Analýza mikroregionu Bystřička a představení jednotlivých obcí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analýza mikroregionu Bystřička a představení jednotlivých obcí"

Transkript

1 ANALÝZA MIIKROREGIIONU BYSTŘIIČKA A PŘEDSTAVENÍÍ JEDNOTLIIVÝCH OBCÍÍ BM region o.p.s. 1

2 OBSAH Obsah ÚVOD VZNIK MIKROREGIONU BYSTŘIČKA MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA OBCE MIKROREGIONU OBYVATELSTVO ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA PODNIKÁNÍ OBČANSKÁ VYBAVENOST CESTOVNÍ RUCH PROJEKTY FOTODOKUMENTACE OBCÍ MIKROREGIONU BM region o.p.s. 2

3 1. ÚVOD Představení společnosti BM region o.p.s. Společnost BM region o.p.s. poskytuje následující obecně prospěšné služby: 1. Napomáhání rozvoji regionů. 2. Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců. 3. Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy. Tyto služby jsou uskutečňovány především: - podporou rozvoje občanských iniciativ na místní a regionální úrovni, ochranou přírodního a kulturního bohatství a zdraví obyvatel regionů, - zvýšením ekonomické prosperity a kvality života regionů, - zajišťováním finančních, lidských, materiálních a informačních zdrojů rozvoj regionů. Obecně prospěšné služby jsou uskutečňovány naplňováním principu partnerství spočívající v intenzivní spolupráci mezi státní správou a samosprávou, podnikatelskými subjekty, nevládními organizacemi, dalšími subjekty a občany, podporou rozvoje občanských iniciativ na místní a regionální úrovni, ochrany přírodního a kulturního bohatství a zdraví obyvatel regionu. Společnost BM region o.p.s. spolupracuje s několika experty na problematiku dotačních programů, řízení projektů, strategického plánování, rozvoje partnerství. Díky této spolupráci realizovala v posledních letech zakázky týkající se zpracování kompletních žádostí o dotaci z programů ROP, OPVK, PRV, národních dotací, administraci těchto projektů v průběhu realizace, přípravu strategií rozvoje a záměru MAS a technickou pomoc při předkládání podnikatelských a obecních záměrů do programu Leader, zpracování finančních analýz a projektů, tréninkové semináře předkladatelů projektů pro Olomoucký kraj, semináře v rámci programu PRV aj. BM region o.p.s. 3

4 Zpracování Strategie rozvoje mikroregionu Bystřička by mělo především přispět k nalezení a správnému formulování hlavních cílů rozvoje a předpokladů jejich naplnění, navržení společných aktivit, vytipování vhodných projektů. Předkládaná analýza stávající situace stručně představuje základní ekonomickou, sociální a demografickou situaci a další faktory ovlivňující život v mikroregionu. Analýza současně s přehledem plánovaných akcí je výchozím podkladem pro návrhovou, projekční část. Za nejdůležitější a nejnáročnější fázi zpracovávání strategie je všeobecně považováno dosažení konsensu, tj. konkrétní shody představitelů všech zainteresovaných subjektů z nejrůznějších sfér života mikroregionu (veřejné správy, podnikatelů, škol, spolků, neziskových organizací apod.) na tom, jaké cíle pro další rozvoj svého mikroregionu budou společně považovat za rozhodující, jaké cesty zvolí k jejich realizaci, aby došlo k co nejefektivnějšímu naplnění poznaných rozvojových šancí mikroregionu. Aktualizovaná strategie navazuje na původní materiál Strategie rozvoje mikroregionu Bystřička zpracovaný v roce 2004 Regionální agenturou pro rozvoj střední Moravy. Nová podoba vychází z veřejně dostupných informací, vlastních šetření, diskuzí a podnětů od subjektů z celého regionu. Ačkoliv jsme uprostřed programovacího období , pomalu ale jistě se pozornost všech zaměřuje i za horizont roku PŘÍPRAVY NA NOVÉ PROGRAMOVÉ OBDOBÍ Evropská komise zveřejnila v listopadu 2010 tzv. Pátou kohezní zprávu o hospodářské, sociální a územní soudržnosti, kterou představila jako jeden z hlavních podkladů pro další fázi debat o budoucnosti kohezní politiky (politiky soudržnosti) po roce Připomeňme, že kohezní politika je z hlediska rozpočtu v současném programovém období druhou nejvýznamnější politikou EU (35,7 % z celkového rozpočtu EU). Jejím obecným cílem je snižovat rozdíly mezi úrovní rozvoje různých regionů a posilovat hospodářskou, sociální a územní soudržnost. Cílem nejnovější strategie EU je pomoct zúčastněným státům čelit společným problémům, např. v oblasti dopravy, energetiky a životního prostředí, a zefektivnit a zintenzívnit jejich vzájemnou spolupráci. Přípravy ČR na čerpání evropských dotací v období budou rozděleny do dvou fází. V první fázi proběhne jednání s nezávislými experty, zaměstnavateli, politiky a představiteli státní správy a samosprávy. Druhá fáze bude zaměřena na konkrétní podobu a počet programů, pomocí kterých se budou dotace čerpat. Cílem v novém dotačním období bude snížení počtu operačních programů a srozumitelnost pravidel pro žadatele o dotace. V následujícím období je třeba se zamyslet nad řešením následujících typů projektů, jedná se zejména o infrastrukturní projekty, které řeší veřejnou, občanskou vybavenost a dále například využití areálů průmyslového a podnikatelského charakteru. 20 uplynulých let i přes většinové období prosperity sice dokázalo zásadně proměnit tvář městských i obecních center, nedokázalo však stále uspokojivým způsobem zajistit komplexní vybavenost měst a obcí. To se týká i základních prostředků veřejné a občanské vybavenosti a její následné údržby (odpovídajících chodníků, osvětlení, cyklostezek, upravených parků a veřejných prostor). Jedná se však i o podnikatelskou infrastrukturu (a v ní především problematiky brownfields, nevyužívaných továrních objektů). Nová strategie rozvoje mikroregionu Bystřička je formulována i na další plánovací období BM region o.p.s. 1

5 2. VZNIK MIKROREGIONU BYSTŘIČKA Sdružení obcí mikroregionu Bystřička vzniklo v roce 2000 a od roku 2006, kdy přistoupila obec Doloplazy jej tvoří 11 spádových obcí Bukovany, Bystrovany, Daskabát, Doloplazy, Hlubočky, Mrsklesy, Přáslavice, Svésedlice, Tršice, Velká Bystřice, Velký Újezd. Bystřička je mikroregionem střední velikosti, rozprostírá se přibližně na ha a s obyvateli se řadí mezi střední mikroregiony Olomouckého kraje. Mezi logické souvislosti, proč tento mikroregion vznikl, patří nejen geografická blízkost, ale i spojení kulturními, historickými tradicemi a také společnými problémy. Právě možnost operativnějšího a schůdnějšího řešení těchto problémů, efektivnějšího čerpání finančních prostředků ze státního rozpočtu a z fondů Evropské unie, byl hlavním impulsem k založení. Hlavním předmětem činnosti mikroregionu je zejména koordinace postupů při řešení problémů týkajících se: rozvoj samosprávy obcí hospodářského, sociálního a kulturního života obcí vztahu k orgánům krajské správy a státní správy rozvoj technické infrastruktury v obcích vzájemná pomoc při řešení problematiky životního prostředí, především v oblasti využití alternativních zdrojů energie podpora řešení dopravní obslužnosti týkající se více obcí rozvoj cestovního ruchu a venkovské turistiky při současném řešení dalších akcí místních programů rozvoje jednotlivých obcí marketing venkovské turistiky, zpracování nabídkových produktů společné řešení problematiky základních a mateřských škol společná řešení sociálních služeb a zdravotní péče podpora společných řešení směřujících k vyjasnění majetkových poměrů ve vlastnictví obcí, společná příprava komplexních pozemkových úprav řešení nezaměstnanosti podporou rozvoje malého a středního podnikání společná příprava mikroregionálních projektů BM region o.p.s 2

