Analýza mikroregionu Bystřička a představení jednotlivých obcí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analýza mikroregionu Bystřička a představení jednotlivých obcí"

Transkript

1 ANALÝZA MIIKROREGIIONU BYSTŘIIČKA A PŘEDSTAVENÍÍ JEDNOTLIIVÝCH OBCÍÍ BM region o.p.s. 1

2 OBSAH Obsah ÚVOD VZNIK MIKROREGIONU BYSTŘIČKA MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA OBCE MIKROREGIONU OBYVATELSTVO ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA PODNIKÁNÍ OBČANSKÁ VYBAVENOST CESTOVNÍ RUCH PROJEKTY FOTODOKUMENTACE OBCÍ MIKROREGIONU BM region o.p.s. 2

3 1. ÚVOD Představení společnosti BM region o.p.s. Společnost BM region o.p.s. poskytuje následující obecně prospěšné služby: 1. Napomáhání rozvoji regionů. 2. Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců. 3. Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy. Tyto služby jsou uskutečňovány především: - podporou rozvoje občanských iniciativ na místní a regionální úrovni, ochranou přírodního a kulturního bohatství a zdraví obyvatel regionů, - zvýšením ekonomické prosperity a kvality života regionů, - zajišťováním finančních, lidských, materiálních a informačních zdrojů rozvoj regionů. Obecně prospěšné služby jsou uskutečňovány naplňováním principu partnerství spočívající v intenzivní spolupráci mezi státní správou a samosprávou, podnikatelskými subjekty, nevládními organizacemi, dalšími subjekty a občany, podporou rozvoje občanských iniciativ na místní a regionální úrovni, ochrany přírodního a kulturního bohatství a zdraví obyvatel regionu. Společnost BM region o.p.s. spolupracuje s několika experty na problematiku dotačních programů, řízení projektů, strategického plánování, rozvoje partnerství. Díky této spolupráci realizovala v posledních letech zakázky týkající se zpracování kompletních žádostí o dotaci z programů ROP, OPVK, PRV, národních dotací, administraci těchto projektů v průběhu realizace, přípravu strategií rozvoje a záměru MAS a technickou pomoc při předkládání podnikatelských a obecních záměrů do programu Leader, zpracování finančních analýz a projektů, tréninkové semináře předkladatelů projektů pro Olomoucký kraj, semináře v rámci programu PRV aj. BM region o.p.s. 3

4 Zpracování Strategie rozvoje mikroregionu Bystřička by mělo především přispět k nalezení a správnému formulování hlavních cílů rozvoje a předpokladů jejich naplnění, navržení společných aktivit, vytipování vhodných projektů. Předkládaná analýza stávající situace stručně představuje základní ekonomickou, sociální a demografickou situaci a další faktory ovlivňující život v mikroregionu. Analýza současně s přehledem plánovaných akcí je výchozím podkladem pro návrhovou, projekční část. Za nejdůležitější a nejnáročnější fázi zpracovávání strategie je všeobecně považováno dosažení konsensu, tj. konkrétní shody představitelů všech zainteresovaných subjektů z nejrůznějších sfér života mikroregionu (veřejné správy, podnikatelů, škol, spolků, neziskových organizací apod.) na tom, jaké cíle pro další rozvoj svého mikroregionu budou společně považovat za rozhodující, jaké cesty zvolí k jejich realizaci, aby došlo k co nejefektivnějšímu naplnění poznaných rozvojových šancí mikroregionu. Aktualizovaná strategie navazuje na původní materiál Strategie rozvoje mikroregionu Bystřička zpracovaný v roce 2004 Regionální agenturou pro rozvoj střední Moravy. Nová podoba vychází z veřejně dostupných informací, vlastních šetření, diskuzí a podnětů od subjektů z celého regionu. Ačkoliv jsme uprostřed programovacího období , pomalu ale jistě se pozornost všech zaměřuje i za horizont roku PŘÍPRAVY NA NOVÉ PROGRAMOVÉ OBDOBÍ Evropská komise zveřejnila v listopadu 2010 tzv. Pátou kohezní zprávu o hospodářské, sociální a územní soudržnosti, kterou představila jako jeden z hlavních podkladů pro další fázi debat o budoucnosti kohezní politiky (politiky soudržnosti) po roce Připomeňme, že kohezní politika je z hlediska rozpočtu v současném programovém období druhou nejvýznamnější politikou EU (35,7 % z celkového rozpočtu EU). Jejím obecným cílem je snižovat rozdíly mezi úrovní rozvoje různých regionů a posilovat hospodářskou, sociální a územní soudržnost. Cílem nejnovější strategie EU je pomoct zúčastněným státům čelit společným problémům, např. v oblasti dopravy, energetiky a životního prostředí, a zefektivnit a zintenzívnit jejich vzájemnou spolupráci. Přípravy ČR na čerpání evropských dotací v období budou rozděleny do dvou fází. V první fázi proběhne jednání s nezávislými experty, zaměstnavateli, politiky a představiteli státní správy a samosprávy. Druhá fáze bude zaměřena na konkrétní podobu a počet programů, pomocí kterých se budou dotace čerpat. Cílem v novém dotačním období bude snížení počtu operačních programů a srozumitelnost pravidel pro žadatele o dotace. V následujícím období je třeba se zamyslet nad řešením následujících typů projektů, jedná se zejména o infrastrukturní projekty, které řeší veřejnou, občanskou vybavenost a dále například využití areálů průmyslového a podnikatelského charakteru. 20 uplynulých let i přes většinové období prosperity sice dokázalo zásadně proměnit tvář městských i obecních center, nedokázalo však stále uspokojivým způsobem zajistit komplexní vybavenost měst a obcí. To se týká i základních prostředků veřejné a občanské vybavenosti a její následné údržby (odpovídajících chodníků, osvětlení, cyklostezek, upravených parků a veřejných prostor). Jedná se však i o podnikatelskou infrastrukturu (a v ní především problematiky brownfields, nevyužívaných továrních objektů). Nová strategie rozvoje mikroregionu Bystřička je formulována i na další plánovací období BM region o.p.s. 1

