Význam a principy spolupráce firmy s médii

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Význam a principy spolupráce firmy s médii"

Transkript

1 Vysoká škola hotelová v Praze Diplomová práce Bc. Egor Komarov Význam a principy spolupráce firmy s médii Studijní obor: Marketingové komunikace ve sluţbách Vedoucí práce: Ing. Eva Klánová Datum odevzdání diplomové práce: Datum obhajoby diplomové práce: Praha 2014

2 Master`s Dissertation The meaning and principles of cooperation between the company and media Bc. Egor Komarov The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd. Department of Marketing and Media Communication Major: Marketing Communications in the Service Industry Theisis Advisor: Ing. Eva Klánová Date of submission: Date of Thesis Defense:

3 Prohlašuji, ţe diplomovou práci na téma Význam a principy spolupráce firmy s médii na VŠH v Praze jsem vypracoval samostatně. Pouţitou literaturu a podkladové materiály uvádím v přiloţeném seznamu literatury. V Praze dne... Podpis...

4 Rád bych tímto poděkoval paní Ing. Klánové za odborné konzultace a rady v průběhu zpracováni této diplomové práce.

5 Obsah Úvod Teoretická část Firmy a média Společnost a reklama Komunikační proces Odesílatel (komunikátor) Médium (informační kanál) Historický vývoj médii Makromodel komunikačního procesu Sdělení Komunikant Komunikační šum Selektivní pozornost Selektivní zapamatování Mikromodel reakce spotřebitelů Masmédia Rozhlas Rozhlasový trh v ČR Podíl rozhlasových stanic na trhu, podle výzkumu Radioprojekt Rozhlasová reklama Televize MILNÍKY TELEVIZNÍHO VYSÍLÁNÍ TV Share Televizní mediální scéna v České republice Legislativa veřejnoprávní televize... 37

6 Zpravodajství Tisk Media Projekt Druhy tiskové reklamy Internet SMS/MMS Výdaje na Internetovou reklamu Význam spolupráce firmy s médii Marketing v 21. století Principy komunikace firmy s médii Potřeby Identifikace cílové skupiny Stanovení cílu komunikace Návrh sdělení Strategie sdělení Informační apely Transformační apely Zdroj sdělení Volba komunikačního kanálů Osobní komunikační kanály Neosobní komunikační kanály Stanovení rozpočtu Metoda dostupných prostředků Metoda procenta z trţeb Metoda konkurenční parity Metoda cílů a úkolů... 56

7 4.7 Rozhodování o komunikačním mixu Charakteristiky komunikačního mixu Reklamní tvorba Podpora prodeje Public relations a publicita Měření výsledku komunikace Vyzkumné techniky pro předběţné testování reklam Niche marketing Niche marketing specializace Analytická část Popis firmy Bravo Consulting Tic popis produktu Náš cíl Specifikace primárního cílového segmentu konečných spotřebitelů Specifikace sekundárního cílového segmentu konečných spotřebitelů: Zákazník, insight a hlavní message pro produkt Produkt: Tic Retail Standard Produkt: Tic Retail Co-Branded Produkt: Tic pro hotely Prodejní marketingové nástroje Přímý prodej Direct (e-)mailing Online a bravo-trading.cz Tisk a PR Ankety z českých portálů Outdoor... 74

8 6.6.6 Video marketing Marketingový průzkum trhu Průzkum Praha Metodika Průzkum trhu Tic Praha Poznatky a poznámky z praţského průzkumu Závěr Tic průzkumu Praha: Průzkum Valašské Meziříčí a Vsetín Trade mini research TIC Valašské Meziříčí a Vsetín Poznatky a poznámky TIC jako propagační předmět Závěrečná shrnutí: Návrhová část Závěr Pouţité zdroje Seznam obrázků Seznam příloh... 92

9 Abstrakt Teoretická část mé práce pojednává o moderních postupech marketérů na trhu a popisuje vlastnosti a historii jednotlivých médií. Navazuje na osobní zkušenosti se zaváděním nového produktu na český trh. Popisuje marketingovou strategii, a kroky k realizaci cílů firmy, se kterou momentálně spolupracuji. Popisuje průběh průzkumu trhu a první pokusy oslovení potencionálních klientů. Abstract The theoretical part of my thesis discusses modern marketing techniques and describes the characteristics and history of various media. It is based on personal experience of introducing a new product to the market. It also discusses marketing strategies and steps that were used to meet goals of the company I currently work with. At the same time it describes the process of market research and first attempts to approach potential customers.

10 Úvod V této práci se pokusím přiblíţit vztah a významy spolupráce firem s dnešním světem médií. Na jakých principech se rozhodují a kam směřuje jejich vývoj. Na úvod bych rád uvedl pár příkladů toho, proč je v dnešní době význam marketing, v prodeji jakéhokoliv produktu či sluţby, tak zásadní. Je zásadní nejen pro samotné prodejce, ale velkou měrou také ovlivňuje kaţdodenní ţivot kaţdého z nás. Američtí badatelé, pracující na projektu Random History, zaznamenali a prozkoumali historii reklamy, jako jednu z nejvýznamnějších forem dnešního umění. Jejích statistiky poukazují například na to, ţe průměrné dítě v současnosti shlédne okolo reklamních TV spotů za rok. To je okolo 100 reklam denně. Také je dávno dokázáno, ţe děti do 8 let nedokáţou kriticky posoudit reklamu, a jsou přesvědčeny o pravdivosti a čestností sdělení. Reklama cílena na děti bývá často zaloţena na takzvaném nag factoru, který přesvědčuje děti o tom, ţe zrovna tento výrobek zvýší jejich postavení mezi vrstevníky. Dále uţ je jen na rodičích, jak dlouho vydrţí vzdorovat svému potomku. Podle průzkumu, musí americký teenager svoje rodiče poţádat v průměru aţ 9 krát, neţ to vzdají a přislíbí koupi produktu. Badatelé univerzity v New Yorku zjistili, ţe farmaceutické společnosti utratí v průměru dvakrát více za reklamu, neţ za výzkum. Jedna z nejznámějších postav v reklamě, kovboj Marlboro, se objevil na scéně roku Původně firma pouţívala i jiné postavy, jako např. sportovce, opraváře zbraní a kapitána. Kovboj ale sklidil největší komerční úspěch. Trojice aktérů, kteří si zahráli roli kovboje, později podlehli rakovině plic, a značka si vyslouţila pověst Cowboy Killer ( zabiják kovbojů ). V roce 2013 byla cena, za třicetisekundovou reklamu během přímého přenosu SuperBowlu, tři miliony dolarů. Aby reklama motivovala zákazníky k nákupu, ve většině případů apeluje na jejich psychologické potřeby. Nejvíce apeluje na základní instinkty, jako jsou: sex, strach, sebeúcta, instinkt sebezáchrany a moci.

11 Firma Mars povaţovala hlavního hrdinu filmu ET: The Extra Terrestrial za tak ošklivého, ţe zakázala tvůrcům filmu pouţít ve filmu jako návnadu jejich bonbony M&M`s. Tvůrci místo nich pouţily bonbony značky Reeses`s Pieces, jejichţ prodeje po premiéře filmu stouply o 65%. Roland McDonald se v reklamě objevil poprvé v roce V roce 2010 skupina Amerických aktivistů, z organizace Corporate Accountability International, obvinila klauna z toho, ţe uţ přes 50 let podněcuje děti k nezdravé výţivě, coţ nepřímo způsobuje jejich problémy s nadváhou a spoustu dalších onemocnění s ní spojených. Reklama na chodníku v New Yorku s nápisem: Odsud je vidět, ţe by sis měla koupit nové spodní prádlo., je formou tzv. partyzánského/guerillového marketingu; je to jeden z nejkurióznějších příkladů tohoto druhu pouliční reklamy.

12 Teoretická část

13 1. Firmy a média Kořeny reklamní propagace sahají aţ do 3. tisíciletí př.n.l. Dochované pozůstatky a důkazy pochází z Théb a jsou dodnes uloţeny v Britském muzeu. Další známý případ je z Řecka, kde sloveso reclamare znovu křičeti, vyjadřovalo oblíbenou reklamní aktivitu, probíhající vţdy s příjezdem obchodní lodě se zboţím podléhajícím zkáze. V roce 79 n.l. se začaly objevovat vývěsné štíty na obchodech v Pompejích. Jednotliví řemeslníci a výrobci tak poprvé inzerovali své sluţby. 1 Ani v těchto dobách se majitelé zboţí a kupci nespoléhali jen na němého prodavače, ale jak dokazují staré památky, uţ zde měli při nabídce zboţí důleţitou funkci vyvolávači. Ti ve středověku vytvářeli specializované cechy, jejichţ role přetrvala aţ do našeho století. Jistě si vzpomeneme na vyvolávače na poutích, nebo na současných vietnamských trţištích. Nástupci těchto cechů jsou i kameloti, a nedávno ještě drátenicí, hrnčíři a podobné profese. 2 Z dávných dob jsou známy také jiné zvukové prostředky reklamy neţ hlasité vyvolávání. Bubnováním oznamovali příchod obchodníků u chilských indiánů a údery na hrnec byly i v našem století signálem příchodu hrnčířů. Prodej na trzích, zejména výročních, byl upraven předpisy a vţily se i způsoby ohlašování. Tak například v Čechách byl začátek a konec trhu oznamován zvoněním. Zvuková a většinou velmi hlasitá reklama byla také součástí jarmarků. Dodnes hovoříme o dryáčnické 3 reklamě, jako o reklamě jarmareční. 4 Nabídku zboţí je moţné pojmout různými způsoby, a mnoho z nich známe uţ ze starověku a středověku. Jiţ tehdy byly vyuţívány především různé přednosti zboţí k upoutání pozornosti potenciálních zákazníku, ať uţ přímo před dílnami na ulici, či na trzích nebo jiných místech, kde se shromaţďovali lidé. Jako reklamní médium 1 Podle MASTNÝ, Jan. Reklama ve světě médií. Vyd. 1. V Praze: Vysoká škola hotelová v Praze 8, 2010, 106 s. ISBN ,4 Podle VYSEKALOVÁ, Jitka. Psychologie reklamy. 4., rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2012, 324 s. Expert (Grada). ISBN Marketingový slovníček. [online]. [cit ]. Dostupné z: s294x4567.html 13

14 se pouţívaly vývěsné štíty, na kterých byly znázorněny symboly různých řemesel nebo obchodů. Vykopávky z Herculaneu či Pompejí svědčí o různých nápisech podél obchodních cest nebo na stěnách domů, oznamujících, kde se prodává víno, chléb, sůl nebo ryby Společnost a reklama Společnost nezadrţitelného růstu ohroţuje sama sebe masovou výrobou a konzumací. Zdroje růstu jsou však omezeny moţnostmi. Ubývá surovin a pokračuje devastace ţivotního prostředí. Podle výzkumů zpravodajských sluţeb budou lidé brzy, jiţ naši pravnuci, potřebovat novou planetu. Horizont sta let se nezadrţitelně přibliţuje. Globalizaci výroby, spotřeby, kultury je proto zapotřebí usměrnit. Představitelé informačního byznysu OSN nedávno potvrdili, ţe budou věnovat cílevědomou podporu udrţitelné spotřebě a propagaci společenské zodpovědnosti korporací. Reklama má v novém trendu sehrát významnou roli. Budeme brzy pravděpodobně i u nás svědky růstu placených informací, které budou seznamovat příjemce nejen s kvalitou a cenou výrobku, ale také co je s výrobkem spojeno v rámci udrţitelného rozvoje. Skeptici ovšem mohou namítnout, ţe kapitalistická společnost se nedokáţe vyvinout ve společnost občanskou, a ţe míra zisku nepřestane hrát roli hlavního hybatele dějin, totiţ ţe chamtivost porazí zodpovědnost a přítomnost, budoucnost, jako jiţ několikrát v historii lidstva. Naše civilizace vskutku není první, která by dokázala zničit sama sebe. Věříme však v sílu rozumu a v sílu zodpovědné reklamy, která bude informovat o recyklovatelnosti výrobků, o úspoře surovin, o vztahu výrobce k ţivotnímu prostředí a ke společnosti. Není bez zajímavosti, ţe nový trend pochopila jako první Newyorská burza. Součástí Dow~Joncsova indexu 6 je dnes i hodnota CSR - společenské odpovědnosti korporací. Ve světě přibývá spotřebitelů, kteří se při nákupech řídí vztahem výrobce či obchodníka k potřebám společnosti. 7 5 Podle VYSEKALOVÁ, Jitka. Psychologie reklamy. 4., rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2012, 324 s. Expert (Grada). ISBN [online]. [cit ]. Dostupné z: 7 Podle VYSEKALOVÁ, Jitka a Jiří MIKEŠ. Reklama: jak dělat reklamu. 3., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2010, 208 s. Marketing (Grada). ISBN

15 Otázka, zda je reklama tématem, kterým se společnost má vůbec zabývat, se stává otázkou řečnickou. Ale podívejme se na to z více úhlů. Mnozí kritici reklamy, zvláště novináři, mají dojem, ţe reklama je plýtvání penězi spotřebitelů, jelikoţ samotné zboţí tím zdraţuje. To zcela vyvrací případ z USA. Jednotlivé státy mají své vlastní zákony o reklamě, a tak například v jednom státě můţete propagovat brýle a kontaktní čočky, v sousedním nikoliv. Podstatné ovšem je, ve kterém státě jsou optické sluţby levnější. Ovšem ţe v tom prvním. Prodej takového zboţí pouze za pomoci osobního přesvědčování je daleko draţší. Svět masové výroby a masové spotřeby si bez reklamy nelze představit, ale současně se zpřísňují etické poţadavky na obsah reklamních sdělení, neboli to, ţe reklama musí být společensky zodpovědná. Tuto pravdu si obchod a průmysl velice dobře uvědomuje. Právě proto v pravidelných intervalech Mezinárodní obchodní komora, se sídlem v Paříţi, vydává instrukce k regulaci reklamy, které jsou následně případně odsouhlaseny v jednotlivých státech, a stávají se součástí jejich etických norem reklamy. V Česku dodrţování těchto mezinárodních instrukcí prosazuje Rada pro reklamu, která je dobrovolným Sdruţením reklamních agentur, médií i a zadavatelů reklam. Princip samoregulace reklamy je prosazován také samozřejmě řídícími orgány Evropské unie. 8 Reklama se ve všech zemích řídí mnoha zákony, nařízeními a vyhláškami, a to jak z pohledu obchodních činností, tak ochrany spotřebitele. Prostřednictvím direktiv a nařízení funguje Evropské společenství také jako zdroj nových zákonů upravujících činnost reklamy, jedním z příkladů můţe být direktiva o klamavé reklamě. Reklama je bezesporu tématem stále aktuálním jak pro její příznivce, tak její odpůrce. Z toho důvodu je také předmětem mnoha výzkumů nejen v ČR, ale i ve zbytku světa. Z výsledků různých šetření vyplývá, ţe cca 70% Evropanů soudí, ţe společenská odpovědnost zadavatelů reklamy je velmi důleţitá při rozhodování o nákupu, a také ţe více neţ 50 % Evropanů je ochotno za ekologické a společensky odpovědné výrobky zaplatit více. A jak je tomu v ČR? Na základě dlouhodobých výzkumů reklamy je zřejmé, ţe sice na jedné straně vzrůstá u určité části populace v případě některých médií pocit přesycenosti 8 Podle VYSEKALOVÁ, Jitka a Jiří MIKEŠ. Reklama: jak dělat reklamu. 3., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2010, 208 s. Marketing (Grada). ISBN

16 reklamou, stále ale ještě zůstává určitý prostor pro prezentaci. Pocit přesycenosti reklamou je stále nejsilnější na komerčních televizích - více neţ tři čtvrtiny lidí si myslí, ţe je reklamy příliš mnoho. Oproti loňskému roku jsou kupodivu změny téměř nulové, přestoţe reálný objem komerčních reklamních spotů byl v roce 2009 v důsledku krize významně niţší. Televize však natahovaly reklamní bloky upoutávkami na vlastní pořady. Jiná situace je přímo v místě prodeje. Lidé přicházejí do obchodů a supermarketů s chutí nakupovat, ale nerozhodnuti o sortimentu nákupního koše. Ovlivnění reklamou v místě prodeje přiznalo 38% populace, coţ je velmi vysoké číslo. Lidé obvykle vliv reklamy nepřiznávají (bez ohledu na to, zda nakonec výrobek kupují, či ne). Upoutávky na regálech, ochutnávky, televizní obrazovky s reklamními spoty je v této situaci neobtěţují. Naopak, vnímají je jako něco, co jim pomáhá orientovat se v nabídce, upozorňuje je na slevy, novinky nebo soutěţe. Velmi efektivní je spojení ochutnávky a prezentace v místě prodeje s dalšími akcemi (slevy, 2 + 1, nová balení...). Na rozdíl od minulých let byli lidé v loňském roce nuceni omezovat spotřebu a cenová citlivost se zvýšila, takţe podobné aktivity měly vţdy velký úspěch. Ostatní formy propagace v místě prodeje (televizní obrazovky, upoutávky na regálech, reklamní předměty, palety atd.) by ve větší míře uvítalo kolem 20 % dotázaných. Propagačních a prezentačních materiálů si všímají více ţeny, naopak o interaktivní televizní obrazovky příliš nestojí důchodci. Jinak však mezi občany nejsou významné socio-demografické rozdíly. 9 Další prostor je v dopravních prostředcích a na lavičkách - v místech, kde lidé tráví často dlouhé desítky minut a přitom nemají co dělat. Pouhá necelá čtvrtina dotázaných je přesycena, naopak 7-9 % by uvítala více reklamy. V odpovědi na otázku Kde je největší šance, ţe si reklamy všimnete zcela suverénně vyhrály opět ochutnávky s 52 %, ostatní formy propagace v místě prodeje uváděla v průměru pětina osob; 32 % občanů si všímá reklam na televizi Nova (přestoţe měla největší přesycenost) a 28 % dotázaných uvedlo přesycenost letáky ve schránkách (zde to byly především rodiny s příjmem do Kč měsíčně). Nejmenší šanci pak měla reklama na internetu - kolem 3-7 %. 9 Podle VYSEKALOVÁ, Jitka a Jiří MIKEŠ. Reklama: jak dělat reklamu. 3., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2010, 208 s. Marketing (Grada). ISBN