6 3. MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA Tabulka č. 1 Základní informace o MAS Bystřička Místní akční skupina Bystřička, o.p.s. Právní forma místní akční skupiny Obecně prospěšná společnost Statutární zástupce Ing. Jan Ulrich ředitel společnosti Předseda správní rady Ing. Antonín Plíska Sídlo Zámecké náměstí 79, Velká Bystřice Kraj Olomoucký NUTS 2: Střední Morava IČ Rozloha v km2 424,03 km2 Počet obyvatel celkem (stav k ) Zdroj dat: Český statistický úřad Místní akční skupina (MAS) Zkratka MAS znamená spojení slov místní akční skupina. Jedná se o překlad z anglického local action group (LAG). To je v terminologii Evropské unie pojmenování pro skupiny tzv. místního partnerství, které se zapojují do programů typu LEADER s cílem realizovat na daném území pilotní projekty s finanční podporou EU, případně rozpočtu národního. Jedná se o sdružení s právní subjektivitou, které je tvořeno obcemi, neziskovými organizacemi a podnikateli. Místní akční skupina Bystřička vychází z obcí mikroregionu Bystřička. Důležitým krokem bylo spojení MAS Bystřička s územím Vojenského újezdu Libavá. Toto spojení bylo odůvodněné praktickou homogenitou území. MAS Bystřička pokrývá území 12 obcí s více než 17-ti tisíci obyvateli. Jedná se o následující obce - Bukovany, Bystrovany, Daskabát, Doloplazy, Hlubočky, Vojenský újezd Libavá, Mrsklesy, Přáslavice, Svésedlice, Tršice, Velká Bystřice, Velký Újezd. Největší obcí podle počtu obyvatel je obec Hlubočky se 4394 obyvateli, následuje Velká Bystřice s 3024 obyvateli, naopak nejmenší je obec Svésedlice se 188 obyvateli. Projekty MAS Na následující stránce jsou v tabulce uvedeny příklady podpořených projektů MAS Bystřička. BM region o.p.s 3

7 Tabulka č. 2 Příklady podpořených projektů MAS Bystřička Žadatel Projekt Obec Tršice Bezdrátový rozhlas s digitálním kódováním s možností napojení na zadávací pracoviště složek IZS Sportovní klub Hvězda Město Zkvalitnění sportovních podmínek pro občany Města Libavá Libavá Orel jednota Velká Bystřice Komplexní vybavení multifunkčního sálu orlovny ve Velké Bystřici Hanácký národopisný soubor Rekonstrukce a pořízení krojového vybavení a ozvučení Olešnica Doloplazy o.s. Obec Doloplazy Vyřešení akustiky v sále kulturního domu obce Doloplazy Agrospol Velká Bystřice s.r.o. Modernizace sušící technologie na chmel Jan Miklík - STOLÁŘSTVÍ Ekologické zpracování odpadu z dřevařské výroby Jana Bordovská Centrum zakázkové tvorby tiskovin Obec Hlubočky Parkovací stání odstavná plocha u zdravotního střediska v Mariánském Údolí TJ Sokol Doloplazy Rekonstrukce objektu šaten a klubovny SK Velká Bystřice Zlepšení zázemí ve sportovním areálu SK Velká Bystřice II.etapa Obec Přáslavice Dětský koutek v Přáslavicích Dušan Teplý Rozšíření autodílny Smětal s.r.o. Zkvalitnění a rozšíření zázemí stavební firmy Fotbalový klub Hlubočky Zkvalitnění zázemí areálu FK Hlubočky Město Velká Bystřice STAVEBNÍ OPRAVY A ÚPRAVY HYGIENICKÝCH ZAŘÍZENÍ MASARYKOVA ZŠ VELKÁ BYSTŘICE I.ETAPA Obec Tršice Snížení energetické náročnosti školní jídelny Jaroslava Smékalová Rekonstrukce střechy zemědělské provozovny Marcela Vydrová Rozšíření stávající provozovny pedikúry a nabídky poskytovaných služeb Petr Smékal Modernizace vybavení palírny rozšíření podnikatelských možností Římskokatolická farnost Velká Úprava boční kaple kostela stětí sv. Jana Křtitele ve Velké Bystřici Bystřice Římskokatolická farnost Tršice Kostel Narození Panny Marie modernizace systému věžních hodin Sbor dobrovolných hasičů Hlubočky Modernizace vybavení hasičské zbrojnice SK Bukovany o.s. Rekonstrukce oplocení fotbalového hřiště Zdroj dat: V roce 2008 byly vyhlášeny celkem 2. výzvy, projekty byly podávány do FICHE 1: Rozvoj zemědělských podniků, FICHE 2: Obnova a rozvoj vesnic, infrastruktury, FICHE 4: Podpora podnikání v regionu, FICHE 5: Rozvoj obcí, občanská infrastruktura a FICHE 6: Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům. Celkem byly v roce 2008 schváleny projekty s celkovou dotací ve výši Kč. V roce 2009 byly vyhlášeny celkem 2. výzvy, projekty byly podávány do FICHE 1: Rozvoj zemědělských podniků, FICHE 2: Obnova a rozvoj vesnic, infrastruktury, FICHE 3: Podpora cestovního ruchu - podnikatelské projekty, FICHE 4: Podpora podnikání v regionu a FICHE 5: Rozvoj obcí, občanská infrastruktura. Celkem byly v roce 2009 schváleny projekty s celkovou dotací ve výši Kč. V roce 2010 byly vyhlášeny celkem 2. výzvy, projekty byly podávány do FICHE 1: Rozvoj zemědělských podniků, FICHE 2: Obnova a rozvoj vesnic, infrastruktury, FICHE 3: Podpora cestovního ruchu - podnikatelské projekty, FICHE 4: Podpora podnikání v regionu, FICHE 5: Rozvoj obcí, občanská infrastruktura a FICHE 7: Kulturní dědictví. Celkem byly v roce 2010 schváleny projekty s celkovou dotací ve výši Kč. BM region o.p.s 4

8 Akce MAS Seznam akcí pod záštitou mikroregionu Bystřička ve spolupráci s MAS Bystřička: V roce 2009 proběhlo 7 společenských, sportovních či poznávacích akcí v režii mikroregionu a MAS: 1. První mikroregionální ples v Tršicích, 2. Turnaj ve stolním tenise , 3. Čtvrtý ročník sportovních her základních škol mikroregionu Bystřička červen 2009, 4. Cyklistická poznávací jízda mikroregionem Bystřička , 5. Tenisový turnaj mikroregionu Bystřička, 6. Poznávací seminář pro zastupce mikroregionů Olomouckého kraje na Ukrajinu září 2009, 7. Mikroregionální turnaj v malé kopané prosinec V roce 2010 proběhlo 6 společenských, sportovních či poznávacích akcí v režii mikroregionu a MAS: 1. Druhý mikroregionální ples v Přáslavicích, 2. Turnaj ve stolním tenice , 3. Cyklistická poznávací jízda mikroregionem Bystřička , 4. Tenisový turnaj mikroregionu Bystřička , 5. Poznávací seminář pro starosty mikroregionu Bystřička - Podyjí září 2010, 6. Mikroregionální turnaj v malé kopané BM region o.p.s 5

9 4. OBCE MIKROREGIONU Tabulka č. 3 Členové mikroregionu Bystřička Obec Starosta Telefon Bukovany Ing. Ivana Vančurová Bystrovany Ing. Hana Vagnerová Daskabát Antonín Venclík Doloplazy Bc. Josef Zdařil Hlubočky PhDr. Ivo Černík Mrsklesy Miluše Foukalová Přáslavice Ing.Čestmír Rochovanský Svésedlice František Zatloukal Tršice Leona Stejskalová Velká Bystřice Ing. Marek Pazdera Velký Újezd Lubomír Bršlica Zdroj dat: Dotazníky obcí Tabulka č. 4 Obce mikroregionu a jejich části Obec Místní části Pověřený úřad Matrika Stavební úřad Počet katastrů Bukovany Bukovany Olomouc Velká Bystřice Velká Bystřice 1 Bystrovany Bystrovany Olomouc Olomouc Olomouc 1 Daskabát Daskabát Olomouc Velký Újezd Velký Újezd 1 Doloplazy Doloplazy Olomouc Tršice Tršice 1 Hlubočky Hlubočky Hrubá Voda Mariánské Údolí Posluchov Hlubočky Hlubočky Hlubočky 4 Mrsklesy Olomouc Velká Bystřice Velká Bystřice 1 Přáslavice Přáslavice Olomouc Velká Bystřice Velká Bystřice 1 Kocourovec Svésedlice Svésedlice Olomouc Velká Bystřice Velká Bystřice 1 Tršice Hostkovice Lipňany Přestavlky Tršice Vacanovice Zákřov Olomouc Tršice Tršice 6 Velká Velká Bystřice Olomouc Velká Bystřice Velká Bystřice 1 Bystřice Velký Újezd Velký Újezd Olomouc Velký Újezd Velký Újezd 1 Zdroj dat: Obce Olomouckého kraje: ČSÚ BM region o.p.s 6

10 Tabulka č. 5 Obce mikroregionu Bystřička (stav k ) Obec Počet obyvatel První zmínka z roku Nadmořská výška m. n. m. Katastrální výměra v ha Bukovany Bystrovany Daskabát Doloplazy Hlubočky Mrsklesy Přáslavice Svésedlice Tršice Velká Bystřice Velký Újezd BYSTŘIČKA Zdroj dat: Dotazníky obcí, ČSÚ BM region o.p.s 7