5 2. VZNIK MIKROREGIONU BYSTŘIČKA Sdružení obcí mikroregionu Bystřička vzniklo v roce 2000 a od roku 2006, kdy přistoupila obec Doloplazy jej tvoří 11 spádových obcí Bukovany, Bystrovany, Daskabát, Doloplazy, Hlubočky, Mrsklesy, Přáslavice, Svésedlice, Tršice, Velká Bystřice, Velký Újezd. Bystřička je mikroregionem střední velikosti, rozprostírá se přibližně na ha a s obyvateli se řadí mezi střední mikroregiony Olomouckého kraje. Mezi logické souvislosti, proč tento mikroregion vznikl, patří nejen geografická blízkost, ale i spojení kulturními, historickými tradicemi a také společnými problémy. Právě možnost operativnějšího a schůdnějšího řešení těchto problémů, efektivnějšího čerpání finančních prostředků ze státního rozpočtu a z fondů Evropské unie, byl hlavním impulsem k založení. Hlavním předmětem činnosti mikroregionu je zejména koordinace postupů při řešení problémů týkajících se: rozvoj samosprávy obcí hospodářského, sociálního a kulturního života obcí vztahu k orgánům krajské správy a státní správy rozvoj technické infrastruktury v obcích vzájemná pomoc při řešení problematiky životního prostředí, především v oblasti využití alternativních zdrojů energie podpora řešení dopravní obslužnosti týkající se více obcí rozvoj cestovního ruchu a venkovské turistiky při současném řešení dalších akcí místních programů rozvoje jednotlivých obcí marketing venkovské turistiky, zpracování nabídkových produktů společné řešení problematiky základních a mateřských škol společná řešení sociálních služeb a zdravotní péče podpora společných řešení směřujících k vyjasnění majetkových poměrů ve vlastnictví obcí, společná příprava komplexních pozemkových úprav řešení nezaměstnanosti podporou rozvoje malého a středního podnikání společná příprava mikroregionálních projektů BM region o.p.s 2

6 3. MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA Tabulka č. 1 Základní informace o MAS Bystřička Místní akční skupina Bystřička, o.p.s. Právní forma místní akční skupiny Obecně prospěšná společnost Statutární zástupce Ing. Jan Ulrich ředitel společnosti Předseda správní rady Ing. Antonín Plíska Sídlo Zámecké náměstí 79, Velká Bystřice Kraj Olomoucký NUTS 2: Střední Morava IČ Rozloha v km2 424,03 km2 Počet obyvatel celkem (stav k ) Zdroj dat: Český statistický úřad Místní akční skupina (MAS) Zkratka MAS znamená spojení slov místní akční skupina. Jedná se o překlad z anglického local action group (LAG). To je v terminologii Evropské unie pojmenování pro skupiny tzv. místního partnerství, které se zapojují do programů typu LEADER s cílem realizovat na daném území pilotní projekty s finanční podporou EU, případně rozpočtu národního. Jedná se o sdružení s právní subjektivitou, které je tvořeno obcemi, neziskovými organizacemi a podnikateli. Místní akční skupina Bystřička vychází z obcí mikroregionu Bystřička. Důležitým krokem bylo spojení MAS Bystřička s územím Vojenského újezdu Libavá. Toto spojení bylo odůvodněné praktickou homogenitou území. MAS Bystřička pokrývá území 12 obcí s více než 17-ti tisíci obyvateli. Jedná se o následující obce - Bukovany, Bystrovany, Daskabát, Doloplazy, Hlubočky, Vojenský újezd Libavá, Mrsklesy, Přáslavice, Svésedlice, Tršice, Velká Bystřice, Velký Újezd. Největší obcí podle počtu obyvatel je obec Hlubočky se 4394 obyvateli, následuje Velká Bystřice s 3024 obyvateli, naopak nejmenší je obec Svésedlice se 188 obyvateli. Projekty MAS Na následující stránce jsou v tabulce uvedeny příklady podpořených projektů MAS Bystřička. BM region o.p.s 3

7 Tabulka č. 2 Příklady podpořených projektů MAS Bystřička Žadatel Projekt Obec Tršice Bezdrátový rozhlas s digitálním kódováním s možností napojení na zadávací pracoviště složek IZS Sportovní klub Hvězda Město Zkvalitnění sportovních podmínek pro občany Města Libavá Libavá Orel jednota Velká Bystřice Komplexní vybavení multifunkčního sálu orlovny ve Velké Bystřici Hanácký národopisný soubor Rekonstrukce a pořízení krojového vybavení a ozvučení Olešnica Doloplazy o.s. Obec Doloplazy Vyřešení akustiky v sále kulturního domu obce Doloplazy Agrospol Velká Bystřice s.r.o. Modernizace sušící technologie na chmel Jan Miklík - STOLÁŘSTVÍ Ekologické zpracování odpadu z dřevařské výroby Jana Bordovská Centrum zakázkové tvorby tiskovin Obec Hlubočky Parkovací stání odstavná plocha u zdravotního střediska v Mariánském Údolí TJ Sokol Doloplazy Rekonstrukce objektu šaten a klubovny SK Velká Bystřice Zlepšení zázemí ve sportovním areálu SK Velká Bystřice II.etapa Obec Přáslavice Dětský koutek v Přáslavicích Dušan Teplý Rozšíření autodílny Smětal s.r.o. Zkvalitnění a rozšíření zázemí stavební firmy Fotbalový klub Hlubočky Zkvalitnění zázemí areálu FK Hlubočky Město Velká Bystřice STAVEBNÍ OPRAVY A ÚPRAVY HYGIENICKÝCH ZAŘÍZENÍ MASARYKOVA ZŠ VELKÁ BYSTŘICE I.ETAPA Obec Tršice Snížení energetické náročnosti školní jídelny Jaroslava Smékalová Rekonstrukce střechy zemědělské provozovny Marcela Vydrová Rozšíření stávající provozovny pedikúry a nabídky poskytovaných služeb Petr Smékal Modernizace vybavení palírny rozšíření podnikatelských možností Římskokatolická farnost Velká Úprava boční kaple kostela stětí sv. Jana Křtitele ve Velké Bystřici Bystřice Římskokatolická farnost Tršice Kostel Narození Panny Marie modernizace systému věžních hodin Sbor dobrovolných hasičů Hlubočky Modernizace vybavení hasičské zbrojnice SK Bukovany o.s. Rekonstrukce oplocení fotbalového hřiště Zdroj dat: V roce 2008 byly vyhlášeny celkem 2. výzvy, projekty byly podávány do FICHE 1: Rozvoj zemědělských podniků, FICHE 2: Obnova a rozvoj vesnic, infrastruktury, FICHE 4: Podpora podnikání v regionu, FICHE 5: Rozvoj obcí, občanská infrastruktura a FICHE 6: Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům. Celkem byly v roce 2008 schváleny projekty s celkovou dotací ve výši Kč. V roce 2009 byly vyhlášeny celkem 2. výzvy, projekty byly podávány do FICHE 1: Rozvoj zemědělských podniků, FICHE 2: Obnova a rozvoj vesnic, infrastruktury, FICHE 3: Podpora cestovního ruchu - podnikatelské projekty, FICHE 4: Podpora podnikání v regionu a FICHE 5: Rozvoj obcí, občanská infrastruktura. Celkem byly v roce 2009 schváleny projekty s celkovou dotací ve výši Kč. V roce 2010 byly vyhlášeny celkem 2. výzvy, projekty byly podávány do FICHE 1: Rozvoj zemědělských podniků, FICHE 2: Obnova a rozvoj vesnic, infrastruktury, FICHE 3: Podpora cestovního ruchu - podnikatelské projekty, FICHE 4: Podpora podnikání v regionu, FICHE 5: Rozvoj obcí, občanská infrastruktura a FICHE 7: Kulturní dědictví. Celkem byly v roce 2010 schváleny projekty s celkovou dotací ve výši Kč. BM region o.p.s 4