17 Kromě toho byl výzkum rovněţ zaměřen na vnímání reklamy jako společenského jevu a na vnímání jejích pozitivních a negativních stránek, tj. její reflexe jako součásti moderního ţivota, a na akcent významu reklamy pro rozvoj ekonomiky země a podpory nezávislosti médií na straně jedné, a na obavy z manipulace a podpory nadměrného konzumu na straně druhé. Veřejnost stále zdůrazňuje manipulativní funkci reklamy a podporu zbytečného konzumu, jako její negativní funkce. Na druhé straně ale lidé uznávají její význam pro existenci nezávislých médií, i důleţitost pro ekonomiku země, a více neţ polovina populace je stále přesvědčena o tom, ţe trţní hospodářství nemůţe bez reklamy existovat. Ambivalentní postoje vyjadřují sloţitost reklamy jako určitého společenského jevu. ten s sebou přináší její pozitivní i negativní hodnocení, coţ zaznamenáváme jiţ několik posledních let. V letošním roce se opět sníţilo procento těch, kteří zdůrazňují pozitivní charakteristiky reklamy jako součásti moderního ţivota, její role při podpoře nezávislosti médií a především v trţním hospodářství Komunikační proces Příjemce a odesílatel zůstávají hlavními stranami procesu komunikace. Zpráva a médium tvoří komunikační nástroje. Důleţitý prvek je zakódování přenášeného sdělení do symbolické formy vyjádření a zpětné dekódování, coţ je vlastně příjemcův překlad vyslané zprávy. Při kódování a dekódování nastávají často problémy. V podstatě se jedná o to, aby příjemce porozuměl zprávě tak, jak zamýšlel její odesílatel. Pro efektivní komunikaci je velice důleţitá jasná interpretce přenášeného sdělení. Během komunikačního procesu můţe docházet k různým šumům při přenosu sdělení, jako je například konverzace při odbíhání od televize, neporozumění významu sdělení atd. Jednotlivé prvky nelze interpretovat odděleně, ale pouze ve vzájemných souvislostech a vztazích Podle VYSEKALOVÁ, Jitka a Jiří MIKEŠ. Reklama: jak dělat reklamu. 3., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2010, 208 s. Marketing (Grada). ISBN Podle VYSEKALOVÁ, Jitka. Psychologie reklamy. 4., rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2012, 324 s. Expert (Grada). ISBN

18 2.1 Odesílatel (komunikátor) Odesílatelem sdělení můţe být kaţdý, je jedno jestli se jedná o jednotlivce nebo skupinu lidí, kteří se podílejí na produkci projevů určených k šíření jednotlivými médii. Pokud jde o reklamu, jsou to většinou pracovníci reklamních agentur nebo reklamních oddělení zadavatelů reklamy. Z psychologického hlediska je důleţité upozornit na to, ţe za těmito anonymními skupinami jsou konkrétní lidé, kteří při tvorbě reklamního poselství, do něj vkládají své osobní názory, postoje, zkušenosti, svůj pohled na svět. Tak se můţe stát, ţe reklama odpovídá představám a očekáváním tvůrce bez ohledu na to, jak bude reagovat zákazník. Představme si například pracovníka reklamní agentury, kterému se líbí ohnivé tmavovlásky, a je proto přesvědčen, ţe právě takový typ přiláká zákazníka ke koupi nové značky zahradního traktoru. Pomineme-li úvahu, zda vůbec volit toto spojení, zůstává ještě otázka: co kdyţ narazí na zákazníka, který zcela jednoznačně dává přednost něţným blondýnkám? Ten zřejmě nezmění svůj ideál krásy, ale je moţné, ţe pokud zahradní traktor opravdu potřebuje, koupí si jej od jiného výrobce. Pro vyloučení či alespoň minimalizací chyb vycházející z osobního úsudku komunikátora je důleţité provádět psychologické pretesty i kontinuální propagační výzkumy, které poskytují nezbytnou zpětnou vazbu. 12 (podle Vysekalové) 2.2 Médium (informační kanál) Proces marketingové komunikace odpovídá komunikačnímu procesu starému přes 50 let, charakterizovaným panem Laswellem, akorát se dobou modifikoval a modernizoval s vývojem. Kdo říká-jakými prostředky-komu-s jakým účinkem Laswell Historický vývoj médii Začínaje vynálezem knihtisku roku 1445 (Johanenes Gutenberg), přes fotoaparát, rádio a nakonec televizí přichází digitální doba, kdy se média začínají transformovat 12 Podle VYSEKALOVÁ, Jitka. Psychologie reklamy. 4., rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2012, 324 s. Expert (Grada). ISBN

19 do jedniček a nul a přesouvat se do domácích počítačů, mobilních telefonů a další moderní techniky. První zmínky o spolupráci velkých firem s novinami, za účelem propagace, se datuje do 30. let 19. století., drobná inzerce se ale objevuje jiţ od počátku 19. století. ČTK, tehdy ještě Československá tisková kancelář, byla zaloţena roku Rádio se objevuje na přelomu 19. a 20. století. První pokusy o vysílání mluveného slova v Československu se datuje rokem 1919, pravidelně se však začalo vysílat aţ o dva roky později, konkrétně stanice KDKA v USA. Rok poté zahájilo vysílání BBC v Londýně a o další rok později i Radioţurnál v Československu. První film promítli na plátno pro diváky bratři Lumierové v roce V roce 1925 se otevírá první televizní společnost Television Ltd.. Aţ o 11 let později odstartuje svoje pravidelné vysílání BBC. První zkušební vysílání televize v Československu se datuje rokem 1948 a o 6 let později se stává pravidelným. Internet začíná svoji historii první myšlenkou o multimediální knihovně Memex v roce 1945 a v roce 1969 vzniká jeho předchůdce Arpanet, který propojuje 4 univerzity v USA. Po pár letech se Arpanet dostává do Evropy, kde se v roce 1983 odděluje od ministerstva obrany USA, rozšířením se do komerční sféry. V roce 1990 se dočkáváme první internetové stránky a o rok později i prohlíţeče World Wide Web. Oficiální připojení České Republiky k síti internet se datuje do roku 1992, konkrétně na ČVUT v Dejvicích v Praze. Technologie a další faktory zásadně mění způsoby, jakými spotřebitelé marketingovou komunikaci zpracovávají, a dokonce i to, zda se ji vůbec zpracovávat rozhodnou. Rychlé šíření víceúčelových smartphonů, širokopásmového a bezdrátového připojení k internetu a digitálních videorekordérů schopných přeskakovat reklamy, narušilo účinnost hromadných médií. V roce 1960 mohla společnost oslovit 80% amerických ţen jediným třicetisekundovým spotem vysílaného na třech kanálech; v dnešní době, by se muselo sdělení vysílat na 100 a více kanálech. Nejenţe mají spotřebitelé větší výběr médií, ale také se mohou lépe rozhodovat, zda a jak chtějí být vystaveni reklamnímu obsahu KOTLER, Philip a Kevin Lane KELLER. Marketing management. [4. vyd.]. Překlad Tomáš Juppa, Martin Machek. Praha: Grada, 2013, 814 s. ISBN

20 Historie samotného obchodu se odráţí od dávných dob, kdy se zboţí měnilo za zboţí (Barterový obchod), poté došlo k osvojení peněz, jako určité hodnoty pro snadnější směnu. Reklama v prvotní podobě existovala pouze ústní formě, můţeme ji přirovnat k dnešnímu trhu, kde se prodávající překřikují a vychvalují svoje zboţí. V dnešní době, postupem času a vývojem technologii dochází k neustálému rozvoji marketingových taktik a strategií. "Half the money I spend on advertising is wasted; the trouble is I don't know which half." (Půlka peněz, které utratím za reklamu, je vyhozená oknem; jen nevím, která půlka to je.) John Wanamaker Tento populární výrok přetrvává skoro 100 let, a dnes uţ spadá pod tzv. Staré marketingové pravdy. Faktem je, ţe i v dnešní moderní a sofistikované době se situace příliš nezměnila. Doba, kdy marketéři utráceli miliony za reklamu v televizi je pryč. Nyní se utrácejí miliony nejen za reklamu v televizi, ale i za reklamu na internetu a v mnoha dalších médiích, dodnes však nikdo neví, která zmíněná polovina výdajů na reklamu pana Wanamarkera je neefektivní. Kaţdé médium má své specifické technické parametry, které nemohou ovlivnit ani komunikátor ani příjemce. Komunikátor i příjemce se mohou rozhodnout, které médium pouţijí, či které budou sledovat. Zadavatel či reklamní agentura mohou vytvářet optimální strukturu vyuţití médií v rámci komunikačního mixu, na základě znalosti cílových skupin. Příjemce se můţe sám rozhodnout, zda bude sledovat reklamy v televizi, v rozhlase nebo si bude prohlíţet denní tisk či časopisy. Má moţnost přepnout televizní kanál, coţ je v době dálkových ovladačů velice jednoduché, nebo otočit stránku s reklamou v novinách a časopisech. 14 Někteří autoři povaţují médium nejen za zprostředkovatele, ale i nositele sdělení. 14 VYSEKALOVÁ, Jitka. Psychologie reklamy. 4., rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2012, 324 s. Expert (Grada). ISBN

21 Média ovlivňují, jak příjemce vnímá poselství, ovlivňují nejen svobodu jeho vnímání tím, ţe ho připoutávají ke zdroji projevu (např. televize, tisk), ale i svobodu časovou. Pouze tištěný projev umoţňuje příjemci vybrat si dobu, kdy tomu bude věnovat pozornost. U ostatních sdělovacích prostředků určuje dobu sdělovatel, nebo li zadavatel reklamy. Jen malá skupina lidí vyhledává reklamy záměrně, proto je velice důleţitá volba načasování vysílaných sdělení v závislosti na návycích a zvyklostech cílové skupiny. Například TV Nova zvýhodnila v letošním lednu svůj super prime-time (časem od 19:30-21:30). Základní referenční cena CCP je ve srovnání s minulým lednem o 15% výhodnější a to 17133kč. Reklamní sdělení určené matkám s malými dětmi se nebude zřejmě vysílat v nočních hodinách v sousedství erotického programu, inzerát na luxusní kosmetiku nebude umístěn do časopisu Zahrádkář Kromě toho si musíme uvědomit, Ţe informace obsaţené v různých typech médií zpracováváme odlišným způsobem, vzhledem k povaze média s různým stupněm zapojení jednotlivých smyslů i různých částí mozku. 15 (podle Vysekalové a 2.3 Makromodel komunikačního procesu Laswellová charakteristika komunikačního procesu: Kdo říká-jakými prostředky-komu-s jakým účinkem Komunikační proces, zdroj: Kotler 1 15 VYSEKALOVÁ, Jitka. Psychologie reklamy. 4., rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2012, 324 s. Expert (Grada). ISBN

22 Na obrázku je znázorněn model s devíti prvky efektivní komunikace. Jak uţ bylo řečeno výše, vysílatel a příjemce jsou hlavními aktéry komunikace. Další dva prvky reprezentují hlavně nástroje sdělení a média. Další čtyři jsou komunikační funkce kódování, dekódování, reakce a zpětná vazba. Posledním prvkem systému je šum. Spočívá v náhodných a konkurenčních sděleních, která mohou narušit zamyšlenou komunikaci. 16 Vysílatel musí vědět, jaké publikum chce oslovit a jakou odezvu od něj očekávají. Své sdělení musí kódovat tak, aby jej cílové publikum dokázalo dekódovat. Své sdělení musí přenášet médii, která cílové publikum zasáhnou, a připravit kanály zpětné vazby, aby mohli sledovat odezvu. Čím více se oblast odbornosti vysílatele překrývá s oblastí odbornosti příjemce, tím efektivnější sdělení nejspíš bude. Nezapomeňte, ţe svou roli mohou sehrát selektivní pozornost, zkreslení a zapamatování Sdělení Je to soubor nejpodstatnějších faktů o produktu, většinou se jedna o superlativy, které mají za úkol vyvolat určité procesy zamyšlené odesílatelem (např. nákup). Základ zprávy je sloţen z materiálu, který je nositelem ostatních vrstev, jako jsou plátno, barvy, tóny apod. Další vrstvy tvoří obsah a forma projevu, které by měly odpovídat očekávání cílové skupiny, pro kterou je obsah určen. Všechny sdělení nemusí obsahovat všechny uvedené vrstvy, také se to odráţí od efektivnosti sdělení. 18 Z výsledku výzkumu nazvaného Postoje české veřejnosti k reklamě vyplývá, ţe by mělo být sdělení především pravdivé, důvěryhodné, vtipné a schopné vzbudit zájem o výrobek Komunikant Osoba příjemce je stějně důleţitá, jako osoba odesílatele. Je důleţité si uvědomit, ţe různí lidé, mohou reagovat na jedno sdělení velice rozdílně. Jde o soubor znalostí 16, 17 Podle KOTLER, Philip a Jiří MIKEŠ. Moderní marketing: 4. evropské vydání. 1. vyd. Praha: Grada, 2007, 1041 s. Marketing (Grada). ISBN

23 a dovedností příjemce. Člověka jako příjemce daného komunikovaného sdělení můţeme vnímat ve třech rovinách, které popíšu níţe. 19 Příjemce jako osobnost Kaţdý člověk, jako příjemce nějaké zprávy, má uţ předem stanovené individuální postoje, názory, znalosti, které ovlivňuji dešifrování a porozumění sdělení. A proto se musí poslání zašifrovat tak, aby příjemce neměl sebemenší problém s jeho dekódováním. 20 Příjemce jako člen skupiny Člověk je sociální tvor. A většinou se snaţí být členem nějaké sociální skupiny, která vytváří určitá pravidla a normy. Skupinové normy do značné míry společně určují výběr i působení masových sdělení, jak to dokazuje řada sociálně-psychologických studií. Skupina tedy prostřednictvím cílů, norem a hodnot ovlivňuje jednotlivce a tím i jeho vztah k masově-komunikačním procesům. Skupinové vztahy zároveň působí jako cesty, kterými se sdělení dostávají i k těm jednotlivcům, kteří nebyli přímo příjemci daného sdělení. 21 Příjemce jako člen společnosti Společnost vytváří svými charakteristikami, jako jsou např. obecně uznávané hodnoty, normy, celková vyspělost společnosti atd., rámec, ve kterém jednotlivci existují, a do značné míry určuje nebo ovlivňuje nejen obsah sdělení, ale také způsoby, jak jej jedinci budou přijímat a zpracovávat Komunikační šum V celém komunikačním procesu nastávají různé šumy, dané jak vnějším prostředím, tak osobností odesílatele i příjemcem zprávy. To znamená, ţe šum nevytvářejí pouze neplánované poruchy za strany komunikátora a technické nedostatky média, ale také 18, 19, 20, 21 Podle VYSEKALOVÁ, Jitka. Psychologie reklamy. 4., rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2012, 324 s. Expert (Grada). ISBN Podle VYSEKALOVÁ, Jitka. Psychologie reklamy. 4., rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2012, 324 s. Expert (Grada). ISBN

24 psychologické charakteristiky člověka jako příjemce komunikovaného sdělení. Jde o to, aby příjemce opravdu slyšel to, co bylo řečeno, aby byl s komunikátorem naladěn na stejnou vlnu Selektivní pozornost Jedná se o jednu z příčin vzniku komunikačního šumu. Jde o tendenci zaregistrovat z mnoha podnětu jen ty, které odpovídají běţným potřebám nebo ty které člověk očekává anebo ty, co se výrazně liší od ostatních. Jako podněty vyvolávající aktivaci, vyuţívané v reklamě, lze uvést tyto: Intenzita podnětu, velikost barva Emocionální, racionální a morální apely Vliv překvapení Novost podnětu Nejistota a konflikt Pravděpodobnost zachycení určité zprávy je tím větší, čím větší je síla vnímané odměny a čím menší úsilí k jejímu získání je zapotřebí vynaloţit. Mechanismus fungování selektivní pozornosti vysvětluje, proč příjemce nemusí obdrţet všechny zprávy Selektivní zapamatování Cílem reklamy je dostat zprávu do dlouhodobé paměti příjemce. Byly popsány tři základní efekty, související s pamětí a sebepojetím, kterými lze aplikovat na marketingovou komunikaci: Sebeprodukční efekt (self generation effect) 23 KOTLER, Philip a Kevin Lane KELLER. Marketing management. [4. vyd.]. Překlad Tomáš Juppa, Martin Machek. Praha: Grada, 2013, 814 s. ISBN Podle VYSEKALOVÁ, Jitka. Psychologie reklamy. 4., rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2012, 324 s. Expert (Grada). ISBN

25 Aktivně produkovaný materiál si člověk vybavuje lépe neţ ten, který si osvojil jenom pasivně. Tento proces osvojování probíhá pomocí asociativního kódování. Sebevztaţný efekt (self reference effect) Informace či sdělení ve vztahu k vlastnímu já, se vybavují lépe, neţ sdělení obecná. Můţeme říci, ţe tento efekt je uplatňován u všech reklam, které přímo oslovují potencionálního zákazníka a obracejí se na jeho potřeby, zájmy a emoce. Sebezapojující efekt (egoinvolvement effect) Člověk si vybavuje lépe to, co je spojeno s úkolem nebo činností, které se dějí v současnosti, neţ s tím, co jiţ bylo ukončeno. 2.4 Mikromodel reakce spotřebitelů Mikromodel reakce spotřebitelů, zdroj: Vysekalová, Psychologie reklamy 1 Mikromodely marketingové komunikace se soustřeďují na konkrétní reakce spotřebitelů a na komunikaci. Obr. obsahuje čtyři klasické modely hierarchie reakcí. Všechny tyto modely předpokládají, ţe kupující prochází kognitivním, emočním a behaviorálním stadiem, a to právě v tomto pořadí. Tato posloupnost poznat cítit 25

26 udělat je vhodná tam, kde je publikum vysoce zainteresované na výrobkové kategorie, o které se domnívá, ţe je vysoce diferencovaná, například u automobilů nebo domů. Alternativní posloupnost udělat cítit poznat je adekvátní tam, kde je sice publikum na věci zainteresované, ale vnímá jen malé nebo téměř ţádné rozdíly v rámci kategorie, jako například u aerolinek či osobních počítačů. 26 Třetí sekvence poznat udělat - cítit odpovídá tam, kde je nízká zainteresovanost publika, které vnímá jen malou diferenciaci, jako například u soli nebo baterií. Pokud vybere tu správnou sekvenci, bude marketér při plánování své komunikační kampaně úspěšnější Masmédia Masová komunikace zahrnuje instituce a postupy, jimiž specializované skupiny využívají technické prostředky (tisk, rozhlas, film apod.) pro šíření symbolického obsahu směrem k rozsáhlému, nesourodému a široce rozptýlenému publiku. (Janowitz, 1986) Původně z angličtiny (mass media), tj. sdělovací prostředky s velkým rozsahem příjemců. Patří tam televize, rádio, tisk a v dnešní době uţ i internet. Díky rozvoji internetu se dnes dokáţeme podílet úplně všichni na tvorbě obsahů. To však má i své temné stránky, a to například, ţe dává prostor pro šíření nepravdivých nebo dokonce záměrně klamavých informací. Funkce masmédií: Informační Interpretační Socializační Zábavná Funkce veřejné kontroly 26, KOTLER, Philip a Kevin Lane KELLER. Marketing management. [4. vyd.]. Překlad Tomáš Juppa, Martin Machek. Praha: Grada, 2013, 814 s. ISBN

