvory nad Bečvou. b) schvaluje předloženou smlouvu o právu provést stavbu mezi Olomouckým krajem, IČO , se sídlem Krajského úřadu v Olomouci Hodolanech, Jeremenkova 40a, PSČ (jako vlastníkem nemovitosti a budoucím povinným) a městem Lipník nad Bečvou, IČO , (jako nájemcem a budoucím oprávněným) v rámci stavby Lipník nad Bečvou III Nové Dvory, obnova veřejného osvětlení na pozemku p. č. 2562/6 ostatní plocha silnice v k. ú. Nové Dvory nad Bečvou. 2. RM pověřuje starostu podpisem smluv. T: /2017 RM 47 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouva o právu provést stavbu v rámci stavby Novostavba RD, k. ú. Loučka, parc. č. 19/1 k. ú. Loučka 1. RM po projednání: a) souhlasí s umístěním kanalizační a vodovodní přípojky v pozemku p. č ostatní plocha ostatní komunikace v k. ú. Loučka, realizovaných v rámci stavby Novostavba RD, k. ú. Loučka, parc. č. 19/1, dle předložené situace, investora Michala Kuruce, trvale bytem v Lipníku nad Bečvou VI-Loučka, č. p. 167, PSČ b) schvaluje předloženou smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu mezi městem Lipník nad Bečvou, IČO , DIČ CZ (jako Budoucí povinnou) a Michalem Kurucem, trvale bytem v Lipníku nad Bečvou VI-Loučka, č. p. 167, PSČ (jako Budoucí oprávněnou), jejímž předmětem je strpění umístění, zřízení a provozování kanalizační a vodovodní přípojky v pozemku p. č ostatní plocha ostatní komunikace v k. ú. Loučka v rámci stavby Novostavba RD, k. ú. Loučka, parc. č. 19/1 dle předložené situace, a právo přístupu v souvislosti se zřízením, provozem, případnými opravami a údržbou přípojek. 2. RM pověřuje starostu podpisem smlouvy. T:

19 1501/2017 RM 47 Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV /VB 2 Lipník n. B., Polcerová, p. č. 1228/149, NNk k. ú. Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi městem Lipník nad Bečvou, IČO , DIČ CZ (jako stranou povinnou) a společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem v Děčíně IV - Podmokly, Teplická 874/8, PSČ , IČO , DIČ CZ , zastoupenou na základě plné moci společností SIGNALBAU, a. s. se sídlem Moštěnská 60/4a, Přerov III - Lověšice, PSČ , IČO , zastoupenou na základě plné moci podzmocněncem Ing. Rudolfem Pospíšilem, se sídlem Partyzánská 5, Přerov, PSČ , IČO (jako stranou oprávněnou), jejímž předmětem je zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy podzemního kabelového vedení NN a přípojkové skříně, v rámci stavby Lipník n. B., Polcerová, p. č. 1228/149, NNk, které je umístěno v pozemku p. č. 1228/165 ostatní plocha ostatní komunikace v k. ú. Lipník nad Bečvou (viz geometrický plán č /2016 ze dne ). Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a za jednorázovou úplatu 2 947,- Kč včetně 21% DPH. 2. RM pověřuje starostu podpisem smlouvy. T: /2017 RM 47 Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV /VB 2 Lipník n. B., Rozsíval, p. č. 1228/18, NNk k. ú. Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi městem Lipník nad Bečvou, IČO , DIČ CZ (jako stranou povinnou) a společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem v Děčíně IV - Podmokly, Teplická 874/8, PSČ , IČO , DIČ CZ , zastoupenou na základě plné moci společností SIGNALBAU, a. s. se sídlem Moštěnská 60/4a, Přerov III - Lověšice, PSČ , IČO , zastoupenou na základě plné moci podzmocněncem Ing. Rudolfem Pospíšilem, se sídlem Partyzánská 5, Přerov, PSČ , IČO (jako stranou oprávněnou), jejímž předmětem je zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy podzemního kabelového vedení NN, v rámci stavby Lipník n. B., Rozsíval, p. č. 1228/18, NNk, které je umístěno v pozemku p. č. 2584/1 ostatní plocha ostatní komunikace v k. ú. Lipník nad Bečvou (viz geometrický plán č /2016 ze dne ). Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a za jednorázovou úplatu 2 420,- Kč včetně 21% DPH. 2. RM pověřuje starostu podpisem smlouvy. T:

20 1503/2017 RM 47 Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV / VB 1 Lipník n. B., Město Lipník, p. č. 1242/3, NNk, NNk k. ú. Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi městem Lipník nad Bečvou, IČO , DIČ CZ (jako stranou povinnou) a společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem v Děčíně IV - Podmokly, Teplická 874/8, PSČ , IČO , DIČ CZ , zastoupenou na základě plné moci společností SIGNALBAU, a. s. se sídlem Moštěnská 60/4a, Přerov III - Lověšice, PSČ , IČO , zastoupenou na základě plné moci podzmocněncem Ing. Rudolfem Pospíšilem, se sídlem Partyzánská 5, Přerov, PSČ , IČO (jako stranou oprávněnou), jejímž předmětem je zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy podzemního kabelového vedení NN a rozpojovací skříně, v rámci stavby Lipník n. B., Město Lipník, p. č. 1242/3, NNk, které je umístěno v pozemku p. č. 1242/5 ostatní plocha ostatní komunikace v k. ú. Lipník nad Bečvou (viz geometrický plán č /2016 ze dne ). Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a za jednorázovou úplatu 2 420,- Kč včetně 21% DPH. 2. RM pověřuje starostu podpisem smlouvy. T: Ing. Miloslav Přikryl v.r. Dana Navrátilová v.r. starosta místostarostka 20

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 37. schůzi 19.12.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 35. schůzi 07.11.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 56. schůzi 30.09.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 39. schůzi 09.01.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 44. schůzi 24.04.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 09.11.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 20. schůzi 11.01.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 51. schůzi 25.09.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Dosavadní rada města schválila na své 76. schůzi 20.10.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi 06.01.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 4. schůzi 12.01.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 26.02.2018 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 48. schůzi 04.03.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 46. schůzi 05.06.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 15. schůzi 05.10.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 69. schůzi 19.05.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 7. schůzi dne 5. 3. 2007 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 27.06.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 62. schůzi 04.01.2010 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 14. schůzi 19.08.2019 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 65. schůzi 17.02.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 31. schůzi 22.08.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 57. schůzi 08.01.2018 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 58. schůzi 29.01.2018 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 12. schůzi 02.05.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 32. schůzi 05.09.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 45. schůzi 15.05.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 71. schůzi 30.06.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 49. schůzi 21.08.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 1. schůzi 10.11.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 15. schůzi 27.06.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 33. schůzi 26.09.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 50. schůzi 04.09.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 18. schůzi 30.11.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 71. schůzi 26.07.2010 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 02.12.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 55. schůzi 18.12.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 10. schůzi 18.05.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 58. schůzi 11.11.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 12. schůzi 29.06.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 13. zasedání 06.11.2012 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 16. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 16. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 16. zasedání dne 13.12.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 24. schůzi dne 12. 1. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi dne 25. 7. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 11. schůzi dne 26. 5. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 17. schůzi 09.11.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 42. schůzi 05.01.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 24. schůzi 04.04.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 47. schůzi 20.04.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 14. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 14. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 14. zasedání dne 20.09.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 21. schůzi 01.02.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 64. schůzi 22.02.2010 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 45. schůzi 07.01.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 13. schůzi 23.05.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 73. schůzi 25.08.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 29. schůzi 25.04.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 13. schůzi 24.08.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 75. schůzi 29.09.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 28. schůzi dne 1. 3. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 50. schůzi 22.04.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 40. schůzi 30.01.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín Město Rada města Masarykovo náměstí 20, 752 01 Usnesení ze 47. schůze Rady města a, konané 14. prosince 2016, v 15:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra, Masarykovo náměstí 8, 1. Změna schváleného