8 Akce MAS Seznam akcí pod záštitou mikroregionu Bystřička ve spolupráci s MAS Bystřička: V roce 2009 proběhlo 7 společenských, sportovních či poznávacích akcí v režii mikroregionu a MAS: 1. První mikroregionální ples v Tršicích, 2. Turnaj ve stolním tenise , 3. Čtvrtý ročník sportovních her základních škol mikroregionu Bystřička červen 2009, 4. Cyklistická poznávací jízda mikroregionem Bystřička , 5. Tenisový turnaj mikroregionu Bystřička, 6. Poznávací seminář pro zastupce mikroregionů Olomouckého kraje na Ukrajinu září 2009, 7. Mikroregionální turnaj v malé kopané prosinec V roce 2010 proběhlo 6 společenských, sportovních či poznávacích akcí v režii mikroregionu a MAS: 1. Druhý mikroregionální ples v Přáslavicích, 2. Turnaj ve stolním tenice , 3. Cyklistická poznávací jízda mikroregionem Bystřička , 4. Tenisový turnaj mikroregionu Bystřička , 5. Poznávací seminář pro starosty mikroregionu Bystřička - Podyjí září 2010, 6. Mikroregionální turnaj v malé kopané BM region o.p.s 5

9 4. OBCE MIKROREGIONU Tabulka č. 3 Členové mikroregionu Bystřička Obec Starosta Telefon Bukovany Ing. Ivana Vančurová Bystrovany Ing. Hana Vagnerová Daskabát Antonín Venclík Doloplazy Bc. Josef Zdařil Hlubočky PhDr. Ivo Černík Mrsklesy Miluše Foukalová Přáslavice Ing.Čestmír Rochovanský Svésedlice František Zatloukal Tršice Leona Stejskalová Velká Bystřice Ing. Marek Pazdera Velký Újezd Lubomír Bršlica Zdroj dat: Dotazníky obcí Tabulka č. 4 Obce mikroregionu a jejich části Obec Místní části Pověřený úřad Matrika Stavební úřad Počet katastrů Bukovany Bukovany Olomouc Velká Bystřice Velká Bystřice 1 Bystrovany Bystrovany Olomouc Olomouc Olomouc 1 Daskabát Daskabát Olomouc Velký Újezd Velký Újezd 1 Doloplazy Doloplazy Olomouc Tršice Tršice 1 Hlubočky Hlubočky Hrubá Voda Mariánské Údolí Posluchov Hlubočky Hlubočky Hlubočky 4 Mrsklesy Olomouc Velká Bystřice Velká Bystřice 1 Přáslavice Přáslavice Olomouc Velká Bystřice Velká Bystřice 1 Kocourovec Svésedlice Svésedlice Olomouc Velká Bystřice Velká Bystřice 1 Tršice Hostkovice Lipňany Přestavlky Tršice Vacanovice Zákřov Olomouc Tršice Tršice 6 Velká Velká Bystřice Olomouc Velká Bystřice Velká Bystřice 1 Bystřice Velký Újezd Velký Újezd Olomouc Velký Újezd Velký Újezd 1 Zdroj dat: Obce Olomouckého kraje: ČSÚ BM region o.p.s 6

10 Tabulka č. 5 Obce mikroregionu Bystřička (stav k ) Obec Počet obyvatel První zmínka z roku Nadmořská výška m. n. m. Katastrální výměra v ha Bukovany Bystrovany Daskabát Doloplazy Hlubočky Mrsklesy Přáslavice Svésedlice Tršice Velká Bystřice Velký Újezd BYSTŘIČKA Zdroj dat: Dotazníky obcí, ČSÚ BM region o.p.s 7

11 5. OBYVATELSTVO Trvalý pobyt v mikroregionu Bystřička má nahlášeno celkem obyvatel v celkem jedenácti obcích. Nejvíce obyvatel žije v obci Hlubočky obyvatel. Další nejlidnatější obcí je město Velká Bystřice s obyvateli. Naopak mezi obce s nejnižším počtem obyvatel v mikroregionu patří Bukovany a Mrsklesy, ve kterých žije okolo 600 obyvatel. Obcí s vůbec nejnižším počtem obyvatel je obec Svésedlice, kde žije pouhých 188 obyvatel. Ostatní obce nedosahují v celkovém počtu obyvatel. Tabulka č. 6 Velikostní struktura obcí mikroregionu Bystřička (stav k ) Velikost obce (počet obyvatel) Počet obcí Podíl Počet obyvatel Podíl obyvatel < ,09% 188 1,00% ,27% ,00% ,37% ,00% > ,27% ,00% Zdroj dat: Český statistický úřad Věková struktura mikroregionu Bystřička, není ve výhledu do budoucna příliš dobrá. Ve srovnání s věkovou strukturou v ostatních mikroregionech, krajích, či v celé ČR je na tom mikroregion stále uspokojivě, neboť počet občanů v předproduktivním věku je vyšší, než počet občanů ve věku poproduktivním. Z tabulky je patrné, že v celém mikroregionu Bystřička je celkově o cca 150 lidí v předproduktivním věku více, než lidí ve věku poproduktivním. Výjimkou, kde počet obyvatel ve věku poproduktivním převyšuje počet obyvatel ve věku předproduktivní, jsou obce Daskabát, Hlubočky, Mrsklesy a Přáslavice. Celkově žije v mikroregionu Bystřička lidí v produktivním věku, což je 69,88% všech obyvatel. Tabulka č. 7 Věková struktura obyvatel obcí mikroregionu Bystřička (stav k ) Obec 0-14 let 65 a víc let let Počet % Počet % Počet % Bukovany 98 16,70% ,52% 75 12,78% Bystrovany ,08% ,29% 86 8,63% Daskabát 77 12,77% ,51% ,72% Doloplazy ,21% ,81% ,98% Hlubočky ,16% ,14% ,70% Mrsklesy 91 15,42% ,82% 93 15,76% Přáslavice ,15% ,48% ,37% Svésedlice 28 14,90% ,80% 25 13,30% Tršice ,29% ,97% ,74% Velká Bystřice ,37% ,18% ,45% Velký Újezd ,11% ,45% ,44% BYSTŘIČKA ,50% ,88% ,62% Zdroj dat: Český statistický úřad BM region o.p.s 8