27 2.5.1 Rozhlas Jako první rozeberu rozhlas. Slovo rádio pochází z latinského rádius, v překladu to znamená paprsek, poprvé se objevilo na svět v roce 1881 a Český ekvivalent rozhlas vymyslel L. Richard v roce Jedná se o jednostranné komunikační zařízení, které je schopno přenést zvuk na delší vzdálenost. Telegraf, televize a telefon se řadí téţ mezi telekomunikační zařízení, jejích specifikou je, ţe umoţňují komunikaci mezi dvěma příjemci (telefon), nebo vysílat masově (rádio nebo TV). Zlata éra rozhlasu nastala v letech , kdy se masově rozšířil a začal se rozvíjet. V dnešní době je toto odvětví, v očích reklamních tvůrců, jiţ zastaralé. Zakládat kampaň pouze na rozhlasové reklamě je téměř neefektivní. Ale jedná se o velice vhodný doplňkový mediální kanál, který můţe posílit efektivitu sdělení jinou formou oslovení Rozhlasový trh v ČR Rozhlasový trh ČR - ve smyslu existence soukromého (komerčního) vysílání - je poměrně mladý. Jeho počátek se datuje od roku , kdy bylo Radou pro rozhlasové a televizní vysílání uděleno prvních 15 licencí k šíření privátního rozhlasového signálu. Od tohoto okamţiku existuje v ČR podobně jako v ostatních vyspělých evropských zemích duální rozhlasové prostředí, které je tvořeno vysílatelem ze zákona ("veřejnoprávní" Český rozhlas) a soukromým sektorem. Veřejnoprávní rozhlas reprezentuje 8 celoplošných stanic a 11 regionálních studií. Soukromých rozhlasových stanic je v současné době 78 (teoreticky vysílajících s licencí) - 2 celoplošné (Frekvence 1, Impuls), Evropa 2 (celoplošná programová síť), Programová síť BBC ČR a zbytek regionálních a lokálních stanic. Stanice jsou zastřešeny na národním reklamním trhu tzv. media zastupitelstvími. Stanice Českého rozhlasu zastupuje společnost Media Master (podíl na trhu 21,8%). Trh soukromých stanic je od rozdělen mezi dva konkurenční subjekty - 55 lokálních a regionálních rádií zastupuje společnost Media Marketing Services 27

28 (podíl na trhu 32,7%) a další soukromé stanice zastupuje společnost Regie Radio Music (podíl na trhu 43,4%) Podíl rozhlasových stanic na trhu v %, podle výzkumu Radioprojekt 0d 7. listopadu 2005 je rozhlas sledován výzkumem CATI (Computer Aided Telephone Interviewing), který pro Rozhlasovou sekci SKMO provádějí výzkumné agentury MEDIAN a STEM/MARK. Jedná se o metodu telefonického dotazování se záznamem do PC. Radioprojekt pouţívá standardizovaný telefonický rozhovor "day after recall" (dotaz na včerejší chování), výzkum je kontinuální. Volaná čísla se generují náhodně a poměr pevných linek a mobilních telefonů, stejně jako poměr mobilních operátorů je předem daný a neměnný telefonických rozhovorů ročně je doplněného osobními rozhovory v "netelefonizovaných" domácnostech (bez mobilu a pevné linky) vybíraných z výzkumu MML-TGI. Od roku 2005 je zajištěna optimalizace dat z výzkumů Radioprojekt a MML-TGI a tím i jednotná měna rozhlasových dat. 29 Zdroj: Radioprojekt Media Marketing Services, a.s. [online]. [cit ]. Dostupné z: 29 MEDIAN s.r.o.: Výzkum trhu, médií a veřejného mínění. [online]. [cit ]. Dostupné z: 30 /www.median.cz: RADIOPROJEKT. [online]. [cit ]. Dostupné z: 28

29 Rozhlasová reklama Jak jiţ bylo řečeno, rozhlasová reklama doplácí při své tvorbě na statut popelky, neboli podprůměrného média ve srovnání s ostatními mediálními kanály. Informace, kterou je nutné v rozhlase prostřednictvím reklamního sdělení předat, by měla díky tomu maximálně korespondovat s vlastním komunikačním sdělením celé reklamní kampaně. To, co se dá relativně jednoduše vyjádřit obrazem, se mnohdy jen velmi těţko zpodobňuje do zvukové formy. Na druhé straně má dlouhodobě rozhlas pověst seriózního média a jím šířené informace poţívají značné důvěryhodnosti. 31 Síla rozhlasu je také v relativně nízké ceně za výrobu a uveřejnění. To umoţňuje tvůrcům sdělení pouţít vyšší frekvence šíření neţ u televizního vysílání a tím pádem i moţnost vyššího plošného zásahu, nebo spíše vyšší opakovatelnosti zásahu neţ při srovnatelném působení na jiných médiích. Značnou výhodou rozhlasu je většinou i vysoká míra zacílení na konkrétní cílovou skupinu. Jednotlivé věkové, generové (týkající se pohlaví), či socio-demografické cílové skupiny, mají v oblibě různé rozhlasové stanice. Zásadním faktorem je především obsah mluveného slova a typ hudby reprodukované konkrétním rozhlasovým kanálem Mediální ukazatele V informační a digitální době klasické rádio oslovuje kaţdý týden téměř 85% populace ČR a je tak hned po televizi druhým nejmasovějším médiem. Za posledních několik let se mediální trh značně změnil a rádio dokázalo s tímto vývojem udrţet krok. Dokazuje to i vzrůstající podíl posluchačů v nejmladší věkové kategorii let, coţ naznačuje atraktivitu rozhlasového vysílání i pro tu část populace, u které se předpokládají jiné mediální návyky a ţivotní styl ,32 MASTNÝ, Jan. Reklama ve světě médií. Vyd. 1. V Praze: Vysoká škola hotelová v Praze 8, 2010, 106 s. ISBN Media Marketing Services, a.s. [online]. [cit ]. Dostupné z: 29

30 Z těchto charakteristik rádia vyplývá také předpoklad pro jeho efektivní vyuţití, jako komunikačního kanálu s potenciálem zajištění návratnosti investovaných finančních prostředků. Rádio má díky svým účinkům a flexibilitě zcela určitě stálé místo v marketingovém mixu zadavatelů. 34 Při plánování komunikačních aktivit je velmi důleţité si plně uvědomovat, jak rádio funguje a jakého efektu můţe dosáhnout. Weekly Reach počet, (%) různých lidí v dané cílové skupině, kteří poslouchali médium po určitou dobu během posledních 7 dnů Daily Reach počet, (%) různých lidí v dané cílové skupině, kteří poslouchali médium včera alespoň 5 minut Share - určuje v procentech podíl média na celkovém poslechu v cílové skupině a časovém období ATS relativ - Average Time Spent udává průměrnou dobu, kterou osoba z cílové skupiny poslouchala médium přepočtenou na posluchače AQH - Average Quarter Hour udává kolik lidí z cílové skupiny, v průměru poslouchalo médium v daném období (má vztah k GRP - pro 1 inzerát v pásmu AQH = GRP) Net Reach čistý zásah, udává počet různých osob cílové skupiny, které byly alespoň jednou zasaţeny danou komunikační kampaní (%, 000), sám o sobě nevypovídá nic o frekvenci zásahu GRP Gross Rating Points, kumulovaný zásah, udává počet kontaktů reklamního sdělení, přičemţ kaţdý jednotlivec je započítán tolikrát, kolikrát byl kampaní zasaţen (%, 000), nezohledňuje cenu za oslovení komunikačních kampaní CPT Cost per Thousand, cena za tisíc zásahů z určité cílové skupiny, vypočítá se jako podíl ceny reklamní kampaně a počtu zásahů (GRP) v tisících 34 MASTNÝ, Jan. Reklama ve světě médií. Vyd. 1. V Praze: Vysoká škola hotelová v Praze 8, 2010, 106 s. ISBN

31 CPP Cost per Point, cena za bod, cena za oslovení 1% osob z cílové skupiny (osoby se mohou opakovat), vypočítá se jako podíl ceny reklamní kampaně a počtu GRP (v %) Frekvence zásahu = OTH udává, kolikrát byla kaţdá osoba z cílové skupiny průměrně zasaţena komunikační kampaní, vypočte se jako podíl kumulovaného zásahu kampaní a čistého zásahu (GRP/Net Reach) Afinita cílové skupiny udává míru vhodnosti konkrétního média pro danou cílovou skupinu, vypočte se jako podíl kumulovaných pokrytí kampaně počítaných pro dvě různé cílové skupiny, hodnota větší neţ jedna znamená, ţe kampaň je vhodnější pro cílovou skupinu, jejíţ GRP je v čitateli, jedná se o index, tedy bezrozměrnou veličinu - neříká nic o síle zásahu ani o ceně za zásah 35 Týdenní poslech v Praze a Středočeským kraji (v tís.) +Share (v %), zdroj: Radioprojekt Televize Jde o telekomunikační zařízení, které na rozdíl od rádia přenáší nejen zvukovou stopu, ale i obrazovou. Slovo televize pochází z řeckého tele daleko a latinského videre 35 Media Marketing Services, a.s. [online]. [cit ]. Dostupné z: 31

32 vidět, poprvé zaznělo v roce Roku 1928 se uskutečnilo první veřejné televizní vysílání, pravidelně se však začalo vysílat aţ v roce 1936 v Londýně. V Československu odstartovalo vysílání aţ 1. května Největší sledovanost měl hlavně sport, a právě ten byl spojen s prvním přenosem. Televizní vysílání začalo v rámci oslav prvního máje ve 20:00. Úvodní řeč měl ředitel československého rozhlasu. Monoskop, Zdroj: MILNÍKY TELEVIZNÍHO VYSÍLÁNÍ 1948 První pokus o šíření audiovizuálního signálu. Proběhl v rámci výstavy rozhlasu MEVRO v Praze. 1. května 1953 Odstartováno vysílání Československé televize Zkušební vysílání přechází na pravidelné vysílání (3 dny v týdnu) Realizována výstavba nového televizního vysílače v Ostravě a vytvořeno první televizní studio na Moravě a ve Slezsku Vzniká Televizní studio Brno Dostavba první etapy budovy na Kavčích horách. Televizní vysílání se rozšiřuje o druhý program Televize začíná vysílat barevně Vzniká Česká televize. 32

33 2003 Vysílání je obohaceno o stereofonní zvuk Začíná vysílat první zpravodajský kanál v zemi, ČT24. Zároveň započalo digitální vysílání Česká televize spouští provoz sportovního kanálu ČT4 (ČT sport) Česká televize začíná vysílat v HD (High-definition, vysoké rozlišení) Ukončení přechodu na zemské digitální vysílání Česka televize spouští dva nové kanály ČT :D a ČT art. 36 Za období nejdynamičtějšího televizního vývoje se povaţuje konec druhé Světové války. Například v roce 1945 vlastnilo televizi okolo 8000 amerických domácností, a o 6 let později toto číslo vyrostlo aţ na 16 milionů, v roce 1954 se napočítalo uţ 32 milionů. Ne všude byli počty televizorů v domácnosti tak vysoké, například Velká Británie měla v roce 1953 okolo dvou a půl milionů televizorů, a Německo, kde se mimochodem o toto médium od počátku zajímala vláda, jen necelých 12 tisíc přístrojů TV Share Podíl na televizní sledovanosti. Vztahuje se k určité době a k určité cílové skupině. Jedná se o podíl TV kanálu nebo TV pořadu na celkovém odsledovaném čase v procentech součet tedy dává 100 %. Počítá se jen z diváků, kteří televizi v té době sledovali. Zpravidla se udává s přesností na dvě desetinná místa, na konkrétní cílovou skupinu, např. Dospělí Česká Televize: [online]. [cit ]. Dostupné z:http://www.ceskatelevize.cz:8008/ct24/kultura/ televize-napousti-ceska-akvaria-uz-60-let/ 37 MediaGuru.cz. [online]. [cit ]. Dostupné z: 33

34 Share TV stanic,, zdroj:ato - Mediasearch Televizní mediální scéna v České republice Český televizní trh ovládají z větší části čtyři hlavní celoplošné kanály, spravedlivě dělené na dva komerční a dva veřejnoprávní. Komerční část televizního trhu zastupují kanály TV NOVA a TV PRIMA, jako veřejnoprávní kanály jim sekundují kanály ČT1 a ČT2. Pro představu jejich vzájemného významu uveďme podíly na trhu sledovanosti jednotlivých kanálů vyjádřené ve formě TV SHARE za první polovinu roku Podle MASTNÝ, Jan. Reklama ve světě médií. Vyd. 1. V Praze: Vysoká škola hotelová v Praze 8, 2010, 106 s. ISBN

35 Zdroj: ATO - Mediasearch 1 Zdroj: ATO - Mediasearch 2 Obsahovou stránku jednotlivých kanálů mediální scény ovlivňuje soustavná snaha co nejvíce se přiblíţit zájmům a očekáváním klientů, v honbě za co nejvyšší dosaţenou sledovaností, a tak se televizní trh neustále více a více bulvarizuje, coţ překvapuje zejména u veřejnoprávních televizních kanálů. Ty v počátcích vstupu komerčních televizí deklarovaly na obhajobu finančních příjmů z koncesionářských poplatků, ţe jejich největší snahou, v kontrastu s komerční scénou, bude kultivovat své diváky a přinášet jim hodnotný kulturní program, bez ohledu na výsledky sledovanosti. V rozporu s tímto tvrzením jsou veřejnoprávní televizní kanály často bulvárnější, neţ 35

36 komerční. Vliv na tento stav má především ten fakt, ţe i přes značné příjmy z televizních poplatků, placených prakticky všemi uţivateli televizních přístrojů, má i pro veřejnoprávní kanály příjem z reklamy relativně velký význam a je pro ně příjemným přilepšením do rozpočtu Regulace televizního trhu s reklamou Regulace televizního trhu s reklamou se řídí především ustanovením Zákona Č. 231/2001 (o provozování rozhlasového a televizního vysílání), který ustanovuje jako kontrolní a regulační orgán Radu pro rozhlasové a mediální vysílání a zároveň řeší podmínky pro vydávání licencí k takovému vysílání. Rada jako taková má za povinnost dohlíţet na dodrţování ustanovení tohoto zákona a udělených licencí jednotlivými provozovateli. To, co je v zákonu dále řešeno, je vlastní proces regulace a jeho pravidla. Ustanovení pro regulaci trhu s reklamou obsaţené v tomto zákonu nebo z tohoto Zákona vyplývající je moţno rozdělit do dvou základních skupin: 40 Kvantitativní: komerční stanice mohou vysílat reklamy maximálně 15% svého vysílacího času (tedy denně 36 min), veřejnoprávní stanice max. 0,75% a 0,5% ostatní programy ČT 10 min, 48 sec a ČT ostatní 7 min. Dále je omezena reklama na maximálně 12 minut za hodinu (komerční), resp. 6 min/hodinu (veřejnoprávní). 41 Kvalitativní: v České republice je TV zakázána reklama na tabákové Výrobky, Zbraně, léky, drogy a sex. Kromě obecných restrikcí zakazujících skrytou, klamavou a podprahovou reklamu je obsahově, popisně určeno, jaká reklama se nesmí v TV objevit. Takto pojatá licenční pravidla jsou pro všechny vysílající subjekty závazná a jejich nedodrţování můţe mít za důsledek pro vysílající subjekt i ztrátu licence RR k vysílání, tedy automaticky ukončení vysílání. Proto jsou všechny vysílací kanály ve vztahu k reklamě velmi striktní, a pokud se rozhodnou, ţe nějakou reklamu neuvedou, zpravidla je to rozhodnutí konečné a neměnné. I přes puritánsky přístup, který jednotlivé vysílací subjekty ve vlastním zájmu ve vztahu k reklamě praktikují, čas od času dojde k tomu, ţe se na obrazovce objeví kontroverzní TV spot, který se stane okamţitě předmětem vyšetřování Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. V případě 39, 40, 41 Podle MASTNÝ, Jan. Reklama ve světě médií. Vyd. 1. V Praze: Vysoká škola hotelová v Praze 8, 2010, 106 s. ISBN

37 skutečné kontroverznosti vstupuje do hry okamţitě i další regulační orgán, Rada pro reklamu, coţ je sdruţení zaloţené největšími reklamními agenturami ve státě, spolu se samotnými vysílateli licencovaného signálu, za účelem zabezpečení čistoty a průhlednosti českého reklamního trhu. 42 Jak je patrno z výše uvedeného, TV trh s reklamou podléhá velmi striktním omezením a pravidlům, sloţitě hodnoceným a posuzovaným řadou odborových orgánů. Je tedy ve vlastním zájmu kaţdého reklamního tvůrce, uvaţujícího o vytvoření reklamy v televizi, dopředu se informovat o všech pravidlech a omezeních platných pro tvorbu televizní reklamy a seznámit se s jejich obsahem, aby se vyvaroval případných zbytečných nákladů vzniklých přípravou či zhotovením reklamních podkladů, které poté nikdo nebude moci uveřejnit Legislativa veřejnoprávní televize Česká televize poskytuje službu veřejnosti tvorbou a šířením televizních programů, popřípadě dalšího multimediálního obsahu a doplňkových služeb na celém území České republiky za účelem naplňování demokratických, sociálních a kulturních potřeb společnosti a potřeby zachovat mediální pluralitu (dále jen "veřejná služba v oblasti televizního vysílání"). Zákon: Zákon o České televizi. In: 483/ Hlavními úkoly veřejné sluţby v oblasti televizního vysílání jsou zejména: a) poskytování objektivních, ověřených, ve svém celku vyváţených a všestranných informací pro svobodné vytváření názorů b) přispívání k právnímu vědomí obyvatel České republiky c) vytváření a šíření programů a poskytování vyváţené nabídky pořadů pro všechny skupiny obyvatel se zřetelem na svobodu jejich náboţenské víry a přesvědčení, kulturu, etnický nebo národnostní původ, národní totoţnost, sociální původ, věk nebo pohlaví tak, aby tyto programy a pořady odráţely rozmanitost názorů a politických, 42,43 Podle MASTNÝ, Jan. Reklama ve světě médií. Vyd. 1. V Praze: Vysoká škola hotelová v Praze 8, 2010, 106 s. ISBN