11 5. OBYVATELSTVO Trvalý pobyt v mikroregionu Bystřička má nahlášeno celkem obyvatel v celkem jedenácti obcích. Nejvíce obyvatel žije v obci Hlubočky obyvatel. Další nejlidnatější obcí je město Velká Bystřice s obyvateli. Naopak mezi obce s nejnižším počtem obyvatel v mikroregionu patří Bukovany a Mrsklesy, ve kterých žije okolo 600 obyvatel. Obcí s vůbec nejnižším počtem obyvatel je obec Svésedlice, kde žije pouhých 188 obyvatel. Ostatní obce nedosahují v celkovém počtu obyvatel. Tabulka č. 6 Velikostní struktura obcí mikroregionu Bystřička (stav k ) Velikost obce (počet obyvatel) Počet obcí Podíl Počet obyvatel Podíl obyvatel < ,09% 188 1,00% ,27% ,00% ,37% ,00% > ,27% ,00% Zdroj dat: Český statistický úřad Věková struktura mikroregionu Bystřička, není ve výhledu do budoucna příliš dobrá. Ve srovnání s věkovou strukturou v ostatních mikroregionech, krajích, či v celé ČR je na tom mikroregion stále uspokojivě, neboť počet občanů v předproduktivním věku je vyšší, než počet občanů ve věku poproduktivním. Z tabulky je patrné, že v celém mikroregionu Bystřička je celkově o cca 150 lidí v předproduktivním věku více, než lidí ve věku poproduktivním. Výjimkou, kde počet obyvatel ve věku poproduktivním převyšuje počet obyvatel ve věku předproduktivní, jsou obce Daskabát, Hlubočky, Mrsklesy a Přáslavice. Celkově žije v mikroregionu Bystřička lidí v produktivním věku, což je 69,88% všech obyvatel. Tabulka č. 7 Věková struktura obyvatel obcí mikroregionu Bystřička (stav k ) Obec 0-14 let 65 a víc let let Počet % Počet % Počet % Bukovany 98 16,70% ,52% 75 12,78% Bystrovany ,08% ,29% 86 8,63% Daskabát 77 12,77% ,51% ,72% Doloplazy ,21% ,81% ,98% Hlubočky ,16% ,14% ,70% Mrsklesy 91 15,42% ,82% 93 15,76% Přáslavice ,15% ,48% ,37% Svésedlice 28 14,90% ,80% 25 13,30% Tršice ,29% ,97% ,74% Velká Bystřice ,37% ,18% ,45% Velký Újezd ,11% ,45% ,44% BYSTŘIČKA ,50% ,88% ,62% Zdroj dat: Český statistický úřad BM region o.p.s 8

12 Následující tabulka nám vypovídá o pohybu obyvatel v obcích mikroregionu Bystřička. Údaje jsou za rok V roce 2010 byla dle statistik v mikroregionu Bystřička větší natalita, než mortalita. Také díky tomu je celkový přírůstek obyvatel kladný. Jak už je z minulých let zvykem i hodnoty migračního salda v obcích jsou kladné. Jen v obcích Hlubočky, Přáslavice a Velká Bystřice se více lidí vystěhovalo, než přistěhovalo. Tabulka č. 8 Bilance obyvatelstva za rok 2010 Obec Stav k Živě narození Zemřelý Migrační saldo Celkový přírůstek Stav k Bukovany Bystrovany Daskabát Doloplazy Hlubočky Mrsklesy Přáslavice Svésedlice Tršice Velká Bystřice Velký Újezd Bystřička Zdroj dat: Český statistický úřad BM region o.p.s 9

13 6. ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE Všechny obce mikroregionu Bystřička mají zpracovanou územně plánovací dokumentaci. Většina obcí má zpracován územní plán, nebo v některých případech jen dostačující urbanistickou studii. Tyto územně plánovací dokumentace si všechny obce dle svých potřeb a budoucích plánů s využíváním území aktualizují. Tabulka č. 9 Přehled územně plánovací dokumentace Obec Rok schválení Bukovany Původní z r. 2002, v novém volebním období se bude obnovovat. Bystrovany Do bude pořízen nový územní plán. Daskabát Původní z r 2010 na kterém se průběžně dělají změny dle požadavků. Doloplazy Původní z r. 2002, v novém volebním období se bude obnovovat. Hlubočky Obec má aktualizovaný územní plán z roku Mrsklesy Původní z r. 2006, úvaha o změně územního plánu do r Přáslavice Naposledy aktualizováno v roce Svésedlice V současné době probíhá projednávání souboru změn č. 1 územního plánu obce. Tršice Velká Bystřice Územní plán vznikl v r a do dnešního dne bylo projednáno 5 změn. Stávající územní plán již nevyhovuje potřebám a rozvoji městečka. Úkolem bude zpracovat a projednat nový územní plán města Velká Bystřice (do r. 2013) Velký Újezd Původní z r 2005, v r se bude žádat o zpracování nového ÚP. Zdroj dat: Dotazníky obcí BM region o.p.s 10

14 7. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA Technická infrastruktura obcí mikroregionu Bystřička je na relativně dobré úrovni. V případě plynofikací lze konstatovat, že všechny obce již tuto otázku vyřešily. Problematika zásobování vodou je rovněž vesměs vyřešena, s výjimkou Svésedlic (velmi malý zájem o napojení ze strany občanů) a Bukovan (obec však bude v roce 2011 žádat o dotaci ze SZIF). Stav vodovodů je celkově hodnocen jako dobrý, otázkou ke zvážení je nalezení dalších vlastních zdrojů pitné vody. Kanalizaci již má každá obec a čistírnou odpadních vod je dnes vybavena většina obcí a některé z obcí se snaží rozšířit tyto kapacity, nebo plánují napojení k blízkým ČOVkám. V případě nakládání s odpady je situace v mikroregionu na dobré úrovni, protože obce mají tuto problematiku řešenu ve vlastní režii. Tabulka č. 10 Přehled technické infrastruktury Kanalizace a ČOV, Vodovod Obec Kanalizace a ČOV Vodovod Bukovany Vyřešeno Obec bude v roce 2011 žádat o dotaci ze SZIF Bystrovany Potřeba dobudovat automat. česle a uzávěr u Vybudován. Daskabát Doloplazy Hlubočky odlehčovacích komor. Plánuje se napojení stávající kanalizace na ČOV v Kocourovi (VVP Libavá), dále rozšíření stávající kanalizace na pokrytí celé obce, realizace v r. 2012, dle výsledků schválení dotací. Ke stávající jednotné kanalizaci v roce 2010 vybudovaná nová páteřní kanalizace v délce cca. 1400m s napojením celé kanalizace na novou centrální ČOV. Odstaveny blokové ČOV v obci, roce 2011 probíhá připojování jedn. nemovitostí občanů. Kanalizace je v obci vybudována v části Mariánské Údolí až do Hlubočky-Dukla a vody jsou svedeny na ČOV v Mariánském Údolí. ČOV a většina kanalizačního vedení je v majetku VHS Olomouc, část od železniční zastávky Hlubočky po Hlubočky- Dukla je v majetku obce a ta v současné době jedná o vložení majetku do VHS (předtím ale bude zřejmě nutné provést opravy nevyhovujícího stavu sběrače). V roce 2011 se bude realizovat projekt odkanalizování obce Hlubočky IV., kde bude vybudována nová kanalizace v části obce Hlubočky Dukla s napojením na stávající síť. V částech Posluchov a Hrubá Voda, jež představují cca 7,5 % obyvatel obce, kanalizace není vybudována. Celá obec je plně napojená na obecní vodovod, v roce 2009 proběhla částečná oprava přípojek, ostatní se průběžně opravuje a zasloužilo by si větší investici do opravy. Obec vlastní a provozuje vodovod z počátku devadesátých let. V roce 2007 vybudován nový záložní vrt pro jeho zásobování surovou vodou, v roce 2010 pořízena kompletní nová technologie na úpravu pitné vody. Téměř celá obec odebírá pitnou vodu z vodovodní sítě VHS Olomouc. Na Posluchově je zásobování řešeno částečně obecním vodovodem a částečně z vlastních studní. Část Hrubá Voda je zásobována vodou z vlastních studní. Mrsklesy Přáslavice Svésedlice Tršice Zpracování projektu pro stav.řízení na splašk. kan. a ČOV,výstavba v r Jedná se o rozšíření ČOV z důvodu nedostatečné kapacity. Je třeba navýšit kapacitu ČOV z důvodu napojení firmy Havel composites a nových 16ti RD. Dále je třeba provést monitoring a opravu stávající kanalizace. Byl vybudován ve větší části obce v r. 2000, v r vybudovány zbývající řady ve 2 lokalitách. Dostačující. Vodovod v této obci zatím není velmi malý zájem o napojení. BM region o.p.s 11