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 53. schůzi 24.06.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 55. schůzi 09.09.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 16.09.2015.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 16.09.2015. U S N E S E N Í z 23. schůze Rady města Kojetína, konané dne 14. října 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 65. schůzi dne 3. 10. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 47. schůzi 11.02.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 55. schůzi dne 2. 5. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané 13. června 2018, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení)

V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení) V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení) z 59. řádného zasedání Rady města Rožnov pod Radhoštěm, konané dne 2. prosince 2016 Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 74. schůzi 08.09.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1321/03-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne 26.03.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1321/03-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne 26.03.2013. U S N E S E N Í z 61. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. března 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

USNESENÍ z 91. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 11. září 2018 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 91. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 11. září 2018 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 91. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 11. září 2018 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. 1, Uničov UR01/91/2018 Schválení programu 91. schůze Rady města Uničova

Více

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Č. j. MK 945/2019 ST/Dan Spis č. 1437/2018 USNESENÍ ze 4. schůze Rady města Kojetína, konané dne 29. ledna 2019, v 15:00 hodin, v sále Vzdělávacího

Více

463/2017/RM 476/2017/RM)

463/2017/RM 476/2017/RM) MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í z 63. schůze Rady města Zákupy, která se konala dne 27. 6. 2017 (č. usnesení 463/2017/RM 476/2017/RM) usnesení č. 463/2017/RM Plnění usnesení rady města bere na vědomí zprávu

Více

USNESENÍ. z 64. schůze Rady města Hranic, dne 14. 1. 2014

USNESENÍ. z 64. schůze Rady města Hranic, dne 14. 1. 2014 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 64. schůze Rady města Hranic, dne 14. 1. 2014 Usnesení 2081/2014 - RM 64 ze dne 14. 1. 2014 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 14.1. 2014 bez

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 15. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 15. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 15. zasedání dne 01.11.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 34. schůzi dne 21. 6. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 60. schůzi dne 27. 6. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 21. schůzi 28.11.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 8. schůzi 30.03.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 24. schůzi 23.01.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 74. schůze Rady města Kojetína, konané 27. března 2018, v 15:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 7. zasedání následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 7. zasedání následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 7. zasedání 08.11.2011 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 46. schůzi 21.01.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 4. schůzi dne 20. 1. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 81. schůzi dne 7. 8. 2006 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 14. schůzi 07.09.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 5. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 5. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov Projednané návrhy: U S N E S E N Í 5. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 24. 3. 2015 1. Zrušení VTS ohlašovna požáru v objektu Budov 4 (telefonní

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 50. schůzi dne 7. 3. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a U S N E S E N Í z 38. schůze Rady města Kojetína, konané dne 8. června 2016, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 8. února 2017

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 8. února 2017 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 8. února 2017 u p r a v e n á v e r z e č. RM 21/2017 při výkonu funkce jediného společníka společnosti Správa majetku Kynšperk nad Ohří, spol.

Více

Rada města Velká Bystřice po projednání : 1. b e r e n a v ě d o m í kontrolu usnesení z posledního 4. jednání rady města Bod programu 2.

Rada města Velká Bystřice po projednání : 1. b e r e n a v ě d o m í kontrolu usnesení z posledního 4. jednání rady města Bod programu 2. U s n e s e n í z 5. jednání rady města ze dne 22.12.2014 v 17:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu. UR/5/1/2014 Schválení programu jednání 1. s c h v a l u j e program 5. jednání rady města Bod

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 5. zasedání dne 14.04.2015. následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 5. zasedání dne 14.04.2015. následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 5. zasedání dne 14.04.2015 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 72. schůzi 23.08.2010 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 83. schůze Rady města Kojetína, konané 17. října 2018, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více