38 náboţenských, filozofických a uměleckých směrů, a to s cílem posílit vzájemné porozumění a toleranci a podporovat soudrţnost pluralitní společnosti d) rozvíjení kulturní identity obyvatel České republiky včetně příslušníků národnostních nebo etnických menšin e) výroba a vysílání zejména zpravodajských, publicistických, dokumentárních, uměleckých, dramatických, sportovních, zábavných a vzdělávacích pořadů a pořadů pro děti a mládeţ Zpravodajství V České Republice je veřejnoprávní zpravodajství regulováno zákonem o objektivnosti, všestrannosti, úplnosti a nestrannosti informací. Nezávislost na politických stranách i podnikatelských lobby je důleţitá, protoţe zuţuje prostor k manipulaci a ovlivňování obsahu. Bohuţel, za cíl si veřejnoprávní zpravodajství spíše klade sledovanost, coţ znamená, ţe zprávy nesmí diváka nudit. Zásadní odlišnost je v obsahu, nikoliv ve formě Tisk Za hlavní tisková média se povaţují časopisy a noviny. I kdyţ jsou noviny aktuální a velice široce rozšířené, pro vytvoření image je účinnějším médiem časopisy. Noviny jsou však efektivní a oblíbené pro místní, lokální inzerci maloobchodníků. Víc a víc se rozšiřuje online verze novin na internetu, kterou si spotřebitel můţe dopřát ve svém čtecím zařízení Media Projekt Od 1. ledna 2006 je výzkum odhadů čtenosti tisku a poslechovost rozhlasů zajišťován dvěma oddělenými projekty s odlišnou metodikou dotazování. Výzkum odhadů čtenosti tisku je stejně jako v předcházejícím cyklu realizován na vzorku respondentů, využívá se vícestupňový stratifikovaný náhodný výběr a dotazování probíhá face to face metodou. V platnosti zůstává pravidlo o ochranné době, podle kterého nový tiskový titul může být zařazen do dotazování v případě, že 44 Česká Republika. Zákon o České televizi. In: 483/ Dostupné z: 38

39 doba mezi prvním vydáním titulu a prvním dnem sběru kvartálních dat je alespoň 6 měsíců. Ve výstupech z Media projektu nadále nebudou uváděny výsledky u titulů, jejichž odhad čtenosti nedosáhl v projekci čtenářů. Od roku 2003 je zajištěna optimalizace dat z výzkumů Media projekt a MML-TGI a tím i jednotná měna tiskových dat. 45 Čtenost 2013, zdroj: ATO - Mediasearch 3 PN = průměrný prodaný náklad v kusech Výzkumníci zabývající se tiskovou reklamou hlásí, ţe největší roli hrají obrázek, titulek a text, a to v tomto pořadí. Obrázek by měl být co nejvíce výrazný, aby přilákal pozornost. Titulek by měl donutit čtenáře přečíst text. Text pak musí být poutavý a název značky patřičně nápadný. Teprve potom máte 50% šanci, ţe si toho někdo všimne. Okolo 30% si dokáţe vybavit pointu titulku, 25 % zaregistruje jméno inzerenta a míně neţ 10% si přečte text. 46 Nedostatek vědomí v oboru tiskové reklamy představuje závazný problém pro výrobce cigaret a ostatní podniky, kteří nesmějí inzerovat v televizi. A také představuje zlatý důl pro textaře a výtvarníky, kteří si dají tu práci potřebné vědomosti získat MEDIAN s.r.o.: Výzkum trhu, médií a veřejného mínění. [online]. [cit ]. Dostupné z: 46, 47 Podle OGILVY, David. Ogilvy o reklamě. 2. vyd. Praha: Management Press, 1998, 223 s. ISBN

40 Druhy tiskové reklamy Z hlediska v současnosti pouţívané tiskové reklamy ji lze rozdělit do několika základních typů: Inzertní tisková reklama Merkantilní tisková reklama Obalová tisková reklama Tisková reklama pro vnitřní vyuţití (indnorová) Tisková reklama pro vnější vyuţití (outdoorová) Inzertní tisková reklama Masivní inzertní kampaň je nedílnou součástí drtivé většiny ATL reklamních kampaní. Periodika představují díky kontinuálně probíhajícím průběţným nezávislým výzkumům spotřebního chování veřejnosti mediální kanál, schopný poměrně přesně vyjádřit, kolik recipientů, a v jaké cílové skupině,dokáţe tento typ reklamy zasáhnout. 48 Rozsahem pokrývá tato skupina tiskové reklamy veškeré typy prezentace klientovy značky, produktu či korporace v periodicích, od dnes jiţ klasické řádkové inzerce realizované zpravidla ve specializovaných inzertních rubrikách. Tento typ inzerce orientovaných periodik (Annonce, apod.) poskytuje standardní plnobarevnou inzerci libovolného formátu, vycházející z technických moţnosti stanovených vydavatelem. V současnosti je velmi oblíbené a hojně vyuţívané speciální moţnosti vkládání, vlepováni, všívání katalogů, letáků nebo přímo umísťování produktových vzorků. 49 Všeobecně uznávaným datovým formátem pro tiskovou inzerci je formát pdf, způsob přípravy pdf pro ofset a hlubotisk se ovšem výrazně odlišuje. 50 Dopady odklonu veřejnosti i inzerentů od tiskovin směrem k internetu se samozřejmě projevují i v tiskové inzerci poklesem celkových trţeb tohoto oboru. Vydavatelské domy v současnosti napřimují své snahy směrem k daleko komplexnější nabídce sluţeb. Ve spolupráci s tiskárnami neustále vyvíjejí nové moţnosti oslovování klientů formou vkládaných, všívaných či vlepovaných materiálů, obsahujících například: vzorky 48, 49, 50 Podle MASTNÝ, Jan. Reklama ve světě médií. Vyd. 1. V Praze: Vysoká škola hotelová v Praze 8, 2010, 106 s. ISBN

41 parfémů, instantních polévek, krémů, drobné biţuterie, pracích prášků, cukrovinek, obtisků apod. Cílem je oslovit recipienty takovou formou, které nemůţe internet konkurovat. Chuťové a čichové vjemy internet na rozdíl od komplexně pojatého periodika nabídnout nedokáţe Internet Internet v dnešní době je jedním z nejrychleji se rozvíjejících odvětví. Podle údajů z v roce 2012 počítač vyuţívalo uţ 1/3 celé populace. Kaţdou sekundu se připojí 8 nových uţivatelů ve světě, které před tím nikdy počítač nevyuţívali. Kaţdou minutu se pošle ů, internetový vyhledávač Google zpracovává okolo 2 milionu dotazů, uţivatele utratí okolo $ online za nákupy, zveřejní se 571 nových webů a na Youtube se nahraje okolo 48 hodin videa. Internetová inzerce loni přesáhla 13 miliard a za posledních pět let vzrostla dvojnásobně. Marketingová agentura Ipsos MediaCT v roce 2012 zveřejnila údaj, ţe pouze 40% lidí při sledování TV je soustředěno pouze na obrazovku, ostatních 60% pracuje u toho na počítači. Také podle agentury RSW-US,dle údajů z roku 2012, tři z deseti marketéru za předchozí 3 roky přerozdělili minimálně polovinu rozpočtu ve prospěch internetové reklamy. Budget na sociální sítě za poslední 3 roky vzrostl v průměru třikrát. A podle společnosti IBM, v roce 2012, devět z deseti marketérů uţ mají mobilní web, nebo verzi pro mobilní telefony, nebo plánují to provést v nejbliţší době. 51 MASTNÝ, Jan. Reklama ve světě médií. Vyd. 1. V Praze: Vysoká škola hotelová v Praze 8, 2010, 106 s. ISBN

42 Zdroj:SPIR, pp, factum, únor Celoplošná (display) reklama Bannerová inzerce na stránkách vydavatelů ve standardních (bannery, skyscraper, leaderboard) i nestandardních formátech (rozšiřitelné a překrývající se formáty). Search (reklama ve vyhledávání) Placené výsledky vyhledávání zobrazované ve vyhledávačích vedle výsledků organického vyhledávání, nebo na prémiových pozicích. Obsahové sítě Kontextová reklama zobrazovaná v obsahových sítích, která vyuţívá i klasické bannerové display formáty. 42

43 PPC reklama Prodej reklamy výkonnostním modelem, ve kterém se platí za prokliky nebo skutečně přivedené návštěvníky, nikoliv za počet zobrazení či časové období, jako je tomu např. u bannerové reklamy nebo přednostních zápisů v katalozích. Oproti celoplošné reklamě je charakteristická prodejem v reálných cenách inzerce. Pouţívá se v reklamě ve vyhledávání, obsahových sítích a RTB (real time bidding), viz níţe. Videoreklama Někdy je povaţována za součást display reklamy, pro účely výzkumu je monitorována odděleně a zahrnuje jak reklamu v přehrávači (in-stream), v podobě reklamních spotů před, po nebo během videa, a reklamní sdělení publikované skrze přehrávaný obsah (overlay), tak i videobannery. Mobilní reklama Zahrnuje reklamu zobrazenou při prohlíţení internetu z mobilních zařízení (mobilní telefony, tablety) a reklamu cílenou na mobilní zařízení ve vyhledávání a obsahových sítích. RTB (real-time-bidding) Je typ obchodního modelu prodeje bannerové reklamy cílené na poţadované publikum, kdy je kaţdé sdělení dodáváno v reálném čase automatickými systémy, podle vhodnosti pro danou cílovou skupinu. V RTB modelu je často vyuţíváno geografické, jazykové nebo behaviorální cílení reklamy, na základě předchozí aktivity a zájmu uţivatelů. RTB model je charakteristický aukčním prodejem v reálných cenách inzerce. PR články Placené produktové články zadavatelů umísťované mezi obsahové články médií. Výhodou je malá agresivita, čtenáři k textu nepřistupuju negativně. 43

44 SMS/MMS Placené reklamní zprávy SMS a MMS distribuované přes operátorské sítě. Inzertní výkon reklamních SMS a MMS není započítán do celkového objemu internetové reklamy Výdaje na Internetovou reklamu Největší část inzertních výdajů připadá na celoplošnou (display) reklamu, která zahrnuje veškeré bannerové formáty (6,8 mld. korun v ceníkových cenách). Reklama ve vyhledávání dosáhla 2,9 mld. korun a v obsahových sítích 1,4 mld. v reálných cenách. Více neţ miliardu korun (1,2 mld.) inkasovala katalogová a řádková inzerce. V absolutních částkách sice menší, ale rapidně rostoucí formy reklamy na internetu jsou videoreklama (689 mil. Kč), placené PR články (178 mil. Kč) a nákup reklamy cílené na publikum s aukčním prodejem RTB (45 mil. Kč). Pokud bychom měli určit nějaký trend, pak kromě obecného růstu obratu v ceníkových cenách lze jistě hovořit o prohlubující se pestrosti obchodních modelů a formátů inzertních ploch a s tím spojené diverzifikaci investic" komentuje výsledky průzkumu Ján Simkanič, předseda výkonné rady SPIR. 52 Rozdělení výdajů na internetovou reklamu, zdroj: Media Marketing Services, a.s Sdruţení pro internetovou reklamu. [online]. [cit ]. Dostupné z: 44

45 Ze všech sledovaných forem zaznamenal nejvyšší, více neţ pětinásobný, růst objem reklamy prodané modelem RTB. Mezi dalšími rychle se rozvíjejícími formáty jsou placené PR články s dvojnásobným nárůstem oproti roku 2012, a dále videoreklama a mobilní formy reklamy, které inkasovaly meziročně o třetinu více. 53 Předpoklad výdajů na internetovou reklamu, Zdroj: Media Marketing Services, a.s. 2 Při pohledu na srovnání inzertních výdajů do jednotlivých Mediatypů připadá největší část (40,5 %) na televizi, byť u ní došlo oproti roku 2012 k odlivu více neţ 2 miliard z reklamních rozpočtů. Druhým nejvýznamnějším médiem z pohledu inzerentů je tisk se čtvrtinovým podílem (17,5 mld. Kč), na internetovou reklamu připadá s 13,3 miliardami korun 19,4% podíl. Rozhlasová a Out-of-Home reklama utrţila v loňském roce 5,8, resp. 4,3 mld. korun Sdruţení pro internetovou reklamu. [online]. [cit ]. Dostupné z: 54 Sdruţení pro internetovou reklamu. [online]. [cit ]. Dostupné z: 45

46 Rozdělení celkových výdajů na reklamu podle médií, zdroj: Media Marketing Services, a.s. 3 Trend vývoje inzertních nákladů do médií ukazuje, ţe zatímco televizní reklama je stále na vrcholu zájmu reklamních zadavatelů, tisková inzerce jiţ čtvrtým rokem klesá a online reklama naopak stále roste. Při zachování současného cca 15-20% meziročního růstu výdajů do internetové reklamy se dá předpokládat, ţe objem online inzerce dostihne nebo překoná tiskovou za 2 roky, v roce Vývoj výdajů na internetovou reklamu, zdroj: Media Marketing Services, a.s. 4 46

47 Popis metodiky údajů Dotazováním a zpracováním výsledků byla v zájmu objektivity a ochrany citlivých údajů pověřena agentura PPM Factum. Šetření proběhlo během ledna a února 2014, opíralo se tak o aktuální celoroční uzávěrky jednotlivých subjektů. Výkony všech typů inzerce vznikly na základě deklarovaných výkonů jednotlivých poskytovatelů obsahu, agentur, provozovatelů reklamních sítí a mobilních operátorů. Z oslovených 55 významných internetových provozovatelů se aktivně zapojilo 30, jejichţ média zasahují drtivou většinu českých internetových uţivatelů. Částky za reklamní SMS a MMS zprávy poskytli všichni 3 oslovení mobilní operátoři. Pro získání výkonů jednotlivých reklamních sítí byli osloveni 3 provozovatelé a desítky mediálních, digitálních a specializovaných agentur). Aktivně se zapojil 2 provozovatel reklamní sítě (Sklik společnosti Seznam.cz a etarget) a 19 agentur. Důleţité je, ţe společnosti, jejichţ obrat zaujímá na trhu dominantní podíl, většinou při průzkumu svými údaji aktivně přispěly. K dopočtení celkové částky proinzerované ve vyhledávání a reklamních sítích se vychází z přiznaného výkonu reklamní sítě Sklik a váţeného průměru procentuálního rozdělení spendů agentur do reklamních sítí, kde vahou je absolutní spend dané agentury. Ve výstupech jsou zobrazovány různé druhy online reklamy, ve kterých se pouţívá různých cen. Z důvodu získání jednoho agregovaného čísla za všechny formy internetové reklamy pro účely porovnání s ostatními Mediatypy jsme byli nuceni sečíst reálné ceny výkonnostní reklamy v reklamních sítích s ceníkovými cenami u všech ostatních forem internetové reklamy. Důvodem je, ţe výkonnostní reklama ţádné ceníkové ceny nemá. Navyšovat reálné ceny u výkonnostní reklamy o hypotetickou marţi a tím vylepšovat celkovou bilanci internetu by nebylo korektní. U ostatních Mediatypů nejsou odhady reálných cen k dispozici. Do celkových výkonů internetu nebyly započítány SMS a MMS kampaně, které nelze povaţovat za druh internetové reklamy. V porovnání výkonů Mediatypů vycházíme z monitoringu mediálních investic od společnosti Admosphere (popř. do roku 2010 Kantar Media). V roce 2013 se oproti předchozím letům výrazně zvýšil inzertní výkon rádií (z jedné na 5,8 mld. Kč), coţ je způsobeno změnou metodiky mediálního monitoringu společnosti Admosphere. 47

48 Od loňského roku byl totiţ monitoring výkonu rozhlasové reklamy rozšířen i o data z regionálních rádiových kampaní Sociální sítě Pro mladé internetové uţivatele je dnes naprostou samozřejmostí moţnost konverzace na tzv. sociálních sítích. Podle průzkumu internetového výzkumu ComScore, 2011, tráví teenageři od let na sociálních sítích 8 hodin měsíčně, přičemţ se tato frekvence neustále stupňuje. Sociální sítě uţ dávno nejsou pro firmy cizím prostředím. Spravují vlastní stránky a profily, informace pomocí tzv. statusů, kontrolují a přidávají si další kontakty do profilů, sbírají fanoušky a lajkují jejich aktivitu, čímţ se dostávají hlouběji a hlouběji do podvědomí zákazníků. Rozvoj sociálních sítí se stál fenoménem posledních let. Vyuţití tohoto nástroje v marketingu je v dnešní době velkým pomocníkem při oslovování cílových skupin, budování značky, a v neposlední řadě jsou zdrojem informací o spotřebitelích. 3. Význam spolupráce firmy s médii Ţijeme v hektické době, kdy se počet obyvatel za posledních 50 let zvýšil na více neţ dvojnásobek (z 3mld. na 7mld.). Pokrok a inovace se derou vpřed, spotřeba roste. Díky moderním technologiím se dostáváme do systematického ekonomického procesu, který nás zahlcuje informacemi o nejrůznějším dění téměř v reálném čase. Vše to přispívá a jde ruku v ruce s vývojem obchodních praktik firem, které se derou za ziskem a prosperitou. Po roce 1989 se stal marketing v českých firmách doslova módní záleţitostí. Firmy, které doposud neměli marketingové oddělení, byly zastaralé. Proto došlo k přejmenování většiny obchodních oddělení a případně nákupní na marketingová 56 Sdruţení pro internetovou reklamu. [online]. [cit ]. Dostupné z: 48

49 oddělení beze změny obsahu pracovní náplně. V mnoha firmách je tomu tak doposud. Manaţeři tlačí na pracovníky Marketingových oddělení, aby prodali vše, co podnik vyrábí. Z tohoto důvodu je také marketing širokou veřejností chápan, jako umění prodat to, co bylo vyrobeno Marketing v 21. století Jednou z nejstručnějších definic marketingu je: uspokojování lidských potřeb ziskově. Podle asociace American Marketing Association formální definice zní takto: Marketing je aktivitou, souborem institucí a procesů pro vytváření, komunikaci, dodání a směnu nabídek, které mají hodnotu pro zákazníky, klienty, partnery a celou širokou veřejnost. Definice můţeme rozdělit ze dvou pohledů a to společností nebo managementu. Jedna ze společenských definic je: Marketing zvyšuje ţivotní standard. nebo Marketing je společenským procesem, jehoţ prostřednictvím jednotlivci a skupiny získávají, co potřebují a chtějí cestou vytváření, nabízet a volně směny výrobků a sluţeb s ostatními. Manaţeři občas definují marketing jako umění prodat výrobek, ale není to vše, je to pouze špička ledovce problematiky. Petr Drucker, přední teoretik managementu, to zformuloval následovně: Můţeme předpokládat, ţe určitá potřeba prodeje bude existovat vţdy. Cílem marketingu je však učinit prodej nadbytečným. Marketing se totiţ snaţí znát a chápat zákazníka natolik dobře, ţe navrţený výrobek nebo sluţba mu budou vyhovovat, a prodají se tudíţ samy. Výsledkem marketingu by ideálně měl být zákazník připravený koupit. Jediné, co by potom zbývalo, je učinit výrobek nebo sluţbu dostupnými. 58 Marketingem můţeme podpořit zboţí, sluţby, události, záţitky, osoby, místa, vlastnická práva, organizace, informace, myšlenky 57 JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Marketing v cestovním ruchu. 1. vyd. Praha: Grada, 2009, 288 s. Marketing (Grada). ISBN , KOTLER, Philip a Kevin Lane KELLER. Marketing management. [4. vyd.]. Překlad Tomáš Juppa, Martin Machek. Praha: Grada, 2013, 814 s. ISBN