15 Velká Bystřice Analýza mikroregionu Bystřička a představení jednotlivých obcí ČOV dimenzována na 3750 EO, nyní již z 95% využitá, nutno v budoucnu řešit rekonstrukci páteřních stokových sítí v ul. 8.května, ČSA, Nádražní I,II. Ano, kanalizace ve výhledu potřebuje Velký Újezd rekonstrukci. Zdroj dat: Dotazníky obcí 2011 Město vložilo vodovody v roce 2010 do VHS Olomouc a.s., Ano, dostačující, v současnosti v realizaci rekonstrukce úpravny vody. Tabulka č. 11 Přehled technické infrastruktury Komunikace vyšších tříd, místní komunikace, cyklostezky Obec Komunikace vyšších tříd Místní komunikace Cyklostezky Rekonstrukce křižovatky na Nejsou a nebudou se řešit Nejsou komunikaci III.třídy chystají se Bukovany podklady pro stavební povolení a následně se budu hledat Bystrovany Daskabát Doloplazy Hlubočky dotaci Nejsou. Celá obec je protnutá silnicí 2. třídy, která je hodně využívána pro nákladní dopravu (snížení nákladů za mýto), v roce 2008 proběhla oprava cesty, zatím je v pořádku. Ve špatném stavu je tato vozovka ve směru od Daskabátu na Olomouc, kde je hodně rozbitá, nutná oprava a dále doplnění svodidel mezi cestou a cyklostezkou. Obcí prochází komunikace II/436 ve správě SSOK, která je velmi špatném stavu. Komunikace III/43621 (taktéž SSOK) v obci byla opravena v rámci akce Doloplazyodkanalizování obce v roce Obcí prochází páteřní silnice III. třídy, místy poškozená každoročními výtluky. Vyloženě v havarijním stavu je část silnice mezi částí Hlubočky Dukla a Hrubá Voda, což je zapříčiněno převážně přepravou štěrku těžkými kamiony z lomu na Hrubé Vodě. Po vybudování kanalizace v části obce Hlubočky Dukla bude obec usilovat o rekonstrukci této části silnice. Je potřeba rekonstruovat MK (Malátova, Droždínská chodník k zastávce ČD, Kubelíkova, příjezdová komunikace k areálu hřiště a kynologickému klubu, Budovcova, vybudovat chodník od autobusové zastávky U Bystřičky k mostku. Místní komunikace jsou ve špatném technickém stavu, je potřeba všechny opravit, průběžně se opravují, ale je na to nedostatek peněz. Místní komunikace v obci jsou průběžně opravovány, chodníky postupně předlažďovány. Rekonstrukce cyklostezky na Jantarové stezce. Cyklostezka je nová, reklamují se nerovnosti a vzniklé propady, které se budou v letošním roce opravovat. Projektovaná cyklostezka v úseku Doloplazy-Tršice: zastupitelstva obou obcí odsouhlasili podání žádosti o dotaci z ROP. Obec leží ne trase cyklotrasy z Moravského Berouna do Olomouce, kdy na jejím území leží cca 12 km této trasy. Na budování této trasy mají zásluhy mikroregiony Bystřička a Moravskoberounsko a jsou podporovány Olomouckým krajem. V obci jsou vybudovány části cyklostezek (Velká Bystřice Mariánské Údolí a Hlubočky ves Hlubočky- Dukla) a obec hodlá s dotací BM region o.p.s 12

16 Mrsklesy Přáslavice Svésedlice Tršice Velká Bystřice Velký Újezd Analýza mikroregionu Bystřička a představení jednotlivých obcí Zdroj dat: Dotazníky obcí 2011 Komunikace III.tř., možná spolupráce při opravě komunikace Mrsklesy- Přáslavice v dalších letech. Jsou ve špatném stavu. Místní komunikace po výstavbě kanalizace se postupně opravují z ROP SM vybudovat i cyklotrasu v lesní části Hrubá Voda Smilov, která povede po komunikacích LČR přes přírodní rezervaci Hrubovodské sutě v rámci přírodního parku Údolí řeky Bystřice. Nejsou. Komunikace jsou ve špatném Cyklostezka nově zbudovaná. stavu. Nutná oprava na jaře Pokračování v opravách MK. Cyklostezka - doplňuje se lávkami, odpadkovými koši a stojany na kola odpočívadlo na Jantarové cyklostezce. Komunikace v majetku SSOK, nutno řešit na vjezdu do Velké Bystřice kruhovou křižovatku (napojení komerční a obchodní zóny), dále zvýšit bezpečnost na komunikacích (přejezdové prahy, parkovací zálivy, atd.) Není Postupně pokračovat v rekonstrukcích místních komunikací (ul. Kopaniny, Příční, Žižkova, Tovární, Kozinova, atd.) a chodníků. MK - nutná oprava komunikací v místních částech městyse. Cyklostezka Údolím řeky Bystřice pokračovat v realizaci. Cyklostezka vede k hranici městyse. BM region o.p.s 13

17 8. PODNIKÁNÍ Struktura hospodářství mikroregionu Bystřička je dána historickým vývojem i zdejšími přírodními podmínkami. Pro mikroregion je typické zastoupení poměrně velkého počtu firem, jedná se však zejména o podniky řazené do kategorie malých, případně středních. Toto může být hodnoceno jako pozitivní skutečnost, kdy neexistuje silná závislost na jediném zaměstnavateli a mikroregion pravděpodobně nabízí uspokojivý počet pracovních příležitostí, zejména pro lidi se střední kvalifikací. Výjimku tvoří pouze větší společnosti Mora Moravia a Honeywell v Hlubočkách. Tabulka č. 12 Přehled podnikatelských subjektů v mikroregionu Bystřička (stav k ) Obec Podnik. subjekty celkem* Zeměděl ství Průmysl Stavebni ctví Doprava Obchod Veřejná správa Školství a zdravotn ictví Bukovany Bystrovany Daskabát Doloplazy Hlubočky Mrsklesy Přáslavice Svésedlice Tršice Velká Bystřice Velký Újezd Zdroj dat: Český statistický úřad *Stav k Tabulka č. 13 Využití ploch (v ha) v obcích mikroregionu Bystřička Obec Celková výměra Orná půda Zahrady Zeměd. půda Lesní půda Vodní plochy Zastav. plochy Ostatní plochy Bukovany Bystrovany Daskabát Doloplazy Hlubočky Mrsklesy Přáslavice Svésedlice Tršice Velká Bystřice Velký Újezd Zdroj dat: Český statistický úřad BM region o.p.s 14

18 Zaměstnanost V mikroregionu Bystřička bylo na počátku roku 2011 evidováno úřadem práce 840 žadatelů o práci. Při celkovém počtu (stav k ) obyvatel, z nichž je v produktivním věku asi 70,4% je možné vymezit odhadovanou míru nezaměstnanosti v produktivním věku na cca 7,5%. Obyvatelé v produktivním věku jsou všichni obyvatelé bez rozdílu, ve věku let. Do ekonomicky aktivního obyvatelstva nejsou zahrnuty ženy v domácnosti, studenti a důchodci. Ve srovnání s ostatními mikroregiony Olomouckého kraje je tedy míra nezaměstnanosti nižší a celkem uspokojivá. Hlavním problémem mikroregionu Bystřička z pohledu zaměstnanosti je zejména malý počet pracovních příležitostí v místních obcích. Obyvatelé musí pracovní příležitosti hledat mimo mikroregion, což přináší řadu negativ. Většina obcí se však nachází v blízkosti krajského města Olomouce, kde je možnost najít pracovní místo mnohem vyšší. Tabulka č. 14 Počet žadatelů o práci v obcích mikroregionu k Obec Počet uchazečá o práci Ekonomicky aktivní obyvatelstvo Míra nezaměstnanosti v % Bukovany ,6 Bystrovany ,6 Daskabát ,1 Doloplazy ,0 Hlubočky ,9 Mrsklesy ,8 Přáslavice ,4 Svésedlice ,1 Tršice ,4 Velká Bystřice ,3 Velký Újezd ,0 BYSTŘIČKA ,8 Zdroj dat: Ministerstvo práce a sociálních věcí Tabulka č. 15 Přehled největších a nejvýznamnějších firem v obcích mikroregionu Bukovany Firma Stručný předmět podnikání SITAK K+M s.r.o. Opravy pracovních strojů, úprava zeleně. ALFA Connection s.r.o. Montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení. LM copany s.r.o. Zednictví, zámečnictví, nástrojařství. Firma Koyo Bearings Česká republika s.r.o. WEBA Olomouc, a.s. Lidl Česká republika v.o.s. Presbeton Nova, s.r.o. Firma Elektra Daskabát a.s. Makaser Interier s.r.o. Commodity Trading s.r.o. Bystrovany Stručný předmět podnikání Obráběčství, velkoobchod. Nástrojářství, velkoobchod. Velkoobchod. Výroba betonových výrobků. Daskabát Stručný předmět podnikání Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor, truhlářství, podlahářství. Koupě zboží za účelem jeho dlašího prodeje a prodej. BM region o.p.s 15

