Specifikace systému ESHOP

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Specifikace systému ESHOP"

Transkript

1 Nabídka: Specifikace systému ESHOP březen 2009

2 Obsah 1 Strana zákazníka Nabídka produkt, strom kategorií Objednávka a ko²ík Registrace uºivatel Slevový a partnerský program Obecné informace Ostatní funkce Strana správy obchodu - CMS Fakturace Produkty, sklad P ehledy XML feed + sitemap.xml Ostatní moduly ii

3 1 Strana zákazníka Popis v²ech d leºitých vlastností eshopu ze strany nakupujícího uºivatele. 1.1 Nabídka produktů, strom kategoríı p ehledné zoborazení kategorií ve svislém sloupci nebo libovoln dle p ání zadavatele (moºno zobrazovat r zné submenu na ruzných místech) url kategorií a produkt realizováno p ehledným výpisem názv kategorií a produktu (...cz/psi/granule/nejlepsi-granule.html), tím je dosaºeno ideální indexace stránek vyhledáva em. kaºdá stránka kategorie (produktu) má správný hlavní nadpis a titulek stránky, coº je op t zásadní v c pro optimalizaci SEO výpis produkt lze t ídit podle výrobce, ceny atd. ke kategorii m ºe být p ipojen popis 1.2 Objednávka a košík Zboºí p idává zákazník do ko²íku, bu z výpisu produkt, nebo z detailu produktu. Nákupy mohu provád t registrovaní i neregistrovaní uºivatelé. zobrazení ko²íku po celou dobu nákupu je uºivateli na dosah pouze jedním kliknutím (aktuální po et poloºek a cena v²ech produkt je zobrazena vºdy) moºnost zobrazení informace typu: "nakupte je²t za xx,- K a dopravu platíme my". v detailu ko²íku lze prohlédnout nakoupené zboºí v detailu ko²íku lze mazat nebo m nit po et poloºek objednávka m ºe být odeslána bez registrace uºivatele, nebo naopak m ºe být registrace vyºadována (registraci lze provést samostatn nebo p ímo v objednávce => snaº²í pro uºivatele) objednávka je zaslána na ve form PDF a HTML faktury web: 1

4 1.3 Registrace uživatelů Obchod lze nastavit, tak aby umoº oval objednávku bez nebo s registrací. Pro vyuºití partnerského programu a slevového systému, je registrace nutná. moºnost evidovat stav objednávek uºivatele registrace na samostané stránce nebo p ímo p i objednávce 1.4 Slevový a partnerský program Tento modul vyuºijete, chcete-li odm nit stále zákazníky, nebo odm nit uºivatele, kte í p es vlastní WWW p ivedou nové zákazníky. moºnost nastavit slevu, kterou lze zvy²ovat podle vý²e utracené ástky v obchod moºnost vytvo ení PROMO kódu pro vloºení do stránek Va²ich zákazník trasování náv²t v p es partnerský program a p ipsání odm ny (nap íklad procenta z nákupu) za p ivedení platícího zákazníka 1.5 Obecné informace P ehledné zve ejn ní obchodních podmínek, zp sobu platby a doru ení. neomezený po et informa ních stránek neomezený po et zp sob doru ení neomezený po et zp sob platby (nezahrnuje propojení s bankou) moºnost implementace online platebních systém (PayPal, PaySec, mpeníze,...) 1.6 Ostatní funkce Zde jsou uvedeny men²í dodate né moduly pro Eshop. vytvá ení anket pro obchod vytvo ení kódu Va²eho PROMO odkazu, pop ípad ikonny, pro vloºení do stránek. web: 2