50 Moderní marketing vyţaduje více neţ jen vyvinout dobrý výrobek, stanovit mu atraktivní cenu a co nejvíce ho zpřístupnit cílovým zákazníkům. Společnosti musí také neustále komunikovat se současnými i potenciálními stakeholdery (subjekty libovolně zainteresovanými na fungování společnosti) a širokou veřejností. Většina marketéru nestojí před otázkou, zda komunikovat, ale spíše před otázkou, co říct, jak a kdy, komu a jak často. Spotřebitele si mohou vybírat ze stovek kabelových a satelitních programů, tisíců časopisů, novin a milionů webových stránek. Při rozhodování o tom, jakým druhům komunikace věnují zrovna pozornost. Aby marketéři efektivně oslovili a ovlivnili cílový trh, kreativně vyuţívají několik forem komunikace, které jsou popsány níţe Principy komunikace firmy s médii Příprava efektivní komunikace podle Kotlera se dá popsat následujícími kroky: Identifikace cílového publika, stanovení cílů, návrh komunikace, výběr komunikačních kanálů a stanovení rozpočtu. 4.1 Potřeby Zdrojem motivace mohou být lidské potřeby. Podle Abrahama Maslowa lze lidské potřeby uspořádat do tvaru pyramidy-od niţších k vyšším. Základnu tvoří potřeby biologické. Jsou to například: dýchání, přijímání potravy a vody, vyměšování, odpočinek, sex. Biologické potřeby máme většinou společné s jinými ţivočichy. Zajišťují naše přeţití. Na dalším patře pomyslné pyramidy potřeb se nacházejí potřeby bezpečí. Ty přesahují horizont přítomnosti a jejich uspokojování zajišťuje přeţití i do budoucna. Nikoliv jen se nasytit, ale uspokojit tuto potřebu tak, aby nám v budoucnu nebylo špatně, nebo ulehnout ke spánku, který je klidný a nic ho nebude ohroţovat. Podle našeho názoru na tuto úroveň patří i potřeba udrţení rodu. 59 KOTLER, Philip a Kevin Lane KELLER. Marketing management. [4. vyd.]. Překlad Tomáš Juppa, Martin Machek. Praha: Grada, 2013, 814 s. ISBN

51 O další Stupínek výše stojí potřeba lásky a sounáleţitosti. I kdyţ si to mnozí nechtějí přiznat, člověk jako tvor společenský potřebuje mít vedle sebe lidi, kterým můţe důvěřovat, ale kupodivu také naopak: touţí pomáhat svým blízkým. Na dalším patře leţí potřeba uznání a úcty. Potřebujeme být akceptováni druhými, cítit, ţe si nás jiní lidé váţí, ţe oceňují naše kvality. A na vrcholu pyramidy se tyčí potřeba seberealizace. Chceme uvádět v ţivot to, co je uvnitř nás, rozvíjet své dispozice. Z Maslowova modelu vyplývá, ţe potřeby jsou uspokojovány postupně. Jako první jsou na řadě potřeby fyziologické (jídlo, pití, vyhýbání se bolesti a aktuálnímu nebezpečí, sex). Teprve pak nastupuje uspokojování potřeb vyšších, postupně podle jednotlivých úrovní pyramidy aţ k vrcholku. To je velmi praktický poznatek. Všimněte si, kolik reklam se točí kolem jídla, pití, odstraňování překáţek způsobujících nepohodlí a samozřejmě kolem sexu. Poměrně dost je i takových, které oslovují zákazníka s úmyslem poukázat na potřebu bezpečí do budoucna (například všechny pojišťovny toto mají přímo v popisu práce, příslib bezpečí ale obsahují i reklamy vyuţívající argument zachování a upevnění zdraví nebo čistoty - různé dezinfekční prostředky apod.). Reklamy, v nichţ nabízený produkt spojuje členy určité sociální skupiny (třeba rodiny), jsou také velmi časté. Spokojená rodina u pizzy z prášku, kterou maminka (nebo - s postupující emancipací spíše tatínek) připravili k večeři, jsou právě tímto typem reklam Identifikace cílové skupiny Celý proces musí mít od počátku na zřeteli jasně definované cílové publikum: potenciální zákazníky výrobků společností, současné uţivatele, rozhodovatele nebo ovlivňovatele, jednotlivce, skupiny, konkrétní část veřejnosti jako celku. Cílové 60 KŘÍŢEK, Zdeněk a Ivan CRHA. Jak psát reklamní text. 4., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2012, 220 s. Marketing (Grada). ISBN

52 publikum má zásadní vliv na rozhodnutí komunikátora týkající se toho, co a jak sděluje, kde, kdy a komu. 4.3 Stanovení cílu komunikace John R. Rossiter a L. Percy popsali čtyři moţné cíle, k nimţ patří: 1. Potřeba kategorie- zavedení kategorie výrobků nebo sluţeb jako nepostradatelné pro překlenutí nebo uspokojení vnímaného nesouladu se součastným stavem motivace a poţadovaným stavem motivace. 2. Povědomí o značce posílení schopností spotřebitelů rozpoznat nebo si vybavit značku v rámci určité kategorie. 3. Postoj ke značce pomoc spotřebitelům při hodnocení vnímané schopnosti značky uspokojit aktuální potřebu. 4. Záměr koupit značku přimět spotřebitele, aby se rozhodl koupit značku nebo-li zahájil kroky potřebné k jejímu zakoupení. 4.4 Návrh sdělení Poloţíme si tři otázky: Co říct? Jak to říct? Kdo by to měl říct? Strategie sdělení Při určování strategie sdělení managementu usiluje o apely, témata nebo myšlenky, které budou v souladu s positioningem značky a pomohou jí upevnit body odlišnosti a body shody. Některé z nich se budou vztahovat přímo k výkonu výrobku nebo sluţeb (kvalita, hospodárnost či hodnota značky), zatím co zbylé se mohou vztahovat k externím faktorům (značka je aktuální, oblíbená nebo tradiční) KOTLER, Philip a Kevin Lane KELLER. Marketing management. [4. vyd.]. Překlad Tomáš Juppa, Martin Machek. Praha: Grada, 2013, 814 s. ISBN

53 Informační apely Zabývají se vlastnostmi nebo výhodami výrobku či sluţby. Informační apely předpokládají přísné rozumové zpracování komunikačního sdělení na straně spotřebitele. Vládne zde logika a rozum Transformační apely Vychází z přínosů nebo image s výrobkem nesouvisejících. Můţeme ukazovat, jací lidé jsou typickými uţivateli značky nebo jaký druh záţitků lze od pouţívání výrobků očekávat. Transformační apely se často snaţí vzbudit emoce, které budou motivovat k nákupu. Komunikátoři často pouţívají negativní apely, jako strach, vina nebo stud, aby lidi přiměli k poţadovaným aktivitám nebo naopak je přiměli něčeho zanechat. Apely strachu fungují nejlépe, nejsou-li příliš silné, je-li to jejich zdroj vysoce důvěryhodný a slibuje-li komunikace uvěřitelným a účinným způsobem, ţe dokáţe vzbuzený strach překonat. Komunikátoři také vyuţívají pozitivní emoce jako je humor, láska, hrdost a radost. Motivační nástroje nebo také vypůjčené zájmy jako je přítomnost roztomilých miminek, čilých štěňat, populární hudby nebo provokativního sex-appealu jsou často vyuţívány k přilákání pozornosti a zvýšení zájmu o reklamu Zdroj sdělení Sdělení předané atraktivním nebo oblíbeným zdrojem můţe získat větší pozornost a míru vybavení, coţ je důvod, proč si zadavatelé často jako své mluvčí vybírají celebrity. Celebrity bývají efektivní, pokud jsou důvěryhodné nebo zosobňují některou z klíčových vlastností výrobku. Třemi nejčastěji citovanými zdroji důvěryhodnosti jsou odbornost, spolehlivost a oblíbenost Odbornost Odborností se rozumí specializované znalosti mluvčího, jimţ můţe reklamní tvrzení zaštítit. 53

54 Spolehlivost Spolehlivost vyjadřuje, jak silně je zdroj sdělení vnímán jako objektivní a čestný. Přátelům věříme více neţ cizincům nebo prodejců a lidé, kteří za své doporučení výrobků nedostávají zaplaceno, jsou vnímáni jako důvěryhodnější neţ lidé placení Oblíbenost Oblíbenost popisuje atraktivnost zdroje. Kvality jako upřímnost, humor a příleţitost vedou k větší oblibě zdroje. 4.5 Volba komunikačního kanálů Výběr efektivního prostředku pro přenos sdělení se stává obtíţným, neboť komunikační kanály jsou stále fragmentovanější a zahlcenější. Komunikační kanály rozdělujeme na osobní a neosobní s mnoha podkanály Osobní komunikační kanály Osobní komunikační kanály umoţňují dvěma či více osobám komunikovat tváří v tvář nebo se osobně prezentovat publiku pomocí telefonu, klasické pošty či u. Jejich účinnost je zaloţená na individuální prezentaci a zpětné vazbě a spadá pod ně přímý prodej a interaktivní marketing, ústní šíření a osobní prodej. Dále můţeme rozlišovat mezi komunikačními kanály zástupců, odbornými a sociálními kanály. Kanály zastánců jsou tvořeny prodejci společnosti, kteří kontaktují zákazníky z cílového trhu. Odborné kanály sestávají z nezávislých odborníků, kteří cílovým zákazníkům radí. Sociální kanály se skládají ze sousedů, přátel, členů rodiny a známých, kteří s cílovými zákazníky přicházejí do styku Neosobní komunikační kanály Neosobní kanály jsou komunikací zaměřenou na více neţ jednu osobu a spadá do ní reklama, podpora prodeje, události, záţitky a public relations. Velká část současného růstu probíhá cestou událostí a záţitků. Marketéři událostí, kteří dříve upřednostňovali události sportovní, se dnes obracejí k dalším oblastem, jako jsou muzea, zoo a lední revue, kde mohou bavit své klienty a zaměstnance. 54

55 4.6 Stanovení rozpočtu Odvětví i společnosti se výrazně liší, pokud jde o objemy jejich výdajů na marketingovou komunikaci. Výdaje mohou dosáhnout 40-50% v odvětví průmyslových strojů. I v rámci určitého odvětví existují společnosti s nízkými a naopak vysokými investicemi Metoda dostupných prostředků Některé společnosti stanovují svůj rozpočet na komunikaci podle toho, co si podle jejich názoru společnost můţe dovolit. Tato metoda naprosto ignoruje roli komunikace jako investice a její okamţitý dopad na objem prodeje. Vede k nejistotě ohledně výše ročního rozpočtu, čímţ se stává dlouhodobé plánování velice obtíţným Metoda procenta z tržeb Některé společnosti stanovují svůj rozpočet na komunikaci na úrovní určitého procenta ze součastných nebo očekávaných trţeb, či z prodejní ceny produktu. Ropné společnosti vyčleňují fixní procento podle plánované ceny vozu. Ropné společnosti vyčleňují zlomek centu za kaţdý galon benzínu prodaný pod jejich vlastní značkou. Zastánci metody procenta z trţeb jí přisuzují řadu výhod. Zaprvé, výdaje komunikace se budou vyvíjet podle toho, co si společnost můţe dovolit. To uspokojuje finanční manaţery, kteří věří, ţe by výdaje měly být v úzkém vztahu s vývojem trţeb společnosti v průběhu jejího ţivotního cyklu. Zadruhé, podněcuje manaţery k tomu, aby přemýšleli o vztazích mezi náklady na komunikaci, prodejní cenou a ziskem na jednotku. Zatřetí, pokud konkurenční společnosti na komunikaci vynakládají přibliţně stejné procento ze svých trţeb, pak tato metoda udrţuje na trhu stabilitu. 66 I přes tyto výhody však existuje jen málo důvodů, které mohou pouţívání této metody obhájit. Vnímá totiţ trţby jako určující faktor marketingové komunikace, nikoli jako její výsledek. Vede k rozpočtu určenému dostupností prostředků, nikoliv příleţitostmi na trhu. Odrazuje od experimentování anticyklickou komunikací nebo agresivními výdaji. Závislostí na meziročních fluktuacích trţeb brání dlouhodobému plánování. 64, 65, 66 KOTLER, Philip a Kevin Lane KELLER. Marketing management. [4. vyd.]. Překlad Tomáš Juppa, Martin Machek. Praha: Grada, 2013, 814 s. ISBN

56 Neexistuje ţádný logický důvod, proč by mělo být zvoleno právě jedno fixní procento, kromě toho, ţe se to tak dělalo v minulosti nebo ţe to tak dělají konkurenti. Konečně, tato metoda nepodporuje vytváření rozpočtu na komunikaci podle toho, co si který výrobek a teritorium zaslouţí Metoda konkurenční parity Některé společnosti stanovují svůj rozpočet na marketingovou komunikaci tak, aby dosáhly stejného podílu share-of-voice jako jejich konkurenti. Existují dva podpůrné argumenty: ţe míra výdajů konkurence odráţí kolektivní moudrost odvětví a ţe udrţování konkurenční parity předchází komunikačním válkám. Ani jeden z argumentů však nemá ţádnou váhu. Není důvod se domnívat, ţe konkurenti vědí více neţ my. Vnitřní regulace, prostředky, příleţitosti a cíle firem se natolik liší, ţe rozpočty na komunikaci jsou jen velice hrubými vodítky. A neexistují ţádné důkazy, ţe rozpočty zaloţené na konkurenční paritě předcházejí komunikačním válkám Metoda cílů a úkolů Metoda cílů a úkolů od marketérů vyţaduje, aby rozpočty na komunikaci se odvíjely od definice konkrétních cílů a určovaly jasné úkoly, které musí být pro jejich dosaţení provedeny, a následně odhadovaly náklady potřebné na jejich provedení. Celková suma těchto nákladů pak tvoří navrhovaný rozpočet na komunikaci. 4.7 Rozhodování o komunikačním mixu Společnosti, které mají za cíl efektivní marketingovou kampaň, by měli svůj rozpočet na marketingovou komunikaci rozdělit mezi osm hlavních komunikačních prostředků: reklamu, podporu prodeje, public relations, publicitu, události a záţitky, přímý marketing, interaktivní marketing, ústní šíření a osobní prodej. V rámci téhoţ odvětví se jednotlivé společnosti mohou výrazně lišit, pokud jde o vyuţívaná média a konkrétní kanály. 67 KOTLER, Philip a Kevin Lane KELLER. Marketing management. [4. vyd.]. Překlad Tomáš Juppa, Martin Machek. Praha: Grada, 2013, 814 s. ISBN

57 Společnosti vţdy pátrají po způsobech, jak dosáhnout vyšší efektivity záměnou jednoho komunikačního nástroje za jiný. Mnohé z nich nahrazují část aktivit prodejců v terénu reklamou, direkt maily a telemarketingem Charakteristiky komunikačního mixu Kaţdý nástroj komunikace má své jedinečné charakteristiky a náklady. Zde je stručně shrneme Reklamní tvorba Příprava a realizace inzerátu či spotu by měla být logickým vyústěním zvolených komunikačních témat, která jsou nedílnou součástí marketingového mixu. Hlavní faktory účinné inzerce jsou: Tvořivost (kreativita) Návaznost na předchozí reklamu (kontinuita) Asociace s ostatními produkty, pokud je moţné a vhodné Výsledním efektem by mělo být upoutání pozorností a vyvolání zájmu, dále informovat anebo přesvědčit a vést ke koupi Podpora prodeje Zatím co reklama nabízí důvod nákupu, podpora prodeje představuje jednoznačný a konkrétní motiv koupě. Podporu prodeje definujeme jako soubor marketingových aktivit, které přímo podporují kupní chování spotřebitele, zvyšují efektivnost obchodních mezičlánku či motivují prodejní personál, incentivní pobídky pro prodejce a další obvykle nepravidelné akce. 69 Podle cílové skupiny, na kterou je podpora prodeje zaměřena, lze strukturovat následující typy podpor: Spotřební podpora prodeje 68, 69 PŘIKRYLOVÁ, Jana a Hana JAHODOVÁ. Moderní marketingová komunikace. 1. vyd. Praha: Grada, 2010, 303 s., [16] s. obr. příl. Expert (Grada). ISBN

58 Podpora na místě prodeje (POS- point of sale, POP point of purchase) znamená to veškeré moţné aktivity spojené s podporou prodeje přímo na místě skutečného rozhodování o nákupu. Dnes to nazýváme instare marketing. Povaţuje se za velice efektivní nástroj, jelikoţ působí na potenciálního zákazníka přímo v moment rozhodování o koupi. Vystavování a předvádění produktu můţe být účinným propagačním nástrojem v místě prodeje a je často doplněno předváděním na obrazovkách, předváděcích panelech nebo předváděcích molech, či vzorky výrobků zdarma, u potravin zase ochutnávkami. Technika, která do detailu rozebírá problematiku podpory prodeje na místě, se jmenuje merchandising. Jedná se vlastně o prezentaci zboţí v regálech maloprodejen způsobem, který optimalizuje prodejní potenciál. Jeho cílem je podněcovat vizuální, sluchové i čichové vnímání zákazníka, stimulovat jeho rozhodování a v optimálním případě vést k nákupu. Patří sem osvětlení prodejny, kreativní obaly, značení prodejních cest, akčních výrobku atd. Průzkum ukázal, ţe v průměru lidí plánují 30% svého nákupu o 70% se rozhodují na místě. Také sem patří dárkové a drobné upomínkové předměty. Tuto techniku lze pouţit ve spojení firemních barev a logotipu či grafiky s uţitečnou věcí, která zákazníka zaujme, a odnese si ji. Účast na výstavách a veletrzích je dnes nedílnou součástí dnešního marketingu. Odměny za věrnost se poskytují v rámci věrnostních programů buď finanční nebo jinou formou Obchodní podpora prodeje Cílem obchodní podpory je přesvědčit obchodní mezičlánky k prodeji značek výrobců, k ochotě více dané výrobky přijímat, objednávat a propagovat a v neposlední řadě téţ zvýšit informovanost o vlastnostech produktů. Jako moţné stimuly se vyuţívají: Různé typy slev Zboţí zdarma či za symbolickou cenu Participace na nákladech za reklamu v místě prodeje Soutěţe v prodeji a motivační programy Prostředky 3D reklamy (reklamní a dárkové předměty) Vedení značky (u velkoobchodů a maloobchodů při vyhrazení prostoru značce) 58