19 Doloplazy Firma Stručný předmět podnikání Pila K + L, s.r.o. Pořez dřeva. VRZAL s.r.o. Silniční motorová doprava nákladní. Střechy Malíček s.r.o. Provádění staveb, jejich změn a odstraňování. Firma J.M.I.T. a.s. Honeywell Aerospace Olomouc s.r.o. VLS s.p., divize Lipník n. Bečvou MORA MORAVIA, s.r.o. FOUNDEIK, s.r.o. Firma EOLIT group s.r.o. ALTUS CZ s.r.o. AUTOBRIDGE s.r.o. Firma WALTR Stroje s.r.o. IZOKOM STAV s.r.o. AUTOSERVIS PaM, spol. s.r.o. Firma PERNAV COLOR s.r.o. Kanál vodních sportů Olomouc s.r.o. Firma Tršická zemědělská a.s. MIJIRA spol. s.r.o. SCHEMAX, s.r.o. Firma RAVELA Velká Bystřice a.s. ARGO HANÁ, a.s. IMPECO Olomouc, s.r.o. Silniční motorová doprava. Výroba částí leteckých motorů. Hospodaření s lesy ve VVP Libavá. Hlubočky Stručný předmět podnikání Výzkum, vývoj, výroba, prodej a opravy strojírenských výrobků varné techniky a činnosti s tím spojené. Výroba odlitků ze šedé litiny. Mrsklesy Stručný předmět podnikání Hostinská činnost. Zprostředkování obchodu a služeb, reklamní činnost a marketing. Zprostředkování obchodu a služeb, velkoobchod. Přáslavice Stručný předmět podnikání Přípravné práce pro stavby. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. Opravy motorových vozidel, koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje, hostinská činnost. Svésedlice Stručný předmět podnikání Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. Tršice Stručný předmět podnikání Zemědělská výroba a prodej nezpracovaných zemědělských výrobků koupě zboží z účelem jeho dalšího prodeje, silniční motorová doprava. Zámečnictví, zednictví, poradenská činnost v oblasti strojírenství. Koupě zboží za účelem dalšího prodeje, provozování pěstitelského pálení. Velká Bystřice Stručný předmět podnikání Truhlářství, tesařství, skladovací činnost, zpracování dřeva, reprografické služby. prodej chemických látek a chemických přípravků, koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje. Montáž a opravy kancelářské a reprodukční elektroniky, poradenská činnost v oblasti software a hardware Velký Újezd Firma Stručný předmět podnikání DRESLER, spol. s.r.o. Silniční motorová doprava. SARLIGHT Montáž světelných reklam, koupě zboží za účelem dalšího prodeje. PROMOTIONS CZ s.r.o. ALSICO, s.r.o. Výroba, instalace a opravy elektrických strojů, přístrojů a zařízení. Zdroj dat: Administrativní registr ekonomických subjektů BM region o.p.s 16

20 9. OBČANSKÁ VYBAVENOST Školství V mikroregionu Bystřička se v současné době projevuje nedostačující kapacita mateřských škol, která je způsobena skokovým nárůstem počtu dětí v posledních letech. Tento jev se projevuje v celé republice. V 8 obcích jsou základní školy (v min. 2 z nich je pouze první stupeň). Některé školy by chtěly rozšířit svoje kapacity a opravit či revitalizovat školní budovy. MŠ se nachází v 9 obcích mikroregionu Bystřička (MŠ se potýkají s obdobným problémem jako ZŠ nedostatečné kapacity, nutnost oprav a rekonstrukcí). 2 obce mikroregionu MŠ vůbec nemají. V městyse Velký Újezd je možno navštěvovat navíc Střední odbornou školu služeb. V katastru mikroregionu Bystřička není vysoká škola. Možnost získání tradičního humanitního vzdělání nabízí v Olomouci Univerzita Palackého, technické, ekonomické, zemědělské aj. odborné universitní vzdělání získávají místní lidé mimo region Střední Moravy. Tabulka č. 16 Školní a vzdělávací zařízení Obec Školní a vzdělávací zařízení Bukovany V obci je jen MŠ, chybí zázemí na zahradě, bude se žádat o dotaci na venkovní herní prvky. Bystrovany Stávající kapacita ZŠ je nedostatečná, pro počet obyvatel obce nutno rozšířit, v současnosti zpracovávána PD. MŠ rozšířena v minulosti z vlastních zdrojů obce. Daskabát Obec zřizuje MŠ a ZŠ. Základní škola je do 5. ročníku, proběhla oprava střechy a výměna několika oken, škola a školka je dobře vybavena. Průběžně se plánuje výměna všech oken a dveří v budově. Doloplazy Obec je zřizovatel ZŠ 1.stupeň a MŠ. MŠ je velmi dobře vybavena, nová okna a venkovní dveře, letos proběhne výměna nábytku a některých podlahových krytin. Její kapacita se jeví pro obec nedostatečnou a OZ zvažuje stavební rozšíření. Naopak v ZŠ je poslední roky podstav žáků a obec udělovala výjimku z nejnižšího počtu žáků (kromě šk. r. 2010/2011). Snaha o výměnu oken a venkovních dveří za pomoci POV. Bude rozšířena školní družina, aktivity výtvarné výchovy (keramická pec, apod.) Hlubočky 2 mateřské školy ve 3 budovách, 2 základní školy ve 3 budovách, Školní jídelna. Mrsklesy V obci je MŠ max.pro 25 dětí, neuvažujeme o rozšíření kapacity Přáslavice V základní škole je kapacita dostatečná, v mateřské škole nedostatečná. Svésedlice Nejsou. Tršice Velká Bystřice Masarykova základní škola a mateřská škola, školní jídelna. V letech došlo k částečné rekonstrukci ZŠ a školní jídelny, byla postavena nová školní hala, v dalších letech bude nutné pokračovat v rekonstrukcích školských zařízení (ZŠ rekonstrukce sociálních zařízení, MŠ nutno řešit celkovou rekonstrukci). Velký Újezd ZŠ a MŠ cca 250 dětí, učiliště cca 250 učňů. Zdroj dat: Dotazníky obcí 2011 BM region o.p.s 17

Strategie rozvoje mikroregionu Bystřička

Strategie rozvoje mikroregionu Bystřička STRATEGIIE ROZVOJE MIIKROREGIIONU BYSTŘIIČKA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 6 3. PODNIKÁNÍ... 10 4. CESTOVNÍ

Více

A. PŘEDPOKLADY ROZVOJE OBCE. MAS Bobrava, z.s. IČ: Vnitřní 49/ Moravany. Název obce: Kontakt (jméno, telefon, ):

A. PŘEDPOKLADY ROZVOJE OBCE. MAS Bobrava, z.s. IČ: Vnitřní 49/ Moravany. Název obce: Kontakt (jméno, telefon,  ): Dotazník pro obce Tento dotazník slouží pro zpracování analytické části strategie komunitně vedeného rozvoje území MAS Bobrava z.s. pro období 2014 2020. Výstupy z dotazníkového šetření budou základem

Více

Závěrečný účet Sdružení obcí mikroregionu Bystřička za rok 2013

Závěrečný účet Sdružení obcí mikroregionu Bystřička za rok 2013 Závěrečný účet Sdružení obcí mikroregionu Bystřička za rok 2013 Vyvěšeno dne: Sejmuto dne: Obsah: Údaje o Mikroregionu Bystřička... 3-4 Bilance hospodaření...... 5 Údaje o plnění rozpočtu... 6 Vyúčtování

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Smlouva o převodu práv a povinností zakladatele

Smlouva o převodu práv a povinností zakladatele Smlouva o převodu práv a povinností zakladatele v obecně prospěšné společnosti (dále také jako Smlouva ) 1. Smluvní strany účastníci 1.1 Ing. Marek Pazdera, r. č. 710524/5334 trvale bytem: ul. 8. května

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

Závěrečný účet Sdružení obcí mikroregionu Bystřička za rok 2014

Závěrečný účet Sdružení obcí mikroregionu Bystřička za rok 2014 Závěrečný účet Sdružení obcí mikroregionu Bystřička za rok 2014 Vyvěšeno dne: Sejmuto dne: Obsah: Údaje o Mikroregionu Bystřička... 3-4 Bilance hospodaření...... 5 Údaje o plnění rozpočtu... 6 Vyúčtování

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE (Zásobník projektů pro období 2008-2015) : MĚSTYS CERHENICE Zpracoval: PhDr. Marek Semerád starosta městyse Schválil: Zastupitelstvo městyse Cerhenice, dne 30.