12 Následující tabulka nám vypovídá o pohybu obyvatel v obcích mikroregionu Bystřička. Údaje jsou za rok V roce 2010 byla dle statistik v mikroregionu Bystřička větší natalita, než mortalita. Také díky tomu je celkový přírůstek obyvatel kladný. Jak už je z minulých let zvykem i hodnoty migračního salda v obcích jsou kladné. Jen v obcích Hlubočky, Přáslavice a Velká Bystřice se více lidí vystěhovalo, než přistěhovalo. Tabulka č. 8 Bilance obyvatelstva za rok 2010 Obec Stav k Živě narození Zemřelý Migrační saldo Celkový přírůstek Stav k Bukovany Bystrovany Daskabát Doloplazy Hlubočky Mrsklesy Přáslavice Svésedlice Tršice Velká Bystřice Velký Újezd Bystřička Zdroj dat: Český statistický úřad BM region o.p.s 9

13 6. ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE Všechny obce mikroregionu Bystřička mají zpracovanou územně plánovací dokumentaci. Většina obcí má zpracován územní plán, nebo v některých případech jen dostačující urbanistickou studii. Tyto územně plánovací dokumentace si všechny obce dle svých potřeb a budoucích plánů s využíváním území aktualizují. Tabulka č. 9 Přehled územně plánovací dokumentace Obec Rok schválení Bukovany Původní z r. 2002, v novém volebním období se bude obnovovat. Bystrovany Do bude pořízen nový územní plán. Daskabát Původní z r 2010 na kterém se průběžně dělají změny dle požadavků. Doloplazy Původní z r. 2002, v novém volebním období se bude obnovovat. Hlubočky Obec má aktualizovaný územní plán z roku Mrsklesy Původní z r. 2006, úvaha o změně územního plánu do r Přáslavice Naposledy aktualizováno v roce Svésedlice V současné době probíhá projednávání souboru změn č. 1 územního plánu obce. Tršice Velká Bystřice Územní plán vznikl v r a do dnešního dne bylo projednáno 5 změn. Stávající územní plán již nevyhovuje potřebám a rozvoji městečka. Úkolem bude zpracovat a projednat nový územní plán města Velká Bystřice (do r. 2013) Velký Újezd Původní z r 2005, v r se bude žádat o zpracování nového ÚP. Zdroj dat: Dotazníky obcí BM region o.p.s 10

14 7. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA Technická infrastruktura obcí mikroregionu Bystřička je na relativně dobré úrovni. V případě plynofikací lze konstatovat, že všechny obce již tuto otázku vyřešily. Problematika zásobování vodou je rovněž vesměs vyřešena, s výjimkou Svésedlic (velmi malý zájem o napojení ze strany občanů) a Bukovan (obec však bude v roce 2011 žádat o dotaci ze SZIF). Stav vodovodů je celkově hodnocen jako dobrý, otázkou ke zvážení je nalezení dalších vlastních zdrojů pitné vody. Kanalizaci již má každá obec a čistírnou odpadních vod je dnes vybavena většina obcí a některé z obcí se snaží rozšířit tyto kapacity, nebo plánují napojení k blízkým ČOVkám. V případě nakládání s odpady je situace v mikroregionu na dobré úrovni, protože obce mají tuto problematiku řešenu ve vlastní režii. Tabulka č. 10 Přehled technické infrastruktury Kanalizace a ČOV, Vodovod Obec Kanalizace a ČOV Vodovod Bukovany Vyřešeno Obec bude v roce 2011 žádat o dotaci ze SZIF Bystrovany Potřeba dobudovat automat. česle a uzávěr u Vybudován. Daskabát Doloplazy Hlubočky odlehčovacích komor. Plánuje se napojení stávající kanalizace na ČOV v Kocourovi (VVP Libavá), dále rozšíření stávající kanalizace na pokrytí celé obce, realizace v r. 2012, dle výsledků schválení dotací. Ke stávající jednotné kanalizaci v roce 2010 vybudovaná nová páteřní kanalizace v délce cca. 1400m s napojením celé kanalizace na novou centrální ČOV. Odstaveny blokové ČOV v obci, roce 2011 probíhá připojování jedn. nemovitostí občanů. Kanalizace je v obci vybudována v části Mariánské Údolí až do Hlubočky-Dukla a vody jsou svedeny na ČOV v Mariánském Údolí. ČOV a většina kanalizačního vedení je v majetku VHS Olomouc, část od železniční zastávky Hlubočky po Hlubočky- Dukla je v majetku obce a ta v současné době jedná o vložení majetku do VHS (předtím ale bude zřejmě nutné provést opravy nevyhovujícího stavu sběrače). V roce 2011 se bude realizovat projekt odkanalizování obce Hlubočky IV., kde bude vybudována nová kanalizace v části obce Hlubočky Dukla s napojením na stávající síť. V částech Posluchov a Hrubá Voda, jež představují cca 7,5 % obyvatel obce, kanalizace není vybudována. Celá obec je plně napojená na obecní vodovod, v roce 2009 proběhla částečná oprava přípojek, ostatní se průběžně opravuje a zasloužilo by si větší investici do opravy. Obec vlastní a provozuje vodovod z počátku devadesátých let. V roce 2007 vybudován nový záložní vrt pro jeho zásobování surovou vodou, v roce 2010 pořízena kompletní nová technologie na úpravu pitné vody. Téměř celá obec odebírá pitnou vodu z vodovodní sítě VHS Olomouc. Na Posluchově je zásobování řešeno částečně obecním vodovodem a částečně z vlastních studní. Část Hrubá Voda je zásobována vodou z vlastních studní. Mrsklesy Přáslavice Svésedlice Tršice Zpracování projektu pro stav.řízení na splašk. kan. a ČOV,výstavba v r Jedná se o rozšíření ČOV z důvodu nedostatečné kapacity. Je třeba navýšit kapacitu ČOV z důvodu napojení firmy Havel composites a nových 16ti RD. Dále je třeba provést monitoring a opravu stávající kanalizace. Byl vybudován ve větší části obce v r. 2000, v r vybudovány zbývající řady ve 2 lokalitách. Dostačující. Vodovod v této obci zatím není velmi malý zájem o napojení. BM region o.p.s 11