59 Odměny za vystavení zboţí Garance zpětného odkupu zboţí Podpora prodeje obchodního personálu Má motivovat pracovní tým, interní prodejní personál i externí obchod zástupce ke zvýšeným výkonům. V praxi jsou vyuţívány: Soutěţe zaměřené na objemy prodeje či získání nových zákazníků spojené s různými formami odměn Odborná školení, vzdělávací a informační setkání za účelem výměny zkušeností Incentivní pobídky (ocenění výkonů např. zájezdem a jednáním v exotické destinaci) Prodejní a reklamní pomůcky (zprávy o prodeji, obchodní příručky, reklamní předměty) Public relations a publicita Mezi marketéry často nedoceňovaná záleţitost, přes to však dobře naplánovaný program podpořený ostatními prvky marketingového mixu můţe být extrémně účinný. Apel public relations je zaloţen na třech pilířích: Vysoká důvěryhodnost: například novinové články a příspěvky mají větší důvěru u spotřebitelů neţ reklama. Schopnost oslovit obtíţně dosaţitelné zákazníky. Publik relations je schopno zasáhnout i spotřebitele které se hromadným médiím vyhýbají. Dramatizace. Public relations mohou vyprávět příběh v pozadí společnosti, značky nebo výrobku. Public relations (PR) čili vztahy s veřejností zahrnují pestrou škálu aktivit podporujících nebo bránících image společnosti či jejich jednotlivých výrobků. K náplni práce PR patří pět funkcí: 1. Vztahy s tiskem prezentování novinek a informací v tom nejpozitivnějším světle. 2. Publicita výrobků podpora úsilí publicity určitých výrobků. 3. Korporátní komunikace podpora pochopení kroků organizace pomocí interní a externí komunikace. 59

60 4. Lobbing jednání se zákonodárci a představiteli vlády ve snaze podpořit zákony a regulaci nebo jim zabránit. 5. Poradenství rady managementu v oblasti veřejných otázek a pozice a image společnosti v dobrých i zlých časech. 4.8 Měření výsledku komunikace Mnozí zadavatelé reklamy, se snaţí měřit komunikační účinky reklamy zejména jejich potenciální dopad na podvědomí, znalosti, a preference. Výzkum komunikačních účinků (testování reklamních textů), se snaţí určit jak moc efektivní je daná komunikace Vyzkumné techniky pro předběžné testování reklam U tiskové reklamy Agentury Starch a Gailup & Robinson Inc. jsou dvěma z široce uţívaných sluţeb pro předběţné testování. Testovací reklamy jsou otištěny v časopisech, které jsou poté distribuovány spotřebitelům. Tito spotřebitele' jsou později kontaktováni a je s nimi provedeno interview. Testy vybavení a rozpoznání jsou pouţívány k určení účinnosti reklamy. U vysílaných reklam Přívěsové testy: V přívěsu u obchodního centra jsou Zákazníkům ukázány Výrobky a dostanou příleţitost vybrat SÍ řadu značek. Poté jsou jim promítnuty reklamy a dostanou kupony, které mohou V nákupním centru pouţít pro nákup zboţí. Míra uplatnění kuponů pak naznačuje reklamy na kupní chování spotřebitelů. Testy kinech: Spotřebitelé jsou pozvání do kina, aby zhlédli potenciální nový televizní seriál společně s několika reklamami. Ještě před začátkem samotného promítání spotřebitelé určí své prezentované značky V nejrůznějších kategoriích. Totéţ zopakují po promítání. Změna preferencí pak vyjadřuje přesvědčovací schopnost reklamy. Živé testy: 60

61 Respondenti jsou najali ke sledování pravidelného vysílání určitého televizního programu, kde se testované reklama objeví, nebo jsou vybráni právě proto, ţe program viděli. Následně jsou jim poloţeny otázky týkající se míry zapamatování reklamy. 5. Niche marketing Jedná se o formu marketingu, který se specializuje na obsluhu velmi malých segmentů trhu. Firmy vyhledávající obchodní příleţitosti ve výklencích jsou povaţováni za trţní troškaře. Hlavní myšlenkou působení v trţních koutech je specializace. Základním stavebním kamenem úspěchu v Niche marketingu je důkladná znalost zákazníka. Ideální trţní kout musí mít dostatečnou velikost a kupní sílu, aby byl ziskový, musí skýtat rostoucí trţní potenciál, ale zároveň nesmí být atraktivní pro velké lídry na trhu. Firma musí mít dostatečné zdroje a poţadované dovednosti pro efektivní obsluhu trţního koutu. Velmi důleţitou roli hraje dobré jméno a pověst Niche marketing specializace specialista na konečného uţivatele produkt je přizpůsoben individuálním potřebám zákazníků vertikální specialista firma se soustředí na jednu surovinu, v rámci ní nabízí kompletní portfolio specialista na určitou velikost zákazníků většinou zaměření na malé zákazníky specialista na specifické zákazníky omezí prodeje na pár stěţejních odběratelů geografický specialista dodává výrobky pouze do určitých oblastí produktový specialista soustředí se pouze na jeden produkt nebo řadu zakázkový specialista výroba na zakázku, šitá na míru specialista na jakost a cenu působí na okrajovém trhu v rámci segmentu specialista na sluţby těţí z jedinečnosti nabízených sluţeb distribuční specialista soustředí se na obsluhu jednoho distribučního kanálu 70 [online]. [cit ]. Dostupné z: 61

62 Klíčem k úspěchu u strategie trţní ekonomiky je uspokojení zákazníků vyţadujících vysoce specializovaný produkt či sluţbu. Strategie je vhodná především pro malé nebo začínající firmy, které nemají dostatečné prostředky pro ovládnutí celého trhu. Cílem je obsluha trţního výklenku, v ideálním případě zamezení vniknutí konkurence. Firmy se specializují na zisk. Nejde jim o veřejnou popularitu či slávu, naopak anonymita je konkurenční výhodou. 71 Niche marketing se dá velmi dobře aplikovat na internetu. Stačí vytvořit specializované webové stránky, které řeší specifický problém, nebo nabízí specifickou sluţbu. V návštěvnosti sice nebudou konkurovat univerzálním webům, ale uţivatelé budou věrnější a budou se na stránky častěji vracet. Díky znalostem Niche marketingu je moţné vytvořit přesněji zaměřené reklamní sdělení. Bereme v potaz základní bod co nejlepší znalost zákazníka. Kalkulujeme s konkrétními potřebami a poţadavky podmnoţiny spotřebitelů na propagovaný produkt či sluţbu. Online reklamní sdělení můţe být šité na míru a podporovat motivaci cílové skupiny ke koupi. V kombinaci s optimalizací pro vyhledávače můţe internetový obchodník zvýšit pravděpodobnost, ţe reklama zasáhne zákazníky v příslušném trţním koutě , 72, [online]. [cit ]. Dostupné z: 62

63 Analytická část 63

64 V této části popíšu moje osobní zkušenosti se zavedením nového produktu na trh. V létě 2013 jsem se setkal se zajímavou pracovní nabídkou na post regionálního manaţera pro Prahu, v jehoţ rámci jsem měl být součástí realizačního týmu, který pro klienta dodával reklamní kampaň na zajímavý reklamní produkt ze Švédska. Neváhal jsem, odpověděl jsem na inzerát a brzy jsem jiţ spolupracoval se společností Bravo Consulting, s.r.o., se sídlem v Brně. V této pracovní příleţitosti vidím velký potenciál, jelikoţ je tento produkt nový a v ČR HO zatím lidé příliš neznají, ale především vzhledem k mému oboru, mě lákalo poznat zákulisí propagace určitého produktu a přiloţit ruku k dílu. 64

65 6. Popis firmy Bravo Consulting Jsme obchodní a poradenská společnost, která pomáhá firmám a jejich značkám být úspěšnými na trhu. V rámci naší divize BRAVO TRADING zastupujeme na českém a slovenském trhu několik kvalitních, osobitých značek produktů se zajímavým příběhem, který oslovuje zákazníky. Pomáháme firmám, aby byly úspěšnější. Jsme důvěryhodná a flexibilní poradenská a obchodní společnost, zaměřující se na profesionální sluţby pro výrobce nebo exportéry, kteří chtějí prodávat své produkty v České republice a na Slovensku. Kromě sluţeb v oblasti exportu a importu naši klienti často poptávají také tyto naše sluţby: Strategický poradce podnikatele Momenty pravdy pod kontrolou Externí marketingové oddělení Tým pro speciální úkoly Bravo Trading podepsala lukrativní smlouvu s Tic Severige AB ze Švédska, na prodej a zastoupeni produktu TIC na území České Republiky a Slovenska. LOGO Tic, Zdroj: Produkt Tic, Zdroj: 65

66 6.1 Tic popis produktu v psaných textem se nepoužívá, nechte to je u toho loga, nikde jinde v textu, ani v obsahu Tic je světová novinka ze Švédska, která umoţňuje rychle, jednoduše a trvale "přišít" knoflík na košili bez pouţití jehly a nitě; nemusíte tedy ani umět šít. Autor/designér: Karolina Räntfors Hodnoty značky: Simplicity (jednoduchost, jednoduchost úkonu), Elegance (elegance, vkus) a Usability (pouţitelnost, praktičnost) Vyrobeno v: Västra Götaland, Sweden Vyrobeno z: vysoce kvalitní, recyklovatelný POM plast Karolina Räntfors, Zdroj: 1 66

67 Firma Tic Sverige prodává, navrhuje a vyrábí Tic. Její podnikání zaloţené na inovacích se zrodilo poté, co průmyslová designérka Karolina Räntfors zaujala tři investory ve švédské verzi televizní show BBC Dragons Den (v Česku známé pod názvem Den D). Tic byl vytvořen jako součást mnoha švédských inovací, které jsou rozšířeny po celém světě. Přesněji řečeno, byl navrţen a vyvinut, aby bylo pro lidi jednodušší připevnit upadlý knoflík od košile. Cílem firmy Tic Sverige je, aby byl kaţdodenní ţivot lidí o trochu jednodušší a aby se naplnila vize, ţe Tic se stane nejpreferovanějším způsobem přišití knoflíku, bez ohledu na to, kdo to dělá nebo kde na světě se nachází. Tic je švédský produkt a výsledek kreativního produktového vývoje a pečlivé výrobní optimalizace. Ochrana duševního vlastnictví, jako zejména patenty a ochranné známky, zajišťují příleţitosti naplnit potřeby velkého, celosvětového trhu s dlouhodobou udrţitelností. Produkt Tic a návod k použití, zdroj: 6.2 Náš cíl Úspěšně uvést značku a produkty Tic na český a slovenský trh, nalézt obchodní partnery (především velkoobchody/distributory, ale i jiné, včetně přímých zákazníků obchodních partnerů), nadstandardně a dlouhodobě o ně pečovat a realizovat přiměřený zisk z prodeje produktů. 67

68 6.3 Specifikace primárního cílového segmentu konečných spotřebitelů Muţi, let, oblékají si (často) košile nebo mají rádi inovativní věci ( nice to have - hezké míti ) nebo by rádi pouţili chytrou a jednoduchou náhradu jehly a nitě pro přišití knoflíku. Také muţi, kteří jsou praktičtí a znají KPZ. 6.4 Specifikace sekundárního cílového segmentu konečných spotřebitelů: Ţeny, let, mají manţela/partnera, který spadá do primárního cílového segmentu nebo oblékají si (často) košile či halenky s knoflíky nebo mají rády inovativní věci ( nice to have hezké míti ) nebo by rády pouţily chytrou a jednoduchou náhradu jehly a nitě pro přišití knoflíku. 6.5 Zákazník, insight a hlavní message pro produkt Produkt: Tic Retail Standard Cílová skupina: Primárně: maloobchodní prodejny s košilemi/oděvy, spíše draţší, neţ levné, které chtějí Tic prodávat zákazníkům (Sekundárně: čerpací stanice, trafiky ) Insight (z pohledu zákazníka): Prodáváme eleganci, prestiţ, moderní trendy, podporujeme sebevědomí a ego našich zákazníků, záleţí nám na naší značce. Zajímá nás inovativní doplňkový sortiment zboţí, který můţeme prodávat. Message: Buďte jedni z prvních, kdo přinese zákazníkům (opět) něco nového, inovativního, realizujte dodatečné trţby z prodeje Tic jakoţto doplňkového sortimentu a podpořte tak vnímání vaší značky jako inovativní, zajímavé a uţitečné pro zákazníka. 68

69 6.5.2 Produkt: Tic Retail Co-Branded Produkt Tic Co-Branded, zdroj: 2 Cílová skupina: Primárně: řetězce/sítě maloobchodních prodejen s košilemi/oděvy, spíše draţší, neţ levné; mohou to být i výrobci resp. prodejny jedné značky výrobce, které chtějí Tic prodávat zákazníkům Sekundárně: čerpací stanice, novinové stánky Insight (z pohledu zákazníka): Prodáváme naši značku, nabízíme eleganci, prestiţ, moderní trendy, podporujeme sebevědomí a ego našich zákazníků, záleţí nám na naší značce. Zajímá nás inovativní doplňkový sortiment zboţí, který můţeme prodávat. Message: Buďte jedni z prvních, kdo přinese zákazníkům (opět) něco nového, inovativního, produkt, který ponese název vaší firmy/značky, realizujte dodatečné trţby z prodeje tic jakoţto doplňkového sortimentu a podpořte tak vnímání vaší značky jako inovativní, zajímavé a uţitečné pro zákazníka. Produkt: Tic Promotional 69

70 Produkt Tic Promotional, zdroj: 3 Cílová skupina: Jakékoliv firmy, především střední a velké, z různých oborů, které chtějí Tic dávat svým zákazníkům zdarma jako pozornost/dárek. Blíţe k Tic budou zřejmě mít firmy, které se zabývají obchodem s košilemi/oděvy, nebo výrobci košil/oděvů. Insight (z pohledu zákazníka): Máme rádi nové, inovativní věci, jsme aktivní vůči našim zákazníkům, váţíme si jich, chceme jim dát nějaký dáreček, ideálně inovativní, praktický, nepříliš drahý, na kterém bude naše logo. Message: Pokud s vaší značkou ladí vlastnosti jako inovativnost, uţitečnost, případně také jednoduchost a elegance, pak je Tic pro vás velmi vhodným řešením na reklamní dárek. 70

71 6.5.3 Produkt: Tic pro hotely Produkt Tic pro hotely, interní zdroje 6-1 Cílová skupina: Primárně: velké hotely a řetězce/sítě hotelů, spíše draţší, neţ levné Insight (z pohledu zákazníka): Chceme, aby se u nás host cítil jako doma, proto mu zdarma standardně dáváme také mini šampony, sprchovací gel, mýdlo, šitíčko, lešticí houbičku na boty apod., zkrátka praktické věci, které vyuţije. Message: Pokud chcete vašim hostům ukázat, ţe jdete s dobou, ţe jste inovativní, chcete jim usnadnit situaci, kdy jim upadne knoflík od košile, pak je pro vás Tic velmi vhodným řešením a neměl by chybět mezi ostatními mini výrobky, které váš host má standardně k dispozici na hotelovém pokoji. 6.6 Prodejní marketingové nástroje Přímý prodej Osobní prodej distributorům, velkoobchodům, výrobcům a maloobchodům prostřednictvím regionálních manaţerů, je hlavním pilířem podnikání. Zajištěno v lokalitách: Praha, Brno + jiţní Morava. 71

72 Hledáme pro lokality: Ostrava, České Budějovice, Plzeň, Kladno, Karlovy Vary, Ústí nad Labem, Liberec, Hradec Králové, Jihlava, Zlín Direct (e-)mailing Podpora prodeje, cílené oslovování vytipovaných potenciálních zákazníků (distributoři, velkoobchody, maloobchody, výrobci, jiné střední a velké firmy z různých oborů), předvoj / příprava půdy pro práci regionálních manaţerů. Direct mailing, direct ing, telemarketing Online a bravo-trading.cz Web + e-shop: Web PPC reklama (nasměrovaná na e-shop) PR články ve vybraných online médiích Linkbuilding Microsite (např. nebo nebo apod.) Sociální sítě (např. video ze soutěţe, kdo rychleji přišije knoflík, zda člověk s jehlou a nití, nebo člověk s tic) Tisk a PR Tic Sochi, zdroj: https://www.facebook.com/ticswede 72

73 Je snaha proniknout do českých médií přes spolupráci s PR specialisty, kteří dokáţou nám zajišťují kontakt s médií v rámci PR aktivity (např. jiţ vyšlo na idnes.cz, nova.cz, nebo v časopise Katka). Dále jsme nedávno realizovali jednu celostránkovou placenou inzerci v časopise Strategie a dvakrát půlstránkovou inzerci v magazínu Marketing&Media,. Oproti ceníkovým cenám jsme díky vyjednávání dosáhli výrazné cenové úspory. Vydáváme také tiskové zprávy přes ČTK online Ankety z českých portálů PR články na webových portálech idnes.cz a nova.cz měli za úkol nejen informovat veřejnost o zavedení Tic na český trh, ale i naopak, informovat nás ( marketéry) o ohlasech veřejnosti. Proto jsme pod PR články umístili ankety, ve kterých se ptáme na názor veřejnosti na produkt Tic. Velký počet lidí hlasovalo na kde to dopadlo tak, ţe z 2782 lidí, 1841 lidí to povaţují za šikovnou věc, 624 si myslí, ţe je to zbytečnost, a 317 TIC povaţují za dobré nouzové řešení. Anketa pod PR článkem Anketa na nova.cz byla postavena trochu pesimisticky. Byla tu pouze jedna kladná odpověď. Ze stodevíti respondentů cca 74 lidí Tic povaţují za super věcičku, a dalších 30 to povaţuje za zbytečnost, a myslí si, ţe šití je lepší. A zbylých 5 lidí tomu nevěří vůbec. 73

74 Anketa pod PR článkem Outdoor Chodicí reklama ve velkých městech a hlavně na veletrzích a obchodních akcích. Chodící Tic, zdroj: Interní zroje 6-2 Za poslední rok Tic vyhrálo dvě větší soutěţe, Promitional Gift Award 2014 a reddot award 2014, jsou to především zásluhy naších zahraničních kolegu ze Švédska. V Čechách plánujeme se zúčastnit výstavy Polygraf v květnu tohoto roku a několika dalších výstav. Proto se firma rozhodla oslovovat takovým nestandardním způsobem. Reakce lidí mě překvapili, turisti se s chodícím Tic zastavovali a fotili, několik lidí, přímo na ulici poprosili o více informaci. 74

Jaké zrcadlo nám nastavila reklama v letošním roce?