Více

Závěrečný účet Sdružení obcí mikroregionu Bystřička za rok 2011

Závěrečný účet Sdružení obcí mikroregionu Bystřička za rok 2011 Závěrečný účet Sdružení obcí mikroregionu Bystřička za rok 2011 Vyvěšeno dne: Sejmuto dne: Obsah: Údaje o Mikroregionu Bystřička... 3-4 Bilance hospodaření...... 5 Údaje o plnění rozpočtu... 6 Vyúčtování

Více

Závěrečný účet Sdružení obcí mikroregionu Bystřička za rok 2012

Závěrečný účet Sdružení obcí mikroregionu Bystřička za rok 2012 Závěrečný účet Sdružení obcí mikroregionu Bystřička za rok 2012 Vyvěšeno dne: Sejmuto dne: Obsah: Údaje o Mikroregionu Bystřička... 3-4 Bilance hospodaření...... 5 Údaje o plnění rozpočtu... 6 Vyúčtování

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Akční plán rozvoje obce Pístina. na období

Akční plán rozvoje obce Pístina. na období Akční plán rozvoje obce Pístina na období 2015-2020 Schváleno Zastupitelstvem obce Pístina dne 23.07.2015 1 Obsah: Úvod... str. 3 Základní údaje....str. 4 Doplňující údaje.....str.4 Rozvoj obce 2011-2015......str.

Více

Zámecké náměstí 79, Velká Bystřice

Zámecké náměstí 79, Velká Bystřice MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA BYSTŘIČKA VYHLAŠUJE VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V SOULADU SE STRATEGICKÝM PLÁNEM LEADER REGIONU BYSTŘIČKA A S PRAVIDLY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA, OSA IV. LEADER IDENTIFIKACE MAS Název

Více

Veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nemá více než 49 % hlasů. Přepočet hlasů se neprovádí. Každý člen valné hromady (partner) má 1 hlas.

Veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nemá více než 49 % hlasů. Přepočet hlasů se neprovádí. Každý člen valné hromady (partner) má 1 hlas. Zápis z jednání valné hromady partnerů místní akční skupiny (MAS) organizační složky Bystřička, o.p.s. se sídlem Velká Bystřice, Zámecké náměstí č.p. 79, PSČ 78353 IČ: 26882035 (dále také jako Společnost

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Strategický plán rozvoje obce Třemešná

Strategický plán rozvoje obce Třemešná Strategický plán rozvoje obce Třemešná 2011 2015 Obsah PŘEDMLUVA... 3 GEOGRAFICKÁ POLOHA OBCE... 3 OBYVATELSTVO... 3 INFRASTRUKTURA... 3 SLUŽBY V OBCI... 4 PODNIKÁNÍ V OBCI... 4 RIZIKA OVLIVŇUJÍCÍ ROZVOJ...

Více

Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled

Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled Prioritní osa 1 (PO 1) Sociokulturní život města Strategický cíl PO 1 - Město nabízející bohaté možnosti využití volného času

Více

Rozvojová strategie obce Písečná

Rozvojová strategie obce Písečná Rozvojová strategie obce Písečná VIZE Obec Písečná bude v roce 2020 kvalitním místem pro život občanů s pestrým kulturně-společenským děním, čistým životním prostředím a rozvinutou infrastrukturou. GLOBÁLNÍ

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA BYSTŘIČKA VYHLAŠUJE VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V SOULADU SE STRATEGICKÝM PLÁNEM LEADER REGIONU BYSTŘIČKA A S PRAVIDLY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA, OSA IV. LEADER IDENTIFIKACE MAS Název

Více

Aktualizovaný Program rozvoje obce. Dolany. na období

Aktualizovaný Program rozvoje obce. Dolany. na období Aktualizovaný Program rozvoje obce Dolany na období 2016-2020 Vypracováno: prosinec 2015 ÚVOD Aktualizovaný Program rozvoje obce Dolany na období 2016 2020 je dokument, v němž byla provedena analýza stavu

Více

U s n e s e n í z 28. jednání rady města Velká Bystřice dne v 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu ve Velké Bystřici.

U s n e s e n í z 28. jednání rady města Velká Bystřice dne v 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu ve Velké Bystřici. U s n e s e n í z 28. jednání rady města Velká Bystřice dne 12.4.2012 v 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu ve Velké Bystřici. UR/28/1/2012 program jednání Rada města Velká Bystřice po projednání

Více

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Číslo projektu SRP- Obec / město Název projektu Oblast zásahu BOROTICE BOR-001 Borotice Kanalizace a ĆOV infrastruktura

Více

IDENTIFIKACE MAS. Zámecké náměstí 79, 783 53 Velká Bystřice STRATEGICKÝ PLÁN, VYHLAŠOVANÉ FICHE

IDENTIFIKACE MAS. Zámecké náměstí 79, 783 53 Velká Bystřice STRATEGICKÝ PLÁN, VYHLAŠOVANÉ FICHE MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA BYSTŘIČKA VYHLAŠUJE VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V SOULADU SE STRATEGICKÝM PLÁNEM LEADER REGIONU BYSTŘIČKA A S PRAVIDLY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA, OSA IV. LEADER IDENTIFIKACE MAS Název

Více

Přístup ke strategii rozvoje. Priorita 4. Životní prostředí. Priorita 5. Cestovní ruch. Priorita 6. Sport, kultura, volný čas, kvalita života

Přístup ke strategii rozvoje. Priorita 4. Životní prostředí. Priorita 5. Cestovní ruch. Priorita 6. Sport, kultura, volný čas, kvalita života Obsah: 1. Aktualizace místního programu obnovy venkova Obec Tršice Plánovací období 2011-2020 Touto aktualizací se mění místní program obnovy vesnice (plán rozvoje obce) schválen ZO dne 29.10.2003 po číslem

Více

Dotazník pro občany žijící na území MAS Holicko, o.p.s.

Dotazník pro občany žijící na území MAS Holicko, o.p.s. Dotazník pro občany žijící na území MAS Holicko, o.p.s. Rádi bychom Vás požádali o vyplnění tohoto dotazníku, který bude podkladem pro tvorbu Integrované strategie území MAS Holicko, o.p.s. pro nové dotační

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

Požadovaná dotace. Není / alternativní možnost národní 14 2012 Obec Bušín Inženýrské sítě pro výstavbu RD, získání pozemků programy - MMR

Požadovaná dotace. Není / alternativní možnost národní 14 2012 Obec Bušín Inženýrské sítě pro výstavbu RD, získání pozemků programy - MMR Č. Doba realizace Žadatel Název projektu TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA Požadovaná dotace Dotační zdroj 1 2011 TJ OLPA Provozní budova TJ Olpa 600 000,00 Program rozvoje venkova 2 2013 Jandrt Vlastimil Motocrosová

Více

Krajské dotační programy pro obce v oblasti regionálního rozvoje

Krajské dotační programy pro obce v oblasti regionálního rozvoje Krajské dotační programy pro obce v oblasti regionálního rozvoje Zpracovala: Miriam Šůstková Datum: 4.4.2017 Vyhlášené programy v roce 2016/2017 Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje

Více

Závěrečný účet Sdružení obcí mikroregionu Bystřička za rok 2008

Závěrečný účet Sdružení obcí mikroregionu Bystřička za rok 2008 Závěrečný účet Sdružení obcí mikroregionu Bystřička za rok 2008 Vyvěšeno dne: Sejmuto dne: 1 Obsah: Údaje o Mikroregionu Bystřička... 3-4 Bilance hospodaření 5 Údaje o plnění rozpočtu 6 Rozpočtová opatření.

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Obec Příšovice. Místní program obnovy vesnice. Obec Příšovice, Příšovice 60, 463 46 Příšovice

Obec Příšovice. Místní program obnovy vesnice. Obec Příšovice, Příšovice 60, 463 46 Příšovice Obec Příšovice Místní program obnovy vesnice Strana 1 z 1 Místní plán obnovy vesnice v Příšovicích se skládá z následujících akcí v průběhu let 2013 až 2017 a dále Akce osvětové, kulturní a společenské

Více

MAS Podbrdsko, o.s. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

MAS Podbrdsko, o.s. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí MAS Podbrdsko, o.s. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí ISRÚ Integrovaná strategie rozvoje území Nástroj pro čerpání finančních prostředků a jejich přerozdělování

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor regionální politiky 23. září 2015, Ostrožská Nová Ves Regionální politika Cestovní ruch Bytová politika Národní dotační programy Podpora

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Strategický plán rozvoje obce Milotice nad Bečvou

Strategický plán rozvoje obce Milotice nad Bečvou PROBLÉMOVÉ OKRUHY STRATEGIE OBCE MILOTICE NAD BEČVOU Z výchozí SWOT analýzy a dotazníkového šetření se jeví účelně rozčlenit slabé stránky a problémy obce Milotice nad Bečvou do pěti problémových okruhů

Více

Prodej komerční nemovitosti č.p. 443 Dolní Dobrouč

Prodej komerční nemovitosti č.p. 443 Dolní Dobrouč Prodej komerční nemovitosti č.p. 443 Dolní Dobrouč Obec: Dolní Dobrouč Katastrální území: Dolní Dobrouč Okres: Kraj: Ústí nad Orlicí Pardubický ZÁKLADNÍ INFORMACE Cena prodejní: Poloha objektu: 10 600

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 Setkání s občany k rozvoji obce 8. března 2015 PROGRAM SETKÁNÍ» 1. Přiblížení zpracování programu rozvoje» 2. Představení situace v obci» 3. Diskuze nad

Více

Částky poskytnutých dotací

Částky poskytnutých dotací 64% kultura,sport,cestovní ruch bydlení,občanská vybavenost ochrana a údržba historických ochrana obyvatelstva činnost úřadu 4% 19% 1% 7% 0% 2% 3% zdravotnictví,sociální oblast vč. prevence kriminality

Více

město Planá nad Lužnicí

město Planá nad Lužnicí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ VERZE URČENÁ K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVÁNÍ TATO VERZE NEPROŠLA JEŠTĚ KONEČNOU JAZYKOVOU KOREKTUROU. 1 OBSAH ZPRACOVATEL:... 3 SWOT ANALÝZA...