15 Velká Bystřice Analýza mikroregionu Bystřička a představení jednotlivých obcí ČOV dimenzována na 3750 EO, nyní již z 95% využitá, nutno v budoucnu řešit rekonstrukci páteřních stokových sítí v ul. 8.května, ČSA, Nádražní I,II. Ano, kanalizace ve výhledu potřebuje Velký Újezd rekonstrukci. Zdroj dat: Dotazníky obcí 2011 Město vložilo vodovody v roce 2010 do VHS Olomouc a.s., Ano, dostačující, v současnosti v realizaci rekonstrukce úpravny vody. Tabulka č. 11 Přehled technické infrastruktury Komunikace vyšších tříd, místní komunikace, cyklostezky Obec Komunikace vyšších tříd Místní komunikace Cyklostezky Rekonstrukce křižovatky na Nejsou a nebudou se řešit Nejsou komunikaci III.třídy chystají se Bukovany podklady pro stavební povolení a následně se budu hledat Bystrovany Daskabát Doloplazy Hlubočky dotaci Nejsou. Celá obec je protnutá silnicí 2. třídy, která je hodně využívána pro nákladní dopravu (snížení nákladů za mýto), v roce 2008 proběhla oprava cesty, zatím je v pořádku. Ve špatném stavu je tato vozovka ve směru od Daskabátu na Olomouc, kde je hodně rozbitá, nutná oprava a dále doplnění svodidel mezi cestou a cyklostezkou. Obcí prochází komunikace II/436 ve správě SSOK, která je velmi špatném stavu. Komunikace III/43621 (taktéž SSOK) v obci byla opravena v rámci akce Doloplazyodkanalizování obce v roce Obcí prochází páteřní silnice III. třídy, místy poškozená každoročními výtluky. Vyloženě v havarijním stavu je část silnice mezi částí Hlubočky Dukla a Hrubá Voda, což je zapříčiněno převážně přepravou štěrku těžkými kamiony z lomu na Hrubé Vodě. Po vybudování kanalizace v části obce Hlubočky Dukla bude obec usilovat o rekonstrukci této části silnice. Je potřeba rekonstruovat MK (Malátova, Droždínská chodník k zastávce ČD, Kubelíkova, příjezdová komunikace k areálu hřiště a kynologickému klubu, Budovcova, vybudovat chodník od autobusové zastávky U Bystřičky k mostku. Místní komunikace jsou ve špatném technickém stavu, je potřeba všechny opravit, průběžně se opravují, ale je na to nedostatek peněz. Místní komunikace v obci jsou průběžně opravovány, chodníky postupně předlažďovány. Rekonstrukce cyklostezky na Jantarové stezce. Cyklostezka je nová, reklamují se nerovnosti a vzniklé propady, které se budou v letošním roce opravovat. Projektovaná cyklostezka v úseku Doloplazy-Tršice: zastupitelstva obou obcí odsouhlasili podání žádosti o dotaci z ROP. Obec leží ne trase cyklotrasy z Moravského Berouna do Olomouce, kdy na jejím území leží cca 12 km této trasy. Na budování této trasy mají zásluhy mikroregiony Bystřička a Moravskoberounsko a jsou podporovány Olomouckým krajem. V obci jsou vybudovány části cyklostezek (Velká Bystřice Mariánské Údolí a Hlubočky ves Hlubočky- Dukla) a obec hodlá s dotací BM region o.p.s 12

16 Mrsklesy Přáslavice Svésedlice Tršice Velká Bystřice Velký Újezd Analýza mikroregionu Bystřička a představení jednotlivých obcí Zdroj dat: Dotazníky obcí 2011 Komunikace III.tř., možná spolupráce při opravě komunikace Mrsklesy- Přáslavice v dalších letech. Jsou ve špatném stavu. Místní komunikace po výstavbě kanalizace se postupně opravují z ROP SM vybudovat i cyklotrasu v lesní části Hrubá Voda Smilov, která povede po komunikacích LČR přes přírodní rezervaci Hrubovodské sutě v rámci přírodního parku Údolí řeky Bystřice. Nejsou. Komunikace jsou ve špatném Cyklostezka nově zbudovaná. stavu. Nutná oprava na jaře Pokračování v opravách MK. Cyklostezka - doplňuje se lávkami, odpadkovými koši a stojany na kola odpočívadlo na Jantarové cyklostezce. Komunikace v majetku SSOK, nutno řešit na vjezdu do Velké Bystřice kruhovou křižovatku (napojení komerční a obchodní zóny), dále zvýšit bezpečnost na komunikacích (přejezdové prahy, parkovací zálivy, atd.) Není Postupně pokračovat v rekonstrukcích místních komunikací (ul. Kopaniny, Příční, Žižkova, Tovární, Kozinova, atd.) a chodníků. MK - nutná oprava komunikací v místních částech městyse. Cyklostezka Údolím řeky Bystřice pokračovat v realizaci. Cyklostezka vede k hranici městyse. BM region o.p.s 13

17 8. PODNIKÁNÍ Struktura hospodářství mikroregionu Bystřička je dána historickým vývojem i zdejšími přírodními podmínkami. Pro mikroregion je typické zastoupení poměrně velkého počtu firem, jedná se však zejména o podniky řazené do kategorie malých, případně středních. Toto může být hodnoceno jako pozitivní skutečnost, kdy neexistuje silná závislost na jediném zaměstnavateli a mikroregion pravděpodobně nabízí uspokojivý počet pracovních příležitostí, zejména pro lidi se střední kvalifikací. Výjimku tvoří pouze větší společnosti Mora Moravia a Honeywell v Hlubočkách. Tabulka č. 12 Přehled podnikatelských subjektů v mikroregionu Bystřička (stav k ) Obec Podnik. subjekty celkem* Zeměděl ství Průmysl Stavebni ctví Doprava Obchod Veřejná správa Školství a zdravotn ictví Bukovany Bystrovany Daskabát Doloplazy Hlubočky Mrsklesy Přáslavice Svésedlice Tršice Velká Bystřice Velký Újezd Zdroj dat: Český statistický úřad *Stav k Tabulka č. 13 Využití ploch (v ha) v obcích mikroregionu Bystřička Obec Celková výměra Orná půda Zahrady Zeměd. půda Lesní půda Vodní plochy Zastav. plochy Ostatní plochy Bukovany Bystrovany Daskabát Doloplazy Hlubočky Mrsklesy Přáslavice Svésedlice Tršice Velká Bystřice Velký Újezd Zdroj dat: Český statistický úřad BM region o.p.s 14