Jaké zrcadlo nám nastavila reklama v letošním roce? Uveřejněno v časopise Marketing & komunikace č. 1/2010 Češi a reklama Jaké zrcadlo nám nastavila reklama v letošním roce? Jitka Vysekalová, Olga Kopecká Komunikační proces v sobě, alespoň v teorii, zahrnuje

Více

Význam a principy spolupráce firmy s médii

Význam a principy spolupráce firmy s médii Vysoká škola hotelová v Praze Diplomová práce Bc. Egor Komarov Význam a principy spolupráce firmy s médii Studijní obor: Marketingové komunikace ve službách Vedoucí práce: Ing. Eva Klánová Datum odevzdání

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace Pracovní list vytvořila: Mgr. Radka Drobná Období vytvoření VM: duben 2012 Klíčová slova: komunikace,

Více

Češi a reklama únor partneři: ppm factum research

Češi a reklama únor partneři: ppm factum research Češi a reklama 2013 únor 2013 partneři: ppm factum research Historie a metodika Ve spolupráci s Českou marketingovou společností (ČMS), POPAI Central Europe, Brno International Business School (BIBS) a

Více

Praha z pohledu reklamy 21. století. doc. PhDr. Jitka Vysekalová, prezidentka ČMS

Praha z pohledu reklamy 21. století. doc. PhDr. Jitka Vysekalová, prezidentka ČMS Praha z pohledu reklamy 21. století doc. PhDr. Jitka Vysekalová, prezidentka ČMS Reklama 21. století Reklama působí na současného člověka nejen v roli zákazníka Český zákazník je na počátku 21. století

Více

Rádio Classic FM. p r e z e n t a c e

Rádio Classic FM. p r e z e n t a c e Rádio Classic FM p r e z e n t a c e O RÁDIU Rádio Classic FM je na českém mediálním trhu jedinou hudební stanicí zaměřenou na klasickou hudbu, jazz a swing. Classic FM vysílá 24 hodin denně nejposlouchanější

Více

Rádio Classic FM. p r e z e n t a c e

Rádio Classic FM. p r e z e n t a c e Rádio Classic FM p r e z e n t a c e O RÁDIU Rádio Classic FM je na českém mediálním trhu jedinou hudební stanicí zaměřenou na klasickou hudbu, jazz a swing. Classic FM vysílá 24 hodin denně nejposlouchanější

Více

Rádio Classic FM. p r e z e n t a c e

Rádio Classic FM. p r e z e n t a c e Rádio Classic FM p r e z e n t a c e O RÁDIU Rádio Classic FM je na českém mediálním trhu jedinou hudební stanicí zaměřenou na klasickou hudbu, jazz a swing. Classic FM vysílá 24 hodin denně nejposlouchanější

Více

ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2010

ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2010 ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2010 Stala se reklama součástí našeho života nebo nás žene do záhuby podporou zbytečného konzumu a zbavuje nás naší vůle? Část výzkumu, jejíž výsledky předkládá ČMS ČESKÁ MARKETINGOVÁ

Více

Marketingový výzkum 11. Výzkum pro potřeby marketingové komunikace

Marketingový výzkum 11. Výzkum pro potřeby marketingové komunikace Marketingový výzkum 11 Výzkum pro potřeby marketingové komunikace Struktura přednášky Proč realizovat výzkum marketingové komunikace? Příprava výzkumu Přehled typů a metod výzkumu Podstata některých metod

Více

Postoj české veřejnosti k reklamě

Postoj české veřejnosti k reklamě TISKOVÁ ZPRÁVA 26. února 2013 Postoj české veřejnosti k reklamě Češi nejlépe hodnotí reklamu v místě prodeje, 8% populace tvrdí, že si jí všimne a 31% podle ní nakupuje. Třetina zákazníků by dokonce uvítala

Více

MARKETING ZUZANA KUPKOVÁ

MARKETING ZUZANA KUPKOVÁ MARKETING ZUZANA KUPKOVÁ PROČ SE ZABÝVAT MARKETINGEM? Firmy musí hledat nové trhy a nového zákazníka Hledat nové přístupy k zákazníkovi tj. marketingové nové přístupy Neustále zdokonalovat marketingové

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Televizní diváci Čtenáři deníků a jejich příloh Rozhlasoví posluchači Čtenáři deníků

Televizní diváci Čtenáři deníků a jejich příloh Rozhlasoví posluchači Čtenáři deníků NOVINY MAJÍ VYSOKOU ČTENOST NOVINY JSOU MASOVÝM MÉDIEM KOLIK OSOB DENNĚ SLEDUJE RŮZNÁ MÉDIA? Televizní diváci 6 206 000 Čtenáři deníků a jejich příloh 6 081 000 Rozhlasoví posluchači 5 757 000 Čtenáři

Více

EXPRESRADIO 90,3 FM. p r e z e n t a c e

EXPRESRADIO 90,3 FM. p r e z e n t a c e EXPRESRADIO 90,3 FM p r e z e n t a c e O RÁDIU Expresradio je moderní hudební rádio zaměřené na specifika metropolitního regionu se širokým přehledem. Ten uplatňuje především ve svých pořadech a v hudbě,

Více

Tabulka č. 1: Podíl jednotlivých forem internetové reklamy v roce 2011 a odhad pro rok 2012

Tabulka č. 1: Podíl jednotlivých forem internetové reklamy v roce 2011 a odhad pro rok 2012 Tisková zpráva PRAHA, 1/3/2012 Internetová reklama nadále poroste i v roce 2012 Investice do internetové reklamy v loňském roce opět rostly, nejoblíbenějšími formami zůstávají plošná (display) a výkonnostní

Více

Postupy pro účinnou komunikaci se spotřebitelem. Ing. Jan Pivoňka, Ph.D.

Postupy pro účinnou komunikaci se spotřebitelem. Ing. Jan Pivoňka, Ph.D. Postupy pro účinnou komunikaci se spotřebitelem Ing. Jan Pivoňka, Ph.D. Proces komunikace Odesilatel strana sdělující zprávu druhé straně Kódování proces převedení myšlenky do symbolické formy Zpráva soubor

Více

Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012

Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012 Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012 Duben 2013 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048 048 www.b-inside.cz

Více

ČEŠI A REKLAMA 2015. Na jaké otázky výzkum odpovídá

ČEŠI A REKLAMA 2015. Na jaké otázky výzkum odpovídá ČEŠI A REKLAMA 2015 Tisková informace obsahuje výsledky z pravidelného výzkumu Postoje české veřejnos. k reklamě. Výzkum navazuje na šetření, které od roku 1993 prováděla agentura Marktest, a.s. a ve kterém

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK Reklama 1. Cíl: Seznámit s posláním reklamy v rámci integrované marketingové komunikace.

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK Reklama 1. Cíl: Seznámit s posláním reklamy v rámci integrované marketingové komunikace. Reklama - ZS 2011 Bakalářské studium Garant předmětu: prof. PhDr. D. Pavlů, CSc. Vyučující:.. prof. PhDr. D. Pavlů, CSc. PhDr. Ladislav Lašek Ing. Petr Indra Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:..

Více

VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU, KTERÝ MEZI ŠÉFY MARKETINGU VÝZNAMNÝCH ČESKÝCH FIREM REALIZOVALA KOMUNIKAČNÍ SKUPINA MATHER

VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU, KTERÝ MEZI ŠÉFY MARKETINGU VÝZNAMNÝCH ČESKÝCH FIREM REALIZOVALA KOMUNIKAČNÍ SKUPINA MATHER TRENDY VYUŢÍVÁNÍ REKLAMNÍCH MÉDIÍ červenec 2007 STUDIE VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU, KTERÝ MEZI ŠÉFY MARKETINGU VÝZNAMNÝCH ČESKÝCH FIREM REALIZOVALA KOMUNIKAČNÍ SKUPINA MATHER Studie: Trendy využívání reklamních

Více

Žáci se orientují ( v rámci možností ) ve světě reklamy.poznají neetickou reklamu. Poznají agresivní klamavou reklamu.

Žáci se orientují ( v rámci možností ) ve světě reklamy.poznají neetickou reklamu. Poznají agresivní klamavou reklamu. Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUMJI_TELOCVIK_15 Název materiálu: Komerční reklama Tematická oblast: Tělesná výchova 1. ročník Anotace: Reklama je fenoménem doby. Je dobré třídit a poznávat druhy reklam.

Více

TISKOVÁ KONFERENCE KVALITA Z EVROPY chutě s příběhem

TISKOVÁ KONFERENCE KVALITA Z EVROPY chutě s příběhem TISKOVÁ KONFERENCE 5. 9. 2017 KVALITA Z EVROPY chutě s příběhem Ing. Miroslav Toman, CSc. Prezident Potravinářské komory ČR Ing. Miroslav Koberna, CSc. Ředitel pro programování a strategii PK ČR Ivana

Více

Public Relations (PR) Přemysl Průša

Public Relations (PR) Přemysl Průša Public Relations (PR) Přemysl Průša PR - definice PR = záměrné, plánované a dlouhodobé úsilí vytvářet a podporovat vzájemné pochopení a soulad mezi organizacemi a jejich veřejností (IPR, UK) PR = řada

Více

Znalost značky TV Barrandov je vyšší než 50% zaváděcí kampaň přivedla k obrazovce více než 25% populace

Znalost značky TV Barrandov je vyšší než 50% zaváděcí kampaň přivedla k obrazovce více než 25% populace Znalost značky TV Barrandov je vyšší než 50% zaváděcí kampaň přivedla k obrazovce více než 25% populace Zaváděcí kampaň TV Barrandov zaznamenala podle výzkumu společnosti Median výrazný úspěch. Výsledky

Více

ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2012

ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2012 ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2012 Tisková informace obsahuje část výsledků z pravidelného výzkumu Postoje české veřejnosti k reklamě. Výzkum navazuje na výsledky šetření, které od roku 1993 prováděla agentura

Více

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI 1. PODSTATA MARKETINGU 1.1 DEFINOVÁNÍ MARKETINGU 1.2 MARKETINGOVÝ MIX - 4 P MARKETINGU 1.3 PODNIKATELSKÉ KONCEPCE - HISTORIE MARKETINGU

Více

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy Reklamní strategie, reklamní kampaň Plánování reklamy Jak postupovat při přípravě reklamní kampaně 1. Stanovení cílů kampaně CO se očekává? 2. Potvrzení rozpočtu budget - KOLIK se utratí? 3. Stanovení

Více

VY_32_INOVACE_D 12 06

VY_32_INOVACE_D 12 06 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2014 Stala se reklama součástí našeho života nebo nás manipuluje ke zbytečnému konzumu?

ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2014 Stala se reklama součástí našeho života nebo nás manipuluje ke zbytečnému konzumu? ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2014 Stala se reklama součástí našeho života nebo nás manipuluje ke zbytečnému konzumu? Tisková informace obsahuje výsledky z pravidelného výzkumu Postoje české veřejnosti k reklamě.

Více

Nástroje propagace. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Nástroje propagace. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_MAR_99 Nástroje propagace Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 03/2013

Více

VÝVOJ V LETECH

VÝVOJ V LETECH doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ 1 NÁKLADY NA PROPAGACI V LETECH 1945-1990 1975 1,5 MILIARDY Kčs Z TOHO PŘES 600 MILIONŮ NA VELETRHY A VÝSTAVY

Více

Marketing ve službách

Marketing ve službách Marketing ve službách 1. ročník Učební obor: Kuchař - číšník Propagace = komunikace, jejímž cílem je získat zákazníka a udržet dlouhodobě jeho zájem a pozornost informuje o výrobku nebo službě vytváří

Více

M D S R e p o r t s. MDS Reports je novinka, kterou nabízíme svým obchodním partnerům a klientům. O co jde?

M D S R e p o r t s. MDS Reports je novinka, kterou nabízíme svým obchodním partnerům a klientům. O co jde? www.mds.cz M D S R e p o r t s www.mds.cz Trávíte dlouhé hodiny srovnáváním dat tiskových médií? Vyjednáváte s médii lepší ceny inzerce? Ušetřete čas a buďte v obraze. Je tu MDS Reports! MDS Reports je

Více

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky 2 Role marketingu a vliv na obchodní výsledky Marketing B2B firem v ČR Jaké slovo má marketing ve firmě a jak ovlivňuje skutečné obchodní výsledky firmy? Šmeralova 12, 170 00 Praha 7 Vavrečkova 5262, 760

Více

VÝZKUM POSLECHOVOSTI ROZHLASOVÝCH STANIC (Výsledky II/ III/2009)

VÝZKUM POSLECHOVOSTI ROZHLASOVÝCH STANIC (Výsledky II/ III/2009) Radio projekt Prezentace výsledku RP - 5. listopadu 2009 VÝZKUM POSLECHOVOSTI ROZHLASOVÝCH STANIC (Výsledky II/2009 + III/2009) STEM/MARK a MEDIAN Obsah prezentace Parametry výzkumu, metodologie Souhrnné

Více

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2 MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Doporučená struktura I. Titulní strana II. Shrnutí plánu (executive summary) III. Popis Vaší společnosti IV. Popis vašeho

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Ing. Vlasáková 1 Mark trh Nauka o trhu. je společenská

Více

SOCIOLOGIE Média a společnost

SOCIOLOGIE Média a společnost SOCIOLOGIE Média a společnost Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326

Více

TRH A CÍLENÝ MARKETING

TRH A CÍLENÝ MARKETING TRH A CÍLENÝ MARKETING základní subjekty trhu: 1. domácnosti prodávají své výrobní faktory (práce, půda, kapitál), za získané důchody (mzda, renta, úrok) nakupují výrobky a služby 2. podniky prodávají

Více

VÝZKUM POSLECHOVOSTI ROZHLASOVÝCH STANIC Prezentace výsledků IV. čtvrtletí I. čtvrtletí 2017

VÝZKUM POSLECHOVOSTI ROZHLASOVÝCH STANIC Prezentace výsledků IV. čtvrtletí I. čtvrtletí 2017 RADIOPROJEKT VÝZKUM POSLECHOVOSTI ROZHLASOVÝCH STANIC Prezentace výsledků IV. čtvrtletí 216 + I. čtvrtletí 217 3. května 217 i(t) t Základní parametry výzkumu Sběr dat metodou CATI (telefonické dotazování)

Více

INTEGROVANÁ MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE V POJETÍ K.E.CLOWA + D.BAACKA. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. dusan.pavlu@vsfs.cz

INTEGROVANÁ MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE V POJETÍ K.E.CLOWA + D.BAACKA. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. dusan.pavlu@vsfs.cz INTEGROVANÁ MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE V POJETÍ K.E.CLOWA + D.BAACKA doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. dusan.pavlu@vsfs.cz 1. CLOW, K.E., BAACK, D.: REKLAMA, PROPAGACE A MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE BRNO: COMPUTER

Více

STORE KOMUNIKACE. doc.phdr. Dušan Pavlů, CSc. UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ

STORE KOMUNIKACE. doc.phdr. Dušan Pavlů, CSc. UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ KOMUNIKAČNÍ SPECIFIKA IN STORE KOMUNIKACE doc.phdr. Dušan Pavlů, CSc. UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ 1 NÁKLADY NA CELEK MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ ÚDOBÍ CELKEM NÁKLADY

Více

Marketingová komunikace. Ing. Lucie Vokáčov

Marketingová komunikace. Ing. Lucie Vokáčov Marketingová komunikace Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef pef.czu.cz Mix marketingové komunikace Reklama (inzerce) Podpora prodeje Public relations Osobní prodej Přímý marketing Komunikační proces -

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK Reklama 1

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK Reklama 1 Reklama 1 - LS 2010 Bakalářské studium Garant předmětu: doc. PhDr. D. Pavlů, CSc. Vyučující:.. doc. PhDr. D. Pavlů, CSc. JUDr. P.Majerik Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 2/4 Rozsah studijního

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Nina Baťková Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce 2014 Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce Bc. Nina Baťková

Více

Úvod... VII. 1. Podstata marketingu Shrnutí... 8 Klíčová slova... 9 Otázky... 9 Literatura Strategické marketingové řízení...