5 2 Strana správy obchodu - CMS Popis funkcí pro správu internetového obchodu. 2.1 Fakturace ozna ování objednávek statusem nap íklad, " eká", "p ipraveno", "hotovo" atd. t íd ní objednávek podle datumu nebo jejich statusu moºnost editace faktura ních údaj moºnost p idávání a mazání produkt v objednávce vytvo ení faktur ve formátu PDF n kolik p ednastavených pro informaci zákazníka typu "objendávka se zpracovává" atd. kontrola zda lze fakturu pokrýt zboºím na skald nastavení skute né ceny po²tovného výpo et celkové marºe na konkrétní objednávce 2.2 Produkty, sklad p idávání produkt, v etn databáze výrobc a dodavatel, kaºdý produkt má vlasntí kód n kolik cen u produktu, nákupní, prodejní, konkuren ní a doporu ená editace a vyhledávání produktu moºnost nastavit prioritu u produktu moºnost nastavit status u produktu ("nekativní", "aktivní" atd.) produkt lze za adit do více kategorií p ehled poloºek na skladu, s ozna ením záporných (pot eba nakoupit) poloºek snadné naskladn ní zboºí na ºádost lze vytvo it modul pro automatický import produkt web: 3

6 2.3 Přehledy Zákaldní ú etní p ehledy. p ehled zásob na sklad p ehled výd lk z objendávek p ehled obratu p ehled náklad p ehled náklad mimo objednávky (jednorázové náklady) lze vytvo it i dal²í statistiky 2.4 XML feed + sitemap.xml modul pro generování xml feedu produkt pro porovnáva e zboºí (nap. zbozi.cz, hledejceny.cz, atd.) modul pro genrování souboru sitemap.xml pro vyhledáva Google 2.5 Ostatní moduly zákaldní správa uºivatel správa anket web: 4

platnost od 10. 9. 2012

platnost od 10. 9. 2012 P latnost od 3. 9. 2012 platnost od 10. 9. 2012 Obsah Úvod...... 4 Průvodce nastavením e-shopu... 5 Výkladový slovník... 9 Přihlášení... 11 Odhlášení... 13 ThemeCentrik - objednávka grafické šablony...

Více

Vstup do Infocentra - po přihlášení do internetového obchodu Vaším ID, uţivatelským jménem a heslem klikněte na Infocentrum - osobní nastavení.

Vstup do Infocentra - po přihlášení do internetového obchodu Vaším ID, uţivatelským jménem a heslem klikněte na Infocentrum - osobní nastavení. Vstup do Infocentra - po přihlášení do internetového obchodu Vaším ID, uţivatelským jménem a heslem klikněte na Infocentrum - osobní nastavení. 1. Mé údaje správa osobních údajů a seznamu vybraných produktů

Více

Na tomto míst bude ociální zadání va²í práce

Na tomto míst bude ociální zadání va²í práce Na tomto míst bude ociální zadání va²í práce Toto zadání je podepsané d kanem a vedoucím katedry, musíte si ho vyzvednout na studiijním odd lení Katedry po íta na Karlov nám stí, v jedné odevzdané práci

Více

Jak začít s FlexiBee...

Jak začít s FlexiBee... Jak začít s FlexiBee... 1. Obecný úvod... 2 Obsah 2. Jak založit novou firmu v systému FlexiBee... 4 3. Základní ovládání systému FlexiBee... 12 4. Nastavení číselníků pro práci se systémem FlexiBee...

Více

Ekonomický systém WinStrom 10

Ekonomický systém WinStrom 10 IT Strategie Ekonomický systém WinStrom 10 Miloš Grásgruber WinStrom je ekonomický systém, který má na českém trhu dlouhou historii. V případě verze WinStrom 10 se však jedná o zcela novou generaci systému,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení 1. Úvodní ustanovení OBCHODNÍ PODMÍNKY Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.emission.cz (prodávající), jehož provozovatelem je společnost Full Capacity s.r.o. Podmínky blíže

Více

kompletní ekonomický systém Rozdílová dokumentace STEREO 20

kompletní ekonomický systém Rozdílová dokumentace STEREO 20 O B S A H 1 kompletní ekonomický systém pro firmy, rozpočtové a neziskové organizace účtující v soustavě podvojného účetnictví Rozdílová dokumentace STEREO 20 Ježek software s.r.o. 2012 2 O B S A H Rozdílová