18 Zaměstnanost V mikroregionu Bystřička bylo na počátku roku 2011 evidováno úřadem práce 840 žadatelů o práci. Při celkovém počtu (stav k ) obyvatel, z nichž je v produktivním věku asi 70,4% je možné vymezit odhadovanou míru nezaměstnanosti v produktivním věku na cca 7,5%. Obyvatelé v produktivním věku jsou všichni obyvatelé bez rozdílu, ve věku let. Do ekonomicky aktivního obyvatelstva nejsou zahrnuty ženy v domácnosti, studenti a důchodci. Ve srovnání s ostatními mikroregiony Olomouckého kraje je tedy míra nezaměstnanosti nižší a celkem uspokojivá. Hlavním problémem mikroregionu Bystřička z pohledu zaměstnanosti je zejména malý počet pracovních příležitostí v místních obcích. Obyvatelé musí pracovní příležitosti hledat mimo mikroregion, což přináší řadu negativ. Většina obcí se však nachází v blízkosti krajského města Olomouce, kde je možnost najít pracovní místo mnohem vyšší. Tabulka č. 14 Počet žadatelů o práci v obcích mikroregionu k Obec Počet uchazečá o práci Ekonomicky aktivní obyvatelstvo Míra nezaměstnanosti v % Bukovany ,6 Bystrovany ,6 Daskabát ,1 Doloplazy ,0 Hlubočky ,9 Mrsklesy ,8 Přáslavice ,4 Svésedlice ,1 Tršice ,4 Velká Bystřice ,3 Velký Újezd ,0 BYSTŘIČKA ,8 Zdroj dat: Ministerstvo práce a sociálních věcí Tabulka č. 15 Přehled největších a nejvýznamnějších firem v obcích mikroregionu Bukovany Firma Stručný předmět podnikání SITAK K+M s.r.o. Opravy pracovních strojů, úprava zeleně. ALFA Connection s.r.o. Montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení. LM copany s.r.o. Zednictví, zámečnictví, nástrojařství. Firma Koyo Bearings Česká republika s.r.o. WEBA Olomouc, a.s. Lidl Česká republika v.o.s. Presbeton Nova, s.r.o. Firma Elektra Daskabát a.s. Makaser Interier s.r.o. Commodity Trading s.r.o. Bystrovany Stručný předmět podnikání Obráběčství, velkoobchod. Nástrojářství, velkoobchod. Velkoobchod. Výroba betonových výrobků. Daskabát Stručný předmět podnikání Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor, truhlářství, podlahářství. Koupě zboží za účelem jeho dlašího prodeje a prodej. BM region o.p.s 15

19 Doloplazy Firma Stručný předmět podnikání Pila K + L, s.r.o. Pořez dřeva. VRZAL s.r.o. Silniční motorová doprava nákladní. Střechy Malíček s.r.o. Provádění staveb, jejich změn a odstraňování. Firma J.M.I.T. a.s. Honeywell Aerospace Olomouc s.r.o. VLS s.p., divize Lipník n. Bečvou MORA MORAVIA, s.r.o. FOUNDEIK, s.r.o. Firma EOLIT group s.r.o. ALTUS CZ s.r.o. AUTOBRIDGE s.r.o. Firma WALTR Stroje s.r.o. IZOKOM STAV s.r.o. AUTOSERVIS PaM, spol. s.r.o. Firma PERNAV COLOR s.r.o. Kanál vodních sportů Olomouc s.r.o. Firma Tršická zemědělská a.s. MIJIRA spol. s.r.o. SCHEMAX, s.r.o. Firma RAVELA Velká Bystřice a.s. ARGO HANÁ, a.s. IMPECO Olomouc, s.r.o. Silniční motorová doprava. Výroba částí leteckých motorů. Hospodaření s lesy ve VVP Libavá. Hlubočky Stručný předmět podnikání Výzkum, vývoj, výroba, prodej a opravy strojírenských výrobků varné techniky a činnosti s tím spojené. Výroba odlitků ze šedé litiny. Mrsklesy Stručný předmět podnikání Hostinská činnost. Zprostředkování obchodu a služeb, reklamní činnost a marketing. Zprostředkování obchodu a služeb, velkoobchod. Přáslavice Stručný předmět podnikání Přípravné práce pro stavby. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. Opravy motorových vozidel, koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje, hostinská činnost. Svésedlice Stručný předmět podnikání Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. Tršice Stručný předmět podnikání Zemědělská výroba a prodej nezpracovaných zemědělských výrobků koupě zboží z účelem jeho dalšího prodeje, silniční motorová doprava. Zámečnictví, zednictví, poradenská činnost v oblasti strojírenství. Koupě zboží za účelem dalšího prodeje, provozování pěstitelského pálení. Velká Bystřice Stručný předmět podnikání Truhlářství, tesařství, skladovací činnost, zpracování dřeva, reprografické služby. prodej chemických látek a chemických přípravků, koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje. Montáž a opravy kancelářské a reprodukční elektroniky, poradenská činnost v oblasti software a hardware Velký Újezd Firma Stručný předmět podnikání DRESLER, spol. s.r.o. Silniční motorová doprava. SARLIGHT Montáž světelných reklam, koupě zboží za účelem dalšího prodeje. PROMOTIONS CZ s.r.o. ALSICO, s.r.o. Výroba, instalace a opravy elektrických strojů, přístrojů a zařízení. Zdroj dat: Administrativní registr ekonomických subjektů BM region o.p.s 16

20 9. OBČANSKÁ VYBAVENOST Školství V mikroregionu Bystřička se v současné době projevuje nedostačující kapacita mateřských škol, která je způsobena skokovým nárůstem počtu dětí v posledních letech. Tento jev se projevuje v celé republice. V 8 obcích jsou základní školy (v min. 2 z nich je pouze první stupeň). Některé školy by chtěly rozšířit svoje kapacity a opravit či revitalizovat školní budovy. MŠ se nachází v 9 obcích mikroregionu Bystřička (MŠ se potýkají s obdobným problémem jako ZŠ nedostatečné kapacity, nutnost oprav a rekonstrukcí). 2 obce mikroregionu MŠ vůbec nemají. V městyse Velký Újezd je možno navštěvovat navíc Střední odbornou školu služeb. V katastru mikroregionu Bystřička není vysoká škola. Možnost získání tradičního humanitního vzdělání nabízí v Olomouci Univerzita Palackého, technické, ekonomické, zemědělské aj. odborné universitní vzdělání získávají místní lidé mimo region Střední Moravy. Tabulka č. 16 Školní a vzdělávací zařízení Obec Školní a vzdělávací zařízení Bukovany V obci je jen MŠ, chybí zázemí na zahradě, bude se žádat o dotaci na venkovní herní prvky. Bystrovany Stávající kapacita ZŠ je nedostatečná, pro počet obyvatel obce nutno rozšířit, v současnosti zpracovávána PD. MŠ rozšířena v minulosti z vlastních zdrojů obce. Daskabát Obec zřizuje MŠ a ZŠ. Základní škola je do 5. ročníku, proběhla oprava střechy a výměna několika oken, škola a školka je dobře vybavena. Průběžně se plánuje výměna všech oken a dveří v budově. Doloplazy Obec je zřizovatel ZŠ 1.stupeň a MŠ. MŠ je velmi dobře vybavena, nová okna a venkovní dveře, letos proběhne výměna nábytku a některých podlahových krytin. Její kapacita se jeví pro obec nedostatečnou a OZ zvažuje stavební rozšíření. Naopak v ZŠ je poslední roky podstav žáků a obec udělovala výjimku z nejnižšího počtu žáků (kromě šk. r. 2010/2011). Snaha o výměnu oken a venkovních dveří za pomoci POV. Bude rozšířena školní družina, aktivity výtvarné výchovy (keramická pec, apod.) Hlubočky 2 mateřské školy ve 3 budovách, 2 základní školy ve 3 budovách, Školní jídelna. Mrsklesy V obci je MŠ max.pro 25 dětí, neuvažujeme o rozšíření kapacity Přáslavice V základní škole je kapacita dostatečná, v mateřské škole nedostatečná. Svésedlice Nejsou. Tršice Velká Bystřice Masarykova základní škola a mateřská škola, školní jídelna. V letech došlo k částečné rekonstrukci ZŠ a školní jídelny, byla postavena nová školní hala, v dalších letech bude nutné pokračovat v rekonstrukcích školských zařízení (ZŠ rekonstrukce sociálních zařízení, MŠ nutno řešit celkovou rekonstrukci). Velký Újezd ZŠ a MŠ cca 250 dětí, učiliště cca 250 učňů. Zdroj dat: Dotazníky obcí 2011 BM region o.p.s 17