Úvod... VII. 1. Podstata marketingu Shrnutí... 8 Klíčová slova... 9 Otázky... 9 Literatura Strategické marketingové řízení... BOUČKOVÁ Jana MARKETING Obsah Úvod... VII Oddíl A Pojetí marketingu a marketingového řízení 1. Podstata marketingu... 3 Shrnutí... 8 Klíčová slova... 9 Otázky... 9 Literatura... 9 2. Strategické marketingové

Více

Jak prezentovat tisková média v době krize. Ondřej Novák Ředitel oddělení výzkumu Universal McCann

Jak prezentovat tisková média v době krize. Ondřej Novák Ředitel oddělení výzkumu Universal McCann Jak prezentovat tisková média v době krize Ondřej Novák Ředitel oddělení výzkumu Universal McCann Úvodem 1605 - Johann Carolus začal vydávat ve Štrasburku první tištěné noviny Relation aller fürnemmen

Více

Regionální potravina. Informace o výsledcích kampaně v letech

Regionální potravina. Informace o výsledcích kampaně v letech Regionální potravina Informace o výsledcích kampaně v letech 2012-2013 Struktura projektu 13 krajských soutěží Celostátní kampaň Cílové skupiny Primární ženy/hospodyně Sekundární široká veřejnost/spotřebitelé

Více

Jednička na trhu zpravodajských deníků

Jednička na trhu zpravodajských deníků Jednička na trhu zpravodajských deníků PŘEDSTAVENÍ POZICE NA TRHU PROFIL ČTENÁŘE 72 regionálních deníků pod jednou střechou 23 vkládaných týdeníků Regionální zaměření i celostátní možnosti V září roku

Více

PRAHA, 02/03/2011 Internetová reklama hlásí 7,7 mld. korun za loňský rok

PRAHA, 02/03/2011 Internetová reklama hlásí 7,7 mld. korun za loňský rok Tisková zpráva PRAHA, 02/03/2011 Internetová reklama hlásí 7,7 mld. korun za loňský rok Internet za rok 2010 inkasoval celkem 7,7 miliard korun od domácích zadavatelů reklamy. Pro rok 2011 pak provozovatelé

Více

Reklama v časopisech. Výzkum pro Sekci časopisů Unie vydavatelů

Reklama v časopisech. Výzkum pro Sekci časopisů Unie vydavatelů Reklama v časopisech Výzkum pro Sekci časopisů Unie vydavatelů Co a jak jsme zjišťovali? 3 Kvantitativní část Metodologie Kvantitativní šetření zaměřené na následující okruhy: Konzumace časopisů a vnímání

Více

Internetová reklama hlásí rekordní investice za loňský rok: téměř 20 miliard korun

Internetová reklama hlásí rekordní investice za loňský rok: téměř 20 miliard korun Tisková zpráva Internetová reklama hlásí rekordní investice za loňský rok: téměř 20 miliard korun Praha 8. března 2017 Objem internetové inzerce dosáhl v loňském roce téměř 20 miliard korun v ceníkových

Více

PR KLUB MAPOVAL UŽÍVÁNÍ OBOROVÝCH MÉDIÍ

PR KLUB MAPOVAL UŽÍVÁNÍ OBOROVÝCH MÉDIÍ PR KLUB MAPOVAL UŽÍVÁNÍ OBOROVÝCH MÉDIÍ Praha, 14. srpna 2012 PR Klub, nezávislé sdružení odborníků a příznivců oboru public relations, zrealizovalo během července 2012 menší průzkum mezi marketéry a PR

Více

ČVUT FEL K 316. Marketing KOMUNIKAČNÍ POLITIKA. Tomek - Vávrová

ČVUT FEL K 316. Marketing KOMUNIKAČNÍ POLITIKA. Tomek - Vávrová KOMUNIKAČNÍ POLITIKA @ Prvky komunikačního procesu Odesílatel Kódování ZPRÁVA Dekódování Příjemce Médium ŠUM Zpětná vazba Odpověď 2 Prvky komunikačního procesu KDO? (podnik, komunikátor) CO? (poselství)

Více

ČTENÁŘI MAGAZÍNU DNES + TV, TOP KOMBI MAGAZÍNU A TOP KOMBI MAGAZÍNU + ONA DNES. i n z e r t n í p r e z e n t a c e

ČTENÁŘI MAGAZÍNU DNES + TV, TOP KOMBI MAGAZÍNU A TOP KOMBI MAGAZÍNU + ONA DNES. i n z e r t n í p r e z e n t a c e ČTENÁŘI MAGAZÍNU DNES + TV, TOP KOMBI MAGAZÍNU A TOP KOMBI MAGAZÍNU + ONA DNES i n z e r t n í p r e z e n t a c e VÝZKUM SLEDOVANOSTI MÉDIÍ jediný respektovaný zdroj schopný přinést informace o čtenářích

Více

Měření výsledků komunikační kampaně chráněných označení

Měření výsledků komunikační kampaně chráněných označení Měření výsledků komunikační kampaně chráněných označení Výzkumná série pro Potravinářskou komoru ČR; ÚVODNÍ VÝZKUM Únor 2013 / Client Service Manager: Libor Konvička / Analytik: Jaroslav Ovesný / STEM/MARK,

Více

Jednotná firemní identita A jak zvolit správné sdělení pro klienty

Jednotná firemní identita A jak zvolit správné sdělení pro klienty Jednotná firemní identita A jak zvolit správné sdělení pro klienty Mgr. Bohdana Rambousková Agenda Jednotná firemní identita Její základní prvky logo, vizitky, email, web Jasné sdělení Media plán Jednotná

Více

VÝZKUM POSLECHOVOSTI ROZHLASOVÝCH STANIC Prezentace výsledků IV. čtvrtletí I. čtvrtletí 2015

VÝZKUM POSLECHOVOSTI ROZHLASOVÝCH STANIC Prezentace výsledků IV. čtvrtletí I. čtvrtletí 2015 RADIOPROJEKT VÝZKUM POSLECHOVOSTI ROZHLASOVÝCH STANIC Prezentace výsledků IV. čtvrtletí 2014 + I. čtvrtletí 2015 06. května 2015 Základní parametry výzkumu Sběr dat metodou CATI (telefonické dotazování)

Více

B2B marketing v ČR v roce 2017

B2B marketing v ČR v roce 2017 B2B marketing v ČR v roce 2017 Nástroje, rozpočty, trendy říjen 2017 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha 7 Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048 048 www.b-inside.cz

Více

PRAHA, 20/2/2013 V internetové reklamě je přes 11 miliard korun a její objem dále roste

PRAHA, 20/2/2013 V internetové reklamě je přes 11 miliard korun a její objem dále roste Tisková zpráva PRAHA, 20/2/2013 V internetové reklamě je přes 11 miliard korun a její objem dále roste Výdaje do internetové reklamy přesáhly v loňském roce 11 miliard korun. Ve srovnání s rokem 2011 jde

Více

Vývoj lékárenských aliancí v České republice Čím se odlišují a jak zajišťují efektivitu marketingových investic výrobců v místě prodeje?

Vývoj lékárenských aliancí v České republice Čím se odlišují a jak zajišťují efektivitu marketingových investic výrobců v místě prodeje? Vývoj lékárenských aliancí v České republice Čím se odlišují a jak zajišťují efektivitu marketingových investic výrobců v místě prodeje? Ing. Lubomír Calta výkonný ředitel, Magistra, a.s. XX. OTC Konference

Více

Sedm Barcelonských principů

Sedm Barcelonských principů Sedm Barcelonských principů 1. Význam stanovení cílů a měření 2. Vhodnější než měřit výstupy, je měřit vliv na výsledky 3. Vliv na obchodní výsledky lze měřit a měl by být měřen, kdykoli je to možné 4.

Více

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048

Více

VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ

VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ Jaroslav Bílek, strategický marketing Veletrhy Brno, a.s., 2010 Cíle marketingové kampaně 2 Jaký bývá cíl marketingových kampaní v době krize? Zákazníci

Více

Pravidelné aktivity na internetu I. ZÁKLAD: Respondenti 10+ využívající internet, n=6536 (fáze 1), n=6594 (fáze 2), n=2153 (fáze 3), n=2237 (fáze 4)

Pravidelné aktivity na internetu I. ZÁKLAD: Respondenti 10+ využívající internet, n=6536 (fáze 1), n=6594 (fáze 2), n=2153 (fáze 3), n=2237 (fáze 4) Tisková zpráva PRAHA, 4/12/2009 Multimediální trendy na internetu sílí Na internetu nejvýznamněji roste podíl uživatelů, kteří se pravidelně věnují multimediálním aktivitám. Největší nárůsty byly pozorovány

Více

Marketing. Struktura učiva

Marketing. Struktura učiva Marketing Didaktické zpracování učiva Struktura učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se marketingových koncepcí 5. Metodické zpracování učiva

Více

METODICKÝ LIST PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ STRUKTURA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ. B_Smak

METODICKÝ LIST PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ STRUKTURA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ. B_Smak Ročník/semestr METODICKÝ LIST PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ STRUKTURA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ B_Smak Zápočet doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. Cílem prvního tématického celku je definovat základní historické vývojové

Více

PC, POWER POINT, dataprojektor

PC, POWER POINT, dataprojektor Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vzdělávací okruh Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Speciální vzdělávací

Více

TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI. Reklama na internetu

TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI. Reklama na internetu ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Provozně ekonomická fakulta Katedra informačních systémů TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI Reklama na internetu Vedoucí práce: Ing. Jarolímek Praha, 2005 Internet jako nejmladší

Více

Instore radio research

Instore radio research Instore radio research Instore rádio - studie Během poslední doby začínají marketingoví manageři stále více využívat nové způsoby vysílacích médií. Díky potřebě vynakládat efektivně (cena/oslovení) své

Více

INTERNET V KOMPLEXNÍM MĚŘENÍ KONZUMACE MÉDIÍ 23. ŘÍJNA 2014

INTERNET V KOMPLEXNÍM MĚŘENÍ KONZUMACE MÉDIÍ 23. ŘÍJNA 2014 INTERNET V KOMPLEXNÍM MĚŘENÍ KONZUMACE MÉDIÍ 23. ŘÍJNA 2014 VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ A VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE Národních hrdinů 73, 190 12 Praha 9 tel.: 225 301 111, fax: 225 301 101 e-mail: median@median.cz

Více

Úloha marketingu v řízení podniku

Úloha marketingu v řízení podniku Úloha marketingu v řízení podniku marketingové kampaně jako součást marketingového plánování Životní cyklus produktu a komunikace PROPAGACE nadřazený pojem pro jednotlivé části marketingové komunikace

Více

VÝZKUM POSLECHOVOSTI ROZHLASOVÝCH STANIC Prezentace výsledků III. + IV. čtvrtletí 2016

VÝZKUM POSLECHOVOSTI ROZHLASOVÝCH STANIC Prezentace výsledků III. + IV. čtvrtletí 2016 RADIOPROJEKT VÝZKUM POSLECHOVOSTI ROZHLASOVÝCH STANIC Prezentace výsledků III. + IV. čtvrtletí 08. února 2017 i(t) t Základní parametry výzkumu Sběr dat metodou CATI (telefonické dotazování) Náhodný výběr

Více

KLÍČOVÉ FAKTORY DIGITALIZACE

KLÍČOVÉ FAKTORY DIGITALIZACE Možnosti a realita KLÍČOVÉ FAKTORY DIGITALIZACE Ing.Pavel Hanuš Manažer programu digitalizace ČT STAV DIGITALIZACE ZEMSKÉHO TELEVIZNÍHO VYSÍLÁNÍ V ČR Přípravná fáze Inicializační role ČT 1.5.2005 - Začal

Více

I N S I G H T S I D E A S R E S U L T S. Mediální svět v číslech

I N S I G H T S I D E A S R E S U L T S. Mediální svět v číslech I N S I G H T S I D E A S R E S U L T S Mediální svět v číslech p. Zopakování již známého, ale často zapomínaného Ekonomika se vyvíjí příznivě, roste, ovšem ne v Evropě Fiskální úsporná politika se přenáší

Více

ČTENÁŘI MAGAZÍNU DNES + TV, TOP KOMBI MAGAZÍNU A TOP KOMBI MAGAZÍNU + ONA DNES

ČTENÁŘI MAGAZÍNU DNES + TV, TOP KOMBI MAGAZÍNU A TOP KOMBI MAGAZÍNU + ONA DNES ČTENÁŘI MAGAZÍNU DNES + TV, TOP KOMBI MAGAZÍNU A TOP KOMBI MAGAZÍNU + ONA DNES i n z e r t n í p r e z e n t a c e VÝZKUM SLEDOVANOSTI MÉDIÍ jediný respektovaný zdroj schopný přinést informace o čtenářích

Více

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 1 MUDr. Jan Šrogl 14.5.2013

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 1 MUDr. Jan Šrogl 14.5.2013 Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 1 MUDr. Jan Šrogl 14.5.2013 Co je podnikatelský plán? Psaný dokument, ve kterém je sepsána Vaše podnikatelská činnost Má odpovídat skutečnosti bez příkras

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Self promotion. specifika žánru vzhledem k užití v českých médiích

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Self promotion. specifika žánru vzhledem k užití v českých médiích Masarykova univerzita v Brně, Fakulta sociálních studií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Self promotion - specifika žánru vzhledem k užití v českých médiích Brno 2007 Filip Vážanský Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem

Více

Reklama nástroj propagace

Reklama nástroj propagace VY_32_INOVACE_MAR_100 Reklama nástroj propagace Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření:

Více

Komerční komunikace Komunikační projekt. Přemysl Průša

Komerční komunikace Komunikační projekt. Přemysl Průša Komerční komunikace Komunikační projekt Přemysl Průša Marketingové a komerční komunikace Marketingové komunikace = komerční komunikace + obaly, WoM. Komerční komunikace: - Reklama - Podpora prodeje - PR

Více

ČTENÁŘI MF DNES, LIDOVÝCH NOVIN A METRA

ČTENÁŘI MF DNES, LIDOVÝCH NOVIN A METRA ČTENÁŘI, LIDOVÝCH NOVIN A METRA i n z e r t n í p r e z e n t a c e VÝZKUM SLEDOVANOSTI MÉDIÍ jediný respektovaný zdroj schopný přinést informace o čtenářích odráží úspěch titulu mezi čtenáři a identifikuje

Více

Jednička na trhu zpravodajských deníků

Jednička na trhu zpravodajských deníků Jednička na trhu zpravodajských deníků PŘEDSTAVENÍ POZICE NA TRHU PROFIL ČTENÁŘE 71 regionálních deníků pod jednou střechou 23 vkládaných týdeníků Regionální zaměření i celostátní možnosti V září roku

Více

Jsme připraveni na digitalizaci

Jsme připraveni na digitalizaci Jsme připraveni na digitalizaci Vše je připraveno na vypínání. Všechny stanovené podmínky pro přechod na digitální televizní vysílání jsou splněny. 30. 4. 2009 se vypíná vysílač Praha Žižkov Podmínky dané

Více

INFORMAČNÍ KATALOG SLUŽEB

INFORMAČNÍ KATALOG SLUŽEB INFORMAČNÍ KATALOG SLUŽEB nabídka spolupráce Vážení přátelé! Dovolte mi, oslovit Vás s naší nabídkou na spolupráci při budování unikátního integrovaného systému, obsluhujícího pracovní trh DOBRÝ FLEK.

Více

10 argumentů pro noviny

10 argumentů pro noviny 10 argumentů pro noviny Frankfurt am Main - leden 2011 Noviny přinášejí důvěryhodné informace, vysokou čtenost a vysoké kvality reklamního zásahu. Tím se noviny stávají ideálním reklamním nosičem. - 1

Více

VÝZKUM POSLECHOVOSTI ROZHLASOVÝCH STANIC Prezentace výsledků IV. čtvrtletí I. čtvrtletí 2016

VÝZKUM POSLECHOVOSTI ROZHLASOVÝCH STANIC Prezentace výsledků IV. čtvrtletí I. čtvrtletí 2016 RADIOPROJEKT VÝZKUM POSLECHOVOSTI ROZHLASOVÝCH STANIC Prezentace výsledků IV. čtvrtletí 2015 + I. čtvrtletí 2016 04. května 2016 Základní parametry výzkumu Sběr dat metodou CATI (telefonické dotazování)

Více

VY_32_INOVACE_D 12 07

VY_32_INOVACE_D 12 07 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Je souborem marketingových nástrojů, které firma používá k ovlivnění poptávky po svém produktu (zboží nebo služby)

Je souborem marketingových nástrojů, které firma používá k ovlivnění poptávky po svém produktu (zboží nebo služby) Otázka: Marketingový mix Předmět: Marketing Přidal(a): Adéla22 MARKETINGOVÝ MIX Je souborem marketingových nástrojů, které firma používá k ovlivnění poptávky po svém produktu (zboží nebo služby) Produkt-

Více

TISKOVÁ KONFERENCE 7. 10. 2015. KVALITA Z EVROPY chutě s příběhem

TISKOVÁ KONFERENCE 7. 10. 2015. KVALITA Z EVROPY chutě s příběhem TISKOVÁ KONFERENCE 7. 10. 2015 KVALITA Z EVROPY chutě s příběhem Měření výsledků komunikační kampaně chráněných označení ČESKÁ REPUBLIKA & SLOVENSKO Výsledky první vlny šetření 7. října 2015 Česká republika

Více

ČTENÁŘI MF DNES, LIDOVÝCH NOVIN A METRA

ČTENÁŘI MF DNES, LIDOVÝCH NOVIN A METRA ČTENÁŘI, LIDOVÝCH NOVIN A METRA i n z e r t n í p r e z e n t a c e VÝZKUM SLEDOVANOSTI MÉDIÍ jediný respektovaný zdroj schopný přinést informace o čtenářích odráží úspěch titulu mezi čtenáři a identifikuje

Více

Nejstarší formy komunikace

Nejstarší formy komunikace Nejstarší formy komunikace Název školy Číslo projektu Autor Název šablony www.zlinskedumy.cz Střední odborná škola Luhačovice CZ.1.07/1.5.00/34.0370 Mgr. Klára Masařová III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2013

ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2013 ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2013 Tisková informace obsahuje část výsledků z pravidelného výzkumu Postoje české veřejnosti k reklamě. Výzkum navazuje na výsledky šetření, které od roku 1993 prováděla agentura

Více

Stimulancia a opioidy z pohledu médií

Stimulancia a opioidy z pohledu médií Stimulancia a opioidy z pohledu médií Kateřina Grohmannová AT konference, Měřín 24. května 2006 Obsah Představy a postoje o užívání a uživatelích drog Role médií Cíle výzkumu Výzkumné otázky Základní a

Více

Deník SVOBODNÝ MONITOR www.svobodnymonitor.cz ZÁKLADNÍ INFORMACE

Deník SVOBODNÝ MONITOR www.svobodnymonitor.cz ZÁKLADNÍ INFORMACE Nezávislý ekonomicko-politický deník Deník SVOBODNÝ MONITOR www.svobodnymonitor.cz ZÁKLADNÍ INFORMACE + PŘEHLED INZERTNÍCH PRODUKTŮ NA ROK 2015 KVĚTEN 2015 Svobodný monitor s.r.o. www.svobodnymonitor.cz

Více

Adresa redakce: Palackého náměstí 320, 284 01 Kutná Hora (budova bývalé České pojišťovny, druhé patro).

Adresa redakce: Palackého náměstí 320, 284 01 Kutná Hora (budova bývalé České pojišťovny, druhé patro). Tradiční zpravodajský server z Kutnohorska zprávy sport galerie Redakce Adresa redakce: Palackého náměstí 320, 284 01 Kutná Hora (budova bývalé České pojišťovny, druhé patro). Šéfredaktor zpravodajství:

Více

B104MKO Marketingová komunikace. AR14/15/Blok A/Úvod. Václav Kupec

B104MKO Marketingová komunikace. AR14/15/Blok A/Úvod. Václav Kupec B104MKO Marketingová komunikace AR14/15/Blok A/Úvod Václav Kupec Předmět 2/25 - představení předmětu Marketingovou komunikací se rozumí řízené informování a přesvědčování cílových skupin, pomocí kterého

Více

Nástup elektronických médií Zdroj: GfK MRI

Nástup elektronických médií Zdroj: GfK MRI 1 Nástup elektronických médií Zdroj: GfK MRI Svět digitálního tisku se mění 2 Elektronické čtecí přístroje, pokročilé mobilní telefony a tablety (jako Apple ipad) si v poslední době říkají o právo na měření

Více

B104MKO Marketingová komunikace. AR14/15/Blok B/Úvod. Václav Kupec

B104MKO Marketingová komunikace. AR14/15/Blok B/Úvod. Václav Kupec B104MKO Marketingová komunikace AR14/15/Blok B/Úvod Václav Kupec 5. Plánování mark. komunikační kampaně 2/25 I. hodina 5.1 Komunikační kampaň 3/25 - komunikace Komunikace je slovo odvozené z latiny communicare/communias.

Více

Hodnocení informací v médiích

Hodnocení informací v médiích TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: marketa.skodova@soc.cas.cz Hodnocení informací v médiích Technické parametry

Více