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: Vytvoření a provoz webových stránek městyse Liteň

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: Vytvoření a provoz webových stránek městyse Liteň Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: Vytvoření a provoz webových stránek městyse Liteň Městys Liteň (dále jen zadavatel ) Vás vyzývá k podání nabídky

Více

1. ÚVOD, ZÁKLADNÍ POKYNY K POUŽÍVÁNÍ VÁHY

1. ÚVOD, ZÁKLADNÍ POKYNY K POUŽÍVÁNÍ VÁHY 1. ÚVOD, ZÁKLADNÍ POKYNY K POUŽÍVÁNÍ VÁHY Pokud chcete, aby Vám Vaše váha sloužila spolehliv a k Vaší spokojenosti, prostudujte prosím tento návod a i te se jeho pokyny. V p ípad jakékoliv poruchy volejte

Více

Podpora bezhotovostních výkupů v programu SKLAD Odpadů 8. Podporované způsoby úhrady za výkup

Podpora bezhotovostních výkupů v programu SKLAD Odpadů 8. Podporované způsoby úhrady za výkup Podpora bezhotovostních výkupů v programu SKLAD Odpadů 8 Téma: Podpora bezhotovostních výkupů v programu SKLAD Odpadů 8 Program: SKLAD Odpadů 8 Vypracovali: Radim Kopal, Tomáš Vrba Tento dokument popisuje

Více

V určitých případech si prodávající vyhrazuje právo pro neuzavření kupní smlouvy. Jde zejména o tyto případy:

V určitých případech si prodávající vyhrazuje právo pro neuzavření kupní smlouvy. Jde zejména o tyto případy: Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.leadingfarmers.cz (prodávající), jehož provozovatelem je obchodní firma Leading Farmers CZ, a.s.,

Více

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o.

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o. Příručka uživatele Příručka uživatele Ekonomický systém POHODA Příručka uživatele 2010 STORMWARE s.r.o. Příručka k programu POHODA pro Windows ve verzi Říjen 2010, release 9600 Příručka popisuje program

Více

STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE

STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE ST PRVN V EOBECN USTANOVEN l. I. Z kladn ustanoven (1) Spole enstv vlastn k bytov ch jednotek

Více

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu 7.18 Pojetí vyu ovacího p edm tu Ekonomika Obecný cíl vyu ovacího p edm tu Cílem p edm tu ekonomika je umožnit žák m osvojit si základy ekonomického myšlení a obchodn -podnikatelských aktivit, orientovat

Více

hp photosmart 140 series referenční p íručka

hp photosmart 140 series referenční p íručka hp photosmart 140 series referenční p íručka Obsah 1 Úvod........................................ 1 Další informace.................................. 1 Obsah balení....................................

Více

Jak použít dárkový voucher

Jak použít dárkový voucher Zvládněte s počítač Každý voucher je určen k jednorázovému použití. Voucher musí být uplatněn do konce jeho platnosti. Jedna osoba může použít jeden voucher z jedné série. Voucher v elektronické podobě

Více

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ANEB JAK D LAT SPRÁVNÉ V CI SPRÁVN. PR VODCE PRO Z IZOVATELE A EDITELE ŠKOL, PRO PEDAGOGY A RODI E ŽÁK - ARGUMENTY, P ÍKLADY A INFORMACE O TOM,

Více

Ná vod na obsluhu programového vybavení OPTICASH verze 4.2.