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE Dolní náměstí 22/43, 779 00 Olmouc Poradenská, konzultační, inženýrská a projektová činnost pro regionální rozvoj. STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE Zpracovatelé

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE 2014-2020 TRŠICE

PROGRAM ROZVOJE OBCE 2014-2020 TRŠICE PROGRAM ROZVOJE OBCE 2014-2020 TRŠICE vypracovaný v lednu-dubnu 2014 schválený zastupitelstvem obce dne.. 2014 OBSAH ÚVOD... 3 I. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 1. Charakteristika obce... 4 1.1. Identifikační údaje

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ MAS SLEZSKÁ BRÁNA V OBDOBÍ 2014-2020

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ MAS SLEZSKÁ BRÁNA V OBDOBÍ 2014-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ MAS SLEZSKÁ BRÁNA V OBDOBÍ 2014-2020 1 2 OBSAH 1 ÚVOD... 6 1.1 Strategie rozvoje MAS Slezská BRána... 6 1.2 Způsob budoucích Aktualizací strategického plánu... 6 2 ZÁKLADNÍ

Více

Strategický plán rozvoje města Jílové u Prahy. Královské zlatohorní město Jílové u Prahy je tím pravým místem pro rodinnou turistiku, zábavu a sport.

Strategický plán rozvoje města Jílové u Prahy. Královské zlatohorní město Jílové u Prahy je tím pravým místem pro rodinnou turistiku, zábavu a sport. Strategický plán rozvoje města Jílové u Prahy Královské zlatohorní město Jílové u Prahy je tím pravým místem pro rodinnou turistiku, zábavu a sport. ÚVOD OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY... 1 2. POTŘEBA

Více

Program rozvoje obce Pacetluky na období 2013-2022

Program rozvoje obce Pacetluky na období 2013-2022 Program rozvoje obce Pacetluky na období 2013-2022 Zpracovatel: Obec Pacetluky Červen 2013 Zlínský kraj OBSAH ÚVOD... 2 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 3 A.1 Charakteristika obce... 3 1. Území... 3 2. Obyvatelstvo...

Více

Strategický plán rozvoje města Desná 1 OBSAH:

Strategický plán rozvoje města Desná 1 OBSAH: Strategický plán rozvoje města Desná 1 OBSAH: Úvod... 3 Hlavní strategické cíle v rozvojových oblastech Strategického plánu rozvoje města Desná... 8 Tabulka č. 9: Hlavní strategické cíle v rozvojových

Více

STRATEGIE ROZVOJE SDRUŽENÍ KRUŠNÉ HORY ZÁPAD NA OBDOBÍ 2008-2013

STRATEGIE ROZVOJE SDRUŽENÍ KRUŠNÉ HORY ZÁPAD NA OBDOBÍ 2008-2013 Karlovarský kraj Sdružení Krušné hory - západ STRATEGIE ROZVOJE SDRUŽENÍ KRUŠNÉ HORY ZÁPAD NA OBDOBÍ 2008-2013 30. LISTOPADU 2008 Zhotovitel: Mariánskolázeňsko, d.s.o., Plzeňská 32, 354 73 Velká Hleďsebe

Více

Sedlčansko - pohoda v srdci Čech

Sedlčansko - pohoda v srdci Čech Strategický plán LEADER Sedlčansko - pohoda v srdci Čech Předkladatel: MAS Sedlčansko o.p.s. 1 OBSAH 1. Žadatel/předkladatel SPL..... 3 2. Základní údaje o území MAS.. 3 3. Zpracování SPL MAS. 4 3.1. Způsob

Více

Strategický plán Leader MAS Podhostýnska na období 2007-2013

Strategický plán Leader MAS Podhostýnska na období 2007-2013 Strategický plán Leader MAS Podhostýnska na období 2007-2013 2007, aktualizace SPL pro F8 a F9 - kapitoly 6 Strategie T. Šulák, SMARV, únor 2010 stránka 1 z 61 Obsah: 1. Žadatel / Předkladatel SPL... 4

Více

Integrovaná strategie území pro období 2014 2020 Analytická část

Integrovaná strategie území pro období 2014 2020 Analytická část Integrovaná strategie území pro období 2014 2020 Analytická část MAS Království Jestřebí hory, o.p.s. Červenec 2014 Zpracovatel: DRAG s.r.o., Trutnov 1 Vyhodnocení stavu území... 5 1.1 GEOGRAFICKÉ VYMEZENÍ

Více

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA NAPAJEDLA NA OBDOBÍ 2013 2020

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA NAPAJEDLA NA OBDOBÍ 2013 2020 PROGRAM ROZVOJE MĚSTA NAPAJEDLA NA OBDOBÍ 2013 2020 listopad 2013 OBSAH ÚVOD... 3 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 A.1 CHARAKTERISTIKA OBCE... 4 1. Území... 4 2. Obyvatelstvo... 5 3. Hospodářství... 10 4. Cestovní

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií 1. verze Strategického plánu

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií 1. verze Strategického plánu Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií 1. verze Strategického plánu Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Města Hlučína pro období 2008-2018 MĚSTO HLUČÍN Strategický plán ekonomického

Více

Program rozvoje obce JANOV NAD NISOU. na období 2014-2020

Program rozvoje obce JANOV NAD NISOU. na období 2014-2020 Program rozvoje obce JANOV NAD NISOU na období 2014-2020 6/2013 OBSAH ÚVOD... 3 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 A.1 Charakteristika obce... 4 1. Území... 4 2. Obyvatelstvo... 5 3. Hospodářství... 9 4. Infrastruktura...