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na druhé pololetí roku 2011 a první pololetí roku 2012 Specifikace výzev

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na druhé pololetí roku 2011 a první pololetí roku 2012 Specifikace výzev Plán výzev ROP Moravskoslezsko na druhé pololetí roku 2011 a první pololetí roku 2012 Specifikace výzev 5. 10. 2011 Plán výzev ROP Moravskoslezsko na 2. pololetí 2011 a 1. pololetí 2012 Specifikace výzev

Více

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Charakteristika Olomouckého kraje Nástroje rozvoje venkova

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD PRIORITNÍ OSA 3 UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL Hlavním cílem prioritní osy 3 je systematické zvyšování konkurenceschopnosti regionu posilováním

Více

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu 30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu Střední Čechy y Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační č program pro NUTS

Více

Zámecké náměstí 79, Velká Bystřice

Zámecké náměstí 79, Velká Bystřice MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA BYSTŘIČKA VYHLAŠUJE VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V SOULADU SE STRATEGICKÝM PLÁNEM LEADER REGIONU BYSTŘIČKA A S PRAVIDLY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA, OSA IV. LEADER IDENTIFIKACE MAS Název

Více

Národní dotační programy a dotace z EU na rok 2017 dle oblastí Doprava

Národní dotační programy a dotace z EU na rok 2017 dle oblastí Doprava Národní dotační programy a dotace z EU na rok 2017 dle oblastí Doprava Místní komunikace oprava, údržba (pouze obce do 3 000 obyvatel): výše podpory max. 50 % nákladů. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Více

Strategický rozvojový dokument Obce Bavorýne

Strategický rozvojový dokument Obce Bavorýne Strategický rozvojový dokument Obce Bavorýne Obsah 1. Vize 2. Teze 3. Shrnutí současného stavu 4. Formulace cílových skupin plánu 5. SWOT analýza (analýza silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb)

Více

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy 22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa Regionální operační program StředníČechy Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy Zaměřený konkrétně na region Střední

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Vyhodnocení dotazníků pro občany regionu MAS Střední Vsetínsko

Vyhodnocení dotazníků pro občany regionu MAS Střední Vsetínsko Vyhodnocení dotazníků pro občany regionu MAS Střední Vsetínsko 1. Cílem dotazníkového šetření Dotazníkové šetření je jedním ze způsobů, jak lze zjistit názory, přání a potřeby obyvatel. Cílem šetření,

Více

Město Vítkov. Akční plán města Vítkova na léta 2015 2018

Město Vítkov. Akční plán města Vítkova na léta 2015 2018 Město Vítkov Akční plán města Vítkova na léta 2015 2018 únor 2015 Program rozvoje územního obvodu města Vítkova AKČNÍ PLÁN MĚSTA VÍTKOVA NA LÉTA 2015-2018 (schválen Zastupitelstvem města Vítkova dne. usnesením

Více

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e ( Plán rozvoje na r. 2007 2010 ) 1. úvod Plán obnovy obce Vranovice byl zpracován a schválen ZO dne 1.8.1994 a v r. 1996 došlo k první a také poslední aktualizaci.

Více

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ...

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ... Místní program obnovy venkova obce Milejovice na období 2011 2015... Milan Vacek starosta... Michal Fouček místostarosta stránka 1 z 10 1.Obsah 1.Obsah...2 2.Úvod...3 2.1.Charakteristika obce...3 2.2.Výsledky

Více

Strategický plán rozvoje. města. Bohušovice nad Ohří

Strategický plán rozvoje. města. Bohušovice nad Ohří Strategický plán rozvoje města Bohušovice nad Ohří 2016 2020 znak města Vypracoval : MUDr. Jiří Kožíšek, místostarosta města červen srpen 2016-1- Obsah: 1. Charakteristika a poloha města 1.1. Charakteristika

Více

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko.

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko. 1 Obsah programu Obsahem programu je pokračovat v práci našich předchůdců, prohlubovat a zefektivňovat výkon samosprávy ve všech oblastech kulturního, společenského a hospodářsko-ekonomického života v

Více

PRIORITY ROZVOJE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO PRO PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ

PRIORITY ROZVOJE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO PRO PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ PRIORITY ROZVOJE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO PRO PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014-2020 MAS Dolnobřežansko provedla v průběhu měsíce května dotazníkové šetření mezi zástupci veřejného, neziskového a soukromého sektoru

Více

Zámecké náměstí 79, 783 53 Velká Bystřice

Zámecké náměstí 79, 783 53 Velká Bystřice MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA BYSTŘIČKA VYHLAŠUJE VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V SOULADU SE STRATEGICKÝM PLÁNEM LEADER REGIONU BYSTŘIČKA A S PRAVIDLY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA, OSA IV. LEADER IDENTIFIKACE MAS Název

Více

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření Cíle krajské samosprávy Cíle a opatření - Definovány v : Programovém prohlášení rady kraje Bylo přijato Radou Karlovarského kraje dne 9. 6. 2005 usnesením č. RK 444/06/05 Regionální rozvoj Cíl 1.: Podpořit

Více

1 ÚVOD. Program rozvoje obce Povrly na období 2008 až 2023

1 ÚVOD. Program rozvoje obce Povrly na období 2008 až 2023 STRATEGIE ROZVOJE OBCE POVRLY NA OBDOBÍ 2008 až 2023 Schváleno zastupitelstvem obce Povrly dne 20.12.2007 1 ÚVOD Cíl dokumentu a komu je dokument určen Strategie rozvoje obce je základním strategickým

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU POSÁZAVSKÝ KRUH

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU POSÁZAVSKÝ KRUH STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU POSÁZAVSKÝ KRUH PŘÍLOHA: AKČNÍ PLÁN PRO OBDOBÍ 2011 2014 1 OBSAH: 1. ÚVOD... 3 2. ZDŮVODNĚNÍ... 4 3. AKTIVITY AKČNÍHO PLÁNU... 5 A. Zkvalitnění podmínek pro rozvoj

Více

Regionální operační program Severozápad příležitosti pro neziskové organizace. Karlovy Vary,

Regionální operační program Severozápad příležitosti pro neziskové organizace. Karlovy Vary, Regionální operační program Severozápad příležitosti pro neziskové organizace Karlovy Vary, 18.3.2008 Regionální rada RS Severozápad Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad orgán, resp. právnická

Více

Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova

Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova Ing. Marta Novotná vedoucí oddělení regionálního rozvoje Krajský úřad Olomouckého kraje Koncepce zemědělsk lské politiky a rozvoje venkova Olomouckého kraje Důsledná

Více

Národní programy podpory regionálního rozvoje ve výhledu na rok 2012

Národní programy podpory regionálního rozvoje ve výhledu na rok 2012 Národní programy podpory regionálního rozvoje ve výhledu na rok 2012 RNDr.Josef Postránecký Ministerstvo pro místní rozvoj Národní programy v roce 2011 Program obnovy a rozvoje venkova Podpora revitalizace

Více

Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role města

Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role města Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role 1.1. Doprava a komunikace 1.2. Technická infrastruktura Zlepšení stavu komunikací ve městě Snížení negativních

Více

Obec pro život s budoucností

Obec pro život s budoucností Obec pro život s budoucností obec Radim okres Kolín kraj Středočeský stát Česká republika GPS Loc: 50 4'12.235"N, 15 0'44.789"E Nachází ve Středočeském kraji, nedaleko Poděbrad a Kolína. Radim má dobré