Ná vod na obsluhu programového vybavení OPTICASH verze 4.2. Ná vod na obsluhu programového vybavení OPTICASH verze 4.2. (IX 01) Strana 1 Po instalaci programu odborný m pracovníkem firmy, dodávající pokladny Optima a programové vybavení, se program spustí poklepem

Více

Jednotný programový dokument pro Cíl 2 regionu NUTS II Praha

Jednotný programový dokument pro Cíl 2 regionu NUTS II Praha Zahajovací audit souladu s předpisy a audit systémů plánovaných implementačních struktur pro strukturální fondy a Fond soudržnosti Jednotný programový dokument pro Cíl 2 regionu NUTS II Praha Zpráva o

Více

oprávn ného: eská spo itelna, a. s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 14000, Praha, I 45244782 proti povinným:

oprávn ného: eská spo itelna, a. s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 14000, Praha, I 45244782 proti povinným: .j. 024 EX 5023/13-237 U s n e s e n í o na ízení dražebního jednání - elektronická dražba Soudní exekutor Mgr. Pavla Fu íková, Exekutorský ú ad Ostrava, se sídlem Slévárenská 410/14, Ostrava Mariánské

Více

APEK - Certifikovaný obchod Certifikační pravidla platná od 1. 1. 2014 - legislativní část

APEK - Certifikovaný obchod Certifikační pravidla platná od 1. 1. 2014 - legislativní část 1 Spotřebitel musí mít možnost se kdykoliv seznámit s informacemi o dodavateli prostřednictvím srozumitelného odkazu. 2 Úplná obchodní firma dodavatele APEK - Certifikovaný obchod Spotřebitel musí mít

Více

Sm rnice o pracovní dob

Sm rnice o pracovní dob Sm rnice o pracovní dob Pracovní doba je op t na po adu jednání a Evropská komise pravd podobn zve ejní nové návrhy na související sm rnici za átkem roku 2015. Dopady na EPSU a její lenské organizace budou

Více

Prezentace společnosti GRANT ADVISOR

Prezentace společnosti GRANT ADVISOR Prezentace společnosti GRANT ADVISOR Informační služby Srpen 2008 GRANT ADVISOR, spol. s r.o. je držitelem certifikátu mezinárodní normy ČSN EN ISO 9001 : 2001. Představení společnosti GRANT ADVISOR GRANT

Více

Diagnostika systému stla eného vzduchu

Diagnostika systému stla eného vzduchu Diagnostika systému stla eného vzduchu pro dosažení výrazných energetických úspor www.mostechnik.cz Jist, stla ený vzduch pat í v dnešní dob mezi nejdražší média! Jeho výroba je energeticky náro ná a proto

Více

Jak na Google Tag Manager. Verze 1 - Duben 2014

Jak na Google Tag Manager. Verze 1 - Duben 2014 Jak na Google Tag Manager Verze 1 - Duben 2014 Obsah 1 Úvodem... 4 1.1 Komu je příručka určená a jak ji používat... 4 1.2 Slovník pojmů... 4 1.3 Co je to Tag Manager... 5 1.4 Jak GTM funguje... 5 1.5 K

Více

Smlouva o poskytování telekomunikačních (VoIP) služeb

Smlouva o poskytování telekomunikačních (VoIP) služeb Smlouva o poskytování telekomunikačních (VoIP) služeb uzavřené v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích (dále jen ZoEK ), ustanovením 1751 a násl. zákona č. 89/2012

Více

Návod ke službě Era smartbanking

Návod ke službě Era smartbanking Návod ke službě Era smartbanking Obsah 1 Všeobecné informace 2 Zřízení a aktivace služby 3 Přihlášení a odhlášení 4 Přehled funkcí a služeb 5 Widgety na úvodní obrazovce 6 Bezpečnost 7 Doporučené minimální

Více

hp photosmart 7900 series referenční p íručka

hp photosmart 7900 series referenční p íručka hp photosmart 7900 series referenční p íručka Obsah 1 Úvod........................................ 1 Další informace.................................. 1 Obsah balení....................................

Více

WR Reality. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní

WR Reality. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní WR Reality Web Revolution Uživatelský manuál administračního rozhraní Web Revolution s. r. o. 2010 WR Reality Administrace uživatelský manuál Praktický průvodce administrací webové aplikace WR Reality

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ distanční studijní opora Břetislav Andrlík, Jiří Mikulica Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo říjen 2014 Využití počítačů v účetnictví

Více