Více

Strategie komunitně vedeného rozvoje území Místní akční skupiny Šipka (SCLLD)

Strategie komunitně vedeného rozvoje území Místní akční skupiny Šipka (SCLLD) Strategie komunitně vedeného rozvoje území Místní akční skupiny Šipka (SCLLD) Strategy Community-Led Local Development of Local Action Group Šipka Strategie komunitně vedeného rozvoje území Místní akční

Více

Rozvoj regionu MAS Pomalší metodou Leader

Rozvoj regionu MAS Pomalší metodou Leader Rozvoj regionu MAS Pomalší metodou Leader Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 1 Obsah SPL číslo kapitoly Název strana 1. Žadatel/předkladatel SPL 4 2. Základní

Více

Program rozvoje obce Čankovice. na období od 2014 do 2020

Program rozvoje obce Čankovice. na období od 2014 do 2020 Program rozvoje obce Čankovice na období od 2014 do 2020 Úvod Program rozvoje obce je základním plánovacím dokumentem obce, který je zakotven v platném zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích. Jedná se o hlavní

Více

Strategický plán rozvoje obce Záhoří. Místní program obnovy venkova

Strategický plán rozvoje obce Záhoří. Místní program obnovy venkova Strategický plán rozvoje obce Záhoří 2010 Strategický plán rozvoje obce Záhoří Místní program obnovy venkova Pohled na Horní Záhoří Tento Strategický plán rozvoje obce Záhoří - Místní program obnovy venkova

Více

I P R M N o v ý J ičín S t r a n a 1. Integrovaný plán rozvoje města Nový Jičín zóna sídliště Dlouhá. pro Integrovaný operační program

I P R M N o v ý J ičín S t r a n a 1. Integrovaný plán rozvoje města Nový Jičín zóna sídliště Dlouhá. pro Integrovaný operační program S t r a n a 1 Integrovaný plán rozvoje města Nový Jičín zóna sídliště Dlouhá pro Integrovaný operační program Listopad 2008 S t r a n a 2 OBSAH 1. SOULAD S NADŘAZENÝMI STRATEGICKÝMI DOKUMENTY 5 2. ANALÝZA

Více

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s.

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. 3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ EVROPSKÝM ZEMĚDĚLSKÝM ORIENTAČNÍM A ZÁRUČNÍM FONDEM ( EAGGF) 35 3.1. ÚVOD Rozvojová část obsahuje informace

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE SDRUŽENÍ OBCÍ TOULOVCOVY MAŠTALE 2012-2020

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE SDRUŽENÍ OBCÍ TOULOVCOVY MAŠTALE 2012-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE SDRUŽENÍ OBCÍ TOULOVCOVY MAŠTALE 2012-2020 Schváleno Valnou hromadou SOTM 17. 12. 2012 Verze 10122012 Stránka 1 Realizační tým zpracovatele: Jan Macháček Jan Řebíček, DiS Lucie

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Bojkovska pro programové období 2014 2020

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Bojkovska pro programové období 2014 2020 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Bojkovska pro programové období 2014 2020 0 Obsah 1 ÚVOD... 2 1.1 POPIS ÚZEMÍ A ZDŮVODNĚNÍ JEHO VÝBĚRU... 3 1.1.1 Základní informace o MAS... 3 1.1.2

Více

PROGRAMOVÁ KONCEPCE A STUDIE

PROGRAMOVÁ KONCEPCE A STUDIE PROGRAMOVÁ KONCEPCE A STUDIE OBCE VÝRAVY DO ROKU 2020 PŘEDMLUVA Vážení, čas nám rychle ubíhá a blíží se období, kdy musíme zpracovat strategii rozvoje a obnovy obce Výrava na programové období 2014 2020,

Více

INTEGROVANÝ PROJEKT ROZVOJE SVAZKU OBCÍ DOLNOBŘEŽANSKO

INTEGROVANÝ PROJEKT ROZVOJE SVAZKU OBCÍ DOLNOBŘEŽANSKO A. R. D. C E N T R A L S. R. O. agentura pro regionální rozvoj Podbabská 17, 166 24 Praha 6 Tel: 233 339 940, 606 847 779 ZODP. PROJEKTANT. ZPRACOVATEL Č, ZAKÁZKY: ING. HELENA NOVÁKOVÁ ING. JAKUB EGER

Více

Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa

Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa STRATEGICKÁ ČÁST únor 2006 Obsah Úvod... 2 Priority a opatření Strategického plánu rozvoje regionu... 4 PRIORITA 1: ŘEŠENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY... 5 PRIORITA 2: ŘEŠENÍ

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NÁCHOD

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NÁCHOD Kontaktní osoba: Ing. Marek Pavlík, Ph.D. Mobil: +420 602 578 508 E-mail: pavlik@mc-triton.cz NÁZEV PROJEKTU: ZVÝŠENÍ KVALITY VEŘEJNÝCH SLUŽEB V NÁCHODĚ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

Více

a k t u a l i z a c e 2013

a k t u a l i z a c e 2013 Program rozvoje města Hlinska a k t u a l i z a c e 2013 www.hlinsko.cz Strana 1 (celkem 57) Zadavatel: Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1 539 23 Hlinsko IČ 00270059 Zastoupené : PhDr.Magdou Křivanovou

Více

Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10

Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA HUMPOLEC (STRATEGIE MĚSTA) Verze 3.0 září 2006 Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10 Problémový

Více

Strategický plán rozvoje obce Větrušice

Strategický plán rozvoje obce Větrušice Strategický plán rozvoje obce Větrušice Strategický plán rozvoje obce Větrušice KONCEPCE Podlouhlá fotka na období 2015 2020 Fotky Obecní úřad Větrušice Vltavská 14 250 67 Větrušice Obsah : 1. Úvod Schváleno

Více

1 ÚVOD... 1 2 SOCIOEKONOMICKÝ PROFIL... 4 3 SWOT ANALÝZY... 40 4 STRATEGICKÝ PLÁN... 49

1 ÚVOD... 1 2 SOCIOEKONOMICKÝ PROFIL... 4 3 SWOT ANALÝZY... 40 4 STRATEGICKÝ PLÁN... 49 Í»¹ ½µ#?² îððé îðïí αµ ½±ª?²3æ îððé Æ ½±ª» æ Obsah OBSAH 1 ÚVOD... 1 2 SOCIOEKONOMICKÝ PROFIL... 4 3 SWOT ANALÝZY... 40 4 STRATEGICKÝ PLÁN... 49 PŘÍLOHA 1 PŘÍLOHA 2 Přehled rozvojových záměrů subjektů

Více

Pilotní strategie území Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s. SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ

Pilotní strategie území Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s. SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ Pilotní strategie území Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s. SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ EVROPSKÝM ZEMĚDĚLSKÝM ORIENTAČNÍM A ZÁRUČNÍM FONDEM (EAGGF) 1 OBSAH 1. Důvody ke vzniku dokumentu

Více