Více

1. výzva k předkládání žádostí o dotace

1. výzva k předkládání žádostí o dotace Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí MAS Ekoregion Úhlava, o.s. 1. výzva k předkládání žádostí o dotace Strategický plán LEADER (SPL) Marketingová značka

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

Projektový list pro výběr pilotního projektu

Projektový list pro výběr pilotního projektu Projektový list pro výběr pilotního projektu (shodný pro oba typy asistencí) Předkladatel projektu Právní forma předkladatele projektu Obec Němčice Obec IČO 279277 Sídlo 107, Němčice 56002 Zodpovědný zástupce

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2014 až 2022 Jablonná, červen 2014 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

Hlavní aktivity regionální politiky v roce 2012

Hlavní aktivity regionální politiky v roce 2012 Hlavní aktivity regionální politiky v roce 2012 Příprava a schválení Strategie regionálního rozvoje 2014+ Novela zákona o podpoře regionálního rozvoje Hlavní aktivity pro rok 2012 Příprava a schválení

Více

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 1. Název obce Vašeho bydliště: Velké Karlovice 65 15% Karolinka

Více

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč)

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč) provoz opravy investice CELKEM provoz opravy investice CELKEM ZÁKLADNÍ PROVOZ MĚSTA 55 352 7 403 3 070 65 825 40 589 5 220 833 46 642 70,86 Místní správa - chod úřadu 32 115 135 200 32 450 22 888 129 46

Více

Přehled fichí. MAS Sedlčansko, o.p.s.

Přehled fichí. MAS Sedlčansko, o.p.s. Přehled fichí Fiche č. 1: Podpora a vznik mikropodniků (minimální výše ZV 100 000, maximální výše ZV 500 000) 1) rekonstrukce a modernizace objektu, případně nová výstavba budov a ploch pro zakládání a

Více

Obec Věrovany. Strategický plán rozvoje obce Věrovany pro období 2016-2020

Obec Věrovany. Strategický plán rozvoje obce Věrovany pro období 2016-2020 Obec Věrovany Strategický plán rozvoje obce Věrovany pro období 2016-2020 1 Obsah STRATEGICKÝ PLÁN... 3 STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA OBCE... 3 1. Charakteristika obce Věrovany... 3 Základní údaje... 3 Geografická

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2011 až 2020 Jablonná, září 2011 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

Závěrečný účet Sdružení obcí mikroregionu Bystřička za rok 2015

Závěrečný účet Sdružení obcí mikroregionu Bystřička za rok 2015 Závěrečný účet Sdružení obcí mikroregionu Bystřička za rok 2015 Vyvěšeno dne: Sejmuto dne: Obsah: Údaje o mikroregionu Bystřička... 3-4 Bilance hospodaření...... 5 Údaje o plnění rozpočtu... 6 Vyúčtování

Více

Strategický rozvojový dokument OBCE HLÁSNICE. na roky

Strategický rozvojový dokument OBCE HLÁSNICE. na roky Strategický rozvojový dokument OBCE HLÁSNICE na roky 2015-2025 1 Obsah: OBSAH.. 2 1. ÚVOD...3 2. STRUČNÝ POPIS OBCE...4 3. SWOT ANALÝZA OBCE HLÁSNICE...5 4. OBČANSKÁ VYBAVENOST A KVALITA ŽIVOTA 5 5. DOPRAVA

Více

Regionální operační program Jihozápad

Regionální operační program Jihozápad Regionální operační program Jihozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Dostupnost center... 2 Prioritní osa 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí... 4 Prioritní

Více

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad Hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007 2013

Více

Strategický rozvojový dokument OBCE HLÁSNICE. na roky

Strategický rozvojový dokument OBCE HLÁSNICE. na roky Strategický rozvojový dokument OBCE HLÁSNICE na roky 2015-2025 1 Obsah: OBSAH.. 2 1. ÚVOD...3 2. STRUČNÝ POPIS OBCE...4 3. SWOT ANALÝZA OBCE HLÁSNICE...5 4. OBČANSKÁ VYBAVENOST A KVALITA ŽIVOTA 5 5. DOPRAVA

Více

Program rozvoje obce: Seznam plánovaných projektů obce Olešnice

Program rozvoje obce: Seznam plánovaných projektů obce Olešnice Program rozvoje obce: Seznam plánovaných projektů obce Olešnice Seznam projektových záměrů: Název projektu Rekonstrukce a oprava místních komunikací Lokalizace místní části obce Rozpočet 4 mil. Kč Popis

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VESNICE

MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VESNICE OBEC BOHATICE MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VESNICE NÁVRH HOSPODÁŘSKÉHO A SOCIÁLNÍHO ROZVOJE OBCE BOHATICE na období 2011 2015 Místní program obnovy vesnice pro obec BOHATICE HISTORICKÝ VÝVOJ OBCE A OKOLÍ První

Více

MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková

MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková Základní informace o MAS Mapa území MAS Střední Haná Základní informace o MAS Počet členů MAS dle sektorů Obce na území MAS: Ivaň, Kojetín, Lřenovice, Lobodic,

Více

Rozvoj Městyse Plaňany a obcí Hradenín, Blinka a Poboří na období

Rozvoj Městyse Plaňany a obcí Hradenín, Blinka a Poboří na období Rozvoj Městyse Plaňany a obcí Hradenín, Blinka a Poboří na období 2011 2014 Městys Plaňany se nachází ve Středočeském kraji v bývalém okrese Kolín. Leží u silnice I/ 12 asi 40 km východně od Prahy směrem

Více

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Program rozvoje Královéhradeckého 2008-2010 I. Priorita Podnikání a zaměstnanost Priority / opatření PRK A) Podpora stávajících firem jako stabilizujícího prvku regionální ekonomiky a zaměstnanosti 1.

Více

Monitorovací indikátory byly zvoleny na základě cílů a priorit ISÚ a SPL.

Monitorovací indikátory byly zvoleny na základě cílů a priorit ISÚ a SPL. Monitoring naplňování cílů SPL Monitorovací indikátory byly zvoleny na základě cílů a priorit ISÚ a SPL. Monitoring je zaměřen na: a) sledování naplnění cílů SPL a PRV prostřednictvím projektů podpořených

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Místo konání: Ústí nad Orlicí, Dolní Čermná, Žamberk Dne: 22. 4., 23. 4., 25. 4. 2014 Účastníci: zástupci MAS Orlicko a veřejnost Ve dnech 22. 4., 23.

Více

Strategie obce Ploskovice dodatek č. 2 květen 2011 OBSAH: 2. SITUAČNÍ ANALÝZA. 2.11.12 Územně plánovací dokumentace 4. PRIORITY 5.

Strategie obce Ploskovice dodatek č. 2 květen 2011 OBSAH: 2. SITUAČNÍ ANALÝZA. 2.11.12 Územně plánovací dokumentace 4. PRIORITY 5. OBSAH: 2. SITUAČNÍ ANALÝZA 2.11.12 Územně plánovací dokumentace 4. PRIORITY 5. PROJEKTY 1 2.11.12 Územně plánovací dokumentace obce Obec má dokončenou 1. změnu územně plánovací dokumentace. V současné

Více

Servisní a informační svazku obcí mikroregion Milada o.p.s., Husovo náměstí 3, Chabařovice IČ :

Servisní a informační svazku obcí mikroregion Milada o.p.s., Husovo náměstí 3, Chabařovice IČ : Zásobník projektů Obsah : 2 1. Úvod 3 2. Zásobník projektů 4 2.1. Rekonstrukce historických památek 4 2.2. Občanská infrastruktura (vybavenost) 10 2.3. Ubytovací a stravovací kapacity 21 2.4. Dopravní

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY okres Jablonec nad Nisou kraj Liberecký období : 2008 2012 Program obnovy venkova byl schválen usnesením Zastupitelstva Obce Plavy č. 22/1/08 ze dne 12.3.2008 I. ÚČEL

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Útěchovice pod Stražištěm zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Strategický rozvojový plán obce Žďár nad Metují. Strategický rozvojový plán obce Žďár nad Metují 2014 2020

Strategický rozvojový plán obce Žďár nad Metují. Strategický rozvojový plán obce Žďár nad Metují 2014 2020 Strategický rozvojový plán obce Žďár nad Metují 2014 2020 1 Úvod Strategický plán a akční plán rozvoje obce Žďár nad Metují je základním dokumentem územního rozvoje. Vyjadřuje předpokládaný rozvoj katastrálního

Více

Příloha 1: Poloha území MAS Moravská cesta v rámci Olomouckého kraje

Příloha 1: Poloha území MAS Moravská cesta v rámci Olomouckého kraje Příloha 1: Poloha území MAS Moravská cesta v rámci Olomouckého kraje (Zdroj: ArcČR500, vlastní zpracování) Příloha 2: Mikroregiony zasahující na území MAS Moravská cesta (Zdroj: ArcČR500, vlastní zpracování)

Více